SPEEDLINK Favo

SPEEDLINK Favo
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas som
inputapparat och anslutas till en dator. Produkten
är underhållsfri. Använd den inte om det finns
utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget
ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för syften
som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge
kan leda till problem med hälsan, t ex obehag
eller smärtor. Lägg in regelbundna pauser och
konsultera en läkare om problemen återkommer.
Försäkran om överensstämmelse
Jöllenbeck GmbH försäkrar härmed att
den här produkten motsvarar de relevanta
säkerhetsbestämmelserna i EU-direktiv
1999/5/EC. En fullständig försäkran om
överensstämmelse kan beställas på vår
webbsida www.speedlink.com.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält
(radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar
från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/
apparaternas funktion. I så fall ska du försöka
öka avståndet till den apparat som stör.
Information om batterier och kassering
Använd endast den typ av batteri som föreskrivs.
Byt genast ut gamla och svaga batterier.
Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den
som använder någon typ av batterier är skyldig
att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan
lämna in dina gamla batterier gratis till ett
insamlingsställe eller var som helst där man kan
köpa batterier. Symbolen med den överstrukna
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
zařízení pro připojení na počítač. Produkt je
bezúdržbový. V případě vnějšího poškození jej
nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění osob,
vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
použití výrobku k jiným účelům, než byly
uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení
může být příčinou zdravotních problémů, jako
jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Prohlášení o shodě
Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje,
že tento výrobek je v souladu s relevantními
bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č.
1999/5/EC. Kompletní Prohlášení o konformitě
si můžete přečíst na webových stránkách www.
speedlink.com.
Informace o konformitě
Pod vlivem silně statických, elektrických,
vysoce frekvenčních polí (rádiová zařízení,
mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Baterie a likvidace
Používejte pouze předepsaný typ baterií. Baterie
se nesmí házet do ohně ani vystavovat vysokým
teplotám.
Vyměňte ihned staré a slabé baterie.
Uchovávejte náhradní baterie mimo dosah dětí.
Anvendelsesområde
Dette produkt er kun beregnet som inputenhed
og skal sluttes til en computer. Produktet er
vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det
har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH
påtager sig intet ansvar for skader på produktet
eller personskader som følge af uforsigtig,
uhensigtsmæssig, forkert anvendelse af
produktet eller anvendelse, som er i modstrid
med producentens anvisninger.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan
inputenheder være årsag til sundhedsmæssige
skader som ubehag eller smerter. Hold
regelmæssigt pause, og søg læge, hvis
problemerne gentager sig.
Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at
produktet stemmer overens med alle
relevante sikkerhedsbestemmelser af
EF-direktivet 1999/5/EF. Den fuldstændige
overensstemmelseserklæring kan forespørges
på vores hjemmeside under www.speedlink.
com.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan
der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Batterianvisninger og bortskaffelse
Brug kun de foreskrevne batterityper. Gamle
eller næsten tomme batterier bør straks
udskiftes. Batterier skal opbevares således, at
de ikke er i rækkevidde af børn. Som slutbruger
er du forpligtet til at bortskaffe brugte batterier
og akkumulatorer miljørigtigt. De brugte
batterier/akkumulatorer kan bortskaffes gratis
på samlingssteder eller du kan aflevere dem i
forretninger, som sælger batterier/akkumulatorer.
Symbolet med den udstregede affaldsspand
betyder, at dette produkt, såvel som tilhørende
batterier ikke må bortskaffes med usorteret
husholdningsaffald. Gamle batterier kan
indeholde skadelige stoffer som kan skade
miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes
eller opbevares korrekt. Du kan indhente
oplysninger om indsamlingssteder i nærheden
fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer,
eller den butik, hvor du købte dette produkt
eller passende batterier. En separat indsamling
og genbrug af gammelt elektronisk udstyr og
batterier forhindrer, at deri indeholdte stoffer
bliver til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt,
kontakt venligst vores support som du finder på
vores webside www.speedlink.com.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή.
Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το
χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές
ζημιές. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις
στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική
συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Δήλωση συμμόρφωσης
Δια της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει
ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας
της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να αναζητήσετε
τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας
www.speedlink.com.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την
απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν
παρεμβολή.
Υποδείξεις μπαταρίας και απόρριψη
Χρησιμοποιείτε μόνο τον προδιαγεγραμμένο
τύπο μπαταρίας. Αντικαθιστάτε αμέσως παλιές
και αδύναμες μπαταρίες. Φυλάτε τις εφεδρικές
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do
podłączenia do komputera PC. Produkt
nie wymaga konserwacji. Nie wolno go
używać przy widocznych zewnętrznych
uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
lub niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania się
urządzeniami do wprowadzania może dojść do
problemów zdrowotnych, jak złe samopoczucie
czy bóle głowy. Dlatego należy robić regularne
przerwy, a w razie powtarzających się problemów
należy zasięgnąć porady lekarza.
Deklaracja zgodności
Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten
produkt jest zgodny z odnośnymi przepisami
bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE.
Kompletny tekst deklaracji zgodności można
uzyskać na naszej stronie internetowej www.
speedlink.com.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Informacje o bateriach i usuwanie
Stosować tylko przepisany typ baterii. Stare
i zużyte baterie natychmiast wymieniać na
nowe. Zapasowe baterie przechowywać poza
zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz
prawny obowiązek prawidłowego usuwania
zużytych baterii lub akumulatorów. Zużyte
baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać
w specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie
tam, gdzie są one sprzedawane. Symbol
przekreślonego pojemnika na odpady oznacza,
że tego produktu i zawartych w nim baterii nie
wolno wyrzucać z niesortowanymi odpadami
domowymi – masz obowiązek dostarczyć go
do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych i baterii. Zużyte
baterie/akumulatory mogą zawierać szkodliwe
substancje, które przy niewłaściwej utylizacji
mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu
zdrowiu. Informacje o punktach zbiórki w pobliżu
można otrzymać w lokalnej administracji,
miejscowym zakładzie utylizacji odpadów lub
w sklepie, w którym produkt i baterie do niego
zostały nabyte. Oddzielna zbiórka i utylizacja
zużytych urządzeń elektrycznych i baterii
zapobiega zagrożeniom ze strony zawartych w
nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym
produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej można
skontaktować się przez naszą stronę internetową
www.speedlink.com.
μπαταρίες εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να
απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε
να παραδίδετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες/τους συσσωρευτές δωρεάν στα
σημεία συγκέντρωσης ή εκεί όπου πωλούνται
μπαταρίες/συσσωρευτές. Το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι
το παρόν προϊόν καθώς και οι μπαταρίες του δεν
επιτρέπεται να απομακρύνονται μαζί με τα μη
ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Για το λόγο
αυτό είστε υποχρεωμένοι να τα παραδίδετε σε
ένα επίσημα καθορισμένο σημείο συλλογής για
ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες. Οι παλιές
μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς
ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή
αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον
και την υγεία σας. Μπορείτε να λάβετε
πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής
της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα,
στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν ή τις
αντίστοιχες μπαταρίες. Η ξεχωριστή συλλογή και
αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και
μπαταριών προλαμβάνει τη διακινδύνευση της
υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος
μέσω των σε αυτά περιεχόμενων υλικών.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν,
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της
ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Tuotetta ei
tarvitse huoltaa. Älä käytä sitä, jos havaitset
ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota
minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä
vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta
käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi
aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa
oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja kysy
lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että
tämä tuote vastaa EU-direktiivin 1999/5/
EY voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla
osoitteessa www.speedlink.com.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
Paristoja koskeva ohje ja hävittäminen
Käytä ainoastaan ilmoitettua paristotyyppiä.
Vaihda vanhat ja heikot paristot heti. Säilytä
varaparistot poissa lasten ulottuvilta.
Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen
velvollisuus hävittää käytetyt paristot ja akut
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva
alkalmas beadó készülékként. A termék nem
igényel karbantartást. Ne használja külső
sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem vállal
felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy
vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő használatból eredt.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom.
Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő
panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó
biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi
nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com
címen igényelheti meg.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú
mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők,
kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben
próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
Elemre vonatkozó tudnivalók és
ártalmatlanítás
Csak az előírt típusú elemet használja. Azonnal
cserélje ki a régi vagy gyenge elemeket. A
pót elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
Ön végső felhasználóként törvényesen
kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket
vagy akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa.
Az elhasznált elemeket/akkukat ingyenesen
leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol
elemeket/akkukat árusítanak. Az áthúzott
szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt
a terméket és a hozzátartozó elemeket az újra
nem hasznosítható szeméttel nem szabad
ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége, hogy
egy elektronikus eszközök és elemek számára
létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A kimerült
elemek olyan káros anyagokat tartalmazhatnak,
melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy
tárolás esetén kárt tehetnek a környezetben és
egészségében. A közelében lévő gyűjtőhellyel
kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket
vagy a hozzátartozó elemeket forgalmazó
üzletben szerezhet be. A régi elektronikus
eszközök és elemek szétválasztott gyűjtésével
és felhasználásával megakadályozható, hogy
az emberek egészségét vagy a környezetet
befolyásolja.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák
esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com
keresztül érhet el.
NO
FI
EL
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že
tento výrobek a související baterie se nesmí
likvidovat spolu s domácím odpadem - jste
proto povinnen/povinná jej odevzdat do sběrny,
určené oficiálně pro elektrická zařízení a baterie.
Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte
na místních úřadech, u místního podniku pro
likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste
tento výrobek nebo vhodné baterie zakoupil(a).
Tříděný sběr a recyklace starých elektrických
spotřebičů a baterií zabraňují tomu, aby v nich
obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani
životní prostředí.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto
produktem kontaktujte prosím náš suport, který
je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
HU
PL
DK
soptunnan betyder att den här produkten
och dess batterier inte får slängas bland de
osorterade soporna. Du är skyldig att lämna in
elektriska apparater och batterier till ett speciellt
insamlingsställe. Gamla batterier kan innehålla
farliga ämnen som skadar miljön och vår hälsa
om de förvaras eller kasseras på fel sätt.
Information om insamlingsställen i din närhet
får du av de lokala myndigheterna, den lokala
återvinningen eller där du köpte produkten eller
batterierna. Genom att samla in och återvinna
elektriska apparater och batterier separat kan vi
förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter
skadar människor och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten
kan du vända dig till vår support. Du når den
snabbast genom vår webbsida
www.speedlink.com.
asianmukaisesti. Käytetyt paristot/akut voidaan
palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle
sinne, missä paristoja/akkuja myydään. Yli
rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei
tätä tuotetta taikka siihen kuuluvia paristoja
saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen
seassa – käyttäjällä on siksi velvollisuus
luovuttaa ne viralliseen sähkölaitteiden ja
paristojen keräyspisteeseen. Käytetyt paristot
voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat
vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä
ei hävitetä tai varastoida asianmukaisesti.
Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta
viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä,
josta olet ostanut tämän tuotteen tai siihen
sopivat paristot. Vanhojen sähkölaitteiden ja
paristojen kerääminen ja kierrätys estää sen, että
niiden sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten
terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen
suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat
nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
www.speedlink.com kautta.
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data
apparat for tilkobling til en datamaskin. Produktet
er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre
synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet
ansvar for produktet eller for personskader som
skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan
føre til helseproblemer som ubehag eller smerter.
Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt
lege dersom problemene vedvarer.
Samsvarserklæring
Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette
produktet samsvarer med de relevante
sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktivet 1999/5/
EF. Du kan rekvirere en fullstendig utgave av
samsvarserklæringen på vår nettside under
www.speedlink.com.
Merknad om samsvar
Apparatet kan påvirkes av sterke statiske,
elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger)
dithen at apparatets (apparatenes) funksjon
blir innskrenket. Forsøk i et slikt tilfelle å øke
avstanden til apparatene som forårsaker
forstyrrelsene.
Merknader om batterier og deponering
Bruk bare den foreskrevne type batterier.
Skift ut gamle og svake batterier med det
samme. Oppbevar reservebatterier utenfor
barns rekkevidde. Som sluttforbruker er du
etter loven forpliktet til å avfallshåndtere brukte
batterier og akkumulatorer forskriftsmessig.
Brukte batterier/akkumulatorer kan du levere
inn vederlagsfritt på oppsamlingssteder eller
overalt hvor batterier/akkumulatorer fås kjøpt.
Symbolet med en søppelkasse med strek
over betyr at dette produktet samt tilhørende
batterier ikke kan kastes sammen med det
usorterte husholdningsavfallet. Du er forpliktet
til å levere det inn til et offisielt innsamlingssted
for elektroapparater og batterier. Brukte batterier
kan inneholde skadelige stoffer som kan være
skadelige for miljøet eller din helse dersom de
ikke avfallshåndteres eller lagres fagmessig.
Informasjon om slike steder i nærheten der
du bor får du hos de lokale myndighetene,
gjenvinningsstasjoner eller selskapet som du
kjøpte dette produktet eller passende batterier
av. Separat innsamling og gjenvinning av gamle
produkter og batterier forhindrer at stoffer som
finnes i dem kan skade menneskers helse og
miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette
produktet, må du ta kontakt med vår Support,
som du raskest kan nå via vår nettside
www.speedlink.com.
1
2
BATTERY // POWER ON
3
CONNECTION
FAVO
DPI-SWITCH
COMFORT MOUSE – BLUETOOTH®
Press 2 buttons and hold 3 sec.
CLICK
SL-6353-MCGN
SE
DK
1.Öppna batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1,5V) så som
visas på bild 1. Kontrollera att polerna ligger rätt. Stäng batterifacket igen. Sätt på musen
genom att flytta brytaren på undersidan till läge ”ON”. LED-lampan lyser rött i ca fem
sekunder.
2.Starta den funktion som upptäcker nya BLUETOOTH®-apparater i ditt operativsystem.
Den här proceduren är olika för olika apparater. För att musen ska upptäckas av
operativsystemet trycker du en gång på uppkopplingsknappen på undersidan. LEDlampan blinkar rött under processen. Musen installeras och kan sedan användas direkt.
3.För att anpassa dpi-upplösningen håller du höger musknapp och mushjulet inne
samtidigt i tre sekunder. Du kan välja mellan två känslighetsnivåer som kan kopplas på
omväxlande: låg (800dpi, LED-lampan blinkar en gång) och hög (1600dpi, LED-lampan
blinkar två gånger).
4.Efter 13 minuter utan aktivitet går musen över till energisparläget. Rör på musen för att
återaktivera den.
5.Så snart LED-lampan börjar blinka när produkten används eller när effekten avtar ska
du ladda batterierna. Stäng av musen när den inte används för att spara ström (brytaren
på läge ”OFF”).
1.Åbn batterirummet på undersiden af musen. Sæt to AAA-batterier (1,5V) ind som vist på
figur 1. Sørg for, at polerne vender rigtigt. Luk batterirummet igen. Tænd for musen ved
at stille kontakten på undersiden på »ON«. LED lyser rødt i ca. fem sekunder.
2.Start registreringen af nye BLUETOOTH®-apparater op under dit operativsystem.
Dette forløb afhænger af det anvendte apparat. Tryk én gang på forbindelsestasten på
undersiden af apparatet, så musen kan registreres af operativsystemet. LED blinker rødt
under forbindelsesforløbet. Musen installeres og er derefter klar til brug.
3.For at indstille dpi-opløsningen skal du trykke samtidig på højre musetaste og
musehjulstasten i tre sekunder. Der er to følsomhedstrin til rådighed, som kan anvendes
skiftevist: lav (800dpi, LED blinker én gang) og høj (1.600dpi, LED blinker to gange).
4.Efter 13 minutters inaktivitet skifter musen til energisparemodus. Flyt musen for at
genaktivere den.
5.Så snart LED blinker under brug, eller funktionen aftager, skal batterierne skiftes. Sluk
musen, når den ikke skal bruges (»OFF«), for at spare energi.
CZ
1.Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA (1,5V) tak,
jak je znázorněno na obrázku 1. Dbejte při tom na správnou polaritu. Poté přihrádku na
baterie opět zavřete. Myš zapněte nastavením přepínače na spodní straně do polohy
„ON“. Po dobu pěti sekund svítí LED červeně.
2.V menu Vašeho operačního systému spusťte rozpoznání nových zařízení s
BLUETOOTH®. Tento proces se liší v závislosti na zařízení. Aby operační systém mohl
rozpoznat myš, stiskněte jednou tlačítko pro navázání spojení ve spodní části zařízení.
Po dobu navázání spojení bliká LED červeně. Myš je nainstalovaná a je hned připravena
k použití.
3.K nastavení rozlišení dpi podržte po dobu tří sekund současně stisknuté pravé tlačítko
a kolečko myši. K dispozici jsou dvě úrovně citlivosti, které lze střídavě přepínat: nízká
(800dpi, LED bliká jednou) a vysoká (1600dpi, LED bliká dvakrát).
4.Po 13 minutách nečinnosti přejde myš do úsporného režimu. Pro její aktivaci myší
pohybujte.
5.Jakmile během provozu bliká LED nebo poklesne výkon, vyměňte baterie. V případě
nepoužívání myš jednoduše vypněte („OFF“) pro šetření energie.
EL
1.Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε δύο
μπαταρίες ΑΑΑ (1,5V) όπως φαίνεται στην απεικόνιση 1. Προσέξτε εδώ για τη σωστή
πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, θέτοντας το
διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση «ON». Η LED ανάβει κόκκινη περ. για πέντε
δευτερόλεπτα.
2.Εκκινήστε στο λειτουργικό σας σύστημα την αναγνώριση νέων συσκευών BLUETOOTH®.
Αυτή η διαδικασία είναι διαφορετική ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή. Για να
μπορεί να αναγνωριστεί το ποντίκι από το λειτουργικό σύστημα, πιέστε μια φορά το
πλήκτρο σύνδεσης στην κάτω πλευρά της συσκευής. Η LED αναβοσβήνει κόκκινη κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης. Το ποντίκι εγκαθίσταται και είναι στη συνέχεια
έτοιμο για χρήση.
3.Για να προσαρμόσετε την ανάλυση dpi, κρατήστε ταυτόχρονα πατημένο το δεξιό πλήκτρο
ποντικιού και το πλήκτρο τροχού ποντικιού για τρία δευτερόλεπτα. Διατίθενται δύο
βαθμίδες ευαισθησίας, οι οποίες μπορούν να εναλλάσσονται διαδοχικά: χαμηλή (800dpi,
η LED αναβοσβήνει μια φορά) και υψηλή (1.600dpi, η LED αναβοσβήνει δύο φορές).
4.Μετά από 13 λεπτά αδράνειας, το ποντίκι γυρίζει στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Μετακινήστε το ποντίκι, για να το επανενεργοποιήσετε.
5.Μόλις αναβοσβήσει η LED κατά τη λειτουργία ή μειωθεί η απόδοση, αλλάξτε τις
μπαταρίες. Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι («OFF»), ώστε
να εξοικονομήσετε ενέργεια.
PL
1.Otwórz pokrywę wnęki baterii na dolnej stronie myszy. Włóż dwie baterie AAA (1,5V),
jak przedstawiono na rysunku 1. Zwróć przy tym uwagę na właściwą biegunowość.
Ponownie zamknij wnękę baterii. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na jej spodzie
do położenia „ON”. Dioda LED świeci przez przez ok. pięć sekund w kolorze czerwonym.
2.W systemie operacyjnym uruchom wyszukiwanie nowych urządzeń BLUETOOTH®. Ta
procedura ma różny przebieg, zależnie od posiadanego urządzenia. Aby mysz została
rozpoznana przez system operacyjny, naciśnij jeden raz przycisk połączenia na spodzie
myszy. W trakcie nawiązywania połączenia dioda LED miga w kolorze czerwonym. Mysz
zostanie automatycznie zainstalowana i będzie natychmiast gotowa do pracy.
3.Aby dostosować rozdzielczość dpi, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy
jednocześnie prawy przycisk i pokrętło myszy. Do dyspozycji są dwa poziomy czułości,
które można kolejno przełączać – niska (800dpi, dioda LED miga jeden raz) i wysoka
(1600dpi, dioda LED miga dwa razy).
4.Po upływie 13 minut bezczynności mysz przełącza się do trybu energooszczędnego.
Porusz ją, aby reaktywować.
5.Gdy dioda LED miga w trakcie pracy lub wydajność spadnie, wymień baterie. Gdy mysz
jest nieużywana, wyłącz ją („OFF”), by oszczędzać energię.
FI
1.Avaa hiiren pohjassa oleva paristolokero. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen
kuvan 1 mukaisesti. Varmista tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen.
Kytke hiiri päälle asettamalla pohjassa oleva liukukytkin asentoon ”ON”. LED palaa
punaisena n. viiden sekunnin ajan.
2.Käynnistä käyttöjärjestelmässäsi uusien BLUETOOTH®-laitteiden tunnistus. Tämä
toimenpide vaihtelee laitteesta riippuen. Jotta käyttöjärjestelmä voi tunnistaa hiiren, paina
kerran laitteen pohjassa olevaa yhteyspainiketta. LED vilkkuu yhdistämistapahtuman
aikana punaisena. Hiiri asennetaan ja se on sen jälkeen käyttövalmis.
3.Hiiren dpi-tarkkuutta voidaan sovittaa pitämällä hiiren oikeanpuoleista painiketta ja
vierityspyörän painiketta samanaikaisesti painettuna kolmen sekunnin ajan. Käytettävissä
on kaksi herkkyystasoa, jotka voidaan kytkeä läpi vuorotellen: alhainen (800dpi, LED
vilkkuu kerran) ja korkea (1.600dpi, LED vilkkuu kahdesti).
4.Kun hiirtä ei käytetä 13 minuuttiin, se vaihtaa energiansäästötilaan. Aktivoi hiiri uudelleen
liikuttamalla sitä.
5.Heti kun LED vilkkuu käytön aikana tai teho laskee, vaihda paristot. Jos hiirtä ei käytetä,
sammuta se (”OFF”) säästääksesi energiaa.
HU
1.Nyissa ki az egér alján lévő elemtartót. Tegyen be két AAA elemet (1,5 V) az 1. ábra
szerint. Ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezkedésére. Zárja be az elemtartót.
Kapcsolja be az egeret, tolja az alján lévő kapcsolót „ON” helyzetbe. A LED kb. öt
másodpercig vörös színnel világít.
2.Indítsa el az operációs rendszerben az új BLUETOOTH®-készülékek felismerését.
Ez a folyamat készüléktől függően különbözik. Nyomja meg egyszer a készülék alján
lévő csatlakozó gombot, hogy az operációs rendszer felismerje az egeret. A LED
a csatlakozási folyamat alatt vörös színnel villog. Az egér a telepítés után azonnal
használható.
3.A dpi-felbontást beigazíthatja, ha az egér jobb gombját és az egér görgőjét egyszerre
három másodpercig lenyomva tartja. Két érzékenységi fok áll rendelkezésre, amely
között átválthat: alacsony (800 dpi, a LED egyszer villan fel) és magas (1600 dpi, a LED
kétszer villog).
4.13 percnyi tétlenség után az egér energiatakarékos módba vált. Az újra aktiváláshoz
mozgassa az egeret.
5.Amint a LED üzemben villog vagy a teljesítmény csökken, cserélje ki az elemeket. Ha
nem használja, kapcsolja ki az egeret („OFF”), hogy energiát takarítson meg.
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
NO
1.Åpne batterikammeret på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batterier (1,5V) som
avbildet i fremstilling 1. Pass på riktig polaritet. Lukk batterirommet igjen. Slå på musen
ved å stille bryteren på undersiden til «ON». LED-en lyser rødt i ca. fem sekunder.
2.Start gjenkjenningen av nye BLUETOOTH®-enheter i operativsystemet. Denne
prosessen er annerledes alt etter enhet. Betjen tilkoblingstasten på enhetens underside
en gang slik at musen kan gjenkjennes av operativsystemet. LED-en blinker rødt under
tilkoblingsprosessen. Musen blir installert og er deretter klar til bruk.
3.Hold høyre musetast og musehjulet inne samtidig i tre sekunder for å tilpasse dpioppløsningen. Velge ett av to følsomhetsnivåer: lav (800dpi, LED-en blinker én gang) og
høy (1600dpi, LED-en blinker to ganger).
4.Etter 13 minutters inaktivitet går musen over i energisparemodus. Beveg på musen for
å reaktivere den.
5.Så snart LED-en blinker under bruk eller effekten avtar, må batteriene byttes ut. Når den
ikke er i bruk, slår du musen av («OFF») for å spare energi.
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com.
©2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark
and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of the Jöllenbeck GmbH. The
Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license. All trademarks are the
property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change
without prior notice. Please keep this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
EN
Intended use
This product is only intended as an input device
for connecting to a computer. This product
is sealed. Do not use it if damage is seen.
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever
for any damage to this product or injuries caused
due to careless, improper or incorrect use of the
product or use of the product for purposes not
recommended by the manufacturer.
Health risks
Extended use of input devices may cause health
problems such as discomfort or pain; as such,
take regular breaks and consult a doctor if
problems persist.
Declaration of conformity
Jöllenbeck GmbH hereby declares that this
product conforms to the relevant safety
regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full
Declaration of Conformity can be requested via
our website at www.speedlink.com.
Conformity notice
Operation of the device (the devices) may
be affected by strong static, electrical or
high-frequency fields (radio installations,
mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing
the distance from the devices causing the
interference.
Battery safety and disposal
Only use the recommended battery type. Always
replace old or weak batteries promptly. Keep
batteries out of children’s reach. As an end-user,
you are legally obliged to dispose of used
batteries correctly. You can dispose of your used
batteries free of charge at collection points or
anywhere where batteries are sold. The crossed-
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale para conectarlo a un
ordenador como dispositivo de inserción de
datos. El producto no necesita mantenimiento.
No lo utilice si presenta daños externos.
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por
daños causados al producto o lesiones de
personas debidas a una utilización inadecuada
o impropia, diferente de la especificada en
el manual, ni por manipulación, desarme del
aparato o utilización contraria a la puntualizada
por el fabricante del mismo.
Riesgos para la salud
Un exceso en la utilización de dispositivos para
introducción de datos puede acarrear problemas
de salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas
con cierta regularidad, y en caso de repetirse los
síntomas acude inmediatamente al médico.
Declaración de conformidad
Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que
este producto ha sido fabricado de conformidad
con las disposiciones de seguridad de la
directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración
completa de conformidad puede bajarse de
nuestra página web www.speedlink.com.
Advertencia de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos
eléctricos, estáticos o de alta frecuencia
(emisores, teléfonos inalámbricos y móviles,
descargas de microondas) pueden aparecer
señales parasitarias que perturben el buen
funcionamiento del aparato (los aparatos). En
caso necesario conviene que la distancia con los
aparatos implicados sea la mayor posible.
Nota sobre pilas y reciclaje
Utiliza sólo pilas apropiadas para este tipo
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für
den Anschluss an einen Computer geeignet.
Das Produkt ist wartungsfrei. Verwenden Sie
es nicht bei äußeren Beschädigungen. Die
Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung
für Schäden am Produkt oder Verletzungen
von Personen aufgrund von unachtsamer,
unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom
Hersteller angegebenen Zweck entsprechender
Verwendung des Produkts.
Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von
Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen
Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen
kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein
und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen
ärztlichen Rat ein.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH,
dass dieses Produkt konform mit den
relevanten Sicherheitsbestimmungen der
EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette
Konformitätserklärung können Sie auf unserer
Webseite unter www.speedlink.com anfordern.
Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen,
elektrischen oder hochfrequenten
Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen,
Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der
Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem
Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu
vergrößern.
Batterien und Entsorgung
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen
Batterietyp. Batterien nicht ins Feuer werfen oder
hohen Temperaturen aussetzen. Ersetzen Sie
alte und schwache Batterien sofort. Bewahren
Sie Ersatzbatterien außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne
bedeutet, dass dieses Produkt sowie zugehörige
Batterien nicht mit dem unsortierten Hausmüll
entsorgt werden dürfen – Sie sind daher dazu
verpflichtet, sie an einer offiziell ausgewiesenen
Sammelstelle für Elektrogeräte und Batterien
abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in
Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden,
Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem
Sie dieses Produkt oder passende Batterien
erworben haben. Die separate Sammlung und
Verwertung alter Elektrogeräte und Batterien
verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die
Gesundheit des Menschen und die Umwelt
gefährden.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem
Produkt wenden Sie sich bitte an unseren
Support, den Sie am schnellsten über unsere
Webseite www.speedlink.com erreichen.
Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé
comme dispositif de pointage sur un ordinateur.
Ce produit ne requiert pas d’entretien. Ne pas
l’utiliser s’il présente des dommages extérieurs.
La société Jöllenbeck GmbH décline toute
responsabilité en cas de dégradations du
produit ou de blessures corporelles dues à une
utilisation du produit inconsidérée, incorrecte,
erronée ou contraire aux instructions données
par le fabricant.
Risques pour la santé
L‘utilisation extrêmement prolongée de
périphériques de saisie peut entraîner des
troubles physiologiques, tels que des gênes
ou des douleurs. Veillez à faire des pauses
régulièrement et consultez un médecin en cas de
problèmes récurrents.
Déclaration de conformité
La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce
produit est conforme aux règles de sécurité
afférentes de la directive de l‘Union européenne
1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la
déclaration de conformité complète en allant sur
notre site Web www.speedlink.com.
Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques
ou à haute fréquence intenses (installations
radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement
de l‘appareil (ou des appareils). Dans ce cas,
essayez d‘éloigner les appareils à l‘origine des
perturbations.
Remarques relatives aux piles et élimination
Utilisez uniquement le type de piles prescrit.
Dès que les piles sont usées, elles doivent être
batterie/accumulatori esausti possono essere
consegnati gratuitamente agli appositi punti
di raccolta o in qualsiasi punto vendita di
batterie/accumulatori. Il simbolo del bidone
sbarrato indica che è vietato smaltire il
prodotto e le batterie insieme ai rifiuti urbani
non differenziati. Siete quindi tenuti per legge
a consegnare questo prodotto in un centro
di raccolta autorizzato per lo smaltimento di
elettrodomestici e batterie. Le batterie usate
possono contenere sostanze inquinanti che
possono danneggiare l‘ambiente e la salute
se non smaltite o conservate correttamente.
Per informazioni in merito ai centri di raccolta
della propria zona contattare le autorità locali,
le imprese di smaltimento locali o il negozio
dove è stato acquistato il prodotto o le batterie
adatte. La raccolta differenziata e il riciclaggio
di vecchi apparecchi elettrici e batterie evita che
le sostanze contenutevi mettano in pericolo la
salute umana e l‘ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto
rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente
reperibile attraverso il nostro sito
www.speedlink.com.
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün yalnızca bir PC‘ye bağlanmaya yönelik
giriş aygıtı olarak uygundur. Ürün, bakım
gerektirmez. Dış hasarlar mevcutsa kullanmayın.
Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı,
hatalı veya üretici tarafından belirlenmiş amaç
doğrultusunda kullanılmaması durumunda
üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan
sorumlu değildir.
Sağlık riskleri
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması
durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık
şikayetleri meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık
ara verin ve tekrarlanan problemler durumunda
bir doktora başvurun.
Uygunluk beyanı
İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB
Yönergesi 1999/5/EC‘ye ilişkin önemli güvenlik
yönetmeliklerine uyumlu olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanının tamamını www.speedlink.
com adlı web sayfamızdan talep edebilirsiniz.
Uygunluk açıklaması
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı
alanların etkisi ile (radyo istasyonları, mobil
telefonlar, mikrodalga boşalımları) cihazın
(cihazların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda
parazite yol açan cihazlara mesafeyi arttırmaya
çalışın.
Pil ile ilgili açıklamalar ve tasfiye
Lütfen sadece önerilen tip pil kullanın. Eski
ve zayıf pilleri hemen değiştirin. Yedek pilleri
çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
Nihai tüketici olarak kullanılmış pil ve bataryaları
nizami bir şekilde tasfiye etmekle yükümlüsünüz.
Tükenmiş bataryalarınızı/pillerinizi ücretsiz
olarak toplama noktalarına ya da pil/batarya
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è adatto unicamente come
dispositivo di input su un computer. Il prodotto
non richiede manutenzione. Non utilizzarlo in
presenza di danni esterni. La Jöllenbeck GmbH
non risponde di danni al prodotto o lesioni di
persone causati da un utilizzo del prodotto
involontario, improprio, erroneo o non indicato
dal produttore.
Rischi per la salute
L‘uso molto prolungato di dispositivi di input può
provocare problemi di salute come malessere
o dolori. Si consiglia di fare regolarmente delle
pause e di consultare un medico in caso di
problemi ricorrenti.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara
che il prodotto è conforme alle disposizioni in
materia di sicurezza della Direttiva Europea
1999/5/EC. La dichiarazione di conformità
completa è reperibile sul nostro sito web
all‘indirizzo www.speedlink.com.
Avviso di conformità
L‘esposizione a campi statici, elettrici o
elettromagnetici ad alta frequenza (impianti
radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe
compromettere la funzionalità del dispositivo (dei
dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la
distanza dalle fonti d‘interferenza.
Avvertenze sulle batterie e smaltimento
Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato.
Sostituire immediatamente batterie vecchie e
scariche. Conservare le batterie di ricambio
lontano dalla portata dei bambini. Il consumatore
finale per legge è tenuto a smaltire correttamente
le batterie monouso e ricaricabili esauste. Le
remplacées. Conservez les piles de réserve hors
de portée des enfants. En tant qu‘utilisateur,
vous êtes tenu d‘éliminer correctement les
piles et accus usagés. Vous pouvez remettre
gratuitement vos piles/accus usagés dans les
bornes de collecte ou dans tous les points de
vente de piles/d‘accus. Le symbole représentant
une poubelle barrée signifie que ce produit et
les piles qu‘il contient ne doivent pas être placés
avec les ordures ménagères – vous êtes tenu
de les déposer dans une borne officielle de
collecte d‘appareils électriques et de piles. Les
piles usagées peuvent contenir des substances
toxiques susceptibles de nuire à l‘environnement
et à votre santé en cas d‘élimination ou de
stockage incorrects. Pour connaître les bornes
de collecte proches de chez vous, adressez-vous
aux services de votre commune, aux décharges
locales ou au magasin où vous avez acheté ce
produit et les piles correspondantes. La collecte
séparée des piles et appareils électriques usagés
et leur recyclage empêchent que les matériaux
qu‘ils contiennent ne mettent en danger la santé
des personnes et l‘environnement.
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce
produit, veuillez vous adresser à notre service
d‘assistance technique. Le moyen le plus rapide
consiste à le contacter par le biais de notre site
Web www.speedlink.com.
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is uitsluitend geschikt als
invoerapparaat voor aansluiting op een pc. Het
product is onderhoudsvrij. Gebruik het product
niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck
GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan
het product of persoonlijk letsel als gevolg van
ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van
het product of gebruik dat niet overeenstemming
is met het door de fabrikant aangegeven doel
van het product.
Gezondheidsrisico‘s
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur
kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens
van ongemak of pijn niet worden uitgesloten.
Las regelmatig pauzes in en raadpleeg bij
terugkerende problemen een arts.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product
voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen
van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze
website www.speedlink.com.
Opmerking over de conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of
hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze
telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen
van invloed zijn op de werking van het apparaat
(de apparaten). Probeer in dat geval de afstand
tot de storende apparaten te vergroten.
Aanwijzingen voor de omgang met batterijen
en verwerking van afval
Gebruik alleen de voorgeschreven typen
batterijen. Vervang oude en bijna lege batterijen
meteen. Bewaar reserve-batterijen buiten het
bereik van kinderen. Als consument bent u
satılan her yere teslim edebilirsiniz. Üzeri çizili
çöp tenekesi sembolü bu ürünün ya da buna ait
pilin ayrılmamış ev çöpü ile imha edilemeyeceği
anlamına gelmektedir - Bu yüzden bunları
elektrikli cihazlar ve piller için belirlenmiş bir
toplama noktasına vermekle yükümlüsünüz. Eski
piller, usulüne uygun tasfiye edilmediklerinde
ya da usulüne aykırı depolandıklarında çevreye
ve sağlığınıza zarar verebilecek maddeler
içerebilirler. Yakınınızdaki toplama noktaları
hakkındaki bilgilere yerel makamlardan, geri
dönüşüm merkezlerinden ya da ürünü ya da
uygun pili satın aldığınız dükkandan sahip
olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ve pillerin
ayrı olarak toplanması ve değerlendirilmesi ile,
bunların içerisindeki bulunan maddelerin insan
sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karşılaşmanız
durumunda lütfen müşteri destek birimimize
başvurun. Buraya en hızlı www.speedlink.com
adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Использование по назначению
Устройство предназначено только для
использования в качестве устройства для
ввода на компьютере. Изделие не нуждается
в техническом обслуживании. Не используйте
его, если на его наружной части имеются
повреждения. Jöllenbeck GmbH не несет
ответственности за ущерб изделию или
травмы лиц вследствие неосторожного,
ненадлежащего, неправильного или не
соответствующего указанной производителем
цели использования изделия.
Риски для здоровья
Крайне продолжительное использование
устройств ввода данных может привести
к возникновению жалоб, связанных со
здоровьем (например, к недомоганию или
болям). Регулярно делайте перерывы, а если
проблемы будут повторяться, обратитесь за
советом к врачу.
Заявление о соответствии
Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что
это изделие отвечает соответствующим
положениям о безопасности Директивы
1999/5/EC. Полную декларацию соответствия
вы можете загрузить с нашего веб-сайта по
адресу www.speedlink.com.
Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических,
электрических или высокочастотных полей
(излучение радиоустановок, мобильных
телефонов, микроволновых печей) могут
возникнуть радиопомехи. В этом случае
нужно увеличить расстояние от источников
помех.
wettelijk verplicht, lege batterijen en accu‘s
volgens de voorschriften af te voeren. U kunt
gebruikte batterijen/accu‘s kosteloos inleveren
bij inzamelpunten en overal waar batterijen/
accu‘s worden verkocht. Een pictogram met een
doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product
en de bijbehorende batterijen niet bij het normale
huisvuil mogen worden gedaan. U bent verplicht
ze in te leveren bij een officieel inzamelpunt
voor elektrische apparaten en batterijen. Oude
batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk
zijn voor milieu en gezondheid wanneer ze
niet op de juiste manier worden verwerkt of
opgeslagen. Informatie over inzamelpunten
bij u in de buurt kunt u opvragen bij uw
gemeentelijke overheid, het sorteercentrum
voor afval of het bedrijf waar u het product of
de daarvoor geschikte batterijen hebt gekocht.
Door gescheiden inzameling en verwerking
van elektrische apparatuur en batterijen wordt
voorkomen dat de daarin gebruikte stoffen een
gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product
contact op met onze ondersteuning; u kunt hen
het snelste bereiken via onze website
www.speedlink.com.
RU
TR
IT
de aparato. Remplaza de inmediato las pilas
gastadas por otras nuevas. Guarda siempre las
pilas de reservar fuera del alcance de los niños.
Estás legalmente obligado como consumidor
a depositar las pilas y baterías usadas en
contenedores adecuados tras su vida útil. Las
pilas y baterías gastadas las puedes depositar
sin coste alguno en el punto de recogida de
tu comunidad o en la tienda en que las has
comprado. El símbolo de un contenedor de
basura tachado significa que en ellos no podrás
depositar ese tipo de material de desecho estás obligado legalmente a depositarlo en
los contenedores apropiados para aparatos
eléctricos y pilas de un punto limpio oficial. Las
pilas viejas contienen sustancias nocivas y en
caso de no ser debidamente recicladas pueden
resultar peligrosas para el medio ambiente o
la salud de las personas. Infórmate sobre el
punto limpio más próximo a su domicilio en el
ayuntamiento de su demarcación, llamando
a empresas de reciclado de la zona o en la
tienda en la que has adquirido este producto
o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos
eléctricos y pilas usadas evita que los materiales
que contienen perjudiquen la salud o el medio
ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el
producto, dirígete a nuestro servicio de soporte,
podrás entrar rápidamente en la página web
www.speedlink.com.
NL
FR
DE
out wheelie-bin symbol means that you must not
dispose of this product and its battery together
with general household waste; instead, take it
to a recycling point for electrical and electronic
equipment and batteries. Used batteries may
contain harmful substances which may cause
environmental damage or harm your health if not
stored or disposed of correctly. For information
about local recycling points, contact your local
authority, civic amenity site or the business
where you purchased this product or compatible
batteries. The separate collection and recycling
of used items of electrical and electronic
equipment and batteries prevents any harmful
substances they contain from harming human
health and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get
in touch with our Support team – the quickest
way is via our website: www.speedlink.com.
Информация по батарейкам и утилизация
Используйте только батарейки предписанного
типа. Немедленно заменяйте севшие
батарейки. Храните запасные батарейки в
недоступном для детей месте. В качестве
конечного потребителя вы обязаны
соответствующим образом утилизировать
старые батарейки и аккумуляторы.
Использованные батарейки/аккумуляторы
можно сдавать в специальных пунктах
сбора или там, где вы их купили. Символ
перечеркнутого контейнера для мусора
указывает на то, что это изделие, а также
батарейки к нему нельзя утилизировать с
несортированным домашним мусором –
поэтому вы обязаны сдать их в официально
назначенный пункт сбора старых
электроприборов и батареек. В старых
батарейках могут содержаться вредные
вещества, которые при неправильной
утилизации или хранении могут навредить
окружающей среде или вашему здоровью.
Информацию о специализированных пунктах
сбора можно получить в местных органах
власти, местных предприятиях по утилизации
отходов или в магазине, где было куплено это
изделие или батарейки к нему. Отдельные
сбор и утилизация старых электроприборов
и батареек предотвращают возникновение
опасности для здоровья человека и
окружающей среды вследствие веществ,
которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические
сложности, обращайтесь в нашу службу
поддержки, быстрее всего это можно сделать
через наш веб-сайт www.speedlink.com.
1
2
BATTERY // POWER ON
3
CONNECTION
DPI-SWITCH
Press 2 buttons and hold 3 sec.
CLICK
EN
DE
FR
NL
1.Open the battery compartment on the base of the mouse. Insert two AAA batteries (1.5V)
as shown in Figure 1, making sure the polarity is correct. Replace the cover on the
battery compartment. Power on the mouse by setting the switch on the base to ‘ON’. The
LED will glow red for approx. 5 seconds.
2.In your operating system, scan for new BLUETOOTH® devices. Be aware that this
process differs depending on your device. Press the connect button on the base of the
device so the operating system can detect the mouse. The LED will flash red during the
connection process. Once installed, the mouse will be ready to use straight away.
3.To adjust the dpi resolution, press and hold both the right mouse button and the scroll
wheel for three seconds. You can toggle between two sensitivity levels: low (800dpi – the
LED will flash once) and high (1600dpi – the LED will flash twice).
4.After 13 minutes of inactivity, the mouse will switch to power-saving mode. Move the
mouse to reactivate it.
5.As soon as the LED starts to flash or you notice a drop in performance while using the
mouse, change the batteries. If you do not intend to use the mouse, simply set the switch
to ‚OFF‘ to save power.
1.Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus. Legen Sie zwei AAA-Batterien
(1,5 V) wie in Darstellung 1 abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den
Schalter an der Unterseite auf „ON“ stellen. Die LED leuchtet für ca. fünf Sekunden rot.
2.Starten Sie unter Ihrem Betriebssystem die Erkennung neuer BLUETOOTH®-Geräte.
Dieser Vorgang unterscheidet sich je nach Gerät. Damit die Maus vom Betriebssystem
erkannt werden kann, drücken Sie einmal die Verbindungs-Taste an der Unterseite des
Geräts. Die LED blinkt während des Verbindungs-Vorgangs rot. Die Maus wird installiert
und ist anschließend einsatzbereit.
3.Um die dpi-Auflösung anzupassen, halten Sie die rechte Maustaste und die
Mausradtaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Zwei Empfindlichkeitsstufen
stehen zur Verfügung, die sich abwechselnd durchschalten lassen: niedrig (800 dpi, die
LED blinkt einmal) und hoch (1.600 dpi, die LED blinkt zweimal).
4.Nach 13 Minuten Inaktivität wechselt die Maus in den Energiesparmodus. Bewegen Sie
die Maus, um sie zu reaktivieren.
5.Sobald die LED im Betrieb blinkt oder die Leistung nachlässt, wechseln Sie bitte die
Batterien. Bei Nichtgebrauch schalten Sie die Maus einfach ab („OFF“), um Energie zu
sparen.
1.Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de la souris. Insérez deux piles AAA
(1,5 V) comme indiqué sur l’illustration 1 en faisant attention à la polarité. Refermez le
compartiment à piles. Allumez la souris en amenant l’interrupteur sur « ON » sur la face
inférieure. Le voyant rouge s’allume durant cinq secondes environ.
2.Lancez la détection des périphériques BLUETOOTH® dans votre système d’exploitation.
La marche à suivre varie selon l’appareil. Afin que la souris puisse être détectée par le
système d’exploitation, appuyez une fois sur la touche d’appairage sur la face inférieure.
Le voyant rouge clignote durant l’appairage. Le système procède à l’installation de la
souris qui est alors utilisable immédiatement.
3.Pour modifier la résolution dpi, appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris
et sur la molette durant trois secondes. Vous pouvez ainsi commuter entre deux niveaux
: résolution basse (800 dpi, le voyant clignote une fois) et élevée (1 600 dpi, le voyant
clignote deux fois).
4.Au bout de 13 minutes d’inactivité, la souris passe en mode d’économie d’énergie.
Bougez-la pour la réactiver.
5.Dès que le voyant clignote en cours d’utilisation ou que les performances faiblissent,
remplacez les piles. Lorsque vous ne vous servez pas de la souris, éteignez-la en
amenant l’interrupteur sur « OFF » afin de ne pas gaspiller d’énergie.
1.Open het batterijvak op de onderkant van de muis. Plaats twee AAA-batterijen (1,5V)
zoals weergegeven in afbeelding 1. Let goed op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak
weer. Zet de schakelaar op de onderkant van de muis in de stand „ON” om de muis in te
schakelen. De LED brandt ongeveer vijf seconden rood.
2.Start de functie van uw besturingssysteem voor detectie van nieuwe BLUETOOTH®apparaten. De procedure verschilt al naar het gelang het apparaat. Druk één keer op
de knop op de onderkant van de muis om het besturingssysteem in staat te stellen de
muis te herkennen. De LED knippert tijdens het verbindingsproces rood. De muis wordt
geïnstalleerd en is meteen gereed voor gebruik.
3.Houd de rechtermuisknop en het scrollwiel tegelijkertijd drie seconden ingedrukt om
de dpi-resolutie te wijzigen. U kunt kiezen uit twee standen voor gevoeligheid, die
afwisselend worden geselecteerd met de schakelaar: laag (800dpi, de LED knippert één
keer) en hoog (1600dpi, de LED knippert twee keer).
4.Na 13 minuten inactiviteit wordt de energiebesparingsmodus van de muis ingeschakeld.
U schakelt de muis weer in door hem te bewegen.
5.Vervang de batterijen als de LED tijdens het gebruik begint te knipperen of als de
prestaties afnemen. Als u de muis niet gebruikt, schakelt u hem uit om energie te
besparen door de schakelaar in de stand „OFF” te zetten.
ES
1.Abre el compartimento de pilas, parte inferior del ratón. Coloca dos pilas del tipo AAA
(1,5 V) como se muestra en la figura 1. Ten en cuenta la polaridad al ponerlas. Vuelve a
cerrar la tapa. Enciende el ratón, poniendo el interruptor de encendido en „ON“. El LED
se enciende en rojo durante unos cinco segundos.
2.Inicia en el sistema operativo la detección de nuevos dispositivos BLUETOOTH®. Ese
proceso depende del aparato. Para que el sistema operativo detecte el ratón, pulsa una
vez el botón en la parte inferior del dispositivo. Durante este proceso se enciende el
LED en rojo parpadeando. El ratón queda instalado y puedes utilizarlo al momento.
3.Para configurar la resolución dpi, mantén pulsado al mismo tiempo el botón derecho y
la rueda del ratón durante unos tres segundos. Tiene dos niveles de sensibilidad que
puedes activar uno detrás de otro: bajo (800 dpi, el LED parpadea una vez) y alto (1.600
dpi, el LED parpadea dos veces).
4.Tras 13 minutos de inactividad el ratón pasa a modo ahorro de energía. Mueve el ratón
para reactivarlo.
5.En el momento en que el LED en funcionamiento empieza a parpadear o la potencia
disminuye, cambia las pilas. Si no lo usas continuamente desconecta el ratón, para lo
cual hay que poner el interruptor en „Off“, ahorrando así energía.
IT
1.Aprire il vano batterie sulla parte inferiore del mouse. Inserire due batterie AAA (1,5
V) come indicato nell‘illustrazione 1. Rispettare la polarità indicata. Richiudere il vano
batterie. Accendere il mouse posizionando su „ON“ l‘interruttore sulla parte inferiore del
mouse. La luce rossa del LED si accende per circa cinque secondi.
2.Avviare nel proprio sistema operativo il riconoscimento di nuovi dispositivi
BLUETOOTH®. Questa procedura differisce a seconda del dispositivo. Azionare il tasto
di connessione sulla base del dispositivo in modo che il mouse possa essere rilevato
dal sistema. Il LED lampeggia di rosso durante la procedura di accoppiamento. Il mouse
viene installato ed è subito pronto per l’uso.
3.Per adattare la risoluzione dpi tenere premuto contemporaneamente il tasto destro
e la rotella-del mouse per circa tre secondi. Sono disponibili due livelli di sensibilità
che possono essere attivati alternativamente uno dopo l‘altro: bassa (800 dpi, il LED
lampeggia una volta) e alta (1.600 dpi, il LED lampeggia due volte).
4.Dopo 13 minuti di inattività il mouse va in modalità di risparmio energetico. Muovere il
mouse per riattivare il dispositivo.
5.Quando il LED inizia a lampeggiare durante il funzionamento o diminuisce la
prestazione, sostituire le batterie. Spegnere il mouse quando non viene usato („OFF“)
per risparmiare energia.
TR
RU
1.Farenin alt tarafındaki pil bölmesini açın. Resim 1‘de gösterildiği gibi iki AAA pili (1,5V)
yerleştirin. Bu esnada doğru kutuplaşmaya dikkat edin. Pil bölmesini tekrar kapatın.
Alt tarafındaki şalteri “ON” konumuna getirerek fareyi açın. LED, yakl. beş saniyeliğine
kırmızı yanar.
2.İşletim sisteminizden yeni BLUETOOTH® cihazlarının algılanmasını başlatın. Bu işlem,
kullanılan cihaza göre değişir. Farenin işletim sistemi tarafından algılanabilmesi için
cihazın alt tarafındaki bağlantı tuşuna bir kez basın. Bağlantı işlemi esnasında LED
kırmızı yanıp söner. Farenin kurulumu yapılır ve ardından kullanıma hazırdır.
3.dpi çözünürlüğünü uyarlamak için sol fare tuşunu ve fare çarkı tuşunu aynı anda üç
saniyeliğine basılı tutun. Sırayla ayarlanabilen iki hassasiyet kademesi mevcuttur: Düşük
(800dpi, LED bir kez yanıp söner) ve yüksek (1.600dpi, LED iki kez yanıp söner).
4.13 dakika devre dışı kaldığında fare, enerji tasarrufu moduna geçer. Tekrar
etkinleştirmek için fareyi hareket ettirin.
5.İşletimde LED yanıp sönmeye veya performansı düşmeye başladığında lütfen pilleri
değiştirin. Enerji tasarrufunda bulunmak için fareyi kullanmadığınızda kapatın (“OFF”).
1.Откройте отсек для батареек на нижней стороне мыши. Вложите две батарейки
AAA (1,5В), как показано на рисунке 1. При этом соблюдайте правильную
полярность. Закройте отсек для батареек. Включите мышь, для этого передвиньте
выключатель на нижней стороне в положение «ON». Светодиод загорается
примерно на пять секунд красным.
2.Запустите под своей операционной системой поиск новых устройств BLUETOOTH®.
Этот процесс отличается в зависимости от используемого устройства. Чтобы
операционная система могла найти мышь, нажмите один раз кнопку соединения
снизу на устройстве. Светодиод во время установления связи мигает красным.
Мышь инсталлируется и после этого готова к эксплуатации.
3.Чтобы адаптировать разрешение dpi, удерживайте нажатыми одновременно в
течение трех секунд правую кнопку мыши и кнопку колесика мыши. Имеется два
режима чувствительности, которое переключаются поочередно: низкая (800dpi,
светодиод мигает один раз) и высокая (1.600dpi, светодиод мигает два раза).
4.Через 13 минут отсутствия активности мышь переходит в режим экономии энергии.
Чтобы снова активировать мышь, подвигайте ней.
5.Как только светодиод начинает мигать в рабочем режиме или упадет
производительность, замените батарейки. Если мышь не используется, ее можно
выключить (выключатель в положение «OFF») для экономии энергии.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement