Sony ICD-PX312 User manual

Sony ICD-PX312 User manual
4-267-068-12(1)
IC Recorder
Instrukcja obsługi
Czynności wstępne
Czynności podstawowe
Inne czynności związane
z nagrywaniem
Inne czynności związane
z odtwarzaniem
Edytowanie plików
Słuchanie radia FM
Funkcje menu
Korzystanie z komputera
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
ICD-PX312/PX312F
Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać muzyki ze zbyt dużą
głośnością przez długie okresy czasu.
OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów
włożonych do urządzenia) na przedłużone
działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie
promieniowanie słoneczne, ogień itd.).
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU: 800 mA
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże
w ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Stosowane wyposażenie dodatkowe: Słuchawki
stereofoniczne, mikrofon stereofoniczny z zaczepem
2
PL
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii
może być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się
w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach,
w których obowiązują
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
• Nagrana muzyka jest przeznaczona wyłącznie do
użytku prywatnego. Wykorzystanie utworów
z naruszeniem tego ograniczenia wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
niekompletność nagrania/pobierania lub
uszkodzenie danych spowodowane przez
problemy z dyktafonem cyfrowym lub
komputerem.
• W zależności od rodzajów tekstu i znaków tekst
wyświetlany na dyktafonie cyfrowym może nie
być poprawnie wyświetlany na urządzeniu. Jest to
spowodowane przez:
– Pojemność podłączonego dyktafonu cyfrowego.
– Niepoprawne działanie dyktafonu cyfrowego.
– Zapisanie informacji o zawartości w języku lub
znakami nieobsługiwanymi przez dyktafon
cyfrowy.
Uwaga dla użytkowników
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
lub opisywane w niej oprogramowanie nie mogą być
reprodukowane, tłumaczone lub dzielone, w części
lub w całości, do jakiejkolwiek czytelnej formy bez
uzyskania pisemnej zgody firmy Sony Corporation.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SONY
CORPORATION NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY, PRZYPADKOWE,
ŚWIADOME LUB SPECJALNE,
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY
ONE W WYNIKU CZYNU
NIEDOZWOLONEGO, UMOWY LUB WINNY
SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ,
Z OPROGRAMOWANIA LUB Z INNYCH
INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ
INSTRUKCJI BĄDŹ W ZWIĄZKU
Z ZASTOSOWANIEM TYCH INFORMACJI.
Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo do
nanoszenia zmian w niniejszej instrukcji lub
informacjach w niej zawartych w dowolnym czasie
bez uprzedniego powiadomienia.
Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji
może również podlegać warunkom odrębnej umowy
licencyjnej użytkownika.
• Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone dla
systemu Windows i nie może być używane na
komputerach Macintosh.
• Kabel połączeniowy wchodzący w skład zestawu jest
przeznaczony do dyktafonu cyfrowego ICD-PX312/
PX312F . Nie można go wykorzystywać do
podłączania innych dyktafonów cyfrowych.
3
PL
Nagrywany materiał może być
stosowany jedynie w celach
niekomercyjnych i na własny użytek.
Prawa autorskie zabraniają innych
form wykorzystywania materiału bez
uzyskania zgody właściciela praw
autorskich.
Stosowanie nośnika Memory Stick™
do nagrywania plików graficznych lub
innych danych chronionych prawem
autorskim jest ograniczone
regulacjami zawartymi
w odpowiednich prawach autorskich.
Jakiekolwiek stosowanie niezgodne
z tymi regulacjami jest zabronione.
Ten produkt obsługuje nośniki
„Memory Stick Micro™ (M2™)”.
„M2™” jest skrótem od „Memory
Stick Micro™”. W niniejszym
dokumencie stosowany jest skrót
„M2™”.
Znaki handlowe
• Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki
handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• Pentium jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
• Technika kodowania dźwięku MPEG Layer-3
oraz patenty na licencji firmy Fraunhofer IIS and
Thomson.
• Logo microSD i microSDHC są znakami
towarowymi SD-3C, LLC.
• „Memory Stick Micro”, „M2” i
są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi firmy Sony Corporation.
• „MagicGate” jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli. Ponadto
znaki „ ™ ” i „®” nie są stosowane wszędzie w tej
instrukcji.
Oprogramowanie „Sound Organizer” korzysta
z następujących modułów oprogramowania:
Windows Media Format Runtime
4
PL
Spis treści
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzanie zawartości
opakowania .............................................8
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia .......................9
Zapobieganie przypad-kowemu
włączeniu (HOLD) ..........................11
Utrzymywanie średniego poziomu
dźwięków (AVLS) ...........................12
Krok 2: Przygotowanie źródła
zasilania .................................................13
Kiedy należy wymieniać baterie? ...14
Krok 3: Włączanie dyktafonu
cyfrowego ..............................................15
Włączanie zasilania ..........................15
Wyłączanie zasilania ........................15
Krok 4: Ustawianie zegara ..................16
Krok 5: Ustawianie języka
używanego w oknie wyświetlacza .......18
Inne czynności związane
z nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania ..............31
Wybór trybu nagrywania .................31
Dodawanie nagrania do wcześniej
nagranego pliku ................................34
Dodawanie nagrania zastępującego
podczas odtwarzania ........................36
Automatyczne rozpoczynanie
nagrywania sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR .....................................38
Zapisywanie nagrania na karcie
pamięci ...................................................40
Nagrywanie za pomocą innych
urządzeń .................................................44
Nagrywanie za pomocą mikrofonu
zewnętrznego ....................................44
Nagrywanie z innego urządzenia ....46
Czynności wykonywane podczas
nagrywania .............................................48
Monitorowanie nagrywania ............48
Czynności podstawowe
Nagrywanie ...................................19
Odsłuchiwanie nagrań .................24
Kasowanie .....................................29
5
PL
Inne czynności związane
z odtwarzaniem
Zmiana ustawień odtwarzania ............49
Praktyczne metody odtwarzania ....49
Redukcja szumów podczas
odtwarzania, poprawa czystości
ludzkiego głosu – funkcja redukcji
szumów ..............................................50
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control) .....................52
Wybieranie trybu odtwarzania .......53
Odtwarzanie pliku o określonej
godzinie wraz z sygnałem alarmu .......56
Odtwarzanie za pomocą innych
urządzeń .................................................59
Nagrywanie za pomocą innego
urządzenia .........................................59
Edytowanie plików
Porządkowanie plików w folderze ......60
Przenoszenie plików do innego
folderu ...............................................60
Kopiowanie plików do innej
pamięci ...............................................61
Kasowanie wszystkich wiadomości
w folderze ..........................................63
6
PL
Korzystanie ze znaczników ścieżek ....65
Dodawanie znacznika ścieżki ..........65
Kasowanie znaczników ścieżek .......66
Jednoczesne kasowanie
wszystkich znaczników ścieżek
danego nagrania ................................67
Dzielenie plików ...................................69
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu ...............................................69
Dzielenie pliku w miejscu, w którym
znajduje się znacznik ścieżki ...........70
Zabezpieczanie plików .........................73
Słuchanie radia FM (tylko
model ICD-PX312F)
Strojenie stacji radiowej pasma FM ...75
Dostrajanie stacji za pomocą funkcji
skanowania częstotliwości ...............75
Ustawianie zapamiętanych stacji ....76
Nagrywanie audycji radiowych .......77
Ustawianie stacji radiowych
pasma FM ..............................................78
Automatyczne ustawianie stacji
radiowych pasma FM .......................78
Ręczne ustawianie stacji radiowych
pasma FM ..........................................79
Kasowanie ustawionych
stacji radiowych pasma FM .............79
Zmiana ustawień odbiornika
radia FM .................................................81
Przełączanie czułości
odbiornika radia FM ........................81
Przełączanie czułości skanowania ...82
Przełączanie wyjścia radia FM
między głośnikiem i słuchawkami ...83
Funkcje menu
Ustawianie opcji w menu .....................84
Ustawienia menu ..................................86
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem ..................................... 100
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera ...............101
Struktura folderów i plików .......... 102
Odłączanie dyktafonu cyfrowego
do komputera .................................. 106
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego do komputera ................... 107
Kopiowanie plików MP3
z komputera do dyktafonu
cyfrowego i ich odtwarzanie .............. 108
Kopiowanie pliku MP3
z komputera na dyktafon cyfrowy
(przeciągnij i upuść) ....................... 108
Odtwarzanie skopiowanych
z komputera plików MP3 za pomocą
dyktafonu cyfrowego .....................108
Wykorzystywanie dyktafonu
cyfrowego jako pamięci USB ............110
Korzystanie z oprogramowania
Sound Organizer .................................111
Możliwości oprogramowania
Sound Organizer .............................111
Wymagania systemowe dotyczące
komputera .......................................113
Instalowanie programu
Sound Organizer .............................114
Okno Sound Organizer ..................116
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza
sieciowego USB ..................................118
Odłączanie dyktafonu cyfrowego od
gniazda zasilania .............................118
Środki ostrożności ..............................120
Dane techniczne ..................................123
Wymagania systemowe ..................123
Konstrukcja i dane techniczne ......124
Czas pracy akumulatorów .............128
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ...............129
Lista komunikatów .............................139
Ograniczenia systemowe ....................144
Przewodnik po oknie wyświetlacza ... 146
Indeks ...................................................151
7
PL
Czynności wstępne
Krok 1: Sprawdzanie zawartości opakowania
Dyktafon cyfrowy (1)
Baterie alkaliczne typu LR03
(rozmiar AAA) (2)
P Uwaga
Do ładowania należy używać wyłącznie
akumulatorów NH-AAA-B2KN (nie
należą do wyposażenia).
Przed rozpoczęciem korzystania
z dyktafonu cyfrowego zdejmij folię
z okna wyświetlacza.
Słuchawki stereofoniczne (1)
(tylko dla ICD-PX312F)
Mikrofon stereofoniczny
z zaczepem* (1)
Oprogramowanie Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Oprogramowanie Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Instrukcja obsługi
Kabel połączeniowy USB (1)
Do podłączania dyktafonu cyfrowego
do komputera należy używać
należącego do wyposażenia kabla
połączeniowego USB.
8
PL
Instrukcja obsługi zapisana jest
w pamięci dyktafonu cyfrowego jako
pliki PDF.
* Mikrofon stereofoniczny z zaczepem
i oprogramowanie Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) są
dostarczane tylko z niektórymi modelami
i w zależności od państwa.
Zastrzega się, że wszelkie zmiany
i modyfikacje, na które nie zezwala się
wyraźnie w tej instrukcji, mogą
unieważnić uprawnienie użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.
Indeks części i elementów
sterujących urządzenia
Przód
Głośnik
Gniazdo i (słuchawki)*2
Wskaźnik pracy
Przycisk ERASE
Przycisk VOL (głośność) –/+*1
Przycisk
(powtórz) A-B
Przycisk z REC/PAUSE
Przełącznik funkcji NOISE CUT
Przycisk T-MARK (znacznik
ścieżki)
Czynności wstępne
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
*1 Przyciski i gniazda oznaczone
wypustkami. Ułatwiają obsługę
urządzenia lub pozwalają
zidentyfikować poszczególne elementy.
*2 Podłącz słuchawki do gniazda
i (słuchawki). W przypadku
występowania szumów należy wyczyścić
wtyk słuchawek.
A
B
C
D
E
F
G
Wbudowany mikrofon
Gniazdo m (mikrofon)*1
Okno wyświetlacza
Przycisk DISP/MENU
Przycisk SCENE
Przycisk
(folder)
Przycisk N PLAY/
STOP•ENTER*1
H Przycisk x (zatrzymaj)
I –. (wyszukiwanie do tyłu/szybkie
przewijanie do tyłu), >+
(wyszukiwanie do przodu/szybkie
przewijanie do przodu)
Gniazdo
i (słuchawki)
9
PL
Tył
S Złącze
(USB)
T Gniazdo karty pamięci M2™/
microSD
U Przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF
V Komora baterii
W Otwór na pasek (pasek nie należy do
wyposażenia)
10
PL
Zapobieganie przypadkowemu włączeniu (HOLD)
Po naciśnięciu dowolnego przycisku
wyświetlony zostanie komunikat „HOLD”
(jeśli funkcja HOLD jest aktywna).
Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu
dyktafonu cyfrowego, np. podczas jego
przenoszenia, możesz zablokować
wszystkie przyciski (HOLD).
Przełączanie dyktafonu
cyfrowego z trybu HOLD
Czynności wstępne
Przełączanie dyktafonu
cyfrowego do trybu HOLD
Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER
ON/OFF w kierunku środka.
Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER
ON/OFF w kierunku pozycji „HOLD”.
Przez ok. 3 sekundy wyświetlany będzie
komunikat „HOLD” informujący
o zablokowaniu wszystkich funkcji przycisków.
P Uwaga
Gdy funkcja HOLD zostanie uaktywniona
podczas nagrywania, wszystkie funkcje
przycisków dyktafonu cyfrowego zostaną
zablokowane. Aby zatrzymać nagrywanie,
w pierwszej kolejności wyłącz funkcję
HOLD.
z Wskazówka
Nawet po włączeniu funkcji HOLD można
zatrzymać odtwarzanie alarmu, naciskając
dowolny przycisk. (Wstrzymanie
normalnego odtwarzania nie jest możliwe.)
11
PL
Utrzymywanie średniego
poziomu dźwięków (AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter
System) umożliwia odsłuchiwanie nagrań
przez słuchawki przy średnim poziomie
dźwięków. Funkcja AVLS ogranicza
maksymalny poziom głośności, co pozwala
zapobiec powstawaniu problemów ze
słuchem lub rozproszeniu uwagi, utrzymując
średni poziom dźwięków.
Kiedy dla funkcji „AVLS” wybrano
ustawienie „ON”
Jeśli spróbujesz ustawić głośność
przekraczającą poziom ustawiony
dla funkcji AVLS, zaświeci się wskaźnik
„AVLS”. Nie można regulować
głośności powyżej wartości granicznej.
1 Naciśnij i przytrzymaj •DISP–
MENU, aby wejść w tryb menu.
Naciskaj –. lub >+, aby wybrać
„AVLS”, po czym naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Naciskaj –. lub >+, aby wybrać
„OFF”, po czym naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat
„AVLS OFF?” i będzie emitowany
sygnał dźwiękowy.
3 Naciskaj –. lub >+, aby wybrać
„YES”, po czym naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
P Uwaga
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego dla
funkcji „AVLS” wybrane jest ustawienie
„ON”. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję
i odtwarzać pliki z oryginalną głośnością,
z poziomu menu dla funkcji „AVLS”
wybierz ustawienie „OFF”.
Kiedy dla funkcji „AVLS” wybrano
ustawienie „OFF”
Aby wyłączyć funkcję AVLS, wykonaj
poniższe czynności:
12
PL
4 Naciśnij x (zatrzymaj), aby zakończyć
pracę w trybie menu.
Aby ponownie włączyć funkcję AVLS,
wybierz „ON” w punkcie 2.
Przy próbie odtworzenia plików
z głośnością przekraczającą przez pewien
czas poziom ustalony dla funkcji AVLS
wyświetlona zostanie animacja „AVLS”,
a dla funkcji „AVLS” automatycznie
zostanie wybrane ustawienie „ON”.
Krok 2: Przygotowanie źródła zasilania
Przed rozpoczęciem korzystania
z dyktafonu cyfrowego zdejmij folię
z okna wyświetlacza.
Czynności wstępne
Przesuń i podnieś pokrywę komory
baterii, włóż baterie alkaiczne typu
LR03 (rozmiar AAA), zwracając uwagę
na prawidłową biegunowość,
a następnie zamknij pokrywę.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy przez dłuższy czas
pozostawał bez baterii, zostanie
wyświetlony ekran ustawiania zegara
i będzie migać pozycja roku. Procedurę
ustawiania daty i godziny opisano
w rozdziale „Krok 4: Ustawianie
zegara” na stronie 16.
Jeśli pokrywa komory baterii zostanie
przypadkowo odczepiona, należy ją
przyczepić w sposób pokazany na
rysunku.
z Wskazówki
• Przy wymianie baterii nagrane
wiadomości i ustawienia alarmu nie są
kasowane, nawet jeśli baterie zostaną
wyjęte.
• Podczas wymiany akumulatorów zegar
będzie działał przez około 1 dzień od
wyjęcia akumulatorów.
• Z dyktafonem możesz używać dwóch
akumulatorów NH-AAA-B2KN (nie
należą do wyposażenia).
13
PL
P Uwagi
• W tym dyktafonie cyfrowym nie należy
używać baterii manganowych.
• Wymieniając baterie, należy wymieniać
obie naraz.
• Nie wolno ładować baterii suchych. Nie
można ładować baterii alkalicznych LR03
(rozmiar AAA) (należą do
wyposażenia).
• Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy wyjąć
baterie, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przez wyciek z baterii
i korozję.
Kiedy należy wymieniać
baterie?
Wskaźnik baterii w oknie wyświetlacza
pokazuje stan baterii.
Wskaźnik stanu baterii
: Jeśli wyświetli się komunikat
„Low Battery Level”, wymień
baterie na nowe.
m
: Jeśli wyświetli się komunikat
„Low Battery”, dyktafon
cyfrowy przestanie działać.
14
PL
Krok 3: Włączanie dyktafonu cyfrowego
Włączanie zasilania
Wyłączanie zasilania
Przesuń przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF w kierunku
„POWER ON/OFF” i przytrzymaj go
przez czas dłuższy niż 1 sekunda.
Dyktafon cyfrowy zostanie włączony
i wyświetlona zostanie animacja
„Accessing...”.
Czynności wstępne
Przesuń przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF w kierunku
„POWER ON/OFF” i przytrzymaj go
przez czas dłuższy niż 2 sekundy, aż
wyświetli się komunikat „Power Off”.
Dyktafon cyfrowy wyłączy się w ciągu
kilku sekund.
z Wskazówki
• Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie
używany przez dłuższy czas, należy go
wyłączyć.
• Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, po pewnym okresie
bezczynności zostanie on automatycznie
wyłączony. (W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego długość tego okresy jest
ustawiona na „10min”). Długość okresu
przed automatycznym wyłączeniem
można ustawić w menu (strona 98).
15
PL
Krok 4: Ustawianie zegara
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
W celu korzystania z funkcji alarmu lub
nagrywania daty i godziny należy
ustawić zegar.
Po włożeniu baterii po raz pierwszy lub
gdy dyktafon cyfrowy pozostawał bez
baterii dłużej niż 1 minutę, zostanie
wyświetlony komunikat „Set
Date&Time”, a następnie ekran
ustawień zegara.
Ustawianie zegara:
Po naciśnięciu przycisku N PLAY/
STOP•ENTER kursor zostanie
ustawiony pod cyframi oznaczającymi
miesiąc.
2 W ten sam sposób ustaw kolejno
miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wprowadzić żądane cyfry, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Ustaw rok.
Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wprowadzić rok, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Podaj dwie ostatnie cyfry roku.
Po ustawieniu minut wyświetlana jest
animacja „Executing...”, a następnie
okno trybu zatrzymania.
16
PL
Jeśli dyktafon cyfrowy jest używany
pierwszy raz lub jeśli nie znajdują się
na nim żadne pliki, wyświetlone jest
poniższe okno.
Bieżący folder
Czas odtwarzania
P Uwagi
• Jeśli w ciągu 1 minuty od wprowadzenia
ustawień zegara nie zostanie naciśnięty
przycisk N PLAY/STOP•ENTER, tryb
ustawiania zegara zostanie anulowany
i wyświetlone zostanie okno trybu
zatrzymania.
• Jeśli podczas ustawiania zegara zostanie
naciśnięty inny przycisk niż wymienione
wcześniej, tryb ustawiania zegara jest
anulowany. Zegar należy ustawić
z poziomu menu.
Gdy dyktafon cyfrowy znajduje się
w trybie zatrzymania, zegar można
ustawić z poziomu menu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU, aby wejść w tryb menu.
Następnie wybierz „Detail Menu”,
i „Date&Time”, aby ustawić zegar
(strona 97).
Czynności wstępne
Numer bieżącego
pliku/łączna liczba
plików w folderze
Ustawianie zegara z poziomu
menu
Wyświetlanie bieżącej daty
i godziny
Kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania, naciśnięcie przycisku
x (zatrzymaj) spowoduje wyświetlenie
bieżącej daty i godziny przez około 3
sekundy.
17
PL
Krok 5: Ustawianie języka używanego
w oknie wyświetlacza
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Language”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Możesz wybrać jeden z 6 języków, w którym
wyświetlane będą komunikaty, menu itp.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU, aby wejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Detail Menu”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać żądany język, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Możesz wybrać następujące języki.
Deutsch (niemiecki), English
(angielski), Español (hiszpański),
Français (francuski), Italiano
(włoski), Русский (rosyjski)
5 Naciśnij x (zatrzymaj), aby wyjść
z trybu menu.
18
PL
Czynności podstawowe
Nagrywanie
P Uwagi
• Przed nagrywaniem należy sprawdzić wskaźnik baterii (strona 14).
• Przypadkowe potarcie lub zadrapanie dyktafonu cyfrowego, np. palcem, podczas
nagrywania może spowodować zakłócenie nagrania.
z Wskazówka
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem nagrywania wykonać nagranie próbne lub monitorować
nagrywanie (strona 48).
Czynności podstawowe
Rozpoczęcie nagrywania
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/
OFF w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 11).
Wyświetlone zostanie okno trybu zatrzymania.
2 Wybierz folder, w którym będą zapisywane pliki
(strona 25).
19
PL
3 Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby
wbudowane mikrofony skierowane były w stronę
źródła rejestrowanego dźwięku.
4 W przypadku dyktafonu znajdującego się w trybie
zatrzymania naciśnij przycisk z REC/PAUSE.
Wskaźnik pracy miga na pomarańczowo, a następnie
zaświeci się na czerwono. (Jeśli dla opcji „LED”
zostanie wybrane ustawienie „OFF” z poziomu
menu (strona 96), wskaźnik nie zaświeci się.)
Przytrzymywanie naciśniętego przycisku z REC/
PAUSE podczas nagrywania nie jest konieczne.
Nowy plik zostanie automatycznie zapisany za
ostatnio nagranym plikiem.
Czas trwania bieżącego nagrania
Numer nagrywanego pliku/łączna
liczba nagranych plików w danym
folderze
zWskazówka
Naciskając przycisk DISP/MENU możesz przełączać
wskazania wyświetlacza pomiędzy czasem trwania,
pozostałym czasem a innym ekranem (strona 28).
20
PL
Wskaźnik
pracy
z REC/
PAUSE
Zatrzymywanie nagrywania
1 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj).
Na wyświetlaczu pojawi się animacja
„Accessing...”, a dyktafon cyfrowy powróci do
początku bieżącego nagrania.
Możesz zlokalizować nagrany plik w celu jego
późniejszego odtworzenia, korzystając z nazwy
folderu i numeru pliku.
x
Czynności podstawowe
Folder zawierający nagrany plik
Numer nagranego pliku wskazuje, jak
wcześnie plik został nagrany w danym
folderze.
Uwagi na temat odczytywania danych
Dyktafon cyfrowy rejestruje dźwięk, zapisując go do pamięci, gdy wskaźnik pracy
miga na pomarańczowo i wyświetlana jest animacja „Accessing...”. Gdy dyktafon
cyfrowy uzyskuje dostęp do danych, nie należy wyjmować baterii ani podłączać lub
odłączać zasilacza sieciowego USB (nie należy do wyposażenia). Może to
spowodować uszkodzenie danych.
21
PL
Inne czynności
wstrzymywanie
nagrywania*
Naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Podczas wstrzymania nagrywania
wskaźnik pracy miga na czerwono, a w oknie wyświetlacza miga
symbol „PAUSE”.
anulowanie pauzy
i wznawianie
nagrywania
Ponownie naciśnij przycisk z REC/PAUSE. Nagrywanie zostanie
wznowione od tego miejsca. (Aby zatrzymać nagrywanie w trybie
pauzy, naciśnij przycisk x (zatrzymaj)).
natychmiastowy
Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER. Nagrywanie zostanie
przegląd bieżącego zatrzymane, a nagrany plik zostanie odtworzony od początku.
nagrania
przegląd podczas
nagrywania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk –. podczas nagrywania lub w trybie
pauzy. Nagrywanie zostanie zatrzymane, co umożliwi wyszukiwanie
do tyłu podczas odsłuchiwania w trybie szybkiego odtwarzania. Po
zwolnieniu przycisku –. odtwarzanie rozpocznie się od tego
miejsca.
* Po upływie godziny od chwili wstrzymania nagrywania tryb ten jest automatycznie zwalniany
i dyktafon cyfrowy przechodzi w tryb zatrzymania.
z Wskazówki
• Pliki nagrane tym dyktafonem cyfrowym są zapisywane jako pliki MP3.
• W każdym z folderów możesz zapisać do 199 nagrań.
• Przy użyciu znajdującego się w zestawie oprogramowania Sound Organizer można
utworzyć nowe foldery lub usunąć niepotrzebne (strona 111).
Wskaźnik pozostałej pamięci
W trakcie nagrywania wskaźnik pozostałej pamięci stopniowo się zmniejsza. Gdy
pozostały czas nagrywania będzie wynosił 10 minut, zacznie migać ostatni wskaźnik.
Jeśli pozostały czas nagrywania jest krótszy niż 1 minuta, na wyświetlaczu
automatycznie będzie wyświetlany pozostały czas, a wyświetlacz zacznie migać. Aby
kontynuować nagrywanie, należy skasować kilka plików.
22
PL
Pozostały czas
Miga
Czynności podstawowe
Nagrywanie zależnie od rodzaju otoczenia (wybór trybu nagrywania)
Zależnie od wybranego trybu nagrywania możesz jednocześnie zmieniać ustawienia
wielu opcji nagrywania, np. REC Mode (strona 94), Mic Sensitivity (strona 94) itd.
Szczegółowe informacje na temat trybów nagrywania można znaleźć na stronie 31.
23
PL
Odsłuchiwanie nagrań
Rozpoczynanie odtwarzania
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/
OFF w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 11).
Wyświetlone zostanie okno trybu zatrzymania.
2 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć (strona 25).
3 Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte, a wskaźnik pracy
zacznie świecić na zielono. (Jeśli dla opcji „LED”
zostanie wybrane ustawienie „OFF” z poziomu
menu (strona 96), wskaźnik nie zaświeci się.)
Wskaźnik
pracy
N PLAY/
STOP•ENTER
24
PL
4 Naciśnij przycisk VOL –/+, aby wyregulować
głośność.
VOL –/+
P Uwaga
Po wybraniu w menu dla funkcji „AVLS” ustawienia
„ON” (strona 90) lub jeśli wyświetlany jest wskaźnik
„AVLS”, ustawienie głośności przekraczającej poziom
ustalony dla funkcji AVLS nie będzie możliwe. Jeśli
chcesz wyłączyć tę funkcję i odtwarzać pliki
z oryginalną głośnością, z poziomu menu dla funkcji
„AVLS” wybierz ustawienie „OFF”.
Czynności podstawowe
Zatrzymywanie odtwarzania
1 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj).
x
Wybór folderu i pliku
1 Naciśnij przycisk
(folder), aby wyświetlić okno
wyboru folderu.
Bieżący folder
Numer bieżącego pliku/łączna
liczba plików w folderze
25
PL
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby wybrać folder.
W każdym zakupionym dyktafonie cyfrowym
fabrycznie dostępnych jest 5 folderów (
FOLDER01-05).
3 Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby wybrać plik.
–., >+
Naciśnij >+, aby wybrać plik o wyższym numerze.
Naciśnij przycisk –. , aby wybrać plik o niższym
numerze.
26
PL
Inne czynności
zatrzymywanie
Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER. Aby wznowić
odtwarzania w bieżącym odtwarzanie od tego miejsca, ponownie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
miejscu (funkcja
Playback Pause)
Jednokrotnie naciśnij przycisk –. .*1*2
powrót do poprzednich
nagrań
Klika razy naciśnij przycisk –. . (Naciśnięcie i przytrzymanie
tego przycisku w trybie zatrzymania spowoduje przechodzenie
do poprzednich plików.*3)
przechodzenie do
następnego nagrania
Jednokrotnie naciśnij przycisk >+.*1*2
przechodzenie do
kolejnych nagrań
Wielokrotnie naciskaj przycisk >+. (Naciśnięcie
i przytrzymanie tego przycisku w trybie zatrzymania spowoduje
przechodzenie do kolejnych nagrań.*3)
Czynności podstawowe
powrót na początek
bieżącego nagrania
*1 Po ustawieniu znacznika ścieżki, dyktafon cyfrowy przejdzie do znacznika ścieżki znajdującego
się przed lub za bieżącą pozycją (strona 65).
*2 Czynności te można wykonać, jeśli dla funkcji „Easy Search” wybrano ustawienie „OFF”
(strona 49).
*3 W trybie wyszukiwania ciągłego dyktafon cyfrowy nie rozpoznaje znaczników ścieżki.
27
PL
Wyświetlacz
Informacje o pliku
Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby zmienić ekran i wyświetlić informacje o pliku.
Plik nagrany za pomocą dyktafonu cyfrowego jest wyświetlany w następujący sposób:
Czas trwania: Czas odtwarzania jednego pliku
Pozostały czas: Maksymalny czas nagrywania
Pozostały czas odtwarzania pliku (w trybie zatrzymania lub
odtwarzania)
Data/godzina nagrania: Data i godzina utworzenia nagrania
: Nazwa pliku (w trybie zatrzymania lub odtwarzania):
Data_numer pliku (np. 110101_001 lub
FM_110101_001)
: Nazwa pliku (w trybie zatrzymania lub odtwarzania):
Data_numer pliku (np. 110101_001 lub
FM_110101_001)
: nazwa/nazwisko wykonawcy (w trybie odtwarzania):
Nazwa/nazwisko wykonawcy (np. My
Recording)
28
PL
Kasowanie
P Uwaga
Skasowanego nagrania nie można odzyskać.
Wybór pliku i jego usuwanie
1 Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/
Czynności podstawowe
OFF w kierunku środka, aby wyjść z trybu HOLD
(strona 11).
Wyświetlone zostanie okno trybu zatrzymania.
2 W trybie zatrzymania lub odtwarzania wybierz plik,
który chcesz usunąć (strona 25).
3 Naciśnij przycisk ERASE.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase?”,
a określony plik będzie odtwarzany w celu
potwierdzenia wyboru.
ERASE
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby wybrać
„YES”.
–., >+
29
PL
5 Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
W oknie wyświetlacza pojawi się animacja
„Erasing...”, a wybrany plik zostanie skasowany.
Gdy nagranie zostanie skasowane, pozostałe
nagrania zostaną ponownie uszeregowane, aby nie
było między nimi wolnej pozycji.
N PLAY/
STOP•ENTER
Pierwszy plik zostanie skasowany,
a numery kolejnych plików zostaną
zmniejszone o 1.
Łączna liczba plików w folderze
zostanie zmniejszona z 05 do 04.
Anulowanie kasowania
1 W kroku 4 części „Wybór pliku i jego usuwanie”
wybierz opcję „NO”, a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Kasowanie kolejnych plików
Wykonaj kroki od 2 do 5 opisane w części „Wybór pliku i jego usuwanie”.
Kasowanie części pliku
Po wybraniu pliku do skasowania w pierwszej kolejności podziel plik na dwie części
(strona 69), a następnie wykonaj czynności od 3 do 5 opisane w części „Wybór pliku i jego
usuwanie”.
30
PL
Inne czynności związane z nagrywaniem
Zmiana ustawień nagrywania
Wybór trybu nagrywania
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Wyświetlony zostanie wskaźnik
odpowiadający danemu trybowi.
– . , >+
Zależnie od wybranego trybu nagrywania
możesz jednocześnie zmieniać ustawienia
wielu opcji nagrywania, np. REC Mode
(strona 94), Mic Sensitivity (strona 94) itd.
nagrywania, np. Do
nagrywania w salach
konferencyjnych.
Voice Notes
(
)
1 W przypadku dyktafonu znajdującego
się w trybie zatrzymania naciśnij
przycisk SCENE.
Zostanie wyświetlone okno trybu
Scene Select.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać żądany tryb, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
) Najczęściej stosowany tryb
Inne czynności związane z nagrywaniem
Meeting (
Interview (
Nagrywanie tekstu
dyktowanego
z mikrofonem znajdującym
się naprzeciwko ust.
) Nagrywanie głosu
ludzkiego z odległości 1 do
2 metrów.
Lecture (
) Nagrywanie szerokiego
zakresu dźwięków, np.
wykładu w auli lub lekcji
chóru.
31
PL
Audio IN (
) Nagrywanie z urządzenia
zewnętrznego, np.
odtwarzacza CD/MD lub
magnetofonu
podłączonego do
dyktafonu cyfrowego
poprzez złącze wyjścia
audio (minigniazdo
stereofoniczne).
Wykorzystywany także do
dubbingowania.
P Notatki
• Nie można zmieniać trybu nagrywania
w trakcie nagrywania.
• Jeśli w ciągu 60 sekund od wyświetlenia
okna Scene Select nie zostanie wykonana
żadna czynność, dyktafon przejdzie do
trybu zatrzymania.
Wskazówki dotyczące
poprawienia jakości nagrań
Nagrywanie notatek głosowych
Umieszczając dyktafon cyfrowy blisko
jednego kącika ust eliminujesz
zakłócenia spowodowane wydychaniem
powietrza prosto we wbudowane
mikrofony, dzięki czemu nagrany
dźwięk jest lepszej jakości.
Możliwe jest rejestrowanie nagrań
lepszej jakości bez konieczności
korzystania z trybów nagrywania.
Nagrywanie spotkań
Umieszczenie dyktafonu cyfrowego
w podstawie lub na chusteczce
imitującej podstawę umożliwia
nagrywanie czystego dźwięku o niskim
poziomie szumów i pozwala
wyeliminować szumy będące wynikiem
drgań biurka.
32
PL
Wbudowany
mikrofon
Nagrywanie wywiadów
Ustaw dyktafon cyfrowy tak, aby
skierować wbudowane mikrofony
w stronę osoby, z którą przeprowadzasz
wywiad.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Nagrywanie koncertów
Dzięki podłączeniu statywu (nie należy
do wyposażenia) lub umieszczeniu
dyktafonu cyfrowego na podstawie lub
stole można precyzyjnie regulować kąt
ustawienia dyktafonu cyfrowego oraz
wbudowanych mikrofonów.
Nagrywając np. wystąp chóru lub
koncert fortepianowy, umieść dyktafon
cyfrowy na stole około 2 do 3 metrów od
wykonawców. Umieść dyktafon cyfrowy
w taki sposób, aby okno wyświetlacza
było skierowane ku górze, a wbudowane
mikrofony – w kierunku źródła dźwięku.
33
PL
Ustawienia Scene Select
P Uwaga
Więcej informacji na temat elementów
menu oraz ustawień znajduje się na
stronach 88 – 95.
Nie można zmienić ustawień trybu Scene
Select. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, np.
REC Mode (strona 94), Mic Sensitivity
(strona 94) itd., skorzystaj z menu.
Meeting Voice Notes Interview
( )
( )
( )
VOR
OFF
OFF
Dodawanie nagrania do
wcześniej nagranego pliku
OFF
REC Mode 192kbps 128kbps 192kbps
(MONO) (MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
(SHQ)
Mic
Medium Low
Sensitivity ( )
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select Input
MIC IN
Audio IN
PL
z REC/PAUSE
x
Lecture (
34
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
) Audio IN (
–., >+
)
Jeśli dla opcji „Add/Overwrite”
wybrano w menu ustawienie „Add”, do
odtwarzanego pliku można dodać
nagranie. Dodawane nagranie zostanie
umieszczone po bieżącym pliku i będzie
traktowane jak część tego pliku.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
Podczas odtwarzania pliku 3
Plik 3
wybrać pozycję „Add”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Plik 4
Po dodaniu nagrania
Plik 3
Plik 4
Dodane nagranie
Najpierw wybierz plik, do którego
chcesz dodać nagranie.
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Add/Overwrite” wybrane
jest ustawienie „OFF”.
Inne czynności związane z nagrywaniem
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
4 Naciśnij x (zatrzymaj), aby wyjść
z trybu menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Add/Overwrite”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Gdy odtwarzany jest plik przeznaczony
do dodania, naciśnij przycisk z REC/
PAUSE.
Wyświetli się komunikat „Add REC?”.
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na stronie 24.
35
PL
6 Przy wyświetlonym komunikacie
„Add REC?” naciśnij przycisk
z REC/PAUSE.
Wskaźnik pracy zacznie świecić na
czerwono. Następnie rozpocznie się
nagrywanie.
Dodawanie nagrania
zastępującego podczas
odtwarzania
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
7 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
z REC/PAUSE
Nagranie zostanie
dodane do bieżącego
pliku. Numer
bieżącego pliku/
łączna liczba plików
w folderze pozostaną
bez zmian.
P Uwagi
• Jeśli plik osiągnął maksymalną
dopuszczalną wielkość (500 MB), nie
można dodać nagrania do tego pliku.
• Do plików MP3 nie można dodać
nagrania niezarejestrowanego za pomocą
dyktafonu cyfrowego. Ponadto podczas
edytowania plików za pomocą
oprogramowania Sound Organizer
dodawanie nagrania do pliku może nie
być możliwe.
• Tryb REC Mode nagrania dodatkowego
jest taki sam jak w przypadku dodanego
pliku.
• Jeśli od wykonania czynności w punkcie 5
upłynęło 10 minut, procedurę należy
rozpocząć od nowa od punktu 5.
36
PL
x
–., >+
Jeśli dla opcji „Add/Overwrite” wybrano
w menu ustawienie „Overwrite”, za
wybranym miejscem w nagranym pliku można
dodać nagranie zastępujące. Część pliku za
wybranym miejscem zostanie usunięta.
Miejsce rozpoczęcia nagrania zastępującego
Plik 2
Plik 3
Plik 4
Skasowana
część pliku 2
Plik 2
Plik 3
Plik 4
Nagranie zastępujące dodane w pliku 2
Najpierw wybierz plik, do którego
chcesz dodać nagranie zastępujące.
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „Add/Overwrite” wybrane
jest ustawienie „OFF”.
4 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Add/Overwrite”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
Inne czynności związane z nagrywaniem
5 Gdy odtwarzany jest plik
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Overwrite”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
przeznaczony do dodania, w miejscu,
w którym chcesz zastąpić plik naciśnij
przycisk z REC/PAUSE.
Wyświetli się komunikat „Overwrite
REC?”.
Szczegółowe informacje na temat
odtwarzania można znaleźć na
stronie 24.
6 Przy wyświetlonym komunikacie
„Overwrite REC?” naciśnij przycisk
z REC/PAUSE.
Wskaźnik pracy zacznie świecić na
czerwono. Następnie rozpocznie się
nagrywanie.
37
PL
7 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Nagranie zastąpi
bieżący plik. Numer
bieżącego pliku/łączna
liczba plików
w folderze pozostaną
bez zmian.
P Uwagi
• Nie można dodać nagrania zastępującego
do pliku innego niż MP3, jeśli plik
osiągnął maksymalną dopuszczalną
wielkość (500 MB). Nagranie zastępujące
można dodać do pliku, nawet jeśli plik
osiągnął maksymalną dopuszczalną
wielkości, gdy miejsce w którym ma
zostać dodane nagranie zastępujące
mieści się w ograniczeniu maksymalnej
wielkości.
• Nie można dodać nagrania zastępującego
do plików MP3 i plików nienagranych za
pomocą dyktafonu cyfrowego. Ponadto
podczas edytowania plików za pomocą
oprogramowania Sound Organizer
dodawanie nagrania zastępującego do
pliku może nie być możliwe.
• Tryb REC Mode dodatkowego nagrania
zastępującego jest taki sam jak
w przypadku dodanego pliku.
• Jeśli od wykonania czynności w punkcie 5
upłynęło 10 minut, procedurę należy
rozpocząć od nowa od punktu 5.
38
PL
Automatyczne
rozpoczynanie nagrywania
sterowane dźwiękiem –
funkcja VOR
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Dla funkcji VOR (Voice Operated
Recording) można wybrać ustawienie
„ON”, aby dyktafon cyfrowy
rozpoczynał nagrywanie w chwili
wykrycia dźwięku i zatrzymywał się
w przypadku braku dźwięku, co pozwala
uniknąć nagrywania w chwilach ciszy.
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania
lub trybie nagrywania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
5 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE.
wybrać pozycję „VOR”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„VOR” i „
”.
wybrać pozycję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Nagrywanie zostaje wstrzymane, gdy
dźwięk nie zostanie wykryty i pojawi się
wskaźnik „PAUSE”. Nagrywanie
rozpoczyna się ponownie po wykryciu
dźwięku przez dyktafon cyfrowy.
Inne czynności związane z nagrywaniem
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
Wyłączanie funkcji VOR
W punkcie 3 dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF”.
P Uwagi
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „VOR”
wybrane jest ustawienie „OFF”.
4 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
• Dźwięki otoczenia wpływają na działanie
funkcji VOR. W zależności od warunków
nagrywania należy ustawić w menu opcję
„Mic Sensitivity” (strona 94). Jeśli po
zmianie ustawień „Mic Sensitivity”
jakość nagrania nie jest zadowalająca lub
w przypadku ważnych nagrań, dla funkcji
„VOR” należy wybrać w menu
ustawienie „OFF”.
• Podczas nagrywania z radia FM
(strona 77), funkcja VOR nie jest aktywna.
39
PL
Zapisywanie nagrania na karcie pamięci
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
Włóż kartę M2™ stykiem
skierowanym do siebie.*
*Przyjmując widok od
tyłu dyktafonu
cyfrowego.
Kompatybilne karty pamięci
Z dyktafonem cyfrowym możesz używać
następujących kart pamięci:
• Nośniki Memory Stick Micro™
(M2™): karty do 16 GB.
• Karta microSD: karty microSD
(FAT16) o pojemności mniejszej niż 2
GB oraz karty microSDHC (FAT32)
o pojemności od 4 GB do 32 GB są
kompatybilne z dyktafonem.
Karty pamięci o pojemności 64 MB lub
mniejszej nie są obsługiwane.
Poniżej podano karty microSD/
microSDHC przetestowane zgodnie
z naszymi standardami.
Karty microSD/microSDHC
Producent 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Włóż kartę microSD etykietą
skierowaną do siebie.*
Oprócz pamięci wbudowanej możesz
zapisywać pliki na karcie pamięci.
40
PL
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
a: przetestowana
–: nieprzetestowana
Dane na styczeń 2011
W przypadku dyktafonu ICD-PX312/
PX312F testy działania przeprowadzano
w odniesieniu do kart pamięci dostępnych
w styczniu 2011 r.
Najnowsze informacje o przetestowanych
kartach pamięci można znaleźć w witrynie
pomocy technicznej dla dyktafonu
cyfrowego:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ze względu na specyfikę systemu plików
dyktafonu cyfrowego możesz nagrywać i
odtwarzać pliki mniejsze niż 500 MB
(przy korzystaniu z karty pamięci).
Na każdej karcie M2™ możesz zapisać
do 4 074 plików.
P Uwaga
Nie możemy zagwarantować działania
wszystkich kompatybilnych kart pamięci.
Wkładanie karty pamięci do
gniazda
Przed rozpoczęciem nagrywania skopiuj
wszystkie dane zapisane na karcie
pamięci na dysk komputera i sformatuj
kartę pamięci za pomocą dyktafonu
cyfrowego (strona 99), tak by usunąć
z niej wszystkie dane.
otwórz pokrywę gniazda karty
pamięci.
2 Włóż kartę M2™ lub microSD do
gniazda tak jak to zilustrowano na
rysunku na stronie 40 i wsuń ją
całkowicie. Następnie zamknij
pokrywę.
Wyjmowanie karty pamięci
Naciśnij kartę pamięci znajdującą się
w gnieździe. Gdy karta zostanie
odblokowana, wyjmij ją z gniazda.
Inne czynności związane z nagrywaniem
W niniejszej instrukcji karty pamięci M2™
i microSD są opisywane jako „karty
pamięci”.
Gniazdo na kartę M2™/microSD jest
opisywane jako „gniazdo karty pamięci”.
1 Przy włączonym trybie zatrzymania
Struktura folderów i plików
Na karcie pamięci, oprócz folderów
zapisanych w pamięci wbudowanej,
znajduje się 5 folderów.
Struktura folderów oraz plików jest inna
od struktury pamięci wbudowanej
(strona 104).
P Uwagi
• Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci
podczas nagrywania/odtwarzania/
formatowania. Może to spowodować, że
dyktafon cyfrowy nie będzie działać
prawidłowo.
• Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli w oknie
wyświetlacza wyświetlana jest animacja
„Accessing...”. Może to spowodować
uszkodzenie danych.
41
PL
• Jeśli karta pamięci nie zostanie
rozpoznana, wyjmij ją i włóż ponownie
do dyktafonu cyfrowego.
• Całkowicie zamknij pokrywę gniazda
karty pamięci. Do gniazda karty pamięci
nie należy wlewać płynów ani umieszczać
w nich metalowych czy łatwopalnych
przedmiotów oraz przedmiotów innych
niż karta pamięci. Może to spowodować
pożar, porażenie prądem elektrycznym
lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
Przełączanie lokalizacji
docelowej dyktafonu cyfrowego
na kartę pamięci (z poziomu
menu)
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Select Memory”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Memory Card”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Select
Memory” wybrane jest ustawienie
„Built-In Memory”.
Jeśli karta pamięci jest sformatowana,
przejdź do kroku 7.
4 Jeśli karta pamięci nie jest
sformatowana, naciśnij przycisk –.
lub >+, aby wybrać pozycję „Detail
Menu”, a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Format”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetli się komunikat „Erase All
Data?”.
42
PL
6 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
7 Naciśnij x (zatrzymaj), aby wyjść
z trybu menu.
Inne czynności związane z nagrywaniem
Wyświetlony zostanie
wskaźnik karty
pamięci.
Korzystanie z pamięci
wbudowanej
W punkcie 3 wybierz ustawienie
„Built-In Memory”.
Rozpoczynanie nagrywania
Wybierz folder i naciśnij przycisk
z REC/PAUSE. Szczegółowe
informacje na temat nagrywania można
znaleźć na stronie 19.
43
PL
Nagrywanie za pomocą innych urządzeń
Nagrywanie za pomocą
mikrofonu zewnętrznego
Mikrofon zewnętrzny
(nie należy do
wyposażenia)
lub „HQ” możliwe będzie nagrywanie
dźwięku stereofonicznego.
Dźwięk stereofoniczny możesz
odsłuchiwać przez słuchawki
stereofoniczne.
1 Podłącz mikrofon zewnętrzny (nie
Gniazdo
m (mikrofon)
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
należy do wyposażenia) do gniazda
m (mikrofon), gdy dyktafon cyfrowy
będzie w trybie zatrzymania.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 95).
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „MIC IN”, a następnie
x
Po podłączeniu mikrofonu
stereofonicznego (nie należy do
wyposażenia) do dyktafonu cyfrowego
i ustawieniu trybu nagrywania „SHQ”
44
PL
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Gdy podłączany jest mikrofon zasilany
przez wtyk, jest on automatycznie
zasilany z dyktafonu cyfrowego.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Select Input”
wybrane jest ustawienie „MIC IN”.
wyjść z trybu menu.
4 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
mikrofonów wbudowanych,
a dyktafon cyfrowy nagrywa dźwięk
z mikrofonu zewnętrznego.
Jeśli poziom wejściowy jest za słaby,
dostosuj ustawienie „Mic Sensitivity”
dyktafonu cyfrowego (strona 94).
Nagrywanie dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego
Inne czynności związane z nagrywaniem
3 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
z Zalecane mikrofony
Z urządzeniem można używać
elektretowych mikrofonów
pojemnościowych Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P firmy
ECM-DS30P (nie należą do wyposażenia).
Do nagrywania dźwięku z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego można
używać elektretowego mikrofonu
pojemnościowego ECM-TL1 o wyglądzie
słuchawki (nie należy do wyposażenia).
Szczegółowy opis podłączenia można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
wraz z mikrofonem ECM-TL1.
P Uwagi
• Po uzyskaniu połączenia, ale przed
rozpoczęciem nagrywania, należy
sprawdzić jakość dźwięku rozmowy oraz
poziom nagrywania.
• Jeśli zostanie nagrany ton linii telefonicznej
lub dźwięk wybierania numeru, to rozmowa
może zostać nagrana z niższym poziomem
głośności. W takim przypadku należy
45
PL
rozpocząć nagrywanie dopiero po
rozpoczęciu rozmowy.
• Funkcja VOR (strona 38) może nie
działać, w zależności od rodzaju telefonu
lub stanu linii telefonicznej.
• Nie odpowiadamy za jakiekolwiek
niedogodności, nawet kiedy nie udaje się
nagrywać rozmów za pomocą tego
dyktafonu cyfrowego.
Nagrywanie z innego
urządzenia
Odtwarzacz CD itp.
Gniazdo
m (mikrofon)
Pliki muzyczne można tworzyć bez
korzystania z komputera, nagrywając
dźwięk z innego urządzenia
podłączonego do dyktafonu cyfrowego.
Po wybraniu opcji „Audio IN” w menu
„Scene Select”, ustawienia odpowiednie
dla trybu nagrywania z innego
urządzenia są wybierane automatycznie.
Szczegółowe informacje na temat
ustawień można znaleźć na stronie 31.
z Wskazówki
• Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
nagrywania wykonać nagranie próbne
lub monitorować nagrywanie (strona 48).
• Jeśli poziom sygnału wejściowego jest
zbyt niski, połącz gniazdo słuchawek
(minigniazdo stereofoniczne) innego
urządzenia z gniazdem m (mikrofon)
dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom
głośności w urządzeniu podłączonym do
dyktafonu cyfrowego.
1 Podłącz inne urządzenie do dyktafonu
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
46
PL
cyfrowego, gdy znajduje się on
w trybie zatrzymania.
Podłącz złącze wyjścia audio
(miniwtyk stereofoniczny) urządzenia
do gniazda m (mikrofon) dyktafonu
cyfrowego przy użyciu dostępnego
w handlu kabla połączeniowego
audio.
W oknie wyświetlacza pojawi się
komunikat „Select Input”.
Jeśli opcja „Select Input” nie jest
wyświetlana, ustaw ją w menu
(strona 95).
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Audio IN”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
Następuje automatyczne odłączenie
mikrofonów wbudowanych,
a dyktafon cyfrowy nagrywa dźwięk
z podłączonego urządzenia.
5 Odtwórz nagranie na urządzeniu
podłączonym do dyktafonu
cyfrowego.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
Inne czynności związane z nagrywaniem
zatrzymać nagrywanie.
P Uwaga
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Select Input”
wybrane jest ustawienie „MIC IN”.
3 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
Po podłączeniu monofonicznego wyjścia
audio urządzenia zewnętrznego
z dyktafonem cyfrowym i ustawieniu trybu
nagrywania „192kbps(MONO)” (SHQ)
lub „128kbps(MONO)” (HQ) dźwięki są
nagrywane tylko jednokanałowo. Wówczas
należy w menu należy ustawić tryb
nagrywania „48kbps(MONO)” (SP) lub
„8kbps(MONO)” (LP) (strona 94).
wyjść z trybu menu.
47
PL
Czynności wykonywane podczas
nagrywania
Monitorowanie nagrywania
Gniazdo
i (słuchawki)
VOL –/+
Po podłączeniu słuchawek (nie należą
do wyposażenia) do gniazda
i (słuchawki), możesz monitorować
nagrywanie. Poziom głośności
monitorowania można regulować za
pomocą przycisku VOL –/+, jednak
poziom nagrywania jest stały.
P Uwaga
Jeśli przewód słuchawek styka się
z dyktafonem cyfrowym podczas
monitorowania nagrywania, dyktafon
cyfrowy może zarejestrować szmery.
Szmery te można zredukować, utrzymując
przewód z dala od dyktafonu cyfrowego.
48
PL
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Zmiana ustawień odtwarzania
Praktyczne metody
odtwarzania
funkcja jest przydatna do wyszukiwania
żądanego miejsca w długim nagraniu.
Słuchanie dźwięku o lepszej
jakości
Wyszukiwanie do przodu/do tyłu
podczas odtwarzania (Cue/
Review)
Szybkie odnajdywanie punktu,
od którego ma się rozpocząć
odtwarzanie (Easy Search)
Jeśli dla opcji „Easy Search” wybrano
ustawienie „ON” (strona 89), możesz
szybko znaleźć miejsce, od którego ma
się rozpocząć odtwarzanie, naciskając
wielokrotnie przyciski . lub >+.
Możesz cofnąć o około 3 sekundy,
naciskając jeden raz przycisk –., lub
przejść do przodu o około 10 sekund,
naciskając jeden raz przycisk >+. Ta
• Wyszukiwanie do przodu (Cue):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk >+
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
• Wyszukiwanie do tyłu (Review):
Naciśnij i przytrzymaj przycisk –.
podczas odtwarzania i zwolnij go
w miejscu, gdzie chcesz wznowić
odtwarzanie.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
• Aby słuchać za pośrednictwem
słuchawek:
Podłącz słuchawki do gniazda
i (słuchawki). Wbudowany głośnik
zostanie automatycznie odłączony.
• Odsłuchiwanie za pośrednictwem
głośnika zewnętrznego:
Podłącz głośnik aktywny lub pasywny
do gniazda i (słuchawki).
Dyktafon cyfrowy przeszukuje z małą
szybkością przy odtwarzaniu dźwięku.
Jest to przydatne do sprawdzania
jednego słowa w przód lub w tył. Jeśli
następnie przycisk zostanie naciśnięty
i przytrzymany, dyktafon cyfrowy
rozpocznie wyszukiwanie z większą
szybkością.
49
PL
z Gdy pliki są odtwarzane do końca
ostatniej wiadomości
• W przypadku dojścia do końca ostatniego
pliku podczas odtwarzania lub szybkiego
odtwarzania, komunikat „FILE END”
zostanie wyświetlony na około 5 sekund.
• Gdy komunikat „FILE END” i wskaźnik
pracy zgasną, dyktafon cyfrowy zatrzyma
się na początku ostatniego pliku.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
–. przy podświetlonym komunikacie
„FILE END”, powoduje szybkie
odtwarzanie plików i rozpoczęcie
normalnego odtwarzania po zwolnieniu
przycisku.
• Jeśli ostatni plik jest długi i odtwarzanie
ma zostać rozpoczęte w dalszej jego
części, naciśnij i przytrzymaj przycisk
>+ aby przejść do końca pliku,
a następnie naciśnij
–., gdy wyświetlony jest komunikat
„FILE END”, aby wrócić do wybranego
miejsca.
• W przypadku plików innych niż ostatni
należy przejść do początku następnego
pliku i włączyć odtwarzanie do tyłu do
żądanego punktu.
50
PL
Redukcja szumów podczas
odtwarzania, poprawa
czystości ludzkiego głosu –
funkcja redukcji szumów
N PLAY/
STOP•ENTER
x
DISP/MENU
–., >+
Po ustawieniu przełącznika NOISE
CUT w położeniu „ON” w trybie
odtwarzania redukowane są wszystkie
dźwięki otoczenia inne niż ludzki głos.
Odtwarzany dźwięk jest lepszej jakości,
ponieważ szumy wszystkich zakresów
częstotliwości, w tym ludzkiego głosu, są
redukowane.
P Uwagi
• Działanie funkcji redukcji szumów może
się różnić w zależności od jakości
nagranego głosu.
• Funkcja redukcji szumów nie działa
w przypadku odtwarzania przez
wbudowany głośnik.
• W czasie słuchania radia FM radio
funkcja redukcji szumów nie jest
aktywna.
Ustawianie poziomu redukcji
szumów
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać pozycję „Noise Cut Level”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Maximum” lub
„Medium”, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
wybrać menu w trybie zatrzymania
lub trybie odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Detail Menu”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Noise Cut
Level” wybrane jest ustawienie
„Maximum”.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
51
PL
Wyłączanie funkcji redukcji
szumów
Ustaw przełącznik funkcji NOISE CUT
w położeniu „OFF”.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „DPC(Speed
Control)”, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Dostosowywanie szybkości
odtwarzania – funkcja DPC
(Digital Pitch Control)
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
Możesz regulować szybkość
odtwarzania w zakresie od 0,50 do 2,00
razy. Dzięki funkcji cyfrowego
przetwarzania dźwięku głos w pliku jest
odtwarzany w naturalnej tonacji.
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania
lub trybie odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
52
PL
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
dostosować szybkość odtwarzania.
–.: Zmniejszenie prędkości
odtwarzania 0,05 razy po każdym
naciśnięciu przycisku (od ×0,50 do
×1,00).
>+: Zwiększenie prędkości
odtwarzania 0,10 razy po każdym
naciśnięciu przycisku (od ×1,00 do
×2,00).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje ciągłą zmianę szybkości.
Wybieranie trybu
odtwarzania
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
A-B
x
–., >+
Wznawianie odtwarzania
z normalną prędkością
W punkcie 3 wybierz ustawienie „OFF”.
P Uwaga
Funkcja redukcji szumów (strona 50) jest
wyłączona, jeśli dla opcji „DPC(Speed
Control)” wybrano ustawienie to „ON”.
Z poziomu menu lub za pomocą
przycisków możesz wybrać tryb
odtwarzania zależnie od potrzeb.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego szybkość odtwarzania jest
ustawiona na wartość „×0,70”.
Odtwarzanie ciągłe wszystkich
plików w folderze – tryb
odtwarzania ciągłego
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania
lub trybie odtwarzania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
53
PL
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Detail Menu”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Continuous Play”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Continuous
Play” wybrane jest ustawienie „OFF”.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Wznawianie normalnego
odtwarzania – odtwarzanie
jednego pliku
W punkcie 4 wybierz ustawienie „OFF”.
54
PL
Wielokrotne odtwarzanie pliku
Podczas odtwarzania naciśnij
i przytrzymaj przycisk N PLAY/
STOP•ENTER, aż zostanie
wyświetlony symbol „ 1”. Wybrany
plik będzie odtwarzany wielokrotnie.
Wielokrotne odtwarzanie
określonego fragmentu –
odtwarzanie wielokrotne A-B
1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(powtarzanie) A-B, aby ustawić
punkt początkowy A.
Wyświetla się symbol „A-B B?”.
(powtarzanie) A-B, aby ustawić
punkt końcowy B.
Zostanie wyświetlony symbol
„
A-B”, a określony fragment
będzie odtwarzany wielokrotnie.
Wznowienie normalnego odtwarzania:
Naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
Aby wznowić normalne odtwarzanie,
naciśnij ponownie przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Ponownie naciśnij przycisk
Zatrzymanie odtwarzania wielokrotnego
A-B:
Naciśnij przycisk x (zatrzymaj).
Aby zmienić fragment przeznaczony do
odtwarzania wielokrotnego A-B:
Podczas odtwarzania wielokrotnego A-B
ponownie naciśnij przycisk
(powtarzanie)
A-B, aby ustawić punkt nowy początkowy A.
Następnie ustaw punkt końcowy B w sposób
opisany w kroku 2.
P Uwaga
Ustawienie punktów A i B na początku
i na końcu pliku oraz w pobliżu
znaczników ścieżek nie jest możliwe.
55
PL
Odtwarzanie pliku o określonej godzinie
wraz z sygnałem alarmu
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Naciśnij przycisk –. lub >+,
aby wybrać pozycję „Alarm”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Możesz ustawić sygnał alarmu
i rozpoczęcie odtwarzania wybranego
pliku o określonej godzinie. Plik może
być odtwarzany w określonym dniu, raz
w tygodniu lub codziennie o tej samej
godzinie. Istnieje możliwość ustawienia
alarmu dla pliku.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+,
aby wybrać pozycję „ON”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Wybierz plik, który chcesz odtworzyć
wraz z alarmem.
2 Przejdź do trybu ustawiania alarmu.
1 Naciśnij przycisk DISP/MENU,
aby wybrać menu w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
56
PL
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego dla funkcji „Alarm”
wybrane jest ustawienie „OFF”.
3 Ustaw datę i godzinę alarmu.
1 Naciśnij przycisk –. lub >+,
5 Naciśnij x (zatrzymaj), aby wyjść
z trybu menu.
Beep&Play
Po alarmie zostanie
odtworzony wybrany plik.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
Beep
Włączenie tylko alarmu.
wybrać szablon alarmu, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Play
Odtwarzanie tylko
wybranego pliku.
Inne czynności związane z odtwarzaniem
aby wybrać „Date”, dzień tygodnia
lub „Daily”, a następnie naciśnij
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Po wybraniu opcji „Date”:
Podaj kolejno rok, miesiąc, dzień,
godzinę i minutę w sposób opisany
w części „Krok 4: Ustawianie
zegara” na stronie 16.
Po wybraniu dnia tygodnia lub
opcji „Daily”:
Naciśnij przycisk –. lub >+,
aby ustawić godzinę, a następnie
naciśnij N PLAY/STOP•ENTER;
naciśnij –. lub>+, aby ustawić
minutę, a następnie naciśnij
N PLAY/STOP•ENTER.
W chwili zakupu w dyktafonie
cyfrowym wybrany jest szablon
„Beep&Play”.
Wyświetlona zostanie animacja
„Executing...”.
Zmiana ustawień alarmu
Wybierz plik, którego ustawienia
alarmowe chcesz zmienić, a następnie
wykonaj kroki od 2 do 5.
57
PL
Anulowanie ustawień alarmu
Wykonaj kroki 1 i 2. W kroku 2-3
wybierz opcję „OFF” i naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER. Alarm
zostanie anulowany, a z okna
wyświetlacza zniknie wskaźnik alarmu.
W ustawionym dniu o określonej
godzinie
O ustalonej godzinie w oknie
wyświetlacza pojawia się „ALARM”
i odtwarzane są alarm oraz wybrany plik
zgodnie z wybranym szablonem.
Po zakończeniu odtwarzania dyktafon
cyfrowy zatrzyma się automatycznie.
(Jeśli wybrano szablon „Beep&Play”
lub „Play”, dyktafon cyfrowy zatrzyma
się na początku wybranego pliku.)
58
PL
Zatrzymywanie odtwarzanego
alarmu
W trakcie odtwarzania alarmu naciśnij
dowolny przycisk inny niż VOL –/+. Jeśli
funkcja HOLD jest włączona, naciśnięcie
dowolnego przycisku spowoduje
zatrzymanie odtwarzania alarmu.
P Uwagi
• Dla każdego pliku można ustawić tylko
jeden alarm.
• Nie można ustawić alarmu, jeśli nie został
ustawiony zegar lub nie został nagrany
żaden plik.
• Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji
„Beep” wybrano w menu ustawienie
„OFF” (strona 98).
• Jeśli alarm ma się włączyć w momencie,
w którym dyktafon cyfrowy przesyła dane
itd., alarm zostanie automatycznie
anulowany.
• Jeśli ustawiony jest więcej niż jeden
alarm, tylko pierwszy plik zostanie
odtworzony z alarmem.
• Jeśli plik z ustawionym alarmem zostanie
podzielony, ustawienie alarmu
pozostanie związane tylko z pierwszą
częścią podzielonego pliku.
• Usunięcie pliku z ustawionym alarmem
powoduje także anulowanie alarmu.
• Nie można ustawiać alarmów dla plików
podcast.
• Nie można ustawiać alarmów dla plików
znajdujących się na karcie pamięci.
Odtwarzanie za pomocą innych urządzeń
Nagrywanie za pomocą
innego urządzenia
Magnetofon,
nagrywarka
minidysków itd.
Gniazdo
i (słuchawki)
1 Połącz gniazdo i (słuchawki)
dyktafonu cyfrowego z zewnętrznym
złączem wejścia tego urządzenia przy
użyciu dostępnego w handlu kabla
połączeniowego audio.
2 Naciśnij przycisk N PLAY/
Inne czynności związane z odtwarzaniem
STOP•ENTER, aby rozpocząć
odtwarzanie, i w tym samym
momencie ustaw podłączone
urządzenia w tryb nagrywania.
Plik z dyktafonu cyfrowego zostanie
nagrany na podłączonym urządzeniu.
3 Jednocześnie naciśnij przycisk x
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Możliwe jest nagrywanie dźwięków na
inne urządzenie przy wykorzystaniu
dyktafonu cyfrowego.
Przed rozpoczęciem nagrywania
zalecamy najpierw wykonanie nagrania
próbnego.
(zatrzymaj) na dyktafonie cyfrowym
i podłączonym urządzeniu, aby
zatrzymać nagrywanie.
z Wskazówka
Jeśli nagrywany dźwięk nie jest
wystarczająco głośny, dostosuj głośność
odtwarzania na dyktafonie cyfrowym
(strona 25).
59
PL
Edytowanie plików
Porządkowanie plików w folderze
Przenoszenie plików do
innego folderu
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Move & Copy”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Wybierz plik, który chcesz przenieść.
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
60
PL
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Move File”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać folder, do którego chcesz
przenieść plik, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Kopiowanie plików do innej
pamięci
Gniazdo karty pamięci
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Anulowanie przenoszenia plików
Naciśnij przycisk x (zatrzymaj) przed
wykonaniem czynności opisanej w punkcie 5.
P Uwagi
• Nie można przenosić plików podcast.
• Nie można przenosić plików chronionych
(strona 73).
• Nie można przenosić plików na inne
nośniki pamięci.
–., >+
Pliki można kopiować z pamięci
wbudowanej na kartę pamięci
i odwrotnie, co jest pomocne przy
tworzeniu kopii zapasowych. Przed
rozpoczęciem kopiowania należy umieścić
kartę pamięci w gnieździe dyktafonu.
Edytowanie plików
Wyświetli się animacja „Moving
File...”, a plik zostanie przeniesiony
na ostatnią pozycję w folderze
docelowym.
Plik przeniesiony do innego folderu
zostanie skasowany z folderu,
w którym znajdował się wcześniej.
1 Wybierz plik, który chcesz skopiować.
Jeśli chcesz skopiować nagranie
z karty pamięci do pamięci
wbudowanej, jako pamięć źródłową
ustaw „Memory Card” (strona 42).
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
61
PL
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Move & Copy”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „File Copy”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
przenieść plik, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Wyświetli się animacja „Copying...”,
a plik zostanie skopiowany na
ostatnią pozycję w folderze
docelowym. Nagranie zostanie
skopiowane wraz z nazwą pliku.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Anulowanie kopiowania
Naciśnij przycisk x (zatrzymaj) przed
wykonaniem czynności opisanej w punkcie 5.
Wyświetlany jest komunikat „Copy to
Memory Card” lub „Copy to Built-In
Memory” oraz okno wyboru folderu.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać folder, do którego chcesz
62
PL
Anulowanie kopiowania podczas
kopiowania
Kiedy w kroku 5 wyświetlana jest
animacja „Copying...”, naciśnij przycisk
x (zatrzymaj).
P Uwagi
• Przed rozpoczęciem kopiowania pliku
docelowego należy sprawdzić wskaźnik
baterii (strona 14). Jeśli baterie są słabe,
kopiowanie plików nie jest możliwe.
• Jeśli ilość wolnej pamięci nie jest
wystarczająca, kopiowanie plików nie jest
możliwe.
• Nie można kopiować plików podcast.
• Podczas kopiowania nie należy
wyjmować karty pamięci ani nie wyłączać
dyktafonu cyfrowego. Może to
spowodować uszkodzenie plików.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU, aby wejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Delete”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
– . , >+
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
Edytowanie plików
x
wybrać pozycję „Erase All”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
P Uwaga
Jeśli w wybranym folderze znajdują się
pliki chronione (strona 73), ich skasowanie
nie jest możliwe.
1 Kiedy dyktafon cyfrowy znajduje się
we trybie zatrzymania, wybierz folder
z plikami, które mają zostać
skasowane.
Wyświetli się komunikat „Erase
All?”.
63
PL
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wszystkie
pliki znajdujące się w wybranym
folderze zostaną skasowane.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Anulowanie kasowania
W kroku 5 wybierz opcję „NO”,
a następnie naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
64
PL
Korzystanie ze znaczników ścieżek
Dodawanie znacznika
ścieżki
Wskaźnik
(znacznik ścieżki) zamiga,
co oznacza dodanie znacznika.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
P Uwagi
W celu dodania znacznika ścieżki
podczas nagrywania, odtwarzania lub
wstrzymania należy nacisnąć przycisk
T-MARK.
Edytowanie plików
Znacznik ścieżki można dodać w celu
późniejszego podzielenia pliku wdanym
miejscu lub ułatwienia lokalizacji
danego miejsca podczas odtwarzania.
Dla danego pliku można ustawić do 98
znaczników ścieżek.
• Znaczniki można dodawać wyłącznie do
plików nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego. Ponadto podczas edytowania
plików za pomocą oprogramowania
Sound Organizer dodawanie znacznika
ścieżki do pliku może nie być możliwe.
• Nie można dodać znacznika
zamieszczonego 0,5 sekundy od innego
znacznika.
• Dodanie go jest też niemożliwe na
samym początku lub na samym końcu
pliku.
• Jeśli dany plik posiada już 98 znaczników,
nie można dodać nowego znacznika.
• Dodanie znacznika podczas odtwarzania
powoduje zatrzymanie odtwarzania.
65
PL
Lokalizowanie znacznika ścieżki,
odtwarzanie nagrania od
znacznika
Naciśnij przycisk –. lub >+, kiedy
dyktafon znajduje sięw trybie
zatrzymania. Kiedy wskaźnik
(znacznik ścieżki) zamiga jeden raz
na wyświetlaczu, naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
Kasowanie znaczników
ścieżek
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Delete”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Erase Track Mark”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Zatrzymaj nagranie za znacznikiem,
który chcesz usunąć.
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
66
PL
Wyświetlony zostanie komunikat
„Erase Track Mark?”, a wskaźnik
oraz numer znacznika, który chcesz
usunąć, będą migać.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wybrany
znacznik ścieżki zostanie skasowany.
Jednoczesne kasowanie
wszystkich znaczników
ścieżek danego nagrania
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Miejsce zatrzymania
x
–., >+
Kasowanie
znacznika
Usuwanie znacznika ścieżki znajdującego
się przed miejscem zatrzymania.
wyjść z trybu menu.
ścieżek chcesz skasować.
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
Edytowanie plików
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
1 Wybierz plik, którego znaczniki
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
Anulowanie kasowania
W kroku 5 wybierz opcję „NO”,
a następnie naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
67
PL
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Delete”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
W oknie wyświetlacza pojawi się
animacja „Erasing...”, a wszystkie
znaczniki ścieżek zostaną skasowane
jednocześnie.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Erase All Track
Marks”, a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
Wyświetli się komunikat „Erase All
Track Marks?”.
68
PL
Anulowanie kasowania
W kroku 5 wybierz opcję „NO”,
a następnie naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Dzielenie plików
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Divide”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
Edytowanie plików
Plik można podzielić, kiedy dyktafon
znajduje się w trybie zatrzymania, tak
aby składał się z dwóch oddzielnie
ponumerowanych części. Dzieląc plik,
można łatwo znaleźć miejsce, od którego
ma ono być odtwarzana. Jest to
szczególnie przydatne w przypadku
długich nagrań, np. przy nagrywaniu
spotkania. Plik można dzielić do chwili,
gdy łączna liczba plików w folderze
osiągnie maksymalną dopuszczalną
wartość.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Divide Current
Position”, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
1 Zatrzymaj plik w miejscu, w którym
chcesz go podzielić.
Wyświetli się komunikat „Divide?”.
69
PL
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetli się animacja „Dividing...”,
a do nazw plików zostaną dodane
przyrostki z kolejnymi numerami
(„_1” dla pierwszego pliku i „_2” dla
drugiego).
Plik 1
Plik 2
Plik 3
• Raz podzielonego pliku nie można
przywrócić do oryginalnego stanu.
• Podzielenie pliku ok. 0,5 sekundy od
znacznika spowoduje usunięcie znacznika.
• Ze względu na ograniczenia systemowe
nie można podzielić pliku na samym jego
początku lub na samym końcu.
Anulowanie dzielenia
W kroku 5 wybierz opcję „NO”,
a następnie naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Podzielone nagranie
Plik 1
Plik 2_1 Plik 2_2
Plik 3
Do nazwy każdego podzielonego pliku
dodawany jest przyrostek z kolejnym
numerem.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Dzielenie pliku w miejscu,
w którym znajduje się
znacznik ścieżki
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
P Uwagi
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej
ilości wolnej pamięci.
• Gdy dzielony jest plik z określonym tytułem
i nazwiskiem wykonawcy, nowsza część ma
ten sam tytuł i nazwisko wykonawcy.
• Nie można podzielić pliku, który nie
został nagrany za pomocą dyktafonu
cyfrowego (np. pliku skopiowanego
z komputera). Ponadto podczas
edytowania plików za pomocą
oprogramowania Sound Organizer
dzielenie plików może nie być możliwe.
70
PL
x
–., >+
1 Wybierz plik, który chcesz podzielić.
2 Naciśnij przycisk DISP/MENU, aby
wybrać menu w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Divide”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetli się animacja „Dividing...”,
a plik zostanie podzielony
w miejscach, w których znajdują się
znaczniki. Wszystkie znaczniki
w pliku zostaną skasowane.
Plik 1
Podzielone nagranie
Plik 1_01 Plik 1_02
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Divide All Track
Marks”, a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
Plik 1_03
Do nazwy każdego podzielonego pliku
dodawany jest przyrostek z kolejnym
numerem.
6 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
Edytowanie plików
Anulowanie dzielenia
W kroku 5 wybierz opcję „NO”,
a następnie naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetli się komunikat „Divide All
Track Marks?”.
5 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
z Wskazówka
Aby anulować dzielenie pliku i zachować
pozostałe znaczniki ścieżek, naciśnij
przycisk x (zatrzymaj). Pliki podzielone
przed anulowaniem operacji pozostaną
podzielone.
71
PL
P Uwagi
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej
ilości wolnej pamięci.
• Gdy dzielony jest plik z określonym
tytułem i nazwiskiem wykonawcy,
nowsza część ma ten sam tytuł i nazwisko
wykonawcy.
• Nie można podzielić pliku, który nie
został nagrany za pomocą dyktafonu
cyfrowego (np. pliku skopiowanego
z komputera). Ponadto podczas
edytowania plików za pomocą
oprogramowania Sound Organizer
dzielenie plików może nie być możliwe.
• Raz podzielonego pliku nie można
przywrócić do oryginalnego stanu.
72
PL
Zabezpieczanie plików
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Protect”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Edytowanie plików
Możesz zabezpieczyć plik, aby uchronić
go przed przypadkowym usunięciem lub
edycją. Zabezpieczony plik oznaczony
jest wskaźnikiem (wskaźnik
zabezpieczenia) i jest uważany za plik
tylko do odczytu, którego nie można
usunąć ani edytować.
1 Wyświetl plik, który chcesz
zabezpieczyć.
2 Aby przejść do trybu menu, naciśnij
i przytrzymaj przycisk DISP/MENU,
kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
73
PL
5 Naciśnij x (zatrzymaj), aby wyjść
z trybu menu.
Znacznik
zabezpieczenia
Usuwanie zabezpieczenia
Zaznacz chroniony plik, a następnie
wykonaj kroki od 2 do 5.
W tym przypadku wybierz opcję „OFF”
(krok 4), a następnie naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
P Uwaga
Nie można ustawić zabezpieczeń dla
plików podcast.
74
PL
S³uchanie radia FM
Słuchanie radia FM (tylko model ICD-PX312F)
Strojenie stacji radiowej pasma FM
Dostrajanie stacji za
pomocą funkcji skanowania
częstotliwości
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „FM Radio”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Przewód słuchawek służy jako antena FM, z
tego powodu w celu słuchania radia FM
należy podłączyć słuchawki do gniazda
i (słuchawki).
W czasie słuchania radia FM radio funkcja
redukcji szumów oraz funkcja DPC nie są
aktywne.
3 Naciśnij krótko przycisk DISP/
MENU, aby ustawić kursory (b, B)
po obu stronach wartości
częstotliwości znajdującej się
w górnym wierszu wyświetlacza.
Słuchanie radia FM
P Uwaga
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb
radia FM.
1 Aby przejść do trybu menu, naciśnij
i przytrzymaj przycisk DISP/MENU,
kiedy dyktafon znajduje się w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
75
PL
Dyktafon cyfrowy jest gotowy do
strojenia stacji za pomocą funkcji
skanowania częstotliwości.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+
(kilkakrotnie), aby dostroić stację.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM
Wskaźnik FM
Częstotliwość radiowa
Czułość odbiornika
Ustawiony numer
wyłączyć radio FM.
Automatyczne skanowanie
częstotliwości radiowych
W kroku 4 naciśnij i przytrzymaj przycisk
–. lub >+, aż cyfry w oknie
wyświetlacza, oznaczające częstotliwość,
zaczną się zmieniać. Dyktafon cyfrowy
automatycznie skanuje częstotliwości
radiowe i zatrzymuje się po znalezieniu
czysto odbieranej stacji.
Jeśli dostrojenie stacji nie jest możliwe,
naciśnij przycisk –. lub >+
(kilkakrotnie), aby zmieniać
częstotliwość o niewielkie wartości.
Ustawianie zapamiętanych
stacji
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Jeśli ustawiłeś już kilka stacji radia FM
(strona 78), możesz słuchać dowolnej z nich
wybierając numer przypisany do danej stacji.
1 Aby przejść do trybu menu, naciśnij
i przytrzymaj przycisk DISP/MENU, kiedy
dyktafon znajduje się w trybie zatrzymania.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
76
PL
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „FM Radio”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyłączyć radio FM.
Nagrywanie audycji
radiowych
z REC/PAUSE
x
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.
3 Naciśnij krótko przycisk DISP/MENU,
aby ustawić kursory (b, B) po obu
stronach ustawionej wartości znajdującej
się w dolnym wierszu wyświetlacza.
1 Ustaw wybraną stację.
2 Naciśnij przycisk z REC/PAUSE,
aby rozpocząć nagrywanie.
3 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
zatrzymać nagrywanie.
Słuchanie radia FM
P Uwagi
Dyktafon cyfrowy jest gotowy do
ustawienia stacji o wybranym
numerze.
4 Naciśnij przycisk –. lub >+
(kilkakrotnie), aż wyświetlony
zostanie żądany numer (P).
• Przy włączonym, radiu FM nie można
zmienić nośnika pamięci ani wybrać
folderu. Przed rozpoczęciem nagrywania
z radia FM wybierz nośnik pamięci
i folder, które mają zostać użyte do
nagrania audycji radiowej.
• Podczas nagrywania z radia FM
ustawienia „Mic Sensitivity” (strona 94),
„VOR”(strona 38) i „LCF(Low Cut)”
(strona 95) nie są aktywne.
77
PL
Ustawianie stacji radiowych pasma FM
Automatyczne ustawianie
stacji radiowych pasma FM
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Możesz automatycznie ustawić stacje
radiowe i zapisać je z nowymi numerami.
Za pomocą menu można automatycznie
ustawić do 30 stacji radiowych pasma FM.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU podczas słuchania radia, aby
przejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Auto Preset”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
78
PL
Wyświetli się komunikat „Auto
Preset?”.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Dyktafon cyfrowy automatycznie
przeskanuje dostępne częstotliwości
radiowe i zapisze stacje w pamięci
w kolejności od niższych do wyższych.
Podczas automatycznego ustawiania
stacji radiowych FM miga numer
gotowy do przypisania.
Zatrzymywanie automatycznego
ustawiania
Naciśnij przycisk x (zatrzymaj).
W pamięci pozostaną wstępnie
ustawione numery zapisane do chwili
naciśnięcia przycisku x (zatrzymaj).
Ręczne ustawianie stacji
radiowych pasma FM
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Możesz zapisać wybraną stację radiową
z wstępnie ustawionym numerem.
Można zapisać do 30 stacji radia FM.
1 Aby dostroić stację, którą chcesz
2 Naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetlone zostaną ustawiony
numer oraz komunikat „Assign to
Preset?”.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
P Uwaga
Po upływie 10 sekund od wyświetlenia
komunikatu „Assign to Preset?” operacja
zapisywania zostanie anulowana.
Kasowanie ustawionych
stacji radiowych pasma FM
Słuchanie radia FM
zapisać, wykonaj kroki od 1 do 4
procedury „Dostrajanie stacji za
pomocą funkcji skanowania
częstotliwości” opisanej na stronie 75.
Jeśli ustawiona stacja nie jest jedną
z zapamiętanych stacji, wyświetlany
jest symbol „ - -/P”. Wówczas możesz
zapisać stację z nowym numerem.
Stacja zostanie zapisana w pamięci
z wybranym numerem.
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
1 Aby wyświetlić numer, który ma
zostać usunięty, wykonaj kroki od 1
do 4 procedury „Ustawianie
zapamiętanych stacji” opisanej na
stronie 76.
79
PL
2 Naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Wyświetlone zostaną ustawiony
numer oraz komunikat „Erase
Preset?”.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „YES”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
Numer zostanie zastąpiony przez
symbol „ - -/P”.
80
PL
Zmiana ustawień odbiornika radia FM
Przełączanie czułości
odbiornika radia FM
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „DX” lub „LOCAL”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
Podczas słuchania radia FM można
ustawić czułość odbiornika.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
Słuchanie radia FM
MENU podczas słuchania radia, aby
przejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
4 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „DX/LOCAL”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
81
PL
DX
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL Ustawienie wybierane w przypadku
wystąpienia zakłóceń lub utraty
odbioru spowodowanych silnym
polem elektrycznym znajdującym
się w pobliżu anteny
przekaźnikowej stacji nadawczej itd.
W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego
dla funkcji „DX/LOCAL” wybrane jest
ustawienie „DX”.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU podczas słuchania radia, aby
przejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu
menu.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Scan Sensitivity”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór
radia przez dyktafon cyfrowy jest zły ze
względu na słaby sygnał nadawczy.
Przełączanie czułości
skanowania
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Podczas ustawiania stacji radiowych FM
można ustawić czułość skanowania.
82
PL
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „High” lub „Low”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego czułość skanowania jest
ustawiona na „High”.
4 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Audio Output”,
a następnie naciśnij przycisk
N PLAY/STOP•ENTER.
wyjść z trybu menu.
Przełączanie wyjścia radia
FM między głośnikiem
i słuchawkami
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję „Headphones” lub
„Speaker”, a następnie naciśnij
przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU podczas słuchania radia, aby
przejść do trybu menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
Słuchanie radia FM
Podczas odbierania lub nagrywania
pasma FM można się przełączać między
dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze
słuchawek za pomocą menu.
W chwili zakupu dyktafonu
cyfrowego wyjście radia FM jest
ustawione na „Headphones”.
4 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
83
PL
Funkcje menu
Ustawianie opcji w menu
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
>+, aby wybrać pozycję podmenu,
której ustawienia chcesz zmienić,
a następnie naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
MENU, aby wejść w tryb menu.
Zostanie wyświetlone okno trybu menu.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij N PLAY/STOP•ENTER.
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać pozycję menu, której
ustawienia chcesz zmienić, a następnie
naciśnij N PLAY/STOP•ENTER.
Po wybraniu opcji „Divide”, „Move
& Copy”, „Delete” lub „Detail
Menu”, naciśnij przycisk –. lub
84
PL
4 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wprowadzić ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
wyjść z trybu menu.
P Uwaga
Jeśli przez ponad 60 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb menu
będzie automatycznie anulowany i nastąpi
powrót do normalnego okna wyświetlacza.
Powrót do poprzedniego okna
Funkcje menu
W trybie menu naciśnij przycisk DISP/
MENU.
Po wybraniu opcji „Divide”, „Move &
Copy”, „Delete”, lub „Detail Menu”
wyświetlony zostanie ekran wyboru
danego podmenu. Wówczas naciśnij
przycisk –. lub >+, aby wybrać
pozycję „[Back]”, a następnie
N PLAY/STOP•ENTER, aby
powrócić do ekranu głównego.
Wyjście z trybu menu
Naciśnij przycisk x (zatrzymaj).
85
PL
Ustawienia menu
Pozycje menu
Tryb pracy
(a: ustawienie możliwe/—: ustawienie niemożliwe)
Tryb
zatrzymania
Tryb
odbiornika
radia FM*
Tryb
nagrywania
radia FM*
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Delete
PL
Tryb
nagrywania
Add/Overwrite
Move & Copy
86
Tryb
odtwarzania
* Tylko dla ICD-PX312F
Pozycje menu
Tryb pracy
(a: ustawienie możliwe/—: ustawienie niemożliwe)
Tryb
zatrzymania
Tryb
odtwarzania
Tryb
nagrywania
Tryb
odbiornika
radia FM*
Tryb
nagrywania
radia FM*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
Funkcje menu
Select Memory
* Tylko dla ICD-PX312F
87
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Add/Overwrite
Umożliwia dodanie nagrania do wcześniej
zarejestrowanego pliku lub dodanie nagrania
zastępującego podczas odtwarzania.
Add:
Umożliwia dodanie nagrania.
Overwrite:
Umożliwia zastąpienie nagrania.
OFF*:
Dodawanie lub zastępowanie nagrań nie jest
możliwe.
VOR
Ustawienie funkcji VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nagrywanie rozpoczyna się po wykryciu przez
dyktafon cyfrowy dźwięku i zatrzymuje, gdy nie
słychać żadnych dźwięków, dzięki czemu nie jest
rejestrowana cisza. Funkcja VOR jest włączana po
naciśnięciu przycisku z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcja VOR jest wyłączona.
Patrz
strona
34, 36
38
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 77), funkcja
VOR nie jest aktywna (tylko model ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
88
PL
Ustawienie funkcji DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Możesz regulować szybkość odtwarzania w zakresie
od 0,50 do 2,00 razy.
OFF*:
Funkcja DPC jest wyłączona.
52
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Easy Search
Ustawienie funkcji łatwego wyszukiwania.
ON:
Naciśnięcie przycisku >+ umożliwia przejście do
przodu o około 10 sekund, a naciśnięcie przycisku
–. pozwala cofnąć się o około 3 sekundy. Funkcja
ta jest przydatna do znajdowania żądanego miejsca
w długim nagraniu.
OFF*:
Funkcja łatwego wyszukiwania nie działa. Naciśnięcie
przycisku >+ lub –. powoduje przesunięcie
pliku do przodu lub tyłu.
49
Alarm
Ustawienia alarmu.
ON:
Funkcja alarmu jest aktywna. Ustaw datę, godzinę
lub dzień tygodnia lub wybierz odtwarzanie
codzienne, a następnie ustaw wybrany szablon
alarmu.
Beep&Play: odtwarzanie wybranego pliku po
włączeniu alarmu.
Beep: włączenie tylko dźwięku alarmu.
Play: odtwarzanie tylko wybranego pliku.
OFF*:
Funkcja alarmu nie jest aktywna.
56
Funkcje menu
Pozycje menu
89
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
AVLS
Ustawienie funkcji AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funkcja AVLS utrzymująca średni poziom dźwięków
jest aktywna podczas odsłuchiwania plików przez
słuchawki.
OFF:
Funkcja AVLS nie jest aktywna, a dźwięk jest
odtwarzany z oryginalną głośnością.
Patrz
strona
12
P Uwagi
• Jeśli funkcja ta jest wyłączona, staraj się nie
odsłuchiwać plików przy nadmiernej głośności.
• Jeśli odsłuchujesz pliki za pośrednictwem słuchawek
przez określony czas, funkcja AVLS jest włączana
automatycznie, nawet jeśli w menu dla funkcji
„AVLS” wybrano ustawienie „OFF”.
• W przypadku wybrania poziomu głośności
przekraczającego poziom ustalony dla funkcji AVLS,
po wyłączeniu dyktafonu cyfrowego poziom dźwięku
zostanie ustawiony na średni.
Protect
90
PL
Zabezpieczenie wybranych plików przed skasowaniem,
podzieleniem lub przeniesieniem.
ON:
Funkcja zabezpieczeń jest włączona.
OFF*:
Funkcja zabezpieczeń nie jest aktywna.
73
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Divide
Dzielenie pliku na dwie części.
YES:
Plik zostanie podzielony na dwie części.
NO:
Podział nie jest przeprowadzany.
Divide Current
Position
Divide All Track Dzielenie pliku w miejscu, w którym znajduje się
Marks
znacznik ścieżki.
YES:
Plik jest dzielony w miejscu, w którym znajduje się
znacznik ścieżki.
NO:
Plik nie jest dzielony.
Patrz
strona
69
70
Przenoszenie wybranego pliku do wybranego folderu.
Przed przeniesieniem pliku należy zaznaczyć plik, który
będzie przenoszony, a następnie przejść do okna menu.
60
File Copy
Kopiowanie wybranego pliku z pamięci wbudowanej do
wybranego folderu na karcie pamięci lub z karty
pamięci do wybranego folderu pamięci wbudowanej.
Przed skopiowaniem pliku należy wybrać nagranie,
który będzie kopiowany, a następnie przejść do okna
menu.
61
Erase Track
Mark
Kasowanie znaczników ścieżek znajdujących się przed
bieżącym miejscem.
YES:
Wybrany znacznik ścieżki zostanie skasowany.
NO:
Wybrany znacznik ścieżki nie zostanie skasowany.
66
Delete
Funkcje menu
Move & Move File
Copy
91
PL
Pozycje menu
Delete
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Erase All Track Kasowanie wszystkich znaczników ścieżek wybranego
Marks
nagrania.
YES:
Wszystkie znaczniki ścieżek zostaną skasowane.
NO:
Żadne znaczniki ścieżek nie zostaną skasowane.
67
Kasowanie wszystkich wiadomości znajdujących się
w wybranym folderze.
Naciśnij przycisk
(folder), aby powrócić do okna
wyboru folderu przed usunięciem pliku, i wybierz
folder, z którego mają zostać usunięte wszystkie pliki,
a następnie przejdź do okna menu.
YES:
Wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze
zostaną skasowane.
NO:
Pliki nie zostaną skasowane.
63
Wybierz nośnik pamięci, na którym chcesz zapisać plik lub
który zawiera plik do odtworzenia, edytowania lub
kopiowania.
Built-In Memory*:
Wybrano pamięć wbudowaną dyktafonu cyfrowego.
Memory Card:
Wybrano kartę pamięci znajdującą się w gnieździe.
42
Erase All
Select Memory
P Uwaga
Jeśli w dyktafonie cyfrowym nie umieszczono karty
pamięci, pamięć wbudowana jest wybierana
automatycznie.
FM Radio
(tylko dla ICD-PX312F)
92
PL
Dyktafon cyfrowy przejdzie w tryb radia FM.
75
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Auto Preset
(tylko dla ICD-PX312F)
Automatycznie skanuje w poszukiwaniu dostępnych
częstotliwości. Stacje zostaną zapisane w pamięci.
YES:
Funkcja automatycznego ustawiania jest włączona.
NO:
Funkcja automatycznego ustawiania jest wyłączona.
78
DX/LOCAL
(tylko dla ICD-PX312F)
Ustawienie czułość odbiornika podczas słuchania radia
FM.
DX*:
Zwykle wybierane ustawienie.
LOCAL:
Ustawienie wybierane w przypadku wystąpienia
zakłóceń lub utraty odbioru spowodowanych silnym
polem elektrycznym znajdującym się w pobliżu
anteny przekaźnikowej stacji nadawczej itd.
81
Funkcje menu
P Uwaga
Opcję „DX” należy wybrać, kiedy odbiór radia przez
dyktafon cyfrowy jest zły ze względu na słaby sygnał
nadawczy.
Scan Sensitivity
(tylko dla ICD-PX312F)
Ustawienie czułości skanowania podczas ustawiania
stacji radiowych FM.
High*:
Wysoka czułość skanowania.
Low:
Niska czułość skanowania.
82
Audio Output
(tylko dla ICD-PX312F)
Podczas odbierania lub nagrywania pasma FM przełącza
między dźwiękiem z głośnika i dźwiękiem ze słuchawek.
Headphones*:
Dźwięk dochodzi ze słuchawek.
Speaker:
Dźwięk dochodzi z głośnika (głośników).
83
93
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Detail
Menu
REC Mode
Ustawienie trybu nagrywania oraz jakości
rejestrowanego dźwięku.
192kbps(MONO)*:
Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego bardzo
wysokiej jakości (wyświetlany jako „SHQ”)
128kbps(MONO):
Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego wysokiej
jakości (wyświetlany jako „HQ”)
48kbps(MONO):
Tryb nagrywania dźwięku monofonicznego
standardowej jakości (wyświetlany jako „SP”)
8kbps(MONO):
Tryb nagrywania wydłużonego dźwięku
monofonicznego (wyświetlany jako „LP”)
–
Mic Sensitivity
Umożliwia wybranie czułości mikrofonu.
High:
Nagrywanie dźwięku oddalonego od dyktafonu
cyfrowego lub cichego dźwięku, na przykład w dużych
pomieszczeniach (wyświetlany jako „
”).
Medium*:
Nagrywanie dźwięku podczas normalnej rozmowy
lub spotkania, na przykład w sali konferencyjnej lub
podczas wywiadów (wyświetlany jako „
”).
Low:
Do nagrywania tekstu dyktowanego z mikrofonem
znajdującym się naprzeciwko ust, dźwięku o źródle
znajdującym się blisko dyktafonu cyfrowego lub
głośnego dźwięku (wyświetlany jako „
”).
–
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 77), ustawienie
Mic Sensitivity nie jest aktywne (tylko model
ICD-PX312F).
94
PL
Patrz
strona
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Detail
Menu
Włączenie funkcji LCF (Low Cut Filter) do obcinania
niskich częstotliwości w celu zmniejszenia hałasu
spowodowanego wiatrem, co umożliwia wyraźniejsze
nagranie pliku.
ON:
Funkcja LCF jest włączona.
OFF*:
Funkcja LCF jest wyłączona.
LCF(Low Cut)
Patrz
strona
–
P Uwaga
Podczas nagrywania z radia FM (strona 77), funkcja
LCF nie jest aktywna (tylko model ICD-PX312F).
Select Input
Continuous Play Ustawienie trybu odtwarzania ciągłego.
ON:
Odtwarzanie w sposób ciągły wszystkich plików
znajdujących się w folderze.
OFF*:
Plik jest odtwarzany, a dyktafon cyfrowy zatrzymuje
się na początku następnego pliku.
44, 46
Funkcje menu
Wybór nagrywania z zewnętrznego źródła podłączonego
do gniazda m (mikrofon).
MIC IN*:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania plików
przy użyciu mikrofonu zewnętrznego.
Audio IN:
Ustawienie to należy wybrać do nagrywania przy
użyciu innego urządzenia.
53
95
PL
Pozycje menu
Detail
Menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Noise Cut Level Umożliwia ustawienie poziomu redukcji szumów
podczas odtwarzania plików nagranych z funkcją
redukcji szumów.
Maximum*:
Wysoki poziom redukcji szumów.
Medium:
Niski poziom redukcji szumów. Wybierz tę opcję,
jeśli nagrywanie dźwięku przy opcji „Noise Cut
Level” ustawionej na „Maximum” sprawia trudności.
LED
Umożliwia włączenie lub wyłączenie wskaźnika pracy.
ON*:
Podczas korzystania z pamięci, nagrywania lub
odtwarzania wskaźnik pracy świeci lub miga.
OFF:
Wskaźnik pracy nie świeci ani nie miga, nawet
podczas pracy.
Patrz
strona
51
–
P Uwaga
Gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera,
wskaźnik pracy świeci lub miga, nawet jeśli dla opcji
„LED” wybrano ustawienie „OFF”.
Language
96
PL
Ustawienie języka, w którym wyświetlane będą
informacje o wiadomościach, nazwy menu, folderów,
plików itp.
Deutsch (niemiecki), English (angielski)*,
Español (hiszpański), Français (francuski),
Italiano (włoski), Русский (rosyjski)
18
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Patrz
strona
Detail
Menu
Date&Time
Umożliwia ustawienie zegara w celu korzystania
z funkcji alarmu lub zapisywana daty i godziny nagrania.
1Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/MENU, aby
przejść do trybu menu. Wybierz „Detail Menu”,
a następnie „Date&Time”.
2Naciśnij przycisk –. lub >+, aby wybrać pozycję
„Auto(Synchronizing)” lub „Manual”, a następnie
naciśnij przycisk N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Jeśli dyktafon cyfrowy jest podłączony do
komputera z oprogramowaniem Sound Organizer,
zegar zostanie automatycznie zsynchronizowany
z zegarem komputera.
Manual:
Ustawienie zegara przez wybranie kolejno roku,
miesiąca, dnia, godziny i minut.
3Po wybraniu pozycji „Manual”, naciśnij –. lub
>+, aby ustawić kolejno rok, miesiąc, dzień,
godzinę oraz minutę, a następnie naciśnij N PLAY/
STOP•ENTER.
Ustawiając rok, podaj dwie ostatnie cyfry roku. Po
ustawieniu minut wyświetlana jest animacja
„Executing...”.
16
Time Display
Ustawienie sposobu wyświetlania zegara.
12-Hour:
12:00AM = północ, 12:00PM = południe
24-Hour*:
0:00 = północ, 12:00 = południe
–
Funkcje menu
Pozycje menu
97
PL
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Detail
Menu
Włączenie lub wyłączenie sygnału akustycznego.
ON*:
Sygnał akustyczny zatwierdza każdą operację lub
wskazuje na wystąpienie błędu.
OFF:
Sygnały akustyczne nie będą odtwarzane.
Beep
Patrz
strona
–
P Uwaga
Alarm włącza się, nawet jeśli dla opcji „Beep” wybrano
w menu ustawienie „OFF”.
Auto Power Off Włączony dyktafon cyfrowy po upływie określonego
czasu wyłącza się automatycznie.
5min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po około
5 minutach.
10min*:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po około
10 minutach.
30min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po około
30 minutach.
60min:
Wyłączenie dyktafonu cyfrowego po około
60 minutach.
OFF:
Dyktafon cyfrowy nie będzie wyłączał się
automatycznie.
98
PL
–
Pozycje menu
Ustawienia (*: ustawienie wstępne)
Detail
Menu
Formatowanie aktualnie wybranej pamięci
(wbudowanej lub karty pamięci). Wszystkie dane
znajdujące się w danej pamięci zostaną usunięte, przy
jednoczesnym przywróceniu domyślnej struktury
katalogów.
YES:
Wyświetlana jest animacja „Formatting...”, a nośnik
pamięci jest formatowany.
NO:
Nośnik pamięci nie zostanie sformatowany.
Format
Patrz
strona
–
P Uwagi
Funkcje menu
• Do formatowania pamięci w dyktafonie cyfrowym
należy użyć wbudowanej funkcji formatowania.
• Przed rozpoczęciem formatowania przełącz pamięć na
pamięć, która ma zostać sformatowana (strona 42).
• Sformatowanie pamięci spowoduje usunięcie
wszystkich danych znajdujących się w dyktafonie
cyfrowym. Po sformatowaniu pamięci odzyskanie
skasowanych danych jest niemożliwe.
• W przypadku formatowania pamięci wbudowanej
skasowane zostaną również instrukcje obsługi
zapisane w tej pamięci. Aby otrzymać kopię instrukcji
obsługi odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy
Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
99
PL
Korzystanie z komputera
Używanie dyktafonu cyfrowego
z komputerem
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera możesz przenosić pliki
pomiędzy nimi.
Kopiowanie plików z dyktafonu
cyfrowego i zapisywanie ich na
komputerze (strona 107)
Kopiowanie plików MP3
z komputera w celu odtworzenia
ich na dyktafonie cyfrowym
(strona 108)
Stosowanie dyktafonu
cyfrowego jako pamięci USB
(strona 110)
Na dyktafonie cyfrowym można
tymczasowo przechowywać obrazy
i dane tekstowe zapisane na
komputerze.
Zarządzanie oraz edytowanie
plików za pomocą
oprogramowania Sound
Organizer (strona 111)
Dołączone oprogramowanie Sound
Organizer umożliwia przesyłanie plików
nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego do komputera w celu ich
edytowania i zarządzania nimi. Do
dyktafonu cyfrowego można także
przesyłać zapisane w pamięci komputera
pliki MP3 i pliki podcast.
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się na
stronach 113 i 123.
P Uwaga
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera jego funkcje są nieaktywne,
a odbiór radia FM niemożliwy.
100
PL
Podłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Komputer
Do portu USB
komputera
Dyktafon
cyfrowy
Złącze
(USB)
Aby przenosić pliki między dyktafonem
cyfrowym a komputerem, podłącz
dyktafon do komputera.
1 Za pomocą kabla połączeniowego
USB wchodzącego w skład zestawu
połącz złącze
(USB) dyktafonu
z portem USB włączonego
komputera. Każda z końcówek
powinna wsunąć się do samego końca.
prawidłowo wykryty.
W systemie Windows: otwórz „Mój
komputer” lub „Komputer” i upewnij
się, że wykryto urządzenie „IC
RECORDER” lub „MEMORY
CARD”.
W systemie Macintosh: sprawdź, czy
urządzenie „IC RECORDER” lub
„MEMORY CARD” jest
wyświetlane na pulpicie.
Zaraz po podłączeniu dyktafon cyfrowy
zostanie rozpoznany przez komputer.
Podczas podłączania dyktafonu
cyfrowego do komputera w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego
wyświetlany jest komunikat
„Connecting”.
P Uwagi
• Normalne działanie może być
niemożliwe, jeśli do komputera
podłączone są więcej niż dwa urządzenia
USB.
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania dyktafonu cyfrowego
w przypadku korzystania z koncentratora
USB lub kabla połączeniowego USB
innego niż dostarczony z dyktafonem
cyfrowym.
Korzystanie z komputera
Kabel
połączeniowy USB
2 Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został
101
PL
• Może wystąpić awaria, w zależności od
podłączonych jednocześnie urządzeń
USB.
• Przed podłączeniem dyktafonu
cyfrowego do komputera należy
sprawdzić, czy do dyktafonu cyfrowego
włożono akumulatory.
• Kiedy nie używasz dyktafonu cyfrowego
podłączonego do komputera, zalecamy
odłączenie go.
Struktura folderów i plików
Foldery i pliki są wyświetlane na ekranie
komputera w sposób opisany poniżej.
W oknie Windows systemu Eksplorator
lub w oknie Macintosh systemu Finder
otwórz „IC RECORDER” lub
„MEMORY CARD”, aby wyświetlić
pliki i foldery.
Pamięć wbudowana
„IC RECORDER”.
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
Instructions*5
102
PL
*3
*3
z Wskazówki
• Na dyktafonie cyfrowym mogą być
wyświetlane tytuły, wykonawcy itp.
utworów MP3. Zaleca się wprowadzanie
informacji ID3 za pomocą
oprogramowania używanego do
tworzenia plików MP3 na komputerze.
• Jeśli nie zostanie wprowadzony tytuł ani
nazwa wykonawcy, w oknie wyświetlacza
dyktafonu cyfrowego będzie wyświetlana
informacja „No Data”.
W przypadku podłączenia dyktafonu
cyfrowego do komputera, jeśli jako
pamięć docelową wybrano „Memory
Card” (strona 42), struktura folderów
różni się od struktury w przypadku
ustawienia pamięci docelowej jako
„Built-In Memory”.
Korzystanie z komputera
*1 Plik przesłany bezpośrednio do folderu
VOICE jest rozpoznawany przez
dyktafony cyfrowy i traktowany jako
plik skopiowany z komputera. Plik
przenoszony z komputera do dyktafonu
cyfrowego umieść plik w podfolderze
folderu VOICE.
*2 Nazwa folderu zawierającego pliki MP3
będzie wyświetlana przez dyktafon
cyfrowy bez zmian, więc wygodnie jest od
razu wybrać nazwę łatwą do zapamiętania.
Foldery pokazane na ilustracji są
przykładami nazw folderów.
*3 Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do
8 poziomów skopiowanych do niego
folderów.
*4 Pliki MP3 skopiowanie osobno zostaną
sklasyfikowane jako znajdujące się
w lokalizacji „No Folder”.
*5 Instrukcja obsługi dyktafonu cyfrowego
zapisana jest w folderze „Instructions”
znajdującym się w folderze „IC
RECORDER”.
103
PL
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”.
MSSONY
Karta microSD
„MEMORY CARD”.
PRIVATE
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE
Sony
Folder na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu
cyfrowego
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
Folder przesłany
z komputera
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
Conversation
MP3
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
104
PL
MP3
NEWS
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Struktura folderów
wyświetlanych w oknie
wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego
Struktura folderów widoczna w oknie
wyświetlacza dyktafonu cyfrowego różni
się struktury widocznej na ekranie
komputera.
W oknie wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego dostępne są następujące
wskaźniki folderów:
Folder na pliki nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego
:
Folder przesłany z komputera (te
foldery są wyświetlane po
przesłaniu plików MP3
z komputera).
:
Folder na pliki podcast
skopiowane z komputera (te
foldery są wyświetlane po
przesłaniu plików podcast
z komputera).
P Uwaga
Jeśli w folderach
i
nie ma plików do
odtworzenia za pomocą dyktafonu
cyfrowego, foldery te nie będą wyświetlane
w oknie wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego. Foldery
są wyświetlane
nawet jeśli są puste.
Wyświetlane są foldery na pliki nagrane
za pomocą dyktafonu cyfrowego (foldery
wyświetlane w folderze VOICE).
Wyświetlanie plików MP3
przesłanych z komputera
Wśród folderów skopiowanych z komputera
wyświetlane będą następujące foldery:
• Podfoldery folderu MUSIC zawierające
pliki (jeśli foldery mają kilka poziomów,
wszystkie wyświetlane są równolegle).
• Foldery skopiowane z miejsc innych
niż folder MUSIC lub PODCASTS.
• Folder „No Folder” (w tym folderze
wyświetlane są pliki MP3 kopiowane osobno).
Korzystanie z komputera
:
Wyświetlanie plików nagranych za
pomocą dyktafonu cyfrowego
105
PL
Wyświetlanie plików podcast
przesłanych z komputera
Wyświetlane są foldery na pliki podcast
skopiowane z komputera.
Do kopiowania plików z komputera do
dyktafonu cyfrowego używaj
dołączonego oprogramowania Sound
Organizer.
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego do komputera
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
mogą zostać uszkodzone.
1 Upewnij się, że wskaźnik pracy
dyktafonu cyfrowego nie jest
podświetlony.
106
PL
2 Za pośrednictwem komputera
wykonaj podane poniżej czynności.
W systemie Windows lewym
przyciskiem myszy kliknij ikonę
w dolnej części pulpitu.
t Lewym przyciskiem myszy kliknij
„Wysuń IC RECORDER”.
Ikony i menu mogą się różnić
w zależności od systemu
operacyjnego.
W systemie Macintosh przeciągnij
znajdującą się na pulpicie ikonę „IC
RECORDER” nad ikonę „Kosza”
i upuść ją.
Szczegółowe informacje dotyczące
odłączania dyktafonu cyfrowego od
komputera znajdują się w instrukcji
obsługi dołączonej do komputera.
3 Odłącz kabel połączeniowy USB
podłączony do dyktafonu cyfrowego
od złącza USB w komputerze.
Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego
do komputera
z Kopiowanie plików lub folderów
(przeciągnij i upuść)
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
1 Kliknij i przytrzymaj,
2 przeciągnij,
3 a następnie upuść.
komputera (strona 101).
2 Skopiuj pliki lub foldery do przesłania
na komputer.
Przeciągnij i upuść pliki lub foldery,
które chcesz skopiować z „IC
RECORDER” lub „MEMORY
CARD” na dysk lokalny komputera.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera (strona 106).
Korzystanie z komputera
Możesz kopiować pliki i foldery
z dyktafonu cyfrowego i zapisywać je
w pamięci komputera.
107
PL
Kopiowanie plików MP3 z komputera do
dyktafonu cyfrowego i ich odtwarzanie
Pliki MP3 można skopiować
z komputera do dyktafonu cyfrowego
metodą przeciągania i upuszczania.
Skopiowane pliki można odtwarzać za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Kopiowanie pliku MP3
z komputera na dyktafon
cyfrowy (przeciągnij
i upuść)
1 Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera (strona 101).
2 Skopiuj do dyktafonu cyfrowego
folder, w którym są przechowywane
pliki MP3.
108
PL
W oknie Eksplorator systemu
Windows lub w oknie Finder systemu
Macintosh, przeciągnij i upuść folder
zawierający pliki MP3 do urządzenia
„IC RECORDER” lub na kartę
„MEMORY CARD”.
Dyktafon cyfrowy rozpoznaje
maksymalnie 400 folderów. Do
jednego folderu można skopiować
maks. 199 plików. Ponadto dyktafon
cyfrowy rozpoznaje do 4 095 folderów
i plików znajdujących się na nośniku
pamięci.
3 Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera (strona 106).
Odtwarzanie skopiowanych
z komputera plików MP3 za
pomocą dyktafonu
cyfrowego
1 Naciśnij przycisk
(folder).
2 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
wybrać folder ( ), w którym
zapisane są pliki MP3, a następnie
naciśnij N PLAY/STOP•ENTER.
3 Naciśnij przycisk –. lub >+, aby
Wskazania wyświetlacza
podczas odtwarzania pliku MP3
Naciśnij DISP/MENU podczas
odtwarzania, aby wyświetlić informacje
o pliku MP3.
wybrać plik MP3, który chcesz
odtworzyć.
4 Naciśnij przycisk N PLAY/
STOP•ENTER, aby rozpocząć
odtwarzanie.
5 Naciśnij przycisk x (zatrzymaj), aby
: nazwa folderu
: nazwa pliku
P Uwagi
: tytuł
• Dyktafon cyfrowy odtwarza pliki MP3
skopiowane z komputera. Nie jest jednak
możliwe podzielenie pliku
i zdefiniowanie jego znacznika.
• Jeśli pliki MP3 były skopiowane
z komputera, mogły nie zostać
skopiowane w kolejności przesyłania ze
względu na ograniczenia systemu. Jeśli
pliki MP3 będą pojedynczo kopiowane
na dyktafon cyfrowy, możesz te pliki
MP3 wyświetlać i odtwarzać w kolejności
kopiowania.
: nazwa/nazwisko wykonawcy
Korzystanie z komputera
zatrzymać odtwarzanie.
109
PL
Wykorzystywanie dyktafonu cyfrowego jako
pamięci USB
Po podłączeniu dyktafonu cyfrowego do
komputera można na nim tymczasowo
przechowywać obrazy i dane tekstowe
z komputera, a także pliki nagrane za
pomocą dyktafonu cyfrowego.
Komputer powinien spełniać określone
wymagania systemowe, aby możliwe
było stosowanie dyktafonu cyfrowego
jako pamięci USB.
Szczegółowe informacje dotyczące
wymagań systemowych znajdują się na
stronie 123.
110
PL
Korzystanie z oprogramowania Sound
Organizer
Możliwości
oprogramowania Sound
Organizer
Importowanie plików nagranych
za pomocą dyktafonu cyfrowego
Możesz zaimportować pliki nagrane
dyktafonem cyfrowym do programu
Sound Organizer.
Zaimportowane pliki są zapisywane
w pamięci komputera.
Do programu Sound Organizer możesz
zaimportować utwory zapisane na płycie
CD.
Zaimportowane utwory są zapisywane
w pamięci komputera.
Importowanie utworów
zapisanych w pamięci komputera
Do programu Sound Organizer możesz
zaimportować pliki muzyczne i inne
pliki zapisane w pamięci komputera.
Subskrypcja i aktualizowanie
plików podcast
Za pomocą programu Sound Organizer
możesz subskrybować pliki podcast.
Subskrypcja i aktualizacja plików
podcast umożliwia pobieranie
(subskrypcja) i korzystanie
z najnowszych danych znajdujących się
w Internecie.
Korzystanie z komputera
Sound Organizer umożliwia wymianę
plików pomiędzy dyktafonem cyfrowym
a kartą pamięci. Możliwe jest odtwarzanie
i przesyłanie utworów zaimportowanych
z płyt CD i innych nośników, plików MP3
oraz innych plików audio zaimportowanych
z komputera do dyktafonu cyfrowego,
a także plików podcast. Program pozwala
także na przeprowadzanie innych operacji
na zaimportowanych plikach (odtwarzanie,
edytowanie, konwersja na format MP3 lub
inny). Za pomocą programu możesz też
nagrywać płyty CD i przesyłać pliki audio
pocztą elektroniczną.
Importowanie utworów z płyty CD
111
PL
Odtwarzanie plików
Możesz odtwarzać pliki zaimportowane
do programu Sound Organizer.
Możesz zmieniać tytuł, nazwisko
wykonawcy oraz inne informacje
wyświetlane na liście plików.
Możesz przesyłać pliki z programu
Sound Organizer do dyktafonu
cyfrowego lub na kartę pamięci.
Możesz cieszyć się plikami muzycznymi,
plikami podcast oraz inną zawartością
dyktafonu cyfrowego.
Dzielenie plików
Nagrywanie płyt CD z muzyką
Możesz podzielić jeden plik na kilka
mniejszych.
Możesz wybierać ulubione piosenki
spośród utworów zaimportowanych do
programu Sound Organizer i nagrywać
je na własne płyty CD.
Zmiana informacji o pliku
Łączenie plików
Możesz połączyć kilka plików w jeden.
Usuwanie plików z dyktafonu
cyfrowego
Możesz usuwać pliki zapisane w pamięci
dyktafonu cyfrowego.
Za pomocą tej operacji możesz usuwać
pliki z dyktafonu cyfrowego za każdym
razem, kiedy chcesz zwiększyć ilość
wolnego miejsca w pamięci dyktafonu
lub jeśli chcesz skasować niepotrzebne
już pliki.
112
PL
Przesyłanie plików na dyktafon
cyfrowy
Inne przydatne zastosowania
• Możesz uruchomić programy poczty
elektronicznej i wysyłać nagrane pliki
jako załączniki.
• Możesz korzystać z oprogramowania
Dragon NaturallySpeaking* do
rozpoznawania głosu, kompatybilnego
z programem Sound Organizer, aby
rozpoznawać głos z nagrań i
konwertować głos na tekst.
* Program Dragon NaturallySpeaking
(DVD-ROM) jest dostarczany wraz
z niektórymi modelami w zależności od
państwa.
Wymagania systemowe
dotyczące komputera
Poniżej przedstawiono wymagania
systemowe dla programu Sound
Organizer.
Systemy operacyjne
IBM PC/AT lub zgodny
• CPU
Windows XP: procesor Pentium III
500 MHz lub szybszy
Windows Vista: procesor Pentium III
800 MHz lub szybszy
Windows 7: procesor Pentium III
1 GHz lub szybszy
• Pamięć
Windows XP: minimum 256 MB
Windows Vista: minimum 512 MB
(w przypadku systemu Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium
zaleca się minimum 1 GB)
Windows 7: minimum 1 GB (wersja
32-bitowa)/minimum 2 GB (wersja
64-bitowa)
Korzystanie z komputera
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (wersja 32-bitowa)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 lub nowszy
• Windows Vista Business Service
Pack 2 lub nowszy
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 lub nowszy
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 lub nowszy
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 lub nowszy
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 lub nowszy
• Windows XP Professional Service
Pack 3 lub nowszy
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 lub nowszy
Wstępnie zainstalowany.
P Uwagi
• W przypadku użycia jakiegokolwiek
innego systemu operacyjnego niż opisane
powyżej działanie programu nie jest
gwarantowane (strona 113).
• Systemy Windows XP w wersji 64bitowej nie są obsługiwane.
113
PL
• Wolne miejsce na dysku twardym
Wymagane jest minimum 400 MB.
Zależnie od wersji systemu Windows
używane może być ponad 400 MB
pamięci.
Wymagane jest również wolne miejsce
do przechowywania plików
muzycznych.
• Ustawienia ekranu
Rozdzielczość ekranu: 800 × 600
pikseli lub większa (zaleca się
rozdzielczość 1 024 × 768)
Kolory: High Color (16 bit) lub więcej
• Karta dźwiękowa
Zaleca się korzystanie z kompatybilnej
karty dźwiękowej SoundBlaster.
• Port USB
Do korzystania z urządzeń i nośników
niezbędny jest kompatybilny port USB.
W przypadku korzystania
z koncentratora USB działanie
programu nie jest gwarantowane (z
wyjątkiem modeli, dla których
działanie zostało zagwarantowane).
Instalowanie programu
Sound Organizer
Zainstaluj program Sound Organizer na
komputerze.
114
PL
P Uwagi
• Podczas instalowania programu Sound
Organizer zaloguj się na konto
z uprawnieniami administratora.
Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, po
wyświetleniu się okna [Kontrola konta
użytkownika] potwierdź zawartość
ekranu i kliknij [Tak] ([Kontynuuj]
w przypadku systemu Windows Vista).
• Program Sound Organizer nie może
zostać uruchomiony, jeśli użytkownik
systemu Windows XP ma ograniczone
uprawnienia.
• Aby w systemie Windows XP korzystać
z funkcji aktualizacji programu, musisz
zalogować się na konto z uprawnieniami
administratora.
• Moduł Windows Media Format Runtime
jest dodawany przez instalator programu
Sound Organizer. Moduł ten nie jest
usuwany po odinstalowaniu programu
Sound Organizer.
Jednakże jeśli jest już zainstalowany, nie
będzie on instalowany ponownie.
• Dane znajdujące się w folderach nie są
usuwane po odinstalowaniu programu
Sound Organizer.
• Jeśli na jednym komputerze
zainstalowanych jest kilka systemów
operacyjnych, środowisko instalacyjne
nie będzie instalować programu Sound
Organizer w każdym z tych systemów,
ponieważ mogłoby to spowodować
niespójność danych.
1 Upewnij się, że dyktafon cyfrowy nie
jest podłączony, a następnie włącz
komputer i uruchom system
Windows.
2 Włóż załączoną płytę CD-ROM do
3 Zaakceptuj warunki umowy
licencyjnej, zaznaczając opcję [I
accept the terms in the license
agreement], a następnie kliknij
przycisk [Next].
[Setup Type], wybierz opcję
[Standard] lub [Custom], a następnie
kliknij przycisk [Next].
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie;
w przypadku wybrania opcji [Custom]
zdefiniuj ustawienia instalacji.
5 Gdy zostanie wyświetlone okno
[Ready to Install the Program], kliknij
przycisk [Install].
Rozpocznie się procedura instalacji.
6 Gdy zostanie wyświetlone okno
[Sound Organizer has been installed
successfully.], wybierz opcję [Launch
Sound Organizer Now], a następnie
kliknij przycisk [Finish].
P Uwaga
Po zainstalowaniu programu Sound
Organizer może zajść konieczność
ponownego uruchomienia komputera.
Korzystanie z komputera
napędu CD-ROM.
Zostanie wyświetlone menu [Sound
Organizer - InstallShield Wizard],
a następnie okno [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Jeśli menu [Welcome to Sound
Organizer Installer] nie zostanie
wyświetlone, otwórz okno Windows
Eksplorator, prawym przyciskiem
myszy kliknij napęd CD-ROM,
dwukrotnie kliknij plik
[SoundOrganizerInstaller.exe]
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
4 Gdy zostanie wyświetlone okno
115
PL
Okno Sound Organizer
A Help
Pomoc programu Sound Organizer.
W plikach pomocy można znaleźć
szczegółowe informacje na temat
poszczególnych operacji.
B Lista plików w programie Sound
Organizer (My Library)
Wyświetla listę plików znajdujących
się w katalogach My Library
programu Sound Organizer zależnie
od wykonywanej operacji.
116
PL
Recording Files: Wyświetla listę
nagranych plików.
Pliki nagrane za pomocą dyktafonu
cyfrowego wyświetlane są dopiero
po ich zaimportowaniu do
programu.
Music: Wyświetla listę plików
muzycznych.
W tym katalogu wyświetlane są
utwory zaimportowane z płyty CD.
Podcast: Wyświetla listę plików
podcast.
C Lista plików znajdujących się na
dyktafonie cyfrowym
Wyświetla listę plików zapisanych na
podłączonym dyktafonie cyfrowym
lub karcie pamięci.
D Przycisk Edit Mode
Wyświetla okno edycji,
umożliwiające edycje plików.
E Przycisk Quick Operation Guide
Wyświetla instrukcję Quick
Operation Guide, zawierającą
podstawowe informacje o programie
Sound Organizer.
Korzystanie z komputera
F Pasek boczny (Import/Transfer)
Dyktafon cyfrowy: Wyświetla
ekran przesyłania. Wyświetlana jest
lista plików znajdujących się na
podłączonym urządzeniu.
Import CD: Wyświetlanie
ekranu importowania plików
muzycznych z płyty CD.
Burn CD/DVD: Wyświetlanie
ekranu nagrywania płyt.
G Przyciski przesyłania
: Przesłanie plików z programu
Sound Organizer na dyktafon
cyfrowy lub kartę pamięci.
: Importowanie plików
z dyktafonu cyfrowego lub karty
pamięci do katalogu My Library
programu Sound Organizer.
117
PL
Informacje dodatkowe
Korzystanie z zasilacza sieciowego USB
Złącze
(USB)
Kabel połączeniowy
USB
Dyktafon cyfrowy można podłączyć do
gniazda zasilania przy użyciu zasilacza
sieciowego AC-U50AG USB (nie
należy do wyposażenia). Jest to
przydatne w przypadku długiego
nagrywania.
1 Podłącz zasilacz sieciowy USB (nie
należy do wyposażenia) do gniazda
zasilania.
2 Podłącz zasilacz sieciowy USB do
znajdującego się w zestawie kabla
połączeniowego USB.
3 Podłącz kabel połączeniowy USB do
złącza
(USB) dyktafonu
cyfrowego.
118
PL
Odłączanie dyktafonu
cyfrowego od gniazda
zasilania
Należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą, w przeciwnym razie dane
znajdujące się w dyktafonie cyfrowym
mogą zostać uszkodzone.
1 W przypadku nagrywania lub
odtwarzania plików naciśnij przycisk
x (zatrzymaj), aby przełączyć
dyktafon cyfrowy w tryb zatrzymania.
2 Upewnij się, że wskaźnik pracy
dyktafonu cyfrowego nie jest
podświetlony.
3 Odłącz kabel połączeniowy USB od
złącza
(USB) dyktafonu
cyfrowego, a następnie odłącz zasilacz
sieciowy USB od kabla
połączeniowego USB, po czym odłącz
zasilacz sieciowy USB od gniazdka.
P Uwagi
Informacje dodatkowe
• Podczas nagrywania (wskaźnik pracy
świeci lub miga na czerwono) lub dostępu
do danych (wskaźnik pracy miga na
pomarańczowo):
– dyktafon cyfrowy nie powinien być
podłączany lub odłączany od zasilacza
sieciowego USB podłączonego do
gniazda zasilania.
– zasilacz sieciowy USB połączony
z dyktafonem cyfrowym nie powinien
być podłączany lub odłączany od
gniazda zasilania.
Może to spowodować uszkodzenie
danych. Jeśli dyktafon cyfrowy ma
przetworzyć dużą ilość danych, okno
uruchamiania może być wyświetlane
przez dłuższy czas. Nie oznacza to awarii
dyktafonu cyfrowego. Należy zaczekać,
aż komunikat zniknie z wyświetlacza.
• Podczas używania zasilacza sieciowego
USB (nie należy do zestawu) wskaźnik
baterii nie jest wyświetlany w oknie
wyświetlacza.
119
PL
Środki ostrożności
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 3,0 V lub 2,4 V.
Należy używać dwóch baterii
alkalicznych LR03 (rozmiar AAA) lub
dwóch akumulatorów NH-AAA-B2KN.
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia
podczas prowadzenia samochodu, jazdy
na rowerze lub prowadzenia innego
pojazdu mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem
• Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie
się przypadkowo obcy przedmiot lub
płyn, należy wyjąć baterię i przed
ponownym użytkowaniem zlecić
sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie.
120
PL
• Urządzenie należy chronić przed
spryskaniem wodą. Urządzenie nie jest
wodoszczelne. Szczególną ostrożność
należy zachować w następujących
sytuacjach:
– Mając urządzenie w kieszeni
w czasie wizyty w łazience itp.
Kiedy użytkownik się schyli,
urządzenie może wpaść do wody
i ulec zamoczeniu.
– Używając urządzenia w miejscach,
gdzie będzie narażone na deszcz,
śnieg lub wilgoć.
– W sytuacjach, kiedy użytkownik się
spoci. Dotknięcie urządzenia
mokrymi dłońmi lub włożenie go do
kieszeni spoconej odzieży może
spowodować jego zamoczenie.
• Używanie słuchawek w miejscu, gdzie
powietrze jest bardzo suche, może
spowodować ból uszu. Jego przyczyną
nie jest uszkodzenie słuchawek, lecz
ładunki elektrostatyczne nagromadzone
w ciele użytkownika. Można je
zmniejszyć, nosząc nie syntetyczną
odzież, która zapobiega powstawaniu
ładunków elektrostatycznych.
Zakłócenia
• W przypadku umieszczenia urządzenia
w pobliżu zasilacza sieciowego,
świetlówki lub telefonu komórkowego
podczas nagrywania lub odtwarzania
mogą być słyszalne szumy.
• Potarcie lub zadrapanie, na przykład
palcem, urządzenia podczas
nagrywania może spowodować
zakłócenie nagrania.
Zalecenia dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ewentualnego ryzyka
utraty danych spowodowanego
przypadkowym włączeniem lub
nieprawidłowym działaniem
dyktafonu cyfrowego, zaleca się
tworzenie kopii zapasowych plików
na magnetofonie, komputerze itp.
Konserwacja
Używanie karty pamięci
P Uwagi
• Formatowanie (inicjalizowanie)
przeprowadzaj przy użyciu dyktafonu
cyfrowego. Działanie kart pamięci
sformatowanych za pośrednictwem
systemu Windows lub innych urządzeń
nie jest gwarantowane.
• Wszystkie dane znajdujące się na
formatowanej karcie zostaną usunięte.
Uważaj, aby podczas formatowania nie
usunąć ważnych danych.
• Nie zostawiaj karty pamięci w miejscach
łatwo dostępnych dla małych dzieci. Małe
dzieci mogą połknąć kartę.
• Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty pamięci
podczas nagrywania/odtwarzania/
formatowania. Może to spowodować, że
dyktafon cyfrowy nie będzie działać
prawidłowo.
Informacje dodatkowe
Do czyszczenia części zewnętrznych
należy używać miękkiego materiału
lekko zwilżonego wodą. Następnie
wytrzeć wnętrze miękką suchą
ściereczką. Nie należy używać alkoholu,
benzyny ani rozpuszczalników.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
121
PL
• Nie wyjmuj karty pamięci, jeśli w oknie
wyświetlacza wyświetlana jest animacja
„Accessing...” lub wskaźnik miga na
pomarańczowo. Może to spowodować
uszkodzenie danych.
• Firma Sony nie gwarantuje, że dyktafon
cyfrowy będzie współpracował ze
wszystkimi typami kart pamięci.
• Listę kompatybilnych kart M2™ można
znaleźć na stronie internetowej firmy
Sony (strona 124).
• „MagicGate™” jest wspólną nazwą
technologii ochrony treści rozwijanych
przez firmę Sony. Dyktafon cyfrowy nie
obsługuje nagrywania/odtwarzania
wymagającego funkcji MagicGate™.
• Dyktafon cyfrowy nie obsługuje funkcji
równoległego przesyłania danych.
• Korzystanie z kart pamięci ROM (readonly-memory) lub chronionych przed
zapisem nie jest możliwe.
• Dane mogą zostać uszkodzone na skutek:
– Wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia
dyktafonu cyfrowego w trakcie
zapisywania lub odczytywania.
– Użytkowania karty pamięci
w miejscach narażonych na działanie
elektryczności statycznej lub szumów
spowodowanych działaniem urządzeń
elektrycznych.
• Firma Sony nie odpowiada za utratę lub
uszkodzenie zapisanych danych.
• Zaleca się tworzenie kopii zapasowych
istotnych danych.
122
PL
• Nie dotykać styków ani karty pamięci
ręką lub metalowymi przedmiotami.
• Nie zgniatać, wyginać ani nie upuszczać
kart pamięci.
• Nie rozkładać na części ani nie
modyfikować karty pamięci.
• Nie narażać karty pamięci na działanie
wody.
• Nie używać karty pamięci
w następujących warunkach:
– Miejsca niespełniające warunków
eksploatacyjnych, w tym nagrzane
wnętrze samochodu zaparkowanego
w słońcu, wnętrze samochodu w lecie,
miejsca narażone na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych oraz
miejsca znajdujące się blisko
grzejników.
– Miejsca narażone na działanie wilgoci
lub substancji korozyjnych.
• Należy zwrócić uwagę, czy używana karta
została włożona do gniazda we
właściwym kierunku.
Dane techniczne
Wymagania systemowe
Korzystanie z komputera
z oprogramowaniem Sound
Organizer
Korzystanie z komputera
z oprogramowaniem Sound Organizer
opisano w rozdziale „Wymagania
systemowe dotyczące komputera” na
stronie 113.
Korzystanie z komputera bez
oprogramowania Sound
Organizer
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 lub nowszy
– Windows Vista Business Service
Pack 2 lub nowszy
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 lub nowszy
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Professional Service
Pack 3 lub nowszy
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 lub nowszy
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Wstępnie zainstalowany
Informacje dodatkowe
Aby możliwe było korzystanie
z komputera w połączeniu z dyktafonem
cyfrowym bez oprogramowania Sound
Organizer lub używanie dyktafonu
cyfrowego jako urządzenia pamięci
masowej USB, komputer musi spełniać
opisane poniżej wymagania dotyczące
systemu operacyjnego oraz środowiska
portu.
Systemy operacyjne:
123
PL
P Uwagi
• W przypadku korzystania
z jakiegokolwiek innego systemu
operacyjnego niż opisane powyżej
(Windows 98, Windows 2000 lub Linux
itd.) działanie dyktafonu nie jest
gwarantowane.
• Systemy Windows XP w wersji 64bitowej nie są obsługiwane.
• Najnowsze informacje o wersji
i zgodności z systemem operacyjnym
można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej dla dyktafonu cyfrowego:
http://support.sony-europe.com/DNA
Sprzęt:
– Karta dźwiękowa: Karty zgodne
z dowolnym obsługiwanym systemem
operacyjnym Microsoft Windows
– Port: Port USB
P Uwaga
• Następujące systemy nie są obsługiwane:
– Systemy operacyjne inne niż
wymienione na stronie 123
– Komputery lub systemy operacyjne
wykonane osobiście
– Zaktualizowane systemy operacyjne
– Środowisko wielosystemowe
– Środowisko wielomonitorowe
124
PL
Konstrukcja i dane
techniczne
Sekcja dyktafonu cyfrowego
Pojemność (pojemność dostępna dla
użytkownika)
2 GB
(ok. 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtów)
Część pojemności pamięci jest używana
jako obszar zarządzania.
Zakres częstotliwości
• SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
• HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
• SP: 75 Hz - 14 000 Hz
• LP: 75 Hz - 3 500 Hz
Szybkość transmisji i częstotliwości
próbkowania dla plików MP3*1
Szybkość transmisji: 32 kb/s - 320 kb/s,
VBR
Częstotliwość próbkowania:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Rozszerzenie plików: .mp3
*1 Możliwe jest też odtwarzanie plików
MP3 nagranych za pomocą dyktafonu
cyfrowego. Nie wszystkie enkodery są
obsługiwane.
Sekcja radia FM
(tylko dla ICD-PX312F)
Moc wyjściowa
Zakres częstotliwości
Wymagane zasilanie
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Dwie baterie alkaliczne LR03 (rozmiar
AAA) (należą do wyposażenia): 3,0 V DC
Dwa akumulatory NH-AAA-B2KN (nie
należą do wyposażenia): 2,4 V DC
Antena
Antena w przewodzie słuchawek
stereofonicznych
300 mW
Temperatura pracy
5°C - 35°C
Informacje ogólne
Śr. ok. 28 mm
Wymiary (szer./wys./gł.) (bez
wystających części i elementów
sterujących) (JEITA)*2
Wejście/wyjście
Ok. 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
• Gniazdo mikrofonu (minigniazdo
stereofoniczne)
– wejście typu „plug in power” (zasilanie
we wtyku), minimalny poziom
wejściowy
– 0,6 mV
• Gniazdo słuchawkowe (minigniazdo
stereofoniczne)
– wyjście na słuchawki z impedancją
8 omów - 300 omów
• Złącze USB (minigniazdo USB-B)
– Kompatybilność z High-Speed USB
• Gniazdo karty pamięci Memory Stick
Micro™ (M2™)/microSD
Masa (JEITA)*2
Głośnik
2,00 krotna - 0,50 krotna
*2 Wartość podana zgodnie ze standardem
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
Dostarczone wyposażenie
Zob. strona 8.
Wyposażenie dodatkowe
Informacje dodatkowe
Sterowanie szybkością odtwarzania
(DPC)
Ok. 74 g wraz z dwiema bateriami
alkalicznymi LR03
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Głośnik aktywny SRS-M50
125
PL
Pojemnościowy mikrofon elektretowy
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Akumulator NH-AAA-B2KN
Zasilacz sieciowy USB AC-U50AG
Ładowarka BCG-34HSN
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych elementów
wyposażenia dodatkowego. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
126
PL
Maks. czas nagrywania *3*4
Poniżej przedstawiono maksymalne czasy nagrywania dla wszystkich folderów.
REC Mode
Tryb nagrywania Pamięć
wbudow
2 GB
ana
192kbps(MONO) Meeting ( )
(SHQ)
Interview ( )
Lecture ( )
Audio IN ( )
128kbps(MONO) Voice Notes (
(HQ)
Karta pamięci
4 GB
8 GB
16 GB
22 godz. 22 godz. 44 godz. 89 godz. 178
20 min 20 min 40 min 25 min godz.
0 min
) 33 godz. 33 godz. 67 godz. 134
30 min 30 min 5 min
godz.
0 min
32 GB
357
godz.
0 min
268
godz.
0 min
536
godz.
0 min
89 godz. 89 godz. 178
25 min 25 min godz.
0 min
357
godz.
0 min
715
godz.
0 min
1 431
godz.
0 min
8kbps(MONO)
(LP)
536
godz.
0 min
2 147
godz.
0 min
4 294
godz.
0 min
8 589
godz.
0 min
–
536
godz.
0 min
1 073
godz.
0 min
(godz.: godziny/min: minuty)
*3 W
trakcie długiego nagrania może zajść potrzeba wymiany baterii na nowe. Więcej
informacji dotyczących żywotności akumulatorów znajduje się w następnej tabeli.
*4 Maksymalny czas nagrania zależy od tego, czy nagrywa się w mieszanym trybie
nagrywania.
Informacje dodatkowe
48kbps(MONO) –
(SP)
127
PL
Czas pracy akumulatorów
Stosowanie baterii alkaicznych Sony LR03 (SG) (rozmiar AAA)*1
REC Mode
Nagrywanie
Odtwarzanie przez Odtwarzanie
głośnik*2
przez słuchawki
Nagrywanie
z radia FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)
55 godz.
16 godz.
41 godz.
20 godz.
128kbps(MONO) (HQ)
55 godz.
16 godz.
41 godz.
20 godz.
48kbps(MONO) (SP)
60 godz.
16 godz.
41 godz.
20 godz.
8kbps(MONO) (LP)
72 godz.
16 godz.
41 godz.
Odbiór radia FM*3 : 22 godz.
20 godz.
(godz.: godziny)
Stosowanie akumulatorów Sony NH-AAA-B2KN*1
REC Mode
Nagrywanie
Odtwarzanie przez Odtwarzanie
głośnik*2
przez słuchawki
Nagrywanie
z radia FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)
37 godz.
11 godz.
30 godz.
14 godz.
128kbps(MONO) (HQ)
37 godz.
11 godz.
30 godz.
14 godz.
48kbps(MONO) (SP)
39 godz.
11 godz.
30 godz.
14 godz.
8kbps(MONO) (LP)
50 godz.
11 godz.
30 godz.
Odbiór radia FM*3 : 14 godz.
14 godz.
(godz.: godziny)
*1 Żywotność baterii jest mierzona w czasie testów prowadzonych metodami zastrzeżonymi
przez firmę Sony. Czas pracy akumulatora może być krótszy w zależności od sposobu
pracy dyktafonu cyfrowego.
2
* Podczas odtwarzania przez głośnik wewnętrzny z ustawionym poziomem głośności 14
*3 Tylko model ICD-PX312F
128
PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem dyktafonu cyfrowego do naprawy należy sprawdzić, czy możliwe jest
rozwiązanie problemu w oparciu o poniższe informacje. Jeśli problem nadal będzie
występował, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Należy mieć na uwadze, że podczas prac serwisowych lub naprawczych pliki mogą
zostać skasowane.
Rozwiązanie
Słychać zakłócenia.
• W czasie nagrywania przypadkowo potarto lub zadrapano
dyktafon cyfrowy, np. palcem, co spowodowało nagranie
zakłóceń.
• W czasie nagrywania lub odtwarzania dyktafon cyfrowy
znajdował się w pobliżu zasilacza sieciowego, świetlówki lub
telefonu komórkowego.
• Wtyk podłączonego mikrofonu jest zabrudzony. Oczyść
wtyk.
• Wtyk podłączonych słuchawek jest zabrudzony. Oczyść wtyk.
• Podczas wstrzymania nagrywania pliku lub nagrywania VOR
mogą być słyszalne zakłócenia.
Nie można wyłączyć
dyktafonu cyfrowego.
• Przesuń przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/OFF
w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj go przez
min. 2 sekundy, gdy dyktafon cyfrowy zostanie zatrzymany
(strona 15).
Nie można włączyć
dyktafonu cyfrowego.
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/OFF w kierunku
„POWER ON/OFF” i przytrzymaj go przez min. 1 sekundę
(strona 15).
• Baterie zostały włożone z odwrotnie ustawionymi biegunami
(strona 13).
Rozwiązywanie problemów
Objaw
129
PL
Objaw
Rozwiązanie
Dyktafon cyfrowy
wyłączył się
automatycznie.
• Jeśli dyktafon cyfrowy znajduje się w trybie zatrzymania, po
pewnym okresie bezczynności zostanie on automatycznie
wyłączony. (W chwili zakupu dyktafonu cyfrowego długość
tego okresy jest ustawiona na „10min”.) Długość okresu
przed automatycznym wyłączeniem można ustawić w menu
(strona 98).
Dyktafon cyfrowy nie
działa prawidłowo.
• Wyjmij baterie i włóż je z powrotem.
Dyktafon cyfrowy
• Jeśli dyktafon cyfrowy musi przetworzyć wiele danych, może
uruchamia się po dłuższym uruchomić się z opóźnieniem. Nie oznacza to awarii
czasie.
dyktafonu cyfrowego. Należy zaczekać, aż pojawi się obraz
uruchamiania.
130
PL
Dyktafon cyfrowy nie
działa.
• Być może pamięć dyktafonu cyfrowego została
sformatowana za pomocą komputera. Użyj funkcji
formatowania dyktafonu cyfrowego, aby sformatować
pamięć (strona 99).
Dyktafon cyfrowy nie
działa, nawet po
naciśnięciu przycisku.
• Baterie są słabe (strona 14).
• Zasilanie dyktafonu cyfrowego jest wyłączone. Przesuń
przełącznik funkcji HOLD•POWER ON/OFF w kierunku
„POWER ON/OFF” i przytrzymaj go przez min. 1 sekundę
(strona 15).
• Funkcja HOLD jest włączona. Przesuń przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF na środek (strona 11).
Z głośnika nie wydobywa
się dźwięk.
• Poziom głośności jest ustawiony na minimum (strona 25).
• Zostały podłączone słuchawki (strona 49).
• Podczas słuchania radia FM dla funkcji „Audio Output”
wybrane jest ustawienie „Headphones”. Zmień ustawienie
na „Speaker” (strona 83) (tylko model ICD-PX312F).
Objaw
Rozwiązanie
Dźwięk słyszalny jest tylko • Po podłączeniu monofonicznego wyjścia audio urządzenia
przez jeden kanał.
zewnętrznego z dyktafonem cyfrowym i ustawieniu trybu
nagrywania „192kbps(MONO)” (SHQ) lub
„128kbps(MONO)” (HQ) dźwięki są nagrywane tylko
jednokanałowo. Wówczas należy w menu należy ustawić tryb
nagrywania „48kbps(MONO)” (SP) lub „8kbps(MONO)”
(LP) (strona 94).
Z głośnika wydobywa się
dźwięk nawet po
podłączeniu słuchawek.
• Jeśli słuchawki nie zostały starannie podłączone podczas
odtwarzania, z głośnika może wydobywać się dźwięk. Odłącz
słuchawki, a następnie podłącz je starannie.
• Podczas słuchania radia FM dla funkcji „Audio Output”
wybrane jest ustawienie „Speaker”. Zmień ustawienie na
„Headphones” (strona 83) (tylko model ICD-PX312F).
Wskaźnik pracy nie świeci. • Dla opcji „LED” wybrano ustawienie „OFF”. Przejdź do
menu i zmień ustawienie opcji „LED” na „ON” (strona 96).
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest
• Pamięć jest zapełniona. Usuń część plików (strona 29) lub
komunikat „Memory Full” usuń wszystkie pliki po zapisaniu ich na innym nośniku
i nie można rozpocząć
pamięci lub komputerze.
nagrywania.
Wyświetlany jest
• W wybranym folderze zostało nagranych 199 plików ( ) lub
komunikat „File Full” i nie łącznie zostało nagranych 4 074 plików (gdy istnieje 21
można korzystać
folderów). Dlatego nie można nagrać kolejnego pliku ani
z dyktafonu cyfrowego.
przenieść lub podzielić pliku. Usuń część plików (strona 29)
lub usuń wszystkie pliki po zapisaniu ich na innym nośniku
pamięci lub komputerze.
Nie można nagrać pliku.
• Pozostała ilość pamięci jest niewystarczająca.
• Jeśli wybrano folder
(muzyka) lub
(podcast)
w obszarze przeznaczonym tylko do odtwarzania,
nagrywanie nie jest możliwe.
131
PL
Objaw
Rozwiązanie
Głośność podczas
odtwarzania jest niska.
• Poziom głośności jest ustawiony na minimum. Naciśnij
przycisk VOL – lub +, aby wyregulować głośność (strona 25).
• Wybrano tryb nagrywania „Voice Notes” ( ) lub „Audio
IN” ( ). Wybierz tryb nagrywania odpowiedni dla danej
sytuacji (strona 31).
• Opcja „Mic Sensitivity” ma ustawioną wartość „Low” ( ).
Zmień ją na „High” (
) lub „Medium” ( ) (strona 94).
Głośność podczas
odtwarzania jest niska.
Wyświetla się symbol
„AVLS”.
• Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System)
ogranicza maksymalny poziom dźwięków podczas
odsłuchiwania za pośrednictwem słuchawek. Dla opcji
„AVLS” wybierz ustawienie „OFF”. Jeśli dla tej funkcji
wybrano ustawienie „OFF”, staraj się nie odsłuchiwać plików
przy nadmiernej głośności.
Nie można dodać nagrania • Dla opcji „Add/Overwrite” wybrano ustawienie „OFF”. Dla
ani nagrania
opcji „Add/Overwrite” wybierz ustawienie „Add” lub
zastępującego.
„Overwrite” (strony 34 i 36).
• Pozostała ilość pamięci jest niewystarczająca. Fragment
zastępowany zostanie usunięty po zakończeniu nagrywania
fragmentu zastępującego. Dlatego zastępowanie jest
ograniczone pozostałym czasem nagrywania.
• Nie można dodać nagrania zastępującego do plików
nienagranych za pomocą dyktafonu cyfrowego.
• Nie można dodać pliku lub nagrania zastępującego, jeśli
wybrano folder tylko do odczytu (foldery
(muzyka)
i
(podcast)).
Nagranie jest przerywane. • Funkcja VOR jest włączona. Dla opcji „VOR” wybierz
ustawienie „OFF” (strona 38).
Funkcja VOR jest
wyłączona.
132
PL
• Podczas nagrywania z radia FM funkcja VOR nie jest
aktywna (tylko model ICD-PX312F).
Objaw
Rozwiązanie
Podczas nagrywania
z innego urządzenia
poziom sygnału
wejściowego jest zbyt
wysoki lub zbyt niski.
• Podłącz gniazdo słuchawek innego urządzenia do gniazda
m (mikrofon) dyktafonu cyfrowego i wyreguluj poziom
głośności w urządzeniu podłączonym do dyktafonu
cyfrowego.
Szybkość odtwarzania jest • Szybkość odtwarzania można regulować za pomocą opcji
zbyt duża lub zbyt mała.
DPC. Ponownie dostosuj szybkość w opcji DPC (strona 52).
Nie można podzielić pliku. • Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej pamięci.
• W wybranym folderze zapisano już 199 plików ( ). Usuń
część plików (strona 29) lub usuń wszystkie pliki po zapisaniu
ich na innym nośniku pamięci lub komputerze.
• Ze względu na ograniczenia systemowe podzielenie pliku na
samym jego początku lub na samym końcu może nie być
możliwe.
• Nie można podzielić pliku, który nie został nagrany za pomocą
dyktafonu cyfrowego (np. pliku skopiowanego z komputera).
Dyktafon nie rozpoznaje
karty pamięci.
Rozwiązywanie problemów
• Ponieważ na karcie pamięci mogą znajdować się obrazy lub
pliki innego typu, ilość miejsca niezbędna do utworzenia
folderów wstępnych jest niewystarczająca. W oknie
Eksplorator systemu Windows lub z poziomu pulpitu
systemu Macintosh usuń zbędne pliki lub zainicjuj kartę
w dyktafonie cyfrowym.
• Przełącz pamięć dyktafonu cyfrowego na pamięć „Memory
Card” (strona 42).
• Wyjmij kartę pamięci i sprawdź, czy nie została umieszczona
odwrotnie. Następnie włóż ją odpowiednią stroną.
Wyświetla się symbol „--:--”. • Nie ustawiono zegara (strona 16).
Na wyświetlaczu widoczny • Data nagrania pliku nie zostanie wyświetlona, jeśli nagranie
jest symbol „--y--m--d” lub zapisano w czasie, gdy zegar nie był ustawiony.
„--:--”.
133
PL
Objaw
Rozwiązanie
W trybie menu
wyświetlane jest mniej
pozycji menu.
• Wyświetlane elementy menu zależą od trybu pracy (tryb
zatrzymania, tryb odtwarzania, tryb nagrywania, tryb
odbiornika FM (tylko model ICD-PX312F)) (strona 86).
Pozostały czas
prezentowany w oknie
wyświetlacza jest krótszy
niż pokazywany przez
dostarczone
oprogramowanie Sound
Organizer.
• Działanie systemu dyktafonu cyfrowego wymaga pewnej
ilości pamięci. Ilość ta jest odejmowana od pozostałego
czasu, co jest przyczyną różnicy.
Czas pracy baterii jest
krótki.
• Czas pracy baterii (strona 128) obliczono przy założeniu, że
dźwięk będzie odtwarzany przy poziomie głośności
ustawionym na 14. W zależności od trybu pracy dyktafonu
cyfrowego czas pracy baterii może ulec skróceniu.
• Nawet gdy dyktafon nie jest używany, baterie są powoli
Baterie uległy
rozładowywane. Jeśli dyktafon cyfrowy nie będzie używany
rozładowaniu wskutek
przez dłuższy czas, zaleca się wyłączenie zasilania (strona 15)
pozostawienia ich przez
lub wyjęcie baterii. Ponadto ustawienie w menu krótkiego
długi okres w dyktafonie
cyfrowym, podczas gdy nie okresu dla funkcji „Auto Power Off” (strona 98) pozwala
ograniczyć zużycie baterii, nawet jeżeli nie zostanie dyktafon
był on używany.
cyfrowy ręcznie wyłączony.
Czas pracy na
• Akumulator jest używany w otoczeniu o temperaturze
akumulatorach jest krótki. niższej niż 5°C. Akumulatory należy ładować w otoczeniu
o temperaturze od 5°C do 35°C.
• Dyktafon cyfrowy był przez pewien czas nieużywany.
Naładuj i rozładuj kilkakrotnie akumulatory, korzystając
kilka razy z dyktafonu cyfrowego.
• Wymień akumulatory na nowe.
• Wskaźnik baterii jest wyświetlany tylko na krótko, jednak
akumulatory nie są w pełni naładowane. Całkowicie naładuj
akumulatory.
134
PL
Objaw
Rozwiązanie
Zmienione ustawienia nie • Jeśli baterie zostały wyjęte zaraz po zmianie ustawienia menu
są odzwierciedlone
lub zostało ono zmienione za pomocą ustawienia „IC Recorder
w menu.
Settings” programu Sound Organizer przy włożonych
wyczerpanych bateriach, ustawienie menu może nie działać.
Znaki w nazwach folderów • Dyktafon cyfrowy nie obsługuje lub nie może wyświetlić
lub plików są nieczytelne.
pewnych znaków i symboli specjalnych wprowadzonych
w oknie Eksplorator systemu Windows lub w środowisku
Macintosh.
Animacja „Accessing...”
• Jeśli dyktafon cyfrowy ma przetworzyć dużą ilość danych,
na wyświetlaczu nie znika. animacja może być wyświetlana przez dłuższy czas. Nie
oznacza to awarii dyktafonu cyfrowego. Zaczekaj, aż
komunikat zniknie.
• Jeśli plik jest duży, kopiowanie może zająć znaczną ilość
czasu. Zaczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone.
Przesłane pliki nie są
wyświetlane.
• Dyktafon cyfrowy rozpoznaje do 8 poziomów skopiowanych
do niego folderów.
• Niekompatybilne pliki, inne niż MP3 (.mp3) mogą nie być
wyświetlane. Zob. strona 124.
Dyktafon cyfrowy nie
został rozpoznany przez
komputer.
Folderu/pliku nie można
przesłać na komputer.
• Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera i ponownie go podłącz.
• Nie używaj koncentratora USB ani przedłużacza kabla USB
innego niż kabel połączeniowy USB zawarty w zestawie.
• Nie można zagwarantować działania w przypadku, gdy
używany system nie spełnia wymagań systemowych
opisanych na stronie 123.
• W zależności od położenia portu USB dyktafon cyfrowy
może nie zostać rozpoznany. W takim przypadku spróbuj
użyć innego portu.
Nie można odtworzyć
pliku przesłanego
z komputera.
• Format pliku może różnić się od formatu odtwarzanego
przez dyktafon cyfrowy (MP3(.mp3)). Sprawdź nazwę pliku
(strona 124).
Rozwiązywanie problemów
Kopiowanie pliku trwa
zbyt długo.
135
PL
Objaw
Rozwiązanie
Nie można uruchomić
komputera.
• Jeśli zrestartujesz komputer z podłączonym do niego
dyktafonem cyfrowym, komputer może się zawiesić lub nie
uruchomić się prawidłowo. Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera, po czym zrestartuj go ponownie.
Dźwięk jest słaby lub ma
niską jakość podczas
słuchania radia.
(tylko dla ICD-PX312F)
• Baterie są słabe. Wymień baterie na nowe (strona 13).
• Odsuń urządzenie od telewizora.
Obraz na telewizorze staje • Podczas słuchania programu radia FM w pobliżu telewizora
się niestabilny.
z anteną wewnętrzną należy odsunąć dyktafon cyfrowy od
(tylko dla ICD-PX312F)
telewizora.
Nie można odbierać stacji • Słuchawki nie są podłączone (przewód słuchawek jest anteną
radia FM lub słychać szum. FM). Podłącz słuchawki do gniazda i (słuchawki) i rozwiń
przewód słuchawek.
(tylko dla ICD-PX312F)
• Dla opcji „DX/LOCAL” wybrano ustawienie „LOCAL”.
Zmień je na „DX” (strona 81).
Nie można ustawić stacji
radia FM.
(tylko dla ICD-PX312F)
136
PL
• Ustawiono już 30 stacji radia FM. Usuń niepotrzebne stacje
(strona 79).
• Dla opcji „Scan Sensitivity” wybrano ustawienie „Low”.
Zmień je na „High” (strona 82).
Sound Organizer
Informacje na ten temat znajdują się także w plikach pomocy programu Sound
Organizer.
Przyczyna/rozwiązanie
Nie można zainstalować
oprogramowania Sound
Organizer.
• Na dysku twardym lub w pamięci operacyjnej komputera jest
zbyt mało wolnego miejsca. Sprawdź ilość miejsca na dysku
twardym i w pamięci operacyjnej.
• Próbujesz zainstalować oprogramowanie Sound Organizer
w nieobsługiwanym systemie operacyjnym. Zainstaluj
oprogramowanie w obsługiwanym systemie operacyjnym
(strona 113).
• System Windows XP: zalogowałeś się na konto objęte
ograniczeniami. Systemy Windows Vista lub Windows 7:
zalogowałeś się na konto gościa. Upewnij się, że zalogowałeś
się na konto z uprawnieniami administratora.
Nie można prawidłowo
podłączyć dyktafonu
cyfrowego.
• Sprawdź, czy instalacja oprogramowania została pomyślnie
zakończona. Sprawdź również poprawność połączenia,
wykonując następujące czynności:
– Jeśli używasz zewnętrznego koncentratora USB, użyj
należącego do wyposażenia kabla połączeniowego USB.
– Odłącz, a następnie podłącz ponownie dyktafon cyfrowy.
– Podłącz dyktafon cyfrowy do innego portu USB.
• Być może komputer znajduje się w stanie wstrzymania/
hibernacji. Nie zezwalaj komputerowi na przejście w tryb
wstrzymania/hibernacji, gdy jest do niego podłączony
dyktafon cyfrowy.
• Wykonaj kopie zapasową wszystkich plików zapisanych
w pamięci wbudowanej lub na karcie, a następnie sformatuj
pamięć wbudowaną lub kartę pamięci za pomocą funkcji
formatowania dostępnej w menu (strona 99).
Rozwiązywanie problemów
Objaw
137
PL
138
PL
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Głośność podczas
odtwarzania z komputera
jest niska/nie wydobywa
się żaden dźwięk.
• W komputerze nie ma karty dźwiękowej.
• Komputer nie jest wyposażony we wbudowane ani
w podłączone głośniki.
• Głośność dźwięku jest ustawiona na minimalnym poziomie.
• Zwiększ głośność w komputerze. (Odpowiednie informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.)
• Głośność plików WAV można zmienić i zapisać za pomocą
funkcji „Increase Volume” programu Microsoft Sound Recorder.
Nie można odtwarzać ani
edytować zapisanych
plików.
• Nie można odtwarzać plików, których format nie jest
obsługiwany przez oprogramowanie Sound Organizer.
W przypadku niektórych formatów plików część funkcji
edycyjnych oprogramowania jest niedostępna. Informacje na ten
temat znajdują się w plikach pomocy programu Sound Organizer.
Licznik lub suwak działa
nieprawidłowo lub
słyszalne są szumy.
• Dzieje się tak w przypadku odtwarzania wiadomości, które
zostały podzielone. Najpierw plik wiadomość na
komputerze*, a następnie prześlij ją do dyktafonu cyfrowego.
(*Wybierz taki format pliku, który jest obsługiwany przez
dyktafon cyfrowy.)
Powolne działanie przy
dużej liczbie plików.
• Wraz ze wzrostem całkowitej liczby plików zmniejsza się
szybkość działania programu, niezależnie od długości czasu
nagrywania.
Podczas zapisywania,
dodawania lub usuwania
plików nie działa
wyświetlacz.
• Kopiowanie lub usuwanie długich plików trwa dłużej.
Zaczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone. Po
zakończeniu wykonywania tych operacji obraz jest
wyświetlany normalnie.
Oprogramowanie Sound
Organizer „zawiesza się”
przy uruchamianiu.
• Nie odłączaj kabla od złącza dyktafonu cyfrowego w trakcie
komunikacji z komputerem. Może to spowodować
niestabilne działanie komputera lub uszkodzenie danych
przechowywanych na dyktafonie cyfrowym.
• Być może wystąpił konflikt między oprogramowaniem
a innym sterownikiem lub aplikacją.
Lista komunikatów
Przyczyna/rozwiązanie
HOLD
• Wszystkie przyciski są nieaktywne, ponieważ dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie HOLD zapobiegającym
przypadkowemu włączeniu. Przesuń przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF w kierunku środka, aby wyjść
z trybu HOLD (strona 11).
Low Battery
• Baterie są wyczerpane. Wymień zużyte baterie alkaliczne
typu LR03 (rozmiar AAA) na nowe (strona 13) lub wymień
akumulatory na nowe.
Memory Card Error
• Podczas wkładania karty pamięci do gniazda wystąpił błąd.
Wyjmij kartę i włóż ją ponownie. Jeśli komunikat nie zniknie,
włóż nową kartę pamięci.
Memory Card Not
Supported
• Włożono kartę pamięci nieobsługiwaną przez dyktafon
cyfrowy. Zob. „Kompatybilne karty pamięci” na stronie 40.
• Włożono kartę M2™, dla której dyktafon nie ma autoryzacji.
Zob. „Kompatybilne karty pamięci” na stronie 40.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Read Only Memory Card • Włożono kartę pamięci tylko do odczytu. Z dyktafonem nie
można używać karty pamięci tylko do odczytu.
Memory Card Locked
• Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Z dyktafonem
nie można używać karty pamięci chronionej przez zapisem.
Memory Card Access
Denied
• Ponieważ włożono kartę pamięci z funkcją kontroli dostępu,
nie można jej używać.
Memory Full
• W dyktafonie cyfrowym pozostało zbyt mało wolnej pamięci.
Skasuj część plików przed rozpoczęciem nagrywania.
139
PL
140
PL
Komunikat
Przyczyna/rozwiązanie
File Full
• Gdy w wybranym folderze zapisano już maks. liczbę plików
lub całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym przekroczy wartość maksymalną, nie można
nagrać nowej wiadomości. Skasuj część plików przed
rozpoczęciem nagrywania.
File Damaged
• Nie można odtworzyć ani edytować plików, ponieważ dane
wybranego pliku są uszkodzone.
Format Error
• Nie można włączyć dyktafonu cyfrowego za pomocą
komputera, ponieważ brakuje kopii pliku sterującego
wymaganego do działania. Sformatuj dyktafon cyfrowy za
pomocą funkcji formatowania dostępnej w menu (strona 99).
Nie formatuj dyktafonu cyfrowego za pomocą komputera.
Process Error
• W dyktafonie cyfrowym wystąpił błąd dostępu do pamięci.
Wyjmij i ponownie włóż baterie.
• Zapisz kopię zapasową danych i sformatuj dyktafon cyfrowy,
korzystając z menu (strona 99).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Kartę pamięci włożono podczas nagrywania lub odtwarzania.
Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie kiedy dyktafon
cyfrowy będzie pracować w trybie zatrzymania.
Set Date&Time
• Ustaw zegar, w przeciwnym wypadku ustawienie alarmu nie
będzie możliwe.
Track Marks are Full
• Dla danego pliku możesz ustawić do 98 znaczników ścieżek.
Anuluj zbędne znaczniki (strona 66).
No File
• Wybrany folder nie zawiera żadnych plików. Z tego powodu
nie można ustawić alarmu itd.
No Track Marks
• Nie znaleziono znaczników ścieżek podczas próby usunięcia
znacznika (znaczników) lub podzielenia pliku w miejscach,
w których znajdują się znaczniki ścieżek.
Przyczyna/rozwiązanie
Low Battery Level
• Nie można sformatować pamięci lub skasować wszystkich
plików w folderze z powodu niewystarczającego naładowania
akumulatora/baterii. Wymień zużyte baterie alkaliczne typu
LR03 (rozmiar AAA) na nowe (strona 13) lub wymień
akumulatory na nowe.
Already Set
• Wybrany plik został już ustawiany jako alarm. Wybierz inny
plik.
• Ustawienia daty i godziny odtwarzania pliku w ramach
alarmu są takie same jak określone wcześniej dla innego
pliku. Zmień ustawienie alarmu.
Past Date/Time
• Ustawiono alarm na godzinę, która już minęła. Sprawdź tę
wartość, a następnie ustaw odpowiednią datę i godzinę
(strona 56).
File Protected
• Wybrane nagranie jest plikiem tylko do odczytu. Nie można
go skasować. Anuluj zabezpieczenie na dyktafonie cyfrowym
lub zmień ustawienie „Tylko do odczytu” z poziomu
komputera, aby edytować plik za pomocą dyktafonu
cyfrowego (strona 73).
Settings are Full
• Jeśli 30 stacji pasma zostało już zapisanych w pamięci
dyktafonu cyfrowego, nie można wstępnie ustawić nowej
stacji FM (tylko model ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• W menu dla opcji „Add/Overwrite” wybrano ustawienie
„OFF”. Nie można dodać nagrania ani nagrania
zastępującego (strony 34, 36).
Unknown Data
• Dane nie są zapisane w formacie obsługiwanym przez
dyktafon cyfrowy. Dyktafon cyfrowy obsługuje wyłącznie
pliki MP3 (.mp3). Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w części „Konstrukcja i dane techniczne” na
stronie 124.
• Odtwarzanie plików chronionych prawem autorskim nie jest
możliwe.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
141
PL
142
PL
Komunikat
Przyczyna/rozwiązanie
Invalid Operation
• Jeśli wybrano folder
(muzyka) lub
(podcast)
w obszarze przeznaczonym tylko do odtwarzania, nie można
podzielić pliku ani ustawić znacznika ścieżki.
• Zapis na zablokowanej karcie pamięci nie jest możliwy.
Przygotuj nową kartę pamięci do zastąpienia bieżącej.
• Długość nazwy pliku osiągnęła maksymalną liczbę znaków;
podzielenie pliku nie jest możliwe. Skróć nazwę pliku.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od punktu podziału znajduje się
znacznik ścieżki.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide All Track Marks”,
ponieważ w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku
znajduje się znacznik ścieżki.
• Plik jest krótszy niż 1 s, nie można podzielić tak krótkiego
pliku.
• Nie można skorzystać z funkcji „Divide Current Position”
w odległości 0,5 s od początku lub końca pliku.
Cannot Divide - Max #
Files
• Jeśli w wybranym folderze zapisano już 199 plików lub jeśli
całkowita liczba plików przechowywanych w dyktafonie
cyfrowym osiągnęła maksimum, nie można podzielić pliku.
Usuń część plików przed przystąpieniem do dzielenia.
Same File Name Exists
• Podczas dzielenia, kopiowania lub przenoszenia pliku na
inny nośnik pamięci w folderze docelowym istnieje już plik
o tej samej nazwie.
No Memory Card
• Brak kart pamięci w gnieździe podczas próby zmiany
ustawień menu „Select Memory” lub „File Copy”.
New File
• Nagrywany plik osiągnął maksymalny rozmiar (500 MB).
Plik zostanie automatycznie podzielony, a nagranie będzie
nadal zapisywane w postaci nowego pliku.
Erased-too near Track
Marks
• Jeśli 0,5 sekundy od miejsca podziału znajduje się znacznik
ścieżki, jest on automatycznie usuwany.
Komunikat
Przyczyna/rozwiązanie
No operation with
Memory Card
• Nie można ustawiać alarmów dla plików znajdujących się na
karcie pamięci. Przełącz pamięć dyktafonu cyfrowego na
pamięć „Built-In Memory” (strona 42).
AVLS
• Głośność podczas odtwarzania przekracza poziom ustalony
dla funkcji AVLS. Ustaw średni poziom dźwięku.
• Pliki były odtwarzane przez słuchawki z głośnością
przekraczającą poziom ustalony dla funkcji AVLS przez
dłuższy czas. Dla opcji „AVLS” automatycznie wybrano
ustawienie „ON”.
Change Folder
• Jeśli foldery
(muzyka) lub
(podcast) w obszarze
przeznaczonym tylko do odtwarzania, w oknie wyświetlacza
nie są wskazywane żadne foldery. Wyświetlane są jedynie
foldery zawierające pliki.
System Error
• Wystąpił błąd systemu inny niż wymienione powyżej. Wyjmij
baterie i włóż je ponownie.
Rozwiązywanie problemów
143
PL
Ograniczenia systemowe
Dyktafon cyfrowy ma pewne ograniczenia systemowe. Problemy wymienione poniżej
nie świadczą o nieprawidłowym funkcjonowaniu dyktafonu cyfrowego.
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Wykorzystanie
• Jeśli pliki są zapisywane w różnych trybach nagrywania, czas
nagrywania zawiera się w przedziale od maksymalnego czasu
maksymalnego czasu
nagrywania przy
w trybie wysokiej jakości nagrywania do maksymalnego czasu
zapisywaniu plików
w trybie niskiej jakości nagrywania.
nie jest możliwe.
• Suma wartości wyświetlanej na liczniku (dotychczasowy czas
nagrywania) oraz pozostałego czasu nagrywania może być
mniejsza niż maksymalny czas nagrywania dyktafonu cyfrowego.
Wyświetlanie lub
• Jeśli pliki MP3 były przesyłane za pomocą komputera, mogły nie
odtwarzanie plików
zostać skopiowane w kolejności przesyłania ze względu na
MP3 w kolejności jest ograniczenia systemu. Jeśli pliki MP3 będą przesyłane pojedynczo
niemożliwe.
na dyktafon cyfrowy, możesz te pliki MP3 wyświetlać i odtwarzać
w kolejności przesyłania.
Nagranie jest
dzielone
automatycznie.
• Nagrywany plik osiągnął maksymalny rozmiar (500 MB). Z tego
powodu nagranie jest dzielone automatycznie.
Nie można
wprowadzać małych
liter.
• W zależności od kombinacji znaków użytej w nazwie folderu
utworzonej w komputerze wszystkie te znaki mogły zostać
zmienione na wielkie litery.
Symbol „s” jest
• Został użyty znak, którego nie można wyświetlić na dyktafonie
wyświetlany w miejscu
cyfrowym. Za pomocą komputera zamień go na taki, który można
nazwy folderu, tytułu,
wyświetlić na dyktafonie cyfrowym.
nazwy wykonawcy lub
nazwy pliku.
144
PL
Objaw
Przyczyna/rozwiązanie
Po wybraniu
• W zależności od plików ustawione pozycje mogą się nieco zmienić.
odtwarzania
wielokrotnego A-B
ustawione pozycje są
nieco zmienione.
Pozostały czas
• Operacja dzielenia pliku wymaga pewnej ilości wolnej pamięci
nagrywania może być
niezbędnej do zarządzania plikami. Z tego powodu pozostały czas
krótszy po podzieleniu nagrywania może być krótszy.
pliku.
Rozwiązywanie problemów
145
PL
Przewodnik po oknie wyświetlacza
Okno wyświetlacza w trybie
zatrzymania
A Wskaźnik znacznika ścieżki
Wyświetlane są znaczniki ścieżek
znajdujące się przed bieżącym
miejscem. Pojawia się, gdy dla pliku
ustawiono znacznik.
B Wskaźnik nowego przychodzącego
pliku podcast
146
PL
C Wskaźnik informacji o folderze
: folder, w którym można zapisać
plik
: folder tylko do odtwarzania
: folder plików podcast
D Wskaźnik nazwy folderu
E Wskaźnik informacji o pliku
Naciskając przycisk DISP/MENU,
możesz zmieniać informacje o pliku
w następującej kolejności: czas
trwania c pozostały czas c data
i godzina nagrania c nazwa pliku c
tytułc nazwa/nazwisko wykonawcy
: nazwa pliku
: tytuł
: Nazwa/nazwisko wykonawcy
(tylko podczas odtwarzania)
F Wskaźnik lokalizacji pliku
W liczniku wyświetlany jest numer
wybranego pliku, natomiast
w mianowniku wyświetlana jest
całkowita liczba plików znajdujących
się w folderze.
G Wskaźnik zabezpieczenia
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy plik
jest chroniony.
H Wskaźnik alarmu
I Wskaźnik pozostałej pamięci
W trakcie nagrywania wskaźnik
pozostałej pamięci stopniowo się
zmniejsza.
J Wskaźnik karty pamięci
Wskaźnik wyświetlany jeśli dla
funkcji „Memory Card” wybrano
opcję „Select Memory”. Jeśli
wybrano opcję „Built-In Memory”,
żaden wskaźnik nie jest wyświetlany.
K Wskaźnik baterii
Wyświetlacz podczas nagrywania
Rozwiązywanie problemów
L Animacja postępu nagrywania
Wyświetla postęp nagrywania jako
animację.
M Wskaźnik nagrywania
Wyświetlany w trakcie nagrywania
za pośrednictwem dyktafonu
cyfrowego.
N Wskaźnik nagrywania VOR
Wyświetlany w przypadku wybrania
dla funkcji „VOR” ustawienia
„ON”.
147
PL
O Wskaźnik trybu nagrywania
Informacja o wybranym trybie
nagrywania, wyświetlana po
wybraniu trybu.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P Wskaźnik LCF (Low Cut Filter)
Wyświetlany w przypadku wybrania
dla funkcji „LCF(Low Cut)”
ustawienia „ON”.
Q Wskaźnik czułości mikrofonu
: High
: Medium
: Low
R Wskaźnik trybu nagrywania
Wyświetla listę trybów nagrywania
za pomocą menu, kiedy dyktafon
cyfrowy jest w trybie zatrzymania,
oraz wyświetla bieżący tryb
nagrywania, kiedy dyktafon cyfrowy
jest w trybie odtwarzania lub
nagrywania.
SHQ: Tryb nagrywania dźwięku
monofonicznego bardzo wysokiej
jakości (192kbps(MONO))
148
PL
HQ: Tryb nagrywania dźwięku
monofonicznego wysokiej jakości
(128kbps(MONO))
SP: Standardowy monofoniczny tryb
nagrywania (48kbps(MONO))
LP: Monofoniczny tryb nagrywania
wydłużonego (8kbps(MONO))
Okno wyświetlacza podczas
odtwarzania
U Wskaźnik FM
V Częstotliwość radiowa
W Czułość odbiornika
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Ustawiony numer
Rozwiązywanie problemów
S Wskaźnik trybu odtwarzania
1: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania
jednego pliku.
A-B: Wyświetlany w przypadku
wielokrotnego odtwarzania A-B
jednego pliku.
×0,50 do ×2,00: Odtwarzanie DPC
ALARM: Odtwarzanie alarmu
T Wskaźnik EASY-S (Easy Search)
Wyświetlany w przypadku wybrania
dla funkcji „Easy Search” ustawienia
„ON”.
Okno wyświetlacza podczas
słuchania radia FM (tylko model
ICD-PX312F)
149
PL
Wyświetlany podczas nagrywania
dźwięków z radia FM (tylko model
ICD-PX312F)
Okno wyświetlacza w trybie HOLD
Y Wskaźnik HOLD
Wyświetlany, kiedy dyktafon
cyfrowy znajduje się w trybie HOLD
zapobiegającym przypadkowemu
włączeniu.
Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń
przełącznik HOLD•POWER ON/
OFF w kierunku środka (strona 11).
150
PL
Indeks
A
E
Akumulatory .......................................128
Alarmu .......................................56, 86, 89
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................12, 86, 90
Easy Search ...............................49, 86, 89
Edytowanie plików ...............................60
F
Folder .......................................25, 60, 102
B
Baterie alkaliczne ......................... 13, 128
H
HOLD ....................................................11
C
Czas nagrywania .................................127
Czas pracy akumulatorów ................. 128
D
Dane techniczne .................................123
Dodawanie nagrania ............................34
Dodawanie nagrania zastępującego ...36
DPC (Digital Pitch Control) ...52, 86, 88
Dzielenie pliku w bieżącym
miejscu .......................................69, 86, 91
Dzielenie pliku w miejscu, w
którym znajduje się znacznik
ścieżki .........................................70, 86, 91
I
Indeks części i elementów sterujących
urządzenia
Okno wyświetlacza .........................146
Przód ....................................................9
Tył .......................................................10
K
Karta pamięci ................................40, 121
Kasowanie .............................................29
Kasowanie wszystkich
wiadomości w folderze .............63, 86, 92
Kasowanie wszystkich
znaczników ścieżek ...................67, 86, 92
Kasowanie znaczników
ścieżek ........................................66, 86, 91
151
PL
Konserwacja ........................................ 121
Kopiowanie nagrań do komputera ... 107
Kopiowanie plików MP3 z komputera
do dyktafonu cyfrowego .................... 108
Kopiowanie plików na
inny nośnik pamięci ..................61, 86, 91
L
Lista komunikatów ............................. 139
M
Memory Stick Micro™ (M2™) ... 40, 104
Menu
Add/Overwrite ...........................86, 88
Alarm ...........................................86, 89
Audio Output .............................87, 93
Auto Power Off ..........................87, 98
Auto Preset .................................87, 93
AVLS ...........................................86, 90
Beep .............................................87, 98
Continuous Play .........................87, 95
Date&Time .................................87, 97
Delete ..........................................86, 91
Detail Menu ................................87, 94
Divide ..........................................86, 91
Divide All Track Marks ............86, 91
Divide Current Position ............86, 91
152
PL
DPC(Speed Control) .................86, 88
DX/LOCAL ................................87, 93
Easy Search .................................86, 89
Erase All ......................................86, 92
Erase All Track Marks ..............86, 92
Erase Track Mark .......................86, 91
File Copy .....................................86, 91
FM Radio ....................................87, 92
Format .........................................87, 99
Language .....................................87, 96
LCF(Low Cut) ............................87, 95
LED .............................................87, 96
Mic Sensitivity .............................87, 94
Move & Copy ..............................86, 91
Move File .....................................86, 91
Noise Cut Level ..........................87, 96
Protect ..........................................86, 90
REC Mode ..................................87, 94
Scan Sensitivity ...........................87, 93
Select Input .................................87, 95
Select Memory ............................87, 92
Time Display ...............................87, 97
Ustawianie .........................................84
Ustawienia menu ..............................86
VOR .............................................86, 88
microSD/microSDHC ..................40, 104
Mikrofon zewnętrzny ...........................44
Monitorowanie nagrywania ................48
N
Nagranie zastępujące ...........................36
Nagrywanie .....................................19, 31
Nagrywanie z innego urządzenia ........46
Nagrywanie z telefonu .........................45
Nagrywanie za pomocą
innego urządzenia .................................59
O
Odtwarzanie ....................................24, 49
Odtwarzanie ciągłe ...................53, 87, 95
Odtwarzanie wielokrotne A-B ...........55
Ograniczenia systemowe ................... 144
Okno wyświetlacza podczas
odtwarzania ...........................................28
P
Pamięć USB ........................................ 110
Pliki MP3 .............................................124
Podcast ................................................. 111
Podłączanie dyktafonu cyfrowego do
komputera ........................................... 101
Poziom redukcji szumów .........51, 87, 96
Przełączanie pamięci ................42, 87, 92
Przełącznik funkcji
HOLD•POWER ON/OFF ...........11, 15
Przenoszenie pliku ....................60, 86, 91
R
Radio FM
Automatyczne ustawianie
stacji radiowych FM .............78, 87, 93
Nagrywanie audycji radiowych .......77
Przełączanie czułości
odbiornika .............................81, 87, 93
Przełączanie
czułości skanowania .............82, 87, 93
Przełączanie wyjścia
radia FM ................................83, 87, 93
Ręczne ustawianie stacji
radiowych FM ...................................79
Słuchanie radia FM ........75, 76, 87, 92
Redukcja szumów .................................50
Regulowanie głośności ...................25, 48
Rozwiązywanie problemów ...............129
S
Sound Organizer .................................111
Ś
Środki ostrożności ..............................120
153
PL
T
Z
Tryby odtwarzania ................................53
Zabezpieczanie plików .............73, 86, 90
Zakłócenia ...........................................121
Zasilacz sieciowy USB .......................118
Zmiana ustawień trybu nagrywania ...31
Znacznik ścieżki ....................................65
U
Używanie dyktafonu cyfrowego z
komputerem ........................................ 100
Ustawianie języka .....................18, 87, 96
Ustawianie zegara ....................16, 87, 97
Utrzymywanie średniego
poziomu dźwięków ...................12, 86, 90
V
VOR (Voice Operated
Recording) .................................38, 86, 88
W
Wkładanie baterii .................................13
Wskaźnik baterii ...................................14
Wstrzymanie nagrywania ....................22
Wybór folderu i pliku ...........................25
Wybór trybu nagrywania .....................31
Wybór wejścia .....................44, 46, 87, 95
Wymagania dotyczące systemu ...113, 123
Wyszukiwanie .................................22, 49
Wyszukiwanie do przodu .....................49
Wyświetlanie bieżącej daty i godziny ...17
154
PL
© 2011 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement