MT 3001
IB MT 3001 EN-SK 4513
Description of this Thermometer
EN
SK
Popis teplomeru
Tlačidlo ON/OFF
Displej
Kryt priestoru pre batérie
Merací snímač
1 ON/OFF button
2 Display
3 Battery compartment cover
4 Measuring sensor
Important Safety Instructions
1
2
3
4
• The instrument may be used only for measuring body temperature!
• The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!
• Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.
• Protect the instrument from impact and dropping!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the instrument.
• We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
• Výrobok je možné použiť len na meranie telesnej teploty!
• Vždy je nutné dodržať minimálny čas merania, kým sa neozve
pípnutie!
• Deti nesmú teplomer používať bez dozoru; niektoré dielce sú tak
malé, že hrozí prehltnutie.
• Výrobok chráňte pred pádmi a nárazmi!
• Výrobok nevystavujte teplotám nad 60 °C. Teplomer NEVYVÁRAJTE!
• Na čistenie výrobku používajte len bežne predávané dezinfekčné
prostriedky uvedené v sekcii «Čistenie a dezinfekcia».
• Odporúčame nechať prekontrolovať presnosť teplomeru raz za dva
roky alebo po mechanickom náraze (napr. páde). Prosím kontaktujte
servisné stredisko Microlife, ktoré môže vykonať kontrolu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.
Batérie a elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade
s miestne platnými predpismi, nie s domácim odpadom.
Read the instructions carefully before using this device.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.
Type BF applied part
Turning on the Thermometer
Použité súčasti typu BF
Zapnutie teplomeru
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed.
Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
flashing «°C» appear at the display field 2. The thermometer is now
ready for use.
Function Test
Teplomer zapnete stlačením tlačidla ON/OFF 1 krátke pípnutie
signalizuje, že je «teplomer zapnutý». Prebehne test displeja.
Zobrazia sa všetky segmenty.
Ak je teplota okolia nižšia než 32 °C, na displeji 2 sa objaví «L» a
blikajúce «°C», teplomer je pripravený na použitie.
Funkčná skúška
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Using the Thermometer
Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.
Storage of Measured Values
If the ON/OFF button 1 is pressed for more than 3 seconds when
turning on the thermometer, the automatically stored maximum
temperature during the last measurement will be displayed. At the
same time, a «M» for memory will appear on the display. About
2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.
Measuring methods / Normal body temperature
X In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue,
to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor 4
must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe
evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.
Approx. measuring time: 1 minute!
X In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 1 minute!
X In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended.
Cleaning and Disinfecting
Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70%
Isopropyl) to clean the thermometer.
Please never immerse into liquids!
Battery Replacement
When the «T» symbol (upside-down triangle) appears at the display
field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
remove the battery compartment cover 3 from the thermometer.
Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a
battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any
electrical store.
Technical Specifications
Správna funkcia teplomeru je automaticky testovaná pri každom
zapnutí. V prípade zistenia poruchy (nepresné meranie), sa na displeji
objaví «ERR» a meranie nie je možné vykonať. V tom prípade je nutné
teplomer vymeniť.
Použitie teplomeru
Zvoľte si obľúbenú metódu merania. Pri použití teplomeru je neustále
aktualizovaný údaj teploty «°C» a bliká symbol. Ak sa ozve 10 pípnutí
a symbol «°C» prestane blikať, znamená to, že zmeraný nárast
teploty je už nižší než 0,1 °C za 16 sekúnd a že je možné odčítať údaj
z displeja.
Životnosť batérie predĺžite, ak teplomer vypnete krátkym stlačením
tlačidla ON/OFF 1. Ak tlačidlo nestlačíte, teplomer sa automaticky
vypne po približne 10 minútach.
Uloženie meraných hodnôt
Ak tlačidlo ON/OFF 1 pridržíte pri zapnutí stlačené dlhšie než
3 sekundy, automaticky sa zobrazí najvyššia naposledy zmeraná teplota.
Súčasne sa na displeji objaví symbol pamäte «M». Približne 2 sekundy
po uvoľnení tlačidla hodnota teploty zmizne a teplomer je pripravený na
meranie.
Metódy merania / Normálna telesná teplota
X V ústach (orálne) / 35,5 - 37,5 °C
Teplomer zasuňte do jednej z dvoch priehlbín pod jazykom, naľavo
alebo napravo od koreňa jazyka. Merací snímač 4 musí mať dobrý
kontakt s tkanivom. Zavrite ústa a rovnomerne dýchajte nosom, aby
meranie nebolo ovplyvnené vdýchnutým/vydýchnutým vzduchom.
Pribl. čas merania: 1 minúta!
X V konečníku (rektálne) / 36,6 - 38,0 °C
Najspoľahlivejšia metóda merania, zvlášť vhodná pre dojčatá a malé
deti. Merací snímač 4 opatrne zasuňte 2 až 3 cm do análneho
otvoru.
Pribl. čas merania: 1 minúta!
X V podpazušnej jamke (axilárne) / 34,7 - 37,3 °C
Ak chcete získať spoľahlivejšie výsledky, odporúčame vám odmerať
teplotu orálne alebo rektálne. Minimálna odporúčaná doba merania
je 3-5 minút.
Čistenie a dezinfekcia
Na čistenie teplomera používajte alkoholové tampóny alebo bavlnené
vreckovky navlhčené alkoholom (70% Izopropyl).
Nikdy neponárajte do tekutín!
Výmena batérie
Ak sa na displeji objaví symbol «T» (trojuholník stojací na špičke), je
batéria vybitá a je nutné ju vymeniť. Ak chcete batériu vymeniť, 3
odoberte z teplomeru kryt priestoru pre batérie. Vložte novú batériu
značkou + nahor. Vždy majte pripravenú náhradnú batériu rovnakého
typu. Batérie je možné zakúpiť v ľubovoľnom obchode s elektronikou.
Technické údaje
Typ:
Maximálny teplomer
Rozsah merania:
32,0 °C až 43,9 °C
Teplota < 32,0 °C: zobrazuje sa «L» symbol
(príliš nízka teplota)
Teplota > 43,9 °C: zobrazuje sa «H» symbol
(príliš vysoká teplota)
Presnosť meraní:
± 0,1 °C v rozsahu 34 °C až 42 °C
Prevádzková teplota:
10 - 40 °C; maximálna relatívna vlhkosť 15-95 %
Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Skladovacia teplota:
-25 - +60 °C; maximálna relatívna vlhkosť 15-95 %
Operating temperature:
10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Batéria:
1,5/1,55 V; LR 41
Storage temperature:
-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Odkaz na normy:
Battery:
1.5/1.55 V; LR 41
EN 12470-3, klinické teplomery;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Reference to
standards:
EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Type:
Maximum thermometer
Measurement range:
32.0 °C to 43.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
Guarantee
We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All
other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted
with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well
and send with sufficient postage to the Microlife distributor.
Microlife AG, Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Toto zariadenie spĺňa požiadavky Smernice 93/42 EHS o zdravotníckych pomôckach.
Zmena technickej špecifikácie vyhradená.
Záruka
Na teplomer poskytujeme doživotnú záruku. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Batérie a
balenie sú vylúčené zo záruky. Akékoľvek iné nároky založené na
záruke sú týmto vylúčené. Pri uplatnení záruky predložte doklad o
kúpe. Chybný výrobok dobre zabaľte a zašlite Microlife distribútorovi.