SPEEDLINK TOPICA

SPEEDLINK TOPICA
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska användas som högtalare inomhus och anslutas till en dator
eller någon annan ljudkälla. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det
finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt
eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att
produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
Undvik hörselskador
AKTA: Att lyssna länge på hög volym kan ge upphov till varaktiga hörselskador.
Kontrollera alltid volyminställningen innan du sätter på produkten och undvik alltför
höga ljudstyrkor.
Funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I
så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
Kassering
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att den här produkten inte
får slängas bland de osorterade soporna. Du är skyldig att lämna in elektriska
apparater till ett speciellt insamlingsställe för elektriska produkter. Information
om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala
återvinningen eller där du köpte produkten. Genom att samla in och återvinna
elektriska apparater separat kan vi förhindra att ämnen som ingår i dessa produkter
skadar människor och miljö.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support via vår
webbplats www.speedlink.com.
CZ
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Dette produkt er kun beregnet som højtaler for tilslutningen til en computer eller
en anden lydkilde og anvendelsen i lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit.
Brug det ikke, hvis det har udvendige skader. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.
Undgå høreskader
GIV AGT: Hvis man lytter til høje lydstyrker over en lang tidsperiode, kan det føre til
permanente høreskader. Kontroller før hver anvendelse den indstillede lydstyrke og
undgå for høje niveauer.
Overensstemmelseserklæring:
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Bortskaffelse
Symbolet med den udstregede affaldsspand betyder, at dette produkt ikke må
bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bringe det
til et indsamlingssted for elektronisk udstyr. Du kan indhente oplysninger om
indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer, eller
den butik, hvor du købte dette produkt. En separat indsamling og genbrug af gammelt
elektronisk udstyr forhindrer, at deri indeholdte stoffer bliver til fare for menneskers
sundhed og miljøet.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du
finder på vores webside www.speedlink.com.
EL
PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony do użytku tylko jako głośniki do podłączenia do
komputera lub do innego źródła dźwięku i do użytkowania tylko w pomieszczeniach
zamkniętych. Produkt nie wymaga konserwacji. Nie wolno go używać przy
widocznych zewnętrznych uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi na skutek
nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z określonym przez
producenta użytkowania produktu.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
UWAGA: długie słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe
uszkodzenie słuchu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom głośności i
unikać zbyt dużego poziomu głośności.
Zgodność
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, telefony komórkowe,
mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu
urządzenia (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
Usuwanie
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że tego produktu nie wolno
wyrzucać z niesortowanymi odpadami domowymi – masz obowiązek dostarczyć
go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych. Informacje
o punktach zbiórki można otrzymać w lokalnej administracji, miejscowym zakładzie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został nabyty. Oddzielna zbiórka
i utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych zapobiega zagrożeniom ze strony
zawartych w nich substancji dla zdrowia ludzi i środowiska.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym produktem należy zwrócić się do naszej
pomocy technicznej. Najszybszy sposób kontaktu to nasza strona internetowa
www.speedlink.com.
FI
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako reproduktor pro zapojení do počítače nebo jiného
zvukového zdroje a pro použití v uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový.
V případě vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá
ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého,
neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným
účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται ως ηχείο για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή σε μια
άλλη πηγή ήχου και για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί
συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Η Jöllenbeck
GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς
ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του
προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu ainoastaan kaiuttimeksi tietokoneeseen tai muuhun
äänilähteeseen liitettäväksi ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Tuotetta ei tarvitse huoltaa.
Älä käytä sitä, jos havaitset ulkoisia vaurioita. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista
vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka
johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan
ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Dlouhodobé poslouchání při vysoké hlasitosti může způsobit trvalé
poškození sluchu. Před každým použitím zkontrolujte nastavenou hlasitost a
vyhýbejte se příliš vysoké úrovni zvuku.
Αποφυγή βλαβών στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ακρόαση μεγάλης διάρκειας σε υψηλές εντάσεις μπορεί να οδηγήσει
σε μόνιμες βλάβες της ακοής. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη ρυθμισμένη ένταση
και αποφεύγετε μια πολύ υψηλή στάθμη.
Kuulovaurioiden välttäminen
HUOMIO: Korkeiden äänenvoimakkuuksien pitkäaikainen kuuntelu voi aiheuttaa
pysyviä kuulovaurioita. Tarkasta asetettu äänenvoimakkuus ennen jokaista käyttöä ja
vältä liian korkeita tasoja.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti
přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
přístrojům.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
Yhteensopivuus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu
s domácím odpadem - jste proto povinnen/povinná jej odevzdat do sběrny, určené
oficiálně pro elektrická zařízení. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte
na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve
kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tříděný sběr a recyklace starých elektrických
spotřebičů zabraňují tomu, aby v nich obsažené látky neohrozily lidské zdraví ani
životní prostředí.
Technický support
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport,
který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek
www.speedlink.com.
Απόρριψη
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν
δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται μαζί με τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα.
Για το λόγο αυτό είστε υποχρεωμένοι να το παραδίδετε σε ένα επίσημα καθορισμένο
σημείο συλλογής για ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες
σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα
ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν.
Η ξεχωριστή συλλογή και αξιοποίηση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών εμποδίζει τη
διακινδύνευση της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τα υλικά που
περιέχονται σε αυτές.
Τεχνική υποστήριξη
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών με αυτό το προϊόν απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορη πρόσβαση μέσω της
ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Hävittäminen
Yli rastitetun jätesäiliön symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää
lajittelemattoman talousjätteen seassa – käyttäjällä on siksi velvollisuus luovuttaa
se viralliseen sähkölaitteiden ja paristojen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä
lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, josta olet
ostanut tämän tuotteen. Vanhojen sähkölaitteiden kerääminen ja kierrätys estää sen,
että niiden sisältämät aineet vaarantaisivat ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Tekninen tuki
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme puoleen.
Tukemme tavoitat nopeimmin verkkosivumme kautta, osoitteessa
www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék csak hangszóró számítógépre vagy más hangforrásra történő
csatlakoztatáshoz és zárt helyiségben való használatra alkalmas. A termék nem
igényel karbantartást. Ne használja külső sérülés esetén. A Jöllenbeck GmbH nem
vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
megfelelő használatból eredt.
1
2
USB POWER CONNECTION
PC / Notebook
TOPICA
STEREO SPEAKERS
AUDIO CONNECTION
PC / Notebook
SL-8000-BK
SL-8000-WE
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM: A nagy hangerőn történő hosszas zenehallgatás halláskárosodást
okozhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a beállított hangerőt és kerülje a túl magas
szintet.
Green
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
Ártalmatlanítás
Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az újra nem
hasznosítható szeméttel nem szabad ártalmatlanítani – ezért az Ön kötelessége,
hogy egy elektronikus eszközök számára létrehozott gyűjtőhelyre szállítsa. A
közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál,
újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben szerezhet
be. A régi elektronikus eszközök szétválasztott gyűjtésével és felhasználásával
megakadályozható, hogy az emberek egészségét vagy a környezetet befolyásolja.
Műszaki támogatás
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai lennének, forduljon támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon, a www.speedlink.com címen érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som høyttaler for tilkobling til en datamaskin eller en
annen lydkilde, og kun for bruk i lukkede rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må
ikke brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH tar intet ansvar for skader på
produktet eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil
bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
Forhindre hørselskader
OBS: Lang tids lytting til høyt volumnivå kan føre til varige hørselsskader. Kontroller
innstilte lydvolum før hver bruk, og unngå for høy innstilling.
SE
DK
PL
HU
1. Anslut högtalarsetet till en ledig USB-port eller någon
annan strömkälla med USB (minst 500mA) för att få
ström. Produkten kopplas på automatiskt.
1. Tilslut højttalersættet til strømforsyningen til et
ledigt USB-interface på computeren eller en anden
USB-strømkilde (mindst 500mA). Apparatet tændes
automatisk.
1. Podłącz zestaw głośników do wolnego gniazda USB
komputera lub innego źródła napięcia USB (co najmniej
500mA). Urządzenie włączy się automatycznie.
1. Csatlakoztassa az áramellátáshoz a hangszórókat
számítógépe szabad USB portjára vagy tetszőleges
egyéb USB-áramforrásra (min. 500 mA). A készülék
magától bekapcsol.
2. Koppla högtalarna till audioutgången (oftast grön) på
din PC eller någon annan ljudkälla med audiokabeln
(3,5mm). Ställ in volymen med skruvreglaget.
Observera: Högtalarna sätts på och stängs av med din
PC. Tänk på att vissa USB-anslutningar avger ström
även när datorn stängts av. I så fall fortsätter även
högtalarna att vara aktiverade.
2. S
lut højttalerne til med audiokablet (3,5mm) med audioudgangen (for det meste grøn) på PCen eller en anden
audiokilde. Indstil lydstyrken med drejeindstillingen.
2. P
ołącz głośniki kablem audio (3,5mm) z wyjściem
audio (najczęściej zielone) komputera lub innego
źródła dźwięku. Ustaw głośność za pomocą regulatora
głośności.
Bemærk: Højttalerne tændes og slukkes via PC'en.
Bemærk, at nogle USB-tilslutninger afgiver strøm, selv
om PC'en er lukket ned. I dette tilfælde er højttalerne
også fortsat aktiverede.
Wskazówka - Komputer włącza i wyłącza głośniki.
Należy jednak pamiętać, że niektóre złącza USB mają
zasilanie także przy wyłączonym komputerze. W takim
przypadku głośniki pozostają włączone.
QUICK INSTALL GUIDE
VERS. 1.0
2. Kösse rá a hangszórókat az audió kábellel (3,5 mm)
számítógépe vagy más audióforrása audió kimenetére
(általában zöld). A forgó kapcsolóval állíthatja be a
hangerőt.
Tudnivaló: A hangszórókat a számítógépen keresztül
lehet be-, és kikapcsolni. Vegye figyelembe, hogy
néhány USB aljzat kikapcsolt számítógépnél is ad le
áramot. Ebben az esetben a hangszóró aktív marad.
Konformitet
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
Deponering
Symbolet med en søppelkasse med strek over betyr at dette produktet ikke kan
kastes sammen med det usorterte husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere
det inn til et offisielt innsamlingssted for elektroapparater. Informasjon om slike steder
i nærheten der du bor får du hos de lokale myndighetene, gjenvinningsstasjoner eller
selskapet som du kjøpte dette produktet av. Separat innsamling og gjenvinning av
gamle produkter forhindrer at stoffer som finnes i dem kan skade menneskers helse
og miljøet.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du henvende deg til vår
Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
CZ
EL
1. Zapojte sadu reproduktorů pro napájení do volného
USB rozhraní na Vašem počítači nebo do jiného
libovolného USB napájecího zdroje (minimálně 500
mA). Přístroj se automaticky zapne.
1. Σ
υνδέστε το σετ ηχείων για την τροφοδοσία ρεύματος
σε μια ελεύθερη διεπαφή USB του υπολογιστή σας ή σε
μια άλλη πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Η
συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα.
1. Liitä kaiutinsetti virransyöttöä varten tietokoneesi
vapaaseen USB-liitäntään tai toiseen USBvirtalähteeseen (vähintään 500mA). Laite kytkeytyy
automaattisesti päälle.
1. For strømforsyning kobler du høyttalersettet til en
ledig USB-port på PC-en eller en annen ønsket
USB-strømkilde (minst 500mA). Apparatet slår seg på
automatisk.
2. Pomocí audio kabelu (3,5 mm) zapojte reproduktory
do audio výstupu (většinou zelený) na vašem PC nebo
jiném audio zdroji. Otočným ovladačem můžete nastavit
hlasitost.
2. Συνδέστε τα ηχεία μέσω του καλωδίου ήχου (3,5χιλ.) με
την έξοδο ήχου (συνήθως πράσινο) του Η/Υ σας ή σε
μια άλλη πηγή ήχου. Με τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή,
ρυθμίζετε την ένταση.
2. Liitä kaiuttimet audiojohdolla (3,5mm) PC:n tai
muun äänilähteen audiolähtöön (yleensä vihreä).
Äänenvoimakkuus säädetään kiertosäätimellä.
2. Koble høyttalerne til audioutgangen (oftest grønn)
på PC-en eller en annen lydkilde via audiokabelen
(3,5mm). Reguler lydvolumet ved hjelp av skrubryteren.
Upozornění: Reproduktory se zapínají a vypínají
prostřednictvím počítače. Upozorňujeme, že některé
porty USB zůstávají pod napětím i po vypnutí počítače.
V takovém případě budou aktivní i reproduktory.
FI
Υπόδειξη: Τα ηχεία ενεργοποιούνται και
απενεργοποιούνται μέσω του Η/Υ. Προσέξτε ότι
ορισμένες συνδέσεις USB εκπέμπουν ρεύμα ακόμα
και όταν ο Η/Υ είναι κλειστός. Σε αυτή την περίπτωση
παραμένουν και τα ηχεία ενεργοποιημένα.
NO
Ohje: Kaiuttimet kytketään päälle ja pois päältä
tietokoneen kautta. Huomaa, että joissakin USBliitännöissä on virtaa myös tietokoneen ollessa alas
ajettuna. Tässä tapauksessa myös kaiuttimet pysyvät
aktivoituina.
Anvisning: Høyttalerne blir slått på og av via PC-en.
Vennligst merk at noen USB-tilkoblinger også avgir
strøm når PC-en er slått av. I slike tilfeller forblir også
høyttalerne aktivert.
TECHNICAL SUPPORT
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team –
the quickest way is via our website: www.speedlink.com
© 2014 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the
SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. ll trademarks are the property
of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear
in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep
this information for later reference.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Avoiding hearing damage
PLEASE NOTE: Listening to audio for extended periods at loud volume levels may
cause permanent hearing damage, so check the volume level that has been set on
the volume control each time before using the product, and avoid listening to audio at
a high volume level.
Declaration of Conformity
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or
high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic
discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the
interference.
Disposal
The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this
product together with general household waste; instead, take it to a recycling point
for electrical and electronic equipment. For information about local recycling points,
contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased
this product. The separate collection and recycling of used items of electrical and
electronic equipment prevents any harmful substances they contain from harming
human health and polluting the environment.
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the
quickest way is via our website: www.speedlink.com.
ES
Uso según instrucciones
Este producto sólo vale como dispositivo de altavoces para enchufar a un ordenador
u otras fuentes de audio y para utilizarlo dentro de lugares o espacios cerrados. Het
product is onderhoudsvrij. Gebruik het product niet bij schade aan de buitenkant.
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de
personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada
en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la
puntualizada por el fabricante del mismo.
Para evitar daños auditivos
¡ATENCIÓN!: Escuchar durante mucho tiempo y a mucho volumen puede producir
daños auditivos. Antes de utilizar el aparato comprueba el volumen ajustado y evita en
cualquier caso que suene excesivamente alto.
Declaración de conformidad
Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta frecuencia (emisores,
teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales
parasitarias que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso
necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.
Reciclaje
El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos no podrás
depositar ese tipo de material de desecho - estás obligado legalmente a depositarlo en
los contenedores apropiados para aparatos eléctricos y pilas de un punto limpio oficial.
Infórmate sobre el punto limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de tu
demarcación, llamando a empresas de reciclado de la zona o en la tienda en la que
has adquirido este producto o las pilas. La recogida y reciclaje de aparatos eléctricos
y pilas usadas evitan que los materiales que contienen perjudiquen la salud o el medio
ambiente.
Soporte técnico
En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a nuestro servicio
de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.
DE
FR
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist als Lautsprecher für den Anschluss an einen Computer oder eine
andere Tonquelle und die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Das
Produkt ist wartungsfrei. Verwenden Sie es nicht bei äußeren Beschädigungen.
Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder
Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher
oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung
des Produkts.
Cadre d'utilisation
Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme système d'enceintes dans
des locaux fermés en le raccordant à un ordinateur ou à une autre source sonore.
Ce produit ne requiert pas d’entretien. Ne pas l’utiliser s’il présente des dommages
extérieurs. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de
dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit
inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le
fabricant.
Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden
führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden
Sie zu hohe Pegel.
Lésions auditives
ATTENTION : l'écoute prolongée à haut volume peut entraîner des lésions auditives
durables. Vérifiez le réglage du volume avant chaque utilisation et évitez les volumes
trop élevés.
Konformität
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten
Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu
Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in
diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.
Conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses
(installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le
bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner
les appareils à l'origine des perturbations.
Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit
dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf – Sie sind daher dazu verpflichtet,
es an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben.
Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden,
Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.
Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin
enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
Élimination
Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas
être placé avec les ordures ménagères – vous êtes tenu de le déposer dans une
borne officielle de collecte d'appareils électriques. Pour connaître les bornes de
collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services de votre commune,
aux décharges locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit. La collecte
séparée des appareils électriques usagés et leur recyclage empêchent que les
matériaux qu'ils contiennent ne mettent en danger la santé des personnes et
l'environnement.
Technischer Support
Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an
unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite
www.speedlink.com erreichen.
IT
Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre
service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le
biais de notre site Web www.speedlink.com.
TR
Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è indicato solo come altoparlante su un computer o un'altra sorgente
audio e l'uso in ambienti chiusi. Il prodotto non richiede manutenzione. Non utilizzarlo
in presenza di danni esterni. La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o
lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o
non indicato dal produttore.
Tekniğine uygun kullanım
Bu ürün hoparlör olarak bir bilgisayara veya başka ses kaynağına bağlanmak ve
kapalı ortamlarda kullanmak için uygundur. Ürün, bakım gerektirmez. Dış hasarlar
mevcutsa kullanmayın. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veya
üretici tarafından belirlenmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda
üründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.
Evitare danni all'udito
ATTENZIONE: L'ascolto prolungato a volume elevato può provocare danni
permanenti all'udito. Prima dell'uso controllare sempre il volume impostato sul
regolatore del volume, evitando il livello troppo alto.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Yüksek seste uzun süre dinleme kalıcı duyma hasarlarına sebep olabilir. Her
kullanım öncesinde ayarlı olan ses seviyesini kontrol edin ve seviyenin aşırı yüksek
olmasından kaçının.
Conformità
L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti
radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del
dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti
d'interferenza.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo istasyonları,
mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) aygıtın (aygıtların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu
durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi arttırmaya çalışın.
Smaltimento
Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto insieme ai
rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti per legge a consegnare questo
prodotto in un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di elettrodomestici.
Per informazioni in merito ai centri di raccolta della propria zona contattare le autorità
locali, le imprese di smaltimento locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.
La raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici evita che le
sostanze contenutevi mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è
facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.
Tasfiye
Üzeri çizili çöp tenekesi sembolü bu ürünün ayrılmamış ev çöpü ile imha
edilemeyeceği anlamına gelmektedir - Bu yüzden bunları elektrikli cihazlar ve piller
için belirlenmiş bir toplama noktasına vermekle yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama
noktaları hakkındaki bilgilere yerel makamlardan, geri dönüşüm merkezlerinden ya da
ürünü satın aldığınız dükkandan sahip olabilirsiniz. Eski elektrikli cihazların ayrı olarak
toplanması ve değerlendirilmesi ile, bunların içerisindeki bulunan maddelerin insan
sağlığına ve çevreye zarar vermesi önlenir.
Teknik destek
Bu ürünle teknik sorunlar yaşamanız durumunda lütfen www.speedlink.com adlı web
sayfası üzerinden hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz teknik servisimize başvurun.
NL
Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is geschikt als luidspreker voor aansluiting op een computer of een andere
geluidsbron binnenshuis. Het product is onderhoudsvrij. Gebruik het product niet bij
schade aan de buitenkant. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan
het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist
gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de
fabrikant aangegeven doel van het product.
1
2
USB POWER CONNECTION
PC / Notebook
AUDIO CONNECTION
DO YOU KNOW THESE?
PC / Notebook
ATHERA
ARCUS
LUCENT
KEYBOARD – BLUETOOTH ®
Voorkomen van gehoorschade
Waarschuwing: blootstelling gedurende lange tijd aan hoge geluidsvolumes kan
leiden tot blijvende gehoorschade. Controleer steeds voor gebruik het ingestelde
volume en vermijd te hoge piekbelastingen.
FLEXIBLE
GRAPHICSDESKTOP
TABLET –MICROPHONE
XL
Green
Conformiteit
Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen,
draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de
werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
storende apparaten te vergroten.
Verwerking van afval
Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product niet bij
het normale huisvuil mag worden gedaan. U bent verplicht het in te leveren bij een
officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. Informatie over inzamelpunten bij u
in de buurt kunt u opvragen bij uw gemeentelijke overheid, het sorteercentrum voor
afval of het bedrijf waar u het product hebt gekocht. Door gescheiden inzameling
en verwerking van elektrische apparatuur wordt voorkomen dat de daarin gebruikte
stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.
Wireless freedom for up to five devices
thanks to BLUETOOTH ® technology
CAVITY FLEX
Its highly flexible microphone neck
enables maximum recording quality
CHOPAL
PORTABLE TABLET STAND
TOUCHSCREEN PEN
Technische ondersteuning
Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u
kunt hen het snelste bereiken via onze website www.speedlink.com.
RU
Использование по назначению
Это изделие предназначено только для использования в качестве колонок для
подсоединения к компьютеру или другому источнику звука и для применения в
закрытых помещениях. Изделие не нуждается в техническом обслуживании. Не
используйте его, если на его наружной части имеются повреждения. Jöllenbeck
GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц вследствие
неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего
указанной производителем цели использования изделия.
EN
DE
FR
NL
1. P
ower the speakers by connecting them to a USB port
on your computer or another USB power source (min.
500mA). The device will switch on automatically.
1. Schließen Sie das Lautsprecherset für die
Stromversorgung an eine freie USB-Schnittstelle
Ihres Computers oder eine andere USB-Stromquelle
an (mindestens 500 mA). Das Gerät schaltet sich
automatisch ein.
1. Reliez le système d'enceintes à une prise USB libre
de votre ordinateur ou d'une autre source de courant
USB (500 mA au moins) pour l'alimentation électrique.
L'appareil se met en marche automatiquement.
1. S
luit de luidspreker voor de stroomvoorziening aan op
een vrije USB-poort van uw PC of een andere USBvoedingsbron (minimaal 500mA). Het apparaat wordt
automatisch ingeschakeld.
2. À l'aide du câble audio (3,5 mm), reliez les enceintes à
la sortie audio (généralement de couleur verte) de votre
PC ou d'une autre source audio. Le bouton tournant
vous permet de régler le volume.
2. Verbind de luidspreker via het audiokabel (3,5mm)
met de audio-uitgang (meestal groen) van uw pc of
van een andere audio-bron. Stel het volume in met de
draaiknop.
2. Using the audio cable (3.5mm), connect the speakers
to the audio-output socket (usually green) on your PC
or another audio source. Use the volume control to
adjust the loudness.
Please note: The speakers are switched on/off via the
PC. Be aware that some USB ports continue to supply
power even if the PC is shut down. If so, the speakers
will also remain active.
2. V
erbinden Sie die Lautsprecher über das Audiokabel
(3,5 mm) mit dem Audio-Ausgang (meist grün)
Ihres PCs oder einer anderen Audioquelle. Mit dem
Drehregler stellen Sie die Lautstärke ein.
Hinweis: Die Lautsprecher werden über den PC
ein- und ausgeschaltet. Bitte beachten Sie, dass
einige USB-Anschlüsse auch bei heruntergefahrenem
PC Strom abgeben. In diesem Fall bleiben die
Lautsprecher aktiviert.
Нарушения слуха
ВНИМАНИЕ: Продолжительное прослушивание на высокой громкости может
вызвать серьезные нарушения слуха. Перед каждым применением проверяйте
установленную громкость и избегайте слишком большого уровня громкости.
Совместимость
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей
(излучение радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей)
могут возникнуть радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
источников помех.
Утилизация
Символ перечеркнутого контейнера для мусора указывает на то, что это
изделие нельзя утилизировать с несортированным домашним мусором
– поэтому вы обязаны сдать его в официально назначенный пункт сбора
старых электроприборов. Информацию о специализированных пунктах сбора
старых электроприборов можно получить в местных органах власти, местных
предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это
изделие. Отдельные сбор и утилизация старых электроприборов предотвращают
возникновение опасности для здоровья человека и окружающей среды
вследствие веществ, которые в них содержатся.
Техническая поддержка
Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу
службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт
www.speedlink.com.
ES
IT
1. Conecta el equipo de altavoces a un puerto libre USB
de tu ordenador o a cualquier otra fuente de corriente
tipo USB (mínimo 500mA) para que reciban corriente.
El aparato se conecta automáticamente.
1. Per l'alimentazione collegare il set di altoparlanti a una
porta USB libera del computer o di un'altra sorgente di
energia USB (minimo 500 mA). Il dispositivo esegue
un’autoconfigurazione.
2. Enchufa los altavoces con el cable de audio (3,5mm)
a la salida de audio (normalmente verde) de tu PC o
de cualquier otra fuente de audio. Con el regulador
giratorio podrás ajustar el volumen.
2. Tramite il cavo audio (3,5 mm) collegare gli altoparlanti
all’uscita audio (in genere verde) del PC o di un'altra
sorgente audio. Usare la manopola per regolare il
volume.
Observación: Los altavoces se conectan y desconectan
a través del ordenador. Ten en cuenta que algunas
conexiones USB desprenden energía incluso con
el ordenador apagado. En este caso, los altavoces
permanecen también activados.
Nota bene: Gli altoparlanti vengono accesi e spenti
tramite il PC. Si precisa che alcune porte USB
forniscono corrente anche quando il PC è spento. In
questo caso rimangono attivati anche gli altoparlanti.
Remarque : Les haut-parleurs s’allument et s’éteignent
par le biais du PC. Nous attirons votre attention sur
le fait que certains ports USB continuent à alimenter
les périphériques en électricité quand le PC est éteint.
Dans ce cas, les haut-parleurs restent activés.
RU
1. Hoparlör setini elektrik beslemesi için bilgisayarınızın
ya da başka bir USB elektrik kaynağının boş bir USB
arabirimine takın (500mA). Cihaz otomatik çalışır.
1. Подключите комплект колонок для электропитания
к свободному USB-разъему на ПК или на другом
источнике тока USB (минимум 500 мА). Устройство
автоматически включается.
Açıklama: Hoparlörler, bilgisayar üzerinden açılıp
kapatılır. Bazı USB bağlantılarının, kapatılan
bilgisayarda da elektrik verdiğini lütfen dikkate alın. Bu
durumda hoparlörler de etkin kalır.
Comfort and accuracy for your mobile
device, rounded off by the pen function
CONIUX
DECUS
STEREO GAMING HEADSET
GAMING MOUSE
Opmerking: De luidsprekers worden via de pc in- en
uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat sommige
USB-poorten ook stroom leveren als de pc is
uitgeschakeld. In dat geval blijven ook de luidsprekers
actief.
TR
2. Hoparlörleri, audio kablosu (3,5mm) üzerinden
bilgisayarınızın veya başka bir audio kaynağının audio
çıkışına (genelde yeşil) bağlayın. Çevirmeli ayarlayıcı
ile ses seviyesini ayarlarsınız.
The perfect companion for your tablet
lets you view media at the best angle
Great comfort and sound lets you immerse
yourself in your favourite music or game
GEOVIS
Professional gaming mouse with a huge
array of customisation options
QUAINT
PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH ®
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
®
2. Присоедините колонки через аудиокабель (3,5
мм) к аудиовыходу (преимущественно зеленый)
ПК или другого источника звука. Ручкой настройки
отрегулируйте громкость звука.
Указание: Динамики включаются и выключаются
через ПК. Помните о том, что некоторые USB-порты
отдают ток даже при выключенном ПК. В этом
случае активными остаются и динамики.
Simply playback your audio files on your
mobile phone or tablet via BLUETOOTH ®
Enjoy your music, movies and games at
high volume, just like it’s meant to
The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jöllenbeck GmbH is under license.
All trademarks are the property of their respective owner.
EN
Intended use
This product is only intended as a speaker system for connecting to a computer or
other audio source, and is designed for indoor use only. This product is sealed. Do
not use it if damage is seen. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any
damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of
the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement