EN Instruction manual FR Mode d`emploi ES Manual de

EN Instruction manual FR Mode d`emploi ES Manual de
EN Instruction manual
EN
INSTRUCTION MANUAL
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
FR
MODE D'EMPLOI
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
ES
MANUAL DE USUARIO
PT
MANUAL DE UTILIZADOR
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IT
MANUALE UTENTE
SV
BRUKSANVISNING
CS
NÁVOD NA POUŽITÍ
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
WG-2422
|
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
2
3 4 5 6
1
NL Gebruiksaanwijzing
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat,
de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste
verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun
heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer
daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er
niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
• Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
• Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwalificeerde
dienst(*).
• Behandel de weegschaal met zorg, het een precisie-meetapparaat. Laat
het apparaat niet vallen en er niet op springen.
• Het apparaat met maximaal 200kg belasten om schade aan de weegschaal te voorkomen.
• Als de weegschaal wordt verplaatst of niet wordt gebruikt, uitsluitend
in de horizontale positie bewaren.
• De lichaamsvetweegschaal is niet geschikt voor de volgende personen:
• Kinderen jonger dan 10 jaar en volwassenen ouder dan 85 jaar
• Personen met symptomen van koorts, oedeem of osteoporose
• Personen die in behandeling zijn voor dialyse
• Personen die een pacemaker gebruiken
• Personen die cardiovasculaire medicatie nemen
• Zwangere vrouwen
• Sporters die dagelijks meer dan 5 uur intensief sporten
• Personen met een hartslag van minder dan 60 slagen/minuut
Batterijen
• Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
Gooi batterijen nooit in open vuur. Er bestaat gevaar voor een explosie!
• Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen zijn geen
speelgoed!
• De batterijen niet proberen te demonteren.
• Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven,
etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
• Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontvlammen.
Dit kan brandwonden veroorzaken.
• Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met
plakstrips worden afgedekt.
• Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de
huid en ogen grondig wassen met schoon water. Als de symptomen
aanhouden, een arts raadplegen.
• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
• Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certificat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
• Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
• Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
• L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Toutes les réparations doivent être effectuées par un Centre de
réparation qualifié agréé (*).
• Manipulez soigneusement le pèse-personne car il est un instrument
précis de mesure. Ne le laissez pas tomber et ne sautez pas dessus.
• Ne pas charger l’appareil de plus de 200 kg pour éviter de
l’endommager.
• Si le pèse-personne est transporté ou ne va pas être utilisé, veuillez le
ranger uniquement en position horizontale.
• Le pèse-personne d’analyse de masse graisseuse ne convient pas aux
personnes suivantes :
• Les enfants de moins de 10 ans et les adultes de plus de 85 ans
• Les personnes souffrant de fièvre, d'œdème ou d'ostéoporose
• Les personnes suivant un traitement de dialyse
• Les personne portant une stimulateur cardiaque
• Les personnes prenant des médicaments cardiovasculaire
• Les femmes enceintes
• Les sportifs effectuant quotidiennement plus de 5 heures d’activités
sportives
• Les personnes ayant un pouls inférieur à 60 pulsations par minute
Piles
• N’exposez pas la pile à des températures élevées ou en plein soleil. Ne
jetez jamais les piles dans le feu. Elles risquent d’exploser !
• Gardez les piles hors de la portée des enfants. Elles ne sont pas des
jouets !
• Ne forcez pas l’ouverture des piles.
• Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis, etc.).
Ils risquent de provoquer un court-circuit !
• En conséquence d’un court-circuit, les piles peuvent excessivement
chauffer ou même s’enflammer, ce qui peut résulter en brûlures.
• Pour votre sécurité, les pôles de piles devraient être recouverts avec des
bandelettes adhésives pendant le transport.
• Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient
être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si les
symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
• Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung, die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist.
• Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht herunter hängt.
• Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
• Alle Reparaturen müssen durch einen kompetenten, qualifizierten
Reparaturzentrum durchgeführt werden(*).
• Behandeln Sie die Waage vorsichtig, da es sich um ein präzises
Messgerät handelt. Nicht fallen lassen oder darauf springen.
• Belasten Sie das Gerät nicht mit mehr als 200 kg, um es nicht zu
beschädigen.
• Beim Transportieren oder bei Nichtbenutzung lagern Sie die Waage
bitte nur in waagrechter Position.
• Die Körperfettanalyse-Waage ist für folgende Personen nicht
geeignet:
• Kinder unter 10 Jahren und Erwachsene über 85 Jahren
• Personen mit Symptomen von Fieber, Ödemen oder Osteoporose
• Personen, die sich einer Dialysebehandlung unterziehen
• Personen mit Herzschrittmachern
• Personen, die Herz-Kreislauf-Medikamente einnehmen
• Schwangere
• Sportler, die täglich mehr als 5 Stunden intensiv sportlich aktiv sind
• Personen mit einem Herzschlag unter 60 Schläge/Minute
Batterien
• Die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen. Batterien niemals ins Feuer werfen. Es
besteht Explosionsgefahr!
• Batterien von Kindern fernhalten. Sie sind kein Spielzeug!
• Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
• Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben,
etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
• Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien beträchtlich
aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
• Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit
Klebebändern abgedeckt werden.
• Wenn eine Batterie ausläuft, die Flüssigkeit nicht berühren. Sie sollte
gründlich abgewaschen und die Augen gegebenenfalls mit klarem
Wasser ausgespült werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren
Sie bitte einen Arzt.
• Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por posibles daños.
• Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el
dispositivo. Guarde estas instrucciones, el certificado de garantía, el
ticket de venta y, si es posible, el cartón con el embalaje interior.
• Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas
con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que
hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato
por parte de una persona responsable de su seguridad.
• Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
para las funciones para las que se ha diseñado.
• Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
• Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de ceparación
competente cualificado (*).
• Maneje la báscula con cuidado, puesto que es un instrumento de
medidas de precisión. No la deje caer o salte sobre ella.
• No cargue el aparato con más de 200 kg, para evitar daños.
• Si trasporta las básculas o no va a utilizarlas, por favor, guárdelas sólo
en posición horizontal.
• La báscula de análisis de grasa corporal no es recomendable para las
siguientes personas:
• Niños menores de 10 años y mayores de 85.
• Personas con síntomas de fiebre, edema u osteoporosis.
• Personas bajo tratamiento de diálisis.
• Personas con marcapasos.
• Personas que tomen medicación cardiovascular.
• Embarazadas.
• Deportistas que practiquen más de 5 horas de actividades
deportivas intensas al día.
• Personas con un ritmo cardíaco inferior a 60 pulsaciones/minuto.
Pilas
• No exponga la pila a altas temperaturas o luz solar directa. Nunca arroje
las pilas al fuego. ¡Existe riesgo de explosión!
• Mantenga las pilas alejadas de los niños. ¡No son un juguete!
• No abra las pilas por la fuerza.
• Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.).
¡Existe riesgo de cortocircuito!
• Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse
considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar
quemaduras.
• Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras
adhesivas durante el trasporte.
• Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto
con sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
síntomas persisten, consulte a su médico.
Contact surface
Display
On/set button
Up button
Down button
Start button
ONDERDELENBESCHRIJVING
BEFORE THE FIRST USE
•
•
•
•
•
•
Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are measuring, please keep still.
It is advisable to take measurement at the same time of the day and at the same place.
Step on the weighing platform gently and when you are measuring, please keep still.
The device can only function correctly if you stand on the contact surface with bare, dry feet!
The main principle of this device is based on the measurement of the electric impedance within the human body. In order to determine
the actual body data, the device leads a weak, unnoticeable electric signal through your body.
This signal is generally safe! However, please read our special safety instructions!
The method of measurement is referred to as "bioelectric impedance analysis" (BIA), a factor which is based on the relationship between
body weight and associated body water percentages as well as on other biological data(age, gender, body weight).
There are heavy persons with a well-balanced percentage between fat and muscle mass, and there are seemingly slim persons with
significantly high body fat values, fat is a factor that puts serious strain on the body, in particular the cardio-vascular system. Therefore,
controlling both values (fat and weight) is a prerequisite for health and fitness.
•
•
•
USE
Weighing Function
•
Place the scale on a hard, flat surface (avoid carpets). An uneven floor contributes to inaccurate measurements.
•
Stand on the scales with both feet. The device switches on automatically.
•
Distribute your weight equally and wait for the scale to determine your weight.
•
The digits on the display will flash before your exact weight will be shown.
•
In order to extend the battery life, the device will automatically turn off 10 seconds after you have stepped off the scale.
Saving Personal Date
•
The scale has default values that you can change, as described below.
•
Carry out the following steps in sequence and within a few seconds, otherwise the device will automatically cancel the input mode.
•
Press the button SET. The memory space will flash on the display (P0). Confirm the setting by pressing SET or select another memory space
by pressing the UP/DOWN button and then SET to go to the next setting.
•
The symbol for"male" or "female" will flash. Confirm the setting by pressing SET or use the UP/DOWN button to choose the symbol for your
gender and then press SET to go the next setting.
•
The height setting will flash. Select your height by pressing the UP or DOWN button. Holding down one of the buttons will accelerate the
process. Confirm your entry by pressing SET.
•
The setting AGE will flash. Select your age by pressing the UP or DOWN button. Holding down one of the buttons will accelerate the
process. Confirm your entry by pressing START.
Weigh on based on personal settings
•
The device can only function correctly if you stand on the device with bare,dry feet. If necessary wipe the contact surface to improve the
results.
•
Due to the significant fluctuation of body fat the optimal testing time is between 6 p.m. And 8 p.m, since the body fat remains very
consistent during this period of time.
•
Press the SET button, the user number will flash (P0-P12). Use the UP/DOWN button to select your prestet data.
•
Wait for the user number to stop flashing.
•
Stand on the contact surfaces with both feet.
•
Firstly your weight will flash on the display.
•
After a few seconds, the following results will be shown:
ABOUT FAT, HYDRATION AND CALORY
Fat % and hydration %
•
The fat% is an index % of fat content in human body.
•
The fat content in human body is of a certain level, overabundance of fat will bring bad effects on metabolism, thereby, various illnesses
may invade.Please consult your doctor for more advice.
•
The hydration % is an index of hydration in a human body. A to high or to low percentage is bad for your health, please advice your doctor
•
Fat/hydration content fitness assessment chart
•
After your weighing, you can use the following assessment charts for reference: Fig. 1
Chart age to 30 years
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke waterpas is.
Voor een optimaal en consistent meetresultaat dient u de weegschaal altijd op dezelfde plaats en tijdstip te gebruiken.
Stap altijd rustig op de glazen plaat en blijf altijd stil staan bij het meten.
Het apparaat werk alleen correct als u met blote, droge voeten op het contactoppervlak staat!
Het principe van dit apparaat is gebaseerd op het meten van de elektrische impedantie in het menselijk lichaam. Om de lichaamsgegevens
te bepalen, stuurt het apparaat een zwak, onvoelbaar elektrisch signaal door uw lichaam.
Dit signaal is over het algemeen veilig! Maar wij raden u aan onze speciale veiligheidsvoorschriften te lezen!
De meetmethode heet "bio-elektrische impedantie" (BIA), een factor gebaseerd op de relatie tussen lichaamsgewicht en geassocieerde
lichaamswaterpercentages, evenals op andere biologische gegevens (leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht).
Er zijn zware personen met een goed uitgebalanceerd percentage tussen vet en spiermassa, en er zijn schijnbaar slanke personen met
aanzienlijk hoge lichaamsvetwaarden. Vet is een factor die ernstige belasting op het lichaam kan uitoefenen, in het bijzonder op het
cardiovasculaire systeem. Daarom is het controleren van beide waarden (vet en gewicht) een voorwaarde voor gezondheid en fitness.
GEBRUIK
Weegfunctie
•
Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond (niet op vloerbedekking). Een ongelijke vloer lijdt tot onnauwkeurige metingen.
•
Ga met beide voeten op de weegschaal staan. Het apparaat schakelt automatisch in.
•
Verdeel uw gewicht en wacht totdat de schaal uw gewicht heeft bepaald.
•
De cijfers op het scherm knipperen voordat uw exacte gewicht wordt aangegeven.
•
Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt het apparaat 10 seconden nadat u van de schaal stapt automatisch uitgeschakeld.
Persoonlijke gegevens opslaan
•
De schaal heeft standaardinstellingen die u kunt wijzigen, zoals hieronder beschreven.
•
De volgende stappen in de juiste volgorde en binnen een paar seconden uitvoeren, anders schakelt het apparaat de invoermodus
automatisch uit.
•
Druk op de knop SET. De geheugenruimte knippert op het scherm (P0). Bevestig de instelling door weer op de toets SET te drukken of
selecteer een ander geheugenlocatie met de toetsen HOGER/LAGER, en druk dan op de toets SET om naar de volgende instelling te gaan.
•
Het symbool voor "mannelijk" of "vrouwelijk" knippert. Bevestig de instelling door op de toets INSTELEN te drukken of gebruik de toetsen
HOGER/LAGER om het symbool voor uw geslacht te kiezen. Druk de SET knop om naar de volgende instelling te gaan.
•
De lengte-instelling knippert. Selecteer uw lengte door op de toetsen HOGER of LAGER te drukken. De toetsen ingedrukt houden om de
instelling sneller te veranderen. Bevestig de instelling door op de toets SET te drukken.
•
De instelling LEEFTIJD knippert. Selecteer uw leeftijd door op de toetsen HOGER of LAGER te drukken. De toetsen ingedrukt houden om de
instelling sneller te veranderen. Bevestig de instelling door op de toets START te drukken.
Wegen op basis van persoonlijke instellingen
•
Het apparaat werk alleen correct als u met blote, droge voeten op het contactoppervlak staat! Indien nodig het contactoppervlak
schoonmaken om de resultaten te verbeteren.
•
Door aanzienlijke fluctuatie van lichaamsvet is ’s avonds tussen 6 uur en 8 uur de optimale tijd om de test uit te voeren, omdat het lichaam
gedurende deze periode constant blijft.
•
Druk op de toets INSTELLEN; het gebruikersnummer knippert (P0-P12). Gebruik de toetsen HOGER/LAGER om uw opgeslagen gegevens
te selecteren.
•
Wacht tot het gebruikersnummer stopt met knipperen.
•
Ga met beide voeten op het contactoppervlak staan.
•
Als eerste knippert uw gewicht op het scherm.
•
Na een paar seconden worden de volgende gegevens getoond: Fig. 1
UITLEG VET EN PERCENTAGES EN CALORIËN
DESCRIPTION DES PIÈCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Surface de contact
Affichage
Bouton marche/réglage
Bouton Haut
Bouton Bas
Bouton démarrage
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
TEILEBESCHREIBUNG
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique protecteur de l’appareil.
Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez immobile lorsque vous vous pesez.
Il est conseillé de se peser à la même heure de la journée et au même endroit.
Montez sur la plate-forme de pesage doucement, et lors de la pesée, veuillez rester immobile.
L’appareil peut fonctionner correctement que si vous vous tenez debout sur la surface de contact pieds nus secs !
Le principe essentiel de cet appareil est basé sur les mesures de l’impédance électrique dans le corps humain. Afin de déterminer la
donnée réelle du corps, l’appareil envoie un signal électrique faible et imperceptible dans votre corps.
Ce signal est en général sûr ! Cependant, veuillez lire nos instructions spécifiques de sécurité !
La méthode de mesure est référencée par ‘l’analyse d’impédance bioélectrique’ (AIB), un élément qui est basé sur la relation entre le poids
du corps et les pourcentages hydriques relatifs ainsi que sur les autres données biologiques (âge, genre, poids du corps).
Il existe des personnes fortes qui ont un pourcentage bien équilibré entre la masse graisseuse et musculaire, et il existe apparemment
des personnes minces avec des valeurs considérablement élevées de masse graisseuse, la graisse étant un facteur qui pose de sérieuses
contraintes au corps, en particulier sur le système cardio-vasculaire. Par conséquent, le contrôle des deux valeurs (graisse et poids) est un
pré requis pour la santé et la forme.
UTILISATION
Fonction de pesage
•
Posez le pèse personne sur une surface dure, plate (évitez les moquettes). Un sol dénivelé entrainera des mesures erronées.
•
Mettez vous avec les deux pieds sur le pèse personne. L’appareil se met automatiquement en marche.
•
Distribuez également votre poids et attendez que le pèse personne détermine votre poids.
•
Les chiffres à l’écran clignoteront avant que votre poids exact n’apparaisse.
•
Afin de prolonger la durée de la pile, l’appareil s’éteindra automatiquement 10 secondes après que vous vous soyez retiré du pèse
personne.
Sauvegarde des données personnelles
•
Le pèse personne possède des valeurs par défaut qu'il est possible de changer tel décrit ci-dessous.
•
Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre et en quelques secondes, autrement l’appareil annulera automatiquement le mode saisi.
•
Appuyez sur le bouton Régler (SET). L’espace de mémorisation clignotera sur l’écran (P0). Validez le réglage en appuyant sur Régler (SET)
ou sélectionnez un autre espace de mémorisation en appuyant sur la touche Haut/Bas (UP/DOWN) et puis sur Régler (SET) pour passer au
réglage suivant.
•
Le symbole ‘homme’ ou ‘femme’ clignotera. Validez le réglage en appuyant sur Régler (SET) ou en utilisant la touche Haut/Bas (UP/DOWN)
pour choisir le symbole de votre genre et puis appuyez pour passer au réglage suivant.
•
Le réglage de la taille clignotera. Sélectionnez votre taille en appuyant sur la touche Haut ou Bas (UP/DOWN). Tenez l’une des touches
enfoncées pour accélérer le processus. Validez votre saisie en appuyant sur Régler (SET).
•
Le réglage d’AGE clignotera. Sélectionnez votre âge en appuyant sur la touche Haut ou Bas (UP/DOWN). Tenez l’une des touches enfoncées
pour accélérer le processus. Validez votre saisie en appuyant sur Régler START.
Poids basé sur les réglages personnels
•
L’appareil ne peut seulement fonctionner correctement si vous vous tenez debout sur la surface de contact pieds nus secs! Si nécessaire,
essuyez la surface de contact pour améliorer les résultats.
•
A cause de fluctuation considérable de la graisse du corps le moment optimal de test est entre 18h00 et 20h00, comme la masse de graisse
du corps reste très consistante durant cette période de temps.
•
Appuyez sur la touche Réglage (SET), le numéro de l’utilisateur clignotera (P0-P12). Utilisez la touche Haut/Bas (UP/DOWN) pour
sélectionner vos données prédéfinies.
•
Attendez que le numéro de l’utilisateur s’arrête de clignoter.
•
Tenez vous debout sur les surfaces de contact avec les deux pieds.
•
D’abord votre poids clignotera à l’écran.
•
Après quelques secondes, les résultats suivants s’afficheront : Fig. 1
A PROPOS DE GRAISSE, D'HYDRATATION ET DE CALORIES
Vet % en vocht %
•
Het vet percentage is een index percentage van de hoeveelheid vet in een menselijk lichaam.
•
Een te hoog of te laag vet percentage is slecht voor uw gezondheid, raadpleeg bij twijfel altijd een arts.
•
Het vocht percentage is een index percentage van de hoeveelheid vocht in een menselijk lichaam, een te hoog of te laag
vochtigheidsgehalte is slecht voor uw gezondheid, raadpleeg bij twijfel altijd een arts.
•
Vet/vocht gehalte beoordelingstabel.
•
In de volgende tabellen kunt u uw meetresulaten vergelijken.
% de graisse et % d’eau
•
Le % de graisse correspond à l'indice de la proportion de graisse dans le corps humain.
•
A propos de la proportion de graisse dans le corps humain, l'excès de graisse entraîne des effets néfastes sur l'organisme et peut donc
causer diverses maladies. Veuillez consulter votre médecin pour davantage de conseils.
•
Le % d’eau correspond à l'indice d'hydratation dans un corps humain. Un pourcentage trop élevé ou trop bas est mauvais pour votre santé,
veuillez le signaler à votre médecin
•
Tableau d'évaluation de condition physique de proportion de graisse/eau
•
Après vous être pesé, vous pouvez utilisez les tableaux d'évaluation suivants pour référence :
Tabel leeftijd t/m 30 jaar
Tableau jusqu'à l'âge de 30 ans
Fat % Female
Hydration % Female
Fat % Male
Hydration % Male
Status
Key line indication
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Too lean
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Lean
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Fat
||||| ||||| |||| ||||
Vet % Vrouw
Vocht % Vrouw
Vet % Man
Vocht % Man
Status
Lijnaanduiding
% de graisse Femme
% d'eau Femme
% de graisse Homme
% d'eau Homme
Statut
Repères indiqués
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Tofat
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
te mager
|||||
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Trop mince
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
mager
||||| ||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Mince
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
normaal
||||| |||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
vet
||||| ||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
En surpoids
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
te vet
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Obèse
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Fat %Female
Hydration % Female
Fat %Male
Hydration%Male
Status
Key line indication
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Too lean
|||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Lean
||||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Fat
||||| ||||| |||| ||||
Vet % Vrouw
Vocht % Vrouw
Vet % Man
Vocht % Man
Status
Lijnaanduiding
% de graisse Femme
% d'eau Femme
% de graisse Homme
% d'eau Homme
Statut
Repères indiqués
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
te mager
|||||
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Trop mince
|||||
The above information is only for reference
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
mager
||||| ||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Mince
||||| ||||
Calorie: The data reading indicates the energy you need to sustain the daily metabolism and ordinary activities required for your weight,
height, age and gender.
Error: If an error message appears on the display, wait until the device is turned off. Turn it on again to restart the operation. If the error display
has not disappeared, take the batteries out of the battery compartment for 10 seconds.
Lo: The battery is nearly empty, replace the battery.
Err: Over load indication. The weight subject on the platform exceeds the maximum capicity of scale please step off to avoid damage.
Err-l: Low fat percentage is to low.
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
normaal
||||| |||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
vet
||||| ||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
En surpoids
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
te vet
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Obèse
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Tofat
Tabel leeftijd vanaf 31 jaar
Err-h: High fat percentage is to high.
Les informations ci-dessus sons indiquées uniquement à titre de référence
C: Error, please re-test to get the correct result.
Calorieën: Het getal wat gemeten wordt is een indicatie van de hoeveelheid caloriën die een persoon per dag nodig heeft om normaal te
presteren en op een ideaal gewicht te blijven rekening houdend met de leeftijd, lengte en geslacht.
Calories: Les données qui s'affichent indiquent l'énergie nécessaire pour maintenir quotidiennement le métabolisme et les activités ordinaires
nécessaires pour votre poids, taille, âge et sexe.
Erreur: Si un message d’erreur s’affiche à l’écran, attendez que l’appareil soit éteint. Rallumez-le à nouveau pour recommencer l’opération. Si le
message d’erreur n’a pas disparu, retirez les piles du compartiment des piles pendant 10 secondes.
Lo: La pile est presque épuisée, remplacez la pile.
Err: Indication de surcharge. Le poids qui est sur la plate-forme dépasse la capacité maximum de l'échelle, veuillez descendre pour éviter
d’endommager l’appareil.
Err-l: Un pourcentage de graisse faible est trop bas.
Err-h: Un pourcentage de graisse élevé est trop élevé.
C: Erreur, veuillez re-tester pour obtenir le résultat correct.
CLEANING AND MAINTENANCE
•
•
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
GUARANTEE
•
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for
the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your
attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute
an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.
Fout: Als er een foutmelding op het scherm verschijnt, dan wachten totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Het apparaat weer inschakelen
om opnieuw te meten. Als de foutmelding niet verdwijnt, de batterijen 10 seconden uit het batterijvak verwijderen.
Lo: De batterij is bijna leeg, vervang de batterij.
Err: Overschrijding maximaal gewicht, voorkom schade aan het apparaat en ga er direct af.
Err-l: Vet % is te laag
Err-h: Vet % is te hoog
C: Storing, weeg opnieuw
REINIGING EN ONDERHOUD
•
•
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol;
dit beschadigt het apparaat.
GARANTIEVOORWAARDEN
•
•
•
•
•
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming
met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of
kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte
apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
bedoelde inzamelpunt.
•
•
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
Es ist ratsam die Gewichtsmessung immer zur gleichen Tageszeit und am selben Ort vorzunehmen.
Behutsam auf die Wiegefläche steigen und beim Wiegen bitte stillhalten.
Das Gerät kann nur richtig funktionieren, wenn Sie mit bloßen, trockenen Füßen auf der Kontaktfläche stehen!
Das Grundprinzip dieses Geräts basiert auf der Messung elektrischer Impedanz im menschlichen Körper. Um die tatsächlichen Körperdaten
zu bestimmen, leitet das Gerät ein schwaches, unbemerktes elektrisches Signal durch Ihren Körper.
Dieses Signal ist generell sicher! Bitte lesen Sie dennoch unsere speziellen Sicherheitshinweise!
Die Messmethode wird als "bioelektische Impedanzanalyse" (BIA) bezeichnet, ein Faktor, der auf dem Verhältnis zwischen Prozentanteilen
von Körpergewicht und dem dazugehörigen Körperwasser sowie anderen biologischen Daten basiert (Alter, Geschlecht, Körpergewicht).
Es gibt schwergewichtige Personen mit einem gut ausgewogenen Prozentanteil zwischen Fett und Muskelmasse und es gibt scheinbar
schlanke Personen mit signifikant hohen Körperfettwerten. Fett ist ein Faktor, der den Körper und insbesondere das Herz-Kreislauf-System
ernsthaft belastet. Daher ist die Kontrolle beider Werte (Fett und Gewicht) eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Fitness.
ANWENDUNG
Wiegefunktion
•
Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche (Teppiche vermeiden). Ein unebener Boden trägt zu ungenauen Messergebnissen
bei.
•
Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Waage. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.
•
Verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig und warten Sie, bis die Waage Ihr Gewicht bestimmt hat.
•
Die Ziffern auf dem Display blinken, bevor Ihr exaktes Gewicht angezeigt wird.
•
Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schaltet das Gerät automatisch 10 Sekunden, nachdem Sie von der Waage gestiegen
sind, ab.
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le
nom du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage
d’appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice d’emploi et l’emballage attirent votre attention
sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez
à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le
centre de Recyclage
Guardar Características Personales
•
La báscula tiene valores predeterminados que puede cambiar, tal como se explica a continuación.
•
Siga estos pasos por orden y en pocos segundos. De lo contrario, el dispositivo cancelará automáticamente el modo de entrada.
•
Presione el botón AJUSTAR. El espacio de memoria parpadeará (P0). Confirme el ajuste presionando AJUSTAR o seleccione otro espacio de
memoria presionando los botones SUBIR/BAJAR y después AJUSTAR para ir al siguiente ajuste.
•
El símbolo para “hombre” o “mujer” parpadeará. Confirme el ajuste presionando AJUSTAR o utilice el botón SUBIR/BAJAR para escoger el
símbolo para su sexo y después pulse para ir al siguiente ajuste.
•
El ajuste de altura parpadeará. Seleccione su altura presionando el botón de SUBIR o BAJAR. Mantener presionado uno de los botones
acelerará el proceso. Confirme su entrada presionando AJUSTAR.
•
El ajuste EDAD parpadeará. Seleccione su edad presionando el botón SUBIR o BAJAR. Mantenga presionado uno de los botones para
acelerar el proceso. Confirme su entrada presionando START.
Basierend auf persönlichen Einstellungen wiegen
•
Das Gerät kann nur richtig funktionieren, wenn Sie mit bloßen, trockenen Füßen darauf stehen. Gegebenenfalls wischen Sie die
Kontaktfläche ab, um die Ergebnisse zu verbessern.
•
Aufgrund signifikanter Schwankungen des Körperfetts liegt die optimale Testzeit zwischen 18 und 20 Uhr, weil das Körperfett während
dieses Zeitraums sehr konsistent bleibt.
•
Drücken Sie die SET-Taste, die Benutzernummer blinkt (P0-P12). Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste Ihre voreingestellten Daten.
•
Warten Sie, bis die Benutzernummer aufhört zu blinken.
•
Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Kontaktflächen.
•
Zuerst blinkt Ihr Gewicht auf dem Display.
•
Nach ein paar Sekunden werden folgende Ergebnisse angezeigt: Fig. 1
Porcentaje de grasa e hidratación
•
El porcentaje de grasa indica el contenido de grasa de un cuerpo humano.
•
El contenido de grasa tiene unos niveles determinados; el exceso de la misma provoca efectos adversos en el metabolismo que pueden
derivar en diversas enfermedades. Consulte a su médico para obtener más información.
•
El porcentaje de hidratación indica la hidratación de un cuerpo humano. Un porcentaje demasiado alto o bajo es dañino para su salud,
consulte a su médico.
•
Cuadro de valoración de estado físico según el contenido en grasa o hidratación
•
Tras pesarse, puede utilizar los siguientes cuadros de valoración como referencia:
ACERCA DE LA GRASA, LA HIDRATACIÓN Y LAS CALORÍAS
Cuadro de edades hasta 30 años
ÜBER FETT-, WASSERANTEIL UND KALORIEN
Fett- und Wasseranteil
•
Die Angabe Fettanteil ist der prozentuelle Fettgehalt des menschlichen Körpers.
•
Der Fettgehalt hat ein bestimmtes Niveau. Übergewicht hat einen schädlichen Einfluss auf den Stoffwechsel. Dadurch können
verschiedene Krankheiten auftreten. Wenden Sie sich bitte für weitere Ratschläge an Ihren Arzt.
•
Die Angabe Wasseranteil ist der prozentuelle Wassergehalt im menschlichen Körper. Ein zu hoher oder zu niedriger Prozentsatz ist für Ihre
Gesundheit schädlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.
•
Fett-/Wassergehalt Fitness-Abschätzungstabelle
•
Nach dem Wiegen können Sie die folgenden Abschätzungstabellen als Referenz verwenden:
Alter unter 30
Porcentaje de
hidratación Hombre
Estado
Indicación por líneas
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Demasiado
delgado
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Delgado
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Grueso
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Demasiado
grueso
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Wasser % männlich
Befund
Fettgehalt-Anzeige
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Zu mager
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Mager
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Übergewicht
||||| ||||| |||| ||||
Porcentaje de
grasa Mujer
Porcentaje de
hidratación Mujer
Porcentaje de
grasa Hombre
Porcentaje de
hidratación Hombre
Estado
Indicación por líneas
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Zu übergewichtig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Demasiado
delgado
|||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Delgado
||||| ||||
Cuadro de edades por encima de 31 años
Fett % weiblich
Wasser % weiblich
Fett % männlich
Wasser % männlich
Befund
Fettgehalt-Anzeige
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Zu mager
|||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Grueso
||||| ||||| |||| ||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Mager
||||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
Demasiado
grueso
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Übergewicht
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Zu übergewichtig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle,
die das Geräte beschädigen würden.
GARANTIE
•
Porcentaje de
grasa Hombre
Fett % männlich
Die obigen Angaben dienen nur als Referenz.
•
Porcentaje de
hidratación Mujer
Wasser % weiblich
Alter über 31
•
•
Porcentaje de
grasa Mujer
Fett % weiblich
•
•
USO
Función de peso
•
Coloque la báscula en una superficie dura y plana (evite las alfombras). Un suelo desigual provocará mediciones poco precisas.
•
Póngase de pie sobre la báscula con ambos pies. El dispositivo se encenderá automáticamente.
•
Distribuya su peso equitativamente y espere mientras la báscula determina su peso.
•
Los dígitos de la pantalla parpadearán antes de mostrar su peso exacto.
•
Para prolongar la vida de la pila, el dispositivo se apagará automáticamente tras 10 segundos, una vez que se baje de la báscula.
Peso en base a la configuración personal
•
El aparato sólo puede funcionar correctamente si permanece sobre él descalzo y con los pies secos. Si es necesario, pase un paño por la
superficie de contacto para mejorar los resultados.
•
Debido a la notable fluctuación de grasa corporal, el momento óptimo de uso es entre las 6 p.m. y las 8 p.m., puesto que la grasa corporal
permanece muy consistente durante este período.
•
Presione el botón AJUSTAR. El número de usuario parpadeará (P0-P12). Utilice los botones SUBIR/BAJAR para seleccionar sus datos
predeterminados.
•
Espere a que el número de usuario deje de parpadear.
•
Permanezca sobre las superficies de contacto con ambos pies.
•
En primer lugar, su peso parpadeará en la pantalla.
•
Tras unos segundos, se mostrarán los siguientes resultados: Fig. 1
REINIGUNG UND WARTUNG
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de nettoyants forts et abrasifs, de tampon à récurer ni de paille de fer, car cela
endommagerait l’appareil.
•
Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando este midiendo, por favor, quédese quieto.
Se recomienda tomar la medición a la misma hora del día y en el mismo sitio.
Súbase a la plataforma de pesado suavemente y no se mueva cuando se esté pesando.
¡El dispositivo sólo puede funcionar correctamente si permanece de pie sobre la superficie de contacto descalzo y con los pies secos!
El principio fundamental de este aparato está basado en la medida de la impedancia eléctrica del cuerpo humano. Para determinar las
características reales del cuerpo, el aparato lanza una débil e indetectable señal eléctrica a través de su cuerpo.
¡Esta señal es generalmente segura! ¡No obstante, lea por favor nuestras instrucciones especiales de seguridad!
Este método de medición se denomina “análisis de impedancia bioeléctrica” (BIA en inglés), un factor basado en la relación entre peso
corporal y los porcentajes asociados de agua corporal, así como otras características biológicas (edad, sexo, peso corporal).
Hay personas pesadas con un porcentaje bien equilibrado de grasa y masa muscular, y hay personas de apariencia delgada con
valores relativamente altos de grasa corporal. La grasa es un factor que supone un grave riesgo al organismo, y en especial, al sistema
cardiovascular. Por tanto, controlar ambos valores (grasa y peso) en un prerrequisito para la salud y la forma física.
Persönliche Daten speichern
•
Die Waage hat Standardwerte, die Sie laut nachstehender Beschreibung ändern können.
•
Führen Sie folgende Schritte nacheinander und innerhalb von ein paar Sekunden durch, ansonsten bricht das Gerät den Eingabemodus
automatisch ab.
•
Drücken Sie die Taste SET. Der Speicherplatz blinkt auf dem Display (P0). Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie SET drücken oder
wählen Sie einen anderen Speicherplatz, indem Sie die AUF/AB- und anschließend die SET-Taste drücken, um zur nächsten Einstellung
zu gelangen.
•
Das Symbol für "männlich" oder "weiblich" blinkt. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von SET oder wählen Sie mit der AUF-/
AB-Taste das Symbol für Ihr Geschlecht und drücken sie, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.
•
Die Einstellung für Körpergröße blinkt. Wählen Sie Ihre Größe durch Drücken der AUF- oder AB-Taste aus. Wenn Sie eine der beiden Tasten
gedrückt halten, wird der Vorgang beschleunigt. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken von SET.
•
Die Einstellung ALTER blinkt. Wählen Sie Ihr Alter durch Drücken der AUF oder AB Taste aus. Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt
halten, wird der Vorgang beschleunigt. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken von START.
GARANTIE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Superficie de contacto
Pantalla
Botón de encendido / configuración
Botón Subir
Botón Bajar
Botón de encendido
ANTES DEL PRIMER USO
Kalorien: Die gemessenen Daten zeigen die Energie an, die Sie entsprechend zu Gewicht, Größe, Alter und Geschlecht benötigen, um den
täglichen Stoffwechsel und normale Aktivitäten aufrecht zu erhalten.
Fehler: Wenn eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt wird, warten Sie, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalten Sie es wieder ein, um
den Betrieb neu zu starten. Wenn die Fehleranzeige nicht verschwunden ist, nehmen Sie die Batterien für 10 Sekunden aus dem Batteriefach.
Lo: Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie.
Err: Überlastanzeige. Das Gewicht auf der Plattform übersteigt die maximale Kapazität der Waage, bitte steigen Sie von der Waage, um
Beschädigungen zu vermeiden.
Err-I: Niedriger Fettanteil ist zu gering.
Err-h: Hoher Fettanteil ist zu hoch.
C: Fehler, bitte erneut prüfen, um ein richtiges Ergebnis zu erhalten.
•
•
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•
•
•
Kontaktfläche
Display
Ein-/Einstellungstaste
Aufwärtstaste
Abwärtstaste
Starttaste
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
•
•
•
•
•
•
Tableau au-delà de 31 ans
Bovenstaande tabellen zijn slechts een indicatie en zijn niet medisch ondersteund.
•
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
Contactoppervlak
Scherm
Aan/instellingen knop
Hoger-toets
Lager-toets
Startknop
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Chart age above 31 years
www.tristar.eu
ES Manual de usuario
SAFETY INSTRUCTIONS
PARTS DESCRIPTION
1. Spier % / Muscle % / % Muscle / Muskeln % / Porcentaje de masa / Músculo / Zaw. % mięśni / % muscoli / Muskler / Svaly% /
Svaly%
2. Vet % / Fat % / % Graisse / Fett % / Porcentaje de grasa / Gordura / Zaw. % tłuszczu / % grasso / Fett / Tuk% / Tuk%
3. Lengte persoon / Height Unit / Unité de taille / Einheit Größe / Unidad de altura / Unidade de altura / Jednostka wzrostu /
Unità di misura dell'altezza / Längdenhet / Jednotka výšky / Jednotka výšky
4. Vocht % / Hydration% / % d'eau / Wasseranteil / Porcentaje de hidratación / Hidratação / Zaw. % wody / % idratazione /
Vattenhalt / Hydratace% / Hydratácia%
5. Botten % / Bone% / % d'os / Knochenanteil / Porcentaje de densidad / Osso / Zaw. % kości / % ossa / Benmassa / Kosti% /
Kosti%
6. Leeftijd / Age / Age / Alter / Edad / Idade / Wiek / Età / Ålder / Věk / Vek
7. Gewichtsaanduiding / Weight Unit / Unité de poids / Gewichtseinheit / Unidad de peso / Unidade de peso / Jednostka wagi
/ Unità di misura del peso / Viktenhet / Jednotka hmotnosti / Jednotka hmotnosti
8. Geslacht / Gender / Genre / Geschlecht / Sexo / Sexo / Płeć / Sesso / Kön / Pohlaví / Pohlavie
9. Gebruikers geheugen nummer / User memory code / Code mémoire utilisateur / Benutzer-Speichermodus / Código de
memoria de usuario / Código de memória do utilizador / Kod pamięci użytkownika / Codice memoria utente / Kod för
användarminne / Kód paměti uživatele / Kód pamäti užívateľa
10. Vet status aanduiding / Fat status indication / Indication de status de graisse / Fettgehaltanzeige / Indicación de estado de
grasa / Indicação da situação de gordura / Wskaźnik zawartości tłuszczu / Indicazione stato del grasso / Statusindikator för
fetthalten / Indikace stavu tělesného tuku / Indikácia stavu telesného tuku
11. Calorieën aanduiding / Calorie Unit / Unité de calorie / Kalorieneinheit / Indicación de estado de grasa / Unidade calórica /
Jednostka kalorii / Unità di misurazione delle calorie / Kalorienhet / Jednotka energie / Jednotka energie
DE Bedienungsanleitung
• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
• Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
• This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
• To protect children against the dangers of electrical appliances, please
make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
you have to select a storage place for the appliance where children
are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
downward position.
• This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
• The appliance must be placed on a stable, level surface.
• All repairs should be made by a competent qualified repair service(*).
• Handle the balance with care, as it is a precise measuring instrument.
Do not drop it or jump on it.
• Do not load the appliance with more than 200kg to avoid damaging
the device.
• If the scales are carried or not going to be used, please store them only
in a horizontal position.
• The body fat analysis scale is not suitable for the following persons:
• Children under 10 years and adults over 85 years
• Persons with symptoms of fever, oedema, or osteoporosis
• Persons undergoing treatment for dialysis
• Persons who use a pacemaker
• Persons who take cardiovascular medication
• Pregnant women
• Sportspersons who perform over 5 hours of intensive sporting
activities each day
• Persons with a heartbeat lower than 60 beats/minute
Batteries
• Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.
Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
• Keep batteries away from children.They are not a toy!
• Do not open the batteries by force.
• Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et cetera)there
is a danger of short-circuiting!
• As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or even
catch fire.this may result in burns.
• For your safety the battery poles should be covered with adhesive strips
during transport.
• If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact
with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes
rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a doctor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FIGURE 1. / FIGUUR 1. / IMAGE 1. / ABBILDUNG 1. / FIGURA 1. / FIGURA 1. /
RYSUNEK 1. / FIGURA 1. / FIGUR 1. / OBRÁZOK 1. / OBRÁZOK 1.
FR Mode d'emploi
Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des
Fachhändlers und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: www.service.tristar.eu
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der
Bedienungsanweisung und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material
kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre
örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.
Esta información se indica únicamente a modo de referencia
Calorías: La lectura de los datos indica la energía que necesita para mantener el metabolismo diario y las actividades ordinarias requeridas para
su peso, altura, edad y sexo.
Error: Si un mensaje de error aparece en la pantalla, espere hasta que el dispositivo se apague. Enciéndalo de nuevo para reiniciar el
funcionamiento. Si el mensaje de error no desaparece, extraiga las pilas del compartimento durante 10 segundos.
Lo: La batería está casi vacía, sustitúyala.
Err: La lectura de los datos indica la energía que necesita para mantener el metabolismo diario y las actividades diarias requeridas para su peso,
altura, edad y sexo.
Err-l: El porcentaje de grasa es demasiado bajo.
Err-h: El porcentaje de grasa es demasiado alto.
C: Error, por favor, vuelva a probar para obtener el resultado correcto.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
No sumerja el aparto en agua o cualquier otro líquido.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasives o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría
dañar el aparato.
GARANTÍA
•
•
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el
propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la
fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro
de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa
de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted
contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de
recogida.
PT Manual de utilizador
PL Instrukcja obsługi
IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
CS Návod na použití
SK Návod na použitie
CUIDADOS IMPORTANTES
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
• Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar
o aparelho. Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o
comprovativo de compra e, se possível, a caixa com as embalagens
interiores.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido
supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para
isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho
onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está
pendurado para baixo.
• Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
fins para os quais foi concebido.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
• Todas as reparações devem ser realizadas por um reparação qualificado
e competente (*).
• Manuseie a balança com cuidado uma vez que é um instrumento de
medição preciso. Não a deixe cair ou salte em cima dela.
• Não coloque no aparelho mais do que 200kg para evitar danificar o
mesmo.
• Se as balanças forem transportadas ou não forem ser utilizadas, por
favor, guarde-as apenas na posição horizontal.
• A balança de análise de gordura corporal não é adequada para as
seguintes pessoas:
• Crianças com idade inferior a 10 anos e adultos com mais de 85 anos
• Pessoas com sintomas de febre, edema ou osteoporose
• Pessoas a fazer hemodiálise
• Pessoas que utilizem pacemaker
• Pessoas que tomem medicação para o coração
• Grávidas
• Desportistas que façam mais de 5 horas de actividade desportiva
por dia
• Pessoas com uma batida cardíaca inferior a 60 batidas/minuto
Baterias
• Não exponha a bateria a altas temperaturas ou à luz directa do sol.
Nunca coloque as baterias no lume. Existe perigo de explosão!
• Mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Não são um
brinquedo!
• Não abra as baterias à força.
• Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos etc.);
existe o perigo de curto-circuito!
• Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
consideravelmente ou mesmo criar um incêndio. Isto poderá resultar
em queimaduras.
• Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com
fitas adesivas durante o transporte.
• Se a bateria tiver uma fuga, não lave o líquido. O outro líquido deverá
ser bem lavado e os olhos devem ser lavados com água limpa. Se os
sintomas persistirem por favor, consulte um médico.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kartę
gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym
opakowaniem.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy,
chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią
nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
• Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
• Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
• Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i
wykwalifikowanego naprawa(*).
• Obchodź się z wagą ostrożnie, jest to precyzyjny przyrząd do mierzenia.
Nie upuść jej, ani na nią nie skacz.
• Nie obciążaj urządzenia ładunkiem większym niż 200kg, aby uniknąć
zniszczenia przyrządu.
• Podczas przenoszenia wagi, lub kiedy nie będzie używana, proszę
trzymać ją w pozycji pionowej.
• Waga mierząca tkankę tłuszczową nie jest odpowiednia dla
następujących osób:
• dzieci poniżej 10 roku życia oraz dorosłych powyżej 85 roku życia
• osób z objawami gorączki, obrzęku lub osteoporozy
• osób poddawanych dializie
• osób używających rozrusznika serca
• osób biorących lekarstwa na choroby układu krążenia
• kobiet w ciąży
• sportowców, którzy odbywają codziennie 5-godzinne intensywne
treningi osób z tętnem mniejszym niż 60 uderzeń na minutę
Baterie
• Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur lub
bezpośredniego światła słonecznego. Nigdy nie wrzucaj baterii do
ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
• Trzymaj baterie z dala od dzieci. To nie zabawki!
• Nie otwieraj baterii na siłę.
• Unikaj kontaktu z przedmiotami z metalu (pierścionki, gwoździe, śruby,
itd.), jako że istnieje możliwość zwarcia!
• W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie rozgrzać, a nawet zapalić.
Wskutek tego można się poparzyć.
• Dla własnego bezpieczeństwa, podczas transportu bieguny baterii
powinny być zakryte taśmą samoprzylepną.
• Jeśli bateria przecieka, nie wycieraj jej. W razie kontaktu z tą cieczą,
należy dokładnie umyć ręce, a oczy przemyć czystą wodą. Jeśli objawy
nie ustąpią, skontaktuj się z lekarzem.
• Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
• Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in
funzione l’apparecchio. Conservare istruzioni, certificato di garanzia,
ricevuta di acquisto e, se possibile, la scatola con l’imballaggio interno.
• L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i
bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni
sull’uso dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile della loro
sicurezza.
• Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
• Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Far effettuare tutte le riparazioni da un riparazione qualificato (*).
• Maneggiare con cura la bilancia, poiché è uno strumento di precisione.
Non farla cadere e non saltarci sopra.
• Non caricare l'apparecchio con più di 200 kg per evitare di
danneggiarlo.
• Mantenere l'apparecchio sempre in posizione orizzontale, sia durante il
trasporto, sia quando viene riposto dopo l’uso.
• La misurazione del grasso corporeo non è adeguata nei seguenti
soggetti:
• Bambini sotto i 10 anni e adulti sopra gli 85 anni.
• Persone con sintomi di febbre, edema o affetti da osteoporosi.
• Persone che subiscono trattamento per dialisi.
• Persone che utilizzano un pacemaker.
• Persone che prendono farmaci cardiovascolari.
• Donne incinte.
• Persone che effettuano più di 5 ore di attività sportiva intensa al
giorno.
• Persone con un battito cardiaco più basso di 60 battiti al minuto.
Batterie
• Non esporre la batteria a temperature elevate o a luce solare diretta.
Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono dei
giocattoli.
• Non aprire le batterie.
• Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in
quanto possono causare cortocircuiti.
• Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi
notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
• Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria vanno coperti con
del nastro adesivo.
• Se la batteria perde del liquido, non entrare in contatto con esso. In
caso di contatto con gli occhi, lavarli accuratamente con l'acqua. Se i
sintomi persistono consultare un medico.
• Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
• Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
• Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
• Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
• Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
• Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalificerad reparation
(*).
• Hantera vågen försiktigt, eftersom den är ett exakt mätinstrument.
Tappa den inte igolvet, och hoppa inte på den.
• Belasta inte vågen med mer än 200kg för att undvika att den skadas.
• Om vågen ska transporteras, eller om den inte används, ska den
förvaras i horisontell position.
• Vågen för analys av kroppsfett är inte lämplig för följande personer:
• Barn under 10 år och äldre personer över 85 år
• Personer med symptom som feber, ödemeller benskörhet
• Personersom genomgår behandling med dialys
• Personersom använder en pacemaker
• Personersom tar hjärtmedicin
• Gravida kvinnor
• Idrottspersoner som tränar mer än 5 timmar om dagen med
intensiva sportaktiviteter
• Personer med en puls som understiger 60 slag/minut
Batterier
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller direkt solljus.Kasta
aldrig batterierna i en öppen eld. Batterierna kan explodera!
• Se till att barn inte får tag i batterierna. De är inga leksaker!
• Öppna inte batterierna med kraft.
• Undvik kontakt med metallföremål (ringar, spikar, skruvar, etc.).
Batterierna kan kortslutas!
• Om batterierna kortsluts kan de bli upphettade och i värsta fall börja
brinna, viket kan orsaka brännskador.
• För din säkerhets skull bör batteripolerna täckas med självhäftande tejp
under transport.
• Om ett batteri läcker ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt
med hud eller ögon. Om detta händer måste du skölja de berörda
ytorna med rent vatten. Kontakta läkare om symptomen kvarstår.
• Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za
případná poškození
• Před použitím tohoto zařízení si prosím přečtěte pečlivě návod
k použití. Uchovejte také tento návod, záruční list, doklad o nákupu a,
je-li to možné, i karton vnitřního balení.
• Tento spotřebič není určen k použití osobám (včetně dětí) se sníženou
psychickou, motorickou či mentální způsobilostí, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, dokud nebudou vedeni či zaškoleni v používání
tohoto spotřebiče osobou, jenž je odpovědná za jejich bezpečnost.
• Pro ochranu dětí před nebezpečím elektrických spotřebičů prosím
zajistěte, aby spotřebič nikdy neležel bez dozoru. Proto byste měli
vyhradit spotřebiči místo, kde na něj děti nemohou dosáhnout. Ujistěte
se, že kabel není zavěšen směrem dolů.
• Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl
vyroben.
• Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
• Všechny opravy by měl provádět kompetentní kvalifikovaný servisnímu
(*).
• S přístrojem zacházejte opatrně, je to přesný měřící přístroj. Neupusťte
ho na zem nebo na něj nešlapejte.
• Nezatěžujte zařízení více jak 200 kg. Předejdete tak jeho poškození.
• Pokud přístroj převážíte nebo když není delší dobu používán, umístěte
ho do horizontální polohy.
• Váha měřící tělesný tuk není vhodná pro následující osoby:
• Děti mladší 10ti let a dospělé starší 85ti let
• Osoby se symptomy horečky, edému nebo osteoporózy
• Osoby podstupující dialýzu
• Osoby používající kardiostimulátor
• Osoby užívající léky na kardiovaskulární choroby
• Těhotné ženy
• Sportovce provádějící 5 hodin intenzivních sportovních aktivit
každý den
• Osoby s tepem nižším než 60 tepů/min
• V prípade ignorovania bezpečnostných pokynov výrobca nie je
zodpovedný za prípadné poškodenie.
• Pred použitím tohto zariadenia si prosím prečítajte dôkladne návod
na použitie. Uchovajte tiež tento návod, záručný list, doklad o nákupe a
ak je možné aj kartón vnútorného balenia.
• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobám (vrátane detí) so
zníženou psychickou, motorickou či mentálnou spôsobilosťou, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokým nebudú vedení či zaškolení
v používaní tohto zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Kvôli ochrane detí pred nebezpečenstvom spôsobeným elektrickými
zariadeniami, prosím, zaistite, aby zariadenie nikdy nezostalo bez
dozoru. V dôsledku toho je zariadeniu potrebné vyhradiť miesto, kde
naň deti nemôžu dočiahnuť. Uistite sa, že kábel nie je zavesený smerom
dolu.
• Toto zariadenie sa môže používať iba v domácnosti za účelom, na ktorý
bolo vyrobené.
• Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu.
• Všetky opravy by mal prevádzať kompetentný kvalifikovaný servis(*).
• Zaobchádzajte s váhou opatrne a starostlivo, pretože toto je nástroj
presného merania. Nespadnite a nenechajte spadnúť so zariadením a
ani po ňom neskáčte.
• Nepreťažujte a nenakladajte príliš veľa na zariadenie viac ako 200 kg,
aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja.
• Ak sa váhy prenášajú alebo sú nosené alebo sa nebudú používať,
prosíme uskladnite ich len v horizontálnej pozícií.
• Váhy na analýzu tuku v tele nie sú vhodné pre nasledujúce osoby:
• Deti mladšie ako 10 rokov a dospelých starších ako 85 rokov
• Osoby so symptómami horúčky, edému alebo osteoporózy
• Osoby, ktoré podstupujú liečenie a ošetrenie na dialýzu
• Osoby, ktoré používajú kardiostimulátor
• Osoby, ktoré berú medikamenty a lieky na kardiovaskulárne choroby
• Tehotné ženy
• Športovci, ktorí vykonávajú viac ako 5 hodín aktivít každý deň
• Osoby s tlkotom/tepom srdca nižším ako 60 úderov/minúta
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Superfície de contacto
Ecrã
Botão ligar/definir
Botão cima
Botão baixo
Botão iniciar
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
Pese/utilize sempre o prato da balança numa superfície lisa e sólida. Quando medir, mantenha-se imóvel.
Aconselha-se que faça medições à mesma hora e no mesmo local.
Suba para a plataforma de pesagem com cuidado e, quando estiver a medir, mantenha-se imóvel.
O dispositivo só funciona correctamente se se colocar em contacto com a superfície com os pés secos e descalços!
O objectivo principal deste dispositivo baseia-se na medição da impedância eléctrica dentro do corpo humano. De modo a determinar os
dados corporais reais, o dispositivo envia um sinal eléctrico fraco e imperceptível.
O sinal é, em geral, seguro! No entanto, por favor, leia as instruções especiais de segurança!
O método de medição é referido como "análise de impedância bioeléctrica" (BIA), um factor que se baseia na relação entre o peso corporal
e as percentagens de água corporal associadas bem como outros dados biológicos (idade, sexo, peso corporal).
Existem pessoas pesadas com uma percentagem bem equilibrada entre gordura e massa muscular, e existem pessoas magras com valores
de gordura corporal significativamente altas. A gordura é um factor que coloca tensão no corpo, em particular no sistema cardiovascular.
Portanto, o controlo de ambos os valores (gordura e peso) é um pré-requisito para saúde e boa forma.
UTILIZAÇÃO
Função de Pesagem
•
Coloque a balança numa superfície lisa e dura (evite carpetes). Um chão desnivelado contribui para medições incorrectas.
•
Ponha-se em cima da balança com ambos os pés. O dispositivo ligar-se-á automaticamente.
•
Distribua o seu peso igualmente e aguarde até que a balança o determine.
•
Os dígitos no ecrã irão piscar antes de o seu peso exacto ser indicado.
•
De modo a alargar o tempo útil da bateria, o dispositivo irá automaticamente desligar-se 10 segundos após ter saído da balança.
Guardar dados pessoais
•
A balança tem valores padrão que pode alterar, tal como descrito abaixo.
•
Realize os passos seguintes, em sequência e dentro de alguns segundos, caso contrário o dispositivo irá automaticamente cancelar o
modo de entrada.
•
Prima o botão SET. O espaço de memória irá piscar no ecrã (P0). Confirme a configuração premindo SET ou seleccione outro espaço de
memória premindo o botão UP/DOWN e depois SET para ir para a configuração seguinte.
•
O símbolo para "homem" ou "mulher" irá piscar. Confirme a configuração premindo SET ou utilize o botão UP/DOWN para escolher o
símbolo do seu género e depois prima para ir para a configuração seguinte.
•
A configuração de altura irá piscar. Seleccione a sua altura premindo o botão UP ou DOWN. Manter um dos botões premidos irá acelerar o
processo. Confirme a sua entrada premindo SET.
•
A configuração AGE irá piscar. Seleccione a sua idade premindo o botão UP ou DOWN. Manter um dos botões premidos irá acelerar o
processo. Confirme a sua entrada premindo START.
Pesagem com base nas definições pessoais
•
O dispositivo só funciona correctamente se se colocar em cima do mesmo com os pés secos e descalços. Se necessário, limpe a superfície
de contacto para melhorar os resultados.
•
Devido à flutuação significativa da gordura corporal, o tempo de avaliação optimizado situa-se entre as 18h e as 20h, uma vez que a
gordura corporal permanece muito consistente durante este período de tempo.
•
Prima o botão SET, o número de utilizador irá piscar (P0-P12). Utilize o botão UP/DOWN para seleccionar os seus dados pré-configurados.
•
Aguarde até que o número de utilizador pare de piscar.
•
Coloque-se em contacto com as superfícies com ambos os pés.
•
Em primeiro lugar, o seu peso irá piscar no ecrã.
•
Após alguns segundos, serão exibidos os seguintes resultados: Fig. 1
ACERCA DE GORDURA, HIDRATAÇÃO E CALORIAS
% gordura e % hidratação
•
A percentagem de gordura é um índice da gordura corporal no ser humano.
•
O conteúdo adiposo no corpo humano tem um certo nível. O excesso de gordura trará efeitos nocivos no metabolismo, logo, poderão
surgir várias doenças. Para obter mais informações, consulte o seu médico.
•
A percentagem de hidratação é um índice dos líquidos no corpo humano. Um valor muito alto ou muito baixo é prejudicial para a saúde.
Aconselhe-se junto do seu médico.
•
Tabela de avaliação da aptidão física com relação aos níveis de gordura/hidratação
•
Após a sua pesagem, pode utilizar as tabelas seguintes como referência:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidratação %
Mulher
Gordura % Homem
Hidratação % Homem
Estado
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Muito magro
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Magro
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Gordo
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Muito gordo
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Zachowywanie swoich danych
•
Waga posiada wstępnie zapisane wartości, które możesz zmienić, co jest opisane poniżej.
•
Wszystkie kroki muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności i w przeciągu 10 sekund, w przeciwnym razie urządzenie automatycznie
skasuje tryb wpisywania.
•
Naciśnij przycisk SET. Pasek pamięci wyświetli się na ekranie (P0). Potwierdź to ustawienie przez naciśnięcie SET, albo wybierz inny pasek
pamięci przez naciskanie przycisku UP/DOWN (w górę/w dół), a następnie SET, aby przejść do kolejnego ustawienia.
•
Wyświetli się symbol "mężczyzny" lub "kobiety". Potwierdź ustawienie przez naciśnięcie przycisku SET, albo użyj przycisku w górę/w dół,
aby wybrać symbol odpowiadający Twojej płci, a następnie naciśnij i przejdź do kolejnego ustawienia.
•
Wyświetli się ustawienie wzrostu. Wybierz swój wzrost, używając przycisków w górę lub w dół. Przytrzymywanie jednego z przycisków
przyśpieszy proces. Potwierdź swój wpis, naciskając SET.
•
Wyświetli się ustawienie wieku. Wybierz swój wiek, używając przycisków w górę lub w dół. Przytrzymywanie jednego z przycisków
przyśpieszy proces. Potwierdź swój wpis, naciskając START.
Ważenie w oparciu o ustawienia osobiste
•
Urządzenie to może poprawnie funkcjonować tylko wtedy, kiedy staniesz na nim bosymi, suchymi stopami. Jeśli to konieczne, wytrzyj
powierzchnię platformy, aby poprawić wyniki.
•
Z powodu znacznej fluktuacji tkanki tłuszczowej, optymalnymi godzinami testu są 6 do 8 wieczorem, jako że wtedy tkanka tłuszczowa jest
najbardziej jednolita.
•
Naciśnij przycisk SET, a wyświetli się numer użytkownika (P0-P12). Aby wybrać swoje zapisane dane, użyj przycisków w górę/w dół.
•
Poczekaj, aż numer użytkownika przestanie migać.
•
Stań na platformie wagi obiema stopami.
•
Najpierw na ekranie wyświetli się Twoja waga.
•
Po paru sekundach wyświetlą się następujące dane: Fig. 1
INFORMACJE NA TEMAT TŁUSZCZU, WODY I KALORII
Zawartość procentowa tłuszczu i wody
•
Zawartość tłuszczu jest wskaźnikiem procentowej zawartości tłuszczu w ciele człowieka.
•
Zawartość tłuszczu w ciele człowieka powinna mieć określony poziom; nadmierna ilość tłuszczu ma negatywny wpływ na metabolizm, a
tym samym przyczynia się do różnych chorób. Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.
•
Zawartość wody jest wskaźnikiem procentowej zawartości wody w ciele człowieka. Zbyt wysoka lub zbyt niska zawartość procentowa
wody jest niekorzystna dla zdrowia i wymaga konsultacji z lekarzem.
•
Tabela wartości prawidłowej zawartości tłuszczu/wody
•
Po ważeniu można skorzystać z poniższej tabeli wartości jako odniesienia:
Hidratação %
Mulher
Gordura % Homem
Hidratação % Homem
Estado
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Muito magro
|||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Magro
||||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Gordo
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Muito gordo
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Calorias: Os dados indicam a energia que necessita para o seu metabolismo e actividades diárias para o seu peso, altura, idade e sexo.
Erro: Se surgir uma mensagem de erro no ecrã, aguarde até que o dispositivo seja desligado. Volte a ligá-lo para reiniciar a operação. Se o ecrã
de erro não desaparecer, retire as baterias do compartimento das baterias durante 10 segundos.
Lo: A pilha está quase vazia. Substitua-a.
Err: Indicação de sobrecarga. O sujeito de pesagem na plataforma excede a capacidade máxima da escala, pelo que saia para evitar danos.
Err-l: A percentagem de gordura baixa está demasiado baixa.
Err-h: A percentagem de gordura alta está demasiado alta.
C: Erro, volte a testar para obter o resultado correcto.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•
•
Não mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido.
Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palhade-aço, que danificam o aparelho.
GARANTIA
•
•
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e
o número de artigo do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu
ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue
num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual
de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser
reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às
autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
•
•
•
Zaw. %
t³uszczuKobieta
Zaw. % t³uszczu
Mê¿czyzna
Zaw. % t³uszczu
Mê¿czyzna
Zaw. % wody
Mê¿czyzna
Stan
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Zbytniski
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Niski
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normalny
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Wysoki
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Zbytwysoki
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Memorizzare dati personali
•
La bilancia ha dei valori preimpostati che è possibile cambiare nel modo descritto qui di seguito.
•
Seguire i punti seguenti a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro, in caso contrario, il dispositivo uscirà dalla modalità di immissione dati.
•
Premere il pulsante SET. Lo spazio di memoria lampeggerà sul display (P0). Confermare l'impostazione premendo SET o selezionare un
altro spazio di memoria premendo i pulsanti SU/GIÙ. Quindi premere SET per passare al prossimo punto.
•
Lampeggerà il simbolo "Uomo" o "Donna". Confermare l'impostazione premendo SET o usare i pulsanti SU / GIÙ per selezionare il simbolo
del sesso desiderato e premere SET per passare al prossimo punto.
•
Lampeggerà l'impostazione dell'altezza. Selezionare la propria altezza premendo i pulsanti SU o GIÙ. Tenere premuto uno dei due pulsanti
per velocizzare la ricerca. Confermare l'impostazione premendo SET.
•
Lampeggerà l'impostazione dell'età. Selezionare la propria età premendo i pulsanti SU o GIÙ. Tenere premuto uno dei due pulsanti per
velocizzare la ricerca. Confermare l'impostazione premendo START.
Pesatura in base alle impostazioni personali
•
Il dispositivo funziona correttamente solo se l'utente è in piedi scalzo e con i piedi asciutti sulla bilancia. Se necessario, pulire la superficie
di contatto per migliorare i risultati.
•
Dato che la massa grassa corporea fluttua notevolmente nell'arco della giornata, il momento ideale per pesarsi è tra le 18:00 e le 20:00,
poiché il grasso corporeo generalmente rimane costante in questo lasso di tempo.
•
Premendo il pulsante SET, apparirà il numero dell'utente sul display (P0-P12). Selezionare i dati salvati usando i pulsanti SU/ GIÙ.
•
Attendere che il numero dell'utente smetta di lampeggiare.
•
Salire sulle superfici di contatto con entrambi i piedi.
•
Il peso rilevato apparirà per primo.
•
Dopo alcuni secondi, saranno indicati i seguenti risultati: Fig. 1
INFORMAZIONI SU GRASSO, IDRATAZIONE E CALORIE
•
•
•
Zaw. % t³uszczu
Mê¿czyzna
Zaw. % t³uszczu
Mê¿czyzna
Zaw. % wody
Mê¿czyzna
Stan
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Zbytniski
|||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Niski
||||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normalny
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Wysoki
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Zbytwysoki
% grasso
donna
Powyższe dane służą wyłącznie jako odniesienie
Kalorie: Odczyt danych wskazuje energię, której zapewnienie jest niezbędne pod względem dziennego metabolizmu i zwykłych czynności oraz
która została określona dla danej wagi, wzrostu, wieku i płci.
Błąd: Jeśli na ekranie pojawi się wiadomość o błędzie, poczekaj, aż urządzenie się wyłączy. Włącz je ponownie i zacznij od początku. Jeśli błąd
nie zniknie, wyciągnij baterie z komory baterii na 10 sekund.
Lo: Bateria jest już prawie wyczerpana, wymienić baterię.
Err: Wskaźnik przeładowania. Osoba ważona przekracza maksymalne zdolności wagowe urządzenia. Proszę zejść z wagi, aby uniknąć jej
uszkodzenia.
Err-l: Niski poziom tłuszczy jest zbyt niski.
Err-h: Wysoki poziom tłuszczy jest zbyt wysoki.
C: Błąd, proszę powtórzyć test w celu uzyskania właściwych wyników.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•
•
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani żrących środków czyszczących, zmywaków do
szorowania ani druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
GWARANCJA
•
•
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego
został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu,
nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać
zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na
urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają
się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W
celu uzyskania informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.
•
•
•
% idratazione
donna
% grasso uomo
% idratazione
uomo
Stato
ANVÄNDNING
Spara personliga uppgifter
•
Vågen har förinställda värden som du kan ändra enligt nedanstående procedur.
•
Utför följande steg i ordning och inom några sekunder, annars kommer enheten att avsluta inmatningsläget automatiskt.
•
Tryck ner knappen SET (INSTÄLLNING). Minnesplatsen blinkar i displayen (P0). Bekräfta inställningarna genom att trycka ner SET
(INSTÄLLNING)eller välj en annan minnesplatsgenom att trycka ner knappen UP/DOWN (UPP/NER)och sedan SET (INSTÄLLNING) för att gå
till nästa inställning.
•
Symbolen för ”man” eller ”kvinna” blinkar. Bekräfta inställningen genom att trycka ner SET (INSTÄLLNING)eller använd knappen UP/DOWN
(UPP/NER)för att välja symbolen för det kön du tillhör och tryck igen för att gå till nästa inställning.
•
Inställningen för längd blinkar. Ange din längd genom att trycka ner knappen UP/DOWN (UPP/NER). Om du håller ner en av knapparna
påskyndas processen. Bekräfta din inställning genom att trycka ner SET (INSTÄLLNING).
•
Inställningen för ålder blinkar. Ange din ålder genom att trycka ner knappen UP/DOWN (UPP/NER). Om du håller ner en av knapparna
påskyndas processen. Bekräfta din inställning genom att trycka ner SET START.
Vägning baserad på personliga inställningar
•
Vågen fungerar endast om du står på kontaktytan med bara och torra fötter. Torka av kontaktytan om det behövs för att förbättra
resultaten.
•
På grund av att kroppsfettet varierar avsevärt är den optimala testperioden mellan kl. 18.00 och 20.00, eftersom kroppsfettet håller sig
mycket konstant under denna tidsperiod.
•
Tryck ner knappen SET (INSTÄLLNING), och de olika användarnumren(P0-P12). kommer att blinka.Använd knappen UP/DOWN (UPP/NER)
för att välja dina förinställda uppgifter.
•
Vänta tills användarnumret slutar att blinka.
•
Ställ dig på kontaktytorna med dina båda fötter.
•
Först kommer siffrorna för din vikt att blinka i displayen.
•
Efter några sekunder visas följande resultat: Fig. 1
OM FETT, VATTENHALT OCH KALORIER
Fett i % och vattenhalt i %
•
Själva fett-% är ett index i % för fetthalten i människokroppen.
•
Fetthalten i människokroppen har en viss nivå, ett överflöd av fett kommer att ge en negativ effekt på ämnesomsättningen och kan
därmed leda till att ett antal sjukdomar uppstår. Vänligen konsultera din läkare för råd.
•
Vattenhalt i % är ett index för vattenhalten i människokroppen. En för hög eller låg halt är dåligt för din hälsa, vänligen rådgör med din
läkare
•
Tabell för hälsoanalys av fett-/vattenhalt
•
Efter att ha vägt dig, kan du använda de följande bedömningstabellerna som referens:
||||| ||||
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Underviktig
|||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Smal
||||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Kraftig
||||| ||||| |||| ||||
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normal
||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Överviktig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
54.9-51.9
Kraftig
||||| ||||| |||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normale
||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Överviktig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Grasso
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Molto grasso
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Molto magro
|||||
58,3-55,3
Magro
||||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normale
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Grasso
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Molto grasso
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
PULIZIA E MANUTENZIONE
Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressive e abrasivi, pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il
dispositivo.
GARANZIA
•
|||||
Smal
20.1-25.5
Calorie: La lettura dei dati indica l'energia necessaria a sostenere il metabolismo quotidiano e le attività ordinarie in base al vostro peso, alla
vostra altezza, all'età e al sesso.
Errore: Se sul display compare un messaggio di errore, attendere che il dispositivo si spenga. Riaccenderlo per riprendere l'utilizzo. Se l'errore
sul display persiste, rimuovere le batterie dal vano batterie e attendere 10 secondi prima di inserirle.
Lo: La batteria è quasi vuota, sostituisci la batteria.
Err: Indicazione sovraccarico. Il peso sulla piattaforma eccede la capacità massima della bilancia. Scendere dalla bilancia per evitare danni
all'apparecchio.
Err-l: La percentuale di grasso bassa è eccessivamente bassa.
Err-h: La percentuale di grasso alta è eccessivamente alta.
C: Errore, riprovare per ottenere risultati corretti.
•
Underviktig
51.5-47.8
66,0-58,4
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per
il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di
acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto
centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il
manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere
riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in
merito ai punti di raccolta.
Èárová indikace
61.1-58.1
25.1-30.5
15,1-19,5
Stav
66.0-61.2
||||| ||||
4,0-15,0
Hydratace % Muži
11.1-15.5
|||||
54,9-51,6
Tuk % Muži
4.0-11.0
Magro
Tuk % Ženy
Hydratace % Ženy
Tuk % Muži
Hydratace % Muži
Stav
Èárová indikace
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Underviktig
|||||
Fett % Kvinnor
Vatten-% Kvinnor
Fett % Män
Vatten-% Män
Status
Stapel- indikation
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Smal
||||| ||||
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Underviktig
|||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Smal
||||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Kraftig
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Överviktig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normal
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Kraftig
||||| ||||| |||| ||||
Výše uvedené informace jsou pouze orientační
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Överviktig
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Kalorie: Údaj označuje energii, kterou potřebujete pro zachování denního metabolismu a běžných aktivit a která odpovídá Vaší hmotnosti,
výšce, věku a pohlaví.
Chyba: Pokud se na displeji zobrazí zpráva o chybě, počkejte, až se přístroj vypne. Pro restart přístroj znovu zapněte. Pokud nezmizela z displeje
zpráva o chybě, vyjměte z přístroje barerie na 10 sekund.
Lo: Baterie je téměř prázdná, vyměňte ji za novou.
Err: Indikace přetížení. Vážená osoba překračuje maximální míru váhy, prosím, vystupte z váhy, abyste ji nepoškodili.
Err-l: Procento tuku je příliš nízké.
Err-h: Procento tuku je příliš vysoké.
C: Chyba, prosím, opakujte vážení, abyste získali správný výsledek.
Informationen ovan är endast som referens
Kalorier: Siffervärdet anger det energitillskott du behöver för att upprätthålla din dagliga ämnesomsättning och vanliga aktiviteter i
förhållande till din vikt, längd, ålder och kön.
Fel: Om ett felmeddelande visas i displayen ska du vänta tills vågen stängs av. Sätt på den igen för att påbörja proceduren på nytt. Om
felmeddeandet inte försvinner ska du ta ut batterierna ut batterifacket under 10 sekunder.
Lo: Batteriet är nästan tomt, byt ut batteriet.
Err: Siffervärdet anger det energitillskott du behöver för att upprätthålla din dagliga ämnesomsättning och vanliga aktiviteter i förhållande till
din vikt, längd, ålder och kön.
Err-l: Låg fettprocent är för låg.
Err-h: Hög fettprocent är för hög.
C: Fel, var vänlig prova igen för att få rätt resultat.
•
•
Přístroj neponořujte do vody či jiné tekutiny.
Spotøebiè èistìte vlhkým hadøíkem. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo brusné èisticí prostøedky, drátìnku nebo škrabku, což by poškodilo
spotøebiè.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
ZÁRUKA
•
GARANTI
•
•
Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna
och för det ändamål som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum,
återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.
För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna
viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att
skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
•
•
•
•
Zariadenie a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
Vždy vážte/používajte váhy na tvrdom a rovnom plochom povrchu. Keď sa meriate a vážite, prosíme zostaňte stáť pokojne a nehýbte sa.
Odporúča sa, aby ste vykonávali merania v ten istý deň a na tom istom mieste.
Mierne a pomaly si stúpnite na platformu váženia a keď sa vážite, prosíme stojte pokojne a nehýbte sa.
Zariadenie môže fungovať správne len vtedy, ak stojíte na kontaktnom povrchu bosými/nahými, suchými nohami!
Hlavný princíp tohto zariadenia je založený na meraní elektrickej impedancii v rámci vnútri ľudského tela. Aby ste určili údaje o aktuálnom
tele, zariadenie má slabé, neviditeľné nevšimnuteľné/nezjavné vedenie elektrického signálu cez vaše telo.
Tento signál je vo všeobecnosti bezpečný! Avšak, prosíme prečítajte si naše špeciálne bezpečnostné inštrukcie!
Spôsob merania odkazuje na niečo ako "analýza bioelektrickej impedancie" (BIA), faktor, ktorý je založený na vzťahu medzi telom a váhou/
hmotnosťou a pridruženou vodou v tele a percentom vody v tele ako aj na iných biologických údajoch (vek, pohlavie, hmotnosť tela).
Sú ťažké osoby s dobre vyrovnaným percentom a podielom tuku a svalovej hmoty, a existujú zdanlivo a domnele chudé a štíhle osoby
s výrazne vysokými hodnotami tuku v tele, tuk je faktor, ktorý vytvára problémy, napätie a tlak, ťažkosti a zaťaženie v tele, obzvlášť
kardiovaskulárneho systému. A preto, kontrolovanie oboch hodnôt (tuk a váha/hmotnosť) je nevyhnutný predpoklad pre zdravie a zdravú
kondíciu a spôsobilosť.
POUŽITIE
Funkcia váženia hmotnosti
•
Umiestnite váhy na tvrdý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom). Nerovná podlaha prispieva k nepresným meraniam.
•
Postavte sa na váhy oboma nohami. Prístroj sa zapne automaticky.
•
Rozmiestnite vašu váhu tela rovnomerne a počkajte, aby váha určila vašu hmotnosť.
•
Číslice na displeji budú blikať a ukazovať vašu presnú hmotnosť tela.
•
Aby sa predĺžila a zachovala životnosť batérie, zariadenie sa automaticky vypne po 10 sekundách, potom ako ste z váhy zostúpili.
Ukladanie osobných údajov
•
Váhy majú prednastavené hodnoty, ktoré môžete zmeniť, ako je popísané nižšie.
•
Vykonajte nasledujúce kroky v danom poradí a v rámci niekoľkých sekúnd, inak zariadenie automaticky zruší režim vstupu.
•
Stlačte tlačidlo SET. Medzera na pamäť bude blikať na displeji (PO). Potvrďte nastavenie stlačením SET alebo vyberte inú medzeru na pamäť
stlačením tlačidla HORE/NADOL a potom tlačidla SET a choďte na ďalšie nastavenie.
•
Symbol pre "mužov" alebo "ženy" bude blikať. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla SET alebo použite tlačidlo HORE/NADOL a vyberte
symbol pre vaše pohlavie a potom stlačte tlačidlo SET a choďte na ďalšie nastavenie.
•
Nastavenie výšky bude blikať. Vyberte vašu výšku stlačením tlačidla HORE alebo NADOL. Podržte smerom nadol jedno z tlačidiel a to zrýchli
proces vyhľadávania. Potvrďte vaše zadanie a údaj stlačením SET.
•
Nastavenie VEKU bude blikať. Vyberte váš vek stlačením tlačidla HORE a NADOL. Podržte nadol jedno z tlačidiel a to zrýchli proces. Potvrďte
vaše zadanie, údaj stlačením tlačidla START.
Váženie na základe osobných nastavení
•
Prístroj alebo zariadenie môže fungovať správne len vtedy, ak stojíte na zariadení holými, bosými nohami. Ak je potrebné, poutierajte
kontaktný povrch, čo môže zlepšiť výsledky.
•
Kvôli výraznej fluktuácii a zmenám tuku v tele, optimálny čas testovania a váženia je medzi 18,00 hod. a 20,00 hod. večer, pretože tuk v tele
zostáva veľmi súvislý a pevný počas tohto obdobia.
•
Stlačte tlačidlo SET, číslo užívateľa bude blikať (P0-P12). Použite tlačidlo HORE/NADOL a vyberte vaše prednastavené dáta či údaje.
•
Počkajte kým, číslo užívateľa prestane blikať.
•
Postavte sa na kontaktné povrchy oboma nohami.
•
Najprv bude blikať vaša hmotnosť na displeji.
•
Po niekoľkých sekundách, nasledujúce výsledky sa zobrazia: Obr. 1
Tuk % a hydratácia %
•
Tuk % je ukazovateľom % obsahu tuku v ľudskom tele.
•
Obsah tuku v ľudskom tele je na určitej úrovni, nadbytok tuku prináša so sebou zlé dopady a účinky na metabolizmus, a preto rozličné a
rôzne choroby môžu telo napadnúť. Prosíme kontaktujte vášho lekára a poraďte sa.
•
Hydratácia % je ukazovateľom hydratácie a obsahu vody v ľudskom tele. Príliš vysoké alebo príliš nízke percento vody a obsah vody vo
vašom tele je nepriaznivé pre vaše zdravie, prosím informujte sa u vášho lekára a požiadajte o radu.
•
Tabuľka pre vyhodnotenie telesnej kondície z hľadiska obsahu tuku/vody v tele
•
Po odvážení sa, môžete použiť nasledujúce hodnotiace tabuľky a grafy ako referencie:
Tabuľka pre vek do 30 rokov
Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán v souladu s účelem, pro nějž byl vyroben. Navíc
by běl být doložen originální doklad (faktura nebo doklad o koupi), kde je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo
výrobku.
Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento přístroj na konci své životnosti nesmí být odhozen do běžného komunálního odpadu, ale musí být odnesen na místo, kde se
recyklují elektrické přístroje a spotřební elektronika. Tento symbol na zařízení, v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou
skutečnost upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k
ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.
Tuk % Žena
Hydratácia, voda % Žena
Tuk % Muž
Hydratácia, voda % Muž
Stav
Indikácia kľúčového riadku
4.0-16.0
66.0-57.8
4.0-11.0
66.0-61.2
Príliš chudý,
štíhly
|||||
16.1-20.5
57.5-54.7
11.1-15.5
61.1-58.1
Chudý,
štíhly
||||| ||||
20.6-25.0
54.6-51.6
15.6-20.0
58.0-55.0
Normálny
||||| |||| ||||
25.1-30.5
51.5-47.8
20.1-25.5
54.9-51.9
Tučný
||||| ||||| |||| ||||
30.6-60.0
47.7-27.5
24.6-60.0
51.8-27.5
Príliš tučný
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Tabuľka pre vek nad 31 rokov
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
•
•
Doppa inte apparaten i vatten eller annan vätska.
Rengör utsidan med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar enheten.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
•
•
•
•
•
•
Tabulka pro věk nad 31 let
Ålderstabell över 30år
Indicazione linea chiave
Hydratace % Ženy
57.5-54.7
Molto magro
Kontaktnom povrchu
Displej
Tlačidla zap/set
Tlačidla hore
Tlačidla nadol
Tlačidla start
O TUKU, HYDRATÁCIÍ A KALÓRIÁCH
Tuk % Ženy
66.0-57.8
61.1-58.1
66,0-55,0
Tabulka pro věk do 30 let
16.1-20.5
66.0-61.2
20,1-25,0
TUK, HYDRATACE A KALORIE
Tuk % a hydratace %
Tuk % je ukazatelem procentuálního podílu tuku v lidském těle.
Podíl tuku v lidském těle má určitý stupeň, nadbytek tuku má nepříznivý vliv na metabolismus, a tím může způsobit vznik různých chorob. Více
informací získáte od svého lékaře.
Hydratace% je ukazatelem obsahu vody v lidském těle. Příliš vysoké nebo příliš nízké procento vody je nepříznivé pro Vaše zdraví, informujte
se, prosím, u svého lékaře.
Tabulka pro vyhodnocení tělesné kondice z hlediska obsahu tuku/vody
Po zvážení můžete použít následující tabulku pro vyhodnocení:
4.0-16.0
11.1-15.5
4,0-20,0
Ukládání osobních dat
•
Přístroj má továrně nstavené hodnoty, které můžete změnit, jak je ukázáno níže.
•
Proveďte v sekvenci a jen během pár sekund následující kroky, jinak váha automaticky zruší vstupní režim.
•
Stiskněte tlačítko SET. Na displeji bude blikat prostor paměti (PO). Potvrďte nastavení stiskem SET nebo vyberte jiný prostor paměti
stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ a pak opět SET pro přechod k dalšímu nastavení.
•
Začne blikat symbol pro "muže" nebo "ženu". Potvrďte nastavení stiskem SET nebo vyberte symbol svého pohlaví stisknutím tlačítka
NAHORU/DOLŮ a pak opět SET pro přechod k dalšímu nastavení.
•
Začne blikat nastavení výšky. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte svou výšku. Proces zrychlíte podržením jednoho z tlačítek.
Stisknutím SET potvrďte své zadání.
•
Začne blikat nastavení věku. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ nastavte svůj věk. Proces zrychlíte podržením jednoho z tlačítek.
Stisknutím START potvrďte své zadání.
•
Hmotnost založená na osobních nastaveních.
•
Přístroj může správně fungovat jen pokud na váze stojíte s bosýma suchýma nohama. Je-li to nutné, utřete kontaktní povrch pro zpřesnění
výsledků.
•
Kvůli značné fluktuaci tělesného tuku je nejvhodnější doba měření mezi 6 až 8 hodinou večerní, jelikož v této době zůstávají hladiny tuku
konzistentní.
•
Stiskněte tlačítko SET, začne blikat číslo uživatele (P0-12). Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyberte uložená data.
•
Počkejte, až číslo uživatele přestane blikat.
•
Postavte se oběma nohama na váhu.
•
Nejprve bude Vaše hmotnost blikat na displeji.
•
Po pár sekundách se zobrazí následující výsledky: Obr. 1
Stapel- indikation
4.0-11.0
Stato
POUŽITÍ
Funkce vážení
•
Váhu umístěte na pevný a rovný povrch (vyhněte se kobercům). Nerovná podlaha příspívá k nepřesným měřením.
•
Postavte se oběma nohama na váhu. Přístroj se automaticky zapne.
•
Rozdělte svou hmotnost rovnoměrně a vyčkejte, až přístroj dokončí měření.
•
Předtím než váha zobrazí přesnou hmotnost budou blikat čísla na displeji.
•
Aby se prodloužila životnost baterií, přístroj se automaticky vypne 10 sekund poté, co jste vstoupili na váhu.
Status
57.5-54.7
% idratazione
uomo
•
Vatten-% Män
66.0-57.8
% grasso uomo
•
•
Fett % Män
16.1-20.5
% idratazione
donna
POPIS SÚČASTÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vyjmìte spotøebiè a pøíslušenství z krabice. Odstraòte nálepky, ochrannou fólií nebo plasty ze spotøebièe.
Váhu vždy používejte na pevném a rovném povrchu. Udržujte váhu při vážení v klidu.
Doporučujeme provádět měření ve stejnou denní dobu a na stejném místě.
Opatrně se postavte na váhu a při vážení se nehýbejte.
Přístroj může správně fungovat jen pokud na váze stojíte s bosýma suchýma nohama!
Tento přístroj je založen na principu měření elektrické impedance v lidském těle. Aby mohl přístroj detekovat aktuální tělesné údaje, vysílá
do těla slabý nerozpoznatelný elektrický signál.
Tento signál je obecně bezpečný! Nicméně přesto si přečtěte naše bezpečnostní pokyny!
Metoda měření je "analýza bioelektrické impedance" (BIA), což je faktor, který je založený na vztahu mezi tělesnou hmotností a procenty
vody vázané v těle stejně tak jako na dalších biologických údajích (věk, pohlaví, tělesná hmotnost).
Existují osoby s vysokou hmotností, které mají dobrou rovnováhu mezi tukem a svaly a na první pohled štíhlé osoby se signifikantně
vyššími hodnotami tuku. Tuk je faktor zatěžující organismus a zejména kardiovaskulární systém. A proto je kontrola obou hodnot (tuku i
hmotnosti) předpokladem pro zdraví a tělesnou kondici.
Vatten-% Kvinnor
4.0-16.0
• Nevystavujte batérie vysokej teplote alebo priamemu slnečnému
žiareniu. Nikdy neodhadzujte batérie do ohňa. Existuje tu
nebezpečenstvo výbuchu!
• Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nie sú to hračky!
• Neotvárajte batérie násilím.
• Vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi (Kruhy, prstene, klince,
skrutky atď.), je tu nebezpečenstvo skratu!
• Ako výsledok skratu, batérie sa môžu značne zohrievať a prehrievať
alebo dokonca zachytiť oheň a plamene, to môže vyústiť do popálenín.
• Pre vašu bezpečnosť póly batérií by mali byť pokryté adhéznym
priľnavým povrchom pásov počas prepravy.
• Ak batérie začnú pretekať a vytekať, nepretierajte si oči vašimi rukami.
Ak ste v kontakte s tekutinou, ruky by sa mali poriadne vyumývať a oči
riadne vypláchnuť čistou vodou, ak pretrvávajú symptómy, vyhľadajte
lekára.
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
Fett % Kvinnor
20.6-25.0
% grasso
donna
Kontaktní povrch
Displej
Tlačítko zap/set
Tlačítko nahoru
Tlačítko dolů
Tlačítko start
Batérie
•
•
•
•
•
•
Ålderstabell upp till 30år
Indicazione linea chiave
Le informazioni riportate sopra sono solo di riferimento.
•
•
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena, skyddsfilmerna eller plasten från apparaten.
Använd alltid vågen på en hård och plan yta. Då du läser av vikten/står på vågen så ska du stå still.
Vi rekommenderar att du väger dig på samma tid på dagen och på samma plats.
Ställ dig på vågplattformen försiktigt och då du avläser din vikt så ska du stå stilla.
Vågen fungerar endast om du står på kontaktytan med bara och torra fötter!
Huvudprincipen för denna apparat är baserad på mätning av elektrisk impedans i människokroppen. För att kunna avgöra de verkliga
värdena måste apparaten skicka en svag, omärkbar elektrisk signal genom din kropp.
Denna signal är i regel ofarlig, men var noga med att läsa våra särskilda säkerhetsföreskrifter!
Mätningsmetoden kallas”bioelectric impedance analysis” (BIA, ”biometrisk impedansanalys”), en faktor som baseras på förhållandet mellan
kroppsvikt och andelen kroppsvätska, samt andra biologiska uppgifter (ålder, kön, kroppsvikt).
Det finns personer med hög kroppsvikt som har en god balans mellan fett och muskelmassa, och det finns smala personer med höga
värden när det gäller kroppsfett. Fett är en av de faktorer som har störst påverkan på kroppens funktioner, särskilt hjärt- och kärlsystemet.
Därför är det viktigt att kontrollera båda värdena (fett och vikt)för att kunna uppnå god hälsa och kondition.
Vägningsfunktion
•
Ställ vågen på en hård, plan yta (undvik mattor). Ett ojämnt golv gör att mätningarna blir felaktiga.
•
Ställ dig på vågen med båda fötterna. Vågen sätts på automatiskt.
•
Fördela din vikt jämnt och vänta tills vågen visar din vikt.
•
Siffrorna i displayen blinkar innan din exakta vikt visas.
•
För att förlänga batteriernas livslängd stängs vågen av automatiskt inom 10 sekunder efter att du har gått ner från vågen.
Schema per età oltre i 31 anni
Wskazanie liniowe
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Percentuale di grasso e percentuale di idratazione
La percentuale di grasso è un indice percentuale del grasso presente nel corpo umano.
Il contenuto di grasso del corpo umano ha un certo livello; un eccesso di grasso ha effetti dannosi sul metabolismo, pertanto può portare a
varie patologie. Si prega di consultare il proprio medico per ulteriori informazioni.
La percentuale di idratazione è un'indicazione percentuale dell'idratazione del corpo umano. Una percentuale troppo bassa o troppo alta è
dannosa per l'organismo. Consultare il proprio medico per ulteriori informazioni.
Schema di valutazione del benessere per il contenuto di grasso/idratazione
Dopo essersi pesati, è possibile utilizzare lo schema di valutazione riportato di seguito come riferimento:
•
•
•
•
•
•
Schema per età 30 anni
Wskazanie liniowe
Zaw. %
t³uszczuKobieta
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall’apparecchio.
Pesarsi/usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Durante la pesatura, si prega di rimanere fermi.
È consigliabile pesarsi alla stessa ora del giorno e nello stesso luogo.
Salire sulla piattaforma di pesatura gentilmente e durante la misurazione, si prega di rimanere fermi.
Il dispositivo funziona correttamente solo se l’utente è in piedi sulle superfici di contatto, scalzo e con i piedi asciutti.
L'apparecchio basa il proprio funzionamento sul principio di misurazione dell'impedenza elettrica interna del corpo umano. Per
determinare le informazioni del corpo, l'apparecchio emette un debole e impercettibile segnale elettrico attraverso il corpo.
Generalmente questo segnale non è pericoloso, tuttavia è importante leggere con attenzione le norme di sicurezza.
Il metodo di misura viene chiamato "Bioimpedenziometria", un sistema che si basa sulle relazioni tra il peso corporeo e il contenuto di
acqua espresse in percentuale e altri dati biologici (età, sesso, peso corporeo).
Alcune persone con un alto peso corporeo, hanno una percentuale di grasso corporeo e massa muscolare ben bilanciata, ma ci sono anche
persone apparentemente magre con dei valori di grasso corporeo estremamente alti. Troppo grasso corporeo rappresenta un pericolo
per il corpo, in particolare per il sistema cardiovascolare. Di conseguenza, controllare entrambi i valori (grasso e peso) è un requisito
fondamentale per essere in salute e in forma.
Peso
•
Posizionare la bilancia su una superficie piana e dura (evitare moquette e tappeti). Un pavimento non piano può portare a misure
imprecise.
•
Salire con entrambi i piedi sulla bilancia. L'apparecchio si accende da solo.
•
Distribuire il proprio peso in maniera uniforme e attendere che la bilancia determini il peso.
•
Le cifre sul display lampeggeranno prima di visualizzare il peso esatto.
•
Per prolungare la durata della batteria, il dispositivo si spegnerà da solo 10 secondi dopo essere scesi dalla bilancia.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontaktyta
Display
På-/inställningsknapp
Upp-knapp
Ner-knapp
Startknapp
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
UTILIZZO
Tabela dla osób powyżej 31 roku życia
Indicação no visor
A informação acima serve apenas de referência
•
•
•
•
•
•
Tabela dla osób do 30 roku życia
Tabela acima de 31 anos
Gordura %
Mulher
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Ważyć się albo korzystać z wagi należy zawsze, gdy stoi ona na twardej płaskiej powierzchni. Podczas ważenia należy stać nieruchomo.
Zaleca się przeprowadzanie ważenia o tej samej porze dnia i w tym samym miejscu.
Na wagę należy wejść ostrożnie a podczas ważenia stać nieruchomo.
Przyrząd ten może działać poprawnie tylko wtedy, kiedy staniesz na nim bosymi, suchymi stopami.
Główne działanie tego urządzenia jest oparte na pomiarze impedancji elektrycznej w ludzkim ciele. Aby uzyskać faktyczne dane
organizmu, urządzenie przepuszcza słaby, niezauważalny sygnał elektryczny przez Twoje ciało.
Sygnał ten jest na ogół bezpieczny! Niemniej jednak, proszę przeczytaj nasze specjalne instrukcje bezpieczeństwa!
Metoda pomiaru jest określana jako „analiza impedancji bioelektrycznej" (BIA), badania opartego na relacji pomiędzy masą ciała a
odpowiednim procentem zawartości wody w organizmie oraz innymi danymi biologicznymi (wiek, płeć, masa ciała).
Można spotkać ciężkie osoby z dobrze wyważoną zawartością procentową tłuszczu i masy mięśniowej oraz pozornie szczupłe osoby z
bardzo wysokimi wartościami tkanki tłuszczowej. Tłuszcz jest czynnikiem, który poważnie obciąża organizm, a w szczególności układ
sercowo-naczyniowy. Dlatego też kontrolowanie obu wartości (tkanka tłuszczowa i waga) jest niezbędne dla zdrowia i sprawności
fizycznej.
Funkcja ważenia
•
Ustaw wagę na twardej, płaskiej nawierzchni (unikaj dywanów). Nierówna podłoga może być przyczyną niedokładnych pomiarów.
•
Stań na wadze obiema nogami. Urządzenie włączy się automatycznie.
•
Równomiernie rozłóż swój ciężar i poczekaj, aż urządzenie określi Twoją wagę.
•
Cyfry na wyświetlaczu będą migać, zanim ukaże się Twoja dokładna waga.
•
Aby przedłużyć żywotność baterii, 10 sekund po wejściu na wagę, wyłączy się ona automatycznie.
Indicação no visor
Superficie di contatto
Display
Pulsante accensione/spegnimento
Pulsante su
Pulsante giù
Pulsante di avvio
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
UŻYTKOWANIE
Tabela até 30 anos de idade
Gordura %
Mulher
Powierzchnia platformy
Wyświetlacz
Przycisk włączania/ustawiania
Przycisk w dół
Przycisk w górę
Przycisk start
PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
•
•
•
•
•
•
OPIS CZĘŚCI
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Nevystavujte baterie vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu
světlu. Nikdy baterie neodhazujte do ohně. Existuje riziko exploze!
• Baterie nedávejte dětem. Nejsou hračkou!
• Neotevírejte kryt baterií silou.
• Vyhněte se kontaktu s kovovými předměty (prsteny, hřebíky,
šroubováky, atd.) Je zde riziko zkratu!
• Výsledkem zkratu baterií může být jejich zahřátí nebo dokonce
vznícení, což může vyústit v popálení.
• Kvůli Vaší bezpečnosti by póly baterií měly být při transportu přikryty
adhezivními proužky.
• Pokud baterie vytekly, nedotýkejte se prsty očí. Pokud jste přišli do
kontaktu s tekutinou, ruce by měly být řádně umyty a oči promyté
čistou vodou. Pokud symptomy přetrvávají, prosím, konzultujte to se
svým lékařem.
POPIS SOUČÁSTÍ
BESKRIVNING AV DELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baterie
Tuk % Žena
Hydratácia, voda % Žena
Tuk % Muž
Hydratácia, voda % Muž
Stav
Indikácia kľúčového riadku
4,0-20,0
66,0-55,0
4,0-15,0
66,0-58,4
Príliš chudý,
štíhly
|||||
20,1-25,0
54,9-51,6
15,1-19,5
58,3-55,3
Chudý,
štíhly
||||| ||||
25,1-30,0
51,8-48,1
19,6-24,0
55,2-52,3
Normálny
||||| |||| ||||
30,1-35,0
48,0-44,7
24,1-28,5
52,2-49,2
Tučný
||||| ||||| |||| ||||
35,1-60,0
44,6-27,5
28,6-60,0
49,1-27,5
Príliš tučný
||||| ||||| ||||| ||||| |||||
Vyššie uvádzané informácie sú len orientačné a referenčné
Kalórie: Údaje označujúce energiu, ktorú potrebujete pre zachovanie denného metabolizmu a procesov metabolizmu a bežných činností
požadovaných a odpovedajúcich vašej hmotnosti, výške, veku a pohlaviu.
Chyba: Ak sa objaví chybová správa na displeji, počkajte pokým sa zariadenie nevypne. Zapnite ho znova a znovu naštartujte prevádzku. Ak
displej s chybovou správou a hlásením nezmizne, vyberte batérie z priehradky na batérie na 10 sekúnd.
Lo: Batéria je takmer prázdna, vymeňte ju za novú.
Err: Indikácia preťaženia. Predmet alebo objekt váženia na platforme prekračuje maximálnu kapacitu váhy, prosíme zostúpte a vyhnite sa tak
poškodeniu váh.
Err-l: Nízky obsah a percentu tuku je príliš nízke.
Err-h: Vysoké percento a obsah tuku je príliš vysoké.
C: Chyba, prosíme znovu otestujte a získajte tak správny výsledok.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
•
•
Neponárajte zariadenie do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.
Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo
dôjsťť k poškodeniu zariadenia.
ZÁRUKA
•
•
Tento výrobok je so zárukou na 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak je výrobok používaný podľa a v súlade s inštrukciami a na účely, na
ktoré bol vyrobený. A navyše, originálny nákup (faktúra, účtenka, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe
Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, prosíme viď naša servisná webová stránka: www.service.tristar.eu
SMERNICE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Toto zariadenie sa na konci životnosti nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom, ale musí sa zaniesť na miesto, kde sa
recyklujú elektrické zariadenia a spotrebná elektronika. Tento symbol na zariadení, v návode na obsluhu a na obale vás na túto dôležitú
skutočnosť upozorňuje. Materiály použité na toto zariadenie je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov významne
prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement