Electrolux EKC55550OW
EKC55550OW
EKC55550OX
FI LIESI
SV SPIS
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
28
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................................................... 5
3. LAITTEEN KUVAUS............................................................................................. 7
4. KÄYTTÖÖNOTTO................................................................................................8
5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.............................................................. 9
6. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ.............................................................. 9
7. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS............................................................. 10
8. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ ........................................................................ 11
9. UUNI - KELLOTOIMINNOT................................................................................ 12
10. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN.................................................... 13
11. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ....................................................................... 15
12. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS........................................................................ 19
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 21
14. ASENNUS....................................................................................................... 23
15. ENERGIATEHOKKUUS....................................................................................26
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs
ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla
aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät
vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois
päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
Ole varovainen koskettaessasi säilytyslaatikkoa. Se voi
kuumentua.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Virrankatkaisulaite tulee integroida pysyvään
johdotukseen johdotussäätöjen mukaisesti.
SUOMI
5
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Keittiön kaapin ja asennuspaikan on
oltava saman kokoiset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen osat ovat jännitteenalaisia.
Sulje laite kalusteella estääksesi pääsyn
vaarallisiin osiin.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
• Älä asenna laitetta tason päälle.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Varmista, että asennat sen vakaasti
laitteen kallistumisen estämiseksi. Lue
ohjeet Asennus-luvusta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkua tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Tulipalo- ja
henkilövahinkovaara.
Sähköiskun vaara.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
6
www.electrolux.com
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä,
kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei
katsota viaksi takuuoikeudellisessa
mielessä.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle
tai suoraan laitteen pohjalle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Irrota pistoke pistorasiasta.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
SUOMI
2.6 Hävittäminen
2.7 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2 3 4
5 6 1
7
8
9
4
3
12
2
10
1
11
1 Keittotason kytkimet
2 Lämpötilan merkkivalo / symboli /
osoitin
3 Lämpötilan valitsin
4 Elektroninen ohjelmointilaite
5 Uunin toimintojen väännin
6 Keittotason merkkivalo / symboli /
osoitin
7 Lämpövastus
8 Valo
9 Paistolämpömittarin pistorasia
10 Puhallin
11 Irrotettava kannatinkisko
12 Kannatintasot
3.2 Keittoalueet
1
2
140 mm
180 mm
120/180 mm
6
3
140 mm
5
4
1 Keittoalue 1200 W
2 Höyryaukko - määrä ja sijainti riippuu
mallista
3 Keittoalue 1800 W
4 Keittoalue 1200 W
5 Jälkilämmön merkkivalo
6 Keittoalue 700 / 1700 W
7
8
www.electrolux.com
3.3 Varusteet
• Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
• Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari
Osoittaa ruoan kypsyyden.
• Valinnaiset teleskooppikannattimet
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten. Ne
voidaan tilata erikseen.
• Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko on uunitilan alapuolella.
4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Aseta uusi aika noudattamalla "Kellonajan
asetus"-kohdan ohjeita.
4.4 Esikuumennus
4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
ja
1. Valitse toiminto
maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
4.2 Kellonajan asetus
Kellonaika on asetettava ennen uunin
käyttämistä.
Kellotoiminnon merkkivalo vilkkuu, kun
laite kytketään sähköverkkoon,
sähkökatkon esiintymisen jälkeen tai kun
ajastinta ei ole asetettu.
Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika.
ja
3. Valitse toiminto
maksimilämpötila. Tämän toiminnon
maksimilämpötila on 210 °C.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
5. Valitse toiminto
ja
maksimilämpötila.
6. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
4.5 Luukun mekaaninen lukitus
Lapset eivät saa avata luukkua.
Luukun avaaminen:
1. Vedä luukun lukosta.
4.3 Aika-asetuksen muuttaminen
Kellonaikaa ei voida muuttaa,
jos Kestoaika
tai Lopetus
-toiminto on toiminnassa.
Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
kellotoiminnon merkkivalo vilkkuu.
2. Avaa luukku.
SUOMI
Älä vedä luukun lukosta sulkiessasi
uuninluukkua!
Kun laite kytketään pois
toiminnasta, luukun
mekaaninen lukitus ei poistu
käytöstä.
5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sähkökeittoalueen
lämpöasetus
Symbol- Toiminto
it
Pois toiminnasta
Kahden lämpöalueen keittoalue
1-9
Tehotasot
Käytä jälkilämpöä
vähentääksesi energian
kulutusta. Kytke keittoalue
pois toiminnasta noin 5 - 10
minuuttia ennen ruoanlaiton
päättämistä.
Käännä säädin haluamasi tehotason
kohdalle.
Keittotason säätimen merkkivalo syttyy.
Kun lopetat keittoalueen käytön, käännä
väännin off-asentoon.
Jos kaikki keittoalueet on kytketty pois
päältä, keittotason säätimen merkkivalo
sammuu.
5.2 Ulompien lämpöalueiden
kytkeminen päälle ja pois päältä
Voit säätää keittoalueen keittoastian
pohjan koon mukaan.
Ulomman lämpöalueen kytkeminen
toimintaan: käännä säädintä
myötäpäivään kevyen vastuksen ohi
asentoon . Käännä väännintä sitten
vastapäivään oikean tehotason kohdalle.
Ulomman lämpöalueen kytkeminen
pois toiminnasta: käännä säädin Offasentoon. Merkkivalo sammuu.
5.3 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo osoittaa, milloin keittoalue on
kuuma.
6. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
6.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
9
10
www.electrolux.com
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänä- tarpeen Aseta keittoastian päälle kanpito.
mukaan si.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 - 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cor- tarpeen Käännä kypsennyksen puolidon bleun, kotlettien, pyörymukaan välissä.
köiden, makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien
paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuli- 5 - 15
perunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
7.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa keittotasoon
vaurioita. Aseta erityinen kaavin viistosti
lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta
pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
SUOMI
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta. Hankaa
11
keittotasoa pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
8. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen säätimien
symbolit, merkkivalot ja
lamput ovat mallikohtaisia:
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin jotakin
keittoaluetta, uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
3. Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon.
8.2 Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka
katkaisee virransyötön. Uunin virta
kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun
lämpötila on laskenut normaalille tasolle.
8.3 Uunin toiminnot
Symboli
Uunin toiminnot
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Uunin lamppu
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Kevyt kypsennys
Vuoassa paistaminen ja yhdellä kannatintasolla kuivaus alhaisella lämpötilalla.
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pizzatoiminto
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan
vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö -toiminnossa.
12
www.electrolux.com
Symboli
Uunin toiminnot
Käyttötarkoitus
Kiertoilma
Useiden ruokalajien kypsentäminen samanaikaisesti. Hedelmien valmistaminen sokeriliemessä sekä
sienien ja hedelmien kuivaus.
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
9. UUNI - KELLOTOIMINNOT
9.1 Näyttö
A
B
C D
A)
B)
C)
D)
Toimintojen symbolit
Aikanäyttö
Toiminnon merkkivalo
Paistolämpömittarin merkkivalo
9.2 Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
9.3 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
Kestoaika
Uunin kypsennysajan asettaminen.
Lopetus
Uunin sammumisen kellonajan asettaminen.
SUOMI
Voit käyttää toimintoa
Kestoaika
ja Lopetus
samanaikaisesti laitteen
toiminta- ja sammutusajan
asettamiseksi. Tämä
mahdollistaa laitteen
käynnistämisen viiveellä.
Aseta ensin Kestoaika
sitten Lopetus
ja
.
9.4 Kellotoimintojen asettaminen
ja Lopetus
Ohjelmoi Kestoaika
toiminnot asettamalla uunin toiminto ja
kypsennyslämpötila. Tämä ei koske
hälytinajastinta
.
toistuvasti, kunnes
1. Paina painiketta
vastaavan kellotoiminnon merkkivalo
alkaa vilkkua.
2. Aseta haluamasi kellotoiminnon aika
painamalla
tai .
Kellotoiminto suoritetaan. Näytössä näkyy
asettamasi kellotoiminnon merkkivalo.
Hälytinajastin-toiminnossa
näytössä näkyy jäljellä oleva
aika.
3. Kun asetettu aika päättyy,
kellotoiminnon merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit
sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
4. Käännä uunin toimintojen valitsin ja
lämpötilan valitsin Off-asentoon.
Kestoaika
ja Lopetus
-toiminnoissa laite sammuu
automaattisesti.
9.5 Kellotoimintojen
peruuttaminen
1. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi toiminnon merkkivalo
vilkkuu.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta .
Kellotoiminto sammuu joidenkin sekuntien
jälkeen.
10. UUNI - LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Älä paina leivinpeltiä
kokonaan uunikammion
takaseinään. Muutoin lämpö
ei kierrä leivinpellin ympärillä.
Ruoka voi tällöin palaa,
erityisesti leivinpellin
takaosassa.
Paistoritilä:
Aseta ritilä haluamasi ohjauskiskojen väliin.
Kaksipuolisten reunojen on oltava uunin
takaosassa ja niiden tulee osoittaa
ylöspäin.
Leivinpelti:
13
Työnnä leivinpelti tai uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Varmista, ettei se kosketa uunin
takaseinään.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
14
www.electrolux.com
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
3. Aseta paistolämpömittarin lämpötila
10.2 Paistolämpömittarin
käyttäminen
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
Paistolämpömittari mittaa lihan
sisälämpötilan.
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
• Uunin lämpötila.
• Sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria tai
alkuperäisiä varaosia.
1. Kytke paistolämpömittarin pistoke
uunin sivussa olevaan pistorasiaan.
Paistolämpömittarin merkkivalo
vilkkuu.
2. Työnnä paistolämpömittarin kärki
lihanpalan keskiosaan.
painamalla painiketta
tai . Voit
asettaa lämpötilaksi 30 °C - 99 °C.
Katso arvot taulukosta.
4. Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
Kun uuni on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan. Voit sammuttaa
äänimerkin painamalla mitä tahansa
painiketta.
5. Kytke laite pois päältä.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha laitteesta.
Jos liha ei ole mielestäsi riittävän kypsä,
toista edellä mainitut vaiheet ja aseta
sisälämpötila suuremmaksi.
tahansa kypsennyksen aikana. Paina ,
jos haluat asettaa ruoan sisälämpötilan.
VAROITUS!
Irrota paistolämpömittarin pää
ja pistoke varoen.
Paistolämpömittari on kuuma.
Olemassa on palovammojen
vaara.
SUOMI
15
11. UUNI - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
11.1 Yleistä
• Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä
laitteesta avatessasi luukkua toiminnan
aikana. Tiivistymistä voi vähentää
käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen
ruokien kypsentämistä.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan
uunin pohjalle, älä myöskään aseta
osiin alumiinifoliota kypsennyksen
aikana. Tämä voi vaikuttaa
kypsennystuloksiin ja vaurioittaa
emalipintaa.
11.2 Leivonnaisten paistaminen
• Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (lämpötila,
paistoaika) ja kannatintasojen sijaan
taulukossa mainittuja asetuksia.
• Ensimmäisellä kerralla valmistaja
suosittelee alhaisemman lämpötilan
käyttämistä.
• Jos et löydä omaan reseptiisi sopivia
ohjearvoja, sovella jonkin lähes
samanlaisen leivonnaisen tietoja.
• Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää
paistoaikaa 10 – 15 minuuttia.
• Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti
paistamisen alkuvaiheessa. Tässä
tapauksessa lämpötila-asetusta ei pidä
muuttaa. Erot tasaantuvat paistumisen
jatkuessa.
• Jos paistoaika on pitkä, voit käyttää
hyväksesi jälkilämpöä ja sammuttaa
uunin n. 10 minuuttia ennen paistoajan
päättymistä.
Pakasteita sulatettaessa uunipellit voivat
vääntyä uunin toiminnan aikana.
Jäähtyessään uunipellit palautuvat
kuitenkin alkuperäiseen muotoonsa.
11.3 Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
11.4 Lihan ja kalan
kypsentäminen
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin
ei jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste
säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
11.5 Matalalämpö
Älä peitä keittoastiaa kannella
tätä toimintoa käytettäessä.
Käytä tätä toimintoa kypsentääksesi
rasvattomia, mureita lihan ja kalan paloja.
Matalalämpö-toimintoa ei voida käyttää
kaikissa resepteissä, kuten patapaistissa
tai rasvaisissa porsaanpaisteissa. Käytä
125 °C pienempien lihapalojen (esim.
pihvien) kohdalla.
16
www.electrolux.com
11.6 Paistoajat
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika,
jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille
laitetta käyttäessä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
11.7 Ylä- ja alalämpö
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Pasteijat
250
150
25 - 30
3
leivinpelti
Matala kakku 1) 1000
160 - 170
30 - 35
2
leivinpelti
Hiivalla kohotet- 2000
tu omenakakku
170 - 190
40 - 50
3
leivinpelti
Omenapiirakka 2)
1200 +
1200
180 - 200
50 - 60
1
kaksi pyöreää
alumiinivuokaa
(halkaisija 20
cm)
Pienet kakut 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
leivinpelti
Vähärasvainen
sokerikakku 1)
350
160 - 170
25 - 30
1
yksi pyöreä alumiinivuoka (halkaisija 26 cm)
Pannukakku
1500
160 - 170
45 - 55 3)
2
leivinpelti
Kana, kokonainen
1350
200 - 220
60 - 70
2
ritilä
1
leivinpelti
Puolikas kana
1300
3
ritilä
1
leivinpelti
3
Ritilä
1
leivinpelti
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Kannatintaso
Varusteet
Porsaankyljykset
600
Piirakka 4)
800
230 - 250
10 - 15
2
leivinpelti
Täytetty hiivalla
kohotettu kakku 5)
1200
170 - 180
25 - 35
2
leivinpelti
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
leivinpelti
Juustokakku
2600
170 - 190
60 - 70
2
leivinpelti
Sveitsiläinen
omenapiirakka 5)
1900
200 - 220
30 - 40
1
leivinpelti
SUOMI
17
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Joulukakku 5)
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
leivinpelti
Kinkkupiiras 5)
1000
220 - 230
40 - 50
1
yksi pyöreä vuoka (halkaisija 26
cm)
Maalaisleipä 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
kaksi alumiinivuokaa (pituus:
20 cm)
Romanialainen
sokerikakku 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
kaksi alumiinivuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Romanialainen
sokerikakku –
perinteinen
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
kaksi alumiinivuokaa (pituus:
25 cm) samalla
kannatintasolla
Hiivasämpylät 5)
800
200 - 210
10 - 15
2
leivinpelti
Kääretorttu 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
leivinpelti
Marenki
400
100 - 120
40 - 50
2
leivinpelti
180 - 190
25 - 35
3
leivinpelti
Murotaikinakak- 1500
ku 5)
Varusteet
Sokerikakku 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
leivinpelti
Voikakku 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
2) Esikuumenna uunia 15 minuutin ajan.
3) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
4) Esikuumenna uunia 20 minuutin ajan.
5) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
6) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen.
7) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 18 minuutin ajan.
11.8 Kevyt kypsennys
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Varusteet
Pasteijat 1)
250
150 - 160
20 - 25
2
leivinpelti
Matala kakku 1) 500
160 - 170
35 - 40
2
leivinpelti
18
www.electrolux.com
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Varusteet
Pizza 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
leivinpelti
Kääretorttu 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
leivinpelti
Marenki 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
leivinpelti
Sokerikakku 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
leivinpelti
Voikakku 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
leivinpelti
Kana, kokonainen
1200
220 - 230
45 - 55
2
ritilä
1
leivinpelti
1) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 20 minuutin ajan.
2) Aseta lämpötila 250 °C ja esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
11.9 Turbogrilli
Ruokalaji
Määrä
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Paahtoleivät 1)
500
230
3-5
3
ritilä
Puolikas kana
1200
200 °C
25 + 25
2
ritilä
1
leivinpelti
2
ritilä
1
leivinpelti
Porsaankyljykset
500
230
20 + 20
Kannatintaso
Varusteet
1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.
11.10 Pizza-toiminto
Ruokalaji
Määrä (g)
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Pizza
1000
200 - 210
20 - 30
2
leivinpelti
Kana, kokonainen
1400
165 - 175
55 - 65
2
leivinpelti
Puolikas kana
1350
165 - 175
30 + 35
3
leivinpelti
Kinkkupiiras 1)
1000
210 - 220
20 - 30
2
leivinpelti
1) Esikuumenna uunia 10 - 15 minuutin ajan.
Kannatintaso
Varusteet
SUOMI
19
12. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä
huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista pinttyneet tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita,
älä puhdista niitä voimakkailla
pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä
tai pese niitä astianpesukoneessa.
Muutoin tarttumaton pinta voi
vaurioitua.
12.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku
käyttäen ainoastaan kosteaa
sientä. Kuivaa pehmeällä
liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
12.3 Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
12.4 Uunin katto
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen lämpövastuksen
siirtämistä. Tarkista, että laite
on kylmä. Olemassa on
palovammojen vaara.
Irrota ritilöiden kannattimet.
Voit poistaa lämpövastuksen uunin katon
puhdistamisen helpottamiseksi.
1. Ruuvaa lämmitysvastusta paikallaan
pitävä ruuvi irti. Käytä ensimmäisellä
kerralla ruuvimeisseliä.
20
www.electrolux.com
VAROITUS!
Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
1. Avaa luukku, kunnes se on noin 30°
kulmassa. Luukku pysyy itsestään
paikoillaan, kun se on hieman auki.
2. Vedä varovasti lämmitysvastusta
alaspäin.
3. Puhdista uunin katto lämpimällä
vedellä ja miedolla puhdistusaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Anna pintojen lopuksi kuivua.
Asenna lämpövastus takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Asenna ritilöiden kannattimet.
VAROITUS!
Varmista, että lämpövastus
on asennettu oikein ja ettei se
putoa alas.
12.5 Uunin lasilevyjen
irrottaminen ja asentaminen
Luukun sisällä olevat lasipaneelit voidaan
poistaa niiden puhdistusta varten.
Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Pidä uuniluukkua hieman auki
puhdistuksen aikana. Kun
avaat sen kokonaan, se voi
sulkeutua vahingossa ja
aiheuttaa vahinkoja.
30°
2. Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta
listasta (B) kummaltakin puolelta ja
työnnä sisäänpäin siten, että
kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
3. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
VAROITUS!
Uunin luukku pyrkii
sulkeutumaan, kun
poistat lasilevyt.
4. Pidä luukun lasilevyjen yläreunasta ja
vedä niitä ylöspäin yksi kerrallaan.
5. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Puhdistettuasi lasilevyn ja luukun asenna
ne takaisin paikalleen. Noudata edellä
mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä. Kiinnitä ensiksi pienin
lasilevy, sitten suurempi/suuremmat.
SUOMI
HUOMIO!
Levyn, jonka sisemmässä
lasilevyssä on kuviointi, on
osoitettava luukun
sisäpuolelle.
HUOMIO!
Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen painatuspuolen
pinta ole asennuksen jälkeen
karkea siihen koskettaessa.
HUOMIO!
Varmista, että asennat
sisäisen lasilevyn oikein
paikoilleen.
12.6 Laatikon irrotus
VAROITUS!
Älä säilytä laatikossa
tulenarkoja esineitä (kuten
puhdistustarvikkeita,
muovipusseja, patalappuja,
paperia tai
puhdistussuihkeita). Laatikko
voi kuumentua uunia
käytettäessä. Tulipalon vaara.
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan
irrottaa puhdistamista varten.
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
21
2. Nosta laatikkoa hitaasti.
3. Vedä laatikko kokonaan ulos.
Asenna laatikko takaisin paikalleen
suorittamalla edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä.
12.7 Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS!
Sähköiskuvaara! Irrota sulake
ennen lampun vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
Takalamppu
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
22
www.electrolux.com
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko laite kytketty
oikein sähköverkkoon.
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Uunin/keittotason näytössä
näkyy virhekoodi, jota ei ole
tässä luettelossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny kuluttajaneuvonnan
puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida
käyttää.
Sulake on palanut.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
sitä on käytetty vain vähän
aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ulompi lämpöalue ei kytkeydy toimintaan.
Kytke sisempi lämpöalue
ensin toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin pistoke Kytke paistolämpömittarin
on asetettu virheellisesti pis- pistoke mahdollisimman sytorasiaan.
välle pistorasiaan.
Kypsentämiseen kuluu liikaa Lämpötila on liian alhainen
tai liian vähän aikaa.
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
23
Korjaustoimenpide
Näytössä näkyy virhekoodi, Kyseessä on sähköhäiriö.
jota ei ole tässä taulukossa.
Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny kuluttajaneuvonnan
puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Näytössä näkyy "12.00".
Aseta kello uudelleen.
On tapahtunut sähkökatkos.
13.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
14. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
14.1 Laitteen sijoittaminen
B
C
A
Voit asentaa laitteen yhden kaapin viereen,
kahden kaapin väliin ja nurkkaan.
Katso asennuksen vähimmäisetäisyydet
taulukosta.
Vähimmäisetäisyydet
Mitat
mm
A
400
B
650
C
150
24
www.electrolux.com
14.2 Tekniset tiedot
Mitat
mm
Korkeus
858 - 923
Leveys
500
Syvyys
600
Kokonaisteho
8935.3 W
Laitteen luokitus
1
C
14.3 Lieden korkeuden ja
syvyyden muuttaminen
Lieden korkeus on 898 mm ja syvyys 500
mm toimitushetkellä.
D
6. Paina jalusta vaadittuun
korkeusasetukseen: 923, 898 tai 858
mm.
7. Ruuvaa ruuvit C ja D kiinni.
14.4 Laitteen tasapainottaminen
1. Aseta liesi yhden sivun varaan.
2. Säädä jalustan syvyyttä ruuvaamalla
ruuvi A auki ja löysäämällä
kannattimen ruuveja B.
Aseta laitteen ylätaso samalle tasolle
muiden pintojen kanssa säätämällä
laitteen alla olevia pieniä jalkoja.
A
B
14.5 Kallistussuoja
Määritä laitteen oikea korkeus ja leveys
ennen kuin kiinnität kallistussuojan.
A
49
50
51
52
3. Aseta vaadittu syvyys.
4. Ruuvaa ruuvit A ja B kiinni.
5. Säädä korkeutta ruuvaamalla jalustan
takaosan keskellä oleva ruuvi C (1
ruuvi) ja sivuruuvit D (4 ruuvia) auki.
HUOMIO!
Varmista, että asennat
kallistussuojan oikealle
korkeudelle.
Tarkista, että laitteen takana
oleva seinäpinta on tasainen.
Kallistussuoja on asennettava paikalleen.
Jos sitä ei asenneta, laite voi kallistua.
Laitteessa on kuvan mukainen symboli (jos
soveltuu), joka muistuttaa kallistussuojan
asentamisesta.
SUOMI
Jos olet muuttanut lieden
mittoja, kohdista
kaatumiseste oikein.
HUOMIO!
Jos työtason ja kalusteiden
välinen tila on suurempi kuin
laitteen leveys, sivumittaa on
säädettävä laitteen
keskittämiseksi.
14.6 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei
ole noudatettu.
Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta
eikä virtajohtoa.
1. Asenna kaatumiseste 317 - 322 mm
laitteen yläreunan alapuolelle ja 80 - 85
mm päähän laitteen sivusta
kannattimen pyöreään reikään. Kiinnitä
se tiukasti ruuveilla vankkaan
materiaaliin tai käytä sopivaa
vahviketta (seinä).
80-85
mm
317-322
mm
Soveltuvat virtajohtotyypit: H05 RR-F
sopivalla poikkileikkauksella.
VAROITUS!
Ennen kuin virtajohto liitetään
liittimeen, mittaa sähköverkon
vaiheiden ja nollan välinen
jännite. Katso sitten laitteen
takana olevasta
kytkentämerkistä
oikeaoppisen
sähköasennuksen ohjeet.
Täten vältetään
asennusvirheet ja laitteen
sähköosien vaurioituminen.
VAROITUS!
Virtajohto ei saa olla
kosketuksessa kuvassa
olevan laitteen osan kanssa.
2. Reikä on laitteen takaosan vasemmalla
puolella. Nosta laitteen etuosaa ja
aseta se keskelle kalusteiden väliin.
Jos työtason ja kalusteiden välinen tila
on suurempi kuin laitteen leveys,
sivumittaa on säädettävä laitteen
keskittämiseksi.
25
26
www.electrolux.com
15. ENERGIATEHOKKUUS
15.1 Keittotason tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
EKC55550OW
EKC55550OX
Keittotasotyyppi
Keittotason sisäosa Vapaasti seisova liesi
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta
kohti (EC electric cooking)
Vasemmalla takana
Oikealla takana
Oikealla edessä
Vasemmalla edessä
181,8 Wh/kg
182,1 Wh/kg
181,8 Wh/kg
189,0 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2:
Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.
15.2 Keittotaso - Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Kuumenna vettä vain tarvitsemasi
määrä.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
183,7 Wh/kg
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
15.3 Uunien tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014
mukaisesti
Toimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKC55550OW
EKC55550OX
Energialuokka
96,2
Energiatehokkuusluokka
A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö- 0,84 kWh/kierros
toiminnossa
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,76 kWh/kierros
SUOMI
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Tilavuus
57 l
Uunityyppi
Uunin sisäosa Vapaasti seisova
liesi
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
15.4 Uuni - Energiansäästö
Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden
avulla voit säästää energiaa.
• Yleisohjeita
– Varmista, että uuninluukku on
suljettu oikein laitteen ollessa
toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin
käytön aikana.
– Käytä metalliastioita
energiansäästön parantamiseksi.
EKC55550OW
43.0 kg
EKC55550OX
43.0 kg
– Kun mahdollista, aseta ruoka
uuniin lämmittämättä sitä.
– Kun kypsennys kestää yli 30
minuuttia, laske uunin lämpötila
minimiin 3 - 10 minuuttia ennen
kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen.
Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa
edelleen.
– Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
• Puhallintoiminnon käyttäminen kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
• Ruokien lämpimänä pito - jos haluat
pitää ruokia lämpimänä jälkilämmön
avulla, valitse matalin lämpötila-asetus.
16. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
merkittyjä
27
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
28
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................. 29
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................................................ 31
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................. 33
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................ 34
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................35
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS......................................................................................35
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.......................................................... 36
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING .........................................................................37
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER............................................................................. 38
10. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................. 39
11. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................... 41
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING......................................................... 44
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 47
14. INSTALLATION................................................................................................49
15. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................51
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
29
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan
vara farligt och kan leda till brand.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta
kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
SVENSKA
31
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Se till att montera ett
stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
32
www.electrolux.com
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
SVENSKA
33
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.6 Avfallshantering
2.7 Underhåll
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2 3 4
5 6 1
7
8
9
4
3
12
2
10
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vred för spisen
Temperaturlampa / symbol / indikator
Temperaturvred
Temperatur-/tidsdisplay
Vred för ugnsfunktionerna
Lampa/symbol/indikator för hällen
Värmeelement
Ugnslampa
Uttag för matlagningstermometern
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
140 mm
180 mm
120/180 mm
6
3.3 Tillbehör
• Trådhylla
3
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Kokzon 1800 W
4 Kokzon 1200 W
5 Restvärmeindikering
6 Kokzon 700/1700 W
140 mm
5
4
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
34
www.electrolux.com
• Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Installera teleskopskenor (tillval)
För hyllor och plåtar. Du kan använda
dem var för sig.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
3. Välj funktionen
och maximal
temperatur. Högsta temperaturen för
den här funktionen är 210 °C.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
och maximal
5. Välj funktionen
temperatur.
6. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
4.2 Inställning klocka
4.5 Mekaniskt lucklås
Du måste ställa in tiden innan du kan
använda ugnen.
Luckan kan inte öppnas av barn.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Kontrollampan för klockfunktionen blinkar
när du ansluter ugnen till eluttaget när det
varit ett strömavbrott eller när timern inte
är inställd.
Öppna produktluckan:
1. Håll lucklåset intryckt.
eller
för att ställa
Tryck på knappen
in rätt tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
4.3 Ändra tid
Du kan inte ändra klockan
om funktionen Koktid
Sluttid
eller
är aktiverad.
Tryck på
flera gånger tills
kontrollampan för klockfunktionen blinkar.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny
tid.
4.4 Förvärmning
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.
2. Öppna dörren.
Dra inte i lucklåset när du stänger
ugnsluckan!
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det mekaniska
lucklåset.
SVENSKA
35
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Värmeläge
Symbol- Funktion
er
Avstängt läge
Dubbel kokzon
1-9
Värmeinställningar
Utnyttja restvärmen för att
minska energiförbrukningen.
Stäng av kokzonen ca 5-10
minuter innan tillagningen är
klar.
Vrid vredet till önskat värmeläge.
Inbyggnadshällens kontrollampa tänds.
När tillagningen är klar, vrid vredet till avposition.
Om alla kokzoner är avaktiverade släcks
hällens kontrollampa.
5.2 Aktivera och inaktivera de
yttre ringarna
Du kan justera den yta som du tillagar på
efter storleken på kokkärlet.
Aktivera den yttre ringen: vrid vredet
medurs genom ett ljusmotstånd för att
. Vrid sedan vredet moturs till rätt
värmeläge.
Inaktivera den yttre ringen: vrid vredet
till avstängt läge. Indikeringen slocknar.
5.3 Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Kontrollampan tänds när en kokzon är
varm.
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.2 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
6.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärl av emaljerat stål med
aluminium- eller kopparbotten
kan orsaka färgskiftning på
glaskeramiken.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
36
www.electrolux.com
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött. 20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes
frites.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
SVENSKA
37
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
8.2 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
8.3 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Ugnslampa
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Lätt tillagning
För att baka i formar och torka på en hyllnivå vid låg
temperatur.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20–40 °C lägre än för
Över/Undervärme.
Varmluft
För att tillaga flera olika maträtter samtidigt. För att
tillaga hemgjord frukt i sockerlag och torka svamp
eller frukt.
38
www.electrolux.com
Symbol
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Display
A
B
C D
A)
B)
C)
D)
Funktionslampor
Tidvisning
Funktionslampa
Indikator för matlagningstermometer
9.2 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
9.3 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Varaktighet
För att ställa in tillagningstiden för ugnen.
Sluttid
För att ställa klockan när ugnen ska stängas av.
SVENSKA
För signalursfunktionen visas
kvarstående tid på displayen.
3. När tiden gått ut blinkar kontrollampan
för klockfunktionen och en ljudsignal
hörs. Tryck på en knapp för att stänga
av signalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
Du kan använda Koktid
och Sluttid
samtidigt för
att ställa in tiden när
produkten måste vara
aktiverad och sedan när den
ska avaktiveras. Härigenom
kan du aktivera produkten
med en fördröjning i tid. Ställ
först in Koktid
Sluttid
Med Koktid
och sedan
och Stopptid
-funktionerna så stänger
apparaten av sig automatiskt.
.
9.4 Ställa in klockfunktioner
9.5 Avbryta klockfunktionerma
och Sluttid
, välj en
För Koktid
ugnsfunktion och tillagningstemperatur.
Detta är inte nödvändigt för signaluret
39
.
tills lampan
1. Tryck flera gånger på
för önskad klockfunktion börjar blinka.
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa blinkar.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
önskad klockfunktion.
Klockfunktionen är aktiverad. Displayen
visar lampan för den klockfunktion som du
ställer in.
10. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Sätta in tillbehör
Galler:
Sätt gallret mellan stegparen på önskad
nivå. De dubbelsidiga kanterna ska vara i
ugnens bakre del och peka uppåt.
Plåt:
Tryck inte in bakplåten hela
vägen till ugnens bakre vägg.
Detta förhindrar att värmen
cirkulerar runt plåten. Maten
kan bli bränd, särskilt på
plåtens bakre del.
Sätt in bakplåten eller långpannan mellan
stegparet på ugnsstegen. Kontrollera att
det inte vidrör ugnens bakre vägg.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
40
www.electrolux.com
10.2 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen.
• Innertemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
sidan av produkten.
Kontrollampan för
blinkar.
matlagningstermometern
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C. Se värdena i tabellen.
4. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när köttet
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
5. Avaktivera produkten.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Om köttet har stekts som du önskar, utför
ovanstående på nytt och ställ in en högre
innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som helst
under tillagningen. Tryck på
ändra innertemperaturen.
för att
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
SVENSKA
41
11. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Allmän information
• Produkten har fyra hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
energiåtgången minskas till ett
minimum.
• Fukt kan kondenseras i produkten eller
på glasluckorna. Det är helt normalt.
Stå alltid en bit ifrån produkten när du
öppnar produktens lucka vid
matlagning. Kör ugnen i 10 minuter
innan du börjar laga mat, för att minska
kondensering.
• Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
• Ställ inga föremål direkt på bottnen och
täck inte komponenterna med folie när
du lagar mat. Detta kan förändra
tillagningsresultaten och skada
emaljen.
11.2 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.3 Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
11.4 Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att
ta bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
11.5 Lågtemperaturstekning
När du använder den här
funktionen ska maten alltid
lagas utan lock.
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk.
Lågtemperaturstekning kan inte användas
för recept som grytstek eller fet fläskstek.
Använd 125 °C för små köttbitar, t.ex.
biffar.
11.6 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
42
www.electrolux.com
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
11.7 Över/Undervärme
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Smördegskakor 250
Ugnsni- Tillbehör
vå
150
25 - 30
3
bakplåt
Tunn kaka 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
bakplåt
Jästkaka med
äpple
2000
170 - 190
40 - 50
3
bakplåt
Äppelpaj 2)
1200 +
1200
180 - 200
50 - 60
1
2 runda aluminiumplåtar (diameter: 20 cm)
Småkakor 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
bakplåt
Lätt sockerkaka 350
utan fett 1)
160 - 170
25 - 30
1
1 rund aluminiumplåt (diameter: 26 cm)
Kaka i långpan- 1500
na
160 - 170
45 - 55 3)
2
bakplåt
Hel kyckling
200 - 220
60 - 70
2
galler
1
bakplåt
3
galler
1
bakplåt
Halv kyckling
Fläskkotlett
1350
1300
190 - 210
35 + 30
600
190 - 210
30 - 35
3
Trådhylla
1
bakplåt
Mördegskaka 4) 800
230 - 250
10 - 15
2
bakplåt
Fylld jästkaka 5) 1200
170 - 180
25 - 35
2
bakplåt
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
bakplåt
Cheese cake
2600
170 - 190
60 - 70
2
bakplåt
Schweizisk äppelkaka 5)
1900
200 - 220
30 - 40
1
bakplåt
Julkaka 5)
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
bakplåt
Quiche Lorraine 5)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 rund plåt (diameter: 26 cm)
SVENSKA
43
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Ugnsni- Tillbehör
vå
Bondbröd 7)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 aluminiumplåtar (längd: 20
cm)
Ungersk valnötsdessert 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 aluminiumplåtar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Ungersk val600 + 600
nötsdessert
(somlói galuska)
- traditionell
160 - 170
30 - 40
2
2 aluminiumplåtar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Jästa bullar 5)
800
200 - 210
10 - 15
2
bakplåt
Rulltårta 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
bakplåt
Maränger
400
100 - 120
40 - 50
2
bakplåt
Smulpaj 5)
1500
180 - 190
25 - 35
3
bakplåt
Sockerkaka 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
bakplåt
Butterkaka 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
2) Förvärm i ugnen i 15 minuter.
3) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
4) Förvärm i ugnen i 20 minuter.
5) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
6) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
7) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 18 minuter.
11.8 Lätt tillagning
Livsmedel
Mängd (g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsni- Tillbehör
vå
Kakor 1)
250
150 - 160
20 - 25
2
bakplåt
Tunn kaka 1)
500
160 - 170
35 - 40
2
bakplåt
Pizza 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
bakplåt
Rulltårta 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
bakplåt
Maräng 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
bakplåt
44
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd (g)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsni- Tillbehör
vå
Sockerkaka 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
bakplåt
Butterkaka 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
bakplåt
Hel kyckling
1200
220 - 230
45 - 55
2
galler
1
bakplåt
1) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 20 minuter.
2) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 10 minuter.
11.9 Varmluftsgrill
Livsmedel
Mängd
Temperatur Tid (min)
(°C)
Toast 1)
500
230
3-5
3
galler
Halv kyckling
1200
200
25 + 25
2
galler
1
bakplåt
2
galler
1
bakplåt
Fläskkotlett
500
230
20 + 20
Ugnsni- Tillbehör
vå
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
11.10 Pizza/paj-funktion
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Ugnsni- Tillbehör
vå
Pizza
1000
200 - 210
20 - 30
2
bakplåt
Hel kyckling
1400
165 - 175
55 - 65
2
bakplåt
Halv kyckling
1350
165 - 175
30 + 35
3
bakplåt
Quiche Lorraine 1)
1000
210 - 220
20 - 30
2
bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
SVENSKA
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
12.3 Avlägsna ugnsstegarna
1
45
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.4 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan du
tar bort värmeelementet. Se
till att ugnen har svalnat. Det
finns risk för att du bränna
dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan ta bort värmeelementet för att göra
det enklare att rengöra ugnstaket.
1. Ta bort skruven som håller fast
värmeelementet. Använd en
skruvmejsel första gången.
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa
och en lösning av varmt vatten och
diskmedel och låt det torka.
46
www.electrolux.com
Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Sätt i ugnsstegarna.
VARNING!
När du tar ut luckglasen
försöker ugnsluckan
stänga sig.
4. Håll i övre kanten av luckglasen och
dra upp dem ett i taget.
5. Rengör luckglasen med vatten och lite
diskmedel. Torka luckglaset noga.
Sätt tillbaka luckglasen i ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i
omvänd ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först och sedan det större.
VARNING!
Se till att värmeelementet är
korrekt installerat och inte
faller ned.
12.5 Demontering och
montering av luckglasen
Du kan ta bort luckglasen på insidan och
rengöra dem. Antalet luckglas skiljer sig
mellan olika modeller.
VARNING!
Låt ugnsluckan stå på glänt
under rengöringsprocessen.
När du öppnar den helt kan
den oavsiktligen stängas och
eventuellt orsaka skador.
VARNING!
Använd inte ugnen utan
ugnsglasen.
1. Öppna luckan tills den står i en vinkel
på ungefär 30°. Luckan står av sig
själv när den står på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Skärmen med tryck på
innerglaset måste vara vänt
mot luckans insida.
FÖRSIKTIGHET!
Efter monteringen måste du
se till att ytan på ugnsglasets
ram på skärmen med tryck
inte är knottrig när du vidrör
den.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att du sätter dit det inre
ugnsglaset ordentligt på sin
plats.
12.6 Ta bort förvaringslådan
30°
2. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand.
Förvaringslådan under ugnen kan tas bort
för rengöring.
2
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
B
1
SVENSKA
47
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
2. Lyft försiktigt förvaringslådan uppåt.
3. Dra ut lådan helt.
För att sätta fast förvaringslådan, följ
stegen ovan i motsatt ordning.
12.7 Byte av lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Produkten är inte ansluten
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen.
Det går inte att aktivera eller Säkringen har utlösts.
använda hällen.
Ugnen värms inte upp.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Det visas en felkod på
ugns-/hälldisplayen som
inte står i tabellen.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Det går inte att aktivera eller Säkringen har utlösts.
använda hällen.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
48
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Restvärmeindikator går inte
att tända.
Zonen är inte varm eftersom Kontakta en auktoriserad
den bara har varit påslagen serviceverkstad om kokzoen kort stund.
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Det går inte att aktivera den
yttre värmezonen.
Aktivera den inre värmezonen först.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför lång tid eller går för fort. för hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
SVENSKA
49
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
14.3 Ändring av spisens höjd
och djup
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
Läs i tabellen för minsta avstånd för
inbyggnad.
Spisen är vid leverans 898 mm hög och
sockeln 500 mm djup.
1. Lägg spisen på sidan.
2. Ändra sockelns djup genom att lossa
skruv A och lossa skruvarna B på
konsolen.
A
B
C
B
A
A
Minsta avstånd
Mått
mm
A
400
B
650
C
150
49
50
51
52
3. Ställ in önskat djup.
4. Skruva i skruvarna A och B
5. För ändring av höjden, lossa skruv C
(1 skruv) i mitten baktill på sockeln och
sidoskruvarna D (4 skruvar).
14.2 Tekniska data
Mått
mm
Höjd
858 - 923
Vikt
500
Djup
600
Total effekt
8935.3 W
Produktklass
1
C
D
6. Tryck in sockeln till önskad
höjdinställning: 923, 898 eller 858
mm.
7. Skruva i skruvarna C och D.
50
www.electrolux.com
14.4 Höjdjustering av produkten
Använd de små fötterna på produktens
undersida för att ställa in samma nivå på
spisens ovansida som övriga ytor.
14.5 Tippskydd
Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
1. Installera tippskyddet 317-322 mm
nedanför produktens ovansida, och
med 80-85 mm avstånd från
produktens sida till det runda hålet på
konsolen. Skruva fast det i stabilt
material eller använd lämplig
förstärkning (vägg).
80-85
mm
317-322
mm
Säkerställ att ytan bakom
produkten är jämn.
Du måste installera tippskyddet. Om du
inte installerar det kan produkten tippa
över.
Din produkt har symbolen som visas på
bilden (i förekommande fall) för att
påminna dig om att montera tippskyddet.
2. Du hittar hålet till vänster på
produktens baksida. Lyft produktens
framsida och sätt den i mitten av
utrymmet mellan skåpen. Om
utrymmet mellan bänkskåpen är större
än produktens bredd måste du justera
sidoavståndet för att centrera
produkten.
Om du ändrade måtten på
spisen måste du justera
tippskyddet.
FÖRSIKTIGHET!
Om utrymmet mellan
bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att
centrera produkten.
SVENSKA
14.6 Elektrisk installation
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra den
del av produkten som visas i
bilden.
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.
Denna produkt levereras utan
huvudkontakt eller huvudkabel.
Kabeltyp: H05 RR-F med fullgott tvärsnitt.
VARNING!
Innan du ansluter nätsladden
till uttaget ska du mäta
spänningen mellan faserna i
hushållsnätverket. Läs sedan
på anslutningsetiketten på
produktens baksida så att
rätt elektrisk installation
används. Med denna
stegordning undviker man
installationsfel och skador på
produktens elektriska
komponenter.
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKC55550OW
EKC55550OX
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzoner
(Ø)
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon Vänster bak
(EC electric cooking)
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
181,8 Wh / kg
182,1 Wh / kg
181,8 Wh / kg
189,0 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
183,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 2: Hällar – Metoder för mätning av
prestanda.
15.2 Häll - Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
51
52
www.electrolux.com
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
15.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKC55550OW
EKC55550OX
Energieffektivitetsindex
96.2
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt läge
0,84 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft 0.76 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
57 l
Ugnstyp
Ugn i fristående spis
Mängd
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar metoder för att mäta prestanda.
15.4 Ugn - Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
EKC55550OW
43.0 kg
EKC55550OX
43.0 kg
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning.
SVENSKA
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
53
54
www.electrolux.com
SVENSKA
55
867313309-A-502014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement