Gebruiksaanwijzing Bain Marie

Alleen voor gebruik binnenshuis

For indoor use only

Nur für Innen gebrauch

Pour l'usage d'intérieur seulement

Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Bewaar deze handleiding bij het apparaat

Keep these instructions with this appliance

Halten Sie diese Anweisungen mit diesem Gerät

Gardez ces instructions avec cet appareil

Zachowaj instrukcję urządzenia

GEBRUIKSAANWIJZING

USER INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODE D’EMPLOI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Geachte klant,

Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig helemaal door voordat u het apparaat aansluit, om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

Veiligheidsvoorschriften

Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeert gebruik.

Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen.

Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman.

Niet-naleving hiervan

kan levensgevaar opleveren.

Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.

Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.

Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.

Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat het bij een erkend reparatiebedrijf repareren.

Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan levensgevaar opleveren.

Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.

Zorg dat niemand het snoer (of verlengsnoer) abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het maken van koffie.

Houd het apparaat als u het gebruikt steeds in de gaten.

Kinderen zien de gevaren van onjuist gebruik van elektrische apparaten niet. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met huishoudelijke apparatuur werken.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.

Gevaar! Zo lang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder de netspanning.

Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

Draag het apparaat nooit aan het snoer.

Speciale veiligheidsvoorschriften

Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet bij het apparaat zijn meegeleverd.

Plaats het apparaat niet direct naast hete apparaten (b.v. kookplaat of oven).

Attentie! Zorg dat het elektriciteitssnoer tijdens het gebruik van het apparaat niet in aanraking komt met hete onderdelen.

Giet nooit heet water in het waterreservoir.

Giet nooit meer dan een kan (zoals meegeleverd) in het waterreservoir.

In gebruik nemen

1. Plaats het koffiezetapparaat op een stabiel en vlak oppervlak.

2. Duw het filter in de houder.

3. Vul de kan met koud water en giet dit in het waterreservoir. Wacht 1 minuut, zodat het water de lucht uit het apparaat kan persen.

4. Plaats een lege kan op de juiste positie onder het filter.

5. Zet de aan/uit schakelaar op ON.

6. Na enige tijd druppelt er HEET WATER in de kan.

7. Na ongeveer 4-5 minuten gaat het controlelampje uit .

8. U kunt stap 3 t/m 8 een aantal maal herhalen om het binnenste van het apparaat grondig te reinigen voordat u er koffie mee gaat zetten.

9. Het is normaal dat tijdens dit proces stoom vrijkomt en dat het doorlopende water borrelende geluiden maakt.

► Giet nooit heet water in het waterreservoir.

Koffie zetten

Koffie zetten met een Koffiezetapparaat gaat als volgt:

1. Zet het filter in elkaar zoals hierboven beschreven. Doe het filterpapier en de gewenste hoeveelheid koffie in het filter, afhankelijk van uw smaak. De aanbevolen hoeveelheid is 75-90 g koffie per zetbeurt (van 1,6-1,8 liter).

2. Plaats het filter in de filterhouder.

3. Doe de gewenste hoeveelheid water in de kan en giet het water in het waterreservoir.

4. Plaats een lege kan (glas, vacuüm of thermos) recht onder het filter.

5. Zet de aan/uit schakelaar op ON. Het controlelampje gaat branden ten teken dat het koffiezetten is begonnen.

6. Na enige tijd begint er koffie in de kan te druppelen.

7. Als al het water is doorgelopen, gaat het controlelampje uit

8. Zet de aan/uit schakelaar uit en draai het deksel op de thermoskan. De koffie kan geserveerd worden.

9. In de slangen en het apparaat zelf blijft altijd wat water achter. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt of verplaatst, verdient het dan ook de voorkeur om het apparaat leeg te gieten en schoon te maken alvorens het op te bergen.

10. Als u het apparaat hebt leeggegoten (zie 10 hierboven), dan dient u voor gebruik stap 1-8 van i

n

gebruik nemen te herhalen.

11. Als u het apparaat kortere tijd niet gebruikt, spoel het dan voor gebruik met vers water door.

► Vergeet niet het apparaat na gebruik uit te schakelen.

Onderhoud

Reinigen

Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren na gebruik worden schoongemaakt.

Vuil of aanslag op het apparaat, het filter, de kan of de watertoevoer kunt u het beste verwijderen met een zachte, vochtige doek en eventueel een mild schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende middelen gebruiken).

Ontkalken

In gebieden met hard water zal zich op het verwarmingselement kalkaanslag vormen. Om het apparaat in optimale staat te houden en steeds de lekkerste koffie te krijgen, raden wij u aan het apparaat regelmatig te ontkalken. Wanneer het rode lampje op de voorzijde brandt, dient het apparaat ontkalkt te worden.

Hardheid Ontkalken

< 8° Duitse hardheid Na elke 25 zetbeurten

> 8° Duitse hardheid Na elke 10 zetbeurten

• Los hiertoe 300 ml vers of geconcentreerd citroensap op in 1 liter warm water (minder dan 50°C).

• Plaats de filter in de houder.

• Plaats een lege kan onder het filter.

• Giet het water met de citroen in het waterreservoir.

• Zet de aan-uitschakelaar op ON.

• Het water dat nog in het apparaat zat, loopt nu door. Zodra de citroenoplossing in de kan begint te lopen, schakelt u het apparaat weer uit.

• Wacht 5-6 minuten om het citroensap de kans te geven de kalk in het apparaat los te weken.

Schakel dan het apparaat weer in, zodat de citroenoplossing (met daarin de opgeloste kalk) kan doorlopen.

Als de citroenoplossing geheel is doorgelopen, schakelt u het apparaat weer uit en gooit u de citroenoplossing weg.

• Giet schoon water in het reservoir en laat het doorlopen (zie stap 1 t/m 8 onder “in gebruik nemen”) totdat de citroengeur en -smaak volledig zijn verdwenen.

• Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Technische gegevens

Voltage 230 VAC

Frequentie

Vermogen

Capaciteit

50-60 Hz

2060 W

Maximaal 100 koppen / uur

Zettijd

Zettemperatuur

Warmhoudtemperatuur na 6 uur

Filterpapier

Afmetingen apparaat lxbxh

Afmetingen verpakking lxbxh

Netto / Bruto gewicht

Inhoud Glazen kan

1,8 liter / 5 minuten

93° - 96°C max. 80°C

90/250 mm

200x380x450mm

260x495x515mm

8 / 9 kg

1,8 liter

Overzicht mogelijke storingen

Storing

Aan/uit schakelaar staat op ON, maar het lampje op de schakelaar en het controlelampje branden niet.

Aan/uit schakelaar staat op ON, het lampje op de schakelaar brandt, maar het controlelampje niet.

Aan/uit schakelaar staat op ON, beide lampjes branden, maar het water loopt niet door.

Apparaat werkt, maar waterdoorvoer wordt soms

Mogelijke oorzaak

1. Stekker niet in stopcontact

2. Kapotte schakelaar

1. Kapotte relais

2. Kapotte waterpeilsensor

1. Kapot element

2. Temperatuurbeveiliging beschadigd

Oplossing

1. Steek stekker in stopcontact.

2. Neem contact op met de leverancier voor nieuwe schakelaar.

Neem contact op met de leverancier.

Neem contact op met de leverancier. langer dan vijf minuten onderbroken.

Zekering in stoppenkast brandt door zodra het apparaat wordt ingeschakeld.

1. Kapot relais

2.Temperatuurbeveiliging beschadigd

1. Kortsluiting

Neem contact op met de leverancier.

Neem contact op met de leverancier.

► Giet het apparaat goed leeg (er mag geen water achterblijven) voordat het wordt gerepareerd.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw leverancier!

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat hebt gekocht en sluit een koopbewijs bij (bijv. kassabon).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Afdanken

Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.

Dear customer,

Please read these user instructions carefully before connecting the appliance to prevent damage due to improper use. Please pay special attention to the safety regulations.

Safety regulations

Incorrect operation and improper use of the appliance can seriously damage the appliance and injure users.

The appliance may only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the unlikely event that the appliance should fall into water, immediately pull the plug out of the socket and have the appliance checked by a certified technician.

Not following these instructions could

give rise to life-threatening situations.

Never try to open the casing of the appliance yourself.

Do not insert any objects in the casing of the appliance.

Do not touch the plug with wet or damp hands.

Regularly check the plug and cord for any damage. Should the plug or cord be damaged have it/them repaired by a certified repair company.

Do not use the appliance after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired, if necessary, by a certified repair company.

Do not try to repair the appliance yourself. This could give rise to life-threatening situations.

Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.

Make sure that no one can accidentally pull the cord (or extension cord) loose or trip over the cord.

This appliance is intended solely for making coffee.

Always keep an eye on the appliance when in use.

Children do not understand that incorrect use of electrical appliances can be dangerous.

Therefore, never let children use home appliances without supervision.

Always pull the plug out of the socket when the appliance is not being used and always before cleaning.

Warning! As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.

Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.

Never carry the appliance by the cord.

Special safety regulations

Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.

Do not place the appliance immediately beside hot appliances (e.g., hot plate or oven).

Caution! Make sure the cord does not come in contact with hot components while using the appliance.

Never pour hot water into water reservoir.

Never pour more than one decanter of water into the reservoir.

Preparing the appliance for use

1. Place the coffee machine on a stable flat surface.

2. Put the filter in the holder.

3. Fill the coffee pot with cold water and pour it in the water reservoir. Wait 1 minute for the water to force the air out of the appliance.

4. Place the empty coffee pot in the correct position under the filter pan.

5. Turn the power switch ON.

6. HOT WATER will soon start dripping into the pot.

7. The in-use indicator lamp will turn off in 4 or 5 minutes .

8. Repeat steps 3 to 7 a few times to clean the appliance thoroughly before making coffee for the first time.

9. It is normal for steam to escape during this process and for the dripping water to make gurgling sounds.

Never pour hot water in the water reservoir.

Making coffee

To make coffee follow these steps:

1. Prepare the filter pan as described above. Add the desired amount of ground coffee, depending on your taste. The recommended amount is 75-90 gm per pot of water (1.6-1.8 litre).

2. Place the filter pan in the holder.

3. Fill the coffee pot (glass decanter, vacuum pot or thermos depending on model type) with the desired amount of water and pour it in the water reservoir.

4. Place the empty pot directly under the filter pan.

5. Turn the power switch ON. The in-use indicator lamp will light up to indicate that the machine has started to operate.

6. After some time coffee will start to drip into the coffee pot.

7. When all of the water has passed through the machine, the in-use indicator lamp will switch off.

8. Turn off the power switch and close the thermos (if applicable) by twisting the lid on. The coffee is ready to be served.

9. The appliance has an overflow tube to allow extra water in the reservoir to escape, but since the coffee pot can hold only 1.8 litres of water we recommend that you never fill the reservoir with more than 1.8 litres of water.

10. Some water will always be left in the machine and in the tubes. If you do not use or move the appliance for a long time, it is best to empty the appliance and clean it before storing it.

11. If you have emptied the appliance (as recommended in no. 10 above), before using it again you should repeat steps 1-7 of Preparing the appliance for use.

12. If you haven't used the appliance for a short time, rinse it out with clean water before use.

►Do not forget to turn the appliance off after use.

Maintenance

Cleaning

It is important to clean the appliance and parts after using.

The best way to clean grime or deposits from the appliance, filter pan, pot or water tubes is with a soft, wet cloth and a mild cleaner if necessary (never use a product that is corrosive or abrasive).

Decalcification

In areas with hard water, calcium deposits will build up on the heating element. To keep the appliance in optimum condition and to ensure that your coffee retains its delicious flavour, we recommend that you decalcify the appliance on a regular basis. When the red warning light on the front of the machine is lit, this indicates the appliance must be decalcified.

Hardness Decalcification

< 8° German hardness After every 25 uses

> 8° German hardness After every 10 uses

To decalcify the appliance:

• Dissolve 100 ml vinegar in 1 litre hot water (up to 50°C).

• Place the filter pan in the holder.

• Place an empty coffee pot under the filter pan.

• Pour the water with the vinegar in the water reservoir.

• Turn the power switch ON.

• The water that is still in the appliance will now pass through it. As soon as the vinegar solution begins to flow through the appliance, turn it off.

• Wait 5-6 minutes to give the vinegar solution time to break down the calcium in the appliance.

Turn the appliance on again so the vinegar solution (now containing the calcium deposits) can pass through it.

When all of the vinegar solution has passed through the appliance, turn the appliance off and throw the vinegar solution away.

• Pour clean water in the water reservoir and allow it to flow through the appliance (see steps 1 to

7 of Preparing the appliance for use) until the vinegar smell and taste are completely gone.

• The appliance can now be used again.

Technical data

Voltage 230 VAC

Frequency

Power

Capacity

50-60 Hz

2060 W maximum 100 cups / hour

Brewing time

Brewing temperature

Temperature after 6 hours on warming plate

Paper filter

Measurements appliance lxwxh

Measurements of packaging lxwxh

Net / Gross weight

Content glass decanter

1.8 litres / 5 minutes

93° - 96°C max. 80°C

90/250 mm

200x380x450mm

260x495x515mm

8 / 9 kg

1.8 litres

Possible problems and how to solve them

Problem

Power switch is in ON position, but the lamp on the switch and the in-use indicator lamp do not

Possible cause

1. Appliance is not plugged in.

2. Power switch is broken.

1. Heating element is broken.

2. Temperature safety device is damaged.

1. Relay is broken.

2.Temperature safety device is damaged.

Solution

1. Insert plug into socket.

2. Contact your supplier for a new switch. light up.

Power switch is in the ON position and the lamp on the switch is on, but the in-use indicator lamp does not light up.

Power switch is in the ON position and both lamps are lit up but the water is not passing through the machine.

Appliance works, but water flow is sometimes interrupted for more than five minutes.

A fuse in the fuse box blows when the appliance is turned on.

1. Relay is broken.

2. Water level sensor is broken.

1. Short circuit.

Contact your supplier.

Contact your supplier.

Contact your supplier.

Contact your supplier.

► Empty the appliance (no water can remain in the appliance) before it is repaired.

If in doubt, always contact your supplier!

Guarantee

Any defect affecting the functionality of the appliance that becomes apparent within one year of purchase will be corrected by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is under guarantee, state where and when it was bought and include proof of purchase (e.g. till receipt). In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discard

At the end of the life of the appliance, please dispose of the appliance according to the regulations and guidelines applicable at the time.

Sehr geehrte(r) Kunde/in!

Diese Bedienungsanleitung bitte vor dem Anschluss des Geräts sorgfältig lesen, um durch unsachgemäße Bedienung entstandene Schäden zu verhindern. Die Sicherheitsvorschriften

besonders sorgfältig lesen.

Sicherheitsvorschriften

Die unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zur schweren Beschädigung des Geräts sowie zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist ausschließlich zu dem Zweck zu benutzen, zu dem es hergestellt wurde. Der

Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung des Geräts zurückzuführen sind.

Den Kontakt des Gerätes und des Steckers mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit vermeiden. Den Stecker unverzüglich abziehen und das Gerät von einem anerkannten Fachmann prüfen lassen, wenn das Gerät unbeabsichtigterweise ins Wasser fällt.

Bei Nichteinhaltung

dieser Sicherheitsvorschriften besteht Lebensgefahr.

Nie eigenständig das Gehäuse des Geräts zu öffnen versuchen.

In das Gehäuse des Geräts keine Gegenstände einführen.

Den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.

Den Stecker regelmäßig auf eventuelle Schäden hin prüfen. Beschädigte Stecker oder Kabel von einer zugelassenen Reparaturwerkstatt reparieren lassen.

Das Gerät nicht mehr benutzen, wenn es herunterfiel oder sonstwie beschädigt wurde. Das Gerät von einer zugelassenen Reparaturwerkstatt prüfen und erforderlichenfalls reparieren lassen.

Nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu reparieren. Dann besteht Lebensgefahr.

Das Kabel von scharfen und heißen Gegenständen sowie von offenem Feuer fernhalten. Beim

Abziehen des Steckers stets am Stecker und nicht an dem Kabel ziehen.

Tragen Sie dafür Sorge, dass das (Verlängerungs-) Kabel nicht irrtümlicherweise gelöst wird und dass man nicht darüber stolpern kann.

Dieses Gerät dient ausschließlich zum Kaffee kochen.

Das Gerät bei Bedienung stets überwachen.

Kinder kennen die Gefahr der unsachgemäßen Bedienung elektrischen Geräts nicht. Kinder daher niemals unbeaufsichtigt Haushaltsgerät bedienen lassen.

Den Stecker abziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird und auch vor jeder Reinigung.

Gefahr! Befindet sich der Stecker in der Steckdose, so wird das Gerät mit Netzspannung versorgt.

Das Gerät ausschalten, bevor Sie den Stecker abziehen.

Das Gerät nie am Kabel tragen.

Spezielle Sicherheitsvorschriften

1. Keine zusätzlichen Hilfsmittel benutzen, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden.

2. Das Gerät nicht unmittelbar neben heißem Gerät (z.B. neben einer Kochplatte oder einem Ofen) abstellen.

3. Achtung! Tragen Sie dafür Sorge, dass das Stromkabel bei eingeschaltetem Gerät nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt.

4. Gießen Sie nie heißes Wasser in das Wasserreservoir.

5. Gießen Sie nie mehr als ein Kaffeekanne Wasser in das Reservoir.

Inbetriebnahme

1. Die Kaffeemaschine auf eine stabile, waagerechte Fläche stellen.

2. Den Filter in den Behälter schieben.

3. Die Kanne mit kaltem Wasser füllen und in den Wassertank gießen. Eine Minute warten bis das

Wasser die Luft aus dem Gerät gepresst hat.

4. In richtiger Position eine leere Kanne unterhalb des Filters abstellen.

5. Den Ein-/Ausschalter auf „ON” schalten.

6. Bald darauf tröpfelt HEISSES WASSER in die Kanne.

7. Nach etwa vier bis fünf Minuten erlischt die Kontrolllampe.

8. Auf Wunsch können Sie Schritt 3 bis 8 mehrmals wiederholen, um vor der Erstanwendung das

Maschineninnere gründlich zu reinigen.

9. Es ist normal, dass während dieses Prozesses Dampf entweicht und dass das durchlaufende

Wasser köchelt.

Gießen Sie nie heißes Wasser in das Wasserreservoir.

Kaffee kochen

Kaffee bereitet man mit einer Kaffeemaschine folgendermaßen zu:

1. Den Filter wie oben beschrieben einbauen. Das Filterpapier und die erwünschte Kaffeemenge je nach Geschmack in den Filter geben. Die empfohlene Kaffeemenge ist 75 bis 90 Gramm pro

Vorgang (mit 1,6 bis 1,8 Litern).

2. Den Filter in den Behälter schieben.

3. Die erwünschte Wassermenge in die Kanne geben und das Wasser in den Wassertank gießen.

4. Eine leere Kanne (Glas, Vakuum oder Thermos) direkt unter den Filter stellen.

5. Den Ein-/Ausschalter auf „ON“ schalten. Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Kochvorgang gestartet wurde.

6. Bald darauf tröpfelt der Kaffee in die Kanne.

7. Ist das Wasser durchgelaufen, erlischt die

Kontrolllampe.

8. Den Ein-/Ausschalter ausschalten und den Deckel auf die Thermoskanne schrauben. Der Kaffee ist nun servierbereit.

9. Das Gerät hat ein kleines Überlaufrohr, durch das überschüssiges Wasser aus dem Wassertank entweichen kann. Da die Kaffeekanne jedoch höchstens 1,8 Liter enthalten kann, empfehlen wir

Ihnen, den Wassertank nicht mit mehr als 1,8 Liter zu befüllen.

10. In den Schläuchen und im Gerät bleibt stets ein wenig Wasser zurück. Benutzen Sie das Gerät

über längere Zeit nicht oder transportieren Sie es, ist es ratsam, das im Gerät enthaltene Wasser abzulassen und das Gerät zu reinigen, bevor Sie es aufräumen.

11. Wiederholen Sie, wenn das Wasser aus dem Gerät abgelassen wurde (siehe Punkt 10), vor der erneuten Inbetriebnahme Schritt 1 bis 8 des Kapitels

IV Inbetriebnahme.

12. Benutzen Sie das Gerät über kürzere Zeit nicht, spülen Sie es dann vor der Inbetriebnahme mit frischem Wasser aus.

► Vergessen Sie nicht, den Apparat nach Gebrauch auszuschalten.

Wartung

Reinigung

Es ist wichtig, das Gerät samt Zubehör nach dem Gebrauch zu reinigen.

Schmutz oder Ablagerungen im Gerät, im Filter, in der Kanne oder in der Wasserzufuhr beseitigt man am besten mit einem weichen, feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel

(nie scheuernde oder aggressive Mittel benutzen).

Entkalken

In Gebieten mit hartem Wasser lagert sich auf dem Heizeinsatz Kalk ab. Damit das Gerät im besten

Zustand bleibt und der Geschmack des Kaffees nicht beeinträchtigt wird, empfehlen wir Ihnen, das

Gerät regelmäßig zu entkalken. Wenn das rote Licht auf das Gerät brennt, muss es entkalkt werden.

Härte Entkalken

< 8° deutscher Härte Alle 25 Kochvorgänge

> 8° deutscher Härte Alle 10 Kochvorgänge

• Dazu 100 ml Essig in 1 Liter heißen Wassers (unter 50°C) auflösen.

• Den Filter in den Behälter schieben.

• Unterhalb des Filters eine leere Kanne abstellen.

• Das mit Essig versetzte Wasser in den Wassertank geben.

• Den Ein-/Ausschalter auf „ON“ schalten.

• Das noch im Gerät enthaltene Wasser läuft nun durch. Tröpfelt die Essiglösung in die Kanne, das

Gerät ausschalten.

• Nun fünf bis sechs Minuten warten, damit die Essiglösung die Kalkablagerungen im Gerät lösen kann. Das Gerät nun wieder einschalten, damit die Essiglösung (mit dem gelösten Kalk) durchlaufen kann.

• Das Gerät ausschalten, wenn die gesamte Essiglösung durchgelaufen ist und die Essiglösung entsorgen.

• Den Wassertank mit sauberem Wasser befüllen und durchlaufen lassen (siehe Schritt 1 bis 8 in

Kapitel „Inbetriebnahme”), bis der Essiggeruch und –geschmack nicht mehr vorliegen.

• Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

Technische Daten

Voltspannung 230 VAC

Frequenz

Leistung

50-60 Hz

2060 W

Kapazität

Kochzeit

Kochtemperatur

Warmhaltetemperatur nach 6 Std.

Filterpapier

Gerätabmessungen LxBxH

Verpackungsabmessungen LxBxH

Netto- / Bruttogewicht

Inhalt Glaskanne

Höchstens 100 Tassen / stunde

1,8 Liter / 5 Minuten

93° - 96°C max. 80°C

90/250 mm

200x380x450mm

260x495x515mm

8 / 9 kg

1,8 liter

Störungsverzeichnis

Störung

Der Ein-/Ausschalter steht auf

„ON“, aber die Schalterleuchte und die Kontrollleuchte leuchten nicht auf.

Mögliche Ursache

1. Der Stecker ist nicht in der

2.

Steckdose.

Schalter defekt

Lösung

1. Den Stecker in die Steckdose stecken.

2. Setzen Sie sich zwecks

Schalterwechsels mit dem

Lieferanten in Verbindung.

Der Ein-/Ausschalter steht auf

„ON“, die Schalterleuchte brennt, aber die Kontrollleuchte nicht.

Der Ein-/Ausschalter steht auf

„ON“, beide Leuchten brennen, aber das Wasser läuft nicht durch.

Das Gerät funktioniert zwar, aber die Wasserdurchführung wird oft über fünf Minuten lang unterbrochen.

Eine Sicherung im

Sicherungskasten brennt beim

Einschalten des Geräts durch.

1. Defektes Relais

2. Defekter Wasserpegelsensor

1. Defektes Element

2. Beschädigter

Temperaturschutz

1. Defektes Relais

2. Beschädigter

Temperaturschutz

1. Kurzschluss

Setzen Sie sich mit dem

Lieferanten in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem

Lieferanten in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem

Lieferanten in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem

Lieferanten in Verbindung.

► Das Wasser vor der Reparatur des Geräts gründlich ablassen (es darf keines zurückbleiben).

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten in Verbindung!

Garantie

Jeder Defekt, auf Grund dessen die Funktion des Geräts nachteilig beeinflusst wird und der sich innerhalb eines Jahres nach Ankauf des Geräts zeigt, wird durch

Reparatur oder Auswechslung kostenlos behoben, falls das Gerät den Anleitungen entsprechend gebraucht und gewartet wurde und nicht in irgendeiner Weise verkehrt behandelt oder unzweckmäßig benutzt worden ist. Letzteres lässt Ihre auf Grund des Gesetzes bestimmten Rechte unberührt. Wenn die Garantie wirksam ist, erwähnen Sie bitte, wo und wann Sie das Gerät gekauft haben und fügen Sie einen Kaufbeleg (z.B. den Kassenzettel) bei.

Da wir danach streben, unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln, behalten wir uns das Recht vor, ohne vorhergehende Bekanntgabe Änderungen am Produkt, der Verpackung und Dokumentation vorzunehmen.

Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer des Geräts den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften und

Richtlinien entsprechend entsorgen.

Cher client,

Veuillez lire attentivement et intégralement ce mode d’emploi avant de brancher l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de

sécurité avec la plus grande attention.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent entraîner une grave détérioration de l’appareil ou provoquer des blessures.

L’appareil doit être exclusivement utilisé dans le but pour lequel il a été conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect.

Veillez à tenir l’appareil et la prise électrique hors de portée de l’eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l’appareil tombe dans l’eau, débranchez immédiatement la prise électrique et faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé.

La non-observation de cette consigne

entraîne un risque d’accident mortel.

Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.

N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil.

Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.

Contrôlez régulièrement la prise électrique et le cordon pour détecter toute éventuelle détérioration. Si la prise ou le cordon est endommagé, confiez la réparation à un réparateur agréé.

N’utilisez pas l’appareil si celui-ci est tombé ou s’il a subi un choc pour toute autre raison. Dans ce cas, faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé à qui vous confierez la réparation le cas

échéant.

Ne tentez pas de réparer vous-même l’appareil. Cela présente un risque d’accident mortel.

Veillez à tenir le cordon électrique éloigné de tout objet coupant ou chaud et à l’écart des flammes. Pour débrancher la prise électrique, saisissez toujours la prise et ne tirez jamais directement sur le cordon.

Veillez à disposer le cordon électrique (ou la rallonge) de sorte que l’appareil ne puisse pas être débranché accidentellement et que personne ne trébuche sur le cordon.

Cet appareil est conçu uniquement pour préparer le café.

Surveillez continuellement l’appareil lorsqu’il est en cours de fonctionnement.

Les enfants n’ont pas conscience de l’usage incorrect des appareils électriques. Pour cette raison, ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils ménagers sans surveillance.

Débranchez toujours la prise électrique lorsque l’appareil n’est pas utilisé et lors de son nettoyage.

Danger ! Tant que la prise électrique est branchée, l’appareil demeure sous tension.

Arrêtez l’appareil avant de débrancher la prise électrique.

Ne portez jamais l’appareil par le cordon électrique.

Consignes particulières de sécurité

N’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été livrés avec l’appareil.

N’installez pas l’appareil au voisinage direct d’appareils chauds (par exemple plaque chauffante ou four).

Attention ! Pendant le fonctionnement de l’appareil, assurez-vous que le cordon électrique n’entre pas au contact d’éléments chauds.

Ne versez jamais de l’eau chaude dans le réservoir d’eau.

Ne versez jamais plus d’un pot (tel que celui livré avec l’appareil) dans le réservoir d’eau.

Première utilisation

1. Placez la cafetière électrique sur une surface stable et plane.

2. Installez le filtre dans le porte-filtre.

3. Remplissez le pot avec de l’eau froide et versez le contenu dans le réservoir d’eau. Attendez 1 minute pour que l’eau chasse l’air contenu dans l’appareil.

4. Placez un pot vide à l’emplacement adéquat sous le filtre.

5. Mettez le commutateur marche/arrêt en position ON.

6. Après quelques instants, DE L’EAU CHAUDE s’écoule dans le pot.

7. Au bout de 4 à 5 minutes environ, le voyant s’éteint.

8. Vous pouvez recommencer les étapes 3 à 8 plusieurs fois pour bien nettoyer l’intérieur de l’appareil avant de faire du café.

9. Pendant ce processus, il est normal que de la vapeur s’échappe et que l’eau s’écoule en gargouillant.

Ne versez jamais d’eau chaude dans le réservoir d’eau.

Faire du café

Pour faire du café avec la cafetière électrique, procédez de la façon suivante :

1. Montez le filtre comme cela est décrit ci-dessus. Placez le filtre en papier et versez la quantité de café désirée dans le filtre, en fonction de votre goût. La quantité recommandée est 75-90 g de café par préparation (entre 1,6 et 1,8 litres).

2. Placez le filtre dans le porte-filtre.

3. Versez la quantité d’eau désirée dans le pot puis versez-la dans le réservoir d’eau.

4. Placez un pot vide (en verre, à vide ou thermos) sous le filtre à l’aplomb de celui-ci.

5. Mettez le commutateur marche/arrêt en position ON. Le voyant s’allume pour signaler que le café est en train de se faire.

6. Au bout d’un certain temps, le café commence à s’écouler dans le pot.

7. Lorsque toute l’eau s’est écoulée, le voyant s’éteint.

8. Arrêtez le commutateur marche/arrêt et vissez le couvercle sur la bouteille thermos. Le café est prêt à être servi.

9. L’appareil est équipé d’un tuyau de trop-plein par lequel peut s’écouler l’excédent d’eau éventuel du réservoir. Mais comme la cafetière contient 1,8 litres au maximum, nous vous conseillons de ne jamais verser plus de 1,8 litres d’eau dans le réservoir.

10. Il reste toujours un peu d’eau dans les tuyaux de l’appareil. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps ou si vous le déplacez, il est préférable de le vider complètement et de le nettoyer avant de le ranger.

11. Si vous avez vidé l’appareil (voir 10 ci-dessus), vous devez accomplir les étapes 1 à 8 du paragraphe IV Première utilisation avant de pouvoir le réutiliser.

12. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une courte période, rincez-le avec de l’eau fraîche avant de le réutiliser.

► N’oubliez pas d’éteindre l’appareil après son utilisation.

Entretien

Nettoyage

Il est important de nettoyer l’appareil et ses accessoires après l’utilisation.

Pour enlever les salissures ou les dépôts de l’appareil, du filtre, du pot ou du tuyau d’amenée d’eau, le meilleur moyen est d’utiliser un chiffon doux humidifié et éventuellement un produit nettoyant neutre (n’utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs).

Détartrage

Dans les régions où la dureté de l’eau est élevée, un dépôt de calcaire se formera sur l’élément chauffant. Pour conserver l’appareil en état optimal et pouvoir toujours savourer le meilleur café, nous vous conseillons de détartrer régulièrement l’appareil. Si le voyant rouge est allumé, branchez l'appareil à détartrer

Dureté Détartrage

< 8° (mesure allemande) Après 25 préparations de café

> 8° (mesure allemande) Après 10 préparations de café

• Pour le détartrage, diluez 100 ml de vinaigre dans 1 litre d’eau chaude (à moins de 50°C).

• Placez le filtre dans le porte-filtre.

• Placez un pot vide sous le filtre.

• Versez l’eau mélangée au vinaigre dans le réservoir d’eau.

• Mettez le commutateur marche-arrêt en position ON.

• L’eau qui était encore contenue dans l’appareil s’écoule d’abord. Dès que la solution de vinaigre commence à couler dans le pot, arrêtez l’appareil.

• Attendez 5 à 6 minutes pour laisser agir le vinaigre qui détache le calcaire contenu dans l’appareil.

Remettez l’appareil en marche, afin que la solution de vinaigre (et le calcaire dissous qu’elle contient) puisse s’écouler hors de l’appareil.

Une fois que la solution de vinaigre s’est entièrement écoulée, arrêtez l’appareil et jetez la solution de vinaigre.

• Versez de l’eau propre dans le réservoir rincez l’appareil (voir étapes 1 à 8 du paragraphe

“première utilisation”) jusqu’à ce que l’odeur et le goût du vinaigre aient complètement disparu.

• L’appareil est de nouveau prêt à l’emploi.

Caractéristiques techniques

Tension 230 VAC

Fréquence

Puissance

Capacité

50-60 Hz

2060 W

100 tasses / heure maximum

1,8 litres / 5 minutes

93° - 96°C

Temps de préparation

Température de préparation

Température de la plaque chauffante après 6 heures

Filtre en papier

Dimensions de l’appareil Lxlxh

Dimensions de l’emballage Lxlxh

Poids net / brut

Contenance Pot en verre max. 80°C

90/250 mm

200x380x450mm

260x495x515mm

8 / 9 kg

1,8 liter

Aperçu des pannes possibles

Panne

Commutateur marche/arrêt en position ON, mais le voyant du commutateur et le voyant de contrôle ne s’allument pas.

Commutateur marche/arrêt en position ON, le voyant du commutateur est allumé mais le voyant de contrôle ne s’allume pas.

Commutateur marche/arrêt en position ON, les deux voyants sont allumés mais l’eau ne coule pas.

Cause propable

1. La prise n’est pas branchée

2. Commutateur défectueux

1. Relais défectueux

2. Capteur de niveau d’eau défectueux

1. Elément chauffant défectueux

2. Protection thermique défectueuse

Solution

1. Branchez la prise électrique.

2. Prenez contact avec le fournisseur pour obtenir un nouveau commutateur.

Prenez contact avec le fournisseur.

Prenez contact avec le fournisseur.

L’appareil fonctionne, mais l’écoulement d’eau s’interrompt parfois pendant plus de cinq minutes.

Le fusible de l’armoire à fusibles saute dès que l’appareil est mis en marche.

1. Relais défectueux

2.Protection thermique défectueuse

1. Court-circuit

Prenez contact avec le fournisseur.

Prenez contact avec le fournisseur.

► Videz soigneusement l’appareil (il ne doit pas rester d’eau à l’intérieur) avant de le porter à réparer.

En cas de doute, prenez toujours contact avec votre fournisseur !

Garantie

Tout défaut entraînant le mauvais fonctionnement de l’appareil dans l’année qui suit l’achat fait l’objet d’une réparation ou d’un remplacement gratuit de l’appareil à condition que l’appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions, sans mauvaise application ou abus, ceci sans préjudice des droits que la loi vous accorde. Si vous voulez bénéficier de la garantie, veuillez indiquer le lieu et la date de l’achat de l’appareil et joindre une preuve d’achat (par ex. bon d’achat).

Nous visons constamment à améliorer nos produits et nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au produit, à l’emballage et à la documentation sans avertissement préalable.

Mise au rebut

En fin d’utilisation, quand vous voudrez mettre votre l’appareil au rebut, respectez les prescriptions et directives en vigueur à cette date.

Szanowny Kliencie

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

Przepisy bezpieczeństwa

• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.

• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

• Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.

• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.

• Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.

• Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

• W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.

• Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.

• Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub aby się o niego nie potknął.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zaparzania kawy.

• Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.

• Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru.

• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.

Uwaga niebezpieczeństwo! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.

• Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.

• Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

Specjalne przepisy bezpieczeństwa

• Nie stosuj żadnych dodatkowych środków oprócz tych, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem.

• Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki lub pieca).

Uwaga! W czasie użytkowania zabezpiecz kabel zasilający przed kontaktem z rozgrzanymi elementami.

• Nigdy nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na wodę.

• Nigdy nie wlewaj do zbiornika na wodę więcej niż mieści dzbanek (będący elementem urządzenia).

Korzystanie z urządzenia

1. Postaw ekspres do kawy na stabilnej i płaskiej powierzchni.

2. Umieść filtr w uchwycie.

3. Wypełnij dzbanek zimną wodą i wlej ją do zbiornika na wodę. Odczekaj minutę, tak, by woda mogła usunąć powietrze z urządzenia.

4. Umieść pusty dzbanek pod filtrem w odpowiedniej pozycji.

5. Przełącz włącznik na pozycję ON.

6. Po chwili do dzbanka zacznie ściekać GORĄCA WODA.

7. Po około 4-5 minutach lampka kontrolna zgaśnie.

8. Zanim zaczniesz zaparzać kawę możesz kilkakrotnie powtórzyć kroki od 3 do 8 włącznie, aby dokładnie wyczyścić wewnętrzną stronę urządzenia.

9. Normalne jest, że podczas tego procesu uwalniana jest para i że woda wydaje bulgoczące dźwięki.

Nigdy nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na wodę.

Parzenie kawy

Parzenie kawy przy pomocy ekspresu do kawy odbywa się w następujący sposób:

1. Złóż filtr zgodnie z powyższym opisem. Do filtra włóż papier oraz odpowiednią ilość kawy, w zależności od wymaganego smaku. Zalecana ilość to 75-90 g kawy na jedno parzenie (1,6-1,8 litra).

2. Umieść filtr w uchwycie.

3. Wypełnij dzbanek zimną wodą i wlej ją do zbiornika na wodę.

4. Umieść pusty dzbanek (szklany, próżniowy lub termos) prosto pod filtrem.

5. Przełącz włącznik na ON. Zapali się lampka kontrolna, na znak tego, że rozpoczął się proces parzenia kawy.

6. Po pewnym czasie do dzbanka zacznie spływać kawa.

7. Kiedy cała woda wypłynie, lampka kontrolna zgaśnie.

8. Wyłącz urządzenie i zakręć dzbanek. Kawa jest gotowa do podania.

9. Urządzenie jest wyposażone w specjalną rurkę, przez którą można odprowadzić nadmierną ilość wody ze zbiornika, jednak, jako że dzbanek ma maksymalną pojemność 1,8 litra zalecamy, by nigdy nie wlewać do zbiornika więcej niż 1,8 litra wody.

10. W rurkach oraz w samym urządzeniu zawsze zostaje trochę wody. Jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia lub przemieszczasz je w inne miejsce, przed schowaniem zaleca się opróżnienie i wyczyszczenie urządzenia.

11. Po opróżnieniu urządzenia (por. punkt 10), przed ponownym użyciem należy powtórzyć kroki od

1 do 8 z części IV Korzystanie z urządzenia.

12. Jeśli przez krótki czas nie korzystasz z urządzenia, przez użyciem przepłucz je świeżą wodą.

► Nie zapomnij wyłączyć urządzenia po użyciu.

Konserwacja

Czyszczenie

Ważne jest, by po użyciu wyczyścić urządzenie i należące doń elementy.

Brud lub osad na urządzeniu, filtrze, dzbanku lub dopływie wody można najlepiej usunąć przy pomocy miękkiej, wilgotnej szmatki i ewentualnie łagodnego środka czyszczącego (nigdy nie używaj ściernych lub żrących środków czyszczących).

Usuwanie kamienia

W regionach o wysokim stopniu twardości wody, na grzałce będzie osadzał się kamień. Aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie i by zaparzać jak najsmaczniejszą kawę, zalecamy regularne usuwanie kamienia z urządzenia. Jeśli czerwona lampka, podłączyć urządzenie do odkamieniać

Twardość Oczyszczanie z kamienia

< 8° twardości w skali niemieckiej Po 25 użyciach

> 8° twardości w skali niemieckiej Po 10 użyciach

• Rozpuść 100 ml octu w 1 litrze ciepłej wody (o temp. poniżej 50°C).

• Umieść filtr w uchwycie.

• Pod filtrem umieść pusty dzbanek.

• Do zbiornika na wodę wlej wodę z octem.

• Przełącz włącznik na ON.

• Woda, która znajdowała się w urządzeniu, zacznie wypływać. Kiedy tylko do dzbanka zacznie się wlewać woda z octem, wyłącz urządzenie.

• Odczekaj 5-6 minut tak, by ocet mógł rozpuścić kamień. Następnie ponownie włącz urządzenie, by roztwór octu (wraz z rozpuszczonym kamieniem) mógł ponownie wypłynąć.

• Kiedy roztwór octu w całości wypłynie, wyłącz urządzenie i wylej roztwór octu.

• Nalej czystej wody do zbiornika i pozwól, by przepłynęła przez urządzenie (por. kroki od 1 do 8 włącznie z części “Korzystanie z urządzenia”) aż w zupełności zniknie zapach i smak octu.

• Urządzenie jest teraz ponownie gotowe do użycia.

Dane techniczne

Napięcie 230 VAC

Częstotliwość 50-60 Hz

Moc

Wydajność

Czas zaparzania

Temperatura zaparzania

Zdolność utrzymywania temperatury po 6 godzinach

Papier filtrowy

Wymiary urządzenia dł. x szer. x wys.

Wymiary opakowania dł. x szer. x wys.

Waga Netto / Brutto

Objętość Szklany dzbanek

2060 W

Maks. 100 filiżanek / godzinę

1,8 l / 5 minut

93° - 96°C maks. 80°C

90/250 mm

200x380x450mm

260x495x515mm

8 / 9 kg

1,8 litra

Przegląd możliwych usterek

Usterka

W(y)łącznik jest ustawiony na

ON, ale lampka na przekaźniku oraz lampka kontrolna nie palą się.

W(y)łącznik jest ustawiony na

ON, lampka na przekaźniku pali się, ale lampka kontrolna nie.

W(y)łącznik jest ustawiony na

ON, obie lampki się palą, ale woda nie przepływa.

Urządzenie działa, ale przepływ wody jest czasami przerwany na ponad 5 minut.

Możliwa przyczyna

1. Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka sieciowego.

2. Zepsuty włącznik

Rozwiązanie

1. Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.

2. Skontaktuj się z dostawcą w sprawie nowego wyłącznika.

1. Zepsuty przekaźnik

2. Zepsuty wskaźnik poziomu wody.

1. Zepsuty element

2. Uszkodzone zabezpieczenie temperatury

1. Zepsuty przekaźnik

2. 2. Uszkodzone zabezpieczenie temperatury

Skontaktuj się z dostawcą.

Skontaktuj się z dostawcą.

Skontaktuj się z dostawcą.

Bezpieczniki przepalają się, kiedy tylko urządzenie zostaje włączone.

1. Zwarcie Skontaktuj się z dostawcą.

► Przed naprawą dobrze opróżnij urządzenie (nigdzie nie może zostać w nim woda).

W razie wątpliwości zawsze skontaktuj się z dostawcą!

Gwarancja

Każda usterka powodująca złe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub zaparzacz zostanie wymieniony na inny, pod warunkiem, że był użytkowany i konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi i nie był wykorzystywany do innych celów lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób. Nie narusza to Państwa innych praw, wynikających z przepisów prawa. W przypadku korzystania z gwarancji, należy podać miejsce i czas zakupu urządzenia, dołączając do niego dowód zakupu (np. kwit kasowy).

Usuwanie zużytych urządzeń

Po zakończeniu okresu użytkowania zaparzacz do kawy należy usunąć zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami i wytycznymi.

Hendi B.V. (The Netherlands)

Steenoven 21

3911 TX Rhenen

Nederland

Tel: +31 (0)317 681 040

Fax: +31 (0)317 681 045 www.hendi.nl [email protected]

Hendi Austria GmbH (Austria)

Gewerbegebiet Ehring

5112 Lamprechtshausen

Austria

Tel: +43 (0) 6235 200 10 0

Fax: +43 (0) 6235 200 100 20 www.hendi-austria.com [email protected]

Hendi Polska Sp. z.o.o. (Polska)

Ul 28. Czerwca 1956r. 390

61-441 Poznań

Polska

Tel. +48 (0) 6184 33 910

Fax. +48 (0) 61 661 61 68 www.hendi-polska.pl [email protected]

Ver. 01-09

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project