Européen - DeWalt Service Technical Home Page

Européen - DeWalt Service Technical Home Page
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Dansk
6
Deutsch
13
English
21
Español
29
Français
37
Italiano
45
Nederlands
53
Norsk
61
Português
68
Suomi
76
Svenska
83
Türkçe
90
Ελληνικά
97
Copyright DEWALT
2
3
2
1
4
5
6
A
3
5
9
14
13
7
12
10
11
8
8
4
B
C1
14
12
10
A
11
15
14
12
10
B
C2
4
15
6
11
D
E
5
DANSK
VINKELSLIBER
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Spænding
V
230
230
230
230
Motoreffekt
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Omdrejningstal ubelastet
Skivediameter
min
-1
mm
Spindeldiameter
Vægt
kg
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
@
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af værktøjet, hvis brugervejledningens
instruktioner ikke følges.
!
Angiver risiko for elektrisk stød.
6
DANSK
EU-overensstemmelseserklæring
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT erklærer, at disse værktøjer er konstrueret i overensstemmelse med: 98/37/EF, 89/336/EØF,
73/23/EØF,86/188/EØF, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information kontakt da DEWALT på nedenstående adresse eller se bagsiden af
brugervejledningen.
Lydtrykniveau:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (lydtryk)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (akustisk styrke)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (lydtrykusikkerhed)
dB(A) 3
KWA (akustisk styrkeusikkerhed)
dB(A) 3
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
5,2
4,2
4,7
4,1
Vægtet geometrisk værdi af accelerationsfrekvensen:
Målt iht. EN 50144
m/s
2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde
ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 - 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor
der er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme
i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
7
DANSK
Brug passende handsker og skridsikkert fodtøj,
når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne
støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler
er meget varme. Brug altid høreværn. Bær altid
en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte
støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyret,
skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse
af de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at
udføre et arbejde, som kræver en kraftig
maskine. Maskinen gør arbejdet bedre og mere
sikkert ved den hastighed, som den er beregnet
til. Værktøjet må ikke forceres.
8
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med
dette værktøj end de, der anbefales i dette
manual, kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet
for beskadigelser, før det tages i brug. Check
de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle
skadede eller defekte dele skal repareres eller
udskiftes på et autoriseret DEWALT-værksted.
Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller
udstyr, og før der foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket,
når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig
i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme,
olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og
kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj
repareret på et autoriseret DEWALT-værksted.
DANSK
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Supplerende sikkerhedsanvisninger for slibere
● Din sliber er fremstillet til at slibe og skære
i murværk og stål.
Undgå at skære eller slibe letmetal, der
indeholder mere end 80% magnesium,
da denne slags metal er brandfarligt.
● Brug ikke andet tilbehør end fiberforstærkede
slibe- og skæreskiver.
● Brug kun almindelige eller forsænkede slibe- og
skæreskiver.
● Anvend kun slibeskiver og skæreskiver,
som anbefales af fabrikanten.
● Den højeste tilladte hastighed for slibeskiven,
skæreskiven eller andet tilbehør skal altid svare
til eller være større end den ubelastede hastighed
for værktøjet, der er angivet på navnepladen.
● Skær ikke arbejdsemner, som kræver en
maksimum skæredybde, der overstiger
skæreskivens.
● Brug ikke slibe- eller skæreskiver, der ikke har
de mål, der er opgivet i de tekniske data.
Brug ikke mellemstykker for at få en skive til at
passe på spindelen. Brug ikke separate
reduktionsbøsninger eller adaptere for at
tilpasse slibeskiver med stort hul.
● Undersøg slibe- og skæreskiverne før hver
anvendelse. Brug ikke høvlede, knækkede eller
på anden måde defekte diske.
● Hvis der medfølger sugepapir, skal det bruges,
når skiven monteres på spindelen.
● Ved montering af en gevindhulskive skal man
sikre sig, at gevindet er tilstrækkelig langt til,
at det griber fat i spindelen.
● Sørg før brugen for, at slibe- eller skæreskiven
er monteret korrekt.
● Lad værktøjet køre uden belastning i en sikker
position i mindst 30 sekunder. Hvis der er tydelige
vibrationer, eller hvis der forekommer defekter,
skal værktøjet standses, og årsagen skal findes.
● Man må ikke betjene dette værktøj, uden at
beskyttelsesskærmen er på plads.
● Kontrollér, at arbejdsemnet er ordentligt
understøttet.
&
● Det må ikke benyttes i nærheden af antændelige
væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme
spåner, der dannes ved skæring eller udsendes
fra gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
● Brug ikke værktøjet, mens du står i skivens
sigtelinje. Hold andre personer væk fra
arbejdsområdet.
● Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
● Spindellåsen må ikke betjenes, mens værktøjet
kører.
● Vær opmærksom på, at hjulet fortsætter med at
dreje i et kort stykke tid, efter at værktøjet er
slukket.
● Opbevar altid slibe- og skæreskiverne på et tørt
sted.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
+
Læs brugsanvisningen før brugen
F
Brug beskyttelsesbriller.
f
Brug høreværn
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Sidehåndtag
1 Flangesæt
1 Nøgle
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din vinkelsliber D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 er beregnet til professionelle slibe- og
skærearbejder.
9
DANSK
1
2
3
4
5
6
Afbryder
Låsningsknap (gælder ikke Frankrig)
Oplåsningsknap
Spindellås
Beskyttelsesskærm
Sidehåndtag
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
#
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Montering og afmontering af en slibe- eller
skæreskive (fig. C1 & C2)
● Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
● Montér inderflangen (10) korrekt på spindelen (11)
(fig. C1).
● Anbring skiven (12) på flangen (10).
Ved montering af en skive med forsænket
centrum skal man sørge for, at den forsænkede
del (13) vender mod inderflangen (10).
● Skru yderflangen (14) på spindlen (11) (fig. C2):
- ringen på flangen (14) skal vende mod skiven
ved montering af en slibeskive (A):
- ringen på flangen (14) skal vende væk fra
skiven ved montering af en skæreskive (B).
● Tryk på spindellåsen (4), og drej spindelen (11),
indtil den låser sig fast i positionen.
● Spænd flangen (14) med den vedlagte nøgle
med to tappe.
● Slip spindellåsen.
● Fjern skiven ved at løsne flangen (14) med
nøglen med to tappe.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
@
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Montering og afmontering af
beskyttelsesskærmen (fig. B)
● Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
● Justér knopperne (7) efter rillerne (8).
● Tryk beskyttelsesskærmen (5) ned, og drej den
i den ønskede retning.
● Spænd skruen (9) godt.
● Fjern beskyttelsesskærmen ved at løsne skrue.
@
10
Benyt aldrig værktøjet uden
beskyttelsesskærmen.
@
Anvend ikke en beskadiget skive.
Montering af kopstålbørste
● Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering af sidehåndtaget (fig. D)
● Spænd sidehåndtaget (6) godt fast i et af
hullerne (15) i en af gearkassens sider.
Sådan holder værktøjet (fig. E)
● Hold værktøjet som vist.
@
● Hold for din egen sikkerheds skyld altid
værktøjet med begge hænder.
● Man skal altid bære almindelige
arbejdshandsker, når man arbejder med
dette værktøj.
● Advarsel! Gearkassen bliver meget
varmt under brugen.
Brugervejledning
@
● Overhold altid sikkerhedsinstruktionern
e og gældende foreskrifter.
DANSK
● Kontroller, at alle arbejdsemner er
forsvarligt fastgjort.
● Tryk kun let på vinkelsliberen. Udsæt
ikke slibeskiven eller skæreskiven for
sidetryk.
● Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet
i nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
● Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
● Sørg for at montere inder- og yderflangerne
korrekt.
● Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Starte og stoppe (fig. A)
Afbryderen er udstyret med en oplåsnings- eller en
låseknap.
Afbryder (1) med låseknap (2)
● Værktøjet sættes i gang ved at trykke på
oplåsningsknappen (3) og derefter trykke på
afbryderen (1). Slip oplåsningsknappen (3).
● For konstant drift, tryk på og hold afbryderen (1)
nede, tryk på låseknappen (2) og slip afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
● Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses
det ved et hurtigt tryk på låseknappen, der
herefter slippes. Sluk altid av for værktøjet,
når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
Afbryder (1) med oplåsningsknap (3)
(kun Frankrig)
● Værktøjet sættes i gang ved at trykke på
oplåsningsknappen (3) og derefter trykke på
afbryderen (1). Slip oplåsningsknappen (3).
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
@
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
Metalanvendelser
● Når du bruger dette værktøj til metalopgaver,
skal du sørge for, at der er indsat en
reststrømsenhed (RCD) for at undgå
reststrømsrisiko forårsaget af metalspåner.
● Hvis strømforsyningen afbrydes af RCD'en,
skal værktøjet indleveres til reparation på et
autoriseret DeWalt-værksted.
!
Under ekstreme arbejdsforhold kan der
samle sig strømledende støv inden
i maskinhuset, når man arbejder med
metal.
Dette kan resultere i, at den
beskyttende isolering i maskinen bliver
ødelagt, hvorved brugeren kan få
elektrisk stød.
For at undgå ophobning af metalspåner i maskinen
rådes du til at rense ventilationshullerne dagligt.
Se "Vedligeholdelse".
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet
behandles korrekt og rengøres jævnligt.
A
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
S
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Rensning af ventilationshullerne
For at undgå ophobning af støv i maskinen rådes
du til at rense ventilationshullerne dagligt.
● Afbryd maskinen ved stikkontakten.
● Blæs trykluft gennem ventilationsrillerne.
● Gør ventilationshullerne rene med en blød
børste eller en tør klud. Brug ikke metalobjekter,
da dette vil beskadige de indvendige dele.
11
DANSK
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
GARANTI
● 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ●
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
● 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE ●
z
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på
den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt
katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
12
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
● ET ÅRS FULD GARANTI ●
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for de
første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
● At apparatet ikke er anvendt forkert.
● At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
● At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALTautoriserede serviceværksted, se aktuelt
katalog for videre information eller kontakt
DEWALT. Alternativt kan De også finde en liste
over DEWALT-autoriserede serviceværksteder
og detaljer om vor eftersalgs-service på
Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
(Volt)
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
230
230
230
230
Leistungsaufnahme
(Watt)
2.000
2.000
2.200
2.200
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Scheibendurchmesser
(mm)
Spindeldurchmesser
Gewicht
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
@
!
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Elektrische Spannung
13
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden gemäß den Richtlinien und
Normen: 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Höhe des Schalldrucks:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (Schalldruck)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (Schalleistung)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor)
dB(A) 3
KWA (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung:
D28490
Gemessen gemäß EN 50144
m/s2 5,2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
14
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer
feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie
für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches
(250 - 300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug
nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß
Sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht
berühren.
DEUTSCH
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie
eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub
oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine
hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie
stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets
einen Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die
elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in
jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit.
Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden
Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum
Sammeln von Staub an das Werkzeug
angeschlossen werden können, vergewissern
Sie sich, daß diese angeschlossen sind und
ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel
stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das
Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus,
falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im
Freien verwenden, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die sich für den Einsatz im
Freien eignen und entsprechend
gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das
Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das
Netzkabel vor der Arbeit auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile
richtig montiert sind, ob keine Teile gebrochen
sind, ob keine Schutzvorrichtungen und
Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche
andere Schäden den einwandfreien Betrieb des
Werkzeuges beeinträchtigen könnten.
Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug
ordnungsgemäß funktionieren wird. Benutzen
Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil
defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie,
das Werkzeug selber zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen.
15
DEUTSCH
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das
Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche
Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie
Reparaturen nur von einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen.
Reparaturen sind nur von autorisierten
Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen
vorzunehmen; andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Schleifgeräte
● Ihr Schleifgerät wurde zum Schleifen und
Trennen von Mauerwerk und Stahl entworfen.
Trennen bzw. schleifen Sie keine
Leichtmetalle mit einem
Magnesiumgehalt größer als 80%,
da solche Metalle brennbar sind.
● Verwenden Sie keine anderen
Einsatzwerkzeuge als glasfiberverstärkte
Schleif- und Trennscheiben.
&
16
● Verwenden Sie ausschließlich ebene bzw.
mittenvertiefte Schleif- und Trennscheiben.
● Verwenden Sie nur die vom Hersteller
empfohlenen Schleif- und Trennscheiben.
● Die maximal zulässige Drehzahl der Schleifoder Trennscheibe bzw. anderen geeigneten
Zubehörs muß der auf dem Typenschild des
Werkzeugs angegebenen Leerlaufdrehzahl
entsprechen oder diese überschreiten.
● Trennen Sie keine Werkstücke, die eine größere
Schnittiefe erfordern als die Trennscheibe bietet.
● Verwenden Sie keine Schleif- bzw.
Trennscheiben, die nicht mit den in den
technischen Daten angegebenen Abmessungen
übereinstimmen. Benutzen Sie keine
Abstandsstücke, um eine Scheibe auf die
Spindel zu setzen. Trennen Sie keine
Reduzierstücke oder Adapter, um Schleifscheiben
mit großem Loch anzubringen.
● Überprüfen Sie die Schleif- oder Trennscheiben
vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie keine
Scheiben, die abgeblättert, gerissen oder
anderweitig beschädigt sind.
● Falls vorhanden, stellen Sie sicher, daß die
Flanschstücke verwendet werden, wenn die
Scheibe auf der Spindel angebracht wird.
● Beim Anbringen einer Scheibe mit
Gewindebohrung vergewissern Sie sich, daß
das Gewinde lang genug für die Spindel ist.
● Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß die
Schleif- oder Trennscheibe richtig angebracht ist.
● Lassen Sie das Werkzeug mindestens
30 Sekunden lang in einer sicheren Lage im
Leerlauf laufen. Falls stärkere Vibrationen
festgestellt werden oder andere Schäden
eintreten, schalten Sie das Werkzeug ab und
finden Sie die Ursache heraus.
● Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, ohne
daß die Schutzvorrichtung ordnungsgemäß
montiert ist.
● Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher
gestützt wird.
● Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder
Staub. Funken oder heiße Späne könnten
explosive Stoffe entzünden.
● Benutzen Sie das Werkzeug nicht, während Sie
sich in einer Linie zur Scheibe befinden. Halten
Sie andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
DEUTSCH
● Verwenden Sie keine Trennscheiben für
seitliches Schleifen.
● Betätigen Sie nicht die Spindelsicherung,
während das Werkzeug läuft.
● Seien Sie sich darüber im Klaren, daß sich
nach dem Abschalten des Werkzeugs die
Scheibe eine kurze Zeit weiter dreht.
● Bewahren Sie Schleif- und Trennscheiben
immer an einem trockenen Platz auf.
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
+
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung.
F
Benutzen Sie eine Schutzbrille.
f
5 Schutzvorrichtung
6 Zusatzhandgriff
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung
entspricht.
#
CH
CH
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzvorrichtung
1 Zusatzhandgriff
1 Flanschsatz
1 Gabelschlüssel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs
ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Beschreibung (Abb. A)
Ihr Winkelschleifer D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 wurde zum professionellen Schleifen und
Trennen entwickelt.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Sperrschalter (nicht für Frankreich)
3 Entriegelungsschalter
4 Spindelarretierung
@
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Anbringen und Entfernen der
Schutzvorrichtung (Abb. B)
● Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf einen Tisch.
17
DEUTSCH
● Richten Sie die Zapfen (7) mit den Schlitzen (8)
aus.
● Drücken Sie die Schutzvorrichtung (5) herunter
und drehen Sie sie in die gewünschte Stellung.
● Ziehen Sie die Schraube (9) sicher an.
● Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, lockern
Sie die Schraube.
@
Benutzen Sie keine beschädigte
Scheibe.
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
● Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt
ohne Verwendung des Abstandsstücks und des
Gewindeflansches auf die Spindel.
Anbringen des Seitenhandgriffs (Abb. D)
● Schrauben Sie den Seitenhandgriff (6) fest in
eines der Löcher (15) an den Seiten des
Getriebegehäuses.
18
@
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
ohne die Schutzvorrichtung.
Anbringen und Entfernen einer Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. C1 & C2)
● Legen Sie den Winkelschleifer mit der
Schutzvorrichtung nach oben auf einen Tisch.
● Bringen Sie den inneren Flansch (10) richtig auf
der Spindel (11) an (Abb. C1).
● Setzen Sie die Scheibe (12) auf den Flansch (10).
Beim Anbringen einer Scheibe mit
Mittenvertiefung vergewissern Sie sich, daß die
Mittenvertiefung (13) zum Flansch (10) weist.
● Schrauben Sie den äußeren Flansch (14) auf
der Spindel (11) (Abb. C2):
- Beim Anbringen einer Schleifscheibe (A) muß
der Ring am Flansch (14) zur Scheibe weisen;
- Beim Anbringen einer Trennscheibe (B) muß
der Ring am Flansch (14) von der Scheibe
weg weisen.
● Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4) und
drehen Sie die Spindel (11), bis sie in ihrer Lage
einrastet.
● Ziehen Sie den Flansch (14) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
● Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
● Um die Scheibe abzunehmen, lösen Sie den
Flansch (14) mit dem Gabelschlüssel.
@
Halten des Werkzeugs (Abb. E)
● Halten Sie das Werkzeug wie angegeben.
● Verwenden Sie das Werkzeug zu Ihrer
eigenen Sicherheit immer mit beiden
Händen.
● Tragen Sie beim Betrieb dieses
Werkzeugs stets Arbeitshandschuhe.
● Warnung! Das Getriebegehäuse wird
beim Gebrauch sehr heiß.
Gebrauchsanweisung
@
● Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
● Sichern Sie das Werkstück.
● Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht an.
Üben Sie keinen seitlichen Druck auf
die Trennscheibe aus.
● Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es
einige Minuten ohne Belastung laufen.
Vor dem Betrieb:
● Installieren Sie die richtige Schutzhaube und
die Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie
keine übermäßig abgenutzten Scheiben.
● Vergewissern Sie sich, das der innere und
äußere Flansch richtig montiert sind.
● Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Ausschalter ist mit einer
Entriegelungsvorrichtung bzw. einer Vorrichtung für
Dauereinsatz ausgestattet.
Ein-/Ausschalter (1) mit Einschaltsperre (2)
● Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf den Entriegelungsschalter (3) und betätigen
Sie anschließend den Ein/Ausschalter (1).
Lassen Sie den Entriegelungsschalter (3) los.
● Drücken Sie für Dauerbetrieb den den Ein-/AusSchalter (1), und Drücken Sie anschließend
den Arretierknopf (2). Sie können nun den
Ein-/Aus-Schalter loslassen.
DEUTSCH
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
● Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten
Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf Aus-Position. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Ein-/Ausschalter (1) mit
Entriegelungsvorrichtung (3) (nur Frankreich)
● Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf den Entriegelungsschalter (3) und betätigen
Sie anschließend den Ein-/Ausschalter (1).
Lassen Sie den Entriegelungsschalter (3) los.
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
@
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung ein oder aus.
Metallanwendungen
● Wird dieses Werkzeug für Metalleinsätze
verwendet, vergewissern Sie sich, daß eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung miteinbezogen
wurde, um Restrisiken durch Metallstaub zu
vermeiden.
● Wurde die Stromversorgung durch die
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung abgeschaltet,
bringen Sie das Werkzeug zu einer
autorisierten DEWALT Reparaturwerkstatt.
!
Unter extremen Arbeitsbedingungen
kann sich leitender Staub im Innern des
Maschinengehäuses ansammeln,
sofern mit Metall gearbeitet wurde.
Dies kann dazu führen, daß die
Schutzisolation in der Maschine
abgenutzt wird und die Gefahr eines
elektrischen Schlages besteht.
Um die Ansammlung von Metallstaub innerhalb der
Maschine zu vermeiden, empfehlen wir,
die Belüftungsschlitze täglich zu reinigen.
Siehe "Wartung".
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
A
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
S
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch.
Reinigung der Belüftungsschlitze
Um die Ansammlung von Staub innerhalb der
Maschine zu vermeiden, empfehlen wir,
die Belüftungsschlitze täglich zu reinigen.
● Ziehen Sie den Netzstecker.
● Blasen Sie trockene Druckluft durch die
Belüftungsschlitze.
● Reinigen Sie die Belüftungsschlitze mit einer
weichen Bürste oder einem trockenen Lappen.
Verwenden Sie keine Metallgegenstände,
da diese die Teile im Inneren des Geräts
beschädigen können.
Umweltschutz
Z
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
19
DEUTSCH
z
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf
unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
GARANTIE
● 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE ●
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von
30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und
erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld zurück
Garantie gilt nicht auf Zubehör.
● 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION ●
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
● 1 JAHR GARANTIE ●
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit
dem Kaufdatum, das durch den OriginalKaufbeleg nachgewiesen werden muß.
In dieser Zeit garantieren wir:
● Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
● Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
● Kostenlosen und fachmännischen
Reparaturservice
● Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die
DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
20
ENGLISH
ANGLE GRINDER
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
230
Voltage
V
230
230
230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115230
230/115
230/115
Power input
W
2,000
2,000
2,200
2,200
6,500
8,500
6,500
8,500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4.6
4.6
4.6
4.6
No-load speed
min
Wheel diameter
-1
mm
Spindle diameter
Weight
kg
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools
16 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this manual:
@
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of
the instructions in this manual.
!
Denotes risk of electric shock.
21
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT declares that these power tools have been designed in compliance with: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (sound pressure)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (acoustic power)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (sound pressure uncertainty)
dB(A) 3
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4.2
4.7
4.1
Weighted root mean square acceleration value:
D28490
Measured according to EN 50144
m/s2 5.2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before
operating the tool.
Save this manual for future reference.
22
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or
explosion, e.g. in the presence of flammable
liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to
come near the work area or to touch the tool or
the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery,
as these can be caught in moving parts.
Wear protective hair covering to keep long hair
out of the way.
ENGLISH
When working outdoors, preferably wear
suitable gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended
for outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation
with this tool other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation.
Ensure that the tool will operate properly and
perform its intended function. Do not use the
tool if any part is damaged or defective. Do not
use the tool if the switch does not turn it on and
off. Have any damaged or defective parts
replaced by an authorised DEWALT repair
agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant
safety regulations. Have your tool repaired by
an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons
using original spare parts; otherwise this may
result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for grinders
● Your grinder has been designed for grinding
and cutting masonry and steel.
23
ENGLISH
Do not cut or grind light metal with a
magnesium content exceeding 80%
since this type of metal is flammable.
● Do not use any accessories other than fibre
reinforced grinding and cutting discs.
● Use only plain or depressed-centre grinding
and cutting discs.
● Use the grinding and cutting discs recommended
by the manufacturer only.
● The max. allowable speed of the grinding wheel
or cutting disc, or any other suitable accessory,
must always be equal to or greater than the
no-load speed of the tool specified on the
nameplate.
● Do not cut workpieces requiring a maximum
depth of cut exceeding that of the cutting disc.
● Do not use grinding and cutting discs that do
not conform to the dimensions stated in the
technical data. Do not use any spacers to make
a disc fit onto the spindle. Do not separate
reducing bushings or adapters to adapt largehole abrasive wheels.
● Inspect grinding and cutting discs before each
use. Do not use chipped, cracked or otherwise
defective discs.
● If provided, ensure that blotters are used when
the disc is fitted onto the spindle.
● When applying a threaded hole disc, ensure that
the thread is long enough to accept the spindle.
● Ensure that the grinding or cutting disc is
mounted correctly before use.
● Let the tool run at no-load in a safe position for
at least 30 seconds. If there is a considerable
vibration or if any other defect occurs, stop the
tool and check it to determine the cause.
● Do not operate this tool without the guard in place.
● Check that the workpiece is properly supported.
● Do not operate the tool near flammable liquids,
gases or dust. Sparks or hot chips from cutting
or arcing motor brushes may ignite combustible
materials.
● Do not operate the tool while standing in line
with the disc. Keep other persons away from
the work area.
● Do not use cutting discs for side grinding.
● Do not operate the spindle lock while the tool is
running.
● Beware that after switching off the tool the
wheel continues to rotate for a short period.
&
24
● Always store grinding and cutting discs
in a dry place.
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
+
Read the instruction manual before use
F
Wear safety glasses
f
Wear ear protection
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your angle grinder D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 has been designed for professional
grinding and cutting applications.
1 On/off switch
2 Locking switch (not for France)
3 Unlocking switch
4 Spindle lock
5 Guard
6 Side handle
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
ENGLISH
#
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144;
therefore no earth wire is required.
@
115 V units have to be operated via a
failsafe isolating transformer with an
earth screen between the primary and
secondary winding.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
● Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
● Disconnect the plug from the supply.
● Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
● Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
● The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their
respective points in the plug (see below). Brown
is for Live (L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).
● Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
!
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to BS4343
standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. The cable has to have a
rubber jacket and a grounding conductor.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5
15 25 30
45
60
Amperes Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
10
6
6
6
6
15
15
6
6 10 15
20
20
10
10 15 20
20
25
15
15 20 25
25
20
20 25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
15
10
10 10 10
15
15
15
15 15 15
20
20
20
20 20 20
25
-
Voltage
115
230
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
Fitting a mains plug to 115 V units
(U.K. & Ireland only)
● The plug should be fitted by a competent
person. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified
electrician.
The wires are coloured according to the following
code:
live = brown
neutral = blue
● Do not connect the blue or brown wire to the
earth terminal in the plug. Connect as follows:
brown to terminal marked ‘L'
blue to terminal marked ‘N'
The plug fitted should comply with BS EN 60309
(BS4343), 32 Amps.
25
ENGLISH
!
Always ensure that the cable clamp is
correctly and securely fitted to the
sheath of the cable.
Assembly and adjustment
@
Prior to assembly and adjustment
always unplug the tool.
Mounting and removing the guard (fig. B)
● Place the angle grinder on a table, spindle up.
● Align the lugs (7) with the notches (8).
● Press the guard (5) down and rotate it to the
required position.
● Securely tighten the screw (9).
● To remove the guard, slacken the screw.
@
Never use the tool without the guard in
place.
Fitting and removing a grinding or cutting disc
(fig. C1 & C2)
● Place the tool on a table, guard up.
● Fit the inner flange (10) correctly onto the
spindle (11) (fig. C1).
● Place the disc (12) on the flange (10).
When fitting a disc with a depressed centre,
make sure that the depressed centre (13) is
facing the flange (10).
● Screw the outer flange (14) onto the spindle (11)
(fig. C2):
- the ring on the flange (14) must face towards
the disc when fitting a grinding disc (A);
- the ring on the flange (14) must face away
from the disc when fitting a cutting disc (B).
● Press the spindle lock (4) and rotate the spindle
(11) until it locks in position.
● Tighten the flange (14) with the two-pin spanner
supplied.
● Release the spindle lock.
● To remove the disc, loosen the flange (14) with
the two-pin spanner.
@
26
Do not use a damaged disc.
Fitting a wire cup brush
● Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without the use of the spacer and
threaded flange.
Mounting the side handle (fig. D)
● Screw the side handle (6) tightly into one of the
holes (15) on either side of the gear case.
Holding the tool (fig. E)
● Hold the tool as shown.
@
● For your own safety, always use the
tool with both hands.
● Always wear regular working gloves
while operating this tool.
● Warning: The gear case becomes very
hot during use.
Instructions for use
@
● Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
● Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
● Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the
grinding wheel or cutting disc.
● Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
● Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
● Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly.
● Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
Switching on and off (fig. A)
The on/off switch is equipped with an unlocking
switch or a locking switch for continuous operation.
On/off switch (1) with locking switch (2)
● To run the tool, depress the unlocking switch (3)
and subsequently operate the on/off switch (1).
ENGLISH
Release the unlocking switch (3).
● For continuous operation, press and hold down
the switch (1), press the lock-on button (2) and
release the switch.
● To stop the tool, release the switch.
● To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
off the tool when work is finished and before
unplugging.
On/off switch (1) with unlocking switch (3)
(France only)
● To run the tool, depress the unlocking switch (3)
and subsequently operate the on/off switch (1).
Release the unlocking switch (3).
● To stop the tool, release the switch.
@
Do not switch the tool on or off when
under load.
Metal applications
● When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has
been inserted to avoid residual risks caused by
metal swarf.
● If the power supply is shut off by the RCD, take
the tool to authorised DEWALT repair agent.
!
In extreme working conditions,
conductive dust can accumulate inside
the machine housing when working with
metal. This can result in the protective
insulation in the machine becoming
degraded with a potential risk of an
electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the
machine, we recommend to clear the ventilation
slots on a daily basis. See "Maintenance".
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
A
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
S
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Clearing the ventilation slots
To avoid build-up of dust inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on
a daily basis.
● Unplug the machine.
● Blow dry compressed air through the ventilation
slots.
● Clear the ventilation slots using a soft brush or
dry cloth. Do not use metallic objects as these
might damage the internal parts.
Protecting the environment
Z
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
z
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
27
ENGLISH
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
GUARANTEE
● 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ●
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
● ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT ●
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent.
Proof of purchase must be produced. Includes
labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
● ONE YEAR FULL WARRANTY ●
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
● The product has not been misused.
● Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
● Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
28
E S PA Ñ O L
AMOLADORA ANGULAR
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Voltaje
V
230
230
230
230
Potencia absorbida
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
min
-1
mm
Diámetro del eje
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
@
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías en la herramienta en caso
de no respeto de las instrucciones en este manual.
!
Indica tensión eléctrica.
29
E S PA Ñ O L
Declaración de conformidad CE
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT en la dirección indicada abajo o consulte el dorso
de este manual.
Nivel de presión acústica:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (presión acústica)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (potencia acústica)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (incertidumbre de presión acústica)
dB(A) 3
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A) 3
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
5,2
4,2
4,7
4,1
Valor de aceleración media cuadrática ponderada:
Medición según EN 50144
m/s
2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin
de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes
de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
30
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área
de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice
la herramienta en ambientes húmedos o
mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la
herramienta donde exista riesgo de incendio
o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos
o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o
animales se acerquen al área de trabajo ni
toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
E S PA Ñ O L
movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo
recogido y cubierto. Cuando trabaje en
ambientes externos utilice preferentemente
guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo
u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente
caliente utilice también un delantal de trabajo.
Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación
o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción
de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión
de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios
de reglaje hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo.
Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice
exclusivamente aquellos cables prolongadores
diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización
de la herramienta en cualquier forma que no
sea la recomendada en este manual
de instrucciones puede presentar riesgo
de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que
no existan piezas móviles mal alineadas
o atascadas, piezas quebradas, protectores
o interruptores dañados e interruptores o
cualquier otro condicionante que pueda afectar
al funcionamiento correcto de la herramienta.
Asegúrese de que la herramienta puede
funcionar adecuadamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada. No use
la herramienta si hay alguna pieza defectuosa
o averiada. No utilice la herramienta si no es
posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que
repare o sustituya las piezas defectuosas o
averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda
de vista hasta que haya dejado de funcionar
completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir
piezas, accesorios o acoplamientos, y antes
de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente.
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta
esté apagada cuando la enchufe.
31
E S PA Ñ O L
17 No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria.
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de
calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores
de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos
y conmutadores secos, limpios y libres
de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las
reglas de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por
personal cualificado, utilizando piezas de
recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable
para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para
amoladoras
● La amoladora se ha diseñado para el amolado
y corte de mampostería y acero.
No corte ni amole metales de poca
densidad con un contenido en
magnesio superior al 80%, ya que este
tipo de metales es inflamable.
● No utilice accesorios distintos de los discos
de amolado y de corte reforzados con fibra.
● Utilice únicamente discos de amolado y de
corte lisos o hundidos en el centro.
● Utilice exclusivamente los discos de amolado
y de corte recomendados por el fabricante.
● La velocidad máxima del disco de amolado
o de corte, o de cualquier otro accesorio
apropiado, debe ser siempre igual o superior
a la velocidad sin carga impresa en la placa
de características de la herramienta.
&
32
● No corte piezas que requieran una profundidad
máxima de corte superior a la del disco de corte.
● No utilice discos de amolado y de corte que no
se ajusten a las dimensiones indicadas en la
documentación técnica. No utilice espaciadores
para encajar el disco en el eje. No separe los
casquillos reductores o adaptadores para adaptar
discos abrasivos con un orificio de mayor tamaño.
● Examine los discos de amolado y de corte
antes de cada uso. No utilice discos
desportillados, agrietados o con otros defectos.
● Si dispone de ellas, asegúrese de utilizar las
arandelas al encajar el disco en el eje.
● Cuando instale un disco con orificio roscado,
asegúrese de que la rosca sea lo
suficientemente larga para recibir el eje.
● Compruebe que el disco de amolado o de corte
esté correctamente instalado antes del uso.
● Ponga en marcha la herramienta sin carga en
una posición segura durante 30 segundos
como mínimo. Si se produce una vibración
excesiva o existe algún otro defecto, pare la
herramienta y examínela para descubrir la causa.
● No utilice esta herramienta sin el protector en
su sitio.
● Compruebe que la pieza de trabajo esté
debidamente apoyada.
● No utilice la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos. Las chispas
o virutas calientes procedentes del corte o los
arcos de las escobillas del motor pueden
inflamar los materiales combustibles.
● No utilice la herramienta mientras se encuentre
en línea con el disco. No permita que otras
personas se acerquen el lugar de trabajo.
● No utilice discos de corte para el amolado lateral.
● No utilice el bloqueo del eje mientras la
herramienta esté en funcionamiento.
● No olvide que después de apagar la
herramienta, la rueda continúa girando durante
un corto periodo de tiempo.
● Almacene siempre los discos de amolado
y de corte en lugares secos.
E S PA Ñ O L
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
+
Antes del uso, lea el manual de
instrucciones
F
Lleve gafas de protección
f
Use protección acústica
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora angular
1 Protección
1 Empuñadura lateral
1 Conjunto de bridas
1 Llave de dos clavijas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer
y comprender este manual antes de utilizar
la herramienta.
Descripción (fig. A)
Esta amoladora angular D28490/D28491/
D28492(K)/D28493 ha sido diseñada para realizar
amolados o cortes profesionales.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Interruptor de bloqueo (no para Francia)
3 Interruptor de desbloqueo
4 Inmovilizador del husillo
5 Protección
6 Empuñadura lateral
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
#
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre
el cable completamente.
Montaje y ajustes
@
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montaje y retirada de la protección (fig. B)
● Coloque la amoladora angular en una mesa,
con el eje hacia arriba.
● Haga coincidir las orejetas (7) con las ranuras (8).
● Presione la protección (5) hacia abajo y gírela
hasta la posición deseada.
● Apriete firmemente el tornillo (9).
● Para retirar la protección, afloje el tornillo.
@
Nunca utilice la herramienta sin la
protección colocada en su lugar.
Montaje y desmontaje de un disco de amolado
o de corte (fig. C1 & C2)
● Coloque la herramienta en una mesa, con
la protección hacia arriba.
● Fije la brida interior (10) correctamente en el
eje (11) (fig. C1).
● Coloque el disco (12) sobre la brida (10).
Cuando instale un disco con el centro hundido,
asegúrese de que el centro hundido (13) quede
hacia la brida (10).
● Enrosque la brida exterior (14) en el eje (11)
(fig. C2):
33
E S PA Ñ O L
- el aro de la brida (14) debe quedar hacia el disco
cuando se instala un disco de amolado (A);
- el aro de la brida (14) debe quedar al lado
contrario del disco cuando se instala un disco
de corte (B).
● Presione el bloqueo del eje (4) y haga girar
el eje (11) hasta que encaje en su posición.
● Apriete la brida (14) con la llave doble para
tuercas suministrada.
● Suelte el bloqueo del eje.
● Para retirar el disco, afloje la brida (14) con
la llave doble para tuercas.
@
No utilice el disco si está dañado.
Montaje de un cepillo de alambre esférico
● Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje sin utilizar ni
el espaciador ni la brida roscada.
Montaje de la empuñadura lateral (fig. D)
● Atornille la empuñadura lateral (6) firmemente
en uno de los orificios (15) de cualquiera de los
lados de la caja de engranajes.
Sujeción de la herramienta (fig. E)
● Sujete la herramienta como se muestra.
@
● Por su propia seguridad, utilice siempre
la herramienta con las dos manos.
● Mientras esté operando con esta
herramienta lleve puestos siempre los
guantes de trabajo normales.
● ¡Advertencia! La caja de engranajes
se calienta mucho durante el uso.
Instrucciones para el uso
@
34
● Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
● Asegure que todos los objetos a ser
pulidos o cortados están bien sujetados.
● Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Evite ejercer
presión lateral sobre la muela o el disco
de corte.
● Evite sobrecargar la herramienta. Si la
amoladora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes de trabajar:
● Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
● Asegúrese de que las bridas interior y exterior
estén correctamente instaladas.
● Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio
y la herramienta.
Encendido y apagado (fig. A)
El interruptor de encendido/apagado está equipado
con un interruptor de desbloqueo o un interruptor
de bloqueo para el funcionamiento continuo.
Interruptor de encendido/apagado (1) con
interruptor de bloqueo (2)
● Para poner en marcha la herramienta, apriete
el botón de desbloqueo (3) y después accione
el interruptor de encendido/apagado (1). Suelte
el interruptor de desbloqueo (3).
● Para funcionamiento continuo, pulse el
interruptor (1) y manténgalo en esta posición.
Pulse el botón de bloqueo (2) y suelte el
interruptor.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
● Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
Interruptor de encendido/apagado (1) con
interruptor de desbloqueo (3) (sólo Francia)
● Para poner en marcha la herramienta, apriete
el botón de desbloqueo (3) y después accione
el interruptor de encendido/apagado (1).
Suelte el interruptor de desbloqueo (3).
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
@
No encienda ni apague la herramienta
mientras se encuentre bajo carga.
E S PA Ñ O L
Aplicaciones metálicas
● Cuando utilice la herramienta en aplicaciones
metálicas, asegúrese de insertar un dispositivo
de corriente residual (RCD) para evitar los
riesgos residuales provocados por el polvo
metálico.
● Si el RCD desconecta el suministro eléctrico,
lleve la herramienta a un servicio técnico
autorizado de DEWALT.
!
En condiciones de trabajo extremas,
el polvo conductor puede acumularse
en el interior del alojamiento de la
máquina al trabajar con metal.
Esto puede hacer que el aislamiento
protector de la máquina se degrade con
el riesgo potencial de una descarga
eléctrica.
Desobstrucción de las ranuras de ventilación
Para evitar la acumulación de polvo en el interior
de la máquina, le recomendamos que despeje las
ranuras de ventilación diariamente.
● Desenchufe la máquina.
● Sople con aire comprimido a través de las
ranuras de ventilación.
● Despeje las ranuras de ventilación con un
cepillo suave o un paño seco. No utilice objetos
metálicos ya que éstos podrían dañar los
componentes internos.
Protección del medio ambiente
Z
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Para evitar la acumulación de polvo metálico en el
interior de la máquina, le recomendamos que
limpie las ranuras de ventilación diariamente.
Consulte "Mantenimiento".
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
z
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la
herramienta y de una limpieza frecuente.
A
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
S
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
La separación de desechos de productos
usados y embalajes permite que los
materiales puedan reciclarse
y reutilizarse. La reutilización
de materiales reciclados ayuda a evitar
la contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación
de desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida
de desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
35
E S PA Ñ O L
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica en
este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de
servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
GARANTÍA
● 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA ●
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada
la mejor solución.
● UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO ●
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio
DEWALT. Para ello es imprescindible presentar
la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas.
No se incluye los accesorios.
● UN AÑO DE GARANTÍA ●
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra
en los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
● El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
● No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
● Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de
este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio
DEWALT e información completa sobre nuestro
servicio postventa en www.2helpU.com.
36
FRANÇAIS
MEULEUSE D'ANGLE
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Tension
V
230
230
230
230
Puissance absorbée
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Vitesse à vide
Diamètre de meule/disque
min
-1
mm
Largeur de l'arbre
Poids
kg
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
@
En cas de non-respect des instructions dans le présent manuel, il y a risque de blessure,
danger de mort ou possibilité de dégradation de l'outil.
!
Dénote la présence de tension électrique.
37
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec les normes 98/37/CE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l'adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique :
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (pression sonore)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (puissance acoustique)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (incertitude de la pression acoustique)
dB(A) 3
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération :
D28490
Mesuré selon EN 50144
m/s2 5,2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d'incendie lors de l'utilisation
d'outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d'utiliser
l'outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
38
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et
bien rangée
Le désordre augmente les risques d'accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas exposer
l'outil à l'humidité. Veiller à ce que l'aire de travail
soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas utiliser
l'outil s'il existe un risque d'incendie ou
d'explosion, par exemple en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s'approcher de l'aire de travail ou
toucher l'outil ou le câble d'alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
FRANÇAIS
Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
Lorsque le travail s'effectue à l'extérieur,
porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de
protection. Porter un masque anti-poussière si
le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent
être extrêmement chaudes, porter également
un tablier résistant à la chaleur. Toujours porter
une protection auditive. Porter en permanence
un casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité
électrique peut être améliorée en insérant un
transformateur d'isolement ou un disjoncteur
différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l'outil lorsque l'on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l'outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher
les dispositifs d'extraction et d'aspiration
de poussière, s'assurer qu'ils sont bien
branchés et qu'ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l'outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l'utiliser et la
remplacer si elle est endommagée. Pour utiliser
cet outil à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges
prévues à cet effet et portant une inscription
adéquate.
13 Utiliser l'outil adéquat
Le domaine d'utilisation de l'outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour exécuter
des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à
des fins et pour des travaux pour lesquels ils
n'ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l'outil.
Attention ! L'utilisation d'accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait
entraîner un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l'outil est endommagé
Avant toute utilisation, s'assurer que l'outil et le
câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l'alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces,
tout endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions
pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.
Veiller à ce que l'outil fonctionne correctement
et qu'il exécute les tâches pour lesquelles il est
conçu. Ne pas utiliser l'outil si une pièce est
défectueuse. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur
marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer
toute pièce endommagée par un agent DEWALT
agréé. Ne jamais essayer de le réparer
soi-même.
15 Pour débrancher l'outil
Éteindre l'outil puis attendre qu'il s'arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l'outil lorsqu'il n'est
pas utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l'entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l'interrupteur pour porter
l'outil. S'assurer que l'outil est en position d'arrêt
avant de le brancher.
17 Préserver le câble d'alimentation
Ne transportez jamais l'outil par le câble.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher.
Préserver le câble de la chaleur, de l'huile et
des arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit
sec, fermé à clé et hors de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d'assurer des conditions de travail optimales et
sûres.
39
FRANÇAIS
Observer les instructions d'entretien et de
changement d'accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d'huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de
sécurité en vigueur. Faire réparer l'outil par un
agent de réparation DEWALT agréé. Les
réparations ne devront être effectuées que par
des personnes qualifiées utilisant des pièces de
rechange d'origine. Dans le cas contraire, cela
pourrait être très dangereux pour l'utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
meuleuses
● Votre meuleuse a été mise au point pour la coupe
et le meulage de la maçonnerie et de l'acier.
Ne coupez et ne meulez pas du métal
présentant un taux de magnésium
excédant les 80%, car ce type de métal
est inflammable.
● Utilisez uniquement des disques de coupe et
de meulage renforcés en fibre.
● Utilisez uniquement des disques de meulage et
de coupe lisses ou à embrèvement central.
● Utilisez uniquement les disques de coupe et
de meulage recommandés par le fabricant.
● La vitesse maximale du disque de coupe ou
de meulage ou de tout autre accessoire adapté
doit toujours être égale ou supérieure à la
vitesse à vide imprimée sur la plaquette
d'identification de l'outil.
● Ne coupez pas de pièces exigeant une
profondeur de coupe plus grande que celle du
disque de coupe.
● N'utilisez pas des disques de meulage et de
coupe ne répondant pas aux dimensions
indiquées dans les données techniques.
N'utilisez aucune entretoise pour monter un
disque sur l'arbre. N'utilisez pas de bague de
réduction ou d'adaptateurs séparés afin
d'adapter des disques abrasifs à grands trous.
● Vérifiez l'état des disques de meulage et de
coupe avant chaque utilisation. N'utilisez pas de
disque ébréché, fissuré ou autre.
● Vérifiez le cas échéant que des papiers buvard
sont utilisés lorsque le disque est placé sur l'arbre.
&
40
● Lors de l'utilisation d'un disque à trou fileté,
vérifiez que le filetage est assez long pour
accueillir l'arbre.
● Vérifiez que le disque de meulage ou de coupe
est bien monté correctement avant utilisation.
● Laissez l'outil tourner à vide dans une position
sûre pendant au moins 30 secondes. Si vous
observez une vibration importante ou autre,
arrêtez l'outil et vérifiez-le pour déterminer
la cause.
● N'utilisez pas l'outil sans les carters.
● Vérifiez que la pièce à ouvrer est bien
correctement soutenue.
● N'utilisez pas l'outil à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles, les copeaux chauds provenant
de la coupe ou l'arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux combustibles.
● Ne vous placez pas dans l'alignement du
disque lorsque vous utilisez l'outil. Tenez toutes
les autres personnes à distance de la zone
de travail.
● N'utilisez pas de disques de coupe pour le
meulage latéral.
● N'activez pas le bouton de verrouillage
de l'arbre lorsque l'outil fonctionne.
● Après avoir débranché l'outil, la roue continue
à tourner pendant quelque temps.
● Rangez toujours les disques de meulage et de
coupe dans un endroit sec.
Étiquettes apposées sur l'outil
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l'outil :
+
Lisez le manuel d'instruction avant
utilisation
F
Portez des lunettes de protection
f
Munissez-vous d'une protection
auditive
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Meuleuse d'angle
1 Carter protecteur
1 Poignée latérale
1 Jeu de brides
FRANÇAIS
1
1
1
1
Clé à ergots
Coffret de transport (seulement pour modèles K)
Manuel d'instructions
Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A)
Votre meuleuse d'angle D28490/D28491/
D28492(K)/D28493 a été mise au point pour une
utilisation professionnelle.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de blocage (sauf France)
3 Bouton de déblocage
4 Bouton de blocage de l'arbre
5 Carter protecteur
6 Poignée latérale
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond
à la tension indiquée sur la plaque d'identification.
#
CH
CH
Cet outil à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n'est donc
pas nécessaire.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d'utilisation à l'extérieur,
connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de
la fiche, s'en débarrasser en songeant à la sécurité
car il est dangereux de réutiliser un cordon secteur
ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum
du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, toujours dérouler
le câble complètement.
Assemblage et réglage
@
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l'assemblage ou au
réglage.
Mise en place et retrait du carter protecteur
(fig. B)
● Posez la meuleuse sur le dos, l'arbre dirigé vers
vous.
● Alignez les œillets (7) avec les encoches (8).
● Enfoncez le carter protecteur (5) et faites-le
tourner jusqu'à la position souhaitée.
● Serrez bien la vis (9).
● Pour retirer le carter, desserrez la vis.
@
N'utilisez pas l'outil sans carter
protecteur.
Montage et démontage du disque de meulage
ou de tronçonnage (fig. C1 & C2)
● Posez la meuleuse sur le dos, l'arbre dirigé vers
vous.
● Placez correctement le flasque intérieur (10)
sur l'arbre (11) comme indiqué (fig.C1).
● Placez le disque (12) sur l'arbre (10). Lorsque
vous placez un disque avec un centre enfoncé,
assurez-vous que le centre (13) est bien placé
face à la bride (10).
● Placez correctement la bride extérieure (14) sur
l'arbre (11) comme indiqué (fig.C2) :
- l'anneau de la bride (14) doit faire face au
disque lorsque vous placez un disque de
meulage (A) ;
- l'anneau de la bride (14) doit être placé à
l'opposé de la face du disque lorsque vous
placez un disque de tronçonnage (B).
● Enfoncez le bouton de blocage de l'arbre (4) et
faites tourner l'arbre (11) jusqu'à ce qu'il se
bloque.
41
FRANÇAIS
● Serrez la bride (14) avec la clé à ergots fournie.
● Relâchez le bouton de blocage de l'arbre.
● Pour démonter le disque, desserrez la bride (14)
avec la clé à ergots.
@
N'utilisez pas de disque endommagé.
Montage d'une brosse métallique
● Vissez la brosse métallique directement sur
l'arbre, sans utiliser le flasque ni l'écrou.
Montage de la poignée latérale (fig. D)
● Vissez la poignée latérale (6) dans un des trous
(15) à droite et à gauche du boîtier d'engrenage.
Tenue de l'outil (fig. E)
● Tenez l'outil comme indiqué.
@
● Pour votre propre sécurité, maintenez
toujours l'outil avec les deux mains.
● Portez toujours des gants de travail
pour travailler avec l'outil.
● Attention ! Le boîtier d'engrenages
atteigne des températures très élevées
durant l'utilisation.
Mode d'emploi
@
● Toujours respecter les consignes
de sécurité et les règles en vigueur.
● Bien fixer la pièce à meuler ou
à tronçonner.
● Appliquer une force modérée sur l'outil.
Ne pas exercer de pression latérale sur
la meule ou le disque de tronçonnage.
● Eviter de surcharger l'outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
● Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
● Vérifier le montage des flasques intérieur et
extérieur.
● Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l'accessoire et l'outil.
42
Mise en marche et arrêt (fig. A)
L'interrupteur marche/arrêt est équipé d'un bouton
de déblocage ou d'un bouton de blocage pour un
fonctionnement en continu.
Interrupteur marche/arrêt (1) avec bouton
de blocage (2).
● Pour mettre l'outil en marche, enfoncez le bouton
de déblocage (3) et appuyez ensuite sur
l'interrupteur marche/arrêt (1).
Relâchez le bouton de déblocage (3).
● Si nécessaire, appuyez sur l'interrupteur (1) et
le maintenir dans cette position. Appuyez sur le
bouton de verrouillage (2) pour bloquer
l'interrupteur et relâchez-le.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
● Si l'interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l'interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l'outil à l'arrêt après le travail et
avant de débrancher l'outil.
Interrupteur marche/arrêt (1) avec bouton
de déblocage (3) (France uniquement).
● Pour mettre l'outil en marche, enfoncez le
bouton de déblocage (3) et appuyez ensuite sur
l'interrupteur marche/arrêt (1). Relâchez le
bouton de déblocage (3).
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
@
Ne mettez pas en marche et n'arrêtez
pas l'outil lorsqu'il est en charge.
Applications métalliques
● En utilisant l'outil pour des applications métal,
assurez-vous qu'un dispositif RCD (Residual
current device - Dispositif de courant résiduel)
est en place afin d'éviter les risques liés aux
poussières métalliques.
● Si le RCD coupe l'alimentation, amenez l'outil
à un technicien agréé DEWALT.
!
Dans des conditions de travail extrêmes,
de la poussière conductrice peut
s'accumuler dans le boîtier de la
machine pour les applications métal.
De ce fait, l'isolation protectrice de la
machine peut se dégrader avec un
risque potentiel d'électrocution.
FRANÇAIS
Pour éviter l'accumulation de poussières
métalliques dans la machine, nous vous
recommandons de nettoyer quotidiennement les
fentes de ventilation. Voir « Entretien ».
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
A
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
S
Nettoyage
Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
z
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d'utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu'ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit
à un réparateur agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
Nettoyage des fentes de ventilation
Pour éviter l'accumulation de poussières dans
la machine, nous vous recommandons de nettoyer
quotidiennement les fentes de ventilation.
● Débranchez la machine.
● Soufflez de l'air comprimé sec dans les fentes
de ventilation.
● Nettoyez les fentes de ventilation à l'aide d'une
brosse douce ou d'un chiffon sec. N'utilisez pas
d'objets métalliques susceptibles
d'endommager les pièces internes.
Protection de l'environnement
Z
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques. Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
43
FRANÇAIS
GARANTIE
● 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION ●
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service après-vente
agréé pour un remboursement intégral ou un
échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT.
Munissez-vous d'une preuve d'achat.
● 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE ●
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d'achat. Ce service comprend pièces et maind'oeuvre pour les machines, à l'exclusion des
accessoires.
● 1 AN DE GARANTIE ●
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
● la machine ait été utilisée correctement
● aucune personne non qualifiée n'ait tenté de
réparer la machine
● la preuve d'achat portant la date d'acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l'adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé
le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente
DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l'Internet (www.2helpU.com).
44
I TA L I A N O
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Tensione
V
230
230
230
230
Potenza assorbita
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Velocità a vuoto
Diametro mola/disco
min
-1
mm
Larghezza albero
Peso
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
@
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno all'apparecchio qualora non ci si attenga
alle istruzioni contenute nel presente manuale.
!
Indica pericolo di scossa elettrica.
45
I TA L I A N O
Dichiarazione CE di conformità
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT dichiara che questi elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle norme: 98/37/CE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all'indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Livello di rumorosità:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (rumorosità)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (potenza sonora)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (incertezza sulla misura della rumorosità)
dB(A) 3
KWA (incertezza sulla misura della potenza sonora)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Valore quadratico medio ponderato dell'accelerazione:
D28490
Misurato in base a EN 50144
m/s2 5,2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l'utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d'incendio, scariche elettriche
e ferimenti.
Prima di adoperare l'utensile, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
46
Informazioni generali
1 Tenere pulita l'area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa d'incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche
dell'ambiente di lavoro
Non lasciare l'utensile sotto la pioggia.
Non usare l'utensile in ambienti carichi di
umidità. Tenere ben illuminata l'area di lavoro.
Non usare l'utensile quando vi sia rischio di
provocare un incendio o una esplosione,
per es. in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro,
toccare l'utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l'uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc.
in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle
parti mobili dell'utensile.
I TA L I A N O
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
Quando si lavora all'esterno, è preferibile
indossare dei guanti adeguati e delle scarpe
antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che
l'uso dell'utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente
calde, indossare anche un grembiule resistente
al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto
di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico
a terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e
frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es.
alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si
può aumentare la sicurezza elettrica collegando
in serie un trasformatore d'isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l'utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente
di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
10 Connettere l'apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull'utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l'utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell'uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l'utensile viene
impiegato all'esterno, usare unicamente
le prolunghe per uso esterno.
13 Usare l'utensile adatto
L'utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili
di maggiore potenza. Non forzare l'utensile.
Attenzione! L'uso di accessori o attrezzature
diversi o l'impiego del presente utensile per
scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d'uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell'uso, ispezionare accuratamente
l'utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell'utensile. Accertare che l'utensile funzioni
come previsto e che venga impiegato per lo
scopo per cui è stato progettato. Non usate
l'utensile se presenta elementi danneggiati
o difettosi. Non impiegare l'utensile se non
è possibile accenderlo e spegnerlo mediante
l'interruttore. Eventuali componenti difettosi
o danneggiati vanno sostituiti o riparati da un
tecnico autorizzato. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l'utensile
Spegnere l'utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l'utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi
o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l'utensile, non tenere il dito
sull'interruttore. Prima di collegare l'utensile alla
presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l'utensile afferrandolo per il
cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli oli
minerali e dai bordi taglienti.
18 Custodia dell'elettroutensile dopo l'uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
19 Mantenere l'utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
47
I TA L I A N O
Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Mantenere
le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti
e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi
ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
DEWALT per le riparazioni Le riparazioni devono
essere eseguite soltanto da personale qualificato
e con pezzi di ricambio originali, per evitare
di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme supplementari di sicurezza per
le smerigliatrici
● La smerigliatrice è stata concepita per lavorare
su elementi in muratura e acciaio.
In quanto infiammabili, si eviti di tagliare
o smerigliare metalli in lega leggera con
un tenore di magnesio superiore all'80%.
● Impiegare esclusivamente come accessori
le mole abrasive ed i dischi da taglio rinforzati
con fibre.
● Utilizzare solo mole abrasive e dischi di taglio
piani o con centro rientrante.
● Impiegare esclusivamente le mole abrasive
e i dischi da taglio raccomandati dal costruttore.
● La massima velocità consentita per la mola
abrasiva, il disco da taglio o qualsiasi altro
accessorio adatto deve sempre essere pari
o superiore alla velocità a vuoto riportata sulla
targhetta dell'elettroutensile.
● Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia
richiesta una profondità di taglio superiore a
quella massima consentita dal disco da taglio.
● Non usare dischi da taglio e mole abrasive non
conformi alle dimensioni riportate nella scheda
con i dati tecnici. Non usare distanziatori per
adattare un disco sull'alberino. Non utilizzare
boccole di riduzione o adattatori per adattare
mole abrasive a foro largo.
● Prima di ogni uso, ispezionare i dischi da taglio
e le mole. Non usare dischi scheggiati, spaccati
o, comunque, danneggiati.
● Se è in dotazione, assicurarsi di utilizzare il
tampone quando si fissa il disco sul mandrino.
&
48
● Quando s'installa un disco con foro filettato,
controllare che la filettatura sia sufficientemente
lunga da accogliere il mandrino.
● Prima dell'uso, verificare che il disco di taglio
o la mola abrasiva siano montati correttamente.
● In un'area sicura, lasciare in funzione
l'elettroutensile privo di carico per almeno
30 secondi. Se si osservano vibrazioni notevoli
o altri difetti, spegnere l'elettroutensile
e controllarlo per determinarne la causa.
● Non mettere in funzione l'elettroutensile, se non
sono installati i ripari.
● Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato
correttamente.
● Non usare l'elettroutensile in prossimità
di polvere, gas o liquidi infiammabili. Le scintille
o le schegge surriscaldate prodotte dalle
spazzole del motore da taglio o ad arco
potrebbero incendiare i materiali infiammabili.
● Non accendere l'elettroutensile stando in piedi
in linea con il disco. Allontanare gli astanti
dall'area di lavoro.
● Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
● Non agire sul blocco dell'alberino quando
l'elettroutensile è in funzione.
● Attenzione: dopo lo spegnimento
dell'elettroutensile, la ruota continua a girare
per un certo periodo.
● Conservare sempre i dischi da taglio e le mole
per smerigliatura in un luogo asciutto.
Etichette sull'elettroutensile
Sull'elettroutensile sono presenti le seguenti
immagini:
+
Leggere il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione lo strumento
F
Indossare occhiali protettivi
f
Indossare una protezione per le
orecchie
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Protezione
1 Impugnatura laterale
I TA L I A N O
1
1
1
1
1
Gruppo flangia
Chiave a due naselli
Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
Manuale istruzione
Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante
il trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
Descrizione (fig. A)
La smerigliatrice angolare D28490/D28491/
D28492(K)/D28493 è stata messa a punto per
operazioni professionali di taglio e smerigliatura.
1 Interruttore acceso/spento
2 Interruttore di bloccaggio (non per la Francia)
3 Interruttore di sbloccaggio
4 Blocca-albero
5 Protezione
6 Impugnatura laterale
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
#
CH
CH
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina
di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore
è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il
cavo per l'intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
@
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e smontaggio della protezione (fig. B)
● Collocare la smerigliatrice angolare su un
piano, con l'alberino rivolto verso l'alto.
● Allineare le linguette (7) alle fessure (8).
● Spingere in basso la protezione (5) e ruotarla in
posizione.
● Stringere saldamente la vite (9).
● Per rimuovere la protezione allentare la vite.
@
Non usare mai l'elettroutensile senza
la protezione.
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. C1 & C2)
● Mettere la smerigliatrice angolare su un piano,
con la protezione rivolta verso l'alto.
● Inserire correttamente la flangia (11)
sull'alberino (11) (fig. C1).
● Collocare il disco (12) sulla flangia (10). Se la
mola o il disco sono incavati al centro, accertare
che l'area incavata (13) sia rivolta verso la
flangia (10).
● Avvitare la flangia esterna (14) sull'alberino (11)
(fig. C2):
- quando si installa una mola (A), l'anello della
flangia (14) deve essere rivolto verso la mola;
49
I TA L I A N O
- quando si installa un disco da taglio (B),
l'anello della flangia (14) deve essere rivolto
in direzione opposta al disco.
● Premere il fermo dell'alberino (4) e ruotare
l'alberino (11) fino a che non si blocca in
posizione.
● Serrare la flangia (14) utilizzando la chiave
a due naselli in corredo.
● Allentare il pulsante di bloccaggio.
● Per togliere la mola o il disco, allentare la
flangia (14) usando la chiave a due naselli.
@
Non usare un disco o una mola
danneggiati.
● Evitare il surriscaldamento
dell'apparecchio. Se la smerigliatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per
alcuni minuti.
Prima del funzionamento:
● Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente
usurati.
● Assicurarsi che la flangia interna e la flangia
esterna siano montate correttamente.
● Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull'accessorio stesso
e sull'apparecchio.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
● Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sul mandrino, senza adoperare
la flangia filettata e il distanziale.
Accensione e spegnimento (fig. A)
L'interruttore on / off è munito di un interruttore di
bloccaggio o di sbloccaggio che consente il
funzionamento continuativo.
Montaggio dell'impugnatura laterale (fig. D)
● Avvitare saldamente l'impugnatura laterale (6)
in uno dei fori (15) ricavati su entrambi i lati
della scatola ingranaggi.
Interruttore on / off (1) con interruttore
di bloccaggio (2)
● Per mettere in funzione l'elettroutensile,
spingere l'interruttore di sbloccaggio (3) e poi
azionare l'interruttore on / off (1). Lasciare
andare l'interruttore di sbloccaggio (3).
● Per un'operazione continuata, premere
l'interruttore (1). Premere il pulsante di
bloccaggio (2) per mantenere acceso il motore
senza dover tenere premuto l'interruttore.
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
● Per fermare l'utensile, disattivando la funzione
di bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l'interruttore. A lavoro ultimato e prima
di disinserire la spina posizionare sempre
l'interruttore in "spento".
Impugnare l'utensile (fig. E)
● Impugnare l'elettroutensile come illustrato.
@
● Per motivi di sicurezza l'elettroutensile
deve essere utilizzato sempre
afferrandolo con entrambe le mani.
● Quando si adopera questo
elettroutensile, indossare sempre guanti
da lavoro standard.
● Attenzione! La scatola degli ingranaggi
raggiunge temperature estremamente
elevate durante l'uso.
Istruzioni per l'uso
@
50
● Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
● Accertarsi che i materiali su cui si
lavora siano bloccati saldamente e non
possano muoversi.
● Non esercitare una pressione eccessiva
sull'utensile. Non esercitate una
pressione laterale sulla mola o sul disco
da taglio.
Interruttore on / off (1) con interruttore
di sbloccaggio (3) (solo in Francia)
● Per mettere in funzione l'elettroutensile,
spingere l'interruttore di sbloccaggio (3) e poi
azionare l'interruttore on / off (1). Lasciare
andare l'interruttore di sbloccaggio (3).
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
@
Non accendere o spegnere
l'elettroutensile mentre è sotto carico.
I TA L I A N O
Lavorazioni di metalli
● Utilizzando l'elettroutensile su metalli, verificare
di aver inserito un dispositivo di corrente
residua (RCD) per evitare rischi correlati allo
sfrido metallico.
● Qualora l'elettroutensile fosse spento dal
dispositivo RCD, portarlo presso un centro
di riparazioni autorizzato DEWALT.
● Scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
● Utilizzare un getto d'aria compressa asciutta
per pulire le fessure di ventilazione.
● Pulire le fessure di ventilazione utilizzando una
spazzola morbida o un panno asciutto.
Non utilizzare oggetti metallici che potrebbero
danneggiare le parti interne.
Protezione dell'ambiente
!
In condizioni operative estreme,
lavorando con i metalli è possibile che
si verifichi un accumulo di polvere
conduttiva all'interno del corpo macchina.
Tale accumulo può causare un degrado
dell'isolamento di protezione della
macchina, con conseguente rischio
potenziale di scosse elettriche.
Per evitare l'accumulo di sfrido metallico nella
macchina, si consiglia di pulire giornalmente
le fessure di ventilazione.
Vedere la sezione "Manutenzione".
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Z
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
z
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto
di un nuovo prodotto.
A
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per
la raccolta differenziata e la possibilità di riciclare
i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro
durata in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente
rendere il prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato,
incaricato della raccolta per conto dell'azienda.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
S
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l'esterno
dell'utensile periodicamente con un panno morbido.
Pulizia delle fessure di ventilazione
Per evitare l'accumulo di polvere all'interno della
macchina, si consiglia di pulire giornalmente le
fessure di ventilazione.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un
elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
51
I TA L I A N O
GARANZIA
● GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE ●
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell'utensile,
presentando debita prova dell'avvenuto acquisto.
● MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO ●
L'eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
● GARANZIA TOTALE DI UN ANNO ●
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data
di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
● Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data
di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
● Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
● Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all'estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l'indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica
DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
52
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Spanning
V
230
230
230
230
Opgenomen vermogen
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Toerental, onbelast
min
Schijfdiameter
-1
mm
Spindelmaat
Gewicht
kg
Zekeringen:
230 V machines
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
@
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op beschadiging van de machine
indien de instructies in deze handleiding worden genegeerd.
!
Geeft elektrische spanning aan.
53
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn met: 98/37/EG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres hieronder of op de achterkant van
deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (geluidsdruk)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (geluidsvermogen)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A) 3
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling:
D28490
Gemeten volgens EN 50144
m/s2 5,2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
54
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen.
Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving
goed is verlicht (250 - 300 Lux). Gebruik de
machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
NEDERLANDS
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
geschikte werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort
indien de vrijkomende spanen aanzienlijk heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming.
Draag altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar
voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien
kan de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen
voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
gebruik buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere
gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er
van dat de machine correct werkt. Gebruik de
machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uitschakelaar niet werkt. Defecte of beschadigde
onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen
voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker
uit het stopcontact als u de machine niet
gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan de
schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld voordat u de stekker
in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitbare
plaats, buiten bereik van kinderen.
55
NEDERLANDS
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger
te kunnen werken. Houdt u aan de instructies
met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen
en schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligh
eidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties tot
een erkend DEWALT Service-center Reparaties
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor slijpers
● Uw slijper is ontwikkeld voor het afbramen en
doorslijpen van steen en staal.
Bewerk geen lichte metalen met een
magnesiumgehalte van meer dan 80%;
deze metalen zijn zeer brandbaar.
● Gebruik geen andere accessories dan met
vezel versterkte afbraam- en doorslijpschijven.
● Gebruik uitsluitend platte afbraam- en
doorslijpschijven of schijven met een verzonken
midden.
● Gebruik de afbraam- en doorslijpschijven die
door de fabrikant zijn aanbevolen.
● Het maximum toegestane toerental van de
afbraam- of doorslijpschijf, of ieder ander
geschikt accessoire, moet altijd gelijk zijn aan of
groter zijn dan het op het typeplaatje van de
machine vermelde onbelaste toerental.
● Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte
groter is dan de maximale werkdiepte van de
doorslijpschijf.
● Gebruik geen afbraam- en doorslijpschijven die
niet overeenkomstig de afmetingen zijn zoals
opgegeven in de technische gegevens.
Gebruik geen asringen om een schijf passend
op de spindel te maken. Verwijder niet de
reduceerringen of adapters om slijpschijven met
een groot gat aan te passen.
● Inspecteer afbraam- en doorslijpschijven voor
ieder gebruik. Gebruik geen beschadigde,
gebarsten of anderszins defecte schijven.
&
56
● Zorg ervoor dat het flenspapier, indien
aanwezig, wordt gebruikt als de schijf op de
spindel wordt bevestigd.
● Zorg bij het gebruik van de schijf met draadgat
ervoor dat de draad lang genoeg is zodat hij
precies op de spindel past.
● Zorg ervoor dat voor gebruik de afbraam- en
doorslijpschijf correct is gemonteerd.
● Laat het apparaat minimaal 30 seconden zonder
belasting in een veilige positie draaien. Indien
er sprake is van overmatige trilling of als een
defect optreedt, zet dan het apparaat uit en
controleer alles om erachter te komen wat de
oorzaak is.
● Gebruik de machine niet zonder dat de
beschermkap is geplaatst.
● Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
● Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende spaanders van het zagen
of vonkende koolstofborstels kunnen
ontvlambare materialen ontsteken.
● Bedien de machine niet terwijl u in lijn met de
schijf staat. Houd andere personen uit het
werkgebied vandaan.
● Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
● Bedien de spindelvergrendeling niet terwijl de
machine in werking is.
● Houd er rekening mee dat na het uitschakelen
van het apparaat het wiel nog enige tijd rond
blijft draaien.
● Bewaar afbraam- en doorslijpschijven altijd op
een droge plaats.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
+
Lees voor het gebruik de handleiding
F
Draag een veiligheidsbril
f
Draag gehoorbescherming
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Zijhandgreep
1 Set flenzen
1 Spansleutel
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw haakse slijper D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 is ontworpen voor professionele afbraamen doorslijptoepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop (niet voor Frankrijk)
3 Deblokkeerknop
4 Spindelblokkering
5 Beschermkap
6 Zijhandgreep
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
#
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit,
rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
@
Haal vóór het monteren en instellen
altijd de stekker uit het stopcontact.
Monteren en verwijderen van de beschermkap
(fig. B)
● Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
● Breng de nokken (7) op één lijn met de sleuven
(8).
● Druk de beschermkap (5) naar beneden de
draai hem tot de vereiste positie.
● Draai de schroef goed vast (9).
● Draai de schroef los om de beschermkap te
verwijderen.
@
Gebruik het apparaat nooit als de
beschermkap niet is geplaatst.
Aanbrengen en verwijderen van een afbraamen doorslijpschijf (fig. C1 & C2)
● Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
● Plaats de binnenflens (10) correct op de spindel
(11) (fig. C1).
● Plaats de schijf (12) op de flens (10). Zorg ervoor
dat bij het plaatsen van een schijf met een
verzonken midden, het verzonken midden (13)
tegen de flens (10) is geplaatst.
● Schroef de buitenste flens (14) op de spindel (11)
(fig. C2):
- bij het plaatsen van een afbraamschijf (A)
moet de ring op de flens (14) tegen de schijf
worden geplaatst;
- bij het plaatsen van een doorslijpschijf (B)
moet de ring op de flens (14) niet aan de kant
van de schijf worden geplaatst;
● Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
de spindel (11) totdat deze in de juiste positie
vastklikt.
● Draai de flens (14) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
● Laat de spindelvergrendeling los.
● Draai de flens (14) met de spansleutel los om
de schijf te verwijderen.
57
NEDERLANDS
@
Gebruik geen beschadigde schijf.
Monteren van een komstaaldraadborstel
● Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Vasthouden van de machine (fig. E)
● Houd de machine vast zoals afgebeeld.
@
● Houd de machine met beide handen
vast, voor uw eigen veiligheid.
● Draag altijd reguliere
werkhandschoenen als u deze machine
bedient.
● Waarschuwing! Het motorhuis wordt
tijdens het gebruik zeer heet.
Monteren van de zijhandgreep (fig. D)
● Draai de zijhandgreep (6) vast in een van de
gaten (15) aan de zijkant van het motorhuis.
Aanwijzingen voor gebruik
@
● Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
● Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
● Forceer de machine niet. Oefen geen
zijdelingse druk op de afbraam- of
doorslijpschijf uit.
● Voorkom overbelasting. Laat de
machine in geval van oververhitting
enkele minuten onbelast draaien.
Voor gebruik:
● Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig
versleten of beschadigde schijven.
● Controleer of de binnen- en buitenflens juist zijn
gemonteerd.
● Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar is voorzien van een deblokkeerknop of een blokkeerknop voor continue gebruik.
58
Aan/uit-schakelaar (1) met blokkeerknop (2)
● De machine starten: druk de deblokkeerknop
(3) in en vervolgens de aan/uit-schakelaar (1).
Ontgrendel de deblokkeerknop (3).
● Druk voor continu bedrijf de schakelaar (1) in
en houd deze ingedrukt. Druk op de
blokkeerknop (2) en laat de schakelaar los.
● Stop de machine door de schakelaar los te
laten.
● Schakel het continu bedrijf uit door de
schakelaar kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Aan/uit-schakelaar (1) met deblokkeerknop (3)
(alleen voor Frankrijk)
● De machine starten: druk de deblokkeerknop (3)
in en vervolgens de aan/uit-schakelaar (1).
Ontgrendel de deblokkeerknop (3).
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
@
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
Toepassingen met metaal
● Wanneer u de machine voor metaal gebruikt,
zorg er dan voor dat het reststroomapparaat
(RCD) is geplaatst om restrisico's veroorzaakt
door metaalstof te voorkomen.
● Breng de machine naar een erkend servicecenter indien de stroom wordt onderbroken
door de RCD.
!
In extreme werkomstandigheden kan
geleidend stof zich in de behuizing van
de machine ophopen wanneer u met
metaal werkt. Dit kan ertoe leiden dat
het beschermende isolatiemateriaal in
de machine verslechterd met het
potentiele risico op een elektrische schok.
Om ophoping van metaalstof in de machine te
voorkomen, raden wij u aan om de ventilatiesleuven
dagelijks schoon te maken. Zie "Onderhoud".
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
A
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
S
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte doek.
Schoonmaken van de ventilatiesleuven
Om ophoping van stof in de machine te
voorkomen, raden wij u aan om de
ventilatiesleuven dagelijks schoon te maken.
● Trek de stekker uit de machine.
● Blaas droge perslucht door de ventilatiesleuven.
● Maak de ventilatiesleuven schoon met een
zachte borstel of een droge doek. Gebruik geen
metalen voorwerpen omdat anders interne
onderdelen kunnen beschadigen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
z
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de
materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
59
NEDERLANDS
GARANTIE
● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG"
GARANTIE ●
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
● 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
● 1 JAAR GARANTIE ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling
van DEWALT, op voorwaarde dat:
● het produkt niet foutief gebruikt werd
● het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
● het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de
achterzijde van deze handleiding). Een
overzicht van erkende DEWALT Servicecenters en nadere informatie over onze service
vindt u ook op Internet: www.2helpU.com.
60
NORSK
VINKELSLIPER
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til
en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Spenning
V
230
230
230
230
Motoreffekt
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Turtall, ubelastet
min
Skivediameter
-1
mm
Spindelbredde
Vekt
kg
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
@
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i
denne instruksjonsboken ikke følges.
!
Betegner risiko for elektrisk støt.
61
NORSK
Samsvarserklæring
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyene er konstruert i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
86/188/EØF, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
Lydnivå:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (lydnivå)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (akustisk effekt)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (lydnivå-usikkerhet)
dB(A) 3
KWA (akustisk effekt-usikkerhet)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Frekvensveid geometrisk middelverdi av akselerasjonen armene utsettes for:
D28490
Målt i henhold til EN 50144
m/s2 5,2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for
å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
62
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme
i nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og
fottøy som ikke glir.
NORSK
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et
varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern.
Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst
av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en
(FI) jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller
tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever
kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og
sikrere jobb om det brukes med den hastigheten
det er beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke
foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet
fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av
delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det
ikke er mulig å slå det på og av med
strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når
verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du
utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i
støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og
brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende
sikkerhetskrav. Reparasjon av verktøyet må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte
personer som benytter originale reservedeler,
ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig
fare.
63
NORSK
Ekstra sikkerhetsforskrifter for slipemaskiner
● Din slipemaskin er konstruert for sliping og
kutting av murverk og stål.
Lettmetall med et magnesiuminnhold
på mer enn 80 % må ikke skjæres eller
slipes, fordi denne type metall er
brennbart.
● Ikke bruk annet tilbehør enn fiberforsterkede
slipe- og skjæreskiver.
● Bruk bare slipe- og skjæreskiver som er flate
eller har senterutsparing.
● Bruk kun slipe- og skjæreskiver som
produsenten anbefaler.
● Maksimal tillatt hastighet på slipehjulet eller
kappeskiven, eller annet passende tilbehør, må
alltid være lik eller større enn verktøyets hastighet
uten belastning spesifisert på typeskiltet.
● Ikke kutt emner som krever en maksimal
skjæredybde som overstiger mulig
kappeskivens skjæredybde.
● Ikke bruk slipe- og skjæreskiver som ikke
samsvarer med dimensjonene som er oppgitt i
tekniske data. Ikke bruk mellomstykker for å få
skiven til å sitte på spindelen. Ikke bruk
separate reduserende hylser eller adaptere for
å tilpasse slipeskiver med store hull.
● Kontroller slipe- og skjæreskiver før hver bruk.
Bruk ikke skiver med hakk, sprekker eller andre
defekter.
● Hvis disse følger med, pass på at det brukes
trekkpapir når skiven monteres på spindelen.
● Når det anvendes en skive med gjenget hull,
pass på at gjengen er lang nok til å ta imot
spindelen.
● Pass på at slipe- eller skjæreskiven er riktig
montert før bruk.
● La verktøyet gå uten belastning på et sikkert
sted i minst 30 sekunder. Hvis det foreligger
betydelig vibrasjon eller oppstår andre feil,
stopp verktøyet og sjekk det for å finne årsaken.
● Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekselet
er på plass.
● Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
● Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister eller varmt
spon fra skjæringen eller motorbørstene kan
antenne brennbare materialer.
&
64
● Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med
skiven. Hold andre mennesker borte fra
arbeidsområdet.
● Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
● Bruk ikke spindellåsen mens verktøyet er i drift.
● Vær oppmerksom på at skiven fortsetter å
rotere en kort stund etter at du har slått
verktøyet av.
● Slipe- og skjæreskiver skal alltid lagres på et
tørt sted.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
+
Les bruksanvisningen før bruk
F
Bruk vernebriller
f
Bruk hørselsvern
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Vern
1 Sidehåndtak
1 Flenssett
1 Pinnenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Vinkelsliperen D28490/D28491/D28492(K)/D28493
er utarbeidet for profesjonelle slipe- og
kappearbeider.
1 Strømbryter
2 Låsebryter (ikke for Frankrike)
3 Åpningsbryter
4 Spindellås
NORSK
5 Vern
6 Sidehåndtak
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
#
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
@
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten
før montering og justering av verktøyet.
Montere og demontere vernet (fig. B)
● Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
● Still tappene (7) på linje med sporene (8).
● Press vernet (5) ned og drei det til ønsket posisjon.
● Stram skruen godt (9).
● For å ta av vernet må du løsne på skruen.
@
Bruk aldri verktøyet uten at
vernedekselet er på plass.
Sette på og fjerne en slipe- eller skjæreskive
(fig. C1 & C2)
● Plasser verktøyet på et bord med vernedekselet
opp.
● Monter den indre flensen (10) riktig på
spindelen (11) (fig. C1).
● Sett skiven (12) på flensen (10). Når du monterer
en skive med et nedfelt senter, pass på at det
nedfelte senteret (13) er mot flensen (10).
● Skru ytterflensen (14) inn på spindelen (11)
(fig. C2):
- ringen på flensen (14) må stå mot skiven når
slipeskive (A) monteres,
- ringen på flensen (14) må stå bort fra skiven
når skjæreskive (B) monteres.
● Trykk inn spindellåsen (4) og drei spindelen (11)
til den låses på plass.
● Stram flensen (14) med den topinnede
skrunøkkelen som medfølger.
● Frigjør spindellåsen.
● Fjern skiven ved å løsne flensen (14) med
skrunøkkelen.
@
Ikke bruk skiver som er skadet.
Montering av koppformet stålbørste
● Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengete flensen.
Montere sidehåndtaket (fig. D)
● Skru sidehåndtaket (6) stramt inn i et av hullene
(15) på en av sidene av girhuset.
Holde verktøyet (fig. E)
● Hold verktøyet som vist.
@
● For din egen sikkerhets skyld, må du
alltid holde i verktøyet med begge
hender.
● Bruk alltid vanlige arbeidshansker når
du benytter dette verktøyet.
● Advarsel! Gearkassen blir svært varmt
under bruk.
Bruksanvisning
@
● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
● Pass på at alle materialer som skal
slipes er godt festet.
● Trykk maskinen lett ned. Utsett ikke
skivene for sidetrykk.
● Unngå overbelastning. Ved
overoppheting av maskinen må man la
den gå ubelastet i et par minutter.
65
NORSK
Før maskinen tas i bruk:
● Monter passende beskyttelsesdeksel og slipeeller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde
skiver.
● Forsikre deg om at indre og ytre flens er riktig
montert.
● Kontroller at skiven roterer i den retningen som
er angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Skru på og av (fig. A)
På/av-bryteren har en åpningsbryter eller en
låsebryter for kontinuerlig drift.
På/av-bryter (1) med låsebryter (2)
● Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
åpningsbryteren (3) og deretter på/av-bryteren
(1). Frigjør åpningsbryteren (3).
● For kontinuerlig drift, trykk og hold nede
bryteren (1). Trykk på låseknappen (2) og slipp
bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
● Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses
den med et rask trykk på strømbryteren, som
deretter slippes. Skru alltid av maskinen når
arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
kontakten.
På/av-bryter (1) med åpningsbryter (3)
(kun Frankrike)
● Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
åpningsbryteren (3) og deretter på/av-bryteren
(1). Frigjør åpningsbryteren (3).
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
@
Ikke slå av verktøyet mens det er
belastet.
Metallbearbeiding
● Når dette verktøyet brukes til bearbeiding av
metall, må du forvisse deg om at en
reststrømbryter er koblet inn for å unngå den
restrisikoen som forårsakes av metallspon.
● Hvis strømforsyningen brytes av
reststrømbryteren, må du bringe verktøyet til en
autorisert DEWALT-reparatør.
66
!
Under ekstreme arbeidsforhold kan
ledende støv samles opp inne i
maskinhuset under bearbeiding av
metall. Dette kan resultere i at den
beskyttende isolasjonen til maskinen
blir svakere, hvilket kan medføre risiko
for elektrisk støt.
For å unngå at det bygges opp ansamlinger av
metallspon inne i maskinen, anbefaler vi daglig
rengjøring av ventilasjonsåpningene.
Se "Vedlikehold".
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
A
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
S
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Holde ventilasjonsåpningene rene
For å unngå at det bygges opp ansamlinger av
støv inne i maskinen, anbefaler vi daglig rengjøring
av ventilasjonsåpningene.
● Trekk ut støpselet av stikkontakten.
● Blås tørr trykkluft gjennom
ventilasjonsåpningene.
● Rengjør ventilasjonsåpningene med en myk
børste eller tørr klut. Ikke bruk
metallgjenstander, da disse kan ødelegge de
indre delene.
NORSK
Miljøvern
Z
GARANTI
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
z
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for
råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har
utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ●
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager til
din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller
få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE ●
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det
ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
● 1 ÅRS GARANTI ●
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil
eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
● Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
● Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
● Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan
ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som
ikke blir opplyst separat.
67
PORTUGUÊS
REBARBADORA
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Voltagem
V
230
230
230
230
Potência absorvida
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
min
-1
mm
Diâmetro do veio
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
@
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à ferramenta no caso do não-cumprimento
das instruções deste manual.
!
Indica tensão eléctrica.
68
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em conformidade com: 98/37/CE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Nível de potência sonora:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (pressão sonora)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (potência sonora)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (imprecisão da pressão sonora)
dB(A) 3
KWA (imprecisão da potência sonora)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração:
D28490
Medido em conformidade com EN 50144
m/s2 5,2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas,
cumpra sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de
utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize
a ferramenta em situações em que haja
humidade ou água. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a
ferramenta onde haja risco de fogo ou
explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo
se tiver cabelo comprido.
69
PORTUGUÊS
Ao trabalhar ao ar livre, de preferência use
luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou anti-poeira
sempre que as operações possam produzir
poeira ou partículas que voem. Caso tais
partículas sejam consideravelmente quentes,
use também um avental resistente ao calor.
Use sempre protectores auriculares.
Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Quando usar a ferramenta em
condições extremas tais como alto grau de
humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a
colocação de um transformador de isolamento
ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver
cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a
extracção e colecta de pó, assegure-se de que
os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste
e chaves inglesas foram retiradas da
ferramenta antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do
cabo de extensão e substitua-o se estiver
danificado. Quando usar a ferramenta ao ar
livre, utilize somente cabos de extensão
apropriados para tal e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da
ferramenta.
70
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para que efectuem o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim
indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da
própria ferramenta para realizar quaisquer
operações além das recomendadas neste
manual de instruções pode causar riscos
de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se
a ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a ferramenta
esteja a funcionar correctamente e
a desempenhar as funções para as quais foi
projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou
desligá-la. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver
em uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor. Certifique-se de que a ferramenta
esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo.
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da
tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite
o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
PORTUGUÊS
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas
de segurança relevantes. Providencie para que
um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados
somente por pessoas qualificadas e as peças
de reposição devem ser originais. A não
observância disso poderá resultar em perigos
consideráveis para os utilizadores.
Normas de segurança adicionais para
rebarbadoras
● A sua rebarbadora foi concebida para rebarbar
e cortar alvenaria e aço.
Não corte nem rebarbe metais leves
com conteúdo de magnésio superior
a 80%, pois este tipo de metais
é inflamável.
● Não utilize outros acessórios para além dos
discos de rebarbar reforçados com fibra e os
discos de corte.
● Utilize apenas discos de corte e de rebarbar
planos ou com centro rebaixado.
● Utilize apenas os discos de rebarbar e os
discos de corte recomendados pelo fabricante.
● A velocidade máxima permitida para o disco de
rebarbar ou p disco de corte, assim como de
qualquer outro acessório adequado, deve ser
sempre igual ou superior à velocidade em vazio
impressa na placa de identificação da ferramenta.
● Não corte peças de trabalho que exijam uma
profundidade máxima de corte que exceda a do
disco de corte.
● Não utilize discos de corte ou de rebarbar que
não possuam as dimensões estabelecidas nos
dados técnicos. Não utilize espaçadores para
ajustar o disco no veio. Não utilize reduções
macho-fêmea separadas ou adaptadores para
adaptar rodas abrasivas com orifício grande.
● Inspeccione os discos de rebarbar e de corte
antes de cada utilização.
&
Não utilize discos desbastados, rachados ou
defeituosos.
● Se necessário, assegure-se de que são utilizados
talões quando o disco é colocado no veio.
● Sempre que aplicar um disco com o orifício
roscado, assegure-se que a fenda é comprida
o suficiente para aceitar o veio.
● Assegure-se de que o disco de rebarbar ou de
corte está correctamente instalado antes da
sua utilização.
● Deixe a ferramenta funcionar em vazio numa
posição segura durante, pelo menos,
30 segundos. Caso haja demasiada vibração
ou ocorra qualquer outra falha, pare a ferramenta
e procure a causa.
● Não opere esta ferramenta sem ter as protecções
no lugar.
● Verifique se a peça a trabalhar está
correctamente apoiada.
● Não utilize a ferramenta perto de poeira, gases
ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou lascas
quentes provenientes de corte ou de descarga
eléctrica das escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
● Não utilize a ferramenta enquanto o disco
estiver posicionado à sua frente. Mantenha as
outras pessoas afastadas da área de trabalho.
● Não utilize discos de corte para o rebarbamento
lateral.
● Não utilize o botão de bloqueio do veio com
a ferramenta ligada.
● Não se esqueça que, depois de desligar
a ferramenta, a roda continua a rodar durante
alguns segundos.
● Guarde sempre os discos de rebarbar
e de corte em local seco.
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
+
Leia o manual de instruções antes
da utilização.
F
Utilize óculos de protecção
f
Utilize protecções auriculares
71
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
Extensões
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Protecção
1 Punho lateral
1 Conjunto de flanges
1 Chave de dois pinos
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
Se fôr necessário um fio de extensão, use um
cabo especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua rebarbadora D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 foi concebida para aplicações profissionais
de rebarbar e de corte.
1 Interruptor on/off
2 Botão de travamento (não aplicável a França)
3 Botão de destravamento
4 Dispositivo de bloqueio do veio
5 Protecção
6 Punho lateral
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
#
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre
a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
72
Montagem e afinação
@
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B)
● Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com
o veio para cima.
● Alinhe as linguetas (7) com as fendas (8).
● Empurre a protecção (5) para baixo e rode-a
até à posição desejada.
● Aperte bem o parafuso (9).
● Para remover a protecção, desaperte um pouco
o parafuso.
@
Nunca utilize a ferramenta sem
a protecção.
Instalação e remoção de um disco de rebarbar
ou de corte (fig. C1 & C2)
● Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com a
protecção para cima.
● Coloque a flange interna (10) correctamente no
veio (11) (fig. C1).
● Coloque o disco (12) na flange (10). Aquando
da colocação de um disco com um centro
rebaixado, certifique-se de que o centro
rebaixado (13) fica virado para a flange (10).
● Aparafuse a flange externa (14) no veio (11)
(fig. C2):
- o anel na flange (14) deve ficar virado para o
disco aquando da colocação de um disco de
rebarbar (A);
- o anel na flange (14) deve ficar afastado do
disco aquando da colocação de um disco
de corte (B).
● Prima o botão de bloqueio do veio (4) e rode
o veio (11) até que alcance a posição de
bloqueio.
● Aperte a flange (14) com a chave de dois pinos
incluída.
PORTUGUÊS
● Solte o botão de bloqueio do veio.
● Para remover o disco, desaperte a flange (14)
com a chave de dois pinos.
@
Não utilize discos danificados.
Instalação de uma catrabucha de arame
● Aparafuse a catrabucha de arame directamente
ao veio sem utilizar o espaçador e a flange
de rosca.
Montagem do punho lateral (fig. D)
● Aparafuse o punho lateral (6) apertando-o num
dos furos (15) situados nos dois lados da caixa
de engrenagens.
Manuseamento da ferramenta (fig. E)
● Segure na ferramenta como mostrado.
@
● Para a sua própria segurança, utilize
sempre a ferramenta com ambas as
mãos.
● Utilize luvas de protecção sempre que
utilizar esta ferramenta.
● Advertência! A caixa de engrenagens
torna-se muito quentes durante o uso.
Modo de emrego
@
● Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
● Certifique-se que todos os materiais
a serem rebarbados ou cortados estão
devidamente presos.
● Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta. Não exerça pressão lateral
no disco de rebarbar ou de corte.
● Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes da operação:
● Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
● Certifique-se de que a flange interna e externa
estão correctamente montadas.
● Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Ligar e desligar (fig. A)
O botão de ligar/desligar está equipado com um
botão de destravamento ou um botão de
travamento para o funcionamento contínuo.
Botão de ligar/desligar (1) com botão
de travamento (2)
● Para ligar a ferramenta, carregue no botão
de destravamento (3) e depois no botão
de ligar/desligar (1).
Solte o botão de destravamento (3).
● Para funcionamento contínuo, pressione
continuamente o interruptor (1). Pressione o
botão de bloqueio (2) e libere o interruptor.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
● Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor "on/off" e volte a soltá-lo.
Desligue sempre a ferramenta quando acabar
de trabalhar e antes de desligar da rede.
Botão de ligar/desligar (1) com botão
de destravamento (3) (apenas na França)
● Para ligar a ferramenta, carregue no botão de
destravamento (3) e depois no botão de ligar/
desligar (1). Solte o botão de destravamento (3).
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
@
Não ligue nem desligue a ferramenta
quando estiver sob carga.
Aplicações de metal
● Para utilizar a ferramenta em aplicações de
metal, certifique-se de que liga um dispositivo
de corrente residual (RCD) para evitar
eventuais riscos originados pelas limalhas.
● Caso se verifique um corte de corrente
originado pelo RCD, leve a ferramenta a um
agente de reparação DEWALT autorizado.
!
Em condições de trabalho extremas,
poderá acumular-se pó condutor no
interior do compartimento da máquina
ao trabalhar com metal. Isto poderá dar
origem a que o isolamento protector da
máquina fique danificado, podendo
provocar um choque eléctrico.
73
PORTUGUÊS
Para evitar a acumulação de limalhas no interior
da máquina, recomendamos que limpe diariamente
as ranhuras de ventilação. Consulte "Manutenção".
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
z
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
A
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
S
A DEWALT oferece um serviço de recolha
e reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Limpeza das ranhuras de ventilação
Para evitar a acumulação de pó no interior da
máquina, recomendamos que limpe diariamente
as ranhuras de ventilação.
● Desligue a ficha da máquina.
● Aplique ar comprimido seco através das
ranhuras de ventilação.
● Limpe as ranhuras de ventilação com uma
escova macia ou um pano seco. Não utilize
objectos metálicos, uma vez que tal danificará
as peças internas.
Protecção do meio ambiente
Z
74
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos dos
nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
● 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA ●
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e
ser-lhe á apresentada a melhor solução.
● UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA ●
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
● UM ANO DE GARANTIA ●
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
● O produto não tenha sido mal usado.
● Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
● Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira
consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
75
SUOMI
KULMAHIOMAKONE
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Jännite
V
230
230
230
230
Ottoteho
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikkakoko
min
-1
mm
Karan kierre
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
@
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa, mikäli tämän
käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
!
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
76
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EY,
89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (äänenpaine)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (ääniteho)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (äänenpaineen epävarmuus)
dB(A) 3
KWA (äänitehon epävarmuus)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo:
D28490
Mitattu EN 50144:n mukaisesti
m/s2 5,2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla
lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen
tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
Kun työskentelet ulkona, käytä sopivia käsineitä
ja jalkineita, jotka eivät luista.
77
SUOMI
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet
vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynker
äyslaitteistolle, varmista, että ne on kiinnitetty ja
niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain
ulkokäyttöön soveltuvia ja sen mukaisesti
merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
78
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja
muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein
ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos
jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja
pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee
korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin
huoltoliikkeessä. Älä koskaan yritä korjata
konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on
täysin pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois
päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
SUOMI
Lisäturvaohjeet hiomakoneille
● Hiomakone on suunniteltu kiviaineksen ja
teräksen hiomiseen ja leikkaamiseen.
Älä leikkaa tai hio kevytmetallia,
joka sisältää yli 80%% magnesiumia,
koska tämäntyyppinen metalli on
helposti syttyvää.
● Älä käytä mitään muita lisävarusteita kuin
kuituvahvisteisia hioma- ja leikkauslaikkoja.
● Käytä vain tavallisia tai keskeltä kuopalla olevia
hioma- tai leikkauslaikkoja.
● Käytä vain valmistajan suosittelemia hioma- ja
leikkuulaikkoja.
● Hioma- tai leikkauslaikan tai muun tarvikkeen
suurimman sallitun nopeuden on aina oltava
sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu
työkalun tyhjäkäyntinopeus.
● Älä leikkaa työkappaleita, jotka ylittävät terän
suurimman leikkuusyvyyden.
● Älä käytä hioma- ja leikkauslaikkoja, jotka eivät
ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen
mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi laikan
sopimaan karaan. Älä irrota supistusholkkeja tai
sovittimia sovittaaksesi laitteeseen isoreikäisiä
hiomalaikkoja.
● Tarkista hioma- ja leikkauslaikat ennen jokaista
käyttökertaa. Älä käytä lohjenneita, halkeilleita
tai muutoin viallisia laikkoja.
● Jos työkalun mukana toimitetaan välilevyjä,
varmista, että niitä käytetään, kun laikka
asennetaan karaan.
● Kun käytät kierrereikäistä laikkaa, varmista, että
kierre on tarpeeksi pitkä, jotta kara sopii siihen.
● Varmista ennen käyttöä, että hioma- tai
leikkauslaikka on asennettu oikein.
● Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä
turvallisessa asennossa vähintään 30 sekunnin
ajan. Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu
vika ilmenee, sammuta työkalu ja tarkista se
määrittääksesi vian syyn.
● Älä käytä konetta ilman suojuksen paikalleen
asettamista.
● Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
● Varmista, että työkalua ei käytetä palonarkojen
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
&
● Älä käytä konetta seistessäsi samassa linjassa
laikan kanssa. Pidä muut henkilöt pois
työalueelta.
● Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
● Älä käytä karan lukitsinta, kun työkalu on
käynnissä.
● Ota huomioon, että laippa pyörii vielä hetken
sen jälkeen, kun virta on katkaistu työkalusta.
● Säilytä hioma- ja leikkauslaikkoja aina kuivassa
paikassa.
Koneen merkit
Työkalussa on seuraavat merkit:
+
Lue käyttöohje ennen käyttöä
F
Käytä suojalaseja
f
Käytä kuulosuojaimia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Suojus
1 Sivukahva
1 Laippasarja
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Kulmahiomakoneesi D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 on suunniteltu ammattimaiseen hiontaan
ja leikkaamiseen.
1 Virtakytkin
2 Lukituskytkin (ei koske Ranskaa)
3 Lukonavaamiskytkin
4 Karalukko
5 Suojus
6 Sivukahva
79
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
#
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
● Ruuvaa ulkolaippa (14) karaan (11) (kuva C2):
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla
laikkaan päin, kun hiomalaikkaa (A)
asennetaan;
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla
poispäin laikasta, kun leikkauslaikkaa (B)
asennetaan;
● Paina karalukkoa (4) ja kierrä karaa (11),
kunnes se loksahtaa paikoilleen.
● Kiristä laippa (14) mukana toimitetulla
mutteriavaimella.
● Vapauta karalukitus.
● Kun haluat irrottaa laikan, löysää laippaa (14)
mutteriavaimella.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
@
Älä käytä vahingoittunutta laikkaa.
Kuppiteräsharjan kiinnitys
● Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä välikettä ja kierrelaippaa.
Asennus ja säädöt
@
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina
ennen asennusta.
Suojuksen asennus ja irrotus (kuva B)
● Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
● Pane kiinnitysulokkeet (7) samaan kohtaan
lovien (8) kanssa.
● Paina suojus (5) alas ja kierrä se haluamaasi
asentoon.
● Kiristä ruuvi hyvin (9).
● Poistaaksesi suojuksen löysää ruuvia.
@
Älä koskaan käytä työkalua ilman,
että suojus on paikallaan.
Hioma- tai leikkauslaikan asentaminen ja
irrottaminen (kuva C1 & C2)
● Aseta työkalu pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
● Asenna sisälaippa (10) oikein karaan (11)
(kuva C1).
● Aseta laikka (12) laipan (10) päälle.
Kun asennat laikkaa keskiön ollessa laskettuna,
varmista, että laskettu keskiö (13) on laippaan
(10) päin.
80
Sivukahvan asennus (kuva D)
● Ruuvaa sivukahva (6) tiukasti johonkin reikään
(15) jommallakummalla puolella vaihdelaatikkoa.
Koneen pitely (kuva E)
● Pitele työkalua kuvan osoittamalla tavalla.
@
● Käytä työkalua aina molemmilla käsillä
oman turvallisuutesi vuoksi.
● Käytä aina tavallisia työkäsineitä
käyttäessäsi tätä työkalua.
● Varoitus! Vaihdelaatikko lämpenee
käytön aikana erittäin kuumiksi.
Käyttöohjeet
@
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
● Varmistu, että kaikki hiottavat tai
leikattavat materiaalit ovat hyvin
kiinnitetty.
● Paina konetta kevyesti. Vältä
aiheuttahasta laikoille sivuttaispaineita.
● Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen käydä
tymjäkäynnillä muutaman minuutin ajan.
SUOMI
Ennen käyttämistä:
● Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä
vääntyneitä laikkoja.
● Varmista, että sisä- ja ulkolaippa on asennettu
oikein.
● Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan
suuntaan.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Virtakytkimessä lukonavaamiskytkin tai
lukituskytkin jatkuvaa käyttöä varten.
Lukituskytkimellä (2) varustettu virtakytkin (1)
● Työkalun käyttämiseksi, paina
lukonavaamiskytkintä (3) ja sitten virtakytkintä (1).
Vapauta lukonavaamiskytkin (3).
● Valitse jatkuva toiminto paina virtakytkintä (1) ja
pidä se sisäänpainettuna. Paina
lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
● Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta
käynnistä paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Katkaise aina virta työkalusta kun olet
lopettanut työskentelyn ja ennen kuin poistat
pistokkeen pistorasiasta.
Lukonavaamiskytkimellä (3) varustettu
virtakytkin (1) (vain Ranska)
● Työkalun käyttämiseksi, paina
lukonavaamiskytkintä (3) ja sitten virtakytkintä (1).
Vapauta lukonavaamiskytkin (3).
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
@
Älä käynnistä tai pysäytä konetta,
jos se on kuormitettuna.
Metallisovellukset
● Kun työkalua käytetään metallisovelluksissa,
varmista, että jäännösvirtalaite (RCD) on
asennettu, jotta voidaan välttää metallin
epäpuhtauksien aiheuttamat jäännösriskit.
● Jos RCD katkaisee virransyötön, vie työkalu
valtuutettuun DEWALTin huoltoliikkeeseen.
!
Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa
sähköä johtavaa pölyä voi kertyä
koneen kotelon sisään, kun työstetään
metallia. Tämä voi johtaa siihen,
että koneen suojaeristys heikkenee,
jolloin on olemassa sähköiskun vaara.
Jotta voidaan välttää metalliepäpuhtauden
kertyminen koneen sisään, suosittelemme
puhdistamaan ilmanvaihtoaukot päivittäin.
Katso "Huolto".
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
A
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
S
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ilmanvaihtoaukkojen puhdistus
Jotta vältettäisiin lian kertyminen koneen sisään,
suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtoaukot
päivittäin.
● Kytke kone irti sähköverkosta.
● Puhalla kuivaa paineilmaa ilmanvaihtoaukkojen
läpi.
● Puhdista ilmanvaihtoaukot pehmeällä harjalla
tai kuivalla liinalla. Älä käytä metalliesineitä,
koska ne voivat vahingoittaa sisäisiä osia.
Ympäristön suojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
81
SUOMI
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen,
kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
82
TAKUU
● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ●
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökaluusi, palauta se myyjälle tai valtuutettuun
DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai
vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO ●
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN TAKUU ●
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
● Tuotetta ei ole käytetty väärin.
● Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
● Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista
DEWALT-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset
tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä,
osoitteessa www.2helpU.com.
SVENSKA
VINKELSLIP
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Spänning
V
230
230
230
230
Ineffekt
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Varvtal obelastad
Skivdiameter
min
-1
mm
Spindeldiameter
Vikt
kg
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
@
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid ouppmärksamhet inför de
instruktioner som ges i handboken.
!
Anger risk för elektrisk stöt.
83
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT intygar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse med följande normer: 98/37/EG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående adress, eller läsa på baksidan av
bruksanvisningen.
Ljudnivå:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (ljudtryck)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (akustisk effekt)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A) 3
KWA (avvikelse ljudeffekt)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Roten ur variansen av det viktade accelerationsvärdet:
D28490
Uppmätt enligt EN 50144
m/s2 5,2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land
för att minska risken för brand, elektriska stötar
och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida
referens.
84
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om
du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du
helst bära lämpliga handskar och halkfria skor.
SVENSKA
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd
ansiktsmask om arbetet förorsakar damm eller
partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd alltid
hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex.
rör, värmeelement, vattenkokare och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om
metallspån produceras etc.), kan den elektriska
säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI)
jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna
fria för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har
tagits bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den
används. Byt ut den om det behövs.
Om verktyget används utomhus ska bara
förlängningssladdar som är avsedda för
utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av annat verktyg
eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador
innan du använder verktyget. Kontrollera att de
rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade. Kontrollera även att övriga delar
och skydd inte är skadade och att det inte
föreligger några andra fel som kan påverka
verktygets funktion. Kontrollera att verktyget
fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel
uppstått på någon av dess delar. Använd inte
verktyget om det inte kan kopplas till och från
med strömbrytaren. Om fel uppstår skall
delarna bytas ut av en auktoriserad DEWALT
serviceverkstad. Försök aldrig reparera
verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen
och innan serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på strömbrytaren.
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du
sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras
på en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll
alla handtag och strömbrytare torra, rena och
fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras
av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
85
SVENSKA
Reparationer får endast utföras av kvalificerad
personal som använder originaldelar, annars
kan användaren utsättas för stor fara.
Extra säkerhetsföreskrifter för slipmaskiner
● Denna slipmaskin är konstruerad för slipning
och kapning av murverk och stål.
Kapa eller slipa ej lättmetall med ett
innehåll av magnesium som överskrider
80 % då denna typ av metall är
lättantändlig.
● Använd inga andra tillbehör än fiberarmerade
slip- och kapskivor.
● Använd endast plana slip- och kapskivor eller
skivor med försänkt centrum.
● Använd endast slip- och kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren.
● Slip-, kapskivornas eller andra lämpliga
tillbehörs tillåtliga hastighet ska alltid vara lika
hög som eller högre än verktygets obelastade
hastighet som finns tryckt på märkplåten.
● Kapa inget material som måste kapas djupare
än kapskivans maximidjup.
● Använd aldrig slip- eller kapskivor som inte
överensstämmer med dimensionerna som
anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig
en passring e.d. för att få en skiva att passa på
spindeln. Använd inga separata passringar eller
adaptrar för att köra maskinen med slipskivor
med större hål.
● Syna kap- eller slipskivan före varje bruk.
Använd inga kanststötta, spruckna eller på
annat sätt trasiga skivor.
● Om mellanlägg medföljer apapraten ska de
användas när skivan monteras på spindeln.
● När en gängad hålskiva används ska gängningen
vara lång nog för att passa med spindeln.
● Kontrollera att slip- eller kapskivor är korrekt
monterade före användning.
● Kör verktyget obelastat i ett säkert läge i minst
30 sekunder. Om det märks kraftiga vibrationer
eller något annat fel, ska verktyget stoppas och
orsaken omgående kontrolleras.
● Skyddet måste alltid vara monterat när
verktyget är i drift.
● Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
● Använd det inte i närheten av eldfarliga vätskor,
gaser eller damm.
&
86
Gnistor eller heta spån från slipningen eller
gnistrande motorborstar kan antända brännbara
material.
● Använd inte verktyget stående på linje med
skivan. Håll andra personer borta från
arbetsområdet.
● Använd inte kapskivor till sidoslipning.
● Rör aldrig spindellåset medan verktyget är
i gång.
● Tänk på att skivan fortsätter rotera en kort
stund när maskinen har stängts av.
● Förvara alltid slip- och kapskivor på en torr plats.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
+
Läs bruksanvisningen före användning
F
Använd skyddsglasögon
f
Använd hörselskydd
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Skydd
1 Sidohandtag
1 Flänssats
1 Nyckel
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din vinkelslip D28490/D28491/D28492(K)/D28493
är avsedd för professionella slip- och kaparbeten.
1 Strömbrytare
2 Låsningsströmbrytare (inte för Frankrike)
3 Frikoppling strömbrytare
SVENSKA
4 Spindellås
5 Skydd
6 Sidohandtag
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
#
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
@
Koppla alltid ur verktyget innan Du
börjar med montering och inställning.
Montering och borttagning av skyddskåpan
(fig. B)
● Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
● Rikta tapparna (7) gentemot uttagen (8).
● Tryck ner skyddet (5) och vrid det till önskat läge.
● Dra åt skruven (9) ordentligt.
● Lossa skruven för att avlägsna skyddet.
● Placera innerflänsen (10) på rätt sätt på
spindeln (11) (fig. C1).
● Placera skivan (12) på flänsen (10). En skiva
med försänkt centrum ska monteras med
försänkningen (13) vänd mot flänsen (10).
● Skruva fast den yttre flänsen (14) på spindeln (11)
(fig. C2):
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd mot
skivan när en slipskiva monteras (A);
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd bort från
skivan när en kapskiva monteras (B).
● Tryck in spindellåset (4) och vrid spindeln (11)
tills den spärras.
● Dra åt den gängade flänsen (14) med den
medföljande nyckeln.
● Släpp spindellåset.
● Ta av skivan genom att lossa på flänsen (14)
med nyckeln.
@
Använd aldrig en skadad skiva.
Montering av en stålborste
● Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda adapter o.d. eller den gängade flänsen.
Montering av sidohandtaget (fig. D)
● Skruva fast sidohandtaget (6) stadigt i ett av
hålen (15) på sidorna av växelhuset.
Hålla verktyget (fig. E)
● Håll verktyget som på bilden.
@
● För din egen säkerhets skull - använd
alltid båda händerna när du arbetar
med maskinen!
● Ha alltid riktiga arbetshandskar på när
du använder det här verktyget.
● Varning! Växellådan blir mycket varm
vid användning.
Bruksanvisning
@
Använd aldrig verktyget utan skyddet.
Montering och demontering av slip- och
kapskivor (fig. C1 & C2)
● Placera maskinen på ett bord med skyddet
uppåt.
@
● Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
● Se till att materialet som skall slipas
eller kapas sitter stadigt fast.
● Tryck endast lätt på maskinen.
Tryck aldrig i sidled på kapskivan.
87
SVENSKA
● Undvik överbelastning. Om maskinen
blir för varm, låt den gå utan belastning
en stund.
Innan Du börjar:
● Montera rätt sprängskydd och skiva.
Använd aldrig utslitna skivor.
● Se till att den inre och yttre flänsen är korrekt
monterad.
● Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
Strömbrytare (fig. A)
Strömbrytaren har en låsfunktion som kan spärras
för kontinuerlig slipning/kapning.
Strömbrytare (1) låsknapp (2)
● Starta verktyget genom att trycka in
frikopplingsknappen (3) och sedan trycka på
strömbrytaren (1). Släpp frikopplingsknappen (3).
● För kontinuerlig drift, tryck in och håll fast
strömbrytaren (1). Tryck på låsknappen (2) och
släpp strömbrytaren.
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
● För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
Strömbrytare (1) med frikopplingsknapp (3)
(endast Frankrike)
● Starta verktyget genom att trycka in
frikopplingsknappen (3) och sedan trycka på
strömbrytaren (1). Släpp frikopplingsknappen (3).
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
@
Koppla aldrig till eller från maskinen när
den är belastad.
Metallarbete
● Se när du arbetar med verktyget i metall till att
en restströmsanordning (RCD) har installerats
för att undvika risk för restström till följd av
metallspån.
● Om RCD stänger av strömtillförseln måste
verktyget lämnas in hos en befogad DEWALT
reparationsverkstad.
88
!
Under extrema arbetsomständigheter
kan ledande damm samlas inuti
maskinhöljet vid arbete med metall.
Detta kan försämra maskinens
skyddsisolering och möjligen leda till
risk för elchock.
För att undvika att metallspån samlas inuti
maskinen, rekommenderar vi att dagligen rengöra
ventilationsspringorna. Se "Underhåll".
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att,
med så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
A
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
S
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Rengöring av ventilationsspringorna
För att undvika att damm samlas inuti maskinen,
rekommenderar vi att dagligen rengöra
ventilationsspringorna.
● Dra ur kontakten.
● Blås torr tryckluft genom ventilationsspringorna.
● Rengör ventilationsspringorna med en mjuk
borste eller torr trasa. Använd aldrig ett
metallföremål, detta kan skada apparatens
invändiga delar.
SVENSKA
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre
behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
z
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får
du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in
den till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
GARANTI
● 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI ●
Om du inte är fullständigt nöjd med din
DEWALT-produkts prestanda behöver du endast
returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT
auktoriserad serviceverkstad för fullständig
återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste
påvisas.
● ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
● ETT ÅRS GARANTI ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum visar defekter på grund av
brister i material eller vid produktionen,
garanterar vi att kostnadsfritt ersätta alla
defekta delar eller, på vårt eget initiativ, att
gratis ersätta produkten på villkor att:
● Produkten inte har missbrukats.
● Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
● Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och
är separat från köparens föreskrivna
rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell
katalog för vidare information eller kontakta
DEWALT. Som alternativ finns en lista på
auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
89
TÜRKÇE
AÇILI ZIMPARA
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı
profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Voltaj
V
230
230
230
230
Güç ihtiyacı
W
2.000
2.000
2.200
2.200
6.500
8.500
6.500
8.500
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
Yüksüz hız
min
Tekerlek çapı
-1
mm
Mil çapı
Ağırlık
kg
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Bu kılavuzun tümünde, aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
@
Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması halinde, yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
!
Elektrik çarpması tehlikesi olduğunu gösterir.
90
TÜRKÇE
Avrupa Topluluğu - Uygunluk Beyanı
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
DEWALT bu elektrikli aletlerin aşağıdaki standartlara uygun olarak tasarlandığını beyan eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden DEWALT ile temas kurun veya kılavuzun arkasına bakın.
Ses şiddeti seviyesi:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (ses şiddeti)
dB(A) 92
92
92
92
LWA (akustik güç)
dB(A) 103
103
103
103
KpA (ses şiddeti belirsizliği)
dB(A) 3
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Ağırlıklı ortalama kök karesi ivme değeri:
D28490
EN 50144' e göre ölçülen
m/s2 5,2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatları
Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangin,
elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak
için, ülkenizde uygulanabilecek güvenlik
kurallarına uyun.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar
için saklayınız.
Genel Bilgiler
1 Çalışma alanınızı temiz tutun
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya neden
olabilir.
2 Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat
edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz bırakmayın.
Aleti nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayınız.
Çalisma alanini iyi isiklandirin (250 - 300 Lux).
Aleti yangın ve patlama olasılığı olan
yerlerdekullanmayınız Örneğin, ateş alıcı likit ve
gazların bulunduğu yerlerde.
3 Çocukları aletlerden uzak tutun
Çocukların veya hayvanların çalışılan alana
girmesine ve elektrik kablosuna dokunmasına
müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin
hareket eden kisimlarina kaptirabilirsiniz.
Saçınız uzunsa koruyucu başlık giyin.
91
TÜRKÇE
Açik havada çalisirken uygun eldiven ve
kaymayan ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takınız. İşlemin toz
veya fırlayan parçacık yaratması halinde, yüz
veya toz maskesi kullanın. Eğer tanecikler çok
sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın.
Her zaman kulak korumalarını takın. Her zaman
emniyet kaskı takın.
6 Elektrik çarpmasına karşı önlem alın
Topraklanmış yüzeylere temastan kaçının
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları).
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa, maden
talasi üretiliyorsa) yalitimli transformatör veya
bir (FI) toprak kaçagi devre kesicisi
yerlestirilerek elektrik emniyeti arttirilabilinir.
7 Aşırı uzanarak çalışmayın
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her
zaman muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptığınız işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullanın.
Yorgunken aleti kullanmayın.
9 İşlediğiniz parçayı iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçayı sabitlemek için, işkence veya
mengene kullanın. Bu hem daha güvenli olur,
hem de iki elinizde serbest kalmış olur.
10 Toz çekme cıhazının takımı.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa, bunlarin
dogru olarak kullanildigina emin olun.
11 Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar
anahtar ve aparatının bulunmamasına dikkat
edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden
geçirin ve eger zarar görmüsse degistirin.
Alet açık havada kullanıldığında, daima açık
havada kullanım için özel yapılmış ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşıyan uzatma
kabloları kullanın.
13 İşe uygun alet kullanın
Bu ürünün kullanım tasarımı bu kullanım
kılavuzunda anlatılmıştır. Küçük alet veya
aksesuarları, ağır hizmet tipi aletin görevini
yapmaya zorlamayın. Alet, imalat amacına
uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktır.
Aleti zorlamayın.
92
Dikkat! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye
edilenlerin dışında aksesuar ve parçaların
kullanımı yaralanma riski doğurabilir.
14 Hasarlı parça kontrolü yapın
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara
karsi iyice kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarsız olup olmadığı veya tutukluk yapıp
yapmadığını, kırık parça olup olmadığını ve
çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini garanti
ediniz. Cihazı herhangi bir parçası arızalıysa ve
hatalıysa kullanmayınız. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arızalı
parçaları yetkili servislerde tamir ettiriniz veya
değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi kendinize
kalkismayiniz.
15 Aleti fişten çıkartma
Aleti kapatın ve terk etmeden önce tamamen
durmasını bekleyin. Aleti kullanmadğınız
zaman, herhangibir parçasını, aleti,
aksesuarları veya bağlantıları değiştireceğiniz
zaman aleti fişten çekiniz.
16 Cihazın yanlışlıkla çalışmasına engel olun
Parmağınız çalıştırma düğmesindeyken aleti
taşımayın. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamasına dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullanın
Aleti kablosundan çekerek taşımayın. Fisten
kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu,
ısı, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18 Kullanılmayan aletleri saklayın
Kullanılmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
19 Aletlerinize iyi bakın
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi
iyi durumda ve temiz tutun. Bakım ve aksesuar
değişimi için talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasını kuru, temiz ve yağlardan uzak
tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına
uygundur. Aletinizi, yetkili bir DEWALT onarım
merkezinde onartın Tamirat daima kalifiye kisiler
tarafindan, orijinal yedek parçalar kullanilarak
yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye gözönüne
alinmayan tehlikelere yol açar.
TÜRKÇE
Zımpara makineleri için ek emniyet kuralları
● Zımpara makineniz duvar ve çeliği
zımparalamak ve kesmek için tasarlanmıştır.
Muhtevası % 80'den fazla olan
magnezyum olan hafif metaller yanıcı
olduğundan bu tip metalleri kesmeyin
veya zımparalamayın.
● Fiberle kuvvetlendirilmiş zımparalama ve kesim
diklerinden başka herhangi başka bir aksesuar
kullanmayın.
● Sadece düz veya merkezde basılı zımpara ve
kesim disklerini kullanın.
● Sadece üretici tarafından tavsiye edilen
zımparalama ve yontma disklerini kullanın.
● Zımpara çarkının veya kesim diskinin veya
herhangi başka uygun bir aksesuarın izin
verilen maksimum hızı, tanımlama plakasında
yazılı olan aletin yüksüz çalışma hızından daha
büyük veya buna eşit olmalıdır.
● Kesim diskinin maksimum kesim derinliğini
aşan iş parçalarını kesmeyin.
● Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan
kesim ve zımpara disklerini kullanmayın.
Diski mile uydurmak için hiçbir ara yer tutucu
kullanmayın. Geniş delikli taşlama disklerini
adapte etmek için indirgeyici bileziği veya
adaptörleri ayırmayın.
● Her kullanımdan önce zımparalama ve kesim
disklerini kontrol edin. Çatlak, kırık veya hatalı
diskleri kullanmayın.
● Size verilmişse, mil üzerine diski yerleştirirken
kurutma kağıtlarını kullanın.
● Yivli deliğe sahip bir diski kullanırken, yivin mili
alacak kadar uzun olduğundan emin olun.
● Kullanımdan önce zımpara veya kesim diskinin
doğru bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin
olun.
● Aleti güvenli bir konumda en az 30 saniye
boyunca yüksüz çalıştırın. Belirgin bir titreme
veya herhangi bir diğer sorunla karşılaşırsanız
aleti durdurun ve sorunun nedenini araştırın.
● Anahtarı muhafazası yerinde olmadan bu aleti
çalıştırmayın.
● İş parçasının doğru olara desteklendiğini kontrol
edin.
● Yanıcı sıvıların, gazların veya tozlu ortamların
yakınında aleti çalıştırmayın.
&
Kesimden veya motor fırçalarındaki arktan
ortaya çıkan kıvılcımlar veya sıcak parçacıklar
yanıcı malzemeleri tutuşturabilir.
● Diskle aynı hizadayken aleti çalıştırmayın.
Diğer kişileri de çalışma alanından uzak tutun.
● Kesim disklerini yan zımparalama için
kullanmayın.
● Alet çalışır durumdayken mil kilidini çalıştırmayın.
● Alet kapatıldıktan sonra bile levha kısa bir süre
daha dönmeye devam eder.
● Zımpara ve kesim disklerini daima kuru bir
yerde muhafaza edin.
Alet üzerindeki etiketler
Aşağıdaki işaretler alet üzerinde gösterilmektedir:
+
Kullanımdan önce talimat kullanım
kılavuzunu okuyun
F
Emniyet gözlüğünü takın
f
Kulak korumasını kullanın
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Açılı zımpara
1 Mahfaza
1 Yan tutamak
1 Flanj seti
1 Çift pimli anahtar
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
Sahip olduğunuz açılı zımpara D28490/D28491/
D28492(K)/D28493, profesyonel zımpara ve kesim
uygulamaları için tasarlanmıştır.
1 Açma/kapama anahtarı
2 Kilitleme düğmesi (Fransa'da kullanılmaz)
3 Kilit açma düğmesi
93
TÜRKÇE
4 Mil kilidi
5 Mahfaza
6 Yan tutamak
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal
edilmiştir. Daima, şebeke voltajının, aletinizin üstünde
yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
#
DEWALT aletiniz, EN 50144 uyarınca
çift yalıtımlıdır, bu nedele topraklanması
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çıplak bakır tellerin
arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve
çıplak iletken, kötü bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü
yapın. Gerekli onarımları yapın veya gerekiyorsa,
kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
@
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka
aletin fişini çekin.
Siperin takılması ve çıkarılması (şekil B)
● Mil yukarı gelecek şekilde açılı zımparayı bir
masanın üzerine yerleştirin.
● Dilleri (7) girişlerle (8) hizalayın.
● Sipere bastırın (5) ve döndürerek istenilen
konuma getirin.
● Vidayı (9) iyice sıkıştırın.
● Muhafazayı çıkartma için vidayı gevşetin.
● Dış flanşı (14) milin (11) üzerine yerleştirin
(res. C2).
- flanşın (14) üzerindeki halka, zımpara diski
takılırken diske bakıyor olmalıdır (A);
- flanşın (14) üzerindeki halka, kesim diski
takılırken diskin aksi yönüne bakıyor olmalıdır
(B).
● Mil kilidine (4) bastırın ve yerine kilitleninceye
kadar mili (11) çevirin.
● Size verilen çift pimli anahtarla flanşı (14)
sıkıştırın.
● Mil kilidini serbest bırakın.
● Diski sökmek için, çift pimli anahtarı kullanarak
flanşı (14) gevşetin.
@
Hasarlı diskleri kullanmayın.
Tel kap fırçası takılması
● Yer tutucu veya yivli flanş olmaksızın tel kap
fırçasını doğrudan mil üzerine vidalayın.
Yan tutacağın monte edilmesi (şekil D)
● Yan tutacağı (5) makine kutusunun her iki
tarafındaki deliklerden (15) birine sıkıca vidalayın.
Aletin tutulması (şekil E)
● Aleti şekilde gösterildiği gibi tutun.
@
● Kendi güvenliğiniz için, aleti daima iki
elinizle birlikte kullanın.
● Bu aleti kullanırken daima normal iş
eldivenlerini giyin.
● Uyarı! Makine kutusu çok fazla
ısınabilir.
Kullanım talimatları
@
Mahfaza yerinde olmadan aleti asla
kullanmayın.
Zımpara veya kesim disklerini takma ve
çıkarma (şekil C1 & C2)
● Mahfaza yukarı durumda aleti bir tezgaha
yerleştirin.
● İç flanşı (10) doğru bir şekilde milin (11) üzerine
yerleştirin (res. C1).
● Flanşın (10) üzerine diski (12) yerleştirin. Ortası
basık bir diski takarken, basık merkezin (13)
flanşa (10) dönük olduğundan emin olun.
94
@
● Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
● Taşlanacak ya da kesilecek tüm
parçaların sıkıca tespit edilmesine
dikkat edin.
● Cihaza hafifçe bastırın. Taşlama çarkı
ya da kesme diskine yan basınç
uygulamayın.
● Aşırı yüklenmeden kaçının. Makine
ısınmışsa, birkaç dakika boşta çalıştırın.
TÜRKÇE
Kullanmadan önce:
● Uygun siper, disk ya da çark takın. Aşırı aşınmış
disk ya da çarkları kullanmayın.
● İç ve dış flanşların düzgün takılı olduğundan
emin olun.
● Disk ya da çarkın, aksesuar ve cihaz üzerindeki
okların gösterdiği yönde dönmesine dikkat edin.
Makinenin içinde metal talaşın birikmesini
engellemek için, havalandırma deliklerini günlük
olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz." Bakım".
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
Bakım
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
Sürekli çalıştırma için açma/kapama düğmesi,
kilitleme veya açma anahtarına sahiptir.
Kilitleme anahtarına (2) sahip açma/kapama
düğmesi (1)
● Aleti çalıştırmak için kilit düğmesine (3) bastırın
ve hemen ardından açma/kapama düğmesine (1)
basın. Kilit açma düğmesini (3) serbest bırakın.
● Gerekiyorsa, sürekli çalışma için, kilitleme
tuşuna (2) basın ve tetiği bırakın.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
● Cihazı sürekli çalışmadan çıkartmak için
düğmeye kısaca basıp bırakınız. Çalışma
tamamlandıktan sonra, elektrik fişini çekmeden
cihazı kapatınız.
Kilit açma anahtarına (3) sahip açma/kapama
düğmesi (1) (Sadece Fransa)
● Aleti çalıştırmak için kilit düğmesine (3) bastırın
ve hemen ardından açma/kapama düğmesine (1)
basın. Kilit açma düğmesini (3) serbest bırakın.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
@
Aleti yük altındayken açıp kapamayın.
Metal uygulamalar
● Aleti metal uygulamalarda kullanırken, metal
talaşı tarafından sebep olunan bazı tehlikeleri
engellemek için bir fazla akım cihazının (RCD)
takılmış olduğuna emin olun.
● RCD tarafından elektrik kesilir ise, aleti yetkili
bir DEWALT tamir servisine götürün.
!
Olağanüstü çalışma koşullarında,
metal ile çalışırken iletken toz
makinenin muhafazasının içine girebilir.
Bu, makinenin içinde, bir elektrik
şokunun potansiyel riski ile koruyucu
yalıtımın indirgenmesi ile sonuçlanabilir.
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun
süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
A
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
S
Temizlik
Havalandırma kanallarının temiz ve açık olmasına
dikkat edin ve aletin gövdesini düzenli olarak
yumuşak bir bezle temizleyin.
Havalandırma deliklerinin temizlenmesi
Makinenin içinde tozun birikmesini engellemek için,
havalandırma deliklerini günlük olarak
temizlemenizi tavsiye ederiz.
● Makinenin fişini prizden çekin.
● Havalandırma deliklerinin içinden kuru basınçlı
hava verin.
● Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya
kuru bir bez kullanarak temizleyin. Metalik
nesneler aletin iç kısımlarına zarar
verebileceğinden bunları kullanmayın.
Çevreyi koruma
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
95
TÜRKÇE
GARANTİ
z
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
● 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performansı sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satın alma belgesinin ibrazı
şarttır.
● ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ ●
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl
içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım
işleminden işçilik ücreti almamaktayız.
Satın alma tarihinin belgelenmesi şarttır.
● BİR YILLIK TAM GARANTİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle
garantilidir. Hatalı malzemeden veya işçilikten
kaynaklanan tüm arızalar ücretsiz onarılır.
Lütfen aleti herhangi bir yetkili DEWALT veya
Black & Decker servis merkezine gönderin,
ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
● Aksesuarlar
● Başkaları tarafından yapılan veya girişimde
bulunulan onarımlardan kaynaklanan hasar
● Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç dışı
kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesi için
lütfen bu kılavuzun arkasında bulunan uygun
telefon numarasını kullanın. Buna ek olarak,
DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve
satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet'de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
96
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΩΝ
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη
των προϊόντων της και η εφαρμογή καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους
συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
Τάση
V
230
230
230
230
Ισχύς εισόδου
W
2.000
2.000
2.200
2.200
Ταχύτητα άνευ φορτίουmin-1
6.500
8.500
6.500
8.500
Διάμετρος τροχού
mm
230
180
230
180
M14
M14
M14
M14
4,6
4,6
4,6
4,6
-1
Διάμετρος αξονίσκος
Βάρος
kg
Ασφάλειες:
Μηχανήματα 230 V
10 A
Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
@
Συμβολίζει κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου ή βλάβης του εργαλείου σε περίπτωση που δεν
τηρηθούν οι οδηγίες χρήσεως.
!
Συμβολίζει ηλεκτρική τάση.
97
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
%
D28490/D28491/D28492(K)/D28493
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες: 98/37/ΕΚ,
89/336/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ, 86/188/ΕΟΚ, EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ανώτατο όριο ηχητικής πίεσης:
D28490
D28491
D28492(K)
D28493
LpA (ηχητική πίεση)
dB (A) 92
92
92
92
LWA (ακουστική δύναμη)
dB (A) 103
103
103
103
KpA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB (A) 3
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής δύναμης)
dB (A) 3
D28491
D28492(K)
D28493
4,2
4,7
4,1
Τιμή μέσης ζυγισμένης τετραγωνικής ρίζας επιτάχυνσης:
D28490
Μέτρηση σύμφωνα με EN 50144
m/s2 5,2
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Γερμανια
Οδηγίες ασφαλείας
Οταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τους
κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο,
διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν
εγχειρίδιο.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο και για μελλοντική
χρήση.
98
Γενικά
1 Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν
κίνδυνο ατυχήματος.
2 Λάβετε υπ` όψη τις επιδράσεις του
περιβάλλοντος
Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρασία.
Μην χρησιμοποιείται το εργαλείο σε συνθήκες
υγρασίας. Φροντίστε η περιοχή εργασίας να
είναι καλά φωτισμένη (250 - 300 Lux).
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν υπάρχει
κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη, π.χ.
κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.
3 Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, επισκέπτες ή ζώα να
πλησιάζουν στο χώρο εργασίας ή να αγγίζουν
το εργαλείο ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
4 Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα εργασίας
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
Υπάρχει πιθανότητα να πιαστούν σε κινούμενα
μέρη μηχανών.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Εάν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε προστατευτικό
διχτάκι. Κατά την εργασία σε υπαίθριους
χώρους, φορέστε κατά προτίμηση τα κατάλληλα
γάντια και αντιολισθητικά υποδήματα.
5 Ατομική προστασία
Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. Φορέστε μάσκα
προσώπου ή προστασίας από τη σκόνη, στις
περιπτώσεις που η εργασία ενδέχεται να
προκαλέσει την παραγωγή σκόνης ή
αιωρούμενων σωματιδίων. Αν υπάρχει η
πιθανότητα τα σωματίδια αυτά να είναι πολύ
θερμά, να φοράτε επίσης ποδιά ανθεκτική στη
θερμότητα. Φοράτε πάντα ωτασπίδες. Να
φοράτε πάντα κράνος ασφαλείας.
6 Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία
Αποφύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, σώματα
θερμάνσεως, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία κλπ.).
Κατά τη χρήση του εργαλείου σε ακραίες
συνθήκες (π.χ. σε υψηλή υγρασία, δημιουργία
μεταλλικής σκόνης κλπ.) μπορεί να αυξηθεί η
ηλεκτρική ασφάλεια με την παρεμβολή ενός
αποσυνδετικού μετασχηματιστή ή ενός
διακόπτη προστασίας από λάθος διερχόμενο
ρεύμα (FI).
7 Μη σκύβετε πάρα πολύ
Φροντίστε πάντοτε να έχετε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
8 Να είστε πάντα προσεκτικοί
Παρακολουθείτε την εργασία σας. Ενεργείτε
λογικά. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένος.
9 Στηρίξτε με ασφαλή τρόπο το αντικείμενο
στο οποίο εργάζεστε
Χρησιμοποιείστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για το
σκοπό αυτό. Η μέθοδος αυτή είναι
ασφαλέστερη και ελευθερώνει και τα δύο σας
χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
10 Συνδέστε τη συσκευή αφαίρεσης σκόνης
Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση
συσκευών αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση και η χρήση τους
γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
11 Απομακρύνετε από το μηχάνημα τα κλειδιά
που χρησιμοποιείτε για τη ρύθμισή του
Πριν βάλετε σε λειτουργία το εργαλείο,
βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε βγάλει από αυτό τα
κλειδιά για τη ρύθμισή του.
12 Καλώδια επιμήκυνσης
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο
επιμήκυνσης και αντικαταστήστε το, αν έχει
φθαρεί. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
υπαίθριο χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
επιμήκυνσης κατάλληλα για χρήση σε υπαίθριο
χώρο και με την αντίστοιχη σήμανση.
13 Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο
Η ενδεδειγμένη χρήση αναφέρεται σε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσεως. Μη χρησιμοποιείτε μικρά
εργαλεία ή εξαρτήματα για να επιτελέσουν την
εργασία ενός εργαλείου υψηλής απόδοσης. Το
εργαλείο σας θα λειτουργήσει επιτυχέστερα και
ασφαλέστερα εάν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με
της προδιαγραφές του. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
Προειδοποίηση! Τόσο η χρήση εξαρτημάτων
ή προσθηκών όσο και η πραγματοποίηση
εργασιών που δεν συνιστώνται στις οδηγίες
αυτές εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
14 Ελέγχετε εάν το εργαλείο σας έχει βλάβες
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το
εργαλείο και το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν
ζημιές. Ελέγξτε για τυχόν κακή ευθυγράμμιση
και εμπλοκή των κινούμενων μερών, για μέρη
που έχουν σπάσει, για τυχόν ζημιές στους
προφυλακτήρες και τους διακόπτες, και γενικά
κάθε είδους συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη λειτουργία του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί κανονικά
και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο
προορίζεται. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν
κάποιο εξάρτημά του παρουσιάζει ελάττωμα.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, εάν ο διακόπτης
δεν μπορεί να το θέσει εντός ή εκτός
λειτουργίας. Φροντίστε για την αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της
DEWALT. Ποτέ μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε οι ίδιοι το εργαλείο.
15 Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα
Σβήστε το εργαλείο και περιμένετε να
σταματήσει τελείως προτού απομακρυνθείτε
από αυτό. Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα
όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, προτού
αλλάξετε οποιοδήποτε ανταλλακτικό,
παρελκόμενο ή εξάρτημα του εργαλείου,
και πριν από τη συντήρησή του.
99
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
16 Αποφύγετε ανεπιθύμητη εκκίνηση του
εργαλείου
Μην μετακινείτε το εργαλείο με το δάχτυλο
επάνω στον διακόπτη. Προτού βάλετε την
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του
εργαλείου είναι κλειστός.
17 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια για εργασίες για
τις οποίες δεν προορίζονται
Κρατάτε πάντα το εργαλείο από τη λαβή του.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα τραβώντας το καλώδιό της. Προστατεύστε
το καλώδιο από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές
γωνίες.
18 Φυλάγετε τα εργαλεία σας σε ασφαλές μέρος
Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να
φυλάσσονται σε στεγνούς, κλειστούς χώρους,
μακριά από παιδιά.
19 Συντηρείτε επιμελώς τα εργαλεία σας
Διατηρείτε τα εργαλεία σας κοφτερά και καθαρά
ώστε να είστε σε θέση να εργάζεστε καλύτερα
και ασφαλέστερα. Ακολουθείτε τις οδηγίες
συντηρήσεως και τις υποδείξεις για την αλλαγή
εξαρτημάτων. Φροντίστε όλες οι λαβές και οι
διακόπτες να είναι στεγνοί, καθαροί και χωρίς
λάδια ή γράσα.
20 Επισκευές
Το εργαλείο σας πληροί τους ισχύοντες κανόνες
ασφαλείας. Επισκευάζετε τα εργαλεία σας σε
εξουσιοδοτημένο σταθμό συντηρήσεως της
DEWALT. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται
μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς και με τη
χρήση αποκλειστικά γνήσιων ανταλλακτικών,
διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο σοβαρού
κινδύνου για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για τροχούς
● Ο τροχός σας έχει σχεδιαστεί για τρόχισμα και
κοπή τοιχοποιίας και ατσαλιού.
Μην κόβετε και μην ακονίζετε τα
ελαφριά μέταλλα με περιεκτικότητα σε
μαγνήσιο που υπερβαίνει το 80% διότι
αυτού του τύπο τα μέταλλα είναι
εύφλεκτα.
● Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα εκτός από
δίσκους κοπής και ακονίσματος ενισχυμένα με
ίνες.
● Να χρησιμοποιείτε μόνο απλούς δίσκου
ακονίσματος και κοπής ή με κεντρική εσοχή.
&
100
● Να χρησιμοποιείτε μόνο τους δίσκους κοπής και
ακονίσματος που προτείνει ο κατασκευαστής.
● Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τον τροχό
λείανσης ή τον κοπτικό δίσκο, ή οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο εξάρτημα, θα πρέπει πάντα να
είναι ίση με ή υψηλότερη από την ταχύτητα
χωρίς φορτίο που προδιαγράφεται στην
πινακίδα στοιχείων του εργαλείου.
● Μην κόβετε αντικείμενα προς επεξεργασία που
απαιτούν μέγιστο βάθος κοπής μεγαλύτερο από
εκείνο του δίσκου κοπής.
● Μη χρησιμοποιείται δίσκους ακονίσματος και
κοπής που δεν αντιστοιχούν στις διαστάσεις
που δεν αναφέρονται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Μη χρησιμοποιείτε
ενδιάμεσους δακτυλίους προκειμένου να
ταιριάξετε ένα δίσκο στον άξονα. Μην ξεχωρίστε
τριβέους άξονες η προσαρμογείς για να
προσαρμόστε λειαντικούς τροχούς με μεγάλη
τρύπα.
● Ελέγχετε τους δίσκους τροχίσματος και κοπής
πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε
ραγισμένους, σπασμένους ή γενικά
ελαττωματικούς δίσκους.
● Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους δίσκους
συμπιεστού υλικού, εάν αυτοί παρέχονται, όταν
ο δίσκος τοποθετείται επάνω στον άξονα.
● Οταν χρησιμοποιείτε σπειρωτό δίσκο με οπή,
βεβαιωθείτε ότι η σπείρα είναι αρκετά μακριά
ώστε να εφαρμόσει σωστά στον άξονα.
● Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής ή ακονίσματος
έχει τοποθετηθεί σωστά πριν τη χρήση.
● Αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς
φορτίο σε ασφαλή θέση για τουλάχιστον
30 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει αρκετά μεγάλη
δόνηση ή εάν παρουσιαστεί κάποια άλλη
βλάβη, σταματήστε τη λειτουργία του εργαλείου
και ελέγξτε το για να προσδιορίσετε την αιτία
της βλάβης.
● Μη θέτετε σε λειτουργία αυτό το εργαλείο χωρίς
να έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά στις
θέσεις τους.
● Ελέγξτε αν το αντικείμενο προς επεξεργασία
στηρίζεται σωστά.
● Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά, αέρια ή σκόνες. Οι σπινθήρες ή
τα καυτά κομμάτια από την κοπή ή οι ψήκτρες
του μοτέρ που κάνουν εκκενώσεις, μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτα υλικά.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία όταν
βρίσκεστε στην ίδια ευθεία με τον δίσκο.
Κρατήστε άλλα άτομα μακριά από την περιοχή
λειτουργίας.
● Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για πλευρικό
τρόχισμα.
● Μην προβαίνετε σε επιλογή λειτουργίας της
ασφάλισης κατά το χρόνο λειτουργίας του
εργαλείου.
● Προσέχετε ότι ο τροχός συνεχίζει να
περιστρέφεται για λίγο αφότου θέσετε το
εργαλείο εκτός λειτουργίας.
● Οι δίσκοι ακονίσματος και κοπής πρέπει πάντα
να φυλάσσονται σε στεγνό μέρος.
Ετικέτες επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα ακόλουθα
εικονογράμματα:
+
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση
F
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά
f
Να φοράτε προστατευτικά καλύμματα
για τα αυτιά
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Γωνιακός τροχός
1 Προστατευτικό κάλυμμα
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Σετ φλαντζών
1 Κλειδί με δύο πείρους
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
Ο γωνιακός τροχός D28490/D28491/D28492(K)/
D28493 σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές ακονίσματος και κοπής.
1 Διακόπτης λειτουργίας on/off
2 Διακόπτης ασφαλείας (όχι για τη Γαλλία)
3 Διακόπτης απασφάλισης
4 Ασφάλεια άξονα
5 Προστατευτικό κάλυμμα
6 Πλευρική χειρολαβή
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί
σε μία και μόνο τάση. Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση
τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που
αναγράφεται στην πλακέτα του εργαλείου.
#
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση
κατά EN 50144. Κατά συνέπεια δε
χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Αντικατάσταση του καλωδίου ή του
ρευματολήπτη
Οταν αντικαθιστάτε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη,
κάντε το με ασφάλεια. Ενας ρευματολήπτης με
γυμνά καλώδια είναι επικίνδυνος όταν τοποθετείται
σε μία πρίζα ρεύματος.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ
αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία).
Η ελάχιστη διατομή του αγωγού είναι 1,5 mm2.
Οταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα
ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
@
Βγάζετε πάντοτε το εργαλείο από την
πρίζα πριν προχωρήσετε σε εργασίες
συναρμολόγησης και ρύθμισης.
Εγκατάσταση και αφαίρεση του προφυλακτήρα
(εικ. B)
● Τοποθετείστε τον τροχιστή γωνιών πάνω σε ένα
τραπέζι, με τον άξονα προς τα επάνω.
● Ευθυγραμμίστε τις λαβές (7) με τις εγκοπές (8).
101
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Πατήστε τον προφυλακτήρα (5) προς τα κάτω
και περιστρέψτε τον στην απαιτούμενη θέση.
● Σφίξτε καλά τη βίδα (9).
● Για να αίρεστε το προστατευτικό, χαλαρώστε τη
βίδα.
@
Να μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους ή
κατεστραμμένους δίσκους.
Εφαρμογή συρματόβουρτσας.
● Βιδώστε τη συρματόβουρτσα απευθείας επάνω
στον αξονίσκο χωρίς να χρησιμοποιήσετε το
διαχωριστή και τη σπειρωτή φλάντζα.
Εγκατάσταση πλευρικής λαβής (εικ. D)
● Βιδώστε την παράπλευρη λαβή (6) σφιχτά μέσα
σε μία από τις τρύπες (15) και στις δύο πλευρές
του κιβωτίου των οδοντωτών τροχών.
102
@
Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο
αν ο προφυλακτήρας δεν είναι στη θέση
του.
Προσαρμογή και αφαίρεση ενός δίσκου
τροχίσματος και κοπής (εικ. C1 & C2)
● Τοποθετείστε το εργαλείο πάνω στο τραπέζι,
με τον προφυλακτήρα προς τα επάνω.
● Προσαρμόστε την εσωτερική φλάντζα (10)
σωστά επάνω στον άξονα (11) (εικ. C1).
● Τοποθετείστε το δίσκο (12) πάνω στη φλάντζα
(10). Οταν προσαρμόζετε έναν δίσκο με
πατημένο κέντρο, βεβαιωθείτε ότι το πατημένο
κέντρο (13) είναι απέναντι στην φλάντζα (10).
● Βιδώστε την εξωτερική φλάντζα (14) επάνω
στον άξονα (11) (εικ. C2).
- ο δακτύλιος πάνω στη φλάντζα (14) θα
πρέπει να είναι απέναντι στο δίσκο κατά την
τοποθέτηση του δίσκου τροχίσματος (A),
- ο δακτύλιος πάνω στη φλάντζα (14) θα
πρέπει να είναι μακριά από το δίσκο κατά την
τοποθέτηση ενός δίσκου κοπής (B),
● Πατήστε την ασφάλεια του άξονα (4) και
περιστρέψτε τον άξονα (11) έως ότου
ασφαλιστεί στη θέση.
● Σφίξτε τη φλάντζα (14) με το γαλλικό κλειδί δύο
ακίδων που παρέχεται.
● Απελευθερώστε την ασφάλεια άξονα.
● Για να αφαιρέσετε το δίσκο, χαλαρώστε τη
φλάντζα (14) με το γαλλικό κλειδί δύο ακίδων.
@
Χειρισμός του εργαλείου (εικ. Ε)
● Κρατήστε το εργαλείο όπως δείχνεται.
● Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε
το εργαλείο πάντα και με τα δύο χέρια.
● Φοράτε πάντα κανονικά γάντια
εργασίας όταν χειρίζεστε το εργαλείο.
● Προειδοποίηση! Το κιβώτιο μετάδοσης
κίνησης θερμαίνεται πολύ κατά τη
διάρκεια της χρήσης τους.
Οδηγίες χρήσεως
@
● Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
● Βεβαιωθείτε πως όλα τα υλικά που θα
τροχιστούν ή θα κοπούν είναι
στερεωμένα στη θέση τους.
● Ασκήστε μόνο μια μικρή πίεση στο
εργαλείο. Μην ασκήσετε πλευρική
πίεση στον τροχό τροχίσματος ή στο
δίσκο κοπής.
● Αποφύγετε υπερφόρτωση. Αν το
εργαλείο θερμανθεί, αφήστε το να
δουλέψει για λίγα λεπτά χωρίς φόρτωση.
Πριν από τη λειτουργία:
● Τοποθετήστε τον κατάλληλο προφυλακτήρα και
δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους ή
τροχούς υπερβολικά φθαρμένους.
● Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και εξωτερική
φλάντζα με σπείρωμα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
● Βεβαιωθείτε πως ο δίσκος ή ο τροχός γυρίζουν
στην κατεύθυνση των βελών που υπάρχουν
επάνω στο εξάρτημα και το εργαλείο.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
Ο διακόπτης λειτουργίας (on/off) είναι εξοπλισμένος
με διακόπτη απασφάλισης για συνεχή λειτουργία.
Διακόπτης λειτουργίας (on/off) (1) με κουμπί
ασφάλισης (2)
● Για να λειτουργήσει το εργαλείο, ελευθερώστε
το κουμπί απασφάλισης (3) πατημένο και
πιέστε τον διακόπτη on/off (1). Ελευθερώστε
τον διακόπτη απασφάλισης (3).
● Για διαρκή λειτουργία, πιέσατε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη on/off (1), πιέστε το κουμπί
απασφάλισης (2) και απελευθερώστε το διακόπτη.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν
χρησιμοποιείτε το διακόπτη συνεχούς
λειτουργίας πιέστε για λίγο το διακόπτη και
απελευθερώστε τον. Πρέπει να διακόπτετε
πάντοτε τη λειτουργία του εργαλείου όταν
ολοκληρώσετε την εργασία σας και πριν το
βγάλετε από την πρίζα.
Διακόπτης λειτουργίας (on/off) (1) με κουμπί
απασφάλισης (3) (στη Γαλλία μόνο)
● Για να λειτουργήσει το εργαλείο, ελευθερώστε
το κουμπί απασφάλισης (3) πατημένο και
πιέστε τον διακόπτη on/off (1). Ελευθερώστε
τον διακόπτη απασφάλισης (3).
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
@
Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το
εργαλείο όταν υπάρχει φορτίο.
Μεταλλικές εφαρμογές
● Οταν χρησιμοποιείται το εργαλείο σε μεταλλικές
εφαρμογές, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί μια
συσκευή παραμένοντας ρεύμα (RCD) για να
αποψυχθούν οι παραμένοντας κίνδυνοι που
δημιουργούνται από τη μεταλίκι σκόνη.
● Αν η παροχή ρεύματος κλίνει λόγο της RCD,
πηγαίνετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών της DEWALT.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Για τη
συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του χρειάζεται
κατάλληλη συντήρηση και τακτικό καθάρισμα.
A
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
S
Καθάρισμα
Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές και
σκουπίζετε τακτικά το εργαλείο με μαλακό ύφασμα.
Καθαρισμός σχισμών εξαέρωσης
Για να αποφύγετε το μάζεμα σκόνης μέσα στο
μηχάνημα, προτείνουμε να καθαρίζετε τις σχισμές
εξαέρωσης σε καθημερινή βάση.
● Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα.
● Φυσήξτε στεγνό συμπιεσμένο αέρα μέσα από
τις σχισμές εξαέρωσης.
● Καθαρίστε τις σχισμές εξαέρωσης
χρησιμοποιώντας μια μαλακία βούρτσα η ένα
στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά
αντικείμενα επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη
στα εσωτερικά εξαρτήματα.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
!
Σε ακραίες συνθήκες εργασίας, μπορεί
να μαζευτεί αγώγιμη σκόνη μέσα στο
περίβλημα του μηχάνημα όταν
δουλεύετε με μέταλλα. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει την αλλοίωση της
προστατευτικής μόνωσης του μηχάνημα
με ένα πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε το μάζεμα μεταλλικής σκόνης
μέσα στο μηχάνημα, προτείνουμε να καθαρίζετε τις
σχισμές εξαέρωσης σε καθημερινή βάση.
Βλ. "Συντήρηση".
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
Z
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
z
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και μειώνει
την ζήτηση για σπάνια υλικά.
103
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων
ή από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
ΕΓΓΥΗΣΗ
● 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ●
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από την
απόδοση του εργαλείου σας DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο
Κατάστημα DEWALT, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ●
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο επισκευών
της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία
της DEWALT στη διεύθυνση που αναγράφεται στο
εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της DEWALT
και τις λεπτομέρειες και τους αρμόδιους των
υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση,
μπορείτε να ανατρέξτε στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις για το
εργαλείο σας DEWALT, εντός 12 μηνών από την
αγορά, αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν σε
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service.
Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Η συντήρηση/service περιλαμβάνει εργασία και
ανταλλακτικά για τα ηλεκτρικά εργαλεία
DEWALT.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ●
Εάν το προϊόν σας της DEWALT παρουσιάζει
ανωμαλία οφειλόμενη σε ελάττωμα των υλικών
ή της κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία της αγοράς, εγγυώμαστε τη δωρεάν
αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
μερών, ή κατά την κρίση μας, τη δωρεάν
αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας υπό την
προϋπόθεση ότι:
● Δεν έχει γίνει κακή μεταχείριση του
προϊόντος.
● Δεν έχει επιχειρηθεί επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.
● Θα προσκομιστεί απόδειξη της ημερομηνίας
αγοράς.
Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service,
παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο
πλησιέστερο Κατάστημα Service της εταιρίας
μας (βλέπε παρακάτω). Εναλλακτικά, μια λίστα
εξουσιοδοτημένων Κατάστηματων Service
DEWALT και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με
την υπηρεσία after-sales είναι διαθέσιμες στο
Internet στη διεύθυνση www.2helpU.com.
104
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ: (01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
640921-00
934 797 400
934 797 439
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
07/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement