advertisement

Philips GC568/60 Spesifikasi
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
ClearTouch Air
GC568
GC565
GC562
GC560
3
4
6
9
12
13
16
21
2
GC568
GC562, GC565,
GC568
23
25
28
33
36
37
53
GC565, GC568
GC568
GC562, GC565, GC568
3
A
E
D
C
B
A
B
4
C
5
6
E
D
D
7
8
E
4
9
10
11
12
GC565,
GC568
5
ENDo not use your bare hand as
support when you are steaming.
To avoid burns, wear the glove
provided on the hand with which
you are holding the garment.
IDJangan menggunakan tangan
kosong sebagai penopang saat
menguapi. Untuk menghindari
terkena panas, kenakan sarung
tangan di tangan yang Anda
gunakan untuk memegang kain.
KO스티머를 사용할 때는 맨
손으로 옷감을 잡지 마십시오.
화상을 예방하려면 스팀이 손에
직접 분사되지 않도록 거리를
두고 옷감을 팽팽히 당기십시오.
6
MSJangan gunakan tangan anda untuk
menyokong semasa anda menstim
pakaian. Untuk mengelakkan
daripada melecur, pakai sarung
tangan pada tangan yang
memegang pakaian.
THไม่ควรใช้มือเปล่ารองรับเมื่อรีดด้วย
ระบบแรงดันไอน้ำ� เพื่อป้องกันการ
เป็นแผลไหม้ ควรสวมถุงมือที่ให้มาใน
ขณะที่ต้องใช้มือจับเสื้อผ้า
VI
Không dùng tay trần như tay trợ
giúp khi ủi hơi. Để tránh bị bỏng,
hãy mang găng vào tay bạn định
dùng để giữ vải.
ZH-S
进行蒸汽熨烫时,请勿用您的
双手做为支撑。为避免烫伤,
请将随附的手套戴在拿衣服的
手上。
ZH-T 進行蒸氣熨燙時,請勿直接以
未受保護的手作為支撐。為避
免燙傷,用以固定衣物的那一
隻手應戴上隨附的手套。
ENDo not use the appliance on an
ironing board, at a low position
where the hose forms a U-shape, or
hold the steamer head upside down.
Otherwise condensation in the hose
cannot flow back into the water
tank.This may cause irregular steam,
water dripping from the steamer
head and/or a croaking sound.
IDJangan gunakan alat di meja setrika
pada posisi rendah sehingga selang
membentuk tekukan U, atau
menahan kepala penyembur uap
terbalik. Jika tidak, pengembunan
pada selang tidak dapat mengalir
kembali ke tangki air. Hal ini dapat
menyebabkan tidak teraturnya uap,
tetesan air dari kepala penyembur
uap dan/atau suara menguak.
7
KO
다리미판에서 호스가 U자
모양이 되는 낮은 위치에서
제품을 사용하거나 스티머
헤드의 위아래를 거꾸로 들지
마십시오. 그렇게 하면 호스에
고인 스팀이 물탱크로 되돌아갈
수 없습니다. 이로 인해 스팀이
고르게 분사되지 않거나 물이
스티머 헤드에서 튀거나 끓는
소리가 날 수 있습니다.
VI
Không sử dụng thiết bị trên ván ủi,
ở vị trí thấp nơi vòi xếp thành hình
chữ U hoặc dựng ngược đầu bàn ủi
hơi.Vì nước ngưng tụ có trong vòi
không thể chảy ngược lại ngăn chứa
nước.Việc này khiến cho hơi nước
không đều hoặc những giọt nước
nhỏ thoát ra từ đầu bàn ủi và/hoặc
khiến bàn ủi phát ra tiếng xả khí.
MS
Jangan gunakan perkakas pada
papan seterika, pada kedudukan
rendah di mana hos menjadi
bentuk U atau pegang kepala
penstim secara terbalik. Jika tidak,
pemeluwapan dalam hos tidak
boleh mengalir semula ke dalam
tangki air. Ini mungkin menyebabkan
stim yang tidak sekata, air menitis
dari kepala penstim dan/atau bunyi
menguak.
ZH-S
请勿在熨衣板上、蒸汽输送管
呈 U 形的低位或蒸汽喷头呈倒
置状态时使用本产品。否则,
输送管内的冷凝水无法流回水
箱中。这可能会导致蒸汽不连
贯、蒸汽喷头滴水和/或发出咕
噜声。
TH
ไม่ควรใช้เครือ่ งบนโต๊ะรองรีดในตำ�แหน่ง
ระดับต่�ำ จนกระทัง่ ท่อยางเป็นรูปตัว U
หรือถือหัวพ่นไอน้�ำ กลับด้าน มิเช่นนัน
้
การกลัน
่ ตัวเป็นหยดน้�ำ ในท่อยางจะไม่
สามารถไหลย้อนกลับเข้าสูแ
่ ท้งค์น�ำ้ ได้
ซึง่ อาจทำ�ให้ไอน้�ำ ขาดความสม่�ำ เสมอ
มีน�ำ้ หยดออกมาจากหัวพ่นไอน้�ำ และ/
หรือมีเสียงดัง
8
ZH-T 請勿在熨燙板上,或以膠管呈
U 型彎曲的低姿勢使用本產
品,也請勿以蒸氣噴頭上下顛
倒方式使用本產品。否則膠管
中的凝結水珠無法流回水箱。
這可能會造成蒸氣量不規律、
蒸氣噴頭滴水及/或出現汲
水聲。
1
2
3
6
4
ENYour appliance has been designed
to be used with tap water. In case
you live in an area with hard water,
scale build-up may occur.Therefore,
it is recommended to use distilled
or de-mineralized water to prolong
the lifetime of your appliance.
Note: Do not add perfume,
water from tumble dryer, vinegar,
magnetically treated water (e.g.,
Aqua+), starch, descaling agents,
ironing aids, chemically descaled
water or other chemicals as they
may cause water spitting, brown
staining, or damage to your
appliance.
IDAlat ini dirancang untuk
menggunakan air keran. Jika Anda
tinggal di lingkungan dengan
tingkat kesadahan air yang tinggi,
kerak mungkin akan terbentuk.
Oleh karena itu, disarankan untuk
menggunakan air suling untuk
memperpanjang masa pakai alat.
atatan: Jangan tambahkan parfum,
C
air dari pengering pakaian, cuka, air
magnetik (misalnya Aqua+), kanji,
zat pembersih kerak, pelicin pakaian,
air bebas kerak dengan proses kimia,
atau bahan kimia lain karena dapat
menyebabkan air menyembur, noda
cokelat, atau kerusakan pada alat.
9
KO
이 제품은 수돗물을
사용하도록 제작되었습니다.
사용 지역의 수돗물이 경수일
경우 석회질이 생성될 수
있습니다. 이럴 경우 증류수
또는 탈염수를 사용하면
제품의 수명이 연장됩니다.
참고: 다리미에 향수, 회전식
건조기의 물, 식초, 자기처리수
(예: Aqua+), 풀, 석회질
제거제, 다림질 보조제, 이물질
제거용 화학 약품이나 기타
화학 약품을 넣지 마십시오.
물이 튀거나 갈색 얼룩이
생기거나 다리미가 손상될 수
있습니다.
MSPerkakas anda telah direka untuk
digunakan dengan air paip. Jika anda
tinggal di kawasan yang mempunyai
air liat, pembentukan kerak
mungkin akan berlaku. Maka, anda
disyorkan untuk menggunakan air
suling atau air tanpa mineral untuk
memanjangkan hayat perkakas anda.
10
ota: Jangan tambah minyak wangi,
N
air dari mesin pengering, cuka,
air yang dirawat secara magnet
(misalnya, Aqua+), kanji, agen
penanggal kerak, bahan bantu
penyeterikaan, air yang dinyahkerak
secara kimia atau bahan kimia lain
kerana ia boleh menyebabkan air
berdetus, kesan kotoran perang
atau kerosakan pada perkakas anda.
THหมายเหตุ: เครื่องของคุณได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำ�ประปา
หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำ�
กระด้าง อาจมีตะกรันเกิดขึ้นได้ ดัง
นั้น ขอแนะนำ�ให้ใช้น้ำ�กลั่นหรือน้ำ�
ปราศจากไอออนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่อง
VI
หมายเหตุ: อย่าใส่น้ำ�หอม น้ำ�จาก
เครื่องอบผ้า น้ำ�ส้มสายชู น้ำ�ที่เป็นผล
จากพลังงานแม่เหล็ก (เช่น Aqua+)
แป้ง น้ำ�ยาขจัดคราบตะกรัน น้ำ�ยารีด
ผ้าเรียบ ผลิตภัณฑ์สำ�หรับการรีดผ้า
หรือสารเคมีอื่นๆ เนื่องจากอาจทำ�ให้
น้ำ�กระเด็น เกิดคราบสีน้ำ�ตาล หรือ
ทำ�ให้เครื่องเสียหายได้
hiết bị của bạn đã được thiết
T
kế để sử dụng nước máy. Trong
trường hợp bạn sống tại khu vực
có nước rất cứng, việc tích tụ cặn
sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng tôi khuyên
bạn nên sử dụng nước cất hoặc
nước đã khử khoáng để kéo dài
tuổi thọ của thiết bị.
L ưu ý: Không thêm nước hoa,
nước từ máy sấy đảo, giấm, nước
đã khử từ tính (ví dụ: Aqua+), hồ
vải, chất làm sạch cặn, chất phụ
trợ ủi, nước đã được tẩy sạch
bằng hóa chất hoặc các hóa chất
khác do các chất này có thể gây
tình trạng phun nước, ố vàng hoặc
làm hỏng thiết bị của bạn.
ZH-S
根据设计,您的产品适合使用
自来水。 如果您所居住的区域
水质非常硬,将会积聚水垢。
因此,建议使用蒸馏水或软化
水以延长产品的使用寿命。
注意:请勿加入香水、转筒式干
燥机中的水、醋、磁处理水(如
Aqua+)、淀粉、除垢剂、熨衣
剂、化学除垢水或其他化学物
质,这些会造成喷水、留下棕
色污渍或损坏产品。
ZH-T 您的產品乃專為搭配自來水
使用而設計。如果您居住的地
區水質硬度高,可能會堆積水
垢。因此,建議您使用蒸餾水
或經過軟化的水質,以延長產
品的使用壽命。
備註:請勿將香水、滾筒式烘
乾機的水、醋、磁化水 (例如
Aqua+)、燙衣漿、除垢劑、
熨燙添加劑、經化學除垢的水
或其他化學物質加入產品中,
否則可能造成水噴濺溢漏、
產生棕色汙漬或損壞產品。
11
1
2
3
45 sec
EN
ID
Note: Use
(highest steam
setting) for faster heat up.
Catatan: Gunakan
(setelan uap
tertinggi) untuk mempercepat
panas.
KO
참고: 더 빠르게 예열하려면
가장 강한 스팀 설정인 을
사용하십시오.
MSNota: Gunakan
(tetapan stim
tertinggi) untuk pemanasan yang
lebih pantas.
12
TH
หมายเหตุ: ควรใช้
(การตั้งค่าพลัง
ไอน้ำ�ระดับสูงสุด) เพื่อที่จะได้ร้อนเร็ว
ยิ่งขึ้น
VI
L ưu ý: Dùng
(cài đặt hơi nước
cao nhất) để làm nóng nhanh hơn.
ZH-S
注意:使用 (最高蒸汽
设置)可令加热更快速。
ZH-T 備註:使用
(最高蒸氣設定)
會讓加熱速度加快。
1
2
ENAirStretch Technology uses air
suction created in the steamer
head to pull the garment closer to
the steamer head, and stretches it
for better steam penetration and
easier wrinkle removal.
Tip: When you are steaming with
suction function, press the steamer
head against the garment. Make slow
downward strokes. Fast strokes will
diminish the suction power. For best
result, it is recommended to use
I (low suction setting) for delicate
garments like silk, and II (high suction
setting) for standard garments like
cotton. For dresses with frills, ruffles,
ruching or sequins, you can also
steam from the inside.
3
Note: The appliance produces
some motor sound and air comes
out of the sides of the steamer
head. Moisture may also appear
on the sides of the steamer head.
This is normal.
IDAirStretch Technology
menggunakan pengisap udara yang
dibuat di kepala penyembur uap
untuk menarik pakaian agar lebih
dekat dengan kepala penyembur
uap, dan merentangkannya untuk
penetrasi penguapan yang lebih
baik dan menghilangkan kerutan
dengan lebih mudah.
Kiat: Saat Anda menguapi
menggunakan fungsi pengisapan,
tekan kepala penyembur uap
13
pada pakaian. Gerakkan ke bawah
secara perlahan. Gerakan cepat
akan mengurangi daya isap. Untuk
hasil terbaik, disarankan untuk
menggunakan I (setelan isap rendah)
untuk kain halus seperti sutera, dan
II (setelan isap tinggi) untuk kain
standar seperti katun. Untuk pakaian
yang memiliki jumbai, kerutan, rajutan,
atau payet, Anda dapat menguapinya
dari bagian dalam.
Catatan: Alat menghasilkan suara
motor dan udara yang keluar dari
sisi kepala penyembur uap. Embun
mungkin akan terbentuk di sisi kepala
penyembur uap. Hal ini normal.
KOAirStretch 기술은 스티머
헤드에서 생성된 공기
흡입력을 통해 스티머 헤드를
옷감에 더욱 밀착시키며
옷감을 팽팽히 당겨서 스팀이
더 잘 침투되고 주름 제거가
용이해지도록 합니다.
도움말: 흡입 기능을 사용하여
스팀을 분사할 때 스티머
헤드를 옷감에 대고 지긋이
누릅니다. 천천히 아래
방향으로 사용하십시오.
빨리 밀어낼 경우 흡입력이
약해집니다. 최상의 결과를
얻으려면 실크와 같은 섬세한
옷감인 경우에는 I(낮은 흡입력
설정)을, 면과 같은 일반 옷감인
경우에는 II(높은 흡입력 설정)
를 사용하는 것이 좋습니다.
프릴, 주름 장식, 루시 장식 또는
스팽글 장식이 달린 원피스의
경우에는 옷 안쪽에서부터
스팀을 분사할 수도 있습니다.
참고: 제품에서 모터 소리가
나고 공기가 스티머 헤드
측면으로 배출되며 스티머
헤드 측면에 습기가 찰 수도
있습니다. 이는 일반적인
현상입니다.
14
MSTeknologi AirStretch menggunakan
sedutan udara yang terhasil dalam
kepala penstim untuk menarik
pakaian lebih dekat kepada kepala
penstim dan meregangkannya
supaya stim menembusi pakaian
dengan lebih baik dan kedutan dapat
dihilangkan dengan lebih mudah.
Petua: Semasa anda menstim
dengan fungsi sedutan, letakkan
kepala penstim pada pakaian.
Lakukan pergerakan ke bawah
dengan perlahan. Kuasa sedutan
akan hilang jika kepala penstim
digerakkan dengan pantas. Untuk
hasil terbaik, anda disyorkan
untuk menggunakan I (tetapan
sedutan rendah) untuk pakaian
yang lembut seperti sutera dan
II (tetapan sedutan tinggi) untuk
pakaian biasa seperti kain kapas.
Untuk pakaian dengan ropol,
renda atau labuci, anda boleh stim
daripada belah dalam.
Nota: Perkakas mengeluarkan bunyi
motor dan udara keluar daripada
sisi kepala penstim. Lembapan
juga mungkin keluar dari sisi kepala
penstim. Ini perkara biasa.
THเทคโนโลยี AirStretch มีการใช้พลัง
การดูดที่สร้างขึ้นในหัวพ่นไอน้ำ�เพื่อดึง
ผ้าให้เข้าใกล้กับหัวพ่นไอน้ำ�มากยิ่งขึ้น
และยืดออกเพื่อให้พลังไอน้ำ�ซอกซอน
ได้ดีขึ้นและขจัดรอยยับได้ง่ายขึ้น
เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้การรีดด้วยระบบ
ไอน้ำ�โดยใช้ฟังก์ชันการดูด ให้กดหัว
พ่นไอน้ำ�เข้ากับผ้าที่รีด เคลื่อนที่
ในลักษณะลูบลงด้านล่างช้าๆ การ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจะทำ�ให้พลัง
การดูดลดลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด ขอแนะนำ�ให้ใช้ I (การตั้งค่าการ
ดูดต่ำ�) สำ�หรับผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้า
获得更佳的蒸汽渗入效果,从
而更轻松地去皱。
สำ�หรับเสื้อผ้ามาตรฐานทั่วไป เช่น ผ้า
提示:在使用吸力功能进行
蒸汽熨烫时,请将蒸汽喷头按
向衣物。请降低向下移动的速
度。动作太快会减小吸力。 为
达到最佳效果,建议对丝绸之
类的精细衣物使用 I(低吸力
设置),对棉织物之类的标准
衣物使用 II(高吸力设置)。
对于带有装饰、褶边、褶饰或
亮片的女装,您也可以从内侧
对衣物进行蒸汽熨烫。
ไหม และใช้ II (การตั้งค่าการดูดสูง)
ฝ้าย สำ�หรับชุดที่มีจีบ กลีบ ลูกไม้ หรือ
เครื่องประดับโลหะ คุณยังสามารถใช้
ไอน้ำ�รีดจากด้านในได้อีกด้วย
หมายเหตุ: เครือ่ งอาจมีเสียงการทำ�งาน
ของมอเตอร์และมีอากาศพวยพุง่ ออกมา
จากด้านข้างของหัวพ่นไอน้�ำ นอกจากนี้
ยังอาจมีความชืน
้ ปรากฏขึน
้ ทีด่ า้ นข้างของ
หัวพ่นไอน้�ำ อีกด้วย เป็นเหตุการณ์ปกติ
VI
Công nghệ AirStretch dùng lực
hút không khí được tạo trong đầu
bàn ủi hơi để kéo quần áo lại gần
hơn đầu bàn ủi hơi và làm quần áo
căng ra để hơi nước thấm sâu hơn
và nếp nhăn dễ bị loại bỏ hơn.
ẹo: Khi bạn đang ủi hơi bằng chức
M
năng hút, hãy ấn đầu bàn ủi hơi lên
quần áo. Di chuyển chậm bàn ủi
xuống phía dưới. Di chuyển nhanh
sẽ giảm bớt sức hút. Để có kết quả
tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên
sử dụng I (cài đặt sức hút thấp)
dành cho các loại quần áo mềm
như lụa và II (cài đặt sức hút cao)
dành cho các loại quần áo thông
thường như cotton. Đối với váy có
diềm xếp nếp, trang trí xếp nếp
hoặc trang trí kim sa, kim tuyến, bạn
cũng có thể ủi từ mặt trong.
Lưu ý:Thiết bị phát ra tiếng kêu của
động cơ và khí thoát ra từ các bên
của đầu bàn ủi hơi. Hơi nước có thể
xuất hiện tại các bên của đầu bàn ủi
hơi. Đây là hiện tượng bình thường.
ZH-S
AirStretch 技术使用蒸汽喷头
中形成的空气吸力将衣物拉近
蒸汽喷头,然后拉伸衣服,以
注意:本产品会产生一些马达
声音,气体会从蒸汽喷头的侧
边溢出。湿气还可能出现在蒸
汽喷头的侧边。这是正常的。
ZH-T AirStretch 技術是運用蒸氣噴
頭內產生的空氣吸力,將衣物
拉靠近蒸氣噴頭,然後將衣物
撐開,讓蒸氣更容易滲透,
達到輕鬆撫平皺摺的效果。
秘訣:當您使用吸力功能進行
蒸氣熨燙時,可將蒸氣噴頭按
壓在衣物上。慢慢地由上向下
移動。移動速度太快會降低吸
力。為達到最佳效果,建議對
絲質等細緻衣物使用 I (低吸力
設定),對於棉質等一般衣物使
用 II (高吸力設定)。對於有荷
葉邊、波浪褶、百葉褶或亮片
的衣服,您也可以從衣服內側
來進行蒸氣熨燙。
備註:本產品會發出些許馬達
運轉聲,蒸氣噴頭的兩側會吹
出風。另外,蒸氣噴頭兩側也可
能出現濕氣。這是正常現象。
15
EN
Note: The steam supply hose
becomes warm during steaming.
This is normal.
ID
Catatan: Selang suplai uap menjadi
hangat saat penguapan. Hal ini
normal.
KO
참고: 스팀을 분사하는 동안
스팀호스가 따뜻해집니다.
이는 일반적인 현상입니다.
MS
Nota: Hos bekalan stim menjadi
panas semasa menstim. Ini perkara
biasa.
TH
หมายเหตุ: สายไอน้ำ�จะร้อนขึ้นใน
ขณะใช้งาน เป็นเหตุการณ์ปกติ
VI
L ưu ý: Vòi cung cấp hơi nước sẽ
nóng lên trong khi ủi hơi. Đây là
hiện tượng bình thường.
ZH-S
注意:蒸汽熨烫期间,蒸汽输
送管会变热。这是正常的。
ZH-T 備註:蒸氣膠管在供應蒸氣
過程中溫度會升高。這是正常
現象。
1
ENYou can dewrinkle garments more
easily if you spread the laundry
properly after you have washed it.
Hang the garments on hangers to
dry them with fewer wrinkles.
16
F or shirts with buttons, close the
first button on the collar to help
straighten the fabric.
IDAnda dapat menghilangkan kerut
lebih mudah pada pakaian jika
Anda merentangkan kain dengan
baik setelah mencucinya. Gantung
pakaian pada hanger agar kering
dan tidak terlalu berkerut.
Untuk atasan berkancing, kaitkan
kancing pertama pada kerah untuk
membantu meluruskan kain.
KO
의류를 세탁한 후 쫙 펴서
말리면 스티머로 주름을
펴기가 더 쉽습니다. 의류에
주름이 덜 가도록 옷걸이에
세탁물을 걸어서 말리십시오.
단추가 달린 셔츠는
다림질하기 쉽도록 칼라의 첫
번째 단추를 잠급니다.
MS
nda boleh menghilangkan
A
kedutan pada pakaian dengan
lebih mudah jika anda menyidai
pakaian dengan betul setelah
anda membasuhnya. Gantung
pakaian pada penyangkut untuk
mengeringkannya dengan kedutan
yang sedikit.
Untuk baju dengan butang, tutup
butang pertama pada kolar untuk
membantu meluruskan fabrik.
TH
คุณสามารถขจัดรอยยับของเสื้อผ้า
ได้ง่ายยิ่งขึ้น หากคุณคลี่เสื้อผ้าอย่าง
เหมาะสมหลังจากที่ซักแล้ว แขวน
เสื้อผ้าไว้บนไม้แขวนเสื้อเพื่อผึ่งให้
แห้งโดยไม่ทำ�ให้มีรอยยับมาก
VI
Bạn có thể loại bỏ nếp nhăn của
quần áo dễ dàng hơn nếu bạn giũ
quần áo đúng cách sau khi giặt.
Treo quần áo lên để phơi khô
quần áo giúp giảm nếp nhăn.
Với áo sơ mi có cúc, cài cúc đầu
tiên ở cổ để giúp kéo thẳng vải.
ZH-S
如果您在洗衣后正确展开衣
物,您为衣物除皱将更轻松。
将衣物悬挂在衣架上晾干以减
少褶皱。
对于带纽扣的衬衫,请扣上领
口第一颗扣子,有助于令织物
更挺直。
ZH-T 洗衣後若將衣物妥善攤開,
將可更輕鬆地撫平衣物皺摺。
用衣架吊掛衣物也可減少衣服
風乾後的皺摺。
針對有鈕扣的襯衫,扣上衣領
上的第一顆鈕扣,有助於拉直
布料。
สำ�หรับเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุม ให้ติดกระดุม
บนสุดที่คอเสื้อเพื่อช่วยยืดเส้นใยผ้า
17
2
ENWhen you are steaming, press the
steamer head onto the fabric and
move it downwards. To avoid burns,
wear the glove provided on the
hand with which you are holding
the fabric.
IDSaat menguapi, tekan kepala
penguap pada kain dan gerakkan ke
bawah. Untuk menghindari terkena
panas, kenakan sarung tangan yang
disediakan di tangan yang Anda
gunakan untuk memegang kain.
KO
스팀을 분사할 때 스티머
헤드를 옷감에 대고 지긋이
누르면서 아래쪽으로
이동합니다. 화상을
예방하려면 스팀이 손에 직접
분사되지 않도록 거리를 두고
옷감을 팽팽히 당기십시오.
MSApabila anda menstim, letakkan
kepala penstim pada fabrik dan
gerakkannya ke bawah. Untuk
mengelakkan daripada melecur,
pakai sarung tangan pada tangan
yang memegang fabrik.
18
TH
เมื่อรีดด้วยพลังไอน้ำ� ให้กดหัวพ่นไอ
น้ำ�ลงบนผ้า และเคลื่อนที่ลงด้านล่าง
เพื่อป้องกันการเป็นแผลไหม้ ควรสวม
ถุงมือที่ให้มาในขณะที่คุณต้องใช้มือจับ
เสื้อผ้า
VI
hi bạn đang ủi hơi, hãy ấn đầu
K
bàn ủi lên vải và di chuyển xuống
dưới. Để tránh bị bỏng, hãy mang
găng vào tay bạn định dùng để
giữ vải.
ZH-S
进行蒸汽熨烫时,请将蒸汽
喷头按在织物上并向下移动。
为避免烫伤,请将随附的手套
戴在拿织物的手上。
ZH-T 進行蒸氣熨燙時,請將蒸氣噴
頭按壓在布料上,然後由上往
下移動。為避免燙傷,用以固
定布料的那一隻手應戴上隨附
的手套。
ENMove the steamer horizontally
along the collar.
TH
เคลื่อนเครื่องพ่นไอน้ำ�ไปในแนวนอน
IDGerakkan penyembur uap secara
horizontal sepanjang kerah baju.
VI
Di chuyển bàn ủi hơi theo chiều
ngang cổ áo.
KO
칼라를 따라 스티머를
수평으로 이동합니다.
ZH-S
沿着领口水平移动蒸汽挂烫机。
MS
erakkan penstim secara
G
mendatar sepanjang kolar.
ENTo steam sleeves, pull the sleeves
down diagonally and start from
the cuff area. Move the steamer
head upwards.
IDUntuk menguapi lengan, tarik
lengan menurun secara diagonal
dan mulailah dari area manset
lengan. Gerakkan kepala
penyembur uap ke atas.
ตามคอเสื้อ
ZH-T 將蒸氣機沿著衣領水平移動。
KO
소매를 다리려면 소매를
대각선 아래로 잡아당기면서
스티머 헤드를 소매단
부분에서부터 시작해
아래쪽으로 이동합니다.
MS
Untuk menstim lengan baju, tarik
lengan baju ke bawah secara
serong dan mula dari kawasan
lipatan lengan baju. Gerakkan
kepala penstim ke atas.
19
TH
หากต้องการรีดแขนเสื้อ ให้ดึงแขนเสื้อ
ลงด้านล่างในลักษณะเฉียง แล้วเริ่มต้น
รีดจากบริเวณข้อมือ เคลื่อนหัวพ่นไอ
น้ำ�ขึ้นด้านบน
ZH-S
要对袖子进行蒸汽熨烫,请从
袖口区域开始,沿对角线向下
拉衣袖。 将蒸汽喷头向上
移动。
VI
Để ủi tay áo, hãy kéo tay áo chéo
xuống và bắt đầu từ vùng vai. Di
chuyển đầu bàn ủi hơi lên trên.
ZH-T 若要熨燙袖子,請將袖子朝對
角線方向往下拉,然後從袖口
部位開始熨燙。將蒸氣噴頭由
下往上移動。
ENFor shirt pockets, move the steamer
head upwards against the fabric.
TH
สำ�หรับกระเป๋าเสื้อเชิ้ต ให้เลื่อนหัวพ่น
IDUntuk kantung baju, gerakkan
kepala penguap ke atas pada kain.
VI
Với túi áo sơ mi, di chuyển đầu
bàn ủi hơi lên trên và ấn vào vải.
KO
셔츠 주머니는 스티머
헤드를 옷감에 대고 위쪽으로
이동합니다.
MS
20
ntuk poket baju, gerakkan kepala
U
penstim ke arah atas pada fabrik.
ไอน้ำ�ขึ้นด้านบนย้อนเนื้อผ้า
ZH-S
对于衬衣口袋,请将蒸汽喷头
朝向衣物并向上移动。
ZH-T 針對襯衫口袋,請將蒸氣噴頭
按壓在布料上並向上移動。
ENKeep the steamer head a slight
distance away from dresses with
frills, ruffles, ruching or sequins In
this case, only use the steam to
loosen the fabrics.You can also
steam the garment from the inside.
IDJaga jarak kepala penguap dari gaun
dengan jumbai, kerutan, rajutan,
atau payet. Dalam hal ini, hanya
gunakan uap untuk melemaskan
kain. Anda juga dapat menguapi
pakaian dari bagian dalam.
KO
프릴, 주름 장식, 루시 장식
또는 스팽글 장식이 달린
원피스의 경우는 스티머
헤드를 원피스에서 약간
떨어진 곳에서 잡고 옷감이
펴질 정도로만 소량의 스팀을
분사합니다. 옷 안쪽에서부터
스팀을 분사할 수도 있습니다.
MSJauhkan kepala penstim sedikit
daripada pakaian dengan ropol
atau labuci. Dalam kes ini, hanya
gunakan stim untuk melonggarkan
fabrik. Anda juga boleh menstim
pakaian daripada belah dalam.
TH
รักษาระยะห่างเล็กน้อยระหว่างหัวพ่น
ไอน้ำ�กับจีบ กลีบ ลูกไม้ หรือเครื่อง
ประดับโลหะ ในกรณีนี้ เป็นการใช้ไอ
น้ำ�เพื่อทำ�ให้เนื้อผ้าคลายตัว คุณยัง
สามารถใช้พลังไอน้ำ�รีดผ้าจากด้านใน
ได้อีกด้วย
VI
Giữ đầu bàn ủi hơi cách xa một
chút với váy có diềm xếp nếp,
trang trí xếp nếp hoặc trang trí
kim sa, kim tuyến. Trong trường
hợp này, chỉ sử dụng hơi nước để
kéo giãn vải. Bạn cũng có thể ủi
mặt trong của quần áo.
ZH-S
对于带有装饰、褶边、褶饰或
亮片的女装,请让蒸汽喷头与
裙子保持较小的距离。在此情
况下,请仅使用蒸汽来松散织
物。您也可以由内侧用蒸汽熨
烫衣物。
ZH-T 蒸氣噴頭應與衣服上的荷葉邊、
波浪褶、百葉褶或亮片保持些
許距離。在此情況下,蒸氣只
能用來讓這些布料更蓬鬆。
另外,您也可以從衣物內側來
進行蒸氣熨燙。
21
ENFor dresses with large flat surfaces,
press the steamer head onto the
fabric and gently move it along the
fabric for the best result.
IDUntuk gaun dengan permukaan
datar yang lebar, tekan kepala
penguap pada kain dan gerakkan
perlahan sepanjang kain untuk hasil
terbaik.
KO
표면이 넓은 경우는 옷감 위에
스티머 헤드를 대고 옷감을
따라 천천히 이동하면서
다림질하면 구김이 잘
펴집니다.
MS
22
ntuk gaun dengan permukaan
U
rata yang besar, tekan kepala
penstim pada fabrik dan
gerakkannya dengan cermat
sepanjang fabrik untuk hasil
yang lebih baik.
TH
สำ�หรับชุดกระโปรงซึ่งมีเนื้อที่กว้างราบ
เรียบ ให้กดหัวเครื่องพ่นไอน้ำ�ให้แนบ
เนื้อผ้า และค่อยๆ เลื่อนไปบนเนื้อผ้า
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
VI
Với váy có bề mặt phẳng rộng, ấn
đầu bàn ủi hơi lên vải và di chuyển
nhẹ đầu bàn ủi hơi dọc theo vải
để có kết quả tốt nhất.
ZH-S
对于有较大平整表面的女装,
请将蒸汽喷头按在织物上,
并轻轻地沿着织物的方向移
动,以获得最佳效果。
ZH-T 針對擁有大片平坦表面的洋裝,
請將蒸氣噴頭按壓在布料上,
然後輕輕沿著布料移動,以達
到最佳效果。
GC568
1
4
2
2
1
5
ENYou can remove wrinkles from
the shoulder parts easier with
Shoulderfit Hanger. The special
3D fabric pad in the ShoulderFit
Hanger provides additional
support so you can press the
steamer head against the pad for
better and faster result.
3
ip: The 3D fabric pad should be
T
hand washed or machine washed
in warm water not higher than
40°C. Turn it inside-out for washing.
IDAnda dapat menghilangkan
kerutan dari bagian bahu lebih
mudah menggunakan Shoulderfit
Hanger. Bantalan kain 3D
khusus di ShoulderFit Hanger
memberikan penyangga tambahan
agar Anda dapat menekan kepala
uap pada bantalan untuk hasil
yang lebih baik dan lebih cepat.
KIat: Bantalan kain 3D harus dicuci
dengan tangan atau mesin cuci
dengan air hangat bersuhu tidak
lebih dari 40°C. Balik bagian dalam
bantalan saat dicuci.
23
KO
어깨 옷걸이로 어깨 부분의
주름을 쉽게 제거할 수
있습니다. 어깨 옷걸이에는
보조 지지대 역할을 하는 특수
3D 직물 패드가 있으므로
스티머 헤드를 패드 위에 대고
눌러서 더 빠르고 효과적인
다림질을 할 수 있습니다.
도움말: 3D 직물 패드는
손세탁하거나 40°C 이하의
따뜻한 물을 이용하여
세탁기로 세탁해야 합니다.
옷감을 뒤집어서 세탁하십시오.
MS
Anda boleh menghilangkan
kedutan pada bahagian
bahu dengan lebih mudah
menggunakan Penyangkut Padan
Bahu. Pad fabrik 3D yang istimewa
pada Penyangkut Padan Bahu
memberikan sokongan tambahan
supaya anda boleh melekapkan
kepala penstim pada pad untuk
hasil yang lebih baik dan pantas.
etua: Pad fabrik 3D perlu dibasuh
P
dengan tangan atau dibasuh
dengan mesin dalam air suam tidak
melebihi 40°C. Terbalikkan pad
dalam ke luar untuk membasuh.
TH
คณ
ุ สามารถขจัดรอยยับออกจากส่วน
ไหล่ได้งา่ ยยิง่ ขึน
้ ด้วยการใช้ไม้แขวนเสือ้
แบบพยุงไหล่ แผ่นรอง 3 มิตแ
ิ บบพิเศษ
ในไม้แขวนแบบพยุงไหล่จะช่วยให้การ
รองรับเพิม
่ เติม ดังนัน
้ คุณจึงสามารถ
กดหัวพ่นไอน้�ำ เข้ากับแผ่นรองนัน
้ ได้
เพือ่ ผลลัพธ์ทด่ี ข
ี น
้ึ และรวดเร็วยิง่ กว่า
24
เคล็ดลับ: แผ่นรอง 3 มิตินี้ควรซักด้วย
มือได้หรือเครื่องซักผ้าได้โดยใช้น้ำ�อุ่น
ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเลซียส
กลับด้านในออกสู่ด้านนอกเวลาซัก
VI
Bạn có thể loại bỏ nếp nhăn trên
phần vai dễ dàng hơn bằng Giá
treo vừa vai. Tấm lót vải 3D đặc
biệt trong Giá treo vừa vai giúp
hỗ trợ thêm để bạn có thể ấn đầu
bàn ủi hơi lên tấm lót cho kết quả
tốt hơn và nhanh hơn.
ẹo: Tấm lót vải 3D phải được
M
giặt bằng tay hoặc giặt máy bằng
nước ấm không cao hơn 40°C.
Lật mặt trong của quần áo ra
ngoài để ủi.
ZH-S
利用 Shoulderfit 挂架可以更轻松
地去除肩部的皱褶。ShoulderFit
挂架中特殊的 3D 织物垫提供了
附加支撑,这样您就可以抵住织
物垫按下蒸汽喷头,以获得更好
更快的效果。
提示:3D 纤维垫应当用温度
在 40 摄氏度以内的热水手洗
或机洗。将其翻过来,以便于
清洗。
ZH-T 您可以使用合肩衣架
(ShoulderFit Hanger),更輕鬆
地去除肩部的皺摺。合肩衣架
(ShoulderFit Hanger) 上的特殊
3D 布墊可提供額外的支撐平
面,讓您可以將蒸氣噴頭按壓
在布墊上,進而使熨燙效果更
顯著、過程更快速。
秘訣:3D 布墊必須手洗或以
洗衣機清洗,且應以 40°C 以
下的溫水來洗滌。 請以內部朝
外方式來清洗。
GC562, GC565, GC568
1
2
3
4
5
6
7
25
7
6
EN
Caution: Do not attach or detach
the pleat maker while the steam is
on or the steamer head is hot.
Tip: Pleat maker is used to make
pleats on shirts and trousers.
Always point the steamer head
upwards to prevent water
dripping from the steamer head.
Switch off the suction function
when using the pleat maker.
ID
Perhatian: Jangan memasang atau
melepas pembuat lipatan saat uap
menyala atau kepala penyembur
uap masih panas.
Kiat: Pembuat lipatan digunakan
untuk membuat lipatan pada baju
dan celana panjang. Selalu arahkan
kepala penyembur uap ke atas untuk
mencegah air menetes dari kepala
penyembur uap. Matikan fungsi isap
saat menggunakan pembuat lipatan.
26
KO
주의: 스팀이 켜졌거나 스티머
헤드가 뜨거운 상태일 경우
주름선 생성기를 탈부착하지
마십시오.
도움말: 주름선 생성기는 셔츠
및 바지에 주름을 잡을 때
사용합니다. 물이 스티머 헤드
밖으로 튀는 것을 방지하기
위해 스티머 헤드를 항상
위쪽으로 향하게 하십시오.
주름선 생성기를 사용할
때에는 흡입 기능을 끄십시오.
MSAwas: Jangan pasang atau
tanggalkan pembuat lisu sewaktu
stim dihidupkan atau kepala
penstim panas.
Petua: Pembuat lisu digunakan
untuk membuat lisu pada kemeja
dan seluar. Kepala penstim
hendaklah setiap kali digerakkan ke
atas untuk mengelakkan daripada
air menitis dari kepala penstim.
Matikan fungsi sedutan semasa
menggunakan pembuat lisu.
TH
คำ�เตือน: อย่าประกอบหรือถอดชิ้น
ส่วนอุปกรณ์รีดจีบในขณะที่ยังทำ�ไอ
น้ำ�อยู่หรือในเวลาที่หัวพ่นไอน้ำ�ยังร้อน
เคล็ดลับ: อุปกรณ์รีดจีบใช้ทำ�รอย
จีบบนเสื้อเชิ้ตและกางเกง ควรหันหัว
พ่นไอน้ำ�หงายขึ้นเสมอเพื่อป้องกันไม่
ให้น้ำ�หยดออกจากหัวพ่นไอน้ำ� ปิด
ฟังก์ชันการดูดเมื่อใช้อุปกรณ์รีดจีบ
VI
ảnh báo: Không gắn hoặc tháo
C
dụng cụ xếp li khi đang có hơi
nước hoặc đầu bàn ủi hơi còn
nóng.
ẹo: Dụng cụ xếp li được dùng để
M
tạo nếp gấp cho áo sơ-mi và quần.
Luôn hướng đầu bàn ủi hơi lên
trên để tránh hơi nước nhỏ giọt từ
đầu bàn ủi hơi. Tắt chức năng hút
khi đang sử dụng dụng cụ xếp li.
ZH-S
警告:蒸汽已打开或蒸汽喷头
很烫时,不要安装或拆卸衣裤
褶线夹。
提示:衣裤褶线夹用于在衬衫
和裤子上打褶皱。请始终将蒸
汽喷头朝上,以防蒸汽喷头
中的水滴出。使用衣裤褶线夹
时,请关闭吸力功能。
ZH-T 注意:釋出蒸氣或蒸氣噴頭很
燙時,請勿安裝或拆下燙線夾。
秘訣:燙線夾可用來熨燙襯衫
和褲子上的褶線。 請一律將蒸
氣噴頭朝上,以免蒸氣噴頭滴
水。使用燙線夾時,請關閉吸
力功能。
27
1
ENAlways empty the water tank after
use, to prevent scale build-up.
Rinse the water tank to remove
any deposits.
IDSelalu kosongkan tangki air setelah
digunakan untuk mencegah
penumpukan kerak. Bilas tangki air
untuk menghilangkan kotoran.
KO
사용 후에는 항상 물탱크를
비워 석회질 축적을
방지하십시오. 물탱크를 헹궈
불순물을 제거하십시오.
MS
28
osongkan tangki air setiap
K
kali selepas penggunaan untuk
menghindarkan penokokan kerak.
Bilas tangki untuk mengeluarkan
sebarang mendakan.
2
TH
เทน้ำ�ออกจากแท้งค์น้ำ�เมื่อใช้งานเสร็จ
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน
สะสม ล้างแท้งค์น้ำ�เพื่อขจัดคราบ
สกปรกออก
VI
Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn
chứa nước sau khi sử dụng, để
ngăn ngừa sự hình thành cặn vôi.
Rửa sạch ngăn chứa nước để loại
bỏ chất cặn.
ZH-S
使用后请务必倒空水箱,以防
止水垢积聚。冲洗水箱以去除
任何残留物。
ZH-T 使用後,請務必清空水箱,
以免水垢堆積。沖洗水箱,
去除任何沉積物。
2
1
3
>1 hour
ENClean the appliance and wipe any
deposits off the steamer head with
a damp cloth and a non-abrasive
liquid cleaning agent.
ote: Never use scouring pads,
N
abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as alcohol, petrol or
acetone to clean the appliance.
IDBersihkan alat dan seka sisa
kotoran yang keluar dari kepala
penguap dengan kain lembab dan
bahan pembersih cair non abrasif.
Catatan: Jangan sekali-kali
menggunakan sabut gosok, bahan
pembersih abrasif atau cairan
agresif seperti alkohol, bensin atau
aseton untuk membersihkan alat.
KO
제품을 세척하고 젖은 천에
비마모성 액체 세제를 묻혀
스티머 헤드에 묻은 불순물을
닦아내십시오.
참고: 제품을 세척할 때
수세미, 연마성 세제나 알콜,
휘발유, 아세톤과 같은 강력
세제를 사용하지 마십시오.
MSBersihkan perkakas dan sapu
sebarang mendapan daripada
kepala penstim dengan kain
lembap dan agen pencuci cecair
tidak melelas.
ota: Jangan sekali-kali gunakan pad
N
penyental, agen pembersih yang
melelas atau cecair yang agresif
seperti alkohol, petrol atau aseton
untuk membersihkan perkakas.
TH
ทำ�ความสะอาดเครื่องและเช็ดคราบ
สกปรกออกจากหัวพ่นไอน้ำ�ด้วยผ้าชุบ
น้ำ�หมาดและน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่
ไม่ทำ�ให้เกิดการกัดกร่อน
หมายเหตุ: ห้ามใช้แผ่นใยขัด สารที่
มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์
รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำ�มัน หรือ
อะซีโทน ในการทำ�ความสะอาดเครื่อง
เป็นอันขาด
VI
Lau chùi thiết bị và lau sạch các
chất bụi bẩn khỏi đầu bàn ủi bằng
một miếng vải ẩm và chất tẩy rửa
không mang tính ăn mòn.
L ưu ý: Không sử dụng miếng tẩy rửa,
chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc
những chất lỏng mạnh như là cồn,
xăng hoặc axeton để lau chùi thiết bị.
29
ZH-S
用湿布和非腐蚀性液体清洁剂
清洁本产品,并擦去蒸汽喷头
中的沉积物。
ZH-T 請使用濕布和非磨蝕性的液態
清潔劑清潔本產品,並擦掉蒸
氣噴頭上所有的沉積物。
注意:切勿使用钢丝绒、研磨
性清洁剂或酒精、汽油或丙酮
等腐蚀性液体清洁产品。
備註:切勿使用鋼絲絨、磨蝕
性的清潔劑或侵蝕性的液體
(例如酒精、汽油或丙酮) 清潔
本產品。
1
2
6
4
7
30
3
8
ENTo maintain optimal suction power,
regularly check and clean the grille
to prevent fluff from clogging up
the grille opening.
Note: Only the grille can be
removed for cleaning. All the other
parts on the steamer head are not
removable. Never use scouring
pads or brush to clean the black
surface. Gently wipe off any fluff
from the surface with a dry cloth.
Do not rinse the grille or the
steamer head with water.
표면을 세척할 때 절대
수세미나 브러시를 사용하지
마십시오. 마른 천으로 표면의
잔먼지를 부드럽게 닦아
내십시오. 그릴 또는 스티머
헤드를 물로 씻지 마십시오.
MS
Untuk mengekalkan kuasa
sedutan optimum, periksa dan
bersihkan gril dengan kerap untuk
mengelakkan bulu-bulu halus
daripada menyumbat bukaan gril.
IDUntuk menjaga daya isap yang
optimal, periksa dan bersihkan kisi
secara berkala untuk mencegah
serat kain menyumbat lubang kisi.
Catatan: Hanya kisi yang dapat
dilepas untuk dibersihkan.
Semua komponen lain di
kepala penyembur uap tidak
dapat dilepas. Jangan pernah
menggunakan sabut gosok
atau sikat untuk membersihkan
permukaan yang berwarna hitam.
Lap serat perlahan dari permukaan
menggunakan kain kering.
Jangan membilas kisi atau kepala
penyembur uap dengan air.
KO
최적의 흡입력을 유지하려면
정기적으로 그릴을 점검 및
청소하여 그릴 배출구가 잔털에
막히지 않도록 하십시오.
참고: 그릴은 청소할 때만
제거할 수 있습니다. 스티머
헤드의 다른 모든 부품은
제거할 수 없습니다. 검정색
Nota: Hanya gril boleh dialih
keluar untuk pembersihan.
Semua bahagian lain pada kepala
penstim tidak boleh dialih keluar.
Jangan gunakan pad atau berus
penyental untuk membersihkan
permukaan hitam. Lap dengan
lembut sebarang bulu daripada
permukaan menggunakan kain
kering. Jangan bilas gril atau kepala
penstim dengan air.
TH
เพื่อรักษาพลังการดูดให้ดีเยี่ยมอยู่เสมอ
ควรตรวจสอบและทำ�ความสะอาดส่วน
ตะแกรงเพื่อป้องกันเศษขนผ้าอุดตัน
ช่องตะแกรง
หมายเหตุ: มีแต่เฉพาะชิ้นส่วน
ตะแกรงเท่านั้นที่สามารถถอดออก
มาทำ�ความสะอาดได้ ชิ้นส่วนอื่นๆ
ทั้งหมดบนหัวพ่นไอน้ำ�ไม่สามารถถอด
ออกได้ ไม่ควรใช้แผ่นใยหรือแปรง
ทำ�ความสะอาดพื้นผิวสีดำ� ใช้ผ้าแห้ง
ค่อยๆ เช็ดเอาเศษขนผ้าออกจากพื้นผิว
ห้ามใช้น้ำ�ล้างตะแกรงหรือหัวพ่นไอน้ำ�
31
VI
Để duy trì sức hút tối ưu, hãy
thường xuyên kiểm tra và làm
sạch lưới để ngăn không cho lông
tơ làm tắc các lỗ thoát của lưới.
L ưu ý: Chỉ có thể tháo lưới ra để
làm sạch. Tất cả các bộ phận khác
trên đầu bàn ủi hơi đều không thể
tháo rời. Không sử dụng miếng tẩy
rửa hoặc bàn chải để làm sạch bề
mặt bị đen. Nhẹ nhàng lau sạch
lông tơ khỏi bề mặt bằng một
miếng vải khô. Không rửa lưới
hoặc đầu bàn ủi hơi bằng nước.
ZH-S
为保持最佳吸力,请定期检查
并清洁栅格,以防绒毛堵塞栅
格开口。
注意:只有栅格可拆下以进行清
洁。蒸汽喷头的所有其他部件都
不可拆卸。切勿使用钢丝绒或刷
子清洁黑色表面。请用干布轻轻
擦掉表面上的绒毛。不要用水冲
洗栅格和蒸汽喷头。
32
ZH-T 為維持最佳吸力,請定期檢查
並清理濾網柵口,以免毛絮阻
塞柵口開口。
備註:清理時,只能卸下濾網
柵口。蒸氣噴頭上的所有其他
零件皆不可拆卸。切勿使用鋼
絲絨或刷子來清洗黑色表面。
請使用乾布輕輕擦掉表面上的
任何毛絮。請勿將濾網柵口或
蒸氣噴頭浸入水中。
1
2
>1 hour
4
5
7
8
6
33
ENTo maintain optimal steam
performance and prolong the
lifetime of the appliance, it is
important to remove scales
and impurities inside the
appliance regularly. Therefore, it
is recommended to perform the
easy rinse calc-clean process at
least once a month.
Before you start calc-clean, make
sure the water level in the water
tank is above MIN mark, and place
the appliance on the floor near a
drainage hole.
Caution: Water from the easy
rinse hole may be hot after a
steaming session. Let the appliance
cool down for at least 1 hour.
KO
최적의 스팀 성능을 유지하고
제품의 수명을 연장하기
위해서는 정기적으로 제품
내부의 석회질과 불순물을
제거하는 것이 중요합니다.
따라서, 최소한 한 달에 한 번
간편한 석회질 세척을 하는
것이 좋습니다.
석회질 세척을 시작하기
전에 물탱크의 수위가 MIN
표시 위에 있는지 확인하고
제품을 바닥의 배출 홈 부근에
놓습니다.
주의: 스팀 분사 작업 후
간편한 헹굼 구멍에서 나오는
물이 뜨거울 수 있습니다.
제품을 최소 1시간 이상
식히십시오.
IDUntuk menjaga kinerja uap yang
optimal dan memperpanjang
masa pakai alat, penting untuk
menghilangkan kerak dan kotoran
lain di dalam alat secara berkala.
Oleh karena itu, disarankan untuk
menjalankan proses calc-clean
pembersih kerak yang mudah
setidaknya sekali sebulan.
MS
Sebelum Anda memulai calc-clean,
pastikan batas air pada tangki
air ada di atas tanda MIN, dan
letakkan alat di lantai dekat dengan
lubang pengurasan.
Sebelum anda memulakan
pembersihan kerak, pastikan paras
air dalam tangki air berada lebih
daripada tanda MIN, dan letakkan
perkakas di lantai dekat dengan
lubang saliran.
34
Perhatian: Air dari lubang
pembersihan kerak mungkin panas
setelah sesi penguapan. Biarkan
alat menjadi dingin sekurangnya
selama 1 jam.
ntuk mengekalkan prestasi stim
U
yang optimum dan memanjangkan
jangka hayat perkakas, anda
perlu menanggalkan kerak dan
kotoran dalam perkakas dengan
kerap. Oleh itu, anda disyorkan
untuk melakukan bilasan mudah
dengan proses pembersihan kerak
sekurang-kurangnya sebulan sekali.
Awas: Air dari lubang bilasan
mudah mungkin panas selepas sesi
menstim. Biarkan perkakas menjadi
sejuk sekurang-kurangnya selama
1 jam.
TH
เพื่อรักษาประสิทธิภาพไอน้ำ�และยืด
อายุการใช้งานของเครื่อง จำ�เป็นที่จะ
ต้องขจัดตะกรันและสิ่งสกปรกภายใน
เครื่องเป็นประจำ� ดังนั้น จึงแนะนำ�ให้
ทำ�ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันด้วยการ
ล้างอย่างง่าย อย่างน้อยเดือนละครั้ง
ก่อนที่จะเริ่มขจัดตะกรัน ตรวจดูให้
แน่ใจว่าระดับน้ำ�ในแท้งค์น้ำ�อยู่เหนือ
เครื่องหมาย MIN และวางเครื่องไว้บน
พื้นใกล้กับรูระบายน้ำ�
ข้อควรระวัง: น้ำ�จากช่องล้างอาจร้อน
หลังจากการพ่นไอน้ำ�หนึ่งครั้ง ปล่อย
ให้เครื่องเย็นลงเป็นเวลาอย่างน้อย 1
ชั่วโมง
VI
Điều quan trọng là phải thường
xuyên thực hiện việc tẩy cặn và
các tạp chất bên trong thiết bị để
duy trì hiệu suất ủi hơi tối ưu và
kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Do
vậy, bạn nên thường xuyên thực
hiện quy trình cacl-clean rửa sạch
dễ dàng ít nhất một tháng một lần.
Trước khi bắt đầu làm sạch cặn
bám, hãy đảm bảo rằng mực nước
trong ngăn chứa nước lúc nào
cũng trên mức TỐI THIỂU và đặt
thiết bị trên sàn gần khe thoát
nước.
ZH-S
为了保持最佳的蒸汽熨烫性能
并延长产品的使用寿命,定期
去除产品内部的水垢和杂质是
很有必要的。因此,建议您至
少每个月进行一次易冲洗除垢
过程。
开始除垢前,确保水箱中的水
位高于最低 (MIN) 标记并将产
品置于排水口附近的地面上。
注意:蒸汽熨烫后,从易清洗
孔中流出的水可能会很烫。
让产品至少冷却 1 小时。
ZH-T 為維持最佳蒸氣效能並延長產
品使用壽命,請務必定期清除
本產品內部的水垢和雜質。
因此,我們建議您至少每月進
行一次簡易沖洗除鈣程序。
開始除鈣前,請確定水箱內的
水位高於 MIN 標示,並將產品
放在地板上,靠近排水孔的
地方。
注意:完成蒸氣熨燙之後,
從簡易沖洗孔流出的水可能
很燙。讓本產品冷卻至少
1 小時。
ảnh báo: Nước từ lỗ rửa sạch dễ
C
dàng có thể nóng lên sau một lần
ủi hơi. Để thiết bị nguội đi trong
vòng ít nhất 1 giờ.
35
1
2
3
4
ENAlways store the appliance in
a place with good ventilation.
Do not cover the steamer head
during storage.
IDSelalu simpan alat di tempat yang
memiliki ventilasi udara yang baik.
Jangan tutupi kepala penyembur
uap saat disimpan.
KO
항상 통풍이 잘되는 장소에
제품을 보관하십시오. 보관
시에는 스티머 헤드를 덮지
마십시오.
MS
Sentiasa simpan perkakas
di tempat yang mempunyai
pengudaraan yang baik. Jangan
36
tutup kepala penstim semasa
menyimpan.
TH
ควรจัดเก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีอากาศ
ถ่ายเทดี ไม่ควรปิดส่วนหัวพ่นไอน้ำ�ใน
ระหว่างที่เก็บอยู่
VI
Luôn giữ thiết bị ở nơi thông
thoáng khí. Không đậy đầu bàn ủi
hơi trong khi bảo quản.
ZH-S
始终将产品存放在通风良好的
地方。存放期间不要盖住蒸汽
喷头。
ZH-T 請務必將本產品存放在通風良
好的地方。存放時,請勿蓋住
蒸氣噴頭。
EN
Problem
The appliance
produces no steam
or irregular steam.
Possible cause
Solution
The steamer has not
heated up sufficiently.
Let the appliance heat up for
approximately 45 seconds. U
se
(highest steam setting) for faster
heat up.
Steam
has condensed in
the hose.
Lift the steamer head to straighten
the hose vertically. This allows any
condensation to flow back.
The
water level is below
Refill the water tank and insert it
the MIN level indication
properly until you hear a “click”
or the tank is not inserted sound.
properly.
Too much scale has built
up in the appliance.
Perform easy rinse process. Refer
to
section.
The steamer has not
heated up sufficiently.
Let the appliance heat up for
approximately 45 seconds.
Use
(highest steam setting)
for faster heat up).
Lift the steamer head to straighten
the hose vertically. This allows any
condensation to flow back.
Water droplets drip
from the steamer
head or the appliance
produces a croaking
sound.
You have left the steamer
head and/or the steam
supply hose in horizontal
position for a long time.
When the hose forms a
U-shape, condensation
in the hose cannot flow
back into the water tank.
Lift the steamer head to straighten
the hose vertically. This allows any
condensation to flow back.
An excessive amount
of water drips out of
the steamer head
when the appliance is
heating up.
The water in the
appliance is dirty or has
been left inside the
appliance for a long time.
Perform easy rinse process. Refer
to
section.
Water leaks out from You have not closed the
the steamer base.
water tank cap or easy
rinse knob securely.
The water tank is not
inserted properly.
Close the water tank cap and easy
rinse knob securely.
Insert the tank properly until you
hear a “click” sound.
37
Problem
Possible cause
Solution
A few water droplets This is part of the water
come out when the
inlet design.
water tank is detached.
This is normal.
The suction power is
weakening.
Fluff has collected in the
grille and has clogged up
the openings.
Regularly check and clean the
grille. Refer to
section.
The suction power is
not strong.
You are making fast
Make slow downward strokes.
strokes. Fast strokes
diminish the suction power.
You are using low suction
setting.
Use II (high suction setting) for
stronger suction.
When I use the
Dirt and fluff have
steamer, I see loose
collected in the grille.
fluff and dirty particles
on my garment.
Regularly check and clean the
grille. Refer to
section.
There is an excessive
amount of water
droplets on the floor
during a long steaming
session.
Let the appliance cool down.
Remove the grille and press a dry
cloth against the black surface to
remove the condensed water.
Heavy use of the
appliance has caused
excessive amount of
water condensed inside
the appliance, and drips
out of the steamer head.
If the problem persists, leave the
appliance to dry for a few days.
Alternatively, after a long steaming
session, turn off the steam and
turn on the suction function for at
least 1 hour.
Always store the appliance in a
place with good ventilation.
Do not cover the steamer head
during storage.
Suction function still
can be turned on
when the steam
function is set to off
position.
38
This is part of the design.
This is normal. After the appliance
is unplugged, the suction function
cannot be turned on.
ID
Masalah
Alat tidak
mengeluarkan uap
atau uap tidak
beraturan.
Kemungkinan penyebab
Solusi
Penyembur uap tidak
cukup panas.
Biarkan alat memanas selama
kurang lebih 45 detik. Gunakan
(setelan uap tertinggi) untuk
mempercepat panas.
Angkat kepala penyembur uap
untuk meluruskan selang secara
vertikal. Ini memungkinkan
kondensasi mengalir kembali.
Isi ulang tangki air dan pasang
dengan benar hingga terdengar
bunyi “klik”.
Lakukan proses pembersihan
mudah. Lihat bagian
.
Biarkan alat memanas selama
kurang lebih 45 detik.
Gunakan
(setelan uap tertinggi)
untuk mempercepat panas).
Angkat kepala penyembur uap
untuk meluruskan selang secara
vertikal. Ini memungkinkan
kondensasi mengalir kembali.
Uap mengembun dalam
selang.
Batas air di bawah tanda
MIN atau tangki tidak
dipasang dengan benar.
Terlalu banyak kerak
terbentuk di dalam alat.
Penyembur uap tidak
cukup panas.
Titik air menetes dari
kepala penyembur
uap atau alat
mengeluarkan bunyi
menguak.
Anda meletakkan kepala
penyembur uap dan/atau
selang pasokan uap pada
posisi horizontal dalam
waktu lama.
Bila selang membentuk
huruf U, kondensasi di dalam
selang tidak dapat mengalir
kembali ke dalam tangki air.
Angkat kepala penyembur uap
untuk meluruskan selang secara
vertikal. Ini memungkinkan
kondensasi mengalir kembali.
Terlalu banyak air
menetes keluar dari
kepala penyembur
uap saat alat sedang
memanas.
Air di dalam alat kotor
atau terlalu lama berada
di dalam alat.
Lakukan proses pembersihan
mudah. Lihat bagian
.
Air keluar dari alas
penyembur uap.
Anda belum menutup
tutup tangki air atau
kenop pembilasan mudah
dengan kencang.
Tangki air tidak dipasang
dengan benar.
Tutup tangki air dan kenop
pembilasan mudah dengan
kencang.
Pasang tangki dengan benar hingga
terdengar bunyi “klik”.
39
Problem
Possible cause
Solution
Beberapa tetes air
keluar saat tangki air
dilepas.
Ini merupakan bagian dari
desain lubang masuk air.
Hal ini normal.
Daya isap melemah.
Gumpalan serat kain
Periksa dan bersihkan kisi secara
mengumpul di kisi-kisi dan berkala. Lihat bagian
.
menyumbat lubang.
Daya isap lemah.
Anda melakukan gerakan
Gerakkan ke bawah secara
yang cepat. Gerakan cepat perlahan.
akan mengurangi daya isap.
Anda menggunakan
setelan isap rendah.
Gunakan II (setelan isap tinggi)
untuk daya isap yang lebih kuat.
Saat saya menggunakan Debu dan serat
penyembur uap, saya
terkumpul di kisi.
melihat serat dan
kotoran di pakaian saya.
Periksa dan bersihkan kisi secara
berkala. Lihat bagian
.
Banyak tetesan air di
lantai saat saya
melakukan penguapan
dalam waktu yang lama.
Biarkan alat mendingin. Lepaskan
kisi dan gunakan kain kering di
permukaan hitam untuk
menghilangkan embun.
Penggunaan alat dalam
waktu yang lama
menyebabkan uap
membentuk embun di
dalam alat, lalu menetes
dari kepala penyembur uap.
Jika masalah tetap ada, biarkan alat
mengering selama beberapa hari.
Atau, setelah melakukan
penguapan dalam waktu yang
lama, matikan uap dan hidupkan
fungsi pengisapan setidaknya
selama 1 jam.
Selalu simpan alat di tempat yang
memiliki ventilasi udara yang baik.
Jangan tutupi kepala penyembur
uap saat disimpan.
Fungsi pengisapan
tetap dapat
dihidupkan saat fungsi
penguapan dimatikan.
40
Ini merupakan bagian dari
desain alat.
Hal ini normal. Setelah alat dicabut
dari stopkontak, fungsi pengisapan
tidak dapat dihidupkan.
KO
원인
가능한 원인
해결책
제품에서 스팀이
나오지 않거나
일정하게 나오지
않습니다.
스티머가 충분히
뜨거워지지
않았습니다.
제품이 예열될 때까지 45
초간 기다리십시오. 더 빠르게
예열하려면 가장 강한 스팀
설정인 을 사용하십시오.
스티머 헤드를 올려 호스를
곧게 폅니다. 그러면 고인
스팀이 물탱크로 되돌아갑니다.
물탱크를 다시 채우고
“딸깍” 소리가 날 때까지
올바르게 끼우십시오.
호스에 스팀이 고여
있습니다.
수위가 MIN 수위
표시선 아래이거나
물탱크가 제대로
끼워지지 않았습니다.
제품 내부에
석회질이 너무 많이
축적되었습니다.
스티머가 충분히
뜨거워지지
않았습니다.
간편한 헹굼 처리를
수행하십시오.
섹션을
참조하십시오.
제품이 예열될 때까지 45초간
기다리십시오.
더 빠르게 예열하려면 가장
강한 스팀 설정인 을
사용하십시오.
스티머 헤드에서
물방울이
떨어지거나
다리미에서 끓는
소리가 납니다.
스티머 헤드 및
스팀호스를 긴 시간
동안 수평 위치로
두었습니다.
호스가 U자 모양이 되면
호스에 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갈 수
없게 됩니다.
스티머 헤드를 올려 호스를
곧게 폅니다. 그러면
고인 스팀이 물탱크로
되돌아갑니다.
스티머 헤드를 올려 호스를
곧게 폅니다. 그러면
고인 스팀이 물탱크로
되돌아갑니다.
제품이
과도한
스티머
밖으로
제품 안에 있는 물이
더럽거나 물이
오랫동안 제품 안에
있었습니다.
간편한 헹굼 처리를
수행하십시오.
섹션을
참조하십시오.
가열되면서
양의 물이
헤드
튑니다.
스티머 받침대에서 물탱크 뚜껑이나
물이 샙니다.
간편한 헹굼 조절기를
꼭 닫지 않았습니다.
물탱크를 올바르게
끼우지 않았습니다.
물탱크 뚜껑 및 간편한 헹굼
조절기를 꼭 잠그십시오.
“딸깍” 소리가 날 때까지
물탱크를 올바르게
끼우십시오.
41
원인
가능한 원인
해결책
물탱크가
분리되었을 때
물방울이
떨어집니다.
물 주입구 설계의
일부입니다.
이는 일반적인 현상입니다.
흡입력이
약해집니다.
헤드그릴에 잔털이
쌓여 구멍이 막힌
것입니다.
그릴을 정기적으로 점검하고
청소하십시오.
섹션을
참조하십시오.
흡입력이 강하지
않습니다.
동작을 빨리했기
때문입니다. 빨리
밀어낼 경우 흡입력이
약해집니다.
천천히 아래 방향으로
사용하십시오.
낮은 흡입력 설정을
사용하기 때문입니다.
강한 흡입력을 원하면 II(높은
흡입력 설정)를 사용하십시오.
스티머를 사용하면
옷감에 잔털과
먼지가 묻습니다.
먼지와 잔털은 그릴에
쌓입니다.
그릴을 정기적으로 점검하고
청소하십시오.
섹션을
참조하십시오.
오랫동안 스팀을
분사하면 바닥에
다량의 물방울이
떨어집니다.
제품을 너무 오래
사용하면 제품 내부에
다량의 물이 응축되고
스티머 헤드로부터
물방울이 떨어집니다.
제품을 식혀주십시오. 응축된
물을 제거하려면 그릴을
분리하고 검정색 표면 위에
마른 천을 눌러 주십시오.
문제가 지속되면 제품을 몇 일
동안 건조 상태로 두십시오.
또는 오랫동안 스팀 분사
작업을 한 후 스팀을 끄고
최소 1시간 동안 흡입 기능을
켜 놓으십시오.
항상 통풍이 잘되는 장소에
제품을 보관하십시오. 보관
시에는 스티머 헤드를 덮지
마십시오.
스팀 기능이 꺼짐
이는 설계의
위치에 있을 때에도 일부입니다.
흡입 기능은 여전히
켜져 있을 수
있습니다.
42
이는 일반적인 현상입니다.
제품의 플러그를 분리하면
흡입 기능을 켤 수 없습니다.
MS
Masalah
Perkakas tidak
mengeluarkan stim
atau mengeluarkan
stim yang tidak
sekata.
Penyebab yang mungkin
Penyelesaian
Penstim tidak memanas
dengan secukupnya.
Biarkan perkakas menjadi panas
selama kira-kira 45 saat. Gunakan
(tetapan stim tertinggi) untuk
pemanasan yang lebih pantas.
Stim telah terpeluwap di
dalam hos.
Angkat kepala penstim untuk
meluruskan hos secara menegak.
Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan untuk mengalir semula.
Paras air kurang daripada
penunjuk paras MIN atau
tangki tidak dimasukkan
dengan betul.
Isikan semula tangki air dan
masukkannya dengan betul
sehingga anda mendengar bunyi
“klik”.
Terlalu banyak kerak
telah menokok di dalam
perkakas.
Lakukan proses bilasan mudah.
Rujuk bahagian
.
Penstim tidak memanas
dengan secukupnya.
Titisan air menitis
dari kepala penstim
atau perkakas
mengeluarkan bunyi
menguak.
Biarkan perkakas menjadi panas
selama kira-kira 45 saat.
Gunakan
(tetapan stim
tertinggi) untuk pemanasan yang
lebih pantas.
Anda telah membiarkan
Angkat kepala penstim untuk
kepala penstim dan/atau
meluruskan hos secara menegak.
hos bekalan stim dalam
Ini membolehkan sebarang
kedudukan mendatar dalam pemeluwapan untuk mengalir
tempoh masa yang lama.
semula.
Apabila hos membentuk
bentuk U, pemeluwapan
dalam hos tidak dapat
mengalir semula ke dalam
tangki air.
Banyak air menitis
daripada kepala penstim
apabila perkakas mula
memanas.
Angkat kepala penstim untuk
meluruskan hos secara menegak.
Ini membolehkan sebarang
pemeluwapan untuk mengalir
semula.
Air di dalam perkakas
Lakukan proses bilasan mudah.
adalah kotor atau telah
Rujuk bahagian
.
dibiarkan di dalam perkakas
dalam tempoh yang lama.
43
Masalah
Air keluar dari tapak
penstim.
Beberapa titisan air
keluar apabila tangki
air dikeluarkan.
Kuasa sedutannya
semakin lemah.
Kuasa sedutan tidak
kuat.
Semasa saya
menggunakan penstim,
saya terlihat bulu-bulu
halus dan partikel kotor
pada pakaian saya.
Terdapat jumlah titisan
air berlebihan pada
lantai semasa sesi
menstim yang lama.
Fungsi sedutan masih
boleh dihidupkan
semasa fungsi stim
dimatikan.
44
Penyebab yang mungkin
Penyelesaian
Anda tidak menutup
tukup tangki air atau
tombol bilasan mudah
dengan ketat.
Tangki air tidak
dimasukkan dengan betul.
Ini adalah sebahagian
daripada reka bentuk alur
masuk air.
Debu berbulu yang
terkumpul di dalam gril
dan telah menyebabkan
bukaan tersumbat.
Anda membuat
pergerakan pantas. Kuasa
sedutan akan hilang jika
kepala penstim digerakkan
dengan pantas.
Anda menggunakan
tetapan sedutan rendah.
Habuk dan bulu-bulu
halus telah terkumpul
dalam gril.
Tutup tukup tangki air dan tombol
bilasan mudah dengan ketat.
Penggunaan perkakas yang
kerap telah menyebabkan
jumlah air terkondensasi
yang banyak di dalam
perkakas dan menitis
keluar daripada kepala
penstim.
Biarkan perkakas itu menyejuk. Alih
keluar gril dan lekapkan kain kering
pada permukaan hitam untuk
menyerap air yang terpeluwap.
Jika masalah berterusan, biarkan
perkakas kering selama beberapa
hari. Sebaliknya, selepas sesi
menstim yang lama, matikan stim
dan hidupkan fungsi sedutan
selama sekurang-kurangnya 1 jam.
Sentiasa simpan perkakas di tempat
yang mempunyai pengudaraan yang
baik. Jangan tutup kepala penstim
semasa menyimpan.
Ini perkara biasa. Selepas perkakas
dicabut palamnya, fungsi sedutan
tidak boleh dihidupkan.
Ini adalah sebahagian
daripada reka bentuk.
Masukkan tangki dengan betul
sehingga anda mendengar bunyi “klik”.
Ini perkara biasa.
Periksa dan bersihkan gril dengan
kerap. Rujuk bahagian
.
Lakukan pergerakan ke bawah
dengan perlahan.
Gunakan II (tetapan sedutan tinggi)
untuk sedutan yang lebih kuat.
Periksa dan bersihkan gril dengan
kerap. Rujuk bahagian
.
TH
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ผลิตไอน้ำ�หรือ
พ่นไอน้ำ�ไม่สม่ำ�เสมอ
หัวพ่นไอน้ำ�ยังร้อนไม่พอ
ปล่อยให้เครื่องทำ�ความร้อนประมาณ
45 วินาที ควรใช้
(การตั้งค่าพลัง
ไอน้ำ�ระดับสูงสุด) เพื่อที่จะได้ร้อน
เร็วยิ่งขึ้น
ไอน้ำ�ควบแน่นเป็นหยดน้ำ�ใน ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สายอยู่ใน
สายไอน้ำ�
แนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้การก
ลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�ที่เกิดขึ้นไหลย้อน
กลับไป
ระดับน้ำ�ต่ำ�กว่าขีดแสดง
ระดับ MIN หรือใส่แท็งค์น้ำ�
ไม่ถูกต้อง
เติมน้ำ�ในแท้งค์น้ำ�และใส่แท้งค์ให้ถูก
ต้องจนกระทั่งได้ยินเสียงดัง “คลิก”
มีตะกรันสะสมตัวอยู่ในเครื่อง ทำ�ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันด้วยการ
มากเกินไป
ล้างอย่างง่าย ดูส่วน
หัวพ่นไอน้ำ�ยังร้อนไม่พอ
ปล่อยให้เครื่องทำ�ความร้อนประมาณ
45 วินาที
ควรใช้
(การตั้งค่าพลังไอน้ำ�ระดับ
สูงสุด) เพื่อที่จะได้ร้อนเร็วยิ่งขึ้น
น้ำ�หยดออกจากหัว
พ่นไอน้ำ�หรือเครื่องมี
เสียงดัง
คุณปล่อยให้หัวพ่นไอน้ำ�
และ/หรือสายไอน้ำ�อยู่ใน
ตำ�แหน่งแนวขวางเป็นเวลา
นาน
ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สายอยู่ใน
แนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้การก
ลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�ที่เกิดขึ้นไหลย้อน
กลับไป
น้ำ�ในแทงค์สกปรกหรือทิ้งไว้
เป็นเวลานาน
ทำ�ขั้นตอนขจัดคราบตะกรันด้วยการ
ล้างอย่างง่าย ดูส่วน
เมื่อสายไอน้ำ�ม้วนเป็นรูป
ตัว U หยดน้ำ�ที่เกิดจากการ
ควบแน่นในสายไอน้ำ�จะไม่
สามารถไหลย้อนกลับลงไป
ในแท้งค์น้ำ�ได้
มีน้ำ�หยดออกจากหัวพ่น
ไอน้ำ�มากเกินไปเมื่อ
เครื่องกำ�ลังทำ�ความร้อน
ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สายอยู่ใน
แนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้การก
ลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�ที่เกิดขึ้นไหลย้อน
กลับไป
45
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
การแก้ปัญหา
น้ำ�รั่วออกมาจากฐาน
เครื่องพ่นไอน้ำ�
คุณไม่ได้ปิดฝาแท้งค์น้ำ�หรือ
ปุ่มล้างปิดไม่แน่น
ปิดฝาแท้งค์น้ำ�และปุ่มล้างให้แน่น
ใส่แท้งค์น้ำ�ไม่ถูกต้อง
ประกอบแท้งค์น้ำ�ให้เข้าที่จนได้ยิน
เสียง “คลิก”
มีหยดน้�ำ หยดออกมาสอง
สามหยดเมือ่ ถอดแท้งค์
น้�ำ ออก
นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์
ช่องเติมน้ำ�
เป็นเหตุการณ์ปกติ
พลังในการดูดเบา
มีเส้นใยอุดตันในตะแกรงและ ตรวจสอบและทำ�ความสะอาดตะแกรง
อุดตันฝา
เป็นประจำ� ดูส่วน
พลังการดูดไม่แรง
คุณกำ�ลังเลื่อนหัวพ่นไอน้ำ�
เคลื่อนที่ในลักษณะลูบลงด้านล่างช้าๆ
ด้วยความรวดเร็ว การเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วจะทำ�ให้พลังการ
ดูดลดลง
คุณกำ�ลังใช้การตั้งค่าพลังการ
ดูดต่ำ�
ใช้ II (การตั้งค่าการดูดสูง) เพื่อเพิ่ม
พลังการดูดให้แรงขึ้น
เมือ่ ใช้เครือ่ งพ่นไอน้�ำ ฉัน
เศษสิ่งสกปรกและขนผ้ามัก
เห็นว่ามีขนผ้าและสิง่
สะสมตัวอยู่ในตะแกรง
สกปรกติดบนเสือ้ ผ้าของฉัน
ตรวจสอบและทำ�ความสะอาดตะแกรง
เป็นประจำ� ดูส่วน
มีหยดน้�ำ ปริมาณมากเกิน
ไปหยดลงบนพืน
้ ใน
ระหว่างการใช้ไอน้�ำ เป็น
เวลานาน
ปล่อยให้เครื่องเย็นลง ถอดตะแกรง
ออกและใช้ผ้าแห้งกดลงบนพื้นผิวสีดำ�
เพื่อขจัดน้ำ�ที่ควบแน่น
การใช้งานอย่างหนักทำ�ให้มี
น้ำ�ควบแน่นในปริมาณสูง
มากเกินไปอยู่ภายในเครื่อง
ส่งผลให้มีหยดน้ำ�หยดออกมา
จากหัวพ่นไอน้ำ�
หากยังคงประสบปัญหา ควรปล่อย
เครื่องให้แห้งเป็นเวลาสองสามวัน อีก
ทางเลือกหนึ่งคือ หลังจากการใช้ไอน้ำ�
เป็นเวลานาน ควรปิดไอน้ำ�และเปิด
ฟังก์ชันการดูดเป็นเวลาอย่างน้อย 1
ชั่วโมง
ควรจัดเก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีอากาศ
ถ่ายเทดี ไม่ควรปิดส่วนหัวพ่นไอน้ำ�ใน
ระหว่างที่เก็บอยู่
ฟังก์ชน
ั การดูดยังคง
นี่เป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์
สามารถเปิดใช้งานได้เมือ่
ฟังก์ชน
ั พลังไอน้�ำ ถูกตัง้
ค่าปิดอยู่
46
เป็นเหตุการณ์ปกติ หลังจากถอดปลั๊ก
เครื่องแล้ว ฟังก์ชันการดูดจะไม่
สามารถเปิดได้
VI
Sự cố
Thiết bị không tạo
hơi nước hoặc hơi
nước không đều.
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ
nóng.
Để máy nóng lên trong khoảng
45 giây. Sử dụng
(cài đặt hơi
nước cao nhất) để làm nóng
nhanh hơn.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi
thẳng lại theo hướng thẳng đứng.
Việc này cho phép nước ngưng tụ
chảy ngược lại.
Châm lại nước vào ngăn chứa
nước và lắp thiết bị đúng cách cho
đến khi bạn nghe tiếng “click”.
Hơi nước ngưng tụ trong
vòi.
Mực nước ở dưới chỉ báo
mức TỐI THIỂU hoặc
ngăn không được đặt
đúng cách.
Bạn đã để đầu bàn ủi và/
hoặc vòi cung cấp hơi
nước ở vị trí đứng trong
một thời gian dài.
Thực hiện quy trình rửa sạch dễ
dàng. Tham khảo mục
.
Để máy nóng lên trong khoảng
45 giây.
Sử dụng
(cài đặt hơi nước cao
nhất) để làm nóng nhanh hơn.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi
thẳng lại theo hướng thẳng đứng.
Việc này cho phép nước ngưng tụ
chảy ngược lại.
Khi vòi xếp thành hình
chữ U, nước ngưng tụ có
trong vòi không thể chảy
ngược lại ngăn chứa nước.
Nhấc đầu bàn ủi để làm cho vòi
thẳng lại theo hướng thẳng đứng.
Việc này cho phép nước ngưng tụ
chảy ngược lại.
Lượng nước thừa rỉ
ra từ đầu bàn ủi hơi
khi thiết bị nóng lên.
Nước trong thiết bị bẩn
hoặc đã có trong thiết bị
từ rất lâu.
Thực hiện quy trình rửa sạch dễ
dàng. Tham khảo mục
.
Nước rỉ ra từ phía
bên dưới đế.
Bạn không đóng kỹ nắp
ngăn chứa nước hoặc
núm rửa sạch dễ dàng.
Đóng kỹ nắp ngăn chứa nước và
núm rửa sạch dễ dàng.
Tích tụ quá nhiều cặn vôi
trong thiết bị.
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ
nóng.
Nước nhỏ giọt từ
đầu bàn ủi hoặc thiết
bị tạo tiếng xả khí.
Ngăn chứa nước không
được chèn đúng cách.
Lắp ngăn đúng cách cho đến khi
nghe một tiếng “click”.
47
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Một vài giọt nước rơi
ra ngoài khi tháo ngăn
chứa nước.
Đây là một phần của thiết Đây là hiện tượng bình thường.
kế cửa tiếp nước.
Giải pháp
Sức hút yếu đi.
Lông tơ tích tụ trên lưới
và làm tắc các lỗ thoát.
Thường xuyên kiểm tra và làm
sạch lưới. Tham khảo mục
.
Sức hút không mạnh.
Bạn đang di bàn ủi nhanh.
Di bàn ủi nhanh làm giảm
bớt sức hút.
Di chuyển chậm bàn ủi xuống
phía dưới.
Bạn đang dùng cài đặt sức
hút thấp.
Sử dụng II (cài đặt sức hút cao) để
hút mạnh hơn.
Khi tôi sử dụng bàn ủi
hơi, tôi thấy lông tơ và
các hạt bẩn trên quần
áo của mình.
Chất bẩn và lông tơ đã
tích tụ trên lưới.
Thường xuyên kiểm tra và làm
sạch lưới. Tham khảo mục
.
Lượng nước thừa nhỏ
giọt trên sàn khi ủi lâu.
Việc sử dụng thiết bị quá
nhiều đã khiến cho lượng
nước thừa ngưng tụ bên
trong thiết bị và rỉ ra
ngoài đầu bàn ủi hơi.
Để cho thiết bị nguội xuống. Tháo
lưới và ấn một miếng vải khô lên
bề mặt bị đen để lau sạch nước
ngưng tụ.
Nếu vẫn xảy ra vấn đề, hãy để
thiết bị khô trong vài ngày. Hoặc,
sau khi bạn ủi lâu, hãy tắt hơi nước
và bật chức năng hút trong ít nhất
1 giờ.
Luôn giữ thiết bị ở nơi thông
thoáng khí. Không đậy đầu bàn ủi
hơi trong khi bảo quản.
Vẫn có thể bật chức
năng hút khi chức
năng hơi nước được
cài đặt ở vị trí tắt.
48
Đây là một phần của thiết Đây là hiện tượng bình thường.
kế.
Sau khi rút phích cắm ra khỏi thiết
bị, không thể bật chức năng hút.
ZH-S
问题
产品无法产生蒸汽
或产生的蒸汽不
连贯。
水滴从蒸汽喷头上
滴下或产品发出咕
噜声。
可能的原因
解决方法
蒸汽挂烫机未充分
加热。
让产品加热约 45 秒钟。使用
(最高蒸汽设置)可令加热
更快速。
有蒸汽凝结在输送
管内。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽
输送管。这样做可使冷凝水流
回水箱中。
水位低于最低 (MIN)
水位标示或水箱未正确
插入。
为水箱加水,然后正确地插入
直到您听到“咔哒”一声。
产品内积聚的水垢
太多。
执行易冲洗除垢流程。请参阅
部分。
蒸汽挂烫机未充分
加热。
让产品加热约 45 秒钟。
使用 (最高蒸汽设置)可令
加热更快速。
蒸汽喷头和/或蒸汽输
送管水平摆放了较长
时间。
提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽
输送管。这样做可使冷凝水流
回水箱中。
当蒸汽输送管处于 U 形 提起蒸汽喷头以垂直拉直蒸汽
状态时,输送管内的冷 输送管。 这样做可使冷凝水流
凝水不能流回水箱中。 回水箱中。
产品加热时有过多
的水从蒸汽喷头中
滴出。
产品中的水变脏或留在
产品很长时间。
执行易冲洗除垢流程。请参阅
部分。
蒸汽挂烫机底座
漏水。
您没有关闭水箱盖或
没有牢固地拧紧易冲洗
旋钮。
关闭水箱盖并牢固地拧紧易冲
洗旋钮。
水箱没有正确地插入。
正确地插入水箱,直到您听
到“咔哒”一声。
49
问题
可能的原因
解决方法
卸下水箱时,会有
水滴从中流出。
这是注水口设计的一
部分。
这是正常的。
吸力减弱。
绒毛聚集在栅格内,
堵塞了开口。
定期检查并清洁栅格。请参阅
部分。
吸力不强。
你的操作太快。动作
太快会减小吸力。
请降低向下移动的速度。
您在使用低吸力设置。
使用 II(高吸力设置)获得更
强吸力。
使用蒸汽挂烫机
时,我看到衣物上
有松散的绒毛和
污垢。
污垢和绒毛积聚在栅
格中。
定期检查并清洁栅格。 请参阅
部分。
长时间蒸汽熨烫期
间,地板上有大量
水滴。
长时间使用产品会造成
大量水份在产品内部
凝结,然后从蒸汽喷头
滴出。
待本机冷却。拆下栅格,并朝
黑色表面压下干布,以去除凝
结水。
如果问题仍然存在,请将产品
晾干几天。或者,在长时间蒸
汽熨烫后,关闭蒸汽,然后打
开吸力功能至少 1 小时。
始终将产品存放在通风良好的
地方。存放期间不要盖住蒸汽
喷头。
即使蒸汽功能已设
置为关闭,您仍然
可以打开吸力除皱
功能。
50
这是设计的一部分。
这是正常的。拔下本产品的电
源插头后,将无法打开吸力除
皱功能。
ZH-T
問題
本產品無法產生
蒸氣或蒸氣量不
規律。
可能原因
解決方法
蒸氣機加熱溫度不夠。
待產品加熱約 45 秒。使用
(最高蒸氣設定) 會讓加熱速
度加快。
膠管中的蒸氣凝結。
拿起蒸氣噴頭,讓膠管以垂直
方向伸直。這樣可讓凝結水珠
流回水箱。
水位低於 MIN 刻度
標示,或未正確裝入
水箱。
為水箱加水並正確裝入水箱,
直到您聽到咔噠聲。
產品中累積太多水垢。
執行簡易沖洗程序。請參閱
部分。
待產品加熱約 45 秒。
使用
(最高蒸氣設定) 會讓
加熱速度加快。
蒸氣噴頭及/或蒸氣膠管 拿起蒸氣噴頭,讓膠管以垂直
長期水平放置。
方向伸直。這樣可讓凝結水珠
流回水箱。
蒸氣機加熱溫度不夠。
蒸氣噴頭會滴水,
或本產品發出汲
水聲。
若膠管呈 U 字型,膠
管中凝結的水珠無法流
回水箱。
拿起蒸氣噴頭,讓膠管以垂直
方向伸直。這樣可讓凝結水珠
流回水箱。
當產品加熱時,
多餘的水從蒸氣
噴頭中滴出。
產品中的水不乾淨,或
已經在產品中很長一段
時間。
執行簡易沖洗程序。 請參閱
部分。
蒸氣機底座漏水。
您沒有將水箱蓋或簡易
沖洗旋鈕關緊。
確實關緊水箱蓋與簡易沖洗
旋鈕。
未正確裝入水箱。
正確裝入水箱,直到您聽到
咔噠聲。
51
問題
可能原因
解決方法
卸下水箱時會滴出
幾滴水。
這是注水口設計的一
部分。
這是正常現象。
吸力漸弱。
濾網柵口上堆積了毛
絮,因此阻塞了開口。
定期檢查並清理濾網柵口。
請參閱
部分。
吸力不夠強。
您快速重複推吸。 移動 慢慢地由上向下移動。
速度太快會降低吸力。
您使用的是低吸力
設定。
使用 II (高吸力設定) 加強
吸力。
使用蒸氣機時,
我的衣物上出現脫
落的毛絮和骯髒顆
粒物。
濾網柵口上累積了髒污
和毛絮。
定期檢查並清理濾網柵口。
請參閱
部分。
蒸氣熨燙一段時間
後,有過多的水滴
滴到地板上。
長時間使用本產品可能
會讓產品內部凝結大量
水蒸氣,導致水從蒸氣
噴頭滴出。
先讓本產品冷卻。 取下濾網柵
口,然後拿一塊乾布按壓黑色
表面,擦去凝結的水滴。
如果持續出現此問題,請將
產品靜置幾天待其自然風乾。
或者,在完成長時間蒸氣熨燙
之後,請關掉蒸氣功能,然後
開啟吸力功能讓其持續運轉至
少 1 小時。
請務必將本產品存放在通風良
好的地方。存放時,請勿蓋住
蒸氣噴頭。
當蒸氣功能設至
關閉位置時,您仍
然可以開啟吸力
功能。
52
這是設計的一部分。
這是正常現象。拔掉本產品的
電源插頭之後,便無法開啟吸
力功能。
53
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 000 94221
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement