Philips GC320, GC320/05, GC310/05, GC312/65, GC310/25 User manual

Philips GC320, GC320/05, GC310/05, GC312/65, GC310/25 User manual
Register your product and get support at www.philips.com/welcome
For more tips on using your product, please visit www.philips.com/garmentsteamers
Steam&Go
GC320, GC310 series
User manual
Gebruiksaanwijzing
Uživatelská příručka
Instrukcja obsługi
Brugervejledning
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Návod na použitie
Käyttöopas
Användarhandbok
Mode d’emploi
Kullanım kılavuzu
Felhasználói kézikönyv
Посібник користувача
Пайдаланушы нұсқаулығы
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 1
15/12/14 11:30
3
4
16
20
32
7
30
35
36
43
27
2
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 2
15/12/14 11:30
3
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 3
15/12/14 11:30
4
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 4
15/12/14 11:30
ENDo not use your bare hand as a supporting
surface when you steam.
Pull the sides of the garment to stretch it.
CS
ři napařování nepoužívejte holé ruce
P
k podepření.
Oděv natáhněte tažením za jeho okraje.
DA
Støt ikke med din ubeskyttede hånd, når
du damper.
Træk i tøjets sider for at strække det.
DE
Verwenden Sie während des
Dampfvorgangs Ihre bloße Hand nicht als
stützende Unterlage.
Ziehen Sie die Kleidung auseinander, um sie
zu spannen.
FI
Älä tue laitetta kättäsi vasten höyrytyksen
aikana.
Venytä vaatetta vetämällä sitä eri puolilta.
FR
N’utilisez pas votre main nue comme
surface de support lorsque vous défroissez
un vêtement.
Tirez sur les côtés du vêtement pour
l’étirer.
HU
Gőzöléskor ne használja
támasztófelületként a kezét.
A ruhát az oldalainál fogva feszítse ki.
KK
Бумен үтіктегенде жалаңаш қолыңызды
қолдау беті ретінде пайдаланбаңыз.
Киімді созу үшін шеттерінен тартыңыз.
NL
ebruik uw blote hand niet als
G
ondersteuning wanneer u stoomt.
Trek aan de zijkanten van het kledingstuk
om het strak te trekken.
PL
Nie przytrzymuj niezabezpieczoną ręką
tkaniny podczas prasowania parowego.
Pociągnij za boki ubrania, aby je
rozprostować.
RU
Не подкладывайте руку под
отпариваемую ткань во время подачи
пара.
Расправьте ткань, потянув ее за края.
SK
blečenie pri naparovaní nepridržiavajte
O
holou rukou.
Jemným ťahom napínajte okraje oblečenia,
aby ste ho vystreli.
SV
Använd inte din oskyddade hand som
stödyta när du använder ångan.
Dra i plaggets sidor för att sträcka det.
TR
Buharlama yaparken çıplak elinizi destek
yüzeyi olarak kullanmayın.
Kumaşı kenarlarından çekerek gerin.
UK
Не використовуйте голу руку як опорну
поверхню під час обробки парою.
Потягніть одяг з різних сторін, щоб
натягнути його.
5
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 5
15/12/14 11:30
ENDo not use the appliance on an ironing
board, horizontal surface or hold it upside
down, this causes inconsistent steam.
Always hold the steamer in an upright
position during usage for the best steam
performance.
CS
Nepoužívejte přístroj na žehlicím prkně,
vodorovném povrchu ani jej nedržte
vzhůru nohama, došlo by k nerovnoměrné
tvorbě páry. Chcete-li dosáhnout co
nejlepšího výsledku, napařovač při
používání vždy držte ve vzpřímené poloze.
DA
Brug ikke apparatet på et strygebræt, en
vandret overflade, og hold det ikke på
hovedet, da dette medfører ujævn damp.
Hold altid steameren i lodret stilling ved
brug for at opnå den bedste dampning.
DE
Verwenden Sie das Gerät nicht auf
einem Bügelbrett oder auf einer
horizontalen Unterlage, und halten Sie
es nicht verkehrt herum, dies führt zu
uneinheitlicher Dampfausstoß. Halten Sie
die Dampfeinheit für eine bestmögliche
Dampfleistung während des Gebrauchs in
einer senkrechten Position.
FI
Älä käytä laitetta silityslaudalla tai
vaakatasossa olevalla pinnalla äläkä pidä
sitä ylösalaisin. Muuten höyry ei vapaudu
tasaisesti.
FR
N’utilisez pas l’appareil sur une table à
repasser ou une surface horizontale et ne
le tenez pas à l’envers, car cela risque de
perturber le fonctionnement de la vapeur.
Pour une performance optimale de la
vapeur, tenez toujours le défroisseur en
position verticale lorsque vous l’utilisez.
HU
Ne használja a készüléket vasalódeszkán,
vízszintes felületen, illetve ne tartsa fejjel lefelé,
mert ez egyenetlen gőzt eredményezhet.
A legjobb gőzölési teljesítmény érdekében
használat alatt mindig függőleges helyzetben
tartsa a gőzölőt.
KK
Құралды үтіктеу тақтасында, көлденең
бетте пайдаланбаңыз немесе оны
төңкеріп ұстамаңыз, бу дұрыс шықпауы
мүмкін. Өнімділігі жақсы болуы үшін
әрдайым бу үтігін тігінен ұстаңыз.
NL
ebruik het apparaat niet op een
G
strijkplank of horizontale ondergrond en
houd het niet ondersteboven, aangezien dit
onregelmatige stoom veroorzaakt. Houd
de stomer voor de beste stoomprestaties
altijd rechtop tijdens gebruik.
PL
Nie korzystaj z urządzenia na desce
do prasowania ani innej poziomej
powierzchni. Nie obracaj go do góry dnem,
ponieważ powoduje to generowanie
nierównomiernego strumienia pary.
Podczas użytkowania zawsze trzymaj
urządzenie parowe w pozycji pionowej, aby
uzyskać optymalną wydajność pary.
RU
Не ставьте прибор на гладильную
доску, горизонтальную поверхность
и не переворачивайте его. В
противном случае подача пара будет
неравномерной. Для оптимальной
подачи пара всегда держите
отпариватель вертикально.
SK
Zariadenie nepoužívajte spolu so žehliacou
doskou, na vodorovnom povrchu ani ho
neotáčajte hore nohami – mohlo by dôjsť
k prerušovaniu prúdu pary. Ak chcete
dosiahnuť najlepšie výsledky naparovania,
držte naparovacie zariadenie počas
naparovania vždy vo zvislej polohe.
SV
Använd inte apparaten på en strykbräda,
horisontell yta eller håll det upp och ned
eftersom det gör att ångan fördelas ojämnt.
Håll alltid ångstrykjärnet i ett upprätt läge
under användning för bästa resultat.
6
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 6
15/12/14 11:30
TR
Cihazı ütü masasının üzerinde veya yatay
bir yüzeyde kullanmayın ve hiçbir zaman
baş aşağı tutmayın. Bu durum istikrarsız
buhar performansına neden olur. En iyi
buhar performansı için cihazı kullanım
sırasında her zaman dik konumda tutun.
UK
Не використовуйте пристрій на дошці
для прасування, горизонтальній поверхні
та не тримайте його низом догори,
оскільки це спричиняє несталу подачу
пари. Для забезпечення найкращого
відпарювання завжди тримайте
відпарювач вертикально під час
використання.
ENYour appliance has been designed to be
used with tap water. In case you live in an
area with hard water, fast scale build-up
may occur. Therefore, it is recommended to
check the water hardness first with the test
strip provided (For specific types only).
Immerse all the squares on the test strip
in tap water for 1 second. Shake off excess
water for 60 seconds. Check how many
squares have changed color and refer to the
following table for water recommendation.
Do not consider color changes on a minor
part of a square or colors that change after
3 minutes. CS
Váš přístroj byl navržen pro použití
s kohoutkovou vodou. V případě, že bydlíte
v oblasti s tvrdou vodou, může docházet
k rychlé tvorbě vodního kamene. Proto
doporučujeme nejprve zkontrolovat tvrdost
vody s využitím dodaného testovacího
proužku (pouze u některých modelů).
Ponořte všechny čtverečky na testovacím
proužku do kohoutkové vody na
1 sekundu. Po dobu 60 sekund setřásejte
přebytečnou vodu. Zkontrolujte, kolik
čtverečků změnilo barvu, a podívejte
se do následující tabulky, kde naleznete
doporučení ohledně vody. Nevěnujte
pozornost změnám barvy, ke kterým
dojde pouze na malé části čtverečku, nebo
změnám, ke kterým dojde po době delší
než 3 minuty.
7
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 7
15/12/14 11:30
DA
Apparatet er udviklet til brug med vand fra
hanen. Hvis du bor i et område med hårdt
vand, kan hurtig kalkaflejring forekomme.
Derfor anbefales det at kontrollere vandets
hårdhedsgrad først med den medfølgende
teststrimmel (kun til bestemte typer).
Læg alle teststrimmelens felter i vand fra
hanen i 1 sekund. Ryst overskydende vand
af i 60 sekunder. Se bort fra farveændringer
på mindre dele af felter og farver, der
skifter efter 3 minutter.
DE
Ihr Gerät wurde zur Verwendung mit
Leitungswasser entwickelt. Falls Sie in
einem Gebiet mit hartem Wasser leben,
kann sich schnell Kalk ablagern. Daher wird
empfohlen, die Wasserhärte zuerst mit
dem mitgelieferten Teststreifen zu prüfen)
nur bestimmte Gerätetypen).
Tauchen Sie alle Vierecke auf dem Teststreifen
1 Sekunde lang in Leitungswasser. Schütteln
Sie überschüssiges Wasser 60 Sekunden lang
ab. Prüfen Sie, wie viele Vierecke die Farbe
geändert haben, und entnehmen Sie das
empfohlene Wasser der folgenden Tabelle.
Vernachlässigen Sie Farbveränderungen,
die nur einen geringen Teil des Vierecks
einnehmen sowie Änderungen, die nach
3 Minuten auftreten.
FI
Saat parhaan tuloksen, kun pidät
höyrystintä pystyasennossa käytön ajan.
Laitteesi on suunniteltu käyttämään
vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on
kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti.
Siksi on suositeltavaa tarkistaa veden
kovuus ennen käyttöä laitteen mukana
toimitetuilla testiliuskoilla.
Kasta liuskan kaikki ruudut vesijohtoveteen
1 sekunniksi. Ravista liuskaa 60 sekuntia,
jotta liika vesi poistuu. Katso, kuinka monen
ruudun väri on muuttunut, ja tarkista
oheisesta taulukosta vesisuositukset. Älä
huomioi ruutuja, joiden väri on vaihtunut
vain osittain tai joiden väri muuttuu
3 minuutin kuluttua.
FR
Votre appareil a été conçu pour être utilisé
avec l’eau du robinet. Si vous habitez dans
une région où l’eau est très calcaire, des
dépôts peuvent se former rapidement. Il
est dès lors recommandé de commencer
par vérifier la dureté de l’eau au moyen
de la bandelette de test fournie (certains
modèles uniquement).
Plongez tous les carrés de la bandelette
de test dans l’eau du robinet pendant
1 seconde. Secouez-la pour éliminer
l’excès d’eau pendant 60 secondes.
Vérifiez le nombre de carrés ayant changé
de couleur et reportez-vous au tableau
suivant pour la recommandation de l’eau.
Ne tenez pas compte des changements de
couleur sur une petite partie d’un carré ou
des couleurs variant après 3 minutes.
HU
A készülék csapvízzel történő használatra lett
tervezve. Ha olyan helyen él, ahol kemény a
víz, a készülékben hamar felhalmozódhat a
vízkő. Ennél fogva ajánlott először a mellékelt
tesztcsíkkal ellenőrizni a vízkeménységet.
(Csak bizonyos típusok esetén.)
A csíkon lévő összes négyzetet merítse
vízbe 1 másodpercig. 60 másodpercen
keresztül rázza le a felesleges vizet.
Ellenőrizze, hogy hány négyzet színe
változott meg, és tekintse meg a következő
táblázatot a vízzel kapcsolatos javaslatokért.
A négyzet kis részén tapasztalható
színváltozásokat, vagy a 3 perc után
bekövetkező színváltozásokat hagyja
figyelmen kívül.
8
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 8
15/12/14 11:30
KKҚұрал кран суымен пайдалануға арналған.
Егер су аса кермек аймақта тұрсаңыз,
тез қақ жиналады. Сондықтан алдымен
берілген тексеру таспаларының
көмегімен су кермектігін тексеру
ұсынылады (тек кейбір түрлер үшін).
Тексеру таспасындағы барлық шаршыны
кран суына 1 секундқа салыңыз. Артық суды
60 секундқа сілкіңіз. Қанша шаршының түсі
өзгергенін тексеріңіз және келесі кестедегі
қолданылатын су бойынша ұсыныс
мәліметтерін қараңыз. Шаршының кішкене
бөлігінің түсі өзгергенін немесе 3 минуттан
кейінгі өзгерістерге көңіл аудармаңыз.
NLHet apparaat is ontworpen voor gebruik
met kraanwater. Als u in een gebied woont
met hard water, ontstaat er mogelijk snel
kalkaanslag. U wordt daarom aangeraden
eerst de waterhardheid te controleren
met het bijgeleverde teststrookje (alleen bij
bepaalde typen).
Dompel alle vakjes op het teststrookje
gedurende 1 seconde onder in kraanwater.
Schud het overtollige water ervan af
gedurende 60 seconden. Controleer
hoeveel vakjes er van kleur zijn veranderd
en raadpleeg onderstaande tabel voor de
wateraanbeveling. Kleurveranderingen op
een klein deel van een vakje of kleuren die
na 3 minuten veranderen, kunt u negeren.
PL
Urządzenie jest przystosowane do wody
z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest
bardzo twarda, szybko może osadzić się
kamień. Dlatego zalecane jest sprawdzenie
twardości wody za pomocą pasków
testowych dołączonych do urządzenia
(tylko wybrane modele).
Zanurz na 1 sekundę w wodzie z kranu
wszystkie kwadratowe pola na pasku
testowym. Strząsaj nadmiar wody przez
60 sekund. Sprawdź, ile kwadratowych
pól zmieniło kolor i porównaj wynik testu
z poniższą tabelą zawierającą zalecenia
dotyczące wody. Nie bierz pod uwagę pól,
które zmieniły kolor tylko częściowo lub
zmieniły kolor po upływie 3 minut.
RU
Этот прибор предназначен для
использования с водопроводной водой.
Если в вашем регионе вода очень
жесткая, накипь будет образовываться
быстрее. Сначала рекомендуется
проверить уровень жесткости воды с
помощью прилагаемой тестовой полоски
(только для некоторых моделей).
Погрузите тестовую полоску в
водопроводную воду на 1 секунду,
так чтобы все деления были скрыты.
Стряхните лишнюю воду, подождите
60 секунд. Посмотрите, сколько делений
поменяли цвет, и сравните результат
с данными в следующей таблице.
Данные не являются достоверными,
если цвет делений изменился через три
минуты после выполнения процедуры
или если цвет изменился только на
незначительной части деления.
SK
Zariadenie je určené na používanie s vodou
z vodovodu. Ak žijete v oblasti s tvrdou
vodou, môže dôjsť k rýchlemu vytváraniu
vodného kameňa. Z tohto dôvodu
odporúčame, aby ste najskôr pomocou
dodaného testovacieho prúžku skontrolovali
tvrdosť vody (len pre určité modely).
Ponorte všetky štvorčeky na testovacom
prúžku na 1 sekundu do vody z vodovodu.
Otraste prebytočnú vodu a počkajte
60 sekúnd. Skontrolujte, koľko štvorčekov
zmenilo farbu, a pozrite si nasledujúcu
tabuľku s odporúčaniami podľa tvrdosti
vody. Neriaďte sa farebnými zmenami na
menšej časti štvorčeka ani zmenami farby
po uplynutí 3 minút.
9
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 9
15/12/14 11:30
SV
Apparaten är utformad för att användas
med kranvatten. Om du bor i ett område
med hårt vatten kan kalkavlagringar bildas
snabbt. Vi rekommenderar därför att du
kontrollerar vattnets hårdhetsgrad med
den medföljande testremsan (endast för
vissa modeller).
Sänk ned alla testremsans rutor i kranvatten
i 1 sekund. Skaka av överflödigt vatten i
60 sekunder. Kontrollera hur många
rutor som ändrade färg och jämför
med nedanstående tabell för våra
vattenrekommendationer. Ta inte hänsyn till
färgförändringar som skett på en mindre
del av en ruta eller färger som ändras efter
3 minuter.
TR
Cihazınız musluk suyuyla kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Yaşadığınız bölgedeki suyun
sert olması halinde kısa süre içinde kireç
oluşumu meydana gelebilir. Bu nedenle,
öncelikle birlikte verilen test şeritlerini
kullanarak su sertliğini kontrol etmeniz
önerilir (Sadece belirli modellerde).
Test şeridindeki tüm kareleri 1 saniyeliğine
musluk suyuna batırın. Üzerinde kalan
suyu 60 saniye boyunca silkeleyin. Kaç
karenin renk değiştirdiğini kontrol edin ve
sonucu aşağıda verilen su önerisi tablosuyla
karşılaştırın. Karelerin küçük bir kısmındaki
renk değişikliklerini ve 3 dakikadan sonra
değişen renkleri dikkate almayın.
1
2
UK
Пристрій розраховано на використання
води з-під крана. Якщо Ви живете
в регіоні з жорсткою водою, може
швидко накопичуватися накип. Тому
рекомендується спершу перевіряти
жорсткість води за допомогою тестової
стрічки з комплекту (лише для окремих
моделей).
Занурте усі квадратики на тестовій
стрічці у воду з-під крана на 1 секунду.
Струшуйте воду, що залишилася,
протягом 60 секунд. Перевірте, скільки
квадратиків змінило колір, і перегляньте
подану далі таблицю, щоб отримати
рекомендації щодо води. Не беріть до
уваги зміну кольору незначної частини
квадратика або кольори, які поміняються
через 3 хвилини.
3
10
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 10
15/12/14 11:30
EN
CS
Squares with colour change
Water hardness
Water recommendation
0
Very soft water
Tap water
1
Soft water
Tap water
2
Medium hard water
Distilled or demineralized water
3
Hard water
Distilled or demineralized water
4
Very hard water
Distilled or demineralized water
Čtverečky se změněnou barvou
Tvrdost vody
Doporučení ohledně vody
0
Velmi měkká voda
Kohoutková voda
1
Měkká voda
Kohoutková voda
2
Středně tvrdá voda
Destilovaná nebo demineralizovaná voda
3
Tvrdá voda
Destilovaná nebo demineralizovaná voda
4
Velmi tvrdá voda
Destilovaná nebo demineralizovaná voda
Felter med farveskift
DA 0
DE
FI
Vandets hårdhedsgrad
Vandanbefaling
Meget blødt vand
Vand fra vandhanen
1
Blødt vand
Vand fra vandhanen
2
Middelhårdt vand
Destilleret eller demineraliseret vand
3
Hårdt vand
Destilleret eller demineraliseret vand
4
Meget hårdt vand
Destilleret eller demineraliseret vand
Vierecke mit Farbveränderung
Wasserhärte
Empfohlenes Wasser
0
Sehr weiches Wasser
Leitungswasser
1
Weiches Wasser
Leitungswasser
2
Mittelhartes Wasser
Destilliertes oder demineralisiertes Wasser
3
Hartes Wasser
Destilliertes oder demineralisiertes Wasser
4
Sehr hartes Wasser
Destilliertes oder demineralisiertes Wasser
Ruudut, joiden väri on
muuttunut
Veden kovuus
Vesisuositus
0
Hyvin pehmeä vesi
Vesijohtovesi
1
Pehmeä vesi
Vesijohtovesi
2
Keskikova vesi
Tislattu tai demineralisoitu vesi
3
Kova vesi
Tislattu tai demineralisoitu vesi
4
Erittäin kova vesi
Tislattu tai demineralisoitu vesi
11
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 11
15/12/14 11:30
Carrés ayant changé de couleur
FR
NL
PL
Recommandation de l’eau
0
Eau très douce
Eau du robinet
1
Eau douce
Eau du robinet
2
Eau peu calcaire
Eau distillée ou déminéralisée
3
Eau calcaire
Eau distillée ou déminéralisée
4
Eau très calcaire
Eau distillée ou déminéralisée
Megváltozott színű négyzetek
Vízkeménység
Vízzel kapcsolatos javaslat
HU 0
KK
Dureté de l’eau
Nagyon lágy víz
Csapvíz
1
Lágy víz
Csapvíz
2
Közepesen kemény víz
Desztillált vagy ioncserélt víz
3
Kemény víz
Desztillált vagy ioncserélt víz
4
Nagyon kemény víz
Desztillált vagy ioncserélt víz
Түсі өзгерген шаршылар
Су қаттылығы
Қолданылатын су бойынша ұсыныс
0
Өте жұмсақ су
Кран суы
1
Жұмсақ су
Кран суы
2
Қаттылығы орташа су
Дистильденген немесе минералсызданған су
3
Қатты су
Дистильденген немесе минералсызданған су
4
Өте қатты су
Дистильденген немесе минералсызданған су
Vakjes met veranderde
kleur
Waterhardheid
Wateraanbeveling
0
Zeer zacht water
Kraanwater
1
Zacht water
Kraanwater
2
Gemiddeld hard water
Gedestilleerd of gedemineraliseerd water
3
Hard water
Gedestilleerd of gedemineraliseerd water
4
Zeer hard water
Gedestilleerd of gedemineraliseerd water
Kwadratowe pola, które Twardość wody
zmieniły kolor
Zalecenia dotyczące wody
0
Bardzo miękka woda
Woda z kranu
1
Miękka woda
Woda z kranu
2
Średnio twarda woda
Woda destylowana lub zdemineralizowana
3
Twarda woda
Woda destylowana lub zdemineralizowana
4
Bardzo twarda woda
Woda destylowana lub zdemineralizowana
12
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 12
15/12/14 11:30
RU
SK
SV
TR
Количество делений,
поменявших цвет
Уровень жесткости
воды
Рекомендации по использованию воды
0
Очень мягкая вода
Водопроводная вода
1
Мягкая вода
Водопроводная вода
2
Вода средней жесткости
Дистиллированная или
деминерализованная вода
3
Жесткая вода
Дистиллированная или
деминерализованная вода
4
Очень жесткая вода
Дистиллированная или
деминерализованная вода
Štvorčeky so zmenenou
farbou
Tvrdosť vody
Odporúčania pre druh vody
0
Veľmi mäkká voda
Voda z vodovodu
1
Mäkká voda
Voda z vodovodu
2
Stredne tvrdá voda
Destilovaná alebo demineralizovaná voda
3
Tvrdá voda
Destilovaná alebo demineralizovaná voda
4
Veľmi tvrdá voda
Destilovaná alebo demineralizovaná voda
Rutor som ändrar färg
Vattnets hårdhetsgrad
Vattenrekommendation
0
Mycket mjukt vatten
Kranvatten
1
Mjukt vatten
Kranvatten
2
Medelhårt vatten
Destillerat eller demineraliserat vatten
3
Hårt vatten
Destillerat eller demineraliserat vatten
4
Mycket hårt vatten
Destillerat eller demineraliserat vatten
Su önerisi
Renk değiştiren kare sayısı
Su sertliği
0
Çok yumuşak su
Musluk suyu
1
Yumuşak su
Musluk suyu
Вода з-під крана
2
Orta sertlikte su
Saf veya demineralize su
Дистильована чи демінералізована вода
3
Sert su
Saf veya demineralize su
Дистильована чи демінералізована вода
4
Çok sert su
Saf veya demineralize su
Дистильована чи демінералізована вода
Квадратики, які
змінили колір
UK
Жорсткість води
Рекомендації щодо води
0
Дуже м’яка вода
Вода з-під крана
1
М’яка вода
Вода з-під крана
2
Вода середньої жорсткості
Дистильована чи демінералізована вода
3
Жорстка вода
Дистильована чи демінералізована вода
4
Дуже жорстка вода
Дистильована чи демінералізована вода
13
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 13
15/12/14 11:30
ENDo not add perfume, water from tumble
dryer, vinegar, magnetically treated water (e.g.,
Aqua+), starch, descaling agents, ironing aids,
chemically descaled water or other chemicals
as they may cause water spitting, brown
staining or damage to your appliance.
CSNepřidávejte parfém, vodu ze sušičky, ocet,
magneticky šetřenou vodu (např. Aqua+),
škrob, odvápňovací prostředky, přípravky
pro usnadnění žehlení, vodu s chemicky
odstraněným vodním kamenem nebo
jiné chemikálie, protože by mohlo dojít ke
vystřikování, vzniku hnědých skvrn nebo
poškození zařízení.
DA
Tilsæt ikke parfume, vand fra en
tørretumbler, eddike, magnetisk
behandlet vand (f.eks. Aqua+), stivelse,
afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk
afkalket vand eller andre kemikalier, da de
kan medføre vandstænk, brune pletter eller
skader på apparatet.
DE
eben Sie kein Parfüm, Wasser aus
G
dem Wäschetrockner, Essig, magnetisch
behandeltes Wasser (z. B. Aqua+),
Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelhilfsmittel,
chemisch entkalktes Wasser oder andere
Chemikalien hinzu, da dies zu Austreten
von Wasser, braunen Flecken oder Schäden
am Gerät führen kann.
FI
Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun
vettä, magnetisoitua vettä (esim. Aqua+)
tai vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä,
kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti
puhdistettua vettä tai muita kemikaaleja,
koska se voi vahingoittaa laitetta tai
aiheuttaa veden pirskahtelua ja ruskeita
tahroja silitettävään kankaaseen.
FR
N’ajoutez pas de parfum, d’eau provenant
du sèche-linge, de vinaigre, d’eau
magnétique (par ex. Aqua+), d’amidon,
de détartrants, de produits d’aide au
repassage ou d’autres agents chimiques
dans le réservoir d’eau car ils peuvent
entraîner des projections d’eau, des taches
marron ou des dommages à votre appareil.
HU
Ne öntsön bele parfümöt, szárítógépből
származó vizet, ecetet, mágnesesen
kezelt vizet (pl. Aqua+), keményítőt,
vízkőmentesítő szert, vasalási
segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített
vizet és más vegyi anyagokat, mivel ezek
vízszivárgáshoz, barna foltok képződéséhez,
illetve a készülék károsodásához
vezethetnek.
KK
Иістендірілген суды, киім құрғатқыштан
алынған суды, сірке суын, магниткпен
өңделген суды (мысалы, Aqua+),
крахмалды, қақ түсіру заттарын, үтіктеуді
жеңілдететін сұйықтықты, химиялық қақтан
тазартылған су немесе басқа химикаттарды
пайдаланбаңыз, себебі бұдан судың
шашырауы, қоңыр дақтардың қалуы немесе
құралдың зақымдалуы мүмкін.
NL
oeg geen parfum, condensatiewater
V
van de wasdroger, azijn, magnetisch
behandeld water (bijv. Aqua+), stijfsel,
ontkalkingsmiddelen, strijkhulpmiddelen,
chemisch ontkalkt water of andere
chemische stoffen toe. Deze kunnen
bruine vlekken en schade aan uw apparaat
veroorzaken en ervoor zorgen dat er
water uit uw apparaat spat.
14
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 14
15/12/14 11:30
PL
Nie należy dodawać perfum, wody
z suszarek bębnowych, octu, wody
namagnetyzowanej (np. Aqua+),
krochmalu, środków do usuwania
kamienia lub ułatwiających prasowanie,
wody odwapnionej chemicznie ani
żadnych innych środków chemicznych,
gdyż może to spowodować wyciek
wody, powstawanie brązowych plam lub
uszkodzenia urządzenia.
RU
о избежание появления протечек,
В
коричневых пятен или повреждения
устройства не добавляйте в прибор
душистую воду, воду из сушильной машины,
уксус, воду, обработанную магнитным
полем (например, Aqua+), крахмал,
средства очистки от накипи, добавки
для глажения, химические вещества или
воду, подвергшуюся очистке от накипи с
использованием химических средств.
SK
Nepridávajte parfumy, vodu zo sušičky
bielizne, ocot, magneticky upravenú
vodu (napr. Aqua+), škrob, prostriedky
na odstránenie vodného kameňa,
prostriedky na uľahčenie žehlenia, chemicky
zmäkčenú vodu ani žiadne iné chemické
látky, pretože môžu spôsobiť vyprskovanie
vody, hnedé škvrny alebo poškodiť
zariadenie.
1
2
SV
nvänd inte parfym, vatten från
A
torktumlare, ättika, magnetiskt behandlat
vatten (t.ex. Aqua+), stärkelse,
avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt
avkalkat vatten eller andra kemikalier
eftersom det kan orsaka vattenstänk, bruna
fläckar eller skada på apparaten.
TR
Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere
sebep olabileceğinden ve cihazınıza zarar
verebileceğinden su haznenize parfüm,
kurutma makinesinde biriken su, sirke,
işlenmiş su (örn. Aqua+), kola, kireç çözücü
maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler,
kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya
başka kimyasallar eklemeyin.
UK
Не додавайте парфуми, воду із сушильної
машини, оцет, оброблену магнітним
способом воду (наприклад, Aqua+),
крохмаль, речовини для видалення накипу,
засоби для прасування, воду після хімічного
видалення накипу чи інші хімічні речовини,
оскільки вони можуть спричинити
розбризкування води, появу коричневих
плям чи пошкодження пристрою.
3
15
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 15
15/12/14 11:30
ENThe light goes on when the steamer is
plugged in.
It takes approximately 45 seconds for the
steamer to heat up sufficiently and be
ready for use.
When steam is ready, direct the steam
away for a few seconds before you begin
your session, as the initial steam may
contain water droplets.
Always keep the steam trigger pressed
continuously during steaming.
The steaming process can create small wet
spots in the garment. The garment may
also be slightly damp due to the steam.
After your session, leave your garment out
to dry before you keep or wear it.
For more tips on how to steam different
types of garments, please visit
www.philips.com/garmentsteamers.
CS
Jakmile napařovač zapojíte, rozsvítí se
kontrolka.
Napařovač se přibližně po 45 sekundách
zahřeje na správnou teplotu a bude
připraven k použití.
Jakmile bude pára připravena, namiřte její
proud na pár sekund mimo, než začnete
napařovat, protože počáteční pára může
obsahovat kapky vody.
Během napařování vždy držte spoušť páry
nepřetržitě stisknutou.
Pokud jsou na napařovací ploše kapky vody,
otřete ji před napařováním hadříkem.
Napařování může způsobit na oděvech
malé vlhké body. Oděv může vlivem páry
také lehce navlhnout.
Po dokončení nechte oděv uschnout, než
ho uklidíte nebo si ho oblečete.
Další tipy, jak napařovat různé typy oděvů,
naleznete na adrese www.philips.com/
garmentsteamers.
DA
Lyset tændes, når steameren sættes i
stikkontakten.
Det tager ca. 45 sekunder for steameren at
varme tilstrækkeligt op, så den er klar til brug.
Når dampen er klar, rettes dampstrålen
væk i et par sekunder, før du begynder
behandlingen, idet den første damp kan
indeholde vanddråber.
Hold altid dampudløseren konstant nede
under dampning.
Hvis der er vanddråber på damppladen, kan
du tørre det af med en klud, før du damper.
Dampningsprocessen kan skabe små våde
pletter på tøjet. Tøjet kan også blive let
fugtigt på grund af damp.
Efter behandlingen skal du hænge tøjet til
tørre, før du opbevarer eller bærer det.
Du kan finde flere tip om, hvordan du
damper forskellige typer tøj på
www.philips.com /garmentsteamers.
DE
Das Licht leuchtet auf, wenn das Gerät
angeschlossen ist.
Es dauert ungefähr 45 Sekunden, bis das
Gerät ausreichend erwärmt und bereit zur
Verwendung ist.
Sobald die für den Dampfvorgang
erforderliche Temperatur erreicht ist, halten
Sie das dampfausstoßende Gerät vor dem
Gebrauch für einige Sekunden in eine
andere Richtung, da der erste ausstoßende
Dampf Wassertropfen enthalten kann.
Halten Sie während des Dampfbügelns den
Dampfauslöser immer durchgehend gedrückt.
Der Dampfvorgang kann kleine feuchte
Stellen auf der Kleidung erzeugen. Das
Kleidungsstück kann aufgrund des Dampfes
außerdem etwas feucht werden.
Lassen Sie die Kleidung nach dem
Dampfvorgang vollständig trocknen, bevor
Sie sie in den Schrank räumen oder anziehen.
Weitere Tipps zum Dampfbügeln
verschiedener Arten von Stoffen
finden Sie unter www.philips.com/
garmentsteamers.
16
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 16
15/12/14 11:30
FI
Valo syttyy, kun höyrystimeen kytketään virta.
öyrystin kuumenee riittävään lämpötilaan
H
noin 45 sekunnissa ja on tämän jälkeen
käyttövalmis.
Kun laite on valmis, suuntaa höyryä poispäin
muutaman sekunnin ajan, koska höyrytyksen
alussa höyrystimestä voi valua vesitippoja.
Pidä höyrypainiketta pohjassa koko
höyrytyksen ajan.
Pyyhi höyrytyslevyllä olevat vesipisarat
kankaalla e nnen höyrytystä.
Höyrytyksen jäljiltä vaatteeseen voi jäädä
pieniä märkiä kohtia tai se voi tuntua kostealta.
Aseta vaate kuivumaan höyrytyksen
jälkeen, ennen kuin asetat sen kaappiin tai
puet vaatteen päälle.
Ohjeita erityyppisten vaatteiden
höyrytykseen on osoitteessa
www.philips.com/garmentsteamers.
FR
Le voyant s’allume lorsque le défroisseur
est branché.
Il faut environ 45 secondes au défroisseur
pour chauffer suffisamment et être prêt
pour l’utilisation.
Lorsque la vapeur est prête pour utilisation,
commencez par l’éloigner quelques secondes
avant de débuter votre séance car la vapeur
initiale peut contenir des gouttes d’eau.
Maintenez toujours la gâchette vapeur
enfoncée de manière continue pendant que
vous repassez.
Le défroissage à la vapeur peut créer des
petites zones humides sur le vêtement.
Celui-ci peut également être légèrement
mouillé en raison de la vapeur.
Après votre séance, laissez votre vêtement
à l’air libre pour le sécher avant de le
ranger ou de le porter.
Pour davantage de conseils sur la manière
de défroisser différents types de vêtement,
consultez le site Web
www.philips.com/garmentsteamers.
HU
A gőzölő hálózati aljzatba
csatlakoztatásakor a fény kigyullad.
A gőzölő megfelelő felmelegedéséhez
és használatra kész állapotához kb.
45 másodperc szükséges.
Ha a gőzölő készen áll, a gőzölés
megkezdése előtt néhány másodpercig
irányítsa másfelé a gőzt, mivel a kezdeti gőz
vízcseppeket tartalmazhat.
Gőzölés közben mindig tartsa folyamatosan
lenyomva a gőzvezérlő gombot.
Ha a gőzölőtalpon vízcseppek jelennek meg,
a gőzölés előtt törlőruhával törölje le azokat.
A gőzölés következtében a ruhán kis
nedves foltok jelenhetnek meg. A gőz miatt
a ruha enyhén nedves is lehet.
A művelet után hagyja megszáradni a ruhát,
mielőtt elrakná vagy felvenné azt.
A különféle ruhák gőzölésével kapcsolatos
további tippekért látogasson el ide:
www.philips.com/garmentsteamers.
KK
Бу үтігі токқа қосылғанда шам жанады.
Бу үтігінің жеткілікті қызуы мен
пайдалануға дайын болуы үшін 45 секунд
уақыт алады.
Бу дайын болғанда сеансты бастамас
бұрын буды бірнеше секунд басқа жаққа
бағыттаңыз, себебі алғашқы буда су
тамшылары болуы мүмкін.
Әрдайым бумен үтіктеу кезінде бу
шығару түймесін үздіксіз басып тұрыңыз.
Бумен үтіктеу процесінде киімде кішкене
сулы іздер болуы мүмкін. Киім де буға
байланысты сәл дымқылдануы мүмкін.
Сеанстан кейін, сақтап қоймас немесе
кимес бұрын киімді кептіріп алыңыз.
Түрлі киімдерді бумен үтіктеуге қатысты
кеңестерді алу үшін, мына торапқа кіріңіз:
www.philips.com/garmentsteamers.
17
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 17
15/12/14 11:30
NL
et lampje gaat branden wanneer u de
H
stekker in het stopcontact steekt.
Na ongeveer 45 seconden is de stomer
voldoende opgewarmd en klaar voor gebruik.
Richt de stoom gedurende enkele
seconden van u af wanneer deze de juiste
temperatuur heeft bereikt, aangezien de
eerste stoom waterdruppels kan bevatten.
Houd de stoomhendel ingedrukt tijdens
het stomen.
Bij het stomen kunnen er kleine natte
plekjes op de kleding ontstaan.
De kledingstukken kunnen na het stomen
ook enigszins vochtig zijn.
Laat het kledingstuk na de sessie drogen
voordat u het opbergt of draagt.
Voor meer tips over het stomen van
verschillende soorten kledingstukken
gaat u naar www.philips.com/
garmentsteamers.
PL
Po podłączeniu urządzenia parowego do
zasilania zaświeci się jego wskaźnik.
Nagrzewanie urządzenia parowego trwa
około 45 sekund, po upływie których jest
ono gotowe do użytku.
Gdy para jest gotowa, skieruj jej strumień
z dala od odzieży na kilka sekund przed
rozpoczęciem sesji, ponieważ początkowy
strumień pary może zawierać krople wody.
Podczas prasowania parowego nie zwalniaj
przycisku włączania pary.
Jeśli na płytce parowej znajdują się
jakiekolwiek krople wody, zetrzyj je szmatką
przed rozpoczęciem prasowania parowego.
Prasowanie parowe może spowodować,
że na odzieży pojawią się niewielkie mokre
punkty. Odzież może być również lekko
wilgotna z powodu pary.
Po zakończeniu sesji pozostaw odzież
do wyschnięcia przed jej założeniem lub
odłożeniem.
Więcej wskazówek dotyczących
prasowania parowego różnych rodzajów
odzieży można znaleźć na stronie
www.philips.com/garmentsteamers.
RU
При подключении отпаривателя к сети
загорается индикатор.
Примерно через 45 секунд отпариватель
нагреется и будет готов к работе.
Когда отпариватель будет готов к работе,
включите подачу пара и направьте струю
пара в сторону в течение нескольких
секунд (первый выпуск пара может
содержать капли воды).
Во время отпаривания удерживайте
кнопку подачи пара нажатой.
Во время отпаривания на одежде могут
образовываться небольшие мокрые
пятна. Одежда также может быть
влажной из-за пара.
Перед тем как убрать на хранение
или надеть отпаренную вещь, дайте ей
хорошо высохнуть.
Дополнительные рекомендации по
отпариванию различных типов тканей
см. на веб-сайте www.philips.com/
garmentsteamers.
SK
Po zapojení naparovacieho zariadenia do
siete sa rozsvieti kontrolka.
Naparovacie zariadenie je po uplynutí
45 sekúnd dostatočne zahriate a
pripravené na používanie.
Keď je naparovacie zariadenie pripravené
na používanie, pred naparovaním
nasmerujte paru na pár sekúnd preč od
odevu, pretože para môže spočiatku
obsahovať kvapôčky vody.
Počas naparovania držte aktivátor pary
nepretržite stlačený.
Ak na naparovacej ploche ostali kvapôčky
vody, utrite ich pred naparovaním handričkou.
Po naparovaní môžu na oblečení ostať
mokré fliačiky. Oblečenie môže byť po
naparovaní mierne vlhké.
Po naparovaní nechajte oblečenie pred
nosením alebo odložením vyschnúť.
Ďalšie rady, ako naparovať rôzne druhy
oblečenia, nájdete na stránke
www.philips.com/garmentsteamers.
18
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 18
15/12/14 11:30
SV
TR
Lampan tänds när ångstrykjärnet ansluts.
Det tar cirka 45 sekunder för
ångstrykjärnet att värmas upp tillräckligt
och bli klart för användning.
När ångan är klar riktar du först ångan bort
från plagget i några sekunder eftersom den
första ångan kan innehålla vattendroppar.
Håll ångaktivatorn nedtryckt kontinuerligt
under användning.
Om det finns vattendroppar på ångplattan
torkar du bort dem med en trasa innan du
ångstryker.
Ångstrykningsprocessen kan bilda små våta
fläckar på plagget. Plagget kanske också blir
lätt fuktig på grund av ångan.
Efter ångstrykningen hänger du plagget på
tork innan du lägger undan eller använder det.
För fler tips om ångstrykning av olika typer
av plagg kan du besöka
www.philips.com/garmentsteamers.
uhar üreticinin fişi prize takıldığında ışık yanar.
B
Buhar üreticinin yeterince ısınması ve
kullanıma hazır olması yaklaşık 45 saniye sürer.
Buhar hazır olduğunda, işleme başlamadan
önce buharı birkaç saniyeliğine başka
bir yöne doğrultun. İlk üretilen buhar su
damlacıkları içerebilir.
Buharlama işlemi sırasında buhar tetiğini
sürekli olarak basılı tutun.
Buhar plakasında su damlacıkları varsa işleme
başlamadan önce plakayı bir bezle silin.
Buharlama işlemi kumaş üzerinde küçük
ıslak noktalar oluşmasına sebep olabilir.
Ayrıca kumaş, buharlama işlemi yüzünden
biraz nemli olabilir.
İşlemi tamamladıktan sonra kumaşı
kaldırmadan veya kullanmadan önce
kurumaya bırakın.
Farklı türde kumaşlara nasıl buharlama
yapılacağı hakkında daha fazla ipucu
için lütfen www.philips.com/
garmentsteamers adresini ziyaret edin.
UK
ісля під’єднання відпарювача до
П
електромережі засвічується індикатор.
Щоб відпарювач достатньо нагрівся і
був готовий до використання, потрібно
приблизно 45 секунд.
Коли пара буде готова, на кілька секунд
спрямуйте її вбік, а потім починайте
обробку, оскільки перша порція пари
може містити краплі води.
Під час відпарювання завжди тримайте
натисненою кнопку подачі пари.
Під час обробки парою на одязі можуть
з’явитися невеликі мокрі плями. Крім того,
через пару одяг може бути трохи вологим.
Після закінчення відпарювання залиште
одяг, щоб він висох, а потім ставте його
на місце чи одягайте.
Інші поради щодо відпарювання різних
типів одягу шукайте на сторінці
в Інтернеті www.philips.com/
garmentsteamers.
19
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 19
15/12/14 11:30
1
2
3
ENYou can dewrinkle garments more easily
if you spread the laundry properly after
you have washed it. Hang the garments on
hangers to dry them with fewer wrinkles.
FI
Voit suoristaa vaatteet helpommin, jos
levität pyykkisi kunnolla pesun jälkeen.
Ripusta vaatteet ripustimiin, jotta niihin jää
vähemmän ryppyjä.
CS
Oděvy snáze zbavíte záhybů, pokud
oblečení po vyprání řádně rozprostřete.
Oděvy při sušení pověste na ramínka, aby
bylo záhybů co nejméně.
FR
Le défroissage des vêtements est plus facile
si vous étendez correctement le linge une
fois lavé. Suspendez les vêtements sur des
cintres pour les faire sécher et éviter la
formation de plis.
DA Du kan lettere fjerne folder i tøjet, hvis du
spreder det korrekt efter vask. Hæng tøjet
på bøjler, så det tørrer med færre folder.
DE
Sie können Kleidungsstücke leichter
entknittern, wenn Sie die Wäsche nach
dem Waschen richtig ausbreiten. Hängen
Sie die Kleidungsstücke auf Kleiderbügel,
damit Sie mit weniger Falten trocknen.
HU
A ruhák könnyebben kisimíthatók, ha
mosás után megfelelően kiteríti azokat.
Vállfára akassza a ruhákat, hogy kevesebb
gyűrődés keletkezzen rajtuk.
KK
Киімдерді жуғаннан кейін дұрыс
жайсаңыз, қыржымын кетіру оңай болады.
Қыржымы аз етіп кептіру үшін киімдерді
ілгіштерге іліңіз.
20
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 20
15/12/14 11:30
NL
U kunt kledingstukken gemakkelijker
ontkreuken als u de was goed uitspreidt
nadat u het hebt gewassen. Hang de
kledingstukken op hangers om ze met
minder kreuken te drogen.
PL
Zagniecenia odzieży można łatwo usunąć,
prawidłowo rozkładając ją po praniu.
Zawieś ubrania na wieszakach, aby
wysuszyć je z mniejszą ilością zagnieceń.
RU
Процесс удаления складок может стать
проще, если расправлять вещи сразу
после стирки. Чтобы сократить число
складок, вешайте одежду на плечики.
SK
Oblečenie zbavíte pokrčených miest
jednoduchšie, ak po praní bielizeň
vhodne zavesíte. Zaveste oblečenie na
vešiaky a nechajte ho vyschnúť, aby ste
minimalizovali pokrčenie.
SV
Det tar cirka 45 sekunder för
ångstrykjärnet att värmas upp tillräckligt
och bli klart för användning.
När ångan är klar riktar du först ångan
bort från plagget i några sekunder
eftersom den första ångan kan innehålla
vattendroppar.
TR
Sadece belirli modellerde bulunmaktadır.
Çamaşırları yıkadıktan sonra düzgün bir
şekilde yayarsanız kumaşların kırışıklıkları
daha kolay açılacaktır. Daha az kırışıklıkla
kurumalarını sağlamak için kumaşları
askıya asın.
UK
Усунути складки на одязі буде
легше, якщо його належним чином
розпростати після прання. Підвісьте
одяг на вішаки для висушування із
меншою кількістю складок.
1
21
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 21
15/12/14 11:30
EN
F or shirts with buttons, close the first button
on the collar to help straighten the fabric.
When you are steaming, press the steamer
head against the garment. At the same
time, pull the sides of the garment with
your other hand to stretch it.
HU
Az ingeknél gombolja be a legfelső gombot,
hogy a szövet feszesebb legyen, így kisebb
a gyűrődés veszélye. Gőzöléskor szorítsa
a gőzölőfejet a ruhára. Ezzel egyidejűleg
a másik kezével feszítse ki a ruhát az
oldalainál fogva.
CS
U košilí s knoflíčky zapněte první knoflík na
límci, látka se pak lépe narovná.
Při napařování opřete hlavu napařovače
proti oděvu. Zároveň druhou rukou
natahujte oděv tažením za jeho okraje.
KK
Түймелері бар жейделер үшін матаны
түзету үшін жағадағы бірінші түймені
іліңіз.
Бумен үтіктегенде бу үтігінің басын
киімге басыңыз. Сол уақытта, созу үшін
киімнің шетінен екінші қолыңызбен
тартыңыз.
DA
å skjorter med knapper skal du lukke den
P
første knap på flippen, så stoffet glattes.
Når du damper, skal du trykke
damphovedet mod tøjet. Samtidig skal du
trække i tøjets sider med din anden hånd
for at strække det.
DE
Schließen Sie bei Oberteilen mit Knöpfen
den ersten Knopf am Kragen, damit der
Stoff schneller geglättet wird.
Drücken Sie für den Dampfvorgang
den Kopf der Dampfeinheit gegen das
Kleidungsstück. Ziehen Sie gleichzeitig
die Kleidung mit Ihrer anderen Hand
auseinander, um sie zu spannen.
FI
Jos paidassa on napit, sulje kauluksen ylin
nappi, jotta vaate suoristuu paremmin.
Aseta höyrystyksen aikana höyrystimen
pää vaatetta vasten. Venytä samalla kangasta
vetämällä vaatetta sivuista toisella kädellä.
FR
Pour les chemises à boutons, fermez le
premier bouton au niveau du col pour
mieux lisser le tissu.
Lorsque vous défroissez des vêtements à
la vapeur, appuyez la tête du défroisseur
contre le vêtement. Simultanément, tirez
sur les côtés du vêtement avec votre autre
main pour l’étirer.
NLVoor overhemden met knopen sluit u de
bovenste knoop bij de kraag om de stof
rechter te laten hangen.
Druk tijdens het stomen de stoomkop
op het kledingstuk. Trek tegelijkertijd de
zijkanten van het kledingstuk met uw
andere hand strak.
PL
W przypadku koszul z guzikami zapnij
pierwszy guzik przy kołnierzyku, aby ułatwić
sobie rozprostowanie tkaniny.
Podczas prasowania parowego dociskaj
dyszę urządzenia do ubrania. Jednocześnie
drugą ręką pociągaj za boki ubrania, aby je
rozprostować.
RU
Для разглаживания рубашек с
пуговицами застегните верхнюю
пуговицу, чтобы расправить ткань.
Во время отпаривания прижимайте
сопло отпаривателя к ткани, растягивая
ткань в стороны другой рукой.
SK
Košele s gombíkmi budú menej pokrčené,
ak zapnete prvý gombík na golieri.
Pri naparovaní pritlačte naparovaciu hlavicu
na oblečenie. Súčasne druhou rukou okraje
oblečenia jemným ťahom napínajte.
22
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 22
15/12/14 11:30
SV
Om det finns vattendroppar på ångplattan
torkar du bort dem med en trasa innan du
ångstryker.
Ångstrykningsprocessen kan bilda små våta
fläckar på plagget. Plagget kanske också blir
lätt fuktig på grund av ångan.
TR
2
umaşın düzelmesine yardımcı olmak için
K
gömleklerin yaka kısmındaki ilk düğmelerini
ilikleyin.
Buharı kullanırken buhar üretici başlığını
kumaşa bastırın. Aynı zamanda, diğer elinizle
kumaşın kenarlarını çekerek gerin.
UK
Щоб обробити парою сорочки з
ґудзиками, застебніть перший ґудзик на
комірі для випрямлення тканини.
Під час обробки парою притискайте
головку відпарювача до одягу. Тим часом
натягуйте боки одягу іншою рукою.
23
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 23
15/12/14 11:30
EN
old the trigger and move the steamer
H
horizontally along the collar.
CS
Stiskněte spoušť a pohybujte napařovačem
vodorovně podél límečku.
DA
Hold udløseren nede, og bevæg steameren
vandret langs kraven.
DE
Halten Sie den Auslöser gedrückt, und
bewegen Sie die Dampfeinheit horizontal
entlang des Kragens.
FI
Pidä painiketta painettuna ja liikuta
höyrystintä vaakasuoraan kaulusta pitkin.
FR
Maintenez enfoncée la gâchette et
déplacez le défroisseur horizontalement le
long du col.
HU
Az ingek zsebeinél mozgassa felfelé a
gőzölőfejet a szövet mentén.
KK
Бу шығару түймесін ұстап, жағаға қарай
бу үтігін көлденеңнен жылжытыңыз.
NL
oud de hendel ingedrukt en beweeg de
H
stomer horizontaal langs de kraag.
PL
Przytrzymaj przycisk włączania pary i
przesuwaj urządzenie parowe poziomo
wzdłuż kołnierzyka.
RU
Удерживая кнопку подачи пара,
перемещайте отпариватель
горизонтально вдоль воротничка.
SK
Pozdĺž goliera stlačte a podržte aktivátor
pary a naparovacím zariadením pohybujte
vodorovne.
SV
Knäpp översta knappen på skjortor med
knappar så sträcks tyget.
TR
Tetiği tutun ve buhar üreticiyi gömleğin
yakası üzerinde yatay olarak hareket ettirin.
UK
Утримуючи натисненою кнопку, ведіть
відпарювачем горизонтально по коміру.
3
24
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 24
15/12/14 11:30
o steam sleeves, start from the shoulder
T
area and move the steamer head
downwards. Steam while you pull the sleeve
diagonally down with the other hand.
NL
Als u mouwen wilt stomen, begint u bij het
schoudergebied te stomen en beweegt u de
stoomkop omlaag. Stoom terwijl u de mouw
met de andere hand schuin omlaag trekt.
CS
Při napařování rukávů začněte v oblasti
ramen a pohybujte hlavou napařovače
směrem dolů. Napařujte a zároveň druhou
rukou natahujte diagonálně rukáv směrem
dolů.
PL
Aby wyprasować rękawy, rozpocznij
prasowanie od obszaru ramion i przesuwaj
urządzenie parowe w dół. Prasuj, drugą
ręką pociągając za rękaw ukośnie w dół.
EN
DA
Når du damper ærmer, skal du starte fra
skulderområdet og bevæge damphovedet
nedad. Damp, mens du trækker ærmet
nedad med den anden hånd.
DE
Beginnen Sie beim Glätten von Ärmeln am
Schulterbereich, und bewegen Sie den Kopf
der Dampfeinheit abwärts. Glätten Sie den
Ärmel, während Sie ihn mit der anderen
Hand diagonal nach unten ziehen.
FI
Kun höyrytät hihoja, aloita hartioista ja
liikuta höyrystimen päätä alaspäin. Jatka
höyrystämistä ja vedä samalla hihaa viistosti
alaspäin toisella kädellä.
FR
Pour défroisser les manches, commencez
par la partie de l’épaule et déplacez la tête
du défroisseur vers le bas. Défroissez tout
en tirant la manche diagonalement vers le
bas avec l’autre main.
HU
Tartsa lenyomva a gombot, és a gallér
mentén húzza vízszintesen a gőzölőt.
Az ingujjak vasalásánál kezdje a gőzölést a
vállrésztől, és mozgassa lefelé a gőzölőfejet.
Miközben gőzöl, a másik kezével húzza
lefelé az ingujjat átlós irányban.
RU
Отпаривая рукава, начинайте с плечей и
перемещайте сопло отпаривателя вниз.
Свободной рукой оттягивайте рукав
вниз по диагонали.
SK
Pri naparovaní rukávov začnite od pliec a
naparovacou hlavicou pohybujte smerom
nadol. Rukáv pri naparovaní ťahajte druhou
rukou šikmo nadol.
SV
Pressa ånghuvudet mot plagget när du
ångstryker. På samma gång drar du i
plaggets sidor med din andra hand för att
sträcka ut det.
TR
ömlek kollarına buharlama yaparken
G
buhar üretici başlığını omuz bölgesinden
başlayıp aşağı doğru hareket ettirin. Diğer
elinizle gömleğin kolunu çapraz şekilde
aşağı doğru çekerken buharlama yapın.
UK
Щоб обробити парою рукави, почніть
з області плеча та ведіть головкою
відпарювача донизу.
4
KK
Жеңін үтіктеу үшін иығынан бастап, бу
үтігінің басын төмен қарай жылжытыңыз.
Екінші қолыңызбен жеңін көлденең
төмен тартыңыз.
25
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 25
15/12/14 11:30
EN
F or shirt pockets, move the steamer head
upwards against the fabric.
The appliance can be used for creating a
natural look and for quick touch-ups. For
garments with tough wrinkles and for a
more formal look, it is recommended to
use an iron in addition.
CS
U kapsiček košile pohybujte hlavou
napařovače nahoru proti látce.
Přístroj je možné použít k dosažení
přirozeného vzhledu a k rychlým opravám
záhybů. U oděvů s výraznými záhyby
a pro dosažení více formálního vzhledu
doporučujeme používat také žehličku.
DA
Ved skjortelommer skal du flytte
damperhovedet opad mod stoffet.
Apparatet kan anvendes til at give et
naturligt look og til hurtig strygning. Til
tøj med vanskelige folder og for et mere
formelt udseende anbefales det også at
anvende et strygejern.
DE
Für Hemdtaschen bewegen Sie den Kopf
der Dampfeinheit auf dem Stoff nach oben.
Das Gerät kann verwendet werden, um
einen natürlichen Look zu erzeugen
und um Kleidung schnell aufzufrischen.
Bei Kleidungsstücken mit hartnäckigen
Falten und für ein formelleres Aussehen
wird zusätzlich die Verwendung eines
Bügeleisens empfohlen.
FI
Kun höyrytät hihoja, aloita hartioista ja
liikuta höyrystimen päätä alaspäin. Jatka
höyrystämistä ja vedä samalla hihaa viistosti
alaspäin toisella kädellä.
Käsittele paidan taskut liikuttamalla
höyrystimen päätä ylöspäin kangasta pitkin.
FR
Pour les poches de chemise, déplacez la tête
du défroisseur vers le haut contre le tissu.
L’appareil peut être utilisé pour créer un
look naturel et pour des retouches rapides.
Pour les vêtements très froissés et pour
un look plus formel, il est recommandé
d’utiliser un fer également.
HU A gőzölő természetes hatás elérésére
és gyors korrekciókra szolgál. Erősen
gyűrött ruhákhoz, és ha különösen elegáns
megjelenést szeretne, a gőzölést követően
vasalót is használjon.
KK
Жейде қалтасы үшін матаға қарсы
жоғары жылжытыңыз.
Бұл құралды табиғи көрініс және
жылдам сәндеу үшін пайдалануға болады.
Қыржым киімдер үшін және ресми көріну
үшін сонымен қатар үтікті пайдалану
ұсынылады.
NL
oor zakken in overhemden beweegt u de
V
stoomkop omhoog tegen de stof.
Het apparaat kan worden gebruikt voor
het creëren van een natuurlijke look en
om kledingstukken snel bij te werken.
Voor kledingstukken met hardnekkige kreuken
en voor een formelere look wordt het
aangeraden ook een strijkijzer te gebruiken.
PL
Aby wyprasować kieszenie koszuli,
przesuwaj urządzenie parowe w górę tkaniny.
Urządzenia można używać do nadawania
odzieży naturalnego wyglądu oraz
szybkiego jej odświeżania. W przypadku
ubrań z mocnymi zagnieceniami oraz
w celu osiągnięcia bardziej oficjalnego
wyglądu dodatkowo zaleca się użycie
tradycyjnego żelazka.
RU
Разглаживая карманы на рубашке,
перемещайте сопло отпаривателя вверх.
Прибор можно использовать для
быстрого отпаривания одежды и
придания вещам естественного
вида. Для отпаривания одежды с
глубокими складками и создания более
официального образа рекомендуем
дополнительно воспользоваться утюгом.
26
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 26
15/12/14 11:30
SK
Pri naparovaní vreciek košieľ pohybujte
naparovacou hlavicou po látke smerom
nahor.
Zariadenie môžete používať na vytvorenie
prirodzeného vzhľadu oblečenia, ako aj na
rýchle úpravy. V prípade veľmi pokrčeného
oblečenia a pre skutočne bezchybný vzhľad
odporúčame použiť aj žehličku.
TR
SV
UK
Обробляйте рукав парою, тягнучи його
донизу по діагоналі іншою рукою.
Пристрій можна використовувати для
створення природного вигляду та
швидкого догляду. Для дуже зім’ятого
одягу, а також для надання одягу більш
офіційного вигляду, рекомендується
використовувати ще й праску.
åll ned aktivatorn och rör ångstrykjärnet
H
vågrätt längs kragen.
När du ångstryker ärmar börjar du från
axelområdet och för ånghuvudet nedåt.
Ångstryk samtidigt som du drar ärmen
diagonalt nedåt med den andra handen.
5
ENKeep the steamer head a slight distance
away from dresses with frills, ruffles, ruching
or sequins. Use only the steam to loosen
the fabric. You can also steam from the
inside.
CS
U šatů s volány, řasením, nabíráním nebo
s flitry udržujte hlavu napařovače kousek
od látky. Napařujte pouze k uvolnění látky.
Můžete také napařovat zevnitř.
DA
Hold damphovedet en smule væk fra kjoler
med rucher og lignende detaljer. Brug kun
dampen til at løsne stoffet. Du kan også
dampe fra indersiden.
İşlemi gömlek ceplerine uygularken buhar
üretici başlığını kumaşa bastırıp yukarı
doğru hareket ettirin.
Cihaz doğal bir görünüm oluşturmak ve
hızlı rötuşlar yapmak için kullanılabilir. Zorlu
kırışıklıklara sahip kumaşlar ve daha resmi
bir görünüm için buhar üreticiye ek olarak
ütü de kullanmanız önerilir.
DE
Halten Sie zwischen dem Kopf der
Dampfeinheit und Kleidern mit Rüschen,
Spitze oder Pailletten etwas Abstand.
Verwenden Sie den Dampf in diesem Fall
nur, um die Stoffe zu lockern. Sie können
Dampf auch auf der Innenseite anwenden.
FI
Jos asussa on röyhelöitä tai paljetteja,
pidä höyrystimen pää irti kankaasta. Käytä
höyryä vain kankaan kireyden poistamiseen.
Voit käyttää höyrystintä myös vaatteen
sisäpuolella.
27
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 27
15/12/14 11:30
FR
Maintenez le défroisseur à une certaine
distance pour les robes ornées de volants,
de ruches, de paillettes ou les robes
plissées. Dans ce cas, utilisez la vapeur
uniquement pour assouplir le tissu. Vous
pouvez également défroisser un vêtement
de l’intérieur.
HU
Ha fodros, zsabós vagy flitteres ruhát
vasal, a gőzölőt egy kissé távolabb tartsa
a ruhától. A gőzölést csak a szövet
felpuhítására használja. A ruhát belülről is
gőzölheti.
KK
Бу үтігінің басын әшекейлері, шілтері,
желбіршектері немесе жылтырақтары
бар көйлектерден сәл алыстау ұстаңыз.
Матаны жұмсарту үшін тек буды
пайдаланыңыз. Сіз ішкі жағынан да бумен
үтіктей аласыз.
NL
Houd de stoomkop op enige afstand
van jurken met franjes, plooien, ruches
of lovertjes. Gebruik alleen de stoom
om de stof los te maken. U kunt ook van
binnenuit stomen.
PL
Trzymaj dyszę parową w niewielkiej
odległości od sukienek z falbanami,
marszczeniami, przymarszczeniami lub
cekinami. W ich przypadku para służy
wyłącznie do rozluźnienia tkaniny. Można
także użyć dyszy parowej od wewnątrz.
RU
Отпаривая платья с воланами, рюшами,
плиссе, пайетками, держите сопло
отпаривателя на небольшом расстоянии
от ткани. Разглаживайте ткань только
с помощью пара. Вы также можете
отпаривать ткань с изнанки.
SK
Pri šatách s volánmi, riasením alebo flitrami
udržiavajte naparovaciu hlavicu trochu
ďalej od látky. V tomto prípade oblečenie
parou iba prevzdušnite. Oblečenie môžete
naparovať aj z vnútornej strany.
SV
Håll ånghuvudet en bit från klänningar med
volanger, krås, rysch eller paljetter. Använd
endast ångan för att släta ut tyget. Du kan
även ångstryka från insidan.
TR
Buhar üretici başlığını fırfırlı, katlı, büzdürmeli
ve payetli elbiselere çok fazla yaklaştırmayın.
Kumaşları düzeltmek için sadece buharı
kullanın. Elbiselerin içinden de buhar
püskürtebilirsiniz.
UK
Пристрій можна використовувати для
створення природного вигляду та
швидкого догляду. Для дуже зім’ятого
одягу, а також для надання одягу більш
офіційного вигляду, рекомендується
використовувати ще й праску.
1
28
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 28
15/12/14 11:30
EN
F or dresses with large flat surfaces, press the
steamer head against the fabric and gently
move it along the fabric for best result.
CS
U šatů s velkými plochými plochami
dosáhnete nejlepších výsledků opřením
hlavy napařovače proti látce a jemnými
pohyby podél látky.
DA
Ved kjoler med store flade overflader skal
du presse damphovedet mod stoffet og
forsigtigt bevæge det langs stoffet for at
opnå det bedste resultat.
DE
Für Kleider mit großen und glatten Flächen
drücken Sie den Kopf der Dampfeinheit
für optimale Ergebnisse auf den Stoff, und
bewegen ihn sanft entlang des Stoffes.
FI
Jos asussa on suuria tasaisia pintoja, saat
parhaan tuloksen asettamalla höyrystimen
pään kangasta vasten ja liikuttamalla sitä
kevyesti kangasta pitkin.
FR
our un meilleur résultat sur des robes
P
avec de grandes surfaces planes, appuyez
la tête du défroisseur contre le tissu et
déplacez-le doucement le long du tissu.
HU
Nagy sima felületekkel rendelkező ruhák
esetében nyomja a gőzölőfejet a szövetre,
majd óvatosan húzza végig a ruhán.
KK
Үлкен тегіс беттері бар көйлектер
үшін бу үтігі басын матаға басып, жақсы
нәтиже алу үшін жайлап матаның үстімен
жылжытыңыз.
NL
Voor jurken met grote vlakke
oppervlakken drukt u de stoomkop tegen
de stof en beweegt u deze voorzichtig
langs de stof voor het beste resultaat.
PL
W przypadku sukienek z dużymi gładkimi
powierzchniami dociskaj dyszę parową i
delikatnie przesuwaj ją wzdłuż tkaniny w
celu uzyskania najlepszych rezultatów.
RU
Разглаживая платья с большой ровной
поверхностью, для достижения лучших
результатов прижимайте сопло
отпаривателя к ткани и аккуратно
перемещайте вдоль ткани
SK
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri
naparovaní dlhých hladkých šiat, pritlačte
naparovaciu hlavicu na tkaninu a jemne ňou
pohybujte po látke.
SV
För klänningar med stora plana ytor kan du
trycka ånghuvudet mot tyget och försiktigt
föra det längs med tyget för bästa resultat.
TR
eniş ve düz yüzeyli elbiselere buharlama
G
yaparken buhar üretici başlığını kumaşa
bastırın ve en iyi sonucu almak için kumaş
üzerinde nazikçe gezdirin.
UK
Щоб обробити парою сукні з великими
рівними поверхнями, притисніть головку
відпарювача до тканини та легенько
ведіть нею по тканині для отримання
найкращого результату.
2
29
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 29
15/12/14 11:30
EN
he brush attachment improves steam
T
penetration into thick and heavy fabrics for
faster results.This is meant to be used with
steam. Hold the steam trigger and brush
slowly with the bristles touching the garment.
Note: Always unplug the steamer before
you attach or detach the brush attachment.
Be careful, the steamer head may still be hot.
CS
Kartáčový nástavec zlepšuje pronikání páry
do tlustých, těžkých látek, čímž dosáhnete
rychlejšího výsledku. Je určen pro použití
s párou. Stiskněte spoušť páry a pomalu
pohybujte kartáčem po oděvu.
Poznámka: Před připojením nebo odpojením
kartáčového nástavce vždy odpojte
napařovač ze zásuvky. Buďte opatrní, hlava
napařovače může být stále horká.
DA
Børsten forbedrer damppenetrationen
i tykke og tunge stoffer, så der opnås
hurtigere resultater. Dette er beregnet
til brug med damp. Hold dampudløseren
nede, og børst langsomt med børstehårene i
berøring med stoffet.
Bemærk:Tag altid stikket ud af damperen,
før du monterer eller fjerner børsten.Vær
forsigtig, damphovedet kan stadig være varmt.
DE
er Bürstenaufsatz erleichtert das
D
Eindringen des Dampfes in dicke und
schwere Stoffe und sorgt so für schnellere
Ergebnisse. Dieser sollte mit Dampf
verwendet werden. Halten Sie den
Dampfauslöser, und bürsten Sie langsam
mit den Borsten über das Kleidungsstück.
Hinweis: Ziehen Sie stets den Netzstecker
der Dampfeinheit aus der Steckdose,
bevor Sie den Bürstenkopf anbringen oder
entfernen. Vorsicht: Der Dampfkopf ist
möglicherweise noch heiß.
FI
arjaspää tehostaa höyrystimen käyttöä
H
paksujen ja raskaiden vaatteiden kanssa.
Pidä höyrystinpainiketta painettuna
ja harjaa hitaasti niin, että harjakset
koskettavat kangasta.
Huomautus: Katkaise höyrystimestä aina
virta ennen harjaspään irrottamista tai
liittämistä. Ole varovainen, sillä höyrystimen
pää voi olla kuuma.
FR
La brosse renforce la pénétration de la
vapeur dans les tissus épais et lourds pour un
résultat plus rapide. Elle est destinée à être
utilisée avec la vapeur. Maintenez la gâchette
vapeur enfoncée et brossez légèrement le
vêtement avec les poils de la brosse.
Remarque : débranchez toujours le
défroisseur avant de fixer ou de retirer
la brosse. Faites attention, la tête du
défroisseur peut être encore chaude.
HU
A gyorsabb eredmények érdekében a
kefefej elősegíti, hogy a gőz mélyebben
behatoljon a vastagabb és nehezebb
szövetekbe. A kefefejet gőzzel kell használni.
Tartsa nyomva a gőzvezérlő gombot,
és lassan húzza végig a kefét úgy, hogy a
sörték érintsék a ruhát.
Megjegyzés: A kefefej felhelyezését vagy
levételét megelőzően minden esetben
szüntesse meg a gőzölő tápellátását. Legyen
óvatos, mert a gőzölőfej még forró lehet.
KK
Щеткалы саптама жақсы нәтижелер
алу үшін қалың әрі ауыр маталарға
будың терең енуін жақсартады. Бұл
бумен пайдаланылатынын білдіреді.
Бу шығарғышты басып, қылшықтармен
киімдерді жайлап тараңыз.
Ескерту: щеткалы саптаманы салмас
немесе ажыратпас бұрын әрдайым бу
үтігін токтан ажыратыңыз. Абайлаңыз, бу
үтігінің басы әлі де ыстық болуы мүмкін.
30
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 30
15/12/14 11:30
NL
Het borstelhulpstuk zorgt dat stoom beter
doordringt in dikke en zware stoffen zodat u
sneller resultaten bereikt. Dit is bedoeld voor
gebruik met stoom. Houd de stoomknop
ingedrukt en veeg met de borstelharen
langzaam over het kledingstuk.
Opmerking: haal altijd de stekker van de
stomer uit het stopcontact voordat u het
borstelhulpstuk bevestigt of verwijdert.
Pas op, de stoomkop kan nog heet zijn.
PL
Nasadka ze szczotką poprawia wnikanie
pary w grube i ciężkie tkaniny, umożliwiając
uzyskanie szybszych rezultatów. Nasadka
jest przeznaczona do stosowania z parą.
Przytrzymaj przycisk włączania pary i powoli
przesuwaj włosiem szczotki po odzieży.
Uwaga! Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania przed założeniem lub zdjęciem
nasadki ze szczotką. Zachowaj ostrożność:
dysza parowa może nadal być gorąca.
RU
Насадка-щетка улучшает проникновение
пара в толстые и тяжелые ткани и
облегчает разглаживание складок.
Насадка предназначена для работы с
паром. Удерживая кнопку подачи пара,
медленно проводите насадкой по ткани.
Примечание. Перед тем как установить или
снять насадку-щетку, всегда отключайте
отпариватель от сети. Будьте осторожны,
сопло отпаривателя может быть горячим.
SV
Borsttillbehöret gör så att ångan lättare
tränger igenom tjockt och tungt tyg för
snabbare resultat. Det ska användas
med ånga. Håll ned ångaktivatorn, borsta
långsamt och låt borsten vidröra plagget.
Obs! Dra alltid ur ångstrykjärnet innan du
sätter dit eller tar bort borsttillbehöret. Var
försiktig eftersom ånghuvudet fortfarande
kan vara varmt.
TR
Fırça aparatı daha hızlı sonuçlar için buharın
kalın ve ağır kumaşlara daha kolay bir şekilde
işlemesini sağlar. Aparat, buhar ile kullanılmak
üzere üretilmiştir. Buhar tetiğine basın ve
fırçanın kılları kumaşa değecek şekilde yavaşça
fırçalayın.
Not: Fırça aparatını takarken veya çıkarırken
buhar üreticinin fişini mutlaka prizden çekin.
Dikkatli olun, buhar üretici hala sıcak olabilir.
UK Щітка-насадка покращує проникнення
пари в грубі та цупкі тканини для
швидшого отримання результатів.
Її розраховано на використання із
парою. Утримуйте натисненою кнопку
відпарювання і ведіть щіткою повільно,
торкаючись одягу щетиною.
Примітка. Перед під’єднанням чи
від’єднанням щітки-насадки завжди
від’єднуйте відпарювач від електромережі.
Будьте обережні, оскільки головка
відпарювача може бути ще гарячою.
SK
Hrubé a ťažké látky naparíte rýchlejšie
pomocou kefového nástavca, ktorý
zlepšuje prenikanie pary do oblečenia.
Kefový nástavec je navrhnutý na používanie
s parou. Stlačte a podržte aktivátor pary a
štetinami pomaly prechádzajte po oblečení.
Poznámka: Pred nasadením alebo
odpojením kefového nástavca zariadenie
vždy odpojte zo siete. Buďte pritom
opatrní, naparovacia hlavica môže byť stále
horúca.
31
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 31
15/12/14 11:30
1
3
2
ENClean the appliance and wipe any deposits
off the steamer head with a damp cloth
and a non-abrasive liquid cleaning agent.
Note: Never use scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such
as alcohol, petrol or acetone to clean the
appliance.
CS
Přístroj vyčistěte a všechny usazeniny
z hlavy napařovače utřete pomocí
navlhčeného hadříku s trochou
neabrazivního tekutého čisticího
prostředku.
Poznámka: K čištění přístroje nikdy
nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí
prostředky ani agresivní tekuté přípravky,
jako je například líh, benzín nebo aceton.
DE
Reinigen Sie das Gerät, und wischen Sie
etwaige Ablagerungen auf dem Kopf der
Dampfeinheit mit einem feuchten Tuch und
einem milden Reinigungsmittel ab.
Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen
des Geräts keine Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie
Alkohol, Benzin oder Azeton.
DA
engør apparatet, og tør eventuelle
R
aflejringer af damphovedet med en
fugtig klud og et ikke-ridsende flydende
rengøringsmiddel.
Bemærk: Brug aldrig skuresvampe,
slibende rengøringsmidler eller skrappe
rengøringsmidler såsom sprit, benzin eller
acetone til rengøring af apparatet.
FI
Puhdista laite ja pyyhi höyrystimen pään
tahrat kostealla liinalla ja naarmuttamattomalla
nestemäisellä puhdistusaineella.
Huomautus: älä käytä laitteen
puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä (kuten
alkoholia, bensiiniä tai asetonia).
FR
Nettoyez l’appareil et essuyez les dépôts
de la tête du défroisseur avec un chiffon
humide et un détergent liquide non abrasif.
Remarque : n’utilisez jamais de tampons
à récurer, de produits abrasifs ou de
détergents agressifs tels que de l’alcool, de
l’essence ou de l’acétone pour nettoyer
l’appareil.
32
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 32
15/12/14 11:30
HU
A készülék tisztítását és a gőzölőfejen
felhalmozódott lerakódások eltávolítását
nedves ruhával és enyhe tisztítófolyadékkal
végezze.
Megjegyzés: A készülék tisztításához ne
használjon dörzsszivacsot, súrolószert
vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt,
benzint vagy acetont).
KK
Құралды тазалап, бу үтігінің басын дымқыл
шүберекпен және қырмайтын (сұйық)
тазалау құралымен сүртіп алыңыз.
Ескерту: құралды тазалағанда, қыратын
шүберектерді, қырғыш тазалау
құралдарын, спирт, жанармай немесе
ацетон тәріздес сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
NL
Maak het apparaat schoon en veeg
eventuele verontreinigingen van de
stoomkop met een vochtige doek en een
niet-schurend, vloeibaar schoonmaakmiddel.
Opmerking: gebruik nooit schuursponzen,
schurende schoonmaakmiddelen of
agressieve vloeistoffen zoals alcohol,
benzine of aceton om het apparaat schoon
te maken.
PL
Wyczyść urządzenie i zetrzyj wszelkie
osady z dyszy parowej, korzystając z
wilgotnej szmatki i środka czyszczącego w
płynie niezawierającego środków ściernych.
Uwaga: do czyszczenia urządzenia nigdy nie
używaj czyścików, środków ściernych ani
żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna
lub aceton.
SK
Zariadenie očistite a všetky usadeniny na
naparovacej hlavici utrite vlhkou handrou a
jemným tekutým čistiacim prostriedkom.
Poznámka: Na čistenie zariadenia nikdy
nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace
prostriedky ani agresívne kvapaliny ako
alkohol, benzín alebo acetón.
SV
Rengör apparaten och torka bort
eventuella avlagringar på ånghuvudet
med en fuktig trasa och ett icke-slipande,
flytande rengöringsmedel.
Obs! Använd aldrig skursvampar, slipande
rengöringsmedel eller vätskor som
alkohol, bensin eller aceton till att rengöra
apparaten.
TR
UK ihazı temizleyin ve buhar üretici başlığı
C
üzerindeki kalıntıları nemli bir bez ve
aşındırıcı olmayan sıvı bir temizlik maddesi
ile silin.
Cihazı temizlemek için ovalama bezleri,
aşındırıcı temizlik malzemeleri ya da alkol,
benzin veya aseton gibi zarar verebilecek
sıvılar kullanmayın.
истіть пристрій та відкладення на
Ч
головці відпарювача вологою ганчіркою
і неабразивним рідким засобом для
чищення.
Примітка. У жодному разі не
використовуйте для чищення пристрою
жорстких губок, абразивних засобів чи
агресивних рідин для чищення, таких як
спирт, бензин чи ацетон.
RU
Очистку прибора, а также удаление
загрязнений на отпаривателе следует
проводить влажной тканью с небольшим
количеством мягкого жидкого моющего
средства.
Примечание. Запрещается использовать
для чистки прибора губки с абразивным
покрытием, абразивные чистящие
средства или растворители типа спирта,
бензина или ацетона.
33
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 33
15/12/14 11:30
1
2
3
34
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 34
15/12/14 11:30
ENAlways empty the water tank after use.
NL
CS
Po použití vždy vyprázdněte zásobník na
vodu.
PL
Zawsze opróżniaj zbiorniczek wody po
użyciu.
DA
RU
Выливайте воду из резервуара после
каждого использования.
Tøm altid vandbeholderen efter brug.
DE
Entleeren Sie den Wasserbehälter stets
nach Gebrauch.
FI
Tyhjennä vesisäiliö aina käytön jälkeen.
FR
Videz toujours le réservoir d’eau après
utilisation.
HU
Minden használat után ürítse ki a víztartályt.
KK
Әр қолданған сайын, әрдайым су
ыдысындағы суды төгіп отырыңыз.
1
4
2
Leeg het waterreservoir altijd na gebruik.
SK
Po použití vždy vyprázdnite zásobník na
vodu.
SV
Töm alltid vattentanken efter varje
användning.
TR
er kullanımdan sonra su haznesini
H
boşaltın.
UK
Завжди спорожняйте резервуар для
води після використання.
3
5
35
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 35
15/12/14 11:30
EN
Problem
Possible cause
Solution
The steamer does not
produce any steam.
The steamer has not heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for approx.
45 seconds before using it.
You have not pressed the steam trigger fully.
Press the steam trigger fully.
The water level in the water tank is too low.
Unplug the steamer and refill the water tank.
The water tank is not in place.
Insert the water tank properly.
You are holding the steamer upside down,
which makes it impossible for the steamer to
get water from the water tank.
Hold the steamer in upright position.
You are holding the steamer in horizontal
position to steam a garment on a flat surface.
This steamer is designed to be used in upright position on hanging garments. Do not
use the steamer in horizontal position or on
garments in horizontal position.
The water tank is not in place.
Insert the water tank properly.
The steamer has not heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for approx.
45 seconds before using it.
The steamer produces a
pumping sound/the handle
vibrates.
Water is pumped to the steamer head to be
converted into steam.
This is normal.
The steamer does not
heat up.
There is a connection problem.
Check if the mains plug is inserted properly
in the wall socket and if the wall socket is
working properly.
Problém
Možná příčina
Řešení
Napařovač nevytváří
žádnou páru.
Napařovač není dostatečně zahřátý.
Před použitím nechte napařovač zahřát
přibližně po dobu 45 sekund.
Nestiskli jste spoušť páry úplně.
Zcela stiskněte spoušť páry.
Hladina vody v nádržce je příliš nízká.
Odpojte napařovač ze zásuvky a doplňte
nádržku na vodu.
Nádržka na vodu není na svém místě.
Vložte nádržku na vodu správným způsobem.
Držíte napařovač vzhůru nohama, takže je
nemožné, aby napařovač nasál vodu z nádržky
na vodu.
Držte napařovač ve vzpřímené poloze.
Držíte napařovač ve vodorovné poloze a napařujete oděv položený na rovné ploše.
Tento napařovač je navržen pro použití ve
vzpřímené poloze na pověšené oděvy. Nepoužívejte napařovač ve vodorovné poloze
ani na oděvy ve vodorovné poloze.
Nádržka na vodu není na svém místě.
Vložte nádržku na vodu správným způsobem.
Napařovač není dostatečně zahřátý.
Před použitím nechte napařovač zahřát
přibližně po dobu 45 sekund.
Z napařovače je slyšet
zvuk čerpadla / rukojeť se
chvěje.
Čerpá se voda do hlavy parního čističe, aby se
mohla proměnit v páru.
To je normální jev.
Napařovač se nezahřeje.
Jde o problém s připojením.
Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zapojená v zásuvce a zda zásuvka funguje.
Water droplets drip from
the steamer head.
CS
Z hlavy parního čističe
kapou kapky vody.
36
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 36
15/12/14 11:30
DA
Problem
Mulig årsag
Løsning
Apparatet danner ikke
damp.
Steameren er ikke varmet tilstrækkeligt op.
Lad steameren varme op i ca. 45 sekunder,
før du bruger den.
Du har ikke trykket dampudløseren
helt ned.
Tryk dampudløseren helt ned.
Vandstanden i vandbeholderen er for lav.
Tag stikket ud af steameren, og fyld vand i
beholderen.
Vandtanken er ikke på plads.
Sæt vandtanken i korrekt.
Du holder steameren på hovedet,
og det gør det umuligt for steameren at
suge vand op fra vandtanken.
Hold steameren lodret.
Du holder steameren vandret,
når du damper tøj på en flad overflade.
Denne steamer er udviklet til lodret brug på tøj,
der er hængt op. Brug ikke steameren vandret
eller på tøj, der ligger vandret.
Vandtanken er ikke på plads.
Sæt vandtanken i korrekt.
Steameren er ikke varmet tilstrækkeligt op.
Lad steameren varme op i ca. 45 sekunder,
før du bruger den.
Steameren afgiver en
pumpende lyd/håndgrebet
vibrerer.
Der pumpes vand ind i damphovedet,
hvor det omdannes til damp.
Dette er normalt.
Steameren varmer ikke op.
Der kan være problemer med tilslutningen.
Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikket,
og om stikkontakten fungerer korrekt.
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Die Dampfeinheit erzeugt
keinen Dampf.
Die Dampfeinheit heizt nicht ausreichend auf.
Erwärmen Sie die Dampfeinheit vor dem
Gebrauch für ca. 45 Sekunden.
Sie haben den Dampfauslöser nicht vollständig
heruntergedrückt.
Drücken Sie den Dampfauslöser vollständig
herunter.
Der Wasserstand im Wasserbehälter ist zu
niedrig.
Ziehen Sie den Netzstecker der Dampfeinheit aus der Steckdose, und füllen Sie den
Wasserbehälter nach.
Der Wasserbehälter ist nicht ordnungsgemäß
eingesetzt.
Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß ein.
Sie halten die Dampfeinheit verkehrt herum,
wodurch die Dampfeinheit kein Wasser aus
dem Wasserbehälter aufsaugen kann.
Halten Sie die Dampfeinheit senkrecht.
Sie halten die Dampfeinheit horizontal, um
ein Kleidungsstück auf einer glatten Fläche zu
dämpfen.
Diese Dampfeinheit ist für den Gebrauch
in vertikaler Position und für hängende
Kleidung entwickelt worden. Verwenden Sie
die Dampfeinheit nicht horizontal oder auf
Kleidung in horizontaler Position.
Der Wasserbehälter ist nicht ordnungsgemäß
eingesetzt.
Setzen Sie den Wasserbehälter ordnungsgemäß ein.
Die Dampfeinheit heizt nicht ausreichend auf.
Erwärmen Sie die Dampfeinheit vor dem
Gebrauch für ca. 45 Sekunden.
die Dampfeinheit erzeugt
ein Pumpgeräusch/der
Griff vibriert.
Wasser wird zum Kopf der Dampfeinheit
gepumpt und anschließend in Dampf umgewandelt.
Das ist normal.
Die Dampfeinheit erwärmt
sich nicht.
Es gibt ein Problem mit der Stromversorgung.
Prüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in der Steckdose sitzt und die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Der drypper vand fra
damphovedet.
DE
Wasser tropft aus dem
Kopf der Dampfeinheit.
37
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 37
15/12/14 11:30
Ongelma
FI
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Höyrystin ei ole kuumentunut riittävästi.
Anna höyrystimen kuumeta noin 45 sekuntia
ennen käyttöä.
Et ole painanut höyrypainiketta pohjaan saakka.
Paina höyrypainike pohjaan asti.
Vesisäiliössä on liian vähän vettä.
Irrota höyrystimen virtajohto ja täytä vesisäiliö.
Vesisäiliö ei ole paikallaan.
Aseta vesisäiliö kunnolla paikalleen.
Pitelet höyrystintä ylösalaisin. Tällöin laite ei voi
ottaa vettä vesisäiliöstä.
Käännä höyrystin pystyasentoon.
Höyrytät vaatetta tasaisella alustalla pitäen
laitetta vaaka-asennossa.
Höyrystin on tarkoitettu ripustimessa olevien
vaatteiden höyryttämiseen pystyasennossa. Älä
pidä laitetta vaaka-asennossa tai höyrytä sillä
tasaisella alustalla olevia vaatteita.
Vesisäiliö ei ole paikallaan.
Aseta vesisäiliö kunnolla paikalleen.
Höyrystin ei ole kuumentunut riittävästi.
Anna höyrystimen kuumeta noin 45 sekuntia
ennen käyttöä.
Höyrystimestä kuuluu
pumppaavaa ääntä tai
kahva tärisee.
Vettä pumpataan höyrystimen päähän, jossa se
muuttuu höyryksi.
Tämä on normaalia.
Höyrystin ei
kuumennu.
Virtaa ei tule.
Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni
pistorasiassa ja onko pistorasia toiminnassa.
Höyrystin ei tuota
lainkaan höyryä.
Höyrystimen päästä
valuu vesitippoja.
FR
Problème
Cause possible
Solution
Le défroisseur ne produit pas
de vapeur.
Le défroisseur n’a pas suffisamment
chauffé.
Laisser chauffer le défroisseur pendant
45 secondes environ avant de l’utiliser.
Vous n’avez pas appuyé complètement
sur la gâchette vapeur.
Appuyez complètement sur la gâchette vapeur.
Le niveau d’eau dans le réservoir d’eau
est trop bas.
Débranchez le défroisseur et remplissez le
réservoir d’eau.
Le réservoir d’eau n’est pas à sa place.
Insérez le réservoir d’eau correctement.
Vous tenez le défroisseur à l’envers, ce
qui empêche celui-ci d’aspirer de l’eau
du réservoir d’eau.
Tenez le défroisseur en position verticale.
Vous tenez le défroisseur en position
horizontale pour défroisser un vêtement
sur une surface plane.
Ce défroisseur est conçu être utilisé en position
verticale sur des vêtements sur cintre. N’utilisez
pas le défroisseur en position horizontale ou sur
des vêtements en position horizontale.
Le réservoir d’eau n’est pas à sa place.
Insérez le réservoir d’eau correctement.
Le défroisseur n’a pas suffisamment
chauffé.
Laisser chauffer le défroisseur pendant
45 secondes environ avant de l’utiliser.
Le défroisseur produit un bruit
de pompe/la poignée vibre.
L’eau est pompée vers la tête du défroisseur pour être transformée en vapeur.
Ce phénomène est normal.
Le défroisseur ne chauffe pas.
Il s’agit d’un problème de branchement.
Vérifiez si le cordon d’alimentation est correctement inséré dans la prise secteur et si la prise
secteur fonctionne correctement.
Des gouttes d’eau s’écoulent
de la tête du défroisseur.
38
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 38
15/12/14 11:30
HU
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A gőzölő nem termel
gőzt.
A készülék nem melegedett fel kellő
mértékben.
Használat előtt kb. 45 másodpercig hagyja melegedni a
gőzölőt.
Nem nyomta le teljesen a gőzvezérlő gombot.
Nyomja meg a gőzvezérlő gombot.
Túl alacsony a víztartály vízszintje.
Húzza ki a gőzölő hálózati csatlakozódugóját, és töltse fel
a víztartályt.
A víztartály nincs a helyén.
A víztartályt megfelelően helyezze be.
Fejjel lefelé tartja a gőzölőt, ami
megakadályozza, hogy vizet szívjon
fel a víztartályból.
Tartsa függőleges helyzetben a gőzölőt.
Vízszintesen kiterített ruhák gőzölésekor vízszintes helyzetben kell
tartani a gőzölőt.
Ezt a gőzölőt függőleges helyzetben kell használni
felakasztott ruhákhoz. A gőzölőt ne használja vízszintes
helyzetben, illetve vízszintesen elhelyezett ruhákon.
A víztartály nincs a helyén.
A víztartályt megfelelően helyezze be.
A készülék nem melegedett fel kellő
mértékben.
Használat előtt kb. 45 másodpercig hagyja melegedni a
gőzölőt.
Szivattyúzó hang hallatszik a gőzölőből/vibrál a
markolat.
A készülék a gőzölőfejbe pumpálja a
vizet, ami gőzzé alakul.
Ez normális jelenség.
A gőzölő nem melegszik
fel.
Hibás a csatlakozás.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozója megfelelően be
van-e dugva egy működőképes fali konnektorba.
Csöpög a víz a gőzölőfejből.
KZ
Проблема
Ықтимал себебі
Шешімі
Бу үтігі еш бу
шығармайды.
Бу үтігі жеткілікті түрде қызбаған.
Пайдаланбас бұрын бу үтігін шамамен
45 секунд қыздырып алыңыз.
Бу қосқышын толығымен баспадыңыз.
Бу қосқышын толығымен басыңыз.
Су ыдысындағы су деңгейі тым төмен.
Бу үтігін токтан ажыратып, су ыдысын
толтырыңыз.
Су ыдысы орнында емес.
Су ыдысын дұрыс салыңыз.
Бу үтігін төңкеріп ұстап тұрсыз, бұл бу
үтігінің су ыдысынан суды алуына кедергі
жасайды.
Бу үтігін жоғары қаратып ұстаңыз.
Тегіс бетте киімді бумен үтіктеу үшін бу
үтігін көлденең ұстаңыз.
Бұл бу үтігі киімдерді ілулі тұрғанда тігінен
пайдалануға арналған. Бу үтігін көлденең күйде
немесе жерге жайылған киімдерге пайдаланбаңыз.
Су ыдысы орнында емес.
Су ыдысын дұрыс салыңыз.
Бу үтігі жеткілікті түрде қызбаған.
Пайдаланбас бұрын бу үтігін шамамен
45 секунд қыздырып алыңыз.
Бу үтігі сору дыбысын
шығарады/тұтқасы
дірілдейді.
Буға айналу үшін бу үтігі суды сорады.
Бұл қалыпты жағдай.
Бу үтігі қызбаған.
Қосылу мәселесі бар.
Штепсельдік ұштың розеткаға дұрыс
тығылғанын және розетканың дұрыс жұмыс
істейтінін тексеріңіз.
Бу үтігі басынан су
тамшылап тұр.
Киім булағыш
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
GC310: 220-240V, 50-60Hz, 840-1000W, GC320: 220-240V, 50-60Hz, 1000-1200W
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
39
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 39
15/12/14 11:30
NL
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stomer produceert
geen stoom.
De stomer is niet voldoende opgewarmd.
Laat de stomer ongeveer 45 seconden opwarmen
voordat u hem gebruikt.
U hebt de stoomhendel niet helemaal
ingedrukt.
Druk de stoomhendel volledig in.
Het waterniveau in het waterreservoir
is te laag.
Haal de stekker van de stomer uit het stopcontact
en vul het waterreservoir opnieuw.
Het waterreservoir zit niet op zijn plek.
Plaats het waterreservoir op de juiste manier.
U houdt de stomer ondersteboven.
Hierdoor kan er geen water worden
opgezogen uit het waterreservoir.
Houdt de stomer rechtop.
U houdt de stomer horizontaal terwijl
u een kledingstuk op een vlakke
ondergrond wilt stomen.
Deze stomer is ontworpen voor gebruik op
hangende kledingstukken. Gebruik de stomer niet
horizontaal of op liggende kleding.
Het waterreservoir zit niet op zijn plek.
Plaats het waterreservoir op de juiste manier.
De stomer is niet voldoende
opgewarmd.
Laat de stomer ongeveer 45 seconden opwarmen
voordat u hem gebruikt.
De stomer maakt een
pompend geluid/de
hendel trilt.
Er wordt water naar de stoomkop
gepompt waar het in stoom wordt
omgezet.
Dit is normaal.
De stomer warmt
niet op.
Er is een aansluitprobleem.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact is
gestoken en of het stopcontact werkt.
Er vallen druppeltjes
water uit de stoomkop.
PL
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie parowe w ogóle
nie wytwarza pary.
Urządzenie parowe nie nagrzało się
dostatecznie.
Przed użyciem poczekaj około 45 sekund, aż urządzenie parowe nagrzeje się.
Nie naciśnięto całkowicie przycisku
włączania pary.
Naciśnij do oporu przycisk włączania pary.
Poziom wody w zbiorniczku jest
zbyt niski.
Wyjmij wtyczkę urządzenia parowego z gniazdka
elektrycznego i napełnij zbiorniczek.
Zbiorniczek wody nie jest ustawiony
na swoim miejscu.
Włóż zbiorniczek wody w prawidłowy sposób.
Trzymasz urządzenie parowe do
góry dnem, co uniemożliwia zasysanie wody ze zbiorniczka.
Trzymaj urządzenie parowe w pozycji pionowej.
Trzymasz urządzenie parowe w
pozycji poziomej, chcąc wyprasować
ubranie na płaskiej powierzchni.
To urządzenie parowe jest przeznaczone do użycia
w pozycji pionowej na wiszącej odzieży. Nie używaj
urządzenia w pozycji poziomej ani na odzieży w
pozycji poziomej.
Zbiorniczek wody nie jest ustawiony
na swoim miejscu.
Włóż zbiorniczek wody w prawidłowy sposób.
Urządzenie parowe nie nagrzało się
dostatecznie.
Przed użyciem poczekaj około 45 sekund, aż urządzenie parowe nagrzeje się.
Z urządzenia parowego
dobiega odgłos pompowania/uchwyt wibruje.
Woda jest pompowana do dyszy
parowej w celu przekształcenia jej
w parę.
Jest to zjawisko normalne.
Urządzenie parowe nie
nagrzewa się.
Problem dotyczy połączenia.
Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do
gniazdka elektrycznego i czy gniazdko elektryczne
działa poprawnie.
Woda kapie z głowicy dyszy
parowej.
40
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 40
15/12/14 11:30
RU
Проблема
Возможная причина
Способы решения
Отпариватель не
вырабатывает пар.
Отпариватель не нагрелся до
необходимой температуры.
Перед началом работы дайте отпаривателю
нагреться в течение примерно 45 секунд.
Кнопка подачи пара нажата неполностью.
Плотно нажмите на кнопку подачи пара.
Низкий уровень воды в резервуаре.
Отключите отпариватель от сети и наполните
резервуар для воды.
Резервуар для воды установлен
неправильно.
Установите резервуар для воды
соответствующим образом.
Вы перевернули отпариватель,
поэтому вода из резервуара не
поступает в отпариватель.
Держите отпариватель вертикально.
Вы держите отпариватель
горизонтально и отпариваете вещи на
плоской поверхности.
Данная модель отпаривателя предназначена для
вертикального отпаривания. Не используйте отпариватель для горизонтального отпаривания одежды.
Резервуар для воды установлен
неправильно.
Установите резервуар для воды
соответствующим образом.
Отпариватель не нагрелся до
необходимой температуры.
Перед началом работы дайте отпаривателю
нагреться в течение примерно 45 секунд.
В отпаривателе слышен
звук работающего
насоса/вибрирует ручка.
Вода закачивается в сопло
отпаривателя для дальнейшего
преобразования в пар.
Это нормально.
Отпариватель не
нагревается.
Неправильное подключение.
Убедитесь, что сетевая вилка вставлена в
электророзетку, а розетка исправна.
Из сопла отпаривателя
капает вода.
Изображение изделия на схематических рисунках и/или картинках на изделии, его упаковке и в руководстве пользователя
является обобщенным и может отличаться от приобретенного вами изделия.
Вертикальный отпариватель для одежды
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО “Филипс”, Российская Федерация, 123022 г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111.
GC310: 220-240V, 50-60Hz, 840-1000W, GC320: 220-240V, 50-60Hz, 1000-1200W. Для бытовых нужд
SK
Problém
Možná príčina
Riešenie
Naparovacie zariadenie
nevytvára žiadnu paru.
Naparovacie zariadenie sa dostatočne
nezahrialo.
Pred použitím nechajte naparovacie zariadenie zahrievať po dobu približne 45 sekúnd.
Aktivátor pary ste nestlačili úplne.
Riadne stlačte aktivátor pary.
Hladina vody v zásobníku je príliš nízka.
Naparovacie zariadenie odpojte zo siete a
doplňte zásobník na vodu.
Zásobník na vodu nie je na svojom mieste.
Vložte zásobník na vodu správne.
Naparovacie zariadenie držíte hore
nohami – nie je možné načerpať vodu
zo zásobníka na vodu.
Naparovacie zariadenie držte vo zvislej
polohe.
Naparovacie zariadenie držíte pri naparovaní oblečenia na rovnom povrchu vo
vodorovnej polohe.
Toto naparovacie zariadenie je navrhnuté na
používanie vo zvislej polohe na zavesenom
oblečení. Naparovacie zariadenie nepoužívajte
vo vodorovnej polohe ani na oblečení na
vodorovnom povrchu.
Zásobník na vodu nie je na svojom mieste.
Vložte zásobník na vodu správne.
Naparovacie zariadenie sa dostatočne
nezahrialo.
Pred použitím nechajte naparovacie zariadenie zahrievať po dobu približne 45 sekúnd.
Naparovacie zariadenie
vydáva zvuky ako pri čerpaní/
rukoväť vibruje.
Voda je odvádzaná do naparovacej hlavice,
kde sa mení na paru.
Je to bežný jav.
Naparovacie zariadenie sa
nezahrieva.
Pravdepodobne je prerušený kontakt.
Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne
zapojená do sieťovej zásuvky a či zásuvka
správne funguje.
Z naparovacej hlavice odkvapkávajú kvapky vody.
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 41
41
15/12/14 11:30
SV
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ångstrykjärnet avger
inte någon ånga.
Ångstrykjärnet har inte värmts upp tillräckligt.
Låt ångstrykjärnet värmas upp i ca 45 sekunder
innan användning.
Du har inte tryckt ned ångaktivatorn helt.
Tryck ned ångaktivatorn hela vägen.
Vattennivån i vattentanken är för låg.
Dra ur ångstrykjärnet och fyll på vattentanken.
Vattentanken är inte på plats.
Sätt fast vattentanken korrekt.
Du håller ångstrykjärnet upp och ned, vilket
gör det omöjligt för ångstrykjärnet att suga upp
vatten från vattentanken.
Håll ångstrykjärnet i upprätt läge.
Du håller ångstrykjärnet horisontellt för att
ångstryka ett plagg på en plan yta.
Det här ångstrykjärnet är utformat för att
användas i upprätt läge på plagg som hänger.
Använd inte ångstrykjärnet i horisontellt läge eller
på plagg som ligger platt.
Vattentanken är inte på plats.
Sätt fast vattentanken korrekt.
Ångstrykjärnet har inte värmts upp tillräckligt.
Låt ångstrykjärnet värmas upp i ca 45 sekunder
innan användning.
Ångstrykjärnet
ger ifrån sig ett
pumpande ljud/
handtaget vibrerar.
Vatten pumpas till ånghuvudet för att
omvandlas till ånga.
Det är normalt.
Ångstrykjärnet blir
inte varmt.
Det är problem med anslutningen.
Kontrollera att kontakten är ansluten till
vägguttaget och att vägguttaget fungerar.
Vattendroppar
kan droppa från
ånghuvudet.
TR
Sorun
Nedeni
Çözüm
Buhar üretici buhar
üretmiyor.
Buhar üretici yeterince ısınmamıştır.
Buhar üreticiyi kullanmadan önce yaklaşık
45 saniye ısınmasını bekleyin.
Buhar tetiğine düzgün şekilde basmamış
olabilirsiniz.
Buhar tetiğine düzgün şekilde basın.
Su haznesindeki su seviyesi çok düşük.
Buhar üreticinin fişini prizden çekin ve su haznesini
yeniden doldurun.
Su haznesi yerine oturmamış olabilir.
Su haznesini düzgün bir şekilde takın.
Buhar üreticiyi baş aşağı tutuyorsunuz.
Bu yüzden buhar üretici su haznesinden
su çekemiyor.
Buhar üreticiyi dik konumda tutun.
Yatay bir yüzeye yerleştirdiğiniz kumaşı
buharlamak için buhar üreticiyi yatay
konumda tutuyorsunuz.
Bu buhar üretici asılı kumaşları dik konumda
buharlamak için tasarlanmıştır. Buhar üreticiyi yatay
konumda veya yatay konumdaki kumaşlar üzerinde
kullanmayın.
Su haznesi yerine oturmamış olabilir.
Su haznesini düzgün bir şekilde takın.
Buhar üretici yeterince ısınmamıştır.
Buhar üreticiyi kullanmadan önce yaklaşık
45 saniye ısınmasını bekleyin.
Buhar üretici bir pompalama sesi çıkarır ve sapı titrer.
Su, buhara dönüştürülmek üzere buhar
üretici başlığına pompalanır.
Bu durum normaldir.
Buhar üretici ısınmıyor.
Bağlantı sorunu var.
Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
ve prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Buhar üretici başlığından su
damlacıkları akıyor.
42
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 42
15/12/14 11:30
UK
Проблема
Можлива причина
Вирішення
З відпарювача не
виходить пара.
Відпарювач недостатньо нагрівся.
Перш ніж використовувати відпарювач, дайте
йому нагрітися протягом прибл. 45 секунд.
Кнопку відпарювання натиснено не
до кінця.
Натисніть кнопку відпарювання до кінця.
Надто мало води в резервуарі.
Від’єднайте відпарювач від електромережі та
наповніть резервуар для води.
Неправильно встановлено резервуар
для води.
Встановіть резервуар для води належним чином.
Ви тримаєте відпарювач низом
догори, через що він не може
поглинати воду з резервуара.
Тримайте відпарювач вертикально.
Ви тримаєте відпарювач
горизонтально для обробки парою
одягу на рівній поверхні.
Цей відпарювач розроблено для використання у
вертикальному положенні на одязі, що висить. Не
використовуйте його в горизонтальному положенні
чи на одязі в горизонтальному положенні.
Неправильно встановлено резервуар
для води.
Встановіть резервуар для води належним чином.
Відпарювач недостатньо нагрівся.
Перш ніж використовувати відпарювач, дайте
йому нагрітися протягом прибл. 45 секунд.
Відпарювач видає звуки
подачі води/вібрує ручка.
У головку відпарювача подається
вода для перетворення у пару.
Це нормально.
Відпарювач не
нагрівається.
Проблема з підключенням.
Перевірте належне під’єднання штекера до
розетки та справність розетки.
З головки відпарювача
скапують краплі води.
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 43
15/12/14 11:30
Specifications are subject to change without notice.
©2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4239.000.9268.4
4239_000_9268_4_DFU-Picture rich_A5_v1.indd 44
15/12/14 11:30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals