Philips HR1399/90 Benutzerhandbuch User manual | Manualzz
1
HR1399
HR1397
HR1396
User manual
2
4203.064.5975.4
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the
support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields
(EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the
appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Recipes
Pancake filling
General description (Fig. 1)
1 Motor unit
2 Positioning arrows
3Lid
4 Sealing ring
5 Blade unit
6 Serrated blade unit for molokhia leaves (HR1397 only)
7 Removable blade covers (HR1397 only)
8Bowl
9 Non-slip ring
Important
Read this important information carefully before you use
the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never immerse the motor unit in water or any other
liquid, nor rinse it under the tap. Use only a moist
cloth to clean the motor unit.
Warning
-- Be very careful when you handle the blades.
Be especially careful when you remove them from the
bowl, when you empty the bowl and when you clean
them. Their cutting edges are very sharp.
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the mains cord, the plug
or other parts are damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
-- This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
-- Do not allow children to use the chopper without
supervision.
Caution
-- Do not exceed the quantities and processing times
indicated in the table.
-- Cut large ingredients into pieces of approximately
2cm before you process them.
-- Never fill the bowl with ingredients that are hotter
than 80°C/175°F.
-- If the ingredients stick to the wall of the bowl,
remove the motor unit, open the lid and loosen them
with a spatula or add some liquid.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specifically
recommend. If you use such accessories or parts, your
guarantee becomes invalid.
-- This appliance is intended for household use only.
---
120g honey
100g butter
1Put the honey in the fridge for several hours.
2Put the honey and the butter (cubes 1,5x1,5cm) into the chopper bowl.
3Switch on and chop for 5 seconds.
Environment
,,
Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end
of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this
you will help to preserve the environment (Fig. 2).
Guarantee & support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee leaflet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,
Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhed
2Markeringspile
3Låg
4Tætningsring
5Knivenhed
6 Savtakket knivenhed til molokhia-blade (kun HR1397)
7 Aftagelig knivkappe (kun HR1397)
8Skål
9 Skridsikker ring
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel
senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes ned i vand
eller anden væske eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
-- Vær meget forsigtig, når du håndterer knivene.
Udvis særlig forsigtighed, når du fjerner dem fra
skålen, når du tømmer skålen, og når du rengør dem.
Skæresiderne er meget skarpe.
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm
til apparatet.
-- Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre
dele er beskadigede.
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes
af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå
enhver risiko.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
-- Tillad aldrig børn at bruge hakkeren uden opsyn.
Forsigtig
-- De angivne mængder og tider i tabellen bør
overholdes nøje.
-- Større ingredienser skal skæres op i stykker af
ca. 2 cm, før de tilberedes.
-- Fyld aldrig ingredienser, der er varmere end 80° C,
op i skålen.
-- Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af skålen,
skal du fjerne motorenheden, åbne låget og fjerne
dem med en spatel eller putte noget væske i.
-- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af
Philips, da garantien i så fald bortfalder.
-- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter
(EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne
brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden,
der er tilgængelig i dag.
Opskrifter
Pandekagefyld
---
120 g honning
100 g smør
1Stil honningen i køleskabet i flere timer.
2Put honning og smør (terninger på 1,5 x 1,5 cm) i hakkeskålen.
3Tænd for apparatet, og hak i 5 sekunder.
Miljøhensyn
,,
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald,
når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på den kommunale
genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 2).
Garanti og support
Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support
eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das
Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome registrieren.
Warnhinweis
-- Gehen Sie mit den Klingen sehr vorsichtig um,
besonders beim Abnehmen der Schüssel sowie beim
Leeren und Reinigen der Schüssel, da die Klingen sehr
scharf sind.
-- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
-- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel,
der Netzstecker oder andere Teile des Geräts
beschädigt sind.
-- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung
oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung
zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche
Person sichergestellt ist.
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
-- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem
Zerkleinerer hantieren.
Achtung
-- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle aufgeführten
Mengen und Verarbeitungszeiten.
-- Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung in
2 cm große Würfel.
-- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher, die heißer
als 80 °C sind.
-- Wenn die Zutaten an der Innenwand des Bechers
haften bleiben, entfernen Sie die Motoreinheit, öffnen
Sie den Deckel, und lösen Sie die Zutaten mit einem
Teigschaber, oder geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich
empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör
benutzen, erlischt die Garantie.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1Motoreinheit
2Positionierungspfeile
3Deckel
4Dichtungsring
5Messereinheit
6 Gezacktes Messer für langkapselige Jute (nur HR1397)
7 Abnehmbarer Messerschutz (nur HR1397)
8Schüssel
9 Rutschfester Ring
Wichtig
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren
Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit keinesfalls in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder
(EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im
Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Rezepte
Pfannkuchenfüllung
---
120 g Honig
100 g Butter
1Stellen Sie den Honig einige Stunden lang in den Kühlschrank.
2Geben Sie den Honig und die Butter (gewürfelt, 1,5 x 1,5 cm) in den
Zerkleinerer-Behälter.
3Schalten Sie das Gerät ein, und zerkleinern Sie die Zutaten 5 Sekunden lang.
Umwelt
,,
Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 2).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el
mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
-- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido específicamente
recomendados por Philips. La garantía quedará
anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Este aparato es sólo para uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos
(CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual,
el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos
disponibles hoy en día.
Recetas
Descripción general (fig. 1)
1 Unidad motora
2 Flechas de posición
3Tapa
4Junta
5 Unidad de cuchillas
6 Unidad de cuchillas con filo de sierra para hojas de molokhia
(solo modelo HR1397)
7 Fundas (extraibles) de las cuchillas (solo modelo HR1397)
8Recipiente
9 Aro antideslizante
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros
líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad
motora sólo con un paño húmedo.
Advertencia
-- Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. Preste
especial atención al retirarlas del recipiente, cuando
vacíe el recipiente y durante su limpieza, ya que las
cuchillas están muy afiladas.
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje
indicado en el mismo se corresponde con el voltaje
de red local.
-- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el
enchufe u otras piezas están dañados.
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
sustituido por Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones
de peligro.
-- Este aparato no debe ser usado por personas
(adultos o niños) con su capacidad física, psíquica
o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios, a menos
que sean supervisados o instruidos acerca del uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este
aparato.
-- No permita que los niños utilicen la picadora sin
supervisión.
Precaución
-- No supere las cantidades y los tiempos indicados en
la tabla.
-- Corte los ingredientes grandes en trozos de unos
2 cm antes de procesarlos.
-- Nunca llene el recipiente con ingredientes a más de
80 °C/175 °F de temperatura.
-- Si los ingredientes se adhieren a la pared del
recipiente, retire la unidad motora, abra la tapa y
despréndalos con una espátula o algo de líquido.
Relleno para tortitas
---
120 g de miel
100 g de mantequilla
1Guarde la miel en el frigorífico durante varias horas.
2Ponga la miel y la mantequilla (en dados de 1,5 x 1,5 cm) en el recipiente de la
picadora.
3Encienda el aparato y pique durante 5 segundos.
Medio ambiente
,,
Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar.
Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado.
De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 2).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support
o lea el folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1Runko
2Kohdistusnuolet
3Kansi
4Tiiviste
5Teräyksikkö
6 Sahalaitainen teräyksikkö molokhian lehdille (vain HR1397)
7 Irrotettavat terän suojukset (vain HR1397)
8Kulho
9Liukueste
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä
myöskään huuhtele sitä vesihanan alla. Pyyhi runko
puhtaaksi kostealla liinalla.
Varoitus
-- Käsittele teriä varovaisesti. Ole erityisen huolellinen
teriä irrotettaessa ja kulhoa tyhjentäessä tai
puhdistettaessa. Leikkausterät ovat erittäin teräviä.
-- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
-- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin
muu osa on viallinen.
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Älä anna lasten käyttää teholeikkuria ilman valvontaa.
Varoitus
-- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
-- Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen
käsittelyä.
-- Älä kaada kulhoon kuumia, yli 80-asteisia aineita.
-- Jos ainekset tarttuvat kulhon sisäpintaan, irrota runko,
avaa kansi ja irrota ainekset lastalla tai lisää vähän
nestettä.
-- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
-- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti,
sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Reseptejä
Ohukaisen täyte
---
120 g hunajaa
100 g voita
1Laita hunaja jääkaappiin useiksi tunneiksi.
2Aseta hunaja ja voi (1,5 x 1,5 cm kuutioina) leikkuukulhoon.
3Käynnistä laite ja pilko 5 sekuntia.
Ympäristöasiaa
,,
Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse
suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
1 Bloc moteur
2 Flèches de positionnement
3Couvercle
4 Bague d’étanchéité
5 Ensemble lames
6 Ensemble lames dentelées pour feuilles de molokhia
(HR1397 uniquement)
7 Protections amovibles pour lames (HR1397 uniquement)
8Bol
9 Anneau antidérapant
Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans
d’autres liquides et ne le rincez pas. Nettoyez-le avec
un chiffon humide.
Avertissement
-- Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames,
en particulier lorsque vous les retirez du bol,
lorsque vous videz le bol et lorsque vous les nettoyez.
Leurs bords sont en effet très coupants.
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
-- N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation,
la fiche ou d’autres pièces sont endommagées.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles
sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient
reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec
l’appareil.
-- Ne laissez pas des enfants utiliser le hachoir sans
surveillance.
Attention
-- Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le tableau.
-- Coupez les grands aliments en morceaux d’environ
2 cm avant de les hacher.
-- Ne remplissez jamais le bol avec des ingrédients dont
la température dépasse 80 °C.
-- Si les ingrédients s’accumulent sur les parois du
bol, retirez le bloc moteur, ouvrez le couvercle et
détachez les ingrédients des parois à l’aide d’une
spatule ou en ajoutant du liquide.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément
aux instructions de ce mode d’emploi.
Recettes
Garniture pour crêpe
---
120 g de miel
100 g de beurre
1Placez le miel dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures.
2Mettez le miel et le beurre (cubes de 1,5 x 1, 5 cm) dans le bol du hachoir.
3Allumez l’appareil et hachez pendant 5 secondes.
Environnement
,,
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être
recyclé.Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement (fig. 2).
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez
le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie
internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Gruppo motore
2 Frecce di posizionamento
3Coperchio
4 Anello di guarnizione
5 Gruppo lame
6 Gruppo lame fisso per foglie di molokhia (solo HR1397)
7 Coperture rimovibili delle lame (solo HR1397)
8Recipiente
9 Anello antiscivolo
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete né risciacquate sotto l’acqua o altri
liquidi il gruppo motore. Per pulire il gruppo motore
utilizzate solo un panno umido.
Avviso
-- Prestate attenzione nell’uso delle lame, in particolare
quando le rimuovete dal recipiente, quando svuotate
il recipiente stesso e quando le pulite, poiché i bordi
taglienti sono estremamente affilati.
-- Prima di collegare l’apparecchio, verificate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
-- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di
alimentazione, la spina o altri componenti risultino
danneggiati.
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- L’apparecchio non è destinato a persone
(inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone
abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio.
-- L’utilizzo del tritatutto da parte dei bambini deve
avvenire sempre in presenza di un adulto.
Attenzione
-- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
-- Tagliate i pezzi più grandi in pezzetti di circa 2 cm
prima di lavorarli.
-- Non riempite mai il recipiente con ingredienti a
temperatura superiore a 80 °C.
-- Se gli ingredienti rimangono attaccati alle pareti del
recipiente, rimuovete il gruppo motore, aprite il
coperchio e staccateli con una spatola o aggiungete
del liquido.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in
cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni
contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come
confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
Ricette
Farcitura per pancake
---
120 g di miele
100 g di burro
1Mettete il miele nel frigorifero per diverse ore.
2Posizionate il miele ed il burro (noci 1,5x1,5) nel recipiente del tritatutto.
3Accendete l’apparecchio e tritate per 5 secondi.
Tutela dell’ambiente
,,
Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio tra i rifiuti
domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
NEDERLANDS
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1Motorunit
2Positioneringspijlen
3Deksel
4Afdichtring
5Mesunit
6 Getande mesunit voor molokhiabladeren (alleen HR1397)
7 Verwijderbare mesafdekplaatjes (alleen HR1397)
8Kom
9Antislipring
Belangrijk
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
het indien nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet af onder de kraan.
Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
-- Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u de messen
hanteert. Wees vooral voorzichtig wanneer u deze
uit de kom verwijdert, wanneer u de kom leegt en
wanneer u de messen schoonmaakt. De snijkanten
zijn zeer scherp.
-- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Gebruik het apparaat niet indien het snoer,
de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn.
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het
apparaat dient te worden gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
-- Laat kinderen de hakmolen niet zonder toezicht
gebruiken.
Let op
-- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden
aangegeven in de tabel niet.
-- Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van
ongeveer 2 cm voordat u deze in de handblender doet.
-- Vul de kom nooit met ingrediënten die heter zijn
dan 80°C.
-- Als de ingrediënten aan de wand van de kom blijven
kleven, verwijder dan de motorunit, open het deksel
en verwijder de ingrediënten van de wand met een
spatel of door vloeistof toe te voegen.
-- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
-- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in
deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu
beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Recepten
Pannenkoekvulling
---
120 g honing
100 g boter
1Zet de honing enkele uren in de koelkast.
2Doe de honing en de boter (blokjes 1,5x1,5 cm) in de hakmolenkom.
3Schakel het apparaat in en hak gedurende 5 seconden.
Milieu
,,
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een
schonere leefomgeving (fig. 2).
Garantie & ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan
www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1Motorenhet
2Plasseringspiler
3Lokk
4Gummipakning
5Knivenhet
6 Taggete knivenhet for molokhia-blader (kun HR1397)
7 Avtakbar knivbeskyttelse (kun HR1397)
8Bolle
9 Sklisikker ring
Viktig
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen
væske eller skylles under springen. Bruk bare en fuktig
klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
-- Vær svært forsiktig når du håndterer knivene.
Vær ekstra forsiktig når du fjerner dem fra bollen,
når du tømmer bollen, og når du rengjør dem.
Skjærekantene kan være svært skarpe.
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
ledningen, støpselet eller andre deler.
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
-- Ikke la barn bruke hakkeren uten tilsyn.
Forsiktig
-- Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
-- Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du
behandler dem.
-- Fyll aldri ingredienser som er varmere enn 80 °C i
bollen.
-- Hvis ingrediensene fester seg til veggen i bollen,
tar du ut motorenheten, åpner lokket og løsner dem
med en slikkepott eller ved å tilsette væske.
-- Du må ikke bruke tilbehør eller deler fra andre
produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller
deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags
dato.
Oppskrifter
Pannekakefyll
---
120 g honning
100 g smør
1La honningen stå i kjøleskapet i flere timer.
2Hell honningen og smøret (terninger på 1,5 x 1,5 cm) i bollen.
3Slå på, og hakk i 5 sekunder.
Miljø
,,
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette hjelper du til med
å ta vare på miljøet (fig. 2).
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da
assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
1Motor
2 Setas de posicionamento
3Tampa
4 Anel vedante
5Lâminas
6 Lâminas serrilhadas para folhas comestíveis de juta (apenas HR1397)
7 Capas de protecção das lâminas amovíveis (apenas HR1397)
8Taça
9 Anel antideslizante
Importante
Leia cuidadosamente estas informações importantes
antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
eventual consulta futura.
Perigo
-- Nunca mergulhe o motor em água ou outro líquido,
nem o enxagúe à torneira. Utilize apenas um pano
húmido para limpar o motor.
Aviso
-- Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas.
Tenha um cuidado especial quando as remover da
taça, quando esvaziar a taça e quando as limpar.
Os rebordos de corte são muito afiados.
-- Verifique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de
o ligar.
-- Não se sirva do aparelho no caso de o fio de
alimentação, a ficha ou outros componentes se
apresentarem danificados.
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem
recebido supervisão ou instruções sobre o uso do
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
-- As crianças devem ser supervisionadas para garantir
que não brincam com o aparelho.
-- Não deixe que crianças utilizem o aparelho sem
supervisão.
Cuidado
-- Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados na tabela.
-- Corte os ingredientes de grandes dimensões em
pedaços com cerca
de 2 cm antes de qualquer preparação.
-- Nunca encha a taça com ingredientes a uma
temperatura superior a 80 °C.
-- Se os ingredientes ficarem colados à parede da taça,
retire o motor, abra a tampa e solte-os com uma
espátula ou adicione um pouco de líquido.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de
outros fabricantes ou que a Philips não tenha
especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia torna-se inválida.
-- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho da Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (CEM). Se for manuseado correctamente e de acordo com as
instruções neste manual do utilizador, este aparelho proporciona uma utilização
segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.
Receitas
Molho para panquecas
---
120 g de mel
100 g de manteiga
1Coloque o mel no frigorífico durante várias horas.
2Coloque o mel e a manteiga (cubos de 1,5x1,5 cm) na taça da picadora.
3Ligue e pique durante 5 segundos.
Meio ambiente
,,
Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua
vida útil, entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo
ajuda a preservar o ambiente (fig. 2).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support
ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1Motorenhet
2Lägespilar
3Lock
4Tätningsring
5Knivenhet
6 Sågtandad knivenhet för molokhiablad (endast HR1397)
7 Löstagbara knivskydd (endast HR1397)
8Skål
9 Stabiliserande gummifot
Viktigt
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du
använder apparaten och spara sedan häftet för
framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon
annan vätska, och skölj den inte heller under kranen.
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra
motorenheten.
Varning
-- Var mycket försiktig när du hanterar knivarna.
Var extra försiktig när du tar bort dem från skålen,
när du tömmer skålen eller behållaren och när du
rengör dem. Eggarna är mycket vassa.
-- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
-- Använd inte apparaten om nätsladden, stickkontakten
eller någon annan del är skadad.
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av
personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med
apparaten.
-- Låt inte barn använda hackaren utan övervakning.
Varning!
-- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som
anges i tabellen.
-- Skär stora ingredienser i delar om ungefär 2 cm innan
de tillreds.
-- Fyll aldrig behållaren med ingredienser som är
varmare än 80 °C.
-- Om ingredienserna fastar på insidan av skålen för
hackaren tar du bort motorenheten, öppnar locket och
tar bort dem med hjälp av en slickepott eller lite vätska.
-- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
-- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns
i dagsläget.
Recept
Pannkaksfyllning
---
120 g honung
100 g smör
1Lägg honungen i kylskåpet i några timmar.
2Lägg honungen och smöret (kuber på 1,5 x 1,5) i skålen för hackaren.
3Slå på apparaten och hacka i 5 sekunder.
Miljön
,,
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 2).
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin:
www.philips.com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Motor ünitesi
2 Yön okları
3Kapak
4 Halka conta
5 Bıçak ünitesi
6 Molokhia marul için oluklu bıçak ünitesi (sadece HR1397)
7 Sökülebilir bıçak başlıkları (sadece HR1397)
8Hazne
9 Kayma önleyici halka
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere
batırmayın, musluk altında yıkamayın. Nemli bezle
silerek temizleyin.
Uyarı
-- Bıçakları çok dikkatli kullanın. Bunları hazneden
çıkartırken, hazneyi veya kavanozu boşaltırken ve
bıçakları temizlerken özellikle dikkat edin.
Bıçakların kesici yüzeyleri çok keskindir.
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş
cihazları kesinlikle kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti
veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından
yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Yetişkin nezareti olmadan çocukların doğrayıcıyı
kullanmasına izin vermeyin.
Dikkat
-- Tabloda belirtilen miktarları ve hazırlama
sürelerini aşmayın.
-- Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik
parçalar halinde kesin.
-- Hazneyi kesinlikle 80°C’den daha sıcak malzemelerle
doldurmayın.
-- Malzemeler haznenin kenarlarına yapışırsa motor
ünitesini çıkarıp kapağı açın ve yapışan malzemeyi bir
spatula ile çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin.
-- Başka marka ya da Philips tarafından önerilmeyen
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi
aksesuar ve parçaları kullandığınızda garantiniz geçersiz
hale gelir.
-- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu
cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün
bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Tarifler
Krep harcı
---
120 g bal
100 gr tereyağı
---
다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품
액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나
부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
본 제품은 가정용입니다.
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이
사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게
사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.
요리법
팬케이크 속재료
---
꿀 120g
버터 100g
1꿀을 냉장고에 넣고 몇 시간 정도 보관하십시오.
1Balı buzdolabında birkaç saat bekletin.
2꿀과 1.5x1.5cm 크기로 깍둑 썬 버터를 다지기 용기에 넣습니다.
2Balı ve tereyağını (1,5 x 1,5 cm küpler halinde) doğrayıcı haznesine yerleştirin.
3전원을 켜고 5초간 재료를 다집니다.
환경
3Cihazı çalıştırın ve 5 saniye doğrayın.
Çevre
,,
Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun
yerine, geri dönüşüm için resmi yetkililere verin.
Bu sayede çevre korumasına yardımcı olursunuz (Şek. 2).
Garanti ve destek
,, 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된
재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에
동참하실 수 있습니다 (그림 2).
보증 및 지원
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트
(www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을
받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.
각 부의 명칭 (그림 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
본체
위치 화살표
뚜껑
봉합 링
칼날부
몰로키아 잎을 위한 톱니모양 칼날부 (HR1397 모델만 해당)
분리형 칼날 덮개 (HR1397 모델만 해당)
용기
미끄럼 방지 링
중요 사항
BAHASA MELAYU
Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat
sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di
www.philips.com/welcome.
본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수
있도록 잘 보관하십시오.
--
------
-------
위험
절대로 본체를 물 또는 다른 액체에 넣거나 흐르는 수돗물로 세척하지
마십시오. 본체를 청소할 경우에는 젖은 천을 사용하십시오.
경고
칼날을 다룰 때에는 조심하십시오. 용기에서 칼날을 분리할 때, 용기를
비울 때, 칼날을 세척할 때에는 특히 조심하십시오. 칼날이 매우
날카롭습니다.
제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의
전압이 일치하는지 확인하십시오.
전원 코드, 플러그 또는 기타 부품이 손상된 경우에는 본 제품을
사용하지 마십시오.
전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스
서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지
않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과
관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의
도움을 받으십시오.
어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
어린이가 혼자 다지기를 사용하지 않도록 하십시오.
주의
표에 표시된 용량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.
큰 재료는 블렌더를 작동하기 전에 약 2cm 조각으로 잘라서
넣으십시오.
용기에 80°C(175°F) 이상 되는 재료를 절대로 넣지 마십시오.
재료가 용기의 벽면에 붙으면 본체를 분리하고 뚜껑을 열어 주걱으로
벽면에 붙은 재료를 떼어내거나 액체를 약간 첨가하십시오.
Perihalan umum (Gamb. 1)
1 Unit motor
2 Menempatkan anak panah
3Tudung
4 Gegelang kedap
5 Unit pisau
6 Unit pisau bergerigi untuk daun molokhia (HR1397 sahaja)
7 Pelindung pisau boleh tanggal (HR1397 sahaja)
8Mangkuk
9 Gelang anti gelincir
Penting
Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan
simpan ia untuk rujukan masa depan.
--
-----
Bahaya
Jangan sekali-kali tenggelamkan unit motor ke dalam air atau apa-apa cecair lain,
mahupun membilasnya di bawah air paip. Hanya gunakan kain lembap untuk
membersihkan unit motor.
Amaran
Berhati-hati apabila anda mengendalikan pisau. Terutamanya semasa anda
mengalihkannya daripada mangkuk, ketika anda mengosongkan mangkuk serta
semasa anda membersihkannya. Mata pemotongnya sangat tajam.
Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan dengan voltan
sesalur tempatan anda.
Jangan gunakan perkakas jika kord utama, plag atau bahagian lain sudah rosak.
Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan
oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.
--
---------
Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanakkanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang
berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau
arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab
atas keselamatan mereka.
Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain
dengan perkakas ini.
Jangan benarkan kanak-kanak menggunakan pencincang tanpa pengawasan.
Awas
Jangan melebihi kuantiti dan masa pemprosesan yang ditunjukkan dalam jadual.
Potong bahan-bahan yang besar menjadi ketulan kecil anggaran 2cm sebelum
anda memprosesnya.
Jangan sekali-kali isikan mangkuk dengan ramuan yang panasnya melebihi suhu
80°C/175°F.
Jika ramuan melekat di dinding mangkuk, keluarkan unit motor, buka penutup dan
longgarkannya dengan spatula atau tambahkan sedikit cecair.
Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian dari pengilang
lain atau yang tidak disarankan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan
aksesori atau bahagian sedemikian, jaminan anda akan dibatalkan.
Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga sahaja.
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua standard berkenaan medan elektromagnet
(EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam manual
pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat
pada hari ini.
---
----
---------
Không được sử dụng máy nếu dây nguồn, phích cắm hay các bộ phận khác bị
hỏng.
Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành
của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng
và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém,
khả năng giác quan hoặc thần kinh suy giảm, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có
trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
Không để trẻ nhỏ sử dụng cối xay thịt mà không có sự giám sát.
Chú ý
Không nên vượt quá số lượng và thời gian chế biến được nêu trong bảng.
Cắt nguyên liệu lớn thành từng miếng nhỏ khoảng 2cm trước khi chế biến.
Không đổ nguyên liệu nóng trên 80°C/175°F vào tô.
Nếu nguyên liệu dính vào thành tô, hãy tháo bộ phận mô-tơ, mở nắp và cậy
chúng ra bằng thìa hoặc bằng cách thêm chất lỏng.
Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt
khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của
Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến điện từ trường (EMF).
Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này,
theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.
Resipi
Công thức nấu ăn
Inti penkek
Nguyên liệu độn bánh kếp
120g madu
100g mentega
---
120 g mật ong
100 g bơ
1Simpan madu di dalam petuk sejuk selama beberapa jam.
1Đặt mật ong vào tủ lạnh trong vài giờ.
2Letakkan madu dan mentega (kiub 1,5x1,5cm) ke dalam mangkuk pencincang.
2Cho mật ong và bơ (viên 1,5x1,5 cm) vào tô cối xay thịt.
3Hidupkan dan cincang selama 5 saat.
3Bật máy và cắt trong 5 giây.
Môi trường
Alam sekitar
,,
Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya, tetapi
bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan
sedemikian anda akan membentu memelihara alam sekitar (Gamb. 2).
,,
Đảm bảo & hỗ trợ
Jaminan & sokongan
Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.com/support
atau baca risalah jaminan sedunia.
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.
TIẾNG VIỆT
Pengenalan
ภาษาไทย
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với
Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản
phẩm tại www.philips.com/welcome.
Mô tả chung (Hình 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bộ phận mô-tơ
Mũi tên điều chỉnh
Nắp
Vòng đệm
Bộ lưỡi cắt
Bộ lưỡi cắt răng cưa chế biến lá thơm (chỉ có ở kiểu HR1397)
Nắp lưỡi cắt có thể tháo rời (chỉ có ở kiểu HR1397)
Tô
Vòng chống trượt
Quan trọng
Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó
để tiện tham khảo sau này.
--
---
Nguy hiểm
Không nhúng bộ phận mô-tơ vào trong nước hay vào bất kỳ chất lỏng nào khác,
bạn cũng không được rửa nó dưới vòi nước. Chỉ dùng một miếng vải ẩm để lau
bộ phận mô-tơ.
Cảnh báo
Thật cẩn thận khi sử dụng các lưỡi cắt. Đặc biệt thận trọng khi tháo chúng khỏi
tô, khi làm sạch tô và khi vệ sinh chúng. Các cạnh dao cắt rất sắc.
Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử
dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
Không vứt thiết bị này cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi
ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu nhặt chính thức để tái chế.
Làm như thế, bạn đã góp phần bảo vệ môi trường (Hình 2).
ขอมูลเบื้องตน
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่
Philips มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/welcome
สวนประกอบ (รูปที่ 1)
1แทนมอเตอร
2ลูกศรการหารตำ�แหนง
3ฝาปด
4หวงยางกันรั่วซึม
5ชุดใบมีด
6
7
ชุดใบมีดฟนปลาสำ�หรับใบปอ (รน HR1397 เทานั้น)
ฝาครอบชุดใบมีดแบบถอดได (รน HR1397 เทานั้น)
8โถบรรจุอาหาร
9หวงยางกันลื่น
ขอสำ�คัญ
โปรดอานขอมูลที่สำ�คัญอยางละเอียดกอนใชงานเครื่องและเก็บคมือไวเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
--
-----
อันตราย
ไมควรนำ�แทนมอเตอรจมลงนหรือของเหลวใดๆ และไมควรนำ�ไปลางใตก็อกนที่เปดนไหลผาน ควรใชผาชุบนบิดพอ
หมาดเช็ดทำ�ความสะอาดเทานั้น
คำ�เตือน
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อคุณหยิบจับใบมีด โดยเฉพาะเมื่อคุณถอดใบมีดออกจากโถ เมื่อคุณเทสวนผสมออกจากโถ
และขณะทำ�ความสะอาด เพราะใบมีดมีความคมมาก
กอนใชงานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑวาตรงกับแรงดันไฟที่ใชภายในบานหรือไม
ไมควรใชงานเครื่องนี้ เมื่อสายไฟ, ปลั๊กไฟหรือสวนประกอบอื่นๆ ชำ�รุดเสียหาย
หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัทฟลิปส หรือศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจากฟลิปส หรือบุคคลที่ผานการอบรม
จากฟลิปสดำ�เนินการเปลี่ยนให เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
--
ไมควรใหบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณ ประสาทสัมผัสไมสมบูรณหรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาด
ประสบการณและความรความเขาใจ นำ�เครื่องนี้ไปใชงาน เวนแตจะอยในการควบคุมดูแลหรือไดรับคำ�แนะนำ�ในการ
ใชงานโดยผที่รับผิดชอบในดานความปลอดภัย
--
เด็กเล็กควรไดรับการดูแลเพื่อปองกันไมใหเด็กนำ�เครื่องนี้ไปเลน
--
หามป่นสวนผสมในปริมาณและใชเวลาเกินกวาที่ระบุไวในตาราง 
--
--
--
---
电磁场 (EMF)
อยาปลอยใหเด็กใชงานเครื่องสับโดยไมมีผดูแล
ขอควรระวัง
切勿使用其它制造商生产的或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。
如果您使用了此类附件或部件,则本产品的保修将会失效。
本产品仅限于家用。
这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明,
如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作,本产品是安全的。
หั่นสวนผสมขนาดใหญใหมีขนาดเล็กลงประมาณ 2 ซม. กอนใสลงในเครื่องป่น
食谱
หามใสสวนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกวา 80°C/175°F ลงในโถ
煎饼馅
--
หากมีสวนผสมอาหารติดที่ผนังของโถ ใหถอดแทนมอเตอรและเปดฝาออก จากนั้นปาดสวนผสมออกดวยไมพายหรือเติม
--
หามใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนที่ผลิตโดยผผลิตรายอื่น หรือบริษัทที่ฟลิปสไมไดแนะนำ� การรับประกันจะไมมีผลบังคับ
---
เครื่องใชไฟฟานี้เหมาะสำ�หรับการใชงานในครัวเรือนเทานั้น
1将蜂蜜放入冰箱中冷冻数小时。
Electromagnetic fields (EMF)
2将蜂蜜和黄油(1.5x1.5 厘米大小的块)加入切碎器加工杯。
--
ของเหลวลงไป
ใชทันที หากคุณใชอุปกรณเสริม หรือชิ้นสวนดังกลาว
ผลิตภัณฑของ Philips ไดมาตรฐานดานคลื่นแมเหล็กไฟฟา (EMF) หากมีการใชงานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับคำ�แนะนำ�
3启动并切 5 秒钟。
ในคมือนี้ คุณสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน
สูตรอาหาร
แพนเคกสอดไส
--
--
นผึ้ง 120 กรัม
เนย 100 กรัม
1นำ�นผึ้งแชในตเย็นเปนเวลาหลายชั่วโมง
2 ใสนผึ้งและเนย (ชิ้นลูกเตาขนาด 1.5x1.5 ซม.) ลงในโถบดสับ
3 เปดสวิตชและบดสับ 5 วินาที
สิ่งแวดลอม
,,
หามทิ้งเครื่องกำ�จัดขนรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้งลงในถังขยะสำ�หรับ
นำ�กลับไปใชใหมได (รีไซเคิล) เพื่อชวยรักษาสภาวะสิ่งแวดลอมที่ดี (รูปที่ 2)
การรับประกันและการสนับสนุน
หากคุณตองการขอมูลหรือการสนับสนุน โปรดเขาชมเว็บไซต www.philips.com/support หรืออานขอมูลจากเอกสาร
แผนพับที่แยกเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
简体中文
简介
感谢您的惠顾,欢迎光临飞利浦!为了您能充分享受飞利浦提供的支持,
请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
基本说明 (图 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
马达组件
定位箭头
盖子
密封圈
刀片组件
用于 molokhia 叶的锯齿状刀片组件(仅限于 HR1397)
可分离式刀片外罩(仅限于 HR1397)
加工杯
防滑环
注意事项
使用产品之前,请仔细阅读本重要信息,并妥善保管以供日后参考。
--
------------
危险
切勿将马达浸入水或其他液体中,也不要在自来水下冲洗。
只能用湿布擦洗马达装置。
警告
拿取刀片时一定要非常小心,特别是从加工杯中取出刀片、
清空加工杯以及清洁时。其刀刃非常锋利。
在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否
相符。
如果电源线、插头或其它部件受损,则不要使用产品。
如果电源线损坏,为了避免危险,必须由飞利浦、飞利浦特约维修中心
或有同等维修资格的专业人员来进行更换。
肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人
(包括儿童)必须在监护人的监督及指导下使用。
请照看好儿童,本产品不能用于玩耍。
不允许儿童在无人监督的情况下使用切碎器。
注意
不要超出表中所示的份量和加工时间。
加工前,将大块原料切成 2 厘米见方。
切勿将温度高于 80°C/175°F 的原料装入加工杯中。
如果原料粘在加工杯的杯壁上,请取下马达装置,打开盖子,
然后用刮铲进行松动或添加一些液体。
120 克蜂蜜
100 克黄油
环保
,,
弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起;应将其交给官方
指定的回收中心。这样做有利于环保。 (图 2)
保修和支持
如果您需要信息或支持,请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全
球保修卡。
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project