Philips BT1000, BT1000/15, BT1005/15 User manual

Philips BT1000, BT1000/15, BT1005/15 User manual
Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
7
5
3
1,5
2
2
BT1005, BT1000
2
3
1
1
2
7
5
13
15
2
4
7
5
8
6
9
1
10
11
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important
Read this important information carefully before
you use the appliance and save it for future
reference.
4222.002.8569.1
Warning
-- This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards involved.
-- Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are older than
8 and supervised.
-- Keep the appliance out of the reach of children
aged less than 8 years.
-- Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Caution
-- Always check the appliance before you use it.
Do not use the appliance if any of its parts is
damaged or broken, as this may cause injury.
-- Only use this appliance for its intended
purpose as shown in the user manual​.
-- If the appliance is subjected to a major change
in temperature, pressure or humidity, let the
appliance acclimatise for 30 minutes before
you use it.
-- For hygienic reasons, the appliance should only
be used by one person.
-- Do not immerse the motor unit in water or
any other liquid, nor rinse it under the tap.
-- Be careful with hot water when you clean
the attachments. Always check if the water
is not too hot, to prevent your hands from
getting burnt.
-- Never use compressed air, scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the
appliance.
-- Only run the appliance on one
1.5V LR6 AA battery.
-- Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
-- Do not expose the appliance to direct sunlight.
-- Remove the battery from the appliance if you
are not going to use it for some time.
-- Maximum noise level: Lc= 75 dB(A).
--
Compliance with standards
This Philips appliance complies with all standards
regarding electromagnetic fields (EMF).
Preparing for use
Placing the batteries
1Open the battery holder and put the
batteries into the battery holder.  (Fig. 1)
Make sure your hands are dry when inserting the
batteries.
Make sure the + and - poles of the batteries point
in the right direction.
2Close the battery holder.
Using the appliance
When you trim for the first time, be careful and
test the appliance on a small part of your arm or
leg. Do not move the trimmer too fast,
make smooth and gentle movements.
Trimming with comb
1Slide the comb to the desired hair
length (Fig. 2).
The hair length in millimeters appears in the
window in the centre of the comb.
Note:When you trim for the first time, start at the
highest length setting to familiarise yourself with the
appliance.
2Switch on the appliance.
3Place the trimmer on the skin.
4Move the trimmer slowly over the skin
against the direction of the hair growth while
pressing it lightly (Fig. 3).
Make sure the flat surface of the comb always stays
in contact with the skin.
If a lot of hair has accumulated in
the comb:
1Make sure the appliance is switched off.
2Slide the comb to the highest setting and pull
it off the appliance (Fig. 4).
Never pull off the comb at the flexible top part,
always pull it off at the bottom part.
3Blow and/or shake the hairs out of the
comb (Fig. 5).
Trimming without comb
Use the trimmer without comb to trim full bears
and single hairs.
Note:The comb keeps the cutting unit at a certain
distance from the skin. If you use the trimmer without
comb, the hair will be cut off at the point where the
cutting unit touches the hair.
1Switch on the appliance.
2Make well-controlled movements. Touch the
hair lightly with the trimmer.  (Fig. 6)
Cleaning
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as
petrol or acetone to clean the appliance.
1Switch off the appliance.
2If the comb is on the appliance, pull it off.
3Flip the cutting unit open.
4Clean the cutting unit and the hair chamber
with the brush supplied.  (Fig. 7)
5Close the cutting unit by pushing it back onto
the appliance (‘click’).
Replacement
If the cutting unit is damaged or worn, always
replace it with the original Philips cutting unit.
1Flip the cutting unit open.
2Remove the old cutting unit by pulling it
upwards.
3Place the two lugs of the new cutting unit
into the guiding slots.  (Fig. 8)
4Push the cutting unit onto the appliance
(‘click’) (Fig. 9).
Environment
-- This symbol on a product means that the
product is covered by European Directive
2012/19/EU (Fig. 10).
-- This symbol means that the product contains
batteries covered by European Directive
2006/66/EC which cannot be disposed of with
normal household waste (Fig. 11).
-- Inform yourself about the local separate
collection system for electrical and electronic
products and batteries. Follow local rules and
never dispose of the product and batteries
with normal household waste. Correct disposal
of old products and batteries helps prevent
negative consequences for the environment
and human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit the
Philips website at www.philips.com/support or
read the worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject
to wear.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri
dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere
saklayın.
Uyarı
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve
fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin
nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması
veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
-- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük
ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
-- Cihazı 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları
engellenmelidir.
--
---
-----
------
Dikkat
Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol
edin. Herhangi bir parçası hasar görür
veya bozulursa, bu durum yaralanmaya yol
açabileceğinden, cihaz kullanılmamalıdır.
Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun
olarak, kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi
kullanın.
Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem
değişikliklerine maruz kaldığında, kullanmadan
önce cihazın 30 dakika boyunca ortam
koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir
kişi tarafından kullanılmalıdır.
Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir
sıvıya batırmayın veya muslukta durulamayın.
Aparatları temizlerken sıcak suya dikkat edin.
Ellerinizin yanmaması için her zaman suyun çok
sıcak olmadığından emin olun.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava,
ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi
aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici
sıvılar kullanmayın.
Cihazı sadece bir adet 1,5 V LR6 AA pille
çalıştırın.
Cihazı 15°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda
kullanın ve saklayın.
Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.
Cihazı bir süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.
Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 75 dB(A).
Standartlara uygunluk
-- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF)
hakkındaki tüm standartlara uygundur.
Cihazın kullanıma hazırlanması
Pillerin takılması
1Pil yuvasını açın ve pilleri pil yuvasına
yerleştirin.  (Şek. 1)
Pilleri takarken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
Pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde
olduğundan emin olun.
2Pil yuvasını kapatın.
Cihazın kullanımı
İlk kez düzeltme yapıyorsanız dikkatli olun ve cihazı
kol ya da bacağınızın küçük bir bölümünde test
edin. Düzelticiyi çok hızlı hareket ettirmeyin.
Yavaş ve nazik hareketlerle kullanın.
Tarak ile düzeltme
1Tarağı istenilen tüy uzunluk ayarına
kaydırın (Şek. 2).
Tüy uzunluğu tarağın ortasındaki ekranda milimetre
cinsinden görünür.
Not: İlk kez düzeltme işlemi yapıyorsanız cihaza
alışmak için en yüksek ayardan başlayın.
2Cihazı açın.
3Düzelticiyi cildinizin üzerine yerleştirin.
4Cihazı cildiniz üzerinde hafifçe bastırarak
tüylerin çıkış yönünün tersine doğru yavaşça
hareket ettirin (Şek. 3).
Tarağın düz yüzeyinin cildinizle sürekli temas
ettiğinden emin olun.
Tarakta çok miktarda tüy biriktiğinde:
1Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2Tarağı en yüksek ayara kaydırın ve cihazdan
çıkarın (Şek. 4).
Tarağı asla oynar başlığından çekmeyin,
her zaman alt kısmından çekin.
3Tüyleri üfleyerek ve/veya tarağı sallayarak
temizleyin (Şek. 5).
Tarak kullanmadan düzeltme
Sakalın tamamını ya da her bir teli ayrı ayrı
düzeltmek için düzelticiyi tarağı olmadan kullanın.
Not:Tarak, kesme ünitesini belirli bir uzaklıkta tutar.
Düzelticiyi tarak olmadan kullanırsanız tüyleriniz
kesme ünitesine temas ettiği noktadan kesilir.
1Cihazı açın.
2Hareketleriniz kontrollü olmalıdır. Düzelticiyi
tüylere hafifçe değdirin.  (Şek. 6)
Temizlik
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama
bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik
ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
1Cihazı kapatın.
2Tarak cihaza takılıysa tarağı çıkarın.
3Kesme ünitesini açın.
4Kesme ünitesini ve tüy toplama haznesini
verilen fırçayla temizleyin.  (Şek. 7)
5Kesme ünitesini cihaza doğru bastırarak
kapatın (‘klik’ sesi duyulur).
Değiştirme
Kesme ünitesi hasarlı veya aşınmışsa mutlaka orijinal
Philips kesme ünitesi ile değiştirin.
1Kesme ünitesini açın.
2Yukarı doğru iterek eski kesme ünitesini çıkarın.
3Yeni kesme ünitesini her iki kenarı da kılavuz
oluklara oturacak şekilde yerleştirin.  (Şek. 8)
4Kesme ünitesini iterek tekrar cihaza takın
(‘klik’ sesi duyulur) (Şek. 9).
Çevre
-- Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir (Şek. 10).
-- Bu simge, ürünün 2006/66/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla
birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına
gelir (Şek. 11).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin ayrı
toplanmasıyla ilgili yerel sistem hakkında bilgi
edinin. Yerel kurallara uyun, ürün ve pilleri asla
normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.
Eski ürün ve pillerin doğru şekilde atılması,
çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek
sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
www.philips.com/support adresinden Philips
web sitesini ziyaret edin veya dünya çapında garanti
kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesme üniteleri yıpranan cihazlar olduklarından
uluslararası garanti kapsamında değillerdir.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement