Bosch | PHD1151GB | Instruction manual | Bosch PHD1151GB hair dryer

Moodpic 1
63,2 x 50,25mm
CMYK & GREY
Register your new Bosch now:
www.bosch-home.co.uk
Moodpic 2
98,6 x 46,7mm
CMYK & GREY
PHD 1151GB
en Instruction manual
ar ‫إرشادات االستخدام‬
Éå
p~ÑÉíó=áåÑçêã~íáçå
mäÉ~ëÉ=êÉ~ÇI=Ñçääçï=~åÇ=êÉí~áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë>=
tÜÉå=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÉåÅäçëÉ=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåëK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ÜçìëÉÜçäÇ=çê=Ñçê=ëáãáä~êI=åçåJáåÇìëíêá~ä=
~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå=ÉãéäçóÉÉ=êççãë=áå=ëÜçéëI=
çÑÑáÅÉëI=~ÖêáÅìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë=ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=
ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
m oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=~åÇ=êáëâ=çÑ=ÑáêÉ>
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=
ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=éä~íÉK
`ÜáäÇêÉå=ìåÇÉê=U=óÉ~êë=çÑ=~ÖÉ=ãìëí=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
qÜÉëÉ ~ééäá~åÅÉë=ã~ó=ÄÉ=ìëÉÇ=Äó=ÅÜáäÇêÉå=~ÖÉÇ=U=çê=çîÉê=~åÇ=Äó=éÉçéäÉ=
ïÜç=Ü~îÉ=êÉÇìÅÉÇ=éÜóëáÅ~äI=ëÉåëçêó=çê=ãÉåí~ä=~ÄáäáíáÉë=çê=áå~ÇÉèì~íÉ=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇLçê=âåçïäÉÇÖÉI=éêçîáÇÉÇ=íÜÉó=~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=
áåëíêìÅíÉÇ=çå=Üçï=íç=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ë~ÑÉäó=~åÇ=Ü~îÉ=ìåÇÉêëíççÇ=íÜÉ=
êÉëìäíáåÖ=Ç~åÖÉêëK=`ÜáäÇêÉå=ëÜ~ää=åçí=éä~ó=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ìëÉê=ã~áåíÉå~åÅÉ=ãìëí=åçí=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=Äó=ÅÜáäÇêÉå=ìåäÉëë=
íÜÉó=~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇK
aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=~åÇLçê=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=
Ç~ã~ÖÉÇK=^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=ÇÉîÉäçéëI=~äï~óë=éìää=çìí=
íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK=qç=éêçíÉÅí=íÜÉ=ìëÉêI=~ää=êÉé~áêë=íç=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÉKÖK=
êÉéä~ÅÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇI=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=çåäó=Äó=çìê=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK
aç=åçí
 ÄêáåÖ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=Üçí=é~êíëI
 éìää=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉëI
 Å~êêó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
m kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK
aç=åçí=ìëÉ=çå=ÇêáééáåÖ=ïÉí=Ü~áê=çê=çå=ëóåíÜÉíáÅ=Ü~áêK
aç=åçí=ìëÉ=åÉ~ê=ï~íÉê=ïÜáÅÜ=áë=áå=íÜÉ=Ä~íÜI=ï~ëÜÄ~ëáå=çê=çíÜÉê=
îÉëëÉäëK
O
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Éå
m oáëâ=çÑ=ÇÉ~íÜ>
kÉîÉê=ÄêáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=ï~íÉêK=qÜÉêÉ=áë=~=êáëâ=ÉîÉå=
ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=qÜÉêÉÑçêÉI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=
éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=ïÜÉå=í~âáåÖ=~=ÄêÉ~â=Ñêçã=ÇêóáåÖ=óçìê=Ü~áêK
^ÇÇáíáçå~ä=éêçíÉÅíáçå=ïáää=ÄÉ=éêçîáÇÉÇ=áÑ=~=êÉëáÇì~äJÅìêêÉåíJçéÉê~íÉÇ=ÅáêÅìáíJ
ÄêÉ~âÉê=ìé=íç=PM=ã^=áë=ÑáííÉÇ=íç=óçìê=ÇçãÉëíáÅ=éçïÉê=ëìééäóK=mäÉ~ëÉ=
Åçåëìäí=~å=ÉäÉÅíêáÅá~åK
m oáëâ=çÑ=ëìÑÑçÅ~íáçå>
aç=åçí=äÉí=ÅÜáäÇêÉå=éä~ó=ïáíÜ=é~Åâ~ÖáåÖ=ã~íÉêá~äK
m t~êåáåÖ>
qÜÉ=ÅêáãéáåÖ=åçòòäÉ=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=ÜçíX=äÉ~îÉ=íç=Åççä=Ççïå=ÄÉÑçêÉ=
êÉãçîáåÖK
rëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
`êáãéáåÖ=åçòòäÉ
kÉîÉê=ÅçîÉê=íÜÉ=ÄäçïÉê=çê=áåí~âÉ=çéÉåáåÖK=
båëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=áåí~âÉ=çéÉåáåÖ=ÇçÉë=åçí=
ÄÉÅçãÉ=ÄäçÅâÉÇ=ïáíÜ=ÑäìÑÑ=çê=Ü~áêK
fÑ=íÜÉ=Ü~áê=ÇêóÉê=çîÉêÜÉ~íëI=ÉKÖK=ÇìÉ=
íç=~=ÅçîÉêÉÇ=îÉåíáä~íáçå=çéÉåáåÖI=áí=ïáää=
~ìíçã~íáÅ~ääó=ëïáíÅÜ=çÑÑ=~åÇ=íÜÉå=ëïáíÅÜ=
çå ~Ö~áå=ëÉîÉê~ä=ãáåìíÉë=ä~íÉêK
cçê=ÇêóáåÖLëÜ~éáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=é~êíë=
çÑ=íÜÉ=Ü~áêK=kçòòäÉ=ãìëí=åÉîÉê=
íçìÅÜ=íÜÉ=Ü~áêX=ëÉäÉÅí=~=ÖÉåíäÉ=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~í=~=äçï=
íÉãéÉê~íìêÉK
jçêÉ=áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ëìÄàÉÅí=
çÑ=_çëÅÜ=ëíóäáåÖ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=
~í=ïïïKÄçëÅÜJÜçãÉKÅçKìâLÜ~áêÅ~êÉK
rëáåÖ=~=Åçáå=çê=ëçãÉíÜáåÖ=
ëáãáä~êI=ëÉí=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=
íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ã~áåë=îçäí~ÖÉK
_ó=ïêçåÖ=îçäí~ÖÉ=ëÉäÉÅíáçå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
Å~å ÉáíÜÉê=çîÉêÜÉ~í=~åÇ=ëÜìí=ÇçïåI=
çê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=áë=äçïÉêK
_äçïÉêLqÉãéÉê~íìêÉ
píçê~ÖÉ
_ÉÑçêÉ=éìííáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~ï~óI=äÉ~îÉ=
áí=íç=Åççä=Ççïå=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
`äÉ~åáåÖ
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=äÉ~îÉ=áí=íç=Åççä=
Ççïå=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK=
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉêK
aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK
táéÉ=íÜÉ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜK=aç=åçí=ìëÉ=ëÜ~êé=
çê ~Äê~ëáîÉ=ÇÉíÉêÖÉåíëK
 oÉãçîÉ=Ü~áê=Ñêçã=íÜÉ=~áê=áåäÉí=çéÉåáåÖ=ïáíÜ=
~=é~áåí=ÄêìëÜK

lÑÑ
dÉåíäÉLiçï
píêçåÖLeáÖÜ
qç=Çêó=íçïÉäJÇêó=Ü~áêI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=éçïÉêÑìä=
ÄäçïÉê=ëÉííáåÖ=~åÇ=~=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉK
hÉÉé=íÜÉ=ÄäçïÉê=çéÉåáåÖ=~ééêçñK=NM=Åã=Ñêçã=
óçìê=ÜÉ~ÇK
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
P
Éå
qÉÅÜåáÅ~ä=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë
sçäí~ÖÉ
NNMÓNOM=sú
OOMÓOQM=sú
mçïÉê
NNMM=tLNOMM=t
cêÉèìÉåÅó
RMLSM=eò
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=áÇÉåíáÑáÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=
íç=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ÖìáÇÉäáåÉ=OMNOLNVLbr=
çå=ï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbK=
qÜÉ=ÖìáÇÉäáåÉ=ëéÉÅáÑáÉë=íÜÉ=Ñê~ãÉïçêâ=
Ñçê=~å=brJïáÇÉ=î~äáÇ=êÉíìêå=~åÇ=êÉJìëÉ=
çÑ=çäÇ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=
éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
Q
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
~êJP
m
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
R
~êJO



.www.bosch-home.co.uk/haircare
S
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
~êJN
m
m
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
T
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL Republika e Shqiperise,
Albania
AERTECH SH.P.K.
Rruga Qemal Stafa
Pallati i ri perball Prokuroris se
Pergjithshme
Hyrja C Kati 10
Tirana
Tel.: 066 206 47 94
mailto:g.volina@aertech.al
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au
02/14
BA Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz
BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi
Bulgaria EOOD
115К Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tеl.: 02 892 90 47
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@
bshg.com
www.bosch.home.bg
BH Bahrain, ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Company
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com
BY Belarus, Беларусь
OOO "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-ServiceFI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8979*
*Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply.
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82
(αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel:. 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr
02/14
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests,
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
www.bosch-home.co.il
IN India, Bhārat, भारत
BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande,
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it
KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon, ‫ﻟﺒﻨﺎن‬
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15 Zl Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV Latvija, Latvia
General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv
Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 0705 24
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv
MD Moldova
S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me
MK Macedonia, Македонија
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv
NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com
SA Kingdom Saudi Arabia,
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
BSH Home Appliances
Saudi Arabia L.L.C.
Bin Hamran Commercial Centr.
6th Floor 603B
Jeddah 21481
Tel.: 800 124 1247
mailto:service.ksa@bshg.com
www.bosch-home.com/sa
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
TECHPLACE I and
Mo Kio Avenue 10
Block 4012 #01-01
569628 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
PT Portugal
mailto:informacije.servis@
BSHP Electrodomésticos Lda.
bshg.com
Rua Alto do Montijo, nº 15
www.bosch-home.com/si
2790-012 Carnaxide
SK Slovensko, Slovakia
Tel.: 707 500 545*
BSH domáci spotřebiče s.r.o.
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@ Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
bshg.com
821 04 Bratislava
www.bosch-home.pt
Tel.: 02 44 45 20 41
*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min)
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
02/14
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep
telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore
değişkenlik göstermektedir
TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiao E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
mailto:Bosch@achelis.com.tw
UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11ª
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com/za
✆
UK +44 (0)844 892 8979
IRL +353 (0)1450 2655
Customer Service
Great Britain
Bosch Customer Service
Grand Union House
Old Wolverton Road
Milton Keynes MK12 5PT
www.bosch-home.co.uk
*9001026171*
9001026171
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising