fondue set • gebruiksaanwijzing • instruction manual

fondue set • gebruiksaanwijzing • instruction manual
FONDUE SET • FONDUE SET • SET À FONDUE
fondue set
FS236
•gebruiksaanwijzing
• instruction manual
•gebrauchsanleitung
• mode d’emploi
2•
Nederlands
1. veiligheidsvoorschriften
2. product omschrijving
3. voor het eerste gebruik
4. fonduen
5. na het fonduen
6. reiniging & onderhoud
Garantie & service
pagina 4
pagina 6
pagina 6
pagina 6
pagina 7
pagina 7
pagina 20
English
1. safety instructions
2. appliance description
3. before first use 4. fondueing
5. after fondueing
6. cleaning & maintenance
Guarantee & after sales Service
page 8
page 10
page 10
page 10
page 11
page 11
page 21
1. Sicherheitshinweise
2. Beschreibung des Geräts
3. vor der Inbetriebnahme
4. Fondue zubereiten
5. nach dem Fondue
6. Reinigung & Pflege
Garantie & Service
Seite 12
Seite 14
Seite 14
Seite 14
Seite 15
Seite 15
Seite 22
1. consignes de sécurité
2. définition de l’appareil
3. avant la première utilisation
4. cuisson 5. après l’utilisation 6. nettoyage & entretien
Garantie & service
page 16
page 18
page 18
page 18
page 19
page 19
page 23
Deutsch
Français
•3
Nederlands
1
veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig
voor latere raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden.
• Vermijd het aanraken van de warme oppervlakken!
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde
wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de
informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te
voorkomen.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte
afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op
afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten
zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).
• Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond
staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in
werking is.
• Indien u het apparaat wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat
het apparaat uitgeschakeld is en volledig is afgekoeld. U dient bij het
verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het
apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar
behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere
manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische
dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties
aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitge­
voerd te worden.
Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzien­lijke gevaren voor
de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met
onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de
wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige
handen aanraken.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen
de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische
4 • Nederlands
apparaten. Laat kinde­ren daarom nooit zonder toezicht met
elektrische apparaten werken. Houd het apparaat en het snoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat
onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik
ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of
onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat
geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning
(zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het
apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.
• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te
gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos
heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de
betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
• Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan
de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn
aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom
kan zijn opgetreden.
• Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de beveiliging in
het apparaat kan duiden op een defect, dat niet wordt verholpen door
verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat
er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele
defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en
vervalt het recht op garantie.
•
Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak.
Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingafdeling van uw
gemeente.
Nederlands • 5
2
product omschrijving
1. Vorkjes - 6 stuks
2.Fondue-ring/spatdeksel
3.Pan
4.Thermostaatknop
5.Thermostaatlamp
6.Handgrepen
7.Verwarmingsbasis
2
1
7
3
6
4
5
3
voor het eerste gebruik
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt,
dient u als volgt te werk te gaan: pak de fondue voorzichtig uit
en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic
zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke
schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.
Reinig de pan, de fondue-ring en de vorkjes met warm water en
een mild afwasmiddel. Droog de onderdelen goed af.
De verwarmingsbasis enkel reinigen met een vochtige doek en
goed droog maken.
De fondue set is door de regelbare thermostaat geschikt
voor vleesfondue (met olie), Oosterse fondue (met bouillon),
kaasfondue en chocoladefondue.
4
fonduen
Plaats de verwarmingsbasis op een warmtebestendige vlakke
ondergrond. Controleer of de spanning overeenkomt met die
vermeld is op het typeplaatje.
Controleer of de thermostaatknop uit staat (MIN) en steek de
stekker in het stopcontact.
Vul de pan met olie, bouillon, kaas of chocolade en plaats deze
op de verwarmingsbasis. Let op dat de pan niet te vol zit.
In de pan staan twee horizontale streepjes die het minimum
en maximum niveau aangeven. Vul de pan nooit boven het
maximum en laat de inhoud nooit onder het minimum niveau
komen.
6 • Nederlands
Draai de thermostaatknop naar de gewenste stand. Het
controlelampje gaat branden. Zodra de gewenste temperatuur
bereikt is, gaat het controlelampje uit. Bij het dalen van
de temperatuur schakelt zowel de thermostaat als het
controlelampje weer aan.
Zodra de inhoud op temperatuur is, kunt u de fondue-ring op de
pan plaatsen en is de fondue klaar voor gebruik.
Voor een fondue met olie moet de thermostaat hoog staan.
Voor een Oosterse fondue, kaas- of chocoladefondue kan de
thermostaat op medium staan.
De temperatuur is goed ingesteld als de inhoud zachtjes borrelt.
Let er vooral bij kaas- en chocoladefondue op dat de inhoud
langzaam op temperatuur gebracht wordt om te voorkomen dat
de inhoud aankoekt of overkookt.
Roer regelmatig met een kunststof of houten lepel om een glad
mengsel te krijgen.
Gebruik voor vleesfondue een olie die geschikt om te fonduen,
zoals zonnebloemolie. Niet alle oliën zijn geschikt en kunnen erg
spatten.
Prik een ingrediënt aan een vorkje en plaats het vorkje in de
pan in een inkeping van de fondue-ring. Let op: de vorkjes zijn
scherp. Niet met de vorkjes in de pan prikken.
• Let op: bak alleen ontdooide ingrediënten in de olie. Door
bevroren en natte ingrediënten kan de olie spatten of gaan
schuimen.
• Geen ingrediënten in de pan gooien. Gebruik altijd een vorkje.
5
na het fonduen
Als u klaar bent met fonduen kunt u de thermostaatknop
helemaal terug draaien en de stekker uit het stopcontact
verwijderen.
Let op: de pan en de fondue-ring zijn heet. Gebruik altijd
ovenwanten.
Laat de fondue set volledig afkoelen voordat u deze gaat
verplaatsen of opbergen. Gebruik bij het verplaatsen van de
fondue altijd beide handen en maak gebruik van de handgrepen
aan de zijkanten van de verwarmingsbasis.
Verwijder de inhoud van de pan volgens de milieuregels.
6
reiniging & onderhoud
Alvorens de fondue set te reinigen, moet u de fondue set
volledig laten afkoelen en de stekker uit het stopcontact
verwijderen.
Reinig de pan, de fondue-ring en de vorkjes met heet water
waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Zorg ervoor dat
na reiniging de onderdelen goed gedroogd zijn.
De verwarmingsbasis van de fondue set kunt u reinigen met een
vochtige doek waar eventueel een beetje afwasmiddel aan toe
is gevoegd.
Gebruik voor reiniging van het apparaat geen agressieve
of schurende middelen. Dompel de verwarmingsbasis,
het snoer of de stekker nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
Nederlands • 7
English
1
safety instructions
• Please read these instructions before operating the appliance
and retain for future use.
• The appliance is intended solely for domestic use within the home.
• Hot surfaces.
•Before plugging into a socket, check that the voltage in your home
corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
•Never let the power cord of the appliance hang over the edge of a
table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
•Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or
where it could touch a heated oven or microwave. Do not allow this
appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or
other flammable materials during use.
•Always use the appliance on a secure, dry, level surface.
•Never leave the appliance unattended when in use.
•Always carry out regular checks of the power cord to ensure no
damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged
in the slightest degree, the entire appliance should be returned to
the Customer Service Department. For your own safety, only use the
accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable
for the appliance.
• For your own safety, only use the accessories and spare parts from the
manufacturer which are suitable for the appliance.
•Always return the appliance after a malfunction, or if it has been
damaged in any manner to the Customer Service Department for
examination, repair or adjustment as special purpose tools are
required.
•Never unplug it from the socket by pulling on the cable.
• Always ensure that your hands are dry before handling the plug, switch
or power cord.
• The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or a separate remote-control system.
• This appliance shall not be used by children from 0 to 8 years. This
appliance can be used by children over the age of 8 and above
if they are continuously supervised. This can be used by people
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience or knowledge, if they have been given supervision
or instruction concering use of the appliance in a safe way and
8 • English
understand the hazards involved. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and
maintenance shall not be made by children.
• Children must not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
•Unplug the appliance as soon as you have finished using it and when
you are cleaning it.
•If an extension cord is used, check the marked electrical rating of the
extension cord to the electrical rating on the appliance. Make sure that
it can not be pulled on by children or tripped over unintentionally.
•Should you decide not to use the appliance anymore, make it
inoperative by cutting the power cord after removing the plug from
the socket. We also recommend making all potentially dangerous
parts of the appliance harmless, particularly for children who might be
tempted to play with it.
•Never use the appliance if it is not working properly, or if it has
been damaged. Any intervention other than cleaning and normal
maintenance by the customer must be carried out by an approved
service centre.
•Never immerse any part of the main body, lid, power cord and plug in
water or any other liquid to protect against electrical hazards.
• If the appliance is used for other purposes than intended, or is it
not handled in accordance with the instruction manual, the full
responsibility for any consequences will rest with the user. Any
damages to the product or other things are not covered by the
warranty.
•
Legislation requires that all electrical and electronic equipment
must be collected for reuse and recycling. Electrical and
electronic equipment marked with the symbol indicating
separate collection of such equipment must be returned to a
municipal waste collection point.
English • 9
2
appliance description
1. Forks - 6 pieces
2. Spatter shield
3.Pot
4. Thermostat knob
5. Thermostat light
6.Handles
7. Heating base
2
1
7
3
6
4
5
3
before the first use
Before you use the appliance for the first time, please do
as follows: Carefully unpack the appliance and remove all
the packaging material. Keep the material (plastic bags and
cardboard) out of reach of children. Check the appliance after
unpacking for any visible damage, possible from transportation.
Clean the pot, the spatter shield and the forks with warm soapy
water. Dry the parts thoroughly. Make sure that the parts are
completely dry.
Wipe the heating base only with a damp cloth and dry
thoroughly.
The fondue set is suitable for meat fondue (with hot oil), Asian
fondue (with broth), cheese fondue and chocolate fondue.
4
fondueing
Place the appliance on a stable and heat resistant surface.
Check that the voltage in your home corresponds with the
voltage printed on the bottom of the appliance. Check that the
thermostat knob is set on MIN and plug the fondue set in.
Fill the pot with oil, broth, cheese or chocolate and place it on
the heating base. Don’t put to much in the pot.
The pot has to horizontal stripes to indicate the minimum and
maximum level. Never fill the pot above the maximum and never
let the content drop below the minimum level.
Turn the thermostat knob clockwise to the required setting. The
red thermostat light lights up.
10 • English
As soon as the desired temperature is reached, the thermostat
light goes out. The thermostat and the thermostat light will
toggle on and off as the thermostat in the pot maintains the
correct temperature.
Place the spatter shield on the pot as soon as the desired
temperature is reached. The fondue set is now ready to use.
Set the thermostat on a high level for a meat fondue with oil.
For an Asian fondue, cheese- or chocolate fondue set the
thermostat to medium.
The temperature is set correctly when the content is gently
bubbling.
Make sure to slowly heat up the content especially with cheeseand chocolate fondue to prevent the content from sticking or
boiling over.
Stir regularly with a plastic or wooden spoon to get a smooth
mixture.
Use an oil which is suitable for fondueing when fondueing meat,
such as sunflower oil. Not all oils are suitable and can spatter a
lot.
Put an ingredient to a fork and place the fork in the pan in a
groove of the spatter shield. Note: the forks are sharp. Do not
prod the pan with the forks.
• Note: be careful with frozen and wet ingredients. The hot oil
can spatter or may foam.
• Do not throw any ingredients in the pot. Always use one of the
forks.
5
after fondueing
When you have finished frying, turn the fondue set off by
turning the thermostat button anti-clockwise completely to MIN
and pull the plug from the socket.
Note: the pot and the spatter shield are hot. Always use oven
mitts.
Let the fondue set cooldown for several hours before moving or
storing it. If you want to move the fondue set always use both
hands and use the handles on the side of the heating base.
Dispose of the contents of the pot according to the
environment regulations.
6
cleaning & maintenance
Before cleaning always unplug the fondue set and let it cool
down completely.
Clean the pot, the spatter shield and the forks with hot water
an a mild detergent. Ensure that the parts are dried thoroughly
after cleaning.
Clean the heating base of the fondue set with a damp cloth and
when needed a mild detergent.
Never use any abrasives! Never immerse the heating base,
power cord or plug in water or other liquids.
English • 11
Deutsch
1
Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät in Betrieb nehmen und heben Sie diese für den
späteren Gebrauch auf.
• Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Gebrauchsanleitung
beschriebenen Zweck.
•
Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden.
• Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmen.
• Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen, einklemmen oder
herunterhängen lassen. Kabel vor Hitze und Feuchtigkeit schützen!
• Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.
• Stellen Sie das Gerät weder auf/ noch in der Nähe eines heißen Gasoder Elektroherdes. Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbares
Material, z.B einem Rollo oder einen Vorhang.
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf einer ebenen und stabilen
Fläche steht.
• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, achten Sie darauf, dass das
Gerät ausgeschaltet ist und völlig abgekühlt ist. Sie sollten das Gerät
nur mit beiden Händen verschieben.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel defekt oder beschädigt ist,
muss es von einer autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die
Reparatur Spezialwerkzeuge und/oder spezielle Teile benötigt werden.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Inventum Service
Center.
• Den Netzstecker nicht mit dem Kabel dem Gerät oder mit nassen
Händen aus der Steckdose ziehen.
• Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen die Gefahren
nicht, die beim Betrieb von elektrischen Geräten entstehen können.
Lassen Sie deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe von
elektrischen Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische Geräte
immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
• Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn Sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
12 • Deutsch
Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit das Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird, schalten Sie das
Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, stellen Sie sicher, dass die
Netzspannung gleich oder höher ist als die des Gerätes und dass Sie
ein geerdetes Kabel verwenden.
• Wenn das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht funktioniert, kann
dies auf die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter im elektr.
Verteilerschrank zurückzuführen sein. Vielleicht ist der Stromkreis
überlastet, oder es gab einen Fehlerstrom.
• Versuchen Sie im Falle einer Störung oder eines Defekts nie, das
Gerät selbst zu reparieren; wenn die Sicherung des Gerätes ausgelöst
wurde, kann dies auf einen Defekt im Heizsystem zurückzuführen sein,
welcher nicht durch das Herausnehmen oder Ersetzen der Sicherung
behoben werden kann. Es dürfen ausschliesslich Original-Ersatzteile
verwendet werden.
• Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in
Wasser ein.
• Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Wird
es nicht ordnungsgemäß, (halb)professionel oder entgegen den
Anweisungen dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und
Inventum übernimmt keine Haftung für eingetretenen Schäden.
• Bei der Entsorgung eines derartigen Gerätes wird empfohlen, es
funktionsuntüchtig zu machen, indem man das Versorgungskabel
durchschneidet nachdem der Netzstecker vom Stromnetz
getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur entsprechenden
Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
•
Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer
örltichen Wertstoffsammelstelle.
Deutsch • 13
2
Beschreibung des Geräts
1. Gabeln - 6 Stück
2. Fondue-Ring/ Spritzschutzdeckel
3.Fonduetopf
4.Thermostatknopf
5.Thermostatlampe
6.Handgriffe
7.Basis-Heizstation
2
1
7
3
6
4
5
3
vor der Inbetriebnahme
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, gehen Sie
folgendermaßen vor: Packen Sie das Fondue vorsichtig aus und
entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren
Sie die Verpackung (Plastikbeutel und Pappe) immer für
Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie das Gerät nach dem
Auspacken sorgfältig auf äußere Schäden, die möglicherweise
während des Transports entstanden sind.
Reinigen Sie den Topf, den Fondue-Ring/Spritzschutzdeckel und
die Gabeln mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
Trocknen Sie die Teile gut ab.
Reinigen Sie die Basis-Heizstation nur mit einem feuchten Tuch
und trocknen Sie diese gründlich ab.
Durch das regelbare Thermostat ist das Fondue-Set für
Fleischfondue (mit Öl), asiatisches Fondue (mit Brühe),
Käsefondue und Schokoladenfondue geeignet.
4
Fondue zubereiten
Stellen Sie die Basis-Heizstation auf einen hitzebeständigen und
ebenen Untergrund. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit
den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
Kontrollieren Sie, ob der Thermostatknopf ausgeschaltet ist
(MIN) und stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.
Füllen Sie den Topf mit Öl, Brühe, Käse oder Schokolade und
stellen Sie ihn auf die Basis-Heizstation. Überfüllen Sie den Topf
nicht! Im Topf befinden sich zwei horizontale Striche, die die
Mindest- und Höchstfüllmenge angeben. Füllen Sie den Topf
niemals höher als bis zur Maximum-Markierung und lassen Sie
14 • Deutsch
den Inhalt niemals unter den Mindestfüllstand absinken.
Drehen Sie den Thermostatknopf in den gewünschten
Stand. Die Kontrolllampe leuchtet auf. Wenn die gewünschte
Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe. Sinkt
die Temperatur, schalten sich das Thermostat und die
Kontrolllampe wieder ein.
Sobald der Inhalt die richtige Temperatur hat, können Sie den
Fondue-Ring auf den Topf legen und mit der Fonduezubereitung
beginnen.
Für ein Fondue mit Öl muss das Thermostat hoch eingestellt
sein. Bei einem asiatischen Fondue, einem Käse- oder
Schokoladenfondue kann eine mittlere Temperatur
ausreichend sein. Die Temperatur ist richtig eingestellt, wenn
der Inhalt leicht brodelt. Achten Sie besonders bei Käse- und
Schokoladenfondue darauf, dass der Inhalt langsam auf die
richtige Temperatur gebracht wird. Damit verhindern Sie, dass
der Inhalt anbrennt oder überkocht. Rühren Sie regelmäßig mit
einem Plastik- oder Holzlöffel in der Masse, sodass diese glatt
wird.
Verwenden Sie für Fleischfondue ein für Fondue geeignetes
Öl, z. B. Sonnenblumenöl. Nicht alle Öle sind geeignet, einige
können stark spritzen.
Stecken Sie eine Zutat auf eine Gabel und stellen Sie die Gabel
in einer Halterung im Fondue-Ring in den Topf. Vorsicht: Die
Gabeln sind spitz und dadurch scharf. Stechen Sie nicht mit den
Gabeln in den Topf.
•Vorsicht: Bereiten Sie in dem Öl nur aufgetaute Zutaten zu.
Durch gefrorene oder nasse Zutaten kann das Öl spritzen
oder überschäumen.
• Werfen Sie die Zutaten niemals in den Topf. Verwenden Sie
immer eine Gabel.
5
nach dem Fondue
Wenn Sie mit dem Fondue fertig sind, können Sie den
Thermostatknopf ganz zurückdrehen und den Stecker aus der
Steckdose ziehen.
Vorsicht: Der Topf und der Fondue-Ring sind heiß. Ziehen Sie
immer Ofenhandschuhe an.
Lassen Sie das Fondue-Set ganz abkühlen, bevor Sie es
umstellen oder wegstellen. Halten Sie das Fondue-Set beim
Umstellen immer mit beiden Händen an den Handgriffen auf
den Seiten der Basis-Heizstation fest.
Entsorgen Sie den Inhalt in Übereinstimmung mit den geltenden
Umweltschutzvorschriften.
6
Reinigung & Pflege
Bevor Sie das Fondue-Set reinigen, müssen Sie es vollständig
abkühlen lassen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Reinigen Sie den Topf, den Fondue-Ring und die Gabeln mit
heißem Wasser, zu dem etwas Spülmittel hinzugefügt wurde.
Achten Sie darauf, dass die Teile nach dem Reinigen gut
abgetrocknet werden.
Die Basis-Heizstation des Fondue-Sets können Sie mit einem
feuchten Tuch reinigen, auf dem Sie eventuell etwas Spülmittel
anbringen können.
Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel!
Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Deutsch • 15
Français
1
consignes de sécurité
• Lisez ce mode d’emploi très attentivement avant d’utiliser
votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter
éventuellement plus tard.
•Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce
mode d’emploi.
• Ne touchez pas les surfaces chaudes l’appaeil est branché.
•Branchez l’appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une
prise de terre murale, ayant un voltage correspondant à celui qui est
indiqué sur la plaque technique de l’appareil.
•Ne pliez jamais le cordon électrique d’une manière trop serrée et ne le
laissez pas pendre au‑dessus d’éléments brûlants.
•Déroulez totalement le cordon électrique afin d’éviter tout risque de
surchauffe du cordon.
•Ne posez jamais l’appareil à proximité d’appareils qui diffusent de
la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc.
Maintenir l’appareil à une certaine distance des murs ou autres objets
qui pourraient facilement prendre feu tels que rideaux, serviettes
(coton ou papier), etc.
•Veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une surface stable et
plane.
•Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celui-ci est bien
marche.
•Si vous voulez déplacer l’appareil, assurez-vous que celui-ci est bien
debranché. Pour changer l’appareil de place, prenez-le à deux mains.
•N’utilisez pas l’appareil si la fiche de l’appareil, le cordon électrique
ou l’appareil lui‑même sont endommagés, ou bien si l’appareil ne
fonctionne plus comme il se doit, ou bien s’il est tombé ou alors
encore s’il a été endommagé d’une autre manière. Consultez alors
votre commerçant ou notre service technique. Ne changez en aucun
cas vous-même la fiche de l’appareil ou le cordon électrique. Les
réparations effectuées sur des appareils électriques doivent être
exclusivement faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations
qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient présenter de
graves dangers pour l’utilisateur.
• N’utilisez jamais l’appareil avec des pièces qui ne soient pas
recommandées ou livrées par le fabricant.
•Si vous n’utilisez pas votre appareil ou si vous devez le nettoyer,
éteignez totalement l’appareil et retirez la fiche de l’appareil de la prise
16 • Français
de contact.
•Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l’appareil lui-même pour
retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne jamais toucher
l’appareil avec les mains mouillées ou humides.
•Ne jamais laisser l’appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas
conscients des dangers qui peuvent exister lors de l’utilisation d’appareils
électriques. C’est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant se servir
de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce que l’appareil soit toujours
rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.
• L’appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans ainsi que par les
déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu
de connaissances ou d’expérience à la condition qu’ils soient surveillés
ou sachent comment l’utiliser en toute sécurité et en comprennent les
risques.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants
sans surveillance.
•Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la
puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que
ceux du cordon livré avec l’appareil. Utilisez toujours une rallonge de
cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.
•Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil en raison d’une panne
ou d’une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après
avoir retiré la fiche de la prise de courant murale, de couper le cordon
électrique. Emportez l’appareil au service correspondant de votre
commune.
•En cas de perturbation ou de panne, n’essayez jamais de réparer
vous-même l’appareil; si la sécurité de l’appareil a sauté, cela peut
vouloir indiquer une défectuosité, et ceci ne peut pas se réparer
en enlevant ou en remplaçant cette sécurité. Il est indispensable
d’utiliser exclusivement des pièces détachées d’origine.
•Ne plongez jamais l’appareil, le cordon électrique ou la fiche de
l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liquide.
•Ce appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique. Si cet
appareil a été utilisé d’une manière abusive, il ne pourra être question
de dommages et intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie
sera annulé.
•
Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut dans
des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet
usage.
Français • 17
2
définition de l’appareil
1. Fourchettes - 6 pièces
2. Couronne/support à fourchettes
3.Caquelon
4. Bouton du thermostat
5. Voyant du thermostat
6.Poignées
7. Base chauffante
2
1
7
3
6
4
5
3
avant la première utilisation
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, procéder comme
suit : déballer l’appareil avec précaution et retirer tous les
emballages. Mettre les emballages (sacs en plastique et carton)
hors de portée des enfants. Après avoir déballé l’appareil,
vérifier attentivement qu’il ne présente pas de dégâts extérieurs
éventuellement dus au transport.
Nettoyer le caquelon, la couronne et les fourchettes avec de
l’eau chaude et un produit de vaisselle doux. Bien sécher les
différents éléments de l’appareil.
La base chauffante peut uniquement être nettoyée avec un
chiffon humide. Ensuite, bien sécher.
Grâce à son thermostat réglable, l’appareil convient pour les
fondues à la viande (avec de l’huile), les fondues orientales
(avec du bouillon), les fondues au fromage et les fondues au
chocolat.
4
cuisson
Placer la base chauffante sur une surface plane et résistant à la
chaleur. Vérifier que l’installation électrique est compatible avec
la tension indiquée sur la plaque signalétique.
Vérifier que le bouton du thermostat est sur la position éteinte
(MIN), puis brancher la prise.
Remplir le caquelon d’huile, de bouillon, de fromage ou de
chocolat et poser le caquelon sur la base chauffante. Veiller à ne
pas trop le remplir.
18 • Français
Les niveaux minimum et maximum sont indiqués par deux
traits horizontaux à l’intérieur du caquelon. Ne jamais remplir
le caquelon au-delà du niveau maximum et ne jamais laisser le
contenu descendre en dessous du niveau minimum.
Régler le bouton du thermostat sur la position souhaitée. Le
voyant lumineux s’allume. Le voyant s’éteint dès que l’appareil a
atteint la température programmée. Le thermostat et le voyant
se rallument lorsque la température descend.
Quand le contenu est à la bonne température, la couronne peut
être placée sur le caquelon et la fondue est prête.
Le thermostat doit être réglé à température élevée pour les
fondues à l’huile. Pour les fondues orientales, au fromage ou
au chocolat, le thermostat peut être réglé sur la position de
température moyenne.
Régler la température de manière à laisser frémir le contenu.
Le fromage et le chocolat, en particulier, doivent être chauffés
lentement pour ne pas déborder ou coller au fond du caquelon.
Remuer régulièrement avec une cuillère en plastique ou en bois
afin d’obtenir un mélange homogène.
Pour les fondues à la viande, utiliser une huile qui convient pour
la fondue, comme l’huile de tournesol. Les huiles non adaptées
peuvent gicler fortement pendant la cuisson.
Piquer un ingrédient sur une fourchette et le tremper dans
le caquelon, en posant la fourchette dans une encoche de la
couronne. Attention : les fourchettes sont pointues. Ne pas
frotter les fourchettes sur le revêtement du caquelon.
• Attention : décongeler les ingrédients avant de les cuire
dans l’huile. Les ingrédients congelés et mouillés peuvent
faire gicler ou mousser l’huile.
• Ne pas jeter les ingrédients dans le caquelon. Toujours utiliser
une fourchette.
5
après l’utilisation
6
nettoyage & entretien
Avant de nettoyer l’appareil à fondue, laisser l’appareil refroidir
complètement et débrancher la fiche de la prise de courant.
Nettoyer le caquelon, la couronne et les fourchettes avec
de l’eau chaude et un peu de produit de vaisselle. Après le
nettoyage, bien sécher les éléments de l’appareil à fondue.
En fin d’utilisation, ramener le thermostat sur la position
minimale et débrancher la fiche de la prise de courant.
La base chauffante peut être nettoyée avec un chiffon humide
en y ajoutant éventuellement un peu de produit de vaisselle.
Attention : le caquelon et la couronne sont chauds. Toujours
utiliser des gants de cuisine.
Laisser l’appareil à fondue refroidir complètement avant de
le déplacer ou de le ranger. Pour déplacer l’appareil, toujours
utiliser les deux mains et se servir des poignées latérales de la
base chauffante.
Ne jamais utiliser de détergent et/ou de produit abrasif! Ne
plongez jamais l’appareil, le cordon électrique ou la fiche de
l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liquide.
Éliminer le contenu du caquelon en respectant la législation
environnementale.
Français • 19
algemene service- en garantievoorwaarden
Hoe belangrijk service is, hoeven we je niet te vertellen. We ontwikkelen onze producten zodat je er jarenlang onbezorgd
plezier van kan hebben. Ontstaat er toch een probleem, dan vinden we dat je direct een oplossing mag verwachten. Daarom
bieden we je op onze producten een omruilservice, bovenop de rechten en vorderingen die je op grond van de wet toekomen.
Door een product of onderdeel om te ruilen, besparen we je tijd, moeite en kosten.
2 jaar volledige fabrieksgarantie
1. Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Binnen deze periode
wordt een defect product of onderdeel altijd gratis omgeruild voor een nieuw exemplaar. Om aanspraak te maken op de 2
jaar volledige fabrieksgarantie, kun je teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen met de
consumentenservice van Inventum via het contactformulier op www.inventum.eu/service-aanvraag.
2. De garantieperiode van 2 jaar begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
3. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs te kunnen overleggen.
4. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
Storingen of defecten buiten de garantieperiode
1. In geval van storingen of defecten aan klein huishoudelijke apparatuur of groot huishoudelijke apparatuur buiten de
garantieperiode, kan hiervan melding worden gemaakt bij de consumentenservice via het contactformulier www.inventum.eu/
service-aanvraag of door te bellen met de consumentenservice.
2. De consumentenservice kan je vragen het product voor onderzoek of reparatie op te sturen. De kosten van verzending zijn voor
jouw rekening.
3. Aan het onderzoek naar de mogelijkheid tot repareren zijn kosten verbonden. Je moet hier vooraf toestemming voor geven.
4. Bij groot huishoudelijke apparatuur kan Inventum op jouw verzoek een witgoedmonteur sturen. De voorrijkosten, onderdeel- en
materiaalkosten en arbeidsloon worden dan aan je in rekening gebracht.
5. In geval van opdracht tot reparatie moeten de reparatiekosten vooraf worden voldaan. Bij reparatie door een witgoedmonteur,
dienen de kosten van de reparatie ter plaatse bij de monteur, bij voorkeur via pinbetaling, te worden afgerekend.
Uitgesloten van garantie
1.
2.
3.
De hiervoor genoemde garanties gelden niet in geval van:
• normale slijtage;
• onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
• onvoldoende onderhoud;
• het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• ondeskundige montage of reparatie door derden of door de consument zelf;
• door de consument toegepaste niet originele onderdelen;
• zakelijk of bedrijfsmatig gebruik;
• het serienummer en/of rating-label is verwijderd.
Tevens geldt de garantie niet voor normale verbruiksartikelen, zoals:
• kneedhaken, bakblikken, (koolstof)filters, etc.;
• batterijen, lampjes, koolstoffilters, vetfilters enz.;
• externe verbindingskabels;
• glazen accessoires en glazen delen zoals ovendeuren;
• en soortgelijke zaken.
Buiten de garantie vallen transportschades, voor zover deze niet door Inventum zijn veroorzaakt. Controleer daarom je nieuwe
apparatuur voordat je deze in gebruik neemt. Als je beschadigingen aantreft, dien je deze binnen 5 werkdagen na aankoop te
melden bij de winkel waar je het product hebt gekocht, of bij de consumentenservice van Inventum via het contactformulier op
de website www.inventum.eu/service-aanvraag. Indien transportschades niet binnen deze termijn worden gemeld, aanvaardt
Inventum geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
4. Van garantie en/of vervanging zijn uitgesloten: defecten aan, verlies en beschadiging aan het apparaat als gevolg van een
gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering.
Van belang om te weten
1. Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke
garantietermijn.
2. Indien een klacht ongegrond is, komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de consument.
3. Na verloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten
aan de consument in rekening gebracht.
4. Inventum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door van buiten het apparaat ontstane oorzaken, tenzij deze
aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
5. Op deze garantie- en servicevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door
de bevoegde Nederlandse rechter.
20 • Nederlands
general terms and conditions of service and warranty
We do not need to remind you of the importance of service. After all, we develop our products to a standard so that you
can enjoy them for many years, without any concerns. If, nevertheless, there is a problem, we believe you are entitled to a
solution straight away. Hence our products come with an exchange service, on top of the rights and claims you are entitled to
by law. By exchanging a product or part, we save you time, effort and costs.
2-year full manufacturer’s warranty
1. Customers enjoy a 2-year full manufacturer’s warranty on all Inventum products. Within this period, a faulty product or part will
always be exchanged for a new model, free of charge. In order to claim under the 2-year full manufacturer’s warranty, you can either
return the product to the shop you bought it from or contact the Inventum costumer service department via the form at www.
inventum.eu/service-aanvraag.
2. The 2-year warranty period starts from the date the product is bought.
3. In order to claim under the warranty, you must produce a copy of the original receipt.
4. The warranty applies only to normal domestic use of Inventum products within the Netherlands.
Breakdowns or faults outside the warranty period
1. Breakdowns or faults in small or large domestic appliances outside the warranty period, can be reported to the costumer services
department via the form at www.inventum.eu/service-aanvraag or by calling the costumer services department.
2. The costumer services department may ask you to send the product for inspection or repair. The costs of dispatch will be at your
expense.
3. The inspection to establish whether repair is possible involves a charge. You need to grant your permission for this, in advance.
4. In the event of a large domestic appliance, Inventum, at your request, can send out a service engineer. In that case, you will be
charged the call-out costs, as well as parts and labour.
5. In the event of an instruction to repair, the repair costs must be paid in advance. In the event of a repair by a service engineer, the
costs of the repair must be settled with the engineer onsite, preferably by means of PIN payment.
Warranty exclusions
1. The following is excluded from the aforesaid warranties:
• normal wear and tear;
• improper use or misuse;
• insufficient maintenance;
• failure to comply with the operating and maintenance instructions;
• unprofessional installation or repairs by third parties or the customer himself;
• non-original parts used by the customer;
• use for commercial or business purposes;
• removal of the serial number and/or rating label.
2. In addition, the warranty does not apply to normal consumer goods, such as:
• dough hooks, baking tins, (carbon) filters, etc.;
• batteries, bulbs, carbon filters, fat filters etc.;
• external connection cables;
• glass accessories and glass parts such as oven doors;
• and similar items.
3. Transport damage not caused by Inventum is also excluded. Therefore, inspect your new device before starting to use it. If you
detect any damage, you must report this to the store where you purchased the product within 5 working days, or to the Inventum
customer service department via the form at www.inventum.eu/service-aanvraag. If transport damage is not reported within this
period, Inventum does not accept any liability in this respect.
4. The following are excluded from warranty and/or replacement: faults, loss of and damage to the device as a result of an event that
is normally insured under the home contents insurance.
Important to know
1. The replacement or repair of a faulty product, or a part thereof, does not lead to an extension of the original warranty period.
2. If a complaint is unfounded, all costs arising from it will be at the customer’s expense.
3. Following expiry of the warranty period, all costs of repair or replacement, including administration costs, dispatch and call-out
charges, will be charged to the customer.
4. Inventum cannot be held liable for damage caused by external events, unless this liability arises from mandatory statutory
provisions.
5. These warranty and service provisions are governed by Dutch law. Disputes will be settled exclusively by the competent Dutch
court.
English • 21
allgemeine service- und garantiebedingungen
Wie wichtig Kundenservice ist, brauchen wir Ihnen nicht zu sagen. Wir entwickeln unsere Produkte so, dass Sie jahrelang
unbeschwert Freude daran erleben können. Sollte dennoch ein Problem auftreten, dann dürfen Sie unseres Erachtens sofort
eine Lösung erwarten. Darum bieten wir Ihnen auf all unsere Produkte einen Umtauschservice an, zusätzlich zu den Rechten
und Ansprüchen, die Ihnen gesetzlich zustehen. Durch den Umtausch eines Produktes oder Geräteteils ersparen wir Ihnen
Zeit, Mühe und Kosten.
Zwei Jahre volle Werksgarantie
1. Auf alle Produkte von Inventum erhalten Sie als Konsument standardmäßig zwei Jahre volle Werksgarantie. Innerhalb dieses
Zeitraums wird ein defektes Produkt oder Geräteteil in jedem Fall gratis gegen ein neues Exemplar umgetauscht. Um Ihren
Anspruch auf die zweijährige volle Werksgarantie geltend zu machen, wenden Sie sich an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben, oder kontaktieren Sie den Kundenservice von Inventum mittels des Formulars auf der Seite www.inventum.eu/
service-aanvraag.
2. Die Garantiezeit von zwei Jahren beginnt am Datum des Ankaufs des Produktes.
3. Zur Geltendmachung des Garantieanspruches ist eine Kopie des Originalkaufbeleges vorzulegen.
4. Die Garantie gilt ausschließlich bei normalem Hausgebrauch der Inventum Produkte innerhalb der Niederlande.
Störungen oder Defekte außerhalb der Garantiezeit
1. Im Falle von Störungen oder Defekten an kleinen oder großen Haushaltsgeräten außerhalb der Garantiezeit kann dies beim
Kundenservice mittels des Formulars www.inventum.eu/service-aanvraag oder durch einen Anruf beim Kundenservice gemeldet
werden.
2. Der Kundenservice bittet Sie möglicherweise, das Produkt für eine Überprüfung oder Reparatur einzusenden. Die Versandkosten
gehen auf Ihre Rechnung.
3. Mit der Überprüfung, ob eine Reparatur möglich ist, sind Kosten verbunden, zu denen Sie im Voraus Ihre Zustimmung geben
müssen.
4. Bei großen Haushaltsgeräten kann Inventum auf Ihr Ersuchen hin einen Haushaltsgerätemonteur beauftragen. Die Kosten für die
Anfahrt, die Ersatzteile und das Material sowie der Arbeitslohn werden Ihnen dann in Rechnung gestellt.
5. Im Falle eines Reparaturauftrages müssen die Reparaturkosten vorab bezahlt werden. Bei einer Reparatur durch einen
Haushaltsgerätemonteur müssen die Kosten der Reparatur vor Ort beim Monteur, vorzugsweise durch elektronische Zahlung,
beglichen werden.
Garantieausschluss
1. Die oben genannten Garantien gelten nicht im Falle von:
• normalem Verschleiß;
• unsachgemäßem oder zweckwidrigem Gebrauch;
• unzureichender Wartung;
• Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsvorschriften;
• unfachmännischer Montage oder Reparatur durch Dritte oder den Konsumenten selbst;
• Verwendung von Nichtoriginalteilen durch den Konsumenten;
• geschäftlicher oder gewerblicher Nutzung;
• Entfernung der Seriennummer und/oder des Typenschildes.
2. Gleichzeitig gilt die Garantie nicht für normale Konsumartikel wie z.B.:
• Knethaken, Backbleche, (Kohlenstoff-)Filter u.Ä.;
• Batterien, Glühbirnen, Kohlenstofffilter, Fettfilter usw.;
• externe Verbindungskabel;
• Glaszubehör und Glasteile wie z.B. Ofentüren;
• sowie ähnliche Artikel.
3. Nicht von der Garantie abgedeckt sind Transportschäden, sofern diese nicht von Inventum verursacht wurden. Kontrollieren
Sie darum Ihr neues Gerät, bevor Sie es in Gebrauch nehmen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, sind diese innerhalb von
fünf Werktagen nach Ankauf beim Geschäft zu melden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder beim Kundenservice von
Inventum mittels des Formulars auf der Seite www.inventum.eu/service-aanvraag. Falls Transportschäden nicht innerhalb dieser
Frist gemeldet werden, übernimmt Inventum diesbezüglich keinerlei Haftung.
4. Von der Garantie und/oder einem Ersatz ausgeschlossen sind: Defekte, Verlust oder Beschädigung des Gerätes infolge eines
Vorfalls, der normalerweise von der Hausratversicherung abgedeckt ist.
Wichtige Informationen
1. Der Ersatz oder die Ausbesserung eines defekten Produktes oder eines seiner Geräteteile hat nicht eine Verlängerung der
ursprünglichen Garantiefrist zur Folge.
2. Falls eine Reklamation unbegründet ist, gehen alle Kosten, die dadurch entstanden sind, auf Rechnung des Konsumenten.
3. Nach Ablauf der Garantiefrist werden alle Kosten für die Ausbesserung oder den Ersatz, einschließlich der Verwaltungs-, Versandund Anfahrtskosten, dem Konsumenten in Rechnung gestellt.
4. Inventum übernimmt auch keine Haftung für Schaden aus außerhalb des Gerätes entstandenen Ursachen, es sei denn, dass sich
diese Haftung aus zwingenden Rechtsvorschriften ergibt.
5. Auf diese Garantie- und Servicebedingungen ist niederländisches Recht anwendbar. Rechtsstreitigkeiten unterliegen
ausschließlich dem Urteil des zuständigen niederländischen Richters.
22 • Deutsch
conditions générales de garantie et de service après-vente
Plus besoin de vous dire à quel point le service après-vente est important. Nous développons nos produits pour que vous
puissiez en profiter sans souci et avec plaisir pendant de longues années. Si, toutefois, un produit pose des problèmes, nous
y remédierons immédiatement. C’est pourquoi nous vous offrons un service d’échange pour nos produits, sans oublier les
droits et réclamations qui vous reviennent en vertu de la loi. L’échange d’un produit ou d’une pièce vous fait économiser du
temps, des efforts et de l’argent.
2 ans de garantie complète de fabrication
1. Une garantie complète de fabrication de 2 ans est accordée au consommateur pour tous les produits d’Inventum. Pendant
cette période, un produit défectueux ou une pièce défectueuse peut toujours être échangé(e) gratuitement contre un nouvel
exemplaire. Pour pouvoir revendiquer la garantie complète de fabrication de 2 ans, vous pouvez retourner au magasin où vous avez
acheté le produit ou contacter le service des consommateurs d’Inventum par le biais du formulaire sur www.inventum.eu/serviceaanvraag.
2. La période de garantie de 2 ans commence à courir à partir de la date d’achat du produit.
3. Pour avoir droit à la garantie, il faut remettre une copie du bon d’achat original.
4. La garantie s’applique seulement à un usage ménager normal des produits Inventum aux Pays-Bas.
Pannes ou défauts en dehors de la période de garantie
1. Le signalement de pannes ou de défauts des petits appareils ménagers ou de gros appareils ménagers en dehors de la période de
garantie pourra être fait auprès du service des consommateurs par le biais du formulaire www.inventum.eu/service-aanvraag ou en
appelant le service des consommateurs.
2. Le service des consommateurs peut vous demander d’envoyer le produit pour examen ou réparation. Les frais d’envoi seront
portés à votre compte.
3. Des frais sont liés à l’examen des possibilités de réparation. Il faut en demander l’autorisation préalable.
4. À votre demande, Inventum peut envoyer un monteur en électroménager en cas de gros appareils ménagers. Les frais de
déplacement, les frais de la pièce et de matériel et les frais de salaire seront portés à votre compte.
5. En cas de demande de réparation, les frais de réparation devront être payés au préalable. En cas de réparation par un monteur en
électroménager, les frais de la réparation sur place par le monteur devront être payés de préférence par paiement PIN.
Sont exclus de la garantie
1. Les garanties précitées ne s’appliquent pas aux cas suivants :
• L’usure normale ;
• Une utilisation inappropriée ou abusive ;
• Un entretien insuffisant ;
• Un non-respect des prescriptions de commande et d’entretien ;
• Un montage ou une réparation incompétent(e) effectué(e) par des tiers ou par le consommateur en personne ;
• Des pièces non originales utilisées par le consommateur ;
• Un usage commercial ou professionnel ;
• Le numéro de série et/ou la plaque signalétique est retiré(e).
2. De plus, la garantie ne s’applique pas aux articles de consommation normaux, tels que :
• Des crochets pétrisseurs, des plaques à pâtisserie, des filtres(carbone), etc. ;
• Des piles, des lampes, des filtres carbone, des filtres graisse, etc. ;
• Des câbles de liaison externes ;
• Des accessoires en verre et des pièces en verre comme les portes de fours ;
• Et des articles similaires.
3. Les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie, dans la mesure où ils n’ont pas été causés
par Inventum. Contrôlez donc votre nouvel appareil avant de l’utiliser. Si le produit est endommagé, il faudra signaler ces
dommages dans les 5 jours ouvrables suivant l’achat auprès du magasin où vous avez acheté le produit ou auprès du service des
consommateurs par le biais du formulaire sur www.inventum.eu/service- aanvraag. Inventum n’assurera aucune responsabilité, si
les dommages causés par le transport ne sont pas signalés dans ce délai.
4. Sont exclus de la garantie et/ou du remplacement : les défauts, la perte et les dommages subis par l’appareil à la suite d’un
événement habituellement assuré par l’assurance du mobilier.
Important à savoir
1. Le remplacement ou la réparation d’un produit défectueux ou d’une pièce défectueuse n’entraîne pas un prolongement du délai
de garantie initial.
2. Si une réclamation n’est pas fondée, tous les frais occasionnés à cet effet seront portés au compte du consommateur.
3. Une fois que le délai de garantie aura expiré, tous les frais liés à la réparation ou au remplacement, y compris, les frais administratifs,
les frais d’envoi et de déplacement, seront portés au compte du consommateur.
4. Inventum n’est pas responsable des dommages causés par des facteurs externes à l’appareil, à moins que cette responsabilité
découle de dispositions à caractère impératif.
5. Le droit néerlandais s’applique à ces conditions de garantie et de service après-vente. Les litiges seront exclusivement tranchés
par le juge néerlandais compétent.
Français • 23
klein huishoudelijk
witgoed vrijstaand
witgoed inbouw
persoonlijke verzorging
Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.
Meander 861
6825 MH Arnhem
T 0800 -4583688
info@inventum.eu
www.inventum.eu
twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
FS236/02.0516
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten/
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising