Sony SLT-A55VL, SLT-A33L Operating instructions

Sony SLT-A55VL, SLT-A33L Operating instructions

Cameră digitală cu obiectiv interschimbabil

Manual de instrucţiuni RO

Pregătirea camerei

Înainte de punerea în funcţiune

Înregistrarea imaginilor

Utilizarea funcţiei de fotografi ere

Utilizarea funcţiei de vizualizare

Modifi carea confi gurării

Vizualizarea imaginilor la calculator

Imprimarea imaginilor

Alte informaţii

Index

SLT-A33 / SLT-A55 / SLT-A55V

1

Î nregistrarea proprietarului

Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaţi numărul serial în spaţiul care-i este rezervat în continuare.

Specifi caţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model SLT-A55 / A55V / A33

Număr serial _________________

ATENŢIE

Pentru a preveni incendiile sau scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.

P Ă S T R A Ţ I A C E A S T Ă

D O C U M E N T A Ţ I E

D E O A R E C E C O N Ţ I N E

I N S T R U C Ţ I U N I

I M P O RTA N T E P R I V I N D

SIGURANŢA.

PERICOL :

P E N T R U A D I M I N U A

RISCUL DE INCENDII ŞI DE

ELECTROCUTĂRI, URMAŢI

CU GRIJĂ INSTRUCŢIUNILE

URMĂTOARE.

ATENŢIE

Acumulator

Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri cu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie :

Nu dezasamblaţi acumulatorul.

Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin călcare.

Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.

Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii solare directe sau căldura acumulată într-o maşină parcată la soare.

Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.

Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt deteriorate sau din care se scurge lichidul.

Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un

încărcător produs tot de fi rma Sony sau cu un alt dispozitiv compatibil.

Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Păstraţi acumulatorul uscat.

Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de Sony.

Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat, respectând instrucţiunile.

Dacă forma ştecărului nu se potriveşte la priză, utilizaţi un adaptor de priză adecvat pentru priza de perete folosită.

2

Încărcător

Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nu este aprins, încărcătorul nu este decuplat de la sursa de energie electrică câtă vreme este cuplat la o priză (priză de perete). Dacă apar probleme

în cursul utilizării încărcătorului, întrerupeţi imediat alimentarea decuplând încărcătorul de la priza de perete.

Când cablul de alimentare este furnizat, acesta poate fi folosit numai la acest aparat şi nu trebuie utilizat pentru alte echipamente.

Acumulator

Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă următoarele două condiţii :

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice fel de interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţe care pot genera operaţii nedorite.

Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale corespunde standardului canadian ICES-003.

Pentru clienţii din S.U.A. şi din

Canada

RECICLAREA ACUMULATOARELOR

CU IONI DE LITIU

Acumulatoarele cu Ioni de Litiu sunt reciclabile.

Puteţi ajuta la conservarea mediului returnând acumulatoarele la punctele de colectare şi la locurile de reciclare cele mai apropiate de dumneavoastră.

Pentru mai multe informaţii privind reciclarea acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :

1-800-822-8837 sau vizitaţi pagina de Internet:

http://www.rbrc.org/

Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu defecte sau din care curge lichid.

Pentru clienţii din S.U.A.

UL este o organizaţie recunoscută internaţional

în domeniul siguranţei.

Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta a primit atestarea de includere în Lista UL.

Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteţi suna la :

Centrul de Service cu Informaţii pentru Clienţii Sony.

1-800-222-SONY (7669)

Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.

3

Informaţii de reglementare

Declaraţie de conformitate

Denumire producător : SONY

Numărul modelului : SLT-A55V

Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.

Adresa : 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127

U.S.A.

Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa

îndeplineşte următoarele două condiţii :

(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni nedorite.

Declaraţie de conformitate

Denumire producător : SONY

Numărul modelului : SLT-A33

Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.

Adresa : 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127

U.S.A.

Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa

îndeplineşte următoarele două condiţii :

(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni nedorite.

ATENŢIE

Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modifi cări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.

Notă :

Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se

încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.

Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.

Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :

– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,

– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,

– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat receptorul,

– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se încadra

în limitele impuse dispozitivelor digitale prin

Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului

FCC.

4

Pentru clienţii din Europa

Prin prezenta, Sony Corporation declară că această cameră digitală cu obiective interschimbabile tip SLT-A55V respectă cerinţele esenţiale şi

îndeplineşte prevederile de bază ale Directivei

1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă de internet : http://www.compliance.sony.de/

Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este

Sony Deutschland GmbH, Hedelfi nger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.

Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se

încadra în limitele stabilite de Directiva EMC pentru folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

Atenţie

Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul acestui aparat.

Notifi care

Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de comunicaţie (USB etc.).

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi

(Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

5

D e z a f e c t a r e a b a t e r i i l o r

(acumulatoarelor) uzate (Valabil

în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu

sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat

în combinaţie cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul califi cat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Notă pentru clienţii din Marea

Britanie

Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.

Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie

înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau

BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau

).

Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după

înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel mai apropiat service Sony.

6

Note privind utilizarea camerei digitale

Procedura de fotografi ere

Aceste modele de camere benefi ciază de două moduri de înregistrare : modul ecran LCD în care este folosit ecranul LCD şi modul vizor

în care este folosit vizorul.

Imaginea obţinută poate fi diferită de cea afi şată pe ecran înainte de înregistrare.

Note privind funcţiile disponibile pentru cameră

Pentru a verifi ca dacă este un dispozitiv compatibil cu 1080 60i sau 1080 50i, verifi caţi dacă în partea de jos a camerei există următoarele marcaje :

1080 60i-compatible device:60i

1080 50i-compatible device:50i

Este posibil să resimţiţi simptome inconfortabile cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii de oboseală în timp ce vizionaţi imagini 3D

înregistrate cu această cameră pe ecrane 3

D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D, vă recomandăm să faceţi în mod periodic pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi frecvenţa acestora variază de la o persoană la alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat pentru organismul dvs. Dacă nu vă simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor

3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar.

Totodată, vă recomandăm să consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat sau al aplicaţiei software furnizate

împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani).

Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3

D, vă rugăm să consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca recomandările acestora să fi e respectate de copilul dvs.

Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul înregistrării

Nu se acordă despăgubiri în cazul în care

înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni a camerei digitale sau a cardului de memorie etc.

Recomandare de realizare a unei copii de siguranţă

Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, aveţi grijă să realizaţi întotdeauna o copie de siguranţă a acestora pe un alt suport media.

Note privind ecranul LCD, vizorul electronic, obiectivul şi senzorul de imagine

Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli să fi e operaţionali. Totuşi, este posibil ca unele puncte minuscule negre şi/sau luminoase

(de culoare albă, roşie, albastră sau verde) să apară constant pe ecranul LCD. Apariţia acestor puncte este normală în procesul de producţie şi nu afectează în nici un fel înregistrarea.

Când modifi caţi focalizarea pentru vizor, este posibil ca pe ecran să apară puncte de culoare roşie, verde sau albastră care să strălucească momentan pe ecran. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Punctele strălucitoare nu vor fi înregistrate în imaginea obţinută.

Nu apucaţi camera de ecranul LCD.

Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe şi nu fotografi aţi mult timp cu obiectivul orientat spre soare. Este posibil ca mecanismul interior al aparatului să se deterioreze. În cazul în care lumina solară este concentrată pe un obiect, pot fi generate incendii.

Există un magnet în partea din spate şi în jurul sistemului rotativ de rabatare al panoului cu ecranul LCD (balamalei). Nu apropiaţi de acesta nici un obiect care poate fi uşor afectat de magneţi, cum ar fi o dischetă, carduri de credit etc.

Este posibil ca imaginile să lase urme pe ecranul LCD atunci când vă afl aţi în spaţii cu temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Dacă porniţi camera în spaţii răcoroase, monitorul LCD poate fi o vreme întunecat. Când camera se încălzeşte, monitorul va funcţiona în mod normal.

7

Note privind înregistrarea îndelugată

Dacă înregistraţi în mod continuu o perioadă

îndelungată de timp, temperatura camerei va creşte. În cazul în care temperatura acesteia atinge un anumite nivel, pe ecran este afi şat simbolul şi camera se va opri automat. Dacă alimentarea se opreşte, lăsaţi camera nefolosită timp de 10 minute sau mai mult pentru a permite scăderea temperaturii din interiorul acesteia la un nivel care permite funcţionarea în siguranţă a aparatului.

În condiţiile unor temperaturi ridicate ale mediului ambiant, temperatura camerei va creşte rapid.

Când temperatura aparatului creşte, calitatea imaginilor se poate deteriora. Se recomandă să aşteptaţi până ce temperatura aparatului scade

înainte de a continua să înregistra.

Este posibil ca suprafaţa carcasei aparatului să devină fi erbinte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Note cu privire la redarea de fi lme cu alte echipamente

Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/H.264

High Profi le (profi l înalt) pentru înregistrarea în format AVCHD. Filmele înregistrate în format

AVCHD cu această cameră foto nu pot fi redate cu următoarele tipuri de echipamente :

– alte echipamente compatibile cu formatul

AVCHD care nu acceptă High Profi le (profi l

înalt),

– echipamente care nu sunt compatibile cu formatul AVCHD.

Această cameră foloseşte şi MPEG-4 AVC/

H.264 Main Profi le (profi l principal) pentru

înregistrarea în format MP4. Din, acest motiv, fi lmele înregistrate în format MP4 cu această cameră nu pot fi redate cu alte echipamente

în afară de cele care acceptă MPEG-4 AVC/

H.264.

Discurile înregistrate cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi redate numai cu dispozitive compatibile cu formatul AVCHD. Player-ele tip

DVD sau recorder-ele nu pot reda discuri cu imagini la calitate HD deoarece acestea sunt

8

incompatibile cu formatul AVCHD. Este posibil ca player-ele şi recorder-ele tip DVD să nu poată scoate din compartimentul lor discurile cu imagini la calitate HD.

Despre echipamentele compatibile GPS

(numai pentru SLT-A55V)

Pentru a şti dacă aparatul dvs. foto este sau nu compatibil cu funcţia GPS, afl aţi care este denumirea modelului dvs. de cameră.

SLT-A55V : este compatibil GPS

SLT-A55/A33 : nu sunt compatibile GPS

Folosiţi GPS în concordanţă cu reglementările

în vigoare în ţările şi regiunile unde vă afl aţi.

Dacă nu înregistraţi informaţiile legate de locaţie, alegeţi pentru [GPS On/ Off] varianta

[Off] (pag. 138).

În avion, aveţi grijă să opriţi camera atunci când personalul de bord vă solicită.

Măsuri de precauţie privind drepturile de autor

Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale pot fi protejate prin legea drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a acestora poate să contravină prevederilor acestei legi.

Imaginile folosite în acest manual

Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest manual sunt imagini reproduse şi nu imagini reale,

înregistrate cu această cameră digitală.

Despre specifi caţiile descrise în acest manual

Datele legate de performanţă şi specifi caţii sunt valabile în următoarele condiţii, dacă nu este altfel precizat în manualul de instrucţiuni: la o temperatură a mediului ambiant de 25°C, când acumulatorul este încărcat timp de aproximativ o oră după ce indicatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) se stinge.

Cuprins

Note privind utilizarea camerei digitale ...........................................7

Pregătirea camerei

Verifi carea accesoriilor furnizate...................................................13

Identifi carea părţilor componente .................................................14

Încărcarea acumulatorului ............................................................18

Introducerea acumulatorului / cardului de memorie

(comercializate separat) ...........................................................20

Montarea obiectivului....................................................................26

Pregătirea camerei .......................................................................28

Folosirea accesoriilor furnizate .....................................................30

Afl area numărului de imagini ce pot fi înregistrate .......................32

Curăţarea camerei ........................................................................35

Înainte de punerea în funcţiune

Indicatori de ecran ........................................................................39

Comutarea modurilor de ecran între ecran LCD şi vizor .............................. 39

Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare (DISP) ....... 40

Interfaţa cu informaţii de înregistrare (Interfaţă grafi că/ Informaţii de înregistrare) (Pentru Live View -Vizualizare directă) .......................................... 42

Interfaţa cu informaţii de înregistrare (Pentru vizor) ..................................... 44

Selectarea unei funcţii / unui reglaj...............................................46

Selectarea unei funcţii cu butonul Fn (Funcţie) ............................................ 47

Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie) ..................................................... 48

Funcţii selectate cu butonul MENIU ............................................................. 49

Înregistrarea imaginilor

Ajustarea unghiului panoului LCD ................................................55

Înregistrarea unei imagini evitând mişcări nedorite ale camerei...56

Poziţia corectă a fotografului ........................................................................ 56

Utilizarea funcţiei SteadyShot ...................................................................... 57

Folosirea unui trepied ................................................................................... 58

Înregistrarea folosind confi gurarea automată ..............................59

/

Înregistrarea folosind confi gurarea automată adecvată ....... 59

AUTO+ : Înregistrarea folosind confi gurarea automată realizată de cameră ... 61

Înregistrarea folosind un reglaj adaptat subiectului vizat .............63

SCN Înregistrarea folosind reglaje prestabilite în funcţie de scenă

(Selecţia Scenei)

......................................................................63

Înregistrarea de imagini panoramice (Înregistrare panoramică) ............. 66

Înregistrarea continuă la mare viteză (Prioritate AE la avans continuu) . 69

9

Înregistrarea imaginilor în maniera dorită (Modul expunere) ........70

P

Înregistrarea folosind modul Programare auto ......................................... 71

A

Înregistrarea controlând claritatea fundalului (Prioritatea diafragmei) ..... 72

S

Înregistrarea unui subiect afl at în mişcare folosind diverse expresii

(Prioritatea timpului de expunere) ...................................................... 75

M

Înregistrarea folosind reglajul manual al expunerii (Expunere manuală) . 77

M

Înregistrarea de traiecte luminoase folosind expunerea prelungită (BULB)

........................................................................................................... 79

Înregistrare fi lmelor .......................................................................81

Durata de timp disponibilă pentru înregistrarea unui fi lm ............................ 83

Note privind înregistrarea continuă a fi lmelor ............................................... 84

Utilizarea funcţiei de fotografi ere

Selectarea metodei de focalizare .................................................85

Folosirea focalizării automate ....................................................................... 85

Fotografi erea folosind compoziţia dorită (Focalizare blocată) ...................... 87

Selectarea metodei de focalizare adecvată deplasării subiectului

(Modul autofocalizare) ........................................................................ 88

Selectarea zonei de focalizare (Zona AF) .................................................... 89

Fotografi erea folosind focalizarea manuală (Focalizare manuală) ............... 90

Mărirea imaginii pentru verifi carea focalizării ............................................... 91

Detectarea feţelor .........................................................................93

Utilizarea funcţiei Detecţia feţelor ................................................................. 93

Înregistrarea de feţe zâmbitoare (Declanşator zâmbet) ............................... 94

Folosirea bliţului............................................................................96

Înregistrarea folosind bliţul wireless (Fără fi r) ............................................... 99

Ajustarea luminozităţii imaginii

(Expunere, Compensarea bliţului, Mod de măsurare) ...........100

Fotografi erea cu luminozitatea fi xată (AE Lock) ......................................... 100

Utilizarea compensării luminozităţii pentru întreaga imagine

(Compensarea expunerii) ................................................................. 101

Reglarea cantităţii de lumină emisă de bliţ (Compensarea bliţului) ............ 103

Selectarea modului de comandă a bliţului pentru stabilirea cantităţii de lumină emisă de acesta (Comanda bliţului) ..................................... 104

Selectarea modului de măsurare a luminozităţii subiectului

(Modul de măsurare) ........................................................................ 105

Reglaje ISO (Sensibilitate) .........................................................106

10

Compensarea automată a luminozităţii şi a contrastului

(Optimizatorul domeniului D) ..................................................107

Corecţia luminozităţii imaginii (Optimizatorul domeniului D) ...................... 107

Compensarea automată cu o gamă vastă de degradeuri

(Auto High Dynamic Range) ............................................................ 108

Procesarea imaginilor ................................................................. 110

Selectarea modului dorit de procesare a imaginilor (Stilul creativ) ............ 110

Schimbarea domeniului de reproducere a culorilor (Spaţiul de culoare) .....111

Ajustarea tonurilor de culoare (Balans de alb) ........................... 112

Ajustarea balansului de alb pentru a se potrivi unei anumite surse de lumină

(Auto / Balans de alb prestabilit) ...................................................... 112

Stabilirea temperaturii de culoare şi a unui efect de fi ltru

(Temperatura de culoare / Efect fi ltru) .............................................. 113

Înregistrarea tonurilor de culoare (Balans de alb personalizat) .................. 114

Selectarea modului drive

........................................................ 116

Înregistrarea unei singure imagini .............................................................. 116

Înregistrarea continuă ................................................................................. 116

Utilizarea temporizatorului .......................................................................... 117

Fotografi erea de imagini cu expunerea modifi cată (Variaţia expunerii) ..... 118

Fotografi erea cu balansul de alb modifi cat (Variaţia balansului de alb) ..... 119

Fotografi erea folosind telecomanda wireless ............................................. 120

Utilizarea funcţiei de vizualizare

Redarea imaginilor .....................................................................121

Verifi carea informaţiilor legate de imaginile înregistrate .............127

Protejarea imaginilor (Protejare).................................................131

Ştergerea imaginilor (Ştergere) ..................................................132

Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor ........................134

Modifi carea confi gurării

Reglajele GPS (numai pentru modelul SLT-A55V) .....................138

Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii acestora ................141

Stabilirea metodei de înregistrare pe un card de memorie.........145

Modifi carea reglajului de reducere a zgomotului ........................149

Schimbarea funcţiei butonului AEL .............................................150

Modifi carea altor reglaje .............................................................151

Reglarea ecranului LCD / vizorului .............................................153

Afl area versiunii de cameră foto .................................................155

Revenirea la confi guraţia implicită ..............................................156

11

Vizualizarea imaginilor la calculator

Utilizarea calculatorului...............................................................159

Utilizarea software-ului ...............................................................161

Conectarea camerei la calculator ...............................................165

Crearea unui disc de fi lm ............................................................168

Imprimarea imaginilor

Specifi carea DPOF .....................................................................172

Altele

Specifi caţii ..................................................................................174

Soluţionarea problemelor ...........................................................179

Mesaje de avertizare ..................................................................189

Măsuri de precauţie ....................................................................192

Formatul AVCHD ........................................................................196

GPS (numai la modelul SLT-A55V) ............................................196

Înregistrări 3D .............................................................................198

Index ............................................................................................................................ 199

12

Verifi carea accesoriilor furnizate

Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fi ecare tip.

• Încărcător pentru acumulator BC-VW1

(1)

• Manşonul ocularului (1)

• CD-ROM (Aplicaţie software pentru camera

α)

• Manual de instrucţiuni (1)

– acest manual

• Cablu de alimentare (1)

(nu este furnizat pentru S.U.A şi Canada)

• Acumulator reîncărcabil NP-FW50 (1)

• Cablu USB (1)

• Curea de umăr (1)

• Capac de protecţie a corpului camerei

(1) – ataşat de cameră

13

Identifi carea părţilor componente

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Partea frontală

14

1 Buton declanşator (59)

2 Comutator POWER (de alimentare) (28)

3 Disc de reglaj (73)

4 Senzorul telecomenzii

5 Indicator luminos al temporizatorului (117)

6 Contactele obiectivului*

7 Oglindă*

8 Buton de previzualizare (74)

9 Sistem de montare a obiectivului

0 Bliţ încorporat* (96) qa Microfon** qs Selector rotativ de mod (59 - 80) qd Buton (pentru ridicarea bliţului) (96) qf Buton de eliberare a obiectivului (27) qg Comutatorul modului de focalizare (85, 90)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

** Nu acoperiţi această parte în cursul înregistrării de fi lme.

Partea din spate

1 Microfon**

2 Suport pentru accesorii cu sistem de

autoblocare (99)

3 Buton MENIU (49)

4 Vizor* (39)

5 Senzorii ocularului (39)

6 Disc pentru reglarea dioptrului (29)

7 Ecran LCD (42, 121, 127)

8 Senzor de lumină (153)

9 Buton (redare) (121)

0 Indicator luminos de acces (22) qa Pentru înregistrare :

Buton de mărire pentru focalizare

(91, 150)

Pentru vizualizare :

Buton (ştergere) (132) qs Buton FILM (81) qd Buton VIZOR/LCD (39, 154) qf Difuzor qg

Marcajul poziţiei senzorului de

imagine (87) qh Buton D-RANGE (domeniul dinamicii)

(107) qj Pentru înregistrare :

Buton AEL (AE blocat) (78, 100)

Pentru vizualizare :

Buton (Mărire) (124) qk Pentru înregistrare :

Buton pentru expunere (101)

Pentru vizualizare :

Buton (Micşorare) (124) /

Buton (Index imagine) (125) ql Pentru înregistrare :

Buton Fn (Funcţie) (47, 48)

Pentru vizualizare :

Buton

(Rotirea imaginii) (123)

15

w; Buton de comandă

Când meniul este pornit :

Butoanele v/V/b/B (46)

Când meniul este oprit :

DISP (Afi şaj) (40, 121) / WB (Balans

de alb) (112) /

ISO (106)

(Drive) (116) / wa Buton de comandă (Enter) (46) /

Buton AF (89)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

** Nu acoperiţi această parte în cursul în-

registrării de fi lme.

16

Părţile laterale / partea de jos

1 Terminal pentru telecomandă

(REMOTE)

Când conectaţi la cameră o telecomandă

RM-S1AM/RM-L1AM (comercializată separat), introduceţi conectorul acesteia

în terminalul REMOTE, aliniind marcajul de pe conector cu cel corespunzător al terminalului REMOTE. Aveţi grijă să orientaţi cablul pentru telecomandă spre faţa aparatului.

2 Bride de prindere a curelei de umăr

(30)

3 Terminal HDMI (134)

4 Terminal (USB) (165)

5 Mufă pentru microfon

Când este conectat un microfon extern, microfonul intern este oprit automat.

Când microfonul extern se poate conecta sub tensiune, alimentarea acestuia va fi asigurată de camera foto.

6 Suport de prindere a trepiedului

Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea prinde în siguranţă camera de trepiede care au şuruburi mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera foto.

7 Fantă de introducere a cardului de

memorie (20)

8 Capacul compartimentului pentru

cardul de memorie / acumulator (20)

9 Capacul cu plăcuţă de conectare

Pentru utilizarea adaptorului de c.a.

AC-PW20 (comercializat separat)

Aveţi grijă să nu prindeţi cablul Adaptorului de c.a. cu capacul compartimentului, la

închiderea acestuia.

17

Încărcarea acumulatorului

Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip

NP-FW50 (furnizat).

Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată anterior.

Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.

1

Introduceţi acumulatorul în încărcător.

Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă, până ce

2

Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.

Indicator luminos aprins : încărcare în curs

Indicator luminos stins : încărcarea s-a încheiat

Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se stinge când încărcarea se încheie.

Durata de timp necesară pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat, la o temperatură a mediului ambiant de 25°C, este de aproximativ 250 de minute.

Pentru S.U.A. şi Canada

Spre o priză de perete

Pentru alte ţări / regiuni în afară de

S.U.A. şi Canada

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

Cablu de alimentare

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

18

Note :

Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile

în care se desfăşoară încărcarea.

Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.

Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă afl ată în apropiere.

Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorul din nou la scurt timp după ce a fost încărcat sau dacă nu a fost utilizat în perioada scursă de la încărcarea anterioară deoarece performanţele acestuia pot fi afectate.

Nu încărcaţi nici un alt fel de acumulator în afara celui “InfoLITHIUM” seria W, cu încărcătorul care v-a fost furnizat pentru această cameră. Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare decât cele recomandate, acelea se pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot exploda prezentând pericol de arsuri sau de alte accidente.

Dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte, acesta indică faptul că a apărut o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus un alt acumulator decât tipul specifi cat. Verifi caţi dacă acumulatorul este de tipul specifi cat. Dacă acumulatorul este de tipul recomandat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verifi caţi din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum înseamnă că problema era legată de acumulator.

Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes.

Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.

Pentru a utiliza camera foto în străinătate – Surse de alimentare

Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea a.c. AC-PW20 (care nu este furnizat)

în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.

Notă :

Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.

19

Introducerea acumulatorului / cardului de memorie (comercializate separat)

1

Glisaţi pârghia capacului compartimentului pentru acumulator şi deschideţi-l.

2

Introduceţi ferm şi complet acumulatorul, apăsând cu vârful acestuia piedica.

3

Introduceţi un card de memorie.

Aveţi grijă să orientaţi colţul teşit al cardului aşa cum

este ilustrat în imaginea alăturată şi să introduceţi

cardul de memorie până ce se aude un clic şi acesta

ajunge în poziţia corectă.

4

Închideţi capacul compartimentului pentru acumulator.

Piedică

Aveţi grijă să introduceţi corect cardul de memorie în aparat

20

Carduri de memorie disponibile

Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card

“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC.

Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră. Nu este însă garantată funcţionarea adecvată a tuturor funcţiilor cardurilor de memorie.

În acest manual, la suporturile media “Memory Stick PRO Duo” şi “Memory Stick PRO-HG Duo” se face referinţă cu denumirea “Memory Stick PRO Duo”, iar la cele SD, SDHC şi SDXC cu denumirea

“carduri de memorie SD”.

Pentru înregistrarea fi lmelor se recomandă folosirea următoarelor carduri de memorie :

– (Marcaj 2) (suport media “Memory Stick PRO Duo” (Marcaj 2))

– (suport media “Memory Stick PRO-HG Duo”)

– card de memorie SD, card de memorie SDHC, card de memorie SDXC (clasa 4 sau mai mult).

Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate cu un calculator sau dispozitiv AV care nu este compatibil cu exFAT. Aveţi grijă ca dispozitivul să fi e compatibil cu exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă veţi conecta camera la un dispozitiv incompatibil, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu formataţi niciodată cardul în urma unei astfel de solicitări deoarece vor fi şterse toate datele conţinute de acesta. (exFAT este sistemul de fi şiere utilizat de cardurile de memorie SDXC.)

Pentru a scoate acumulatorul din aparat

Opriţi camera şi deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată.

Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul pe jos.

Piedică

21

Pentru a scoate cardul de memorie din aparat

Verifi caţi ca indicatorul luminos de acces să nu fi e aprins, apoi deschideţi capacul şi apăsaţi o dată cardul de memorie.

Indicator luminos de acces

Pentru a verifi ca energia rămasă a acumulatorului

Verifi caţi nivelul energiei acumulatorului indicat de simbolurile următoare şi de procent, ambele afi şate pe ecranul LCD.

Nivelul de energie al acumulatorului

Nivel

înalt

Nivel scãzut

“Battery

exhaused”

(acumulator complet descărcat)

Nu mai puteţi înregistra alte imagini.

Ce este acumulatorul “InfoLITHIUM” ?

Acumulatorul “InfoLITHIUM” utilizează ioni de litiu, fi ind folosit pentru comunicarea informaţiilor legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Când utilizaţi acumulatorul “InfoLITHIUM”, perioada de timp rămasă, indicată în procente, este afi şată în funcţie de condiţiile de funcţionare ale camerei.

Note legate de folosirea acumulatorului

Nivelul afi şat este posibil să nu fi e corect în anumite circumstanţe.

Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.

Nu lăsaţi acumulatorul în locuri cu temperatură extrem de ridicată cum ar fi într-o maşină sau unde este expusă radiaţiilor solare directe.

22

Folosirea efectivă a acumulatorului

Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului ambiant, perioada cât acesta poate fi folosit în locuri răcoroase fi ind mai scurtă, iar viteza de înregistrare continuă fi ind mai mică. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de folosire a acumulatorului vă recomandăm să îl puneţi într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi şi să îl montaţi în camera foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.

Acumulatorul se va consuma rapid dacă în mod frecvent utilizaţi bliţul, înregistrarea continuă sau opriţi şi reporniţi camera.

Când folosiţi funcţia de verifi care a focalizării manuale Live View (Vizualizare directă), durata de timp disponibilă este mai scurtă decât cea de înregistrare folosind numai vizorul.

Durata de viaţă a acumulatorului

Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp, pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de fi nal. Este necesar să cumpăraţi alt acumulator.

Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de mediu, pentru fi ecare acumulator în parte.

Păstrarea acumulatorului

Dacă nu veţi folosi acumulatorul o perioadă îndelungată, este necesar ca o dată pe an să fi e încărcat complet după care să fi e folosit până la epuizarea totală a energiei sale cu camera dvs., înainte de a fi păstrat într-un loc uscat şi răcoros pentru a-i prelungi durata de viaţă.

Note legate de folosirea acumulatorului

Nu loviţi, îndoiţi sau scăpaţi pe jos cardul de memorie.

Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii :

– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,

– în locuri expuse la radiaţii solare directe,

– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.

Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu prudenţă.

Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea câtă vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fi e deteriorate.

Este posibil ca datele să se deterioreze dacă utilizaţi cardul de memorie în apropierea unor materiale puternic magnetizate sau dacă îl utilizaţi într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau de zgomot electric.

Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi hard diskul unui calculator.

Când deplasaţi sau depozitaţi cardul de memorie, puneţi-l în cutia cu care v-a fost furnizat.

23

Nu udaţi cardul de memorie.

Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.

Când comutatorul de protejare la scriere a cardului de memorie este în poziţia LOCK (BLOCAT), nu puteţi efectua operaţii cum ar fi înregistrarea sau ştergerea imaginilor.

Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un calculator.

Aveţi grijă să formataţi cardurile de memorie cu ajutorul camerei.

Durata de citire / scriere a datelor diferă în funcţie de utilizarea combinată a unui cardul de memorie cu alt echipament.

Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în zona de notare.

Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriu-zis.

Nu demontaţi şi nu modifi caţi cardul de memorie.

Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi înghiţit.

24

Note legate de cardurile “Memory Stick” utilizate cu această cameră

Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului media “Memory Stick PRO Duo”.

Card “Memory Stick PRO

Duo”* 1

*

2

*

3

Card “Memory Stick PRO-HG

Duo”* 1 * 2

Card “Memory Stick Duo”

Compatibile cu această cameră.

Incompatibile cu această cameră.

Carduri “Memory Stick” şi

“Memory Stick PRO”

Incompatibile cu această cameră.

* 1

Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor care apelează la o metodă de criptare. Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate nu pot fi realizate cu acest aparat.

*

2

Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă.

*

3

Când suportul media “Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra fi lme, pot fi utilizate numai cele cu marcajul “Mark2”.

Note privind suportul media “Memory Stick Micro”

(comercializat separat)

Acest produs este compatibil cu suportul media “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru cardul de memorie “Memory Stick Micro”.

Pentru a folosi un suport “Memory Stick Micro” cu această cameră, aveţi grijă să introduceţi cardul

“Memory Stick Micro” într-un adaptor “M2” de mărimea Duo. Dacă veţi introduce cardul “Memory

Stick Micro” în cameră fără a îl fi introdus în prealabil într-un Adaptor “M2” de mărimea Duo, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din cameră.

Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor mici deoarece poate fi înghiţit în mod accidental.

25

Montarea obiectivului

1

Detaşaţi capacul de protecţie a corpului camerei precum şi pe cel care protejează partea din spate a obiectivului.

Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,

în spaţii fără praf pentru a evita pătrunderea de impurităţi în interiorul camerei foto.

Capac pentru ambalare

Capac de protecţie a corpului camerei

2

Montaţi obiectivul aliniind marcajul de culoare portocalie al acestuia cu cel de pe corpul camerei.

3

Rotiţi obiectivul în sens orar până ce se aude un clic şi acesta rămâne fi xat în poziţia de funcţionare.

Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.

Marcaje de culoare portocalie

Note :

Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.

Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.

Obiectivele cu montaj E nu sunt compatibile cu acest aparat.

Când folosiţi un obiectiv pentru care este furnizat un conector pentru trepied, montaţi obiectivul pe trepied folosind conectorul pentru trepied furnizat pentru a echilibra greutatea obiectivului.

26

Pentru a demonta obiectivul

1

Apăsaţi complet butonul de eliberare a obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar până ce se opreşte.

2

Ataşaţi capacul de protecţie a obiectivului şi pe cel care protejează corpul camerei.

Înainte de a le ataşa, îndepărtaţi praful depus pe acestea.

Capacul din spate nu este furnizat împreună cu setul de lentile DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. Pentru a depozita obiectivul separat de cameră, aveţi grijă să achiziţionaţi un capac tip ALC-R55, pentru partea din spate a acestuia.

Buton de eliberare a obiectivului

Note privind schimbarea obiectivului

Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame, care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcţie de spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine.

Camera este echipată cu o funcţie anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine.

Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul rapid, în spaţii cât mai protejate de praf în momentul în care montaţi/ demontaţi obiectivul.

Dacă se aşează praf sau scame pe senzorul de imagine

Curăţaţi senzorul de imagine folosind opţiunea [Modul curăţare] din meniul Confi gurare

(pag. 36).

27

Pregătirea camerei

Stabilirea datei curente

Când porniţi camera pentru prima dată, apare interfaţa pentru reglaje temporale (data / ora).

1

Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON pentru a porni camera.

Este afi şată interfaţa pentru stabilirea datei şi a orei.

Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia

OFF.

2

Verifi caţi dacă pe ecranul LCD este selectată varianta [Enter], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi zona unde vă afl aţi cu ajutorul cu

b/B, de la butonul de comandă, apoi

apăsaţi zona centrală a acestuia.

4

Selectaţi fi ecare element cu

b/B, după care

stabiliţi valoarea numerică folosind

v/V.

[Ora de vară] : este activată sau dezactivată ora de

vară.

[Format dată] : este ales formatul de afi şare a datei.

Miezul nopţii este indicat sub forma 12:00 AM, iar miezul zilei sub forma 12:00 PM.

5

Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

6

Verifi caţi dacă este selectat [Accesare], apoi apăsaţi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

28

Pentru a anula operaţia de stabilire a datei / orei

Apăsaţi butonul MENIU.

Pentru a stabili din nou data / ora corecte

Când porniţi camera pentru prima dată, interfaţa de stabilire a datei / orei apare automat. Următoarea dată când doriţi să stabiliţi data şi ora o puteţi face din meniu.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire dată / oră].

Pentru a stabili din nou zona

Puteţi stabili zona unde doriţi să folosiţi camera. Aceasta vă va permite să stabiliţi regiunea unde este folosită camera, atunci când vă afl aţi în străinătate.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire zonă].

Întreţinerea reglajelor temporale (data, ora)

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă pentru menţinerea datei, orei şi altor reglaje indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este sau nu montat. Pentru detalii, consultaţi pag. 192.

Ajustarea focalizării pentru vizor (ajustarea dioptrului)

Utilizaţi discul de reglare a dioptrului pentru a adapta dioptrul pentru privirea dumneavoastră, până ce indicatorii apar clar în vizor.

Dacă plasaţi camera la lumină, reglarea dioptrului se va face cu mai mare uşurinţă.

Notă

Dispozitivul ataşat de reglaj dioptic (comercializat separat) nu poate fi folosit cu această cameră.

29

Folosirea accesoriilor furnizate

Această secţiune descrie modalitatea de utilizare a curelei de umăr, a manşonului ocularului şi a manşonului pentru ocular. Celelalte accesorii vor fi descrise la următoarele pagini :

acumulator reîncărcabil (pag. 18)

încărcător pentru acumulator (pag. 18)

cablu de alimentare (nu este furnizate pentru modelele destinate Statelor Unite şi Canadei)

(pag. 18)

cablu USB (pag. 165)

CD-ROM (pag. 161)

Ataşarea curelei de umăr

Prindeţi ambele capete ale curelei de umăr de corpul camerei.

30

Detaşarea manşonului ocularului

Când ataşaţi la camera dvs. vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat), detaşaţi manşonul ocularului.

Glisaţi cu grijă manşonul ocularului în afară,

împingând ambele părţi ale acestuia.

Aşezaţi degetele sub capacul pentru ocular şi

împingeţi-l în sus.

Notă :

Dispozitivul de mărire şi ocularul de amplifi care nu pot fi utilizate pentru această cameră.

31

Afl area numărului de imagini ce pot fi

înregistrate

Odată ce introduceţi un card de memorie în camera foto şi treceţi comutatorul de alimentare (POWER) în poziţia activat (ON), pe ecranul LCD este afi şat numărul de imagini ce pot fi înregistrate dacă veţi continua să fotografi aţi în condiţiile valabile la momentul respectiv.

Note :

Dacă apare intermitent “0” (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de pe cardul de memorie (pag. 132).

Când indicaţia "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipeşte fi ind de culoare galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceţi un card de memorie.

Numărul de imagini ce pot fi înregistrate pe un card de memorie

Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de memorie folosit.

Dimensiunea imaginilor : L 16M (SLT-A55/A55V) / L 14M (SLT-A33)

Raportul laturilor : 3:2*

Suport media : card “Memory Stick PRO Duo”

SLT-A55/A55V

Capacitate

2 GB 4 GB

Dimensiune

Standard 386 781

Fine

RAW & JPEG

RAW

270

74

106

548

154

220

8 GB

1587

1116

319

452

- în număr de imagini -

16 GB

3239

2279

657

928

32 GB

6406

4510

1304

1840

32

SLT-A33

Capacitate

Dimensiune

Standard

Fine

RAW & JPEG

RAW

2 GB

433

305

84

122

4 GB

875

618

176

251

8 GB

1778

1258

362

514

- în număr de imagini -

16 GB

3626

2569

745

1054

32 GB

7172

5083

1478

2089

* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai

multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepţia cazului în care este aleasă varianta [RAW]).

Numărul de imagini care pot fi înregistrate folosind acumulatorul

Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate când camera este folosită cu acumulatorul

(furnizat) complet încărcat este prezentat în tabelele următoare.

Este posibil ca, în realitate, numerele să fi e mai mici decât cele indicate în tabel, în funcţie de condiţiile de folosire a camerei.

Cu bliţ

Modul ecran LCD

Modul vizor

SLT-A55

aprox. 390 imagini aprox. 350 imagini

SLT-A55V

aprox. 380 imagini aprox. 330 imagini

SLT-A33

aprox. 340 imagini aprox. 270 imagini

Fără bliţ

Modul ecran LCD

Modul vizor

SLT-A55

aprox. 450 imagini aprox. 380 imagini

SLT-A55V

aprox. 430 imagini aprox. 370 imagini

SLT-A33

aprox. 380 imagini aprox. 290 imagini

Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat în următoarele condiţii :

– temperatura mediului ambiant de 25°C,

– folosind un acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul ÎNCĂRCARE se stinge,

– folosind un suport media "Memory Stick PRO Duo" (comercializat separat),

– pentru opţiunea [Image : Quality] (Imagine : calitate) este aleasă varianta [Fine],

– pentru modul [Autofocus mode] (Auto Focalizare) este aleasă varianta [Automatic AF],

33

– se înregistrează o imagine la fi ecare 30 secunde,

– bliţul luminează stroboscopic la fi ecare două poze,

– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fi ecare zece poze,

– pentru [GPS On/Off] este aleasă varianta [On].

În legătură cu numărul de imagini pe care le puteţi înregistra când este folosit bliţul :

– bliţul luminează stroboscopic la fi ecare a doua oară,

– metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products

Association).

34

Curăţarea camerei

Curăţarea suprafeţei camerei

Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului sau oglinda. Deoarece praful de pe oglindă şi din jurul acesteia poate afecta sistemul de autofocalizare, îndepărtaţi-l cu ajutorul unui sufl ător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate de curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina următoare.

* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi

genera disfuncţionalităţi.

• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorate fi nisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :

– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,

– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,

– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu adeziv sau cu vinil.

Curăţarea obiectivului

Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.

Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un sufl ător disponibil în comerţ. În cazul

în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior.

Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.

35

Curăţarea senzorului de imagine

Dacă în interiorul aparatului pătrund praf sau scame care se aşează pe senzorul de imagine (parte a componentă a camerei, cu rol de peliculă fotografi că), este posibil să apară în imaginile înregistrate, aceasta depinzând de spaţiul de înregistrare. Dacă pe senzorul de imagine există praf, folosiţi un sufl ător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.

Note :

Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este 50 % sau mai scăzut.

Camera începe să emită semnale sonore dacă energia acumulatorului scade prea mult în timpul operaţiei de curăţare. Întrerupeţi imediat operaţia de curăţare şi opriţi camera. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip AC-PW20 (comercializat separat).

Se recomandă să încheiaţi repede operaţia de curăţare.

Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.

Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare al aparatului

1

Verifi caţi dacă este complet încărcat acumulatorul (pag. 22).

2

Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi

2 cu

b/B la butonul de comandă.

Butonul MENIU

3

Selectaţi [Cleaning mode] (Modul

curăţare) cu

v/V la butonul de comandă,

apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.

4

Selectaţi [Enter] cu

v de la butonul de comandă şi apăsaţi zona centrală a

acestuia.

Senzorul de imagine vibrează pentru scurtă vreme şi elimină praful de pe senzor.

5

Opriţi camera.

36

Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind un sufl ător

Dacă este în continuare necesară curăţarea după operaţia realizată în modul curăţare, folosiţi un sufl ător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.

1

Efectuaţi operaţia de curăţare descrisă la paşii de la 1 la 4 ai procedurii “Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare al aparatului".

2

Detaşaţi obiectivul (pag. 27).

3

Apăsaţi cu un deget marcajul

V de pe

pârghia de blocare a oglinzii pentru a ridica oglinda.

Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa oglinzii.

Pârghia de blocare a oglinzii

4

Utilizaţi un suflător pentru a curăţa suprafaţa senzorului de imagine şi spaţiul din jurul său.

Nu atingeţi senzorul de imagine cu vârful sufl ătorului şi nu introduceţi vârful sufl ătorului

în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului.

Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în altul. Terminaţi cât se poate de repede operaţia de curăţare.

Curăţaţi şi spatele oglinzii cu un sufl ător.

37

5

După ce terminaţi operaţia de curăţare, coborâţi oglinda cu degetul până ce se aude un clic.

Coborâţi rama oglinzii înapoi în poziţia sa, cu un deget. Aveţi grijă să nu atingeţi cu degetul suprafaţa oglinzii.

Coborâţi oglinda până ce acesta se fi xează ferm în poziţia sa.

6

Montaţi obiectivul şi opriţi camera.

Verifi caţi dacă oglinda este bine fi xată în poziţia sa înainte de a monta obiectivul.

Note :

După încheierea operaţiei de curăţare, verifi caţi dacă oglinda este fi xată în poziţia sa înainte de a monta obiectivul. În caz contrar, obiectivul se poate zgâria sau pot apărea probleme suplimentare.

Totodată, dacă oglinda nu este ferm fi xată în poziţia corectă, nu poate fi realizată autofocalizarea în cursul înregistrării.

Nu puteţi fotografi a cât timp oglinda este în poziţie ridicată.

38

Indicatori de ecran

Comutarea modurilor de ecran între ecran LCD şi vizor

Când priviţi prin vizor, se activează modul vizor, iar când vă îndepărtaţi faţa de vizor, aparatul revine la modul ecran LCD.

Puteţi totodată să schimbaţi modul de ecran cu ajutorul butonului VIZOR/LCD.

Buton VIZOR / LCD

Vizor

Ecran LCD

Pentru a focaliza rapid asupra unui subiect folosind vizorul

Când priviţi prin vizor, se focalizează automat asupra subiectului afl at în zona de autofocalizare

(Autofocalizare declanşată de privire).

Buton MENIU

T 1 T [Autofocalizare declanşată de privire] T [On]

Când la cameră este montat vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat), se recomandă să alegeţi pentru [Autofocalizare declanşată de privire] varianta [Off] deoarece senzorii ocularului afl at sub vizor poate fi activat.

39

Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare (DISP)

La fi ecare apăsare a DISP de la butonul de comandă, interfaţa cu informaţii legate de înregistrare se modifi că după cum urmează.

Starea afi şajului vizorului se modifi că după cum urmează

(sunt omise "Informaţii de înregistrare afi şate" (pentru

Live View (Vizualizare directă)). Puteţi comuta separat interfaţa vizorului faţă de cea de pe ecranul LCD.

Interfaţa grafi că

(Varianta implicită)

Informaţii de

înregistrare afi şate

(Pentru Live View –

Vizualizare directă

)

Informaţii de

înregistrare oprite

Scală digitală de nivel activă

Scală digitală de nivel

Scala digitală de nivel a acestei camere

Scala digitală de nivel indică dacă apratul se afl ă la acelaşi nivel atât pe direcţie orizontală, cât şi pe direcţia faţăspate. Când camera este corect aliniată pe ambele direcţii, indicatorul devine de culoare verde.

Direcţie orizontală

Direcţie faţă - spate

Note :

Eroarea Scalei digitale de nivel este mai mare dacă înclinaţi prea mult aparatul spre faţă sau spre spate.

Este posibil să fi e indicată o înclinare de ± 1° chiar dacă aparatul foto este aproape la acelaşi nivel.

40

Interfaţa cu informaţii de înregistrare (Pentru vizor)

Puteţi comuta între interfaţa “Informaţii de înregistrare afi şate” de pe ecranul LCD şi o alta adecvată pentru înregistrarea în condiţiile în care priviţi prin vizor. Interfaţa din vizor este cea pentru Live View

(Vizualizare directă).

Buton MENIU

T 2 T [Display Rec. Data] (Interfaţă înreg. date) T [Pentru vizor]

La fi ecare apăsare a DISP de la butonul de comandă, interfaţa se modifi că după cum urmează :

Interfaţa grafi că

Informaţii de

înregistrare afi şate

(Pentru Live View –

Vizualizare directă

)

Informaţii de

înregistrare oprite

Scală digitală de nivel activă

41

Interfaţa cu informaţii de înregistrare (Interfaţă grafi că / Informaţii de

înregistrare (Pentru Live View – Vizualizare directă)

Interfaţa grafi că reprezintă grafi c timpul de expunere şi valoarea diafragmei, ilustrând cu claritate modul de funcţionare a expunerii.

Interfaţă grafi că

Interfaţă cu informaţii de

înregistrare (Pentru Live View

Vizualizare directă)

1

Interfaţa Indicaţie

Mod de expunere (59 - 80)

• (SLT-A55/A55V) /

(SLT-A33)

Interfaţa Indicaţie

Calitatea imaginii (143)

100

Card de memorie (20)

Numărul de imagini rămase de înregistrat (32)

Dimensiunea fotografi ilor

(141) / Formatul de imagine (143) /

Dimensiunea imaginilor panoramice (142)

Dimensiunea imaginilor de fi lm (142)

Energia rămasă a acumulatorului (22)

Avertizare de supraîncălzire (190)

Fişier cu baza de date este complet ocupat (190) /

Eroare legată de fi şierul cu baza de date (190)

Indicator de mişcare nedorită a camerei (57)

Nu este înregistrat sonor pentru fi lme (82)

42

Interfaţa Indicaţie

Starea triangulaţiei GPS

(138)

(doar pentru SLT-A55V)

Interfaţa Indicaţie

Zona de autofocalizare (89)

Detecţia feţelor (93)

Declanşator zâmbet (94)

Indicator de sensibilitate la detecţia zâmbetelor (94)

2

Interfaţa Indicaţie

Zona măsurare punctuală

(105)

Zona de autofocalizare

(89)

Indicator timp de expunere

(75)

Indicator pentru diafragmă

(72)

3

Interfaţa Indicaţie

REC 0:12

Durata de înregistrare pentru fi lm (m:s)

1/250

F3.5

Focalizare (86)

Timp de expunere (75)

Diafragmă (72)

Scală EV (78, 119)

AE blocat (100)

Scala SteadyShot (57)

4

Interfaţa Indicaţie

Modul Drive (116)

Mod bliţ (96) /

Reducere ochi roşii (98)

Modul focalizare (88)

5

Interfaţa

AWB

7500K G9

Indicaţie

Sensibilitate ISO (106)

Măsurare (105)

Compensarea bliţului (103)

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatură de culoare,

Filtru de culoare) (112)

Optimizatorul domeniului dinamici (107) / Auto HDR

(108)

Stil creativ (110)

43

Interfaţa cu informaţii de înregistrare (Pentru vizor)

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.

În modul AUTO, AUTO+ sau

Selecţia scenei

În modul Prioritate AE la avans continu / P / A / S / M

1

Interfaţa Indicaţie

Mod de expunere (59 - 80)

• (SLT-A55/A55V) /

(SLT-A33)

Interfaţa Indicaţie

Starea triangulaţiei GPS

(138)

(doar pentru SLT-A55V)

100

Card de memorie (20)

Numărul de imagini rămase de înregistrat (32)

Dimensiunea fotografi ilor

(141) / Formatul de imagine pentru fotografi i

(143)

Calitatea imaginii (143)

2

Interfaţa Indicaţie

Mod bliţ (96) /

Reducere ochi roşii (98)

Modul Drive (116)

Modul focalizare (88)

Detecţia feţelor (93)

Declanşator zâmbet (94)

Dimensiunea imaginilor de fi lm (142)

Energia rămasă a acumulatorului (22)

Nu este înregistrat sonor pentru fi lme (82)

44

Interfaţa

AWB

7500K G9

Indicaţie

Zona de autofocalizare

(89)

Sensibilitate ISO (106)

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatură de culoare,

Filtru de culoare) (112)

Optimizatorul domeniului dinamici (107) / Auto HDR

(108)

Stil creativ (110)

Măsurare (105)

Compensarea expunerii

(101) / Măsurarea manuală

(78)

Compensarea bliţului (103)

Scală EV (78, 119)

3

Interfaţa

1/250

F2.8

+1.0

Indicaţie

Timp de expunere (75)

Diafragmă (72)

Expunere (101)

AE blocat (100)

SteadyShot (57)

45

Selectarea unei funcţii / unui reglaj

Puteţi selecta o funcţie pentru înregistrare sau redare cu ajutorul unuia dintre butoane, cum ar fi butonul

Fn (Function) sau cel MENIU.

Când începe o operaţie, va fi afi şat în partea de jos a ecranului ghidul funcţiilor butonului de comandă.

: apăsaţi v/V/b/B la butonul de comandă pentru a deplasa cursorul.

z : apăsaţi centrul butonului de comandă pentru a efectua selecţia.

În acest manual de instrucţiuni, procesul de selecţie a unei funcţii cu ajutorul butonului de comandă şi a celui Fn din lista meniului este descris astfel (în continuare procesul este explicat cu simbolurile implicite) :

Exemplu : Buton Fn

T AWB (White balance) T Selecţia reglajului dorit

Lista elementelor ghidului de acţionare

Ghidul de acţionare indică şi alte operaţii decât cele se care efectuează cu butonul de comandă. Indicaţiile simbolurilor sunt următoarele :

Butonul MENIU

Revenire cu butonul MENIU

Butonul (Ştergere)

Butonul (Mărire)

Butonul (Micşorare)

Butonul (Redare)

Disc de reglaj

Ghidului de asistenţă

Ghidul de asistenţă prezintă informaţii legate de funcţia selectată cu butonul Fn, butonul MENU etc.

Aveţi totodată posibilitatea de a dezactiva acest ghid (pag. 151).

46

Selectarea unei funcţii cu butonul Fn (Funcţie)

Acest buton este utilizat pentru efectuarea de reglaje sau pentru executarea funcţiilor folosite frecvent la înregistrare.

1

Apăsaţi butonul Fn.

2

Selectaţi elementul dorit cu

v/V/b/B la butonul

de comandă, apoi apăsaţi zona centrală

z pentru

executare.

Apare interfaţa de confi gurare.

3

Urmaţi ghidul de acţionare, selectaţi şi executaţi operaţia asociată funcţiei dorite.

Pentru detalii legate de modul de confi gurare a fi ecărui element, consultaţi pagina corespunzătoare.

Ghid de acţionare

Pentru a regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de

înregistrare

Rotiţi butonul de comandă fără a apăsa zona sa centrală z, la pasul 2. Puteţi regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de înregistrare.

47

Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie)

Selecţia scenei (63)

Înregistrare panoramică (66)

Mod Drive (116)

Mod bliţ (96)

Mod de autofocalizare (88)

Zona de autofocalizare (89)

Detecţia feţelor (93)

Declanşator zâmbet (94)

ISO (106)

Mod de măsurare (105)

Compensarea bliţului (103)

Balans de alb (112)

DRO / Auto HDR (107)

Stil creativ (110)

Alegerea modului adecvat dintre variantele prestabilite pentru Selecţia Scenei în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Comută între Desfăşurare panoramică şi Desfăşurare panoramică 3D.

Stabilirea modului de înregistrare dintre variantele : O singură imagine, Continuă, Temporizator, Fotografi i adiacente etc.

Stabilirea modului bliţ Bliţ automat, Bliţ de umplere, Bliţ oprit etc.

Alegerea metodei de focalizare în funcţie de mişcarea subiectului.

Stabilirea zonei de focalizare.

Capturarea automată a feţei persoanelor, la focalizare şi expunere optime.

Înregistrarea cu camera când este detectat un zâmbet.

Stabilirea sensibilitatea la lumină. Cu cât numărul este mai mare, cu atât timpul de expunere este mai scurt (obturatorul este mai rapid).

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.

Ajustarea intensităţii de ieşire a bliţului. În direcţia + luminozitatea subiectului creşte, în direcţia – luminozitatea scade.

Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor.

Compensarea automată a luminozităţii şi contrastului.

Selectarea procesării dorite a imaginii.

48

Funcţii selectate cu butonul MENIU

Puteţi efectua reglajele de bază pentru cameră în totalitate sau puteţi aplica funcţii cum ar fi fotografi erea, redarea sau alte operaţii.

Apăsaţi butonul MENIU, selectaţi pagina dorită cu b/B de la butonul de comandă şi selectaţi elementul dorit cu v/V.

Meniul fotografi ere

Imagine : Dimensiune (141)

Selectarea dimensiunii fotografi ilor.

Imagine : Format (143)

Imagine : Calitate (143)

Selectarea formatului fotografi ilor.

Stabilirea calităţii fotografi ilor.

Film : Formatul fi şierului (82)

Selectarea formatului fi şierului de fi lm.

Film : Dimensiune (142)

Film : Înreg. audio (82)

SteadyShot (57)

Selectarea dimensiunii cadrelor de fi lm

înregistrate.

Stabilirea dacă să fi e înregistrat sau nu sonor în timpul înregistrării fi lmelor.

Setare SteadyShot.

49

Panoramă : Dimensiune (142)

Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice.

Panoramă : Direcţie (68)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imagini panoramice.

3D Pan. : Dimensiune imagine

(142)

Selectarea dimensiunii imaginilor 3D.

3D Pan. : Direcţie (68)

Comandă bliţ (104)

Sursă luminoasă (98)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imagini

3D.

Stabilirea metodei de determinare a intensităţii luminii emise de bliţ.

Reglarea sursei luminoase care iluminează scene

întunecate pentru a ajuta focalizarea.

Spaţiu de culoare (111)

Modifi că gama de culori ce pot fi reproduse.

Reducerea zgomotului datorat expunerii îndelungate (149)

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru înregistrări în care timpul de expunere este de 1 secundă sau mai lung.

Reducerea zgomotului datorat sensibilităţii ISO înalte

(149)

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru înregistrarea de înaltă sensibilitate.

50

Meniul particularizat

Autofocalizare declanşată de privire (39)

Reglaj VIZOR/ LCD (154)

Buton AEL (150)

Buton menţinere focalizare

(150)

Se stabileşte dacă să fi e folosită sau nu autofocalizarea când priviţi prin vizor.

Stabilirea metodei de comutare între vizor şi ecranul

LCD.

Stabilirea metodei de funcţionare a butonului AEL de fi xare a expunerii în timpul fotografi erii.

Stabilirea funcţiei de menţinere a focalizării obiectivului.

Mărire pentru focalizare

(150)

Reducerea efectului de ochi roşii (98)

Eliberare obiectiv (151)

Se stabileşte dacă să fi e atribuite sau nu butonului

(Ştergere) funcţii utilizate pentru facilitatea mărire pentru focalizare.

Reducerea fenomenului de ochi roşii la folosirea bliţului.

Se stabileşte dacă obturatorul să se deschidă sau nu când nu este montat obiectivul.

Caroiaj (154)

Histogramă (102)

Afi şare date înregistrare (41)

Reluare automată (154)

Avans Auto+ Cont. (62)

Extragere imagini Auto+ (62)

Stabileşte afişarea unui caroiaj care să permită alinierea într-un cadru structurat.

Se stabileşte dacă să fi e inclusă sau nu histograma când se comută interfaţa ecranului.

Este selectată starea interfeţei cu informaţii legate de înregistrare, de pe ecranul LCD, alegându-se fi e

[Pentru Vizualizare directă], fi e [Pentru vizor].

După înregistrare este afi şată imaginea surprinsă.

Stabileşte reluarea automată.

Stabileşte dacă să se înregistreze continuu în modul

AUTO+.

Stabileşte dacă să fi e salvate sau nu toate imaginile care au fost înregistrate continuu în modul AUTO+.

51

Meniul de redare

Ştergere (132)

Ştergerea imaginilor.

Selecţie fotografi e / fi lm (122)

Comutarea între interfaţa de redare a fotografi ilor şi cea de redare a fi lmelor.

Prezentare de imagini (125)

Derularea unei prezentări de fotografi i.

Index de imagini (125)

Afi şarea listei de imagini.

Vizualizare 3D (135)

Redarea de imagini 3D folosind un televizor compatibil 3D conectat la această cameră.

Protejare (131)

Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.

Specifi care pentru imprimare

(172)

Specifi că sau elimină specifi carea imaginilor pentru

DPOF.

Reglaje de volum (122)

Selectarea directorului (121)

Stabilirea nivelului volumului pentru redarea unui fi lm.

Este schimbat directorul de redare a imaginilor.

Selectarea datei (123)

Interfaţa de redare (121)

Afi şarea imaginilor corespunzătoare altei date.

Stabilirea modului de redare a unei imagini

înregistrare cu orientarea portret.

52

Meniul instrumentului pentru cardul de memorie

Formatare (146)

Numărul fi şierului (145)

Formatarea cardului de memorie.

Stabilirea metodei de atribuire a numerelor fi şierelor cu fotografi i şi fi lme.

Stabilirea formatului de director pentru fotografi i.

Denumirea directorului (145)

Selectarea directorului de

înregistrare (146)

Modifi carea directorului selectat pentru stocare fotografi ilor.

Director nou (146)

Crearea unui director nou pentru stocarea fotografi ilor şi fi lmelor.

Recuperarea bazei de date cu imagini (147)

Afi şarea spaţiului de pe cardul de memorie (147)

Recuperarea fi şierului cu baza de date pentru fi lme, ceea ce permite înregistrarea şi redarea.

Afi şarea duratei rămase de înregistrare pentru fi lme şi a numărului de fotografi i ce mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie.

Meniul de reglaje temporale

Confi gurare dată/ oră (28)

Stabilirea regiunii (29)

Stabilirea datei şi orei, indicarea folosirii sau nu a orei de vară.

Stabilirea locaţiei unde este folosit aparatul.

53

Meniul de confi gurare

Luminozitate LCD (153)

CTRL FOR HDMI (136)

Stabilirea luminozităţii ecranului LCD.

Luminozitatea vizorului (153)

Stabilirea luminozităţii vizorului.

Reglaje GPS (138)

(numai pentru SLT-A55V)

Stabilirea funcţiilor GPS.

Economisirea energiei (151)

Stabilirea intervalului de timp după care aparatul trece în modul economic de funcţionare.

Acţionarea camerei de la un televizor compatibil cu

“BRAVIA” Sync.

Alegerea limbii (152)

Interfaţa ghidului de asistenţă

(151)

Stabilirea limbii.

Stabilirea interfeţei ghidului de asistenţă pentru explicarea funcţiilor afi şate în timpul funcţionării.

Reglaje de preluare (147)*

Conexiunea USB (165)

Semnale audio (151)

Modul de curăţare (36)

Versiune (155)

Mod demonstrativ (152)

Iniţializare (156)

Setarea funcţiei de preluare de către cameră folosind cardul Eye-Fi.

Stabilirea metodei de conexiune USB.

Pentru stabilirea dacă să fi e emis sau nu un semnal sonor la realizarea focalizării sau când funcţionează timerul.

Este pornit modul de curăţare pentru senzorul de imagine.

Afi şarea versiunii de software folosite de cameră.

Porneşte sau opreşte redarea demonstrativă pentru un fi lm.

Revenirea la variantele implicite ale reglajelor.

* Apare când este introdus un card Eye-Fi (comercializat separat) în cameră.

54

Ajustarea unghiului panoului LCD

Puteţi ajusta unghiul de înclinare a ecranului

LCD pentru a îl adapta diverselor situaţii de

înregistrare.

Puteţi înregistra din diverse poziţii.

Poziţionarea ecranului LCD la un unghi ce permite o vizionare facilă

Ecranul LCD poate fi rabatat cu 180°.

Ecranul LCD poate fi rotit spre stânga cu 270° faţă de poziţia în care acesta este orientat spre faţă, aşa cum este ilustrat în imaginea alăturată.

Când nu este folosit ecranul LCD, se recomandă să îl

închideţi, poziţionându-l cu faţa spre cameră.

55

Înregistrarea unei imagini evitând mişcări nedorite ale camerei

“Mişcările nedorite ale camerei” se referă la acele deplasări ale camerei care apar după ce este apăsat butonul declanşator şi care conduc la obţinerea de imagini neclare.

Pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Poziţia corectă a fotografului

Stabilizaţi partea superioară a corpului dvs. adoptând o poziţie care să

împiedice deplasarea camerei

În modul ecran LCD Când folosiţi vizorul

Punctul

1

Prindeţi cu o mână cureaua camerei, iar cu cealaltă sprijiniţi obiectivul.

Punctul

2

Sprijiniţi-vă ferm pe picioare având grijă ca distanţa dintre acestea să fi e aproximativ egală cu lăţimea umerilor.

Punctul

3

Strângeţi uşor coatele pe lângă corp.

Dacă fotografi aţi fi ind îngenuncheat, stabilizaţi partea superioară a corpului aşezând cotul pe genunchi.

56

Indicatorul de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei

Din cauza potenţialei mişcări a camerei, indicatorul

(de avertizare la mişcarea nedorită a camerei) clipeşte

în vizor. În acest caz, folosiţi un trepied sau bliţul.

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită)

Notă :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) este afi şat numai în modurile în care timpul de expunere este stabilit automat. Acest indicator nu este afi şat în modurile M/S.

Utilizarea funcţiei SteadyShot

Funcţia SteadyShot poate reduce efectul mişcărilor nedorite ale camerei cu un echivalent de aproximativ 2,5 ÷ 4 Ev din timpul de expunere.

Pentru funcţia SteadyShot este aleasă în mod implicit varianta [On].

Indicatorul scalei SteadyShot.

Indicatorul (scala SteadyShot) prezintă situaţia legată de mişcarea nedorită a camerei. Aşteptaţi până ce indicatorul scalei scade, apoi începeţi să

înregistraţi.

Dezactivarea funcţiei SteadyShot.

Buton MENIU

T

1

T [SteadyShot] T [Off]

Indicatorul

(scala SteadyShot)

Notă :

Este posibil ca funcţia SteadyShot să nu funcţioneze optim când alimentarea abia a fost pornită, imediat după ce aţi îndreptat camera spre subiect sau când butonul declanşator a fost complet apăsat fără să fi fost oprit la jumătate.

57

Folosirea unui trepied

Vă recomandăm să montaţi camera pe un trepied în următoarele cazuri :

când înregistraţi fără bliţ în spaţii întunecate,

când înregistraţi la viteze reduse ale obturatorului, care sunt în mod obişnuit utilizate pentru

înregistrarea pe timp de noapte,

când înregistraţi un subiect afl at la mică distanţă, cum ar fi la înregistrarea prim-planurilor,

când înregistraţi folosind un obiectiv telescopic,

Notă :

Când folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia SteadyShot deoarece există pericolul ca aceasta să nu funcţioneze în mod corespunzător.

58

Înregistrarea folosind confi gurarea automată

Înregistrarea folosind confi gurarea automată adecvată

Modul “AUTO” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect, în indiferent ce condiţii, deoarece camera evaluează condiţiile de lucru şi ajustează în consecinţă reglajele.

Selectaţi când înregistraţi în spaţii unde este restricţionată utilizarea bliţului.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia

sau (Bliţ dezactivat).

sau

2

Ajustaţi ecranul LCD la un unghi care să permită vizionarea facilă şi ţineţi camera

în poziţia de înregistrare.

3

Plasaţi subiectul dorit în zona de focalizare.

Dacă indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită) clipeşte, înregistraţi cu grijă subiectul, menţinând camera nemişcată sau folosind

Zona de focalizare

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită)

4

Când folosiţi un obiectiv de mărire, rotiţi discul de zoom, apoi alegeţi cadrul pe care vreţi să îl înregistraţi.

Inel de zoom

59

5

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

Când este confirmată focalizarea, indicatorul de focalizare z sau devine luminos (pag. 86).

Aşteptaţi ca indicatorul al scalei SteadyShot să scadă, pentru ca funcţia SteadyShot să fi e mai

6

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a fotografi a.

Indicator de focalizare

Indicator (scala SteadyShot).

Notă :

Camera porneşte funcţia de reglaj automat şi, de aceea, multe facilităţi - cum ar fi compensarea expunerii sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile. Dacă doriţi să efectuaţi diverse reglaje, puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P când fotografi aţi un subiect.

60

AUTO

+

: Înregistrarea folosind configurarea automată realizată de cameră

Camera recunoaşte şi evaluează condiţiile de înregistrare şi efectuează confi gurarea automată. Camera salvează o imagine adecvată combinând sau separând imaginile după cum este necesar.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia AUTO

+

(AUTO+).

2

Îndreptaţi camera spre subiect.

Când camera recunoaşte şi ajustează condiţiile de

înregistrare, sunt prezentate următoarele informaţii: marcajul modului de scenă recunoscută, funcţia de

înregistrare adecvată, numărul de imagini care să fi e înregistrate.

Marcajul modului scenă recunoscută

Funcţia de înregistrare

Numărul de imagini de înregistrat

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Camera înregistrează folosind reglajele selectate automat.

Scenă recunoscută de cameră

(Vedere nocturnă)

(Amurg - cameră ţinută în mână)

(Portret contraluminii)

(Portret)

(Lumină fundal)

(Macro) (prim-plan)

(Peisaj)

(Trepied pentru vedere nocturnă)

(Portret în noapte)

Funcţia de fotografi ere

Continuous adv. – Continuu avansat (116) Slow Sync. – Sincronizare lentă Auto HDR (108)

Daylight Sync. – Sincronizare de zi Slow Shutter – Obturator lent

61

Stabilirea înregistrării continue

Buton MENIU

T 2 T [Auto+ Cont. Advance – Auto+ Avans continuu] T

Selectaţi reglajul dorit.

Selectarea metodei de stocare utilizată pentru înregistrarea imaginilor

La înregistrarea continuă, puteţi selecta metoda de stocare care să permită camerei fi e să stocheze imaginea adecvată dintre cele înregistrate continuu, fi e să păstreze în memorie toate imaginile

înregistrate.

Buton MENIU

T 2 T [Auto+ Image Extract. – Extragere imagine Auto+] T

Selectaţi reglajul dorit.

Note :

Chiar dacă alegeţi pentru [Auto+ Image Extract.] varianta [Dezactivat] în cazul în care este selectat ca mod de recunoaştere a scenei varianta [Amurg – cameră ţinută în mână], este stocată o imagine combinată.

Numerele imaginilor care nu sunt stocate sunt omise când imaginile sunt extrase.

62

Înregistrarea folosind un reglaj adaptat subiectului vizat

Selectând corect modul, în funcţie de subiect sau de condiţiile de înregistrare, veţi putea fotografi a imaginea utilizând reglajele adecvate pentru subiectul vizat.

Când porniţi selectorul rotativ de mod, explicaţiile pentru modul selectat şi pentru metodele de

înregistrare sunt afi şate pe ecran (interfaţa ghidului de asistenţă - Help Guide disp.).

SCN : Înregistrarea folosind reglaje prestabilite în funcţie de scenă

(Selecţia Scenei)

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea cu reglajele prestabilite în funcţie de scenă.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi modul dorit cu

v/V, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a schimba scena, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi o altă scenă.

63

(Portret)

(Activităţi sportive)

(Macro) - prim plan

(Peisaj)

(Apus de soare)

Este estompat fundalul şi este scos în evidenţă subiectul. Tenul persoanelor este reprodus în tonuri delicate.

• Pentru a estompa şi mai mult fundalul, puneţi obiectivul în poziţia telefoto

(fotografi ere la distanţă).

• Puteţi înregistra o imagine plină de viaţă focalizând pe ochii mai apropiaţi de obiectiv.

• Utilizaţi parasolarul (comercializat separat) pentru a înregistra subiecte poziţionate contra luminii.

• Folosiţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii dacă ochii subiectului vizat devin de culoare roşie din cauza bliţului (pag. 98).

Sunt înregistrate obiecte afl ate în mişcare rapidă, astfel că subiectul vizat pare static. Camera înregistrează

în mod continuu imagini cât timp este apăsat butonul declanşator.

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe jumătate butonul declanşator până la momentul dorit.

Sunt înregistrate subiecte afl ate la mică distanţă cum ar fi fl ori, mâncare etc.

• Puteţi înregistra de la distanţă mai mică un subiect folosind un obiectiv macro

(comercializat separat).

• Alegeţi pentru bliţ modul [Bliţ dezactivat] când subiectul vizat se afl ă la o distanţă de până la 1 m.

• La înregistrarea în modul macro, funcţia SteadyShot nu va fi efi cientă.

Folosiţi un trepied pentru a obţine rezultate mai bune.

• Distanţa focală minimă nu se modifi că.

Este surprins întregul cadru cu claritate şi în culori intense.

• Pentru a accentua deschiderea cadrului, reglaţi obiectivul la unghi panoramic.

Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale apusului de soare.

64

(Vedere nocturnă)

Sunt înregistrate scene de noapte la distanţă, fără a pierde atmosfera nocturnă a împrejurimilor

• Timpul de expunere este redus, aşa că se recomandă utilizarea unui trepied.

• Este posibil ca imaginea să nu fi e înregistrată în mod corespunzător dacă spaţiul în care se fotografi ează este complet întunecat.

(Amurg - cameră ţinută

în mână)

(Portret în noapte)

Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi fără neclarităţi, fără a fi folosit un trepied. O rafală de imagini sunt înregistrate şi este aplicată procesarea de imagine pentru a fi reduse neclarităţile, mişcările nedorite şi zgomotul.

• Reducerea neclarităţii este mai puţin efi cientă chiar dacă este folosită varianta [Amurg - cameră ţinută în mână] când fotografi aţi:

– subiecte cu mişcări neregulate,

– subiecte afl ate prea aproape de cameră,

– subiecte cu model repetitiv cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte.

– subiecte în continuă schimbare cum ar fi valuri sau cascade.

• În cazul folosirii variantei [Amurg - cameră ţinută în mână] este posibil să apară zgomot tip bloc, când sunt folosite surse de lumină intermitentă, cum ar fi lămpi cu fl uorescenţă.

Sunt înregistrate scene de noapte.

• Timpul de expunere este redus, aşa că se recomandă utilizarea unui trepied.

Tehnici de fotografi ere

Când doriţi imagini mai frumoase, puneţi selectorul rotativ de mod într-una dintre poziţiile P, A, S sau

M şi folosiţi funcţia de stil creativ (pag. 110). În astfel de cazuri, puteţi ajusta expunerea, ISO etc.

Note :

Deoarece camera porneşte funcţia de reglaj automat, multe facilităţi - cum ar fi compensarea expunerii sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile.

Pentru bliţ este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ oprit] pentru fi ecare mod de Selecţie a Scenei.

Puteţi modifi ca aceste reglaje (pag. 96).

65

: Înregistrarea de imagini panoramice (Înregistrare panoramică)

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea de scene vaste sau a unor clădiri foarte înalte în compoziţii dinamice.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Înregistrare panoramică).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi [Desfăşurare panoramică] cu

v/V, apoi apăsaţi zona centrală a butonului

de comandă.

• Pentru a selecta [Desfăşurare Panoramică 3D], apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi-o.

4

Îndreptaţi camera spre marginea scenei vizate, apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.

Apăsaţi butonul declanşator şi deplasaţi camera în direcţia indicată de săgeată.

Această parte nu va fi înregistrată

5

Apăsaţi complet butonul declanşator.

66

6

Rotiţi camera pe verticală sau pe orizontală până ce ajungeţi la celălalt capăt al scenei dorite, urmând indicaţia benzii de orientare

Deplasaţi lent camera în direcţia indicată de săgeată.

Bandă de orientare

Note :

Dacă nu puteţi roti camera pe verticală sau pe orizontală pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp dată, în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Într-un astfel de caz, deplasaţi camera mai repede pentru a surprinde o imagine panoramică integrală.

Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, partea unde acestea vin în contact nu va fi

înregistrată cursiv. În timpul înregistrării, nu rabataţi camera înainte sau înapoi, şi nici nu o înclinaţi spre dreapta sau spre stânga când o rotiţi pentru înregistrare.

În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice este posibil să fi e neclare sau să nu fi e

înregistrate.

În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fl uorescenţă, luminozitatea şi culorile imaginii combinate nu vor fi întotdeauna la uniforme.

Când unghiul total la înregistrării panoramice şi cel pentru care aţi fi xat focalizarea şi expunerea cu AE/AF blocat, diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un succes. Într-un astfel de caz, modifi caţi unghiul şi înregistraţi din nou.

Funcţia [Înregistrare panoramică] nu este adecvată când sunt vizate :

– subiecte afl ate în mişcare,

– subiecte prea apropiate de cameră,

– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,

– subiecte afl ate în continuă schimbare cum ar fi valurile sau cascadele,

– subiecte ce conţin soarele sau surse de iluminare electrică etc. care sunt mult mai luminoase decât restul cadrului.

• [Înregistrarea panoramică] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :

– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,

– există mişcări nedorite prea puternice.

Camera continuă să înregistreze în modul [Înregistrare panoramică] şi obturatorul emite semnale sonore până la fi nalul înregistrării.

67

Informaţii utile pentru înregistrarea de imagini panoramice

Rotiţi camera în plan vertical sau orizontal sub forma unui arc de cerc, cu o viteză constantă şi menţinând aceeaşi direcţie indicată pe ecran.

Funcţia de [Înregistrare panoramică] este adecvată mai ales pentru subiecte statice, nu pentru cele afl ate

în mişcare.

Direcţie verticală

Direcţie orizontală

Raza trebuie să fi e cât mai mică posibil

În modul [Înregistrare panoramică] se recomandă să folosiţi obiective de unghi mare

(grandangulare).

Când folosiţi un obiectiv cu distanţă focală mare, rotiţi camera mai lent pe direcţie verticală sau orizontală dacă folosiţi un obiectiv de unghi mare.

Determinaţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fi xa focalizarea, expunerea şi balansul de alb.

Dacă o secţiune prezintă forme mult variate sau dacă elementele de fundal sunt concentrate de-a lungul unei margini a scenei, compoziţia imaginii poate eşua. În astfel de cazuri, ajustaţi marginile compoziţiei astfel încât secţiunea respectivă să fi e plasată în centrul imaginii, apoi înregistraţi din nou.

Puteţi selecta dimensiunea imaginii : Buton MENIU

T

2

T [Panoramă : Dimensiune]

Pentru a crea imagini 3D

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Înregistrare panoramică), selectaţi [Desfăşurare panoramică 3D] şi înregistraţi imaginea. Folosind aceeaşi operaţie ca şi la Desfăşurarea panoramică, aparatul înregistrează mai multe imagini şi le combină pentru a crea o imagine 3D. Puteţi vizualiza aceste imagini 3D cu ajutorul unui televizor compatibil 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 198.

Pentru a stabili direcţia de rotire pe verticală sau pe orizontală

Puneţi stabili direcţia de rotire a camerei, pe verticală sau pe orizontală.

Buton MENIU

T

varianta dorită

2

T [Panoramă : Direcţie] sau [3D Pan. : Direcţie] T Selectaţi

68

: Înregistrarea continuă la mare viteză

(Prioritate AE la avans continuu)

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea de subiecte care se deplasează rapid, în mod continuu, pentru a surprinde momentul.

Înregistrarea de expresiilor copiilor, în continuă schimbare, clipă de clipă.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (SLT-A55/A55V) sau (SLT-A33).

(Prioritate AE continuă).

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectele.

• Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat.

Camera înregistrează imagini în mod continuu cu o frecvenţă de aproximativ 10 cadre pe secundă

(SLT-A55/A55V), respectiv de cel mult 7 imagini pe scundă (SLT-A33).

Tehnici de fotografi ere

Când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [AF Continuă], focalizarea şi expunerea sunt ajustate în mod continuu în timpul înregistrării.

În modul focalizare manuală sau când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [Single-shot AF]

(Autofocalizare singulară), puteţi ajusta sensibilitatea ISO şi diafragma. Dacă este selectată varianta

[Single-shot AF] (Autofocalizare singulară), focalizarea este stabilită pentru prima imagine.

Note :

Funcţia de Detecţie a feţelor este oprită.

Când este aleasă varianta [Auto HDR], este parcurs temporar procesul DRO conform reglajelor

DRO.

În condiţiile de măsurare pe care le aplicăm noi. Viteza de înregistrare continuă este mai mică, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

69

Înregistrarea imaginilor în maniera dorită

(Modul expunere)

Cu această cameră digitală cu obiective interschimbabile puteţi regla timpul de expunere (stabilind cât timp să fi e deschisă diafragma) şi diafragma (stabilind domeniul de focalizare : adâncimea câmpului) pentru a benefi cia de o varietate largă de expresii fotografi ce.

Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei nu creează numai efecte fotografi ce de mişcare sau de focalizare, ci poate determina şi luminozitatea imaginii prin reglarea expunerii (cantitatea de lumină ce pătrunde în interiorul camerei), ceea ce reprezintă cel mai important factor la înregistrarea de fotografi i.

Modifi carea luminozităţii imaginilor prin reglarea expunerii

Expunere scăzută puternică

Când folosiţi o viteză mai mare a obturatorului (un timp de expunere mai mic), camera deschide obturatorul o perioadă mai scurtă de timp. Aceasta înseamnă că perioada de timp cât pătrunde lumina

în aparat este mai scurtă şi, deci, imaginea rezultată este mai întunecată. Pentru a obţine o imagine mai luminoasă, puteţi deschide mai mult diafragma (orifi ciul prin care lumina intră în camera digitală) pentru a regla cantitatea de lumină ce intră în aparat, la fi ecare fotografi ere.

Luminozitatea imaginii ajustată prin intermediul timpului de expunere (vitezei obturatorului) şi a diafragmei se numeşte “expunere”.

Această secţiune vă va prezenta cum să reglaţi diafragma şi să benefi ciaţi de diverse expresii foto

îmbinând elemente cum ar fi mişcarea, focalizarea şi lumina.

70

P : Înregistrarea folosind modul Programare auto

Acest mod este potrivit pentru

Utilizarea expunerii reglate în mod automat, în timp ce sunt menţinute r e g l a j e l e p a r t i c u l a r i z a t e p e n t r u sensibilitatea ISO, stilul creativ, pentru optimizatorul domeniului D etc.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P.

2

Alegeţi variantele de reglaj dorite pentru funcţiile de înregistrare (paginile de la 85 la 120).

• Pentru a acţiona bliţul, apăsaţi butonul .

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

71

A Înregistrarea controlând claritatea fundalului

(Prioritatea diafragmei)

Acest mod este potrivit pentru

A focaliza cu multă acurateţe pe subiect şi a estompa toate elementele afl ate în faţa acestuia şi pe fundal. Deschiderea diafragmei îngustează zona asupra căreia se focalizează. (Adâncimea câmpului este estompată.)

A înregistra surprinzând adâncimea scenei vizate. Reducerea diafragmei l ă r g e ş t e z o n a a s u p r a c ă r e i a s e focalizează. (Adâncimea câmpului este mai mare.)

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia A.

72

2

Selectaţi valoarea diafragmei (numărul F) cu ajutorul discului de reglaj.

Cu cât numărul F este mai mic : planul din faţa şi cel din spatele subiectului sunt estompate (apar neclare).

Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât pe subiect, cât şi pe planurile afl ate înaintea şi în spatele acestuia.

Nu puteţi verifi ca neclaritatea imaginii pe ecranul

LCD sau în vizor. Verifi caţi imaginea înregistrată şi ajustaţi diafragma.

Diafragma (Valoarea F)

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Timpul de expunere este reglat automat pentru a fi obţinută expunerea corectă.

Când camera estimează că nu se va obţine expunerea adecvată în cazul valorii stabilite pentru diafragmă, valoarea pentru timpul de expunere clipeşte. În acest caz selectaţi o altă valoare pentru diafragmă.

Timp de expunere

Tehnici de fotografi ere

Viteza obturatorului poate scădea în funcţie de valoarea diafragmei. Dacă obturatorul este mai lent, folosiţi un trepied.

Pentru a estompa şi mai mult fundalul, folosiţi un teleobiectiv sau un obiectiv dotat cu o diafragmă mai mică (obiectiv luminos).

Puteţi verifi ca neclaritatea aproximativă a imaginii, înainte de a o înregistra, folosind butonul de previzualizare.

Notă :

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul bliţului diferă însă în funcţie de valoarea diafragmei. Când fotografi aţi folosind bliţul, verifi caţi domeniul bliţului (pag. 98).

73

Pentru a verifi ca neclaritatea fundalului (Buton de previzualizare)

Ecranul LCD şi vizorul prezintă o imagine surprinsă cu diafragma cea mai larg deschisă. Modificarea diafragmei afectează claritatea imaginii subiectului, creând o discrepanţă între claritatea imaginii înainte de înregistrare şi cea a imaginii reale.

În timp ce apăsaţi butonul de previzualizare, puteţi vedea imaginea în condiţiile pentru diafragmă folosite la înregistrarea efectivă, aşa că puteţi verifi ca claritatea aproximativă a subiectului înainte de a fotografi a.

Buton de previzualizare

Apăsaţi butonul de previzualizare după ce aţi ajustat focalizarea.

Puteţi ajusta apertura în modul previzualizare.

74

S Înregistrarea unui subiect afl at în mişcare folosind diverse expresii

(Prioritatea timpului de expunere)

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra un subiect afl at în mişcare la un moment dat. Folosiţi un timp de expunere mai mic (o viteză a obturatorului mai mare) pentru a surprinde clar o secvenţă a mişcării.

A înregistra traiectoria mişcării pentru a reda dinamismul şi cursivitatea acesteia.

Folosiţi un timp de expunere mai mare

(o viteză mai redusă a obturatorului) pentru a fotografi a imaginea mişcării unui subiect.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia S.

75

2

Selectaţi timpul de expunere cu ajutorul

discului de reglaj.

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea corectă.

Când camera estimează că nu se va obţine expunerea adecvată în cazul valorii stabilite pentru timpul de expunere, valoarea diafragmei clipeşte. În acest caz selectaţi o altă valoare pentru

Timp de expunere

Diafragmă (Numărul F)

Tehnici de fotografi ere

Când timpul de expunere este scăzut, folosiţi un trepied.

Când înregistraţi un sport de sală, selectaţi o valoare mai mare a sensibilităţii ISO.

Note :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare cu prioritatea timpului de expunere.

Cu cât valoarea sensibilităţii ISO este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.

Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, reducerea zgomotului (Long Exposure

NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare. Nu puteţi fotografi a în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Când folosiţi însă bliţul, dacă închideţi diafragma

(alegând un număr F mai mare) reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere), lumina bliţului nu va ajunge până la subiectele afl ate la distanţă mare.

76

M Înregistrarea folosind reglajul manual al expunerii

(Expunere manuală)

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra folosind valoarea dorită a expunerii ajustând atât timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.

2

Rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta timpul de expunere, iar în timp ce apăsaţi butonul

, rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta diafragma.

Buton

Diafragmă (Numărul F)

Timp de expunere

77

3

Înregistraţi imaginea după stabilirea expunerii.

Verifi caţi valoarea expunerii indicată pe scala EV

(Măsurare manuală*).

Spre + : imaginea devine mai luminoasă.

Spre – : imaginea devine mai întunecată.

Săgeţile bB apar dacă expunerea stabilită este

în afara domeniului scalei EV. Săgeţile încep să clipească dacă diferenţa se măreşte.

* Când camera este în modul M, va apărea o valoare

subcompensată sau una supracompensată pe baza expunerii corecte folosind indexul indicatorului

de compensare a expunerii.

Valoare standard

Note :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare manuală a expunerii.

Când selectorul rotativ de mod este în poziţia M, pentru sensibilitatea ISO este aleasă varianta

[AUTO], valoarea stabilită fi ind [100]. În modul M, pentru sensibilitatea ISO nu este disponibilă varianta [AUTO]. Reglaţi sensibilitatea ISO după cum este necesar (pag. 106).

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul de funcţionare a bliţului diferă în funcţie de valoarea diafragmei. Când fotografi aţi folosind bliţul, verifi caţi domeniul bliţului

(pag. 98).

Modifi carea manuală

Puteţi realiza modifi carea combinaţiei dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei fără a fi schimbată expunerea pe care aţi stabilit-o.

Rotiţi discul de reglaj în timp ce apăsaţi butonul

AEL pentru a selecta combinaţia dorită dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei.

Buton AEL

78

M Înregistrarea de traiecte luminoase folosind expunerea prelungită

(BULB)

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra traiecte luminoase, cum ar fi cele descrise de artifi cii.

A înregistra traiectoria unor corpuri cereşti.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.

2

Rotiţi discul de reglaj spre stânga până ce apare indicaţia [BULB].

3

În timp ce apăsaţi butonul , rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta diafragma

(numărul F).

BULB

Buton

79

4

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.

5

Apăsaţi şi menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator pe durata fotografi erii.

Obturatorul este deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi un trepied.

În modul de focalizare manuală, alegeţi focalizarea la infi nit când înregistraţi artifi cii etc. Când poziţia de focalizare la infi nit a obiectivului nu vă este cunoscută, mai întâi, ajustaţi focalizarea pentru focurile de artifi cii care sunt în acelaşi cadru general, apoi înregistraţi-le.

Folosiţi o telecomandă wireless (fără fi r) – comercializată separat (pag. 120).

Apăsarea butonului declanşator (SHUTTER) de la telecomandă va acţiona fotografi erea BULB, iar apăsarea încă o dată a acestuia va opri respectivul mod de fotografi ere. Nu este necesar să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul declanşator (SHUTTER) al telecomenzii.

Dacă folosiţi o telecomandă dotată cu o funcţie de blocare a butonului declanşator (comercializată separat), puteţi deschide obturatorul cu telecomanda.

Note :

Când folosiţi un trepied, opriţi funcţia SteadyShot (pag. 57).

Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.

După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii

prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi fotografi a în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.

Când este activată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR, nu puteţi stabili pentru timpul de expunere varianta [BULB].

Dacă este utilizată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR când pentru timpul de expunere este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit temporar de 30 de secunde.

Se recomandă să porniţi înregistrarea BULB după ce temperatura camerei scade, pentru a evita deteriorarea calităţii imaginii.

80

Înregistrarea fi lmelor

1

Apăsaţi butonul FILM pentru a începe

înregistrarea.

Înregistrarea fi lmelor poate începe din orice mod de expunere.

Timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate automat.

Camera continuă să ajusteze focalizarea când este

în modul de autofocalizare.

2

Apăsaţi din nou butonul MOVIE pentru a opri înregistrarea.

Butonul FILM

Tehnici de înregistrare

Următoarele reglaje care au fost stabilite în timpul fotografi erii vor fi folosite fără a fi modifi cate :

– Balansul de alb,

– Stilul creativ,

– Compensarea expunerii,

– Zona de autofocalizare,

– Modul de măsurare.

Compensarea expunerii poate fi utilizată în timpul înregistrării de fi lme.

Începeţi să înregistraţi după ce aţi ajustat focalizarea.

Când pentru [Zona de autofocalizare] este aleasă varianta [Local], puteţi modifica zona de autofocalizare în timpul înregistrării.

Dacă doriţi să ajustaţi neclaritatea fundalului, puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia “A” şi treceţi camera în modul focalizare manuală. Puteţi ajusta diafragma cu ajutorul discului de reglaj înainte de a înregistra.

Note :

Unghiul de vizionare al fi lmelor este mai îngust decât în cazul fotografi ilor. După ce apăsaţi butonul

FILM, camera prezintă domeniul ce urmează a fi efectiv înregistrat (numai la SLT-A33).

Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi folosită.

Când pentru [Display Rec. Data] (Interfaţă înreg. date) este aleasă varianta [Pentru vizor], ecranul

LCD comută pe interfaţa de înregistrare a informaţiilor în momentul în care începe înregistrarea fi lmului.

Nu înregistraţi la lumina emisă de surse puternice, spre exemplu la soare. Mecanismul intern al camerei poate fi deteriorat.

Când importaţi fi lme AVCHD la un calculator, folosiţi “PMB” (pag. 165).

Când continuaţi să înregistraţi o perioadă îndelungată de timp, temperatura camerei creşte şi calitatea imaginilor scade.

Când este indicat marcajul , temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până ce temperatura camerei scade. Dacă veţi încerca să continuaţi să înregistraţi, camera se va opri automat.

81

În condiţii de luminozitate crescută, dacă folosiţi funcţia de autofocalizare, este posibil ca imaginea să nu fi e cursivă (obturator de mare viteză). În astfel de cazuri, se recomandă folosirea modului de focalizare manuală.

Când fi lmaţi, diafragma nu poate fi reglată.

Pentru a modifi ca formatul fi şierului de fi lm

Buton MENIU

T

1

T [Film : Format fi şier] T Selectaţi formatul dorit

AVCHD

MP4

Acest format de fi şier este adecvat pentru vizionarea cursivă de imagini video, la un televizor de înaltă defi niţie.

Filmele înregistrate cu această cameră sunt înregistrate în format AVCHD, aproximativ 60 cadre/ secundă (dispozitive compatibile 1080 60i) sau 50 cadre/ secundă (dispozitive compatibile 1080 50i), în modul intercalat, cu sonor Dolby Digital, format AVCHD.

Pentru a afl a dacă este compatibilă camera dvs. cu dispozitive 1080 60i sau 1080 50i, verifi caţi dacă, în partea de jos a camerei, există unul dintre marcajele :

1080 60i-compatible device: 60i (dispozitiv compatibil 1080 60i : 60i)

1080 50i-compatible device: 50i (dispozitiv compatibil 1080 50i : 50i)

Acest format de fi şier este adecvat pentru preluarea de materiale de pe internet, documente ataşate sau pentru redarea cu ajutorul calculatorului.

Filmele înregistrate cu această cameră sunt înregistrate în format MPEG-4 la aproximativ 30 de cadre / sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau la aproximativ 25 de cadre / sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod progresiv, cu sonor AAC, în format mp4.

Înregistrarea sonorului

Când fi lmaţi, este posibil să fi e înregistrate zgomote produse de cameră sau de obiectiv în timpul funcţionării. Puteţi reduce zgomotul camerei folosind un trepied şi dezactivând funcţia SteadyShot.

Aveţi totodată posibilitatea de a înregistra fi lme şi fără sonor.

Buton MENIU

T

1

T [Film : Înreg. audio] T [Dezactivat]

Pentru a modifi ca dimensiunea

Buton MENIU

T

1

T [Film : Dimensiune] T Selectaţi dimensiunea dorită

Pentru detalii, consultaţi pag. 142.

82

Durata de timp disponibilă pentru înregistrarea unui fi lm

Tabelul de mai jos indică duratele totale de înregistrare aproximative folosind un card de memorie formatat cu această cameră.

“Memory Stick PRO Duo”

SLT-A55/A55V

(Unitate de măsură : ore : minute : secunde)

Capacitate

Format/

Dimensiune fi şier

AVCHD 1920 × 1080

MP4 1440 × 1080

MP4 VGA

2GB

0:14:00

0:20:40

1:15:10

4GB

0:28:30

0:41:40

2:31:10

8GB

0:58:10

1:24:40

5:06:20

16GB

1:58:50

2:52:30

10:23:50

32GB

3:55:20

5:41:00

20:33:00

SLT-A33

Capacitate

Format/

Dimensiune fi şier

AVCHD 1920 × 1080

MP4 1440 × 1080

MP4 VGA

2GB

0:14:00

0:20:40

1:15:10

(Unitate de măsură : ore : minute : secunde)

4GB 8GB 16GB 32GB

0:28:30

0:41:40

2:31:10

0:58:10

1:24:40

5:06:20

1:58:50

2:52:30

10:23:50

3:55:20

5:41:00

20:33:00

Note :

Valorile prezentate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.

Durata de înregistrare poate depinde de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie folosit.

Când este indicat marcajul , opriţi înregistrarea fi lmului. Temperatura din interiorul camerei poate creşte prea mult, atingând un nivel inacceptabil.

Pentru detalii legate de redarea fi lmelor, consultaţi pag. 122.

83

Note privind înregistrarea continuă a fi lmelor

Fiecare valoare indicată pentru durata înregistrării continue depinde de temperatura şi de starea camerei.

Durata de înregistrare este mai lungă când dezactivaţi funcţia SteadyShot care solicită folosirea unui trepied sau a unui dispozitiv similar.

Fiecare perioadă de timp limită, disponibilă, destinată înregistrării continue a unui fi lm, este de aproximativ 9 minute (SLT-A55/A55V) sau de aproximativ 11 minute (SLT-A33) la o temperatură de 20°C. Când dezactivaţi funcţia SteadyShot, această perioadă de timp creşte, fi ind de aproximativ

29 minute (SLT-A55/A55V/A33).

Dacă apare marcajul sau dacă este oprită în mod automat camera deoarece temperatura din interiorul acesteia a crescut prea mult, puteţi înregistra fi lme din nou după ce opriţi aparatul timp de câteva minute.

Dimensiunea maximă a unui fi şier de fi lm este de aproximativ 2 GB. Când dimensiunea fi şierului se ajunge la aproximativ 2 GB, înregistrarea se opreşte automat dacă formatul fi şierului este MP4 şi este creat automat un nou fi şier de fi lm când formatul fi şierului este AVCHD.

Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.

În legătură cu înregistrarea fi lmelor

Dacă doriţi să ajustaţi neclaritatea fundalului, puneţi Selectorul rotativ de mod în poziţia “A” şi treceţi camera în modul de focalizare manuală. Puteţi ajusta diafragma cu ajutorul discului de reglaj,

înainte de înregistrare.

În condiţii de luminozitate puternică, dacă folosiţi funcţia de autofocalizare, este posibil ca imaginile să nu fi e cursive (viteză mare a obturatorului). În astfel de cazuri se recomandă folosirea modului de focalizare manuală.

84

Selectarea metodei de focalizare

Există două metode de ajustare a focalizării : una automată şi una manuală.

În funcţie de lentile, metoda de comutare între aceste două moduri de focalizare, diferă.

Tipul de obiectiv

Obiectivul este dotat cu comutator pentru modul de focalizare.

Obiectivul nu este dotat cu comutator pentru modul de focalizare.

Comutatorul folosit Trecerea la focalizarea automată

Obiectiv

(Puneţi întotdeauna comutatorul pentru modul de focalizare al camerei în poziţia AF.)

Puneţi în poziţia AF comutatorul pentru modul de focalizare al obiectivului.

Cameră Puneţi în poziţia AF comutatorul pentru modul de focalizare al camerei.

Trecerea la focalizarea manuală

Puneţi în poziţia MF comutatorul pentru modul de focalizare al obiectivului.

Puneţi în poziţia MF comutatorul pentru modul de focalizare al camerei.

Folosirea focalizării automate

1

Puneţi comutatorul modului de focalizare de la cameră în poziţia AF.

2

Dacă obiectivul este dotat cu un comutator pentru modul de focalizare, puneţi-l în poziţia AF.

85

3

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a verifi ca focalizarea şi apoi

înregistraţi imaginea.

Când focalizarea este confi rmată, indicatorul de focalizare se modifi că, devenind z sau (citiţi

în continuare).

Zona AF (de autofocalizare) pentru care focalizarea a fost confi rmată devine de culoare verde

Zona de autofocalizare

Indicator de focalizare

Tehnici de fotografi ere

Pentru a selecta zona de autofocalizare care să fi e utilizată, stabiliţi varianta dorită cu ajutorul opţiunii

[Zona AF], pag. 89.

Indicatorul de focalizare

Indicator de focalizare

z aprins

aprins

aprins z clipeşte

Stare

Focalizare blocată. Gata de înregistrare.

Focalizarea este confi rmată. Punctul focal se deplasează urmând un subiect în mişcare. Gata de înregistrare.

Încă în curs de focalizare. Nu puteţi elibera obturatorul.

Nu se poate focaliza. Obturatorul este blocat.

Subiecte care pot necesita o focalizare specială :

Folosind funcţia de focalizare automată, este difi cil de focalizat pe următoarele categorii de subiecte. În aceste cazuri, utilizaţi facilitatea de blocare a focalizării (pag. 87) sau focalizarea manuală (pag. 90).

subiecte cu contrast redus, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb,

două subiecte la distanţe diferite care se suprapun în zona de focalizare,

un subiect care este compus din secţiuni repetitive, cum ar fi faţada unei clădiri,

un subiect care este foarte luminos sau care străluceşte, spre exemplu soarele, corpul unui automobil sau suprafaţa apei,

nu este sufi cientă lumină în mediul ambiant.

86

Pentru a măsura distanţa exactă până la subiect

Marcajul afl at în partea de sus a camerei indică localizarea senzorului de imagine*. Când măsuraţi distanţa exactă dintre cameră şi subiect, luaţi poziţia liniei orizontale ca reper.

* Senzorul de imagine este acea parte componentă a

camerei care substituie pelicula fotografi că.

Note :

• Dacă subiectul este mai apropiat decât distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul montat, focalizarea nu poate fi confi rmată. Verifi caţi dacă există sufi cientă distanţă între subiect şi camera foto.

Fotografi erea folosind compoziţia dorită (Focalizare blocată)

1

Plasaţi subiectul în zona de autofocalizare şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

Focalizarea şi expunerea sunt fi xate.

2

Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator şi plasaţi subiectul înapoi în poziţia originală pentru a recompune scena

de înregistrat.

3

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.

87

Selectarea metodei de focalizare adecvată deplasării subiectului

(Modul autofocalizare)

Buton Fn

T

(Mod autofocalizare)

T Selectarea reglajului dorit

(Single-shot –

Autofocalizare

singulară)

Camera focalizează şi focalizarea este fi xată când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

(Automatic AF –

Autofocalizare

automată)

(Continuous AF

Autofocalizare

continuă)

Opţiunea [Autofocus mode] comută între variantele Single-shot AF şi Continuous AF în funcţie de deplasarea subiectului.

Când butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat pe jumătate, dacă subiectul este nemişcat, focalizarea este blocată, iar dacă subiectul este în mişcare, camera continuă să focalizeze.

Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat.

Semnalul sonor nu este emis dacă se focalizează asupra subiectului.

Nu poate fi utilizată facilitatea de fi xare a focalizării.

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi [Single-shot AF] (Autofocalizare singulară) când subiectul este nemişcat.

Folosiţi [Continuous AF] (Autofocalizare continuă) când subiectul se afl ă în mişcare.

Note :

Este selectată varianta [Autofocalizare automată] când pentru expunere este aleasă varianta AUTO,

AUTO+ sau unul dintre modurile următoare de Selecţie a scenei : [Portret], [Peisaj], [Apus de soare],

[Portret în noapte], [Vedere Nocturnă] sau [Amurg - cameră ţinută în mână].

Este selectată varianta [Autofocalizare singulară] când pentru modul expunere este aleasă varianta

[Macro] la Selecţia Scenei.

Este selectată varianta [Autofocalizare continuă] când pentru modul expunere este aleasă varianta

[Activităţi sportive] la Selecţia Scenei.

Este selectată varianta [Autofocalizare continuă] când este folosită funcţia Smile Shutter.

88

Selectarea zonei de focalizare (Zona AF)

Selectaţi zona de autofocalizare care să fi e adecvată condiţiilor de înregistrare sau preferinţelor dvs.

Zona AF unde a fost confi rmată focalizarea devine de culoare verde, iar celelalte zone de autofocalizare dispar.

Zona AF

Buton Fn

T

[AF area] (Zona AF)

T Selectarea reglajului dorit

(Wide -

panoramic)

(Spot - punctual)

(Local - Local)

Camera determină care dintre cele 15 zone AF să fi e utilizată pentru focalizare.

Camera foloseşte exclusiv autofocalizarea în zona centrală.

Alegeţi cu ajutorul butonului de comandă, zona pentru care doriţi să activaţi focalizarea, dintre cele 15 disponibile. Apăsaţi butonul AF pentru a fi afi şată interfaţa de confi gurare şi selectaţi aria dorită.

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Desfăşurare panoramică sau

Selecţia Scenei ori atunci când este activată facilitatea Declanşator zâmbet, pentru [AF area] (Zona

AF) este fi xată varianta (Wide - panoramic) şi nu puteţi selecta o altă variantă.

Este posibil ca zona de autofocalizare să nu fi e iluminată în timpul înregistrării continue sau când butonul obturator este apăsat complet, fără a fi făcută o pauză.

89

Fotografi erea folosind focalizarea manuală (Focalizarea manuală)

Când este difi cil să focalizaţi corespunzător în modul automat, puteţi ajusta manual focalizarea.

1

Puneţi comutatorul modului de focalizare

2

Dacă obiectivul nu este dotat cu comutator pentru modul de focalizare, puneţi comutatorul de acest tip al camerei în

3

Rotiţi inelul de focalizare al obiectivului pentru a obţine o focalizare clară.

Inel de focalizare

Note :

În cazul unui subiect care ar putea fi focalizat şi în modul automat, indicatorul z se aprinde în vizor când este confi rmată focalizarea. Când este utilizată o zonă panoramică de focalizare, este folosit centrul acesteia şi dacă este folosită o zonă de focalizare locală, este utilizată aria selectată cu butonul de comandă.

Dacă folosiţi un teleconvertor (comercializat separat) etc., este posibil ca rotirea inelului de focalizare să nu fi e lină.

Nu este obţinută focalizarea corectă în vizor, dacă dioptrul nu este reglat adecvat în modul vizor

(pag. 29).

90

Mărirea imaginii pentru verifi carea focalizării

Puteţi verifi ca focalizarea mărind imaginea înainte de a înregistra.

1

Buton MENIU

T 1 T [Mărire de focalizare] T [Activat]

2

Apăsaţi butonul Mărire pentru focalizare.

Buton Mărire de focalizare

3

Apăsaţi butonul Mărire de focalizare pentru a mări imaginea şi selectaţi cu secţiunile

v/V/b/B ale butonului de comandă

porţiunea pe care vreţi să o măriţi.

La fi ecare apăsare a butonului Mărire de focalizare, scala de mărire se modifi că după cum urmează :

Afi şare completă

T aprox. × 7,5 T aprox. × 15

(SLTA55/A55V)

/

Afi şare completă

T aprox. ×7 T aprox. ×14

(SLT-A33).

4

Confi rmaţi şi ajustaţi focalizarea.

Rotiţi inelul de focalizare pentru a ajusta focalizarea în modul focalizare manuală.

Dacă apăsaţi butonul AF în modul autofocalizare, funcţia Mărire de focalizare este anulată şi este activată autofocalizarea.

Funcţia Mărire de focalizare este anulată dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

91

5

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.

Puteţi înregistra fotografi i când o imagine este mărită, însă acestea sunt destinate afi şării pe întreg ecranul.

Funcţia Mărire de focalizare va fi părăsită după fotografi ere.

92

Detectarea feţelor

Utilizarea funcţiei Detecţia feţelor

Camera detectează feţele, ajustează focalizarea, expunerea, realizează procesarea de imagine şi efectuează reglajele bliţului. În varianta implicită, pentru funcţia de Detecţie a feţelor este [On].

Chenarul de Detecţie a feţelor

Când camera detectează feţe, sunt afi şate chenare albe de Detecţie a feţelor. Când camera estimează că este posibilă realizarea autofocalizării, chenarul îşi schimbă culoarea, devenind portocaliu. Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, chenarul de Detecţie a feţelor devine de culoare verde.

Dacă în interiorul zonei de autofocalizare nu se afl ă nici o faţă când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, zona care este utilizată pentru focalizare devine de culoare verde.

Când camera detectează mai multe feţe, va selecta automat una dintre acestea pentru a-i acorda prioritate şi numai chenarul corespunzător acesteia va deveni de culoare portocalie.

Pentru a dezactiva funcţia Detecţia feţelor

Buton Fn

T

(Detecţie a feţelor)

T [Dezactivat]

Chenar de Detecţia feţelor (alb)

Chenar de Detecţia feţelor (portocaliu)

Tehnici de fotografi ere

Realizaţi compoziţia şi afi şaţi chenarul de Detecţie a feţelor şi Zona de autofocalizare.

Note :

Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele Desfăşurare panoramică, Prioritate AE la avans continuu şi în timpul fi lmării.

Pot fi detectate până la 8 feţe.

Este posibil ca aparatul să nu detecteze nici o faţă sau să detecteze alte obiecte, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

93

Înregistrarea de feţe zâmbitoare (Declanşator zâmbet)

Când camera detectează un zâmbet, obturatorul este eliberat automat.

1

Butonul Fn

T

(Declanşator zâmbet)

T [Activat] T Selectaţi modul dorit pentru

Sensibilitate la Detecţia zâmbetelor.

Când este activată facilitatea Declanşator zâmbet, pe ecranul LCD apare indicatorul Sensibilitate la detecţia zâmbetelor.

2

Aşteptaţi să fi e detectat un zâmbet.

Camera detectează un zâmbet şi este confi rmată focalizarea. Când nivelul de zâmbet depăşeşte nivelul marcat de indicatorul b, camera

înregistrează automat imaginile.

Când camera detectează feţe, în jurul acestora apare un chenar de culoare portocalie. Acest chenar devine verde când se focalizează pe aceste subiecte.

Nivelul de zâmbet pentru faţa încadrată de chenarul dublu de detecţie a feţelor, este marcat de indicatorul de Sensibilitate la detecţia feţelor.

Chenar de detecţie a feţelor

Indicator de Sensibilitate la detecţia zâmbetelor

3

Pentru a opri înregistrarea, folosiţi Butonul Fn

T

(Declanşator zâmbet)

T

[Dezactivat]

Sensibilitate la detecţia feţelor

Puteţi stabili sensibilitatea pentru funcţia Declanşator zâmbet astfel încât să fi e detectate următoarele feluri de zâmbete : (Zâmbet uşor), (Zâmbet obişnuit) şi (Zâmbet larg).

94

Tehnici de fotografi ere

Pentru a focaliza asupra unui zâmbet, suprapuneţi chenarul de Detecţie a feţelor peste Zona de autofocalizare.

Aveţi grijă să nu fi e acoperiţi ochii subiectului de breton etc. şi ca aceştia să fi e întredeschişi

Aveţi grijă ca faţa subiectului să nu fi e întunecată de o pălărie, o mască, ochelari de soare etc.

Încercaţi să orientaţi camera spre faţa vizată şi, pe cât posibil, să nu o înclinaţi.

Aveţi grijă ca zâmbetul subiectului să fi e clar, cu gura uşor deschisă. Zâmbetul este mai simplu de detectat dacă sunt vizibili dinţii.

Dacă apăsaţi butonul declanşator în timp ce funcţia Zâmbet declanşator este activată, camera

înregistrează imaginea, după care revine la funcţia Zâmbet declanşator.

Note :

Funcţia de Detecţie a zâmbetelor nu poate fi utilizată când este ales pentru modul expunere una dintre variantele Desfăşurare panoramică sau Prioritate AE la avans continuu.

Pentru modul drive este aleasă automat varianta [Single-shot adv.] (O singură imagine avans) sau

[Remote Cdr.] (Telecomandă).

Sursa luminoasă AF nu funcţionează împreună cu funcţia Declanşator zâmbet.

Dacă aparatul nu detectează nici un zâmbet, modifi caţi nivelul stabilit pentru Sensibilitatea la detecţia zâmbetelor.

În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fi e corect detectate.

95

Folosirea bliţului

În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.

1

Buton Fn

T (Modul bliţ) T Selectaţi varianta dorită.

2

Apăsaţi butonul .

Bliţul se deplasează în sus.

În modul AUTO, AUTO + sau Selecţia scenei, bliţul se ridică pe verticală dacă în spaţiul din jur cantitatea de lumină este insufi cientă sau dacă subiectul este poziţionat contra luminii. Bliţul

încorporat nu se va deplasa în sus chiar dacă apăsaţi butonul .

3

Fotografi aţi după ce se încheie încărcarea bliţului.

z clipeşte : Bliţul este în curs de încărcare.

Când indicatorul clipeşte, nu puteţi elibera obturatorul.

z aprins : Bliţul a fost încărcat şi este gata să emită lumină.

Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, în condiţii de iluminare slabă, în modul autofocalizare, este posibil ca bliţul să se declanşeze pentru a facilita focalizarea asupra unui subiect (Sursa luminoasă AF).

• Simbolul z este indicat numai în interfaţa cu informaţii legate de înregistrare (Pentru Live View

Vizualizare directă).

Indicator z

(încărcare bliţ)

Buton

96

(Flash Off - Bliţ

dezactivat)

Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.

(Autofl ash -

Bliţ automat)

(Fill-fl ash -

Lumină de umplere)

Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografi ază subiecte plasate contra luminii.

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.

(Slow sync. -

Sincronizare lentă)

(Rear sync. -

Sincronizare spate)

(Wireless

- Fără fi r)

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).

Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de fi ecare dată când apăsaţi butonul declanşator.

Emite lumină un bliţ extern (comercializat separat) afl at în exteriorul camerei şi la distanţă de aceasta (fotografi ere cu bliţul wireless).

Tehnici de fotografi ere

Parasolarul (comercializat separat) poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul când folosiţi bliţul.

Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte afl ate la 1 m distanţă sau mai departe.

Când fotografi aţi în interior sau când înregistraţi peisaje nocturne, puteţi folosi sincronizarea lentă pentru ca persoanele sau fundalul să apară mai luminoase în imagini.

Puteţi utiliza sincronizarea spate pentru a înregistra imagini naturale ale traiectelor luminoase lăsate de subiectele afl ate în mişcare, cum ar fi o bicicletă sau o persoană care merge.

Când folosiţi un bliţ tip HVL-F58AM / HVL-F42AM (comercializat separat), puteţi înregistra folosind facilitatea sincronizare de mare viteză, indiferent de timpul de expunere ales. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al bliţului.

Note :

Nu apucaţi camera de bliţ.

Condiţiile de înregistrare necesare pentru a se evita apariţia de umbre în imagini, diferă în funcţie de obiectiv.

Când modul de expunere este AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, nu pot fi selectate variantele

[Sincronizare lentă], [Sincronizare spate] şi [Wireless] (fără fi r).

Când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele P, A, S, M nu pot fi selectate elementele

[Bliţ dezactivat] sau [Bliţ automat]. Dacă nu doriţi să folosiţi bliţul, apăsaţi-l în jos.

Dacă doriţi să folosiţi bliţul cu un microfon stereo sau cu un dispozitiv similar montat la Suportul cu fi xare automată pentru accesorii, este posibil ca bliţul să nu fi e scos în afară în poziţia corectă şi ca imaginile să prezinte umbre pe la colţuri. Deconectaţi orice dispozitiv conectat la Suportul cu fi xare automată pentru accesorii.

97

Raza de acţiune a bliţului

Raza de acţiune a bliţului încorporat depinde de sensibilitatea ISO şi de valoarea diafragmei.

Consultaţi tabelul de mai jos.

Diafragmă

R e g l a j u l

ISO

100

200

400

800

F2.8

1 – 3,6 m

1 – 5,1 m

1,4 – 7,1 m

2 – 10 m

F4.0

1 – 2,5 m

1 – 3,5 m

1 – 5 m

1,4 – 7,1 m

F5.6

1 – 1,8 m

1 – 2,5 m

1 – 3,6 m

1 – 5,1 m

Sursa luminoasă AF

Asistenţa AF nu acţionează când pentru [Autofocus mode] (Mod autofocalizare) se alege varianta

(Continuous AF – Autofocalizare continuă) sau dacă subiectul se mişcă în modul (Automatic AF – Autofocalizare automată). (Indicatorul sau cel devine luminos.)

Este posibil ca sursa luminoasă AF să nu acţioneze pentru distanţe focale de 300 mm sau mai mari.

Dacă este montat un bliţ extern (comercializat separat), este folosită asistenţa AF a respectivului bliţ extern.

Sursa luminoasă AF nu funcţionează dacă este activată funcţia [Declanşator zâmbet].

Pentru a dezactiva iluminarea de asistenţă AF

Buton MENIU

T

2

T [Sursa luminoasă AF] T [Dezactivat]

Pentru a reduce efectul de ochi roşii

Operaţia de reducere a efectului de ochi roşii conduce la diminuarea acestui fenomen prin acţionarea bliţului de preiluminare care emite o lumină slabă de câteva ori, anterior fotografi erii cu ajutorul bliţului.

Buton MENIU

T 1T [Reducere ochi roşii] T [Activat]

98

Înregistrarea folosind bliţul wireless (fără fi r)

În cazul unui bliţ extern wireless (comercializat separat), puteţi înregistra folosind bliţul fără a apela la un cablu, chiar dacă bliţul extern nu este ataşat la camera foto. Modifi caţi poziţia bliţului pentru a fotografi a creând senzaţia de spaţialitate (tridimensional) prin accentuarea contrastului dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale subiectului.

Pentru a afl a etapele de urmat efectiv pentru fotografi ere, consultaţi manualul de instrucţiuni al bliţului.

1

Montaţi bliţul wireless la suportul pentru accesorii şi porniţi atât camera, cât şi bliţul.

2

Buton Fn

T (Modul bliţ) T (Wireless - fără fi

3

Demontaţi bliţul wireless de la suportul pentru accesorii şi deplasaţi în sus, pe verticală, bliţul încorporat.

• Dacă efectuaţi un test de declanşare a bliţului, apăsaţi butonul AEL.

Note :

Camera nu poate realiza comanda raportului de iluminare în cazul unui bliţ fără fi r (wireless).

Opriţi modul wireless pentru bliţ după ce aţi înregistrat cu acesta. Dacă este utilizat bliţul încorporat câtă vreme cel fără fi r este încă activ, vor fi obţinute expuneri alterate la fotografi erea cu bliţ.

Schimbaţi canalul bliţului extern când un alt fotograf utilizează un bliţ wireless în apropiere iar bliţul

încorporat al camerei sale declanşează bliţul dvs. Pentru schimbarea canalului pentru bliţul extern, consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte respectivul accesoriu.

Confi gurarea butonului AEL

Când folosiţi un bliţ wireless, se recomandă să stabiliţi pentru [Buton AEL] varianta [AEL fi xat] în

Meniul Particularizat (pag. 150).

99

Ajustarea luminozităţii imaginii

(Expunere, Compensarea bliţului, Mod de măsurare)

Fotografi erea cu luminozitatea fi xată (AE lock)

Când fotografi aţi la soare sau în apropierea unei ferestre, este posibil ca expunerea să nu fi e adecvată pentru subiect din cauza diferenţei mari dintre iluminarea subiectului şi cea a fundalului. În astfel de cazuri, folosiţi un exponometru dacă subiectul este sufi cient de luminos şi fi xaţi expunerea înainte de a fotografi a. Pentru a reduce luminozitatea subiectului, îndreptaţi camera spre un punct care este mai luminos decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fi xa expunerea pentru întreaga imagine.

Pentru ca subiectul să fi e mai luminos, îndreptaţi camera spre un punct cu luminozitate mai redusă decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fi xa expunerea pentru întregul cadru.

Această secţiune descrie modul de fotografi ere a unui subiect cu luminozitate mare folosind varianta

(Spot - Punctual).

Punctul pentru care este fi xată expunerea.

1

Buton Fn

T (Modul măsurare) T (Punctual).

2

Ajustaţi focalizarea pentru zona corespunzător căreia doriţi să fie fixată expunerea.

Expunerea este stabilită când este realizată focalizarea.

100

3

Apăsaţi buton AEL pentru a fi xa expunerea.

Apare marcajul (AEL fi xat).

Buton AEL

4

În timp ce apăsaţi butonul AEL, focalizaţi asupra subiectului şi înregistraţi-l.

• Pentru a continua să fotografi aţi cu aceeaşi valoare a expunerii, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul

AEL după înregistrare. Reglajul este anulat când butonul este eliberat.

Utilizarea compensării luminozităţii pentru întreaga imagine

(Compensarea expunerii)

Cu excepţia modului de înregistrare M, expunerea este stabilită în mod automat (reglarea automată a expunerii).

Pe baza expunerii stabilite automat, puteţi realiza compensarea acestui element de reglaj prin spre + sau spre –, în funcţie de preferinţe. Întreaga imagine poate fi mai luminoasă prin deplasarea spre valori pozitive, respectiv poate fi mai întunecată prin deplasarea spre valori negative.

Ajustare spre valori – Expunere de bază Ajustare spre valori +

101

1

Apăsaţi butonul .

2

Ajustaţi expunerea cu discul de reglaj.

Spre + (supraexpunere) : imaginea este mai luminoasă.

Spre – (subexpunere) : imaginea este mai întunecată.

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Buton

Expunere standard

Tehnici de fotografi ere

Ajustaţi nivelul de compensare verifi când imaginea înregistrată.

Folosind valori adiacente ale expunerii, puteţi înregistra mai multe imagini folosind valori mai mici sau mai mari ale expunerii (pag. 118).

Notă :

Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei.

Pentru a fotografi a în timp ce verifi caţi ecranul cu ajutorul histogramei

O histogramă prezintă distribuţia luminanţei care indică numărul de pixeli, de o anumită luminozitate, existenţi într-o imagine.

Întunecat Luminos

102

Buton MENIU

T 2T [Histogramă] T [Activat]

În loc de Interfaţa grafi că, este afi şată histograma după ce apăsaţi de câteva ori DISP de la butonul de comandă.

Compensarea expunerii va modifica în mod corespunzător histograma. În imaginile alăturate, este prezentat un exemplu.

Înregistrând folosind compensarea expunerii în partea pozitivă,

întreaga imagine este luminată, iar histograma se deplasează spre partea luminoasă (dreaptă). Dacă expunerea este compensată spre partea negativă, valorile grafi cului se vor deplasa spre cealaltă parte.

Ambele capete ale histogramei corespund unor zone cu un grad mare de negru, respectiv cu un grad mare de alb. Este imposibil să fi e recuperate aceste zone ulterior, folosind un calculator.

Ajustaţi expunerea dacă este necesar, apoi fotografi aţi din nou.

Note :

Histograma afi şată în modul Vizualizare directă nu indică imaginea înregistrată în fi nal. Sunt indicate condiţiile imaginii în curs de monitorizare. Histograma va fi diferită în funcţie de reglajul aperturii etc.

Histograma diferă în modul înregistrare de cea în modul redare în următoarele situaţii :

– când este utilizat bliţul,

– când subiectul este de slabă intensitate, cum ar fi scenele nocturne.

Reglarea cantităţii de lumină emisă de bliţ

(Compensarea bliţului)

Când înregistraţi folosind bliţul, puteţi regla separat cantitatea de lumină, fără a modifi ca gradul de compensare a expunerii. Puteţi modifi ca expunerea numai pentru subiectul principal, care se afl ă în raza de acţiune a bliţului.

Buton Fn

T (Flash compens.) (Compensarea bliţului) T Selectaţi reglajul dorit

Spre + : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mare (nivelul bliţului creşte).

Spre – : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mică (nivelul bliţului scade).

103

Note :

Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+,

Desfăşurare panoramică sau Selecţia scenei.

Efectul pozitiv este posibil să nu fi e vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul

în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fi e vizibil.

Compensarea expunerii şi compensarea bliţului

Compensarea expunerii modifi că timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO (când este selectată varianta [AUTO]) pentru a realiza compensarea.

Compensarea bliţului modifi că însă numai cantitatea de lumină emisă de bliţ.

Selectarea modului de comandă a bliţului pentru stabilirea cantităţii de lumină emisă de acesta (Comanda bliţului)

Buton MENIU

T

dorit

2

T [Flash control] (Comanda bliţului) T Selectaţi reglajul

ADI fl ash (ADI bliţ)

Pre-fl ash TTL

(Evaluare cu

preiluminare)

Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fi e emisă de bliţ, pe baza informaţiilor legate de distanţa de focalizare şi a datelor privind iluminarea rezultate în urma preiluminării cu bliţul. Metoda asigură compensarea cu acurateţe a bliţului fără a exista practic efecte secundare cauzate de refl exiile pe subiect.

Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fi e emisă de bliţ doar în funcţie de datele rezultate în urma preiluminării cu bliţul.

Această metodă poate fi afectată de refl exiile nedorite pe subiect.

ADI : Advanced Distance Integration - Integrare avansată a distanţei

TTL : Through the lens - Prin lentile

Când este selectat [ADI fl ash], folosind un obiectiv care benefi ciază de facilitatea de codare a distanţei, se poate realiza cu mai multă acurateţe compensarea bliţului utilizând informaţiile exacte legate de distanţă.

Note :

Când distanţa dintre subiect şi bliţul extern (comercializat separat) nu poate fi determinată (la fotografi erea cu bliţ wireless folosind un bliţ extern comercializat separat), la înregistrarea cu un bliţ separat de cameră cuplat printr-un cablu sau la utilizarea unui bliţ macro geamăn etc.), camera selectează automat modul Pre-fl ash TTL.

Selectaţi [Pre-fl ash TTL] în următoarele cazuri, deoarece aparatul nu poate realiza compensarea bliţului prin metoda ADI fl ash.

– dacă un panou panoramic este ataşat la bliţul HVL-F36AM,

– dacă este utilizat un sistem de obţinere a luminii difuze pentru înregistrarea cu bliţul.

104

– dacă este utilizat un fi ltru cu factor de expunere, spre exemplu un fi ltru ND,

– dacă este utilizat un obiectiv pentru prim planuri.

Varianta ADI fl ash este disponibilă numai în combinaţie cu un obiectiv dotat cu codor de distanţă.

Pentru a afl a dacă obiectivul pe care îl folosiţi benefi ciază de această facilitate, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu acesta.

Selectarea modului de măsurare a luminozităţii subiectului

(Modul de măsurare)

Buton Fn

T [Mod de măsurare] T Selectaţi reglajul dorit

(Multi segment -

Multisegment)

(Center weighted -

Bazată pe centru)

Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după

împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea adecvată pentru întregul ecran.

În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod măsoară luminozitatea medie a întregului ecran.

(Spot - Punctual)

Acest mod măsoară lumina numai în cercul de măsurare punctuală din mijlocul cadrului.

Tehnici de fotografi ere

Pentru fotografi era obişnuită utilizaţi metoda de măsurare [Multisegment].

Când în zona de autofocalizare există un subiect cu contrast puternic, măsuraţi luminozitatea subiectului vizat cu ajutorul exponometrului optimal folosind funcţia de măsurare punctuală şi benefi ciind de avantajul înregistrării cu autoexpunerea fi xată (pag. 100).

Notă :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, pentru [Mod de măsurare] este aleasă varianta

[

Multisegment] şi nu puteţi selecta alte moduri.

105

Reglaje ISO (Sensibilitate)

Sensibilitatea la lumină este exprimată prin numărul ISO (indexul recomandat pentru expunere).

Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicată.

1

Apăsaţi secţiunea ISO de la butonul de

comandă pentru a fi afi şată interfaţa ISO.

Buton ISO

2

Selectaţi valoarea dorită cu

v/V de la butonul de comandă.

Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat

Dacă selectaţi [RZ multicadru], selectaţi valoarea dorită cu b/B.

Note :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Desfăşurare panoramică sau

Selecţia scenei, pentru ISO este fi xată varianta AUTO şi nu puteţi selecta altă valoare ISO.

Când pentru modul expunere este aleasă una dintre valorile P/A/S şi pentru ISO este fi xată varianta

[AUTO], valoarea ISO va fi automat stabilită între ISO 100 şi ISO 1600.

Reglajul [AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare M. Dacă schimbaţi modul de expunere trecând la cel M cu reglajul [AUTO], este aleasă automat varianta [100]. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Reducerea zgomotului multicadru (RZ multicadru)

Camera fotografi ază automat, în mod continuu, mai multe imagini, le combină, reduce zgomotul şi înregistrează în memorie o singură fotografi e. În modul Reducerea zgomotului multicadru, puteţi selecta numere ISO mai mari decât cele corespunzătoare sensibilităţii ISO maxime.

Imaginea înregistrată este una combinată.

Note :

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator până ce înregistrarea continuă încetează.

Această funcţie nu poate fi folosită când pentru [Imagine : Calitate] este aleasă una dintre variantele

[RAW] sau [RAW & JPEG].

Nu pot fi folosite bliţul, optimizatorul domeniului D şi facilitatea [Auto HDR].

106

Compensarea automată a luminozităţii şi a contrastului (Optimizatorul domeniului D)

Buton D-RANGE

Buton D-RANGE

T Selectaţi reglajul dorit

(Off - oprit)

(DRO -

Optimizatorul

domeniului D)

(Auto HDR)

Nu sunt utilizate funcţiile DRO / Auto HDR.

Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea unei fotografi i cu luminozitate şi degradeuri optime.

Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi o suprapune pe cea cu expunerea corectă, zonele luminoase ale unei fotografi i subexpuse şi cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine bogată

în degradeuri.

Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta cu imagini suprapuse.

Corecţia luminozităţii imaginii (Optimizatorul domeniului D)

1

Buton D-RANGE

T

(Optimizatorul domeniului D).

2

Selectaţi nivelul optim cu

b/B de la butonul de comandă.

(Auto)

(Level - nivel)*

Luminozitatea este corectată automat.

Optimizează gradarea în fi ecare zonă a imaginii înregistrate. Alegeţi nivelul optim, între Lv1 (slab) şi Lv5 (puternic).

* Lv_ afi şat împreună cu

reprezintă varianta curent selectată.

107

Note :

Varianta stabilită este [Dezactivat] când este aleasă una dintre variantele [Apus de soare] sau [Portret

în noapte], [Vedere nocturnă] sau [Amurg-camera în mână] la Selecţia scenei. Dacă la Selecţia scenei este ales un alt mod, este stabilită varianta [Auto].

Când folografi aţi folosind optimizatorul D-Range, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.

Selectaţi nivelul adecvat verifi când imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensifi cat.

Compensarea automată cu o gamă largă de degradeuri

(Auto High dynamic range – Auto HDR)

1

Buton D-RANGE

T

(Auto HDR).

2

Selectaţi nivelul optim cu

b/B de la butonul de comandă.

(Auto Exposure

Diff. - Auto diferenţă

expunere)

Diferenţa de expunere este corectată automat.

(Exposure

Difference Level

- Nivel diferenţă

expunere)*

Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.

Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 3.0 Ev (puternic).

De exemplu : când este selectată varianta 2.0Ev, sunt suprapuse trei imagini : una cu – 1.0Ev, alta cu expunere corectă şi o alta cu + 1.0 Ev.

* _Ev afi şat împreună cu

reprezintă varianta curent selectată.

Tehnici de fotografi ere

Deoarece obturatorul este eliberat de trei ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de următoarele:

– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,

– nu recompuneţi scena.

108

Note :

Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor RAW.

Când pentru expunere este ales modul AUTO, AUTO+, Desfăşurare panoramică sau Selecţia Scenei, nu puteţi selecta [Auto HDR].

Nu puteţi selecta [Auto HDR] în timpul folosirii funcţiei Declanşator zâmbet. Dacă porniţi funcţia

Declanşator zâmbet când este selectat [Auto HDR], camera va folosi temporar reglajul DRO.

Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost defi nitivat pentru fotografi erea precedentă.

Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de condiţiile de înregistrare.

Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.

Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei ori apare un subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fi e de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea

înregistrată apare indicaţia pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografi aţi din nou, dacă este necesar, fi ind atenţi la contrast şi la neclaritate.

109

Procesarea imaginilor

Selectarea modului dorit de procesare a imaginilor (Stilul creativ)

Pe lângă procesarea de imagine dorită, puteţi ajusta expunerea (timpul de expunere şi diafragma) după cum doriţi la folosirea opţiunii [Stil creativ], spre deosebire de cazul în care apelaţi la Selecţia scenei, când camera ajustează expunerea.

1

Buton Fn

T

(Stil creativ)

T Selectaţi varianta dorită.

2

Când doriţi să ajustaţi (Contrast), (Saturaţie) sau (Claritate), selectaţi elementul dorit cu

b/B, apoi ajustaţi valoarea cu v/V.

Intens)

(Standard)

(Vivid -

Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori minunate.

Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi fl ori, verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.

Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografi ate în tonuri delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.

(Portrait -

Portret)

Peisaj)

(Landscape -

(Sunset -

Apus de soare)

Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte pregnante şi vederile peisajelor afl ate la mare distanţă.

Pentru fotografi erea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul de soare.

Pentru fotografi erea de imagini monocrome, alb-negru.

(Black &

White - Alb - Negru)

Elementele de reglaj (Contrast), (Saturaţie) sau (Claritate) pot fi ajustate pentru fi ecare dintre opţiunile de Stil creativ.

(Contrast)

(Saturation -

Saturaţie)

(Sharpness -

Claritate)

Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai puternic asupra imaginii.

Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.

Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai reduse şi mai pale.

Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.

110

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, pentru [Creative

Style] (Stilul creativ) este fi xată varianta [Standard] şi nu puteţi alege o alta.

Când este selectată varianta [Alb / Negru], nu puteţi ajusta saturaţia.

Schimbarea domeniului de reproducere a culorilor (Spaţiul de culoare)

Modul în care sunt reprezentate culorile sub formă de combinaţii de numere sau domeniul de reproducere a culorilor este denumit "spaţiu de culoare". Puteţi modifi ca spaţiul de culoare, în funcţie de scopul dvs.

Buton MENIU

T

2

T [Spaţiu de culoare] T Selectaţi reglajul dorit

sRGB

Adobe RGB

Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale. Utilizaţi sRGB pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în cazul care doriţi să imprimaţi imaginile fără nici o modifi care.

Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii. Când o mare parte a subiectului este verde sau roşu intens, varianta Adobe RGB este efi cientă.

• Denumirea fi şierului de imagine începe cu “_DSC”.

Note :

Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau unor imprimante care nu sunt compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc cu fi delitate culorile.

La afi şarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afi şate cu saturaţie redusă.

111

Ajustarea tonurilor de culoare

(Balans de alb)

Tonurile de culoare ale subiectului se modifi că în funcţie de caracteristicile sursei de lumină. Tabelul de mai jos prezintă felul în care se modifi că tonurile de culoare în cazul diverselor surse de lumină, pentru un subiect care este de culoare albă la lumina soarelui.

Starea vremii / iluminare

Daylight

(lumina zilei)

Cloudy

(înnorat)

Fluorescent Incandescent

Caracteristicile luminii

Alb Albăstrui Verzui Roşiatic

Balansul de alb este o facilitate care adaptează tonurile de culoare în mod aproximativ la ceea ce vedeţi dvs. Folosiţi această facilitate când tonurile de culoare ale imaginii nu au fost obţinute aşa cum vă aşteptaţi sau când doriţi să modifi caţi tonurile de culoare cu scopul de a rezulta anumite expresii fotografi ce.

Notă :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, pentru [Balans de alb] este fi xată varianta [auto AWB] (Balans de alb automat) şi nu puteţi selecta altă variantă.

Dacă este disponibilă o singură sursă de lumină care este fi e o lampă cu mercur, fi e una cu sodiu, camera nu va putea stabili cu acurateţe balansul de alb din cauza caracteristicilor sursei de lumină.

În aceste cazuri folosiţi bliţul.

Ajustarea balansului de alb pentru a se potrivi unei anumite surse de lumină (Auto / Balans de alb prestabilit)

WB la butonul de comandă

T Selectaţi reglajul dorit

Dacă nu este selectată varianta [AWB], puteţi ajusta fi n tonurile de culoare cu secţiunile b/B de la butonul de comandă. Ajustarea spre + conduce la obţinerea de imagini cu o tentă roşiatică, iar ajustarea spre – duce la obţinerea tentelor albăstrui.

112

AWB (Auto WB)

(Lumina zilei)

(Umbră)

(Înnorat)

(Incandescent)

(Fluorescent)

(Bliţ)

Camera detectează automat o sursă de lumină şi ajustează tonurile de culoare.

Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă de lumină, tonurile de culoare vor fi ajustate pentru respectiva sursă (balans de alb prestabilit).

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi funcţia Variaţie balans de alb dacă nu obţineţi culorile dorite în varianta selectată

(pag. 119).

Când selectaţi [5500K] (Temperatura de culoare) sau [0] (Filtru de culoare), puteţi ajusta valoarea până ce o obţineţi pe cea dorită.

Când selectaţi [Particularizat], reglajul efectuat poate fi reţinut (pag. 114).

Stabilirea temperaturii de culoare şi a unui efect de fi ltru

(Temperatura de culoare / Efect fi ltru)

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T

[5500K] (Temperatură de culoare) sau [0] (Efect fi ltru)

Pentru a stabili temperatura de culoare, alegeţi valoarea cu b/B.

Pentru a stabili fi ltrul de culoare, selectaţi direcţia de compensare cu b/B.

Notă :

Deoarce colorimetrele sunt destinate camerelor cu fi lm, valorile diferă în condiţii de iluminare cu lămpi cu fl uorescenţă / lămpi cu sodiu / lămpi cu mercur. Vă recomandăm să folosiţi balansul de alb personalizat sau să efectuaţi un test de fotografi ere.

113

5500*

1

(Temperatura de culoare)

0*

2

(Filtru de culoare)

Stabileşte balansul de alb în funcţie de temperatura de culoare. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât culoarea este mai roşiatică, iar cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât imaginea este mai albăstruie.

Este obţinut efectul fi ltrelor CC (Compensare a culorii) pentru fotografi i.

Bazat pe utilizarea temperaturii de culoare standard, culoarea poate fi compensată la G (verde) sau la M (magenta).

*

1

Valoarea reprezintă temperatura de culoare curent selectată.

*

2

Valoarea reprezintă fi ltrul de culoare curent selectat.

Înregistrarea tonurilor de culoare (Balans de alb personalizat)

Într-o scenă unde lumina mediului ambiant provine de la mai multe tipuri de surse de lumină, se recomandă utilizarea echilibrului de alb particularizat pentru a se reproduce cu acurateţe zonele de culoare albă.

1

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T

[Personalizat]

2

Selectaţi [

SET] cu ajutorul secţiunilor b/B de la butonul de comandă, apoi apăsaţi

centrul acestui buton.

3

Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare afl ată

în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.

Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afi şate (Temperatura de culoare şi Filtrul de culoare).

4

Apăsaţi centrul butonului de comandă.

Ecranul revine la interfaţa cu informaţii privind înregistrarea, valoarea balansului de alb particularizat fi ind memorată.

Balansul de alb particularizat reţinut la această operaţie va fi valabil până la efectuarea unui nou reglaj.

114

Notă :

Mesajul "Custom WB error" (Eroare legată de balansul de alb personalizat) indică faptul că valoarea aleasă nu se încadrează în intervalul recomandat. (Când este utilizat bliţul pentru un subiect afl at în apropiere sau pentru unul în culori strălucitoare, afl at în cadru.) Dacă înregistraţi această valoare, indicatorul devine de culoare galbenă în interfaţa cu informaţii legate de înregistrare care apare pe ecranul LCD. Puteţi fotografi a în acest moment, însă se recomandă să reglaţi din nou balansul de alb pentru a obţine o valoare mai corectă a acestuia.

Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T

(Personalizat)

Notă :

Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o fotografi e cu balasul de alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind bliţul.

115

Selectarea modului drive

Această cameră benefi ciază de şase moduri drive, cum ar fi modul avansat de înregistrare a unei singure imagini sau înregistrarea continuă avansată. Utilizaţi-le în funcţie de scopul vizat.

Înregistrarea unei singure imagini

Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.

de la butonul de comandă

T

(Single-shot adv. – O singură imagine

avansat).

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta (Sports Action) (Activităţi sportive) de la

Selecţia Scenei, nu puteţi înregistra un singur cadru.

Înregistrarea continuă

Camera înregistrează imagini în mod continuu, la următoarele viteze*.

Hi

Lo

SLT-A55/A55V

maximum 6 imagini pe secundă maximum 3 imagini pe secundă

SLT-A33

maximum 6 imagini pe secundă maximum 2,5 imagini pe secundă

* În condiţiile noastre de măsurare. Viteza de înregistrare continuă este mai lentă, în funcţie de condiţiile de fotografi ere.

1

de la butonul de comandă

T

(Continuous adv. – Avans continuu)

T Selectaţi viteza dorită.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator, înregistrarea continuă.

116

Numărul maxim de înregistrări continue

Numărul de imagini care pot fi înregistrate în mod continuu este limitat superior.

În modul Prioritate AE la avans continuu

Fin

Standard

RAW & JPEG

RAW

SLT-A55/A55V

28 imagini

28 imagini

19 imagini

19 imagini

SLT-A33

14 imagini

16 imagini

7 imagini

7 imagini

Tehnici de fotografi ere

Pentru a înregistra rapid, în mod continuu, alegeţi pentru modul expunere varianta Prioritate AE la avans continuu (pag. 69).

Note :

Când selectaţi Hi, imaginea înregistrată între cadre este afi şată.

Nu puteţi înregistra imagini în mod continuu când folosiţi alte moduri de Selecţie a scenei decât

[Activităţi sportive].

Când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta [Activat], viteza de înregistrare continuă poate fi mai redusă.

Utilizarea temporizatorului

Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este convenabil când fotograful vrea să apară în fotografi e, iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei.

1

de la butonul de comandă

T

(Temporizator)

T Selectaţi varianta

dorită.

Numărul ce apare alături de simbolul

, indică numărul de secunde selectat.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Când este activat temporizatorul, semnalele audio şi indicatorul luminos al acestuia vor semnala condiţiile. Indicatorul luminos al temporizatorului va lumina intermitent, iar semnalele audio vor fi emise exact înainte de înregistrare.

Pentru a renunţa la temporizator

Apăsaţi butonul la butonul de comandă.

117

Fotografi erea de imagini cu expunerea modifi cată

(Variaţia expunerii)

Expunerea de bază spre – spre +

Înregistrarea folosind valori adiacente ale expunerii vă permite să obţineţi mai multe variante de imagini, fi ecare cu grade diferite de expunere. Această cameră este dotată cu o funcţie automată de folosire a valorilor adiacente. Stabiliţi valoarea variaţiei (diferenţa) faţă de expunerea de bază şi camera va înregistra automat trei imagini la valori diferite ale expunerii. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator până ce fotografi erea s-a încheiat.

Când bliţul este activat, valorile adiacente asociate bliţului sunt utilizate pentru a varia cantitatea de lumină emisă de bliţ. Pentru a fotografi a, apăsaţi butonul declanşator pentru fi ecare cadru în parte.

1

de la butonul de comandă

T

(Bracket : Cont.)

T Selectaţi variaţia

expunerii.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Expunerea de bază este stabilită la prima înregistrare din serie.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator până ce se opreşte înregistrarea. La înregistrarea cu variaţia luminii bliţului, apăsaţi butonul declanşator de trei ori.

Note :

Când selectorul rotativ de mod este pus în poziţia M, expunerea este modifi cată prin ajustarea vitezei obturatorului.

Când ajustaţi expunerea, aceasta este variată pe baza valorii compensate.

Valorile adiacente nu pot fi utilizate dacă pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+,

Desfăşurare panoramică sau Selecţia Scenei.

118

Scala EV la înregistrarea folosind valori adiacente

3 imagini înregistrate folosind valori adiacente ale expunerii corespunzătoare unor variaţii ale luminii din mediul ambiant* cu 0,3 trepte.

Compensarea expunerii 0

3 imagini înregistrate folosind valori adiacente ale luminii bliţului corespunzătoare unor variaţii de 0,7 trepte.

Compensarea bliţului de -1,0

Ecran LCD / Vizor

Ecran LCD / Vizor

(Când pentru [Interfaţă

înreg. date] este aleasă varianta [Pentru vizor]

Apare pe rândul de sus.

Apare pe rândul de jos.

* Lumină din mediul ambiant : orice altă sursă de iluminare, în afară de bliţ, care emite lumină în cadrul scenei vizate, o perioadă lungă de timp, cum ar fi lumina naturală, becurile cu incandescenţă sau surse de lumină fl uorescentă.

La înregistrarea cu valori adiacente, pe scala EV apare acelaşi număr de indici ca numărul de imagini ce pot fi înregistrate.

Când începe înregistrarea cu expuneri adiacente, indicii asociaţi imaginilor deja înregistrate, încep să dispară unul câte unul.

Fotografi erea cu balansul de alb modifi cat (Variaţia balansului de alb)

Pe baza balansului de alb şi a temperaturii de culoare / fi ltrului de culoare selectate, sunt înregistrate trei imagini având balansul de alb modifi cat.

1

de la butonul de comandă

T

(WB bracket)

T Selectaţi valoarea

dorită.

Când este selectată varianta Lo, modifi carea este de 10 mired*, iar dacă este aleasă varianta Hi, modifi carea este de 20 de mired.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

* Mired : unitatea de măsură pentru calitatea conversiei de culoare a fi ltrelor pentru temperatura de

culoare.

119

Fotografi erea folosind telecomanda wireless

Puteţi fotografi a folosind butoanele SHUTTER (declanşator) sau 2SEC (care va elibera obturatorul după 2 secunde de la apăsare) de la telecomanda wireless tip RMT-DSLR1 (comercializată separat).

Consultaţi şi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte telecomanda.

1

de la butonul de comandă

T

(Telecomandă).

2

Focalizaţi pe subiect, îndreptaţi emiţătorul de semnal al telecomenzii wireless spre

senzorul destinat acesteia şi fotografi aţi.

120

Redarea imaginilor

Ultima imagine înregistrată este afi şată pe ecranul LCD.

1

Apăsaţi butonul .

2

Selectaţi o imagine cu secţiunile

b/B ale butonului de comandă.

Buton

Pentru a reveni la modul înregistrare

Apăsaţi din nou butonul .

Pentru a trece la interfaţa cu datele legate de înregistrare

Apăsaţi butonul DISP.

La fi ecare apăsare a butonului DISP, interfeţele se succed aşa cum este prezentat mai jos :

Cu datele legate de înregistrare Interfaţa histogramei Fără datele legate de înregistrare

Pentru a selecta directorul de redat

Buton MENIU

T

2

T [Selectare director] T Selectaţi directorul dorit

Pentru a selecta orientarea când este redată o imagine ce a fost înregistrată

în poziţia portret

Buton MENIU

T

2

T [Interfaţa de redare] T Selectaţi reglajul dorit

121

Notă :

Când imaginea este redată la un televizor sau la calculator, aceasta este afi şată în poziţia portret, chiar dacă este selectată varianta [Rotire manuală].

Pentru a derula imagini panoramice

Selectaţi o imagine panoramică, apoi apăsaţi partea centrală a butonului de comandă. Când apăsaţi

încă o dată, redarea face o pauză.

Imaginile de tipul Desfăşurare panoramică 3D nu pot fi derulate. Redarea prin derulare nu este disponibilă pentru imaginile înregistrate folosind facilitatea [Pan. 3D : Dimensiunea imaginii] în format [16:9].

Redarea fi lmelor

1

Buton MENIU

T

1

T [Selectare Fotografi i / Film] T [Film]

2

Selectaţi fi lmul dorit cu secţiunile

b/B ale butonului de comandă, apoi apăsaţi zona

centrală a respectivului buton.

La redarea de fi lme Acţionare cu butonul de comandă / discul de reglaj

Pentru a fi făcută o pauză / a fi reluată redarea z

Pentru rularea rapidă înainte B

Pentru derularea rapidă

Pentru rularea înainte cu încetinitorul b

Rotiţi discul de reglaj spre dreapta, în timpul pauzei.

Pentru derularea cu încetinitorul

Pentru ajustarea volumului sonor

Pentru afi şarea informaţiilor

Rotiţi discul de reglaj spre stânga, în timpul pauzei.

B T v/V v

Pentru ajustarea volumului

Buton MENIU

T

2

T [Reglaje volum] T Selectaţi varianta dorită

122

Pentru a selecta data corespunzător căreia să fi e redate fi lmele

Filmele sunt stocate în memorie după dată.

Buton MENIU

T

2

T [Selecţie dată] T Selectaţi data dorită

Notă :

Filmele înregistrate cu alte echipamente este posibil să nu fi e redate de această cameră.

Rotirea unei imagini

1

Afi şaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi, apoi apăsaţi butonul .

Buton

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Imaginea este rotită în sens antiorar. Dacă doriţi să efectuaţi o nouă rotire repetaţi pasul 2.

Odată ce aţi rotit imaginea, aceasta va fi redată în noua poziţie (rotită), chiar dacă întrerupeţi alimentarea.

Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare

Apăsaţi butonul .

Notă :

Când copiaţi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaţia “PMB” conţinută de discul CD-ROM

(furnizat) poate afi şa corect imagini rotite. În funcţie de software, este posibil însă ca imaginea să nu fi e rotită.

123

Mărirea imaginilor

O imagine poate fi mărită pentru a fi examinată în detaliu. Această operaţie este utilă pentru a verifi ca focalizarea pentru imaginea înregistrată.

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e mărită, apoi apăsaţi butonul .

Buton

2

Măriţi sau micşoraţi imaginea cu butonul , respectiv pe cel .

Rotirea discului de reglaj comută între imagini menţinând acelaşi grad de mărire pe ecran. Când înregistraţi mai multe imagini ale aceleiaşi compoziţii, veţi putea face comparaţia

între condiţiile de focalizare ce le corespund.

Buton

3

Selectaţi zona care vreţi să fi e mărită cu ajutorul v/V/b/B de la butonul de

comandă.

Pentru a renunţa la redarea mărită

Apăsaţi butonul pentru ca imaginea să revină la dimensiunea normală.

Scala de mărire

Scalele de mărire sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Dimensiunea imaginii

L

M

S

Domeniul scalei

SLT-A55/A55V

Aproximativ. ×1,1 – ×11,8

SLT-A33

Aproximativ. ×1,1 – ×11,8

Aproximativ ×1,1 – ×8,8

Aproximativ ×1,1 – ×6.0

Aproximativ ×1,1 – ×8,0

Aproximativ ×1,1 – ×5,5

124

Trecerea la interfaţa cu lista de imagini

Buton MENIU

T

1

T [Index imagini] T Selectaţi numărul dorit de imagini care

să fi e afi şat pe o pagină

Puteţi afi şa şi lista de imagini folosind butonul

.

Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare a unei singure imagini

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă când selectaţi imaginea dorită.

Pentru a reveni la interfaţa index pentru fi lme

Pentru a fi afi şate fi lme în interfaţa index, selectaţi clapeta (fi lm) cu b/B de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.

Clapeta de comutare între afi şarea de fotografi i / de fi lme

Redarea automată a imaginilor (Prezentarea de imagini)

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [OK]

Sunt redate imaginile înregistrate, în ordine cronologică (Prezentare de imagini). Prezentarea de imagini

încetează automat după prezentarea tuturor imaginilor.

Puteţi vizualiza imaginea precedentă / următoare cu b/B de la butonul de comandă.

Prezentarea de imagini nu poate face

Pentru a se încheia prezentarea de imagini în curs de desfăşurare

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a stabili intervalul de timp dintre două imagini ale prezentării de imagini

Buton MENIU

T 1 T [Prezentare de imagini] T [Interval] T Alegeţi numărul dorit

de secunde dintre două imagini succesive.

Pentru repetarea prezentării de imagini

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [Repetare] T [Activat].

125

Pentru redarea fi lmelor

Nu puteţi reda fi lme şi fotografi i în cadrul aceleiaşi prezentări de imagini. Comutaţi pe redarea unui fi lm cu ajutorul [Selectare fotografi i / fi lm], apoi selectaţi tipul de fi lm dorit.

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [Tip de fi lm] T Alegeţi tipul de

fi lm dorit

Pentru redarea de imagini 3D

Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat separat), veţi putea reda imaginile 3 D înregistrate în modul Desfăşurare panoramică 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 198. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

Buton MENIU

T 1 T [Prezentare de imagini] T [Tip de imagine] T [Numai afi şare

3D ].

126

Verifi carea informaţiilor legate de imaginile

înregistrate

De fi ecare dată când apăsaţi butonul DISP, interfaţa de prezentare a informaţiilor se modifi că

(pag. 121).

Interfaţa cu informaţiile de bază

Fotografi i Film

1

Indicator

100-0003

2010 1 1

Semnifi caţie

Card de memorie (20)

Fotografi e / Film

Număr director-fi şier (166)

Data înregistrării

Dimensiunea fotografiilor

(141)/ Formatul fotografi ilor

(143)/ Dimensiunea imaginilor panoramice (142)

Indicator

DPOF3

AVCHD

MP4

Semnifi caţie

Reglajul DPOF (172)

Avertizare privind energia rămasă a acumulatorului (22)

Energia rămasă a acumulatorului (22)

Fişier cu baza de date complet ocupat (190) / Eroare privind fi şierul cu baza de date (190)

Avertizare de supraîncălzire

(190)

Format fi şier de fi lm (82)

Dimensiunea imaginilor de fi lm (142)

RAW

RAW+J

FINE

STD

-

Calitatea fotografi ilor (143)

Protecţie (114)

127

2

Indicator

N 3 5 ° 3 7 ’

32”W139°

44’ 31”

Semnifi caţie

Informaţii GPS

(numai la SLT-A55V)

A f i ş a r e a l a t i t u d i n i i ş i longitudinii

(numai la SLT-A55V)

2 0 1 0 1 1

10:37AM

Data şi ora înregistrării

Avertizare de imagine Auto

HDR (108)

1/125

F3.5

ISO200

3/7

N

Timp de expunere (75)

Diafragmă (72)

Sensibilitate ISO (106)

Numărul fi şierului /

Numărul total de imagini

Redare

Scală de redare

5:40

Contor

3

Indicator Semnifi caţie

Volum

128

Interfaţa histogramei

1

Indicator

100-0003

Semnifi caţie

Card de memorie (20)

Fotografi e

Număr director-fi şier (166)

Dimensiunea fotografiilor

(141)/ Formatul fotografi ilor

(143)/ Dimensiunea imaginilor panoramice (142)

2

Indicator Semnifi caţie

Histogramă* (102)

Mod de expunere (59 - 80)

• (SLT-A55 / A55V) /

(SLT-A33)

RAW

RAW+J

FINE

STD

-

DPOF3

Calitatea fotografi ilor (143)

1/125

F3.5

ISO200

- 0,3

- 0,3

35mm

Timp de expunere (75)

Diafragmă (72)

Sensibilitate ISO (106)

Compensarea expunerii

(101)

Compensarea bliţului (103)

Mod de măsurare (105)

Distanţa focală (176)

Stil creativ (110)

Protecţie (131)

Reglajul DPOF (172)

Avertizare privind energia rămasă a acumulatorului (22)

Energia rămasă a acumulatorului (22)

Fişier cu baza de date complet ocupat (190) / Eroare privind fi şierul cu baza de date (127)

Avertizare de supraîncălzire

(190)

AWB +1

5500K M1

Balans de alb

(Prestabilire automată, temperatura de culoare, fi ltrul de culoare, personalizare)

(112)

Optimizatorul domeniului D

(D-Range Optimizer) (107)/

Auto HDR / Avertizare de imagine Auto HDR (108)

129

Indicator

2 0 1 0 1 1

10:37AM

Semnifi caţie

Data şi ora înregistrării

3/7

Numărul fi şierului /

Numărul total de imagini

* Când imaginea are o porţiune foarte lumi-

noasă sau una foarte întunecată, aceasta este evidenţiată în interfaţa histogramei (avertizare de atingere a limitei de luminanţă).

130

Protejarea imaginilor (Protect)

Puteţi proteja imaginile împotriva ştergerii accidentale.

Protejarea imaginilor selectate / anularea protecţiei imaginilor selectate

1

Buton MENIU

T

1

T [Protejare] T [Imagini multiple].

2

Selectaţi, cu

b/B de la butonul de comandă,

imaginea pe care vreţi să o protejaţi, apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.

Pe imaginea selectată apare marcajul

- .

Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou zona centrală a butonului.

3

Pentru protejarea altor imagini, repetaţi pasul 2.

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [Accesare] cu secţiunea

v al butonului de comandă, apoi apăsaţi zona

centrală a acestui buton.

Pentru a anula protecţia tuturor imaginilor sau fi lmelor

Puteţi anula protecţia pentru toate imaginile din directorul curent selectat sau a tuturor fi lmelor cu aceeaşi dată.

Buton MENIU

T

1

T [Protejare] T [Anularea tuturor imag.] sau [Anulare toate

fi lmele]

131

Ştergerea imaginilor (Delete)

Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verifi caţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu imaginea.

Notă :

Imaginile protejate nu pot fi şterse.

Ştergerea imaginii curent afi şată pe ecran

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e ştearsă şi apăsaţi butonul .

Buton

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Ştergerea imaginilor selectate

1

Buton MENIU

T

1

T [Ştergere] T [Imagini multiple].

2

Selectaţi cu butonul de comandă imaginea care vreţi să fi e ştearsă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.

Pe imaginea selectată apare marcajul .

Numărul total

3

Pentru a şterge alte imagini, repetaţi pasul 2.

132

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [Ştergere] cu

v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a

acestui buton.

Ştergerea tuturor imaginilor dintr-un director

Sunt şterse toate fotografi ile din director. Aceasta apare numai în timpul redării de fotografi i.

1

Buton MENIU

T

1

T [Ştergere] T [Toate din director].

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Ştergerea simultană a tuturor fi lmelor

Sunt şterse toate fi lmele cu anumită dată. Aceasta apare numai în timpul redării de fi lme.

1

Buton MENIU

T

1

T [Ştergere] T [Toate cu această data].

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

133

Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor

Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI

(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.

1

Opriţi atât camera foto, cât şi televizorul şi realizaţi conexiunea între cele două aparate.

1

Spre mufa HDMI

Cablu HDMI

(comercializat separat)

2

Spre mufa HDMI

2

Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea de semnal.

Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

3

Porniţi camera foto.

Imaginile luate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.

Apăsaţi b/B la butonul de comandă pentru a selecta imaginea dorită.

Ecranul LCD din partea din spate a camerei nu

Buton de comandă

Note

Utilizaţi un cablu HDMI care are marcată sigla HDMI pe el.

Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.

Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.

Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.

134

Relativ la standardul “PhotoTV HD”

Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.

Conectând echipamente compatibile cu standardul “PhotoTV HD” al fi mei Sony folosind un cablu

HDMI, veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea admira fotografi ile cu adevărat la înaltă defi niţie (Full HD - HD integral).

"PhotoTV HD" pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fi ne, ca de fotografi e.

Relativ la “<BRAVIA> Photo Map” (numai SLT-A55V)

Această cameră este compatibilă cu standardul “<BRAVIA> Photo Map”. Conectând printr-un cablu

USB camera la un televizor compatibil cu “<BRAVIA> Photo Map”, puteţi afi şa pe o hartă locul unde aceasta a fost fotografi ată, dacă imaginea este înregistrată împreună cu informaţii legate de locaţie.

Pentru a vizualiza imagini 3D cu un televizor compatibil 3D

Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D, folosind un cablu HDMI (comercializat separat), veţi putea reda imagini 3D înregistrate automat în modul Desfăşurare panoramică 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 198. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

Buton MENIU

T

1

T [Vizualizare 3D]

135

Utilizarea "BRAVIA" Sync

Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI, puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV.

1

Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs. (pag. 134).

Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului.

2

Apăsaţi butonul SYNC MENU al telecomenzii TV.

3

Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV.

Elementele meniului SYNC MENU

Slide show

(Prezentare de imagini)

Single-image playback

(Redare imagine unică)

Still/Movie Select

(Selectare fotografi e/ fi lm)

Image Index (Index imagini)

Imaginile sunt redate automat (pag. 125.

Se revine la afi şarea unei singure imagini pe ecran.

Se selectează dacă să fi e redate fotografi i sau fi lme.

3D Viewing (Vizualizare 3D)

Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor.

Sunt redate imagini 3D când este conectat un televizor compatibil 3D.

Select Folder

(Selectare director)

Select Date

(Selectare dată)

Delete (Ştergere)

Este selectat directorul din care să fi e redate imaginile.

Este selectată data corespunzătoare căreia să fi e redate fi lme.

Sunt şterse imagini.

Note

Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul

HDMI.

Aceste operaţii sunt disponibile numai pentru televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync. Operaţiile ce pot fi efectuate din Meniul SYNC diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii

TV, în cazul în care aparatul este cuplat prin intermediul unei conexiuni HDMI la un televizor fabricat de un alt producător, alegeţi pentru [CTRL FOR HDMI] (Comandă pentru HDMI) varianta [Off]

(Dezactivat) în meniul Confi gurare.

136

Pentru a utiliza camera în străinătate

Când vizualizaţi imagini pe ecranul televizorului, camera şi televizorul trebuie să folosească acelaşi sistem de culoare TV.

Sistem NTSC (1080 60i)

Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,

Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.

Sistem PAL (1080 50i)

Australia, Austria, Belgia, Republica Cehia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,

Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,

Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, România, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,

Ungaria, Vietnam etc.

Sistem PAL-M (1080 50i)

Brazilia

Sistem PAL-N (1080 50i)

Argentina, Paraguay, Uruguay

Sistem SECAM (1080 50i)

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.

137

Reglajele GPS

(numai pentru modelul SLT-A55V)

În cazul în care camera a achiziţionat informaţii legate de locaţie cu ajutorul facilităţii GPS încorporate, aceste informaţii sunt înregistrate împreună cu imaginile sau fi lmele corespunzătoare.

Folosind aplicaţia software “PMB”, puteţi să importaţi, la un calculator, imaginile înregistrate împreună cu informaţii legate de locaţie şi să le vizualizaţi pe o hartă a locaţiilor de înregistrare. Pentru detalii, consultaţi “Asistenţă PMB”.

Buton MENIU

T 1 T [Reglaje GPS] T [GPS Activat / Dezactivat] T [Activat].

Indicatorul se modifi că în funcţie de tăria semnalului GPS recepţioant.

Indicatorul GPS

Nici un indicator

Starea recepţiei GPS

Pentru [GPS Activat/Dezactivat] este aleasă varianta [Dezactivat].

Camera nu poate înregistra informaţii legate de locaţie.

Folosiţi camera într-un spaţiu deschis.

Sunt calculate informaţiile legate de locaţie.

Aşteptaţi până ce sunt înregistrate informaţiile legate de locaţie.

Sunt înregistrate ultimele informaţii achiziţionate legate de locaţie.

Pentru a înregistra informaţiile corecte legate de locaţie, folosiţi camera

într-un spaţiu deschis.

Informaţiile legate de locaţia curentă pot fi înregistrate.

Este o problemă legată de facilitatea GPS. Opriţi şi reporniţi camera.

Pentru a recepţiona semnalul GPS

Nu este posibilă realizarea unei triangulaţii adecvate în interiorul sau în apropierea unor clădiri înalte.

Deplasaţi camera într-un spaţiu exterior deschis şi reporniţi-o.

Achiziţionarea informaţiilor legate de locaţie poate dura de la câteva zeci de secunde la câteva minute.

Puteţi reduce perioada de depistare a poziţiei folosind datele de asistenţă GPS.

Note :

Imediat după pornirea camerei, poate dura între câteva zeci de secunde şi câteva minute pentru a fi achiziţionate informaţii legate de locaţie. Dacă informaţiile nu pot fi achiziţionate, vor fi folosite

în loc cele corespunzătoare triangulaţiei anterioare. Dacă vă afl aţi la mare distanţă de locul unde aţi oprit anterior aparatul, este posibil ca informaţiile privind locaţia să prezinte o marjă de eroare considerabilă. Pentru a înregistra informaţii corecte, aşteptaţi până ce camera recepţionează semnale radio de la sateliţii GPS.

În timpul decolării şi aterizării avionului în care vă afl aţi, opriţi camera, respectând instrucţiunile personalului de bord.

Folosiţi GPS-ul conform reglementărilor în vigoare în locul unde vă afl aţi şi a situaţiei.

Pentru informaţii detaliate legate de facilitatea GPS, consultaţi pag. 196.

138

Diminuarea perioadei necesare pentru achiziţionarea de către GPS a informaţiilor (Date de asistenţă GPS)

Durata necesară pentru achiziţia de informaţii legate de locaţie poate fi redusă prin folosirea datelor de asistenţă GPS.

Dacă este conectată camera la un calculator pe care este instalată aplicaţia software “PMB” furnizată, datele de asistenţă GPS pot fi actualizate automat.

Pentru a verifi ca starea datelor de asistenţă GPS

Buton MENIU

T 1 T [Reglaje GPS] T [Utilizare date asistenţă GPS]

Pentru a şterge datele de asistenţă GPS

Buton MENIU

T 1 T [Reglaje GPS] T [Ştergere date asistenţă GPS]

Note :

Calculatorul folosit trebuie să fi e conectat la Internet când se efectuează actualizarea datelor.

Dacă termenul de valabilitate a datelor de asistenţă a expirat, nu puteţi reduce perioada de înregistrare a informaţiilor legate de locaţie. Se recomandă actualizarea regulată a datelor de asistenţă GPS.

Termenul de valabilitate a datelor de asistenţă expiră după aproximativ 30 de zile.

Dacă un este setat [Stabilire dată/oră] sau dacă ora stabilită se modifi că mult, este posibil ca perioada necesară pentru achiziţia de către GPS a informaţiilor legate de locaţie să nu poată fi diminuată.

Serviciul de date de asistenţă poate fi suspendat din diverse motive.

Pentru a actualiza datele de asistenţă GPS prin introducerea unui card de memorie în calculator

Lansaţi [GPS Support Tool] (Instrument asistenţă GPS) din (PMB Launcher), selectaţi drive-ul corespunzător cardului de memorie la calculator şi apoi actualizaţi datele de asistenţă GPS. Introduceţi apoi cardul cu date actualizate în camera foto.

139

Corectarea automată a indicaţiei ceasului

Camera dvs. menţine o indicaţie corectă a orei cu ajutorul GPS-ului care achiziţionează informaţii temporale în perioada de pornire. Indicaţia ceasului este corectată când alimentarea este oprită.

Buton MENIU

T

1

T [Reglaje GPS] T [Corecţie automată GPS a orei] T

[Activat]

Note :

Facilitatea [Corecţie automată GPS a orei] nu este disponibilă dacă pentru [GPS Activat/Dezactivat] este aleasă varianta [Dezactivat].

Trebuie să setaţi facilitatea [Stabilire dată/oră] la cameră înainte de a o folosi.

Pot exista diferenţe de câteva secunde.

În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu funcţioneze corect.

140

Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii acestora

Dimensiunea imaginilor

Buton MENIU

T

1

T [Imagine: Dimensiune] T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [3:2]

SLT-A55/A55V

Dimensiunea imaginii

L:16M

M:8.4M

S:4.0M

4912 × 3264 pixeli

3568 × 2368 pixeli

2448 × 1624 pixeli

Indicaţii de utilizare

Pentru imprimare până la dimensiune A3+

Pentru imprimare până la dimensiune A4

Pentru imprimare la dimensiune L/2L

SLT-A33

Dimensiunea imaginii

L:14M

4592 × 3056 pixeli

Indicaţii de utilizare

Pentru imprimare până la dimensiune A3+

M:7.4M

S:3.5M

3344 × 2224 pixeli

2288 × 1520 pixeli

Pentru imprimare până la dimensiune A4

Pentru imprimare la dimensiune L/2L

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [16:9]

SLT-A55/A55V

Indicaţii de utilizare Dimensiunea imaginii

L:14M

M:7.1M

S:3.4M

4912 × 3264 pixeli

3568 × 2000 pixeli

2448 × 1376 pixeli

Pentru vizionarea la un televizor de înaltă defi niţie

SLT-A33

Dimensiunea imaginii

L:12M

4592 × 2576 pixeli

M:6.3M

3344 × 1872 pixeli

S:2.9M

2288 × 1280 pixeli

Indicaţii de utilizare

Pentru vizionarea la un televizor de înaltă defi niţie

Notă :

Când selectaţi un fi şier RAW cu [Imagine : Calitate], dimensiunea imaginii fi şierului RAW este L.

Această dimensiune nu este afi şată pe monitorul LCD.

141

Stabilirea dimensiunii imaginilor panoramice

Puteţi stabili dimensiunea imaginilor panoramice. Dimensiunea imaginii variază în funcţie de reglajele privind direcţia de fotografi ere (pag. 68).

Buton MENIU

T

2

T [Panoramă : Dimensiune] sau [3D Pan.: Dimensiune imagine]

T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Panoramă : Dimensiune]

(Standard)

(Lat)

Vertical : 3872 × 2160

Orizontală : 8192 × 1856

Vertical : 5536 × 2160

Orizontală : 12416 × 1856

[3D Pan. : Dimensiune imagine]

(16:9)

Orizontală : 1920 × 1080

(Standard)

Orizontală : 4912 × 1080

(Lat)

Orizontală : 7152 × 1080

Film : Dimensiune

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este mai bună.

Buton MENIU

T

1

T [Film : Dimensiune] T Selectaţi dimensiunea dorită.

Mod [AVCHD]

(1920 × 1080)

17 Mbps : imaginile sunt înregistrate la cea mai bună calitate, pentru a fi urmărite la un televizor de înaltă defi niţie.

Mod [MP4]

(1440 × 1080)

(VGA) (640 × 480

12 Mbps : imaginile sunt înregistrate la cea mai bună calitate, pentru a fi urmărite la un televizor de înaltă defi niţie.

3 Mbps : imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce permite transmiterea lor prin internet.

Notă :

Este obţinută o imagine la distanţă, cu excepţia cazului când pentru dimensiunea imaginii este aleasă varianta [VGA], în cazul fi lmelor (numai la modelul SLT-A33).

142

Imagine : Format

Buton MENIU

T

1

T [Imagine : Format] T Selectaţi dimensiunea dorită.

3:2

16:9

Raport obişnuit al laturilor.

Raport HDTV al laturilor.

Notă :

Acest element nu poate fi reglat când este ales modul de expunere Desfăşurare panoramică.

Imagine : Calitate

Buton MENIU

T

1

T [Imagine : Calitate] T Selectaţi dimensiunea dorită.

RAW (date brute)

RAW+J

(RAW şi JPEG)

FINE (fi n)

STD (standard)

Formatul de fi şier : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie

RAW.)

Acest format nu este obţinut prin procesare digitală. Selectaţi această variantă pentru a procesa imaginile pe calculator în scopuri profesionale.

Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă.

Dimensiunea imaginii nu este afi şată pe ecranul LCD.

Formatul fi şierului : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie

RAW.) + JPEG.

Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una în format JPEG. Acest mod este adecvat când vă sunt necesare două fi şiere de imagine, unul JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru realizarea de montaje.

Pentru calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine], iar pentru dimensiunea imaginii este fi xată opţiunea [L].

Formatul fi şierului : JPEG.

Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată. Cum raportul de compresie în varianta STD (Standard) este mai mare decât

în cazul FINE (Fin), dimensiunea fi şierului STD este mai redusă decât cea FINE. Aceasta va permite înregistrarea mai multor fi şiere pe un card de memorie, însă calitatea imaginilor va fi mai slabă.

143

Note :

Acest element nu poate fi reglat când este ales modul de expunere Desfăşurare panoramică.

Pentru detalii privind numărul de imagini care pot fi înregistrate când este modifi cată calitatea acestora, consultaţi pagina 32.

Despre fi şierele RAW

Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter SR” furnizată pe CD-ROM pentru a deschide fi şierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fi şier RAW poate fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate echilibrul de alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.

Fişierul RAW nu poate fi tipărit folosind o imprimantă pentru DPOF.

Nu puteţi alege [Auto HDR] pentru imagini în format RAW.

144

Stabilirea metodei de înregistrare pe un card de memorie

Selectarea metodei de atribuire a numerelor fi şierelor pentru imagini

Buton MENIU

T

1

T [Numărul fi şierului] T Selectarea reglajului dorit

Series (serie)

Reset (iniţializare)

Camera nu iniţializează numărătoarea fi şierelor, atribuind numere succesive fi şierelor până ce se ajunge la “9999”.

Camera reia numerotarea fi şierelor şi atribuie numere începând de la

“0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fi şiere, noului fi şier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare existent.

– de fi ecare dată când este schimbat formatul directorului,

– când sunt şterse toate imaginile din director,

– când este înlocuită memoria,

– când cardul de memorie este formatat.

Selectarea formatului dorit pentru denumirea directorului

Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul de memorie.

Buton MENIU

T

1

T [Denumirea fi şierului] T Selectarea reglajului dorit

Standard form

(format standard)

Date form (format

de tip dată)

Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +

MSDCF.

Exemplu : 100MSDCF

Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +

Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi).

Exemplu : 10090405 (Denumirea directorului : 100, data : 2010/04/05)

Notă :

Forma directorului de fi lm este stabilită a fi : “număr director + ANV01”

145

Crearea unui nou director

Este creat un director nou pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.

Este creat un nou director căruia îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare număr existent şi acesta devine directorul curent de înregistrare. Sunt create simultan un director pentru fotografi i şi unul pentru fi lme.

Buton MENIU

T

1

T [Director nou]

Note :

Când introduceţi în această cameră un card de memorie care a fost utilizat împreună cu un alt echipament, şi înregistraţi imagini, este creat în mod automat un nou director.

Într-un director pot fi stocate până la 4000 de imagini. Când capacitatea directorului este depăşită, este creat în mod automat un nou director.

Selectarea directorului de înregistrare

Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare, puteţi selecta directorul de înregistrare care să fi e utilizat pentru înregistrarea imaginilor.

Buton MENIU

T

1

T [Selectare director înreg.] T Selectarea directorului dorit

Notă :

Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Format dată].

Nu puteţi selecta directorul pentru fi lme.

Formatarea cardului de memorie

Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge defi nitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate.

Buton MENIU

T

1

T [Format] T [Accesare]

Note :

În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp este aprins acest indicator.

Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului, este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.

Formatarea poate dura câteva minute, în funcţie de cardul de memorie.

146

Recuperarea bazei de date cu imagini

Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fi şiere de fi lm, apărute în urma procesării fi lmelor pe calculator etc. fi lmele de pe cardul de memorie nu pot fi redate sub această formă. Într-un astfel de caz, camera va repara fi şierul defect.

Buton MENIU

T

1

T [Recuperare BD imagini] T [Accesare]

Notă :

Folosiţi pentru această operaţie un acumulator sufi cient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului

în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.

Afl area spaţiului liber rămas pe cardul de memorie

Este afi şat durata de înregistrare rămasă pentru fi lme şi numărul de fotografi i ce mai pot fi stocate pe un card de memorie.

Buton MENIU

T

1

T [Afi şare spaţiu card]

Setarea funcţiei de transmitere pentru un card Eye-Fi

Stabileşte dacă folosiţi sau nu funcţia de transmitere când este utilizat un card Eye-Fi (disponibil în comerţ). Acest element apare când cardul Eye-fi este inserat în cameră.

Buton MENIU

T 2 T [Reglaje transmitere] T Selectarea reglajului dorit

Starea asociată indicatorilor în timpul comunicaţiei

Standby. Nu sunt imagini de transmis.

Standby de transmitere.

Conectare.

Transmitere.

Eroare

147

Notă :

Înainte de a folosi un card Eye-Fi, confi guraţi punctul de acces LAN wireless (fără fi r) şi destinaţia de transmitere. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru cardul Eye-Fi.

Cardurile Eye-Fi sunt comercializate în S.U.A., Canada, Japonia şi în unele dintre ţările din Uniunea

Europeană (corespunzător martie 2010).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi producătorul sau vânzătorul direct.

Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.

Cardurile Eye-Fi includ o funcţie LAN wireless. Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când vă afl aţi la bordul unui avion. Dacă există un card

Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere] varianta [Dezactivat]. În cazul în care pentru [Reglaje transmitere] este aleasă varianta [Dezactivat], este afi şat simbolul .

Când folosiţi pentru prima dată un card Eye-Fi nou, copiaţi pe calculatorul dvs. fi şierul de instalare pentru gestionarea Eye-Fi (Eye-Fi manager), înregistrat pe card, înainte să formataţi cardul.

Folosiţi un card Eye-Fi după ce actualizaţi cea mai recentă versiune de fi rmware. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte cardul Eye-Fi.

Funcţia camerei de economisire a energiei nu este disponibilă când sunt transmise imagini.

Dacă este afi şat simbolul de eroare , scoateţi cardul din aparat şi reintroduceţi-l sau opriţi şi apoi reporniţi alimentarea. Dacă apare din nou simbolul de eroare cardul Eye-Fi.

, este posibil să fi e deteriorat

Comunicaţia în reţeaua Wi-Fi poate fi infl uenţată de alte echipamente de comunicaţie. Dacă starea comunicaţiei este defi citară, deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces la reţelei Wi-Fi.

Pentru detalii legate de tipurile de fi şiere ce pot fi transmise, consultaţi documentaţia furnizată

împreună cu cardul Eye-Fi.

Dacă transmiteţi o imagine care a fost înregistrată când pentru facilitatea [GPS Activat/ Dezactivat] este aleasă varianta [Activat], informaţiile legate de locaţie aferente imaginii pot fi accesibile unei terţe părţi. Pentru a evita acest inconvenient, alegeţi pentru [GPS Activat/ Dezactivat] varianta

[Dezactivat] (pag. 138) (numai pentru modelul (SLT-A55V).

Acest produs nu este compatibil cu facilitatea “Mod memorie fără fi nal” Eye-Fi (Eye-Fi “Endless

Memory Mode”). Aveţi grijă să introduceţi în acest aparat carduri Eye-Fi cu facilitatea “Mod memorie fără fi nal” (Eye-Fi “Endless Memory Mode”) dezactivată.

148

Modifi carea reglajului de reducere a zgomotului

Dezactivarea reducerii zgomotului pe durata înregistrării cu expunere prelungită

Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu

expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul.

Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite.

Când operaţia de reducere a zgomotului este în curs de desfăşurare, este afi şat un mesaj şi nu puteţi

înregistra o altă imagine. Selectaţi [On] (Activat) pentru a da prioritate calităţii imaginilor. Selectaţi

[Off] (Dezactivat) pentru a fi acordată prioritate momentului înregistrării.

Buton MENIU

T

prelungite)

T [Off]

3

T [Long exp. NR] (Reducerea zgomotului datorat expunerii

Notă :

Reducerea zgomotului nu este realizată când modul de expunere ales este Desfăşurare panoramică,

Prioritate AE la avans continuu, în timpul înregistrării continue, a celei continue cu valori adiacente, dacă la Selecţia scenei este aleasă varianta [Amurg - cameră ţinută în mână] sau dacă pentru ISO este aleasă opţiunea [Multi Frame NR] (RZ multicadru).

înregistrarea continuă sau la înregistrarea continuă cu expuneri adiacente, chiar dacă este aleasă varianta [On].

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, nu puteţi dezactiva reducerea zgomotului.

Stabilirea reducerii zgomotului la înregistrarea folosind o sensibilitate

ISO ridicată

Camera reduce zgomotul care devine mai evident dacă sensibilitatea camerei este ridicată.

Selectaţi [Auto] pentru a acorda prioritate calităţii imaginii. Selectaţi varianta [Slab] pentru a fi acordată prioritate momentului înregistrării.

Buton MENIU

T

3

T [High ISO NR] (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea

înaltă)

T Selectarea reglajului dorit

Notă :

La înregistrarea continuă sau la cea continuă cu valori adiacente, este selectată automat varianta

[Slab], chiar dacă este aleasă varianta [Auto].

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Desfăşurare panoramică sau

Selecţia scenei, nu puteţi selecta varianta [Slab].

Reducerea zgomotului nu este aplicată imaginilor RAW.

149

Schimbarea funcţiilor butoanelor

Schimbarea funcţiei butonului AEL

Ca funcţie a butonului AEL poate fi aleasă una dintre următoarele :

– menţinerea valorii expunerii fi xate prin apăsarea butonului AEL în timp ce butonul este menţinut apăsat ([AEL hold]),

– menţinerea valorii expunerii fi xate prin apăsarea butonului AEL înainte ca butonul să fi e apăsat din nou ([AEL toggle]).

Buton MENIU

T 1 T [Buton AEL] T Selectarea reglajului dorit

Note :

În timp ce valoarea expunerii este fi xată, indicaţia

apare pe ecranul LCD şi în vizor. Aveţi grijă să nu resetaţi reglajul.

Aplicarea [AEL hold] (Menţinere AEL) şi [AEL toggle] (comutare AEL) afectează comutarea manuală

(pag. 78) în modul de expunere manuală.

Când este selectată varianta [AEL toggle] (comutare AEL), aveţi grijă să apăsaţi din nou butonul

AEL pentru a elimina blocajul.

Schimbarea funcţiei butonului de menţinere a focalizării cu cea de previzualizare

Dacă folosiţi un obiectiv dotat cu buton de menţinere a focalizării, puteţi schimba funcţia acestuia cu cea de previzualizare a imaginii de înregistrat.

Buton MENIU

T 1 T [Buton menţinere focalizare] T [Previzualizare D.O.F.]

Activarea funcţiei de Mărire pentru focalizare

Puteţi mări imaginea pentru a verifi ca focalizarea, utilizând butonul în timpul înregistrării.

Buton MENIU

T 1 T [Mărire pentru focalizare] T [Activat]

150

Modifi carea altor reglaje

Activarea / dezactivarea sonorului

Este stabilit dacă să fi e sau nu emis sunet când obturatorul este blocat, în timpul numărătorii inverse asociate temporizatorului etc.

Buton MENIU

T 2 T [Semnale audio] T Selectarea reglajului dorit

Renunţarea la Ghidul de asistenţă afi şat pe ecran

Puteţi opri afi şarea Ghidului de asistenţă în timpul acţionării camerei. Această opţiune este utilă când doriţi să efectuaţi rapid următoarea operaţie.

Buton MENIU

T 1 T [Afi şare ghid de asistenţă] T [Dezactivat]

Stabilirea perioadei după care camera trece în modul economic

Puteţi stabili diferite intervale de timp după care aparatul să treacă în modul economic de funcţionare (Power save). Dacă este pe jumătate apăsat butonul declanşator, camera revine în modul

înregistrare.

Buton MENIU

T 1 T [Economisire energie] T Selectarea momentului dorit

Notă :

Indiferent de acest reglaj, camera trece în modul economic de funcţionare după 30 de minute, când aceasta este conectată la televizor sau când modul drive este trecut în modul [Remote Cdr.] (Tele-

comandă).

Eliberarea obturatorului când nu este ataşat obiectivul

Puteţi elibera obturatorul când nu este montat nici un obiectiv. Alegeţi această variantă când montaţi camera la un telescop astronomic etc.

Buton MENIU

T 1 T [Release w/oLens] (Eliberare fără obiectiv) T [Activat]

Notă :

Nu poate fi realizate măsurători corecte când folosiţi obiective care nu asigură un contact cu lentile, cum ar fi cel al unui telescop astronomic. În astfel de cazuri, ajustaţi manual expunerea verifi când-o pe imaginile înregistrate.

151

Alegerea limbii

Buton MENIU

T 1 T [ Language] (Limbă) T Selectarea limbii

Stabilirea redării demonstrative a unui fi lm

Puteţi regla camera astfel încât să înceapă redarea demonstrativă a unui fi lm dacă aparatul nu este acţionat circa un minut.

Buton MENIU

T 2 T [Mod demo] T [Activat].

152

Reglarea ecranului LCD / vizorului

Reglarea luminozităţii ecranului LCD

Luminozitatea ecranului LCD este adaptată automat la condiţiile de iluminare din mediul înconjurător, datorită senzorului de lumină (pag. 15).

Puteţi să ajustaţi manual luminozitatea ecranului LCD sau să selectaţi varianta de reglaj adecvată când

înregistraţi în aer liber, într-o zi însorită.

Buton MENIU

T 1 T [Luminozitate LCD] T Selectarea reglajului dorit

Note :

Când este aleasă varianta [Auto], nu acoperiţi senzorul de lumină cu mâna sau cu alt obiect.

Când folosiţi pentru camera dvs. un adaptor de c.a. AC-PW20 (comercializat separat), pentru luminozitatea ecranului LCD este aleasă întotdeauna varianta cea mai puternică chiar dacă dvs. alegeţi varianta [Auto].

Pentru fotografi erea în interior, alegeţi una dintre variantele [Auto] sau [Manual] deoarece în cazul opţiunii [Vreme însorită] luminozitatea este prea puternică.

Reglarea manuală a luminozităţii vizorului

Luminozitatea vizorului este adaptată automat la condiţiile de iluminare a subiectului.

Puteţi ajusta manual luminozitatea vizorului.

Buton MENIU

T

1

T [Luminozitate vizor] T [Manual] T Selectarea reglajului

dorit

Notă :

Când folosiţi pentru camera dvs. un adaptor de c.a. AC-PW20 (comercializat separat), pentru luminozitatea vizorului este aleasă întotdeauna varianta cea mai puternică chiar dacă dvs. alegeţi varianta [Auto].

153

Stabilirea perioadei de afi şare a unei imagini imediat după înregistrare

(Revizualizare automată)

Puteţi verifi ca fotografi a realizată, afi şând-o pe ecranul LCD, imediat după ce a fost înregistrată. Puteţi modifi ca durata de afi şare.

Buton MENIU

T 2 T [Revizualizare automată] T Selectarea reglajului dorit

Notă :

În modul revizualizare automată, imaginea nu va fi afi şată în poziţie verticală chiar dacă pentru

[Interfaţa de redare] este aleasă varianta [Rotire automată] (pag. 121).

Stabilirea metodei de comutare între ecranul LCD şi vizor

Puteţi dezactiva comutarea automată între ecranul LCD şi vizor, alocând butonului VIZOR/ecran LCD funcţia de a comuta între aceste două variante de afi şare.

Buton MENIU

T

1

T [FINDER/LCD Setting ] (Comutare vizor/ecran LCD) T

[Manual]

Activarea / dezactivarea caroiajului

Caroiajul reprezintă un set de linii auxiliare care vă ajută în realizarea compoziţiei de înregistrat.

Puteţi alege dacă să fi e sau nu afi şat caroiajul şi tipul de linii care să fi e folosit. Este de asemenea afi şat domeniul de înregistrare disponibil pentru fi lme.

Buton MENIU

T 2 T [Grid Line] T Selectaţi varianta dorită

154

Afl area versiunii de cameră foto

Este afi şată versiunea de cameră foto. Verifi caţi versiunea când este lansată o variantă actualizată de fi rmware.

Buton MENIU

T 2 T [Versiune]

Note :

Actualizarea poate fi realizată numai când nivelul energiei acumulatorului este de cel puţin

(simbolul de acumulator cu 3 segmente sau mai multe). Vă recomandăm să folosiţi acumulatorul sufi cient încărcat sau să utilizaţi un adaptor de c.a. tip AC-PW20 (comercializat separat).

155

Revenirea la confi guraţia implicită

Puteţi readuce principalele funcţii la variantele implicite (iniţializare).

Buton MENIU

T 2 T [Resetare la valori implicite] T [Accesare]

Elementele ce pot fi iniţializate sunt prezentate în continuare.

Element Se revine la

Exposure compensation (Compensarea expunerii) (101) ± 0.0

Recording information display (Interfaţa cu informaţii

legate de înregistrare) (40)

Graphic Display (Interfaţa grafi că)

Playback display (Interfaţa de redare) (121) Single-image screen (Interfaţa cu o

singură imagine) – cu informaţii legate de înregistrare

Drive mode (Modul drive) (116)

Flash mode (Modul bliţ) (96)

Single-shot adv. (O singură imagine)

Fill-fl ash (diferă în funcţie de faptul că bliţul încorporat este activat sau nu)

AF-A Autofocus mode (Modul autofocalizare) (88)

AF area (Zonă de autofocalizare) (89)

Face Detection (Detecţia feţelor) (93)

Smile Shutter (Declanşator zâmbet) (94)

ISO (106)

Metering mode (Modul de măsurare) (105)

Flash compens. (Compensarea bliţului) (103)

Wide (largă)

On (activat)

Off (dezactivat)

AUTO

Multisegment

± 0.0

AWB (Balans de alb stabilit automat) White balance (Balans de alb) (112)

ColorTemperature (Temperatura de culoare) /

Color fi lter (Filtru de culoare) (113)

5500K, Filtru de culoare 0

Custom white balance (Balans de alb particularizat)

(114)

5500K

DRO (Optimizatorul domeniului D) / Auto HDR (107)

Creative Style (Stilul creativ) (110)

Scene Selection (Selecţia scenei) (63)

D-Range Optimizer : Auto

Standard

Portret

Meniul de înregistrare

Element

Image : Size (Imagine : Dimensiune) (141)

Image : Aspect ratio (Imagine : Format) (143)

Image : Quality (Imagine : Calitate) (143)

Movie: Size (Film : Dimensiune) (142)

Se revine la

L:16M (SLT-A55/A55V)/

L:14M (SLT-A33)

3:2

Fine (Fin)

1920 × 1080

156

Meniul de înregistrare

Element Se revine la

Movie: File Format (Film : Format fi şier) (82)

Movie: Audio Rec. (Film : Înreg. audio) (82)

AVCHD

On (activat)

SteadyShot (Stabilizator de imagine) (57)

Panorama: Size (Panoramă : Dimensiune) (142)

Panorama: Direction (Panoramă : Direcţie) (68)

On (activat)

Standard

Right (dreapta)

3D Pan.: Image Size (Pan. 3D : Dimensiune imagine)

(142)

3D Pan.: Direction (Pan. 3D : Direcţie) (68)

16:9

Flash control (Comanda bliţului) (104)

AF illuminator (Sursa luminoasă AF) (98)

Color Space (Spaţiu de culoare) (111)

Long Exposure. NR (Reducerea zgomotului datorat expunerii

prelungite) (149)

Right (dreapta)

ADI fl ash

Auto sRGB

On (activat)

High ISO NR (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea

înaltă) (149)

Auto

Meniul personalizat (Custom)

Element

Eye-Start AF (Autofocalizare declanşată de privire) (39)

Se revine la

Off (dezactivat)

FINDER/LCD Setting (Comutare vizor/ecran LCD) (154) Auto

AEL Button (Buton AEL) (150) AEL hold (menţine apăsat AEL)

Focus Magnifi er (Mărire pentru focalizare) (150) Off (dezactivat)

Focus Hold Button (Buton menţinere focaliazare) (150) Focus Hold (menţinere focaliazare)

Red eye reduction (Reducerea efectului de ochi roşii) (98)

Off (dezactivat)

Release w/oLens (Eliberare fără obiectiv) (151)

Grid Line (Caroiaj) (154)

Disable (dezactivat)

Off (dezactivat)

Histogram (Histogramă) (102)

Display Rec. Data (Interfaţă înreg. date) (41)

Off (dezactivat)

For Live View (Pentru vizualizare

directă)

Auto Review (Revizualizare automată) (154)

Auto+ Cont. Advance (Auto+ Avans continuu) (62)

Auto+ Image Extract. (Extragere imagine Auto+) (62)

Off (dezactivat)

Auto

Auto

157

Meniul de redare

Element Se revine la

Slide show – Interval (Prezentare de imagini - Interval) (125) 3 sec

Slide show – Repeat (Prezentare de imagini - Repetare) (125) Off (dezactivat)

Specify Printing – Date imprint (Specificare imprimare -

Imprimarea datei) (173)

Off (dezactivat)

Volume Settings (Reglaje de volum) (122) 2

PlaybackDisplay (Interfaţă de redare) (121) Auto rotate (Rotire automată)

Meniul instrumetului pentru cardul de memorie

Element

File number (Număr fi şier) (145)

Folder name (Denumire director) (145)

Se revine la

Series (Serie)

Standard form

(Format standard)

Meniul de confi gurare

Element

LCD brightness (Luminozitate LCD) (153)

Viewfi nder Bright. (Luminozitate vizor) (153)

GPS Settings – GPS On/Off (doar la SLT-A55V)

(Reglaje GPS – Activat/ Dezactivat) (138)

GPS Settings – GPS Auto Time Cor. (140) (doar la SLT-A55V)

(Reglaje GPS Corecţie automată GPS a orei)

Power save (Economisire energie) (151)

CTRL FOR HDMI (Comandă pentru HDMI) (136)

Help Guide Display (Afi aşare ghid de asistenţă) (151)

Upload Settings (Reglaje transmitere) (147)

USB connection (Conexiune USB) (165)

Audio signals (Semnale audio) (151)

Demo mode (Mod demo) (152)

Se revine la

Auto

Auto

On (activat)

On (activat)

1 min.

On (activat)

On (activat)

On (activat)

Mass Storage

On (activat)

Off (dezactivat)

158

Utilizarea camerei împreună cu calculatorul

Pe discul CD-ROM (furnizat) se afl ă următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.

• Sony Image Data Suite

“Image Data Converter SR”

“Image Data Lightbox SR”

•“PMB” (Picture Motion Browser)

Notă

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Windows)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

Microsoft Windows XP*

1

SP3 / Windows Vista*

2

SP2 / Windows 7

“PMB”

Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid

(Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : Intel Core

Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid)

Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)

Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ

500 MB

Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 sau mai mult.

“ I m a g e D a t a

Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult

C o n v e r t e r S R

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

Ver.3”

“ I m a g e D a t a

Lightbox SR”

*

1

Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows

Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.

*

2

Nu este acceptată ediţia Starter.

159

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Macintosh)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

“Image Data

Converter SR

Ver.3”

“Image Data

Lightbox SR”

Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)

“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac

OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))

Procesor : Power PC seriile G4/ G5 (se recomandă 1.0 GHz sau mai rapid)/

Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid

Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

Note privind conectarea camerei la calculator

Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai sus sau într-un mediu multi-boot.

Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator, este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de dispozitive USB folosite.

Nu este garantată funcţionarea dacă folosiţi un hub USB sau un cablu prelungitor.

Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0) care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă cu Hi-Speed USB (USB 2.0).

La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.

160

Utilizarea software-ului

Instalarea aplicaţiilor software (Windows)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.

Este afi şată interfaţa cu meniul de instalare.

Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])

T

(SONYPMB)

T [Install.exe].

Dacă apare interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.

2

Faceţi clic pe [Install].

Verifi caţi dacă sunt bifate atât “Sony Image Data Suite”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran.

Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afi şate pe ecran

(pag. 165).

Când este afi şat un mesaj de confi rmare a repornirii, restrartaţi calculatorul urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fi e instalat DirectX.

3

Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.

Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă

(shortcut).

“Image Data Converter SR”

“Image Data Lightbox SR”

“PMB – Picture Motion Browser”

“PMB Launcher”

“PMB Help”

Note :

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator, iar numărul versiunii instalate este inferior celui al versiunii de pe CD-ROM-ul (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat.

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator şi versiunea deja instalată este mai recentă

(numărul acesteia este mai mare decât al celei de pe discul CD-ROM furnizat), nu este necesar să mai instalaţi “PMB”. Funcţiile ce pot fi utilizate sunt activate când camera este conectată la calculator prin cablul USB.

Dacă versiunea de “PMB” instalată pe calculator este anterioară celei 5.0.00, este posibil să nu puteţi utiliza anumite funcţii ale “PMB” când instalaţi “PMB” de pe CD-ROM (furnizat). De asemenea, este instalat şi “PMB Launcher” de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi lansa “PMB” sau alt software cu ajutorul aplicaţiei “PMB Launcher”. Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă al “PMB

Launcher”, de pe ecranul calculatorului pentru a lansa “PMB Launcher”.

161

Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în driveul de disc.

2

Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.

3

Copiaţi fi şierul [IDS_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.

4

Faceţi dublu clic pe fi şierul [IDS_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a defi nitiva instalarea.

Utilizarea “Image Data Converter SR”

Cu “Image Data Converter SR” puteţi :

să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba tonurilor şi claritatea,

să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc.,

să stocaţi imagini afi şate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator.

să stocaţi imaginile fi e ca date RAW, fi e în formatul obişnuit de fi şier.

Pentru detalii legate de “Image Data Converter SR”, consultaţi documentaţia “Help”.

Faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T [Image Data

Converter SR Ver.3].

Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter SR” (numai în limba engleză) este la adresa : http://www.sony.co.jp/ids-se/

162

Utilizarea “Image Data Lightbox SR”

Cu “Image Data Lightbox SR” puteţi :

să afi şaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,

să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,

să stabiliţi etichete colorate etc.

să afi şaţi o imagine din “Image Data Converter SR” şi să efectuaţi ajustări ale acesteia,

Pentru detalii legate de “Image Data Lightbox SR”, consultaţi documentaţia “Help”.

Faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T

[Image Data Lightbox SR].

Pagina de asistenţă pentru “Image Data Lightbox SR” (numai în limba engleză) este la adresa : http://www.sony.co.jp/ids-se/

Utilizarea aplicaţiei “PMB”

Cu “PMB” puteţi face următoarele :

să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afi şaţi la calculator ;

să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;

să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografi ile sub formă de documente ataşate prin poşta electronică, să modifi caţi data înregistrării şi altele ;

să imprimaţi şi să stocaţi fotografi ile cu dată ;

să creaţi discuri Blu-ray, discuri în format AVCHD sau DVD cu date pornind de la fi lme în format

AVCHD importate la un calculator (la crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este necesară conectarea la internet).

Note

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Mesajul de confi rmare pentru Information tool apare pe ecran atunci când este pornit “PMB” pentru prima dată. Selectaţi [Start]. Această funcţie vă pune la dispoziţie informaţii despre noutăţi, cum ar fi ultimile actualizări software. Acest reglaj poate fi modifi cat ulterior.

163

Pentru a folosi “PMB” consultaţi “PMB Help”.

Faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă (PMB Guide) de pe desktop sau faceţi clic pe

[Start]

T [All Programs] T [PMB] T [PMB Help].

Pagina de asistenţă pentru "PMB" (numai în limba engleză) : http://www.sony.co.jp/pmb-se/

164

Conectarea camerei la calculator

1

Introduceţi în camera foto acumulator sufi cient încărcat sau cuplaţi aparatul la o priză de perete prin intermediul adaptorului de c.a. tip AC-PW20 (comercializat separat).

2

Porniţi calculatorul şi apăsaţi butonul (Redare).

3

Verifi caţi dacă pentru conexiunea [USB connection] corespunzător 2, este aleasă varianta [Mass Storage].

4

Conectaţi camera la calculator.

Când este stabilită pentru prima dată o conexiune

USB, calculatorul dvs. rulează automat un program de recunoaştere a camerei. Vă rugăm asteptaţi.

1 Spre conectorul USB al calculatorului

Cablu USB

(furnizat)

2 Spre mufa USB a camerei

Importul imaginilor pe calculator (Windows)

Aplicaţia software “PMB” vă permite să importaţi cu uşurinţă imaginile.

Pentru detalii legate de funcţiile “PMB”, consultaţi “PMB Help”.

Importul imaginilor pe calculator fără a folosi "PMB"

Când apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard după realizarea unei conexiuni USB între cameră şi calculator, faceţi clic pe [Open folder to view fi les]

T [OK] T [DCIM] sau [MP_ROOT] T copiaţi imaginile dorite pe calculator.

165

Denumirea fi şierului

Director

Director DCIM

Director MP_ROOT

Tipul de fi şier

Fişier JPEG fi le

Fişier JPEG (Adobe RGB)

Fişier RAW

Fişier RAW (Adobe RGB)

Fişier MP4 (1440 × 1080)

Fişier MP4 (VGA)

Denumirea fi şierului

DSC0 ssss .JPG

_DSC ssss .JPG

DSC0 ssss .ARW

_DSC ssss.ARW

MAH0 ssss .MP4

MAQ0 ssss .MP4

• ssss (numărul fi şierului) reprezintă un număr cuprins între 0001 şi 9999.

• Când pentru [Imagine: Calitate] este aleasă varianta [RAW & JPEG], porţiunile numerice ale denumirii unui fi şiere de date RAW şi cele ale fi şierului JPEG coincid.

Note

Pentru operaţii cum ar fi importul de fi lme AVCHD la calculator, folosiţi “PMB”.

Folosiţi "PMB" pentru a importa la calculator fi lme împreună cu informaţiile aferente privind locaţia

înregistrării (numai pentru modelul SLT-A55V.

Când camera este conectată la calculator, dacă acţionaţi fi lme în format AVCHD sau directoare de la calculatorul conectat, imaginile pot fi deteriorate sau este posibil să nu poată fi redate. Nu ştergeţi şi nu copiaţi fi lme în format AVCHD pe un card de memorie de la calculator. Firma Sony nu poate fi făcută responsabilă pentru consecinţele efectuării unei astfel de operaţii prin intermediul calculatorului.

Importul imaginilor la calculator (Macintosh)

1

Conectaţi mai întâi camera la calculatorul dvs. Macintosh. Faceţi dublu-clic pe simbolul recent recunoscut de pe desktop

T directorul unde sunt stocate imaginile

pe care vreţi să le importaţi.

2

Marcaţi şi deplasaţi fi şierele de imagine peste simbolul hard diskului.

Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.

3

Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk

T pe fi şierul de imagine din directorul

ce conţine fi şierele copiate.

Notă

Folosiţi “iMovie” comercializat cu un calculator Macintosh pentru a importa sau a acţiona asupra unor fi lme în format AVCHD.

166

Ştergerea conexiunii USB

Atât pentru Windows, cât şi pentru Macintosh, efectuaţi mai întâi procedurile următoare în cazurile

în care :

Deconectaţi cablul USB.

Scoateţi cardul de memorie.

Opriţi camera digitală.

1

Faceţi dublu-clic pe simbolul de deconectare de pe bara cu simbolurile programelor rezidente.

2

Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)

T [Stop].

Windows Vista

Windows XP

3

Bifaţi dispozitivul în fereastra de confi rmare, apoi faceţi clic pe [OK].

Notă

Dacă folosiţi un calculator Macintosh, marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al cardului de memorie peste cel “Trash” (pubelă). Camera va fi deconectată de la calculator.

167

Crearea unui disc de fi lm

Puteţi crea un disc pornind de la fi lmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.

Selectarea metodei de creare a unui disc

Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc.

Consultaţi “PMB Help” pentru a afl a detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.

Pentru importul fi lmelor, consultaţi pag. 165.

Player

Echipamente de redare a discurilor Blu-ray

(Player de disc Blu-ray,

PlayStation®3 etc.)

Echipamente de redare a formatului AVCHD

(Player de disc Blu-ray marca

Sony, PlayStation®3 etc.)

Echipamente obişnuite de redare a DVD-urilor

(Player DVD, calculator ce poate reda DVD-uri etc.

Metodă

Se crează un disc Blu-ray care să conţină fi lmele şi fotografi ile importate la un calculator folosind aplicaţia “PMB”.

Se crează un disc în format AVCHD, cu fi lmele şi fotografi ile importate la un calculator folosind aplicaţia “PMB”.

Se crează un disc în format AVCHD, cu un alt dispozitiv de inscripţionare/ înregistrare decât

DVDirect Express.

Se crează un disc cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (STD), cu fi lmele şi fotografi ile importate la calculator folosind “PMB”.

Tip de disc

Note

Dacă folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), puteţi transfera date inserând un card de memorie în slotul destinat acestuia la dispozitivul de inscripţionare sau conectând camera dvs. la acesta printr-un cablu USB.

Când folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), aveţi grijă ca versiunea fi rmware-ului dispozitivului de inscripţionare DVD să fi e cea mai recentă.

Pentru detalii, consultaţi următoarea adresă de internet : http://sony.storagesupport.com/

168

Caracteristicile fi ecărui tip de disc

Un disc Blu-ray vă permite să înregistraţi fi lme cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei defi niţii (HD), cu durata mai mare decât în cazul

DVD-urilor.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei defi niţii (HD) pot fi

înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discuri DVD-R şi este creat un disc cu imagini de înaltă defi niţie (HD).

• Puteţi reda un disc cu imagini de înaltă defi niţie (HD) cu ajutorul unui echipament de redare a formatului AVCHD, cum ar fi un player de disc Bluray marca Sony, PlayStation®3 etc. Nu puteţi reda discul cu un player DVD obişnuit.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (SDT) convertite din fi lme cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discurile DVD-R şi este creat un disc cu imagini la calitate standard (SDT).

Discuri ce pot fi utilizate cu “PMB”

Pentru “PMB”, puteţi folosi discuri, cu diametrul de 12 cm, de următoarele tipuri.

Pentru discuri Blu-ray, consultaţi pagina 170.

Tipul de disc

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL

DVD-RW/DVD+RW

Facilităţi

Nereinscriptibile

Reinscriptibile

• Aveţi grijă ca echipamentul dvs. PlayStation®3 să folosească întotdeauna cea mai recentă versiune de software de sistem PlayStation®3.

• Este posibil ca echipamentele PlayStation®3 să nu fi e disponibile în anumite ţări/ regiuni.

Crearea unui disc în format AVCHD

Puteţi crea un disc în format AVCHD, cu imagini de înaltă defi niţie (HD) cu fi lmele în format

AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.

1

Selectaţi fi lmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi cu “PMB”.

2

Faceţi clic pe (Create Discs) (Creare discuri) pentru a selecta [Create AVCHD

Format Discs (HD)].

Este afi şată interfaţa utilizată pentru crearea unui disc.

• Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

169

Note

Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.

Fotografi ile şi fi şierele de fi lm MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc în format AVCHD.

Crearea unui disc poate dura mai mult timp.

Redarea unui disc în format AVCHD cu ajutorul unui calculator

Puteţi reda discuri în format AVCHD folosind “Player for AVCHD” care este instalat împreună cu

“PMB”.

Pentru a lansa aplicaţia software, faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [PMB] T [PMB

Launcher]

T [View] T [Player for AVCHD].

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi documentaţia Help a “Player for AVCHD”.

Notă

În funcţie de mediul de operare de la calculator, este posibil ca fi lmele să nu fi e redate cursiv.

Crearea unui disc Blu-ray

Puteţi crea un disc Blu-ray cu fi lme AVCHD anterior importate la calculator. Calculatorul trebuie să permită crearea de discuri Blu-ray.

Pentru crearea de discuri Blu-ray pot fi utilizate următoarele suporturi media: BD-R (nereinscriptibil) and BD-RE (reinscriptibil). Nu puteţi adăuga conţinut pe nici unul dintre aceste discuri, după ce au fost create.

Faceţi clic pe [BD Add-on Software] în interfaţa de instalare a “PMB” şi instalaţi această facilitate urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

Conectaţi calculatorul la Internet când instalaţi [BD Add-on Software].

Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

170

Crearea unui disc cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (SDT)

Puteţi crea un disc cu imagini cu defi niţie standard (STD) pornind de la fi lmele în format AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.

1

Selectaţi fi lmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi cu “PMB”.

2

Faceţi clic pe (Create Discs) (Creare discuri) pentru a selecta [Create DVD-Video

Format Discs (STD)].

Este afi şată interfaţa utilizată pentru crearea unui disc.

• Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

Note

Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.

Fişierele de fi lm MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc.

Crearea unui disc poate dura mai mult timp deoarece fi lmele în format AVCHD sunt convertite în fi lme cu imagini la defi niţie standard (SDT).

Pentru crearea pentru prima dată a unui disc DVD-video (SDT) este necesară conectarea la

Internet.

171

Specifi carea DPOF

Cu ajutorul camerei dvs., puteţi specifi ca imaginile şi numărul de exemplare de imprimat, înainte de a vă deplasa la un magazin specializat pentru transpunerea pe hârtie a fotografi ilor sau de a începe tipărirea acestora cu imprimanta proprie. Urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare.

Specifi caţiile DPOF rămân asociate imaginilor după imprimare. Se recomandă să le anulaţi după ce aţi tipărit fotografi ile.

Specificarea / renunţarea la specificarea DPOF pentru imaginile selectate

1

Buton MENIU

T

1

T [Specifi care DPOF] T [Confi gurare DPOF] T [Imagini

multiple].

2

Selectaţi imaginea cu

b/B

de la butonul de comandă.

3

Selectaţi numărul de coli cu ajutorul secţiunii centrale a butonului de comandă.

Pentru a renunţa la specifi caţia DPOF, alegeţi ca număr “0”.

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [OK] cu

v

de la butonul de comandă, apoi apăsaţi secţiunea centrală a acestuia.

Note

Nu puteţi specifi ca DPOF fi şiere de date RAW.

Puteţi stabili orice număr mai mic sau egal cu 9.

172

Datarea imaginilor

Puteţi data imaginile când le imprimaţi. Poziţia datei (în interiorul sau exteriorul imaginii), dimensiunea caraterelor etc. depind de imprimanta folosită.

Buton MENIU

T

1

T [Specifi care pentru imprimare] T [Imprimare dată] T

[Activat]

Notă

În funcţie de imprimantă, această funcţie este posibil să nu fi e disponibilă.

173

Specifi caţii

x

Camera

[Sistem]

Tip de cameră

Cameră digitală cu obiective interschimbabile

Obiectiv

Obiectiv A-mount

[Senzor de imagine]

Formatul imaginii

SLT-A55/A55V

23,5×15,6 mm (format APS-C) senzor de imagine CMOS

SLT-A33

23,4×15,6 mm (format APS-C) senzor de imagine CMOS

Numărul total de pixeli ai camerei

SLT-A55/A55V

cca. 16 700 000 pixeli

SLT-A33

cca. 14.600.000 pixeli

Numărul de pixeli efi cace ai camerei

SLT-A55/A55V

cca. 16 200 000 pixeli

SLT-A33

cca. 14.200.000 pixeli

[SteadyShot]

Sistem

Mecanism de comutare a senzorului de imagine

Efect

cca. 2,5 ÷ 4 EV din timpul de expunere

(în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de obiectivul montat)

[Anti-Dust] (anti-praf)

Sistem

Acoperire de protecţie împotriva încărcării de pe fi ltrul trece-jos şi de pe mecanismul de comutare a senzorului de imagine

174

[Sistem de Autofocalizare]

Sistem

Sistem de detecţie a fazei tip TTL, 15 puncte (3 puncte tip marcaj în cruce)

Domeniul de sensibilitate

De la –1 EV la 18 EV

(echivalent ISO 100)

Sursă de lumină AF

aproximativ de la 1 la 5 m

[Live View] (Vizualizare directă)

Tip

Senzor principal Live View (mecanism cu oglindă translucidă)

Format de imagine

Senzor CMOS “Exmor”

Acoperirea cadrului

100 %

[Vizor]

Tip Vizor electronic (color)

Dimensiunea ecranului

1,2 cm (tip 0,46)

Numărul total de puncte

1 440 000 puncte conversie

Dimensiunea disponibilă pentru afişare a ecranului

1,1 cm (tip 0,43)

Numărul total de puncte disponibile pentru afi şare

1 152 000 puncte conversie

Acoperirea cadrului

100 %

Mărire

1.10 × cu obiectiv de 50 mm la infi nit,

–1m

-1

(dioptru)

Declanşare cu privirea

aproximativ 19 mm de la ocular,

18 mm de la cadrul ocularului la –1m

-1

Ajustarea dioptrului

între –4,0 şi + 4,0 m

-1

(dioptru)

[Ecran LCD]

Panou LCD

7,5 cm (tip 3,0) drive TFT

Număr total de puncte

921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) puncte

[Comanda expunerii]

Celule în care se efectuează măsurarea

Senzor CMOS “Exmor”

Metoda de măsurare

1200 zone de măsurătoare pentru evaluare

Domeniul de măsurare

de la – 2 EV la + 17 EV (în modurile

Multisegment, Măsurarea bazată pe centru, Punctuală), (pentru ISO 100 cu obiectiv de F1,4)

Sensibilitatea ISO (Index de expunere recomandat)

AUTO, ISO între 100 şi 12800

Compensarea expunerii

± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)

[Obturator]

Tip

Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal

Domeniul vitezelor

între 1/4000 secunde şi 30 secunde, bulb

(pas de 1/3 EV)

Viteza de sincronizare a bliţului

1/160 secunde

[Bliţ încorporat]

Bliţ G, Nr.

GN 10 (în metrii la ISO 100)

Durata de reciclare

Aprox. 4 secunde

Acoperirea bliţului

Acoperire obiectiv de 18 mm (distanţa focală indicată de obiectiv)

Compensarea bliţului

± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)

[Format de înregistrare]

Formatul fi şierului

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, compatibil MPF Baseline), compatibil

DPOF)

Film (formatAVCHD)

compatbil AVCHD Ver. 1.0

Video: MPEG-4 AVC/ H.264

Audio: Dolby Digital 2canale, dotat cu

Dolby Digital Stereo Creator

• Produs sub licenţă de la Dolby

Laboratories.

Film (format MP4)

Video: MPEG-4 AVC/ H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2canale

[Suport de înregistrare]

• Card “Memory Stick PRO Duo”,

• Card de memorie SD,

[Conectori de intrare / ieşire]

USB :

miniB

HDMI :

minimufă HDMI tip C

Terminal de microfon :

Φ 3,5 mm minimufă Stereo

Terminal telecomandă

[Alimentare, cerinţe generale]

Acumulator utilizat

Acumulator reîncărcabil tip NP-FW50

[Altele]

Exif Print

Compatibil

PRINT Image Matching III

Compatibil

Dimensiuni (aprox.)

124,4 × 92 × 84,7 mm (L/Î/A, exclusiv părţile proeminente)

175

Masă

SLT-A55V

aprox. 500 g (cu acumulator şi card de

memorie “Memory Stick PRO Duo”) aprox. 441 g (numai corpul)

SLT-A55/A33

aprox. 492 g (cu acumulator şi card de

memorie “Memory Stick PRO Duo”) aprox. 433 g (numai corpul)

Intervalul de temperaturi la funcţionare :

0°C ÷ +40°C

Comunicaţie USB

USB de mare viteză (compatibil USB 2.0) x

Încărcător pentru acumulator tip

BC-VW1

Parametrii la intrare :

100 - 240V curent continuu ; 50/60 Hz ;

4,2 W

Parametrii la ieşire :

8,4 V curent continuu ; 0,28 A

Intervalul de temperaturi la funcţionare :

0°C ÷ +40°C

Intervalul de temperaturi la depozitare :

-20°C ÷ +60°C

Dimensiuni maxime :

aprox. : 63 × 95 × 32 mm (L / Î / A)

Masa : cca. 85 g x

Acumulator NP-FW50

Acumulator folosit :

Acumulator cu ioni de litiu

Tensiune maximă :

8,4 V curent continuu

Tensiune nominală :

7,2 V curent continuu

Tensiune maximă la încărcare :

8,4 V curent continuu

Intensitatea maximă a curentului la

încărcare

1,02

Capacitate :

• obişnuită : 7,7 Wh (1080 mAh)

• minimă : 7,3 Wh (1020 mAh)

Dimensiuni maxime

31,8 × 18,5 × 45 mm (L / Î / A)

Masa

aprox. 57 g

Design-ul şi specifi caţiile pot fi modifi cate fără

să fi ţi avizaţi.

176

Despre distanţa focală

• Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât al unui aparat foto cu fi lm,

în format 35 mm. Puteţi să afl aţi echivalenţa aproximativă a distanţei focale cu cea a unui aparat foto cu fi lm, în format 35 mm şi să fotografi aţi la acelaţi unghi al imaginii, mărind cu jumătate distanţa focală a obiectivului dvs.

Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm, puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia de 75 mm folosit de un aparat foto cu fi lm, în format 35 mm.

Despre compatibilitatea datelor de imagine

• Această cameră este compatibilă cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries

Association).

• Nu este garantată redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi nici redarea cu această cameră a imaginilor

înregistrate sau editate cu alte echipamente.

177

Mărci înregistrate

• este marcă înregistrată a Sony Corporation.

• “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, , “Memory Stick Duo”,

HG Duo”,

, “Memory Stick PRO Duo”, sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.

, “Memory Stick PRO-

, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” şi

• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation.

• “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony Corporation.

• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony

Corporation.

• “Blu-ray Disc" şi sigla asociată sunt mărci comerciale.

• “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

• Microsoft, Windows, DirectX şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale

Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.

• HDMI, sigla HDMI şi High-Defi nition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale

înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.

• PowerPC este marcă de comerţ înregistrată a IBM Corporation în Statele Unite.

• Intel, Intel Core, MMX şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel

Corporation.

• Sigla SDXC, SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

• Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc.

• MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.

• “PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer Entertainment Inc.

• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în

Statele Unite şi / sau în alte ţări.

• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale

înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare în acest manual nu vor apărea, însă în fi ecare caz marcajele ™ sau ®.

178

Soluţionarea problemelor

Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate

în continuare. Verifi caţi elementele prezentate de la pagina 179 la pagina 188. Consultaţi dealer-ul dvs.

Sony sau un service autorizat local Sony.

1 Verifi caţi elementele prezentate în continuare.

2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi

alimentarea.

3 Iniţializaţi reglajele (paginile 156).

4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.

Acumulator şi alimentare

Acumulatorul nu poate fi montat.

Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului

(pag. 20).

Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verifi caţi că numărul de model al acumulatorului este cel indicat.

Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afi şat un indicator care arată că perioada de autonomie este sufi cientă, alimentarea încetează prea curând.

Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută (pag. 192).

Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 18).

Acumulatorul este uzat (pag. 23). Înlocuiţi-l cu altul nou.

Nu puteţi porni camera.

Montaţi corect acumulatorul (pag. 20).

Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pag. 18).

Acumulatorul este defi nitiv uzat (pag. 23). Înlocuiţi-l cu altul nou.

179

Alimentarea se opreşte brusc.

Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 151).

Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.

Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verifi caţi că numărul de model al acumulatorului este cel indicat.

Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul

ÎNCĂRCARE poate să clipească.

Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,

înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în intervalul adecvat.

Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.

Înregistrarea imaginilor

Pe ecranul LCD nu este nimic afi şat în modul vizor, când este pornită alimentarea

Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera, spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 151).

Imaginea nu este clară în vizor.

Reglaţi scala dioptrului corespunzător, cu ajutorul butonului rotativ de reglare a dioptrului

(pag. 29).

Nu apare nici o imagine în vizor.

Pentru [Reglaje VIZOR/LCD] este aleasă varianta [Manual]. Apăsaţi butonul VIZOR/LCD

(pag. 39).

180

Obturatorul nu este eliberat.

Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK

(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.

Verifi caţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie (pag. 32).

Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul (pag. 96).

Obturatorul nu este eliberat dacă nu s-a realizat focalizarea subiectului

Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect (pag. 26).

Dacă la cameră este montat un telescop astronomic etc., alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare

fără obiectiv) varianta [Activat] (pag. 151).

Subiectul poate solicita o focalizare specială (pag. 86). Folosiţi funcţia de blocare a focalizării sau pe cea de focalizare manuală (pag. 87, 90).

Înregistrarea durează mult timp.

Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 149). Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Înregistraţi în modul RAW (pag. 143). Deoarece fi şierul de date RAW este unul mare, înregistrarea

în acest mod poate dura mai mult timp.

Auto HDR procesează o imagine (pag. 107).

Este înregistrată aceeaşi imagine de mai multe ori.

Pentru modul drive este aleasă una dintre variantele [Continuous adv.] (Avans continuu) sau

[Bracket: Cont.] (Variaţie: Continuă) este aleasă varianta [Single-shot adv.] (O singură imagine

avansat) (pag. 116).

Este ales modul de expunere Prioritate AE la avans continuu (pag. 69).

Este ales modul de expunere AUTO+ şi pentru [Extragere imagine Auto+] este aleasă varianta

[Dezactivat] (pag. 62).

Imaginea nu este focalizată.

Subiectul este prea apropiat. Verifi caţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.

Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi modul de focalizare automată (pag. 85).

Când obiectivul este dotat cu comutator pentru modul de focalizare, puneţi-l în poziţia AF.

Nu este sufi cientă lumină în mediul ambiant.

Înregistrarea declanşată de privire nu funcţionează.

Alegeţi pentru [Eye-Start AF] (Autofocalizare declanşată de privire ) varianta [Activat]

(pag. 39).

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

181

Bliţul nu funcţionează.

Modul de funcţionare a bliţului este [Autofl ash]. Dacă doriţi ca bliţul să se declanşeze fără greşeală, alegeţi pentru modul bliţ varianta [Fill-fl ash], pag. 96.

Reîncărcarea bliţului durează prea mult.

Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto.

Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.

Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modifi caţi sensibilitatea ISO, se va modifi ca şi raza de acţiune a bliţului (pag. 98).

Data şi ora sunt înregistrate incorect.

Reglaţi corect data şi ora (pag. 28).

Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă afl aţi. Alegeţi varianta corectă pentru opţiunea [Stabilire zonă] (pag. 28).

Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fi ind în afara domeniului de înregistrare disponibil.

Efectuaţi din nou reglajul corect.

Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).

Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).

Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).

Colţurile imaginii sunt prea întunecate.

Dacă este folosit un fi ltru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografi aţi din nou. În funcţie de grosimea fi ltrului şi de montarea improprie a acestuia, fi ltrul sau parasolarul pot să apară parţial

în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fi ind insufi cientă).

Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.

Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction) (pag. 98).

Apropiaţi-vă de subiect şi fotografi aţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a bliţului, când acesta este utilizat

(pag. 98).

182

Pe ecran apar şi rămân puncte.

Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 7).

Imaginea este neclară.

Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 58, 96).

Scala EV

b B apare intermitent pe ecranul LCD sau în vizor.

Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.

Vizualizarea imaginilor

Camera foto nu poate reda imagini

Aţi modifi cat denumirea fi şierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 165).

Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modifi cată cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.

Folosiţi “PMB” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră.

Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 167).

Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje

Camera foto nu poate şterge o imagine.

Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 131).

Aţi şters imaginea din greşeală.

Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care nu doriţi să fi e şterse (pag. 131).

Nu puteţi ataşa un marcaj de imprimare DPOF.

Marcajele de imprimare DPOF nu pot fi ataşate fi şierelor cu date RAW.

183

GPS (numai la modelul SLT-A55V)

Camera nu recepţionează semnalul GPS.

Alegeţi pentru [GPS Activat/ Dezactivat] varianta [Activat] (pag. 138).

Este posibil ca aparatul să nu poată recepţiona semnale radio de la sateliţii GPS din cauza unor obstacole.

Pentru a fi realizată triangulaţia pentru identifi carea corectă a locaţiei, deplasaţi camera într-un spaţiu deschis şi apoi reporniţi-o.

Informaţiile legate de locaţie sunt afectate de erori prea mari.

Marja de eroare poate fi de până la câteva sute de metri, în funcţie de clădirile afl ate în jur, de semnalul slab GPS etc.

Când camera dvs. nu poate recepţiona semnale GPS, în loc de locaţia actuală sunt preluate informaţiile legate cea anterior stabilită prin operaţia de triangulaţie precedentă. Dacă, între timp, v-aţi deplasat la mare distanţă, este posibil să fi e înregistrată o locaţie greşită. Verifi caţi situaţia funcţiei de triangulaţie cu ajutorul indicatorului GPS afi şat pe ecran în timp ce înregistraţi

(pag. 138).

Cu toate că au fost preluate datele de asistenţă GPS, operaţia de triangulaţie poate dura mult timp.

Facilitatea [Stabilire dată/oră] nu este confi gurată sau ora stabilită s-a modifi cat mult. Stabiliţi data şi ora corecte (pag. 28).

A expirat termenul de valabilitate pentru datele de asistenţă GPS. Actualizaţi datele de asistenţă

GPS (pag. 139).

Deoarece poziţia sateliţilor GPS variază constant, determinarea locaţiei poate dura mai mult timp sau este posibil ca receptorul să nu poată determina deloc locaţia, în funcţie de locaţia şi ora la care dvs. folosiţi camera.

“GPS” este un sistem de determinare a poziţiei geografi ce în urma unei operaţii de triangulaţie a semnalelor radio recepţionate de la sateliţi GPS. Evitaţi folosirea camerei în locuri unde semnalele radio sunt blocate sau refl ectate, cum ar fi în locuri afl ate la umbra unor clădiri sau arbori etc.

Folosiţi camera în spaţii libere.

Informaţiile legate de locaţie nu au fost înregistrate.

Folosiţi “PMB” pentru a importa la calculator fi lme însoţite de informaţii legate de locaţia GPS.

184

Calculator

Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.

Consultaţi secţiunea “ Utilizarea camerei împreună cu calculatorul” (pag. 159).

Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.

Verifi caţi dacă este pornită camera.

Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat (pag. 18) sau utilizaţi adaptorul de reţea

(comercializat separat).

Folosiţi cablul USB (furnizat) (pag. 165).

Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.

Alegeţi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 165).

Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB ai calculatorului.

Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare

(pag. 165).

Nu puteţi copia imagini.

Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 165).

Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului (pag. 165).

Dacă fotografi aţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto

(pag. 146).

Imaginea nu poate fi redată pe calculator.

Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia.

Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.

După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.

Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 165).

185

Card de memorie

Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.

Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria

în camera foto (pag. 20).

Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.

Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 132).

Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat (pag. 20).

Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.

Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.

Imprimare

Nu puteţi imprima imaginile.

Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter SR” de pe discul CD-

ROM furnizat.

Culorile care apar în imagine sunt inadecvate.

Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), fotografi ile sunt tipărite la o intensitate de culoare mai scăzută (pag. 111).

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.

În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale ale acesteia pot fi tăiate.

Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă

mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afl a dacă aceasta benefi ciază sau nu de aceste funcţii.

Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima fotografi ile fără a elimina ambele margini.

Nu puteţi imprima imaginile cu dată.

Folosind “PMB”, puteţi imprima imaginile cu dată (pag. 163).

Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografi ile pot fi imprimate cu dată dacă solicitaţi aceasta.

186

Această cameră foto nu benefi ciază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi, deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografi i în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau pe cel al software-ului.

Altele

Lentilele sunt aburite.

A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să o mai folosiţi (pag. 192).

Când porniţi camera este afi şat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/

oră).

Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fi ind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără acumulator. Schimbaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data şi ora (pag. 28, 192). Dacă reglajul pentru dată se pierde de fi ecare dată când este schimbat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.

Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în doi.

Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare se modifi că în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG (pag. 143).

Reglajul este iniţializat fără să fi efectuat o operaţie de iniţializare.

Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziţia ON. Când demontaţi acumulatorul, verifi caţi mai întâi dacă acest comutator POWER este pus în poziţia OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces (pag. 15, 20).

Camera nu funcţionează corespunzător.

Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă este utilizat un adaptor de c.a.

(comercializat separat), decuplaţi cablul de alimentare. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se răcească înainte de a aplica procedura de corectare.

Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.

Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.

187

Pe scala SteadyShot apar intermitent cinci bare.

Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi activă.

Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară intermitent, consultaţi dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.

Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.

Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie.

188

Mesaje de avertizare

Dacă este afişat vreunul dintre următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :

Incompatible battery. Use correct model.

(Acumulator incompatibil. Folosiţi modelul corect.)

Este utilizat un model de acumulator incompatibil.

Memory card error. (Eroare legată de cardul

de memorie)

Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare a eşuat.

Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/

oră)

Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi acumulatorul (pag. 28, 192).

Reinsert memory card.

(Reintroduceţi cardul de memorie.)

Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto.

Cardul de memorie este deteriorat.

Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară.

Power insuffi cient. (Insufi cientă energie.)

Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era sufi cient

încărcat. Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat).

Memory card locked.

(Cardul de memorie este blocat.)

Folosiţi un card de memorie dotat cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este pus în poziţia LOCK (blocat).

Puneţi comutatorul în poziţia ce permite

înregistrarea.

Unable to use Memory Stick. Format?

(Cardul Memory Stick nu poate fi utilizat.

Formataţi?)

Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modifi cat.

Selectaţi [Accesare], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme.

Dacă mesajul va continua să fi e afi şat, schimbaţi cardul de memorie.

This memory card may not be capable

of recording and playing normally. (Este

posibil ca acest “Memory Stick” să nu poată

fi redat şi înregistrat în mod obişnuit.)

Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit cu această cameră foto.

Processing...

(Procesare)

Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite care durează o perioadă de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi

în timpul acestei operaţii de reducere a zgomotului.

189

Unable to display. (Nu se poate afi şa)

Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modifi cate cu un calculator să nu poată fi afi şate.

Check the lens attachment. If the lens is not supported, you can permit use of

the lens in the custom menu. (Verifi caţi

montarea obiectivului. Dacă obiectivul nu este compatibil, puteţi permite utilizarea

acestuia din meniul Particularizat.)

Obiectivul nu este corect montat sau nu este montat nici un obiectiv la camera foto.

Când ataşaţi camera digitală la un telescop astronomic sau la un alt dispozitiv similar, alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare

fără obiectiv) varianta [Activat].

Camera overheating. Allow it to cool.

(Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se

răcească.)

Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat

în mod continuu.

Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze.

Deoarece aţi înregistrat o perioadă îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a crescut până la un nivel inacceptabil. Opriţi

înregistrarea.

Recording is unavailable in this movie

format.... (Nu este posibilă înregistrarea în

acest format de fi lm...)

Alegeţi pentru [Film : Format fi şier] varianta

[MP4].

Contains no still images. (Nu conţine nici

o fotografi e.)

Contains no movies. (Nu conţine nici un

fi lm.)

Pe cardul de memorie nu există nici o imagine.

Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei, în fi şierul cu baza de date.

Image protected. (Imagine protejată.)

Aţi încercat să ştergeţi imagini protejate.

Unable to print. (Nu se poate imprima.)

Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor imagini RAW.

Nu se poate înregistra în fi şierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind “PMB” şi recuperaţi cardul de memorie.

Camera error. (Eroare legată de cameră)

System error. (Eroare legată de sistem)

Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat.

190

Image Database File error. Reboot.

(Eroare legată de fi şierul cu baza de date a

imaginilor. Repornire.)

A apărut o problemă legate de fi şierul cu baza de date a imaginilor. Executaţi operaţia

[Recuperare BD imagini] (pag. 147).

Image Database File error. Recover?

(Eroare legată de fi şierul cu baza de date a

imaginilor. Recuperare?)

Nu puteţi înregistra sau reda fi lme în format AVCHD deoarece fi şierul cu baza de date a imaginilor este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a recupera datele.

Unable to magnify. (Nu poate fi mărită

imaginea)

Unable to rotate image. (Nu poate fi rotită

imaginea)

Imaginile înregistrate cu alte camere foto este posibil să nu poată fi mărite sau rotite.

No images changed. (Nici o imagine

modifi cată.)

Aţi încercat să modifi caţi imagini protejate sau specificate DPOF fără a schimba specifi caţia acestora.

Cannot create more folders. (Nu pot fi

create directoare suplimentare.)

Directorul a cărei denumire începe cu “999” există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi crea alte directoare în acest caz.

191

Măsuri de precauţie

Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul

în următoarele locuri

În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de uscate sau de umede.

În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată la soare, este posibil să se deformeze corpul camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.

Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea surselor de încălzire.

Este posibil să se deformeze sau să se decoloreze corpul camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.

În locuri supuse vibraţiilor.

În zone plasate în câmpuri magnetice puternice.

În locuri cu mult praf sau nisip

Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai pot fi remediate.

La depozitare

Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului sau pe cel de protecţie a corpului camerei când nu folosiţi aparatul. La ataşarea capacului de protecţie a corpului camerei, aveţi grijă să eliminaţi tot praful de pe el înainte de a-l monta la aparat. Când achiziţionaţi setul pentru obiectiv DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, cumpăraţi şi capacul pentru spatele obiectului

ALC-R55.

În legătură cu temperaturile de funcţionare

Camera este proiectată pentru a fi folosită la temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu este recomandată fotografierea în locuri cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, care nu se încadrează în intervalele indicate mai sus.

Î n l e g ă t u r ă c u c o n d e n s a r e a umezelii

Când camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze

în interiorul sau pe exteriorul acesteia.

Condensarea umezelii poate cauza disfuncţionalităţi aparatului.

Pentru a preveni condensarea umezelii

Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa o oră.

Dacă a condensat umezeala

Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă

încercaţi să fotografi aţi cât timp există umezeală condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.

Bateria reîncărcabilă din interiorul

aparatului

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă nu folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni, aceasta se va descărca în totalitate.

În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.

Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi data şi ora.

Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite implicite de fi ecare dată când încărcaţi bateria reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze defi nitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un service

Sony autorizat.

192

M e t o d a d e î n c ă r c a r e a b a t e r i e i reîncărcabile din interiorul aparatului

Introduceţi un acumulator încărcat în aparat sau conectaţi camera la o priză de perete cu ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat) şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.

Note privind cardurile de memorie

Nu ataşaţi o etichetă etc. la un card de memorie sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate cauza disfucţionalităţi.

Note privind înregistrarea/redarea

Când folosiţi un card de memorie pentru prima dată cu această cameră foto, se recomandă formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte de a înregistra, pentru a se obţine performanţe mai stabile ale cardului. Ţineţi însă seama că

în urma operaţiei de formatare, toate datele conţinute de cardul de memorie vor fi şterse, fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea, aveţi grijă să salvaţi datele care vă interesează pe hard diskul unui calculator, înainte de a formata cardul de memorie.

Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/ ştergere, este posibil să apară o fragmentare a datelor afl ate pe cardul de memorie. Ca urmare, este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau

înregistrate fi lme pe cardul de memorie.

Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute de cardul de memorie pe hard diskul unui calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a datelor, apoi formataţi cardul de memorie

(pag. 146).

Înainte de a înregistra evenimente unice, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect.

Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau udare.

Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte surse de lumină puternică deoarece vă poate fi afectată ireversibil vederea sau poate fi deteriorată camera foto.

Nu folosiţi camera în apropierea surselor de unde radio puternice sau a emiţătoarelor de radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a imaginilor poate fi imposibilă.

Folosirea camerei în locuri cu mult praf sau nisip poate conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.

În cazul în care condensează umezeala în interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul

(pag. 192).

193

Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a

înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil suportul de memorie sau poate conduce la deteriorarea sau la pierderea datelor de imagine.

Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare.

Datorită căldurii, impurităţile de pe suprafaţa bliţului se pot decolora sau se pot lipi de acesta, conducând la o emisie insufi cientă de lumină.

Aveţi grijă să nu lăsaţi camera sau accesoriile acesteia la îndemâna copiilor. Cardul de memorie etc. poate fi înghiţit de aceştia. Dacă totuşi se produce un astfel de eveniment nedorit, consultaţi imediat un doctor.

194

Formatul AVCHD

Formatul AVCHD este un format de înaltă defi niţie pentru camerele video digitale utilizat pentru

înregistrarea la defi niţie standard (SD) sau la înaltă defi niţie (HD) a semnalelor fi e cu specifi caţia

1080i* 1 , fi e cu specifi caţia 720p* 2 pe DVD, folosind o tehnologie de codare efi cientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul Dolby Digital sau cel PCM liniar.

Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o efi cienţă superioară formatului de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite stocarea semnalului video de înaltă defi niţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală pe DVD-uri cu diametrul de 8 cm, pe hard disk, pe o memorie fl ash, pe un card de memorie etc.

Înregistrarea şi redarea cu camera dvs. digitală

Camera dvs. va realiza înregistrări la înaltă defi niţie (HD), pe baza formatului AVCHD, aşa cum este menţionat mai jos :

Semnal video* 3 :

Dispozitiv compatibil 1080 60i

Semnal audio :

Suport media de înregistrare :

Dolby Digital 2ch card de memorie

*1 O specifi caţie de înaltă defi niţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul intercalat.

*2 O specifi caţie de înaltă defi niţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.

*3 Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cel mai sus menţionat nu vor putea fi redate cu această cameră.

195

GPS

(numai la modelul SLT-A55V)

Acest sistem vă permite să identifi caţi cu exactitate locaţia unde vă afl aţi pe Terra. Sateliţii GPS se afl ă pe 6 orbite, la aproximativ 20.000 km de suprafaţa pământului. Sistemul GPS este alcătuit din 24 sau mai mulţi sateliţi GPS. Un receptor GPS primeşte semnale radio de la aceşti sateliţi şi calculează poziţionarea curentă a receptorului pe baza informaţiilor orbitale (date din almanah) şi a duratei de propagare a semnalelor etc.

Determinarea unei anumite locaţii poartă numele de “triangulaţie”. Un receptor GPS poate stabili latitudinea şi longitudinea unei anumite poziţii dacă recepţionează semnale de la 3 sau mai mulţi sateliţi.

Deoarece poziţiile sateliţilor GPS variază constant, este posibil ca determinarea locaţiei să dureze mai mult timp sau ca stabilirea acesteia să nu fi e posibilă deloc, în funcţie de locul şi ora la care este folosită camera.

“GPS” este un sistem de determinare a poziţiei geografi ce în urma unei operaţii de triangulaţie a semnalelor radio recepţionate de la sateliţi GPS. Evitaţi folosirea camerei în locuri unde semnalele radio sunt blocate sau refl ectate, cum ar fi în locuri afl ate la umbra unor clădiri sau arbori etc. Folosiţi camera în spaţii libere.

Este posibil să nu puteţi înregistra informaţii legate de locaţie în anumite locuri sau situaţii în care semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la camera dvs. după cum urmează :

– în tunele, în interiorul clădirilor sau în apropierea unor clădiri,

– când vă afl aţi între clădiri înalte sau pe străzi înguste, înconjuraţi de clădiri,

– în spaţii subterane, în locuri cu arbori deşi, sub un pod sau în spaţii unde sunt generate câmpuri magnetice, cu ar fi în apropierea cablurilor de înaltă tensiune,

– în apropierea dispozitivelor care generează semnale radio în aceeaşi bandă de frecvenţe ca şi camera : de exemplu, în apropierea telefoanelor mobile ce funcţionează în banda de frecvenţe de

1,5 GHz etc.

Cu privire la erorile de triangulaţie

Dacă vă deplasaţi într-o altă locaţie, imediat după ce aţi pornit camera, poate dura mai mult timp până ce să înceapă operaţia de triangulaţie, comparativ cu situaţia în care rămâneţi în acelaşi loc.

Dacă operaţia de triangulaţie eşuează, este posibil ca aparatul să înscrie pe imagine datele cu privire la locaţie obţinute în urma operaţiei de triangulaţie anterioare.

Erorile cauzate de poziţiile sateliţilor GPS :

Camera triangulează automat poziţia dvs. curentă când camera recepţionează semnale radio de la 3 sau mai mulţi sateliţi GPS. Marja de eroare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 30 m. În funcţie de mediul în care vă afl aţi, eroarea de triangulaţie poate fi mai mare. Într-un astfel de caz, este posibil să nu puteţi identifi ca poziţia obţinută pe baza informaţiilor GPS, pe o hartă. Totodată, sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii şi este posibil ca gradul de acurateţe al informaţiilor obţinute să fi e modifi cat intenţionat.

Erorile cea apar în cursul procesului de triangulaţie :

Camera achiziţionează informaţii legate de localizare la fi ecare 15 secunde în timpul operaţiei de triangulaţie. Poate exista o mică diferenţă între momentul în care datele sunt recepţionate şi cel în care acestea sunt înregistrate pe o imagine şi, de aceea, este posibil ca poziţionarea pe o hartă să nu fi e identifi cată exact.

196

Cu privire la restricţiile de utilizare a GPS-ului la bordul unui avion

În timpul decolării şi al aterizării unui avion, opriţi camera, respectând instrucţiunile personalului de bord.

Cu privire la alte restricţii

Folosiţi GPS-ul respectând reglementările în vigoare în locul unde vă afl aţi.

Cu privire la sistemul de coordonate geografi ce

Este folosit sistemul "WGS-84" de coordonate geografi ce.

197

Înregistrări 3D

Note privind înregistrarea 3D

Modul [Panoramă 3D] nu este adecvat în următoarele cazuri :

– când subiectul se deplasează,

– când subiectul se afl ă prea aproape de cameră,

– când subiectul înregistrat conţine un model repetitiv, cum ar fi gresie sau faianţă, sau când acesta prezintă un contrast slab, cum este cazul cerului, a unei plaje cu nisip sau a unei pajişti.

Înregistrarea în modul [Panorama 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :

– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea încet,

– când există prea multe mişcări nedorite ale camerei.

Dacă nu puteţi roti sau rabata camera de-a lungul întregului subiect, în intervalul de timp disponibil, în compoziţia imaginii va apărea o zonă de culoare neagră. În acest caz, reluaţi înregistrarea deplasând mai repede camera astfel încât să fi e înregistrată o imagine panoramică integrală.

Deoarece sunt, de fapt, mai multe imagini alăturate, este posibil ca zonele în care acestea sunt lipite să nu prezinte cursivitate.

În condiţii de iluminare slabă, imaginea poate fi neclară.

În condiţiile iluminării cu surse intermitente, cum este cazul lămpilor cu fl uorescenţă, este posibil ca imaginile să nu fi e bine înregistrate.

Când există o mare diferenţă de luminozitate, culoare sau focalizare între unghiul de înregistrare panoramică 3D şi cel pentru care aţi stabilit focalizarea şi expunerea cu ajutorul facilităţii AE/AF blocat, înregistrarea nu va fi realizată cu succes. În acest caz, modifi caţi unghiul stabilit şi înregistraţi din nou.

Direcţia de înregistrare disponibilă este numai cea orizontală.

Pentru detalii legate de procedura folosită la înregistrarea de imagini 3D, consultaţi pag. 68.

Note cu privire la imaginile 3D

La redarea imaginilor 3D pe monitorul LCD al camerei sau pe un televizor care nu este compatibil

3D, imaginile afi şate nu vor benefi cia de efectul 3D.

Note cu privire la fi şierele de imagine 3D

Pentru crearea unei imagini 3D, este combinat un fi şier JPEG şi unul MPO. Dacă ştergeţi unul dintre aceste două fi şiere de pe calculator, imaginea 3D nu va mai putea fi redată în mod corespunzător.

Pentru detalii legate de procedura folosită pentru vizualizarea de imagini 3D, consultaţi pag. 126 şi

135.

198

Index

Valori numerice

3D ....................................................... 68, 198

A

Activităţi sportive ....................................... 63

Acumulator .......................................... 18, 20

Încărcare ................................................. 18

Adâncime de câmp ..................................... 70

Adobe RGB ...............................................111

AE blocat ................................................. 100

AF, zonă ~ ................................................. 89

AF continuă ................................................ 88

AF declanşată de privire ............................ 39

AF, sursă luminoasă .................................. 98

Ajustarea dioptrului ................................... 29

Ambient, lumină ...................................... 119

Amurg - cameră în mână ............................ 63

Antipraf, funcţie ......................................... 36

Apăsare pe jumătate ................................... 60

Autofocalizare ............................................ 85

Apus de soare ............................................. 63

AUTO+ ...................................................... 61

Autofocalizare, mod ................................... 88

Auto HDR ................................................ 108

AVCHD .................................................... 195

Avertizare, mesaje .................................... 189

B

Balans de alb ............................................ 112

Balans de alb, variaţie .............................. 119

Balans de alb personalizat ........................ 114

Balans de alb prestabilit ........................... 112

Bliţ automat ................................................ 96

Bliţ, comandă~ ......................................... 104

Bliţ, compensare~ ................................... 103

Bliţ, fără fi r (wireless) ................................ 99

Bliţ, mod ................................................... 96

Bliţ oprit ............................................... 59, 96

Bliţ umplere ............................................... 96

“BRAVIA” Sync ...................................... 136

BULB, înregistrare ..................................... 79

Buton AEL ............................................... 150

Buton de comandă ...................................... 46

Buton declanşator ................................. 14, 59

Buton Fn.................................................... 46

Buton DISP .................................. 16, 40, 121

Buton MENIU ...................................... 15, 49

Buton Ştergere.................................... 15, 132

C

Calitatea ................................................... 143

Calitatea imaginilor .................................. 143

Cantitate expunere ..................................... 70

Capac cu plăcuţă de conectare ................. 168

Card de memorie .................................. 20, 23

Ceas, setare ................................................ 28

Claritate .................................................... 110

Compensarea bliţului ............................... 103

Compensarea expunerii ............................ 101

Conexiune USB ....................................... 165

Condensarea umezelii .............................. 192

Contrast .................................................... 110 corecţie automată GPS a orei .................... 140

CTRL FOR HDMI ................................... 136

Culoare

Filtru ...................................................... 113

Spaţiu .....................................................111

Temperatură ........................................... 113

Curăţare, mod ............................................ 36

Curea de umăr ............................................ 30

D

Data / Ora, setare ........................................ 28

Dată, imprimare ....................................... 173

Declanşator zâmbet .................................... 94

Denumire director .................................... 145

Detecţia feţelor ........................................... 93

Desfăşurare panoramică ............................. 66

Diafragmă ............................................ 70, 72

Dimensiunea imaginii .............................. 141

Director nou ......................................................... 146

Selecţie .................................................. 121

Distanţa focală ......................................... 176

199

D, Optimizator domeniu~ ........................ 107

DOPF, reglaj............................................. 172

Drive, mode~ ........................................... 116

E

Economisire energie .................................. 151

Expunere ..................................................... 70

Expunere, mod ............................................ 70

Expunere, Compensare~ ........................... 101

Expunere manuală ....................................... 77

Eye-Start AF ................................................ 39

Eye-Fi ........................................................ 147

F

Fişier, număr ............................................. 145

Filtru de culoare ........................................ 113

Focalizare .................................................... 85

Focalizare blocată ....................................... 87

Focalizare manuală ..................................... 90

Focalizare, indicator .................................... 86

Focalizare, mod~ ......................................... 88

Format de imagine .................................... 143

Formatare .................................................. 146

Fotografi ere ................................................. 59

G

GPS Activare/ Dezactivare ......................... 38

GPS, date asistenţă .................................... 139

GPS, soluţionarea problemelor ................. 184

H

High ISO NR............................................. 149

High-Speed Sync ........................................ 97

Histogramă ............................................... 102

I

Identifi carea părţilor componente ............... 14

Image Data Converter SR ......................... 159

Image Data Lightbox SR .......................... 159

Imagine mărită .......................................... 124

Imprimare .................................................. 172

Datei ....................................................... 173

Index imagine ............................................. 125

Interfaţă de redare .................................................. 121 ghid de asistenţă ...................................... 151

ISO, sensibilitate ........................................ 106

Î

Înregistrare ................................................... 59 audio fi lm .................................................. 82

BULB ........................................................ 79 continuă ................................................... 116 cu reglaje realizate automat ....................... 51

Încărcare acumulator .................................... 18

J

JPEG .......................................................... 143

L

Limbă .........................................................152

Live View (Vizualizare directă) .....................7

Long exp NR ..............................................149

Luminozitatea LCD ...................................153

LCD ecran ............................................42, 55, 127

Luminozitate .......................................... 153

Lumină mediu ambiant ..............................119

200

M

Macro ...........................................................63

Manşonul ocularului ....................................31

Mărire pentru focalizare ...............................91

Măsurătoare bazată pe centru .....................105

Meniu ...........................................................49

Mesaje de avertizare ..................................189

Mod autofocalizare ......................................88

Mod de măsurare ........................................105

Memory Stick PRO Duo .......................20, 23

Modifi care manuală .....................................78

Multisegment .............................................105

N

Numărul de imagini ce pot fi

înregistrate ...........................................32, 33

Numărul fi şierului ......................................145

O

Obiectiv ........................................................26

Optimizatorul domeniului D ......................107

P, Q

Peisaj ............................................................63

PMB ...........................................................163

PMB Launcher ...........................................162

Portret ...........................................................63

Portret în noapte ...........................................63

Previzualizare ...............................................74

Program automat ..........................................71

Prezentare de imagini .................................125

Prioritate AE la avans continuu ....................69

Prioritate timp de expunere ..........................75

Prioritate diafragmă .....................................72

Protejare .....................................................131

Punctual ......................................................105

R

Raport de compresie .................................. 143

RAW .......................................................... 143

Rear sync. .................................................... 81

Recuperare BD imagini ............................. 147

Reducere mişcări nedorite ale camerei ....... 56

Reducere ochi roşii ..................................... 98

Reducerea zgomotului .............................. 149

Reducerea zgomotului datorat de expunerii prelungite .............. 149 cauzat de sensibilitatea ridicată .............. 149

Resetare ..................................................... 156

Revizualizare automată ............................. 154

Rotirea imaginilor ..................................... 123

S, Ş

Saturaţie .................................................... 110

Scala EV ...................................... 78, 101, 119

Selectare director ...................................... 121

Selecţia scenei ............................................. 63

Semnale audio ........................................... 151

Sensibilitate ISO ....................................... 106

Sincronizare de mare viteză ........................ 97

Single-shot AF ............................................ 88

Soluţionarea problemelor .......................... 179

Spaţiu de culoare ....................................... 111

Specifi caţii ................................................ 174

Spot (punctual) .......................................... 105

Stil creativ ................................................. 110

Stabilire dată / oră ....................................... 28

Slow Sync (Sincronizare lentă) ................... 95

SteadyShot, funcţie~ ................................... 57

Ştergere ..................................................... 132

T, Ţ

Telecomandă ....................................... 17, 120

Telecomandă wireless ............................... 120

Temperatură de culoare ............................. 113

Temporizator ............................................. 117

Timp de expunere .................................. 70, 75

201

U

Umezeală, condensare ............................... 192

USB, conexiune ........................................ 165

V

Valori adiacente ......................................... 118

Valori diafragmă .......................................... 72

Vedere nocturnă ...........................................63

Versiune ..................................................... 155

Vizionarea imaginilor la televizor ............. 134

Vizor ...................................................... 26, 43

Vizualizarea imaginilor ............................. 106

Vizualizare directă .................................. 7, 77

W

Windows, calculator .................................. 161

Wireless (fără fi r), bliţ~ ............................... 99

Wireless (fără fi r), telecomandă~ .............. 120

WB (balans de alb) .................................... 112

Z

Zgomot, reducere .......................................149

datorat de expunerii prelungite ...............149

cauzat de sensibilitatea ridicată ...............149

Zonă de AF ...................................................89

Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.

202

Note privind licenţele

Aplicaţiile software “C Library”, “Expat”,

“zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg” sunt furnizate

împreună cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă

încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele :

“license1.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele

(în limba engleză) pentru aplicaţiile software

“C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi

“libjpeg”.

Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL

În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu

Licenţa publică generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifi ca şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi

LPGR furnizate.

Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua : http://www.sony.net/Products/Linux/

Preferăm să nu fi m contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.

A C E S T P R O D U S E S T E L I C E N Ţ I AT

SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC,

ACORDAT PENTRU UZUL PERSONAL

ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN

SCOPUL :

(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU

STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/

SAU

(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A

FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT

ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI

NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A

FOST OBŢIUNTĂ DE LA UN PROVIDER

VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA

AVC VIDEO.

NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ

ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ

NICI O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ

UTILIZARE.

P U T E Ţ I O B Ţ I N E I N F O R M A Ţ I I

SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC.,

LA ADRESA:

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză) licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software.

Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a fi rmei Adobe Systems : http://www.adobe.com/

203

http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului

înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents