Sony RDR-HX1080, RDR-HX680, RDR-HX980, RDR-HX785, RDR-HX780 User's manual

Sony RDR-HX1080, RDR-HX680, RDR-HX980, RDR-HX785, RDR-HX780 User's manual
3-293-881-E1(1)
DVD Rekorder
Upute za uporabu
z Ostale napomene, savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama potražite na:
www.sony-europe.com/myproduct.
RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili
vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u ovlaštenom
servisu. Ne izlažite bateriju prekomjernoj toplini, npr. suncu, vatri i
slično.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih ureñaja klase 1 (CLASS 1
LASER). Oznaka (CLASS 1
LASER PRODUCT) nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom
DVD rekorderu štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom kućištu lasera u unutrašnjosti
ureñaja.
2
Upozorenja
C Ovaj ureñaj koristi napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Provjerite odgovara li napon
naveden na ureñaju naponu
vaše mreže.
C Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
C Ureñaj postavite tako da se u
slučaju problema utikač može
odmah izvući iz utičnice.
Samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080
GUIDEPlus+ i G-LINK su (1)
registrirani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci, (2) proizvedeni pod licencijom i (3) podložni raznim meñunarodnim patentima i primjenama
patenata u vlasništvu ili uz dopuštenje tvrtke Gemstar-TV Guide
International, Inc. i/ili njezinih
podružnica.
TVRTKA GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. I/ILI
NJEZINE PODRUŽNICE NI NA
KOJI NAČIN NISU ODGOVORNE ZA TOČNOST TV-RASPOREDA U SUSTAVU GUIDE
PLUS+. NI U KOJEM SLUČAJU
TVRTKA GEMSTAR-GUIDE
INTERNATIONAL, INC. I/ILI
NJEZINE PODRUŽNICE NISU
ODGOVORNE ZA GUBITAK
PROFITA, ŠTETE U POSLOVANJU TE NEIZRAVNE,
POSEBNE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE VEZANE UZ OPSKRBU
ILI PRUŽANJE USLUGA,
INFORMACIJA ILI OPREME
VEZANIH UZ SUSTAV GUIDE
PLUS+.
Zbrinjavanje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se ureñaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Samo Europa
Odlaganje otpadnih
baterija (primjenjivo u
Europskoj Uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih
baterija čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja cjelovitosti podataka trebaju stalan izvor napajanja,
takvu bateriju trebaju mijenjati
samo kvalificirani serviseri.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, dotrajali proizvod
predajte na predviñeno mjesto za
reciklažu električne ili elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, molimo
pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz proizvoda.
Bateriju predajte na predviñeno
mjesto za reciklažu otpadnih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterija, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je
Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
U vezi servisa i jamstva obratite se na adrese navedene u
posebnom popisu servisa ili
jamstvenom listu.
Mjere opreza
Ovaj ureñaj je ispitan i utvrñeno
je da odgovara EMC smjernicama uz uporabu kabela duljine
do 3 metra.
O sigurnosti
Ako bilo kakav strani predmet ili
tekućina upadnu u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač
iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite ureñaj stručnoj
osobi na provjeru.
Tvrdi disk
Tvrdi disk je ureñaj visokog kapaciteta pohrane koja omogućuje
duže vrijeme snimanja i brz pristup snimljenim podacima. No,
može se lako oštetiti udarcem,
vibracijama i prašinom te ga je
potrebno čuvati od magneta. Kako biste spriječili gubitak važnih
podataka, poštujte sljedeće mjere
opreza.
C Ureñaj nemojte izlagati
snažnim udarcima.
C Nemojte postavljati ureñaj na
mjesto izloženo vibracijama
ili na nestabilno mjesto.
C Ne stavljajte rekorder na
tople površine, primjerice na
videorekorder ili pojačalo
(prijemnik).
C Nemojte koristiti ureñaj na
mjestima izloženim velikim
temperaturnim promjenama
(promjena temperature treba
biti manja od 10 °C/sat).
C Nemojte pomicati ureñaj dok
je priključen na napajanje.
C Nemojte odspajati mrežni
kabel iz utičnice dok je ureñaj
uključen.
C Prije odspajanja iz mrežne
utičnice isključite rekorder
pazeći da ne koristi tvrdi disk
(na pokazivaču je barem pola
minute prikazano točno vrijeme
te je zaustavljeno snimanje ili
presnimavanje).
C Nemojte pomicati ureñaj još
jednu minutu nakon odspajanja iz mrežne utičnice.
, nastavlja se
3
C Nemojte pokušavati zamijeniti
ili nadograditi tvrdi disk jer
može doći do poremećaja u
radu.
Ako se tvrdi disk ošteti, podaci
se ne mogu obnoviti. Tvrdi disk
je samo privremeni medij za
pohranjivanje.
O popravljanju tvrdog diska
C Sony može pregledati sadržaj
tvrdog diska u slučaju provjere
ili popravka uslijed kvara ili
izmjena. Meñutim, Sony neće
kopirati ili snimati postojeće
sadržaje.
C Ako je potrebno formatirati
ili zamijeniti tvrdi disk, Sony
će to izvršiti prema vlastitoj
procjeni. Svi sadržaji s tvrdog
diska će biti izbrisani, uključujući i sadržaje kojima se krše
zakoni o zaštiti autorskih
prava.
O izvorima napajanja
C Ureñaj nije odspojen od
napajanja (mreže) sve dok jer
mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je ureñaj
isključen.
C Ako nećete ureñaj koristiti
dulje vrijeme, obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome prihvatite
utikač. Nemojte povlačiti
kabel.
O postavljanju
C Postavite ureñaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
C Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge, primjerice
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlañenje s donje
strane.
C Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige ili ugradbenih ormarića.
4
C Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline,
ili na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
C Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. On je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
C Ureñaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
C Na ureñaj nemojte stavljati
teške predmete.
O snimanju
Prvo napravite probno snimanje
prije važnih prigoda.
Gubitak snimljenog
materijala
Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen
uslijed kvara rekordera ili ako je
snimljeni sadržaj izgubljen ili
oštećen zbog kvara ili popravka.
Sony neće vratiti, obnoviti ili
replicirati snimljeni sadržaj ni u
kojim uvjetima.
C Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava koja
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba
ove zaštite mora biti odobrena
od tvrtke Macrovision i namijenjena je za kućnu i druge ograničene oblike primjene, osim
ako nije izdano odobrenje od
tvrtke Macrovision. Reverzno
inženjerstvo i rastavljanje
ureñaja su zabranjeni.
C Ovaj ureñaj sadrži
FontAvenue® fontove,
licenca tvrtke NEC.
FontAvenue je zaštićeni
naziv tvrtke NEC.
C " " i x-Application su
zaštićeni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom
za zaštitu od kopiranja, pa programi koji se primaju preko
vanjskog prijemnika (opcija)
mogu sadržavati signale za
zaštitu od kopiranja (funkcija
zaštite od kopiranja). Takve programe možda neće biti moguće
snimati (ovisno o vrsti signala).
Autorska prava
VAŽNO UPOZORENJE
C Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti s odredbama zakona o
zaštiti autorskih prava.
Takoñer, uporaba rekordera s
kabelskom televizijom može
zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili
vlasnika programa.
Upozorenje: Ovaj rekorder
može neodreñeno vrijeme
reproducirati statičnu sliku
ili izbornike na zaslonu.
Ako dulje vrijeme ostavite
statičnu sliku ili izbornik na
zaslonu TV prijemnika,
postoji opasnost od trajnog
oštećenja zaslona. Naročito
su osjetljivi plazma zasloni i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavatelja.
O ovom priručniku
Provjerite naziv modela
Upute u ovom priručniku
odnose se na pet modela:
RDR-HX680, RDR-HX780,
RDR-HX785, RDR-HX980
i RDR-HX1080. Provjerite
model svog ureñaja na
prednjoj strani rekordera.
C U ovom priručniku koristi se
oznaka "HDD" za ugrañeni
tvrdi disk, a "disk" općenito
za tvrdi disk, DVD diskove
ili CD diskove, osim ako se
drugačije ne navodi u tekstu
ili na slikama.
C Na početku svakog odlomka
navedeni su simboli, primje, koji upućuju na
rice
koje medije se opisana funkcija odnosi. Za detalje pogledajte "Diskovi za snimanje i
reprodukciju" na str. 140.
C Upute u ovom priručniku
opisuju korištenje daljinskog
upravljača. Takoñer možete
koristiti tipke na ureñaju ako je
njihov naziv jednak ili sličan
onome na daljinskom
upravljaču.
C Primjeri izbornika na zaslonu
korišteni u ovom priručniku
možda neće biti jednaki prikazu na zaslonu vašeg TV
prijemnika.
C Za ilustracije ovog priručnika
koriste se modeli RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080.
C Objašnjenja o DVD diskovima
u ovom priručniku odnose se
na DVD diskove snimljene na
ovom rekorderu. Objašnjenja
se ne odnose na DVD diskove
koji su snimljeni na drugim
rekorderima i koji se reproduciraju na ovom rekorderu.
5
Sadržaj
UPOZORENJE................................................................................................ 2
Mjere opreza................................................................................................... 3
Vodič kroz dijelove i upravljanje ................................................................... 10
Spajanje i podešavanje............................................................................. 15
Spajanje rekordera ....................................................................................... 15
Korak 1: Spajanje antenskog kabela i set top box kontrolera..................... 15
A: Spajanje set top box prijemnika
(samo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080).................................... 16
B: Spajanje samo pomoću antenskog kabela
(bez set top box prijemnika) ............................................................. 17
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela.............................................. 18
Značajka SMARTLINK (samo za SCART vezu)...................................... 20
O funkcijama "Control for HDMI" za 'BRAVIA' Sync
(samo za HDMI vezu) ....................................................................... 20
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela ............................................. 21
Korak 4: Spajanje mrežnog kabela .............................................................. 22
Korak 5: Priprema daljinskog upravljača ..................................................... 23
Upravljanje TV prijemnikom pomoću daljinskog upravljača.................. 23
Ako imate Sony DVD uređaj ili više Sony DVD rekordera...................... 24
Promjena programske pozicije rekordera pomoću daljinskog
upravljača ......................................................................................... 24
Korak 6: Easy Setup ..................................................................................... 25
Podešavanje GUIDE Plus+® sustava
(samo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080).................................... 26
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem ........................................ 28
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER...................................... 28
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera ......... 29
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik (samo RDR-HX680) .................. 30
Spajanje s vanjskim dekoderom .................................................................. 31
Spajanje dekodera.................................................................................. 31
Podešavanje analognih PAY-TV/Canal Plus programa
(za vanjski dekoder).......................................................................... 32
Sedam osnovnih postupaka — Upoznavanje s DVD rekorderom
6
1. Ulaganje diska .......................................................................................... 33
2. Snimanje programa .................................................................................. 33
Provjera statusa diska pri snimanju ....................................................... 35
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List) ........................................... 35
Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije .................. 38
4. Promjena naziva snimljenog programa.................................................... 39
5. Imenovanje i zaštita diska ........................................................................ 40
Imenovanje diska.................................................................................... 40
Zaštita diska ........................................................................................... 40
6. Priprema diska za reprodukciju na drugom DVD uređaju (finaliziranje) ...... 41
Poništavanje finaliziranja ........................................................................ 43
7. Ponovno formatiranje diska ..................................................................... 44
GUIDE Plus+ (samo RDR-HX780/ HX785/HX980/HX1080) .......................45
Uvod u GUIDE Plus+ sustav........................................................................ 45
Prikaz popisa omiljenih programa (My TV) .................................................. 47
Promjene GUIDE Plus+ sustava .................................................................. 48
Traženje GUIDE Plus+ početnog kanala (Setup) ..................................... 48
Ručna promjena GUIDE Plus+ početnog kanala (Setup)...................... 48
Provjera programskih mjesta (Editor) .................................................... 49
Isključivanje programskih brojeva (Editor) ............................................. 49
Snimanje....................................................................................................50
Snimanje pomoću timera (GUIDE Plus+/Ručno/Easy Timer)
(RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080) ................................................... 50
Snimanje pomoću jedne tipke (GUIDE Plus+) ....................................... 50
Ručno podešavanje timera (Schedule) .................................................. 52
Snimanje Easy Timerom ........................................................................ 53
Korištenje funkcije brzog podešavanja timera ...................................... 54
Snimanje stereo i dvojezičnih programa ............................................... 54
Kreiranje poglavlja u naslovu ................................................................. 55
Snimanje pomoću timera (za RDR-HX680) ................................................. 55
Korištenje funkcije brzog podešavanja timera ...................................... 57
Snimanje stereo i dvojezičnih programa ............................................... 57
Kreiranje poglavlja u naslovu ................................................................. 57
Provjera/promjena/otkazivanje podešavanja timera (Schedule)
(za RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)............................................... 58
Provjera/promjena postavki timera........................................................ 58
Poništavanje postavki timera................................................................. 59
Provjera/promjena/otkazivanje podešenja timera (Timer List)
(za RDR-HX680) ..................................................................................... 59
Snimanje sa spojene opreme ...................................................................... 60
Snimanje sa spojene opreme pomoću timera (sinkronizirano snimanje)
(samo RDR-HX680).......................................................................... 61
Reprodukcija .............................................................................................63
Reprodukcija ................................................................................................ 63
Opcije reprodukcije................................................................................ 65
Ponavljanje reprodukcije određenog dijela (A-B Repeat)...................... 67
Ponavljanje reprodukcije (Repeat) ......................................................... 67
Izrada vlastitog programa (Programme) ................................................ 68
Napredne funkcije reprodukcije................................................................... 69
Pauziranje TV emisije (TV Pause/Pause Live TV) .................................. 69
Reprodukcija od početka programa koji se snima (Chase Play) .......... 69
Gledanje prethodno snimljenog programa dok se snima drugi
(istovremeno snimanje i reprodukcija) ............................................. 70
Traženje naslova/poglavlja/zapisa, itd......................................................... 70
, nastavlja se
7
Brisanje i editiranje .................................................................................. 72
Prije editiranja ............................................................................................... 72
Brisanje i editiranje naslova.......................................................................... 73
Editiranje više naslova odjednom (Multi-Mode)..................................... 73
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)......................................................... 74
Dijeljenje naslova (Divide) ....................................................................... 74
Brisanje i editiranje poglavlja........................................................................ 75
Dijeljenje poglavlja (Divide)..................................................................... 76
Brisanje poglavlja (Erase) ....................................................................... 76
Spajanje više poglavlja (Combine) ......................................................... 76
Izrada i editiranje playliste ............................................................................ 77
Premještanje Playlist naslova (Move)..................................................... 77
Spajanje više Playlist naslova (Combine)............................................... 77
Dijeljenje Playlist naslova (Divide) .......................................................... 77
Premještanje poglavlja (Move)................................................................. 78
Presnimavanje (HDD y DVD)................................................................. 79
Prije presnimavanja ...................................................................................... 79
Snimanje s HDD-a na DVD........................................................................... 80
Presnimavanje više naslova (Dubbing List).................................................. 80
Kopiranje diska (DVD Backup) ..................................................................... 83
Presnimavanje s HDD kamkordera ............................................................ 84
Prije presnimavanja s HDD kamkordera ...................................................... 84
Priprema za presnimavanje s HDD kamkordera .................................... 85
Presnimavanje jednim pritiskom tipke s HDD kamkordera
(ONE-TOUCH DUB) ............................................................................... 86
Presnimavanje s HDD kamkordera pomoću izbornika
(HDD-Cam Dubbing) .............................................................................. 86
Snimanje s DV kamkordera...................................................................... 88
Prije snimanja s DV kamkordera .................................................................. 88
Priprema za snimanje s DV kamkordera ................................................ 88
Presnimavanje cijele kasete u DV formatu (DV One Touch Dubbing) ......... 90
Snimanje odabranih scena (ručno snimanje) ............................................... 90
Reprodukcija s DV kamkordera ................................................................... 91
Music Jukebox.......................................................................................... 92
O funkciji Jukebox........................................................................................ 92
Priprema za uporabu funkcije Jukebox ....................................................... 92
Spajanje USB uređaja ............................................................................ 92
Kopiranje zapisa ili albuma (USB t HDD) ............................................ 92
Kopiranje audiozapisa (DISK t HDD)................................................... 93
Kopiranje zapisa ili albuma na HDD (HDD y HDD) .............................. 93
Reprodukcija audiozapisa putem funkcije Jukebox/USB uređaja .............. 94
Dodavanje audiozapisa u Playlistu (samo HDD).................................... 95
Opcije reprodukcije ................................................................................ 95
Ponavljanje reprodukcije (Repeat).......................................................... 95
Izrada vlastitog programa (Programme) (samo USB uređaj) ................. 96
Organizacija audiozapisa u Music Jukeboxu (samo HDD) .......................... 97
8
Photo Album ..............................................................................................98
O funkciji "Photo Album"............................................................................... 98
Priprema za uporabu funkcije "Photo Album"............................................. 98
Spajanje USB uređaja ............................................................................ 98
Kopiranje JPEG slika na HDD (DISK/USB t HDD).............................. 98
Kopiranje svih JPEG slika sa spojenog USB uređaja
(USB t DVD-RW/DVD-R)............................................................... 99
Kopiranje JPEG slika ili albuma na HDD (HDD t HDD) .................... 100
Kopiranje JPEG albuma na disk (HDD t DVD-RW/DVD-R) .............. 100
Kopiranje JPEG slika na disk (HDD t DVD-RW/DVD-R)................... 101
Uporaba liste "Photo Album"..................................................................... 102
Reprodukcija slideshowa..................................................................... 104
Kreiranje slideshowa s omiljenom glazbom i grafičkim efektima
(x-Pict Story) (samo HDD).................................................................... 105
Organizacija JPEG slika na HDD-u............................................................ 107
Ispis JPEG slika ......................................................................................... 108
Podešavanja uređaja...............................................................................110
Podešavanje kvalitete slike........................................................................ 110
Uporaba izbornika Setup............................................................................. 113
Podešavanje postavki diska (Disc Setup).................................................. 113
Postavke rekordera (Basic) ........................................................................ 114
Postavke antenskog prijema (Tuner) ......................................................... 116
Video postavke (Video In/Out) ................................................................... 119
Postavke ulaza zvuka (Audio In) ................................................................ 120
Postavke izlaza zvuka (Audio Out)............................................................. 121
Postavke jezika (Language) ....................................................................... 123
Postavke snimanja (Recording) ................................................................. 124
Postavke reprodukcije (Playback) ............................................................. 125
HDMI postavke (HDMI Output) .................................................................. 127
Ostala podešenja (Options) ....................................................................... 129
Ostala podešenja (Options 2) .................................................................... 131
Dodatne informacije................................................................................132
U slučaju problema .................................................................................... 132
Resetiranje rekordera................................................................................. 139
Diskovi za snimanje i reprodukciju ............................................................ 140
Diskovi koji se mogu reproducirati ............................................................ 142
O modu snimanja/presnimavanja .............................................................. 143
Popis kodova jezika ................................................................................... 147
Kodovi područja......................................................................................... 147
Napomene o ovom rekorderu.................................................................... 148
O MP3 audiozapisima, JPEG slikovnim datotekama, DivX
videodatotekama i i.Link sustavu ........................................................ 149
Tehnički podaci.......................................................................................... 151
9
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Daljinski upravljač
RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080
RDR-HX680
A HDD (33)
F INPUT (odabir ulaza) (60)
Snima na ili reproducira naslove s
tvrdog diska.
DVD (33)
Snima na ili reproducira naslove s
DVD-a.
B @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(25)
Uključuje ili isključuje rekorder.
C Z (otvaranje/zatvaranje) (33)
Otvara ili zatvara uložnicu diska.
D PROG (program) +/– (33)
Tipka + ima ispupčenje*.
E Brojčane tipke (70)
10
Brojčana tipka 5 ima ispupčenje*.
Odabire ulaz.
G AUDIO (65)
Tipka AUDIO ima ispupčenje*.
H CLEAR (39, 67, 68)
I TV/DVD (23)
Za odabir izmeñu TV moda i DVD
moda.
J SUBTITLE (65)
Zelena tipka (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (45)
K ANGLE (65, 104)
Mijenja kut ili rotira sliku tijekom
slideshowa.
Žuta tipka (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (45)
L Crvena tipka (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (45)
M PLAY MODE (67, 70)
Plava tipka (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (45)
N GUIDE (za RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080) (45)
Prikazuje izbornik GUIDE Plus+®
sustava.
TIMER (za RDR-HX680) (55)
O SYSTEM MENU (110)
TITLE LIST (35, 63, 73)
TOP MENU (63)
P INFO (informacije) (samo RDRHX780/HX785/HX980/HX1080)
(46)
Prikazuje informacije o programu.
Q MENU (63)
Prikazuje izbornik diska.
R </M/m/,/ENTER (25)
S O RETURN (25)
T DISPLAY (38)
Prikazuje status reprodukcije ili
informacije o disku.
U ./> (naprijed/natrag)
(65, 95)
PAGE +/– (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (46)
Mijenja stranice liste programa.
T/U (prethodna scena/
sljedeća scena) (65)
mc^/yCM (pretraživanje/usporena reprodukcija/
zaustavljanje slike) (45, 65, 95)
DAY +/– (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (46)
Mijenja listu programa prema danu.
H (reprodukcija) (63, 104)
X (pauza) (34, 65, 95, 104)
x (stop) (63, 94, 104)
Tipka H ima ispupčenje*.
V TV PAUSE (69)
W z REC (33)
x REC STOP (33)
HDD/DVD DUB (80)
Započinje presnimavanje trenutno
reproduciranog naslova ili poništava
presnimavanje.
REC MODE (33)
Odabire mod snimanja.
X TV @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (23)
TV t (odabir ulaza) (23)
TV 2 (glasnoća) +/– (23)
TV PROG (program) +/– (23)
Tipka + ima ispupčenje*.
Y ZOOM (samo RDR-HX680) (104)
Zumira sliku tijekom slideshowa.
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
, nastavlja se
11
Prednja strana uređaja
A @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (25)
B X (senzor daljinskog upravljača)
(23)
C Uložnica diska (33)
D Pokazivač (13)
E Z (otvaranje/zatvaranje) (33)
F N (reprodukcija) (63, 104)
Tipka N ima ispupčenje*.
G x (stop) (63, 94, 104)
H z REC (33)
I HDD (33)
Snima na ili reproducira naslove s
tvrdog diska. HDD indikator svijetli
kad je odabran tvrdi disk.
DVD (33)
Snima na ili reproducira naslove s
DVD-a. DVD indikator svijetli kad je
odabran DVD.
J x REC STOP (33)
K PROGRAM +/– (33)
Tipka + ima ispupčenje*.
L INPUT (odabir ulaza) (60)
Odbire ulaz.
M Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/
VIDEO/L(MONO) AUDIO R) (29)
Na ove priključnice spojite
videorekorder ili sličan ureñaj.
12
N ONE-TOUCH DUB (86, 90)
Započinje presnimavanje sa spojene
digitalne videokamere.
O Priključnica a DV IN (88)
Za spajanje DVD kamkordera.
P + USB priključnica (tipa A)
(92, 98)
Za spajanje USB ureñaja.
Q PictBridge USB priključnica
(tipa B) (108)
Za spajanje PictBridge-kompatibilnog
pisača.
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Možete zaključati rekorder kako biste spriječili slučajnu promjenu podešenja.
Dok je rekorder isključen, zadržite pritisnutom tipku x (stop) na rekorderu dok se na
pokazivaču ne pojavi "LOCKED". Dok je
podešen Child Lock, rekorderom se ne
može rukovati te je moguće samo snimanje
pomoću timera i Synchro-Recording (samo
RDR-HX680). Želite li otključati rekorder,
zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
rekorderu dok se na pokazivaču ne pojavi
"UNLOCKED".
Pokazivač na prednjoj strani uređaja
A SYNCHRO REC indikator (samo
RDR-HX680) (61)
Svijetli kad je rekorder podešen u
pripravno stanje za Synchro-Recording.
B Indikatori za:
C vrijeme reprodukcije
C broj trenutnog naslova/poglavlja/
zapisa/indeksnog broja
C vrijeme snimanja/mod snimanja
C sat
C broj programa
C EPG oznaka (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080) (45)
"EPG" se prikazuje kod prijema
GUIDE Plus + podataka.
C izravno snimanje TV programa (33):
Natpis "TV" se pojavljuje na zadnja
dva mjesta na pokazivaču.
C Indikator NTSC (115, 120)
Svijetli kad je odabran NTSC sustav
boje.
D Indikator VPS/PDC (53, 57)
Svijetli kad je uključena funkcija VPS/
PDC.
E Indikator timera (50, 55)
Svijetli kad je podešen timer za
snimanje.
F Vrsta diska
Svijetli kad je umetnut DVD-R ili
DVD-RW na koji se može snimati.
G Indikator komandnog moda
(129)
Prikazuje komandni mod daljinskog
upravljača.
Kad je komandni mod rekordera podešen
na "3" (standardno podešenje), neće se
pojaviti ili "1" ili "2".
H Status snimanja
I Indikator smjera presnimavanja
J Status reprodukcije
, nastavlja se
13
Stražnja strana uređaja
A Priključnice AERIAL IN/OUT (15)
B Priključnice LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L/VIDEO) (18, 21)
C Priključnica LINE 1/DECODER
(28)
D Priključnica G-LINK (samo
RDR-HX780/HX785/HX980/
HX1080) (16)
Za spajanje set top box kontrolera.
E Priključnica HDMI OUT
(multimedijalni izlaz visoke
definicije) (18, 21)
14
F Priključnice DIGITAL OUT
(COAXIAL) (21)
G Priključnica AC IN (22)
H Priključnica LINE 3 – TV (18)
I Priključnica LINE 2 OUT
(S VIDEO) (18)
J Priključnice COMPONENT
VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)
(18)
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 6 kako biste spojili
i podesili rekorder. Mrežni kabel spojite tek
u "Koraku 4: Spajanje mrežnog kabela" na
str. 22.
b Napomene
C U poglavlju "Tehnički podaci" (str. 151)
pogledajte popis isporučenog pribora.
C Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli
pojavu neželjenih šumova.
C Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
C Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji nema SCART ili video ulaznu
priključnicu.
C Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz
mrežne utičnice svaki ureñaj kojeg mislite spojiti.
Korak 1: Spajanje
antenskog kabela i set
top box kontrolera
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja
antene. Koristite li način povezivanja A, NEMOJTE podesiti "LINE 1 In" na "Decoder"
u izborniku "Video In/Out" (str. 120).
Ako
Spojite na način
Imate set top box
prijemnik
A (str. 16)
Nemate set top box
prijemnik
B (str. 17)
b Napomene
C Ako je vaša antena ravni kabel (300-ohmski dvostruki kabel), koristite vanjski antenski priključak
(opcija) za spajanje antene na rekorder.
C Imate li zasebne kabele za AERIAL antene, koristite mikser AERIAL UHF/VHF valnih područja
(opcija) za spajanje antene na rekorder.
C Odspojite li mrežni kabel rekordera, nećete moći
gledati signale sa spojenog set top box prijemnika.
, nastavlja se
15
A: Spajanje set top box prijemnika (samo RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080)
Uz ovakav način povezivanja možete snimati bilo koji program sa set top box prijemnika.
Za gledanje kabelskih programa, potrebno je uskladiti programsku poziciju na rekorderu s
programom na set top box prijemniku.
Postavite set top box kontroler blizu
daljinskog senzora na
set top box prijemniku.
Zid
Set top box
prijemnik
Set top box
kontroler
(str. 17)
Antenski kabel*1
(opcija)
SCART kabel*2
(opcija)
na AERIAL IN
na G-LINK
DVD rekorder
na AERIAL OUT
TV prijemnik
Antenski kabel
(isporučen)
na antenski ulaz
: tok signala
*1
Ako vaš set top box prijemnik nema antenski izlaz, spojite antenu na AERIAL IN priključnicu
rekordera.
*2
Spojite samo ako vaš set top box prijemnik posjeduje SCART priključnicu.
Ako set top box može reproducirati RGB signale
Ovaj rekorder prihvaća RGB signale. Ako set top box posjeduje istu mogućnost, povežite
priključnicu TV SCART na set top box prijemniku s priključnicom LINE 1/DECODER na
rekorderu i podesite "LINE 1 In" na "RGB" u izborniku "Video In/Out" (str. 120). Pogledajte
upute za uporabu set top box prijemnika.
16
Uporaba kontrolne funkcije set top box prijemnika
Kontrolna funkcija set top box prijemnika se može koristiti uz način povezivanja A.
Pri uporabi kontrolne funkcije set top box prijemnika:
– Rekorderu upravlja set top box prijemnikom putem isporučenog set top box kontrolera.
– Rekorder upravlja programima na set top box prijemniku za snimanje pomoću timera.
– Možete koristiti daljinski upravljač rekordera za promjenu programa na set top box
prijemniku kad god su rekorder i set top box prijemnik uključeni istodobno.
Nakon što izvedete povezivanje A, provjerite da li rekorder pravilno upravlja set top box
prijemnikom (str. 26).
B: Spajanje samo pomoću antenskog kabela (bez set top box
prijemnika)
Koristite ovaj način povezivanja za gledanje kabelskih programa bez set top box prijemnika
i takoñer ako ste spojili samo antenu.
Tako možete snimati bilo koji program odabirom njegova broja na rekorderu.
Zid
na AERIAL IN
DVD rekorder
na AERIAL OUT
TV prijemnik
na antenski ulaz
Antenski kabel (isporučen)
: tok signala
17
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja A do E, ovisno o priključnicama na vašem TV
prijemniku, projektoru ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika). Na taj način
ćete moći gledati sliku.
TV prijemnik
Audio/video
kabel
(opcija)
TV, projektor ili audio
komponenta
na LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART kabel (opcija)
(žuti)
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
na COMPONENT
VIDEO OUT
(zeleno)
(plavo)
Komponentni video
kabel (opcija)
18
S-video kabel
(opcija)
HDMI kabel
(opcija)
(crveno)
TV, projektor ili
audio komponenta
: tok signala
na HDMI OUT
na LINE 2 OUT
(S VIDEO)
TV, projektor ili
audio komponenta
TV, projektor ili
audio komponenta
A Spajanje preko SCART ulazne
priključnice
Kad podešavate "LINE 3 Out" na "S-Video"
ili "RGB" u "Video In/Out" (str. 119),
upotrijebite SCART kabel koji odgovara
odabranom signalu.
Kad spajate na HDMI priključnicu
Slijedite donje korake. Nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI priključnicu i priključak.
1
B Spajanje preko video ulaza
Moći ćete uživati u standardnoj kvaliteti
slika.
Pažljivo poravnajte HDMI priključnicu
na stražnjoj strani rekordera i HDMI priključak tako da provjerite njihov oblik.
Priključak ne smije biti okrenut naopako
ili neravan.
C Spajanje preko S VIDEO ulazne
priključnice
Dobit ćete sliku visoke kvalitete.
D Spajanje preko komponentnih video
ulaza (Y, PB/CB, PR/CR)
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/
625p, trebate koristiti ovaj način spajanja i
podesiti "Progressive" na "Compatible" u
"Easy Setup" izborniku (str 25). Nakon toga
podesite "Component Video Out" na
"Progressive" u izborniku "Video In/Out"
kako biste uključili progresivni videosignal.
Za detalje pogledajte "Component Video
Out" na str. 119.
E Spajanje preko HDMI priključnice
Uz uporabu certificiranog HDMI kabela
(opcija) možete uživati u visokoj kvaliteti
digitalne slike i zvuka preko HDMI OUT
priključnice.
Spajate li Sony TV prijemnik kompatibilan s
funkcijom "Control for HDMI" , pogledajte
str. 20.
Za gledanje slike sa spojenog set top box
prijemnika samo putem SCART kabela,
uključite rekorder.
Priključak je okrenut
naopako
2
Nije ravan
Umetnite HDMI priključak ravno u
HDMI priključnicu.
Nemojte ga savijati ili primjenjivati
silu.
b Napomene
C Prilikom pomicanja rekordera obavezno odspojite
HDMI kabel.
C Budite pažljivi ako stavljate rekorder sa spojenim
HDMI kabelom u ormarić jer se HDMI priključnica ili kabel mogu oštetiti.
C Nemojte zakretati HDMI priključak prilikom
spajanja ili odspajanja iz HDMI priključnice
kako biste izbjegli oštećenja.
Pri reprodukciji slike širokog formata
Ponekad snimljena slika neće stati na zaslon
vašeg TV prijemnika. Za promjenu veličine
slike, pogledajte str. 125.
Ako spojite uređaj na videorekorder
Spojite videorekorder u LINE 1/DECODER
priključnicu na rekorderu (str. 28).
, nastavlja se
19
b Napomene
C Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od
jedne vrste video kabela odjednom.
C Nemojte istodobno izvesti povezivanja A i E.
C Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SCART priključnica, TV ulaz automatski se podešava na rekorder pri pokretanju reprodukcije.
Ako je potrebno, pritisnite tipku t TV na
daljinskom upravljaču želite li vratiti ulaz na
TV prijemnik.
C Spajate li rekorder na TV sa SMARTLINK
funkcijom, podesite "Line 3 Out" na "Video" u
izborniku "Video In/Out".
C Nije moguće spojiti HDMI OUT priključnicu
(način spajanja E) s DVI priključnicama koje ne
podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice
na računalnim monitorima).
C Komponentni video i RGB signali se ne reproduciraju kad koristite HDMI vezu.
* Ovaj DVD rekorder sadrži High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Značajka SMARTLINK (samo
za SCART vezu)
Ako priključeni TV prijemnik (ili druga
priključena oprema, kao što je set top box)
podržava SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 ili T-V LINK*5, ovaj rekorder
omogućuje sljedeće SMARTLINK
funkcije:
C TV Direct Rec (str. 34)
C One Touch Play (str. 64)
C Preset Download
Možete kopirati podatke iz TV prijemnika
u rekorder i podesiti rekorder prema tim
podacima u "Easy Setup" postupku.
C NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer korištenjem NexTView Download funkcije na
svom TV prijemniku.
Priprema SMARTLINK značajki
Podesite "Line 3 Out" na "Video" u izborniku
"Video In/Out" (str. 119) i "SMARTLINK"
na "This Recorder Only" u izborniku
"Options" (str. 130).
20
b Napomene
C Za pravilno funkcioniranje značajke
SMARTLINK potreban vam je potpuno ožičeni
21-pinski SCART kabel.
Za ovo povezivanje pogledajte takoñer upute
vašeg TV prijemnika.
C Ne reagiraju svi TV prijemnici na gore opisane
funkcije.
*1
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Grundig.
*2
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni
znakovi tvrtke Philips.
*3
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni znakovi
tvrtke Panasonic.
*4
"EURO VIEW LINK" je zaštitni znak tvrtke
Toshiba.
*5
"T-V LINK" je zaštitni znak tvrtke JVC.
O funkcijama "Control for
HDMI" za 'BRAVIA' Sync
(samo za HDMI vezu)
Ako HDMI kabelom (opcija) spojite Sony
komponente kompatibilne s funkcijom
"Control for HDMI", na raspolaganju su
vam sljedeće funkcije koje pojednostavljuju
rukovanje:
C One-Touch Play (str. 64)
C System Power-Off
Kad isključite TV prijemnik njegovim
daljinskim upravljačem, automatski se
isključuju i komponente kompatibilne s
funkcijom "Control for HDMI". Meñutim,
rekorder se ne isključuje dok snima ili
presnimava, čak i ako isključite TV.
C 'BRAVIA' Sync prikaz
Možete upravljati rekorderom pritiskom
tipke SYNC MENU na daljinskom
upravljaču TV-a.
b Napomene
C Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute
za uporabu komponente.
C Funkciju 'BRAVIA' Sync prikaza možete
koristiti samo kad spojeni TV ima tipku SYNC
MENU. Za detalje o 'BRAVIA' Sync, pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
C Za uporabu 'BRAVIA' Sync značajki, podesite
"Control for HDMI" na "On" (standardno podešenje) u izborniku "HDMI Output" (str. 129).
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem TV prijemniku,
projektoru ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika) kako biste omogućili
reprodukciju zvuka.
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Stražnji (L)
Stražnji (R)
Audio komponenta s
dekoderom
Prednji (L)
Prednji (R)
Središnji
Subwoofer
na koaksijalni/HDMI digitalni ulaz
ili
HDMI kabel
(opcija)
Koaksijalni digitalni kabel
(opcija)
na DIGITAL OUT (COAXIAL)
na HDMI OUT
DVD rekorder
na LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
(žuti)
(bijeli)
(crveni)
(žuti)*
(bijeli)
Audio/video kabel
(opcija)
: tok signala
(crveni)
TV, projektor ili
audio komponenta
* Žuta priključnica koristi se za videosignale (str. 18).
A Digitalna ulazna audio priključnica
Ako vaša audio komponenta ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i
digitalnu ulaznu priključnicu, upotrijebite
ovaj način spajanja. Možete uživati u Dolby
Digital (5.1 kanala), DTS (5.1 kanala) i
MPEG audio (5.1 kanala) surround efektima.
Spojite li Sony audio komponentu kompatibilnu s funkcijom "Control for HDMI",
pogledajte upute za uporabu te komponente.
, nastavlja se
21
B Ulazne audio priključnice L/R
(lijevo/desno)
Kod ovog načina spajanja, zvuk se reproducira preko oba zvučnika na TV prijemniku
ili audio komponenti.
z Savjet
Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika,
pogledajte upute uz opremu koju priključujete.
b Napomene
C Nemojte spajati audio izlaze svog TV prijemnika
na LINE IN (R-AUDIO-L) priključnice u isto
vrijeme. Na taj način pojavit će se neželjeni
šumovi u zvučnicima TV prijemnika.
C Kod povezivanja B ne spajajte priključnice LINE
IN (R-AUDIO-L) i LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
na audio izlaze TV prijemnika istovremeno. Na
taj način pojavit će se neželjeni šumovi u
zvučnicima TV prijemnika.
C Nakon što ste izvršili spajanja na način A, izvedite prikladna podešavanja u izborniku "Audio
Out" (str. 121). U protivnom se iz zvučnika neće
čuti zvuk ili će se čuti glasan šum.
C Ako spojite rekorder s audio komponentom
pomoću HDMI kabela, potrebno je učiniti nešto
od sljedećeg:
– Spojiti audio komponentu s TV prijemnikom
pomoću HDMI kabela, ili
– Spojiti rekorder s TV prijemnikom pomoću
video kabela koji nije HDMI (komponentni
video kabel, S VIDEO kabel ili audio/video
kabel).
*1
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
Dolby Laboratories.
*2
Proizvedeno prema licenci pod SAD patentom
br.: 5,451,942 i drugim patentima u SAD-u i u
svijetu, objavljenim ili u postupku. "DTS" i
"DTS Digital Out" su zaštitni znakovi Digital
Theater Systems, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
22
Korak 4: Spajanje
mrežnog kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu na rekorderu. Nakon toga
priključite kabele napajanja rekordera i TV
prijemnika u mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja mrežnog kabela morate pričekati
nekoliko trenutaka prije rukovanja
rekorderom. Rekorderom možete upravljati kad se pojave indikatori na pokazivaču
i kad rekorder uñe u pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 28), svakako priključite mrežni
kabel tek nakon što završite sva ostala
spajanja.
na AC IN
na mrežnu utičnicu
Korak 5: Priprema
daljinskog upravljača
Rekorderom možete upravljati pomoću priloženog daljinskog upravljača. Umetnite dvije
R6 (veličine AA) baterije pazeći da oznake
3 i # odgovaraju oznakama + i – u pretincu
za baterije. Pri korištenju daljinskog upravljača, usmjerite upravljač prema senzoru X
na rekorderu.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača
Možete podesiti signal daljinskog upravljača
tako da se njime može upravljati i TV
prijemnikom.
b Napomene
C Ovisno o priključenom ureñaju, možda nećete
moći koristiti neke ili sve tipke za upravljanje
TV prijemnikom.
C Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni
kodni broj se briše.
Brojčane
tipke
b Napomene
C Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje
na drugim Sony DVD rekorderima ili ureñajima
koje posjedujete, promijenite broj komandnog
moda za ovaj rekorder (str. 24).
C Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli
opasnost curenja ili korozije. Nemojte dodirivati
tekućinu golim rukama ako doñe do curenja.
Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite tekućinu iz pretinca za baterije i umetnite nove na
baterije.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
(s oznakom X na prednjoj strani ureñaja) jakom
svjetlu, poput izravnog sunčevog svjetla ili svjetiljaka. Rekorder možda neće reagirati na daljinski
upravljač.
C Kad mijenjate baterije u daljinskom upravljaču,
kodni broj i komandni mod se mogu resetirati na
tvorničke postavke. Ponovno podesite odgovarajući kodni broj i komandni mod.
1
Držite pritisnutu tipku TV ?/1 na
donjem dijelu daljinskog upravljača.
Nemojte pritisnuti tipku ?/1 na gornjem
dijelu daljinskog upravljača.
2
Unesite kodni broj proizvođača
pomoću brojčanih tipaka dok je
pritisnuta tipka TV ?/1.
Primjerice, za unos kodnog broja "09",
prvo pritisnite "0" i zatim "9". Nakon
unosa znamenaka, otpustite tipku TV
?/1.
, nastavlja se
23
Kodni brojevi TV prijemnika kojima
možete upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte
unijeti jedan po jedan broj dok ne pronañete koji radi s vašim TV prijemnikom.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (standardni)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Hitachi
24
Možete rukovati sljedećim funkcijama:
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje
smetnje u radu drugih Sony DVD rekordera
ili ureñaja, promijenite broj komandnog
moda ovog rekordera i priloženog daljinskog
upravljača tako da bude različit od drugog
Sony rekordera ili ureñaja, nakon provedenog
postupka podešavanja "Korak 6: Easy Setup".
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača
je "3" (standardno podešenje). Broj komandnog moda možete provjeriti na pokazivaču
ureñaja. Detalje potražite na str. 129.
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog
upravljača je "3" (standardno podešenje).
Ako se komandni modovi daljinskog
upravljača i rekordera razlikuju, daljinski
upravljač ne radi. Podesite isti komandni
mod.
Tipke
Funkcije
TV ?/1
Uključuje i isključuje
TV prijemnik
TV 2
(glasnoća) +/–
Podešava glasnoću
zvuka na TV-u
TV PROG +/–
Odabire program na
TV prijemniku
Možete promijeniti programsku poziciju
rekordera pomoću brojčanih tipaka.
TV t
Mijenja izvor ulaznog
signala
Primjer: za kanal 50
Pritisnite "5", "0" i zatim ENTER.
(odabir ulaza)
Funkcija tipke TV/DVD
(samo kod SCART veze)
Pomoću tipke TV/DVD izmjenjuju se TV i
DVD mod. Pritisnite tipku TV/DVD kad je
ureñaj zaustavljen ili se na TV zaslonu ne
pojavi izbornik. Usmjerite daljinski upravljač
prema rekorderu kad koristite tu tipku.
TV mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner TV-a. Kad pokrenete reprodukciju,
ulazni izvor TV-a se automatski podesi na
rekorder.
DVD mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner DVD-a.
Za provjeru trenutnog moda pritisnite
DISPLAY (str. 38).
24
Ako imate Sony DVD uređaj ili
više Sony DVD rekordera
Promjena programske pozicije
rekordera pomoću daljinskog
upravljača
Korak 6: Easy Setup
Izvedite osnovna podešavanja slijedeći upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
Pripazite da ne odspojite kabele ili prekinete
"Easy Setup" funkciju tijekom postupka.
* Samo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080
1
Uključite rekorder i TV prijemnik te
odaberite ulazni signal TV prijemnika
tako da se signal iz rekordera pojavi
na TV zaslonu.
Pojavi se izbornik "Language".
C Ako se izbornik "Language" ne pojavi,
odaberite "Easy Setup" u izborniku
"Basic" u "Initial Setup" u sistemskom
izborniku (str. 115).
2
Odaberite jezik izbornika tipkama
</M/m/, i pritisnite ENTER.
Pojavi se uvodna poruka.
3
Tipkama M/m odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
Slijedite poruke na zaslonu za sljedeća
podešenja.
Auto Channel Setting
C Ako ste spojili TV prijemnik bez funkcije SMARTLINK, odaberite "Auto
Scan". Zatim odaberite zemlju/regiju
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Redoslijed programa bit će podešen u
skladu s odabranom zemljom/regijom.
C Ako ste spojili TV prijemnik s
funkcijom SMARTLINK, odaberite
"Download from TV". Zatim odaberite
zemlju/regiju tipkama </, i pritisnite ENTER. Podaci s tunera će se
kopirati s TV-a na rekorder. (Detalje
potražite u uputama za uporabu TV-a.)
C Ako želite preskočiti ovo podešavanje,
odaberite "Do not set".
Za ručno podešavanje redoslijeda
programa pogledajte str. 116.
Clock Setting
C Odaberite "Auto" ako vaš lokalni program emitira vremenski signal. Pojavi
se izbornik "Auto Clock Setting".
Tipkama </,/m odaberite program
koji emitira vremenski signal i zatim
"Start" te pritisnite ENTER.
Ako ne možete pronaći vremenski
signal, pritisnite O RETURN i ručno
podesite točno vrijeme.
C Odaberite "Manual" za ručno podešavanje točnog vremena. Pojavi se
izbornik "Manual Clock Setting".
1
Tipkama </, odaberite svoju
vremensku zonu i pritisnite m.
2
Tipkama </, odaberite "On"
ako ste na ljetnom vremenu i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama </M/m/, odaberite
dan, mjesec, godinu, sate i minute
i pritisnite ENTER za pokretanje
sata.
TV Type (str. 125)
C Imate li wide screen TV, odaberite
"Wide (16:9)".
C Imate li standardni, odaberite "Standard
(4:3)". To će odrediti način prikazivanja
wide screen slika na TV zaslonu.
, nastavlja se
25
Progressive
Kad putem priključnica COMPONENT
VIDEO OUT ovaj rekorder spojite na
TV koji podržava progresivni format,
odaberite "Compatible".
HDD Caution messages
Pročitajte poruke upozorenja u vezi s
HDD-om i pritisnite ENTER,
4
Tipkama M/m odaberite "Finish
Setup" i pritisnite ENTER.
"Easy Setup" postupak je dovršen. Prijeñite na "Podešavanje GUIDE Plus+®
sustava (samo RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080)" (str. 26) kako bi se
mogao koristiti Gemstar GUIDE Plus+
elektronski programski vodič.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
z Savjet
Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" u "Basic" unutar "Initial Setup" u
sistemskom izborniku (str. 115).
Podešavanje GUIDE Plus+®
sustava (samo RDR-HX780/
HX785/ HX980/HX1080)
Slijedite dolje opisane korake za podešavanje
set top box prijemnika za GUIDE Plus+
sustav.
1
Pritisnite GUIDE.
Pojavi se izbornik za osnovno podešavanje GUIDE Plus+ sustava.
26
2
Odaberite opciju tipkama M/m i pritisnite ENTER. Zatim podesite svaku
opciju.
Language
Odaberite jezik izbornika tipkama M/m
i pritisnite ENTER.
Country
Odaberite zemlju/područje tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
Postal Code
Unesite poštanski broj tipkama </M/
m/, i pritisnite ENTER.
Ako je opcija "Country" podešena na
"Others", ne može se unijeti poštanski
broj i GUIDE Plus+ sustav neće potražiti
početni kanal.
C Ako ne trebate podesiti GUIDE Plus+
sustav, pritisnite SYSTEM MENU za
izlazak.
C Čak i ako ne možete koristiti GUIDE
Plus+ sustav tamo gdje živite, možete
ipak podesiti ručno snimanje. Pogledajte "Ručno podešavanje timera
(Schedule)" na str. 52.
External Receiver 1/External
Receiver 2/External Receiver 3 (samo
kod spajanja set top box prijemnika)
1 Pritisnite ENTER za odabir
"Continue".
2
Tipkama M/m odaberite vrstu set top
box prijemnika i pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite davatelja
usluga i pritisnite ENTER.
4
Odaberite marku set top box
prijemnika tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
Odaberete li "Other providers",
možete odabrati marku prijemnika s
popisa svih dostupnih marki.
Ako marka vašeg prijemnika nije na
popisu, odaberite "???".
Popis marki prijemnika se stalno
ažurira tako da se vaš model može
pojaviti kasnije. Odaberite svoj
model kad bude dostupan. Dotad
odaberite "???".
5
Odaberite način spajanja kojeg ste
upotrijebili za set top box tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
Ako je set top box prijemnik spojen
s rekorderom na način A, odnosno i
antenskim i SCART kabelom, odaberite "Line1" ili "Antenna". Izbornik
zatraži potvrdu postupka.
6
Pritisnite ENTER za odabir
"Continue".
Video izbornik se prebacuje na
odreñeni programski broj.
7
3
Odaberite "YES" tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
Ako se Video izbornik ne prebaci na
željeni programski broj, odaberite
"NO" i pritisnite ENTER dok se
Video izbornik ne prebaci na željeni
programski broj.
b Napomene
C Popis vanjskih prijemnika kojima se može upravljati pomoću GUIDE Plus+ sustava se stalno
ažurira i odašilje pomoću signala GUIDE Plus+
sustava. Od trenutka proizvodnje vašeg prijemnika do trenutka njegove prve ugradnje, možda
se na popis dodaju kodovi novih vanjskih
prijemnika.
C Ako vanjski prijemnik još nije na popisu ili njime
rekorder ne upravlja pravilno, obratite se službi
za korisnike i navedite marku i model svog
vanjskog prijemnika.
Pričvršćivanje set top box kontrolera na
set top box prijemnik
Nakon što potvrdite da se pomoću set top
box kontrolera može upravljati set top box
prijemnikom, učvrstite kontroler na mjesto.
1
Skinite zaštitu s dvostrane samoljepljive
vrpce.
2
Učvrstite kontroler tako da se nalazi
odmah iznad senzora daljinskog
upravljača na set top box prijemniku.
Isključite rekorder za prijem podataka
GUIDE Plus+ sustava.
Za prijem podataka iz GUIDE Plus+
sustava, vaš rekorder mora biti isključen dok se ne upotrebljava. Ako je
rekorder spojen na set top box prijemnik, obavezno ostavite set top box
uključen. Nakon početnog podešavanja, može trebati 24 sata do prijema
popisa TV programa.
b Napomena
Nije moguće podesiti sustav tunera ili "OSD
Language" na zemlju/regiju ili jezik koji sustav
GUIDE Plus+ ne podržava.
Promjena osnovnih GUIDE Plus+ postavki
1
2
Pritisnite GUIDE.
Ako ne možete postići upravljanje set top
box prijemnika pomoću rekordera
3
Provjerite spajanje i položaj set top box
kontrolera (str. 16).
Ako set top box prijemnik i dalje ne reagira
na naredbe rekordera, pogledajte upute za
uporabu set top box prijemnika i obratite se
kabelskoj ili satelitskoj tvrtki kako biste
pokušali nabaviti kompatibilan set top box
prijemnik.
Tipkama M/m odaberite "Basic Setup" i
pritisnite ENTER.
4
Ponovite postupak od koraka 2 iz poglavlja "Podešavanje GUIDE Plus+®
sustava (samo RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080)" na str. 26.
Odaberite "Setup" u izborniku tipkama
M/, i pritisnite ENTER.
27
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem
Nakon što izvadite mrežni kabel rekordera iz utičnice, spojite videorekorder ili sličan ureñaj
na LINE IN priključnice rekordera.
Upotrijebite DV IN priključnicu na prednjoj strani rekordera ako ureñaj ima DV izlaznu
priključnicu (i.LINK priključnica) (str. 88).
Takoñer pogledajte upute uz ureñaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, pogledajte "Snimanje sa spojenih ureñaja" na str. 60.
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnicu LINE 1/DECODER na
ovom rekorderu.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel (opcija)
na { LINE 1/DECODER
na SCART ulaz
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
b Napomene
C Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
C Ako signal iz rekordera prolazi preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku.
DVD rekorder
Videorekorder
TV prijemnik
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan način.
Želite li gledati videokasete, koristite drugi linijski ulaz na svom TV prijemniku.
Linijski ulaz 1
Videorekorder
DVD rekorder
TV prijemnik
Linijski ulaz 2
C SMARTLINK opcija nije dostupna ako ureñaje povezujete preko priključnice LINE 1/DECODER na
DVD rekorderu.
C Za gledanje slike s videorekordera ili sličnog ureñaja putem rekordera dok je on u pripravnom stanju,
podesite "Power Save" na "Off" (standardna postavka) u izborniku "Basic" (str. 115).
C Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV prijemnik
pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
C Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete moći gledati sliku s priključenog videorekordera.
28
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na LINE 2 IN priključnicu rekordera. Ako
ureñaj kojeg priključujete ima S-video priključnicu, možete upotrijebiti S-video kabel umjesto
audio/video kabela.
Videorekorder i sl.
S-video kabel
(opcija)
Audio/video kabel
(opcija)
na LINE 2 IN
DVD rekorder
: tok signala
z Savjet
Ako priključeni ureñaj emitira samo mono zvuk, spojite samo ulazne priključnice L(MONO) i VIDEO
na prednjoj strani rekordera. Nemojte spajati priključnicu R.
b Napomene
C Nemojte spajati žuti LINE IN (VIDEO) priključak ako koristite S-video kabel.
C Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog ureñaja koji je
svojom izlaznom priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum
(povratna veza).
C Nemojte u isto vrijeme koristiti više od jedne vrste video kabela za spajanje rekordera i TV prijemnika.
29
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik (samo
RDR-HX680)
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder preko LINE 1/DECODER priključnice.
Prilikom spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog snimanja, pogledajte upute u nastavku.
Ako želite upotrebljavati ovaj način spajanja, NEMOJTE podesiti opciju "LINE 1 In" na
"Decoder" u izborniku "Video In/Out" (str. 120).
Satelitski prijemnik,
CanalSat itd.
TV prijemnik
SCART kabel (opcija)
na SCART ulaz
na { LINE 1/DECODER
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
Ako satelitski prijemnik emitira RGB
signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako satelitski prijemnik može emitirati RGB signale,
spojite TV SCART priključnicu na satelitskom prijemniku s LINE 1/DECODER priključnicom na rekorderu te podesite "LINE
1 In" na "RGB" u izborniku "Video In/Out"
(str. 120). Pogledajte upute uz set top box
prijemnik.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog
snimanja (Synchro Rec)
Ovaj način spajanja je obavezan želite li
koristiti funkciju sinkroniziranog snimanja.
Pogledajte "Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec) (samo
RDR-HX680)" na str. 61.
Podesite "LINE 1 In" u izborniku "Video In/
Out" (str. 120) u skladu sa značajkama vašeg
satelitskog prijemnika. Pogledajte upute uz
satelitski prijemnik za više informacija.
30
b Napomene
C Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Pogledajte upute uz prijemnik.
C Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice,
nećete moći gledati sliku s priključenog
prijemnika.
Spajanje s vanjskim dekoderom
Možete gledati i snimati programe s vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni dekoder)
ako na rekorder spojite dekoder (opcija). Odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice dok
spajate dekoder. Pri tome treba imati na umu da u slučaju ako je postavka "LINE 1 In" u
koraku 7 pod "Podešavanje vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni dekoder)"
(str. 32) podešena na "Decoder", nećete moći odabrati opciju "L1" jer je Line 1 priključnica
rezervirana za dekoder.
Spajanje dekodera
Vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder)
TV prijemnik
na AERIAL IN
Antenski kabel
(isporučen)
na T LINE 3 – TV
na AERIAL OUT
na SCART ulaz
SCART kabel
(opcija)
SCART kabel
(opcija)
na { LINE 1/DECODER
DVD rekorder
, nastavlja se
31
Podešavanje analognih PAYTV/Canal Plus programa (za
vanjski dekoder)
12 Odaberite svoju zemlju/regiju i
pritisnite ENTER.
Programska pozicija
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal
Plus analogne programe, podesite svoj
rekorder za primanje programa pomoću
izbornika na zaslonu.
Kako biste ispravno podesili programe,
pažljivo slijedite sve navedene korake.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
3
4
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Video In/Out" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Line 3 Out" i pritisnite
ENTER.
13 Tipkama PROG +/– ili brojčanim tipkama odaberite željenu programsku
poziciju.
14 Odaberite "Channel" tipkama M/m i
odaberite programsku poziciju vanjskog dekodera tipkama </,.
15 Odaberite "Sound System" tipkama
M/m i pritisnite </, za odabir
raspoloživog TV sustava: BG, DK, I ili L.
Za prijem francuskih TV programa,
odaberite "L".
16 Odaberite "Decoder" tipkama M/m i
odaberite "On" tipkama </, i.
5
6
7
8
Pritisnite M/m za odabir "Video" ili
"RGB" te pritisnite ENTER.
izbornika.
Odaberite "Line 1 In" i pritisnite
ENTER.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite M/m za odabir "Decoder" te
pritisnite ENTER.
b Napomene
C Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice,
nećete moći gledati sliku s priključenog dekodera.
C Za gledanje programa sa spojenog vanjskog
dekodera (PAY-TV/Canal Plus analognog
dekodera) tijekom snimanja, pritisnite tipku
PROGRAM + na rekorderu (na pokazivaču se
pojavi "SCART THRU"). Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite tipku PROGRAM –
na rekorderu (na pokazivaču se pojavi "SCART
NORM"). Po završetku snimanja se rekorder
automatski prebacuje na program ugoñen pomoću
njegova tunera. Za gledanje programa sa spojenog vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus
analognog dekodera) dok je rekorder u pripravnom stanju, podesite opciju "Power Save" na
"Off" (standardna postavka) u izborniku "Basic"
(str. 115).
Pritisnite O RETURN za vraćanje
kursora u lijevi stupac.
9 Odaberite "Tuner" i pritisnite ENTER.
10 Odaberite "Manual CH Setting" i
pritisnite ENTER.
11 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
32
17 Pritisnite SYSTEM MENU za izlazak iz
Pritisnite O RETURN.
Osam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
2. Snimanje programa
1. Ulaganje diska
Z (otvaranje/
zatvaranje)
1
2
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke
snimanja televizijskog programa na tvrdi
disk (HDD) ili disk (DVD). Za upute o
snimanju pomoću timera pogledajte str. 50
(za RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080)
ili str. 55 (za RDR-HX680).
Pritisnite DVD.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
stavite disk u uložnicu.
Stranu za snimanje/
reprodukciju okrenite prema dolje
3
Ponovno pritisnite tipku Z (otvaranje/
zatvaranje) za zatvaranje uložnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane
natpis "LOAD".
Nekorišteni DVD diskovi se automatski
formatiraju.
C Kod DVD-RW diskova
DVD-RW diskovi se formatiraju pomoću "Format DVD-RW" u "Basic"
izbornika "Disc Setup" na podešeni
format (VR ili Video mod) (str. 113).
C Kod DVD-R diskova
DVD-R se automatski formatiraju u
Video modu. Ako želite formatirati
novi DVD-R u VR modu, formatirajte
ga u izborniku "Format" (str. 44) prije
početka snimanja.
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako želite snimati na DVD disk, uložite
DVD disk za snimanje.
2
Pritisnite PROG +/– za odabir programa
ili ulaza izvora koji želite snimati.
Kod reprodukcije diska na ovom rekorderu, disk možete ručno formatirati kako
biste ga obrisali (str. 44).
, nastavlja se
33
3
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeći indikatori na TV zaslonu:
* Dostupno kad je "Manual Rec. Mode"
podešen na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 124).
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 143.
4
Pritisnite z REC.
Započinje snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x REC STOP.
Pauza snimanja
Pritisnite X.
Za nastavak snimanja, opet pritisnite X.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko priključnice T LINE 3 – TV, podesite ga na
TV ulaz pomoću tipke TV/DVD i odaberite
program kojeg želite gledati. Ako je TV
prijemnik spojen na priključnice LINE 2
OUT ili COMPONENT VIDEO OUT,
podesite ga na TV ulaz pomoću tipke TV
t (str. 23).
Izravno snimanje TV programa (samo za
SMARTLINK vezu)
Dok je TV prijemnik uključen, a rekorder
isključen, pritisnite TV PAUSE. Rekorder
se automatski uključuje i počinje snimati
program kojeg upravo gledate na TV
prijemniku na HDD.
Podesite "TV Pause" na "TV's Tuner" u
izborniku "Options 2" (str. 131).
34
b Napomene
C Za isključenje funkcije TV Direct Rec., podesite
opciju "SMARTLINK" na "Pass Through" u
izborniku "Options" (str. 130).
C Neke tipke, poput TITLE LIST ili H, ne rade
kad je na pokazivaču ureñaja prikazan indikator
"TV".
C Pritisnete li tipku ?/1 tijekom snimanja, rekorder
prekida snimanje i isključuje se.
C Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći
kraće vrijeme prije početka snimanja.
C Rekorderu može trebati neko vrijeme za
zaustavljanje ili pauzu snimanja.
C Ne možete promijeniti način snimanja tijekom
snimanja.
C Programi se snimaju sa sljedećim formatom slike.
– U originalnom formatu slike, kod snimanja na
tvrdi disk (kad je opcija "HDD Recording
Format" podešena na "Video Mode Off" u
izborniku "Recording" (str. 125))/DVD-RW/
DVD-R (VR mod).
– U 4:3 formatu kod snimanja na DVD+RW/
DVD+R.
C Kod snimanja na DVD-R DL (Video mod),
naslov se podijeli kod promjene sloja.
C Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg
ste snimali možda će se izbrisati.
C Nije moguće gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
C Želite li koristiti funkciju izravnog snimanja TV
programa, prvo morate točno podesiti sat
rekordera.
Provjera statusa diska pri
snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju,
poput vremena snimanja ili vrste diska.
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Za reprodukciju snimljenog naslova,
odaberite ga u izborniku naslova.
A Mod snimanja
B Vrijeme snimanja
C Vrsta/format diska
D Status snimanja
Isključenje izbornika
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako ste odabrali DVD, uložite DVD
disk (pogledajte "1. Ulaganje diska" na
str. 33).
Ovisno o disku, reprodukcija će početi
automatski.
Pritisnite DISPLAY više puta.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Primjer: Lista 4 naslova za HDD
, nastavlja se
35
Zaustavljanje reprodukcije
A Vrsta diska:
Prikazuje se vrsta diska (HDD ili DVD).
B Ukupan broj naslova
Pritisnite tipku x (stop).
Listanje popisa po stranicama (Page mod)
C Podizbornik:
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
Podizbornik prikazuje opcije primjenjive
samo na odabranu stavku. Prikazane
opcije se razlikuju, ovisno o modelu,
situaciji i vrsti diska.
Pritisnite ./> dok je uključen izbornik
naslova. Svakim pritiskom tipke ./>
prelazi se na prethodnu/sljedeću stranicu
popisa naslova.
O izborniku naslova za DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod)
Izbornik naslova možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
Podizbornik
1
Dok je prikazana lista naslova,
pritisnite <.
2
Tipkama M/m odaberite "Play List" i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
D Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu
na popis. Za prikaz preostalih naslova
pritisnite M/m.
E Informacije o naslovu:
"Recording": Označava naslov koji se
upravo snima.
e: Označava zaštićeni naslov.
"NEW": Označava novi snimljeni naslov
(još nije reproduciran) (samo HDD).
: Pritisnite DISPLAY za prikaz
"
". "
" označava naslove koji
sadrže "Copy-Once" signale za zaštitu
od umnožavanja (samo HDD) (str. 146).
1: Označava da se naslov snima uz
uporabu funkcije Update.
Ikone žanra: Označavaju žanr naslova
(samo HDD).
Promjena redoslijeda naslova na HDD-u
(sortiranje)
1
Dok je prikazana lista naslova,
pritisnite <.
2
Tipkama M/m odaberite "Sort Titles" i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite postavku i
pritisnite ENTER.
Redoslijed
Sortiranje
By Date
Redom datuma snimanja
naslova. Na vrh liste se
stavlja zadnji snimljeni
naslov.
Unseen Title
Redom datuma snimanja
naslova. Na vrhu se nalazi zadnji snimljeni
naslov koji nije reproduciran. Playlist naslovi
nisu prikazani.
F Preostalo vrijeme snimanja na trenutni
disk u trenutnom modu snimanja
(primjer: SP mod)
3
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog
naslova.
36
By Title
Abecednim redom.
By Number
Redoslijedom snimljenog
broja naslova.
Traženje naslova prema žanru (samo HDD)
Za prelazak na listu s 8 naslova
1
Dok je prikazana lista naslova,
pritisnite <.
1
Dok je prikazana lista naslova,
pritisnite <.
2
Tipkama M/m odaberite "Genre" i
pritisnite ENTER.
2
Tipkama M/m odaberite "Title View" i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite žanr i pritisnite
ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite "8 Titles" i
pritisnite ENTER.
Detaljne informacije, uključujući vrijeme
ponovnog početka, za odabrani naslov
su prikazane ispod liste.
Promjena umanjene slike naslova
(thumbnail)
Nakon snimanja se prva scena snimke (naslova) automatski podešava kao umanjena
slika. Možete odabrati omiljenu scenu za
umanjenu sliku naslova koja se prikazuje u
izborniku naslova.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Za DVD-RW/DVD-R diskove (u VR
modu) promijenite listu naslova ako je
potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
Isključivanje izbornika Title List
3
Tipkama M/m odaberite "Edit" i
pritisnite ENTER.
4
Tipkama M/m odaberite "Set Thumbnail"
i pritisnite ENTER.
Prikazuje se slika odabrana za naslov i
odabrani naslov reproducira se u
pozadini.
5
Pratite reprodukciju i tipkama H, X
ili c^m/MyC ili PLAY
MODE odaberite scenu koju želite postaviti za umanjenu sliku i pritisnite X.
Reprodukcija ulazi u pauzu.
6
Tipkama M/m odaberite "OK" i pritisnite
ENTER.
Odabrana scena postane umanjena slika
naslova.
Za povratak na listu naslova pritisnite
O RETURN.
b Napomene
C Kod DVD diskova snimljenih na drugim ureñajima, možda se neće prikazati nazivi naslova.
C Za prikaz umanjene slike naslova može trebati
nekoliko sekundi.
C Nakon editiranja, umanjena slika naslova može
se promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
C Nakon presnimavanja, kao umanjena slika naslova, slika odabrana na ureñaju za reprodukciju
više neće biti slika naslova.
C (Samo RDR-HX680) Kad se Title List ne prikazuje kod pritiska tipke TITLE LIST, DVD ne
sadrži listu naslova. U tom slučaju, pokušajte
pritisnuti tipku TOP MENU za prikaz izbornika
DVD-a.
Pritisnite TITLE LIST.
Za promjenu načina pregleda umanjenih
slika (Set Preview) (samo HDD)
Možete podesiti "Quick Preview" ili "Normal"
za prikaz umanjenih slika na listi naslova.
Podesite "Set Preview" u izborniku "Options"
(str. 130).
, nastavlja se
37
Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
E Naziv i programski broj postaje
F Podešenje zvuka za trenutni program
G Ograničenja snimanja za trenutni
program
H TV ili DVD mod (str. 24)
I Informacije o disku
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme trenutnog naslova, poglavlja
ili zapisa. Takoñer možete provjeriti ime
diska zabilježeno na DVD/CD disk.
J Vrsta naslova (Original ili Playlist)
za DVD-RW/DVD-R u VR modu
K Vrsta/format diska (str. 140)
Prikazuje finalizirani disk u Video
modu kao "DVD-VIDEO".
Više puta pritisnite tipku DISPLAY.
L Broj naslova-Broj poglavlja (str. 70)
Sadržaj ovisi o vrsti diska i statusu
reprodukcije.
M Vrijeme reprodukcije
Kad je uređaj zaustavljen
O Indikator zaštite od umnožavanja
(str. 146)
Primjer: DVD-RW u VR modu
N Indikator kuta kamere (str. 65)
P Skala prijenosa podataka i brzine
prijenosa
Isključenje prikaza informacija
Pritisnite DISPLAY više puta.
Tijekom reprodukcije
Primjer: DVD-RW u Video modu
z Savjeti
C Ako je "On Screen Display" podešen na "On"
(standardno) u izborniku "Options" (str. 129),
informacije o reprodukciji automatski će se
pojaviti čim uključite rekorder.
C Za povećavanje prostora na disku, pogledajte
"Povećavanje prostora na disku" (str. 72).
b Napomena
Vrijeme reprodukcije MP3 audiozapisa možda
neće biti ispravno prikazano.
A Status reprodukcije
B Pokazuje je li dostupna funkcija
Resume Play (str. 64)
C Trenutno odabrani mod snimanja
(preostalo vrijeme snimanja na DVD/
vrsta diska) (str. 143)
D Preostalo vrijeme
38
4. Promjena naziva
snimljenog programa
4
Odaberite "Title Name" tipkama M/m
i pritisnite ENTER.
Pojavi se polje za unos znakova.
Trenutni naziv je prikazan u polju za
unos.
Polje za unos
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili
programu unošenjem znakova. Ime naslova
može biti duljine do 64 znaka za
HDD/DVD-RW/ DVD-R (VR mod), 40
znakova za naslov na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/ DVD-R (Video
mod) disk, iako će broj prikazanih znakova
u izbornicima, poput izbornika naslova, biti
različit. Nakon što se pojavi izbornik za unos
znakova, slijedite dolje prikazane korake.
5
Tipkama m/M pomaknite kursor
na mjesto unosa znaka.
Za brisanje svih znakova pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
duže.
6
Tipkama ./> odaberite "Upper
case" ili "Lower case".
Pojave se znakovi odabranog tipa.
Tip znakova se mijenja u skladu s
jezikom odabranim u "Easy Setup".
7
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka
kojeg želite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje u polju
unosa.
Za unos razmaka pritisnite X (ili odaberite "Space") i pritisnite ENTER.
8
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Za brisanje znaka, pomaknite kursor na
znak u polju za unos i pritisnite CLEAR
(ili odaberite "Clear" te pritisnite
ENTER).
Za umetanje znaka, pomaknite kursor
desno od mjesta gdje želite umetnuti
znak. Odaberite znak i pritisnite ENTER.
Za brisanje svih znakova, pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
duže.
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Ponovite korake 6 i 7 za unos ostalih
znakova.
Odaberite "Edit" tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
9
Pritisnite x (ili odaberite "OK" i
pritisnite ENTER).
Za poništavanje unosa, pritisnite O
RETURN.
39
5. Imenovanje i zaštita
diska
4
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Korištenjem izbornika "Disc Setup", možete
birati opcije koje se odnose na cijeli disk.
5
6
Odaberite "Input Disc Name" i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Unesite ime diska (str. 39).
Ime diska može biti duljine do 64 znaka
za DVD-RW/DVD-R (VR mod), 40
znakova za naslov na DVD+RW/DVDRW (Video mod)/DVD+R/ DVD-R
(Video mod) disk.
Imenovanje diska
1
Zaštita diska
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 33.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
40
b Napomena
Naziv diska se možda neće vidjeti kad ga
reproducirate na drugom ureñaju.
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 33.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
4
5
6
7
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Protect Disc" i pritisnite
ENTER.
6. Priprema diska za
reprodukciju na
drugom DVD uređaju
(finaliziranje)
Finaliziranje je nužno ako diskove snimljene
na ovom rekorderu želite reproducirati na
drugom DVD ureñaju.
Nakon finaliziranja DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R (Video
mod), automatski se kreira DVD izbornik
koji će biti vidljiv na drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike između tipova diskova
Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Isključenje zaštite
Odaberite "Off" u koraku 6.
z Savjeti
Zaštitu možete postaviti i za pojedinačne naslove
(str. 73).
Diskovi se automatski finaliziraju
nakon vañenja iz rekordera. Ipak,
ponekad je potrebno finalizirati
disk za reprodukciju na nekim
DVD ureñajima ili ako je vrijeme
snimanja kratko. I nakon finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje nije potrebno ako se
disk reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
Čak i ako je drugi DVD ureñaj
kompatibilan s VR formatom,
možda će biti potrebno finalizirati
disk, naročito ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon finaliziranja
možete editirati disk ili snimati na
disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može
editirati niti se na njega može snimati. Ako želite ponovno snimati
na disk, treba poništiti finaliziranje
(str. 43) ili ponovno formatirati disk
(str. 44). Pažnja: kod ponovnog
formatiranja, briše se kompletan
sadržaj diska.
, nastavlja se
41
Finaliziranje je nužno. Disk se
može reproducirati samo ako ureñaj podržava DVD-R u VR modu.
Nakon finaliziranja nije više
moguće editirati disk na ovom
rekorderu niti na njega snimati
(osim za DVD-R DL u VR modu).
5
6
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon postupka, disk se ne može
editirati niti na njega snimati.
7
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Za DVD-RW/DVD-R (VR mod),
rekorder počinje s finaliziranjem diska,
Prijeñite na korak 9.
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod))
Odaberite način prikaza izbornika
naslova i pritisnite ENTER.
Kad je na DVD ureñaju odabran "top
menu" (ili "menu" za DVD+RW/
DVD+R), pojavi se izbornik u
odabranom načinu.
8
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod))
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
9
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
z Savjet
Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije.
Pritisnite DISPLAY nakon koraka 1 (str. 38).
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 33.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
42
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
b Napomene
C Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju,
diskove možda neće biti moguće reproducirati
čak i ako su finalizirani.
C Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji
je snimljen na drugom rekorderu.
C Uložite li nefinalizirani disk u drugi DVD ureñaj,
može se oštetiti snimljeni sadržaj.
C Kad koristite DVD+RW, možete editirati disk
ili na njega snimati čak i nakon finaliziranja.
Meñutim, izbornik naslova se neće prikazati.
Finalizirajte disk ponovo kako biste prikazali
izbornik naslova.
Poništavanje finaliziranja
5
Odaberite "Unfinalise" i pritisnite
ENTER.
DVD-RW (Video mod)
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su
bili finalizirani kako bi se spriječilo dodatno
snimanje ili editiranje, može se poništiti
finaliziranje radi omogućavanja daljnjeg
snimanja ili editiranja.
DVD-RW (VR mod)
Ako ne možete snimati na ili editirati
DVD-RW (VR mod) disk koji je finaliziran
na nekom drugom DVD ureñaju, možete
poništiti finaliziranje.
6
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje s poništavanjem
finaliziranja. Postupak može potrajati
nekoliko minuta.
b Napomena
Rekorder ne može poništiti finaliziranje DVDRW (Video mod) diska finaliziranog na drugom
rekorderu.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 33.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Finalise" i pritisnite
ENTER.
43
7. Ponovno formatiranje 4
diska
Novi diskovi se formatiraju automatski
nakon ulaganja. Po potrebi možete ručno
ponoviti formatiranje DVD+RW, DVD-RW
ili DVD-R diskova kako biste obrisali disk.
Za DVD-RW ili DVD-R disk možete po
potrebi odabrati format snimanja (VR mod
ili Video mod) prema potrebi.
5
Odaberite "Format" i pritisnite ENTER.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"VR Mode": formatira DVD-RW/
DVD-R diskove (VR mod ili nesnimljene
diskove) u VR modu.
"Video Mode": formatira DVD-RW/
DVD-R diskove u Video modu.
"Format DVD+RW": formatira
DVD+RW diskove.
6
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Briše se cjelokupan sadržaj diska.
z Savjet
Ponovnim formatiranjem možete promijeniti format
snimanja za DVD-RW ili ponovno snimati na
DVD-RW ako je disk već bio finaliziran.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 33.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
44
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
b Napomena
Ne možete ponovno formatirati snimljene DVD-R
diskove.
GUIDE Plus+ (samo RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080)
Uvod u GUIDE Plus+
sustav
GUIDE Plus+® je besplatan interaktivni
programski vodič. Prikazuje do sedam dana
programa s naslovima, promidžbom i podacima o emitiranju. GUIDE Plus+ podaci za
popise TV programa se emitiraju uz signale
lokalnih postaja i prima ih antena, set top
box prijemnik ili kabelski sustav.
Posjetite www.europe.guideplus.com za popis europskih kanala koji nude ovu uslugu.
Navodimo samo nekoliko načina uporabe
GUIDE Plus+ sustava.
– Traženje programa prema kategoriji
(primjerice, Movie ili Sport) ili uporabom
funkcije Keyword Search (str. 51).
– Nakon što pronañete željeni program,
pomoću GUIDE Plus+ sustava podesite
timer za snimanje (str. 50).
– Možete podesiti sustav za prikaz omiljenih
programa prema kriterijima koje podesite,
kao što su kategorija ili ključna riječ
(str. 47).
b Napomene
GUIDE Plus+ sustav ne može se koristiti kad je
"Input Line System" podešen na "NTSC" u
izborniku "Basic" (str. 115).
Crvena tipka
Zelena tipka
Plava tipka
Žuta tipka
Pritisnite GUIDE
Prikazuje se početni izbornik GUIDE Plus+
sustava.
A Video prozor: Prikazuje program
kojeg gledate kad ste pritisnuli tipku
GUIDE.
B Alatna traka: Alatna traka funkcionira
kad se pritisne tipka jednake boje na
daljinskom upravljaču. Alatna traka
se razlikuje, ovisno o izborniku.
C Informativni okvir: Prikazuje informacije o odabranom programu kod prikaza početnog zaslona ("Home Screen").
Sadržaj ovisi o prikazanom izborniku.
, nastavlja se
45
D Traka s izbornicima: Pritisnite plavu
tipku ("Home") i pritisnite M za pomicanje kursora na traku s izbornicima.
Zatim odaberite jednu od značajki
tipkama </, te pritisnite ENTER.
"Grid": Prikaz programa u odabranom
vremenu za sljedećih 7 dana.
"Search": Omogućuje pretraživanje po
naslovima, kategoriji ili ključnoj riječi
(str. 51). Prikazana kategorija ovisi o
podacima koje primi rekorder. Primjeri
kategorija: Movies, Sports i Children.
"My TV": Podešavanje profila za
omiljene programe ((str. 47)
"Schedule": Prikaz podešenih timera
(str. 58).
"Info": Prikaz informacija ako su
dostupne.
"Editor": Omogućuje ureñivanje redoslijeda kanala i prikaza kanala (str. 49).
"Setup": Omogućuje promjenu jezika,
države/regije, poštanskog broja, ulaznog
izvora i početnog kanala.
E Početni prikaz (Home): Kad pritisnete
plavu tipku ("Home"), kursor se vraća
na zadnji program u tablici "Grid".
F Naslovi: Prikaz naslova programa i
kategorija: zeleno (sport), ljubičasto
(filmovi), plavo (dječji), plavozeleno
(ostali).
Odaberite program tipkama </M/m/
, te pritisnite ENTER za gledanje
programa.
G Logo TV postaje: Prikaz loga TV
postaje.
H Vrijeme: Prikaz odabranog vremena.
Tipkama </, odaberite drugi
interval.
46
Raspoložive tipke u početnom izborniku
GUIDE Plus+ sustava
Tipke
Postupci
Plava tipka
("Home")
Povratak u položaj "Home"
u "Grid".
GUIDE
Zatvara GUIDE Plus+
sustav.
PAGE +/–
Mijenja stranice liste
programa.
DAY +/–
Mijenja listu programa po
danima.
INFO
Prikazuje informacije o
odabranom programu.
Otključavanje Video Window
Video Window je zaključan kako ne bi
promijenio program kod pomicanja kursora
preko drugih naslova.
Iz polja "Grid" odaberite logo programa
koji je zaključan i pritisnite crvenu tipku
("Unlock"). "i" se mijenja u "j" i otključava se Video Window. Za zaključavanje
Video Window, odaberite logo programa
kojeg želite zaključati i pritisnite crvenu
tipku ("Lock").
b Napomene
C Video Window je zaključan tijekom snimanja i
na njemu se prikazuje indikator brave. Video
Window se ne može otključati tijekom snimanja.
C Ako gledate programe preko set top box prijemnika, Video Window se možda neće mijenjati
brzinom kojom pomičete kursor. U tom slučaju
zaključajte Video Window (str. 46).
Prikaz popisa omiljenih
programa (My TV)
5
"Channels": Odaberite program tipkama
</M/m/, i pritisnite ENTER. Za dodavanje programa, pritisnite žutu tipku
("Add"). Možete registrirati do 16
programa.
Za odustajanje od registracije, odaberite
program i pritisnite crvenu tipku
("Delete").
"Categories": Odaberite kategoriju tipkama </M/m/, i pritisnite ENTER.
Za dodavanje kategorije, pritisnite žutu
tipku ("Add"). Možete registrirati do 4
kategorije.
Za odustajanje od registracije, odaberite
kategoriju i pritisnite crvenu tipku
("Delete").
"Keywords": Unesite ključnu riječ.
Pogledajte "Unos nove ključne riječi"
na str. 51. Za dodavanje novih ključnih
riječi, pritisnite žutu tipku ("Add").
Možete registrirati do 16 ključnih riječi.
Za odustajanje od registracije, odaberite
ključnu riječ i pritisnite crvenu tipku
("Delete").
Možete odrediti profil i prikazati
informacije samo o omiljenim programima.
1
2
Pritisnite GUIDE.
Pritisnite M za pomak kursora na trak
izbornika.
3
Odaberite "My TV" tipkama </,.
4
Pritisnite žutu tipku ("Profile").
Odaberite "Channels", "Categories"
ili "Keywords" te pritisnite žutu tipku
("Add").
6
Pritisnite ENTER.
Promjena postavki profila
Ponovite gore opisani postupak od koraka 3.
Odabir i gledanje programa iz My TV
1
Nakon koraka 3, pritisnite ENTER.
Prikazuju se programi koji odgovaraju
uvjetima profila.
2
Odaberite program tipkama </M/m/,
i pritisnite ENTER.
47
Promjene GUIDE Plus+
sustava
7
Ako se podaci ne prime nakon jednog
dana, potražite početni kanal na sljedećoj
internetskoj stranici i odaberite početni
kanal ručno ("Ručna promjena GUIDE
Plus+ početnog kanala" u nastavku).
www.europe.guideplus.com
Možete prilagoditi postavke GUIDE Plus+
sustava. Ako se početni kanal promijenio ili
premjestio te nije moguć prijem programskog
vodiča, možete problem riješiti na sljedeći
način.
Traženje GUIDE Plus+ početnog
kanala (Setup)
Standardni početni kanal je podešen na
"Automatic", tako da ga ne trebate mijenjati.
Ipak, ako je promijenjen ili premješten,
podaci se moraju ažurirati.
Ako je set top box prijemnik spojen na rekorder samo pomoću SCART kabela (str. 16),
pogledajte "Ručna promjena GUIDE Plus+
početnog kanala" na str. 48.
1
2
3
Pričekajte jedan dan dok se ne prime
podaci o programu.
Ručna promjena GUIDE Plus+
početnog kanala (Setup)
Ako je set top box prijemnik spojen na rekorder samo putem SCART kabela i želite
primati podatke o programima iz set top
box prijemnika, potražite početni kanal na
sljedećoj internetskoj stranici i odaberite ga
za svoje područje slijedeći dolje opisane
korake:
www.europe.guideplus.com
1
Pritisnite GUIDE.
Pritisnite M za pomak kursora na trak
izbornika.
Nakon koraka 4 iz "Traženje GUIDE
Plus+ početnog kanala (Setup)", dvaput pritisnite žutu tipku ("Change").
Prikazuje se "Manual".
Odaberite "Setup" tipkama </,.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
GUIDE Plus+ sustava.
4
5
6
Odaberite "Host Channel Setup"
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Pritisnite žutu tipku ("Reset").
Pritisnite @/1 za isključenje
rekordera.
2
3
4
5
6
Odaberite "Source" tipkom ,.
Pritisnite žutu tipku ("Source") više
puta za odabir ulaznog izvora.
Odaberite "Prog. No." tipkom ,.
Unesite programski broj brojčanim
tipkama.
Pritisnite zelenu tipku ("Save").
Izbornik traži potvrdu.
48
7
Odaberite "Confirm" tipkama </,
i pritisnite ENTER.
6
Prikaz se vraća na GUIDE Plus+
izbornik za podešavanje.
8
Za promjenu programskog broja pritisnite zelenu tipku ("Prog. No"), brojčanim
tipkama unesite broj programske pozicije
i pritisnite ENTER.
Pričekajte jedan dan dok se ne prime
podaci za programski vodič.
Odustajanje od podešavanja
Pritisnite crvenu tipku ("Back").
Odaberite programski broj kojeg
želite provjeriti tipkama M/m.
b Napomena
Za prijem programa iz rekordera koji se može
primati preko set top box prijemnika ili rekordera,
promijenite ulazni izvor u koraku 6.
Provjera informacija GUIDE Plus+ sustava
1
Odaberite "Setup" u traci s izbornicima
i pritisnite ENTER.
2
Odaberite "GUIDE Plus+ system
information" tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
b Napomene
GUIDE Plus+ sustav se resetira kad promijenite
podešenja početnog kanala.
Provjera programskih mjesta
(Editor)
Provjerite jesu li brojevi programskih
mjesta jednaki programskim brojevima
podešenim u "Tuner". Ako želite podesiti
postavke kanala ili promijeniti nazive
kanala, pogledajte opciju "Aerial Reception
Settings (Tuner)" (str. 116).
1
2
3
4
5
Pritisnite GUIDE.
Pritisnite M za pomak kursora na trak
izbornika.
Odaberite "Editor" tipkama </,.
Isključivanje programskih
brojeva
Ako se na nekim programskim mjestima
nalaze programi koje ne trebate ili neželjeni
kanali, možete ih sakriti.
1
2
Nakon koraka 4 iz "Provjera programskih mjesta (Editor)" u lijevom stupcu,
odaberite programski broj kojeg želite
sakriti ili prikazati tipkama M/m.
Pritisnite crvenu tipku ("On/Off").
Isključeni program se prikazuje sivo.
Za prikaz sakrivenog programa, ponovno
pritisnite crvenu tipku ("On/Off").
b Napomene
C Nije moguće snimati program koji nije podešen
u "Aerial Reception Settings (Tuner)" (str. 116),
čak i ako je postavka podešena na "On" u
izborniku "Editor" iz trake s izbornicima.
C Ako upotrebljavate set top box prijemnik za
prijem programa (kad je set top box prijemnik
spojen na rekorder samo pomoću SCART kabela,
str. 16) i možete primati isti program preko set
top box prijemnika i rekordera, promijenite
"Source" za prijem programa preko tunera
rekordera.
Pritisnite ENTER.
Pritisnite , za pomicanje kursora u
desni stupac.
49
Snimanje
Snimanje pomoću
timera (GUIDE Plus+/
Ručno/Easy Timer)
(RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080)
Timer možete podesiti za ukupno 32 programa (8 programa kad koristite funkciju
VPS/PDC), do 30 dana unaprijed.
Postoje sljedeći načini podešavanja timera:
pomoću GUIDE Plus+ sustava:
C Snimanje pritiskom na jednu tipku
(GUIDE Plus+ sustav)
C Ručno podešavanje timera (GUIDE Plus+
sustav)
C Easy Timer
Prije početka snimanja...
C Provjerite ima li na disku dovoljno prostora
za snimanje (str. 38). Na HDD disku, kao
i na DVD+RW i DVD-RW disku možete
osloboditi prostor brisanjem naslova
(str. 72).
C Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu
slike ako je potrebno (str. 110).
C Kad je rekorder spojen sa set top box prijemnikom i želite snimati pomoću GUIDE
Plus+ sustava, uključite set top box i spojite
set top box kontroler.
b Napomena
C Nemojte rukovati set top box prijemnikom kratko
prije ili tijekom snimanja pomoću timera jer bi
moglo doći do nepravilnosti u snimanju
programa.
50
Crvena tipka
Zelena tipka
Žuta tipka
Snimanje pomoću jedne tipke
(GUIDE Plus+)
Možete upotrijebiti GUIDE Plus+ sustav za
podešavanje timera za snimanje programa
do sedam dana unaprijed.
1
2
Pritisnite GUIDE.
Odaberite program tipkama </M/m/
,.
3
Pritisnite crvenu tipku ("Record") ili
z REC.
4
Pritisnite žutu tipku ("Add"). Prikaže se
izbornik za unos znakova.
5
Odaberite znak na tipkovnici tipkama
</M/m/, i pritisnite ENTER. Za
prelazak izmeñu malih/velikih slova ili
znakova s naglascima, pritisnite žutu
tipku ("Keyboard") više puta.
Za poništenje unosa nove ključne riječi,
pritisnite crvenu tipku ("Back").
6
7
Ponovite korak 5 za unos ključne riječi.
8
Odaberite ključnu riječ tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Izlistaju se programi koji sadrže ključnu
riječ u svome naslovu i u prozoru s
informacijama o programu.
9
Odaberite program tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Podešeni program i vrijeme mijenjaju
boju i rekorder je spreman za pokretanje
snimanja. Kod snimanja sa set top box
prijemnika, ne zaboravite ga uključiti.
Za razliku od videorekordera, nema
potrebe za isključivanjem rekordera
prije početka snimanja.
Traženje programa prema kategoriji
1
Pritisnite M za pomak kursora na trak
izbornika dok je prikazan početni
izbornik GUIDE Plus+ sustava.
2
Odaberite "Search" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
1
2
3
Odaberite kategoriju tipkama </,.
Odaberite podkategoriju tipkama M/m
te pritisnite ENTER.
Izlistani su programi koji odgovaraju
odabranim uvjetima.
Podkategorije se razlikuju prema zemlji/
regiji.
Odaberite programe tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Traženje programa po ključnoj riječi
1
Pritisnite M za pomak kursora na trak
izbornika dok je prikazan početni
izbornik GUIDE Plus+ sustava.
2
Odaberite "Search" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
3
Odaberite "My Choice" tipkama </,.
Kad unesete ključne riječi, prijeñite na
korak 8. Za unos nove zaporke, prijeñite
na korak 4.
Pritisnite zelenu tipku ("Save"). Unesena
ključna riječ je registrirana. Za brisanje
ključne riječi, odaberite ključnu riječ
koju želite izbrisati i pritisnite crvenu
tipku ("Delete"). Za promjenu ključne
riječi, odaberite ključnu riječ koju želite
promijeniti i pritisnite zelenu tipku
("Edit").
z Savjet
Kad su za "My Choice" podešene dvije ili više
ključnih riječi, možete odabrati "All" za
podkategoriju.
Brzi odabir programskog broja pomoću
logotipa TV postaje
1
Pritisnite žutu tipku ("Channels") dok je
prikazan početni izbornik GUIDE Plus+
sustava.
, nastavlja se
51
2
Odaberite logo TV postaje tipkama </
M/m/, i pritisnite ENTER. Prikaz se
vrati na "Grid" te je odabran program koji
trenutno emitira odabrana TV postaja.
3
Odaberite program tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Potvrđivanje, promjena ili poništavanje
snimanja pomoću timera
Pogledajte "Provjera/promjena/poništavanje
postavki timera (Schedule) (za RDR-HX780/
HX785/HX980/HX1080)" na str. 58.
Zaustavljanje snimanja koje je u tijeku
Ručno podešavanje timera
(Schedule)
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Timer Recording" te
pritisnite ENTER.
Odaberite "Timer Recording" te
pritisnite ENTER.
Pojavi se lista Schedule.
4
Pritisnite zelenu tipku ("Manual").
Pritisnite x REC STOP na daljinskom
upravljaču ispod pokrova.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
Nakon pritiska na x REC STOP mogu se
pojaviti upute na zaslonu. Slijedite ih.
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava
mod snimanja tako da se može snimiti
cjelokupan program. Podesite "Rec Mode
Adjust" na "On" u postavkama "Recording"
(str. 124).
5
Podesite datum brojčanim tipkama i
tipkama </M/m/,. Zatim
pritisnite zelenu tipku ("Next").
z Savjet
Kad odaberete "AUTO" mod snimanja, rekorder
automatski poboljšava do maksimuma kvalitetu
snimanja za raspoloživi prostor na DVD-u ili
tvrdom disku.
b Napomene
C Pojavi li se poruka da je HDD popunjen, promijenite odredište snimanja na "DVD" ili oslobodite
prostor za snimanje (str. 73).
C Zadnji odabrani mod snimanja kojeg ste ručno
odabrali, postaje standardni mod snimanja
pomoću timera uz sustav GUIDE Plus+.
C Nije moguće promijeniti kvalitetu snimanja
(HDD ili DVD) nakon početka snimanja.
C Možda se neće snimiti početak programa kod
uporabe funkcije VPS/PDC.
C Nije moguće produljiti vrijeme snimanja dok je
odabrana funkcija "VPS/PDC" (str. 53).
C Funkcija "Rec. Mode Adjust" radi samo ako je
isključeno snimanje pomoću timera i VPS/PDC
funkcija je isključena.
C Mod snimanja se ne može podesiti na "AUTO"
kad je "VPS/PDC" podešen na "On".
52
Datum
6
7
8
9
Podesite vrijeme početka brojčanim
tipkama i tipkama </M/m/,. Zatim
pritisnite zelenu tipku ("Next").
Podesite vrijeme završetka brojčanim
tipkama i tipkama </M/m/,. Zatim
pritisnite zelenu tipku ("Next").
Odaberite ulazni izvor tipkama M/m i
odaberite broj programa brojčanim
tipkama ili tipkama M/m.
Pritisnite zelenu tipku ("Next").
Prikazuje se izbornik za unos znakova.
Možete promijeniti naziva naslova, ako
je potrebno.
10 Pritisnite zelenu tipku ("Save").
Prikazuju se datum, vrijeme početka i
završetka snimanja, program itd.
11 Pritisnite odgovarajuću tipku u boji
više puta za podešavanje kvalitete
snimanja, frekvencije ili odredišta.
C Žuta tipka ("Destination": Podešavanje
odredišta snimanja. Ako na DVD-u
nema dovoljno mjesta za snimanje,
rekorder automatski snima na HDD
iako ste odabrali "DVD" (Recovery
Recording). Kad podesite dnevno ili
tjedno snimanje, "HDDr" omogućuje
automatsku zamjenu prethodnog snimanja pomoću timera novim (samo
HDD).
C Zelena tipka ("Frequency"): Odabir
učestalosti snimanja.
C Crvena tipka ("Quality"): Odabir
moda snimanja (str. 143).
12 Pritisnite , za prikaz "Timing", zatim
pritisnite odgovarajuću tipku u boji
više puta za podešavanje trajanja ili
žanra.
C Zelena tipka ("Timing"): Za odabir
trajanja ili za podešavanje funkcije
VPS/PDC. Pogledajte "O funkciji
VPS/PDC" u nastavku.
C Žuta tipka ("Genre"): Za odabir odgovarajućeg žanra na tvrdom disku, ako
je potrebno.
b Napomene
C Pojavi li se poruka da je HDD popunjen, promijenite odredište snimanja na "DVD" ili oslobodite
prostor za snimanje (str. 73).
C Kad podesite odredište snimanja na "HDDr",
prethodna snimka načinjena pomoću timera će se
zamijeniti novom čak ni ako je niste pogledali.
O VPS/PDC funkciji (samo za analogne
prijenose)
VPS/PDC signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja.
Ovi signali omogućuju sigurno snimanje
pomoću timera, bez obzira na kašnjenje,
raniji početak ili prekid emisije.
Korištenje VPS/PDC funkcije
Podesite "VPS/PDC" na "On" u koraku 12
gore.
Kad uključite ovu funkciju, rekorder počinje
pretraživati programe prije pokretanja
snimanja pomoću timera.
Snimanje Easy Timerom
Snimanje timerom možete jednostavno
podesiti za do jedan mjesec unaprijed.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
3
13 Pritisnite GUIDE za izlazak iz GUIDE
Odaberite "Timer Recording" te
pritisnite ENTER.
Odaberite "Easy Timer" te pritisnite
ENTER.
Plus+ sustava.
Rekorder je spreman za početak
snimanja.
C Za promjenu podešenja timera poput
VPS/PDC funkcije, pogledajte str. 58.
4
Zaustavljanje snimanja u toku
Pritisnite x REC STOP.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
Nakon pritiska na x REC STOP mogu se
pojaviti upute na zaslonu. Slijedite ih.
z Savjet
Možete koristiti funkciju "Rec. Mode Adjust"
(str. 52).
5
6
Odaberite programski broj i izvor
pomoću PROG +/–.
Podesite mod snimanja pomoću REC
MODE (str. 143).
Pritisnite HDD ili DVD za odabir
odredišta snimanja.
Ako nema dovoljno raspoloživog prostora na DVD disku, rekorder automatski
snima program na tvrdi disk čak i ako ste
odabrali "DVD" (Recovery Recording).
, nastavlja se
53
7
Pomaknite kursor na datum i vrijeme
početka u Grid prozoru tipkama </
M/m/, i pritisnite ENTER.
Vrijeme početka može se podesiti u
15-minutnim koracima. Možete provjeriti datum i vrijeme početka u sredini
izbornika.
C Za pomak kursora za jedan sat,
pritisnite m/M.
C Za promjenu vremena početka nakon
pritiska tipke ENTER, pritisnite O
RETURN.
8
Pomaknite kursor na vrijeme završetka
snimanja u Grid prozoru tipkama </
, i pritisnite ENTER.
Maksimalno vrijeme snimanja iznosi
šest sati.
9
Odaberite "Yes" za podešavanje
snimanja timerom i izlazak.
Podešenje timera se dodaje u Schedule
listu GUIDE Plus+ sustava i rekorder je
spreman za početak snimanja.
C Za izmjenu podešenja timera, primjerice
VPS/PDC funkcije, pogledajte str. 58.
Zaustavljanje snimanja u toku
Pritisnite x REC STOP.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
Nakon pritiska na x REC STOP mogu se
pojaviti upute na zaslonu. Slijedite ih.
z Savjet
Možete koristiti funkciju "Rec. Mode Adjust"
(str. 52).
b Napomene
Pojavi li se poruka da je HDD popunjen, promijenite odredište snimanja na "DVD" ili oslobodite
prostor za snimanje (str. 73).
54
Korištenje funkcije brzog
podešavanja timera
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za
30 minuta. Najdulje trajanje je šest sati.
(normalno snimanje)
Brojač timera odbrojava minutu po minutu
do 0:00 i nakon toga rekorder prestaje sa
snimanjem (isključuje se).
Isključivanje funkcije brzo podešenog
timera
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču na prednjoj strani
ureñaja. Rekorder se vraća u normalan mod
snimanja. Za zaustavljanje snimanja pritisnite
x REC STOP.
b Napomena
Isključite li rekorder tijekom snimanja, ono se
zaustavlja.
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na
ZWEITON ili NICAM sustavu.
Na HDD (kad je "HDD Recording Format"
podešen na "Video Mode Off" u izborniku
"Recording" (str. 125)), kao i na DVD-RW
(VR mod) ili DVD-R (VR mod) može se
snimati glavni i pomoćni zvuk. Tijekom
reprodukcije možete prebacivati izmeñu
glavnog i pomoćnog zvuka.
Na HDD (kad je "HDD Recording Format"
podešen na "Video Mode On" u izborniku
"Recording" (str. 125)), kao i na DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Video mod) ili DVD-R
(Video mod) može se snimati samo jedan
zvučni zapis (glavni ili pomoćni)
istovremeno.
Prije početka snimanja odaberite zvučni
zapis u izborniku "Audio In". Podesite
"Bilingual Recording" na "A/L" (standardna
postavka) ili "B/R" u izborniku "Audio In"
(str. 121).
Snimanje pomoću
timera (za RDR-HX680)
Detalje o opciji HDD Recording format
potražite na str. 125.
ZWEITON (njemački stereo) sustav
Ako je u tijeku prijem stereo programa,
pojavi se "Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojezičnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na pokazivaču ureñaja pojavljuje oznaka "L", "R"
ili "L+R".
NICAM sustav
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "NICAM Select" na "NICAM"
(standardna postavka) u izborniku "Audio In".
Ako zvuk nije jasan kod NICAM prijenosa,
podesite "NICAM Select" na "Standard"
(str. 120).
Timer možete podesiti za ukupno 32 programa (8 programa kad koristite funkciju
VPS/PDC), do 30 dana unaprijed.
Podesite datum, vrijeme i programski broj
programa ručno.
Prije početka snimanja...
C Provjerite ima li na disku dovoljno prostora
za snimanje (str. 38). Na HDD disku, kao
i na DVD+RW i DVD-RW disku možete
osloboditi prostor brisanjem naslova
(str. 72).
C Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu
slike ako je potrebno (str. 110).
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder može automatski podijeliti snimku
(naslov) na poglavlja tako da umetne oznake
poglavlja. Za odabir intervala umetanja oznaka ili isključenje ove funkcije, pogledajte
"Auto Chapter (HDD/VR)", "Auto Chapter
(Video)", ili "Auto Chapter (DVD+R/+RW)"
u izborniku "Recording" (str. 124).
Kod snimanja na HDD, DVD-R (VR mod)
ili DVD-RW (VR mod), možete editirati
oznake poglavlja (str. 75).
, nastavlja se
55
1
Pritisnite TIMER.
4
Pojavi se "Timer List".
2
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Timer List"
(str. 59). Uključuje se indikator timera
na pokazivaču rekordera i on je
spreman za snimanje.
Za razliku od videorekordera, nije
potrebno isključiti rekorder da bi se
aktiviralo snimanje pomoću timera.
C Želite li snimati satelitski program,
uključite satelitski prijemnik i odaberite
satelitski program koji želite snimati.
Ostavite satelitski prijemnik uključen
dok ne završi snimanje. Ako spojite
opremu s funkcijom timera, možete
koristiti funkciju Synchro Rec (str. 61).
Odaberite redak "New Input" i
pritisnite ENTER.
Zaustavljanje snimanja koje je u tijeku
3
Pritisnite x REC STOP na daljinskom
upravljaču ispod pokrova.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
Nakon pritiska na x REC STOP mogu se
pojaviti upute na zaslonu. Slijedite ih.
Odaberite opciju tipkama </, i
izvršite podešavanja tipkama M/m.
Nakon toga pritisnite ENTER.
Postavke su navedene u nastavku.
"Pr/CH": Podešavanje broja programa.
"Date": Podešavanje datuma (do 30 dana
unaprijed). Odaberite učestalost snimanja
višekratnim pritiscima tipke M za podešavanje timera za snimanje istih programa
svakog dana ili svakog tjedna.
"Start": Vrijeme početka.
"Stop": Vrijeme završetka.
"Extend": Podešavanje trajanja kad je
snimanje pomoću timera u tijeku. Ako
se program podešen za snimanje svakog
dana ili tjedna produži, ovdje produženo
vrijeme snimanja se dodaje sljedećim
vremenima snimanja pomoću timera.
Kad je "VPS/PDC" podešen na "On",
ne možete podešavati opciju "Extend".
C Načinite li pogrešku, odaberite opciju
i promijenite podešenje.
56
Za detaljna podešavanja
1
Odaberite "Set Details" i pritisnite
ENTER.
2
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
"Record to": Podešavanje odredišta snimanja. Ako na DVD-u nema dovoljno
mjesta za snimanje, program se automatski snima na HDD čak i ako odaberete
"DVD" (Recovery Recording).
"Recording Mode": Podešavanje moda
snimanja (str. 143).
"VPS/PDC": Podešavanje funkcije VPS/
PDC. Pogledajte "O VPS/PDC funkciji"
(samo za analogne prijenose) na dnu
stranice.
"Update": Rekorder automatski zamjenjuje prethodno snimanje pomoću timera
novim.
"Genre": Podešava žanr.
"Bilingual Recording": Podešava zvuk
koji će se snimati (str. 121).
"HDD Recording Format": Podešava
format snimanja za HDD (str. 125).
Za unos naziva naslova,
Odaberite "Set Title Name" u gornjem
koraku 3 i pritisnite ENTER (str. 39).
O VPS/PDC funkciji (samo za analogne
prijenose)
VPS/PDC signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja.
Ovi signali omogućuju sigurno snimanje
pomoću timera, bez obzira na kašnjenje,
raniji početak ili prekid emisije.
Korištenje funkcije brzog
podešavanja timera
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
Za detalje pogledajte str. 54.
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Korištenje VPS/PDC funkcije
Podesite "VPS/PDC" na "On" (pogledajte
"Za detaljna podešavanja" na str. 56).
Kad uključite ovu funkciju, rekorder počinje
pretraživati programe prije pokretanja
snimanja pomoću timera.
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe.
Za detalje pogledajte str. 54.
Podešavanje moda snimanja
Rekorder može automatski podijeliti snimku
(naslov) na poglavlja tako da umetne oznake
poglavlja. Za odabir intervala umetanja oznaka ili isključenje ove funkcije, pogledajte
"Auto Chapter (HDD/VR)", "Auto Chapter
(Video)", ili "Auto Chapter (DVD+R/+RW)"
u izborniku "Recording" (str. 124).
Kod snimanja na HDD, DVD-R (VR mod)
ili DVD-RW (VR mod), možete editirati
oznake poglavlja (str. 75).
Ako na disku nema dovoljno prostora za snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se može snimiti cjelokupan
program. Podesite "Rec Mode Adjust" na
"On" u postavkama "Recording" (str. 124).
z Savjet
Kad odaberete "AUTO" mod snimanja, rekorder
automatski poboljšava do maksimuma kvalitetu
snimanja za raspoloživi prostor na DVD-u ili
tvrdom disku.
Kreiranje poglavlja u naslovu
b Napomene
C Pojavi li se poruka da je HDD popunjen, promijenite odredište snimanja na "DVD" ili oslobodite
prostor za snimanje (str. 73).
C Provjerite je li sat točno podešen prije podešavanja
snimanja pomoću timera. Ako nije, snimanje
nije moguće.
C Čak i kad je timer podešen na isti dnevni ili tjedni
program, snimanje neće biti moguće ako se program preklapa s programom koji ima prioritet.
Poruka "Overlap" se pojavljuje uz podešenje
programa koji se preklapa u izborniku Timer
List. Provjerite redoslijed prioriteta (str. 59).
C Čak i ako je timer podešen , snimanje pomoću
timera nije moguće dok se snima program koji
ima prioritet.
C Funkcija "Rec. Mode Adjust" radi samo ako je
isključeno snimanje pomoću timera i VPS/PDC
funkcija. Ne radi s funkcijama brzog podešavanja
timera ili sinkroniziranog snimanja.
C Korištenjem funkcije VPS/PDC nije moguće
započeti snimanje nekih programa.
C Mod snimanja se ne može podesiti na "AUTO"
kad je "VPS/PDC" podešen na "On".
57
5
Provjera/promjena/
otkazivanje podešavanja
timera (Schedule) (za
RDR-HX780/HX785/
HX980/HX1080)
Podešavanje timera možete promijeniti ili
poništiti pomoću izbornika SCHEDULE.
Provjera/promjena postavki
timera
1
6
7
Pritisnite SYSTEM MENU.
3
Odaberite "Timer Recording" te
pritisnite ENTER.
Odaberite "Timer Recording" te
pritisnite ENTER.
Pojavi se lista SCHEDULE.
8
9
4
Odaberite podešenje timera koje želite
promijeniti tipkom m.
Možete provjeriti odabrano podešenje
timera označeno ružičastom bojom.
Za promjenu podešenja, prijeñite na
korak 5.
Ako ne mijenjate podešenje, prijeñite
na korak 8.
U lijevom stupcu odaberite opciju pomoću crvene tipke ("Back") ili zelene
tipke ("Next") te je podesite pomoću
brojčanih tipaka ili </M/m/,.
Pritisnite odgovarajuću tipku u boji
više puta za promjenu postavke.
C Žuta tipka ("Destination":
Podešavanje odredišta snimanja. Ako
na DVD-u nema dovoljno mjesta za
snimanje, rekorder automatski snima
na HDD iako ste odabrali "DVD"
(Recovery Recording). Kad podesite
dnevno ili tjedno snimanje, "HDDr"
omogućuje automatsku zamjenu
prethodnog snimanja pomoću timera
novim (samo HDD).
C Zelena tipka ("Frequency"): Odabir
učestalosti snimanja.
C Crvena tipka ("Quality"): Odabir
medija za snimanje (HDD ili DVD)
(str. 143).
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
Pritisnite zelenu tipku ("Edit").
Pritisnite , za prikaz "Timing".
Pritisnite žutu tipku ("Timing") više
puta za odabir trajanja ili podešavanje
VPS/PDC funkcije.
Pogledajte "O funkciji VPS/PDC" na
str. 53.
C Želite li snimku svrstati u odreñeni
HDD žanr, više puta pritisnite žutu
tipku ("Genre").
10 Pritisnite GUIDE za izlazak iz GUIDE
Plus+ sustava.
Novo podešenje se aktivira.
58
Poništavanje postavki timera
U koraku 4 iz "Provjera/promjena postavki
timera" odaberite podešenje timera koje
želite promijeniti tipkama M/m i pritisnite
crvenu tipku ("Delete").
Provjera/promjena/
otkazivanje podešenja
timera (Timer List) (za
RDR-HX680)
Zatvaranje izbornika SCHEDULE
Pritisnite GUIDE.
Ako se podešenja timera preklapaju
C Program koji se prvi pokrene ima prioritet,
a drugi program kreće tek nakon što prvi
program završi snimanje.
C Po završetku prethodnog snimanja, drugo
počinje s nekoliko desetaka sekundi odgode
(kad je vrijeme završetka snimanja jednog
istovjetno vremenu početka snimanja
drugog programa).
C Kad snimanja počnu istodobno, snimit će se
samo jedan program. Poništite podešenje
neželjenog snimanja.
b Napomena
Ako je "VPS/PDC podešen za jedno ili više
snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja može
se promijeniti u slučaju zakašnjenja ili ranijeg
početka emisije.
Podešenja timera možete provjeriti, promijeniti ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
1
Pritisnite TIMER.
Pojavljuje se izbornik "Timer List".
Kad na zaslonu nisu vidljiva sva podešenja timera, pritisnite M/m za prikaz
skrivenih podešenja timera .
2
Odaberite podešenje timera koje želite
provjeriti/promijeniti/otkazati i
pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite jednu od ponuđenih opcija i
pritisnite ENTER.
"Modify":
Služi za promjenu podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i
promijenite podešenje tipkama M/m.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
"Erase":
Služi za brisanje podešenja timera.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
"Skip Once":
Poništava dnevna ili tjedna snimanja
samo jednom. Nakon poništenja postavke timera, pokraj podešenja timera
na listi (Timer List) se pojavi poruka
"Skip Once".
Za promjenu ili poništenje podešenja,
ponovite korake 2 i 3 gore.
, nastavlja se
59
Ako se podešenja timera preklapaju
C Program koji se prvi pokrene ima prioritet
i snima se u cijelosti.
C Nakon završetka prvog snimanja, drugo
snimanje može započeti s nekoliko desetaka sekundi zakašnjenja (ako su vremena
završetka snimanja jednog programa i
početka snimanja drugog ista).
C Ako ste podesili snimanje dva programa
istodobno, snima se samo jedan od njih.
Poništite timer za program koji nećete
snimati.
z Savjet
Možete se pomicati na prvi/posljednji redak
izbornika Timer List pomoću tipaka ./>.
b Napomene
C Ako je "VPS/PDC podešen na "On" za jedno ili
više snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja
može se promijeniti u slučaju kašnjenja ili ranijeg
početka emisije.
C Čak i kad je podešen timer, snimanje pomoću
timera neće biti moguće ako je u tijeku snimanje
programa s prioritetom.
Snimanje sa spojene
opreme
Snimanje sa spojene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera
ili sličnog ureñaja. Za spajanje videorekordera ili slične opreme, pogledajte "Spajanje
s videorekorderom ili sličnim ureñajem"
(str. 28).
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako odaberete DVD, uložite DVD za
snimanje (Pogledajte "1. Ulaganje diska"
na str. 33).
2
Pritisnite INPUT za odabir ulaznog
izvora u skladu s vrstom povezivanja.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći
indikatori:
broj programa
3
Odaberite željeni audiosignal ako
snimate dvojezični program na HDD ili
DVD-RW/DVD-R disk (Video mod).
Podesite "External Audio" na "Bilingual"
i "Bilingual Recording" na "A/L" ili
"B/R" u izborniku "Audio In" (str. 120).
4
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 143.
5
6
Umetnite videokasetu s koje snimate
u priključeni uređaj i podesite uređaj
u pauzu reprodukcije.
Pritisnite z REC.
Rekorder započinje sa snimanjem.
60
7
U isto vrijeme pritisnite tipku pauze
(ili reprodukcije) na priključenom
uređaju kako biste prekinuli pauzu
reprodukcije.
Spojeni ureñaj započinje s reprodukcijom. Reproduciranu sliku snima ovaj
rekorder.
Za prekid snimanja, pritisnite x REC
STOP na ovom rekorderu.
Ako spojite digitalni kamkorder s DV IN
priključnicom
Pogledajte "Snimanje s DV kamkordera" na
str. 88.
Ako spojite HDD kamkorder s USB
priključnicom
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera
(sinkronizirano snimanje)
(samo RDR-HX680)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja
ima timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite
opremu na LINE 1/DECODER priključnicu
rekordera (str. 30).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE 1/
DECODER priključnice.
Snimati se može samo na HDD.
1
Pogledajte "Snimanje s HDD kamkordera"
na str. 84.
b Napomene
C Ako snimate sliku video igre, slika možda neće
biti jasna.
C Nijedan program koji sadrži Copy-Never Copy
signal ne može se snimiti.
C Kad je opcija "Bilingual Recording" podešena na
"A/L" ili "B/R" u koraku 3, nije moguće odabrati
zvuk tijekom reprodukcije u sljedećim
slučajevima:
– Kod snimanja u PCM modu.
– Kod snimanja na HDD ("HDD Recording
Format" je podešen na "Video Mode On" u
izborniku "Recording" (str. 125)/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video mod).
C Ne možete odabrati "L1" u koraku 2 ako je
"Line 1 In" podešen na "Decoder" u izborniku
"Video In/Out" (str. 120).
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 143.
2
Odaberite ulazni audiosignal ako
snimate dvojezični program.
Podesite "External Audio" na "Bilingual",
a "Bilingual Recording" na "A/L" ili
"B/R" u izborniku "Audio In" (str. 120).
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 54.
3
4
Podesite timer na priključenoj opremi
na vrijeme programa koji želite snimiti
i zatim je isključite.
Pritisnite x REC STOP na rekorderu
na duže od 3 sekunde.
Zasvijetli SYNCHRO REC indikator
na prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je
spreman za sinkronizirano snimanje.
Možete podesiti rekorder u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje tako
da podesite "Synchro Rec." unutar
"Timer Recording" na "Yes" u
sistemskom izborniku.
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja
prije početka
Pritisnite ?/1.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
pokazivaču ureñaja.
, nastavlja se
61
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja
nakon početka
Pritisnite z REC na duže od 3 sekunde.
Sinkronizirano snimanje se poništi, a
snimanje se nastavlja.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x REC STOP. Zatim odaberite
"Yes" u potvrdnom izborniku i pritisnite
ENTER.
b Napomene
C Rekorder počinje snimati tek nakon prijema
videosignala iz priključene opreme. Početak
programa neće se možda snimiti, bez obzira je li
ureñaj uključen ili ne.
C Sinkronizirano snimanje ne radi ako ste podesili
"LINE 1 In" na "Decoder" u izborniku "Video
In/out" (str. 120).
C Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute
uz prijemnik.
C Sinkronizirano snimanje ne funkcionira kad je
timer podešen za program s priključnice LINE
1/DECODER i uključena je funkcija VPS/PDC.
C Dok rekorder čeka na sinkronizirano snimanje,
funkcija automatskog podešavanja sata nije
dostupna (str. 114).
C Želite li koristiti sinkronizirano snimanje, prvo
morate točno podesiti sat.
C Kod dvojezičnih programa može se reproducirati
samo audiosignal odabran u koraku 2.
Ako se podešavanje timera funkcije sinkroniziranog snimanja i ostala podešavanja
timera preklapaju
Prednost uvijek ima snimanje pomoću timera.
Sinkronizirano snimanje počinje samo kad
je snimanje pomoću timera završilo.
Snimanje
timerom
Sinkronizirano
snimanje
izostavit će se
62
Reprodukcija
1
Pritisnite HDD ili DVD.
C Ako odaberete DVD, uložite disk za
snimanje (Pogledajte "1. Ulaganje
diska" na str. 33).
C Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEO
CD, DATA DVD ili DATA CD, pritisnite H. Reprodukcija započinje.
Reprodukcija
2
Pritisnite TITLE LIST.
Ako je Title List već prikazan, preskočite
ovaj korak.
Primjer: HDD
RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080
3
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog
naslova.
z Savjet
Možete takoñer koristiti tipku H u koraku 3 za
početak reprodukcije.
RDR-HX680
b Napomena
Kad se bilo koji videonaslovi snime na DATA
DVD, MP3 audiozapisi na tom DATA DVD-u se
ne mogu reproducirati.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili finaliziranog DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod) diska,
možete prikazati izbornik diska pritiskom
na tipku TOP MENU ili MENU.
b Napomena
Tipka H se ne može koristiti u izborniku diska.
, nastavlja se
63
Reprodukcija VIDEO CD/Super VIDEO CD
diskova s PBC funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju VIDEO CD/Super VIDEO CD
diskova interaktivno preko izbornika na TV
zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD/Super VIDEO CD
diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute
iz izbornika (pritisnite H kad se pojavi
"Press SELECT").
b Napomena
Neke funkcije reprodukcije poput pretraživanja,
ponavljanja ili programirane reprodukcije ne mogu
se koristiti s funkcijom PBC. Za korištenje tih funkcija pokrenite reprodukciju bez funkcija PBC,
koristeći izbornik Title List.
Reprodukcija DivX videodatoteka ili
audiozapisa s diska koji sadrži obje vrste
datoteka
1
Pritisnite < dok je prikazan Title List
(DVD/CD).
2
Odaberite "Data Format" tipkama M/m
i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "CD", "MP3" ili "DivX"
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
4
Vratite se na Title List, zatim odaberite
album, naslov ili zapis i pritisnite
ENTER ili H.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Nastavak reprodukcije od mjesta prekida
reprodukcije (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon
prekidanja reprodukcije, rekorder nastavlja
reprodukciju od mjesta gdje ste pritisnuli x.
Želite li pokrenuti reprodukciju od početka,
ponovo pritisnite x i pritisnite H. Reprodukcija kreće od početka naslova/zapisa/
scene.
64
b Napomene
C Kod pauziranja TV reprodukcije, nije moguće
nastaviti reprodukciju.
C Nastavak reprodukcije od mjesta prekida nije
moguć kod Super VIDEO CD-a.
C Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju
briše se ako:
– otvorite uložnicu diska (osim kod HDD).
– reproducirate drugi naslov (osim kod HDD).
– počnete reprodukciju pomoću izbornika Title
List (osim kod HDD).
– editirate naslov nakon prekida reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– pokrenete snimanje (osim HDD).
– odspojite mrežni kabel.
Reprodukcija diskova s ograničenjem
(Parental Lock)
Ako reproducirate DVD s ograničenjem
reprodukcije, na TV zaslonu se pojavljuje
izbornik za unos zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte "Ograničenje reprodukcije (samo DVD
VIDEO)" na str. 126.
Pokretanje reprodukcije pritiskom na
jednu tipku (samo za SCART/HDMI vezu)
Pritisnite H. Jednim pritiskom te tipke
rekorder i TV se automatski uključuju i TV
ulaz se automatski prebacuje na rekorder.
Reprodukcija započinje automatski.
b Napomena
C Kad koristite HDMI povezivanje, slika za reprodukciju se može pojaviti na TV zaslonu uz
kašnjenje, a uvodni dio se možda neće prikazati.
C Za primjenu funkcije reprodukcije jednim pritiskom tipke, podesite "Control for HDMI" na "On"
(standardno) u "HDMI Output" (str. 129).
Opcije reprodukcije
Za provjeru položaja sljedećih tipaka pogledajte sliku na str. 63.
Tipke
Funkcije
ANGLE
Mijenja kut kamere kod pritiska tijekom reprodukcije.
Ako je scena na disku snimljena iz više kutova istovremeno, na
zaslonu se pojavljuje indikator ")".
Za isključenje indikatora kuta kamere, podesite "Angle Indicator"
na "Off" u izborniku "Playback" (str. 127).
AUDIO
Odabir jednog od audiozapisa snimljenih na disk višestrukim
pritiskom na tipku kod standardne reprodukcije.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir stereo ili mono
zvučnog zapisa.
*1
*2
SUBTITLE
Samo DivX videodatoteka
Samo MP3 audiozapis
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
* Samo DivX videodatoteka
T/U (prethodna scena/
sljedeća scena)
Svakim pritiskom tipke T, reproducira se prethodna scena u
sljedećem trajanju:
5 sekundi t 15 sekundi t 30 sekundi t 1 minuta t
2 minute t 3 minute t 5 minuta t 10 minuta t
20 minuta t pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t
2 sata
* Samo DivX videodatoteka
. (natrag)/
> (naprijed)
Svakim pritiskom tipke U, reproducira se sljedeća scena u
sljedećem trajanju:
30 sekundi t 1 minuta t 1 minuta 30 sekundi t 2 minute t
3 minute t 5 minuta t 10 minuta t 20 minuta t
pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t 2 sata
Kad se pritisne tijekom reprodukcije, prijelaz na početak
prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/zapisa.
Kad se pritisne dok je ureñaj zaustavljen, prijelaz na početak
prvog naslova/zapisa.
, nastavlja se
65
Tipke
Funkcije
mc^/yCM
(brzo unatrag/brzo naprijed)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag ubrzano naprijed
Kad pritisnete i zadržite tipku, ubrzano pretraživanje unatrag/
unaprijed nastavlja se dok držite tipku pritisnutom.
*1
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete m, reprodukcija se
odvija unatrag (ne vrijedi za VIDEO i Super VIDEO CD-ove te
DivX datoteke).
*2
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete M, možete pratiti
ubrzanu reprodukciju sa zvukom (ne vrijedi za VIDEO i Super
VIDEO CD-ove).
*3
Ne vrijedi za VIDEO i Super VIDEO CD-ove te audiozapise.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
mc^/yCM
(usporeno, sliku po sliku)
*1
*2
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde
tijekom uključene pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
Samo u smjeru reprodukcije
Samo DivX videodatoteka
X (pauza)
Pauza reprodukcije.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
b Napomene
C Kutove kamere i titlove ne možete mijenjati u
naslovima snimljenim na ovom rekorderu.
C JPEG slike načinjene DVD kamkorderom se
mogu reproducirati samo kao slideshow. Što se
tiče videodatoteka s JPEG slikama i filmova, rekorder može reproducirati samo filmske dijelove.
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim
zapisima
DTS audiosignali izlaze samo preko DIGITAL
OUT (COAXIAL) priključnice.
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "DTS" na "On" u izborniku
"Audio Out" (str. 121).
66
Napomene o reprodukciji DTS audiozapisa
s CD-a
C Prilikom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova,
može se čuti prekomjerna buka iz LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
priključnica. Kako biste izbjegli moguća oštećenja audio sustava, budite posebno oprezni kad su
LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) priključnice povezane s pojačalo.
Za slušanje DTS Digital Surround™ zvuka, na
DIGITAL OUT priključnicu rekordera je
potrebno spojiti vanjski DTS dekoder.
C Kad slušate DTS audiozapise s CD-a, tipkom
AUDIO podesite zvuk na "Stereo" (str. 65).
Ponavljanje reprodukcije
određenog dijela (A-B Repeat)
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Za audiozapise na CD-u, pritisnite ,
dok je prikazan Title List i odaberite
"Play Mode".
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
Možete ponavljati reprodukciju svih naslova/
zapisa/datoteka ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa na HDD-u ili disku.
1
2
3
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
"Repeat Title" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1): ponavljanje
tekućeg naslova.
"Repeat Chapter" (za HDD/DVD):
ponavljanje tekućeg poglavlja.
"Repeat Track" (za VIDEO CD*2/CD/
DATA DVD/DATA CD): ponavljanje
tekućeg zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 68).
"Repeat Disc" (za VIDEO CD*2/
DVD-RW/DVD-R (VR mod)/CD/
DATA DVD/DATA CD): ponavljanje
svih zapisa na disku.
"Repeat Album" (za DATA DVD*3/
DATA CD*3): ponavljanje tekućeg
albuma.
Dok nadzirete zvuk, pritisnite ENTER na
početku (točka A) dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
Bira se "Set point B".
4
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Za audiozapise na DATA DVD/DATA
CD/CD, pritisnite , dok je prikazan
Title List i odaberite "Play Mode".
Pojavi se izbornik "Play Mode".
Odaberite "A-B Repeat" i pritisnite
ENTER.
Bira se "Set point A".
3
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat)
Nastavite reprodukciju do završne
točke (točka B) i pritisnite ENTER.
Počinje A-B Repeat reprodukcija.
Za poništenje A-B Repeat reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "A-B Repeat"
na "Off" u izborniku "Play Mode".
*1
Samo DivX videodatoteka
Dostupno samo kod reprodukcije bez
funkcije PBC
*3
Samo audiozapisi
*2
b Napomena
C Kad reproducirate HDD/DVD VIDEO/DVD-RW
(Video mod)/DVD-R (Video mod), podesite
točke početka i završetka unutar istog naslova.
C "A-B Repeat" nije raspoloživo za MP3
audiozapise.
4
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "Repeat" na
"Repeat Off" u izborniku "Play Mode".
b Napomena
"Repeat Programme" možete odabrati samo tijekom
reprodukcije programa.
, nastavlja se
67
Izrada vlastitog programa
(Programme)
6
7
*1
*2
samo finalizirani disk
samo MP3 audiozapisi
Za programiranje drugih poglavlja ili
zapisa, pritisnite </M/m/, za
odabir koraka i ponovite korake 4 i 5.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
Zaustavljanje reprodukcije
Sadržaje na HDD-u ili disku možete reproducirati željenim slijedom tako da načinite
program od naslova/poglavlja albuma/zapisa.
Program se može sastojati od najviše 24
koraka.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Za audiozapise na DATA DVD/DATA
CD/CD, pritisnite , dok je prikazan
Title List i odaberite "Play Mode".
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Izbornik "Input/Edit Programme" se
razlikuje, ovisno o vrsti diska.
Primjer: DVD
4
5
Tipkama M/m odaberite naslov ili album (primjer: Title 01) i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite poglavlje ili
zapis (primjer: Chapter 001) i pritisnite
ENTER.
Poglavlje ili zapis su programirani.
Pogriješite li, tipkama </M/m
odaberite korak (npr. 01) i pritisnite
CLEAR.
68
Pritisnite x.
Za poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije. Ili
podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR kad je ureñaj zaustavljen.
Ili podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
C Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše nakon
vañenja diska ili pritiska tipke ?/1.
C Program se može ponavljati. Podesite "Repeat"
na "Repeat Programme" u izborniku "Play Mode"
(str. 67).
Napredne funkcije
reprodukcije
Pauziranje TV emisije
(TV Pause/Pause Live TV)
Možete pauzirati TV emisiju i snimiti ju na
disk, kako biste kasnije nastavili gledanje
programa. To je korisno kad primite neočekivani telefonski poziv ili vam doñe gost dok
gledate TV program.
Ako ste spojili rekorder na TV prijemnik
putem SCART priključnice, učinite sljedeće:
– podesite "SMARTLINK" na "This Recorder
Only" u izborniku "Options" (str. 130).
– podesite "TV Pause" na "TV's Tuner" u
izborniku "Options 2" (str. 131).
– kopirajte programske pozicije s TV-a pomoću opcije "Download from TV" opcije
"Auto Channel Setting" u izborniku
"Tuner" (str. 116).
Ako ne izvedete povezivanje putem
SCART priključnice, podesite "TV Pause" na
"Recorder's Tuner" u izborniku "Options 2"
(str. 131).
1
Dok gledate TV program, pritisnite TV
PAUSE.
Slika se zaustavi i rekorder počinje
snimati trenutni TV program na HDD:
Za početak snimanja će možda trebati
do 10 sekundi.
2
Pritisnite H za nastavak gledanja
programa.
Program možete pretraživati prema
naprijed/natrag, pauzirati ili zaustaviti
tipkama m/M, X i x, bez utjecaja
na snimanje.
3
b Napomene
C Slika se ne pauzira i počinje samo snimanje u
sljedećim slučajevima.
– ako se programske pozicije izmeñu rekordera
i TV-a razlikuju.
– kad gledate sliku s vanjske opreme spojene na
TV.
C Slika ugoñena na rekorderu ulazi u pauzu kad je
opcija "TV Pause" podešena na "Recorder's
Tuner" u izborniku "Options 2" (str. 131).
C Ovisno o TV prijemniku, možda nećete moći
koristiti funkciju "TV Pause". Detalje potražite
u uputama za uporabu TV-a.
C Funkcija "TV Pause" neće raditi pravilno kad
gledate TV prijemnik putem spojene komponente
kao što je videorekorder ili digitalni tuner. Funkcija "TV pause" radi samo s kanalima odabranima
na TV-u.
C Ne možete koristiti funkciju "TV Pause" za snimanje s komponente (videorekorder itd.) spojene
na priključnicu LINE 1/DECODER.
C Funkcija "TV Pause" neće raditi ako spojeni TV
prijemnik nema SMARTLINK. Provjerite kompatibilnost TV-a u njegovim uputama za uporabu.
Reprodukcija od početka
programa koji se snima
(Chase Play)
Funkcija "Chase Play" omogućuje gledanje
snimljenog dijela programa koji upravo
snimate na HDD. Nije potrebno čekati da
snimanje završi.
Pritisnite H tijekom snimanja.
Reprodukcija kreće od početka programa
kojeg snimate.
Ako ubrzate reprodukciju do mjesta koje se
snima, funkcija se vraća na normalnu
reprodukciju.
Pritisnite x REC STOP za zaustavljanje
snimanja.
, nastavlja se
69
Gledanje prethodno snimljenog
programa dok se snima drugi
(istovremeno snimanje i
reprodukcija)
Traženje naslova/
poglavlja/zapisa, itd.
* Samo DivX videodatoteka
"Istovremeno snimanje i reprodukcija"
omogućuje gledanje prethodno snimljenog
programa za vrijeme snimanja drugog programa. Reprodukcija se nastavlja čak i ako
je podešeno snimanje pomoću timera.
Funkcija se koristi na sljedeći način:
C Tijekom snimanja na HDD:
Pokrenite reprodukciju drugog naslova na
HDD-u.
Pokrenite reprodukciju prethodno snimljenog programa na DVD disku pritiskom na
tipku DVD.
C Tijekom snimanja na DVD disk:
Pokrenite reprodukciju prethodno snimljenog programa na HDD pritiskom na HDD.
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom
broja. Scene možete tražiti i po vremenskom
kodu.
1
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Tijekom snimanja na HDD, možete reproducirati DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, DATA DVD ili DATA CD.
Tijekom snimanja pritisnite TITLE LIST
za prikaz HDD Title List izbornika.
2
Odaberite naslov koji želite reproducirati
i pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog naslova
Primjer: Reprodukcija DVD diska tijekom
snimanja na HDD.
1
Tijekom snimanja pritisnite tipku DVD
i umetnite DVD u rekorder.
2
Pritisnite TITLE LIST za prikaz DVD
Title List izbornika.
3
Odaberite naslov koji želite reproducirati
i pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog naslova
b Napomena
Nije moguća reprodukcija DVD diskova, DivX
videozapisa ili VIDEO-CD diskova snimljenih u
NTSC sustavu tijekom snimanja na HDD u PAL/
SECAM sustavu boja.
70
Odaberite "Search Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite način pretraživanja i
pritisnite ENTER.
"Time Search" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2): Traženje mjesta unosom vremenskog koda.
"Title Search" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1)
"Chapter Search" (za HDD/DVD)
"Track Search" (za VIDEO CD*3)
Primjer: Reprodukcija drugog naslova s
HDD-a tijekom snimanja na HDD.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
*1
*2
*3
Samo DivX videodatoteka
Osim Super VIDEO CD-a
Dostupno samo tijekom reprodukcije bez
funkcije PBC
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
4
Brojčanim tipkama odaberite željeni
broj naslova, poglavlja, vrijeme ili sl.
Primjer: Time Search
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite "21020".
Ako pogriješite, odaberite drugi broj.
5
Pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
z Savjet
Tijekom reprodukcije možete tražiti naslov/zapis/
poglavlje unosom broja naslova/zapisa/poglavlja
pomoću brojčanim tipkama.
71
Brisanje i editiranje
Prebacivanje između Playlist i Original liste
naslova (samo DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Prije editiranja
Možete prikazati naslov za reprodukciju u
listi naslova (Playlist) ili originalan naslov u
listi naslova (Original).
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti
editiranja različitih vrsta diskova.
b Napomene
C Editirani sadržaj može nestati ako izvadite disk
ili se za vrijeme editiranja pokrene snimanje
pomoću timera .
C DVD diskovi snimljeni DVD kamkorderima ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
C Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite ili editirajte
nepotrebne naslove.
C Preostali kapacitet diska prikazan na zaslonu
može se razlikovati od stvarnog.
C Kod editiranja DVD+R ili DVD-R diska, dovršite
sve editiranje prije finaliziranja diska. Nije
moguće editirati finaliziran disk.
Oslobađanje prostora na disku
Kako biste oslobodili prostor na DVD+RW
ili DVD-RW (Video mod) disku, obrišite
naslov s najvećim brojem u Title List
izborniku.
Najveći broj naslova
Na HDD-u i DVD-RW-u (VR mod) možete
izbrisati bilo koji naslov kako biste oslobodili
prostor.
Pogledajte "Brisanje i editiranje naslova" na
str. 73.
Brisanjem naslova s DVD-R i DVD+R
diskova ne oslobaña se dodatni prostor.
72
1
Pritisnite < dok je prikazan izbornik
Title List.
2
Tipkama M/m odaberite "Original" i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
O preciznosti editiranja
Kad editirate naslove snimljene na HDD,
možete odabrati vrstu editiranja.
"Video Mode Compatible Editing":
Preporuča se ako naknadno želite brzo kopirati naslove na DVD-RW/DVD-R (Video
mod) ili DVD+RW/DVD+R. Točke editiranja i oznake poglavlja mogu se neznatno
razlikovati od odabranih.
"Frame Accurate Editing":
Preporuča se kad želite precizno editirati
naslove, no ipak se točke editiranja mogu
neznatno razlikovati od odabranih kad brzo
kopirate naslove.
Brisanje i editiranje
naslova
U ovom poglavlju objašnjavaju se osnovne
funkcije editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne može poništiti. Želite li editirati
sadržaj s DVD-RW/DVD-R-a (VR mod)
bez mijenjanja originalne snimke, kreirajte
Playlist naslov (str. 77).
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/ DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List (Original
ili Playlist) ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
3
"Create": Izrada playliste (str. 77).
"Undo": Poništavanje zadnjeg editiranja.
z Savjet
Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti
ime (str. 40).
Editiranje više naslova
odjednom (Multi-Mode)
Možete odabrati i istodobno editirati do 24
naslova.
1
2
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja
naslova.
"Erase": Brisanje odabranog naslova.
Odaberite "Yes" nakon upita.
"Edit": Omogućuje sljedeće postupke
editiranja.
C "Title Name": Omogućuje imenovanje
ili promjenu imena naslova (str. 39).
C "Set Thumbnail": Promjena umanjene
slike naslova koja se pojavljuje u Title
List izborniku (str. 37).
C "A-B Erase": Brisanje dijela naslova
(str. 74).
C "Divide": Dijeljenje naslova na dva
dijela (str. 74).
C "Chapter Edit": Editiranje poglavlja u
naslovu (str. 75).
C "Set Genre": Pridjeljivanje žanra
naslovu.
C "Protect": Zaštita naslova. "e" se
pojavljuje uz zaštićeni naslov.
C "Move": Promjena slijeda reprodukcije
naslova (str. 77).
C "Combine": Spajanje dvaju poglavlja
u jedno (str. 77).
"Genre Name": Omogućuje unos naziva
žanra (do 12 znakova) (str. 39).
"Multi-Mode": Omogućuje odabir i editiranje više naslova istodobno (str. 73).
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir naslova
za editiranje.
4
Odaberite željeni naslov i pritisnite
ENTER.
U kvadratiću uz odabrani naslov se
pojavljuje oznaka. Za poništenje
odabira, ponovno pritisnite ENTER.
5
6
Ponovite korak 4 za odabir svih
naslova za editiranje.
Nakon što odaberete sve naslove,
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
7
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Erase": Brisanje odabranih naslova.
"Protect": Zaštita naslova. "e" se
pojavljuje uz zaštićeni naslov.
"Unprotected": Isključivanje zaštite.
"Change Genre": Promjena žanra
naslova.
, nastavlja se
73
z Savjet
Možete isključiti "Multi-Mode" pritiskom tipke ,
i odabrati "Single-Mode" za odabir pojedinačnih
naslova.
Brisanje dijela naslova
(A-B Erase)
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati
ga. Obratite pažnju da se brisanje scene u
naslovu ne može poništiti.
1
2
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "A-B Erase" i pritisnite
ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i
pritisnite ENTER. Potražite detalje na
str. 72. Prikazuje se izbornik za odabir
točke A. Započinje reprodukcija naslova.
Za odustajanje od brisanja
Pritisnite O RETURN. Pojavi se Title List.
z Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
b Napomene
C Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na
mjestu gdje je obrisan dio naslova.
C Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće
brisati.
Dijeljenje naslova (Divide)
Ako želite presnimiti dugačak naslov na disk,
no ne želite smanjiti kvalitetu slike, podijelite
naslov na dva kraća naslova. Imajte na umu
da dijeljenje naslova nije moguće poništiti.
* Playlist naslove je moguće dijeliti samo za
DVD-RW/DVD-R (VR mod).
1
2
3
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Divide" i pritisnite ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i
pritisnite ENTER. Potražite detalje na
str. 72.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
mjesta dijeljenja i naslov se reproducira.
Odaberite točku A tipkama m/M
ili H i pritisnite X.
C Za povratak na početak naslova
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Odaberite "From" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke A i ponovo
počinje reprodukcija naslova.
5
6
Pritisnite H.
Odaberite točku B tipkama m/M
ili H i pritisnite X.
Reprodukcija se prekida.
7
Odaberite "To" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke B.
8
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Scena je obrisana.
74
3
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M ili H i pritisnite X.
C Za povratak na početak naslova,
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Pritisnite ENTER.
Za HDD, pojavi se poruka s pitanjem
za potvrdu.
5
Brisanje i editiranje
poglavlja
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER
(samo HDD).
Naslov se dijeli na dva dijela.
Možete editirati pojedina poglavlja unutar
naslova. Za editiranje DVD-RW/DVD-R
diskova (VR mod) bez promjene izvornih
snimaka, načinite playlistu (str. 77).
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List
(Original ili Playlist) ako je potrebno.
2
Odaberite naslov koji sadrži poglavlje
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i
pritisnite ENTER. Potražite detalje na
str. 72.
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Poglavlje se može editirati na sljedeće
načine.
"Divide": Podjela na dva dijela (str. 76).
"Erase/Move"
C "Erase": Brisanje odabranog poglavlja
(str. 76).
C "Move" (za Playlist naslove na DVDRW/DVD-R disku u VR modu):
Mijenja slijed reprodukcije poglavlja
(str. 78).
"Combine": Spajanje dvaju poglavlja u
jedno (str. 76).
, nastavlja se
75
Dijeljenje poglavlja (Divide)
1
2
3
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Divide".
Tipkama </, odaberite poglavlje.
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M ili H i pritisnite X.
C Za povratak na početak poglavlja,
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Pritisnite ENTER.
Poglavlje je podijeljeno na dva dijela.
Brisanje poglavlja (Erase)
1
2
3
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Erase".
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
(Samo za poglavlje u Playlisti)
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje o potvrdi.
4
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER
Poglavlje je obrisano.
76
Spajanje više poglavlja
(Combine)
1
2
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Combine".
Tipkama </, pomaknite skalu za
spajanje i pritisnite ENTER.
Dva susjedna poglavlja su spojena.
b Napomene
Poglavlja se ne mogu spajati ako su kreirana automatski kod presnimavanja s HDD kamkordera.
Izrada i editiranje
playliste
4
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Playlist editiranje omogućuje editiranje ili
ponovno editiranje bez mijenjanja snimke.
Možete načiniti do 99 Playlist naslova.
b Napomena
Playlist naslovi koji su snimljeni sa signalom
zaštite od kopiranja "Copy-Once", ne mogu se
presnimiti niti premjestiti (str. 146).
1
5
Naslov se pomiče na novo mjesto.
C Za premještanje ostalih naslova,
ponovite postupak od koraka 2.
Pritisnite TITLE LIST.
Za detalje o prelasku na Playlist,
pogledajte str. 72.
2
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Create" i pritisnite ENTER.
Spajanje više Playlist naslova
(Combine)
1
Pojave se originalni naslovi u izborniku
Title List.
4
Odaberite naslov kojeg želite dodati u
Playlist i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov se dodaje u Playlist.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir svih
naslova koje želite dodati u Playlist.
Odaberite novo mjesto za naslov
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Pritisnite TITLE LIST.
Za detalje o prelasku na Playlist,
pogledajte str. 72.
2
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Combine" i pritisnite
ENTER.
Premještanje Playlist naslova
(Move)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 72).
2
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
5
6
Odaberite naslov za spajanje i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Naslovi se spajaju.
Dijeljenje Playlist naslova
(Divide)
Playlist naslov se može podijeliti. Postupak
je opisan na str. 74.
, nastavlja se
77
Premještanje poglavlja (Move)
1
Pritisnite TITLE LIST i prijeđite na
Playlist.
Za detalje o prelasku na Playlist,
pogledajte str. 72.
2
Odaberite Playlist naslov s poglavljem
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
5
6
7
8
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Erase/Move"
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Odaberite novo mjesto za poglavlje
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Poglavlje se pomiče na novo mjesto.
78
Presnimavanje (HDD y DVD)
Prije presnimavanja
U ovom poglavlju izraz "presnimavanje" se
odnosi na presnimavanje snimljenih naslova
s ugrañenog tvrdog diska (HDD) na drugi
disk ili obrnuto. Možete presnimiti naslov
pomoću tipke HDD/DVD DUB (pogledajte
"Snimanje s HDD-a na DVD" na str. 80) ili
više naslova (pogledajte "Presnimavanje više
naslova (Dubbing List)" na str. 80). Osim
toga moguće je presnimiti i čitav DVD disk,
odnosno načiniti njegovu kopiju (pogledajte
"Kopiranje diska (DVD Backup)" na str. 83).
Prije početka, pročitajte ova upozorenja koja
se odnose na sve načine presnimavanja.
Prije početka...
C Nije moguće istovremeno snimati glavni i
pomoćni zvuk na HDD (kad je "HDD
Recording Format" podešen na "Video
Mode On" u izborniku "Recording",
DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod). Kod
dvojezičnih programa, podesite opciju
"Bilingual Recording" na "A/L" (standardna
postavka) ili "B/R" u izborniku "Audio In"
(str. 121). Detalje o opciji HDD Recording
format potražite na str. 125.
C Naziv naslova s izvora se takoñer presnimava. Ipak, kod snimanja s HDD-a na
DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod), može se
kopirati do 40 znakova naziva naslova.
C Oznake poglavlja iz izvornog materijala
se takoñer presnimavaju. Položaj oznaka
poglavlja se može neznatno razlikovati od
originala. Ipak, oznake poglavlja izvornika
ne kopiraju se kad snimate na DVD-RW/
DVD-R(Video mod), DVD+RW,
DVD+RW ili DVD+R uz normalnu
brzinu. Oznake poglavlja se automatski
umeću u skladu s "Auto Chapter (Video)"
i "Auto Chapter (DVD+R/+RW)" postavkama u izborniku "Recording" (str. 124).
C Postavka "Set Thumbnail" kod izvora se
snima kao oznaka umanjene slike (osim
kad snimate s DVD+RW/DVD-RW (Video
mod)/DVD+R/DVD-R (Video mod).
Položaj oznaka umanjene slike može se
neznatno razlikovati od izvornika.
z Savjet
Kad presnimavate Playlist naslov, on se snima
kao originalan naslov.
b Napomene
C Tijekom presnimavanja nije moguće standardno
snimanje rekorderom.
C Za reprodukciju presnimljenog diska na drugoj
DVD opremi, finalizirajte disk (str. 41, 81).
C Nije moguće snimati s DVD VIDEO diskova na
HDD.
C Naslovi koji sadrže slike više formata ne mogu
se snimati na DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R (Video mod) pomoću tipke HDD/DVD
DUB.
C Naslovi duži od 8 sati ne mogu se snimati na
jednoslojne DVD+RW/DVD+R diskove.
C Naslovi sa slikama niske razlučivosti (SEP do LP
modovi) formata 16:9 se ne mogu snimati na
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video
mod).
C Naslovi snimljeni u Dolby Digital 5.1 ch
formatu se konvertiraju u 2-kanalni zvuk kod
presnimavanja normalnom brzinom ("Real time"
presnimavanje).
C Detalje o funkciji "Move" pogledajte na str. 146.
79
Snimanje s HDD-a na
DVD
Presnimavanje više
naslova (Dubbing List)
Pritiskom tipke HDD/DVD DUB možete
presnimiti jedan naslov tijekom reprodukcije.
Možete takoñer presnimavati s finaliziranog
DVD-RW/DVD-R (Video mod) diska na
HDD.
Možete odabrati naslove za kopiranje u
izborniku Dubbing List. Takoñer možete
editirati naslove prije presnimavanja bez
promjene izvornih naslova.
1
Pokrenite reprodukciju naslova.
Detalje o reprodukciji naslova potražite
u poglavlju "Reprodukcija" na str. 63.
2
Pritisnite HDD/DVD DUB.
Rekorder počinje sa snimanjem tekućeg
naslova koji se reproducira, od početka.
Ako ne pokrenete nijednu funkciju duže
od 20 minuta nakon završetka snimanja,
rekorder se automatski isključuje.
Prekid presnimavanja
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Kad se snimanje (Move) zaustavi dok je u
tijeku, nijedan dio naslova se neće premjestiti
na odredište, no to će ipak smanjiti slobodan
prostor na DVD+R/DVD-R disku.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite smjer kopiranja i pritisnite
ENTER.
Za snimanje naslova s HDD-a na disk,
odaberite "HDD -> DVD".
Za snimanje naslova s diska na HDD,
odaberite "DVD/CD -> HDD".
4
Odaberite "Create New Dubbing List"
i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Dubbing List.
C Ako ste prethodno pohranili Dubbing
List i želite ga nastaviti editirati, odaberite "Use Previous Dubbing list" i
prijeñite na korak 7.
O modu presnimavanja
Naslovi s HDD-a se ubrzano presnimavaju
na disk (High-speed dubbing).
Naslovi s diska se snimaju na HDD uz
normalnu brzinu (u realnom vremenu).
Za minimalno vrijeme potrebno za "HighSpeed" presnimavanje, pogledajte str. 146.
Promjena načina snimanja (samo kod
kopiranja s diska na HDD
Nakon koraka 1 pritisnite REC MODE za
odabir načina snimanja.
b Napomena
Nije moguće koristiti tipku HDD/DVD DUB u
sljedećim slučajevima. Presnimite naslov pomoću
izbornika Dubbing List (str. 80).
− Kad presnimavate naslov snimljen u MN6 modu
ili duljem na DVD+RW/DVD+R.
− Kad snimate naslov snimljen u HQ+ modu na
DVD.
80
1 Smjer presnimavanja
2 Ukupan broj naslova za
presnimavanje
3 Broj koraka
Display 1: Odaberite naslov koji
želite presnimiti (izbornik "Select
Titles").
Display 2: Editirajte naslov (izbornik
"Title Edit").
Display 3: Potvrdite podešenja i
pokrenite presnimavanje (izbornik
"Start Dubbing").
4 Ukupna veličina odabranih naslova
i slobodan prostor na disku
(otprilike)
5 Umanjena slika odabranog
naslova.
5
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov mijenja boju.
Kad odaberete "HDD -> DVD" u koraku
3, možete promijeniti slijed naslova ili
tražiti naslov prema žanru (pogledajte
"3. Reprodukcija snimljenog programa
(Title List)" na str. 35.
6
7
Ponovite korak 5 za odabir svih naslova
u redoslijedu kojim ih želite snimati.
Tipkom , odaberite "Next" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Edit".
Detalje o editiranju potražite u poglavlju
"Editiranje naslova u izborniku Dubbing
List" na str. 82.
8
Tipkom , odaberite "Next" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Start Dubbing".
9
Odaberite opciju pomoću M/m i
pritisnite ENTER.
Opcije se razlikuju, ovisno o smjeru
presnimavanja ili vrsti diska.
"Recording Mode": Mijenja način snimanja svih odabranih naslova odjednom
pomoću tipaka M/m (str. 143).
"Input Disc Name": Mijenja naziv diska
(str. 39).
"Finalise": Odaberite "Yes" za
automatsko finaliziranje diska nakon
presnimavanja (DVD-RW/DVD-R
(Video mod) ili DVD+R).
10 Odaberite "Start Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Kad u koraku 9 podesite "Finalise" na
"Yes", odaberite stil izbornika naslova i
pritisnite ENTER.
Ako ne pokrenete nijednu funkciju duže
od 20 minuta nakon završetka snimanja,
rekorder se automatski isključuje.
Prekid presnimavanja
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Kad se snimanje (Move) zaustavi dok je u
tijeku, nijedan dio naslova se neće premjestiti
na odredište, no to će ipak smanjiti slobodan
prostor na DVD+R/DVD-R disku.
O modu presnimavanja
U izborniku "Title Edit", pokraj naslova koji
se može ubrzano presnimiti (High-speed
dubbing) se pojavi oznaka "d". Sljedeći
naslovi se presnimavaju uz normalnu brzinu
(u realnom vremenu).
– Naslovi s glavnim i sporednim zvukom
(osim DVD-RW/DVD-R diskova (VR
mod)).
– Naslovi s raznim formatima slike (4:3 i
16:9 itd.) (osim DVD-RW/ DVD-R
diskova (VR mod)).
– Naslovi snimljeni na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R (Video
mod).
– Naslovi veličine 16:9 snimljeni na
DVD+RW/DVD+R.
Za minimalno vrijeme potrebno za "HighSpeed" presnimavanje, pogledajte str. 146.
, nastavlja se
81
Editiranje naslova u izborniku Dubbing List
82
1
Slijedite korake od 1 do 7 opisa "Presnimavanje više naslova (Dubbing List)"
na str. 80.
Pojavi se izbornik "Title Edit".
2
Odaberite naslov koji želite editirati i
pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Opcije se razlikuju ovisno o smjeru
presnimavanja ili vrsti diska.
"Erase": Brisanje odabranog naslova.
"Title Name": Pridjeljivanje ili promjena
naziva naslova (str. 39).
A-B Erase": Brisanje dijela naslova
(str. 74).
"Move": Promjena slijeda naslova
(str. 77).
"Preview": Omogućuje provjeru sadržaja
naslova.
"Divide": Dijeljenje naslova na dva
dijela (str. 74).
"Combine": Spajanje dvaju naslova u
jedan (str. 77).
"Chapter Edit": Editiranje poglavlja
(str. 75).
"Set Thumbnail": Promjena umanjene
slike naslova koja se pojavljuje u Title
List izborniku (str. 37).
"Recording Mode": Podešavanje
kvalitete presnimljene slike.
"Bilingual": Podešavanje načina
presnimavanja dvojezičnog programa.
"Cancel": Izlaz iz podizbornika.
4
Ponovite korake 2 i 3 za editiranje svih
naslova.
5
Prijeñite na korak 8 opisa "Presnimavanje
više naslova (Dubbing List)" na str. 80
za presnimavanje editiranih naslova.
b Napomene
C Načinjena lista za presnimavanje (Dubbing List)
ostaje u memoriji i nakon snimanja. Za editiranje
postojeće liste, odaberite "Use Previous Dubbing
list" u koraku 4. Lista se briše kad:
– promijenite postavku "Input Line System" u
izborniku "Basic" (str. 115).
– resetirate rekorder (str. 139).
– otvorite uložnicu diska (osim kad snimate s
HDD-a).
– editirate naslove na disku (osim kad snimate s
HDD-a).
– promijenite Title List iz Original u Playlist
(samo kad snimate s DVD-RW/DVD-R diska
u VR modu).
– finalizirate disk.
C Na disku mogu ostati "šavovi" od editiranja
nakon snimanja na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/ DVD+R/DVD-R(Video mod).
C Finalizacija se poništava ako počne snimanje
pomoću timera, čak i ako u koraku 9 podesite
"Finalise" na "Yes".
Kopiranje diska (DVD
Backup)
Možete presnimiti kompletan sadržaj finaliziranog DVD+RW/DVD+R ili finaliziranog
DVD-RW/ DVD-R diska (Video mod) na
drugi DVD+RW/DVD-RW disk za snimanje
ili prazan DVD+R/ DVD-R disk putem
HDD-a.
9
Disk se automatski finalizira.
C Za izradu kopije drugog diska, zamijenite diskove, odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
10 Odaberite "Yes" ili "No" i pritisnite
ENTER.
Za brisanje kopiranih podataka na HDD,
odaberite "Yes".
Želite li kasnije načiniti novu kopiju,
odaberite "No".
Rekorder se automatski isključuje ako
ne pokrenete nijednu funkciju unutar 20
minuta od završetka snimanja.
b Napomena
Nije moguće kopirati nefinalizirane diskove.
1
2
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
Za prikaz informacija o kopiranju
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja,
Odaberite "DVD Backup" i pritisnite
ENTER.
Za odustajanje od kopiranja tijekom
postupka
Odaberite "Start new DVD Backup" i
pritisnite ENTER.
C Ako ste prethodno kopirali podatke na
HDD, odaberite "Resume writing
data" i prijeñite na korak 7.
5
6
Umetnite DVD čiju kopiju želite izraditi.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje snimati sve sadržaje s
DVD-a na HDD:
7
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
zamijenite DVD disk DVD+RW/DVDRW diskom ili praznim DVD+R/DVD-R
diskom.
Za izradu kopije DVD+RW/DVD+R
diska, umetnite DVD+RW za snimanje
ili prazan DVD+R disk.
Za izradu kopije DVD-RW/DVD-R
diska, umetnite DVD-RW za snimanje
ili prazan DVD-R disk.
8
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Za brisanje kopiranih podataka s HDD-a
1
Odaberite "Erase back-up data" u
koraku 4 i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
2
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
b Napomene
C Kad se snimanje na DVD+R/DVD-R zaustavi
napola u koraku 8, ne možete reproducirati disk
ili na njega snimati. Meñutim,
DVD+RW/DVD-RW se može koristiti ponovno
ako se opet formatira.
C Nije moguće načiniti kopije DVD+R DL/
DVD-R DL diskova.
C Funkciju "DVD Backup" možda nećete moći
koristiti, ovisno o kvaliteti snimanja ili fizičkom
stanju diska te karakteristikama ureñaja ili
softvera za snimanje.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje brzo snimati sadržaje
koje ste kopirali na HDD u koraku 6.
83
Presnimavanje s HDD kamkordera
Prije presnimavanja s
HDD kamkordera
Možete presnimavati sadržaje sa Sony HDD
kamkordera na tvrdi disk rekordera putem
USB priključnice na prednjoj ploči. Raspoložive su sljedeće funkcije presnimavanja s
HDD kamkordera:
C Presnimavanje jednim pritiskom tipke
(Incremental Dubbing)
C Presnimavanje pomoću izbornika
(Incremental Dubbing/Full Dubbing)
Slijedite upute iz "Priprema za presnimavanje
s HDD kamkordera" te zatim prijeñite na
odjeljak o presnimavanju.
z Savjeti
C Ako želite putem priključnica LINE IN, pogledajte "Snimanje sa spojene opreme" na str. 60.
C Ako želite snimati sadržaje s HDD kamkordera na
DVD, najprije ih presnimite na HDD rekordera
i zatim editirajte naslov na HDD-u te ga
presnimite na DVD.
C Dijelovi koji su već presnimljeni ostaju na rekorderu kad se kapacitet tvrdog diska rekordera
napuni ili ako zaustavite presnimavanje prije
završetka.
C Dolby Digital 5.1 ch zvuk snimljen na HDD
kamkorderu može se presnimiti na rekorder u
istom formatu, bez konverzije.
b Napomene
C Kod presnimavanja s HDD kamkordera nisu
raspoloživa snimanja pomoću timera ili druge
funkcije.
C Rekorder podržava Sony HDD SD (standard
definition) kamkordere puštene u prodaju u
travnju 2008 ili prije toga.
C Rekorder ne podržava AVCHD format (HD (high
definition) kvalitetu slike). Možete presnimavati
samo slike MPEG-2 formata (SD (standard
definition) slike).
C Kad HDD kamkorder sadrži fotografije i videozapise, na rekorder se mogu presnimiti samo
videozapisi.
C Playlist načinjena HDD kamkorderom ne može
se presnimiti na rekorder.
C Ne možete podesiti mod snimanja za presnimavanje s HDD kamkordera.
C Kod presnimavanja s HDD kamkordera, rekorder
prepoznaje i koristi informacije o datumu i vremenu snimanja s HDD kamkordera. Ako sat
HDD kamkordera nije točno podešen, rekorder
možda neće sadržaje presnimiti pravilno. Podesite sat HDD kamkordera točno prije snimanja.
C Snimke s HDD kamkordera nisu prikazane
tijekom presnimavanja.
C Ne možete snimati datum, vrijeme ili sadržaje
memorije HDD kamkordera na rekorder.
C Ako presnimite sadržaje snimljene u modu visoke
kvalitete s HDD kamkordera na rekorder, presnimavanje može trajati duže od samog snimanja.
C Podesite rekorder i HDD kamkorder na isti sustav
boja.
Kako se kreiraju naslovi i poglavlja
Kod svakog presnimavanja, sadržaji presnimljeni na rekorder se dijele u naslove prema
datumu snimanja. Ako se tijekom nekog
snimanja datum promijenio na sljedeći dan,
snimka je uključena u naslov od datuma
početka snimanja. Naslov je podijeljen u
poglavlja. Svako pojedinačno snimanje na
HDD kamkorder postaje poglavlje.
z Savjet
Nazivi naslova se automatski označuju kao "USB
*** (vrijeme početka prvog snimanja)".
b Napomena
Presnimljeni sadržaji se dijele u naslove u sljedećim
slučajevima, čak i kad su svi snimljeni istog dana:
− Kad ukupno vrijeme snimanja prelazi 12 sati.
− Kad ukupni broj scena prelazi 99.
84
Priprema za presnimavanje s
HDD kamkordera
Spojite HDD kamkorder na USB priključnicu
rekordera.
Prije spajanja pogledajte takoñer upute za
uporabu isporučene s HDD kamkorderom.
1
2
Uključite HDD kamkorder i rekorder.
Spojite HDD kamkorder na USB
priključnicu na prednjoj ploči.
DVD rekorder
b Napomene
C Spojite HDD kamkorder izravno na rekorder.
C Nemojte odspajati USB kabel tijekom
presnimavanja.
C Kad pri uporabi HDD kamkordera nije moguć
pravilan ulaz signala u USB priključnicu (tip A)
na prednjoj ploči ili rekorder ne može raditi
pravilno, spojite HDD kamkorder na LINE IN
priključnicu te slijedite upute iz "Snimanje sa
spojene opreme" na str. 60.
C Rekorder može prepoznati i pohraniti informacije
o datumu i vremenu snimanja za do 10 HDD
kamkordera. Ako spojite 11 ili više HDD kamkordera, presnimavanje jednim pritiskom tipke
te "Incremental Dubbing" se ne mogu izvoditi
pravilno.
na USB priključnicu
USB kabel
(opcija)
USB izlaz
HDD kamkorder
: Tok signala
3
Podesite svoj HDD kamkorder na mod
USB povezivanja (primjerice: "d
COMPUTER" ili "d USB CONNECT").
Za detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s HDD kamkorderom.
Restartanje spojenog USB uređaja
Odaberite "Restart USB Device" iz "USB"
u izborniku "Options 2" (str. 131).
85
Presnimavanje jednim
pritiskom tipke s HDD
kamkordera (ONETOUCH DUB)
Presnimavanje s HDD
kamkordera pomoću
izbornika (HDD-Cam
Dubbing)
Možete presnimiti sadržaje s HDD kamkordera na HDD rekorder jednim pritiskom
ONE-TOUCH DUB tipke na rekorderu. Kod
prvog presnimavanja s HDD kamkordera,
svi sadržaji se presnimavaju na rekorder.
Sljedeći puta se presnimavaju na rekorder
samo novonačinjene snimke koje još nisu
presnimljene.
Možete presnimavati sadržaje s HDD kamkordera na HDD rekorder pomoću izbornika.
Raspoloživi su sljedeći načini presnimavanja
s HDD kamkordera:
C Incremental Dubbing
Rekorder automatski prepoznaje sadržaje
snimljene na spojeni HDD kamkorder i
započinje presnimavanje od sadržaja koji
slijede iza zadnjih presnimljenih sadržaja
ako ste već ranije presnimavali.
C Full Dubbing
Rekorder presnimava sve sadržaje s HDD
kamkordera, uključujući sadržaje koji su
već presnimljeni na rekorder.
Slijedite korake od 1 do 3 iz "Priprema za
presnimavanje s HDD kamkordera" na
str. 85 i pritisnite ONE-TOUCH DUB na
rekorderu.
Započinje presnimavanje sadržaja s HDD
kamkordera u HDD Title List rekordera.
Rekorder se isključi automatski ako ga ne
koristite više od 20 minuta nakon dovršetka
presnimavanja.
Zaustavljanje tijekom presnimavanja
Pritisnite x REC STOP na duže od 3
sekunde. Rekorderu može trebati nekoliko
sekundi za zaustavljanje presnimavanja.
b Napomene
C Presnimavanje jednim pritiskom tipke na HDD
kamkorderu ne funkcionira s rekorderom.
C Kod presnimavanja jednim pritiskom tipke, sadržaje koji su već presnimljeni na rekorder nije
moguće ponovno presnimiti, čak ni kad ih izbrišete s rekordera. Za ponovno presnimavanje istih
sadržaja na rekorder, presnimite sve sadržaje s
HDD kamkordera (pogledajte "Presnimavanje s
HDD kamkordera pomoću izbornika (HDD-Cam
Dubbing)" na str. 86).
C Svi podaci o presnimljenim sadržajima se brišu
kad resetirate rekorder (str. 139).
C Ako su i USB priključnica i DV priključnica na
rekorderu spojene na kompatibilnu digitalnu
videokameru, presnimavanje jednim pritiskom
tipke se izvodi putem USB priključnice.
86
1
2
Slijedite korake od 1 do 3 iz "Priprema
za presnimavanje s HDD kamkordera"
na str. 85
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
3
4
5
Odaberite "HDD-Cam/DV" te pritisnite
ENTER.
Odaberite "HDD-Cam Dubbing" te
pritisnite ENTER.
Odaberite "Incremental Dubbing" ili
"Full Dubbing" te pritisnite ENTER.
Za presnimavanje samo novosnimljenih
sadržaja, odaberite "Incremental
Dubbing". Za presnimavanje svih
sadržaja s HDD kamkordera, odaberite
"Full Dubbing". Pojavi se potvrdni
izbornik.
6
Odaberite "Yes" te pritisnite ENTER.
Rekorder započinje presnimavanje sadržaja
s HDD kamkordera u HDD Title List
rekordera.
Rekorder se isključi automatski ako ga ne
koristite duže od 20 minuta nakon završetka
presnimavanja.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite i zadržite x REC STOP duže od
tri sekunde. Ili odaberite "Exit" u koraku 6
te pritisnite ENTER.
b Napomene
Pri uporabi funkcije "Incremental Dubbing", sadržaji koji su se već presnimili na rekorder se više
ne presnimavaju, čak i nakon što ih izbrišete s rekordera. Možete presnimavati samo novosnimljene
sadržaje.
87
Snimanje s DV kamkordera
Prije snimanja s DV
kamkordera
U ovom poglavlju objašnjava se
presnimavanje s DV kamkordera preko DV
IN priključnice na prednjoj strani ureñaja.
Želite li presnimavati preko LINE IN priključnica, pogledajte "Snimanje sa spojene
opreme" na str. 60.
Priključnica DV IN na ovom rekorderu
odgovara i.LINK standardu.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje s
DV kamkordera" i onda pogledajte odjeljak
o presnimavanju. Za više informacija o
i.LINK-u pogledajte "i.LINK" na str. 150.
Kako se izrađuju poglavlja
Sadržaji snimljeni na HDD ili DVD postaju
jedan naslov. Taj se naslov dijeli na poglavlja.
Kad snimate na HDD ili DVD-RW/DVD-R
(VR mod) i kad je opcija "Auto Chapter
(HDD/VR)" podešena na "On" u izborniku
"Recording" (str. 124), svaka snimka na
kaseti postaje poglavlje na disku. Za druge
diskove, rekorder dijeli naslove na poglavlja
u skladu s podešenjima "Auto Chapter
(Video)" ili "Auto Chapter (DVD+R/+RW)"
u izborniku "Recording" (str. 124).
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW/
DVD-R disk (VR mod) ili HDD.
b Napomene
C Tijekom DV presnimavanja nije moguće
snimanje.
C DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko
nje se ne može dobiti izlazni signal.
C Priključnicu DV IN nije moguće koristiti:
– ako upotrebljavate digitalni kamkorder koji
ne podržava signal iz DV IN priključnice na
prednjoj strani ureñaja (pogledajte "O i.LINK
sustavu" na str. 150). Spojite kamkorder na
priključnicu LINE IN i postupite prema
"Snimanje sa spojene opreme" na str. 60.
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu.
Nemojte spajati digitalnu video kameru koja
koristi MICRO MV format, čak i ako ima
i.LINK priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu od kopiranja
koja ograničava kopiranje.
C Želite li reproducirati disk na nekom drugom
ureñaju, morate ga finalizirati (str. 41).
C Podesite rekorder i DV kamkorder na isti sustav
boja (str. 115).
Spajanje
DVD rekorder
na DV IN
Priprema za snimanje s DV
kamkordera
Možete spojiti digitalnu video kameru preko
DV IN priključnice rekordera ili editirati
kasetu u DV/Digital8 formatu. Postupak je
jednostavan zato jer rekorder premotava
vrpcu unaprijed i unatrag umjesto vas i tako
ne trebate upravljati digitalnom video kamerom. Učinite sljedeće kako biste započeli s
korištenjem "Manual Dubbing" funkcija na
ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom video kamerom prije povezivanja.
88
i.LINK kabel
(opcija)
DV izlaz
: Tok signala
DV kamkorder
1
Pritisnite HDD ili DVD za odabir
odredišta snimanja.
Ako ste odabrali DVD, umetnite disk
(Pogledajte "1. Ulaganje diska" na
str. 33).
2
Umetnite kasetu u DV/Digital8 formatu
s koje ćete presnimavati na digitalnu
video kameru.
Želite li da rekorder snima ili editira,
digitalna video kamera mora biti u
modu video reprodukcije.
3
Pritisnite REC MODE na daljinskom
upravljaču više puta za odabir načina
snimanja.
Načini snimanja se izmjenjuju na
sljedeći način:
Detalje o modovima snimanja potražite
na str. 143. Obratite pozornost da nije
moguće odabrati ručni mod snimanja.
4
5
Podesite postavku "External Audio" u
izborniku "Audio In" (str. 120).
b Napomene
C Nije moguće spojiti više od jednog digitalnog
video ureñaja na rekorder odjednom.
C Nije moguće upravljati rekorderom preko drugog
ureñaja ili preko drugog rekordera istog modela.
C Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni sadržaj
memorije kasete na disk.
C Ako presnimavate s kasete u DV/Digital8 formatu na koju je zvuk snimljen u više frekvencija
uzorkovanja (48 kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na
mjestima prijelaza izmeñu frekvencija neće se
čuti zvuk ili će on biti neprirodan.
C Želite li koristiti funkciju "Auto Chapter" ovog
rekordera (str. 88), provjerite jeste li točno podesili sat na digitalnoj video kameri prije snimanja.
C Slika se kod presnimavanja može na trenutak
poremetiti ili vrijeme početka ili završetka neće
odgovarati podešenjima ako je vrpca u DV/
Digital8 formatu i pojave se sljedeći uvjeti.
Pogledajte poglavlje "Snimanje sa spojene
opreme" (str. 60).
– Izmeñu snimaka na kaseti ima praznina.
– Vremenski kôd na kaseti nije linearan.
– Ako se tijekom presnimavanja promijeni
veličina slike ili mod snimanja.
C Ako se sustav boja rekordera razlikuje od sustava
boja sadržaja DV kasete, snimit će se prazna ili
obojena slika. Podesite "Input Line System" u
izborniku "Basic" na isti sustav boja kao i kod
sadržaja DV kasete (str. 115).
Podesite postavku "DV Input" u
izborniku "Audio In" (str. 121).
Snimanje može početi. Odaberite jedan
od načina opisanih na sljedećim
stranicama.
Reprodukcija kasete DV/Digital 8 formata
Možete provjeriti sadržaj kasete DV/Digital8
formata prije snimanja. Detalje potražite u
opisu "Reprodukcija s DV kamkordera" na
str. 91.
89
Snimanje odabranih
Presnimavanje cijele
kasete u DV formatu
scena (ručno snimanje)
(DV One Touch Dubbing)
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete
u DV/Digital 8 formatu jednim pritiskom na
tipku ONE-TOUCH DUB na rekorderu.
Rekorder tijekom cijelog postupka upravlja
digitalnom video kamerom i dovršava
snimanje.
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za
snimanje s DV kamkordera" (str. 88) i pritisnite ONE-TOUCH DUB na rekorderu.
Rekorder premotava kasetu i započinje
presnimavanje njezina sadržaja.
Nakon završetka snimanja, rekorder premotava kasetu u digitalnoj video kameri i
automatski finalizira snimljeni disk (osim
DVD-RW/ DVD-R (VR mod)).
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite i zadržite x REC STOP na duže
od 3 sekunde.
Obratite pažnju da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
b Napomene
C Ako je praznina izmeñu dviju snimki na kaseti
dulja od 2 minute, DV One Touch Dubbing se
automatski prekida.
C Rekorder će pauzirati snimanje ako na kaseti
ima praznina ili slika sa signalima za zaštitu od
kopiranja. Snimanje se automatski nastavlja kad
rekorder prepozna signal koji se može snimiti.
C Finaliziranje se prekida ako počne snimanje
pomoću timera (osim DVD-RW/DVD-R (VR
mod)).
C DV One Touch Dubbing se automatski prekida
ako na početku kasete ima slika sa signalima za
zaštitu od kopiranja.
C Kod spajanja digitalnih videokamera i na DV IN
priključnicu i na USB priključnicu, pritiskom
tipke ONE-TOUCH DUB započinje presnimavanje s HDD kamkorder. Za presnimavanje s
DV kamkordera odspojite HDD kamkorder s
USB priključnice.
90
Tijekom reprodukcije DV/Digital8 kasete
možete odabrati i snimati pojedine scene.
1
2
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za
snimanje s DV kamkordera" (str. 88).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
5
6
Odaberite "HDD-Cam/DV" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "DV Manual Dubbing" i
pritisnite ENTER.
Odaberite odredište za snimanje,
"Record to Hard Disk Drive" ili "Record
to DVD" i pritisnite ENTER.
Pritisnite H.
Pokreće se reprodukcija scene.
7
8
Tipkama c/C ili m/M pronađite točku na DV/Digital8 kaseti od
koje želite započeti snimanje i
pritisnite X.
Odaberite "Start Rec." i pritisnite
ENTER.
Rekorder počinje snimati.
9
Odaberite "Pause Rec." i pritisnite
ENTER.
Rekorder pauzira snimanje.
10 Ponovite korake od 6 do 9 za snimanje
još scena.
11 Odaberite "Stop Rec." i pritisnite
ENTER.
Odabrane scene snimljene su kao jedan
naslov.
Za prekid funkcije "DV Manual Dubbing"
Pritisnite SYSTEM MENU.
z Savjet
Možete isključiti izbornik presnimavanja pritiskom
tipke DISPLAY tijekom snimanja. Ponovnim
pritiskom iste tipke izbornik se uključuje.
b Napomena
Scena ne može biti kraća od jedne sekunde.
Reprodukcija s DV
kamkordera
1 Spojite DV kamkorder na DV in priključnicu na prednjoj strani kamkordera.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
5
Odaberite "HDD-Cam/DV" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "DV Playback" i pritisnite
ENTER.
Pokrenite reprodukciju na DV
kamkorderu.
Slika s DV kamkordera se pojavi na TV
zaslonu.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite SYSTEM MENU.
z Savjet
Možete presnimiti sadržaje s kasete koja se reproducira. Tijekom reprodukcije pritisnite HDD ili
DVD za odabir odredišta snimanja i pritisnite z
REC. Za zaustavljanje snimanja pritisnite x REC
STOP.
91
Music Jukebox
O funkciji Jukebox
Postoje dva načina uporabe funkcije Jukebox:
spajanje USB ureñaja ili kopiranje audiozapisa na HDD.
Kad koristite Jukebox, dostupne su sljedeće
mogućnosti:
C Pohranjivanje audiozapisa na HDD.
C Razni načini reprodukcije audiozapisa.
C Pridjeljivanje naziva zapisima, albumima
ili izvoñačima.
C Promjena slijeda zapisa.
Priprema za uporabu
funkcije Jukebox
Spojite USB ureñaj na USB priključnicu
rekordera ili kopirajte audiozapise s CD/
DATA CD/DATA DVD diska ili spojenog
USB ureñaja na HDD.
Spajanje USB uređaja
Možete spojiti USB ureñaj na USB priključnicu rekordera i slušati MP3 audiozapise ili
ih kopirati na HDD. Prije spajanja pogledajte
upute za uporabu USB ureñaja.
Napomene o kopiranju
C Audiozapise s HDD-a ne možete kopirati na
diskove ili USB ureñaje.
C Ovisno o veličini datoteka, neki audiozapisi se
neće moći kopirati.
C Kopira se naziv izvoñača, albuma i MP3 audiozapisa te se albumi i MP3 zapisi spremaju u mape
prema izvoñačima. Meñutim, albumi i MP3
audiozapisi se spremaju u mapu "Unknown" kad
se ne mogu kopirati njihovi nazivi izvoñača.
C Audiozapisi s CD-a se spremaju u mapu izvoñača
nazvanu "Unknown". Nazivi se dodjeljuju
automatski; "A_*****_F_*****" za album,
"A_*****_F_*****_T_*****" za audiozapise.
C Kad se kopiranje zaustavi dok je u tijeku, zapisi
koje ste kopirali prije toga ostaju pohranjeni na
HDD kao album. Pogledajte Music Jukebox listu
za provjeru koji su se albumi kopirali (str. 94).
C Tijekom kopiranja se ne mogu izvoditi druge
funkcije.
C Tijekom kopiranja nije moguće snimanje pomoću
timera. Ako podesite timer tijekom kopiranja,
rekorder počinje snimanje s timerom po završetku
kopiranja.
C CD-ovi sa zaštitom od kopiranja ne mogu se
kopirati na HDD.
DVD rekorder
na USB priključnicu
USB uređaj
b Napomena
Neki USB ureñaji možda neće raditi s ovim
rekorderom.
Kopiranje zapisa ili albuma
(USB t HDD)
Na HDD možete kopirati do 99 albuma ili
999 zapisa.
1
2
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera (str. 92).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music from USB
Device" i pritisnite ENTER.
Pojavi se "Music Jukebox (USB)".
5
Tipkama M/m odaberite album za
kopiranje i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
92
6
7
8
Tipkama M/m odaberite "Edit" i
pritisnite ENTER.
Kopiranje zapisa ili albuma na
HDD (HDD y HDD)
Tipkama M/m odaberite željenu opciju
i pritisnite ENTER.
1
Za kopiranje svih albuma, odaberite
"Copy all to HDD".
Za kopiranje odabranih albuma,
odaberite "Copy to HDD".
Pojavi se potvrdni izbornik.
2
Odaberite "Yes" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Albumi se kopiraju na HDD.
C Za kopiranje više albuma, ponovite
postupak od koraka 5.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
3
4
5
2
4
6
Odaberite izvođača tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Odaberite album tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Odaberite zapis koji želite kopirati
tipkama M/m i pritisnite ,.
Prikazuje se podizbornik.
Umetnite disk koji želite kopirati na
HDD.
7
Pritisnite SYSTEM MENU.
8
Pojavljuje se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Listen to Music / Edit" te
pritisnite ENTER.
Ako želite kopirati album, pritisnite ,
umjesto ENTER, zatim prijeñite na
korak 7.
Pritisnite ENTER.
1
Odaberite "Music Jukebox" te
pritisnite ENTER.
Pojavi se "Music Jukebox (HDD)".
Za odustajanje od kopiranja
Kopiranje audiozapisa
(DISK t HDD)
Pritisnite SYSTEM MENU.
Odaberite "Dubbing" te pritisnite
ENTER.
Odaberite "DVD/CD -> HDD" tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
Počinje kopiranje.
Za odustajanje od kopiranja
Pritisnite ENTER.
b Napomena
Prije kopiranja odaberite "CD" ili "MP3" pod
"Data Format" u Title List (DVD/CD) (str. 64).
9
Odaberite "Edit" tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Copy Album" ili "Copy
Track" tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
Odaberite odredište kopiranja (izvođač
ili album) tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
Pojavi se potvrdni izbornik.
10 Odaberite "Yes" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Albumu ili zapisi se kopiraju na HDD.
C Za kopiranje više zapisa ili albuma,
ponovite postupak od koraka 4.
Za odustajanje od kopiranja
Pritisnite ENTER.
93
Reprodukcija audiozapisa putem funkcije
Jukebox/USB uređaja
1 Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music/Edit" ili
"Listen to Music from USB Device" i
pritisnite ENTER.
Za slušanje audiozapisa s HDD-a,
odaberite "Listen to Music/Edit".
Za slušanje MP3 audiozapisa sa spojenog USB ureñaja, odaberite "Listen to
Music from USB Device".
Pojavi se Album List.
Za listanje popisa stranicu po stranicu
(Page mod)
Pritisnite SUBTITLE (prethodna)/ANGLE
(sljedeća) dok je prikazana lista Music
Jukebox. Svakim pritiskom na SUBTITLE
(prethodna)/ANGLE (sljedeća), pojavi se
prethodna/sljedeća stranica albuma.
Promjena informacija o reprodukciji
(samo HDD)
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom tipke mijenjaju se informacije ispod liste izvoñača/albuma/zapisa.
O Playlisti i listi Original (samo HDD)
Za "Music Jukebox (HDD)" možete odabrati
prikaz zapisa u listi Original ili Playlisti.
1
Pritisnite < dok je prikazan "Music
Jukebox (HDD)".
2
Tipkama M/m odaberite "Play List" i
pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite opciju i
pritisnite ENTER.
Opcija
4
Odaberite izvođača, album ili zapis i
pritisnite ENTER.
(Samo HDD) Za prikaz liste albuma,
odaberite izvoñača tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Za prikaz liste zapisa, odaberite album
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija.
Original
Zapisi u listi Original.
Play List 1
Play List 2
Play List 3
Play List 4
Zapisi u svakoj Playlisti.
Favourites
Zapisi redoslijedom
učestalosti reprodukcije.
Najčešće reproducirani
zapis je naveden na vrhu.
Promjena načina prikaza (samo lista
Original)
1
Pritisnite < dok je prikazan "Music
Jukebox (HDD)".
Pritisnite x (stop).
2
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN. Ako se ne možete
Tipkama M/m odaberite "Display Mode"
i pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite opciju i
pritisnite ENTER.
Za zaustavljanje reprodukcije
vratiti na listu izvoñača ili listu albuma tipkom O RETURN, pogledajte "Promjena
načina prikaza (samo lista Original)" na
str. 94.
94
Prikaz
Opcija
Prikaz
Artist (samo
HDD)
Lista izvoñača
Album
Lista albuma
Track
Lista zapisa
Dodavanje audiozapisa u
Playlistu (samo HDD)
Možete dodati audiozapis na HDD u Playlistu.
Možete dodati do 25 audiozapisa u svaku
Playlistu.
1
Nakon koraka 2 iz "Reprodukcija
audiozapisa putem funkcije Jukebox/
USB uređaja", odaberite "Listen to
Music / Edit" te pritisnite ENTER.
Prebacite prikaz na listu Original (str. 94).
2
Odaberite zapis koji želite dodati na
Playlist i pritisnite ,.
Prikazuje se podizbornik.
3
4
Odaberite "Add to Play List" te
pritisnite ENTER.
Odaberite Playlist i pritisnite ENTER.
Tipke
Funkcije
X (pauza)
Pauza reprodukcije. Za nastavak standardne reprodukcije
pritisnite H.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih ili
jednog zapisa u albumu ili na disku.
1
Ako reproducirate zapise s tvrdog diska,
prijeñite na korak 3.
2
Ponovite korake od 2 do 4 za odabir
svih zapisa koje želite dodati na
Playlist.
3
4
Opcije reprodukcije
Funkcije
./>
(prethodni/
sljedeći)
Odabir sljedećeg ili prethodnog zapisa kad se pritisne
tijekom reprodukcije.
Brzo pretraživanje diska
m/M
(pretraživanje prema natrag/naprijed kad se
prema natrag/ pritisne tijekom reprodukcije,
Brzina pretraživanja mijenja
naprijed)
se na sljedeći način:
brzo natrag brzo naprijed
Kad pritisnete i zadržite tipku,
pretraživanje se nastavlja uz
odabranu brzinu dok ne
otpustite tipku.
Za nastavak standardne
reprodukcije pritisnite H.
Tipkama M/m odaberite "Repeat" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
"Repeat Artist" (samo HDD): ponavljanje
zapisa tekućeg izvoñača.
"Repeat Album": ponavljanje tekućeg
albuma.
"Repeat Track": ponavljanje tekućeg
zapisa.
"Repeat Play List" (samo HDD):
ponavljanje tekuće Playliste.
"Repeat Programme" (samo USB ureñaj):
ponavljanje tekućeg programa (str. 96).
Za provjeru zapisa Playliste, prebacite
na Playlist.
Tipke
(Samo USB uređaj) Tipkama M/m odaberite "Play Mode" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
Zapis je dodan na odabranu Playlistu.
5
Pritisnite , tijekom reprodukcije.
5
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Podesite "Repeat" na "Repeat Off" u
koraku 4.
b Napomena
"Repeat Programme" možete odabrati samo tijekom
programirane reprodukcije.
, nastavlja se
95
Izrada vlastitog programa
(Programme) (samo USB
uređaj)
Sadržaje sa spojenog USB ureñaja možete
reproducirati željenim slijedom tako da
načinite program od zapisa spojenog USB
ureñaja. Program se može sastojati od
najviše 24 koraka.
1
2
Pritisnite , dok je prikazan "Music
Jukebox (USB)".
Tipkama M/m odaberite "Play Mode"
i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
3
4
5
6
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite album
(primjer: Album 01) i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite zapis
(primjer: Track 001) i pritisnite ENTER.
Zapis je programiran.
Pogriješite li, tipkama </M/m
odaberite korak (npr. 01) i pritisnite
CLEAR.
7
8
Za programiranje drugih zapisa, pritisnite </M/m/, za odabir koraka
i ponovite korake 5 i 6.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x (stop).
96
Za poništenje programirane reprodukcije
Podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Podesite "Programme" na "Erase Programme
List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
C Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše nakon
pritiska tipke ?/1.
C Program se može ponavljati. Podesite "Repeat"
na "Repeat Programme" u izborniku "Play Mode"
(str. 95).
Organizacija audiozapisa u Music Jukeboxu
(samo HDD)
Možete obrisati ili pridijeliti nazive albumima/
zapisima na HDD-u. Album možete svrstati
i u odreñeni žanr.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music/Edit" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se "Music Jukebox".
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Erase": Briše odabranog izvoñača/
album/zapis. Kad se pojavi pitanje o
potvrdi, odaberite "Yes".
"Edit": Omogućuje sljedeća editiranja.
C "Artist Name": Omogućuje unos ili
ponovi unos naziva izvoñača (str. 39).
C "Album Name": Omogućuje unos ili
ponovi unos naziva albuma (str. 39).
C "Track Name": Omogućuje unos ili
ponovi unos naziva zapisa (str. 39).
C "Copy Album": Omogućuje kopiranje
albuma (str. 93).
C "Copy Track": Omogućuje kopiranje
zapisa (str. 93).
"Repeat": Ponavlja reprodukciju
izvoñača/albuma/zapisa (str. 95).
"Add to Play List": Omogućuje
dodavanje zapisa u Playlist (str. 95).
"Play List Name": Omogućuje unos ili
ponovni unos naziva Playliste (do 12
znakova) (str. 39).
b Napomena
Nije moguće editirati audiozapise na spojenom
USB ureñaju.
4
Odaberite album ili zapis i pritisnite ,.
Za prikaz liste albuma, odaberite izvoñača tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Za prikaz liste zapisa, odaberite album
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
97
Photo Album
O funkciji "Photo Album"
Funkcija "Photo Album" omogućuje
sljedeće:
C Pohranjivanje JPEG datoteka na HDD.
C Gledanje JPEG datoteka na HDD-u, DATA
DVD (DVD-RW/DVD-R)/DATA CD
diskovima ili spojenom USB ureñaju.
C Editiranje JPEG datoteka.
C Ispis JPEG datoteka.
C Kopiranje slideshowa JPEG slika na
DVD-RW/DVD-R diskove.
C Kreiranje slideshowa s vašom omiljenom
glazbom i grafičkim efektima (x-Pict Story).
Priprema za uporabu
funkcije "Photo Album"
Spojite USB ureñaj na USB priključnicu
rekordera ili kopirajte JPEG slike s DATA
CD/DATA DVD diska ili spojenog USB
ureñaja na HDD.
Spajanje USB uređaja
Možete spojiti USB ureñaj (digitalni fotoaparat, čitač memorijskih kartica i USB
memoriju) na USB priključnicu rekordera i
gledati JPEG slike ili ih kopirati na HDD.
Prije spajanja pogledajte upute za uporabu
USB ureñaja.
DVD rekorder
na USB priključnicu
USB kabel (opcija)
USB izlaz
Digitalni fotoaparat
: Tok signala
b Napomene
Neki USB ureñaji možda neće raditi s ovim
rekorderom.
Kopiranje JPEG slika na HDD
(DISK/USB t HDD)
1
2
Umetnite disk koji želite kopirati na
HDD ili spojite USB uređaj na USB
priključnicu rekordera.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
98
3
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
10 Odaberite "Copy to HDD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album":
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za kopiranje s DATA CD/DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R) diskova, odaberite
"View Photos on a CD/DVD".
Za kopiranje sa spojenog USB ureñaja,
odaberite "View Photos on a USB
Device".
Pojavi se lista "Photo Album".
Primjer: CD/DVD
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
11 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
C Za odustajanje odaberite "No".
Kopiranje svih JPEG slika sa
spojenog USB uređaja
(USB t DVD-RW/DVD-R)
1
2
3
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera.
Umetnite prazan DVD-RW/DVD-R
(Video mod).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
5
4
Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
6
Tipkama M/m odaberite "Multi-Mode"
i pritisnite ENTER.
C Za kopiranje svih albuma i JPEG slika,
odaberite "Copy all to HDD" i prijeñite
na korak 11.
C Za kopiranje samo albuma ili datoteke
odabrane u koraku 5, odaberite "Copy
to HDD" i prijeñite na korak 11.
7
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
C Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
C Za isključenje svih oznaka, pritisnite
, za odabir "Single-Mode" u
podizborniku.
8
9
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
5
Odaberite "Copy Photos from a Digital
Camera" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
6
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
C Za odustajanje odaberite "No".
z Savjet
Pogledajte "7. Ponovno formatiranje diska" (str. 44)
za formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova u
Video modu.
b Napomene
C Tijekom kopiranja nije moguće koristiti druge
funkcije.
C Tijekom kopiranja JPEG datoteka, nije moguće
snimanje pomoću timera. Podesite li snimanje
timerom tijekom kopiranja, snimanje počinje
tek nakon što kopiranje završi.
Ponovite korak 7 za odabir svih albuma
ili JPEG slika koje želite kopirati.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
, nastavlja se
99
Kopiranje JPEG slika ili
albuma na HDD (HDD t HDD)
1
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
4
Tipkama M/m odaberite album.
Za kopiranje odabranog albuma prijeñite
na korak 6.
Za kopiranje JPEG slike prijeñite na
korak 5.
5
6
Pritisnite ENTER i tipkama M/m
odaberite JPEG sliku.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
7
Tipkama M/m odaberite "Multi-Mode"
i pritisnite ENTER.
C Za kopiranje odabranog albuma odaberite "Copy Album Contents" u "Album
Options" i prijeñite na korak 12.
C Za kopiranje željenih datoteka odaberite "Copy" u "File Options" i prijeñite
na korak 12.
8
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
C Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
C Za isključenje svih oznaka, pritisnite
, za odabir opcije "Single-Mode" u
podizborniku.
9
Ponovite korak 8 za odabir svih albuma
ili JPEG slika koje želite kopirati.
10 Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
11 Odaberite "Copy" i pritisnite ENTER.
100
album i pritisnite ENTER.
C Za odustajanje odaberite "No".
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
12 Tipkama M/m odaberite odredišni
13 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
C Za odustajanje odaberite "No".
b Napomena
Albumi ili JPEG slike se ne kopiraju na HDD u
sljedećim slučajevima.
− ako na HDD-u nema dovoljno slobodnog mjesta.
− ako na HDD-u već postoji maksimalni broj
datoteka i/ili albuma.
Kopiranje JPEG albuma na
disk (HDD t DVD-RW/DVD-R)
Možete kopirati editirane albume s JPEG
slikama na DVD-RW/DV-R (Video mod).
Slideshow se takoñer snima na disk kao
videodatoteka. Možete reproducirati
slideshow na drugim DVD ureñajima koji
nisu kompatibilni s JPEG datotekama.
1
2
Umetnite DVD-RW/DV-R (Video mod).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
4
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
5
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
6
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Za kopiranje samo albuma odabranog u
koraku 5, prijeñite na korak 10.
7
Odaberite album i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
C Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
C Za isključenje svih oznaka, pritisnite
, za odabir "Single-Mode" u
podizborniku.
8
9
Ponovite korak 7 za odabir svih albuma
koje želite kopirati.
Kopiranje JPEG slika na disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Možete kopirati editirane JPEG slike na
DVD-RW/DV-R (Video mod).
Slideshow se takoñer snima na disk kao
videodatoteka. Možete reproducirati
slideshow na drugim DVD ureñajima koji
nisu kompatibilni s JPEG datotekama.
1
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
10 Odaberite "Copy to DVD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
2
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
11 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Odabrani JPEG albumi se kopiraju u
direktorij "PICTURE" na disku.
JPEG albumima se automatski pridjeljuju
nazivi "***ALBUM".
Želite li reproducirati disk na drugom
DVD ureñaju, finalizirajte ga (str. 41).
C Za odustajanje odaberite "No".
z Savjeti
C Pogledajte "7. Ponovno formatiranje diska"
(str. 44) za formatiranje DVD-RW/DVD-R
diskova u Video modu.
C Pogledajte "Photo Album" listu kako biste
provjerili koji su albumi kopirani (str. 102).
b Napomene
C Ovisno o DVD opremi, slideshow se možda neće
moći reproducirati.
C Nije moguće kopirati JPEG slike na DVD diskove snimljene na drugim rekorderima/ureñajima.
C DATA DVD diskovi finalizirani u ovom rekorderu možda se neće moći reproducirati na drugoj
opremi.
C Na disk se može snimiti najviše 99 slideshowa.
C Kad na disk kopirate album s više od 99 JPEG
slika, slideshow se kreira nakon svakih 99 JPEG
slika i snima na disk.
C Kad obrišete slideshow s DVD-R diska, time se
neće povećati raspoloživi prostor.
Slijedite korake od 1 do 4 iz "Kopiranje
JPEG albuma na disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)" na str. 100.
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ENTER.
Pojavi se lista fotografija.
3
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
4
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Za kopiranje samo JPEG slike odabrane
u koraku 3, prijeñite na korak 8.
5
Odaberite JPEG sliku i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
C Za isključenje oznake ponovo
pritisnite ENTER.
C Za isključenje svih oznaka, pritisnite
, i odaberite "Single-Mode".
6
7
Ponovite korak 5 za odabir svih JPEG
slika koje želite kopirati.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
8
Odaberite "Copy to DVD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
, nastavlja se
101
9
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Odabrane JPEG slike se kopiraju u
direktorij "PICTURE" na disku.
JPEG slikama se automatski pridjeljuju
nazivi "PHOT****".
Želite li reproducirati disk na drugom
DVD ureñaju, finalizirajte ga (str. 41).
C Za odustajanje odaberite "No".
Odabir JPEG slike iz drugog albuma
1
Možete reproducirati JPEG slikovne datoteke s HDD-a, DATA DVD/DATA CD
diskova ili spojenog USB ureñaja pomoću
liste "Photo Album".
1
2
2
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ,.
3
3
Odaberite listu JPEG slika.
Detalje potražite u opisu "Prebacivanje
izmeñu lista albuma i JPEG slika" na
str. 104.
4
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
b Napomene
C Ovisno o DVD opremi, slideshow se možda
neće moći reproducirati.
C Nije moguće kopirati JPEG slike na DVD diskove
snimljene na drugim rekorderima/ureñajima.
C DATA DVD diskovi finalizirani u ovom rekorderu možda se neće moći reproducirati na drugoj
opremi.
C Na disk se može snimiti najviše 99 slideshowa.
C Kad obrišete slideshow s DVD-R diska, time se
neće povećati raspoloživi prostor.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
Odaberite listu albuma u koraku 8.
Detalje potražite u opisu "Prebacivanje
izmeñu lista albuma i JPEG slika" na
str. 104.
z Savjeti
C Pogledajte "7. Ponovno formatiranje diska"
(str. 44) za formatiranje DVD-RW/DVD-R
diskova u Video modu.
C Pogledajte "Photo Album" listu kako biste
provjerili koji su albumi kopirani (str. 102).
102
Uporaba liste "Photo
Album"
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za reprodukciju JPEG slika s HDD-a,
odaberite "View/Edit Photos on the
HDD".
Za reprodukciju JPEG slika s DATA CD/
DATA DVD diska, odaberite "View
Photos on a CD/DVD".
Za reprodukciju JPEG slika sa spojenog
USB ureñaja, odaberite "ViewPhotos
on a USB Device".
Pojavi se "Photo Album".
4
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ENTER.
Za prikaz liste 4 ili 1 fotografije,
pritisnite < za odabir "Title View" i
pritisnite ENTER, zatim odaberite "4
Photos" ili "1 Photo" pomoću M/m i
pritisnite ENTER.
Lista 12 fotografija (primjer: HDD)
A Naziv albuma
B Veličina albuma
C Podizbornik:
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
U njemu su prikazane samo opcije dostupne za odabrani parametar. Prikazane
opcije se razlikuju, ovisno o modelu,
situaciji i vrsti diska.
Za detalje o opcijama podizbornika,
pogledajte "Organizacija JPEG slika na
HDD-u" na str. 107.
Lista 4 fotografije
Podizbornik
D Skala:
Pojavljuje se kad u listu ne stanu sve
JPEG slike. Za prikaz ostalih JPEG
slika pritisnite M/m.
E Podaci o albumu i JPEG slici:
Lista 1 fotografije
Prikaz slike, broja JPEG slike, datuma i
vremena snimanja, naziva i veličine
JPEG datoteke. Na zaštićenim JPEG
datotekama prikazuje se "e".
F Vrsta diska i preostalo vrijeme
snimanja
Za listanje popisa stranicu po stranicu
(Page mod)
Pritisnite ./> dok je prikazan "Photo
Album". Svakim pritiskom na ./>,
pojavi se prethodna/sljedeća stranica albuma/
JPEG slika.
, nastavlja se
103
Prebacivanje između lista albuma i JPEG
slika
1
Pritisnite < dok je prikazan "Photo
Album".
2
Tipkama M/m odaberite "Display Mode"
i pritisnite ENTER.
3
Tipkama M/m odaberite "File" ili
"Album" i pritisnite ENTER.
z Savjeti
C Umanjene slike u listi albuma možete listati meñu
JPEG slikovnim datotekama u odabranom
albumu pritiskom tipaka m/M.
C Možete prelaziti na prethodni ili sljedeći album
pritiskom tipke m/M u listi JPEG slikovnih
datoteka.
Za isključenje liste "Photo Album"
Pritisnite SYSTEM MENU.
Za prikaz detaljnih informacija
1
2
Odaberite JPEG sliku i pritisnite ,.
Odaberite "Detailed Information" i
pritisnite ENTER.
Pojave se detaljne informacije o
odabranoj JPEG slici.
Za ponovno učitavanje datoteka ili
direktorija
Ako disk ili spojeni USB ureñaj sadrži 1000
ili više datoteka i/ili 100 ili više direktorija,
odaberite "Read next" u listi "Photo Album" i
pritisnite ENTER za prikaz neučitanih datoteka ili direktorija.
Postupak učitavanja može trajati nekoliko
minuta.
b Napomena
Umanjena slika datoteke koja se ne može reproducirati na rekorderu prikazana je kao ">".
Reprodukcija slideshowa
1
Izvedite korake 1 do 4 postupka
"Uporaba liste "Photo Album"".
Pojavi se lista "Photo Album". Ako je
potrebno, prebacite se na listu albuma
ili JPEG slika.
2
Tipkama M/m odaberite album ili
JPEG sliku i pritisnite H.
Počinje slideshow.
z Savjet
Slideshow možete započeti odabirom opcije
"Start Slideshow" u podizborniku.
b Napomene
C Ovisno o formatu slike, neke od njih mogu biti
prikazane s crnim prugama na vrhu i dnu ili s
lijeve/desne strane.
C Velikim slikovnim datotekama bit će potrebno
neko vrijeme za prikaz, no to je normalno.
Zaustavljanje slideshowa
Pritisnite x (stop) ili O RETURN.
Pauza slideshowa
Pritisnite X (pauza).
Prijelaz na sljedeću/prethodnu sliku
tijekom slideshowa
Pritisnite ./>.
Zumiranje slike
Više puta pritisnite ENTER tijekom
slideshowa.
Svakim pritiskom tipke ENTER, veličina
slike se mijenja na sljedeći način:
2T t 4T t normalna veličina
Uvećano područje slike možete pomicati
tipkama </M/m/,.
(Samo RDR-HX680) Možete takoñer
zumirati sliku tipkom ZOOM.
Zakretanje slike
Više puta pritisnite ANGLE tijekom
slideshowa.
Svakim pritiskom tipke ANGLE, slika se
zakreće za 90°.
104
Reprodukcija slideshowa sa zvukom
(samo HDD)
Možete gledati slideshow dok slušate zvuk s
HDD-a. Najprije pripremite Music Playliste
dodavanjem audiozapisa pomoću Jukebox
(pogledajte "Dodavanje audiozapisa u
Playlistu (samo HDD)" na str. 95).
1
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" u koraku 3 postupka "Uporaba
liste "Photo Album"" na str. 102.
Pojavi se lista "Photo Album".
Ako je potrebno, prebacite se na listu
albuma ili JPEG slika.
2
Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite ,.
3
Odaberite "Start Audio Slideshow" i
pritisnite ENTER.
4
Odaberite željenu Music Playlistu ili
"Favourites" tipkama </,.
5
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija slideshowa s glazbom, od prvog zapisa odabranog žanra.
b Napomene
C Pri reprodukciji slideshowa sa zvukom, ne
možete sljedeće:
– zumirati, rotirati, preskakati ili pauzirati sliku.
– prikazati informacije na zaslonu pritiskom
tipke DISPLAY.
C Ako odabrana Music Playlista ne sadrži audiozapise, slideshow se reproducira bez zvuka.
Kreiranje slideshowa s
omiljenom glazbom i
grafičkim efektima (xPict Story) (samo HDD)
Možete jednostavno kreirati i reproducirati
vlastiti slideshow s omiljenom glazbom iz
Music Playlist i grafičkim efektima uporabom JPEG slikovnih datoteka s HDD-a
(x-Pict Story). Najprije pripremite Music
Playliste dodavanjem audiozapisa pomoću
Jukebox (pogledajte "Dodavanje audiozapisa u Playlistu (samo HDD)" na str. 95).
Kreirani x-Pict Story se automatski pohranjuje u Title List (HDD) te ga možete
kopirati na disk za snimanje.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" te pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite "View/Edit Photos na HDD"
te pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album (HDD)".
4
Odaberite album i pritisnite ,.
Prikazuje se podizbornik.
5
Odaberite "Create x-Pict Story"
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
105
6
Odaberite grafički efekt i Music
Playlist tipkama </M/m/, te
pritisnite ENTER.
C "Theme": Odaberite temu. Rekorder
dodaje grafičke efekte prema jednoj
od sljedećih odabranih tema:
"Happy moments (1)": s jednostavnim
grafičkim efektima
"Happy moments (2)": s jednostavnim
grafičkim efektima koji se brzo
izmjenjuju
"Nostalgic memories": crno-bijelo
"Sweetest recollections": s pokretnim
grafičkim efektima
"Blissful life": s pokretnim grafičkim
efektima koji se brzo izmjenjuju
"Normal": bez grafičkih efekata
C "Play List": Odaberite željenu Music
Playlistu ili "Favourites". Objašnjenja
o kreiranju Music Playliste,
pogledajte "Dodavanje audiozapisa u
Playlistu (samo HDD)" na str. 95.
7
Odaberite "Next" te pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka o zaštiti autorskih
prava.
8
Odaberite "Yes" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
x-Pict Story se sprema kao videodatoteka u Title List na HDD-u. Nazivi
naslova se automatski označavaju kao
"x-Pict_Story ***" koristeći naziv
odabrane mape albuma.
Zaustavljanje kreiranja x-Pict Story naslova
Pritisnite i zadržite x REC STOP duže od 3
sekunde.
z Savjeti
C Redoslijed audiozapisa u kreiranom x-Pict Story
slijedi redoslijed iz Music Playlist. Ako želite
promijeniti taj redoslijed, promijenite redoslijed
iz Music Playlist prije kreiranja x-Pict Story.
C Ako odabrana mapa nema naziv, nazivima naslova se automatski pridjeljuje datum kreiranja
x-Pict Storyja.
C x-Pict Story se kreira u HQ mod.
C Za editiranje x-Pict Story naslova, pogledajte
"Brisanje i editiranje" na str. 72.
106
b Napomene
C Ne možete snimati tijekom kreiranja x-Pict
Storyja.
C Ako nema JPEG datoteka u odabranoj mapi, ne
možete kreirati x-Pict Story.
C Ako nema audiozapisa u odabranoj Music
Playlisti, x-Pict Story se kreira bez zvuka.
C Odabrana Music Playlista se možda neće reproducirati dokraja, ovisno o broju JPEG slikovnih
datoteka.
C Ako je HDD pun, prikazuje se poruka upozorenja i ne možete kreirati x-Pict Story.
C Pri kreiranju x-Pict Storyja, ne možete sljedeće:
– zumirati, rotirati, preskakati ili pauzirati sliku.
– prikazati informacije na zaslonu pritiskom
tipke DISPLAY.
C Redoslijed grafičkih efekata mijenja se slučajnim
redoslijedom svaki puta kad kreirate x-Pict Story
u istoj temi.
C Nemojte odspajati ili spajati USB kabel ili i.LINK
kabel tijekom kreiranja x-Pict Storyja. U protivnom kreiranje x-Pict Storyja možda neće uspjeti
pravilno.
C Grafički efekt možda neće prikazivati usporenu
reprodukciju ili se neće prikazati pravilno na kreiranom x-Pict Storyju, ovisno o uvjetima poput
veličine slikovnih datoteka.
Reprodukcija x-Pict Story naslova
Možete reproducirati kreirani x-Pict Story
iz izbornika Title List na HDD-u. Za detalje
pogledajte "3. Reprodukcija snimljenog
programa (Title List)" na str. 35.
Presnimavanje x-Pict Story naslova
Možete presnimiti kreirani x-Pict Story na
DVD. Za detalje, pogledajte "Presnimavanje
(HDD y DVD)" na str. 79. Ako želite
reproducirati disk na drugoj DVD opremi,
finalizirajte disk (str. 41).
Organizacija JPEG slika
na HDD-u
1 Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album (HDD)".
4
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ,.
"Multi-Mode": Bira više albuma ili JPEG
slika za editiranje.
"Copy all to HDD": Kopira sve albume
i JPEG slike na HDD (str. 98).
"Copy to HDD": Kopira odabrane
albume ili JPEG slike na HDD (str. 98).
"File Options"
C "Erase": Briše odabranu JPEG sliku.
C "Copy": Kopira odabranu JPEG sliku
(str. 100).
C "Rename File": Mijenja naziv
odabrane JPEG datoteke (str. 39).
C "Protect": Zaštićuje odabranu JPEG
sliku. Odaberite ponovno za
isključenje zaštite.
Pojavi se podizbornik.
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Album/JPEG sliku možete editirati na
sljedeće načine.
"Start Slideshow": Pokreće slideshow
(str. 104).
"Print": Ispis odabrane JPEG slike
(str. 108).
"Detailed Information": Prikaz detaljnih
podataka o odabranoj JPEG slici
(str. 104).
"Single-Mode": Isključuje "Multi-Mode."
"Start Audio Slideshow" (samo HDD):
Pokreće slideshow sa zvukom (str. 105).
"Create x-Pict Story": Kreira novi x-Pict
Story naslov (str. 105).
"New Album": Izrada novog albuma.
"Album Options"
C "Erase Album": Briše odabrani album.
C "Copy Album Contents": Kopira sve
JPEG slike iz odabranog albuma na
HDD (str. 100).
C "Rename Album": Mijenja naziv
odabranog albuma (str. 39).
C "Protect Album Contents": Zaštićuje
sve JPEG slike u odabranom albumu.
C "Cancel Protection": Poništava zaštitu
svih JPEG slika u odabranom albumu.
"Copy to DVD": Kopira odabrani album
ili JPEG sliku na DVD (str. 100).
107
5
Ispis JPEG slika
Za ispis JPEG slika s HDD-a, odaberite
"View/Edit Photos on the HDD".
Za ispis JPEG slika s DATA DVD/
DATA CD diska, odaberite "ViewPhotos
on a DVD/CD".
Za ispis JPEG slika sa spojenog USB
ureñaja, odaberite "ViewPhotos on a
USB Device".
Pojavi se lista "Photo Album".
Možete ispisati JPEG slike s HDD-a ili
DATA DVD/DATA CD diska, ili spojenog
USB ureñaja tako da na USB priključnicu
rekordera spojite PictBridge kompatibilan
pisač.
Pogledajte upute isporučene s pisačem.
1
Spojite PictBridge kompatibilan pisač
na USB priključnicu rekordera.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
6
Odaberite album i pritisnite ENTER.
DVD rekorder
na USB priključnicu
7
PictBridge kompatibilan
pisač
Pojavi se podizbornik.
8
2
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera.
Ispisujete li slike s HDD-a ili DATA
DVD/DATA CD diska, preskočite ovaj
korak.
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
4
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
Tipkama M/m odaberite datoteku i
pritisnite ,.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za ispis dviju ili više datoteka, odaberite
"Multi-Mode".
Za ispis samo datoteke odabrane u
koraku 7, prijeñite na korak 12.
9
Odaberite datoteku i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
C Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
C Za isključenje svih oznaka, odaberite
"Single-Mode".
10 Ponovite korak 9 za odabir svih
datoteka koje želite ispisati.
11 Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
12 Odaberite "Print" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
13 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Možete odabrati veličinu papira i format
ispisa. Pogledajte upute za uporabu
pisača.
108
Za odustajanje od ispisa
Pritisnite ENTER.
Za prikaz spojenog pisača
Odaberite "Confirm Printer" unutar "USB"
u izborniku "Options 2" (str. 131).
Ponovno pokretanje spojenog USB uređaja
Odaberite "Restart USB Device" unutar
"USB" u izborniku "Options 2" (str. 131).
z Savjet
Opcije ispisa poput veličine papira ili formata se
razlikuju, ovisno o pisaču. Pogledajte upute za
uporabu pisača.
109
Za reprodukciju
Podešavanja uređaja
Podešavanje kvalitete
slike
* Samo DivX videodatoteke
Možete podesiti kvalitetu slike koju snimate
sa spojene opreme, poput TV-a i videorekordera tako da odaberete pohranjeno podešenje.
Takoñer možete podesiti kvalitetu slike promjenom detaljnih podešenja i memorirati
do tri postavke.
1
Pritisnite SYSTEM MENU kad je uređaj
zaustavljen.
Za podešavanje kvalitete slike pri reprodukciji, pritisnite SYSTEM MENU
tijekom reprodukcije.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
110
Tuner
TV programi
VCR
Videokasete
DTV
Digitalni programi
Memory1/
Memory2/
Memory3
Vaša podešenja. Za
kreiranje vaših vlastitih
podešenja, pogledajte
"Kreiranje vlastitih
podešenja" na str. 110.
Proizvodi dinamičku
sliku povećanjem
kontrasta slike i
intenziteta boje.
Standard
Prikazuje standardnu
sliku.
Professional
Prikazuje originalnu
sliku.
Memory1/
Memory2/
Memory3
Vaša podešenja. Za
kreiranje vaših vlastitih
podešenja, pogledajte
"Kreiranje vlastitih
podešenja" na str. 110.
Za provjeru detaljnih podešenja odabrane
postavke, pritisnite DISPLAY.
4
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Kreiranje vlastitih podešenja
1
U koraku 3 odaberite "Memory 1",
"Memory 2" ili "Memory 3".
2
Odaberite "Detailed Settings" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za detaljno
podešavanje.
3
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
Detalje o svakoj postavci potražite u
nastavku teksta.
4
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Postavka se automatski memorira pod
opciju odabranu u koraku 1.
Odaberite "Picture Adjustment" i
pritisnite ENTER.
Odaberite postojeće podešenje tipkama
</, i pritisnite ENTER.
Za snimanje
Dynamic
Podešavanje opcija kvalitete slike za
snimanje
Za detalje svakog podešenja, pogledajte
objašnjenja na zaslonu.
Prog.
Motion
Cinema
3-D Y/C
Podešava progresivni videosignal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na
"Progressive" (str. 119).
Odaberite "Motion" za film,
uključujući objekte koji se
dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s
malo pokreta.
Pretvara progresivni videosignal tako da bude usklañen s
vrstom DVD softvera koji gledate kad je "Component Video
Out" podešen na "Progressive"
(str. 119) ili pri uporabi HDMI
povezivanja.
Odaberite "Auto" za automatsko detektiranje vrste softvera
(baziran na filmu ili videu) i
odabir odgovarajućeg načina
konverzije. Ovo je uobičajeni
odabir.
Odaberite "Off" za podešavanje načina konverzije na mod
za softver baziran na videu.
Podešavanje svjetline/odvajanja
boja za videosignale. Odaberite
"Motion" za film, uključujući
objekte koji se dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s
malo pokreta.
YNR
(redukcija
smetnji
svjetline)
Smanjuje smetnje elementa
sjajnosti videosignala.
CNR
(redukcija
smetnji
boja)
Smanjuje smetnje elementa
boje videosignala.
Detail
Podešava oštrinu kontura slike.
White AGC Uključite ovu opciju za
automatsko podešavanje
razine bijele boje.
White
Enhancer
Podešavanje intenziteta bijele
boje.
Black
Enhancer
Podešavanje intenziteta crne
boje.
Black
Level
Odabir razine crne boje za
NTSC videosignale.
Odaberite "ON" za podizanje
standardne razine crne.
Uobičajeni odabir je "OFF"
Hue
Podešavanje nijansi boja.
Chroma
Level
Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
Podešavanje opcija kvalitete slike za
snimanje
Za detalje svakog podešenja, pogledajte
objašnjenja na zaslonu.
Prog.
Motion
Podešava progresivni videosignal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na
"Progressive" (str. 119) ili kad
"Screen Resolution" nije
podešeno na "720 x 576i" (ili
"720 x 480i") (str. 127).
Odaberite "Motion" za film,
uključujući objekte koji se
dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s
malo pokreta.
Cinema
Pretvara progresivni videosignal tako da bude usklañen s
vrstom DVD softvera koji
gledate kad je "Component
Video Out" podešen na
"Progressive" (str. 119) ili kad
"Screen Resolution" nije
podešeno na "720 x 576i" (ili
"720 x 480i") (str. 127).
Odaberite "Auto1" za automatsko detektiranje vrste softvera
(baziran na filmu ili videu) i
odabir odgovarajućeg načina
kompresije. Ovo je uobičajeni
odabir.
Ako se slika doima neprirodnom, odaberite "Auto2", "On"
ili "Off".
, nastavlja se
111
112
YNR
(redukcija
smetnji
svjetline)
Smanjuje smetnje elementa
sjajnosti videosignala.
BNR
(redukcija
bloksmetnji)
Smanjuje blok-smetnje ili
mozaične uzorke slike.
MNR
(redukcija
"mosquito"
smetnji)
Smanjuje nejasnoće na konturama slike. Redukcija smetnji
se automatski podešava unutar
svakog raspona podešavanja u
skladu s brzinom izmjena video
podataka i drugim faktorima.
Sharpness
Izoštrava konture slike.
Detail
Podešava oštrinu kontura slike.
White
Enhancer
Podešavanje intenziteta bijele
boje.
Black
Enhancer
Podešavanje intenziteta crne
boje.
Black
Level
Odabir razine crne boje za
videosignale. Odaberite "ON"
za podizanje standardne razine
crne. Odaberite ovu postavku
ako je slika suviše tamna.
Odaberite "OFF" za podešavanje razine crne boje ulaznih
signala na standardnu. Ovo je
uobičajeni odabir.
Gamma
Correction
Podešava izgled tamnih
dijelova slike.
Hue
Podešavanje nijansi boja.
Chroma
Level
Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
b Napomene
C Ako konture slika na zaslonu postanu nejasne,
podesite "BNR" i/ili "MNR" na "Off".
C Ovisno o disku ili sceni koju gledate, gore
navedeni BNR ili MNR efekti će se možda teže
prepoznati. Takoñer, ove funkcije možda neće
raditi sa zaslonima odreñenih veličina.
C Sljedeće funkcije nisu dostupne za signale iz
HDMI priključnice.
– "Sharpness"
– "White Enhancer"
– "Black Enhancer"
– "Black Level"
– "Gamma Correction"
– "Hue"
– "Chroma Level"
Uporaba izbornika Setup Podešavanje postavki
diska (Disc Setup)
Možete promijeniti podešenja rekordera,
primjerice za kvalitetu slike, zvuk, itd.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder zaustavljen.
Odaberite "Disc Setup" ili "Initial
Setup" tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
Odaberite željeno podešenje tipkama
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Pogledajte objašnjenja u sljedećim
poglavljima.
Tvornička podešenja su podcrtana.
Možete podešavati razne postavke DVD-a.
Basic
Input Disc Name
Disku možete pridijeliti naziv.
Detalje potražite na str. 40.
Protect Disc
Možete zaštititi disk od brisanja.
Detalje potražite na str. 40.
Format DVD-RW (samo DVD-RW)
Rekorder automatski počinje formatiranje u
VR ili Video modu, ovisno o tome koji je
odabran, kad uložite novi, neformatirani
DVD-RW.
VR Mode
Automatski formatira disk u
VR modu.
Video
Mode
Automatski formatira disk u
Video modu.
Format
Možete ručno formatirati DVD+RW,
DVD-RW ili DVD-R disk kako bi ponovo
bio prazan.
Detalje potražite na str. 44.
Finalise
Finaliziranje diska za reprodukciju na
drugoj DVD opremi.
Detalje potražite na str. 41.
, nastavlja se
113
Optimise HDD
Dok snimate, brišete i editirate snimke, sustav
datoteka na HDD-u se postupno fragmentira.
Kako biste "očistili" sve fragmentirane datoteke, povremeno optimizirajte HDD. Kad je
HDD-u potrebno optimiziranje, automatski
se pojavi poruka koja preporučuje taj
postupak.
Za poništavanje optimizacije pritisnite
ENTER. HDD će se djelomično optimizirati.
b Napomene
C Optimiziranje HDD-a traje oko 8 sati. Tijekom
optimiziranja nije moguće izvoditi druge funkcije,
poput snimanja ili reprodukcije.
C Optimiziranje nije moguće ako na HDD-u nema
dovoljno prostora. Obrišite naslove kako biste
oslobodili prostor (str. 73).
Postavke rekordera
(Basic)
Pomoću izbornika "Basic" možete podesiti
točno vrijeme i druge slične postavke
rekordera.
Automatski (Auto Clock Set)
Služi za automatsko podešavanje ako program lokalne postaje odašilje signal točnog
vremena.
1
Pritisnite </, više puta dok se ne pojavi broj programa postaje koja odašilje
signal točnog vremena.
2
Pritisnite m za odabir "Start" i pritisnite
ENTER.
C Ako rekorder ne primi signal točnog
vremena od bilo koje postaje, pritisnite
O RETURN i podesite sat ručno.
C Ako se funkcijom Auto Clock Set sat
nije podesio kako treba, pokušajte
odabrati drugu postaju ili podesite sat
ručno.
Format HDD.
Možete formatirati HDD i riješiti problem u
slučaju pogreške. Opcija "Format HDD." se
može odabrati samo kad je potrebno formatirati HDD. Obratite pozornost da se tim
postupkom brišu svi snimljeni sadržaji s
HDD-a.
b Napomena
Funkcija Auto Clock Set ne radi dok je rekorder u
pripravnom stanju za sinkronizirano snimanje.
Ručno (Manual Clock Set)
Ručno podešavanje sata.
1
Pritisnite </, za odabir vremenske
zone za vaše područje i pritisnite m.
2
Tipkama </, odaberite "On" ako ste
trenutno na ljetnom vremenu i pritisnite
ENTER.
3
Podesite dan, mjesec, godinu, sat i minute tipkama </M/m/, te pritisnite
ENTER za pokretanje sata.
Za promjenu brojeva, pritisnite < za
povratak na opciju koju želite promijeniti
i pritisnite M/m.
114
Input Line System
Odabir sustava boja kad snimate sa spojene
opreme.
NTSC
Snimanje u NTSC ili PAL-60
sustavu boja.
PAL/
SECAM
Snimanje u PAL ili SECAM
sustavu boja.
b Napomene
C Ako se nakon promjene postavke "Input Line
System" pojave smetnje u slici, promijenite postavku (str. 119). Ako su smetnje i dalje zamjetne,
zadržite pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite INPUT, takoñer na ureñaju.
C Kad promijenite postavku "Input Line System",
Dubbing List se briše.
Postavka HELP
On
Prikazuje pomoć pri uporabi
izbornika.
Off
Pomoć je isključena.
Easy Setup (resetiranje
rekordera)
Odaberite ovu opciju za pokretanje programa
"Easy Setup".
Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 25) od
koraka 2.
Power Save
Podešava mod štednje energije kad je
rekorder isključen (u pripravnom stanju).
Mode 1
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, u spojeni TV
prijemnik se šalju samo
antenski ulazni signali.
Mode 2
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, nema odašiljanja
signala.
Off
Mod štednje energije je
isključen. Ovo je standardno
podešenje.
b Napomene
Power Save mod ne radi u sljedećim slučajevima,
čak i ako je podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
− Kad je podešeno sinkronizirano snimanje.
− Kad je snimanje timerom s "VPS/PDC"
podešeno u listi Schedule.
− SMARTLINK opcije nisu dostupne kad je "Power
Save" podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
115
Postavke antenskog
prijema (Tuner)
Možete podesiti tuner i programske pozicije
rekordera.
Automatsko podešavanje
kanala
Auto Scan
Ručno podešavanje kanala
Ručno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti korištenjem funkcije "Easy Setup", možete ih
podesiti ručno.
Ako nema zvuka ili je slika izobličena, možda je odabran pogrešan sustav prijemnika
tijekom "Easy Setup" podešavanja. Ručno
podesite odgovarajući sustav prijemnika
slijedeći dolje navedene korake.
1
Ako rekorder spojite na TV koji nema
SMARTLINK, možete automatski podesiti
programske pozicije pomoću opcije "Auto
Scan".
Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Slijed programskih pozicija će se podesiti u
skladu s odabranom zemljom/regijom. Ako
su neke od programskih pozicija neiskorištene ili sadrže neželjene kanale, možete ih
isključiti (str. 116).
Download from TV
Ako rekorder spojite na TV koji ima
SMARTLINK, možete automatski kopirati
programske pozicije s TV-a na rekorder.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.
Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Podaci se kopiraju iz TV-a u rekorder.
Ako su neke od programskih pozicija
neiskorištene ili sadrže neželjene kanale,
možete ih isključiti (str. 116).
116
Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Programska pozicija
2
Pritisnite PROG +/– za odabir
programske pozicije.
3
Pritisnite M/m za odabir opcije koju želite promijeniti i promijenite je tipkama
</, te pritisnite ENTER.
C Za podešavanje ostalih programa,
ponovite postupak od koraka 2.
Skip
On
Odaberite ako je programska
pozicija neiskorištena ili sadrži
neželjene kanale. Odabrana
pozicija se preskače kad pritisnete PROG +/–.
Off
Ne preskače odabranu
programsku poziciju.
CH System
Primanje CATV kanala u Francuskoj
Odaberite regiju kako biste postigli najbolji
prijem.
Ovaj rekorder može pretraživati CATV
kanale B do Q i HYPER frekvencije S21 do
S41. U izborniku Channel Set kanali su
prikazani kao CC1 do CC44. Na primjer,
kanal B je prikazan kao CC1, a kanal Q
prikazan kao CC23 (pogledajte tablicu u
nastavku). Ako je željeni CATV kanal
označen frekvencijom (npr. 152,75 MHz),
pogledajte u tablicu za odabir pripadajućeg
broja kanala.
FR
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Western
Euro
Odaberite ako se nalazite u
nekoj od zemalja Zapadne
Europe.
UK & IE
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
Eastern
Euro
Odaberite ako se nalazite u
zemljama Istočne Europe.
Kanal
Broj kanala
Raspon
frekvencija
(MHz)
Channel
B
CC1
116.75–124.75
Pritisnite </, više puta dok se ne pojavi
željeni broj programa.
C Za odabir kabelskih i satelitskih programa,
pritisnite </, dok se ne prikaže željeni
program.
C
CC2
124.75–132.75
D
CC3
132.75–140.75
D
CC4
140.75–148.75
E
CC5
148.75–156.75
F
CC6
156.75–164.75
F
CC7
164.75–172.75
G
CC8
172.75–180.75
H
CC9
180.75–188.75
H
CC10
188.75–196.75
I
CC11
196.75–204.75
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
L
CC16
236.75–244.75
M
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
Programi koji se mogu primati
TV sustav
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne E2–E12 VHF
Europe, osim zemalja Italija A–H VHF
navedenih dolje)
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (zemlje Istočne
Europe)
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4 – 11,
13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L* (Francuska)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
O
CC20
268.75–276.75
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
S22
CC25
307.25–315.25
S23
CC26
315.25–323.25
S24
CC27
323.25–331.25
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
* Za prijem francuskih programa, odaberite "L".
, nastavlja se
117
Broj kanala
Raspon
frekvencija
(MHz)
S25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
S33
CC36
395.25–403.25
S34
CC37
403.25–411.25
S35
CC38
411.25–419.25
Name
S36
CC39
419.25–427.25
S37
CC40
427.25–435.25
S38
CC41
435.25–443.25
S39
CC42
443.25–451.25
S40
CC43
451.25–459.25
S41
CC44
459.25–467.25
Promjena ili unos novog naziva postaje (do
5 znakova). Rekorder mora primati
informacije o programskoj poziciji (npr.
SMARTLINK) kako bi se nazivi postaja
promijenili automatski.
Pritisnite , i zatim više puta </, za
odabir znaka.
Za promjenu znakova pritisnite M/m za
pomicanje kursora i pritisnite </,.
AFT
On
Off
Uključuje funkciju Auto Fine
Tuning.
Ovo je uobičajeni odabir.
Omogućuje ručno podešavanje
slike.
C Ako funkcija Auto Fine Tuning ne radi
kako treba, odaberite "Off" i pritisnite m.
Pritisnite </, za postizanje jasnije slike
i pritisnite ENTER.
118
Sound System
Kanal
Odaberite dostupan TV sustav (str. 117).
B/G
Odaberite ako se nalazite u
nekoj od zemalja Zapadne
Europe, osim zemalja navedenih u "Programi koji se mogu
primati" na str. 117.
D/K
Odaberite ako se nalazite u
nekoj od zemalja Istočne
Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
L
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Decoder
Podešavanje kanala s vanjskog dekodera
(PAY-TV/Canal Plus analognog dekodera).
Detalje potražite na str. 32.
Razvrstavanje programa
Nakon podešavanja programa, možete
promijeniti redoslijed pojedinih programa u
prikazanoj listi.
1
Pritisnite M/m za odabir retka s programom koji želite premjestiti i pritisnite
,.
C Za prikaz ostalih stranica, više puta
pritisnite ./>.
2
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog
programa na mjesto onog odabranog u
koraku 1 i pritisnite ENTER.
Programi su zamijenjeni.
C Želite li premjestiti ostale programe,
ponovite postupak od koraka 1.
Video postavke (Video
In/Out)
Postavke "Video In/Out" tiču se slike, poput
veličine i boje, u skladu s vrstom TV prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog na
DVD rekorder.
Input Colour System
Bira sustav boja kad se pojave smetnje slike
nakon promjene postavke "Input Line
System" (str. 115).
Auto
Rekorder automatski detektira signale sustava boja i
bira odgovarajući sustav
boja.
PAL
Bira PAL sustav boja kad
je "Input Line System"
podešen na "PAL/SECAM".
SECAM
Bira SECAM sustav boja
kad je "Input Line System"
podešen na "PAL/SECAM".
z Savjet
Kad je "Input Line System" podešen na "NTSC",
možete odabrati "Auto", "3.58NTSC" ili "PAL-60".
b Napomene
C Kad podesite "LINE 3 Out" na "RGB", ne možete
podesiti "Component Video Out".
C Kad spojite rekorder na monitor ili projektor
samo putem priključnica COMPONENT VIDEO
OUT, nemojte podesiti "LINE 3 Out" na "RGB"
jer se u tom slučaju možda neće pojaviti slika.
C Ako se nakon podešavanja signala na progressive
pojave smetnje u slici, zadržite pritisnutom tipku
x (stop) na ureñaju i pritisnite Z (otvaranje/
zatvaranje), takoñer na ureñaju.
C Kad koristite HDMI vezu, nema izlaznih
videosignala.
Line 3 Out
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 3 –
TV priključnici.
Video
Izlaz videosignala.
S-Video
Izlaz S-videosignala.
RGB
Izlaz RGB signala.
b Napomene
C Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća S-video ili
RGB signale, slika se neće pojaviti na zaslonu
čak i ako odaberete "S-video" ili "RGB".
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
C SMARTLINK je dostupan samo kad odaberete
"Video".
C RGB signali ne izlaze kad koristite HDMI vezu.
Component Video Out
Bira format izlaznih signala rekordera s
priključnica COMPONENT VIDEO OUT:
interlace ili progressive.
Normal
(Interlace)
Izlazni signali su u interlace
formatu.
Progressive
Izlazni signali su u
progressive formatu. Odaberite ovu postavku ako želite
gledati progresivne signale.
, nastavlja se
119
LINE 1 In
Odabir vrste ulaznog signala na LINE 1/
DECODER priključnici. Slika neće biti
čista ako ovo podešenje ne odgovara vrsti
ulaznog videosignala.
Video
Ulaz videosignala.
S-Video
Ulaz S-videosignala.
RGB
Ulaz RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili
vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder). Ovu opciju nemojte
odabrati ako ste spojili kabelski ili satelitski prijemnik
(kao što je CanalSat).
Postavke ulaza zvuka
(Audio In)
Možete podesiti zvuk u skladu s uvjetima
reprodukcije i spajanja.
NICAM Select
Za detalje o NICAM sustavu pogledajte
str. 55.
NICAM
Uobičajeni odabir
Standard
Odaberite ako zvuk NICAM
prijenosa nije jasan.
Tuner Level
NTSC on PAL TV
Podešava rekorder na konverziju NTSC signala u PAL signale za reprodukciju NTSC
diskova na TV prijemnicima s PAL sustavom.
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
On
Reprodukcija NTSC diskova na TV prijemnicima s
PAL sustavom.
Off
Odaberite ako spojeni TV
prijemnik podržava više
sustava (kompatibilan je s
NTSC).
Ako je zvuk prilikom reprodukcije izobličen,
podesite ovu opciju na "Compression".
Rekorder smanjuje razinu izlaznog
audiosignala.
Ova funkcija utječe na izlazni signal
sljedećih priključnica:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE 1/DECODER
Normal
Uobičajeni odabir
Compression
Odaberite ako je zvuk iz
zvučnika izobličen.
External Audio
120
Stereo
Odaberite kod prijema
stereo programa sa spojene
opreme.
Bilingual
Odaberite kod prijema
dvojezičnih programa sa
spojene opreme.
b Napomena
Kod prijema ulaznih audiosignala s DV priključnice, rekorder automatski bira "Stereo" ili "Bilingual",
bez obzira na postavku "External Audio".
Bilingual Recording
Bira zvuk za snimanje.
A/L
B/R
Snima glavni zvuk
dvojezičnog programa.
Snima sporedni zvuk
dvojezičnog programa.
b Napomena
Kad snimate dvojezični audiosignal na HDD (kad
je "HDD Recording Format" podešen na "Video
Mode Off" (str. 125) (osim u PCM modu)) ili
DVD-RW/DVD-R u VR modu (osim u PCM
modu), oba audio kanala se snimaju i možete
odabrati zvuk tijekom reprodukcije.
Postavke izlaza zvuka
(Audio Out)
Možete promijeniti način izlaza audiosignala kad spojite komponentu poput pojačala
(prijemnika) s digitalnim ulazom.
b Napomena
Spojite li komponentu koja ne prihvaća odabrani
audiosignal, iz zvučnika će se čuti glasan zvuk (ili
se neće čuti), a to može oštetiti sluh ili zvučnike.
Dolby Digital Output (samo
HDD/DVD)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Dolby Digital
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s ugrañenim Dolby
Digital dekoderom.
Dolby Digital
-> PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu bez Dolby Digital
dekodera.
DV Input
Odaberite postavku za ulaz zvuka kod
snimanja s DV kamkordera.
Odaberite "Mix (Stereo 1: 75 %)"/"Mix
(Stereo 1: 50 %)"/"Mix (Stereo 1: 25 %)" ili
"Stereo 2" samo ako ste tijekom snimanja s
digitalne video kamere dodali još jedan zvuk.
Stereo 1
Stereo 2
Snima samo izvorni
zvuk. Ovo je uobičajeni odabir kod
snimanja s kasete
DV formata.
Snima samo dodatni
zvuk.
Mix (Stereo 1: 75 %)
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena
oprema koja nije kompatibilna s Dolby Digital
signalima, kad odaberete "Dolby Digital"
automatski se reproduciraju PCM signali.
DTS Output (samo DVD VIDEO
diskovi)
Uključenje/isključenje izlaza DTS signala.
On
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio
komponentu s ugrañenim
DTS dekoderom.
Off
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio
komponentu bez DTS
dekodera.
Mix (Stereo 1: 50 %) Snima stereo 1 i 2.
Mix (Stereo 1: 25 %)
, nastavlja se
121
b Napomena
Ako je na HDMI priključnicu spojena oprema koja
nije kompatibilna s DTS signalima, oni se ne reproduciraju, bez obzira na postavku "DTS Output".
96 kHz PCM Output (samo
DVD VIDEO diskovi)
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena oprema
koja nije kompatibilna s MPEG audiosignalima,
kad odaberete "MPEG" automatski se reproduciraju PCM signali.
Audio DRC (Dynamic Range
Control) (samo DVD diskovi)
Bira frekvenciju uzorkovanja audiosignala.
96 kHz ->
48 kHz
Audio signali DVD VIDEO
diskova se pretvaraju u
48 kHz
96 kHz
Svi signali s frekvencijom
od 96 kHz se reproduciraju
bez konverzije. Ipak, signali
se reproduciraju uz frekvenciju od 48 kHz ako su prisutni signali za zaštitu od
kopiranja.
b Napomene
C Postavka "96 kHz PCM Output" nema efekta
kad audiosignali izlaze s priključnica LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) ili LINE 3 – TV/LINE 1/
DECODER. Ako je frekvencija uzorkovanja
96 kHz, signali se jednostavno pretvaraju u
analogne i reproduciraju.
C Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena oprema koja nije kompatibilna s 96 kHz signalima,
čak i kad odaberete "96 kHz" automatski se
reproduciraju 48 kHz PCM signali.
MPEG Output (samo DVD
VIDEO diskovi)
Bira vrstu MPEG signala.
122
MPEG
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s ugrañenim MPEG
dekoderom.
MPEG ->
PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu bez MPEG dekodera.
Reproducirate li MPEG
audiozapise, rekorder odašilje stereo signale putem
priključnice DIGITAL
OUT (COAXIAL).
Bira dinamički raspon (razliku izmeñu tiših
i glasnih zvukova) prilikom reprodukcije
DVD-a koji je kompatibilan s "Audio DRC".
To utječe na izlaz signala sa sljedećih
priključnica:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE 1/DECODER
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
samo kad je "Dolby Digital Output" podešen na "Dolby Digital -> PCM" (str. 121).
On
Tiši zvukovi su jasniji čak
i ako smanjite glasnoću.
Off
Ovo je uobičajeni odabir.
Postavke jezika
(Language)
"Language" postavke omogućuju
podešavanje jezika.
OSD Language
DVD Menu Language (samo
DVD VIDEO)
Mijenja jezik DVD izbornika.
Odaberite "w/Subtitle Language" za podešavanje istog jezika kao i onog koji ste podesili
u "Subtitle Language".
Subtitle Display
Mijenja prikaz jezika izbornika na zaslonu.
Audio Language (samo DVD
VIDEO)
Mijenja jezik dijaloga.
Subtitle Language (samo DVD
VIDEO)
Mijenja jezik titlova snimljenih na disku.
Auto Language
Funkcija "Auto Language" je dostupna kad
su "Audio Language" i "Subtitle Language"
podešeni na isti jezik i "Subtitle Display" je
podešen na "On".
On
Za DVD VIDEO diskove
čiji je glavni jezik dijaloga
onaj koji ste podesili u
"Audio Language" i
"Subtitle Language", rekorder reproducira glavni jezik
bez titlova.
Za DVD VIDEO diskove
čiji glavni jezik dijaloga
nije onaj koji ste podesili u
"Audio Language" i
"Subtitle Language", rekorder reproducira glavni jezik
s titlovima na podešenom
jeziku.
Off
Funkcija je isključena.
On
Prikaz titlova.
Off
Prikaz titlova je isključen.
Assist
Subtitle
Prikaz posebnih pomoćnih
titlova, ako su dostupni.
z Savjet
Odaberete li "Others" u "Audio Language",
"Subtitle Language" ili "DVD Menu Language",
pritisnite m i unesite kôd jezika iz popisa na
str. 147.
b Napomena
Ako u "DVD Menu Language", "Subtitle Language"
ili "Audio Language" odaberete jezik koji nije
snimljen na DVD VIDEO, automatski se bira
neki od snimljenih jezika.
123
Postavke snimanja
(Recording)
Auto Chapter (HDD/VR) (samo
HDD/DVD-RW/DVD-R u VR
modu)
Izbornik "Recording" omogućuje
podešavanje snimanja.
On
Rekorder detektira
promjene u slici i zvuku te
automatski umeće oznake
poglavlja (do 99 poglavlja
za jedan naslov snimljen
na HDD).
Off
Oznake poglavlja se ne
umeću.
Manual Rec. Mode
Možete odabrati dodatne opcije za mod
snimanja (ručni mod snimanja). Standardno
podešenje je "Off" (standardni mod snimanja). Možete provjeriti približna vremena
snimanja za HDD i različite vrste DVD-a u
svakom modu snimanja na str. 144.
1
Odaberite "On (go to setup)" tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
2
Odaberite mod snimanja tipkama </
, i pritisnite ENTER.
Za jednostavni odabir ručnog moda
snimanja, pritisnite REC MODE više
puta za prikaz "MN" te odaberite ručni
mod snimanja tipkama </,.
b Napomene
C Stvaran vremenski interval izmeñu oznaka
poglavlja može se razlikovati, ovisno o količini
podataka videa koji se snima.
C Oznake poglavlja se umeću automatski na mjesta
na kojima se na kaseti mijenjaju podaci o datumu
ili vremenu, kad je "Auto Chapter (HDD/VR)"
podešen na "On" tijekom DV presnimavanja na
HDD ili DVD-RW/DVD-R (VR mod).
Auto Chapter (Video) (samo
DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Rec. Mode Adjust
On
Off
Mod snimanja se automatski
prilagoñava tako da se može
snimiti cijeli program
(str. 52).
Funkcija je isključena.
Set Thumbnail
Bira scenu za umanjenu sliku koja će se
prikazati u izborniku Title List.
124
0 seconds
Za umanjenu sliku se bira
prvi okvir naslova.
30 seconds
Za umanjenu sliku se bira
scena 30 sekundi od prvog
okvira.
3 minutes
Za umanjenu sliku se bira
scena 3 minute od prvog
okvira.
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se
umeću u razmacima od
oko 10 minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se
umeću u razmacima od
oko 15 minuta.
Auto Chapter (DVD+R/+RW)
(samo DVD+R/+RW)
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se umeću
u razmacima od oko 10
minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se umeću
u razmacima od oko 15
minuta.
HDD Recording Format
Postavke reprodukcije
(Playback)
Izbornik "Playback" omogućuje podešavanje
reprodukcije.
TV Type
Služi za odabir veličine slike u skladu s
tipom priključenog TV prijemnika (wide
screen ili klasičan TV prijemnik zaslona
formata 4:3).
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na
TV prijemnik formata 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad
slike.
4:3 Pan Scan
Odaberite pri spajanju na
TV prijemnik formata 4:3.
Automatski se prikazuje
široka slika preko cijelog
zaslona, bez dijelova koji
ne stanu na zaslon.
16:9
Odaberite pri spajanju na
wide-screen TV prijemnik
ili TV prijemnik koji ima
wide mod funkciju.
Bira format snimanja na HDD.
Video Mode
Off
Video Mode
On
Snimanje na HDD u VR
modu.
Kad snimate stereo ili dvojezične programe, mogu se
snimiti i glavni i sporedni
zvuk.
Snimanje na HDD u Video
modu.
Kad snimate stereo ili dvojezične programe, može se
snimiti samo jedan zvuk
(glavni ili sporedni).
Podesite "Bilingual
Recording" na "A/L"
(standardno podešenje) ili
"B/L" u izborniku "Audio
In" (str. 121).
z Savjet
Sadržaji s HDD-a u Video modu se mogu ubrzano
snimiti na disk (str. 79).
b Napomena
Ovisno o disku, može se odabrati automatski "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
, nastavlja se
125
Pause Mode
3
Unesite 4-znamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
4
Odaberite "Standard" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control: Standard".
5
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
6
Odaberite "Code" (geografsko područje)
kao ograničenje reprodukcije i pritisnite
ENTER.
Bira se područje.
C Ako odaberete "Number", brojčanim
tipkama unesite područni kôd iz tablice (str. 147) i pritisnite ENTER.
7
Odaberite "Change Level" i pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control: Change Level".
8
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
9
Odaberite razinu.
Što je manji broj, ograničenje je veće.
Ureñaj neće moći reproducirati diskove s
razinom ograničenja većom od odabrane.
Odabir kvalitete slike u pauzi reprodukcije.
Field
Stabilna slika, uglavnom
bez titranja.
Frame
Slika je oštra ali može
neznatno titrati.
Auto
Slika nije tako oštra ali je
stabilnija.
Seamless Playback (samo
HDD/DVD-RW/DVD-R u VR
modu)
On
Reprodukcija je ravnomjerna, ali zato točke editiranja
nisu precizne.
Off
Tijekom reprodukcije playliste u VR modu možda ćete
primijetiti kratke prekide
na mjestima editiranja.
Parental Control (samo DVD
VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema odreñenom kriteriju,
npr. starosti korisnika. Mogu se blokirati
pojedine scene ili se zamijeniti drugima.
126
1
Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
Ako ste već podesili zaporku, prijeñite
na korak 4.
2
Odaberite "Set Password" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
10
Pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje
za disk, odaberite "Off" u koraku 9.
HDMI postavke (HDMI
Output)
Promjena zaporke
Možete podešavati postavke vezane uz
HDMI vezu.
1
Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
b Napomene
2
Odaberite "Change Password" i pritisnite
ENTER.
3
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku u retku "Current
Password" i pritisnite ENTER.
4
Brojčanim tipkama unesite novu zaporku
u retku "New Password" i pritisnite
ENTER
b Napomene
C Ako ste zaboravili zaporku, resetirajte rekorder
(str. 139).
C Pri reprodukciji diskova bez ograničenja reprodukcije, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
C Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti
razinu ograničenja tijekom reprodukcije. Tada
unesite zaporku i promijenite razinu.
Angle Indicator (samo DVD
VIDEO diskovi)
On
Off
Ako disk sadrži scene snimljene iz više kutova, na TV
zaslonu se pojavi indikator
")".
TV zaslonu se ne pojavljuje
indikator ")".
Izbornik "HDMI Output" možete odabrati
samo kad je oprema spojena na priključnicu
HDMI OUT.
Screen Resolution
Odabir vrste videosignala koji se emitira
preko HDMI OUT priključnice. Ako slika
nije bistra, izgleda neprirodno ili vam se ne
sviña, pokušajte drugu opciju koja najbolje
odgovara disku, TV prijemniku, projektoru
i sl. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika/projektora.
1920 T 1080p Odašilje 1920T1080p
videosignale.
1920 T 1080i
Odašilje 1920T1080i
videosignale.
1280 T 720p
Odašilje 1280T720p
videosignale.
720 T 576p*1
Odašilje 720T576p
videosignale.
720 T 480p*2
Odašilje 720T480p
videosignale.
720 T 576i*1
Odašilje 720T576i
videosignale.
720 T 480i*2
Odašilje 720T480i
videosignale.
*1
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "PAL/SECAM" u izborniku
"Basic" (str. 115).
*2
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "NTSC" u izborniku "Basic"
(str. 115).
, nastavlja se
127
b Napomene
C Ako se nakon promjene postavke "Screen
Resolution" pojave smetnje u slici, zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite
Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
C Kad je opcija "Colour" podešena na "YcbCr
4:2:2" u izborniku "HDMI Output", ne možete
odabrati "720 x 576i" (ili "720 x 480i").
4:3 Video Output
Ova postavka ima učinka samo ako je "TV
Type" podešen na "16:9" u izborniku
"Playback".
Odaberite ovo podešenje za gledanje signala
u formatu 4:3. Ako možete promijeniti
format slike na TV prijemniku, promijenite
podešenje na TV prijemniku, a ne rekorderu.
Imajte na umu da je ovo podešavanje
dostupno samo kod HDMI spajanja.
Full
Odaberite ovu opciju ako
možete mijenjati format
slike na TV prijemniku.
Normal
Odaberite ovu opciju ako
ne možete mijenjati format
slike na TV prijemniku.
Prikazuje se slika 4:3
onakva kava jest.
Colour
Bira metodu izlaza videosignala za HDMI
priključnicu.
RGB (0-255)
Odašilje RGB (0-255) signale. Odaberite kad spajate
ureñaj na RGB (0-255)
ureñaj.
RGB (16-235) Odašilje RGB (16-235)
signale. Odaberite ako su
boje prebogate, a crna
nijansa pretamna.
YCbCr 4:2:2
Odašilje 10-bitne YCbCr
4:2:2 komponentne signale.
YCbCr 4:4:4
Odašilje 8-bitne YCbCr
4:2:2 komponentne signale.
b Napomene
C Iste postavke možda neće biti dostupne, ovisno
o spojenom ureñaju.
C Kad je spojen DVI ureñaj, ne možete odabrati
"YCbCr 4:2:2" ili "YCbCr 4:4:4".
C Kad je opcija "Screen Resolution" podešena na
"720 x 576i" (ili "720 x 480i") u izborniku
"HDMI Output", ne možete odabrati "YCbCr
4:2:2".
Audio Output
Bira vrstu izlaznog audiosignala s
priključnice HDMI OUT.
Auto
Odašilje Dolby Digital,
MPEG i DTS audiosignale
u bitstream formatu. Ovo
je uobičajeni odabir.
PCM
Pretvara sve signale osim
DTS u PCM.
Bitstream
Priority
Odaberite ako je spojeni
ureñaj kompatibilan s
bitstream zvukom.
TV prijemnik formata 16:9
128
b Napomene
C PCM signali se možda neće reproducirati čak i
ako odaberete "Auto", ovisno o postavkama
"Audio Out", broju audio kanala i HDMI
spojenom ureñaju.
C Funkcija "Audio Output" nije dostupna kad je
spojen DVI ureñaj.
"Control for HDMI"
On
Off
Omogućuje uporabu značajki "Control for HDMI"
(str. 20).
Funkcija je isključena.
Ostala podešenja
(Options)
Izbornici "Options" omogućuju
podešavanje drugih funkcijskih postavki.
On Screen Display
On
Automatski prikazuje
informacije na zaslonu kad
je rekorder uključen itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Front Panel Display
Podešava svjetlinu pokazivača na prednjoj
strani ureñaja.
On
Pokazivač je osvijetljen.
Off
Isključuje pokazivač kad
se isključi ureñaj.
Command Mode
Promjena komandnog moda rekordera kako
bi se izbjegle smetnje uslijed blizine drugog
Sony DVD rekordera ili ureñaja.
1
Odaberite Command Mode ("1", "2" ili
"3" (standardno podešenje)) i pritisnite
ENTER.
b Napomena
Standardni komandni mod ovog rekordera i
isporučenog daljinskog upravljača je "3"
(standardno podešenje).
Daljinski upravljač ne radi ako su za ureñaj i
daljinski upravljač podešeni različiti komandni modovi. Podesite isti komandni mod.
, nastavlja se
129
2
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču tako da odgovara komandnom
modu na rekorderu.
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču na sljedeći način.
A Držite pritisnutu tipku ENTER.
B Dok je tipka ENTER pritisnuta,
unesite broj komandnog moda.
C Držite istovremeno pritisnutu
brojčanu tipku i ENTER dulje od tri
sekunde.
z Savjet
Komandni mod rekordera možete provjeriti na pokazivaču (str. 13). Kad je komandni mod podešen
na "3" (standardno podešenje), "1" ili "2" se ne
prikazuju.
SMARTLINK
This Recorder
Only
Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije s
rekorderom kad je u
pripravnom stanju.
Pass Through Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije sa
spojenom opremom kad je
rekorder u pripravnom
stanju.
b Napomena
Podesite "Power Save" na "Off" u izborniku
"Basic" (str. 115) za podešavanje opcije
"SMARTLINK" na "Pass Through".
DivX
Registration Code
Prikazuje se registracijski kôd ovog rekordera
za DivX videodatoteke.
Ostale informacije o ovoj temi potražite na
http://www.divx.com/vod na Internetu.
130
Set Preview (samo HDD)
Bira vrstu umanjene slike prikazane u
izborniku Title List.
Quick
Preview
Reproducira kratke isječke
odabranog naslova.
Normal
Reproducira odabrani
naslov od početka.
Ostala podešenja
(Options 2)
Izbornici "Options 2" omogućuju podešavanje drugih funkcijskih postavki.
USB
Restart USB Device
Restarta spojeni USB ureñaj ako ne reagira
na rekorder. Ako i dalje ne radi kako treba,
pokušajte sljedeće:
– Isključite i uključite spojeni USB ureñaj.
– Odspojite i ponovo spojite USB ureñaj.
Confirm Printer
Prikazuje ime proizvoñača i modela pisača
spojenog na rekorder. Ova funkcija možda
neće raditi, ovisno o pisaču.
TV Pause
Bira tuner za funkciju TV Pause (str. 69).
TV's Tuner
Odaberite ovu opciju ako
ste spojili rekorder na TV
prijemnik putem SCART
priključnice.
Recorder's
Tuner
Odaberite ovu opciju ako
niste spojili rekorder na
TV prijemnik putem
SCART priključnice.
131
Smetnje u slici.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju smetnji. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel pravilno
priključen.
Rekorder se isključuje istovremeno s
isključenjem TV-a.
, To uzrokuju 'BRAVIA' Sync značajke. Za
isključenje ove funkcije, podesite "Control
for HDMI" na "Off" u izborniku "HDMI
Output" (str. 129).
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključak na TV prijemnik
(str. 15).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala
na TV prijemniku (npr. "VCR" i "AV1")
tako da se slika s rekordera pojavi na
zaslonu.
, Provjerite jesu li opcije izbornika "Video In/
Out podešene u skladu sa sustavom
(str. 119).
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Video Out" u
izborniku "Video In/Out" na "Progressive"
(str. 119).
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
132
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi
kroz videorekorder i dolazi do TV
prijemnika, ili ako ste spojili rekorder na
kombinaciju TV/video ureñaja, zaštita od
presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati na kakvoću
slike. Ako nakon izravnog spajanja ureñaja
na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti ureñaj na S
VIDEO ulaz TV prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
iako vaš TV prijemnik ne može primati
progresivne signale. zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan
s progresivnim formatom (525p/625p), može
doći do smetnji slike ako je rekorder u progresivnom formatu. U tom slučaju, zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer
na ureñaju, i rekorder će se vratiti na
normalan (interlace) format.
, Reproducira se naslov snimljen u drugom
sustavu boja od sustava TV prijemnika.
, Kod slike snimljene na HDD mogu se pojaviti smetnje. Pojava je uobičajena za
HDD-ove i ne predstavlja kvar.
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
Nema slike ili slika sadrži šum kod
spajanja preko DV IN priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite i.LINK kabel.
Nema slike ili slika sadrži šum kod
spajanja preko HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, Ako se za video izlaz upotrebljava HDMI
OUT priključnica, promjena opcije "Screen
resolution" u "HDMI Output" može riješiti
problem (str. 127). Spojite TV prijemnik i
rekorder preko video priključnice koja nije
HDMI OUT i prebacite ulaz TV prijemnika
na odabrani video ulaz tako da možete
vidjeti izbornike na zaslonu. Promijenite
postavku "Screen Resolution" u "HDMI
Output" i vratite ulaz TV prijemnika natrag
na HDMI. Ako se slika i dalje ne pojavljuje,
ponovite postupak i iskušajte druge opcije.
, Rekorder je spojen na ulazni ureñaj koji ne
podržava HDCP (str. 18).
, Ako se smetnje u slici pojave i nakon promjene opcije "Screen Resolution", zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer
na ureñaju.
Slika TV programa ne ispunjava cijeli
zaslon.
, Ručno podesite program u opciji "Manual
CH Setting" u izborniku "Tuner" (str. 116).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom INPUT
ili odaberite kanal bilo kojeg TV programa
tipkama PROG +/–.
TV slika je izobličena.
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV
prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih
kabela.
, Antenski kabel spojen je na AERIAL OUT
priključnicu rekordera. Spojite kabel na
AERIAL IN priključnicu.
, Sustav boja rekordera se razlikuje od
sustava boja TV prijemnika. zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite INPUT, takoñer na ureñaju, za
promjenu sustava boja rekordera.
Nije moguće mijenjati TV programe.
, Program je preskočen (str. 116).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
Slika iz uređaja priključenog na rekorder
se ne pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1/
DECODER priključnicu, odaberite "L1"
na pokazivaču ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN priključnice, odaberite "L2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
TV slika ili slika pri reprodukciji iz spojene
opreme je izobličena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja, videorekordera ili tunera prolazi kroz rekorder u
TV prijemnik, signal za zaštitu autorskih
prava kod nekih programa može utjecati na
kvalitetu slike. Odspojite ureñaj i spojite
ga izravno na TV.
Slika ne ispunjava zaslon
, Podesite "TV Type" izborniku "Playback"
u skladu s formatom vašeg TV prijemnika
(str. 125).
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veličina slike u "TV Type" izbornika
"Playback".
, Veličina slike odreñena je na disku.
Slika je crno-bijela.
, Provjerite je li "LINE 3 Out" u izborniku
"Video In/Out" podešen u skladu sa
sustavom (str. 119).
, Ako koristite SCART kabel, koristite
potpuno ožičen (21-pinski).
, nastavlja se
133
GUIDE Plus+ sustav (samo
RDR-HX780/HX785/HX980/
HX1080)
GUIDE Plus+ sustav se ne prikazuje.
, 1 Čak i ako izvršite "Easy Setup", popis
TV programa se ne prikazuje dok rekorder
ne primi GUIDE Plus+ podatke. 2 Isključite rekorder, ali ga nemojte odspajati. 3
Pričekajte 24 sata. Može potrajati nekoliko
dana za prijem GUIDE Plus+ podataka za
sve programske brojeve. Ako rekorder ne
primi GUIDE Plus+ podatke nakon 24 sata,
ručno odaberite početni kanal (str. 48).
, Početni kanal je isključen. Prikažite i
aktivirajte početni kanal (str. 49).
, Podešen je timer. Poništite podešenje timera.
, Sat nije podešen točno. Podesite sat ručno
(str. 114).
, Zemlja/regija ili poštanski broj nisu pravilno. Podesite svoj točno zemlju/regiju ili
poštanski broj (str. 25).
, Kad je rekorder spojen na set top box prijemnik, set top box mora biti uključen za
prijem GUIDE Plus+ podataka.
, Ako je set top box prijemnik spojen na
rekorder samo pomoću SCART kabela,
pokušajte sljedeće: 1 Uključite set top
box prijemnik. 2 Spojite set top box
kontroler. 3 Slijedite korake iz "Ručna
promjena GUIDE Plus+ početnog kanala
(Setup)" (str. 48) kako biste podesili početni
kanal ručno. Svakako podesite svoj set top
box prijemnik (tuner) kao izvor.
, Područni brojevi koji se ne mogu primati
pomoću GUIDE Plus+ sustava su podešeni.
Odaberite "Easy Setup" iz "SETUP" izbornika System i slijedite upute na zaslonu za
ponovno podešavanje (str. 25).
, Aktivirana je funkcija "Time Lock" na
kabelskom prijemniku. Isključite funkciju.
134
, Ako je početni kanal promijenjen ili premješten, podaci iz programskog vodiča se ne
mogu primati. U tom slučaju izvedite postupak iz poglavlja "Traženje GUIDE Plus+
početnog kanala" na str. 48 za ažuriranje
podešenja. Ako problem ostaje i nakon
jednog dana, potražite početni kanal na
sljedećoj internetskoj stranici i podesite ga
ručno (str. 48).
www.europe.guideplus.com
Programski broj u popisu programa ne
odgovara postaji koja emitira program.
, U vašem području možda postoji više popisa kanala. Za promjenu redoslijeda kanala,
odaberite "Editor" u traci s izbornicima
GUIDE Plus+ sustava (str. 49).
Nedostaje popis programa za neke
programske brojeve.
, Podaci o programima možda nisu ažurirani.
Isključite rekorder i ostavite ga da primi
podatke o programima.
, Neke postaje podržavaju samo prikaz podataka za dva dana. Podrobnosti pogledajte
na sljedećoj internetskoj stranici:
www.europe.guideplus.com
, Ne mogu se primiti svi GUIDE Plus+
podaci zbog lošeg prijema.
Popis programa nije ažuriran.
, Rekorder se upotrebljavao za vrijeme
emitiranja GUIDE Plus+ podataka.
, Ne mogu se primiti svi GUIDE Plus+
podaci zbog lošeg prijema.
Zvuk
Nema zvuka.
, Provjerite jesu li kabeli ispravno i čvrsto
spojeni.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz audio komponente nije pravilno odabran ili nije dobro izvedeno povezivanje s
audio komponentom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj
reprodukciji ili pauzi.
, Ako audiosignal ne prolazi kroz DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključke,
provjerite podešenja u izborniku "Audio
Out" (str. 121).
, Rekorder podržava samo MP3, Dolby
Digital i MPEG zvuk za DivX videodatoteke. Pritisnite AUDIO za odabir izmeñu
MP3 i MPEG zvuka.
Ne čuje se zvuk preko HDMI OUT
priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, HDMI OUT priključak je spojen na DVI
ureñaj (DVI priključnice ne primaju
audiosignale).
, Ureñaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne odgovara formatu audiosignala. U tom
slučaju podesite "Audio Output" na "PCM"
u izborniku "HDMI Output" (str. 128).
Zvuk je izobličen.
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Compression" (str. 120).
Zvuk sadrži šum.
, Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa s CD
diska, zvuk sa smetnjama se pojavljuje na
priključnicama LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
LINE 3 – TV ili LINE 1/DECODER
(str. 66).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio Out"
podesite na "On" (str. 122).
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Normal" (str. 120).
Drugi zvučni zapis ne može se snimiti ili
reproducirati
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"External Audio" u izborniku "Audio In"
na "Bilingual" (str. 120).
, Na HDD (kad je Video mod uključen),
DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskove
nije moguće snimati višejezične zapise
(glavne i pomoćne). Za snimanje jezika, podesite "Bilingual Recording" u "Audio In"
na "A/L" ili "B/R" prije snimanja (str. 121).
Za snimanje glavnog i sporednog zvuka na
disk, snimajte na DVD-RW/DVD-R (VR
mod). Za snimanje na HDD, podesite "HDD
Recording Format" na "Video Mode Off"
u izborniku "Recording" (str. 125).
, Ako ste spojili audio komponentu preko
DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice i
želite promijeniti zvučni zapis s HDD-a (kad
je "HDD Recording Format" podešen na
"Video Mode Off" u izborniku "Recording"
(str. 125))/DVD-RW/DVD-R (VR mod)
diska tijekom reprodukcije, podesite "Dolby
Digital Output" u izborniku "Audio Out"
na "Dolby Digital -> PCM" (str. 121).
Snimanje/snimanje pomoću
timera/editiranje
Nije moguće mijenjati broj programa koji
se snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne počinje odmah nakon
pritiska na tipku z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što
s pokazivača nestanu poruke "LOAD",
"FORMAT" ili "INFO WRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio
ispravno podešen.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida
napajanja.
, Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed
prekida napajanja dužeg od sat vremena.
Podesite sat (str. 114).
, Program je isključen nakon podešavanja
timera. Pogledajte "Ručno podešavanje
kanala" na str. 116.
, Programski broj je sakriven nakon podešavanja timera. (Pogledajte "Isključivanje
programskih brojeva (Editor)" na str. 49.)
, nastavlja se
135
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo
ga spojite.
, Program sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, što sprečava snimanje.
, Drugo podešenje timera preklapa se s ovim
podešenjem (str. 59).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje na
disku.
, Set top box prijemnik je bio isključen.
, Set top box kontroler je pogrešno spojen
(str. 15).
, Postavke "Setup" u traci s izbornicima su
promijenjene (str. 48).
, U tijeku je presnimavanje.
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska
na tipku x REC STOP.
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje podataka o disku prije završetka
snimanja. Nakon pritiska tipke x REC
STOP mogu se pojaviti upute na zaslonu.
U tom slučaju slijedite prikazane upute.
Snimanje se ne prekida nakon pritiska
na x.
, Pritisnite x REC STOP.
Snimanje pomoću timera nije dovršeno ili
nije krenulo od početka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja. Ako se napajanje nastavi tijekom
snimanja, rekorder nastavlja sa snimanjem.
Ako je prekid napajanja dulji od sat
vremena, podesite sat (str. 114).
, Programi podešeni timerom se preklapaju
(str. 59).
, Na disku nema dovoljno prostora.
, Aktivna je funkcija VPS/PDC.
Obrisan je prethodno snimljeni sadržaj.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
neće se reproducirati na ovom rekorderu i
brišu se kad uložite disk.
VPS/PDC funkcija ne radi.
, Provjerite jesu li vrijeme i datum točno
podešeni.
, Provjerite jeste li podesili točno VPS/PDC
vrijeme (možda je u pitanju pogreška u TV
vodiču). Ako program koji želite snimati
ne prenosi točne VPS/PDC informacije,
rekorder ne snima.
, Ako je prijem loš, VPS/PDC signal se može
promijeniti i rekorder možda neće početi
sa snimanjem.
, Funkcija VPS/PDC možda neće raditi ako
nije dovršeno podešavanje GUIDE Plus+
početnog kanala.
, Funkcija VPS/PDC ne radi za vrijeme
prijema GUIDE Plus+ podataka.
Reprodukcija
Nema reprodukcije diska (osim HDD-a).
, Disk je umetnut naopako. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj
uključenim oko sat vremena dok vlaga ne
ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguća ako disk nije
finaliziran (str. 41).
Reprodukcija ne počinje od početka.
, Aktivirana je funkcija nastavka
reprodukcije (str. 64).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja
diska. Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Rekorder automatski pokreće
reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju
automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Ako DVD sadrži signal automatske pauze,
rekorder se pri reprodukciji takvih diskova
automatski zaustavlja kad prepozna taj
signal.
136
Nije moguće koristiti neke funkcije (npr.
stop, pretraživanje, usporena
reprodukcija...).
, Ovisno o DVD disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguće promijeniti jezik zvučnog
zapisa.
, Na DVD disku kojeg reproducirate nisu
snimljeni višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
Nije moguće promijeniti ili isključiti jezik
titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni
višejezični titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene
na ovom rekorderu.
Nije moguće mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora
snimljenih iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok
indikator ")" nije bio prikazan na TV zaslonu (str. 65). Za prikaz indikatora ")",
ako disk sadrži prizore snimljene iz više
kutova, podesite "Angle Indicator" na "On"
u izborniku "Playback" (str. 127).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
kuta kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod
naslova snimljenih na ovom rekorderu.
, Kut kamere ne može se promijeniti kod
usporene reprodukcije ili tijekom pauze
reprodukcije.
DivX videodatoteke se ne mogu
reproducirati.
, Datoteka nije snimljena u DivX formatu.
, Datoteka ima ekstenziju koja nije ".avi" ili
".divx".
, DivX format uloženog DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) diska ne
odgovara ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet
ili UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50,
2.00 ili 2.01 standardu.
, DivX videodatoteka je veća od 720 (širina)
T 576 (visina).
Nije moguće reproducirati MP3
audiozapise.
, MP3 audiozapisi nisu snimljeni u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 149).
Nije moguće reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
, JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u
formatu koji rekorder može reproducirati
(str. 149).
, Nije moguća reprodukcija progresivnih
JPEG slika.
Pauziranje TV programa ne funkcionira.
, U tijeku je snimanje na HDD ili je HDD
popunjen.
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera (samo RDRHX680)
Ništa se nije snimilo čak i ako je funkcija
Synchro-Recording podešena pravilno.
, Zaboravili ste isključiti spojenu opremu.
Isključite spojenu opremu i podesite rekorder na Synchro-Recording pripravno stanje
(str. 61).
, Rekorder nije bio podešen u SynchroRecording pripravno stanje. Podesite
rekorder u pripravno stanje za SynchroRecording. Provjerite da li svijetli
indikator SYNCHRO REC na pokazivaču
(str. 61).
, Oprema nije spojena na LINE 1/DECODER
priključnicu rekordera.
, Rekorder je spojen na TV izlaz spojene
opreme.
, Synchro-Recording i drugo programirano
snimanje se preklapaju (str. 62).
Synchro-Recording se ne završava.
, Podešenje timera spojene opreme preklapa
se s podešenjem timera rekordera (str. 62).
, nastavlja se
137
, Tijekom snimanja se prekinulo napajanje.
, Pritisnuli ste tipku @/1 prije početka
funkcije Synchro-Recording.
Rekorder automatski započinje snimanje
kad je satelitski prijemnik uključen.
, Funkcija Synchro Rec se aktivirala.
Isključite satelitski prijemnik i isključite
funkciju Synchro Rec (str. 61).
Presnimavanje
Presnimili ste naslov, ali se njegov naziv
ne prikazuje na popisu naslova HDD-a.
, Naslov sadrži signal za zaštitu od kopiranja,
pa je stoga premješten (str. 146).
Nije moguće ubrzano presnimavanje.
, Naslov se ne može presnimiti većom brzinom (str. 81). Čak i nakon brisanja odlomka
A-B zbog uklanjanja različitih veličina slike,
naslov se još uvijek prepoznaje kao cjelina
s različitim veličinama slike.
Nije moguće snimanje s HDD-a na DVD.
, Naslov se ne može presnimiti (str. 80).
Nije moguće presnimavanje s HDD
kamkordera.
, Spojen je HDD kamkorder kojeg ovaj
rekorder ne podržava (str. 84).
, HDD kamkorder nije podešen na USB
povezivanje (str. 85).
, HDD kamkorder sadrži samo sadržaje koji
su već bili presnimljeni na rekorder ukoliko
presnimavate pomoću tipke ONE-TOUCH
DUB ili funkcije "Incremental Dubbing".
Pokazivač
Sat je stao.
, Iznova podesite točno vrijeme (str. 114).
138
Vrijeme nije podešeno točno.
, Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja
dužeg od jednog sata. Ponovo podesite sat
(str. 114).
Trepće indikator timera.
, Na disku nema dovoljno slobodnog
prostora.
, Uložite disk na koji se može snimati.
, Uloženi DVD disk je zaštićen (str. 40).
Sat se ne pojavljuje na pokazivaču kad
uključite rekorder.
, Opcija "Front Panel Display" u izborniku
"Options" podešena je na "Off" (str. 129).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih
tako da budu jednaki (str. 129).
Standardno podešenje komandnog moda
za isporučeni daljinski upravljač je "3"
(standardno podešenje). Možete provjeriti trenutni komandni mod na pokazivaču
ureñaja (str. 129).
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od
rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno podešenje nakon zamjene baterija. Podesite
kôd (str. 23).
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na rekorderu.
Ostalo
Rekorder ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
, Provjerite je li USB ureñaj čvrsto spojen
na rekorder (str. 131).
, Provjerite jesu li USB ureñaj ili kabel
oštećeni.
, Provjerite je li USB ureñaj uključen.
, USB ureñaj je spojen putem USB huba.
Spojite USB ureñaj izravno na rekorder.
Jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja.
, Kad je opcija "Control for HDMI" podešena na "On" u izborniku "HDMI Output"
(str. 129), jezik izbornika na zaslonu se
automatski mijenja u skladu s podešenjem
jezika spojenog TV prijemnika itd.
Funkcija 'BRAVIA' Sync ne radi.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "REPAIR".
, Aktivirala se funkcija popravka rekordera
za obnavljanje HDD-a ili diska kad se rekorder uključi nakon što je došlo do prekida
napajanja tijekom uporabe neke funkcije,
npr. snimanja, ili neke druge pogreške.
Ostavite rekorder uključenim dok poruka
"REPAIR" ne nestane s pokazivača.
, Vaš TV nije kompatibilan s 'BRAVIA'
Sync značajkama.
, "Control for HDMI" je podešen na "Off" u
"HDMI Output" (str. 129).
, Rekorder je spojen na TV putem pojačala.
Spojite rekorder izravno na TV.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "E01".
Rekorder ne radi kako treba.
, Informacije HDD-a su netočne. Nije moguće
dodatno snimanje na HDD. Formatirajte
HDD prema uputama iz "Format HDD" na
str. 114. Obratite pažnju da se time briše
cjelokupan sadržaj HDD-a. Ako ni to ne
riješi problem, obratite se ovlaštenom Sony
servisu.
, Pritisnite tipku @/1 na rekorderu duže od 5
sekundi dok se ne isključi. Zatim istom
tipkom ponovo uključite rekorder.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite rekorder i
pričekajte sa se na pokazivaču pojave znamenke sata ureñaja. Odspojite zatim mrežni
kabel iz utičnice i ponovo ga utaknite nakon
nekog vremena.
Uložnica diska se ne otvara nakon pritiska
na tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Nakon snimanja ili editiranja diska će
možda biti potrebno nekoliko sekundi za
otvaranje uložnice diska. Razlog tome je
dodavanje podataka na disk.
Tipke ne rade i na pokazivaču se pojavljuje
poruka "LOCKED".
, Rekorder je zaključan (Child Lock).
Otključajte ga (str. 12).
Uložnica diska se ne otvara i na
pokazivaču se pojavljuje poruka
"TRAYLOCKED".
, Obratite se svom Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
, Došlo je do problema s HDD-om. Obratite
se ovlaštenom servisu. Obratite pozornost
da se sadržaj HDD-a prilikom servisiranja
može obrisati.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "E02".
Čuje se mehanički zvuk dok je rekorder
isključen.
, Tijekom automatskog podešavanja sata ili
obnavljanja EPG podataka mogu se čuti
razni zvukovi čak i dok je ureñaj isključen.
Ovo ne predstavlja kvar.
Resetiranje rekordera
Sve postavke rekordera mogu se vratiti na
tvorničke vrijednosti.
1
2
Uključite rekorder i izvadite disk.
Zadržite pritisnutom tipku x (stop)
na rekorderu i pritisnite ?/1, također
na rekorderu.
Sve postavke se resetiraju i rekorder se
isključuje.
139
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Vrsta
Oznaka na
disku
Tvrdi disk VR mod
(ugrađen)
Kompatibilnost s drugim
DVD uređajima (finaliziranje)
Odaberite "Video
Mode Off" u "HDD
Recording Format"
(str. 125)
Presnimavanje sadržaja
tvrdog diska na DVD (VR
mod) zbog reprodukcije na
drugim DVD ureñajima
Odaberite "Video
Mode On" (standardno podešenje) u
"HDD Recording
Format" (str. 125)
Presnimavanje sadržaja
tvrdog diska na DVD
(Video mod) zbog reprodukcije na drugim DVD
ureñajima
Automatsko formatiranje u +VR
modu (DVD+RW
VIDEO)
Može se reproducirati na
DVD+RW kompatibilnim
ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR mod
Formatirajte u VR
modu (str. 33)
Može se reproducirati samo
na VR mod kompatibilnim
ureñajima (finaliziranje
nije potrebno)
Video
mod
Formatirajte u
Video modu
(str. 33)
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 41)
Video
mod
DVD+RW
DVD-RW
Oznake
Formatiranje
korištene (novi diskovi)
u ovom
priručniku
DVD+R
Automatsko forma- Može se reproducirati na
tiranje u +VR modu većini DVD ureñaja (fina(DVD+R VIDEO) liziranje je nužno) (str. 41)
DVD+R DL
DVD-R
VR mod
DVD-R
DL
140
Video
mod
Formatiranje u VR
modu (str. 33)*1
Formatiranje
pomoću izbornika
"Format" (str. 44).
Može se reproducirati samo
na DVD-R ureñajima kompatibilnim s VR modom
(finaliziranje je nužno)
(str. 41)
Automatsko
formatiranje u
Video modu
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 41)
Upotrebljivi diskovi (od travnja 2008.)
C DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
C DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s
CPRM*2) brzine 6x ili sporiji
C DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
C DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1 s
CPRM*2) brzine 16x ili sporiji
C DVD+R DL (Double Layer) diskovi
brzine 8x ili sporiji
C DVD-R DL (Dual Layer) diskovi brzine
8x ili sporiji (Ver. 3.0 s CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" i "DVD-R DL" su zaštitni znakovi.
*1
Ako se u ovaj rekorder uloži neformatirani
DVD-R disk , formatirat će se automatski u
Video mod. Za formatiranje novog DVD-R
diska u VR mod, upotrijebite izbornik
"Format" (str. 44).
*2
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
autorska prava snimaka.
Diskovi na koje se ne može snimati
C DVD-RAM diskovi
Maksimalan broj naslova koje je moguće
snimiti
Disk
Broj naslova
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
b Napomene
C Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod
na istom DVD-RW disku. Želite li promijeniti
format diska, ponovno formatirajte disk (str. 44).
Imajte na umu da se formatiranjem sadržaj diska
briše.
C Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni
kod diskova za velike brzine.
C Preporučujemo da koristite diskove s oznakom
"For Video" na kutiji.
C Nije moguće dodati nove snimke na DVD+R,
DVD-R ili DVD-RW (Video mod) diskove koji
već sadrže snimke napravljene na nekom drugom
DVD ureñaju.
C Ponekad nije moguće dodati nove snimke na
DVD+RW diskove snimljene na drugom DVD
ureñaju. Ako dodate novu snimku, obratite pažnju
da će ovaj rekorder presnimiti DVD izbornik.
C Nije moguće editirati snimke na DVD+RW,
DVD-RW (Video mod), DVD+R ili DVD-R
diskovima koje su izrañene na drugoj DVD
opremi.
C Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj
rekorder ne može prepoznati, ti podaci se mogu
obrisati.
C Ovisno o značajkama diska, možda nećete moći
snimati na neke diskove za snimanje.
C Nemojte ulagati diskove za koje nije moguće
snimanje ili reprodukcija na ovom rekorderu. U
protivnom možete uzrokovati probleme u radu.
* Svaki naslov može trajati maksimalno 12 sati.
141
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake korištene u ovom
priručniku
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
Ovaj rekorder takoñer prepoznaje DVDRAM* diskove (kao DVD Video
kompatibilne diskove.
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW u music
CD formatu
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM*
diskovi koji sadrže MP3 audiozapise ili
DivX videodatoteke
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM diskovi
koji sadrže MP3 audiozapise, JPEG slikovne datoteke ili DivX videodatoteke
DATA CD
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji
sadrže MP3 audiozapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX videodatoteke
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
DivX, DivX Certified i pripadajući znakovi su
zaštićeni nazivi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju
se uz licencu.
DivX® je postupak kompresije videozapisa kojeg
je razvila tvrtka DivX, Inc.
* Ako DVD-RAM ima cartridge, uklonite ga prije
reprodukcije.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
C PHOTO CD diskovi
C CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji
nisu snimljeni u nekom od gore navedenih
formata.
C Dijelovi s podacima na CD-Extra
diskovima
C BD (Blu-ray diskovi)
C HD DVD diskovi
C Diskovi snimljeni AVCHD-kompatibilnim
DVD video kamerama
142
Značajke
C DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskovi koji ne sadrže
DVD video, DivX video, JPEG slikovne
datoteke ili MP3 audiozapise.
C DVD Audio diskovi
C DVD-RAM s cartridgeom
C HD sloj na Super Audio CD diskovima
C DVD VIDEO diskovi s drugim
regionalnim kodom (str. 143).
C DVD diskovi koji nisu finalizirani, a
snimljeni su na drugom rekorderu.
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i
VIDEO-CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO
i VIDEO CD diskova mogu namjerno biti
podešene softverskim sustavom. S obzirom
da rekorder reproducira DVD VIDEO/
VIDEO CD diskove prema sadržaju diska i
softveru, neke mogućnosti reprodukcije
možda neće biti na raspolaganju. Provjerite
upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD disk.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureñaja i može reproducirati
samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) s identičnim regionalnim kodom.
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava.
mogu
DVD VIDEO diskovi s oznakom
se takoñer reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Playback prohibited by region code".
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da nema
oznake regionalnog koda iako je reprodukcija DVD VIDEO diska zabranjena
regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni CD diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD diskova.
U novije vrijeme mogu se u prodaji naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od njih nije moguće reproducirati u ovom ureñaju jer nisu u CD
formatu.
Napomena o DualDisc diskovima
Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju
diskova usklañenih sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc je dvostrani disk koji
sadrži snimljen DVD materijal na jednoj
strani i digitalni audio materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureñaj ne može reproducirati audio stranu DualDisc diska jer ti
diskovi nisu usklañeni s Compact Disc (CD)
standardom.
b Napomene
C Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R
ili CD-RW/CD-R diskove nije moguće reproducirati na ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa,
fizičkog stanja diska ili značajka ureñaja za
snimanje i softvera za obradu. Disk nije moguće
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Dodatne upute možete pronaći u uputama uz
ureñaj za snimanje.
C Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj
rekorder ne može prepoznati, ti podaci se mogu
obrisati.
C Nemojte ulagati diskove za koje nije moguće
snimanje ili reprodukcija na ovom rekorderu. U
protivnom možete uzrokovati probleme u radu.
O modu snimanja/
presnimavanja
Pomoću tipke REC MODE možete, kao i
kod videokaseta (standardno T3), odabrati
željeni mod snimanja.
Modovi s višom kvalitetom omogućuju
bolje snimke, ali zahtijevaju veću količinu
podataka, pa je stoga vrijeme snimanja
kraće.
Zbog toga postoji mogućnost duljeg
vremena snimanja i manje količine
podataka, ali uz slabiju kvalitetu slike.
Za odabir dodatnih opcija moda snimanja
(ručno snimanje), podesite "Manual Rec.
Mode" na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 124). Za snimanje na
HDD u kvaliteti većoj od HQ, podesite
"Manual Rec. Mode" na "On (go to setup)" i
zatim odaberite "HQ+". Tablica na sljedećim
stranicama prikazuje približna vremena snimanja za tvrdi disk i različite vrste DVD-a
u svakom modu snimanja, kao i ekvivalente
standardnom moda snimanja.
z Savjet
Za jednostavan odabir ručnog moda snimanja,
više puta pritisnite REC MODE za prikaz "MN" i
odaberite ručni mod snimanja tipkama </,.
, nastavlja se
143
Vrijeme snimanja u svakom modu snimanja
Deblje linije označavaju znatne razine razlike u kvaliteti snimanja slike.
Približno vrijeme snimanja (sati)
HDD
RDRHX1080
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
36
73
–
–
53
105
1 h 1 min
1 h 51 min
34
53
105
1 h 1 min
1 h 51 min
36
57
115
1 h 5 min
1 h 57 min
MN30
39
61
120
1 h 10 min
2 h 6 min
MN29
42
66
130
1 h 15 min
2 h 15 min
MN28
45
70
140
1 h 20 min
2 h 24 min
MN27
48
75
150
1 h 25 min
2 h 33 min
MN26
50
79
155
1 h 30 min
2 h 41 min
MN25
53
84
165
1 h 35 min
2 h 50 min
MN24
56
88
175
1 h 40 min
2 h 59 min
MN23
59
92
185
1 h 45 min
3 h 8 min
MN22
62
97
195
1 h 50 min
3 h 17 min
MN21
68
105
210
2
3 h 35 min
MN20
73
115
230
2 h 10 min
3 h 53 min
MN19
79
120
245
2 h 20 min
4 h 11 min
MN18
84
130
265
2 h 30 min
4 h 29 min
MN17
90
140
280
2 h 40 min
4 h 47 min
MN16
96
150
300
2 h 50 min
5 h 5 min
MN15
100
155
315
3
5 h 23 min
MN14
105
165
335
3 h 10 min
5 h 41 min
MN13
110
175
350
3 h 20 min
5 h 59 min
MN12
115
185
370
3 h 30 min
6 h 17 min
MN11
120
190
390
3 h 40 min
6 h 35 min
MN10
125
200
405
3 h 50 min
6 h 53 min
MN9
135
210
420
4
7 h 11 min
MN8
150
235
475
4 h 30 min
8 h 4 min
MN7
165
265
530
5
8 h 58 min
MN6
*3
200
315
635
6
10 h 46 min
MN5
*3
235
370
745
7
12 h 34 min
Mod snimanja
HQ
HSP
SP
LSP
ESP
LP
EP
144
RDRHX680/
HX780/
HX785
RDRHX980
HQ+*1
23
PCM*2
34
MN32
MN31
Približno vrijeme snimanja (sati)
HDD
Mod snimanja
SLP
SEP
MN4*3
RDRHX680/
HX780/
HX785
RDRHX980
RDRHX1080
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
270
425
850
8
14 h 21 min
MN3
*3*4
340
530
1060
10
17 h 57 min
MN2
*3*4
405
635
1275
12
21 h 32 min
MN1*3*4
455
710
1420
13 h 22 min
24
*1
Snima u većoj kvaliteti (15 Mbps).
Kod snimanja na HDD u HQ+ modu, snimanje se izvodi u "Video Mode Off" formatu neovisno o
podešenju za "HDD Recording Format" (str. 125).
HQ+ mod nije dostupan za DVD diskove. Kad snimate na DVD diskove, mod snimanja se automatski
podesi na HQ, čak i ako ste odabrali HQ+.
*2
Audio signali se snimaju u 48kHz PCM formatu, a videosignali u HQ modu. Kad snimate dvojezični
program, odaberite jezik koji će se snimati (str. 121).
*3
Naslovi snimljeni u modu MN6 ili slabijem ne mogu se brzo snimati na DVD+RW/DVD+R diskove.
*4
SEP, MN1, MN2, ili MN3 mod nije dostupan za DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskove. Kad snimate
na DVD+RW/DVD+R diskove, mod snimanja se automatski prebaci na SLP čak i ako ste odabrali
SEP, MN1, MN2 ili MN3 mod.
Razlučivost
Prvi broj se odnosi na postavku kad je
"Input Line System" podešen na "NTSC", a
drugi na postavku kad je podešen na "PAL/
SECAM" u izborniku "Basic" (str. 115).
Za HDD ("HDD Recording Format" je
podešen na "Video Mode Off")/DVD-RW (VR
mod)/DVD-R (VR mod)
HQ+, PCM, MN32 do MN16: 720 T 480 /
720 T 576
MN15 do MN12: 544 T 480 / 544 T 576
MN11 do MN9: 480 T 480 / 544 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
b Napomene
C Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja na
HDD je 12 sati za jedan naslov. Naslov duži od
12 sati se dijeli.
C Niže navedene okolnosti mogu prouzročiti manje
nepravilnosti u vremenu snimanja.
– Snimanje programa s lošim prijemom ili programa/video izvora sa slikom loše kvalitete.
– Snimanje na disk koji je već editiran.
– Snimanje samo statične slike ili samo zvuka.
Za HDD ("HDD Recording Format" je
podešen na "Video Mode On")/DVD+RW/
DVD-RW (Video mod)/DVD+R/DVD-R (Video
mod)
PCM, MN32 do MN9: 720 T 480 /
720 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
z Savjet
Audio signali se snimaju u Dolby Digital 2 ch
formatu (osim za PCM mod).
, nastavlja se
145
O brzom presnimavanju
Približno potrebno vrijeme za brzo presnimavanje s HDD-a na DVD (za 60-minutne
snimke).*1
Brzina*2 6x
2,4x
2x
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na ovom rekorderu.
Ograničenje presnimavanja
Ne možete presnimavati filmove i druge
DVD VIDEO diskove na HDD. Takoñer,
kod presnimavanja s DVD-a na HDD, scene
koje sadrže signal zaštite od kopiranja ne
mogu se snimati.
Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale za
zaštitu od kopiranja mogu se prebaciti samo
s HDD-a na DVD-RW/DVD-R (VR mod)*
(nakon premještanja naslova, originalni naslov na HDD-u se briše). Funkcija "Move"
se izvodi preko izbornika Dubbing List.
Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale za
.
zaštitu od kopiranja imaju oznaku
Mod
DVD+RW/ DVD+R
snimanja DVD-RW/ (dvoDVD+R/ slojni)
DVD-R
velike
brzine
DVD-R
(dvoslojni)
HQ
Oko
10 min
Oko
25 min
Oko
30 min
HSP
Oko
6 min
40 s
Oko
16 min
40 s
Oko
20 min
SP
Oko
5 min
Oko
12 min
30 s
Oko
15 min
LSP
Oko
4 min
Oko
10 min
Oko
12 min
ESP
Oko
3 min
20 s
Oko
8 min
20 s
Oko
10 min
LP
Oko
2 min
30 s
Oko
6 min
15 s
Oko
7 min
30 s
EP
Oko
1 min
40 s*3
Oko
60 min*3
Oko
5 min
Copy-Once
(kopiranje
jednom)
SLP
Oko
1 min
15 s*3
Oko
60 min*3
Oko
3 min
45 s
Copy-Never
Nema
(nema kopiranja)
SEP
Oko
1 min*3
Oko
60 min*3
Oko
3 min*3
*1
Vrijednosti u navedenoj tablici su samo okvirne.
Točna vremena za presnimavanje takoñer zahtijevaju vrijeme za stvaranje informacija o upravljanju diskom i drugih podataka.
*2
To je maksimalna brzina snimanja ovog rekordera. Brzina snimanja ne može prijeći vrijednost
naznačenu u tablici čak i kad koristite diskove
koji podržavaju veće brzine snimanja. Osim toga,
ovisno o stanju diska, rekorder možda neće moći
snimati maksimalnom brzinom naznačenom u
tablici.
*3
Brzo presnimavanje nije raspoloživo kod presnimavanja naslova snimljenih u SEP, SLP ili EP
modu na DVD+RW i DVD+R diskove.
146
Slike koje se ne mogu snimati
Diskovi koji se mogu koristiti za zaštićene
signale
Signali za
zaštitu od
kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW/DVD-R
(VR mod) diskovi.
Snimljeni disk može se reproducirati samo na
CPRM kompatibilnoj opremi (str. 141).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja sprečava
kopiranje.
b Napomene
C Zaštićeni naslovi na HDD-u se ne mogu
premještati.
C Funkcija "Move" nije dostupna kod HDD/DVD
DUB presnimavanja.
C Čak i ako obrišete scenu koja sadrži signal zaštite
od kopiranja, ograničenja snimanja za taj naslov
se i dalje primjenjuju.
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 123.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Broj, Jezik (Kôd)
0101,
0102,
0106,
0113,
0118,
0119,
0125,
0126,
0201,
0205,
0207,
0208,
0209,
0214,
0215,
0218,
0301,
0315,
0319,
0325,
0401,
0405,
0426,
0512,
0514,
0515,
0519,
0520,
0521,
0601,
0609,
0610,
0615,
0618,
0625,
Afarski (aa)
Abkazijanski (ab)
Afrikaans (af)
Amharički (am)
Arapski (ar)
Asameski (as)
Ajmarski (ay)
Azerbejdžanski (az)
Baškirski (ba)
Bjeloruski (be)
Bugarski (bg)
Biharski (bh)
Bislamski (bi)
Bengalski (bn)
Tibetanski (bo)
Bretonski (br)
Katalanski (ca)
Korzikanski (co)
Češki (cs)
Velški (cy)
Danski (da)
Njemački (de)
Butanski (dz)
Grčki (el)
Engleski (en)
Esperanto (eo)
Španjolski (es)
Estonski (et)
Baskijski (eu)
Perzijski (fa)
Finski (fi)
Fidži (fj)
Fareski (fo)
Francuski (fr)
Frizijski (fy)
0701,
0704,
0712,
0714,
0721,
0801,
0809,
0818,
0821,
0825,
0901,
0905,
0911,
0914,
0919,
0920,
0923,
1001,
1009,
1023,
1101,
1111,
1112,
1113,
1114,
1115,
1119,
1121,
1125,
1201,
1214,
1215,
1220,
1222,
Irski (ga)
Škotski Gelik (gd)
Galicijski (gl)
Guaranski (gn)
Gudžaraski (gu)
Hauski (ha)
Hindi (hi)
Hrvatski (hr)
Madžarski (hu)
Armenski (hy)
Interlingua (ia)
Interlingue (ie)
Inupijak (ik)
Indonezijski (in)
Islandski (is)
Talijanski (it)
Hebrejski (iw)
Japanski (ja)
Jidiš (ji)
Javanski (jw)
Gruzijski (ka)
Kazahstanski (kk)
Grenlandski (kl)
Kambodžijski (km)
Kannada (kn)
Korejski (ko)
Kašmirski (ks)
Kurdski (ku)
Kirgiški (ky)
Latinski (la)
Lingalski (ln)
Laotinski (lo)
Litvanski (lt)
Latvijski (lv);
Letiš
1307,
1309,
1311,
1312,
1314,
1315,
1318,
1319,
1320,
1325,
1401,
1405,
1412,
1415,
1503,
1513,
1518,
1601,
1612,
1619,
1814,
1815,
1821,
1823,
1901,
1904,
1907,
1908,
1909,
1911,
Malaški (mg)
Maorski (mi)
Makedonski (mk)
Malajalamski (ml)
Mongolski (mn)
Moldavijski (mo)
Maratijski (mr)
Malajski (ms)
Malteški (mt)
Burmski (my)
Naurski (na)
Nepalski (ne)
Nizozemski (nl)
Norveški (no)
Okitanski (oc)
(Afanski) Oromo (om)
Orijski (or)
Pendžapski (pa)
Poljski (pl)
Paštoski (ps)
Puštoski (ps)
Portugalski (pt)
Kečuanski (qu)
Retoromanski
(rm)
Kirundski (rn)
Rumunjski (ro)
Ruski (ru)
Kinjarvandski (rw)
Sanskrt (sa)
Sindi (sd)
Sango (sg)
Hrvatsko-srpski (sh)
Singaleški (si)
Slovački (sk)
1912,
1913,
1914,
1915,
1917,
1918,
1919,
1920,
1921,
1922,
1923,
2001,
2005,
2007,
2008,
2009,
2011,
2012,
2014,
2015,
2018,
2019,
2020,
2023,
2111,
2118,
2126,
2209,
2215,
2315,
2408,
2515,
2608,
2621,
1325,
1324,
1412,
1426,
1415,
1611,
1608,
1620,
1821,
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Nizozemska (nl)
Novi Zeland (nz)
Norveška (no)
Pakistan (pk)
Filipini (ph)
Portugal (pt)
Rusija (ru)
1907,
0519,
1905,
0308,
2023,
2008,
0702,
1620,
1721,
1813,
Slovenski (sl)
Samoanski (sm)
Šona (sn)
Somalijski (so)
Albanski (sq)
Srpski (sr)
Sisvati (ss)
Sesoto (st)
Sudanski (su)
Švedski (sv)
Svahili (sw)
Tamilski (ta)
Telugu (te)
Tadžik (tg)
Tai (th)
Tigrinjski (ti)
Turkmenski (tk)
Tagaloški (tl)
Setsvanski (tn)
Tonga (to)
Turski (tr)
Tsonga (ts)
Tatarski (tt)
Tvi (tw)
Ukrajinski (uk)
Urdu (ur)
Uzbeški (uz)
Vijetnamski (vi)
Volapuk (vo)
Volof (wo)
Ksosa (xh)
Joruba (yo)
Kineski (zh)
Zulu (zu)
Kodovi područja
Podrobnije podatke potražite na str. 126.
Broj, Područje (Kôd)
0118,
0121,
0120,
0205,
0218,
0301,
0312,
0314,
0411,
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Kanada (ca)
Čile (cl)
Kina (cn)
Danska (dk)
0609,
0618,
0405,
0811,
0914,
0904,
0920,
1016,
1118,
Finska (fi)
Francuska (fr)
Njemačka (de)
Hong Kong (hk)
Indija (in)
Indonezija (id)
Italija (it)
Japan (jp)
Koreja (kr)
Singapur (sg)
Španjolska (es)
Švedska (se)
Švicarska (ch)
Tajvan (tw)
Tajland (th)
Velika Britanija
(gb)
2119, SAD (us)
147
Napomene o ovom
rekorderu
Rad uređaja
C Ako rekorder donesete izravno iz hladnog
u topliji prostor ili ako je smješten u jako
vlažnom prostoru, može se kondenzirati
vlaga na lećama rekordera. Ako se to dogodi, rekorder možda neće radi ispravno.
U tom slučaju, ako je rekorder uključen,
ostavite ga uključenim (ako je isključen,
ostavite ga isključenim) oko sat vremena
dok vlaga ne ispari.
C Dok prenosite rekorder, izvadite disk i
nemojte izlagati tvrdi disk vibracijama ili
udarcima. U suprotnom bi se disk i tvrdi
disk mogli oštetiti (str. 3).
Napomene o diskovima
C Kako bi disk ostao čist, uvijek ga pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
C Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i ne ostavljajte
ih u vozilu parkiranom na suncu.
C Nakon uporabe, vratite disk u kutiju.
C Brišite disk krpom ravnim potezima od
središta prema rubu.
Podešavanje glasnoće
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom
naglog pojačanja glasnoće može doći do
oštećenja zvučnika.
Čišćenje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom
krpom lagano navlaženom u otopini blagog
deterdženta. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otapala poput
alkohola i benzina.
Napomene o čišćenju diskova i
proizvodima za čišćenje diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova i
leće (tekućine ili raspršivače) jer oni
mogu prouzročiti kvar na rekorderu.
148
C Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje ili antistatičke raspršivača za
vinilne ploče.
C Nemojte koristiti sljedeće diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih,
četvrtastih, itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravka ureñaja, popravljeni
dijelovi mogu se sačuvati i ponovno
upotrijebiti ili reciklirati.
O MP3 audiozapisima,
JPEG slikovnim
datotekama, DivX
videodatotekama i
i.Link sustavu
O MP3 audiozapisima, JPEG
slikovnim datotekama i DivX
videodatotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
zadovoljava odreñene ISO/MPEG propise.
JPEG je tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audiozapise u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu ili JPEG
slikovne datoteke na tvrdom disku rekordera
ili DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
ili JPEG slikovne datoteke na tvrdom disku ili
na DATA-DVD-u (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
DivX® je tehnologija kompresije videodatoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc. Ovaj
ureñaj ima službenu dozvolu tvrtke DivX®.
Možete reproducirati DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
diskove koji sadrže DivX videodatoteke.
DATA DVD diskovi moraju biti snimljeni
prema ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo, Joliet ili UDF (Universal Disk
Format) 1.02, 1.50. 2.00* ili 2.01 formatu
kako bi rekorder mogao prepoznati MP3
zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX
videodatoteke.
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u
skladu s ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo ili Joliet kako bi rekorder mogao
prepoznati MP3 zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX videodatoteke.
Takoñer možete reproducirati diskove
snimljene kao MultiSession/Border.
Pogledajte upute uz ureñaj i softver za snimanje (nisu isporučeni) za podrobnosti o
formatu snimanja.
O MultiSession/Border diskovima
Ako su audiozapisi i slike snimljeni u Audio
CD ili Video CD formatu u prvoj sesiji/
borderu, rekorder će reproducirati samo
prvu sesiju/border.
MP3 audiozapisi, JPEG
slikovne datoteke i DivX
videodatoteke koje rekorder
može reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće
zapise i datoteke:
– MP3 audiozapise s ekstenzijom ".mp3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".jpeg" ili ".jpg".
– Baseline JPEG slikovne datoteke usklañene
s Exif 2.2* formatom i Y:CB:CR koji je
4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0.
– DivX videodatoteke s ekstenzijom ".avi"
ili ".divx".
* "Exchangeable Image File Format": Format
datoteka koji koriste digitalni fotoaparati.
z Savjet
Diskovima sa složenom strukturom treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija i zato se preporučuje snimanje albuma s ne više od dvije razine.
b Napomene
C Rekorder će reproducirati sve podatke s ekstenzijom ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" ili ".divx"
čak i ako nisu u MP3, JPEG ili DivX formatu.
Reprodukcijom tih podataka može se stvoriti
jaki šum koji može oštetiti zvučnički sustav.
C Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda
neće biti moguća. Primjerice, mogu se pojaviti
nejasna slika i slično.
C Ovisno o disku, početak reprodukcije može nešto
kasniti.
C Neke datoteke nije moguće reproducirati.
C Za MP3 audiozapise ili DivX videodatoteke, rekorder može reproducirati do 99 albuma s DATA
CD ili DATA DVD diska. Može reproducirati
do 99 zapisa i datoteka po albumu.
C Za JPEG slike, rekorder može učitati do 99 albuma i/ili do 999 datoteka po albumu na DATA
CD ili DATA DVD disku ili spojenom USB
ureñaju odjednom. Za gledanje neučitanih
albuma, ponovo ih učitajte.
* Nije dostupan za MP3 audiozapise.
, nastavlja se
149
C Prijelaz na sljedeći ili povratak na prethodni
album može potrajati nekoliko trenutaka.
C Veličina slike koja se može prikazati je ograničena. Moguće je prikazati sljedeće veličine slika:
širina 160 – 5120 piksela, visina 120 – 3840
piksela.
C Ovaj rekorder podržava MP3 audiozapise snimljene uz frekvenciju uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz i 48 kHz.
C Ne mogu se reproducirati MP3 zapisi veći od
1 GB.
C Rekorder ne podržava audiozapise u mp3PRO
formatu.
C Rekorder ne može reproducirati DivX videodatoteku veću od 720 (širina) T 576 (visina)/4 GB.
C Rekorder možda neće moći reproducirati DivX
videodatoteku sačinjenu od dvije ili više DivX
videodatoteka.
Napomene o kopiranju JPEG slikovnih
datoteka/MP3 audiozapisa
C JPEG slikovne datoteke/MP3 audiozapise ne
možete kopirati na HDD ako:
– Ukupni broj albuma JPEG datoteka na HDDu prelazi 999.
– Ukupni broj JPEG slikovnih datoteka/MP3
audiozapisa na HDD-u prelazi 999.
– MP3 audiozapisi su veličine 1 GB ili veći.
C Veličina JPEG datoteka kopiranih na HDD može
se automatski smanjiti kako bi slika pristajala
TV zaslonu.
C Ne možete kopirati JPEG slikovne datoteke na
DATA DVD finaliziran u drugim rekorderima
ili ureñajima.
C Ako se pojavi poruka da je HDD pun, izbrišite
nekoliko albuma ili datoteka kako biste napravili
mjesta. Za detalje o brisanju datoteka pogledajte
str. 97 ili 107.
O i.LINK sustavu
DV IN priključnica na ovom rekorderu usklañena je s i.LINK priključnicom digitalnih
videokamera.
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394
sabirnicu podataka koju je predložio SONY
i zaštićeni je naziv koje su odobrile mnoge
korporacije.
IEEE 1394 je meñunarodni standard kojeg
je uveo Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder
spojen na drugu opremu s DV priključnicama
potražite na str. 88.
DV priključnica na ovom rekorderu može
samo ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok
izlaz signala nije moguć. DV priključak ne
prihvaća MICRO MV signale s opreme
poput MICRO MV digitalne video kamere s
i.LINK priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama
na str. 88.
Podrobnosti o mjerama opreza pri povezivanju ovog rekordera s drugom opremom
potražite u uputama za uporabu
komponenata koje spajate.
b Napomena
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan
ureñaj pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri
spajanju ovog rekordera na i.LINK-kompatibilnu
opremu s dva ili više i.LINK priključnica (DV
priključnica), pogledajte upute za uporabu ureñaja
koje spajate.
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena
oznaka.
150
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Pokrivenost programa:
PAL (B/G, D/K, I) SECAM (L)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, F2 do
F10, Italija A do H, Irska A do J, Južna
Afrika 4 do 11, 13
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21 do
B69, F21 do F69
CATV: S01 do S05, S1 do S20,
Francuska B do Q
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo
označava prijem signala unutar navedenih
opsega, dok prijem signala u svim uvjetima
nije zajamčen. Programi koji se mogu
primati ovise o zemlji/regiji.
Video prijem: Sustav frekvencijske
sintetizacije
Audio prijem: Split carrier sustav
Antenski izlaz: 75-ohmski asimetrični
antenski priključak
Timer: Sat: Kvarcni/Prikaz sata: 24-satni
format (digitalni)/Trajanje pomoćne
memorije: 1 sat
Format snimanja slike: MPEG-2,
MPEG-1
Format snimanja zvuka/brzina bita:
Dolby Digital (2 kanala) 256 kbps/
128 kbps (u modu EP, SLP i SEP),
PCM
Ulazi i izlazi
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/
10 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/ više
od 22 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-pinski
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 1/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Decoder
DV IN: 4-pinski/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 V p-p
G-LINK*: minipriključak
HDMI OUT: HDMITM priključak
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanje
digitalnih fotoaparata, čitača
memorijskih kartica, USB memorije i
HDD kamkordera)
USB priključnica tipa B (za spajanje
Pictbridge kompatibilnih pisača)
Općenito
Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 43 W
Dimenzije (približno):
430 T 66,5 T 286,5 mm (š/v/d),
uključujući dijelove koji strše
Kapacitet tvrdog diska:
RDR-HX680/HX780/HX785: 160 GB
RDR-HX980: 250 GB
RDR-HX1080: 500 GB
Masa (približno): 4,4 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost zraka: 25% do 80%
Isporučeni pribor:
Mrežni kabel (1)
Antenski kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Set top box kontroler (1)*
R6 (veličina AA) baterije (2)
* Samo RDR-HX780/HX785/HX980/HX1080
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
151
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement