16.1010.00.00 Gourmette/Raclette/Grill 8P

16.1010.00.00 Gourmette/Raclette/Grill 8P
Gebruiksaanwijzing
NL
Instructions
EN
Mode d’emploi
FR
Gebrauchsanleitung
DE
Instrucciones de uso
ES
16.1010.00.00 Gourmette/Raclette/Grill 8P
© THE BOURGINI COMPANY B.V.
WWW.BOURGINI.COM
3
Gebruiksaanwijzing
Bourgini service en garantie
NL
NL
4
7
Instructions
Bourgini service and warranty
EN
EN
8
11
Mode d’emploi
Service après-vente et garantie Bourgini
FR
FR
12
15
Gebrauchsanleitung
Bourgini Kundenservice und Garantie
DE
DE
16
19
Instrucciones de uso
Servicio postventa y garantía de Bourgini
ES
ES
20
23
NL
NL
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar
de gebruiksaanwijzing.
Het apparaat kan worden
gebruikt, gereinigd en
onderhouden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder toezicht
staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Houd het
apparaat en het netsnoer
buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Houd altijd toezicht op
kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat
spelen.
Het apparaat kan worden
gebruikt door personen
met een fysieke, zintuiglijke, mentale of motorische handicap en
door personen zonder de
benodigde ervaring en
kennis indien ze onder
toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
of instructies krijgen over
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hoe het apparaat op een
veilige manier te gebruiken
is en indien ze de gevaren
begrijpen die met het gebruik samenhangen.
•
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter
tijdens gebruik.
Gebruik het apparaat en de toebehoren uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat en de toebehoren niet
voor andere doeleinden dan beschreven in de
handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel,
toebehoren, netsnoer of stekker beschadigd of
defect is. Laat een beschadigd of defect onderdeel, toebehoren, netsnoer of stekker
door de leverancier of een erkend servicecentrum vervangen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van
voorzieningen die water bevatten zoals badkuipen, douches en wastafels.
Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen. Als dit toch gebeurt, haal
dan zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact. Verwijder het apparaat nooit uit
water of andere vloeistoffen, voordat de
stekker uit het stopcontact gehaald is. Een
apparaat dat in water of andere vloeistoffen
terecht is gekomen kunt u niet meer gebruiken.
Zorg dat er geen water in de aansluitpunten
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje van het apparaat.
Sluit voor extra bescherming het apparaat
aan op een groep die beveiligd is door een
aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van maximaal 30 mA.
Bedien het apparaat niet door middel van een
externe tijdschakelaar of een apart afstandsbedìeningssysteem.
Wikkel het netsnoer en een eventueel verlengsnoer altijd volledig af. Zorg dat het
netsnoer en een eventueel verlengsnoer niet
over de rand van een werkblad hangen, dat
deze niet per ongeluk verstrengeld kunnen
raken en dat niemand er over kan struikelen.
•
4
Trek niet aan netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen.
Haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet in gebruik is.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Plaats
het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak.
Houd het apparaat Uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete
oppervlakken of in de buurt van open vlammen.
Zorg dat uw handen droog zijn voordat u het
apparaat aanraakt.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat gaat monteren of demonteren en
voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
Motor apparaten: pas op voor scherpe en/of
bewegende delen. Houd uw handen tijdens
gebruik, reiniging en onderhoud uit de buurt van
de bewegende delen.
Verwarmingsapparaten: wacht totdat het
apparaat is afgekoeld voordat u de behuizing
en de onderdelen van het apparaat aanraakt.
•
•
•
•
•
•
Wees extra voorzichtig tijdens reiniging en
onderhoud.
TOEPASSING
Grillen is het dichtschroeien en gaar maken van
vlees, vis of groente op de grillplaat. Terwijl deze
ingredienten worden bereidt op de grillplaat kan
in de pannetjes kaas worden gesmolten voor
originele Zwitserse raclettegerechten. Er kunnen
er ook andere ingrediënten in worden bereid
zoals vis, vlees, groenten, een eitje of minipannenkoekje.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•
•
•
•
•
EERSTE GEBRUIK
•
•
•
•
•
•
De Gourmette & Racletteset is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Zorg voor voldoende ruimte rondom het
apparaat zodat de warmte goed kan ontsnappen en er voldoende ventilatie is.
•
5
Haal de stekker uit het stopcontact.
Plaats de grillplaat recht en stabiel op de
steunen.
GEBRUIK
•
•
•
PLAATSING
•
Reinig het apparaat. Zie „Reiniging en onderhoud“.
Reinig de toebehoren.
Schakel het apparaat in op maximale temperatuur. Als u het apparaat voor het
eerst gebruikt, dan kan er een lichte rookontwikkeling welke een karakteristieke
geur afgeeft ontstaan. Dit is normaal.
Laat het apparaat volledig afkoelen.
ASSEMBLAGE
BESCHRIJVING
Deze Gourmette & Racletteset heeft de volgende
kenmerken:
• Afneembare en omkeerbare grillplaat met
anti-aanbaklaag
• Één zijde van de grillplaat is geheel vlak
• De andere zijde heeft grill ribben
• Regelbare thermostaat
• Pannetjes met anti-aanbaklaag
• Spatels (8 stuks)
Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Gebruik
ovenhandschoenen indien u het apparaat
toch aan moet raken.
De grillplaat en de pannetjes worden zeer
heet tijdens gebruik. Raak de hete grillplaat
en de hete pannetjes niet aan. Raak uitsluitend de handgrepen van de pannetjes
aan.
Verwijder de stekker uit het stopcontact en
wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
Gebruik de pannetjes alleen op dit apparaat.
Gebruik de pannetjes niet op een ander
gourmette/raclettetoestel en ook niet op een
fornuis of kookplaat.
Gebruik deze gourmette/racletteset uitsluitend met de grillplaat er op. Nooit
zonder deze onderdelen gebruiken om
oververhitting te voorkomen!
•
Bereid de ingrediënten door (klein) snijden en
eventueel kruiden of marineren.
Maak de grillplaat met een zachte, vochtige
doek even schoon.
Draai aan de temperatuurschakelaar om
het apparaat in te schakelen en op de gewenste temperatuur in te stellen.
Het powerlampje gaat branden. Draai de
temperatuurschakelaar naar ‘MIN’ om het
apparaat uit te schakelen.
Alleen bij het eerste gebruik: doe een beetje
olie over de grillplaat met een zachte borstel
of keukenpapier. Wacht totdat de olie ingetrokken is en verwijder vervolgens de
overtollige olie.
NL
NL
•
•
•
•
•
•
•
•
Bij verder gebruik hoeft men voortaan geen
olie meer te gebruiken.
Wacht tien minuten zodat de grillplaat de
ingestelde temperatuur kan bereiken. Begin
niet eerder met het bereiden van voedsel dan
wanneer de grillplaat volledig heet is.
Kleine/dunne stukken voedsel grillen beter
en sneller dan grote/dikke stukken.
Experimenteer met de temperatuur en
bereidingstijd voor het beste resultaat.
Gebruik de pannetjes voor raclette recepten,
voor roerbakken of om bijvoorbeeld een eitje
of mini-pannenkoekje te bakken.
Voor racletten worden de pannetjes onder
de grillplaat geplaatst. Voor gourmetten
kunnen de pannetjes ook op de vlakke zijde
van de grillplaat geplaatst worden.
Op de vlakke zijden van de grillplaat kunnen
nagenoeg alle soorten voedsel bereid worden. Gebruik deze vooral ook voor pannenkoekjes, een eitje en vis.
Op de ribbel zijde kunnen vlees en vis bereid
worden met het typische streepeffect van een
grill rooster.
Schakel na gebruik het apparaat uit, verwijder de
stekker uit het stopcontact en wacht totdat het
apparaat is afgekoeld.
REINIGING EN ONDERHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat na ieder gebruik.
Na gebruik de thermostaat naar “MIN”
draaien. Neem vervolgens de stekker uit
het stopcontact en wacht tot het apparaat is
afgekoeld.
Gebruik geen scherpe voorwerpen of bijtende of schurende reinigingsmiddelen
om het apparaat of de toebehoren schoon te
maken. Gebruik de bijgeleverde houten
spatel om vastgekoekte resten te verwijderen.
U kunt keukenpapier gebruiken om eventuele
losse resten te verwijderen.
Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen.
Maak de grillplaat, de pannetjes en de
spatels schoon in een sopje. Daarna grondig
spoelen met schoon water en afdrogen.
De pannetjes en de spatels mogen ook in de
vaatwasser gereinigd worden, maar de
grillplaat niet.
Maak de bodemplaat en de buitenkant van
het apparaat schoon met een vochtige doek.
AFVALVERWIJDERING
Elektrische apparaten, accessoires en hun
verpakkingen moeten op een voor het milieu
verantwoorde wijze zoveel mogelijk worden
hergebruikt. Gooi deze materialen dus niet bij het
huisvuil. Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese WEEE richtlijn
2002/96/EG voor afdanken van elektrische en
electronische oude apparaten moeten niet meer
bruikbare apparaten apart worden ingezameld
en op een milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.
BOURGINI SERVICE EN GARANTIE
Garantie wordt verleend gedurende 2 jaar
vanaf de aankoop datum volgens de kassabon,
welke tevens het garantiebewijs is. Voor
garantie wendt u zich tot de winkelier. Geen
garantie voor defecten welke het gevolg zijn van
verkeerd gebruik, ondeskundige demontage,
schade door vallen, stoten e.d. en schade door
niet tijdig ontkalken van apparaten welke met
water worden gebruikt. Indien bij een bepaald
product specifieke garantievoorwaarden worden
vermeld, hebben deze prioriteit boven de
algemene voorwaarden. De garantie is niet van
toepassing op gevolgschade. Voor vragen over
het gebruik van het product kunt u onze website
raadplegen www.bourgini.com.
DISCLAIMER
Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen
zonder opgave van redenen worden gewijzigd.
6
7
EN
EN
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions
carefully before use and
keep them in a safe place.
This appliance may be used, cleaned and serviced
by children older than 8
years of age provided they
are supervised by a person
responsible for their safety.
Keep the appliance and the
power cord away from
children younger than 8.
Children are not allowed to
play with the appliance.
Children should always be
monitored to prevent them
from playing with the appliance.
The appliance may be used
by persons with a physical,
sensory, mental or motor
disability and by persons
without the necessary experience and knowledge,
provided they are
supervised by a person responsible for their safety,
or when they are given
instructions on how to safely use the appliance
and if understand the dangers that come with the
use of the appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is only intended for normal
household use.
Never leave the appliance unattended when in
use.
Only use the appliance and accessories for
their intended purposes. Do not use the appliance and accessories for any other purposes than those described in the
instructions.
Do not use the appliance when a part, accessory, the power cord or plug is damaged
or defective. Only let the supplier or an acknowledged service centre replace a
damaged or defective part, accessory, power
cord or plug.
Do not use the appliance near facilities
containing water, such as bath tubs, showers
and wash basins.
Do not immerse the appliance in water or any
other liquid. If this nevertheless happens,
unplug the appliance from the wall socket as
soon as possible. Never remove the appliance
from water or other liquids before unplugging it
from the wall socket. You can no longer use an
appliance that has been immersed in water or
other liquids.
Make sure that water cannot get into the connection points of the power cord nor the
extension cord.
Always keep the power cord away from heat
sources, oil and sharp edges.
Always check, before use, that the mains voltage corresponds to the voltage on the
rating plate of the appliance.
For extra safety, connect the appliance to a
group protected by a residential current operated circuit breaker with a nominal operating current of max. 30 mA.
Never operate the appliance by means of an
external time switch or a separate remote
control system.
Always unroll the power cord and extension
cord (when applicable) fully. Make sure that the
power cord and extension cord (when
applicable) do not dangle over the edge of the
worktop to prevent them from becoming entangled or somebody accidentally tripping
over them.
Do not unplug the appliance by pulling the
power cord.
Always unplug the appliance when not in use.
Do not use the appliance outdoors. Place the
appliance on a stable and level surface.
Keep the appliance away from heat sources.
Do not place the appliance on hot surfaces or
near open flames.
8
•
Make sure your hands are dry before you touch
the appliance.
Unplug the appliance before assembling or disassembling it and before cleaning or
servicing the unit.
Engine driven appliances: beware of sharp
and/or moving parts. Always keep your hands
away from the moving parts when using, cleaning or servicing the appliance.
Heating devices: wait until the appliance has
cooled down before you touch the housing and
parts of the unit.
•
•
•
Be extra careful during cleaning and servicing.
APPLICATION
•
•
Use the pans only on this appliance. Do not
use the pans on another gourmette/raclette
appliance or on a stove or grill plate.
Use this gourmette/raclette set only with the
grill plate in place. To avoid overheating, never
cook without these accessories!
FIRST USE
•
•
•
Clean the appliance. See “Cleaning and
servicing”.
Clean the accessories.
Switch on the appliance and set the temperature to maximum. A small amount of
smoke may develop when using the appliance
for the first time. This smoke may smell
unusual. This is normal.
Allow the appliance to cool off completely.
Grilling is the process of cooking meat, fish or
vegetables on a grill plate by searing it to seal it.
While these ingredients are being prepared on the
grill plate, the cheese can be melted in the pans
in order to prepare original Swiss raclette dishes.
Use the pans to prepare other ingredients, such as
fish, meat, vegetables, eggs or mini-pancakes.
•
DESCRIPTION
USE
This Gourmette & Raclette set has the following
characteristics:
• Removable and reversible grill plate with nonstick coating
• One side of the griddle is completely flat
• The other side has grilling ribs
• Adjustable thermostat
• Small pans with non-stick coating
• Spatulas (8)
POSITIONING
•
The Gourmette & Raclette set is only suitable
for indoor use.
Ensure that there is enough space around the
appliance so that its warmth can escape and
there is enough ventilation.
•
SAFETY INSTRUCTIONS
•
Do not move the appliance while it is on or still
hot. Use oven gloves if you have to touch the
appliance.
The grill plate and the pans become very hot
when in use. Do not touch the grill plate or the
hot pans. Be sure to only touch the pans’
handles.
Unplug the appliance and wait for it to cool down.
•
•
9
ASSEMBLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove the plug from the socket.
Ensure that the grill plate is square and stable
on its supports.
Prepare the ingredients by cutting them into
small pieces and seasoning/marinating them
to taste.
Give the grill plate a quick clean with a soft
damp cloth.
Turn the temperature switch to turn on the
appliance and to set the temperature. The
power light will illuminate. Turn the
temperature switch to ‘MIN’ to turn off the
appliance.
Only with first use: put a little bit of oil on the
grill plate with a soft brush or paper towel.
Wait until the oil has soaked in before removing the excess.
For further use there is no need to use any
more oil.
Wait ten minutes for the grill plate to reach
the set temperature. Do not begin cooking
food until the grill plate has reached the set
temperature.
Small/thin pieces of food grill better and
faster than large/thick pieces.
Experiment with the temperature and the
cooking time for the best results.
Use the pans to prepare raclette recipes, to
stir fry, or, for example, to prepare eggs or
mini-pancakes.
For raclette: put the pans under the grill
plate. For gourmette: put the pans under the
EN
EN
•
•
grill plate or on the flat surface of the grill
plate.
Virtually all types of food can be prepared on
the flat side of the grill plate. Use this especially for pancakes, eggs and fish.
Fish and meat can be prepared on the ribbed
side with the typical stripe-effect of a grill
grid.
Switch the appliance off after using it, unplug it
and wait for the appliance to cool down.
CLEANING AND MAINTENANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
Clean the appliance after every use.
After use, turn the thermostat to ‘MIN’, then
unplug the appliance, wait until it has cooled
down.
Do not use sharp objects, or acerbic or abrasive cleaning products to clean the
appliance or the accessories. Use the spatula
included to remove cooked-on food.
Use kitchen towel to remove any leftover bits
of food.
Do not immerse the appliance in water or any
other liquid.
Clean the grill plate, the pans and spatulas in
a soap solution. Then rinse thoroughly with
clean water and dry.
The pans and spatulas may also be cleaned in
the dishwasher, but the grill plate cannot.
Wipe the base plate and the exterior of the
appliance with a soft, damp cloth.
BOURGINI SERVICE AND WARRANTY
The warranty is valid for a period of 2 years
from the date of purchase as stated on your
purchase receipt, which also your proof of
warranty. Please turn to your retailer to claim
your warranty. The warranty shall not apply
if the product is subjected to incorrect use,,
improperly disassembled, damaged by falls,
impacts or similar, or if damage is caused
due to failure to descale in good time products
that are manufactured for use with water.
Should a certain product be provided with
specific warranty terms and conditions, these
shall receive priority over general terms and
conditions. The warranty shall not apply to
indirect damages. Should you have any questions
regarding the use of the product, please consult
our website at www.bourgini.com
DISCLAIMER
Changes reserved; specifications are subject to
change without stating grounds for doing so.
WASTE DISPOSAL
Electrical appliances, accessories and their
packaging must be reused as much as possible in
an environmentally sound manner. Do not dispose of
these items together with your normal rubbish. Only
for EU countries:
According to the European 2002/96/EG WEEE
Guideline on the disposal of old electric and
electronic appliances, the appliances that are no
longer used must be collected and recycled in an
environmentally sound manner.
10
11
FR
FR
et qu’elles comprennent
les dangers qui vont de
pair avec son utilisation.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement le mode d’emploi avant toute
utilisation. Conservez le
mode d’emploi.
Cet appareil peut être
utilisé, nettoyé et entretenu
par des enfants à partir
de 8 ans sous la supervision d’un adulte
responsable de leur
sécurité. Tenez l’appareil
et le cordon électrique
hors de portée des enfants
de moins de 8 ans. Les
enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Surveillez toujours les enfants pour éviter qu’ils
ne jouent avec l’appareil.
L’appareil peut être utilisé
par des personnes ayant
un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur et par des personnes ne disposant
pas de l’expérience et des
connaissances nécessaires
à condition qu’elles soient
supervisées par une personne responsable de
leur sécurité ou qu’elles
reçoivent des instructions
sur la façon d’utiliser cet
appareil en toute sécurité
• Cet appareil est uniquement conçu pour un
usage ménager.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance
pendant son utilisation.
• Utilisez l’appareil et ses accessoires uniquement pour l’usage pour lequel il est
conçu. N’utilisez pas l’appareil et les accessoires pour un usage autre que ceux
décrits dans le mode d’emploi.
• N’utilisez pas l’appareil lorsqu’un de ses composants, un accessoire, le cordon ou la
fiche sont endommagés ou défectueux.
Faites remplacer un composant, accessoire,
cordon ou fiche endommagés ou défectueux
par le fournisseur ou un réparateur agréé.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité d’éléments
contenant de l’eau tels que baignoires, douches
et lavabos.
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout
autre liquide. Si cela se produit, débranchez
immédiatement l’appareil de la prise de courant. Ne sortez jamais l’appareil hors de
l’eau ou autre liquide avant d’avoir débranché la
fiche de la prise de courant. Vous ne pouvez
plus utiliser un appareil qui est tombé dans
l’eau ou un autre liquide.
• Évitez que l’eau ne puisse pénétrer dans les
points de connexion du cordon et de la rallonge.
• Tenez le cordon à l’écart de sources de chaleur,
de produits huileux et de rebords coupants.
• Avant emploi, vérifiez toujours que le voltage de
votre domicile correspond a voltage indiqué sur
la plaque d’identification de l’appareil.
• Pour une meilleure protection, branchez
l’appareil sur un groupe protégé par un disjoncteur avec une tension nominale de
30 mA maximum.
• N’alimentez pas l’appareil au moyen d’une
minuterie externe ou d’un système séparé de
commande à distance.
• Déroulez toujours entièrement le cordon et
éventuellement la rallonge. Veillez à ce que le
cordon et éventuellement la rallonge ne pendent pas sur le rebord d’un plan de travail,
qu’ils ne risquent pas de s’emmêler et que
personne ne risque de se prendre les pieds
dedans.
• Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la
fiche de la prise de courant.
• Débranchez la fiche de la prise de courant
lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
•
12
•
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. Placez
l’appareil sur une surface stable et plane.
• Ne placez pas l’appareil à proximité de sources
de chaleur. Ne placez pas l’appareil sur des
surfaces chaudes ou à proximité d’un feu ou de
flammes.
• Veillez à avoir les mains bien sèches lorsque
vous touchez l’appareil.
• Débranchez la fiche de la prise de courant avant
de monter ou de démonter l’appareil et avant
d’effectuer des opérations de nettoyage ou
d’entretien.
• Appareils motorisés : faites attention aux parties
acérées et/ou mobiles. Pendant l’emploi, le
nettoyage et l’entretien, ne touchez pas les
parties mobiles.
• Appareils de chauffage : attendez que l’appareil
ait refroidi avant de toucher le coffrage et les
pièces.
CONSEILS DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
Soyez particulièrement vigilant lors du
nettoyage et de l’entretien.
Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il est
branché ou encore très chaud. Utiliser des
gants de cuisine si vous devez manipuler
l’appareil.
Une fois en marche, la plaque de cuisson
et les poêlons deviennent très chauds ! Ne
pas toucher la plaque et les poêlons pendant
l’emploi : saisir uniquement les poêlons par
leur queue.
Retirer la fiche de la prise de courant et
attendre que l’appareil ait refroidi.
Utiliser les poêlons uniquement sur cet
appareil. Ne pas les utiliser sur un autre
appareil à raclette ni sur une cuisinière ou
un réchaud électrique.
Utiliser cet appareil à raclette uniquement
avec la plaque de cuisson posée dessus.
Afin d’éviter toute surchauffe, ne jamais
utiliser l’appareil sans ces accessoires !
PREMIÈRE UTILISATION
APPLICATION
Griller consiste à saisir et cuire à feu vif la
viande, le poisson ou les légumes sur une
plaque de cuisson type gril. Pendant que
ces aliments sont préparés sur la plaque de
cuisson, vous pouvez faire fondre le fromage
pour réaliser de délicieuses raclettes de
tradition suisse. Mais vous pouvez également
préparer d’autres ingrédients comme, par
exemple, de la viande, du poisson, des légumes,
un œuf ou une petite crêpe.
CARACTÉRISTIQUES
L’appareil Gourmette & Raclette présente les
caractéristiques suivantes :
• Plaque de cuisson réversible et amovible à
revêtement anti-adhésif
• L’une des faces de la plaque est entièrement
lisse
• L’autre face comporte une partie nervurée
• Thermostat réglable
• Poêlons à revêtement anti-adhésif
• 8 spatules
EMPLACEMENT
•
•
Le Gourmette & Raclette ne convient pas à
une utilisation en extérieur.
Veillez à laisser suffisamment d’espace
autour de l’appareil afin de permettre
l’évacuation de la chaleur ainsi qu’une bonne
ventilation.
13
•
Nettoyer l’appareil. Voir « Nettoyage et
entretien ».
• Nettoyer les accessoires.
• Allumer l’appareil et le faire chauffer en
position maxi. Lors de la première utilisation, une fumée légère accompagnée
d’une odeur particulière peut se dégager :
ceci est un phénomène normal.
• Laisser refroidir complètement l’appareil.
ASSEMBLAGE
•
•
Débrancher l’appareil de la prise de courant.
Poser la plaque de cuisson à l’horizontale
sur les supports et vérifier sa stabilité.
UTILISATION
•
Préparer les ingrédients (les couper en
petits morceaux, assaisonner ou mariner).
• Nettoyer la plaque de cuisson à l’aide d’un
chiffon doux et humide.
• Tourner l’interrupteur de température pour
mettre l’appareil en marche et sélectionner
la température souhaitée. Le témoin lumineux s’allume. Placer l’interrupteur
de température sur « MIN » pour éteindre
l’appareil.
• Uniquement lors de la première utilisation :
badigeonner un peu d’huile sur la plaque de
cuisson à l’aide d’un pinceau ou d’un morceau d’essuie-tout. Attendre que l’huile
soit absorbée et retirer l’excédent.
FR
FR
•
Il n’est plus nécessaire d’utiliser de l’huile
lors des utilisations ultérieures de l’appareil.
• Attendre dix minutes pour permettre à la
plaque de cuisson d’atteindre la température
sélectionnée. Ne pas entreprendre la
préparation des ingrédients tant que la
plaque n’est pas entièrement chaude.
• Les morceaux petits/fins se grillent mieux et
plus rapidement que les morceaux gros/épais.
• Expérimenter avec la température et le
temps de préparation pour obtenir le meilleur résultat possible.
• Utiliser les poêlons pour préparer une
raclette, faire rissoler des aliments ou, par
exemple, cuire un œuf ou une crêpe.
• Pour la raclette, les poêlons sont posés sous
la plaque de grill. Pour la cuisson gourmet,
les poêlons peuvent également être posés
sur le côté lisse de la plaque de grill.
• Les parties lisses de la plaque de cuisson peuvent être utilisées pour toutes
sortes d’aliments. Utiliser les parties lisses
notamment pour préparer des crêpes, des
œufs ou du poisson.
• La viande et le poisson peuvent être préparés sur la face nervurée qui permet
d’obtenir les rayures typiques du gril.
Après utilisation, éteindre l’appareil, retirer
la fiche de la prise de courant et attendre que
l’appareil ait refroidi.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
Nettoyer l’appareil après chaque emploi.
Après avoir utilisé l’appareil, positionner le
thermostat sur « MIN ». Retirer ensuite la
fiche de la prise de courant et attendre que
l’appareil ait refroidi.
• Ne pas utiliser d’ustensiles tranchants ni de
détergents abrasifs ou agressifs pour
nettoyer l’appareil ou ses accessoires.
Utiliser la spatule en bois fournie avec
l’appareil pour détacher les restes alimentaires.
• Vous pouvez également utiliser du papier
essuie-tout.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni tout
autre liquide.
• Nettoyer la plaque de cuisson, les poêlons et
les spatules dans de l’eau savonneuse.
Rincer ensuite soigneusement avec de l’eau
propre et sécher.
• Les poêlons et les spatules sont également
lavables au lave-vaisselle, mais pas la
plaque de cuisson.
•
Nettoyer la plaque inférieure et l’extérieur
de l’appareil avec un chiffon doux et humide.
COLLECTE DES DÉCHETS
Les appareils et accessoires électriques ainsi que
leurs emballages doivent autant que possible être
recyclés en tenant compte de l’environnement.
Par conséquent, ne jetez pas ces matériaux avec
les ordures ménagères. Uniquement pour les pays
de l’UE :
Conformément à la directive européenne 2002/96/
EG DEEE relative aux déchets d’équipements
électriques ou électroniques, les appareils ne
pouvant plus être utilisés doivent être collectés
et soumis à un recyclage respectueux de
l’environnement.
SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE
BOURGINI
Le ticket de caisse fait office de bon de garantie
et vous permet de bénéficier d’une garantie
de 2 ans à partir de la date d’achat. Pour la
garantie, veuillez vous adresser au magasin
où vous avez effectué votre achat. La garantie
ne couvre pas les dommages résultant d’une
mauvaise utilisation et d’un démontage non
effectué par un professionnel agréé. Vous ne
pouvez bénéficier en outre de la garantie si
vous faites tomber votre appareil ou si vous le
cognez, et si vous ne détartrez pas à temps les
appareils nécessitant l’utilisation d’eau. Les
conditions de garantie spécifiques concernant un
produit particulier prévalent sur les conditions de
garantie générales. La garantie ne couvre pas les
dommages indirects. Pour toute question relative
à l’utilisation du produit, vous pouvez vous
reporter sur notre site Web www.bourgini.com
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Sous réserve de modifications ; les spécifications
peuvent être modifiées sans notification préalable.
14
15
DE
DE
zum sicheren Gebrauch
des Gerätes erhalten und
die Gefahren, die von der
Benutzung ausgehen, verstehen.
SICHERHEITSHINWEISE
Diese Gebrauchsanleitung
vor der Benutzung des
Geräts bitte sorgfältig
durchlesen. Die
Gebrauchsanleitung
danach aufbewahren.
Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren benutzt, gereinigt und gepflegt werden, allerdings nur
unter Aufsicht einer Person,
die für ihre Sicherheit zuständig ist. Gerät und
Netzkabel von Kindern
unter 8 Jahren fernhalten.
Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Kinder immer beaufsichtigen und
darauf achten, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
Das Gerät kann von
Personen mit körperlichen,
sensorischen, mentalen
oder motorischen Einschränkungen und von
Personen ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen
benutzt werden, allerdings
nur unter Aufsicht einer
Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist, oder sofern sie Anweisungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.
Das Gerät und die Zubehörteile dürfen nur
zweckgebunden benutzt werden. Verwenden
Sie das Gerät und die Zubehörteile niemals für
andere als die in der Gebrauchsanleitung
beschriebenen Zwecke.
Bei Schäden an einem Element, einem Zubehörteil, am Netzkabel oder am Stecker
darf das Gerät nicht benutzt werden. Beschädigte oder defekte Elemente,
Zubehörteile, Netzkabel oder Stecker sollten
nur vom Lieferanten oder von einem
anerkannten Kundendienst ausgetauscht
werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Vorrichtungen, die Wasser enthalten, wie
Badewannen, Duschen oder Waschbecken.
Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Sollte dies doch einmal
passieren, müssen Sie schnellstmöglich
den Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals
aus dem Wasser oder aus anderen Flüssigkeiten herausnehmen, solange der
Stecker noch in der Steckdose steckt. Ein
Gerät, das ins Wasser oder in sonstige Flüssigkeiten gefallen ist, können Sie nicht
mehr benutzen.
Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die
Anschlusspunkte von Netzkabel und Verlängerungskabel gelangen kann.
Das Netzkabel darf nicht in die Nähe von
Wärmequellen, Öl oder scharfkantigen Gegenständen gelangen.
Kontrollieren Sie vor Gebrauch immer, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Geräts angegebenen Spannung entspricht.
Für eine zusätzliche Sicherung sollte das
Gerät an eine Gruppe angeschlossen werden,
die durch einen Erdschlussschalter mit
einem Ansprechstrom von maximal 30 mA
gesichert ist.
Bedienen Sie das Gerät nicht mithilfe einer
externen Zeitschaltuhr oder einer separaten
Fernbedienung.
Netzkabel und ein eventuelles 16
•
•
•
•
•
•
•
•
Verlängerungskabel immer vollständig
abwickeln. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und ein eventuelles
Verlängerungskabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängen, sodass
jemand sich darin verfangen oder darüber
stolpern könnte.
Nicht am Netzkabel ziehen, wenn Sie den
Stecker aus der Steckdose herausziehen
möchten.
Den Stecker auch aus der Steckdose ziehen,
wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
Das Gerät nicht im Freien benutzen. Das Gerät
auf eine stabile und ebene Fläche stellen.
Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen. Das Gerät nicht
auf heiße Oberflächen stellen und von offenem Feuer fernhalten.
Das Gerät nur mit trockenen Händen anfassen.
Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus
der Steckdose, wenn Sie das Gerät zusammensetzen oder auseinandernehmen
und wenn Sie das Gerät reinigen oder pflegen.
Bei motorbetriebenen Geräten: Achten Sie
auf scharfe und/oder bewegende Teile. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände bei der
Benutzung, Reinigung und Pflege nicht zu
nah an die bewegenden Teile kommen.
Bei Geräten, die heiß werden: Lassen Sie das
Gerät immer abkühlen, ehe Sie das Gehäuse
und die einzelnen Teile berühren.
Lassen Sie bei Reinigung und Pflege besondere
Vorsicht walten.
AUFSTELLEN DES GERÄTES
•
•
SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
BESCHREIBUNG
Dieses Gourmet- & Racletteset verfügt über die
folgenden Merkmale:
• Abnehmbare, beidseitig verwendbare Grillplatte mit Antihaftbeschichtung
• Eine Seite der Grillplatte ist glatt
• Die andere Seite ist eine geriffelte Fläche
unterteilt.
• Regelbarer Thermostat
• Pfännchen mit Antihaftbeschichtung
• Spatel (8 Stück)
17
Stellen Sie das Gerät nicht um, solange es
noch eingeschaltet oder heiß ist. Verwenden
Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie das Gerät doch
berühren müssen.
Die Grillplatte und die Pfännchen werden
bei der Benutzung sehr heiß. Berühren Sie
die heiße Grillplatte und die heißen Pfännchen
nicht. Berühren Sie ausschließlich die Griffe
der Pfännchen.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und
warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Benutzen Sie die Pfännchen nur in diesem
Gerät. Verwenden Sie die Pfännchen nicht in
einem anderen Gourmet-/Racelttegerät bzw.
auf dem Herd oder einer Kochplatte.
Benutzen Sie dieses Gourmet-/Racletteset
ausschließlich mit Grillplatte und niemals
ohne, um Überhitzung zu vermeiden!
ERSTGEBRAUCH
•
•
•
ANWENDUNG
Unter Grillen versteht man das Braten und Garen
von Fleisch, Fisch oder Gemüse auf der Grillplatte.
Während diese Zutaten direkt auf der Grillplatte
zubereitet werden, verwendet man die Pfännchen
zum Schmelzen von Käse für original Schweizer
Raclette-Gerichte. In den Pfännchen lassen sich
aber auch andere Zutaten zubereiten, wie Fisch,
Fleisch, Gemüse, Eier oder Mini-Pfannkuchen.
Das Gourmet- & Racletteset eignet sich nur
für die Verwendung in Innenräumen.
Lassen Sie rund um das Gerät genügend
Platz, damit die Wärme gut entweichen
kann, und sorgen Sie für eine ausreichende
Frischluftzufuhr.
•
Reinigen Sie das Gerät. Siehe unter “Reinigung und Pflege”.
Reinigen Sie die Zubehörteile.
Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die
Höchsttemperatur ein. Beim Erstgebrauch
des Geräts kann eine leichte Rauchentwicklung
mit einem sonderbaren Geruch entstehen. Das
ist ganz normal.
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
ZUSAMMENSETZEN DES GERÄTS
•
•
Den Netzstecker ziehen.
Grillplatte gerade und stabil auf die dafür
vorgesehenen Stützen stellen.
BEDIENUNG
•
•
•
Die Zutaten (klein) schneiden und eventuell
würzen oder marinieren.
Die Grillplatte mit einem weichen, feuchten
Tuch reinigen.
Zum Einschalten des Geräts am Temperaturregler drehen und diesen auf die gewünschte
Temperatur stellen. Das aufleuchtende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät in Betrieb
ist. Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie den
Temperaturschalter auf ‘MIN’.
DE
DE
•
Nur beim Erstgebrauch: Die Grillplatte mit einem weichen Pinsel oder Küchenpapier
mit etwas Öl bestreichen. Warten Sie, bis das
Öl eingezogen ist, und entfernen Sie dann das
überschüssige Öl.
• Beim weiteren Gebrauch braucht kein Öl mehr
verwendet zu werden.
• Warten Sie 10 Minuten, damit die Grillplatte
die eingestellte Temperatur erreichen kann.
Beginnen Sie erst mit der Zubereitung, wenn
sich die Grillplatte vollständig aufgeheizt hat.
• Kleine/dünne Stückchen werden beim Grillen
schneller gar als große/dicke.
• Durch Experimentieren mit der Temperatur
und den Zubereitungszeiten erzielen Sie die
besten Ergebnisse.
• Verwenden Sie die Pfännchen auch für Raclette- und Wokgerichte, Spiegeleier oder
Mini-Pfannkuchen.
• Beim Raclette werden die Pfännchen unter
die Grillplatte gestellt. Beim GourmetGrillen können die Pfännchen auch auf die
glatte Grillfläche gestellt werden.
• Auf den glatten Flächen der Grillplatte können nahezu alle Arten von Speisen zubereitet werden. Nutzen Sie sie besonders
für Pfannkuchen, Eier und Fisch.
• Auf der geriffelten Fläche können Fleisch und
Fisch mit dem typischen Grillmuster zubereitet werden.
Das Gerät nach Gebrauch ausschalten, den
Stecker aus der Steckdose ziehen und warten, bis
das Gerät abgekühlt ist.
REINIGUNG UND PFLEGE
•
•
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Drehen Sie den Thermostat nach dem Gebrauch wieder auf “MIN”. Netzstecker
ziehen und warten, bis das Gerät vollständig
abgekühlt ist.
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine
spitzen Gegenstände bzw. keine ätzenden oder
scheuernden Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Bratrückständen verwenden
Sie bitte den Holzspatel.
Lose Reste lassen sich mit Küchenpapier
entfernen.
Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Die Grillplatte, Pfännchen und Spatel mit
Spülwasser reinigen. Danach gründlich mit
sauberem Wasser abspülen und abtrocknen.
Die Pfännchen und Spatel können auch in der
Spülmaschine gereinigt werden, die Grillplatte
nicht.
•
Die Bodenplatte und die Außenseite des
Geräts können Sie mit einem feuchten Tuch
reinigen.
ENTSORGUNG
Elektrische Geräte, Zubehörteile und ihre
Verpackungen müssen umweltschonend entsorgt
und nach Möglichkeit wiederverwendet werden.
Werfen Sie diese Materialien daher nicht in den
Hausmüll. Nur für EU-Länder:
Gemäß der Europäischen WEEE- Richtlinie
2002/96/EG zur Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten müssen nicht mehr
funktionsfähige Geräte separat eingesammelt und
auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.
BOURGINI KUNDENSERVICE UND
GARANTIE
Die Garantie wird für die Dauer von zwei Jahren
ab dem auf dem Kassenbon angegebenen
Kaufdatum gewährt. Der Kassenbon gilt als
Garantieschein. Sie können die Garantie bei dem
Einzelhändler einlösen, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben. Die Garantie deckt keine Schäden,
die durch falsche Nutzung, unsachgemäßes
Auseinandernehmen, Fallenlassen, Stöße
u. Ä. entstanden sind sowie Schäden an
Geräten, die mit Wasser benutzt werden, die
durch zu spätes Entkalken entstehen. Sofern
bei einem bestimmten Produkt besondere
Garantiebestimmungen angegeben werden,
gelten diese vor den Allgemeinen Garantiebestimmungen. Die Garantie gilt nicht für
Folgeschäden. Bei Fragen zur Anwendung des
Produkts besuchen Sie bitte unsere Website:
www.bourgini.com
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Änderungen vorbehalten; Produktspezifikationen
können ohne Angabe von Gründen geändert
werden.
18
19
ES
ES
instrucciones sobre el uso
seguro del aparato y entienden los peligros inherentes al uso del mismo.
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
Lea dentenidamente las
instrucciones de uso antes de utilizar el
aparato. Conserve las instrucciones de uso.
El aparato puede ser
utilizado, limpiado y cuidado por niños a partir
de los 8 años siempre que
estén supervisados por
una persona responsable
de su seguridad.
Mantenga el aparato y el
cable de alimentación fuera del alcance de los
niños menores de 8 años.
Los niños no deben jugar
con el aparato. Mantenga
siempre vigilados a los
niños para evitar que jueguen con el aparato.
El aparato puede ser utilizado por personas con
una discapacidad física,
sensorial, mental o motora o por personas
que no dispongan de la
experiencia ni de los
conocimientos necesarios
siempre que estén supervisadas por una persona responsable de
su seguridad o si reciben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está diseñado exclusivamente
para el uso doméstico.
No deje el aparato sin vigilancia durante el
funcionamiento.
Utilice el aparato y los accesorios exclusivamente para el uso previsto. No
utilice el aparato ni los accesorios para
ninguna otra finalidad que las descritas en el
manual.
No utilice el aparato si alguno de sus componentes, accesorios o el cable o el
enchufe están dañados o son defectuosos. Si
algún componente, accesorio o el cable o el
enchufe están dañados o son defectuosos,
deben ser sustituidos por el proveedor o por
un servicio técnico autorizado.
No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que
contengan agua.
No sumerja el aparato debajo del agua o de
otros líquidos. Si esto sucediera, desenchufe
el aparato de la toma de corriente tan rápidamente como sea posible. No saque
nunca el aparato del agua o de otros líquidos
antes de haber desenchufado el aparato. Si
el aparato ha estado sumergido en agua o en
otros líquidos, no podrá volver a utilizarse.
Asegúrese de que no pueda entrar agua
en los puntos de conexión del cable eléctrico y del cable alargador.
Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor, del aceite y de bordes afilados.
Antes del uso, compruebe siempre que la
tensión de red sea la misma que se indica en
la placa de características del aparato.
Para una protección adicional, conecte el aparato a un grupo protegido por un interruptor diferencial con una corriente
residual nominal que no supere los 30 mA.
No haga funcionar el aparato mediante un
temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
Desenrolle siempre totalmente el cable
eléctrico y, en su caso, el cable alargador.
Asegúrese de que el cable eléctrico y, en su caso, el cable alargador no cuelguen
por encima del borde de una superficie de
20
•
•
•
•
•
•
•
•
trabajo, para evitar que puedan engancharse
accidentalmente y que alguien pueda tropezarse.
No tire del cable eléctrico para desconectar el
enchufe de la red eléctrica.
Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando el aparato no se esté utilizando.
No utilice el aparato en el exterior. Coloque
el aparato sobre una superficie estable y
plana.
Mantenga el aparato alejado de fuentes de
calor. No coloque el aparato sobre superficies
calientes ni cerca de llamas abiertas.
Asegúrese de que sus manos están secas
antes de tocar el aparato.
Desconecte el enchufe de la red eléctrica
antes del montaje o el desmontaje del aparato y antes de realizar actividades de
limpieza o mantenimiento en el aparato.
Aparatos con motor: tenga cuidado con los
componentes afilados o móviles. Mantenga
las manos alejadas de los componentes
móviles durante el uso, la limpieza y el mantenimiento.
Aparatos calefactores: espere hasta que el
aparato se haya enfriado antes de tocar la
carcasa y los componentes del aparato.
Extreme la precaución durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.
APLICACIÓN
Para preparar carne, pescado o verduras a la
parrilla, los alimentos se doran y cocinan sobre
la plancha de grill. Mientras estos alimentos se
preparan en la plancha de grill, en las sartenes
se puede fundir el queso para crear originales
recetas de raclette suizo. En estas sartenes
también se pueden cocinar otros ingredientes,
como pescados, carnes, verduras, huevos o minicrepes.
•
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El set Gourmette & Raclette solo es apto para
el uso en el interior.
21
Limpie el aparato. Ver “Limpieza y mantenimiento”.
Limpie los accesorios.
Encienda el aparato colocando el termostato
en la temperatura más alta. Al usar el
aparato por primera vez, este puede desprender un poco de humo con un olor
característico. Esto es normal.
Deje enfriar por completo el aparato.
MONTAJE
•
•
COLOCACIÓN
No mueva el aparato mientras esté encendido o aún esté caliente. Utilice
guantes de horno si necesita tocar el aparato.
La plancha de grill y las sartenes se calientan mucho durante el uso. No toque
la plancha de grill ni las sartenes cuando
estén calientes. Toque únicamente las asas
de las sartenes.
Desenchufe el aparato y espere hasta que
este se haya enfriado.
Utilice las sartenes únicamente en este
aparato. No utilice las sartenes en otro
aparato gourmette/raclette ni tampoco en
una cocina ni placa de cocinar.
Utilice este juego gourmette/raclette únicamente sobre la plancha de grill. Para
evitar sobrecalentamiento, ¡no utilice el
aparato sin sartenes!
USO INICIAL
DESCRIPCIÓN
Este set Gourmette & Raclette tiene las
siguientes características:
• Plancha de grill extraíble y reversible con
capa antiadherente
• Un lateral de la plancha es totalmente plano
• El otro tiene una con grill
• Termostato regulable
• Pequeñas sartenes con capa antiadherente
• Espátulas (8 unidades)
Asegúrese de que haya suficiente espacio
alrededor del aparato para permitir que el
calor escape y ofrecer ventilación.
Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
Coloque la plancha de grill sobre los soportes de forma que quede recta y estable.
USO
•
•
•
Prepare los ingredientes cortándolos en trozos pequeños, añadiendo especias o
dejándolos marinar si así lo desea.
Limpie la plancha de grill con un paño suave
y húmedo.
Gire el selector de temperatura para encender el aparato y colocarlo a la
temperatura deseada. El indicador de encendido se iluminará. Coloque el selector
de temperatura en “MIN” para apagar el
aparato.
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Solo para el primer uso: extienda un poco de
aceite sobre la plancha con un cepillo suave o papel de cocina. Espere hasta que
el aceite haya penetrado en la plancha y
retire a continuación el aceite sobrante.
Luego ya no necesitará utilizar aceite antes
de cocinar.
Espere diez minutos para que la plancha
de grill pueda alcanzar la temperatura
programada. No empiece a preparar los
alimentos hasta que la plancha esté totalmente caliente.
Los trozos de alimentos de menor tamaño/
más finos se asarán mejor y más rápido que
los de mayor tamaño/más gruesos.
Experimente con la temperatura y los tiempos de preparación para lograr los
mejores resultados.
Utilice las sartenes para preparar recetas
de raclette, para saltear alimentos o para
preparar, por ejemplo, un huevo o una minicrepe.
Para preparar una raclette, las sartenes
se colocan debajo de la plancha de grill.
Para preparar una parrilla tipo gourmet, las
sartenes también pueden colocarse sobre el
lado liso de la plancha de grill.
Sobre el lateral plano de la plancha de grill
se pueden preparar prácticamente todo tipo
de alimentos. Utilice este lateral sobre todo
para crepes, huevos y pescados.
En el lateral de grill se pueden preparar
carnes y pescados con el típico efecto de
asado parrilla.
Tras el uso, apague el aparato, desenchúfelo y
espere hasta que se haya enfriado.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
Limpie el aparato después de cada uso.
Después del uso, coloque el termostato en
la posición “MIN”, a continuación desenchufe el aparato y espere hasta que
este se haya enfriado.
No utilice objetos afilados ni productos de
limpieza corrosivos o abrasivos para limpiar
el aparato o los accesorios. Utilice la espátula de madera suministrada para
eliminar los restos adheridos.
Puede utilizar papel de cocina para eliminar
posibles restos sueltos.
No sumerja el aparato en agua u otros
líquidos.
Limpie la plancha de grill y las espátulas en
agua con jabón. Luego limpie en profundidad con agua y seque.
•
•
Las sartenes y las espátulas también pueden limpiarse en el friegaplatos, pero la
plancha de grill no.
Limpie la plancha del fondo y el exterior del
aparato con un paño suave y húmedo.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Los aparatos eléctricos, accesorios y sus
embalajes deben reutilizarse en la medida de
lo posible de forma respetuosa con el medio
ambiente. Por lo tanto, no debe eliminar estos
materiales con los desechos domésticos. Solo
para países miembros de la UE:
De conformidad con la directiva europea de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), 2002/96/CE, los aparatos usados que
ya no puedan usarse deben recogerse por
separado y reciclarse respetando el medio
ambiente.
SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA
El periodo de garantía tendrá una duración de
2 años a partir de la fecha de compra según
el comprobante de caja, que será asimismo el
certificado de garantía. Diríjase al vendedor
en relación con la garantía. Los defectos
derivados de un uso indebido, de un desmontaje
inadecuado, de caídas, golpes o similar o por
no descalcificar a tiempo los aparatos que se
utilicen con agua no estarán cubiertos por la
garantía. En caso de que para un determinado
producto se mencionen condiciones de garantía
específicas, estas condiciones específicas
prevalecerán sobre las condiciones generales.
La garantía no será de aplicación a daños
consecuenciales. Si tiene preguntas relacionadas
con el uso del aparato, le rogamos consulte
nuestra página web: www.bourgini.com
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Sujeto a cambios. Las especificaciones pueden
modificarse sin previo aviso.
22
23
© THE BOURGINI COMPANY B.V.
WWW.BOURGINI.COM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement