Whirlpool | T 5 FNF P (GR) | Instruction for Use | T5 FNF P - Indesit

T5 FNF P
Øõãåßï
ÅãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóç
Refrigerator
Installation and use
Frigorífico
Instalación y uso
GR Øõãåéïêáôáøýêôçò 2 èõñþí
1
Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ôç ÷ñÞóç
GB Two-doors refrigerator-freezer
8
Instructions for installation and use
E
Refrigerador-congeladora 2 puertas
17
Instrucciones para la instalación y uso
Ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò áðï ôåëåóìáôéêüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò áõôÞò ôçò ïéêéáêÞò
çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò:
- Íá áðåõèýíåóôå áðïêëåéóôéêÜ óå åîïõóéïäïôçìÝíá êÝíôñá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò
- Íá æçôÜôå ðÜíôá ôç ÷ñÞóç áõèåíôéêþí áíôáëëáêôéêþ í
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
- call only the Service Centers authorized by the manufacturer
- always use original Spare Parts
Para garantizar la eficacia y seguridad de este electrodoméstico:
- Diríjase exclusivamente al Servicio Técnico Oficial del Fabricante.
- Solicite siempre la utilización de recambios originales.
Ç áóöÜëåéá, ìéá êáëÞ óõíÞèåéá
ÐÑÏÓÏ×Ç
ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðñïåéäïðïéÞóåéò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé
óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï áöïý ðáñÝ÷ïõí óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò
ó÷åôéêÝò ìå ôçí åãêáôÜóôáóç, ôçí áóöÜëåéá, ÷ñÞóç êáé
óõíôÞñçóç. Ôï øõãåßï áõôü êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå
ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò áóöÜëåéáò ðïõ áðïóêïðïýí óôçí
ðñïóôáóßá ôïõ êáôáíáëùôÞ. ÐñÜãìáôé, ç óõóêåõÞ
åîáóöÜëéóå ôï óÞìá ðïéüôçôáòe IMQ ðïõ áðïäßäåôáé áðü
ôïõò ôå÷íéêïýò ôïõ Éôáëéêïý Ïñãáíéóìïý Ðïéüôçôáò ìüíï óå
óõóêåõÝò ðïõ ðëçñïýí ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ CEI, IôáëéêÞ
Çëåêôñïôå÷íéêÞ ÅðéôñïðÞ.
1. Ç óõóêåõÞ áõôÞ äåí åãêáèßóôáôáé õðáßèñéá, áêüìç êé áí ï ÷þñïò
êáëýðôåôáé áðü Ýíá óôÝãáóôñï· åßíáé éäéáßôåñá åðéêßíäõíï íá ôçí
áöÞóåôå åêôåèåéìÝíç óôç âñï÷Þ êáé óôïí Üíåìï.
2. ÐñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï áðü åíÞëéêåò êáé áðïêëåéóôéêÜ
ãéá ôçí óõíôÞñçóç êáé êáôÜøõîç ôùí ôñïößìùí, áêïëïõèþíôáò
ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï.
3. Ìçí áããßæåôå êáé ìç ìåôá÷åéñßæåóôå ðïôÝ ôçí óõóêåõÞ ìå ãõìíÜ
ðüäéá Þ ìå ÷Ýñéá Þ ðüäéá âñåãìÝíá.
4. Äåí óáò óõíéóôïýìå íá ðñïóöåýãåôå óå ðñïåêôÜóåéò êáé
ðïëëáðëÝò ìðñßæåò. Áí ôï øõãåßï åßíáé åãêáôåóôçìÝíï ìåôáîý
åðßðëùí, åëÝãîôå þóôå ôï êáëþäéï íá ìçí äéðëþíåé Þ íá ìçí
óõìðéÝæåôáé åðéêßíäõíá.
5. Ìç ôñáâÜôå ðïôÝ ôï êáëþäéï ïýôå êáé ôï øõãåßï ãéá íá ôï
áðïóõíäÝóåôå áðü ôçí ìðñßæá ôïõ ôïß÷ïõ: åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï.
6. Ìçí áããßæåôå ôá øõ÷üìåíá åóùôåñéêÜ ìÝñç ôçò óõóêåõÞò ìå
âñåãìÝíá ÷Ýñéá äéüôé èá ìðïñïýóáôå íá õðïóôåßôå åãêáýìáôá Þ
íá ôñáõìáôéóôåßôå. Áêüìç, ìçí âÜæåôå óôï óôüìá óáò ðáãÜêéá ðïõ
ìüëéò âãÜëáôå áðü ôï freezer äéüôé êéíäõíåýåôå íá õðïóôåßôå
åãêáýìáôá.
7. Ìçí ðñáãìáôïðïéåßôå ïýôå êáèáñéüôçôá ïýôå óõíôÞñçóç ÷ùñßò
ðñïçãïõìÝíùò íá âãÜëåôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï
ôñïöïäïóßáò· äåí áñêåß öõóéêÜ íá öÝñåôå ôïí åðéëïãÝá ñýèìéóçò
èåñìïêñáóßáò óôç èÝóç " " ãéá íá áðïêëåßóåôå êÜèå çëåêôñéêÞ
åðáöÞ.
8. Ðñéí áðïóýñåôå ôï ðáëéü óáò øõãåßï, åîïõäåôåñþóôå ôçí
êëåéäáñéÜ óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷åé, þóôå íá áðïöåõ÷èåß ï
êßíäõíïò åãêëùâéóìïý ìéêñþí ðáéäéþí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá
ðáßîïõí ì’áõôü.
9. Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, ðñéí êáëÝóåôå ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
õðïóôÞñéîçò, åëÝãîôå óôï êåöÜëáéï “ÕðÜñ÷åé êÜðïéï ðñüâëçìá;”
ãéá íá äåßôå áí åßíáé äõíáôüí íá åëÝãîåôå áí åßíáé äõíáôüí íá ëýóåôå
ôï åíäå÷üìåíï ðñüâëçìá. Ìçí ðñïóðáèåßôå íá áðïêáôáóôÞóåôå
ôçí âëÜâç ðñïóðáèþíôáò íá åðÝìâåôå óôá åóùôåñéêÜ ìÝñç.
10. Óå ðåñßðôùóç öèïñÜò, ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ôçò óõóêåõÞò
áõôÞò ðñÝðåé íá áíôéêáôáóôáèåß õðï÷ñåùôéêÜ áðü ôçí äéêÞ ìáò
Õðçñåóßá Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò, üíôáò áíáãêáßá ç ÷ñÞóç åéäéêþí
åñãáëåßùí.
11. Não use aparelhos eléctricos no interior do compartimento para
guardar alimentos, excepto os de tipo recomendado pelo
fabricante.
12. No final da vida útil do aparelho – que contém gás ciclopentano
na espuma de isolamento e eventualmente gás R600a (isobutano)
no circuito de refrigeração – é necessário colocar o mesmo em
segurança, antes de mandar eliminá-lo. Para esta operação, entre
em contacto com o seu revendedor ou com o organismo local
encarregado.
ÅãêáôÜóôáóç
ÓôÜèìéóç
Ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò êáëÞò ëåéôïõñãßáò êáé
ðåñéïñéóìÝíçò êáôáíÜëùóçò çëåêôñéêïý åßíáé
óçìáíôéêü ç åãêáôÜóôáóç íá ðñáãìáôïðïéçèåß óùóôÜ.
Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åßíáé êáëÜ ïñéæïíôéùìÝíç· áí ôï
ðÜôùìá äåí åßíáé óôáèìéóìÝíï, ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôá
åéäéêÜ ðïäáñÜêéá ðïõ âñßóêïíôáé Ýìðñïóèåí.
Ï áåñéóìüò
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç êáé ãåßùóç
Ï óõìðéåóôÞò êáé ï óõìðõêíùôÞò åêðÝìðïõí èåñìüôçôá
êáé áðáéôïýí óõíåðþò êáëü áåñéóìü. ×þñïé ìå ü÷é Üøïãï
áåñéóìü äåí åßíáé ïé ðëÝïí åíäåäåéãìÝíïé.
Ç óõóêåõÞ åãêáèßóôáôáé óõíåðþò óå ÷þñï ðïõ äéáèÝôåé
Üíïéãìá (ðáñÜèõñï Þ ìðáëêïíüðïñôá) ðïõ äéáóöáëßæåé
ôçí áíáãêáßá áíôáëëáãÞ ôïõ áÝñá. Êáé íá ìçí õðÜñ÷åé
ðïëý õãñáóßá. ÐñïóÝîôå, êáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç, íá ìçí
êáëýøåôå êáé íá ìçí åìöñÜîåôå ôéò ãñßëéåò ðïõ åðéôñÝðïõí
ôïí êáëü áåñéóìü ôçò óõóêåõÞò. Ãéá Ýíáí êáëü áåñéóìü
ôçò óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áöÞóåôå:
- ìéá áðüóôáóç ôïõëÜ÷éóôïí 10 cm ìåôáîý ôïõ åðÜíù
ìÝñïõò êáé åíäå÷üìåíùí õðåñêåßìåíùí åðßðëùí.
- ìéá áðüóôáóç ôïõëÜ÷éóôïí 5 cm ìåôáîý ôùí ðëáúíþí êáé
åíäå÷üìåíùí ðëåõñéêþí êéíçôþí/ôïé÷ùìÜôùí.
Ðñéí ðñï÷ùñÞóåôå óôçí çëåêôñéêÞ óýíäåóç, åëÝãîôå þóôå ç
ôÜóç ðïõ õðïäåéêíýåôáé óôçí ðéíáêßäá ôå÷íéêþí
÷áñáêôçñéóôéêþí, ôïðïèåôçìÝíç ÷áìçëÜ áñéóôåñÜ ðëçóßïí
ôçò ÷ïñôáñïèÞêçò, íá áíôéóôïé÷åß ìå åêåßíç ôçò çëåêôñéêÞò
åãêáôÜóôáóçò ôïõ óðéôéïý óáò, êáé ç ìðñßæá íá äéáèÝôåé ìéÜ
êáíïíéêÞ ãåßùóç, üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôï íüìï ôïí ó÷åôéêü
ìå ôéò åãêáôáóôÜóåéò 46/90. Áí áðïõóéÜæåé ç ãåßùóç, ç
åôáéñåßá áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò. Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå
ðïëëáðëÝò ìðñßæåò Þ ðñïóáñìïóôéêÜ.
Ç éó÷ýò åßíáé áíåðáñêÞò;
Ç çëåêôñéêÞ ìðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé óå èÝóç íá áíôÝ÷åé ôçí
ìÝãéóôç áíáðôõóóüìåíç éó÷ý ôçò óõóêåõÞò, õðïäåéêíõüìåíç
óôçí ðéíáêßäá ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïðïèåôçìÝíç ÷áìçëÜ êáé
áñéóôåñÜ ðëçóßïí ôçò ÷ïñôáñïèÞêçò.
ÌáêñõÜ áðü ôç æÝóôç
Áðïöýãåôå ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò óõóêåõÞò óå ÷þñï
áð’åõèåßáò åêôåèåéìÝíï óôï çëéáêü öùò, ðëçóßïí ôçò
çëåêôñéêÞò êïõæßíáò Þ ðáñüìïéùí óõóêåõþí.
Ðñéí ôçí óýíäåóç óôï ñåýìá
ÌåôÜ ôç ìåôáöïñÜ, ôïðïèåôåßóôå ôç óõóêåõÞ êáôáêüñõöá
êáé ðåñéìÝíåôå ôïõëÜ÷éóôïí 3 þñåò ðñéí ôç óõíäÝóåôå óôç
ìðñßæá, þóôå íá åðéôåõ÷èåß ç óùóôÞ ëåéôïõñãßá ôçò.
1
GR
Êïéôþíôáò ôï áðü êïíôÜ
A
B
ÄéáìÝñéóìá ãéá ôç óõíôÞñçóç ôùí ôñïößìùí
G
ËåêÜíåò ãéá öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ
ôá÷åßáò êáôÜøõîçò, ôçí êáôÜøõîç öñÝóêùí
ôñïößìùí êáé ôçí ðáñáãùãÞ ðÜãïõ
H
ÐïäáñÜêéá ñýèìéóçò
Áðïóðþìåíá ñÜöéá êáé ñõèìéæüìåíá ùò ðñïò ôï
ýøïò
I
ÑáöÜêé öéáëþí
C
ÄéáìÝñéóìá ãéá êñåáôéêÜ êáé øáñéêÜ
J
Áðïóðþìåíï ñáöÜêé ãéá áíôéêåßìåíá
D
ÅðéëïãÝáò ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò
K
ÑÜöéá ãéá êïõôéÜ áíáøõêôéêþí
L
Áðïóðþìåíï ñáöÜêé ìå êáðÜêé, êïõôß
ôïõ øõãåßïõ
E
ÅðéëïãÝáò ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò
âïõôýñïõ êáé áõãïèÞêç
ôïõ êáôáøýêôç
F
M
ÑÜöéá freezer
Áðïóðþìåíá ñÜöéá êáé ñõèìéæüìåíá ùò ðñïò
ôï ýøïò
A
B
M
L
C
D
E
K
F
J
I
G
H
GR
H
2
Ðùò ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ôï øõãåßï
ÌåôÜ ôç ìåôáöïñÜ, ôïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ
êáôáêüñõöá êáé ðåñéìÝíåôå ðåñßðïõ 3 þñåò ðñéí ôç
óõíäÝóåôå óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá ãéá íá åõíïçèåß ç
êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ.
Ðñéí èÝóåôå ôá ôñüöéìá óôï øõãåßï êáèáñßóôå êáëÜ
ôï åóùôåñéêü ìå ÷ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü.
Áöïý óõíäÝóåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá
âåâáéùèåßôå üôé ç ëõ÷íßá öùôéóìïý åßíáé áíáììÝíç êáôüðéí
óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò
"D" êáé "E" óôç èÝóç "med" êáé ìåôÜ áðü ëßãç þñá ìðïñåßôå
íá åéóÜãåôå ôá öñÝóêá ôñüöéìá óôï äéáìÝñéóìá øõãåßïõ
êáé ôá êáôåøõãìÝíá óôï freezer.
Ðþò íá ÷ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôï äéáìÝñéóìá øõãåßïõ
Ç èåñìïêñáóßá óôï åóùôåñéêü ôïõ
äéáìåñßóìáôïò øõãåßïõ ñõèìßæåôáé
÷åéñïêßíçôá ìå âÜóç ôç èÝóç ôïõ
åðéëïãÝá ôïõ èåñìïóôÜôç.
min = ëéãüôåñï øý÷ïò
max = ðåñéóóüôåñï øý÷ïò
Áðïóðþìåíï ñáöÜêé ãéá áíôéêåßìåíá
Ç ðáñïõóßá ôçò èÞêçò êïõôéþí áíáøõêôéêþí (Åéê. 2) ðßóù
áðü ôçí ðüñôá äßíåé ôç äõíáôüôçôá áðüèåóçò ü÷é ìüíï
êïõôéþí áíáøõêôéêþí, áëëÜ êáé ãéáïõñôéïý, âïõôýñïõ êáé
Üëëùí óõóêåõáóéþí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç áíÜëïãá ìå ôéò
áíÜãêåò óáò.
fridge
ÓõíéóôÜôáé, ïðùóäÞðïôå, ìéá åíäéÜìåóç èÝóç (MED)
ÁêïëïõèÞóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò óõìâïõëÝò ìáò ãéá ôç ìÝãéóôç
äéÜñêåéá ôçò óõíôÞñçóçò: ïðïéïäÞðïôå ôñüöéìï, áêüìç êáé
ôï ðëÝïí öñÝóêï, äåí ðáñáìÝíåé áíÝðáöï åðß ìáêñüí.
Áíôßèåôá áðü üôé ðéóôåýåôáé, ôá ìáãåéñåìÝíá ôñüöéìá äåí
äéáôçñïýíôáé ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï áðü ôá ùìÜ.
Ðñéí ñõèìßóåôå ôï èåñìïóôÜôç, ðñÝðåé íá ëÜâåôå õðüøç
ôï öïñôßï, ôç èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò ôùí èõñþí ôçò óõóêåõÞò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äéáèÝóôå ôï ôñüöéìï Ýôóé þóôå íá
åßíáé åëåýèåñç ç êõêëïöïñßá ôïõ êñýïõ áÝñá óôï
åóùôåñéêü ôïõ øõãåßïõ.
Åéê. 2
Play Zone (Åéê. 3)
Ìå ôï íÝï ñÜöé ãéá öéÜëåò “Play Zone” ìðïñåßôå íá øýîåôå
ãñÞãïñá öéÜëåò, êïõôéÜ áíáøõêôéêþí êáé éóïôïíéêÜ ðïôÜ êáé
íá ôá Ý÷åôå ðÜíôá åýêïëá óôç äéÜèåóÞ óáò.
Áí ç “Play Zone” êÜèåôáé óôï ãõÜëéíï ñÜöé ìðïñåßôå íá
ôïðïèåôÞóåôå ìåãÜëåò êáé ìåóáßïõ ìåãÝèïõò öéÜëåò áðëÜ
áðïèÝôïíôáò ôç öéÜëç. Ìå ôïí ôñüðï áõôüí ôï êñáóß, ãéá
ðáñÜäåéãìá, èá äéáôçñåßôáé ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï.
Áöïý äéðëùèåß êáé óôåñåùèåß óôá áíôßóôïé÷á óôïð óôï
ðëåõñü ôïõ ñáöéïý, ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí ôá êïõôéÜ
(øçëÜ), ôá éóïôïíéêÜ ðïôÜ (êÝíôñï) êáé Üëëá êïõôéÜ êáé
éóïôïíéêÜ ðïôÜ óôï õðüëïéðï ôïõ ñáöéïý. ÐñïóÝîôå,
áðïèÝôïíôáò ôá êïõôéÜ, íá ìçí Ýñèïõí óå åðáöÞ ìå ôï ðßóù
ìÝñïò ôïõ øõãåßïõ. Ç “Play Zone” ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
ùò êáíïíéêü ñÜöé (áöïý ðñïóáñìïóôåß), ðëÝíåôáé åýêïëá,
áêüìç êáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Ç éäáíéêÞ èÝóç ôïõ ñáöéïý
ìå ôçí “Play Zone” åßíáé ç êåíôñéêÞ.
ÄéáìÝñéóìá ãéá êñåáôéêÜ êáé øáñéêÜ
Ôï äéáìÝñéóìá áõôü ìåëåôÞèçêå ãéá íá åðéôõã÷Üíïíôáé
ìåãáëýôåñïé ÷ñüíïé óõíôÞñçóçò ãéá ôá êñåáôéêÜ êáé ôá
öñÝóêá øáñéêÜ (ìÝ÷ñé êáé ìßá åâäïìÜäá).
Áõôü åßíáé åöéêôü äéüôé óôï åóùôåñéêü ôïõ äéáìåñßóìáôïò
áõôïý åßíáé äéáèÝóéìç ç ðëÝïí ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá üëïõ
ôïõ øõãåßïõ.
Ôï äéáìÝñéóìá, åðéðëÝïí,
ìðïñåß
åðßóçò
íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá íá
ìðïñïýí íá øý÷ïíôáé ðéÜôá
ðïõ
êáíïíéêÜ
êáôáíáëþíïíôáé “êñýá”. Ôï
êáðÜêé ôïõ äéáìåñßóìáôïò
“Fresh Box” áíïßãåé
ôñáâþíôáò ðñïò ôïí åáõôü
óáò ôç âÜóç ôïõ ßäéïõ ôïõ
äéáìåñßóìáôïò (Åéê. 1).
Åéê. 1
Ôé äåí ìðáßíåé óôï øõãåßï
Ôï óêüñäï (ðñïóäßäåé ìõñùäéÜ), ôï êñåììýäé êáé ôá ðñÜóá.
Ïé ìðáíÜíåò (ìáõñßæïõí)
Ôá åóðåñéäïåéäÞ (êáëýôåñá óå äñïóåñü ìÝñïò, óôï ñÜöé).
ÐáôÜôåò êáé âïëâïß (ìüíï óå óêïôåéíü ìÝñïò êáé ÷ùñßò
õãñáóßá.
Åéê. 3
3
GR
Ðþò íá ÷ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôï äéáìÝñéóìá ôïõ êáôáøýêôç
- Ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá ôùí ðñïò êáôÜøõîç ôñïößìùí
óõìâïõëåõôåßôå Ýíá åéäéêåõìÝíï åã÷åéñßäéï.
- ¸íá ôñüöéìï áðïøõãìÝíï , áêüìç êáé ìåñéêÜ, äåí ðñÝðåé
íá åðáíáøõ÷èåß ðïôÝ: ðñÝðåé íá ôï ìáãåéñÝøåôå ãéá íá ôï
êáôáíáëþóåôå (åíôüò 24 ùñþí) Þ ãéá íá ôï åðáíáøýîåôå.
- Ôá öñÝóêá ôñüöéìá ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá êáôÜøõîç äåí
ðñÝðåé íá Ýñ÷ïíôáé ðïôÝ óå åðáöÞ ìå åêåßíá ðïõ Ý÷ïõí
Þäç êáôáøõ÷èåß.
ÐñÜãìáôé, äåí ðñÝðåé á îå÷íÜôå üôé ç êáëÞ óõíôÞñçóç ôùí
ôñïößìùí åîáñôÜôáé áðü ôçí ôá÷ýôçôá êáôÜøõîçò.
Ôçí ðñþôç öïñÜ Þ áöïý ï êáôáøýêôçò áðåíåñãïðïéçèåß,
ìðïñåßôå íá êáôáøýîåôå ôá ôñüöéìá áöïý ëåéôïõñãÞóåôå
ôç óõóêåõÞ óôï ìÝãéóôï ôùí åðéäüóåùí.
Ðùò ñõèìßæåôáé ç èåñìïêñáóßá ôïõ Freezer
MED-MAX(ÕøçëÞ):ç èåñìïêñáóßá áõôÞ ôßèåôáé ãéá íá
êáôáøý÷åé ôá÷ýôáôá ôá ôñüöéìá êáé ãéá ìéá Üìåóç
ðáñáãùãÞ ðÜãïõ.
MED (Ìåóáßá):ç èåñìïêñáóßá áõôÞ ôßèåôáé ãéá ôçí
êáíïíéêÞ ÷ñÞóç ôïõ êáôáøýêôç êáé ãéá ôç óõíôÞñçóç
êáôåøõãìÝíùí ôñïößìùí åðß ìáêñüí.
MIN-MED (×áìçëÞ):ç èåñìïêñáóßá áõôÞ ôßèåôáé ãéá ôç
äéáôÞñçóç ôùí êýâùí ðÜãïõ êáé ãéá ìéêñüôåñç
êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò.
freezer
ÊáôÜ ôç èåñìÞ ðåñßïäï, áí ï åðéëïãÝáò “êáôáøýêôçò”
åßíáé ôïðïèåôçìÝíïò óôï “MAX”, ôï øõãåßï èá ëåéôïõñãÞóåé
ãéá ìéá ðáñáôåôáìÝíç ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï. Áöïý ôï
äéáìÝñéóìá ôïõ êáôáøýêôç öôÜóåé óôç ÷áìçëüôåñç
èåñìïêñáóßá, ï åðéëïãÝáò èá ðñÝðåé íá åðáíáöåñèåß óôçí
áñ÷éêÞ èÝóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ãéá íá ìçí ðáñåìðïäßæåôáé ç
êõêëïöïñßá ôïõ øõ÷ñïý áÝñá óôï åóùôåñéêü ôïõ
êáôáøýêôç, óõóôÞíåôáé íá ìçí åìöñÜóóåôå ôéò ïðÝò
áåñéóìïý ìå ôñüöéìá Þ óêåýç.
ÊáôÜ ôçí êáôÜøõîç, áðïöýãåôå íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá ôïõ
freezer êáé åëÝãîôå áí ç ðüñôá êëåßíåé êáëÜ.
Ãéá íá ðåôý÷åôå âÝëôéóôç óõíôÞñçóç êáé óôç óõíÝ÷åéá
áðüøõîç åßíáé óêüðéìï íá ÷ùñßæåôå ôá ôñüöéìá óå ìéêñÝò
ìåñßäåò þóôå íá ìðïñåßôå íá ôá êáôáøý÷åôå ãñÞãïñá êáé
ìå ôñüðï ïìïéïãåíÞ. Óôéò óõóêåõáóßåò áíáöÝñïíôáé ïé
õðïäåßîåéò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï êáé ôçí çìåñïìçíßá
êáôÜøõîçò.
Ãéá íá ðåôý÷åôå ìåãáëýôåñï ÷þñï óôï äéáìÝñéóìá freezer,
ìðïñåßôå íá áöáéñÝóåôå ôï ñÜöé óôï freezer.
Ìçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá ôïõ freezer óå ðåñßðôùóç
äéáêïðÞò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Þ óå ðåñßðôùóç âëÜâçò
äéüôé Ýôóé èá êáèõóôåñÞóåôå ôçí áíýøùóç ôçò
èåñìïêñáóßáò óôï åóùôåñéêü ôïõ. Ìå ôïí ôñüðï áõôüí ôá
êáôåøõãìÝíá, ôá÷åßáò êáé âñáäåßáò êáôÜøõîçò, ìðïñïýí
íá óõíôçñçèïýí ÷ùñßò áëëïéþóåéò ãéá ðåñßðïõ 9 -14 þñåò.
ÓõìâïõëÝò Åîïéêïíüìçóçò
ÊáëÞ åãêáôÜóôáóç
ÄçëáäÞ ìáêñéÜ áðü ðçãÝò èåñìüôçôáò, áðü ôï Üìåóï
çëéáêü öùò, óå ÷þñï êáëÜ áåñéæüìåíï êáé ôéò óõíéóôþìåíåò
áðïóôÜóåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ “Ï áåñéóìüò”.
Ôï óùóôü øý÷ïò
Ç ñýèìéóç ôïõ øõãåßïõ óå ìéá èåñìïêñáóßá ðïëý ÷áìçëÞ
ðñïîåíåß ôçí áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò
Ìçí ôï ðáñáãåìßæåôå
Ãéá íá äéáôçñåßôå êáëÜ ôá ôñüöéìá, ôï øý÷ïò ðñÝðåé íá
êõêëïöïñåß åëåýèåñá óôï åóùôåñéêü ôïõ øõãåßïõ. Áí ôï
ðáñáãåìßæåôå óçìáßíåé üôé ðáñåìðïäßæåôå áõôÞí ôçí
êõêëïöïñßá êÜíïíôáò ôï óõìðéåóôÞ íá äïõëåýåé óõíå÷þò.
Ðüñôåò êëåéóôÝò
Áíïßãåôå üóï ëéãüôåñï ãßíåôáé ôï øõãåßï óáò äéüôé êÜèå öïñÜ
ðïõ ôï êÜíåôå åîÝñ÷åôáé ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ øõ÷ñïý áÝñá.
Ãéá ôçí åê íÝïõ áðïêáôÜóôáóç ôçò èåñìïêñáóßáò ï
êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá äïõëÝøåé åðß ìáêñüí êáôáíáëþíïíôáò
ðïëëÞ åíÝñãåéá.
GR
4
Ðñïóï÷Þ óôéò ôóéìïý÷åò
Íá ôéò äéáôçñåßôå ðÜíôá êáèáñÝò êáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç
þóôå íá åöáñìüæïõí êáëÜ óôéò ðüñôåò. Ìüíï Ýôóé äåí èá
õðÜñ÷åé ç ðáñáìéêñÞ áðþëåéá øý÷ïõò
¼÷é æåóôÜ ôñüöéìá
Ìéá æåóôÞ êáôóáñüëá ðïõ ôïðïèåôåßôáé óôï øõãåßï
ðñïêáëåß áìÝóùò áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò êáôÜ
äéÜöïñïõò âáèìïýò, ðñéí ôç âÜëåôå ëïéðüí óôï øõãåßï
áöÞóôå ôç íá êñõþóåé óå èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò.
Ïäçãüò ÷ñÞóçò ôïõ äéáìåñßóìáôïò freezer
ÊñåáôéêÜ êáé øáñéêÜ
6lWHPD
PlUHM
6XQWšUKVK
PšQHM
7XOLJPl QRVHDORXPLQ±FDUWR
2/3
9 / 10
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
$UQl
7XOLJPl QRVHDORXPLQ±FDUWR
1/2
6
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
<KW±FRLULQ±
7XOLJPl QRVHDORXPLQ±FDUWR
1
6
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
<KW±NDLEUDVW±
PRVFDUlVLR
7XOLJPl QRVHDORXPLQ±FDUWR
1
8
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
0SUL]±OHMNDL
SDLG‚NLDFRLULQ‚
.‚THIl WDWXOLJPl QKVH
SROXDLTXOl QLRNDLNDW±SLQVH
DORXPLQ±FDUWRDQ‚WRQDULTP±
6
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
)l WHMNDLNRWROl WHM
DUQlVLHMšPRVFDUlVLHM
.‚THIl WDWXOLJPl QKVH
SROXDLTXOl QLRNDLNDW±SLQVH
DORXPLQ±FDUWRDQ‚WRQDULTP±
6
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
.LP‚M
6HGRFHlDDORXPLQlRXVNHSDVPl QDPH
SROXDLTXOl QLR
2
$UJ‚VWR\XJHlR
.DUGLl MNDL
VXNZW‚NLD
6HVDNRXO‚NLDSROXDLTXOHQlRX
3
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
/RXN‚QLND
6HI¹OODSROXDLTXOHQlRXš
DORXPLQ±FDUWD
2
$Q‚ORJDPHWKFUšVK
.RW±SRXODNDL
*DORSR¹OHM
7XOLJPl QDVHDORXPLQ±FDUWR
1/3
9
$UJ‚VWR\XJHlR
3‚SLHMNDLFšQHM
6HDORXPLQ±FDUWD
1/4
6
$UJ‚VWR\XJHlR
$JUL±SDSLHMIDVLDQRl
NDLSHUGlNLD
6HDORXPLQ±FDUWD
1/3
9
$UJ‚VWR\XJHlR
.RXQl OLDNDLODJRl
6HDORXPLQ±FDUWD
3/4
6
$UJ‚VWR\XJHlR
=DUN‚GLNDLNDWVlNL
6HI¹OODSROXDLTXOHQlRXš
DORXPLQ±FDUWD
5/6
9
$UJ‚VWR\XJHlR
0HJ‚OD\‚ULD
6HI¹OODSROXDLTXOHQlRXš
DORXPLQ±FDUWD
4/6
$UJ‚VWR\XJHlR
0LNU‚\‚ULD
6HVDNRXO‚NLDSROXDLTXOHQlRX
2/3
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
2VWUDNRHLGš
6HVDNRXO‚NLDSROXDLTXOHQlRX
3/6
'HQHlQDLDSDUDlWKWR
0DO‚NLD
6HGRFHlDDORXPLQlRXšSODVWLN‚
VNHSDVPl QDPHQHU±NDLDO‚WL
3
$UJ‚VWR\XJHlR
<‚ULDEUDVW‚
6HI¹OODSROXDLTXOHQlRXš
DORXPLQ±FDUWD
12
6H]HVW±QHU±
<‚ULDWKJDQKW‚
6HVDNRXO‚NLDSROXDLTXOHQlRX
7¹SRM
6XVNHXDVlD
<KW±NDLEUDVW±
EZGLQ±
2O±IUHVNR
4/6
5
$S±\X[K
.DWHXTHlDQVWR
WKJ‚QL
GR
Öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ
7¹SRM
3URHWRLPDVlD
0šODNDL
;HIORXGlVWHNDLN±\WH
DFO‚ GLD
WDVHNRPPDW‚NLD
%HU¹NRND
URG‚NLQD
NHU‚VLD NDL
GD P‚VNKQD
NRXNR¹WVLD NDL
2’
1’ / 2’
[HIORXGlVWHWD
.DTDUlVWHWDSO¹QWH
PR¹UDND L
WDND LDIHlVWHWD QD
PlUWLOD
VWHJQÇVRXQ
)URXWRFXPR¹M
VPD
$IDLUl VWHWD
)U‚RXOHM
<KPHQDIUR¹WD
=HP‚WL
ODFD Q‚NLD
0SL]l OLD
IDVRO‚NLD
6HE‚]DSURVTl WRQWDM
]‚FD UK
3OXQWHWDN±\WHWD
6HE‚]DPH]‚FDUKNDW‚
NDLVWl\WHWD
SURWlPKVK
]HPDWlVWHWDVHQHU±
2’
.DTDUlVWHWDNDL
SO¹QWHWDWHPDFlVWH
[HIORXGlVWHWDNDL
SO¹QWHWD
3OXQWHWDND LN±\WH
WDNRPPDW‚NLD
[HIORXGlVWHWDSOXQWH
UHSDQ‚NLD
WD
'L‚IRUD
ODFD QLN‚JL‚
PLQl VWUHM
'L‚IRUHM
WURIl M
<ZPl
.l LN
6D QWLJ¹
1’ / 2’
WD
.±\WHWDVHIl WHM
6SDQ‚NLD
VLU±SL
VWUD JJl[WHWD
SLSHULl MND L
VSDU‚JJLD
6HE‚]DVNHSDVPl QDPH
.±\WHWD\KVWHWDNDL
.DUÇWD
0DQLW‚ ULDNDL
VLU±SL
]‚FD UK
NDLFXP±OHPRQLR¹
/‚FD QDNDL
6HE‚]DVNHSDVPl QDPH
6HE‚]DVNHSDVPl QDPH
7HPDFlVWHWDNDL
.RXQRXSlGLD
6XVNHXDVlD
3O¹QWHWDND LN±\WHWD
3O¹QWHWD NDL
\LORN±\WHWD
3OXQWHWDND LN±\WH
WDVHNRPPDW‚NLD
3URHWRLPDVlD
2’
2
3’ / 4’
3’ / 4’
2’
3’
=HP‚WL
VPD
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXO‚ NLDKE‚]D
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HVDNRXO‚ NLDVHPLNUl M
SRV±WKWHM
6XVNHXDVlD
6HVDNRXOlWVHM
SROXDLTXOHQlRX
6HIXOOD
SD OXDLTXOHQlRX
6HSODVWLNDGRFHLD
6XQWšUKVK
PšQHM
$S±\X[K
12
$UJ‚VWR\XJHlR
12
$UJ‚VWR\XJHlR
10 / 12
$UJ‚VWR\XJHlR
12
$UJ‚VWR\XJHlR
10 / 12
$UJ‚VWR\XJHlR
12
'HQHlQD LDSDUDlWKWR
10 / 12
6HTHUPRNUDVlD
SHULE‚OORQWRM
12
'HQHlQD LDSDUDlWKWR
10 / 12
'HQHlQD LDSDUDlWKWR
12
'HQHlQD LDSDUDlWKWR
6
12
6/7
6XQWšUKVK
PšQHM
4
6
6
SHULE‚OORQWRM
6HTHUPRNUDVlD
SHULE‚OORQWRM
6HTHUPRNUDVlD
SHULE‚OORQWRM
$S±\X[K
6HTHUPRNUDVlD SHULE‚ OORQWRM
NDLVWRIR¹UQR
6HTHUPRNUDVlD SHULE‚ OORQWRM
NDL\KVWHVH
6HTHUPRNUDVlD SHULE‚ OORQWRM
KVWR\XJHLR
6WKQD UFLNKWRX
%R¹WXUR
VXVNHXDVLDWXOLJPHQRPH
6
6WR\XJHLR
DORXPLQLR
<KPl QHMWURIl M
0RLUDVPHQRVHSODVWLND
PLQHVWU±QH
KJXDOLQDGRFHLD
$XJ‚
GR
.D WD \X[WHFZULMWR
NHOXIRMVHPLNUD GRFHLD
6
3/6
10
6HTHUPRNUDVlD SHULE‚ OORQWRM
NDLVH]HVWRQHUR
6HTHUPRNUDVlD SHULE‚ OORQWRM
KVWR\XJHLR
Ðþò íá ôï äéáôçñåßôå óå öüñìá
Ðñéí ðñï÷ùñÞóåôå óå ïðïéáäÞðïôå äéåñãáóßá
êáèáñéóìïý âãÜëôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï
ôñïöïäïóßáò (âãÜæïíôáò ôï âýóìá Þ êáôåâÜæïíôáò ôïí
ãåíéêü äéáêüðôç ôçò óõóêåõÞò)
Êáèáñéóìüò êáé óõãêåêñéìÝíåò óõíôçñÞóåéò
Ôá õëéêÜ ìå ôá ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêå ç óõóêåõÞ óáò åßíáé
õãéåéíÜ êáé äåí ðáñÜãïõí ïóìÝò, ãéá íá äéáôçñçèïýí üìùò
áõôÜ ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðñÝðåé ôá ôñüöéìá íá
ôïðïèåôïýíôáé ðÜíôá ðñïóôáôåõìÝíá êáé êáëÜ êëåéóôÜ, ãéá
ôçí áðïöõãÞ ó÷çìáôéóìïý ëåêÝäùí ðïõ áöáéñïýíôáé
äýóêïëá Þ ôçí ðáñáãùãÞ äõóÜñåóôùí ïóìþí.
Ìüíï íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü. Ãéá ôïí êáèáñéóìü ôüóï ôïõ
åóùôåñéêïý üóï êáé ôïõ åîùôåñéêïý ÷ñçóéìïðïéÞóôå Ýíá
óöïõããáñÜêé ìå ÷ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü íÜôñéï ðïõ,
ìåôáîý ôùí Üëëùí, åßíáé åðßóçò Ýíá êáëü áðïëõìáíôéêü.
Áí äåí ôï Ý÷åôå óôï óðßôé ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ïõäÝôåñï óáðïýíé (ð.÷. Ìáóóáëßáò)
- Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ áðïîõóôéêÜ, ÷ëùñßíç êáé
áììùíßá.
Áðáãïñåýïíôáé ïé äéáëýôåò êáé ôá Üëëá ðáñüìïéá ðñïúüíôá.
- ¼ôé ìðïñåß íá áöáéñåèåß, âÜëôå ôï óå æåóôü íåñü ìå
óáðïýíé Þ áðïññõðáíôéêü ãéá ôá ðéÜôá. Êáé ðñéí ôï
îáíáâÜëåôå óôç èÝóç ôïõ, îåðëýíåôÝ ôï êáé óôåãíþóôå ôï
êáëÜ.
- Áí åðéèõìåßôå íá óôáìáôÞóåôå ôï øõãåßï ãéá ìåãÜëç
÷ñïíéêÞ ðåñßïäï, ðñÝðåé íá âãÜëåôå ôï âýóìá, íá
êáèáñßóåôå êáé íá áöÞóåôå áíïé÷ôÝò ôéò ðüñôåò.
- Ðþò áíôéêáèßóôáôáé ç åóùôåñéêÞ ëõ÷íßá.
Ãéá íá áíôéêáôáóôÞóåôå ôç ëõ÷íßá öùôéóìïý ôïõ
äéáìåñßóìáôïò øõãåßïõ âãÜëôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï
ôñïöïäïóßáò êáé áëëÜîôå ôçí êáìÝíç ëõ÷íßá ìå ìéá Üëëç
éó÷ýïò ü÷é ìåãáëýôåñçò ôùí 10 W.
Ãéá íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôç ëõ÷íßá åíåñãÞóôå üðùò
öáßíåôáé óôçí Åéê. 4.
Åéê. 4
7
GR
ÕðÜñ÷åé êÜðïéï ðñüâëçìá;
IÔï øõãåßï äåí ëåéôïõñãåß.
Áí ðáñÜ ôïõò üëïõò åëÝã÷ïõò, ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß
êáé ôï ðñüâëçìá ðïõ äéáðéóôþóáôå óõíå÷ßæåé íá õößóôáôáé,
êáëÝóôå ôï ðëçóéÝóôåñï åîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò
ÕðïóôÞñéîçò, ãíùóôïðïéþíôáò ôéò ðëçñïöïñßåò áõôÝò: ôïí
ôýðï ôïõ ìïíôÝëïõ êáé ôïõò ó÷åôéêïýò áñéèìïýò S/N (Serial
Number) ðïõ åßíáé ãñáììÝíïé óôçí ôáìðåëßôóá ôùí
÷áñáêôçñéóôéêþí ôïðïèåôçìÝíç êÜôù áñéóôåñÜ, äßðëá áðü
ôç ëåêÜíç ëá÷áíéêþí.
ÅëÝãîáôå áí:
· o ãåíéêüò äéáêüðôçò ôïõ äéáìåñßóìáôïò åßíáé
êáôåâáóìÝíïò;
· ï ñåõìáôïëÞðôçò äåí åßíáé âáëìÝíïò óùóôÜ óôç ìðñßæá
ñåýìáôïò;
· ç ìðñßæá äåí åßíáé êáëÞ· äïêéìÜóôå íá óõíäÝóåôå ôïí
ñåõìáôïëÞðôç óå ìéá Üëëç ìðñßæá ôïõ ÷þñïõ.
Ôï øõãåßï êáé ôï freezer øý÷ïõí ëßãï.
ÅëÝãîáôå áí:
· ïé ðüñôåò äåí êëåßíïõí êáëÜ Þ ïé åóùôåñéêÝò åðåíäýóåéò
åßíáé êáôåóôñáììÝíåò;
· ïé ðüñôåò ðáñáìÝíïõí áíïé÷ôÝò åðß ìáêñüí;
· ï åðéëïãÝáò ñýèìéóçò ôçò èåñìïêñáóßáò äåí âñßóêåôáé
óôç óùóôÞ èÝóç;
· ôï øõãåßï Þ ôï freezer ãåìßóôçêáí õðåñâïëéêÜ.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
Óôï øõãåßï ôá ôñüöéìá øý÷ïíôáé
õðåñâïëéêÜ.
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
Ìçí êáôáöåýãåôå ðïôÝ óå ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò
ôå÷íéêïýò êáé áñíçèåßôå ðÜíôá ôçí åãêáôÜóôáóç
áíôáëëáêôéêþí ìç áõèåíôéêþí.
ÅëÝãîáôå áí:
· ï åðéëïãÝáò ñýèìéóçò ôçò èåñìïêñáóßáò äåí âñßóêåôáé
óôç óùóôÞ èÝóç;
· ôá ôñüöéìá âñßóêïíôáé óå åðáöÞ ìå ôï ïðßóèéï ìÝñïò, ôï
ðëÝïí øõ÷ñü.
Ï êéíçôÞñáò äïõëåýåé áêáôÜðáõóôá.
ÅëÝãîáôå áí:
· ïé ðüñôåò äåí åßíáé êëåéóìÝíåò êáëÜ Þ ðáñáìåßíáí
áíïé÷ôÝò åðß ìáêñüí;
· ç åîùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá åßíá ðïëý õøçëÞ;
· ï åðéëïãÝáò ñýèìéóçò ôçò èåñìïêñáóßáò äåí âñßóêåôáé
óôç óùóôÞ èÝóç.
Ç óõóêåõÞ åßíáé éäéáßôåñá èïñõâþäçò.
Ôï øõêôéêü áÝñéï ðáñÜãåé Ýíáí åëáöñý èüñõâï áêüìç êé
áí ï óõìðéåóôÞò åßíáé áíåíåñãüò (äåí ðñüêåéôáé ãéá
åëÜôôùìá).
ÅëÝãîáôå áí:
· Ôï øõãåßï äåí åßíáé êáëÜ ïñéæïíôéùìÝíï;
· Ý÷åé åãêáôáóôáèåß ìåôáîý åðßðëùí Þ áíôéêåéìÝíùí ðïõ
äïíïýíôáé êáé ðáñÜãïõí èïñýâïõò.
GR
TI
50 Hz
8
Safety - a good habit to get into.
ATTENTION
Read your manual carefully since it contains instructions
which will ensure safe installation, use and maintenance of
your appliance.
Your Refrigerator is built to International safety standards
(EN60) ans has been awarded the European approval mark
(IMQ) for compliance with UK electrical safety requirements.
It also meets the EC standards on the prevention and elimination of readio interference (EC directive 87/308 - 02.06.89).
6. Do not touch the internal cooling elements, especially if
your hands are wet, since you could burn or hurt yourself.
7. Before doing any cleaning, disconnect the appliance from
the electricity (by pulling out the plug or turning off the general switch in your home).
8. Before disposing of your old appliance, remember to break
or remove the lock as a safety measure to protect children
who might lock themselves inside the appliance when playing. In addition, if the appliance is a new one with a lock,
keeo the key out of the reach of small children.
9. If your appliance is not operating properly, read the chapter entitled, “Trouble Shooting”, which might help you resolve the problem, before calling an after-sales service centre. Do not attempt to repair the appliance by tampering
with the internal components.
10. If the power supply cord must be replaced, please contact
one of our Customer Service Centers. In some cases, the connections are made using special terminals and in others a special
tool must be used to access the connections.
11. Do not use electric appliances inside the compartment
for food storage, if these are not those recommended by
the manufacturer.
12. At the end of the functional life of your appliance –
containing cyclopentane gas in the insulation foam and
perhaps gas R600a (isobutane) in the refrigeration circuit –
the latter should made safe before being sent to the dump.
For this operation, please contact your dealer or the Local
Organisation in charge of waste disposal.
1. This appliance is designed to be used indoors and under
no circumstances should it be installed outside even if protected by a roof. Leaving the appliance exposed to the rain
and whether is exceedingly dangerous.
2. The appliance should be used only by adults and exclusively for storing foodstuffs in compliance with the instructions provided in this manual. Under no circumstances should
children be allowed to operate, or tamper with, this product.
3. Do not attempt to operate or handle this appliance when
barefoot, or with wet hands or feet.
4. It is highly recommended that you do not operate this
appliance by connecting it to the power supply with extensions or multiple socket plugs. If the refrigerator has been
installed between two cabinets, make sure that the supply
chord is not dangerously crimped or trapped beneath a heavy
object.
5. Never pull the cable or the appliance to remove the plug
from the socket; this is exceedingly dangerous.
Installation
Proper installation of the appliance is essential to ensure the best and most efficient performance of your
appliance.
Levelling
Ventilation
Earthing
The floor should be perfectly level; if not, you can adjust the
feet at the front of the appliance.
Before making the electrical connection, check that the voltage shown on the data plate, that you will find on the bottom left hand side of the appliance next to the crisper, corresponds to that of your home and that the socket is earthed
in compliance with all current electrical regulations. If the
system is not earthed, the manufacturer declines all liability
for consequent damages or losses. Do not use adapters or
multiple sockets. Position the appliance in such a way
that you can access the socket where it is plugged in.
The compressor and condenser generate heat and, therefore, need to be ventilated properly. Rooms with less than
perfect ventilation are not very suited for installation of the
appliance. Therefore, it should be installed in a room with
an opening (window or French window) that provide the
appropriate amount of air re-circulation. It is also important
that the room not be too humid.
During installation, make sure not to cover or obstruct the
grates that allow for proper ventilation of the appliance.
For proper ventilation of the appliance, you must leave:
- a space of at least 10 cm between the top part and any
cabinets above it;
- a space of at least 5 cm between the sides of the appliance
and any adjacent cabinets/walls.
Check the power load
The electrical socket must support the maximum power load
of the appliance shown on the data plate (on the bottom
left hand side of the appliance next to the crisper).
Before plugging the appliance to the mains
Away from Heat
Stand the appliance upright and wait at least 3 hours before
plugging the appliance into the mains to ensure proper performance.
Avoid positioning the appliance in a place where it is directly
exposed to sunlight or near an oven, cook top or the like.
9
GB
A closer look
A
Compartment for storing frozen foods, freezing
G
Fruit and vegetable drawer
H
Adjustable feet
fresh foods and making ice
B
Freezer shelf
C
“Cool Box” compartment for meat and fish
D
I
Removable door shelf for bottles
J
Removable door shelf for food products
K
Beverage can shelves
knob
L
Removable shelf with lid and egg compartment
Removable height adjustable shelves
M
Freezer door shelf
Fridge compartment temperature adjustment
knob
E
F
Freezer compartment temperature adjustment
A
B
M
L
C
D
E
K
F
J
I
G
H
GB
H
10
How to Start the Appliance
NOTICE
After the appliance has been delivered, stand it in the
upright position and wait approximately 3 hours before connecting it to the electrical outlet to guarantee
that it operates properly.
Before placing foodstuffs in the refrigerator or freezer, clean
the interior well with warm water and baking soda.
After putting the plug in the socket, make sure that the
light is on inside the appliance and then turn the thermostat
knob (D and E) to the “med” setting. After a few hours
have passed, you can place fresh food in the refrigerator
compartment and frozen foods into the freezer.
How to use the refrigerator compartment...
The thermostat automatically regulates
the temperature inside the refrigerator
compartment.
min = less cold
max = colder
It is recommended that a medium setting be used (med).
The can rack
fridge
The can rack (Fig. 2) on the
inner door allows you to store
not only cans, but also yoghurt, butter and other
containers, according to your
requirements.
- Contrary to popular belief, cooked foods do not store any
longer than raw food.
- Do not place liquids in containers without covering them
because this will lead to an increase in the level of moisture
within the refrigerator, causing the formation of frost.
- Remember to cool hot food before storing otherwise the
temperature inside the appliance will increase, causing the
compressor to work harder and use more energy.
WARNING: Do not place any food in direct contact
with the air windows in order not to obstruct air
flow.
Using the "Cool Box" compartment for meat
and fish
This compartment was designed to allow for longer
preservation times for fresh meat and fish (for as long as a
week). This is possible as the coldest temperature of the
entire fridge is available
inside
this
specific
compartment.
Moreover, the “Cool Box”
compartment can also be
used to cool dishes that are
normally eaten “cold”.
The cover of the “Cool Box”
is opened towards to the
basement of the same
compartment (Fig. 1).
Fig. 2
Play Zone (Fig. 3)
Thanks to the new “Play Zone” bottle rack, you can cool
several bottles, cans and energy drinks quickly to have them
constantly at hand.
If the “Play Zone” is placed on the glass shelf, you can store
large and medium sized bottles on it simply by laying the
bottle on the flat rack. This is ideal for storing wine bottles.
When folded and secured in place on either side of the shelf,
the rack can be used to store cans (at the top), energy drinks
(in the centre) and other cans and energy drinks can be rested
horizontally on the remaining part of the shelf. When placing
cans (onto the Play zone rack), make sure they do not
touch the back of the refrigerator interior.
The “Play Zone” can be used just like a normal shelf (when
placed flat) and moved up or down along the fridge walls
together with the rest of the shelf. It can be washed easily,
and is also dishwasher safe. The ideal position for the Play
zone rack is the central shelf.
Fig. 1
What Not to Store in the Refrigerator
Garlic (transmits odour), onions and leeks.
Bananas (they will turn black).
Citrus fruits.
Potatoes and root vegetables (store in dark, dry places).
Fig. 3
11
GB
How to use the freezer compartment...
The thermostat automatically regulates the temperature inside the freezer compartment.
min = less cold
max = colder
It is recommended that a medium setting be used (med).
.
freezer
Freezing fresh foods
To freeze foods when the freezer is running follow these
steps: set knob to "max" when you store the food.
After 24 hours have passed and the fresh food has been
frozen, turn the knob back to one of the normal settings.
Attention: Do not forget to change the temperature setting
if you want to avoid useless wastes of energy.
- For the preparation of food to be frozen, please consult a specialized manual.
- Food that has be thawed, even partially, must not be refrozen: you must cook it in order to consume it (within 24
hours) or to freeze it once again.
- Fresh foods that you intend to freeze must not be placed
in contact with those that are already frozen or those that
have been fast-frozen. Rather, they must placed atop the
grate in the freezer compartment, in contact with the walls
of the compartment (back or side) if possible. Please keep in
mind that proper conservation of frozen foods depends on
the speed with which they are frozen.
- During the freezing process, avoid opening the door of the
freezer.
- The maximum daily quantity of food that can be frozen is
indicated on the rating plate located to the left of the vegetable crisper.
- In order to freeze and then thaw foods optimally, it is recommended that you divide food into small portions so that
they freeze quickly and uniformly. The packages should be
clearly marked with the content and the date they were
frozen.
- Do not open the freezer door in the event of a power
failure or malfunction. This precaution will slow the rise in
temperature within the compartment. If the door is not
opened, frozen and fast-frozen foods will remain in their
current state for approximately 9-14 hours.
- Do not place full bottles in the freezer: they could easily
burst because all liquids increase in volume when they freeze.
- Fill the ice cube trays about 3/4 full.
WARNING: Do not place any food in direct contact with
the all air windows in the freezer and fast freezer
compartment in order not to obstruct air flow.
Tips on Saving Energy
- Install the Appliance Properly
In other words, away from sources of heat and direct sunlight, in a well ventilated room complying with the minimum distances indicated in the paragraph entitled, “ Installation/Ventilation.”
- No Hot Foods
A hot pot or pan placed in the refrigerator immediately raises
the temperature several degrees. Let hot cookware and food
cool to ambient temperature before placing them in the refrigerator.
- Use the Right Temperature Setting
A setting which is too cold increases energy consumption.
- Defrost the Freezer
Check the thickness of the frost on the walls of the freezer
and immediately defrost it if the layer of frost is too thick.
(see the section entitled, “Keeping your Appliance in Shape”).
- Do not Overfill
To conserve food properly, the cold air must circulate freely
within the refrigerator. If it is overfilled, this will prevent proper
air circulation, forcing the compressor to work continuously.
- Close the Doors
Open your refrigerator as little as possible because each time
you do so you loose much of the cold air. To raise the temperature to the proper level again, the motor must work for
a long time, consuming energy.
- Keep an Eye on the Seals
Keep the seals clean and make sure that they adhere well to
the door. This alone will ensure that no cold air escapes.
GB
12
Guide to Using the Freezer
Meat and Fish
Tenderising
(days)
Storage
(months)
Tinfoil
2/3
9 / 10
Not required.
Lamb
Tinfoil
1/2
6
Not required.
Pork Roast
Tinfoil
1
6
Not required.
Veal Roast
Tinfoil
1
8
Not required.
Veal/Pork Chops
Each piece wrapped in cling wrap and
then in tinfoil (4 to 6 slices)
6
Not required.
Veal/Lamb Cutlets
Each piece wrapped in cling wrap and
then in tinfoil (4 to 6 slices)
6
Not required.
Minced Meat
In aluminium containers covered with cling
wrap.
2
Slowly in refrigerator.
Heart and Liver
Plastic Baggies
3
Not required.
Sausages
Cling Wrap or Tinfoil
2
As necessary.
Chicken and Turkey
Tinfoil
1/3
9
Very slowly in refrigerator.
Duck and Goose
Tinfoil
1/4
6
Very slowly in refrigerator.
Pheasant, Partrige and
Wild Duck
Tinfoil
1/3
9
Very slowly in refrigerator.
Hare and Rabbit
Tinfoil
3/4
6
Very slowly in refrigerator.
Venison
Tinfoil or Cling Wrap
5/6
9
Very slowly in refrigerator.
Large Fish
Tinfoil or Cling Wrap
4/6
Very slowly in refrigerator.
Small Fish
Plastic Baggies
2/3
Not required.
Crustaceans
Plastic Baggies
3/6
Not required.
Shellfish
Store in salted water in aluminium
containers or plastic containers.
3
Very slowly in refrigerator.
Boiled Fish
Tinfoil or Cling Wrap
12
In hot water.
Fried Fish
Plastic Baggies
Food
Wrapping
Beef Roast
Freshly
minced
4/6
13
Thawing Time
Directly in pan.
GB
Fruits and Vegetables
Food
Preparation
Apples and Pears
Peel and cut into slices.
Apricots, Peaches,
Cherries and Plums
Peel and pit.
Strawberries
Blackberries and
Raspberries
Blanching
Time
Wrapping
Storage
(months)
Thawing Time
2’
In Containers (cover
with syrup)
12
In refrigerator very
slowly.
1’ / 2’
In Containers (cover
with syrup)
12
In refrigerator very
slowly.
Rinse and fry.
In Containers (cover
with sugar)
10 / 12
In refrigerator very
slowly.
Cooked Fruit
Cut, cook and strain.
In Containers (add
10% sugar)
12
In refrigerator very
slowly.
Fruit Juice
Wash, cut and crush.
In Containers (sugar
to taste)
10 / 12
In refrigerator very
slowly.
Cauliflower
Remove leaves, cut head
into small pieces and blanch
in water and a little lemon
juice.
Cabbage and
Brussel Sprouts
Wash and cut into small
pieces.
Peas
2’
Plastic Baggies
12
1’ / 2’
Plastic Baggies
10 / 12
Shell and wash.
2’
Plastic Baggies
12
Not required.
French Beans
Wash and slice if required.
2
Plastic Baggies
10 / 12
Not required.
Carrots, Peppers
and Turnips
Peel, wash and slice if
necessary.
3’ / 4’
Plastic Baggies
12
Not required.
Mushrooms and
Asparagus
Wash, peel and cut up.
3’ / 4’
Plastic Baggies or
Containers
6
At room temperature.
Spinach
Wash and mince.
2’
Plastic Baggies
12
At room temperature.
Vegetable for Soups
Wash and cut up in small
pieces.
3’
Plastic Baggies or
Containers
Various Foods
Preparation
Blanching
Time
Wrapping
6/7
Storage
(months)
Not required.
At room temperature.
Not required.
Thawing time
Bread
Plastic Baggies
4
At room temperature
and in the oven.
Cakes
Plastic Baggies
6
About 10 minutes at
room temperature,
cook at 100/200°C.
Cream
Plastic Containers
6
At room temperature or
in refrigerator.
Butter
In original wrapping
or tinfoil
6
In refrigerator.
Boiled Food or
Vegetable Soup
Plastic or Glass
Containers
Eggs
Freeze without shells
in small containers
GB
14
3/6
At room temperature or
in hot water.
10
At room temperature or
in refrigerator.
Keeping Your Appliance in Shape
Cleaning and maintenance
Always unplug the appliance from the mains before
cleaning.
- Your appliance is manufactured with hygienic odourless
materials. To preserve these characteristics, always use sealed
containers for strong smelling foods to avoid the formation
of odours that are difficult to remove.
- Use only a water and bicarbonate solution: Clean the
internal and exterior of your appliance with a sponge soaked
with a warm water and sodium bicarbonate solution, which
is also a good disinfectant. If you do not have any sodium
bicarbonate at home, use neutral detergent.
- What not to use: Do not use abrasive detergents, bleach
or detergents containing ammonia. Never use solvent based
products.
- Dishwashable: All the removable parts can be cleaned by
soaking in hot soapy water or detergent. If you own a
dishwasher, you may wash these parts in the dishwasher.
Remember to dry thoroughly before replacing them.
- What about the back panel? Dust may deposit on the back
panel and affect the proper running of the appliance. To
remove dust, vacuum away the dust very carefully using the
appropriate vacuum cleaner accessory.
- Discontinued use of the appliance: If the appliance is not in
use for any length of time, remember to clean the interior
and dry thoroughly, leaving the doors open to prevent the
formation of bad odours and mould.
- How to replace the internal lamp. The lamp for the internal
light is situated at the rear of the thermostat box. To replace
it, disconnect the appliance from the electricity mains,
unscrew the burned out bulb and replace it with another
bulb with a wattage no higher than 10 Watt, follow the
instructions illustrated in fig. 4.
Fig. 4
15
GB
Is There a Problem?
The refrigerator does not function.
Have you checked whether:
• The main switch for the electricity to the apartment or
home has been turned off;
• The plug is properly inserted in the outlet;
• The outlet is adequate; try inserting the plug into another
outlet in the room.
The refrigerator and the freezer do not cool
properly.
If after all the checks, the appliance still does not operate or
the problem persists, call the nearest Service Centre and
inform them of: the type of problem, the abbreviation of
the model name (Mod.) and the relative numbers (S/N) written on the rating plate located at the bottom left next to
the vegetable crisper (see examples in the figures below).
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
Have you checked whether:
• The doors do not close well or the seals are faulty;
• The doors are left open too long;
• The thermostat knob is not on the proper setting;
• The refrigerator or freezer is overfilled.
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
The food in the refrigerator becomes too cold.
Have you checked whether:
• The thermostat knob is on the proper setting.
Never call on unauthorized technicians and always
refuse spare parts which are not originals.
The motor runs continuously.
Have you checked whether
• The doors are not closed well or have remained open too
long;
• The ambient temperature is too high;
• The thermostat knob is not on the proper setting.
The appliance makes too much noise.
The gas refrigerant produces a slight noise even when the
compressor is not running (this is not a defect).
Have you checked whether:
• The refrigerator is level.
• The appliance was installed between cabinets or objects
that vibrate and make noise.
GB
16
La seguridad, una buena costumbre
ATENCIÓN
Lea atentamente las advertencias contenidas en este folleto,
pues le proporcionará importantes indicaciones sobre la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.
Este aparato ha sido fabricado en conformidad con las normas internacionales de seguridad, cuyo objeto es proteger al
consumidor.
Ha obtenido además la marca IMQ, otorgada por los técnicos
del Instituto Italiano de Calidad, solo a los aparatos que cumplen las normas del CEI (Comité Electrotécnico Italiano)
- El fabricante se reserva el derecho de alterar las características de los modelos sín previo avise.
- Algunos modelos pueden no disposer de todos los accesorios indicados
1. Este aparato no se debe instalar al aire libre, ni siquiera si el
lugar está al resguardo de un cobertizo; es muy peligroso dejarlo expuesto a la lluvia o a las tormentas.
2. Lo deben usar solamente los adultos y exclusivamente para
conservar y congelar alimentos siguiendo las instrucciones de
uso escritas en este manual.
3. No tocar ni maniobrar nunca el aparato con los pies desnudos
o con las manos o pies mojados.
4. No se aconseja usar prolongaciones o enchufes múltiples. Si
el refrigerador se instala entre muebles, controlar que el cable
no sufra pliegues o compresiones peligrosas.
5. No tirar nunca del cable o del refrigerador para desconectar
la clavija de la toma de corriente de la pared: es muy peligroso.
6. No tocar las partes internas refrigerantes, sobre todo con las
manos mojadas, ya que se pueden quemar o herir. No introducir
en la boca cubitos de hielo apenas sacados del congelador ya
que se corre el riesgo de quemaduras.
7. No hacer limpieza ni mantenimiento sin haber desconectado
antes la clavija; en efecto no basta llevar el botón de regulación
de la temperatura a la posición " " para eliminar todo contacto eléctrico.
8. Antes de hacer retirar el refrigerador anterior, poner fuera de
uso su eventual cerradura para evitar que los niños, jugando,
puedan quedar encerrados dentro del aparato.
9. En caso de avería, antes de llamar al servicio de asistencia,
controlar el capítulo “Algunos problemas” para verificar si es
posible eliminar el eventual inconveniente. No intentar reparar
la avería tratando de acceder a las partes internas.
10. Cuando se deba sustituir el cable de alimentación, dirigirse
a nuestros Centros de Asistencia. En algunos casos las conexiones se realizan con terminales especiales, en otros casos es necesario el uso de una herramienta especial para acceder a las
conexiones.
11. No use aparatos eléctricos dentro del compartimiento
conservador de alimentos si los mismos no son del tipo
recomendado por el fabricante.
12. Al finalizar la vida funcional del aparato – que contiene gas
ciclopentano en la espuma aislante y eventualmente gas R600a
(isobutano) en el circuito refrigerante – el mismo se deberá
asegurar contra pérdidas antes de enviarlo al basurero. Para
esta operación dirigirse al comerciante o al Ente Local encargado.
Instalación
Para garantizar un buen funcionamiento y un mínimo
consumo de electricidad es importante que la instalación se realice correctamente.
La aireación
El compresor y el condensador emiten calor y por ello requieren una buena aireación. No son adecuados los ambientes
con poca ventilación. Por lo tanto, el aparato se debe instalar
en un ambiente que posea una apertura (ventana o puertaventana) que asegure el necesario intercambio de aire. Y que
no sea demasiado húmedo.
Tener cuidado, durante la instalación, de no cubrir u obstruir
las rejillas que permiten la buena ventilación del aparato.
Para una buena aireación del aparato es necesario dejar:
- una distancia de 10 cm. como mínimo entre la parte superior y eventuales muebles situados encima;
- una distancia de 5 cm. como mínimo entre los costados y
eventuales muebles/paredes laterales.
Para la instalación en muebles siga las indicaciones de
la hoja adjunta
Lejos del calor
Evitar colocar el aparato en un lugar expuesto directamente a
la luz solar, junto a la cocina eléctrica o similares.
En un lugar plano
El aparato debe estar en un lugar bien plano; si el piso no está
nivelado, se puede intervenir con las patitas regulables correspondientes colocadas anteriormente.
Conexión eléctrica y toma de tierra
Antes de proceder a la conexión eléctrica, controlar que el voltaje indicado en la placa de características, colocada abajo y a
la izquierda junto al recipiente para verduras, corresponda con
la de la instalación de su casa, y que la toma de corriente posea una regular puesta a tierra, de acuerdo a lo prescripto por
la ley sobre la seguridad de las instalaciones 46/90. Si no existe la puesta a tierra, el Fabricante declina toda responsabilidad. No usar tomas múltiples o adaptadores. Coloque el aparato de modo tal que se pueda acceder fácilmente al
toma al cual está conectado.
¿La potencia es insuficiente?
La toma de corriente eléctrica debe ser capaz de soportar la
carga máxima de potencia del aparato, indicada en la placa de
características ubicada abajo y a la izquierda junto al recipiente de verduras.
Antes de conectarlo eléctricamente
Después del transporte, colocar el aparato verticalmente y esperar 3 horas como mínimo antes de conectarlo a la toma de
corriente, para permitir un correcto funcionamiento.
17
E
Vista de cerca
A
Compartimiento para congelación de alimentos
frescos y conservación de alimentos ya
congelados
B
Entrepano de congelador
C
Compartimiento “Cool Box” para carnes y
D
DG
H
Caja para la fruta y la verdura
Patas regulable
I
Balconcillo para botellas
pescados
J
Balconcillo porta-objetos
Mando para la regulación de la temperatura de
K
Balconcillo porta-latas
L
Balconcillo extraíble con tapa
M
Balconcino freezer
la seccion refrigerador
E
Mando para la regulación de la temperatura del
compartimiento congelador
F
Rejillas extraíbles y regulables en altura
A
B
M
L
C
D
E
K
F
J
I
G
H
E
H
18
Como poner en marcha el aparato
ATENCIÓN: Después del transporte, para favorecer un
buen funcionamiento, colocar el aparato verticalmente y esperar aproximadamente 3 horas antes de conectarlo a la toma de corriente.
Antes de colocar los alimentos en el refrigerador o en el congelador, limpiar bien el interior con agua tibia y bicarbonato.
Después de haber conectado la clavija a la toma de corriente verificar que la lámpara de iluminación esté encendida,
luego girar el mando para la regulación de la temperatura
“D” y "E" hasta la posición “med” y después de algunas
horas podrá introducir los alimentos frescos en la sección
nevera y los congelados en el congelador.
Como utilizar lo mejor posible la sección nevera
El termóstato regula automáticamente la
temperatura en el interior del frigorífico.
min = menos frÍo max = más frÍo
Se aconseja, siempre, una posición intermedia (med)
Balconcillo porta-latas
fridge
Pongan los alimentos en la nevera en manera de no
obstocular la circulacion de aire fria dentro de nevera.
Al contrario de lo que se cree, los alimentos cocidos no se mantienen más tiempo que los crudos.
No introducir los líquidos en recipientes descubiertos porque
podrían provocar un aumento de humedad dentro del refrigerador y como consecuencia de ello la formación de escarcha.
Introduzca sólo alimentos fríos o, como máximo, apenas tibios,
evitando colocar alimentos calientes: ellos alzarían inmediatamente la temperatura interna obligando al compresor a realizar
un mayor trabajo que desperdiciaría tanta energía eléctrica.
ADVERTENCIA: para evitar obstaculizar la circulación
de aire en el interior del refrigerador, se recomienda
no obstruir los orificios de aireación con alimentos o
recipientes.
Fresh Box
Este compartimiento fue estudiado para poder permitir tiempos de conservación mayores para la carne ye el pescado
frescos (incluso hasta una semana).
El compartimiento “Fresh
Box”, puede además, ser
usado para poder enfriar platos que normalmente se consumen “fríos”.
La cubierta del compartimiento de “Fresh Box” se apre
tirandolo hacio el basamiento
del compartimiento mismo
(Fig.1
La presencia de balconcillo
porta-latas sobre la contra
puerta (Fig. 2) ofrece la
posibilidad de guardar no
solamente las latas sino
tambien los envases de
yogurt, mantequilla y otros
contenidores segun las
necesidades.
Fig. 2
Play Zone (Fig. 3)
Con el nuevo estante portabotellas “Play Zone” es posible
enfriar rápidamente botellas, latas, bebidas para deportistas
y tenerlas siempre cómodamente a su disposición.
Si “Play Zone” está apoyada en el estante de vidrio, es posible
colocar botellas de grandes y medianas dimensiones
simplemente apoyándolas. De este modo, el vino, por
ejemplo, se conservará del mejor modo posible.
Una vez plegada y fijada en los sujetadores correspondientes
ubicados al costado del estante, se pueden colocar las latas
(parte alta), las bebidas para deportistas (parte central) y
otras latas y bebidas para deportistas apoyadas en el resto
del estante. Al colocar las latas (en la Play zone) tenga cuidado
de no ponerlas en contacto con la pared posterior del
refrigerador.
“Play Zone” se puede utilizar como un normal estante (una
vez apoyada), desplazarla de un nivel a otro junto con todo
el estante y lavarla fácilmente, incluso en lavavajilla. La
posición ideal del estante con la Play zone es la central.
Fig. 1
No necesitan conservarse en el frigorífico:
El ajo (transmite los olores), la cebolla y los puerros.
Los plátanos (ennegrecen).
Los cítricos (mejor al fresco, en el balcón).
Patatas y tubérculos (sólo oscuridad y nada de humedad).
Fig. 3
19
E
Como utilizar lo mejor posible la sección congelador
El termóstato regula automáticamente la temperatura en
el interior del Congelador.
min = menos frÍo
max = más frÍo
Se aconseja, siempre, una posición intermedia (med)
freezer
Congelación de alimentos frescos
Una vez en funcionamiento el aparato coloque el mando en
la posición "max" e introduzca los alimentos.
Después de la congelación (alrededor de 24 horas), recuerde que debe girar de nuevo el mando a la posición de normal funcionamiento. Atención: No debe olvidar realizar esta
operación si quiere evitar gastos inútiles de energía.
Para la preparación de los alimentos a congelar consultar un manual especializado.
Un alimento descongelado, aunque sea sólo parcialmente,
nunca se debe congelar nuevamente: se debe cocinar para
consumirlo (dentro de las 24 horas) o para congelarlo nuevamente.
Los alimentos frescos a congelar no se deben poner en contacto con los ya congelados, sino que se deben colocar sobre la rejilla de la sección congelador si es posible en contacto con las paredes (laterales y posterior). Recordar siempre
que la buena conservación de los alimentos congelados depende de la velocidad de congelación.
Durante la congelación evitar abrir la puerta del congelador.
La cantidad máxima diaria a congelar está indicada en la
placa de características colocada a la izquierda del recipiente para verduras.
Para obtener óptimas congelaciones y descongelaciones es
aconsejable dividir los alimentos en pequeñas porciones, así
se congelarán rápidamente y en modo homogéneo. En los
paquetes colocar las indicaciones del contenido y de la fecha de congelamiento.
No abrir la puerta del congelador cuando no haya corriente
o cuando se produzca una avería, de este modo se demorará el aumento de la temperatura en su interior. Es así que los
congelados y sobrecongelados se conservarán sin alteraciones durante 9-14 horas aproximadamente.
No colocar en el congelador botellas llenas: se podrían romper porque, al congelarse, todos los líquidos aumentan de
volumen.
Llenar las cubetas de los cubitos de hielo hasta aproximadamente 3/4 de su altura.
ADVERTENCIA: para evitar obstaculizar la circulación de
aire en el interior del congelador, se recomienda no
obstruir los orificios de aireación con alimentos o
recipientes.
Consejos para ahorrar
- Instalarlo bien
O sea lejos de fuentes de calor, de la luz directa del sol, en
un ambiente bien aireado y con las distancias indicadas en
el párrafo “Instalación/La aireación”.
- El frío justo
Demasiado frío hace aumentar los consumos
- No llenarlo demasiado
Para conservar bien los alimentos, el frío debe circular libremente dentro del refrigerador. Llenarlo demasiado significa
impedir esta circulación haciendo trabajar continuamente el
compresor.
- Con la puerta cerrada
Abrir su refrigerador lo menos posible porque cada vez que
se abre sale gran parte del aire frío. Para restablecer la temperatura el motor debe trabajar mucho, consumiendo mucha energía.
E
20
- Cuidado con las juntas
Mantenerlas eficientes y limpias para que se adhieran bien a
las puertas; sólo así no dejarán salir ni siquiera un poco de
frío.
- Nada de alimentos calientes
Una olla caliente en el refrigerador alza inmediatamente la
temperatura varios grados, dejarla enfriar a temperatura
ambiente antes de introducirla en el refrigerador.
Guía para el uso del compartimiento congelador
Carnes y pescados
Macerado de la
carne (dias)
Duración
(meses)
Envuelto en hojas de aluminio
2/3
9 / 10
No necesario
Cordero
Envuelto en hojas de aluminio
1/2
6
No necesario
Asado de cerdo
Envuelto en hojas de aluminio
1
6
No necesario
Asado y cocido de
ternera
Envuelto en hojas de aluminio
1
8
No necesario
Bistec de cerdo
Cada lonja tiene que ser envuelta en politeno y
luego en hojas de aluminio en número de 4-5
6
No necesario
Lonjas y costeletas de
cordero o novillo
Cada lonja tiene que ser envuelta en politeno y
luego en hojas de aluminio en número de 4-5
6
No necesario
Carne triturada
En recipientes de aluminio cubierto con politeno
2
Lentamente en frigorífico
Corazón y hígado
En bolsitas de politeno
3
No necesario
Salchichas
En hojas de politeno o aluminio
2
Según el empleo
Pollos y pavos
Envuelto en hojas de aluminio
1/3
9
Lentamente en frigorífico
Patos y ganzos
En hojas de aluminio
1/4
6
Lentamente en frigorífico
Patos salvajes, faisanes
y perdices
En hojas de aluminio
1/3
9
Lentamente en frigorífico
Conejos y liebres
En hojas de aluminio
3/4
6
Lentamente en frigorífico
Ciervo y corzo
En hojas de aluminio o politeno
5/6
9
Lentamente en frigorífico
Pescados muy grandes
En hojas de aluminio o politeno
4/6
Lentamente en frigorífico
Pescados pequeños
En sobres de politeno
2/3
No necesario
Crustáceos
En sobres de politeno
3/6
No necesario
Moluscos
En recipientes de aluminio o plástico cubiertos
con agua y sal
3
Lentamente en frigorífico
Pescados cocidos
En hojas de aluminio o politeno
12
En agua caliente
Pescados fritos
En sobres de politeno
Tipo
Confección
Asado y cocido de
novillo
Fresquísima
4/6
21
Descongelación
Directamente en sartés
E
Fruta y verdura
Tipo
Confección
Manzanas y peras
Pelar y cortar en
pedacitos
Albaricoques, melocotónes,
cerezas y ciruelas
Deshuesar y pelar
Fresas, moras y mirtilos
Cocción Confección
Duración
(meses)
Descongelación
2’
En recipientes, cubiertos
de almíbar
12
Lentamente en frigorífico
1' / 2'
En recipientes, cubiertos
de almíbar
12
Lentamente en frigorífico
Limpiar, lavar y dejar
secar
En recipientes, cubiertos
de azúcar
10 / 12
Lentamente en frigorífico
Fruta cocida
Cortar, cocinar y tamizar
En recipientes, agregar el
10% de azúcar
12
Lentamente en frigorífico
Jugos de fruta
Lavar, cortar y aplastar
En recipientes, azúcar
según los gustos
10 / 12
Lentamente en frigorífico
Coliflores
Partir y calentar in agua
y jugo de limon
2'
En bolsitas de politeno
12
Coles y coles de Bruselas
Limpiar y lavar (partir)
1' / 2'
En bolsitas de politeno
10 / 12
Guisantes
Pelar y lavar
2'
En bolsitas de politeno
12
No necesario
Judías verdes
Lavar y cortar en
pedacitos
2
En bolsitas de politeno
10 / 12
No necesario
Zanohorias, pimientos y nabos
Cortar en rebandanas,
pelar y lavar
3' / 4'
En bolsitas de politeno
12
No necesario
Setas y espárragos
Lavar y cortar
3' / 4'
En bolsitas o recipientes
6
A temperatura ambiente
Espinacas
Lavar y desmenuzar
2'
En bolsitas de politeno
12
A temperatura ambiente
Verduras varias para sopa
Lavar y cortar en
pedacitos
3'
En bolsitas en pequeñas
porciones
6/7
A temperatura ambiente
Tipo
Confección
Scottat Confección
Duración
(meses)
No necesario
A temperatura ambiente
Descongelación
Pan
En bolsitas de politeno
4
A temperatura ambiente
y en el horno
Tortas
En hojas de politeno
6
A temperatura ambiente
y cocer a 100/200°C
Nata
En recipientes de plástico
6
A temperatura ambiente
o en el frigorífico
Mantequilla
En el envuelto original y
en aluminio
6
En frigorífico
Corridas cocidas, sopa de
legumbres
Divididos en recipientes
de plástico o vidrio
3/6
A temperatura ambiente
o en agua caliente
Huevos
Congelar sin cáscara en
pequeños recipientes
10
A temperatura ambiente
o en el frigorífico
E
22
Como mantenerlo en buenas condiciones
Limpieza y cuidados particulares
Antes de limpiar el refrigerador desenchufar siempre
el aparato.
- Los materiales con los cuales ha sido fabricado su aparato
son higiénicos y no transmiten olores, pero para mantener
estas cualidades es necesario que los alimentos estén siempre protegidos y bien cerrados, para evitar manchas difíciles
de quitar o la formación de malos olores.
- Sólo agua y bicarbonato. Para limpiar el interior y el exterior usar una esponja con agua tibia y bicarbonato de sodio
que, además, es un buen desinfectante. Si no lo tiene en
casa se puede utilizar jabón neutro.
- Que cosa no usar. No usar nunca productos abrasivos, ni
lejía, ni amoníaco. Están totalmente prohibidos los solventes
y otros productos similares.
- Todo lo que se puede quitar, ponerlo en agua caliente con
jabón o detergente para vajillas. Antes de volver a ponerlos
en su lugar, enjuagarlos y secarlos bien.
- ¿Y para la parte posterior? Aquí se deposita y se concentra
el polvo, provocando algunos problemas para el buen funcionamiento del aparato. Usar la abertura larga de su aspiradora, a una potencia intermedia, para eliminarlo. ¡Y con
mucha delicadeza!
- Cuando está sin funcionar por mucho tiempo. Durante el
verano, si se decide no hacer funcionar el refrigerador, hay
que limpiarlo por dentro y dejar las puertas abiertas, de lo
contrario se formarán malos olores y mohos.
- Cómo sustituir la bombilla interior. En la parte posterior de
la caja del termostato se encuentra la lámpara de iluminación
interna. Si se debe sustituir, desconecte el aparato de la red
eléctrica, desenrosque la lámpara que no funciona y sustituirla
con otra cuya potencia no sea de más de 10 W actuando
según se indica en la fig. 4.
Fig. 4
23
E
Algunos problemas
El refrigerador no funciona.
Controlar si:
• el interruptor general del departamento está desconectado;
• la clavija no está correctamente introducida en la toma de
corriente;
• la toma de corriente no es eficiente; intentar conectar la
clavija a otra toma de corriente del local.
El refrigerador y el congelador enfrían poco.
Controlar si:
• las puertas no cierran bien o las juntas están gastadas;
• las puertas permanecen abiertas por mucho tiempo;
• el mando de regulación de la temperatura no está en la
posición correcta;
• el refrigerador o el congelador se han llenado excesivamente.
En el refrigerador los alimentos se congelan
demasiado.
Controlar si:
• el mando de regulación de la temperatura no está en la
posición correcta.
El motor funciona continuamente.
Controlar si:
• las puertas no están bien cerradas o han quedado abiertas
por mucho tiempo;
• el mando de regulación de la temperatura no está en la
posición correcta;
• la temperatura externa es muy alta.
El aparato emite demasiado ruido.
El gas refrigerante interno produce un pequeño ruido aún
cuando el compresor está detenido (no es un desperfecto).
Controlar si:
• El refrigerador no está en un lugar bien plano;
• ha sido instalado entre muebles u objetos que vibran o
emiten rumores.
E
24
Si, no obstante se hayan realizado todos los controles, el
aparato no funciona y el inconveniente detectado existe
todavía, llamar al Centro de Asistencia más cercano, comunicando las siguientes informaciones: el tipo de avería, la
sigla del modelo (Mod.) y los relativos números (S/N) escritos en la placa de características ubicada abajo y a la izquierda, junto al recipiente para verduras (ver los ejemplos en las
siguientes figuras).
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
N
Classe
No recurrir nunca a técnicos no autorizados y rechazar
siempre la instalación de repuestos no originales.
25
E
Áíôéóôñåøéìüôçôá áíïßãìáôïò èõñþí.
Reversing the door opening
Reversibilidad abiertura puertas
1
2
3
4
∅ 3mm
Merloni Elettrodomestici
02/2004 - 195046525.00
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.merloni.com
Download PDF

advertising