Philips DailyTouch GC502
DailyTouch
GC506
GC504
GC502
User manual
คมือผใช
Mode d’emploi
Hướng dẫn sử dụng
Petunjuk Penggunaan
使用手冊
사용 설명서
用户手册
Manual pengguna
Manual do utilizador
Manual del usuario
4
5
6
9
2
3
10
11
12
13
14
17
3
1
4
2
3
1
3
2
4
5
5
ENNote: Your appliance has been
designed to be used with tap
water. In case you live in an area with
hard water, fast scale build-up may
occur. Therefore, it is recommended
to use water without minerals,
such as distilled or purified water,
to prolong the lifetime of your
appliance. Do not put perfume,
vinegar, starch, descaling agents,
ironing aids or other chemicals in
the water tank, as your appliance is
not designed to work with these
chemicals. Never use scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as alcohol, petrol or
acetone to clean the appliance.
FRRemarque  : votre appareil a été
conçu pour être utilisé avec l’eau
du robinet. Si vous habitez dans
une région où l’eau est calcaire, un
dépôt de calcaire peut se former
rapidement. Il est donc recommandé
d’utiliser de l’eau sans minéraux,
comme de l’eau distillée ou purifiée,
pour prolonger la durée de vie
de votre appareil. Ne mettez pas
de parfum, de vinaigre, d’amidon,
d’agents de détartrage, de produits
d’aide au repassage ou d’autres
produits chimiques dans le réservoir
d’eau car votre appareil n’est pas
conçu pour fonctionner avec ces
produits chimiques. N’utilisez jamais
de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs
tels que de l’alcool, de l’essence ou
de l’acétone pour nettoyer l’appareil.
IDCatatan: Alat Anda dirancang untuk
digunakan dengan air keran. Jika
Anda tinggal di area dengan
kesadahan air yang sangat tinggi,
maka kerak akan cepat terbentuk.
Karena itu, disarankan untuk
menggunakan air suling untuk
memperpanjang masa pakai alat
Anda. Jangan memasukkan parfum,
6
cuka, kanji, zat pembersih kerak,
alat bantu penyetrikaan, atau bahan
kimia lainnya ke dalam tangki air,
karena alat Anda tidak dirancang
untuk digunakan dengan bahanbahan kimia ini. Jangan sekali-kali
menggunakan sabut gosok, bahan
pembersih abrasif atau cairan agresif
seperti alkohol, bensin atau aseton
untuk membersihkan alat.
KO
참고: 이 제품은 수돗물을
사용하도록 제작되었습니다.
사용 지역의 수돗물이 심한
경수일 경우 석회질이 더 빨리
생성될 수 있습니다. 따라서
제품 수명 연장을 위해 증류수나
정수된 물과 같이 미네랄 성분이
없는 물을 사용하는 것이
좋습니다. 제품의 정해진 용도에
맞지 않는 향수, 식초, 풀,
석회질 제거제, 다림질 보조제,
기타 화학 약품을 물탱크에
넣지 마십시오. 제품을 세척할
때 수세미, 연마성 세제나 알콜,
휘발유, 아세톤과 같은 강력
세제를 사용하지 마십시오.
MSNota: Perkakas anda telah direka
bentuk untuk digunakan dengan air
paip. Jika anda tinggal di kawasan
dengan air terlalu liat, pembentukan
karat yang cepat mungkin berlaku.
Maka, anda disyorkan menggunakan
air tanpa bahan galian, seperti
air suling atau air tulen untuk
memanjangkan hayat perkakas anda.
Jangan masukkan pewangi, cuka,
kanji, agen penyahkerak, bahan bantu
penyeterikaan atau bahan kimia lain
ke dalam tangki air kerana perkakas
anda tidak direka bentuk untuk
berfungsi dengan bahan-bahan kimia
ini. Jangan sekali-kali menggunakan
pad penyental, agen pembersih yang
melelas atau cecair yang agresif
seperti alkohol, petrol atau aseton
untuk membersihkan perkakas.
PT
ota: o seu aparelho foi concebido
N
para ser utilizado com água canalizada.
Se residir numa área com água dura,
poderá ocorrer uma acumulação
rápida de calcário. Neste caso,
recomendamos a utilização de água
sem minerais, como água destilada
ou purificada, para prolongar a vida
útil do seu aparelho. Não coloque
perfume, vinagre, goma, agentes
descalcificadores, produtos para
ajudar a engomar ou outros produtos
químicos no depósito da água, visto
que o seu aparelho não foi concebido
para funcionar com estes químicos.
Nunca utilize esfregões, agentes
de limpeza abrasivos ou líquidos
agressivos, tais como álcool, petróleo
ou acetona, para limpar o aparelho.
ES
ota: El aparato se ha diseñado
N
para utilizarse con agua del grifo.Si
vive en una zona con agua dura, la
cal se puede acumular rápidamente.
Por tanto, le recomendamos que
utilice agua desmineralizada, como
agua destilada o purificada, con
el fin de prolongar la vida útil del
aparato. No eche en el depósito
de agua perfume, vinagre, almidón,
productos desincrustantes, productos
que ayuden al planchado ni otros
productos químicos, ya que el aparato
no se ha diseñado para funcionar
con estos productos químicos. No
utilice estropajos, agentes abrasivos
ni líquidos agresivos, como alcohol,
gasolina o acetona, para limpiar el
aparato.
TH
หมายเหตุ: เครื่องของคุณไดรับการออกแบบมาใหใชกับ
นประปา หากคุณอาศัยอยในพื้นที่ที่นกระดางมาก
อาจเกิดตะกรันสะสมอยางรวดเร็ว ดังนั้น ขอแนะ
นำ�ใหใชนที่ไมมีเกลือแร เชน นกลั่นหรือนที่กรอง
แลวเพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่อง อยาใสนหอม,
นสมสายชู, แปง, สารขจัดตะกรัน, ผลิตภัณฑสำ�หรับ
การรีดผาหรือสารเคมีอื่นๆ ลงในแทงคน เนื่องจากเตา
รีดไมไดออกแบบมาใหใชกับสารเคมีเหลานี้ หามใชแผน
ใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง
เชน แอลกอฮอล นมัน หรืออะซีโทน ในการทำ�ความ
สะอาดเครื่อง
VI
Ghi chú: Thiết bị của bạn đã được
thiết kế để sử dụng nước máy. Nếu
bạn sống tại khu vực có nước rất
cứng, việc tích tụ cặn nhanh sẽ xảy
ra. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên
sử dụng nước không có khoáng chất,
chẳng hạn như nước cất hoặc nước
tinh khiết để kéo dài tuổi thọ của
thiết bị. Không được cho nước hoa,
giấm, chất hồ vải, chất tẩy cặn, chất
phụ trợ ủi hay những hóa chất khác
vào trong ngăn chứa nước, vì thiết bị
không được thiết kế hoạt động với
những loại hóa chất này. Không sử
dụng miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có
tính ăn mòn hoặc những chất lỏng
mạnh như là xăng hoặc axêtôn để
làm sạch.
ZH-S
注意:您的產品乃專為搭配自來
水使用而設計。如果您居住的地
區水質硬度高,可能快速堆積水
垢。建議您使用不含礦物質的水
質 (例如蒸餾水或純水),以延長
產品的使用壽命。因此,建議您
使用蒸餾水以延長產品的使用壽
命。請勿將香水、醋、燙衣漿、
除水垢劑、熨燙添加劑或其他化
學物質加入水箱中,因為本產品
的設計無法與這些化學物質一起
使用。切勿使用鋼絲絨、具磨蝕
性的清潔劑或侵蝕性的液體
(例如酒精、汽油或丙酮)
清潔本產品。
ZH-T
注意:根据设计,您的产品适合
使用自来水。如果您所居住的区
域水质非常硬,水垢积聚会非常
快。因此,建议使用不含矿物质
的水 (如蒸馏水或纯净水)以
延长产品的使用寿命。切勿将香
水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂
或其它化学品注入水箱内,因为
您的产品不适合使用这些化学
品。切勿使用钢丝绒、研磨性清
洁剂或腐蚀性液体(例如酒精、
汽油或丙酮)来清洁产品。
7
8
FA
AR
1
2
3
4
5
6
ENNote: The steam supply hose
becomes warm during steaming. This
is normal.
ESNota: El tubo de distribución
del vapor se calienta durante la
aplicación del vapor. Esto es normal.
FRRemarque  : le cordon d’arrivée
de la vapeur devient chaud pendant
le repassage à la vapeur.
Ce phénomène est normal.
TH
หมายเหตุ: สายไอนจะรอนขึ้นในขณะใชงาน ซึ่งเปน
IDCatatan: Selang pasokan uap
menjadi hangat selama penguapan.
Hal ini normal.
KO
참고: 스팀을 분사하는 동안
스팀호스가 따뜻해지는 것은
정상적인 현상입니다.
เรื่องปกติ
VI
Lưu ý: Vòi cung cấp hơi nước sẽ
nóng lên trong khi ủi. Điều này là
bình thường.
ZH-S
注意:蒸燙期間,蒸氣膠管溫度
會逐漸升高。這是正常現象。
ZH-T
注意:蒸汽熨烫期间,蒸汽输送
管会变热。这是正常现象。
MSNota: Hos bekalan stim menjadi
panas semasa menstim. Ini adalah
normal.
PTNota: o tubo flexível de
fornecimento de vapor aquece
durante a vaporização. Isto é normal.
1
FA
AR
2
3
9
10
1
2
3
1
2
3
4
5
6
GC506 Only
ENCaution: Do not attach or detach
the pleat maker while the steam is
on or the steamer head is hot.
FRAttention  : ne fixez et ne détachez
pas l’accessoire à plis lorsque de la
vapeur est produite ni lorsque la
tête du défroisseur est chaude.
ID
P erhatian: Jangan pasang atau lepas
pembuat limpitan saat uap menyala atau
kepala penyembur uap masih panas.
KO
주의: 스팀이 켜졌거나 스티머
헤드가 뜨거운 상태일 경우
주름선 생성기를 탈부착하지
마십시오.
MSAwas: Jangan pasang atau tanggalkan
pembuat lisu sewaktu stim dihidupkan
atau kepala penstim panas.
PT
uidado: não encaixar nem
C
desencaixar o acessório para pregas
enquanto o vapor estiver ligado ou a
cabeça do vaporizador estiver quente.
1
ESPrecaución: No coloque ni retire el
accesorio para pliegues mientras que
haya vapor en el aparato o el cabezal
del vaporizador esté caliente.
TH
คำ�เตือน: อยาประกอบหรือถอดประกอบอุปกรณทำ�รอย
จีบขณะที่ยังทำ�ไอนหรือหัวพนไอนยังรอน
VI
Cảnh báo: Đừng gắn hay tháo dụng
cụ xếp li khi đang có hơi nước hoặc
đầu bàn ủi hơi còn nóng.
ZH-S
警告:釋出蒸氣或蒸氣噴頭很燙
時,請勿安裝或拆下壓摺器。
ZH-T
注意:蒸汽已打开或蒸汽喷头很
烫时,不要安装或拆卸衣裤褶
线夹。
FA
AR
2
3
11
EN
Put the glove on the hand you are
using to hold a garment. The glove
protects your hand against the
steam from the steamer head.
ESPóngase el guante en la mano con
la que sujeta la prenda. El guante
protege la mano del vapor que
emite el cabezal del vaporizador.
FR
Mettez le gant sur la main que
vous utilisez pour tenir le vêtement.
Le gant protège votre main de la
vapeur s’échappant de la tête du
défroisseur.
TH
สวมถุงมือที่มือขางที่คุณถือเสื้อผา ถุงมือจะปกปองมือของ
ID
Kenakan sarung tangan pada tangan
yang digunakan untuk memegang
pakaian. Sarung tangan ini melindungi
tangan Anda dari uap yang keluar dari
kepala penyembur uap.
KO
의류를 잡는 손에는 장갑을 껴야
합니다. 장갑은 스팀기 헤드에서
나오는 스팀으로 손에 화상을
입지 않도록 보호합니다.
MS
Pakai sarung tangan pada tangan
yang anda gunakan untuk memegang
pakaian. Sarung tangan melindungi
tangan anda daripada stim daripada
kepala penstim.
PT
Coloque a luva na mão que está
a utilizar para segurar uma peça
de roupa. A luva protege a sua
mão contra o vapor da cabeça do
vaporizador.
1
12
คุณจากไอนที่พนออกมาจากหัวพนไอน
VI
Đeo găng tay vào tay bạn sử dụng
để giữ quần áo. Găng tay bảo vệ tay
bạn tránh hơi nước từ đầu bàn ủi.
ZH-S
將手套穿戴在要固定衣物的那一
隻手。手套可以保護您的手不被
蒸氣噴頭的蒸氣燙傷。
ZH-T
将防烫手套戴在拿着衣物的手
上。防烫手套可保护您的手不被
蒸汽喷头所喷出的蒸汽烫伤。
FA
AR
ENNote: Clean the appliance and wipe
any deposits off the steamer head
with a damp cloth and non-abrasive
liquid cleaning agent.
ES
ota: Limpie el aparato y elimine las
N
impurezas del cabezal del vaporizador
con un paño húmedo y un producto
de limpieza líquido no abrasivo.
FRRemarque  : nettoyez l’appareil et
essuyez les dépôts de la tête du
défroisseur avec un chiffon humide
et un détergent liquide non abrasif.
TH
หมายเหตุ: ทำ�ความสะอาดเครื่องและเช็ดคราบสกปรก
ID
atatan: Bersihkan alat dan seka
C
sisa kotoran yang keluar dari kepala
penyembur uap dengan kain lembap
dan bahan pembersih cair non-abrasif.
KO
참고: 제품을 세척하고 젖은
천에 비마모성 액체 세제를 묻혀
스티머 헤드에 묻은 불순물을
닦아내십시오.
MS
Nota: Bersihkan perkakas dan sapu
sebarang mendapan daripada kepala
penstim dengan kain lembap dan
agen pencuci cecair tidak melelas.
PT
ออกจากหัวพนไอนดวยผาชุบนหมาดและนยา
ทำ�ความสะอาดที่ไมทำ�ใหเกิดการกัดกรอน
VI
Lưu ý: Lau chùi thiết bị và lau sạch
các chất bụi bẩn khỏi đầu bàn ủi
bằng một miếng vải ẩm và chất tẩy
rửa không mang tính ăn mòn.
ZH-S
注意:請使用濕布和非磨蝕性的
液態清潔劑清潔產品,並擦掉蒸
氣噴頭上所有的沉澱物。
ZH-T
注意:用湿布和非腐蚀性液体清
洁剂清洁本产品,并擦去蒸汽喷
头中的沉积物。
FA
Nota: limpe o aparelho e remova
quaisquer depósitos na cabeça do
vaporizador com um pano húmido e
um detergente líquido não abrasivo.
1
3
AR
2
4
13
1
2
3
5
8
14
4
6
7
9
EN
Calc cleaning removes scale and
impurities trapped inside the
steamer after prolonged use. We
recommend calc cleaning every
month. If necessary, repeat the steps
for more thorough cleaning. Make
sure there is some water in the
water tank before you start calc
cleaning.
FR
Le détartrage élimine les résidus
de calcaire et les impuretés piégés
dans le défroisseur après une
utilisation prolongée. Nous vous
recommandons de détartrer
l’appareil une fois par mois. Si
nécessaire, répétez la procédure
pour un nettoyage en profondeur.
Assurez-vous que le réservoir
d’eau contient de l’eau avant de
commencer le détartrage.
ID
Pembersih kerak menghilangkan
kerak dan kotoran yang terjebak di
dalam penyembur uap setelah sekian
lama digunakan. Kami menyarankan
untuk membersihkan kerak setiap
bulan. Jika perlu, ulangi langkahlangkah ini untuk membersihkan
lebih saksama. Pastikan air dalam
tangki air cukup sebelum Anda mulai
membersihkan kerak.
KO
석회질 세척은 장시간 사용 후
스티머 안에 갇혀 있는 석회질
및 불순물을 제거합니다. 매달
석회질 세척을 권장합니다.
필요한 경우, 더욱 깨끗하게
청소할 수 있도록 단계를
반복합니다. 석회질 세척을
시작하기 전에 물탱크에 물이
약간 있어야 합니다.
MS
Pembersihan kerak mengalih keluar
kerak dan bendasing terperangkap di
dalam penstim selepas penggunaan
berpanjangan. Kami mengesyorkan
pembersihan kerak pada setiap
bulan. Jika perlu, ulang langkah untuk
pembersihan yang lebih menyeluruh.
Pastikan terdapat sedikit air di dalam
tangki air sebelum anda memulakan
pembersihan kerak.
PT
A limpeza do calcário remove
calcário e impurezas acumulados no
interior do vaporizador depois de
um uso prolongado. Recomendamos
a limpeza do calcário todos os
meses. Se necessário, repita os
passos para uma limpeza mais
cuidada. Certifique-se de que existe
água no depósito de água antes de
iniciar a limpeza de calcário.
ESLa eliminación de la cal elimina
las impurezas que quedan
dentro del vaporizador tras un
período de tiempo prolongado.
Le recomendamos que limpie los
depósitos de cal cada mes. De ser
necesario, repita los pasos para
conseguir una limpieza en mayor
profundidad. Asegúrese de que
quede agua en el depósito de
agua antes de comenzar con la
eliminación de la cal.
TH
การขจัดตะกรันและสิ่งสกปรกที่ติดอยภายในเครื่องพน
ไอนภายหลังการใชงานเปนระยะเวลานาน เราขอแนะ
นำ�ใหขจัดตะกรันทุกเดือน หากจำ�เปน ใหทำ�ซขั้นตอน
ตางๆ เพื่อใหทำ�ความสะอาดไดทั่วถึงยิ่งขึ้น ตรวจสอบ
ใหแนใจวามีนอยในแทงคนกอนที่จะเริ่มการทำ�ความ
สะอาดและขจัดตะกรัน
15
VI
Chức năng làm sạch cặn bám loại
bỏ cặn bám và chất bẩn kẹt lại bên
trong bàn ủi hơi sau một thời gian
dài sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn
thực hiện việc làm sạch cặn bám
hàng tháng. Nếu cần, thực hiện lại
các bước để làm sạch kỹ hơn. Đảm
bảo rằng vẫn còn một chút nước
trong ngăn chứa nước trước khi bắt
đầu làm sạch cặn bám.
ZH-S
抗鈣除垢功能可去除長時間使用
後滯留在蒸氣掛燙機內的水垢和
雜質。我們建議每月進行除垢清
理,如有需要,請重複清潔步驟
以達到更徹底的效果。請先確認
水箱中有一些水,再開始除垢。
ZH-T
长期使用后,除垢操作可去除蒸
汽挂烫机内积聚的水垢和杂质。
我们建议每月除垢一次。如有必
要,请重复除垢步骤,进行更为
彻底的清洁。开始除垢之前,要
确保水箱中存有少量水。
16
FA
AR
EN
Always empty the water tank after
usage, to prevent calc build-up and
maintain good steam performance.
TH
เทนออกจากแทงคเมื่อใชงานเสร็จทุกครั้ง เพื่อปองกัน
FR
VI
Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn chứa
nước sau khi sử dụng, để tránh tích
tụ cặn và duy trì hiệu suất hơi nước
thích hợp.
idez toujours le réservoir d’eau
V
après utilisation pour éviter la
formation de dépôts de calcaire et
conserver une bonne production
de vapeur.
ID
Selalu kosongkan tangki air setelah
penggunaan untuk mencegah
penumpukan kerak dan menjaga
kinerja uap yang baik.
KO
사용 후에는 석회질 축적을
방지하고 스팀 성능을 최상으로
유지하기 위해 물탱크를 항상
비우십시오.
MS
Kosongkan tangki air setiap
kali selepas penggunaan untuk
menghindarkan penokokan kerak dan
mengekalkan prestasi stim yang baik.
การสะสมตะกรันและคงประสิทธิภาพการทำ�งานของ
เครื่อง
ZH-S
每次使用後請務必清空水箱,以
避免鈣質堆積並維持良好的蒸氣
效能。
ZH-T
使用后务必将水箱倒空,以防止
水垢的形成并保持良好的蒸汽
性能。
FA
AR
PT
Esvazie sempre o depósito da
água após a utilização para evitar
a acumulação de calcário e para
manter um bom desempenho de
vapor.
ESVacíe siempre el depósito de agua
después de usarlo para evitar que la
cal se acumule y conseguir un buen
rendimiento del vapor.
17
18
1
2
4
5
3
4239.000.8583.4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement