Philips BT1005/10, BT1005 User manual

Philips BT1005/10, BT1005 User manual
Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
2
7
5
3
1,5
2
2
BT1005, BT1000
3
--
1
1
4
2
7
5
13
15
5
6
----
7
2
8
9
---
1
--
10
11
12
---
--
ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/
welcome.
Important safety information
Read this important information carefully before you use
the appliance and its accessories and save it for future
reference. The accessories supplied may vary for different
products.
--
4222.002.8634.1
Warning
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
--
Always check the appliance before you use it. Do not
use the appliance if it is damaged, as this may cause
injury. Always replace a damaged part with one of
the original type.
Caution
This appliance is not washable. Never immerse the
appliance in water and do not rinse it under the
tap (Fig. 1).
Only use this appliance for its intended purpose
as shown in the user manual.
For hygienic reasons, the appliance should only be
used by one person.
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol
or acetone to clean the appliance.
Only operate the appliance on 1.5V LR6 AA
batteries.
Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
Do not expose the appliance to direct sunlight.
Remove batteries from the appliance if you are not
going to use it for some time.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
General
Maximum noise level: Lc = 75dB(A)
Preparing for use
Placing the batteries
1Open the battery holder and put the batteries into
the battery holder.  (Fig. 2)
Make sure your hands are dry when inserting
the batteries.
Make sure the + and - poles of the batteries point in the
right direction.
2Close the battery holder.
Using the appliance
When you trim for the first time, be careful and test the
appliance on a small part of your arm or leg. Do not
move the trimmer too fast, make smooth and gentle
movements.
Trimming with comb
1Slide the comb to the desired hair length (Fig. 3).
The hair length in millimeters appears in the window in
the centre of the comb.
Note:When you trim for the first time, start at the highest
length setting to familiarise yourself with the appliance.
2Switch on the appliance.
3Place the trimmer on the skin.
4Move the trimmer slowly over the skin against
the direction of the hair growth while pressing it
lightly (Fig. 4).
Make sure the flat surface of the comb always stays in
contact with the skin.
If a lot of hair has accumulated in the comb:
1Make sure the appliance is switched off.
2Slide the comb to the highest setting and
pull it off the appliance (Fig. 5).
Never pull off the comb at the flexible top part, always
pull it off at the bottom part.
3Blow and/or shake the hairs out of the comb (Fig. 6).
Trimming without comb
Use the trimmer without comb to trim full bears and
single hairs.
Note:The comb keeps the cutting unit at a certain distance
from the skin. If you use the trimmer without comb, the hair
will be cut off at the point where the cutting unit touches
the hair.
1Switch on the appliance.
2Make well-controlled movements. Touch the hair
lightly with the trimmer.  (Fig. 7)
Cleaning
Never use compressed air, scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such as petrol
or acetone to clean the appliance.
1Switch off the appliance.
2If the comb is on the appliance, pull it off.
3Flip the cutting unit open.
4Clean the cutting unit and the hair chamber with
the brush supplied.  (Fig. 8)
5Close the cutting unit by pushing it back onto the
appliance (‘click’).
Replacement
If the cutting unit is damaged or worn, always replace it
with the original Philips cutting unit.
1Flip the cutting unit open.
2Remove the old cutting unit by pulling it upwards.
3Place the two lugs of the new cutting unit into the
guiding slots.  (Fig. 9)
4Push the cutting unit onto the appliance
(‘click’) (Fig. 10).
Recycling
----
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU) (Fig. 11).
This symbol means that this product contains batteries
which shall not be disposed of with normal household
waste (2006/66/EC) (Fig. 12).
Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products and
batteries. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human
health.
--------
Removing disposable batteries
To remove disposable batteries, see the instructions
for placing and/or removing batteries in the user manual.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or read the
worldwide guarantee leaflet.
Guarantee restrictions
Cutting units are not covered by the terms of the
international guarantee because they are subject to wear.
ČEŠTINA
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti
Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou
Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.philips.com/welcome.
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
Dodané příslušenství se může u různých výrobků lišit.
--
--
--
Varování
Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj
používat jedině v případě, že jsou pod dohledem
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje
a rozumí všem rizikům spojeným s používáním
přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
Přístroj před použitím zkontrolujte. Nepoužívejte
jej, pokud je poškozený. Mohlo by dojít ke zranění.
Poškozené části vždy vyměňte za původní typ.
Upozornění
Tento přístroj není omyvatelný. Přístroj nikdy
neponořujte do vody ani jej neproplachujte pod
tekoucí vodou (Obr. 1).
--
--
Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je
určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
Z hygienických důvodů by měla přístroj používat
pouze jedna osoba.
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch,
kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky,
jako je například benzín nebo aceton.
Přístroj napájejte pouze 1,5V bateriemi typu LR6 AA.
Přístroj používejte a uchovávejte při teplotě mezi
15 °C a 35 °C.
Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu.
Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte
z něj baterie.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám
a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Obecné informace
Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB (A)
Příprava k použití
Vkládání baterií
1Otevřete držák baterie a vložte do něj
baterie. (Obr. 2)
Při vkládání baterií musíte mít suché ruce.
Zkontrolujte správné umístění pólů + a -.
2Zavřete držák baterie.
Použití přístroje
Pokud zastřihujete poprvé, buďte opatrní a otestujte
přístroj na malé části na ruce nebo na noze. Nepohybujte
zastřihovačem příliš rychle; pohyby by měly být plynulé
a jemné.
Zastřihování s hřebenovým nástavcem
1Hřeben nastavte na požadovanou délku
střihu (Obr. 3).
Délka střihu v milimetrech se zobrazí v okénku uprostřed
hřebenu.
Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte
s maximálním nastavením délky, abyste si práci s přístrojem
vyzkoušeli.
2Zapněte přístroj.
3Přiložte zastřihovač k pokožce.
4Zastřihovačem zvolna pohybujte po pokožce proti
směru růstu chloupků a jemně jej přitlačte (Obr. 4).
Dbejte na to, aby plochý povrch hřebene zůstal vždy
v kontaktu s pokožkou.
Když se v hřebenu nahromadí
hodně vlasů:
1Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2Posuňte hřeben do nejvyšší polohy a sejměte jej
z přístroje (Obr. 5).
zabránit negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví.
Hřeben nikdy nevytahujte z flexibilní horní části, ale
vždy jen z dolní části.
Likvidace baterií
3Vyfoukněte nebo vyklepejte vlasy z hřebenu (Obr. 6).
Informace o likvidaci baterií naleznete v pokynech pro
vložení a vyjmutí baterií v uživatelské příručce.
Zastřihování bez hřebenového nástavce
Ke stříhání plnovousu a jednotlivých vousů použijte
zastřihovač bez zastřihovacího hřebene.
Poznámka: Hřeben udržuje střihací jednotku v určité
vzdálenosti od pokožky. Když použijete zastřihovač bez
hřebenu, vlasy budou zastřiženy v místě, kde se střihací
jednotka dotýká vlasů.
Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na webových
stránkách společnosti Philips www.philips.com/
support nebo záručním listu s celosvětovou platností.
Omezení záruky
Na střihací jednotku se nevztahují podmínky mezinárodní
záruky, neboť podléhá opotřebení.
1Zapněte přístroj.
EESTI
2Pohyby přístroje mějte stále pod kontrolou a vousů
se zastřihovačem jen lehce dotýkejte. (Obr. 7)
Čištění
K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch,
kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky,
jako je například benzín nebo aceton.
1Přístroj vypněte.
2Pokud je hřeben na přístroji, sejměte jej.
3Otevřete střihací jednotku.
4Vyčistěte střihací jednotku a prostor pro ustřižené
vlasy dodaným kartáčkem. (Obr. 8)
5Střihací jednotku zavřete zatlačením zpět na
přístroj (ozve se „klapnutí“).
Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast kasutama Philipsit!
Philipsi tootetoe paremaks kasutamiseks registreerige
oma toode saidil www.philips.com/welcome.
Tähtis ohutusalane teave
Enne seadme ja selle tarvikute kasutamist lugege oluline
teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
Kaasasolevad tarvikud võivad erinevate toodete puhul
olla erinevad.
--
Výměna
Je-li střihací jednotka poškozená nebo opotřebená, vždy
ji vyměňte pouze za originální střihací jednotku Philips.
1Otevřete střihací jednotku.
2Nadzvednutím vyjměte starou stříhací jednotku.
--
3Umístěte obě příchytky nové stříhací jednotky
do vodicích drážek. (Obr. 9)
4Zasuňte stříhací jednotku na přístroj
(ozve se „klapnutí“) (Obr. 10).
Recyklace
----
Tento symbol znamená, že výrobek nelze
likvidovat s běžným komunálním odpadem
(2012/19EU) (Obr. 11).
Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje
baterie, které nelze likvidovat s běžným komunálním
odpadem (2006/66/ES) (Obr. 12).
Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a baterií. Správnou likvidací pomůžete
-----
--
Hoiatus
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega
isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud
juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad
mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma
järelevalveta puhastada ega hooldada.
Kontrollige alati enne seadme kasutamist selle
korrasolekut. Ärge kasutage kahjustatud seadet,
sest see võib põhjustada vigastusi. Vahetage alati
kahjustatud osa originaalvaruosa vastu välja.
Ettevaatust
See seade pole pestav. Ärge kunagi kastke seadet
vette ega loputage seda kraani all (Jn 1).
Kasutage seda seadet üksnes selleks ettenähtud
otstarbel kasutusjuhendi kohaselt.
Hügieenilistel põhjustel peaks seadet ainult
üks isik kasutama.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks
suruõhku, küürimiskäsna, abrasiivseid
puhastusvahendeid ega ka sööbivaid vedelikke
nagu bensiin või atsetoon.
Kasutage seadet ainult 1,5 V LR6 AA-tüüpi
patareidega.
----
--
--
Kasutage ja hoidke seadet temperatuurivahemikus
15°C—35°C.
Ärge jätke seadet päikese kätte.
Eemaldage patareid seadmest, kui te ei kavatse seda
mõni aeg kasutada.
Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
Üldteave
Maksimaalne müratase: Lc=75 dB(A)
Kasutamiseks valmistumine
Patareide paigaldamine
1Avage patareipesa ning pange patareid
patareipessa.  (Jn 2)
Enne patareide sisestamist veenduge, et teie käed on
kuivad. Veenduge, et patareide + ja - poolused oleksid
õigesti suunatud.
2Sulgege patareipesa.
Seadme kasutamine
Kui piirate habet esmakordselt, olge ettevaatlik ja proovige
seadet kasutada esialgu väiksel nahapinnal kas oma käel
või jalal. Ärge liigutage piirlit liiga kiiresti. Tehke sujuvaid ja
õrnu liigutusi.
Piiramine kammiga
1Libistage juhtkamm soovitud karvapikkuse
seadistusele (Jn 3).
Karvapikkus millimeetrites kuvatakse aknas kammi keskel.
Märkus: Esmakordselt piirates alustage seadmega
harjumiseks maksimaalsest seadistusest.
2Lülitage seade sisse.
3Pange piirel vastu nahka.
4Liigutage piirlit aeglaselt mööda nahka vastupidiselt
karvakasvu suunale (Jn 4).
Veenduge, et juhtkammi sile pind jääks alati vastu nahka.
Kui kammi on kogunenud suur hulk karvu,
toimige järgmiselt.
1Veenduge, et seade on välja lülitatud.
2Lükake kamm kõrgeimale seadistusele ja tõmmake
see seadme küljest ära (Jn 5).
Ärge kunagi tõmmake kammi painduvast ülemisest
osast, vaid alumisest osast.
3Puhuge ja/või raputage karvad kammilt maha (Jn 6).
Piiramine ilma kammita
Üksikute juuksekarvade ja täishabeme piiramiseks
kasutage piirlit ilma kammita.
Märkus: Juhtkamm hoiab lõikepead nahast kindlas
kauguses. Kui kasutate piirlit ilma kammita, lõigatakse karvu
punktis, kus lõikepea ots vastu karvu puutub.
1Lülitage seade sisse.
Garantii ja tugi
Kui vajate teavet või abi, külastage palun Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne
garantiileht.
Garantiipiirangud
Lõikepead pole rahvusvaheliste garantiitingimustega
reguleeritud, sest need on kuluvad osad.
2Tehke piirliga täpseid liigutusi. Puudutage piirliga
õrnalt karvu.  (Jn 7)
MAGYAR
Puhastamine
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku,
küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka
sööbivaid vedelikke nagu bensiin või atsetoon.
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét
a www.philips.com/welcome oldalon.
1Lülitage seade välja.
2Kui kamm on seadme küljes, tõmmake see seadme
küljest ära.
3Liigutage lõikepea avatud asendisse.
4Puhastage lõikepea ja karvakamber kaasasoleva
harja abil.  (Jn 8)
5Lõiketerade tagasipanemisel suruge need
lukustumiseni (kuulete klõpsatust) seadmele.
Fontos biztonsági tudnivalók
A készülék és tartozékainak használata előtt figyelmesen
olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi
használatra. A mellékelt tartozékok termékenként
különbözők lehetnek.
--
Osade vahetamine
Kui lõiketera on kahjustatud või kulunud, asendage see
alati Philipsi originaalse lõikepeaga.
1Liigutage lõikepea avatud asendisse.
2Eemaldage vana lõikepea, tõmmates seda ülespoole.
3Asetage uue lõikepea kaks nukki juhtsoontesse.  (Jn 9)
4Vajutage lõikepea seadmele (kuulete
klõpsatust) (Jn 10).
--
Ringlussevõtt
----
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata
tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL) (Jn 11).
See sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisid,
mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka
(2006/66/EÜ) (Jn 12).
Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete
ning patareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.
Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida
võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks vaadake
kasutusjuhendist patareide paigaldamise ja/või
eemaldamise juhiseid.
-----
----
Figyelmeztetés
A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező, vagy a készülék működtetésében
járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék
biztonságos működtetésének módját és az azzal járó
veszélyeket. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak
a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják
a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói
karbantartást rajta.
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha megsérült, mert az
sérüléshez vezethet. Minden esetben eredeti típusúra
cserélje ki a sérült alkatrészt.
Figyelmeztetés!
A készülék nem mosható. Ne merítse a készüléket
vízbe, és ne öblítse le vízcsap alatt (ábra 1).
A készüléket csak a használati útmutatóban jelzett
rendeltetésszerű célra használja.
A készüléket higiéniai okokból csak egy személy
használhatja.
A készülék tisztításához ne használjon sűrített
levegőt, dörzsszivacsot, maró hatású tisztítószert vagy
súrolószert
(pl. benzin vagy aceton).
A készülék működtetéséhez kizárólag 1,5 V LR6 AA
elemeket használjon.
A készüléket 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten
tárolja és használja.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
--
--
--
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket,
vegye ki az elemeket.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre
érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak
megfelel.
Általános információk
Maximum zajszint: Lc = 75 dB (A)
Előkészítés a használatra
Az elemek behelyezése
1Nyissa ki az elemtartót, és helyezze bele az
elemeket.  (ábra 2)
Az elemek behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a keze
száraz legyen.
Ügyeljen arra, hogy az elemek + és - pólusai a megfelelő
irányban legyenek.
2Zárja be az elemtartót.
A készülék használata
Ha először végez vágást, legyen óvatos, és próbálja ki
a készüléket karjának vagy lábának egy kisebb részén.
Ne mozgassa a vágókészüléket túl gyorsan, egyenletes
és finomabb mozdulatokat végezzen csak.
Formázás a formázófésűvel
1Csúsztassa a fésűt a kívánt szőrhossznak megfelelő
pozícióba (ábra 3).
A szőrhossz megjelenik mm-ben megadva a fésű közepén
található ablakban.
Megjegyzés: Ha először végez szőrzetvágást a készülékkel,
kezdjen a legnagyobb hosszbeállítással, hogy megismerkedjen
a készülék használatával.
2Kapcsolja be a készüléket.
3Nyomja rá a vágókészüléket a bőrére.
4A vágókészüléket lassan, enyhén a bőrre
nyomva mozgassa, a szőr növekedési irányával
ellentétesen (ábra 4).
Ügyeljen, hogy a fésű lapos felülete mindig érintkezzen
a bőrfelülettel.
Ha már sok szőrszál gyűlt össze a fésűben:
1Kapcsolja ki a készüléket.
2A fésűt csúsztassa a legmagasabb fokozatra, majd
húzza le a készülékről (ábra 5).
Soha ne a rugalmas tetejénél fogva húzza a fésűt;
mindig az alsó részénél fogva húzza le.
3Fújja és/vagy rázza le a szőrszálakat
a fésűről (ábra 6).
Vágás fésű nélkül
A teljes szakáll formázásához, illetve egy-egy szőrszál
levágásához a fésűtartozék nélkül használja a készüléket.
Megjegyzés: A fésű egy adott távolságra tartja
a vágóegységet a bőrtől. Ha fésű nélkül használja
a vágókészüléket, a szőrszálat ott vágja el, ahol
a vágóegység a hajhoz ér.
1Kapcsolja be a készüléket.
2Mozdulatai legyenek pontosak, a szőrszálakat
könnyedén érintse a készülékkel.  (ábra 7)
Tisztítás
A készülék tisztításához ne használjon sűrített
levegőt, dörzsszivacsot, maró hatású tisztítószert vagy
súrolószert (pl. benzin vagy aceton).
Az egyszer használatos elemek eltávolítása
Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd az
akkumulátorok behelyezésével és/vagy eltávolításával
kapcsolatos részeket a használati útmutatóban.
Garancia és terméktámogatás
Ha információkra vagy támogatásra van szüksége, kérjük,
keresse fel a Philips weboldalát a www.philips.com/
support helyen vagy olvassa el a világszerte érvényes
garancialevélen.
A garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak
a vágóegységekre, mivel azok fogyóeszközök.
LIETUVIŠKAI
1Kapcsolja ki a készüléket.
2Ha a fésű a készüléken van, húzza le.
3Kipattintással nyissa ki a vágóegységet.
4Tisztítsa meg a vágóegységet és a szőrgyűjtő
kamrát a tartozék kefével.  (ábra 8)
5Zárja be a vágóegységet úgy, hogy kattanásig
visszapattintja a készülékre.
Csere
Ha a vágóegység megsérült vagy elhasználódott,
akkor mindig eredeti Philips vágóegységgel cserélje ki.
1Kipattintással nyissa ki a vágóegységet.
Įvadas
Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“
svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Svarbi saugos informacija
Prieš pradėdami naudotis prietaisu ir jo priedais atidžiai
perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes
jos gali prireikti ateityje. Su skirtingais gaminiais pateikiami
priedai gali skirtis.
--
2A régi vágóegységet húzza felfele, majd
vegye ki.
3Tegye az új vágóegység két nyelvét
a hornyokba.  (ábra 9)
4Kattanásig nyomja rá a vágóegységet
a készülékre (ábra 10).
--
Újrahasznosítás
---
--
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU) (ábra 11).
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékben
található akkumulátorok nem kezelhetők normál
háztartási hulladékként (2006/66/EC)
(ábra 12).
Kövesse az elektromos és elektronikus termékek
és akkumulátorok külön történő hulladékgyűjtésére
vonatkozó helyi előírásokat és szabályokat.
A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzésében.
-------
Įspėjimas
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai
yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu
ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų
prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams
negalima žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama
valyti ir taisyti prietaisą be suaugusiųjų priežiūros.
Prieš naudodami prietaisą, visada jį patikrinkite.
Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas, nes
galite susižeisti. Pažeistas detales visada pakeiskite
originaliomis dalimis.
Dėmesio
Šis prietaisas neplaunamas. Niekada nemerkite
prietaiso į vandenį ir neskalaukite jo po iš čiaupo
tekančiu vandeniu (Pav. 1).
Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip parodyta
naudotojo vadove.
Higienos sumetimais prietaisu naudotis turėtų tik
vienas asmuo.
Prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro,
šiurkščių kempinių, šlifuojančių valymo priemonių
arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino ar acetono.
Prietaisui naudokite tik 1,5 V LR6 AA baterijas.
Laikykite prietaisą nuo 15 iki 35 °C temperatūroje.
---
--
--
Nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
Jei ketinate ilgesnį laiką nesinaudoti prietaisu, išimkite
baterijas.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus
ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Bendrasis aprašymas
Maksimalus triukšmo lygis: LC = 75 dB [A]
Paruošimas naudojimui
Baterijų įdėjimas
1Atidarykite baterijų laikiklį ir į jį įdėkite
baterijas.  (Pav. 2)
Prieš dėdami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos yra
sausos. Įsitikinkite, kad maitinimo elementų „+“ ir „-“
poliai orientuoti reikiamomis kryptimis.
2Uždarykite baterijų laikiklį.
Prietaiso naudojimas
Jei kerpatės barzdą pirmą kartą, būkite atsargūs ir
išmėginkite prietaisą mažame rankos ar kojos plote.
Nebraukykite kirptuvu per greitai. Judesiai turi būti
tolygūs ir švelnūs.
Kirpimas šukomis
1Pastumkite šukas iki norimo kirpimo ilgio (Pav. 3).
Plaukų ilgis milimetrais rodomas šukų centre esančiame
langelyje.
Pastaba. Kirpdami pirmą kartą pradėkite nuo didžiausio
nustatymo, kad išsiaiškintumėte, kaip veikia prietaisas.
2Įjunkite prietaisą.
3Priglauskite kirptuvą prie odos.
4Nestipriai spausdami, lėtai braukite kirptuvu per
odą prieš plaukų augimo kryptį (Pav. 4).
Stenkitės, kad šukų plokščiasis paviršius visada liestųsi prie
odos.
Jei šukose susikaupė daug plaukų:
Kirpimas be šukų
Kirptuvą be kirpimo šukų galite naudoti kirpdami ir visą
barzdą, ir pavienius plaukelius.
Pastaba. Šukomis išlaikomas reikiamas kirpimo įtaiso
atstumas iki odos. Jei kirptuvą naudosite be šukų, plaukai
bus kerpami toje vietoje, kurioje kirpimo įtaisas prisilies
prie plauko.
1Įjunkite prietaisą.
2Judesiai turi būti užtikrinti ir kontroliuojami.
Vos lieskite plaukus kirptuvu.  (Pav. 7)
Valymas
Prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro,
šiurkščių kempinių, šlifuojančių valymo priemonių
arba ėsdinančių skysčių, pvz., benzino ar acetono.
1Išjunkite prietaisą.
2Jei ant prietaiso uždėtos šukos, nuimkite jas.
3Lenkdami atidarykite kirpimo įtaisą.
4Pridedamu šepetėliu išvalykite kirpimo įtaisą ir
plaukų skyrelį.  (Pav. 8)
5Kirpimo įtaisą uždarykite paspausdami jį prietaiso
link (turi pasigirsti spragtelėjimas).
Pakeitimas
Jei kirpimo įtaisas sugadinamas ar susidėvi, būtinai
jį pakeiskite originaliu „Philips“ kirpimo įtaisu.
1Lenkdami atidarykite kirpimo įtaisą.
2Išimkite seną kirpimo įtaisą patraukdami
jį aukštyn.
3Abi naujojo kirpimo įtaiso rankenėles įstatykite
į kreipiamąsias angas.  (Pav. 9)
4Pastumkite kirpimo įtaisą atgal ant prietaiso
(turi pasigirsti spragtelėjimas) (Pav. 10).
Perdirbimas
--
1Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
2Pastumkite šukas į didžiausią nustatymą ir
traukdami nuimkite nuo prietaiso (Pav. 5).
Niekada netraukite šukų už lanksčios viršutinės dalies,
visada traukite laikydami už apatinės dalies.
3Plaukus nuo šukų nupūskite ir (arba)
nukratykite (Pav. 6).
---
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES) (Pav. 11).
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, nes
jame yra baterijų (2006/66/EB) (Pav. 12).
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos
gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamas tokių
gaminių utilizavimas padės išvengti neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Panaudotų baterijų išėmimas
Jei norite išimti panaudotas baterijas, žiūrėkite naudotojo
vadove pateikiamus nurodymus, kaip įdėti ir (arba)
išimti baterijas.
Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite „Philips“
svetainėje adresu www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos
lankstinuką.
Garantijos apribojimai
Kirpimo įtaisams netaikomos tarptautinės garantijos
sąlygos, nes šios dalys dėvisi.
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas,
reģistrējiet izstrādājumu vietnē
www.philips.com/welcome.
Svarīga drošības informācija
Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet
šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Piegādātie
piederumi var atšķirties dažādiem produktiem.
--
--
-------
Brīdinājums!
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu
ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces
tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, jo varat gūt traumas.
Vienmēr nomainiet bojātu detaļu pret oriģinālu
detaļu.
Ievērībai
Šo ierīci nevar mazgāt. Nekad neiegremdējiet ierīci
ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī (Zīm. 1).
Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajiem mērķiem,
kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Ievērojot higiēnas prasības, ierīci ir ieteicams lietot
tikai vienam cilvēkam.
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu,
tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
Darbiniet ierīci, tikai izmantojot vienu
1,5 V LR6 AA bateriju.
Izmantojiet un glabājiet ierīci 15–35 °C temperatūrā.
---
--
--
Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
Ja negrasāties ierīci izmantot kādu laiku, izņemiet
baterijas no ierīces.
Piezīme: Ķemme nodrošina noteiktu asmeņu bloka attālumu
līdz ādai. Ja izmantojat trimmeri bez ķemmes, matiņi tiks
apgriezti līdz vietai, kur asmeņu bloks saskaras ar matiņiem.
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem
standartiem un noteikumiem, kas attiecas
uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
1Ieslēdziet ierīci.
Vispārīgi
Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 75 dB(A)
Sagatavošana lietošanai
Bateriju ievietošana
Tīrīšana
Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu,
tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
2Aizveriet bateriju turētāju.
5Aizveriet asmeņu bloku, uzspiežot to uz ierīces
(atskan klikšķis).
Apgriešana ar ķemmi
1Bīdiet ķemmi līdz vēlamajam matiņu
garumam (Zīm. 3).
Matiņu garums milimetros redzams lodziņā ķemmes
centrā.
Piezīme: Ja apgriežat matus pirmoreiz, sāciet ar vislielāko
garuma iestatījumu, lai iepazītos ar ierīces darbību.
2Ieslēdziet ierīci.
3Novietojiet trimmeri uz ādas.
4Lēni virziet trimmeri pa ādu pretēji matiņu augšanas
virzienam, vienlaicīgi nedaudz piespiežot (Zīm. 4).
Nodrošiniet, lai ķemmes plakanā virsma vienmēr būtu
saskarē ar ādu.
Ja ķemmē ir uzkrājies liels matu daudzums:
1Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
2Virziet ķemmi līdz lielākajam iestatījumam un
noņemiet no ierīces (Zīm. 5).
Nekad nevelciet ķemmi aiz elastīgās augšdaļas, vienmēr
velciet aiz apakšdaļas.
3Izpūtiet un/vai izkratiet matiņus ārā no
ķemmes (Zīm. 6).
Griešana bez ķemmes
Lai nogrieztu visu bārdu un atsevišķus matiņus, izmantojiet
trimmeri bez ķemmes.
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy
oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt
na stronie www.philips.com/welcome.
1Izslēdziet ierīci.
2Ja ķemme atrodas uz ierīces, noņemiet to.
Uzmanieties, apgriežot bārdu pirmo reizi, pārbaudiet ierīci
uz neliela rokas vai kājas laukuma. Nepārvietojiet trimmeri
pārāk ātri. Veiciet vieglas un uzmanīgas kustības.
POLSKI
2Veiciet precīzas kustības un viegli pieskarieties
matiņiem ar trimmeri.  (Zīm. 7)
1Atveriet bateriju turētāju un ievietojiet baterijas
turētājā.  (Zīm. 2)
Ievietojot baterijas, rokām jābūt sausām.
Pārliecinieties, ka + un – bateriju poli tiek ievietoti pareizā
virzienā.
Ierīces lietošana
Garantijas ierobežojumi
Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz asmeņu
bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.
3Atveriet asmeņu bloku.
4Notīriet asmeņu bloku un matiņu nodalījumu
ar piegādāto birstīti.  (Zīm. 8)
Nomaiņa
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia i jego
akcesoriów zapoznaj się dokładnie z podanymi
informacjami, które mogą być przydatne również
w późniejszej eksploatacji. Dołączone akcesoria mogą
się różnić w zależności od modelu produktu.
--
Ja asmeņu bloks ir bojāts vai nodilis, vienmēr nomainiet
to pret oriģinālu Philips griezni.
1Atveriet asmeņu bloku.
2Izņemiet veco asmeņu bloku, pavelkot to uz augšu.
3Ievietojiet jaunā asmeņu bloka divus rokturus tam
paredzētajās atverēs.  (Zīm. 9)
4Uzspiediet asmeņu bloku uz ierīces
(atskan klikšķis) (Zīm. 10).
Otrreizējā pārstrāde
----
--
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
(2012/19/ES) (Zīm. 11).
Šis simbols nozīmē, ka šis produkts satur baterijas,
kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
(2006/66/EK) (Zīm. 12).
Ievērojiet vietējos noteikumus par atsevišķu elektrisko
un elektronisko produktu un bateriju savākšanu.
Pareiza produktu utilizācija palīdz novērst kaitīgu
iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
--
Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
--
Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet instrukcijas
par bateriju ievietošanu un/vai izņemšanu lietotāja
rokasgrāmatā.
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet
Philips tīmekļa vietni adresē www.philips.com/
support vai izlasiet pasaules garantijas bukletu.
--
--
---
Ostrzeżenie
Urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu
urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną
poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia
zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
Zawsze sprawdź urządzenie przed użyciem. Nie
używaj urządzenia w przypadku jego uszkodzenia,
ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Uszkodzoną część należy wymienić na oryginalny
element tego samego typu.
Uwaga
Tego urządzenia nie można myć w wodzie. Nigdy
nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go
pod bieżącą wodą (rys. 1).
Tego urządzenia należy używać zgodnie z
przeznaczeniem, w sposób przedstawiony
w instrukcji obsługi.
Ze względów higienicznych z urządzenia powinna
korzystać tylko jedna osoba.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, płynnych
środków ściernych ani żrących płynów, takich jak
benzyna lub aceton.
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie bateriami
LR6 AA 1,5 V.
Używaj urządzenia i przechowuj je w temperaturze
od 15°C do 35°C.
---
--
--
Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane
przez dłuższy czas.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy
i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi
narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Opis ogólny
Maksymalny poziom hałasu: Lc = 75 dB (A)
Przygotowanie do użycia
Wkładanie baterii
1Otwórz komorę baterii i włóż do niej
baterie. (rys. 2)
Twoje ręce powinny być suche podczas wkładania baterii.
Upewnij się, że bieguny + i - baterii znajdują się
w odpowiednim położeniu.
2Zamknij komorę baterii.
Zasady używania urządzenia
W przypadku przycinania po raz pierwszy należy
zachować ostrożność. Przed pierwszym użyciem
wypróbuj działanie urządzenia na małej powierzchni ręki
lub nogi. Nie przesuwaj trymera zbyt szybko. Wykonuj
płynne i łagodne ruchy.
Przycinanie bez nasadki
Użyj trymera bez nasadki, aby przyciąć całą brodę lub
pojedyncze włosy.
Uwaga: Nasadka pozwala utrzymywać element tnący
w pewnej odległości od skóry.W przypadku korzystania
z trymera bez nasadki włosy będą przycinane w miejscu,
gdzie element tnący dotyka włosów.
1Włącz urządzenie.
2Wykonuj opanowane ruchy. Delikatnie dotykaj
włosów trymerem. (rys. 7)
Czyszczenie
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego
powietrza, szorstkich czyścików, płynnych środków
ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub
aceton.
1Wyłącz urządzenie.
2Jeśli nasadka jest na urządzeniu, zdejmij ją.
3Otwórz element tnący.
4Wyczyść element tnący i komorę na włosy
za pomocą szczoteczki dołączonej do
zestawu. (rys. 8)
5Zamknij element tnący, wciskając go z powrotem
na urządzenie (usłyszysz „kliknięcie”).
Przycinanie z użyciem nasadki
1Ustaw nasadkę na żądaną długość włosów (rys. 3).
W okienku na środku nasadki pojawi się długość włosów
wyrażona w milimetrach.
Uwaga:W przypadku przycinania po raz pierwszy wybierz
na początek maksymalne ustawienie długości, aby zapoznać
się z urządzeniem.
2Włącz urządzenie.
3Przyłóż trymer do skóry.
4Lekko dociskając, przesuwaj powoli trymer po
skórze, w kierunku przeciwnym do kierunku
wzrostu włosów (rys. 4).
Upewnij się, że płaska część nasadki zawsze dotyka skóry
całą powierzchnią.
Jeśli w nasadce zbierze się dużo włosów:
1Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2Przesuń nasadkę do najwyższego ustawienia
i zdejmij ją z urządzenia (rys. 5).
Nigdy nie ciągnij za elastyczną końcówkę nasadki.
Zawsze ciągnij za spodnią część.
3Wydmuchaj lub wytrząśnij włosy z nasadki (rys. 6).
Wymiana
Jeśli element tnący jest uszkodzony lub zużyty, zawsze
wymieniaj go na oryginalny element tnący firmy Philips.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć baterie, zapoznaj się ze wskazówkami
dotyczącymi ich wkładania i wyjmowania zamieszczonymi
w instrukcji obsługi.
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji,
odwiedź stronę www.philips.com/support lub
zapoznaj się z ulotką gwarancyjną.
Ograniczenia gwarancji
Elementy tnące nie są objęte warunkami gwarancji
międzynarodowej, ponieważ podlegają zużyciu.
SLOVENSKY
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody
zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte
svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia a jeho príslušenstva si pozorne
prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte ich na
neskoršie použitie. Dodané príslušenstvo sa pre rôzne
výrobky môže líšiť.
--
2Wyjmij stary element tnący, pociągając go do góry.
3Umieść w prowadnicach dwie wypustki nowego
elementu tnącego. (rys. 9)
--
Recykling
----
Ten symbol oznacza, że produktu nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi
(2012/19/UE) (rys. 11).
Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie,
których nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi (2006/66/WE) (rys. 12).
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w
danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oraz baterii. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
---
Gwarancja i pomoc techniczna
1Otwórz element tnący.
4Załóż element tnący na urządzenie
(usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 10).
--
------
Varovanie
Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo
nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné
používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že
rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať
s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani
vykonávať údržbu tohto zariadenia.
Pred každým použitím zariadenie skontrolujte.
Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené, pretože
by mohlo dôjsť k zraneniu. Vždy vymeňte poškodenú
súčasť za originálny diel.
Výstraha
Toto zariadenie nie je umývateľné. Nikdy ho
neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou
vodou (Obr. 1).
Toto zariadenie používajte len na predpísaný účel
podľa pokynov uvedených v návode na používanie.
Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať
len jedna osoba.
Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený
vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani
agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.
Zariadenie používajte výlučne s 1,5 V batériami
typu LR6 AA.
--
--
Zariadenie používajte a odkladajte pri teplotách
15 °C až 35 °C.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému
žiareniu.
Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať,
vyberte z neho batérie.
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.
Všeobecné informácie
Maximálna deklarovaná hodnota emisie hluku je
75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického
výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon
1 pW.
Príprava na použitie
Vloženie batérií
1Otvorte držiak batérií a batérie vložte do
držiaka. (Obr. 2)
Pri vkladaní batérií majte suché ruky. Uistite sa, že ste
batérie vložili v súlade s označením + a - pólov.
2Zatvorte držiak batérií.
Používanie zariadenia
Pri prvom zastrihávaní buďte opatrní a vyskúšajte
zariadenie na malej ploche svojej ruky alebo nohy.
Nepohybujte zastrihávačom príliš rýchlo. Robte plynulé
a jemné pohyby.
Strihanie s hrebeňovým nástavcom
1Hrebeňový nástavec nastavte na požadovanú
dĺžku strihu (Obr. 3).
Nastavenie dĺžky strihu v milimetroch sa zobrazí
v okienku v strede hrebeňového nástavca.
Upozornenie: Pri prvom zastrihávaní začnite pri najvyššom
nastavení, aby ste sa zoznámili s používaním zariadenia.
2Zapnite zariadenie.
3Zastrihávač položte na pokožku.
4Zastrihávačom pohybujte pomaly po pokožke
proti smeru rastu chĺpkov a pritom ho k nej jemne
pritláčajte (Obr. 4).
Dbajte, aby sa povrch hrebeňového nástavca neustále
dotýkal pokožky.
Ak sa v hrebeňovom nástavci nazbiera
priveľa chĺpkov:
1Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2Hrebeňový nástavec nastavte na najvyšší stupeň
a potiahnutím ho oddeľte od zariadenia (Obr. 5).
Nikdy neťahajte hrebeňový nástavec na zastrihávanie
za ohybnú vrchnú časť, vždy ťahajte za jeho spodnú
časť.
3Vyfúknite alebo vytraste chĺpky z hrebeňového
nástavca (Obr. 6).
Recyklácia
---
Zastrihávanie bez hrebeňového nástavca
Zastrihávač bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie
použite na ostrihanie plnej brady a jednotlivých fúzov.
Upozornenie: Hrebeňový nástavec udržiava strihaciu
jednotku v určitej vzdialenosti od pokožky. Ak používate
zastrihávač bez hrebeňového nástavca, chĺpky budú
odrezané v bode, kde sa strihacia jednotka dotkne chĺpkov.
1Zapnite zariadenie.
2Vykonávajte opatrné pohyby. Chĺpkov sa
zastrihávačom dotýkajte len zľahka. (Obr. 7)
Čistenie
Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený
vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani
agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.
1Vypnite zariadenie.
2Ak je hrebeňový nástavec na zariadení, vytiahnite ho.
3Vyklopením otvorte strihaciu jednotku.
4Očistite strihaciu jednotku a zásobník na ostrihané
fúzy pomocou dodanej kefky. (Obr. 8)
5Strihaciu jednotku zatvoríte tak, že ju nasadíte späť
na zariadenie („kliknutie“).
Výmena
Ak je strihacia hlava poškodená alebo opotrebovaná, vždy
ju vymeňte za originálnu strihaciu jednotku značky Philips.
1Vyklopením otvorte strihaciu jednotku.
2Vyberte starú strihaciu jednotku - vytiahnite
ju smerom nahor.
3Dva výstupky novej strihacej jednotky založte
do vodiacich drážok. (Obr. 9)
4Strihaciu jednotku nasaďte na zariadenie
(budete počuť „kliknutie“) (Obr. 10).
--
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ) (Obr. 11).
Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje
batérie, ktoré sa nesmú likvidovať s bežným
komunálnym odpadom
(2006/66/ES) (Obr. 12).
Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu
elektrických a elektronických výrobkov a batérií vo
svojej krajine. Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Vyberanie jednorazových batérií
Ak chcete vybrať jednorazové batérie, prečítajte si
pokyny pre vkladanie a vyberanie batérií v návode na
používanie.
Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu,
navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com/support alebo si preštudujte
informácie v celosvetovo platnom záručnom liste.
Obmedzenia záruky
Na holiacu jednotku/strihaciu jednotku sa nevzťahujú
podmienky medzinárodnej záruky, pretože sa používaním
opotrebováva.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement