APC | LBCAP9 | Datasheet | APC HP OmniBook 2100 series Notebook Battery

APC HP OmniBook 2100 series Notebook Battery
Español
Svensk
LÉAME PRIMERO
GARANTÍA Y USO CORRECTO
Gracias por escoger la Laptop Battery APC. Esta batería cumple o
supera todas las especificaciones del fabricante.
Por favor, regístrese en nuestra web:
http://www.apcc.com - Key code u983z
Esta batería es reciclable, le rogamos que al finalizar su vida útil
disponga de ella con precaución.
Legendary Reliability
SAFETY PRECAUTIONS
READ ME FIRST
English
Dansk
VIGTIGE OPLYSNINGER
• Garantien bortfalder, hvis mærkepladen med serienummeret er
fjernet.
• Oplad batteriet i 10 timer, før du anvender det i din bærbare computer
• For at forlænge batteriets levetid, skal batteriet enten fjernes, når
det er afladet, eller genoplades omgående, hvis det er muligt.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
• For at reducere risikoen for elektrisk stød, må enheden ikke
åbnes.
• Der findes ingen indvendige dele, som brugeren skal vedligeholde.
• Overlad vedligeholdelsesarbejdet til faglært personale
• Udsæt ikke batterierne for ild eller vand
• Batteripolerne må ikke komme i kontakt med metalliske genstande
• Undgå at tabe batteriet eller udsætte det for kraftige stød
• Anvend ikke batteriet, når den omgivende temperatur ligger over
specifikationerne og derved aktiverer et sikkerhedskredsløb, der
forhindrer batteriets funktion
• Oplad kun batteriet ved hjælp af en passende oplader
GARANTI OG KORREKT BORTSKAFFELSE
Tak fordi du valgte et APC Laptop Batteri • Dette batteri opfylder
eller overgår alle producentens specifikationer.
Registrer på vores Internet adresse:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Dette batteri kan genbruges og skal bortskaffes med omtanke efter
endt levetid.
Français
France
0800 906483
Switzerland
0800 556177
Luxembourg
0800 2091
Sweden
020 795419
Italy
800 874731
Spain
900 953533
Israel
1800 9452206
South Africa
0800 994206
Ireland (Europe)
1800 702000
#2045
Czech Republic
0800 102063
Hungary
06800 12221
Belgium
0800 15063
Holland
0800 0224655
Austria
0800 296480
Denmark
800 18153
Portugal
800 853182
Poland
00800
3531202
APC TECHNICAL SUPPORT EUROPE,
MIDDLE EAST, AFRICA
Laptop Battery
ZÁRUKA A SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ
Děkujeme, že jste si vybrali baterii APC Laptop Battery. Tato
baterie splňuje nebo překračuje všechny technické specifikace
udávané výrobcem.
Zaregistrujte se na serveru WWW :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Baterii lze recyklovat. Po uplynutí její životnosti ji zlikvidujte v
souladu s místními předpisy.
• Warranty is void if the serial number tag is removed
• Charge battery for 10 hours in your laptop computer before using
• To prolong battery life, either remove the battery when it has
been depleted, or promptly recharge the battery
Finland
9800 13374
0800 132990
UK
Norway
800 11632
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Neotvírejte výrobek. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek neobsahuje žádné součásti, které může uživatel
opravovat.
• Opravy svěřujte pouze odborným servisním pracovníkům.
• Baterie nesmí přijít do styku s ohněm ani vodou.
• Nepřikládejte kovové předměty ke kontaktům baterie.
• Baterii neupusťte ani ji nevystavujte silným otřesům.
• Nepoužívejte baterii, pokud okolní teplota překročí stanovenou mez. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou, která
zabrání jejímu použití.
• Baterii nabíjejte správnou nabíječkou.
WARRANTY AND PROPER DISPOSAL
Germany
0800 1801227
• Pokud odstraníte označení se sériovým číslem, ztrácíte
záruku.
• Baterii do přenosného počítače nabíjejte před prvním
použitím po dobu 10 hodin.
• Životnost baterie zvýšíte tím, že ji po úplném vybití buď
vyjmete ze zařízení, nebo okamžitě znovu dobijete (je-li to
možné).
• To reduce the risk of electric shock, do not open the unit
• No user serviceable parts inside
• Refer servicing to qualified service personnel
• Do not dispose batteries in fire or water
• Do not connect battery terminals with metal objects
• Do not drop the battery or subject it to strong shocks
• Do not use the battery when the ambient temperature is above
specification. A safety circuit may activate, preventing battery
operation
• Recharge the battery using the correct charger
Turkish
0800 211 3305
Greece
00800
35312206
PŘEČTĚTE SI TENTO DOKUMENT PŘED
POUŽITÍM VÝROBKU
Thank you for selecting the APC Laptop Battery. This battery meets
or exceeds all manufacturer’s specifications.
Please register on our web :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
This battery can be recycled at end of life, please dispose of it
carefully.
991-0190
TM
Čeština
GARANTI OCH ÅTERVINNING
Ett Laptop-batteri från APC är ett mycket bra val. Detta batteri
motsvarar eller överträffar tillverkarens samtliga specifikationer.
Registrera dig på vår webbplats:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Batteriet kan återvinnas. Lämna det till återvinning när det är förbrukat.
A LIRE ATTENTIVEMENT
Cпacибo, чтo вы выбpaли бaтapeю APC для пopтaтивныx
кoмпьютepoв. Этa бaтapeя cooтвeтcтвyeт вceм cпeцификaциям
пpoизвoдитeля или пpeвocxoдит иx.
Пoжaлyйcтa, зapeгиcтpиpyйтecь нa нaшeм Web-yзлe пo aдpecy:
http://promo.apcc.com - Key code u983z Этa бaтapeя дoпycкaeт
втopичнyю пepepaбoткy. Пoжaлyйcтa, пocлe oкoнчaния cpoкa cлyжбы
cдaйтe бaтapeю в пyнкт yтилизaции.
• Para reducir el riesgo de electroshock, no abra la unidad
• En el interior no hay partes reparables por el usuario
• Para reparaciones diríjase a personal de reparaciones cualificado
• No exponga las baterías al fuego o al agua
• No ponga en contacto objetos metálicos con los terminales de la
batería.
• Evite que la batería caiga al suelo o que sufra golpes fuertes
• No use la batería cuando la temperatura ambiente (ver especificaciones más arriba) activa un circuito de seguridad que evita el
funcionamiento de la batería.
• Recargue la batería usando un cargador adecuado
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Öppna inte apparaten. Risk för elektrisk stöt.
• Inuti finns inga delar som användaren kan reparera
• Överlåt service till utbildad servicepersonal
• Kasta inte batterier i eld eller vatten
• Se till att batteripolerna inte förbinds via metallföremål
• Se till att batteriet inte utsätts för kraftiga stötar, t.ex. genom att
falla i golvet
• Använd inte batteriet när omgivningstemperaturer över specifikationerna aktiverar en skyddskrets som hindrar batteridrift
• Ladda batteriet med rätt typ av laddare
• La garantie est annulée en cas de retrait de l’étiquette portant le
numéro de série.
• Chargez la batterie de votre ordinateur portable pendant
10 heures avant de l’utiliser.
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la retirer
lorsqu’elle est déchargée ou rechargez-la rapidement, si possible.
ГAPAHTИЯ И ПPABИЛЬHOE OБPAЩEHИE C
ИCПOЛЬЗOBAHHЫMИ БATAPEЯMИ
PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD
• Garantin gäller inte om skylten med serienumret tagits bort
• Ladda batteriet i 10 timmar innan du använder det i din notebook
• Öka batteriets livslängd genom att ta ur batteriet när det blivit
urladdat, eller om möjligt ladda om batteriet omedelbart.
CONSIGNES DE SECURITE
MEPЫ БEЗOПACHOCTИ
• Чтoбы избeжaть пopaжeния элeктpичecким тoкoм, нe oткрывайт
ycтpoйcтвo
• Bнyтpи ycтpoйcтвa нeт кoмпoнeнтoв, дoпycкaющиx oбcлyживaниe
пoльзoвaтeлeм
• Для oбcлyживaния ycтpoйcтвa oбpaщaйтecь к
квaлифициpoвaнным cпeциaлиcтaм cepвиcнoй cлyжбы
• He выбpacывaйтe иcпoльзoвaнныe бaтapeи в oгoнь или в вoдy
• He кacaйтecь вывoдoв бaтapeи мeтaлличecкими пpeдмeтaми
• He poняйтe бaтapeю и нe пoдвepгaйтe ee cильным yдapaм
• He иcпoльзyйтe бaтapeю, кoгдa пpeвышeниe дoпycтимoй
тeмпepaтypы oкpyжaющeй cpeды вызывaeт cpaбaтывaниe
пpeдoxpaнитeльнoй cxeмы и oтключeниe бaтapeй
• Иcпoльзyйтe для пepeзapядки бaтapeй тoлькo нaдлeжaщee зapяднoe
ycтpoйcтвo
VIKTIGT
• La garantía será nula si la etiqueta con el número de serie se retira.
• Cargue la batería de su ordenador portátil durante 10 horas antes
de utilizarlo
• Para prolongar la vida de la batería, saque la batería cuando se
agote, o recargue la batería inmediatamente si es posible.
Nous vous remercions d’avoir choisi la batterie APC pour ordinateur portable. Cette batterie satisfait ou surpasse toutes les spécifications du fabricant.
Veuillez vous enregistrer sur le Web :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Cette batterie est recyclable. Une fois son cycle de vie achevé,
veuillez vous en séparer de façon appropriée.
• Гapaнтия aннyлиpyeтcя пpи oтcyтcтвии этикeти c cepийным нoмepoм
• Пepeд испoльзoвaниeм пopтaтивнoгo кoмпьютepa зapяжайтe
бaтapeи в тeчeниe 10 чacoв
• Чтoбы yвeличить cpoк cлyжбы бaтapeй, вынимaйтe бaтapeи пpи пoлнoй
paзpядкe или нeмeдлeннo пepeзapяжaйтe иx, ecли этo вoзмoжнo
• Pour limiter les risques d’électrocution, n’ouvrez pas l’unité.
• Aucun composant interne n’est remplaçable par l’utilisateur.
• Pour toute opération de maintenance, veuillez vous adresser à
des techniciens qualifiés.
• Ne jetez pas les batteries à l’eau. De même, ne les brûlez pas.
• Ne reliez pas les bornes de la batterie avec des objets
métalliques.
• Ne laissez pas tomber la batterie et protégez-la des chocs violents.
• N’utilisez pas la batterie lorsque les températures ambiantes ne
sont pas conformes aux spécifications requises. De ce fait, le circuit de sécurité est activé et bloque le fonctionnement de la batterie.
• Rechargez la batterie au moyen du chargeur approprié.
СHAЧAЛA ПPOЧИTAЙTE ЭTO
GARANTIE ET RECYCLAGE
Рyccкий
Türkçe
BEN‹ OKU
• Seri numara ç›kartmas› sökülürse, garanti geçersiz olacakt›r
• Kullanmadan önce dizüstü bilgisayar›n›z›n bataryas›n› 10 saat
flarj edin
• Batarya ömrünü uzatabilmek için, boflald›¤›nda bataryay› ya
hemen ç›kart›n, ya da mümkünse hemen flarj edin
EMN‹YET ÖNLEMLER‹
• Elektrik floku riskini azaltmak için, cihaz› açmay›n›z
• Cihaz dahilinde kullan›c› taraf›ndan bak›m›/onar›m›
yap›labilecek parça yoktur
• Servis hizmeti için yetkili servislerin personelinden yararlan›n›z
• Bataryalar› suya veya atefle maruz b›rakmay›n›z
• Batarya uçlar›n› metal nesnelere temas ettirmeyiniz
• Bataryay› düflürmeyiniz, bataryan›n kuvvetli sars›lmas›n›
önleyiniz
• Ortam s›cakl›¤› belirtilen de¤erlerden yüksek oldu¤unda
bataryan›n çal›flmas›n› önleyen emniyet devresi devreye
girdi¤inde bataryay› kullanmay›n›z
• Bataryalar› do¤ru flarj aleti ile flarj ediniz
GARANT‹ VE ÇEVREYE UYGUN fiEK‹LDE ELDEN
ÇIKARMA
APC Dizüstü Bataryas›n› seçti¤iniz için teflekkür ederiz. Bu
batarya bütün üreticilerin gereksinimlerini ve özelliklerini
karfl›lar.
Internet sayfam›za kaydettirin :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Bu batarya geri dönüfltürülebilir, hizmet ömrü doldu¤unda lütfen dikkatle elden ç›kar›n.
Suomi
LUKEKAA TÄMÄ ENSIN
• Takuu mitätöityy, jos sarjanumeromerkintä poistetaan tuotteesta
• Akkua on ladattava 10 tuntia ennen kannettavan tietokoneen
käyttämistä
• Akun käyttöiän pidentämiseksi tyhjä akku kannattaa poistaa heti
tietokoneesta heti akun tyhjennettyä tai ladata mahdollisimman
pian
VAROITUKSET
• Älkää avatko tai purkako yksikköä• Voitte saada sähköiskun.
• Älkää yrittäkö huoltaa tuotetta itse
• Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat huoltaa tuotetta
• Pitäkää tuote loitolla vedestä ja avotulesta
• Älkää yhdistäkö akun napoja metalliesieneillä
• Välttäkää akun pudottamista ja muita voimakkaita akkuun
kohdistuvia iskuja
• Älkää käyttäkö akkua, jos lämpötilaan reagoiva turvapiiri estää
akun toiminnan
• Ladatkaa akku vain hyväksytyillä latureilla
TAKUU JA AKUN HÄVITTÄMINEN
Kiitämme teitä siitä, että valitsitte kannettavaan tietokoneeseenne
APC :n akun• APC :n akut täyttvät kaikkien valmistajien vaatimukset.
Rekisteröikää takuunne Web-osoitteessa :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Tämä akku on kierrätettävä• Hävittäkää akku tarvittaessa ongelmajätteistä säädettyjen lakien mukaisesti.
Nederlands
LEES EERST DIT DOOR A.U.B.
• De garantie vervalt als het etiket met het serienummer ontbreekt
• De batterij op uw laptopcomputer voor gebruik tien uur opladen
• Uw batterij gaat langer mee als u hem verwijdert wanneer hij
leeg is of als u hem zo snel mogelijk weer oplaadt
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• Maak de eenheid niet open; zo verkleint u de kans op elektrische
schokken
• Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden
• Neem voor onderhoud contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel
• Werp de batterijen niet in water of vuur
• Zorg dat de aansluitpunten van de batterij geen contact maken
met metalen voorwerpen
• Laat de batterij niet vallen en vermijd sterke schokken
• Gebruik de batterij niet bij een hogere omgevingstemperatuur
dan opgegeven; er wordt dan een beveiligingscircuit geactiveerd
waardoor uw batterij niet werkt
• Laad de batterij alleen op met de juiste oplader
GARANTIE EN AFGEVEN GEBRUIKTE BATTERIJEN
Bedankt dat u heeft gekozen voor de Laptop-batterij van APC. Deze
batterij voldoet aan de eisen van iedere producent.
Meld u aan op onze website :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Deze batterij kan opnieuw worden gebruikt. Als de levensduur
voorbij is, moet u hem op een daartoe bestemde plaats deponeren
of bij een officiële inzamelende instantie afgeven.
Norsk
VIKTIGE MERKNADER
• Garantien blir ugyldig dersom serienummeret fjernes
• Batteriet i din notebook-maskin bør lades i 10 timer før bruk
• For å forlenge batteriets levetid, vær vennlig å fjerne batteriet når
det er tomt, eller lad det opp umiddelbart om mulig
SIKKERHETSTILTAK
• For å redusere mulighetene for kortslutning,
må enheten ikke åpnes
• Det er ingen innvendige deler som brukeren
selv kan utføre service på
• Service skal kun utføres av kvalifiserte servicepersoner
• Batterier må ikke brennes eller senkes i vann
• Batteriterminaler må ikke komme i kontakt med metallobjekter
• Batterier må ikke utsettes for harde støt
• Batteriet må ikke benyttes når temperaturer høyere
enn det som er spesifisert aktiverer en sikkerhetskrets
som forhindrer batteribruk
• Batteriet skal lades ved hjelp av korrekt lader
GARANTI OG KORREKT GJENVINNING
Takk for at du velger et APC-batteri• Dette batteriet møter og
overgår alle leverandørers spesifikasjoner.
Vær vennlig å registrere deg på :
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Dette batteriet kan gjenvinnes, vær vennlig å deponere brukte
batterier på korrekt sted.
Deutsch
Wichtig, bitte zuerst lesen
• Die Gewährleistung erlischt, wenn die Seriennummer entfernt wird.
• Laden Sie die Batterie 10 Stunden lang in Ihrem NotebookComputer auf, bevor Sie diese verwenden.
• Sie können die Lebensdauer der Batterie verlängern, wenn Sie
diese nach Entladung aus dem System entfernen oder, falls
möglich, sofort wieder aufladen.
Sicherheitshinweise
• Gehäuse nicht öffnen, Stromschlaggefahr!
• Im Inneren befinden sich keine Kompunenten die vom Benutzer
zu warten sind!
• Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden!
• Batterien nicht ins Feuer oder Wasser werfen!
• Batteriepole nicht mit metallischen Objekten in Kontakt bringen!
• Batterie nicht fallen lassen oder starken Schlägen aussetzen!
• Verwenden Sie die Batterie nicht in Umgebungstemperaturen,
die nicht den Spezifikationen entsprechen! Andernfalls wird ein
Sicherheitsmechanismus ausgelöst, der die Funktion der Batterie
deaktiviert.
• Laden Sie die Batterie nur mit dem dafür vorgesehenen
Ladegerät!
Gewährleistung und richtige Entsorgung
Vielen Dank, dass Sie sich für die APC Laptop Batterie entschieden
haben. Diese Batterie erfüllt bzw. übertrifft sämtliche
Spezifikationen anderer Hersteller.
Bitte registrieren Sie sich auf unserer Website:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Diese Batterie ist recylingfähig; bitte entsorgen Sie diese
entsprechend.
Magyar
KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL OLVASSA EL
• A garancia érvénytelen, ha a sorozatszám-címkét eltávolítják
• Használat elött töltse az akkumulátort legalább 10 óra hosszat
• Az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében kérjük,
távolítsa el az akkumulátort, ha az kimerült, illetve töltse teljesen
fel, ha lehetséges
BIZTONSÁGI ELÖÍRÁSOK
• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében kérjük, ne nyissa fel az egységet
• Nem tartalmaz felhasználó által szervizelhetö részegységeket
• A szervizt bízza szakképzett szervizalkalmazottakra
• Ne dobja az akkumulátort tüzbe vagy vízbe
• Ne érintse az akkumulátor sarujait fémtárgyakhoz
• Ne ejtse le az akkumulátort, se ne tegye ki komoly
ütéseknek/rázkódásoknak
• Ne használja az akkumulátort olyan helyen, ahol a környezet
hŒmérséklete bekapcsol valamilyen, az akkumulátor müködését
akadályozó biztonsági áramkört
• Az akkumulátort kizárólag a megfelelö töltövel töltsük
GARANCIA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Köszönjük, hogy az APC noteszgép-akkumulátorát választotta. Ez
az akkumulátor megfelel a gyártó összes elöírásának, vagy adott
esetben meg is haladja azokat.
Kérjük, regisztrálja magát a weblapunkon:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Ez az akkumulátor újrahasznosítható – kérjük, segítse ezt a
törekvést és csak a megfelelö helyen dobja ki az akkumulátort.
Polski
PODSTAWOWE INFORMACJE
• Gwarancja traci ważność, jeśli z urządzenia zostanie usunięta naklejka z
numerem seryjnym.
• Przed rozpoczęciem pracy z komputerem przenośnym należy ładować akumulator przez 10 godzin.
• Aby przedłużyć żywotność akumulatora, po rozładowaniu należy go wyjąć
z komputera lub — jeśli to możliwe — natychmiast naładować.
RODKI OSTROŻNOCI
• W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy
otwierać obudowy urządzenia.
• Wewnątrz urządzenia nie ma części, przeznaczonych do wymiany przez
użytkownika.
• W razie konieczności należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu
serwisowego.
• Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia lub wody.
• Nie wolno łączyć zacisków akumulatora z przedmiotami metalowymi.
•Nie należy rzucać akumulatorem ani poddawać go działaniu silnych wstrząsów.
• Nie należy korzystać z akumulatora, gdy temperatura otoczenia wyższa od
temperatury dopuszczalnej powoduje włączenie obwodu zabezpieczającego, odłączającego akumulatora.
• Akumulator należy ładować za pomocą odpowiedniej ładowarki.
GWARANCJA I PRAWIDŁOWE ZŁOMOWANIE
Dziękujemy Państwu za wybranie akumulatora do komputerów
przenośnych APC Laptop Battery. Parametry tego akumulatora spełniają lub
przewyższają wszystkie wymagania producenta.
Prosimy zarejestrować się na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Ten akumulator można poddać recyklingowi. Akumulator po zakończeniu
eksploatacji należy złomować z zachowaniem niezbędnych śródków bezpieczeństwa.
Eλληνικά
∆IABAΣTE ΠPΩTA AYTO
• H εγγύηση παύει να ισχύει αν αφαιρεθεί η ετικέτα µε τον αριθµ$
σειράς.
• Φορτίστε τη µπαταρία για 10 ώρες στο φορητ$ υπολογιστή σας,
πριν τη χρησιµοποιήσετε.
• Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας σας, είτε
αφαιρέστε τη µπαταρία $ταν αδειάσει είτε επαναφορτίστε την
αµέσως, αν είναι δυνατ$ν.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε τη
µονάδα.
• ∆εν υπάρχουν εντ$ς της µονάδας µέρη που µπορούν να
συντηρηθούν απ$ το χρήστη.
• Για το σέρβις, απευθυνθείτε στο εξειδικευµένο προσωπικ$ σέρβις.
• Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά ή σε νερά.
• Μην συνδέετε τους ακροδέκτες της µπαταρίας µε µεταλλικά
αντικείµενα.
• Μην αφήνετε τη µπαταρία να πέσει ούτε να δεχθεί ισχυρά χτυπήµατα.
• Μην χρησιµοποιείτε τη µπαταρία, $ταν η εκτ$ς προδιαγραφών
θερµοκρασία περιβάλλοντος ενεργοποιεί ένα κύκλωµα ασφαλείας
που εµποδίζει τη λειτουργία της µπαταρίας.
• Επαναφορτίστε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας το σωστ$ φορτιστή.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τη µπαταρία της APC για φορητ$
υπολογιστή. Η µπαταρία αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
$λων των κατασκευαστών.
Καταχωρείστε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα µας:
http://promo.apcc.com - Key code u983z
Η µπαταρία είναι κατάλληλη για ανακύκλωση. Cταν λήξει η
διάρκεια ζωής της, απορρίψτε την µε προσοχη.
Italiano
LEGGERE ATTENTAMENTE
• La garanzia sarà considerata nulla se verra’ rimossa l’etichetta
del numero seriale
• Caricare per 10 ore la batteria del notebook prima dell’impiego
• Per prolungare la durata della batteria una volta esaurita
rimuoverla o ricaricarla immediatamente
CONSIGLI PER LA SICUREZZA
• Per ridurre i rischi di shock elettrici, non aprire l’unità
• All’interno non ci sono parti che l’utente può sostituire
• Per la manutenzione utilizzare personale qualificato
• Non mettere le batterie nel fuoco o nell’acqua
• Non collegare i poli della batteria con oggetti metallici
• Non lasciare cadere la batteria o sottoporla a forti colpi
• Non utilizzare la batteria a temperature superiori a quelle specificate, poiché interviene un circuito di sicurezza che blocca il
funzionamento della batteria
• Ricaricare la batteria utilizzando il suo caricatore
GARANZIA E RECICLAGGIO
Grazie per aver scelto la batteria per Laptop di APC.
Questa batteria soddisfa pienamente la specifiche di tutti i
produttori di laptop.
Per usufruire della garanzia, della durata di 1 anno, registratevi
nel nostro sito web : http://promo.apcc.com - Key code u983z o
chiamante il nostro supporto tecnico.
Questa batteria può essere riciclata; una volta esaurita deve
essere smaltita attentamente.
Português
ATENÇÃO
• A garantia será considerada nula se a etiqueta contendo o
número de série for retirada
• Antes da primeira utilização, carregue a bateria, durante
10 horas, ligando-a ao seu computador portátil
• Para prolongar o tempo de vida útil da bateria, retire-a assim que
estiver gasta, ou então recarregue-a imediatamente, se tal for possível
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
• A fim de reduzir o risco de choque eléctrico, nunca abra o aparelho
• Não mexa no interior do aparelho
• Em caso de avaria, recorra a um técnico especializado
• Não atire as pilhas para o lume ou para a água
• Não ligue os terminais da bateria a objectos de metal
• Não deixe cair a bateria nem a submeta a qualquer tipo de
choque violento
• Não utilize a bateria quando a temperatura ambiente ultrapassar o
valor indicado nas especificações e quando, por este motivo, o circuito
de segurança, que impede o funcionamento da bateria, for activado
• Quando recarregar a bateria, utilize apenas o carregador próprio
para esse efeito
GARANTIA E RECICLAGEM
Estamos muito gratos por ter escolhido a APC Laptop Battery
(Bateria Portátil da APC). Esta bateria respeita integralmente todas
as especificações do fabricante.
Para mais informações, consulte a nossa página na Internet no
seguinte endereço : http://promo.apcc.com - Código de
acesso u983z
Esta bateria pode ser reciclada. Quando terminar o prazo de validade da bateria, certifique-se de que o processo de eliminação é o
mais adequado.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising