TES 515.. - Rigtig Kaffe

Moodpic 1

63,2 x 50,25mm

CMYK & GREY

Register your new Bosch now:

www.bosch-home.com/welcome

Moodpic 2

98,6 x 46,7mm

CMYK & GREY

TES 515..

da Brugsanvisning

no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning

fi Käyttöohje

es Instrucciones de uso

pt Instruções de serviço

da Dansk

no

Norsk

sv Svenska

fi Suomi

es Español

pt Português

Pakken indeholder (se side 2)

Inkludert i leveringen (se side 21)

I förpackningen medföljer (se sidan 41)

Pakkauksen sisältö (katso sivu 60)

Volumen de suministro (véase la página 80)

Âmbito de fornecimento (ver página 102)

a b c

2

80

102

21

41

60

A

14

13

12

11

10

18

17

16

15

9

d

E-Nr. ……… FD… …

e f

8

1 2 3

4

7

5

6

A

8

14

13

12

11

10

18

17

16

15

9

1 2 3

4

7

5

6

B

19

6e

6d

6a

C

21

6b 6c

20

D

8e

8a 8b

8d

8c

E

5f

5c

5a

5b

1.

5e

2.

5d

2.

1.

2

Indhold

Sikkerhedsanvisninger ...............................3

Oversigt ......................................................5

Betjeningselementer ...................................5

Display meddelelser ...................................6

aromaDouble Shot......................................7

Før brug ......................................................7

Vandfilter .....................................................8

Menuindstillinger.........................................9

Indstilling af malingsgrad ..........................10

Tilberedning med kaffebønner ..................10

Tilberedning med malet kaffe ................... 11

Varmt vand ............................................... 11

Tilberedning af mælkeskum .....................12

Vedligeholdelse og daglig rengøring ........12

Sådan sparer du energi ............................15

Serviceprogrammer ..................................15

Frostbeskyttelse .......................................18

Tilbehør ....................................................18

Bortskaffelse .............................................18

Garantibetingelser ....................................18

Tekniske data............................................18

Små problemer kan man selv afhjælpe ....19

da

Kære kaffeelskere, hjertelig tillykke med købet af denne espresso fuldautomat fra Bosch.

I nærværende betjeningsvejledning beskrives forskellige modeller, der adskiller sig fra hinanden i kraft af deres udstyr.

Læs venligst medfølgende korte instruktion.

Denne kan opbevares i det dertil beregnede rum (5c) i maskinen.

Pakken indeholder

(se oversigtsbilledet i begyndelsen af vejledningen) a

Espresso-fuldautomat b

Kort vejledning c

Brugsanvisning d

Mælkeskummer e

Strimmel til måling af vandhårdhed f

Pulverske

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Sikkerhedsanvisninger

Du bedes læse brugsvejledningen grundigt, overholde og opbevare den! Ved overdragelse af apparatet skal denne vejledning vedlægges. Dette apparat er beregnet til tilberedning af almindelige mængder i husholdningen, og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål.

Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug i pensioner, små hoteller og lignende.

3

¡

Fare for elektriske stød!

Tilslut og anvend kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.

Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.

13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Reparationer på apparatet, f.eks. udskiftning af en beskadiget netledning, må kun foretages af vores kundeservice for at undgå tilskadekomst.

Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet.

Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøringen og bruger-vedligeholdelsen, medmindre de er mindst

8 år gamle og under opsyn

TES515.. | 7/2014

4 da

Maskinen og netledningen må ikke dyppes i vand. Brug kun apparatet, når netledningen og apparatet er ubeskadigede.

Træk straks stikket ud af stikkontakten eller slå netspændingen fra i tilfælde af fejl.

¡

Kvælningsfare!

Lad ikke børn lege med emballagen.

¡

Risiko for skoldning!

Mælkeskummerens udløb (6a) bliver meget varmt.

Rør først ved den, når den er afkølet.

Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

¡

Fare for tilskadekomst!

Grib ikke ind i kværnen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Oversigt

(se oversigtsbillederne A, B, C, D og E i begyndelsen af vejledningen)

1 Bønnebeholder

2 Aromalåg

3 Drejeknap til indstilling af malingsgrad

4 Pulverskuffe (kaffepulver/rensetablet)

5 Bryggeenhed (billede E)

a) Bryggeenhed

b) Dør

c) Opbevaringsrum til kort vejledning

d) Udkastgreb til bryggeenhed

e) Låseanordning

f) Skærm

6 Mælkeskummer (billede C) aftagelig

a) Udløb

b) Tilslutning (mælkeslange)

c) Mælkeslange

d) Overdel

e) Luftdyse

7 Højdejusterbar kaffeudløb

8 Drypskål (billede D)

a) Skærm til drypskåle

b) Beholder til kaffegrums

c) Drypskål til kaffeudløb

d) Gitter til kaffeudløb

e) Flyder

9 Netafbryder O / I

10 Knap start

11 Knap a

12 Knap l / m

13 Knap k off / i

14 Drejeknappen ”Kaffens styrke”

15 Drejeknappen ”Valg af drik”

16 Display

17 Aftagelig vandbeholder

18 Låg til vandbeholder

19 Pulverske (påsætningshjælp til vandfilter)

20 Opbevaringsrum til pulverske

21 Strømforsyningskabel medopbevaringsrum

5

Betjeningselementer

Netafbryder O / I

Apparatet tændes eller slukkes helt

( strømforsyningen afbrydes) med hovedafbryderen O / I (9).

Vigtigt: Kør rengøringsprogrammet, inden apparatet slukkes, eller sluk med tasten k

o ff / i (13).

Knap a

Med et tryk på tasten a (11) kan der tilberedes to kopper samtidig af den valgte drik.

Tasten er aktiveret ved drikke uden mælk og uden aromaDouble Shot-funktion.

Knap k off / i

Efter et kort tryk på tasten k off / i (13) kører apparatet rengøringsprogrammet og slukker. Efter et langt tryk på tasten k

off / i (13) åbnes de brugerdefinerede  indstillinger, eller afkalknings- og rensefunktionen startes.

Knap l / m

Ved at trykke på tasten l / m (12) frembringes der damp, som bruges til at tilberede mælkeskum. Desuden udtages der varmt vand via denne tast.

Knap start

Når der trykkes på

start (10) startes tilberedning af drikke eller serviceprogram.

Trykkes der på start-knappen (10) en gang til i forbindelse med tilberedning, kan brygningen standses før tid.

TES515.. | 7/2014

6

Drejeknappen ”Kaffens styrke”

Med denne drejeknap (14) indstilles kaffestyrken eller anvendelsen af pulverkaffen.

b c til d

Pulverskuffe mild normal stærk

DoubleShot Stærk +

DoubleShot Stærk ++

Ved disse kaffestyrker

brygges kaffen i 2 trin

(se kapitel

” aromaDouble Shot”).

da

Tilslutning til mælkeslange

For at kunne tappe mælkeskum – f.eks. til Latte Macchiato eller Cappucino – skal tilslutningen og mælkeslangen være sat rigtigt fast på mælkeskummeren.

Vigtigt: Dette gælder også for tapning af varmt vand.

Drejeknappen ”Valg af drik”

Med denne drejeknap (15) vælges den ønskede drik og mængden. Desuden anvendes den til ændring af brugerdefinerede indstillinger.

e

Kaffedrikke uden mælk:

Lille espresso

Espresso til f

Lille café crème café crème

Stor café crème g til h

Kaffedrikke med mælk:

Lille cappuccino

Stor cappuccino

Lille macchiato

Macchiato

Stor macchiato k j

Skyl apparatet

Skyl mælkesys.

Bemærk: Når der vælges en drik, som ikke kan tilberedes, vises Ugyldig kombination i displayet. Ændr kaffestyrken eller udvalget af drikke.

Display meddelelser

I displayet (16) vises udover den aktuelle driftsstatus også forskellige meddelelser, som informerer om tilstanden eller meddeler, hvis din indgriben er nødvendig.

Når du har udført den fornødne handling, forsvinder meddelelsen og menuen for udvalg af drikke vises igen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

aromaDouble Shot

Jo længere kaffen brygges, desto flere  bitterstoffer og uønskede aromaer frigøres.

Kaffens smag og fordøjelighed påvirkes derved negativt. Derfor er TES51... udstyret med en særlig aromaDouble Shot-funktion til ekstra stærk kaffe. Når halvdelen af mængden er tilberedt, males og brygges der igen kaffepulver, så der altid kun frigives velsmagende aromastoffer, der er skånsomme for maven.

aromaDouble Shot-funktionen er aktiveret ved følgende indstillinger:

7

Ibrugtagning af maskinen

● Fjern beskyttelsesfolien.

● Den fuldautomatiske espressomaskine stilles på et jævnt underlag, som kan bære vægten og er vandfast. Apparatets ventilationshuller skal holdes fri.

Vigtigt: Maskinen må kun bruges i frostfrie rum. Hvis maskinen er blevet transporteret eller opbevaret ved temperaturer under

0 °C, vent mindst 3 timer, inden maskinen tages i brug.

● Træk stikket ud af ledningsrummet (21) og slut det til. Længden kan justeres ved at skubbe det tilbage og trække det ud.

Stil f.eks. maskinen med bagsiden ind mod bordkanten og træk kablet ned eller skub det op.

● Monter mælkeskummeren. Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

Før brug

Generelle oplysninger

Der må kun fyldes rent og koldt vand uden kulsyre og udelukkende ristede kaffebønner

(helst espressobønner eller kaffebønneblandinger til fuldautomatiske maskiner) i de pågældende beholdere. Der må ikke benyttes glaserede, karameliserede eller andre sukkerholdige kaffebønner, da de tilstopper bryggeenheden. Vandhårdheden kan indstilles for maskinen. På fabrikken indstilles vandhårdhed 4. Vandets hårdhedsgrad måles med medfølgende prøvestrimmel. Hvis kontrollens resultat viser en anden værdi end

4, skal apparatet programmeres tilsvarende efter ibrugtagning (se Vandhårdhed i kapitel

”Menuindstillinger”).

● Låget på vandbeholder (18) klappes op.

● Vandbeholder (17) aftages, skyldes og fyldes med rent koldt vand op til markeringen max.

● Vandbeholderen (17) sættes lige på maskinen og trykkes helt ned.

● Luk låget på vandbeholderen (18).

● Fyld bønnebeholderen (1) med kaffebønner (for tilberedning med kaffepulver se kapitel ”Tilberedning med malet kaffe”).

● Tryk på netafbryderen

O / I (9). I displayet

(16) vises menuen til instilling af displaysproget.

● Vælg det ønskede displaysprog med den

øverste drejeknap (15).

● Stil beholderen under udløbet (6a).

TES515.. | 7/2014

8

● Tryk på start (10). Det valgte sprog

gemmes.

Apparatet varmer op og skyller. Der løber lidt vand ud af kaffeudløbet. Når udvalget af drikke vises i displayet, er apparatet driftsklar.

Sluk apparatet

Den fuldautomatiske espressomaskine er fra fabrikken på forhånd programmeret til optimal drift. Maskinen slukkes automatisk efter en forvalgt tid (varigheden er indstillelig, se Sluk i kaptitel ”Menuindstillinger”).

Undtagelse: Hvis der kun er blevet udtaget varmt vand eller damp, slukker apparatet uden at skylle.

For at slukke apparatet manuelt først skal du trykke på knappen k off / i (13).

Apparatet skyller og slukker.

Bemærk: Ved første ibrugtagning af apparatet, efter et serviceprogram er blevet udført, eller hvis apparatet ikke har været i brug i længere tid, har den første drik endnu ikke den fulde aroma og bør ikke drikkes.

Efter ibrugtagning af espressomaskinen vil man først opnå en passende og stabil konsistens af produktet, efter at man har trukket nogle få kopper.

Ved længerevarende brug er det

normalt, at der danner sig vanddråber på ventilations hullerne.

da

Vandfilter

Et vandfilter kan formindske kalkaflejringer.

Husk at skylle nye vandfiltre, inden disse  benyttes. Gå hertil frem på følgende måde:

● Tryk vandfilteret godt ned i vandbeholderen med pulverskeen (19).

● Vandbeholderen (17) fyldes med vand op til markeringen max.

● Tryk på tasten k

off / i (13) i mindst

3 sekunder. Menuindstillingen åbnes.

● Tryk på tasten k off / i (13) flere gange,  indtil Filter Nej / gam. vises på displayet.

● Vælg Aktiver filter med den øverste drejeknap (15).

● Tryk på start (10).

● Sæt en beholder med en volumen på 0,5 liter under udløbet (6a).

● Tryk på start (10).

● Vandet løber gennem filteret for at skylle  dette.

● Herefter tømmes beholderen.

Maskinen er atter driftsklar.

Info: Indstilling for visning af filterskift aktiveres samtidigt med at filter skylles.

Filter skal udskiftes efter visning af Skift filter

eller senest efter 2 måneder. Filteret udskiftes af hygiejniske grunde for at forhindre, at maskinen tilkalkes, da den kan tage skade heraf. Reservefiltre kan købes  i handlen eller bestilles hos kundeservice

(se kapitel ”Tilbehør”). Hvis der ikke sættes et nyt filter i, drejes indstillingen Filter hen på

Nej / gam.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Info: Med filterindikatoren kan du markere  den måned, hvor du har isat filteret. Du kan  også markere den måned, hvor du skal skifte filter (senest efter to måneder).

9

Filter

: Her kan det indstilles, om der benyttes et vandfilter. Benyttes der ikke  noget vandfilter, drejes indstillingen hen  på Filter Nej / gam. Benyttes et vandfilter,  drejes indstillingen hen på Aktiver filter

Inden et nyt vandfilter kan benyttes, skal det  skylles (se kapitel ”Vandfilter”).

Start Calc‘n‘Clean

: Her kan

serviceprogrammerne (Calc‘n‘Clean /

Afkalkn.

/ Rensning) vælges manuelt. Tryk på knappen

start (10) og kør det valgte program (se kapitel ”Serviceprogrammer”).

Info: Hvis maskinen ikke er blevet benyttet i længere tid (f.eks. på grund af ferie), bør det aktuelle filter skylles før maskinen atter  benyttes. Udtag hertil en kop varmt vand og hæld den ud.

Menuindstillinger

I menuindstillingerne kan du tilpasse apparatet individuelt.

● Knap k off / i (13) holdes nedtrykket i mindst 3 sek.

● Tryk gentagne gange på tasten k off / i

(13) indtil det ønskede menupunkt vises i displayet.

● Vælg den ønskede indstilling med den

øverste drejeknap (15).

● Bekræft med tasten start (10).

Sæt drejeknappen på Tilbage og tryk på tasten start (10) for at forlade menuen uden at foretage ændringer.

Du kan indstille følgende:

Sluk

: Her kan tidsrummet indstilles, hvorefter apparatet slukkes automatisk efter den sidste tilberedning af en drik. En indstilling fra 15 minutter til 4 timer er mulig. Den forindstillede tid kan forkortes for at spare på strømmen.

Temperatur

: Her kan du indstille bryggetemperaturen (høj / middel / lav).

Sprog

: Her kan du indstille displaysproget.

Vandhårdhed

: Denne maskine kan indstilles til forskellige hårdhedsgrader af vand. Det er vigtigt, at hårdhedsgraden indstilles korrekt, så maskinen kan afkalkes rettidigt.

Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til 4.

Hårdhedsgraden kan måles med den vedlagte stick eller oplyses på det lokale vandværk. Hvis der er installeret et vandblødgøringsanlæg i huset, bedes du indstille vandhårdheden på trin 3.

Dyp sticken et kort øjeblik i vandet, ryst overskydende vand af og aflæs resultatet  efter et minut.

Hårdhedsgrader og indstillinger:

Trin

1

2

3

4

Hårdhedsgrad

Tysk (°dH)

1-7

8-14

15-21

22-30

Fransk (°fH)

1-13

14-25

26-38

39-54

Drikketæller

: Her kan du få vist antallet af tilberedte drikke siden ibrugtagningen.

TES515.. | 7/2014

10

Indstilling af malingsgrad

Med drejekontakten (3) til indstilling af malingsgrad kan man indstille, hvor fint  kaffen skal males.

A

Pas på!

Malingsgraden må kun indstilles, når maleværket er i gang! Ellers er der risiko for at maskinen går i stykker. Hold fingrene væk  fra maleværket.

● Når maleværket er i gang, indstilles drejekontakten (3) fra finere ( a: Drejning mod uret) til mere groftmalet kaffepulver

( b: Drejning med uret).

Info: Den nye indstilling gør sig først bemærket fra den 2. kop kaffe.

Bemærk: Hvis meddelelsen Indstil

malegrad!

vises på displayet, bliver kaffebønnerne malet for fint. Indstil malegraden  grovere.

Godt råd: Ved kraftigt ristede bønner

 indstilles en finere og ved lyse bønner  en grovere malingsgrad.

da

Tilberedning med kaffebønner

Denne espresso-fuldautomat maler frisk kaffe til hver brygning.

Automaten skal være driftsklar. For at tilberede en kaffedrik med mælk skal mælkeslangen først føres ind i en mælkebeholder og sættes fast med tilslutningen på mælkeskummeren.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende

nødvendigt, at mælkeskummeren (6) renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Skyl mælkesys.

Godt råd: Der skal helst benyttes kaffeblandinger til espresso- eller fuldautomater. For optimal kvalitet opbevares bønnerne køligt og under tætsluttende låg eller dybfrosset.

Bønnerne kan også males i dybfrossen tilstand.

Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen

(17) hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift af maskinen.

Tilberedning

● Stil forvarmet / forvarmede kop(per) under kaffeudløbet (7).

Godt råd: Ved lille espresso venligst altid forvarm koppen f.eks. med varmt vand.

● Vælg den ønskede kaffe og den ønskede mængde ved at dreje den øverste drejeknap (15). Den valgte kaffe og mængden vises i displayet.

● Vælg den ønskede styrke for kaffen ved at dreje den nederste drejeknap (14). Den valgte styrke vises i displayet. For at tilberede to kopper samtidig, skal du trykke på tasten a (11) (kun ved drikke uden mælk og uden aromaDouble Shot-funktion).

● Tryk på start (10).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Kaffen brygges og løber derefter ned i koppen/kopperne.

Bemærk: Ved nogle indstillinger tilberedes kaffen i to trin (se kapitel

” aromaDouble Shot”). Vent, indtil proceduren er afsluttet helt.

Ved at trykke på tasten start (10) igen kan kaffebrygningen aflsluttes før tiden.

Tilberedning med malet kaffe

Til denne espresso fuldautomat kan der også benyttes malet kaffe (ingen instantkaffe).

Automaten skal være driftsklar. For at tilberede en kaffedrik med mælk skal mælkeslangen først føres ind i en mælkebeholder og sættes fast med tilslutningen på mælkeskummeren.

Bemærk: Ved tilberedning af formalet kaffe er aromaDouble Shot-funktionen ikke tilgængelig.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende

nødvendigt, at mælkeskummeren (6)

renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Skyl  mælkesys.

Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen

(17) hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift af maskinen.

11

Tilberedning

● Pulverskuffe åbnes (4).

● Kom max. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver ned i skuffen.

Pas på: Der må hverken benyttes hele bønner eller instantkaffe.

● Skuffen til kaffepulver (4) lukkes.

● Vælg den ønskede drik ved at dreje den

øverste drejeknap (15) (kun én kop er mulig).

● Drej den nederste drejeknap hen på b

Pulverskuffe.

● Tryk på start (10).

Kaffen brygges og løber derefter ned i koppen.

Bemærk: Hvis der ønskes endnu en kop kaffe, gentages proceduren.

Varmt vand

A

Fare for forbrænding!

Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.

Lad det først køle af efter brug, inden det berøres.

Inden der tappes varmt vand, skal mælkeskummeren rengøres, og mælkeslangen skal være sat fast i tilslutningen.

Maskinen skal være klar til drift.

● Stil forvarmet kop eller glas under

mælkeskummerens udløb (6).

● Tryk på tasten l / m (12), og hold den nede i ca. 3 sekunder. Automaten varmer op. Der løber varmt vand ud af mælkeskummerens udløb (6) i ca. 40 sekunder.

● Med et gentaget tryk på tasten l / m

(12) kan processen afbrydes før tid.

TES515.. | 7/2014

12

Tilberedning af mælkeskum

Vedligeholdelse og daglig rengøring

da

A

Fare for forbrænding!

Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.

Lad det først køle af efter brug, inden det berøres.

Godt råd: Skum først mælken og udtag derefter kaffe eller skum mælken separat og kom den på kaffen.

Maskinen skal være klar til drift.

● Stil den forvarmede kop under udløbet (6a).

● Før mælkeslangen (6c) ind i mælkebeholderen.

● Tryk på tasten l / m (12).

Tasten l / m (12) blinker, apparatet varmer nu op i ca. 20 sekunder.

A

Fare for elektrisk stød!

Træk stikket ud i forbindelse med rengøring af maskinen. Maskinen må ikke dyppes i vand. Der må ikke benyttes damprens.

● Huset aftørres med en blød fugtig klud.

● Anvend aldrig ridsende klude eller rengøringsmidler.

A

Fare for forbrænding!

Der strømmer mælkeskum med højt tryk ud af mælkeskummeren (6). Mælkstænk kan føre til skoldning. Rør ikke ved udløbet (6a) og ret det ikke mod personer.

● Afbryd processen med et gentaget tryk på tasten l / m (12).

Godt råd: For at få den optimale mælkeskum, benyttes kold mælk med et fedtindhold på mindst 1,5%.

Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det

tvingende

nødvendigt, at mælkeskummeren (6) renses med lunkent vand efter hver brug og at den skylles igennem med programmet

Skyl mælkesys.

● Kalk-, kaffe-, mælkerester og rester af afkalkningsmiddel skal fjernes omgående.

Der kan opstå korrosion under sådanne rester.

● Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage flyverust på  rustfrit stål, derfor skal de skylles grundigt før brug.

● Træk drypskålen (8c) med kaffegrumsbeholderen (8b) fremover og ud. Tag kanten (8a) og dryppladen (8d) af. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen og rens dem.

● Afmonter svømmeren (8e) og rens den med en fugtig klud.

● Tør maskinen indvendige rum (holder til skåle) og pulverskuffen (kan ikke

tages ud) af.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

O

N

Følgende dele må ikke kommes

i opvaskemaskinen: Kant (8a), pulverskuffe (4), bryggeenhed (5a).

Følgende dele må kommes i opvaskemaskinen: Drypbakke (8c), kaffegrumsbeholder (8b), drypplade (8d), aromadæksel (2) og pulverske (19).

Vigtigt: Drypskålen (8c) og kaffebeholderen

(8b) bør tømmes og rengøres dagligt for at undgå skimmeldannelse.

13

Derudover skal mælkesystemet rengøres grundigt med jævne mellemrum (manuelt eller i opvaskemaskine).

Mælkesystem skilles ad før det renses:

● Træk mælkeskummeren (6) lige frem og ud af automaten.

Bemærk: Hvis apparatet tændes i kold tilstand med afbryderen O / I (9) eller slukker automatisk efter udtagning af kaffe, skyller apparatet automatisk. Systemet er dermed selvrensende.

Vigtigt: Hvis kaffemaskinen ikke anvendes i længere tid (f.eks. ferie), skal hele apparatet inkl. mælkesystemet og bryggeenheden rengøres grundigt.

● Skil mælkeskummeren ad i enkeltdele

(6a) til (6d) (se billede C i starten af vejledningen).

Rensning af mælkesystem

Hvis mælkesystemet ikke er blevet rengjort efter udtagning af mælk, kommer meddelelsen Rens mælkesys.! frem på displayet efter et stykke tid Mælkesystem renses efter hver brug!

● Rengør de enkelte dele med en rengøringsmiddelopløsning og en blød børste.

Ved behov lægges delene i en varm rengøringsmiddelopløsning. Automatisk forrensning af mælkesystem:

● Vælg j med drejeknappen (15).

● Stil en tom beholder, så høj som mulig, neden under udløbet (6a).

● Skub kaffeudløbet så tæt hen til beholderen som muligt.

● Kom enden af mælkeslangen (6c) ned i beholderen.

● Tryk på start (10).

Apparatet fylder nu automatisk beholderen med vand og suger det til skylning op igen via mælkeslangen (6c). Skylningen standser automatisk efter ca. 1 min.

● Tøm beholderen, og rens mælkeslangen (6c).

● Alle delene skylles med rent vand og tørres af.

TES515.. | 7/2014

14

● Sæt de enkelte dele sammen igen og tryk dem ind til anslaget.

da

● Bryggeenhedens skærm (5f) tages af, og bryggeenheden (5a) rengøres grundigt under rindende vand.

A

Fare for forbrænding!

Anvend kun mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.

Rensning af bryggeenhed

Rens bryggeenheden jævnligt!

Automatisk forrensning af bryggeenhed:

● Vælg k med drejeknappen (15).

● Sæt et tomt glas under udløbet (6a).

● Tryk på

start (10).

Maskinen skyller.

Ud over det automatiske rengøringsprogram skal brygenheden (5a) regelmæssigt tages ud og rengøres (

Billede E i starten af vejledningen).

● Sluk for maskinen med netafbryderen

(9). Ingen af knapperne må lyse.

O / I

● Lågen (5b) til bryggeenhed åbnes.

● Den røde lås (5e) på bryggeenheden (5a) skubbes helt til venstre.

● Tryk udkastgrebet (5d) helt ned. Bryggeenheden løsnes.

● Tag fat i bryggeenheden (5a) ved udsparingerne og træk den forsigtigt ud.

● Bryggeenhedens si rengøres grundigt under vandstrålen.

Vigtigt: Rengør apparatet uden skylle- og andre rensemidler, og put den ikke i opvaskemaskinen.

● Apparatets inderside rengøres grundigt med en fugtig klud. Fjern eventuelle kafferester.

apparatet tørre.

● Skærmen (5f) sættes igen på bryggeenheden, og bryggeenheden (5a) skubbes ind i maskinen, indtil den går i indgreb.

● Tryk udkastgrebet (5d) helt op.

● Skub den røde lås (5e) helt til højre og luk døren (5b).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Sådan sparer du energi

● Hvis Espresso-fuldautomaten ikke

benyttes, skal apparatet slukkes.

Det gøres med tasten k off / i (13).

Apparatet skyller og slukker.

● Proceduren for tilberedning af kaffe og mælkeskum må helst ikke afbrydes, da dette fører til et øget strømforbrug og

øget forekomst af restvand i drypskålen.

● Maskinen skal afkalkes med jævne mellemrum for at undgå kalkaflejringer,  da disse vil bevirke at strømforbruget stiger.

Serviceprogrammer

Godt råd: Se også kort betjening-svejledning i opbevaringsrummet (5c).

Alt efter brug vises følgende meddelelser på displayet inden for bestemte tidsrum:

Afkalkning nødvendig

!

eller

Rensning nødvendig

!

eller

Calc‘n‘Clean nødvendig!

Maskinen renses eller afkalkes med det pågældende program straks. Programmerne kan også kombineres med funktionen Calc‘n‘Clean (se kapitel

”Calc‘n‘Clean”). Hvis anvisningerne for serviceprogrammet ikke følges, kan dette føre til beskadigelse af maskinen.

A

Pas på!

I forbindelse med serviceprogrammerne skal afkalknings- og rengøringsmidler benyttes efter anvisning. Overhold sikkerhedsanvisningerne på rensemidlernes emballage.

Serviceprogrammet må under ingen omstændigheder afbrydes!

Væsker må ikke drikkes!

15

Der må ikke benyttes eddike eller midler på eddikebasis, citronsyre eller midler på citronsyrebasis!

Der må ikke kommes afkalkningstabletter eller andre afkalkningsmidler ned i pulverskuffen (4)!

Specielt udviklede og egnede afkalknings- og rensetabletter kan købes i handlen og via kundeservice (se kapitel

”Tilbehør”).

Afkalkning

Varighed: ca. 25 minutter

Vigtigt: Hvis der er isat et vandfilter  i vandbeholderen (17), er det tvingende nødvendigt, at filteret fjernes inden afkalkningsproceduren startes.

Tryk på tasten k

off / i (13) og hold den nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Afkalkning nødvendig! i displayet, og tryk derefter på tasten start (10). Afkalkningsproceduren starter.

Tryk på tasten k

off / i (13) og hold den nede i mindst 3 sekunder for at afkalke apparatet en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten k off / i (13). Drej den

øverste drejeknap (15) indtil Start afkalkn. vises i displayet. Tryk på tasten

start (10) for at starte afkalkningsproceduren.

Displayet guider gennem programmet.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Bemærk: Hvis vandfilteret er aktiveret, 

vises den tilsvarende anmodning om at fjerne filteret og derefter at trykke på tasten 

start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort det, så fjern filteret nu. Tryk på  start (10).

TES515.. | 7/2014

16

Påfyld afkalker

Tryk på start

● Fyld lunkent vand i den tomme vandbeholder (17) op til markeringen ” 0,5 l”, og opløs 1 Bosch afkalkningstablet TCZ8002 deri. Ved anvendelse af TCZ6002 skal der altid opløses 2 tabletter.

● Tryk på start (10).

Placer beholder

Tryk på start

● Sæt en beholder med en volumen på mindst 0,5 liter under udløbet (6a).

● Tryk på start (10).

da

Rensning

Varighed: ca. 10 minutter

Tryk på tasten k off / i (13) og hold den nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Rensning nødvendig! i displayet, og tryk derefter på tasten

start (10).

Rensningen starter.

Tryk på tasten k off / i (13) og hold den nede i mindst 3 sekunder for at rense apparatet en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten k

off / i (13). Drej den

øverste drejeknap (15) indtil Start rensning vises i displayet. Tryk på tasten start (10) for at starte rensningen.

Displayet guider gennem programmet.

Afkalkning kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

20 min.

Rens/fyld vandbeh.

Tryk på start

● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent vand på op til markeringen max.

● Tryk på start (10).

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Åbn skuffe

● Pulverskuffe åbnes (4).

Afkalkning kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.

3 minutter og skyller maskinen.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Hvis der anvendes et filter, så sæt det i igen  nu. Maskinen er nu afkalket og klar til drift igen.

Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fugtig klud for straks at fjerne rester af afkalkningsmidlet. Der kan opstå korrosion under sådanne rester. Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage flyverust på rustfrit stål, derfor  skal svampene/kludene skylles grundigt før brug.

Påfyld rensemid.

Tryk på start

● Læg en Bosch rengøringstablet ind i skuffen (4) og luk denne.

● Tryk på start (10).

Rensning kører

Rengøringsprogrammet kører nu i ca. 8 min.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Maskinen er nu renses og driftsklar.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da

Calc‘n‘Clean

Varighed: ca. 35 minutter

Calc‘n‘Clean kombinerer de to enkeltfunktioner Afkalkning og Rengøring. Hvis programmernes service intervaller ligger tæt op ad hinanden, foreslår espresso fuldautomaten automatisk dette serviceprogram.

17

Påfyld afkalker

Tryk på start

● Fyld lunkent vand i den tomme vandbeholder (17) op til markeringen ” 0,5 l”, og opløs 1 Bosch afkalkningstablet TCZ8002 deri. Ved anvendelse af TCZ6002 skal der altid opløses 2 tabletter.

● Tryk på start (10).

Vigtigt: Hvis der sidder et vandfilter i vandbeholderen (17), skal dette fjernes før start af serviceprogrammet.

Placer beholder

Tryk på start

● Sæt en beholder med en volumen på mindst 1 liter under udløbet (6a).

● Tryk på start (10).

Tryk på tasten k off / i (13) og hold den nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Calc‘n‘Clean nødvendig! i displayet, og tryk derefter på tasten

start (10).

Serviceprogrammet starter.

Tryk på tasten k off / i (13) og hold den nede i mindst 3 sekunder for at udføre

Calc‘n‘Clean en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten k

off / i (13). Drej den øverste drejeknap (15) indtil Start

Calc‘n‘Clean

vises i displayet. Tryk på tasten start (10) for at starte Calc‘n‘Clean.

Displayet guider gennem programmet.

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Calc‘n‘Clean kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca. 22 min.

Rens/fyld vandbeh.

Tryk på start

● Skyl vandbeholderen (17) og fyld rent vand på op til markeringen max.

● Tryk på start (10).

Calc‘n‘Clean kører

Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca. 10 minutter og skyller maskinen.

Åbn skuffe

● Pulverskuffe åbnes (4).

Tøm skål

Isæt skål

● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.

Hvis der anvendes et filter, så sæt det i igen  nu. Maskinen er nu renses og driftsklar.

Påfyld rensemid.

Tryk på start

● Læg en Bosch rengøringstablet ind i skuffen (4) og luk denne.

● Tryk på start (10).

Bemærk: Hvis vandfilteret er aktiveret, 

vises den tilsvarende anmodning om at fjerne filteret og derefter at trykke på tasten 

start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort det, så fjern filteret nu. Tryk på  start (10).

Vigtigt: Tør maskinen af med en blød, fugtig klud for straks at fjerne rester af afkalkningsmidlet. Der kan opstå korrosion under sådanne rester. Nye svampe eller klude kan være belagt med salt. Salt kan forårsage flyverust på rustfrit stål, derfor  skal svampene/kludene skylles grundigt før brug.

TES515.. | 7/2014

18

Frostbeskyttelse

A

Maskinen tømmes i forbindelse med transport og opbevaring for at undgå frostrelaterede skader.

Info: Maskinen skal være klar til drift, vandbeholderen (17) skal være fyldt op.

● Stil en stor beholder under udløbet (6a).

● Tryk på tasten l / m (12) og lad automaten dampe i ca. 15 sekunder.

● Sluk for maskinen med netafbryderen

O / I (9).

● Tøm vandbeholder (17) og drypbakke (8).

Tilbehør

Følgende tilbehør kan købes i handlen eller hos kundeservice.

Tilbehør

Rensetabletter

Bestillingsnr.

Handel /

Kundeservice

TCZ6001 / 00310575

Afkalkningstabletter TCZ8002 / 00576694

Vandfilter

Plejesæt

TCZ7003 / 00575491

TCZ8004 / 00576331

Mælkebeholder, med låg ”Fresh Lock”

TCZ8009N /

00576165

da

Bortskaffelse

J

Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det  europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment –

WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

Garantibetingelser

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne

ønskes udført indenfor retten til reklamation.

Medfølger købs nota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted:

BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,

2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes.

Tekniske data

Elektrisk tilslutning (spænding – frekvens)

Varmesystemets effekt

Maksimalt pumpetryk, statisk

Maksimal kapacitet vandbeholder (uden filter) 

Maksimal kapacitet kaffebønnebeholder

Tilførselsledningens længde

Mål (H x B x D)

Vægt, ufyldt

Kværntype

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramik

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

da 19

Små problemer kan man selv afhjælpe

Problem

For lidt eller slet ingen mælkeskum eller mælkeskummeren (6) suger ikke mælken op.

Årsag

Mælkeskummeren (6) eller dens holder er snavset.

Uegnet mælk.

Afhjælpning

Mælkeskummer (6) eller dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Mælken skal have en

fedtprocent på 1,5.

Fugt mælkeskummerens dele og pres dem godt sammen.

Mælkeskummeren (6) er ikke blevet sat rigtigt sammen.

Maskinen er tilkalket.

Der kommer ingen varmt vand.

Mælkeskummeren (6) eller dens holder er snavset.

Afkalk maskinen iht. vejledningen.

Mælkeskummer (6) eller dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Indstil grovere malingsgrad.

Benyt mere groftmalet kaffe.

Kaffen løber kun dråbevis, eller der kommer slet ingen kaffe.

Kaffen har ingen ”crema”.

For fin malingsgrad. 

For fin pulverkaffe.

Maskinen er fuldstændig tilkalket.

Uegnet kaffesort.

Afkalk maskinen iht. vejledningen.

Anvend en kaffesort med en større andel af Robustabønner.

Bønnerne er ikke friskristet. Benyt friske bønner.

Malingsgraden svarer ikke til kaffebønnerne.

Indstil fin malingsgrad.

Kaffen er ”sur”.

Kaffen er for ”bitter”.

Stærkt svingende kvalitet af kaffe eller mælkeskum.

Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.

Der drypper vand på bundfladen inde i maskinen, når  drypbakken (8) er taget ud.

For grov malingsgrad eller for groftmalet kaffepulver.

Uegnet kaffetype.

For fin malingsgrad eller for  finmalet kaffepulver.

Uegnet kaffesort.

Maskinen er tilkalket.

Formalingsgraden er indstillet for fint eller for  groft, eller der anvendes for lidt formalet kaffe.

Drypbakken (8) er fjernet for tidligt.

Indstil finere malingsgrad eller  benyt finere kaffepulver.

Brug en lidt mørkere ristning.

Indstil grovere malingsgrad eller benyt mere groftmalet kaffepulver.

Skift til anden kaffesort.

Afkalk maskinen iht. vejledningen.

Indstil formalingsgraden grovere eller finere, eller  brug 2 strøgne måleskeer kaffepulver.

Vent nogle sekunder med at fjerne drypbakken (8), efter at sidste drik er taget af.

Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!

Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.

TES515.. | 7/2014

20 da

Problem

Vandfilteret holder ikke  i vandbeholderen (17).

Fabriksindstillingerne blev

ændret og skal aktiveres igen (”Reset”).

Display siger

Påfyld bønner!

kaffebønner.

Display siger

Display siger

Display siger selvom den er fuld, eller maleværket maler ingen

Indsæt Bryg. enhed

Rens bryg.enhed

.

Kontroller vandbeh.

Årsag

Vandfilteret er ikke fastgjort  korrekt.

Der blev foretaget personlige, ikke længere ønskede indstillinger.

Bønner falder ikke ned i maleværket (der benyttes for olieholdige bønner).

Bryggeenhed (5) mangler eller blev ikke genkendt.

Afhjælpning

Tryk vandfilteret lige og fast ned  i vandbeholderens tilslutning.

Sluk apparatet med afbryderen O / I (9). Tryk på tasten k

off / i (13) og tasten l / m

(12), og hold dem nede og tænd apparatet med afbryderen

O / I (9). Bekræft derefter med tasten start (10). Fabriksindstillingerne er aktiverede.

Bank ganske let på bønnebeholderen (1). Gå evt. over til anden kaffesort. Er bønnebeholderen (1) tom, så tør den ren med en tør klud.

Sluk for apparatet med bryggeenheden indsat (5), vent i tre sekunder, og tænd så igen.

Rengør brygenhed (5).

Brygenhed (5) snavset.

For meget kaffepulver i brygenhed (5).

Rengør brygenhed (5) (påfyld max. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver).

Fjern bryggeenheden og rengør Bryggeenhedens

mekanisme er stram.

den, se kapitlet ”Vedligeholdelse og daglig rengøring”.

Vandtank monteret forkert. Montér vandtank korrekt.

Kulsyreholdigt vand i vandbeholderen.

Svømmer i vandtank hænger fast.

Nyt vandfilter ikke skyllet iht.  vejledning.

Luft i vandfilter.

Fyld vandbeholderen med rent vand fra vandhanen.

Afmontér tank, og rengør grundigt.

Skyl vandfilteret iht. vejledningen, og tænd for maskinen.

Hold vandfilter i vandet, indtil  der ikke er flere luftbobler,  montér filter igen.

Display siger

Genstart venligst

Vandfilter gammelt.

Apparat for varmt.

Bryggeenhed snavset.

Montér nyt vandfilter.

Lad apparatet køle af.

Rengør bryggeenheden.

Display siger

Fejl hotline

.

Maskinen har en fejl.

Kontakt venligst hotline.

Hvis problemerne ikke kan afhjælpes, så ring altid til vores hotline!

Telefonnumrene kan findes på de sidste side i denne vejledning.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger ..............................22

Oversikt ....................................................24

Betjeningselementer .................................24

Meldinger på skjermen .............................25

aromaDouble Shot....................................26

Før første bruk ..........................................26

Vannfilter ...................................................27

Menyinstillinger .........................................28

Innstilling av malingsgrad .........................29

Lage kaffedrikker med kaffebønner ..........29

Lage kaffedrikker med malt kaffe .............30

Lage varmt vann .......................................30

Lage melkeskum ......................................31

Pleie og daglig rengjøring .........................31

Råd om energisparing ..............................34

Serviceprogram ........................................34

Frostbeskyttelse .......................................37

Tilbehør ....................................................37

Avfallshåndtering ......................................37

Garanti ......................................................37

Små problemer du kan løse selv ..............38

Tekniske data............................................40

21

Kjære kaffeelsker, gratulerer med din nye automatiske

espressomaskin fra Bosch.

Denne bruksanvisningen beskriver ulike modeller som utstyrsmessig avviker fra hverandre.

Vær oppmerksom på miniveiledningen som er vedlagt din maskin.

Den kan oppbevares i et spesielt oppbevaringsrom (5c) slik at den er lett tilgjengelig senere.

Inkludert i leveringen

(se oversiktsbildet fremst i bruksanvisningen) a

Helautomatisk espressomaskin b

Miniveiledning c

Bruksanvisning d

Melkeskummer e

Testremse for måling av vannets hardhet f

Pulverskje

TES515.. | 7/2014

22 no

Sikkerhetsanvisninger

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og følg den. Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk! Legg ved disse anvisningene når du gir dette apparatet til andre. Dette apparatet er beregnet til bearbeiding av små mengder i husholdninger eller andre ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer. Husholdningslignende miljøer omfatter f.eks. personalkjøkken i butikker, kontorer, landbruks- og andre småbedrifter eller for gjestenes bruk i vandrerhjem, småhoteller og liknede bofasiliteter.

¡

Fare for elektrisk støt!

Apparatet skal bare tilkobles strømnettet og brukes i samsvar med opplysningene på typeskiltet. For å unngå farlige situasjoner må apparatet ikke repareres av andre enn produsentens kundeservice.

Dette gjelder f.eks. ved utskifting av en skadet strømkabel.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no 23

Maskinen og strømkabelen må aldri senkes ned i vann. Den må ikke benyttes dersom nettkabelen eller maskinen er skadet på noen som helst måte. Trekk i tilfelle feil straks ut nettstøpselet eller slå av nettspenningen.

¡

Kvelningsfare!

La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.

¡

Fare for skålding!

Kranen/uttaket (6a) til melkeskummeren kan bli svært varm.

La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

¡

Fare for skade!

Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.

TES515.. | 7/2014

24

Oversikt

(se oversiktsbilder A, B, C, D og E

begynnelsen av denne veiledningen)

1 Kaffebønnebeholder

2 Aromalokk

3 Dreievelger for finhetsgrad på malingen

4 Skuff for kaffepulver(kaffepulver/ rengjøringstablett)

5 Kokeenhet (bilde E)

a) Kokeenhet

b) Dør

c) Oppbevaringsrom for miniveiledning

d) Utløserarm for kokeenhet

e) Låsemekanisme

f) Deksel

6 Melkeskummer (bilde C) avtakbar

a) Kran (uttak)

b) Tilkobling (melkeslange)

c) Melkeslange

d) Overdel

e) Luftdyse

7 Kaffeuttak, høyderegulerbar

8 Dryppeskål (bilde D)

a) Beskyttelse dryppeskål

b) Kaffebeholder

c) Dryppeskål for kaffeuttak

d) Rist for kaffeuttak

e) Flottør

9 Strømbryter O / I

10 Knappen start

11 Knappen a

12 Knappen l / m

13 Knappen k off / i

14 Dreievelger for ”kaffestyrke”

15 Dreievelger for ”valg av drikke”

16 Skjerm

17 Avtakbar vanntank

18 Deksel for vannbeholder

19 Pulverskje (hjelp for å sette inn vannfilter)

20 Oppbevaringsrom for pulverskje

21 Strømkabel med oppbevaringsrom

no

Betjeningselementer

Strømbryter O / I

Med strømbryteren O / I (9) slår du kaffemaskinen enten på eller helt av (strømtilførselen kuttes).

Viktig: Før du slår av maskinen må du kjøre skylleprogrammet eller trykke på tasten k off / i (13).

Knappen a

Ved å trykke på knappen a (11) kan du brygge to kopper samtidig av den drikken du har valgt. Knappen er aktiv for drikker uten melk og uten

aromaDouble

Shot-funksjon.

Knappen k off / i

Når du trykker kort på tasten k off / i (13), spyles maskinen og blir deretter slått av.

Dersom du holder tasten k off / i (13) inne, kan du enten vise brukerinnstillingene eller starte avkalkings- og rengjøringsfunksjonen.

Knappen l / m

Når damptasten l / m (12) trykkes, produseres det damp for tilberedning av melkeskum. Du bruker også denne knappen når du vil lage varmt vann.

Knappen start

Ved å trykke på knappen

start (10) starter maskinen å brygge kaffe eller eventuelt et service-program.

Ved å trykke nok en gang på knappen

start (10) mens bryggingen av kaffen pågår kan du stoppe prosessen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

Dreievelger for ”kaffestyrke”

Med denne dreieknappen

(14) stiller du inn kaffestyrken eller bruk av pulverkaffe.

b c til d

Pulverskuffe mild normal sterk

DoubleShot sterk +

DoubleShot sterk ++

Med denne kaffestyrken brygges kaffen i 2 omganger.

Se også kapittel

”aromaDouble Shot”.

25

Tilkobling for melkeslange

For å tappe melkeskum, f.eks. for Latte macchiato eller cappuccino, må tilkoblingen og melkeslangen være festet til melkeskummeren på riktig måte.

Viktig: Dette er også nødvendig for tapping av varmt vann.

Dreievelger for ”valg av drikke”

Med dreievelgeren (15) kan du velge hvilken drikk du

ønsker, samt mengde. Du kan også endre på brukerinnstillingene med den.

e til f

Kaffedrikker uten melk:

Liten Espresso

Espresso

Liten Café Crème

Café Crème

Stor Café Crème g til h

Kaffedrikker med melk:

Liten Cappuccino

Stor Cappuccino

Liten Macchiato

Macchiato

Stor Macchiato k Skyll maskinen j Skyll melkesys.

Meldinger på skjermen

Skjermen (16) viser, i tillegg til meldinger om hvilken prosess eller tilstand maskinen befinner seg i, meldinger som krever at du  utfører bestemte handlinger. Når du har utført den handlingen som kreves forsvinner meldingen, og skjermen viser igjen menyen for valg av drikke.

Merk: Dersom du velger en drikk som ikke kan brygges, vises følgende på skjermen;

Ugyldig kombinasjon

. Da må du endre på styrken på kaffen eller valg av drikke.

TES515.. | 7/2014

26

aromaDouble Shot

Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen brygges. Dette får innvirking på kaffens smak og aroma. TES51... har derfor en spesiell aromaDouble Shot-funksjon i forbindelse med brygging av ekstra sterk kaffe. Når halvparten av kaffemengden er brygget, males resten av kaffebønnene og resten av kaffen brygges, på denne måten produseres det kun velsmakende og behagelige aromastoffer. aromaDouble Shot-funksjonen aktiveres ved følgende innstillinger:

Ta i bruk maskinen

● Fjern beskyttelsesfolien.

● Plasser espressomaskinen på et jevnt og plant underlag som tåler vekten av maskinen og ikke skades av eventuelt vannsøl. Ventilasjonsåpningene på maskinen må ikke dekkes til.

no

Viktig: Utstyret skal bare brukes i frostfrie rom. Vent i min. 3 timer med å ta utstyret i bruk dersom det ble transportert eller lagret ved temperaturer under 0 °C.

● Dra ut nettkabelen fra oppbevaringsrommet (21) og sett støpselet i en strømkontakt. Kabellengden kan reguleres ved

å skyve kabelen tilbake oppover eller dras ut nedover. Plasser kaffemaskinen med baksiden ut mot kanten av benken eller bordet og dra enten kabelen nedover eller skyv den oppover.

● Sett sammen melkeskummeren.

Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

Før første bruk

Generelt

Det må kun fylles rent, kaldt vann uten kullsyre og

ristede kaffebønner (helst bønneblandinger for espressomaskiner eller helautomatiske kaffemaskiner) i de aktuelle beholderne. Det må ikke benyttes kaffebønner som er glaserte, karamelliserte eller som på annen måte er sukkerholdige, da disse vil forårsake at kokeenheten tilstoppes.

På denne kaffemaskinen kan du stille inn hardheten på vannet. Fra fabrikken er hardhetsgraden satt til 4. Hardhetsgraden på vannet kontrolleres med de medfølgende testremsene. Dersom testen viser at hardhetsgraden ikke tilsvarer grad 4, må maskinen innstilles deretter (se Vannets

hardhet i kapittel ”Menyinstillinger”).

● Lukk opp lokket (18) på vannbeholderen.

● Ta av vannbeholderen (17), skyll den og fyll den med friskt, kaldt vann. Vær oppmerksom på max-merket.

● Sett vanntanken (17) på plass og trykk den helt ned.

● Lukk lokket på vanntanken (18) igjen.

● Fyll kaffebønner i kaffebønnebeholderen

(For brygging av kaffe med ferdigmalt kaffe, se kapittel ”Lage kaffedrikker med malt kaffe”).

● Slå på strømbryteren O / I (9). På skjermen (16) vises menyen for innstilling av skjermspråk.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

● Med den øvre dreievelgeren (15) velger du det skjermspråket du ønsker.

● Sett koppen e.l. under kranen/uttaket (6a).

● Trykk på knappen start (10). Det valgte språket er lagret.

Maskinen varmes opp og spyler. Litt vann kommer ut av kaffekranen/uttaket. Når skjermen viser menyen for valg av drikke betyr det at maskinen er klar til bruk.

Slå av kaffemaskinen

Denne automatiske espressomaskinen er fabrikkinnstilt med standardinnstillinger for optimal drift. Maskinen slås automatisk av etter valgt tid (tidsintervallet kan endres, se

Slå av i kapittel ”Menyinstillinger”).

Unntak: Dersom du kun har laget varmt vann eller damp vil maskinen slå seg av uten å kjøre skylleprosessen først.

Hvis du vil slå av maskinen manuelt må du trykke på knappen k

off / i (13). Maskinen skylles og slår seg deretter av.

Merk: Ved første gangs bruk, etter bruk av et serviceprogram eller etter at apparatet har vært ute av bruk for en lengre periode, vil ikke den første drikken inneholde full aroma og bør ikke drikkes.

Første gang du bruker espressomaskinen får du ikke et passe tykt og fast skum

(crema) før etter noen få kopper.

Ved lengre bruk er det normalt at det danner seg vanndråper i ventilasjons åpningene.

27

Vannfilter

Et vannfilter kan gjøre at det blir mindre  kalkavleiringer.

Før du kan bruke et nytt vannfilter må det  spyles. Da går du fram på følgende måte:

● Bruk pulverskjeen (19) til å trykke vannfilteret godt på plass i vanntanken.

● Fyll vanntanken (17) med vann opp til

max-merket.

● Hold knappen k off / i (13) inne i minst

3 sekunder. Menyen åpnes.

● Trykk på tasten k off / i (13) flere  ganger inntil Filter mangler/gml vises på skjermen.

● Med den øvre dreievelgeren (15) Aktiver filter

velger du det du ønsker.

● Trykk på knappen start (10).

● Sett en beholder på ca 0,5 liter under kranen/uttaket (6a).

● Trykk på knappen start (10).

● Vannet går nå først gjennom filteret for å  spyle det.

● Tøm deretter beholderen.

Maskinen er nå klar til bruk.

Info: Ved å spyle filteret aktiveres samtidig  telleren som viser når du bør skifte filter.

Hvis meldingen Skift filter vises på skjermen, eller senest etter 2 måneder har ikke lenger vannfilteret noen effekt. Av  hygieniske grunner og for at kaffemaskinen ikke skal få et kalkbelegg (dette kan skade maskinen) skal filteret skiftes. 

TES515.. | 7/2014

28

Filter får du kjøpt i butikker som selger denne maskinen eller via Bosch kundetjeneste (se kapittel „Tilbehør“). Dersom du ikke setter inn et nytt filter, skal innstillingen 

Filter

settes til mangler / gml.

Info: Ved hjelp av filterindikatoren kan du  markere i hvilken måned du skiftet filter. Du  kan også markere når (hvilken måned) du må skifte filter neste gang (senest etter to  måneder).

Du kan endre følgende innstillinger:

no

Slå av

: Her bestemmer du hvor lang tid kaffemaskinen skal vente etter siste drikk ble laget før den automatisk slår seg av. Du kan stille inn et tidsintervall fra 15 minutter til 4 timer. Den forhåndsinnstilte tiden kan forkortes for å spare strøm.

Filter

: Her kan du stille inn om du benytter et vannfilter i maskinen eller ikke. Dersom  du ikke bruker et vannfilter skal innstillingen stå på Filter mangler / gml. Dersom du bruker et vannfilter skal innstillingen  stå Aktiver filter. Før du kan ta i bruk et nytt vannfilter må det vaskes (se kapittel 

”Vannfilter”).

Info: Dersom kaffemaskinen i en lengre periode ikke blir benyttet (f.eks. i forbindelse med ferier) bør filteret som står i maskinen  spyles før den tas i bruk igjen. For å gjøre dette brygger du en kopp med varmt vann som du så kaster.

Start Calc‘n‘Clean

: Her kan du manuelt velge serviceprogrammene (Calc‘n‘Clean / avkalking

/ rengjøring). Trykk på knappen

start (10) og kjør gjennom programmet du har valgt (se kapittel ”Serviceprogram”).

Temperatur

: Her kan temperaturen (Høy /

Middels

/ Lav) stilles inn.

Menyinstillinger

Ved hjelp av menyvalgene kan du stille inn kaffemaskinen nøyaktig slik det passer for deg.

● Trykk på knappen k off / i (13) minst

3 sekunder.

● Trykk flere ganger på knappen  k

off / i (13) inntil menyvalgene du vil bruke vises på skjermen.

● Med den øvre dreievelgeren (15) velger du den innstillingen du ønsker.

● Bekreft valget med knappen start (10).

Dersom du ønsker å forlate menyen uten

å velge noe, vrir du dreievelgeren tilbake til Tilbake og trykker deretter på knappen

start (10).

Språk

: Her kan du velge språket på skjermen.

Vannets hardhet

: På denne kaffemaskinen kan du stille inn hardheten på vannet.

Det er viktig å stille inn korrekt hardhet på vannet som benyttes, slik at kaffemaskinen kan vise når den bør avkalkes. Forhåndsinnstillingen for hardheten på vannet er 4.

Hardheten på vannet kan kontrolleres ved hjelp av testremsene som følger med maskinen. Ditt lokale vannverk vil også kunne opplyse om hardheten på springvannet der du bor. Hvis det er installert bløtgjøringsanlegg for vann i huset, må du stille vannets hardhet inn på trinn 3.

Hold testremsen nede i vannet noen

sekunder og ta den opp og rist forsiktig.

Resultatet kan avleses etter ca ett minutt.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

Vannets hardhet og innstillingsmuligheter:

Trinn

1

2

3

4

Vannets hardhet

Tysk (°dH)

1-7

8-14

15-21

22-30

Fransk (°fH)

1-13

14-25

26-38

39-54

Drikketeller

: Her vises hvor mange (kaffe) drikker som er blitt brygget siden du tok i bruk maskinen.

Innstilling av malingsgrad

Ved hjelp av dreievelgeren (3) for malingsgraden kan du stille hvor fint du ønsker å  male kaffebønnene.

A

OBS!

Finhetsgraden skal kun endres når kvernen arbeider! Hvis ikke, kan maskinen skades. Ikke putt fingre eller hånden ned  i kaffekvernen.

● Når kvernen arbeider stiller du inn dreievelgeren (3) slik du ønsker fra finmalt 

( a: Drei i retning mot klokka) til grovmalt

( b: Drei i retning med klokka).

Info: Du vil først merke den nye innstillingen etter at to kopper kaffe er laget.

Merk: Hvis skjermen viser meldingen

Just. grovhet!, males kaffebønnene for fint. 

Bruk grovere malingsgrad.

Tips: Bruk en finere maling for å male  mørkere kaffebønner og en grovere maling for lyse.

29

Lage kaffedrikker med kaffebønner

Denne helautomatiske espressomaskinen maler kaffebønnene hver gang den lager kaffe.

Kaffemaskinen må være klar til bruk. For

å tilberede en kaffedrikk med melk må du først føre melkeslangen inn i en melkebeholder og feste den til melkeskummeren med tilkoblingen.

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren (6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet Skyll melkesys.

Tips: Det bør helst brukes kaffebønneblandinger beregnet på espresso- eller hel automatiske kaffemaskiner. Kaffebønnene bør oppbevares kjølig i en lukket beholder. Kaffebønnene kan males selv om de er dypfryste.

Viktig: Fyll opp vanntanken (17) hver dag med friskt, kaldt vann. Du må passe på at det alltid er nok vann i vanntanken (17).

Tilberedning

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

● Formvarmet/de kopp(er) settes under kaffeuttaket (7).

Tips: Når du lager en liten espresso skal koppen alltid varmes opp på forhånd, f.eks. med varmt vann.

● Bruk den øvre dreievelgeren (15) til å velge kaffedrikk og mengde. Kaffedrikken og mengden du har valgt vises på skjermen.

● Bruk den nedre dreievelgeren (14) til å velge styrken på kaffedrikken. Styrken vises på skjermen. Dersom du vil brygge to kopper samtidig, trykker du på knappen a (11) (gjelder kun for drikker uten melk og uten aromaDouble Shot-funksjon).

TES515.. | 7/2014

30

● Trykk på knappen start (10).

Kaffen blir brygget og renner deretter koppen(e).

Merk: Noen valg innebærer at kaffen blir brygget i to porsjoner rett etter hverandre

(se kapittel ”aromaDouble Shot”).

Vent til prosessen er helt ferdig.

Ved å trykke en gang til på knappen

start (10) kan du avbryte prosessen før den er ferdig.

Lage kaffedrikker med malt kaffe

Denne espressomaskinen kan også lage kaffe med ferdigmalt kaffe (ikke pulverkaffe).

no

Tilberedning

● Åpne pulverskuff (4).

● Fyll skuffen med maks 2 strøkne kaffeskjeer med malt kaffe.

OBS: Det må ikke fylles i hele kaffebønner eller pulverkaffe (Nescafé).

● Lukk kaffepulverskuffen (4).

● Velg den drikken du ønsker ved å dreie på den øvre dreievelgeren (15) (kun èn kopp av gangen).

● Sett den nederste dreieknappen på b

Pulverskuffe.

● Trykk på knappen start (10).

Kaffen blir brygget og renner deretter

koppen.

Merk: Dersom du ønsker en kopp til laget med malt kaffe, må du gjenta prosessen.

Kaffemaskinen må være klar til bruk. For

å tilberede en kaffedrikk med melk må du først føre melkeslangen inn i en melkebeholder og feste den til melkeskummeren med tilkoblingen.

Lage varmt vann

A

Forbrenningsfare!

Melkeskummeren (6) blir svært varm. La det avkjøles etter bruk før du tar i det.

Merk: Når du lager kaffe med ferdigmalt kaffe er ikke aromaDouble Shot-funksjonen tilgjengelig.

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren (6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet

Skyll melkesys.

Viktig: Fyll opp vanntanken (17) hver dag med friskt, kaldt vann. Du må passe på at det alltid er nok vann i vanntanken (17).

Før du tapper varmt vann må melkeskummeren rengjøres og melkeslangen må festes med tilkoblingen.

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

● Sett en oppvarmet kopp eller et glass under melkeskummeren (6).

● Trykk i ca. 3 sekunder på knappen l

/ m (12). Kaffemaskinen varmes nå opp. Det kommer nå varmt vann ut fra kranen til melkeskummeren i ca. 40 sekunder (6).

● Dersom du trykker en gang til på knappen l

/ m (12) kan prosessen avbrytes før den er ferdig.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

Lage melkeskum

A

Forbrenningsfare!

Melkeskummeren (6) blir svært varm. La det avkjøles etter bruk før du tar i det.

31

Pleie og daglig rengjøring

A

Fare for elektrisk støt!

Dra støpslet ut av kontakten i veggen før rengjøring av kaffemaskinen.

Senk aldri maskinen ned i vann.

Bruk ikke et apparat for rengjøring med damp.

Tips: Skum opp melk først og brygg deretter kaffen, eller lag melkeskum separat som du så heller på kaffen.

Kaffemaskinen må være klar til bruk.

● Sett den forvarmede koppen under kranen/uttaket (6a).

● Før melkeslangen (6c) ned i melkebeholderen.

● Trykk på knappen l / m (12).

Knappen l

/ m (12) blinker, og maskinen varmer nå opp i ca 20 sekunder.

● Puss huset med et bløtt, fuktig tørkle.

● Bruk ikke rengjøringsmaterialer som riper eller rengjøringsmidler.

A

Forbrenningsfare!

Det kommer melkeskum med høyt trykk ut av melkeskummeren (6). Merk at melkesprut kan forårsake forbrenninger. Kranen/ uttaket (6a) må ikke berøres eller rettes mot personer.

● Trykk på knappen l avbryte prosessen.

/ m (12) for å

Tips: For å få best melkeskum, bør du bruke kald melk med et fettinnhold på minst 1,5 %.

Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor melkeskummeren (6) rengjøres i lunkent vann hver gang den har vært brukt og spyles med hjelp av programmet

Skyll melkesys.

● Rester av kalk, kaffe, melk eller avkalkingsmiddel skal alltid fjernes umiddelbart. Under slike rester kan det danne seg korrosjon.

● Nye svampkluter kan inneholde salt.

Salt kan føre til overflaterust på edelstål. 

Derfor er det tvingende nødvendig å vaske det grundig bort før bruk.

● Dryppeskålen (8c) med kaffebeholderen (8b) dras ut fremover. Ta av beskyttelsen (8a) og dryppebeskyttelsen (8d).

Dryppeskålen og kaffebeholderen tømmes og rengjøres.

● Ta ut flottøren (8e) og gjør den ren med  en fuktig klut.

● Tørk av innsiden av apparatet (feste for skåler) og pulverskuffen (kan ikke tas av).

TES515.. | 7/2014

32

O

N

Følgende deler skal ikke vaskes

i oppvaskmaskin: Beskyttelse for dryppeskål (8a), kokeenhet (5a).

Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskin: Dryppeskål (8c), kaffebeholder (8b), rist for kaffeuttak (8d), aromalokk (2) og pulverskje (19).

Viktig: Dryppeskålen (8c) og kaffebeholderen (8b) må tømmes og rengjøres daglig for å forhindre soppdannelse.

no

I tillegg skal melkesystemet renses grundig regelmessig (i oppvaskmaskin eller for hånd).

Ta fra hverandre melkeskummeren for å rengjøre den:

● Dra melkeskummeren (6) rett framover og ut av maskinen.

Merk: Hvis kaffemaskinen slås på med strømbryteren O / I (9) når den er kald eller blir slått av automatisk etter at du har brygget kaffe, vil den automatisk gjennomføre en spyleprosess. Systemet renser med andre ord seg selv automatisk.

Viktig: Dersom kaffemaskinen ikke skal benyttes i en lengre periode (f.eks. i forbindelse med ferier) bør hele enheten, inkludert melkeskummersystemet og

kokeenheten rengjøres grundig.

● Ta melkeskummeren fra hverandre i sine enkeltdeler; (6a til 6d) (se bilde C foran i denne veiledningen).

Rengjøring av melkeskummeren

Hvis melkeskummeren ikke blir rengjort etter bruk vil etter en viss tid følgende beskjed vises på skjermen:

Rengjør melkesys.!

Melkeskummeren skal rengjøres etter hver bruk!

● Rengjør enkeltdelene med såpevann og en bløt børste. Om nødvendig kan du la delene ligge en stund i varmt såpevann.

Automatisk forrengjøring av melkeskummeren:

● Velg j med dreievelgeren (15).

● Sett en tom, høy beholder under kranen/ uttaket (6a).

● Skyv kaffekranen så nærme beholderen som mulig.

● Sett melkeslangen (6c) ned i bollen.

● Trykk på knappen start (10).

Kaffemaskinen fyller nå automatisk vann i bollen og suger det opp igjen via melkeslangen (6c) for å skylle melkesystemet.

Skylleprosessen avsluttes etter ca. 1 minutt.

● Tøm bollen og rengjør melkeslangen (6c).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

● Spyl alle delene med rent vann og tørk av dem.

no

● Sett sammen alle delene og trykk melkeskummeren inn i maskinen til den sitter ordentlig på plass.

33

● Ta dekslet (5f) av kokeenheten og rengjør kokeenheten (5a) grundig under rennende vann.

A

Fare for skålding!

Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og montert.

● Rengjør kokeenhetens sil grundig under vannstrålen.

Rengjøre kokeenheten

Rengjør kokeenheten jevnlig!

Automatisk forrengjøring av kokeenheten:

● Velg k med dreievelgeren (15).

● Sett et tomt glass under kranen/ uttaket (6a).

● Trykk på knappen start (10).

Maskinen skyller automatisk.

I tillegg til det automatiske rengjøringsprogrammet bør kokeenheten (5a) tas av for rengjøring med jevne mellomrom (

bilde E

foran i brukerveiledningen).

● Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9). Alle knappelysene slukkes.

● Åpne døren (5b) til kokeenheten.

● Skyv den røde låsen (5e) på kokeenheten (5a) helt mot venstre.

● Press utløserarmen (5d) helt ned.

Kokeenheten løsnes.

● Ta tak i kokeenheten (5a) ved gripetakene og dra kokeenheten forsiktig ut av maskinen.

Viktig: Ikke bruk oppvask- eller andre rengjøringsmidler, og ikke vask den i oppvaskmaskinen.

● Gjør grundig rent inne i kaffemaskinen med en fuktig klut og fjern eventuelle kafferester.

● La kokeenheten (5a) og selve maskinen stå til den er tørr.

● Sett dekslet (5f) på kokeenheten igjen og skyv kokeenheten (5a) helt inn i maskinen.

● Press utløserarmen (5d) helt opp.

● Skyv den røde låsemekanismen (5e) helt mot høyre og lukk døren / dekslet (5b).

TES515.. | 7/2014

34

Råd om energisparing

● Dersom espressomaskinen ikke benyttes skal den slås av. For å gjøre dette trykker du på knappen k off / i (13). Maskinen skylles og slår seg deretter av.

● Maskinen bør ikke slås av dersom den er i ferd med å lage kaffe eller melkeskum.

Dersom du avbryter bryggingen av kaffe eller prosessen med å lage melkeskum fører det til ekstra energiforbruk og mer restevann i dryppeskålen.

● Kaffemaskinen bør avkalkes med jevne mellomrom for å forhindre kalkavleiringer i maskinen. Kalkavleiringer medfører høyere energiforbruk.

Serviceprogram

Tips: Les også miniveiledningen som ligger i oppbevaringsrommet (5c).

Avhengig av hvor mye maskinen blir brukt vil det vises følgende meldinger på skjermen med varierende tidsmellomrom:

Må avkalkes! eller

Må rengjøres! eller

Calc‘n‘Clean nødvendig!

Du bør da straks kjøre serviceprogrammet for avkalking eller rengjøring. Eventuelt kan begge operasjonene utføres samtidig ved hjelp av funksjonen Calc‘n‘Clean (se kapittel ”Calc‘n‘Clean”). Dersom serviceprogrammet ikke gjennomføres som angitt, kan det forårsake skader på kaffemaskinen.

A

OBS!

Ved kjøring av serviceprogrammet må det kun benyttes de foreskrevne avkalkings- og rengjøringsmidlene. Les sikkerhetsforskriftene på innpakningen til rengjøringsmiddelet og følg disse.

Serviceprogrammet må under ingen omstendigheter avbrytes!

Ikke drikk væskene!

no

Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker, sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!

Det må under ingen omstendigheter tilsettes avkalkingstabletter eller andre avkalkingsmidler i skuffen for kaffepulver (4)!

Spesialutviklede avkalkingsmidler og rengjøringstabletter får du i butikker som forhandler denne maskinen eller via Bosch kundetjeneste (se kapittel

„Tilbehør“).

Avkalking

Varighet: ca. 25 minutter

Viktig: Dersom det er satt inn et vannfilter  i vannbeholderen (17), må dette fjernes før avkalkingsprogrammet startes.

Hvis skjermen viser meldingen

Må  avkalkes!

, trykker du på knappen k

off / i (13) i 3 sekunder og deretter på knappen start (10).

Avkalkingsprosessen starter.

Dersom du ønsker å starte avkalkingsprosessen igjen, trykker du på knappen k

off / i (13) i minst 3 sekunder.

Deretter trykker du to ganger kort på knappen k off / i (13). Drei på den

øvre dreievelgeren (15) inntil skjermen viser meldingen Start avkalking. Trykk på knappen start (10) for å starte avkalkingsprogrammet.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Merk: Dersom vannfilteret er aktivert,  viser skjermen en melding om at du må fjerne filteret og deretter trykke på knappen 

start (10) igjen. Fjern filteret nå dersom  du ikke allerede har gjort det. Trykk på knappen start (10).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no

Fyll i avkalkingsm.

Trykk på start

● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent vann til merket ” 0,5 l” og løs opp 1 Bosch avkalkingstablett TCZ8002 i vannet.

Ved bruk av TCZ6002 er det tvingende nødvendig å løse opp 2 tabletter.

● Trykk på knappen start (10).

Plasser beholder

Trykk på start

● Sett en beholder på minst 0,5 liter under dysen (6a).

● Trykk på knappen start (10).

Avkalking pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca 20 minutter.

Rens/fyll vanntank

Trykk på start

● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til

max-merket med friskt, kaldt vann.

● Trykk på knappen start (10).

Avkalking pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca 3 minutter, deretter skylles maskinen.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Dersom du bruker vannfilter, settes dette  inn igjen nå. Maskinen er nå avkalket og klar til bruk.

Viktig: Tørk av utstyret med en myk, fuktig klut for straks å fjerne rester av avkalkingsmiddelet. Under slike rester kan det danne seg korrosjon. Nye svampkluter kan inneholde salt. Salt kan føre til overflaterust på  edelstål. Derfor er det tvingende nødvendig

å vaske det grundig bort før bruk.

35

Rengjøring

Varighet: ca. 10 minutter

Hvis skjermen viser meldingen

Må  rengjøres!

, trykker du på knappen k

off / i (13) i 3 sekunder og deretter på knappen

start (10). Rengjøringsprogrammet starter.

Dersom du ønsker å starte rengjøringsprosessen igjen, trykker du på knappen k

off / i (13) i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to ganger kort på knappen k

off / i (13). Drei på den øvre dreievelgeren

(15) inntil skjermen viser meldingen Start

rengjøring.

Trykk på knappen start (10) for å starte rengjøringsprogrammet.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8)

og sett den tilbake igjen.

Åpne skuffen

● Åpne pulverskuff (4).

Fyll i rengj.middel

Trykk på start

● Legg inn en Bosch rengjøringstablett og lukk skuffen (4).

● Trykk på knappen

start (10).

Rengjøring pågår

Rengjøringsprogrammet starter og varer i ca 8 minutter.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til bruk.

TES515.. | 7/2014

36

Calc‘n‘Clean

Varighet: ca. 35 minutter

Calc‘n‘Clean kombinerer enkeltfunksjonene for avkalking og rengjøring. Dersom begge prosessene skal utføres nesten samtidig, vil maskinen automatisk foreslå dette serviceprogrammet.

Viktig: Dersom det er satt inn et vannfilter  i vannbeholderen (17), må dette fjernes før serviceprogrammet startes.

Hvis skjermen viser meldingen Calc‘n‘Clean nødvendig!

, trykker du på knappen k

off / i (13) i 3 sekunder og deretter på knappen

start (10). Serviceprogrammet starter. Dersom du ønsker å starte

Calc‘n‘Clean igjen, trykker du på knappen k

off / i (13) i minst 3 sekunder. Deretter trykker du to ganger kort på knappen k

off / i (13). Drei på den øvre dreievelgeren (15) inntil skjermen viser meldingen

Start Calc‘n‘Clean

. Trykk på knappen

start (10) for å starte Calc‘n‘Clean.

Skjermen viser deretter framdriften i programmet.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Åpne skuffen

● Åpne pulverskuff (4).

Fyll i rengj.middel

Trykk på start

● Legg inn en Bosch rengjøringstablett og lukk skuffen (4).

● Trykk på knappen start (10).

Merk: Dersom vannfilteret er aktivert,  viser skjermen en melding om at du må fjerne filteret og deretter trykke på knappen 

start (10) igjen. Fjern filteret nå dersom  du ikke allerede har gjort det. Trykk på knappen start (10).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Fyll i avkalkingsm.

Trykk på Start

● Fyll opp vanntanken (17) med lunkent vann til merket ”

no

0,5 l” og løs opp 1 Bosch avkalkingstablett TCZ8002 i vannet.

Ved bruk av TCZ6002 er det tvingende nødvendig å løse opp 2 tabletter.

● Trykk på knappen start (10).

Plasser beholder

Trykk på start

● Sett en beholder på minst 1 liter under dysen (6a).

● Trykk på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca 22 minutter.

Rens/fyll vanntank

Trykk på start

● Skyll vanntanken (17) og fyll den opp til

max-merket med friskt, kaldt vann.

● Trykk på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca 10 minutter, deretter skylles maskinen.

Tøm dryppeskål

Sett i dryppeskål

● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake igjen.

Dersom du bruker vannfilter, settes dette  inn igjen nå. Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til bruk.

Viktig: Tørk av utstyret med en myk, fuktig klut for straks å fjerne rester av avkalkingsmiddelet. Under slike rester kan det danne seg korrosjon. Nye svampkluter kan inneholde salt. Salt kan føre til overflaterust på  edelstål. Derfor er det tvingende nødvendig

å vaske det grundig bort før bruk.

no

Frostbeskyttelse

A

For å unngå frostskader under transport og lagring må kaffemaskinen på forhånd tømmes fullstendig.

Info: Kaffemaskinen må være klar til bruk og vanntanken (17) må være full.

● Sett et stort kar under kranen/uttaket (6a).

● Trykk på knappen l / m (12) og la maskinen lage damp i ca 15 sekunder.

● Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9).

● Tøm vannbeholderen (17) og dryppeskålen (8).

37

Avfallshåndtering

J

Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det  europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr

(waste electrical and electronic equipment –

WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Tilbehør

Tabellen nedenfor viser tilgjengelig tilbehør du kan kjøpe enten i butikker som fører denne maskinen eller via Bosch kundetjeneste.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Det tas forbehold om endringer.

Tilbehør Bestillingsnummer

I butikk /

Kunde tjeneste

Rengjøringstabletter TCZ6001 / 00310575

Avkalkingstabletter TCZ8002 / 00576694

Vannfilter

Rengjøringssett

Melkebeholder med

”Fresh Lock”-lokk

TCZ7003 / 00575491

TCZ8004 / 00576331

TCZ8009N /

00576165

TES515.. | 7/2014

38 no

Små problemer du kan løse selv

Problem

For lite eller ikke noe skum eller melkeskummeren (6) suger ikke melk.

Det er ikke mulig å lage varmt vann.

Årsak

Melkeskummeren (6) er skittent.

Uegnet melketype.

Melkeskummeren (6) er ikke riktig satt sammen.

Maskinen er forkalket.

Melkeskummeren (6) er skittent.

Løsning

Rengjør melkeskummeren (6), se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Bruk kald melk med 1,5 % fett

(lettmelk).

Fukt melkeskummerdelene og trykk de godt i hverandre.

Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.

Rengjør melkeskummeren (6), se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Innstill på grovere maling. Bruk grovere malt kaffe.

Kaffe renner kun dråpevis eller det flyter overhodet  ingen kaffe.

Kaffen får ikke noe

”Crema”.

Kaffen er for ”sur”.

Malingsgraden av kaffebønnene er for fin. Det benyttede kaffepulveret er for finmalt.

Det er mye kalkavleiringer i maskinen.

Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.

Kaffebønnene er ikke nybrente.

Malingsgraden er ikke tilpasset kaffebønnene.

Malingsgraden er innstilt på for grov maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for grovt malt.

Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.

Bruk en kaffetype med en større andel Robusta kaffebønner.

Bruk kaffebønner som er nybrent.

Still inn malingsgraden på finmalt.

Sett malingsgraden på finere  maling eller bruk ferdigmalt kaffe som er finere malt.

Kaffen er for ”bitter”.

Kaffesorten er uegnet.

Malingsgraden er innstilt på for fin maling, eller det  ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for finmalt.

Bruk en mørkere brent kaffesort.

Sett malingsgraden på grovere maling eller bruk ferdigmalt kaffe som er grovere malt.

Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.

Bytt til en annen kaffesort.

Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!

Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

no 39

Problem

Sterkt vekslende kvalitet av kaffe eller melkeskum.

Kaffegruten er ikke fast og for våt.

Dryppevann på den indre apparatbunnen når dryppeskålen (8) er fjernet.

Årsak

Apparatet er forkalket.

Malingsgraden er enten for fin eller for grov eller det brukes for lite kaffepulver.

Tatt ut dryppeskålen (8) for tidlig.

Løsning

Avkalk apparatet i henhold til instruksjonene.

Instill malingen grovere eller finere eller bruk to strøkne måleskjeer kaffepulver.

Vent i noen sekunder før du tar ut dryppeskålen (8) etter den siste drikken er ferdig.

Vannfilteret holder ikke  i vanntanken (17).

Fabrikkinnstillingene er blitt endret og skal reaktiveres (”Reset”).

Skjermen viser

Fyll på bønner! selv om det er fylt kaffebønner i beholderen (1), eller kvernen maler ikke kaffebønnene.

Skjermen viser

Sett inn bryggenhet

Vannfilteret er ikke festet på  korrekt måte.

Det ble foretatt egne innstillinger som ikke lenger er

ønsket.

Kaffebønnene faller ikke ned i kvernen (bønnene er for glatte).

Sett vannfilteret rett ned  i koblingen mot vanntanken og trykk det på plass.

Slå av apparatet med strømbryteren O / I (9). Hold tastene / knappene k off / i (13) og l / m

(12) nede og slå på apparatet med strømbryteren O / I (9).

Deretter bekrefter du valget med

startknappen (10). Nå er fabrikkinnstillingene aktivert.

Bank forsiktig på kaffebønnebeholderen (1). Bytt eventuelt til en annen kaffesort. Tørk av kaffebønnebeholde-ren (1) med en tørr klut når beholderen er tom.

Bryggeenheten (5) mangler eller ble ikke gjenkjent.

Slå av maskinen når bryggeenheten (5) står i maskinen, vent i 3 sekunder og start så maskinen på nytt.

Forurenset kokeenhet (5). Rens kokeenheten (5).

Skjermen viser

Rengjør kokeenhet

For mye kaffepulver i kokeenheten (5).

Rens kokeenheten (5)

(fyll på maksimalt 2 strøkne pulverskjeer med kaffepulver).

Ta ut og rengjør bryggeenhet, Mekanismen i kokeenheten går tregt.

se kapitlet ”Pleie og daglig rengjøring”.

Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!

Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

TES515.. | 7/2014

40 no

Problem

Skjermen viser

Kontroller vanntanken

Skjermen viser

Start på nytt

Årsak Løsning

Vanntanken er satt feil inn. Sett vanntanken korrekt inn.

Kullsyreholdig vann i vanntanken.

Flottøren i vanntanken henger fast.

Det nye vannfilteret er  ikke skylt i samsvar med instruksjonen.

Fyll vanntanken med friskt vann fra springen.

Ta ut tanken og rengjør den grundig.

Skyll vannfilteret i henhold til  instruksjonen og ta det i bruk.

Det er luft i vannfilteret.

Vannfilteret er gammelt.

Apparatet er for varmt.

Tilsmusset trakteenhet.

Det har oppstått en feil.

Legg vannfilteret i bløt i vann helt  til det ikke lenger kom mer ut luftbobler. Sett filteret inn igjen.

Sett inn et nytt vannfilter.

La apparatet avkjøles.

Rengjør trakteenheten.

Ta kontakt med hotline.

Skjermen viser

Feil

Ring hotline

Ring vår Hotline dersom du ikke kan løse problemene!

Telefonnumrene står på de siste sidene i veiledningen.

Tekniske data

Strømkilde (spenning – frekvens)

Varmeelementets ytelse

Maksimalt statisk pumpetrykk

Vanntankens kapasitet (uten filter)

Kaffebønnebeholderens kapasitet

Strømkabelens lengde

Mål (H x B x D)

Vekt, tom

Type maleenhet (kaffekvern)

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramisk

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Innehåll

Säkerhetsanvisningar ...............................42

Översikt ....................................................44

Reglage ....................................................44

Displaymeddelanden ................................45

aromaDouble Shot....................................45

Före första användningen.........................46

Vattenfilter .................................................47

Menyinställningar......................................48

Inställning av malningsgrad ......................49

Bryggning med kaffebönor .......................49

Bryggning med malt kaffe .........................50

Hetta upp vatten .......................................50

Tillaga mjölkskum .....................................51

Skötsel och daglig rengöring ....................51

Tips för att spara energi ............................54

Serviceprogram ........................................54

Frostskydd ................................................57

Tillbehör ....................................................57

Återvinning................................................57

Garantivillkor.............................................57

Tekniska data............................................57

Åtgärda enkla problem själv .....................58

I förpackningen medföljer

(se översiktsbild i början av bruksanvisningen) a

Helt automatisk espressomaskin b

Snabbreferensguide c

Bruksanvisning d

Mjölkskummare e

Teststicka för vattenhårdhet f

Pulversked

41

Bästa kaffeälskare,

Vi gratulerar till köpet av den denna helautomatiska espressomaskin från Bosch.

Den här bruksanvisningen beskriver olika modeller som har olika utrustning.

Läs också gärna den förkortade bruksanvisningen som bifogats.

Denna kan förvaras i ett speciellt förvaringsfack (5c) tills nästa gång den behövs.

TES515.. | 7/2014

42 sv

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen! Spara bruksanvisningen. Bifoga de här instruktionerna om du ger maskinen till någon annan. Denna apparat är avsedd för tillagning av normala hushållsmängder eller för användning i hushållsliknande, icke yrkesmässiga förhållanden. Hushållsliknande användning omfattar t. ex. användning i pentryn för medarbetare i butiker, kontor, jordbruk och andra yrkesmässiga företag, samt användning av gäster i pensionat, mindre hotell och liknande boendeinrättningar.

¡

Risk för elektrisk stöt!

Anslut och använd endast maskinen enligt uppgifternapå typskylten.

Reparationer på maskinen, som t. ex. att byta ut en skadad kabel, får endast utföras av vår kundservice för att undvika faror.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor och brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under överinseende eller om de instruerats i användningen av maskinen och informerats om riskerna. Barn under 8 år får inte komma i närheten av maskinen och anslutningslednignen och får inte manövrera maskinen. Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och användar-underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och står under överinseende av vuxen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv 43

Doppa aldrig ner maskinen eller nätkabeln i vatten. Använd endast om nätkabel och maskin är helt felfri. Vid fel skall nätstickkontakten omedelbart dras ut eller så skall nätspänningen slås ifrån.

¡

Kvävningsrisk!

Barn får inte leka med förpackningsmaterial.

¡

Brännskaderisk!

Mjölkskumningsutloppet (6a) blir mycket varmt.

Låt den svalna när den har använts innan du tar på det.

Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har

monterats och installerats ordentligt.

¡

Risk för personskador!

Stick inte in händerna i kvarnen.

TES515.. | 7/2014

44

Översikt

(se översiktsbilder A, B, C, D och E i början av anvisningen)

1 Behållare för kaffebönor

2 Aromlock

3 Vred för inställning av malningsgrad

4 Pulverfack

(kaffepulver / rengöringstablett)

5 Bryggenhet (bild E)

a) Bryggenhet

b) Lucka

c) Förvaringsfack för förkortad bruksanvisning

d) Utmatningsspak för bryggningsenhet

e) Låsning

f) Övertäckning

6 Mjölkskummare (bild C) avtagbar

a) Utlopp

b) Anslutning (mjölkslang)

c) Mjölkslang

d) Överdel

e) Luftmunstycke

7 Kaffeutlopp kan justeras på höjden

8 Droppskål (bild D)

a) Panel droppskålar

b) Behållare för kaffesump

c) Droppskål kaffeutlopp

d) Dropplåt kaffeutlopp

e) Flottör

9 Strömbrytare O / I

10 start Knapp

11 a Knapp

12 l / m Knapp

13 k off / i Knapp

14 Vred för styrka

15 Vred för val av kaffetyp

16 Display

17 Borttagbar vattentank

18 Lock vattentank

19 Pulversked (isättningshjälp för vattenfilter) 

20 Förvaringsfack för måttsked

21 Strömsladd med förvaringsfack

sv

Reglage

Strömbrytare O / I

Strömbrytaren O / I (9) används till att sätta igång enheten eller stänga av den helt

(strömtillförseln stryps).

Viktigt: Innan du stänger av ska du köra rengöringsprogrammet eller använda knappen k off / i (13) för att stänga av.

a

Knapp

Tryck på knappen a (11) för att tillreda två koppar av den valda drycken samtidigt.

Knappen kan användas för dryck utan mjölk och utan funktionen aromaDouble Shot.

k

off / i Knapp

När du trycker snabbt på knappen k

off / i (13) sköljs enheten igenom och stängs av. När du trycker och håller in

knappen k off / i (13) visas användarinställningarna eller så startas avkalknings- och rengöringsfunktionen.

l

/ m Knapp

Genom att trycka på knappen l / m (12) produceras ånga som används för tillagning av mjölkskum. Samma knapp används för att hälla upp varmvatten.

start Knapp

Genom att trycka på knapp

start (10) startas tillagning av dryck eller så genomförs ett serviceprogram. Genom att trycka igen på knapp start (10) när dryck tillagas går det att stoppa tillagningen i förtid.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Vred för styrka

Med detta vred (14) ställs kaffestyrkan in eller väljs pulverkaffe.

b c till d

Pulverfack milt normal starkt

DoubleShot starkt +

DoubleShot starkt ++

Med dessa alternativ bryggs kaffet i två steg.

Se ”aromaDouble Shot”.

Vred för val av kaffetyp

Med detta vred (15) väljer du kaffetyp och mängd per kopp.

Det används även till att

ändra inställningarna.

e till f g till h

Kaffedryck utan mjölk:

Liten espresso

Espresso

Liten café crème

Café crème

Stor café crème

Kaffedryck med mjölk:

Liten cappuccino

Stor cappuccino

Liten macchiato

Macchiato

Stor macchiato k j

Skölj maskinen

Skölj mjölksystem

OBS: Om du väljer en kaffetyp som inte kan göras, visas Ogiltig kombination på displayen. Ändra då styrka eller kaffetyp.

45

Anslutning för mjölkslang

För att tappa mjölkskum (till exempel för

Latte Macchiato eller Capucino) skall anslutningen och mjölkslangen vara korrekt fästa i mjölkskummaren.

Viktigt: Det gäller också för tappning av hett vatten.

Displaymeddelanden

Displayen (16) visar inte enbart aktuell status utan även ett flertal meddelanden  för att informera dig om vad som bör göras.

När du har gjort det du ska försvinner meddelandet och menyn för val av kaffetyp visas igen.

aromaDouble Shot

Ju längre kaffet bryggs, desto fler bittra 

ämnen och oönskade aromer lösgörs. Det påverkar smaken negativt och gör kaffet mer svårsmält. Så för extra starkt kaffe har

TES51... en speciell aromaDouble Shotfunktion. När hälften av drycken är klar mals nytt kaffe och en ny bryggning påbörjas så att endast aromatiska dofter uppstår.

Funktionen aromaDouble Shot aktiveras på följande sätt:

TES515.. | 7/2014

46

Före första användningen

Allmänt

Fyll endast på rent, kallt vatten utan kolsyra och endast rostade bönor (företrädesvis espresso- eller bönblandningar för användning i kaffeautomater) i respektive behållare.

Använd ej kaffebönor som är glaserade, karamelliserade eller behandlade med andra sockerhaltiga tillsatser, då dessa täpper igen bryggenheten. På denna maskin går det att ställa in hårdheten på vattnet. På fabriken ställs vattenhårdhet 4 in. Med den bifogade testremsan kan du se vilken hårdhet ditt vatten har. Om testet visar något annat än 4

ändrar du enhetens inställningar (se Vattenhårdhet i kapitel ”Menyinställningar”).

Börja använda maskinen

● Tag bort den befintliga skyddsfolien.

● Ställ den helautomatiska espressomaskinen på en jämn vattenfast yta som tål vikten av maskinen. Se till att ventileringsspåren på maskinen inte täcks över.

Viktigt: Använd endast maskinen i frostfritt utrymme. Vänta i minst 3 tim. innan maskinen startas om den transporterats eller lagrats vid temperaturer under 0 °C.

● Dra ut nätkabeln ur kabelfacket (21) och anslut. Längden på kabeln kan ställas in genom att skjuta tillbaka eller dra ut den.

Ställ maskinen med baksidan mot t.ex. bordskanten och dra antingen ut kabeln

nedåt eller skjut uppåt.

sv

● Installera mjölkskummaren. Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.

● Fäll upp locket till vattentanken (18).

● Ta bort vattentanken (17) diska ur och fyll på med färskt, kallt vatten. Observera markeringen

max.

● Sätt på vattentanken (17) rakt och tryck försiktigt ner den.

● Stäng locket till vattentanken (18) igen.

● Fyll bönbehållaren (1) med kaffebönor.

Information om bryggning med malt kaffe se ”Bryggning med malt kaffe”.

● Tryck på strömbrytaren O / I (9). Displayen

(16) visar menyn för inställning av displayspråk.

● Ange önskat språk med det övre

vredet (15).

● Placera en behållare under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10). Det valda språket sparas.

Enheten värms upp och sköljs igenom. Det kommer att rinna ut lite vatten ur kaffeutloppet. När menyn för val av kaffetyp visas i displayen är enheten klar att användas.

Stänga av enheten

Den helautomatiska espressomaskinen har av tillverkaren programmerats med standardinställningarna för optimal drift. Apparaten stängs av automatiskt efter en förinställd tid

(information om att ändra tidsintervaller se

Stäng av

i kapitel ”Menyinställningar”).

Undantag: Enheten stängs av utan att sköljas igenom om du endast har tagit varmt vatten eller ånga.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Du kan stänga av enheten manuellt innan detta inträffar genom att trycka på knappen k

off / i (13). Enheten sköljs igenom och stängs av.

Observera: När maskinen används första gången, om ett serviceprogram har körts eller om maskinen har stått oanvänd en längre tid, har den första drycken ännu inte full arom och bör därför inte drickas.

47

● Välj Aktivera filter med det övre vredet (15).

● Tryck på knappen start (10).

● Placera en behållare som rymmer minst

0,5 liter under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10).

● Vattnet rinner nu genom filtret för att  skölja det.

● Töm sedan kärlet.

Maskinen är nu färdig att användas igen.

När den helautomatiska espressomaskinen har börjat användas, blir creman varaktigt finporig och fast först efter att några koppar  har tillagats.

Efter en längre tids användning kan droppar formas på ventileringsspåren. Det är normalt.

Vattenfilter

Ett vattenfilter kan förebygga kalkbildning.

Innan ett nytt vattenfilter används måste det  sköljas. Det gör du så här:

● Tryck fast vattenfiltret ordentligt i vatten­ behållaren med hjälp av måttskeden (19).

Info: När filtret sköljs aktiveras samtidigt  inställningen för att visa filterbyte.

Efter angivelsen Byt filter eller senast efter 2 månader har filtret inte längre någon  verkan. Av hygieniska skäl samt för att maskinen inte ska kalka igen (maskinen kan gå sönder) ska filtret därför bytas ut. 

Utbytesfilter finns i handeln eller hos kundtjänst (se kapitel „Tillbehör“). Om inget nytt filter sätts i, vrider du inställningen Filter till sakn/ gammalt

.

Info: Du kan använda filterindikatorn till att  markera vilken månad du satte in filtret. Du  kan även markera vilken månad du behöver byta ut filtret (med högst två månaders 

mellanrum).

● Fyll vattentanken (17) med vatten upp till markeringen

max.

● Tryck och håll in knappen k off / i (13) i minst tre sekunder. Menyn öppnas.

● Tryck på knappen k off / i (13) flera  gånger tills Filter sakn/ gammalt visas på displayen.

Info: Om maskinen inte används under en längre tid (t.ex. semester), bör det isatta filtret sköljas innan maskinen används. Gör det genom att bereda en kopp med hett vatten som du sedan häller ut.

TES515.. | 7/2014

48

Menyinställningar

Du kan anpassa enheten enligt önskemål i menyinställningarna.

● Tryck in knappen k tre sekunder.

off / i (13) i minst

● Tryck in knappen k

off / i (13) upprepade gånger tills önskat menyobjekt visas i displayen.

● Välj önskad inställning med det övre vredet (15).

● Bekräfta genom att trycka på knappen

start (10).

Om du vill lämna menyn utan att göra några

ändringar, ställer du vredet på Avsluta och trycker på knappen start (10).

Du kan göra följande inställningar:

Stäng av

: Här anger du tidsintervallerna för när enheten automatiskt ska stängas av efter den senaste bryggningen. Du kan välja intervaller mellan 15 minuter och 4 timmar.

Den förinställda tiden kan förkortas för att spara energi.

sv

Vattenhårdhet

: På denna maskin går det att ställa in vattenhårdheten. Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så att maskinen i god tid visar när den måste kalkas av. På fabriken förinställs vattenhårdhet 4.

Det går att bestämma vattenhårdheten med den bifogade testremsan eller så kan man fråga hos kommunen. Ställ in vattenhårdheten på läge 3 om huset har en installerad vattenberedningsanläggning.

Doppa ner testremsan kort i vattnet, skaka av lätt och läs av resultatet efter en minut.

Vattenhårdhetsgrader och inställningssteg:

Steg Vattenhårdhetsgrad

Tysk (°dH) Fransk (°fH)

3

4

1

2

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

Dryckesräknare

: Denna visar hur många koppar som har serverats sedan apparaten användes första gången.

Filter

: Här kan du ställa in om du använder ett vattenfilter eller ej. Om du inte använder  ett vattenfilter ställer du in inställningen  på Filter sakn/gammalt. Om du använder ett vattenfilter ställer du in inställningen  på Aktivera filter. Nya vattenfilter måste  sköljas före användning (se ”Vattenfilter”).

Starta Calc‘n‘Clean

: Service programmen

(Calc‘n‘Clean / Avkalkning / Rengöring) kan väljas manuellt här. Tryck på startknappen (10) för att köra valt program

(se ”Serviceprogram”).

Temperatur

: Bryggtemperaturen (Hög /

Medelhög

/ Låg) kan ställas in här.

Språk

: Displayspråk kan ställas in här.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Inställning av malningsgrad

Bryggning med kaffebönor

49

Det går att ställa in önskad malningsgrad för det malda kaffet med vredet (3) för inställning av malningsgrad.

A

Varning!

Ställ endast in malningsgraden när kvarnen går! I annat fall kan maskinen skadas.

Ta inte med händerna i kvarnen.

● Ställ in kvarnen när den går med vredet (3), från fin malning 

( a: Vrid moturs) till grövre malning

( b: Vrid medurs) och tvärtom till önskad malningsgrad.

Den här helautomatiska espressomaskinen mal nytt kaffe för varje bryggning.

Apparaten måste vara redo att användas.

För att tillaga en kaffedryck med mjölk skall först mjölkslangen föras ner i en mjölkbehållare. Därefter fästs den i mjölkskummaren med anslutningen.

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet Skölj mjölksystem

-programmet.

Tips: Använd helst espresso- eller bönblandningar för automatiska maskiner. För att kvaliteten skall vara optimal, förvara bönorna svalt och förslutet eller djupfryst. Det går att mala kaffebönorna när de är djupfrysta.

Info: Den nya inställningen märks först vid den andra eller tredje koppen kaffe.

Obs: Om meddelandet Grövre malning visas på displayen har kaffebönorna malts för fint. 

Ställ in grövre malning.

Tips: Ställ in en finare malningsgrad för  mörkrostade bönor och en grövre malningsgrad för mer lättrostade bönor.

Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken

(17) varje dag. Det skall alltid vara tillräckligt med vatten i vattentanken (17) för att använda maskinen.

Förberedelse

● Ställ förvärmd kopp/förvärmda koppar under kaffeutloppet (7).

Tips: Värm alltid upp koppen med varmt vatten när du ska göra en cappuccino.

● Välj kaffe och mängd per kopp med det övre vredet (15). Det kaffe och den mängd du väljer visas i displayen.

● Välj önskad styrka med det undre vredet (14). Styrkan du väljer visas i displayen. För att tillreda två koppar av samma dryck samtidigt trycker du på knappen a (11) (endast för dryck utan mjölk och utan aromaDouble

Shot-funktionen).

● Tryck på knappen start (10).

Kaffet bryggs och rinner sedan ner i koppen/kopparna.

TES515.. | 7/2014

50

OBS: Med vissa alternativ bryggs kaffet i två steg (se ”aromaDouble Shot”). Vänta tills hela proceduren är klar.

Tryck på knappen start (10) igen om du vill avbryta bryggprocessen.

Bryggning med malt kaffe

Denna helautomatiska espressomaskinen kan också användas med malt kaffe (ej lösligt kaffe).

Apparaten måste vara redo att användas.

För att tillaga en kaffedryck med mjölk skall först mjölkslangen föras ner i en mjölkbehållare. Därefter fästs den i mjölkskummaren med anslutningen.

OBS: Funktionen aromaDouble Shot kan inte användas när du gör kaffe med malt kaffe.

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet

Skölj mjölksystem

-programmet.

Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken

(17) varje dag. Det skall alltid finnas tillräckligt med vatten i vattentanken (17) för att kunna använda maskinen.

Förberedelse

● Öppna pulverfacket (4).

● Fyll i maximalt 2 strukna pulverskedar med kaffepulver.

Observera: Fyll endast på malet kaffe, alltså inga bönor eller lösligt kaffe.

● Stäng pulverfacket (4).

● Ange önskad kaffetyp med det övre vredet (15) (endast en kopp).

● Sätt det nedre vredet på b Pulverfack.

● Tryck på knappen start (10).

Kaffet bryggs och rinner ner i koppen.

Observera: Upprepa proceduren för att göra ännu en kopp kaffe.

sv

Hetta upp vatten

A

Risk för brännskador!

Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Låt det svalna när det har använts innan du tar på det.

Innan hett vatten hälls upp skall mjölkskummaren rengöras och mjölkslangen vara fäst med anslutningen. Maskinen måste vara färdig att användas.

● Ställ den förvärmda koppen/glaset under utloppet på mjölkskummaren (6).

● Tryck och håll in knappen l / m (12) i ungefär tre sekunder. Enheten värms upp. Varmt vatten rinner ut ur mjölkskummarens utlopp (6) i ungefär 40 sekunder.

● Tryck på knappen l

/ m (12) igen för att avsluta processen i förtid.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Tillaga mjölkskum

A

Risk för brännskador!

Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Låt det svalna när det har använts innan du tar på det.

Tips: Du kan skumma mjölk innan du tillreder kaffet, eller skumma mjölk separat och hälla den i kaffet.

Maskinen måste vara färdig att användas.

● Placera en förvärmd kopp under utloppet (6a).

● Placera mjölkslangen (6c) i en mjölkbehållare.

● Tryck på knappen l

/ m (12) .

Knappen l / m (12) blinkar och enheten värms upp under cirka

20 sekunder.

A

Risk för brännskador!

Mjölkskum tränger ut ut mjölkskummaren

(6) med högt tryck. Mjölkstänk kan ge brännskador. Rör inte vid utloppet (6a) och rikta det aldrig mot någon.

● Avsluta processen genom att trycka på knappen l / m (12).

Tips: För att mjölkskumskvaliteten skall bli optimal är det lämpligast att använda kall mjölk med en fetthalt på 1,5 %.

Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så skummaren (6) måste rengöras med ljummet vatten direkt efter användning och sköljas av med hjälp av programmet

Skölj mjölksystem

-programmet.

51

Skötsel och daglig rengöring

A

Risk för elektrisk stöt!

Dra ut nätkontakten före rengöring.

Doppa aldrig ner maskinen i vatten.

Använd inte ångrengörare.

● Torka av höljet med en mjuk, fuktig trasa.

● Använd inga slipande trasor eller rengöringsmedel.

● Ta alltid bort rester av kalk, kaffe, mjölk och avkalkningslösning direkt. Korrosion kan bildas under sådana rester.

● Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. Salter kan förorsaka flygrost på det rostfria stålet. Tvätta  därför ur svamprengöringsdukarna noga innan de används.

● Dra ut droppskålen (8c) med kaffesumpbehållaren (8b). Ta bort panelen (8a) och plåten (8d). Töm och rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.

● Ta bort flottören (8e) och gör rent den  med en fuktig trasa.

● Torka ut apparatens insida (upptagning skålar) och pulverlådan (kan inte tas ut).

TES515.. | 7/2014

52

O

N

Följande delar tål inte maskindisk:

Droppskålspanelen (8a), bryggenheten (5a).

Följande delar tål maskindisk: Droppskålen för kaffeutlopp (8c), behållaren för kaffesump (8b), dropplåten för

kaffeutlopp (8d), aromlocket (2) och måttskeden (19).

Viktigt: Droppskålen till kaffeutloppet (8c) och kaffesumpbehållaren (8d) ska tömmas och rengöras dagligen för att undvika mögelbildning

.

OBS: Om enheten är kall när du sätter igång den med strömbrytaren O / I (9) eller om den stängs av automatiskt efter att kaffe har tillretts, sköljs den igenom automatiskt.

Systemet sköter alltså rengörningen själv.

Viktigt: Hela apparaten inklusive mjölksystemet och bryggenheten ska rengöras noggrant om de inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid semester).

sv

● Töm behållaren och rengör mjölkröret (6c).

Rengör dessutom mjölksystemet ordentligt med jämna mellanrum (diskmaskin eller för hand).

Plocka isär mjölksystemet för att rengöra:

● Dra ut mjölkskummaren (6) ur apparaten.

● Plocka isär mjölkskummarens delar (6a) till (6d) (se bild C i början av bruksanvisningen).

Rengöring av mjölksystemet

Om mjölksystemet inte rengörs efter mjölk har använts visas följande meddelanden efter en liten stund Rengör mjölksyst.! på displayen.

Rengör alltid mjölksystemet när det har använts!

Så här förrengör du mjölksystemet

automatiskt:

● Välj j med vredet (15).

● Ställ en hög, tom behållare under utloppet

(6a).

● För utloppet så nära behållaren som möjligt.

● Placera mjölkrörets ände (6c) i behållaren.

● Tryck på knappen start (10).

Maskinen häller automatiskt vatten i behållaren och suger upp det igen via mjölkröret för att skölja mjölksystemet. Efter ca 1 min. stoppas sköljningen automatiskt.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

● Rengör tillbehören med en blandning av rengöringsmedel och vatten samt en mjuk borste. Vid behov kan delarna blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel.

morna.

● Skölj alla delar med rent vatten och låt torka.

sv

● Sätt ihop alla delarna igen och sätt i till stopp.

53

● Ta av bryggningsenhetens kåpa (5f) och rengör bryggningsenheten (5a) noga under rinnande vatten.

A

Risk för skållning!

Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.

Rengöring av bryggenhet

Rengör bryggenheten regelbundet.

Så här förrengör du bryggenheten

automatiskt:

● Välj k med vredet (15).

● Placera ett tomt glas under utloppet (6a).

● Tryck på knappen

Maskinen sköljer.

start (10).

Förutom det automatiska rengöringsprogrammet bör bryggenheten (5a) tas ut för att rengöras med jämna mellanrum

(se bild E i början av anvisningarna).

● Stäng av maskinen med strömbrytaren

O / I (9). Ingen knapp lyser.

● Öppna luckan (5b) till bryggenheten.

● Skjut den röda spärren (5e) på bryggenheten (5a) åt vänster så långt det går.

● Tryck utmatningsspaken (5d) helt nedåt.

Bryggningsenheten lossas.

● Fatta tag i bryggningsenheten (5a) i handtagsförsänkningarna och ta ut den försiktigt.

● Rengör bryggenhetens sil noga under vattenstrålen.

Viktigt: Rengör inte med rengöringsmedel eller liknande. Enheten får inte diskas i diskmaskin.

● Rengör apparaten noggrant invändigt med en fuktig trasa och ta bort eventuella kafferester.

● Låt bryggenheten (5a) och insidan av maskinen torka.

● Sätt tillbaka kåpan (5f) igen på bryggenheten och skjut in bryggenheten (5a)

ända till anslaget i apparaten.

● Tryck utmatningsspaken (5d) helt uppåt.

● Skjut den röda spärren (5e) så långt det går åt höger och stäng luckan (5b).

TES515.. | 7/2014

54

Tips för att spara energi

● Stäng av den helautomatiska espressomaskinen när du inte använder den. Det gör du genom att trycka på knappen k

off / i (13). Enheten sköljs igenom och stängs av.

● Avbryt helst inte kaffe- eller mjölktillagning. Stoppar man kaffe- eller mjölktillagningen i förtid ökar energiförbrukningen och det samlas även mer restvatten i droppskålen.

● Avkalka maskinen med jämna mellanrum för att undvika kalkavlagringar. Kalkrester leder till en högre energiförbrukning.

Serviceprogram

Tips: Se även förkortade anvisningar i förvaringsfacket (5c).

Beroende på användning kommer följande meddelanden att visas på displayen med vissa intervaller.

Avkalkning behövs! eller

Rengöring behövs! eller

Calc‘n‘Clean behövs!

Då bör maskinen rengöras eller kalkas av utan dröjsmål med motsvarande program.

De båda procedurerna kan valfritt sammanfattas med funktionen Calc‘n‘Clean (se

”Calc‘n‘Clean”). Följs inte anvisningen om serviceprogram kan maskinen skadas.

A

Varning!

Använd avkalknings- och rengöringsmedel enligt anvisningarna för alla serviceprogram. Läs säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

Avbryt absolut inte serviceprogrammet!

Drick inte vätskorna!

Använd aldrig ättika, medel baserade på

ättika, citronsyra eller medel baserade på citronsyra!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Fyll absolut inte på avkalkningstabletter eller andra avkalkningsmedel i pulverfacket (4)!

Speciellt utvecklade och lämpade avkalknings- och rengöringstabletter finns i handeln och hos kundservice

(se kapitel ”Tillbehör”).

Avkalkning

Tid: ca 25 minuter

Viktigt: Om det sitter ett filter i vattenbehållaren (17) måste det tas bort det innan

avkalkningsprogrammet körs.

Om meddelandet Avkalkning behövs! visas i displayen håller du in knappen k

off / i (13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen start (10). Då startar avkalkningsprogrammet.

Om du vill kalka av utan föregående meddelande håller du in knappen k

off / i (13) i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på knappen k off / i (13) två gånger. Vrid på det övre vredet (15) tills

Starta avkalkning

visas i displayen. Sätt igång avkalkningen genom att trycka på knappen start (10).

Displayen guidar dig genom programmet.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

OBS: Om vattenfiltret är aktiverat kommer  du att bli ombedd att ta bort det och sedan trycka på knappen start (10) igen. Ta bort filtret nu, om du inte redan har gjort det. 

Tryck på knappen start (10).

sv

Lägg i avkalk.tabl.

Tryck på start

● Fyll på ljummet vatten i den tomma vattentanken (17) upp till markeringen

ˮ 0,5 lˮ och lös upp 1 Bosch avkalkningstablett TCZ8002 i detta. Vid användning av TCZ6002 är det viktigt att lösa upp

2 tabletter.

● Tryck på knappen start (10).

Sätt in behållare

Tryck på start

● Placera en behållare som rymmer minst

0,5 liter under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10).

Avkalkning pågår

Avkalkningsprogrammet går nu ca 20 minuter.

Rengöring

Tid: ca 10 minuter på knappen k

off / i (13) två gånger.

Vrid på det övre vredet (15) tills Starta rengöring

visas i displayen. Sätt igång rengöringen genom att trycka på knappen

start (10).

55

Om meddelandet Rengöring behövs! visas i displayen håller du in knappen k

off / i (13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen

start (10). Då startar rengöringsprogrammet.

Om du vill rengöra utan föregående meddelande håller du in knappen k off / i (13) i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt

Displayen guidar dig genom programmet.

Rengör/fyll tank

Tryck på start

● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt vatten upp till markeringen max.

● Tryck på knappen start (10).

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Öppna pulverfack

● Öppna pulverfacket (4).

Avkalkning pågår

Avkalkningsprogrammet går ca 3 minuter och sköljer maskinen.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Om du använder ett filter ska du byta ut det. 

Maskinen är färdigavkalkad och är färdig att användas igen.

Viktigt: Torka av maskinen med en mjuk, fuktig duk för att omedelbart ta bort rester av avkalkningslösningen. Under sådana rester kan det bildas korrosion. Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. Salter kan förorsaka flygrost på det  rostfria stålet. Tvätta därför ur svamprengöringsdukarna noga innan de används.

Lägg i rengör.tabl.

Tryck på start

● Lägg i en Bosch rengöringstablett och stäng facket (4).

● Tryck på knappen start (10).

Rengöring pågår

Rengöringsprogrammet går nu ca

8 minuter.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Maskinen är färdigrengjord och är färdig att användas igen.

TES515.. | 7/2014

56

Calc‘n‘Clean

Tid: ca 35 minuter

Calc‘n‘Clean kombinerar de enskilda funktionerna avkalkning och rengöring. Om de båda programmen behövs ungefär samtidigt, föreslår den helautomatiska espressomaskinen det här serviceprogrammet.

Viktigt: Om ett vattenfilter är isatt i vattentanken (17) är det viktigt att ta ut det innan serviceprogrammet startas.

Om meddelandet Calc‘n‘Clean behövs! visas i displayen håller du in knappen k

off / i (13) i tre sekunder och trycker sedan på knappen

start (10). Då startar serviceprogrammet.

Om du vill köra Calc‘n‘Clean utan föregående meddelande håller du in knappen k

off / i (13) i minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på knappen k

off / i (13) två gånger. Vrid på det övre vredet (15) tills

Starta Calc‘n‘Clean

visas i displayen. Sätt igång Calc‘n‘Clean-programmet genom att trycka på knappen start (10).

Displayen guidar dig genom programmet.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Öppna pulverfack

● Öppna pulverfacket (4).

Lägg i rengör.tabl.

Tryck på start

● Lägg i en Bosch rengöringstablett och stäng facket (4).

● Tryck på knappen start (10).

OBS: Om vattenfiltret är aktiverat kommer  du att bli ombedd att ta bort det och sedan trycka på knappen start (10) igen. Ta bort filtret nu, om du inte redan har gjort det. 

Tryck på knappen start (10).

sv

Lägg i avkalk.tabl.

Tryck på start

● Fyll på ljummet vatten i den tomma vattentanken (17) upp till markeringen

ˮ 0,5 lˮ och lös upp 1 Bosch avkalkningstablett TCZ8002 i detta. Vid användning av TCZ6002 är det viktigt att lösa upp

2 tabletter.

● Tryck på knappen start (10).

Sätt in behållare

Tryck på start

● Placera en behållare som rymmer minst

1 liter under utloppet (6a).

● Tryck på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkningsprogrammet går nu ca

22 minuter.

Rengör/fyll tank

Tryck på start

● Skölj vattentanken (17) och fyll i friskt vatten upp till markeringen max.

● Tryck på knappen start (10).

Calc‘n‘Clean pågår

Avkalkningsprogrammet går ca 10 minuter och sköljer maskinen.

Töm droppskål

Sätt i droppskål

● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.

Om du använder ett filter ska du byta ut det. 

Maskinen är färdigrengjord och är färdig att användas igen.

Viktigt: Torka av maskinen med en mjuk, fuktig duk för att omedelbart ta bort rester av avkalkningslösningen. Under sådana rester kan det bildas korrosion. Nya svamprengöringsdukar kan vara behäftade med salter. Salter kan förorsaka flygrost på det  rostfria stålet. Tvätta därför ur svamprengöringsdukarna noga innan de används.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Frostskydd

A

För att undvika skador genom frost vid transport och lagring, måste maskinen dessförinnan tömmas helt.

Info: Maskinen måste vara färdig att

användas och vattentanken (17) vara fylld.

● Placera en stor behållare under utloppet (6a).

● Tryck på knappen l / m (12) och låt apparaten ge ut ånga i ungefär

15 sekunder.

● Stäng av maskinen med strömbrytaren

O / I (9).

● Töm vattentanken (17) och droppskålen (8).

Tillbehör

Följande tillbehör finns i handeln samt  kundtjänst.

Tillbehör Beställningsnummer

Handel / Kundtjänst

Rengöringstabletter TCZ6001 / 00310575

Avkalkningstabletter TCZ8002 / 00576694

Vattenfilter TCZ7003 / 00575491

Skötselset

Mjölkbehållare med

ˮFresh Lockˮ lock

TCZ8004 / 00576331

TCZ8009N /

00576165

57

Återvinning

J

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter. Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.

Garantivillkor

I Sverige gäller av EHL antagna konsument bestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätt till ändringar förbehålls.

Tekniska data

Elektrisk anslutning (spänning – frekvens)

Effekt på uppvärmningen

Maximalt pumptryck, statiskt

Maximal volym för vattentanken (utan filter) 

Maximal volym för behållaren för kaffebönor

Sladdlängd

Mått (H x B x D)

Vikt, ofylld

Typ av malverk

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keramik

TES515.. | 7/2014

58 sv

Åtgärda enkla problem själv

Problem

För lite mjölkskum eller för flytande mjölkskum eller  mjölkskummaren (6) suger inte upp någon mjölk.

Orsak

Mjölkskummaren (6) är smutsigt.

Mjölken ej lämplig för skumning.

Mjölkskummaren (6) är inte rätt ihopsatt.

Maskinen är igenkalkad.

Åtgärd

Rengör mjölkskummaren (6). Se

”Skötsel och daglig rengöring”.

Använd kall mjölk med en fetthalt på 1,5%.

Fukta mjölkskummardelarna och pressa ihop dem ordentligt.

Avkalka apparaten enligt anvisningarna.

Det kommer inget hett vatten.

Kaffet kommer bara droppvis eller det kommer inget kaffe längre.

Mjölkskummaren (6) är smutsigt.

Malningsgraden är för fin. 

Pulverkaffet är för fint.

Maskinen är starkt igenkalkad.

Kaffet har ingen ”crema”. Olämplig kaffesort.

Rengör mjölkskummaren (6). Se

”Skötsel och daglig rengöring”.

Ställ in malningsgraden grövre.

Använd grövre kaffepulver.

Avkalka apparaten enligt anvisningarna.

Använd kaffesorter med en hög andel robustabönor.

Använd färska bönor.

Kaffet är för ”surt”.

Bönorna inte längre nyrostade.

Malningsgraden är inte anpassad till kaffebönorna.

Malningsgraden är för grovt inställd eller är kaffepulvret för grovt.

Olämplig kaffesort.

Ställ malningsgraden på fin.

Ställ in malningsgraden finare  eller använd finare kaffepulver.

Kaffet är för ”bittert”.

Malningsgraden är för fint  inställd eller så är kaffepulvret för fint.

Använd mörkare rostning.

Ställ in malningsgraden grövre eller använd grövre kaffepulver.

Mycket varierande kaffe- eller mjölkskumskvalitet.

Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.

Droppvatten på maskinens inre botten när droppskålen (8) är borttagen.

Vattenfiltret hålls inte  i vattentanken (17).

Olämplig kaffesort.

Maskinen är igenkalkad.

Malningsgraden är för fint  eller för grovt inställd, eller för lite kaffepulver används.

Droppskålen (8) borttagen för tidigt.

Byt kaffesort.

Avkalka apparaten enligt anvisningarna.

Ställ in malningsgraden grövre eller finare, eller använd 

2 strukna mått kaffepulver.

Ta ut droppskålen (8) först några sekunder efter att den senaste

Vattenfiltret är inte fastsatt  på rätt sätt.

drycken har tillagats.

Se till att du håller vattenfiltret  rakt och tryck fast det ordentligt i tankanslutningen.

Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!

Telefonnumren finns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv 59

Problem

Grundinställningarna har

ändrats och bör återställas

(”Reset”).

Displayangivelse

Fyll på bönor!

trots fylld bönbehållare

(1) eller kvarnen mal inte kaffebönor.

Displayangivelse

Sätt i bryggenhet

Orsak

Några inställningar som inte längre är önskvärda har genomförts.

Bönorna ramlar inte ner i kvarnen (för oljiga bönor).

Åtgärd

Stäng av apparaten med strömbrytaren O / I (9). Tryck och håll in knapparna k

off / i (13) och l

/ m (12) och sätt igång apparaten med strömbrytaren O / I (9).

Bekräfta slutligen med knappen

start (10). Grundinställningarna

är nu aktiverade.

Knacka lätt på behållaren för kaffebönor (1). Byt eventuellt kaffesort. Torka ur bönbehållaren

(1) med en torr trasa när den är tömd.

Bryggenheten (5) saknas eller kändes inte igen.

Stäng av enheten med bryggenheten (5) på plats, vänta i tre sekunder och sätt på enheten igen.

Nedsmutsad bryggenhet (5). Rengör bryggenheten (5).

Displayangivelse

Rengör bryggenhet

Displayangivelse

Kontr. vattentank

För mycket kaffepulver i bryggenheten (5).

Rengör bryggenheten (5)

(fyll i maximalt 2 strukna pulverskedar med kaffe pulver).

Tag bort och rengör bryggningsBryggenhetens mekanism

är styv.

enheten, se ”Skötsel och daglig rengöring”.

Vattentanken felmonterad. Sätt in vattentanken rätt.

Kolsyrehaltigt vatten i vattentanken.

Flottören i vattentanken har fastnat.

Det nya vattenfiltret  har inte diskats enligt bruksanvisningen.

Luft i vattenfiltret.

Fyll vattentanken med färskt kranvatten.

Ta ut tanken och rengör den ordentligt.

Diska vattenfiltret enligt bruksanvisningen och börja använda det.

Displayangivelse

Starta om igen

Displayangivelse

Fel,

Gammalt vattenfilter.

Apparaten är för varm.

Håll vattenfiltret nedsänkt i vatten  tills inga fler luftbubblor bildas. 

Sätt tillbaka filtret.

Sätt in ett nytt vattenfilter.

Låt apparaten svalna.

Bryggenheten är smutsig.

Rengör bryggenheten.

Fel på maskinen.

Ring till vår hotline.

kontakta hotline

.

Om problemet inte kan åtgärdas, är det viktigt att du ringer vår Hotline!

Telefonnumren finns på de båda sista sidorna i bruksanvisningen.

TES515.. | 7/2014

60

Sisältö

Turvallisuusohjeet .....................................61

Yleiskuvaus ..............................................63

Laitteen osat .............................................63

Näytön ilmoitukset ....................................64

aromaDouble Shot....................................64

Ennen ensimmäistä käyttöä .....................65

Vedensuodatin ..........................................66

Valikkoasetukset .......................................67

Jauhatuskarkeuden asetus.......................68

Kahvin valmistaminen pavuista ................68

Kahvin valmistaminen kahvijauhoista .......69

Kuuman veden valmistus .........................69

Maidon vaahdottaminen ...........................70

Huolto ja päivittäinen puhdistus ................70

Energiansäästöohjeita ..............................73

Huolto-ohjelmat ........................................73

Jäätymissuoja ...........................................76

Lisävarusteet ............................................76

Jätehuolto .................................................76

Takuu ........................................................76

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen....77

Tekniset tiedot...........................................79

fi

Hyvä kahvin ystävä!

Olet tehnyt hyvän päätöksen ostamalla tämän täysautomaattisen Bosch espresso-/ kahvinkeittimen.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu eri

laitemalleja, joiden varustelut poikkeavat toisistaan.

Lue myös oheinen pikaohje.

Se voidaan säilyttää erillisessä säilytyslokerossa (5c) seuraavaa käyttökertaa varten.

Pakkauksen sisältö

(Katso käyttöohjeen alussa oleva kuva) a

Täysautomaattinen espressokeitin b

Pikaopas c

Käyttöohje d

Maidonvaahdotin e

Liuska veden kovuuden mittaamista varten f

Mittalusikka kahvijauhoille

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi 61

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi sekä noudata ohjeita.

Säilytä ohjeet! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksille yleisten määrien käsittelyyn kotitalouksissa tai vastaavissa olosuhteissa. Vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan esim. käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa, maatiloilla ja muilla elinkeinoelämän alueilla kuten pienten hotellien, motellien ja muiden asuintilojen asiakkaiden käytössä.

¡

Sähköiskun vaara!

Laitetta saa käyttää ja sen saa kytkeä sähköverkkoon vain tyyppikilven merkintöjen mukaisesti. Laitteen saa korjata (esim. viallisen johdon vaihtaminen) vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle

8-vuotiaat lapset pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.

TES515.. | 7/2014

62 fi

Älä koskaan upota laitetta tai verkkojohtoa veteen. Käytä laitetta vain, kun johdossa ja laitteessa ei ole mitään vikaa. Vikatapauksissa vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.

¡

Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

¡

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdottimen ulostulo (6a) kuumenee käytettäessä.

Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

¡

Loukkaantumisvaara!

Älä koske kahvimyllyn sisään.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Yleiskuvaus

(Katso kuvat A, B, C, D ja E käyttöohjeen alussa)

1 Papusäiliö

2 Aromakansi

3 Kiertovalitsin jauhatuskarkeudenvalitsemista varten

4 Säiliö kahvijahoille

(kahvijauhoja/puhdistustablettia varten)

5 Keittoyksikkö (kuva E)

a) Keittoyksikkö

b) Ovi

c) Pikaohjeen säilytyslokero

d) Poistovipu keittoyksikölle

e) Lukitus

f) Suojus

6 Maidonvaahdotin (kuva C) irrotettava

a) Ulostulo

b) Liitin (maitoletku)

c) Maitoletku

d) Yläosa

e) Ilmasuutin

7 Kahvin ulostuloaukon korkeus säädettävissä

8 Tiputusastia (kuva D)

a) Tiputusalustan suojus

b) Astia kahvinporoille

c) Tiputusastia kahvin ulostulon alla

d) Laskusäleikkö kahvin ulostulon alla

e) Anturi

9 Verkkokytkin O / I

10 Painike start

11 Painike a

12 Painike l / m

13 Painike k off / i

14 ”Kahvin vahvuuden” kiertonappi

15 ”Juomavalikoiman” kiertonappi

16 Näyttö

17 Irrotettava vesisäiliö

18 Vesisäiliön kansi

19 Mittalusikka kahvijauhoille

(voidaankäyttää apuvälineenä vedensuodatintapaikalleen asetettaessa)

20 Jauhelusikan säilytys

21 Virtajohto ja säilytyslokero

63

Laitteen osat

Verkkokytkin O / I

Laite kytketään päälle tai kokonaan pois päältä (virransyöttö katkaistaan) verkkokytkimellä O / I (9).

Tärkeää: Suorita huuhteluohjelma ennen laitteen kytkemistä pois päältä tai kytke laite pois päältä painikkeella k off / i (13).

Painike a

Painamalla painiketta a (11) voidaan valmistaa samaan aikaan kaksi kupillista valittua juomaa. Painike voidaan aktivoida juomille, joissa ei ole maitoa ja joissa ei ole

aromaDouble Shot-toimintoa.

Painike k off / i

Kun painiketta k off / i (13) painetaan lyhyesti, laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä. Kun painiketta k off / i (13) painetaan pitkään, näytöllä näkyvät käyttäjäkohtaiset asetukset tai laite käynnistää kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnon.

Painike l / m

Painiketta l / m (12) painamalla saadaan aikaan höyryä, jota tarvitaan maidon vaahdottamisessa. Lisäksi tällä painikkeella valmistetaan kuumaa vettä.

Painike start

Juomien valmistus tai huolto-ohjelma käynnistetään painamalla käynnistyspainiketta

start (10). Painamalla uudelleen käynnistyspainiketta start (10) juoman valmistumisen aikana voidaan juoman valmistus pysäyttää ennenaikaisesti.

TES515.. | 7/2014

64

”Kahvin vahvuuden” kiertovalitsin

Tällä kiertonupilla (14) asetetaan kahvin vahvuus tai kahvijauheen käyttö.

b c

… d

Jauhelokero mieto normaali vahva

DoubleShot Vahva +

DoubleShot Vahva ++

Näillä kahvin vahvuuksilla kahvi keitetään

2 vaiheessa. Katso luku

”aromaDouble Shot”.

fi

Liitin maitoletkulle

Maitovaahdon tekeminen – esimerkiksi

Latte Macchiato tai Cappucino-juomia varten – vaatii liittimen ja maitoletkun oikeaa kiinnittämistä maidonvaahdottimeen.

”Juomavalikoiman” kiertovalitsin

Kiertonapilla (15) valitaan haluttu juoma ja määrä.

Napilla muutetaan myös

käyttäjäkohtaisia asetuksia.

e

… f g

… h k j

Kahvijuomat, joissa ei ole maitoa:

Pieni espresso

Espresso

Pieni café crème

Café crème

Iso café crème

Kahvijuomat, joissa on maitoa:

Pieni cappuccino

Iso cappuccino

Pieni macchiato

Macchiato

Iso macchiato

Huuhtele laite

Huuhtele maitosäiliö

Huomaa: Jos valittua juomaa ei voida valmistaa, näytöllä näkyy Virheellinen

yhdistelmä

. Muuta kahvin vahvuutta tai juomavalintaa.

Tärkeää: Se on tarpeen myös kuuman veden valmistamista varten.

Näytön ilmoitukset

Näytöllä (16) näytetään laitteen tilan lisäksi eri ilmoituksia, jotka antavat tarvittaessa lisäinformaatiota toimenpiteistä. Kun tarvittavat toimenpiteet on suoritettu, ilmoitus poistuu näytöltä automaattisesti ja näytöllä näkyy jälleen valikko juomien valintaa varten.

aromaDouble Shot

Mitä pitempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epätoivottuja aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin makuun ja terveellisyyteen. TES51:ssa on erittäin vahvaa kahvia varten erityinen

aromaDouble Shot-toiminto. Kun määrästä on valmistettu puolet, kahvijauhe jauhetaan ja kahvi vavalmistetaan siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

aromaDouble Shot-toiminto on käytössä vain seuraavissa asetuksissa:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Ennen ensimmäistä käyttöä

65

● Asenna maidonvaahdotin. Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

Yleistä

Täytä laitteen säiliöihin vain puhdasta,

kylmää, hiilihapotonta vettä ja ainoastaan

paahdettuja papuja (mieluiten espresso- tai kahviautomaatteihin soveltuvia papusekoituksia). Älä käytä kuorrutettuja, karamellisoituja tai muuten sokeripitoisilla lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne tukkivat kahvimyllyn. Tämä laite voidaan säätää siinä käytettävän veden kovuudelle. Vedenkovuuden tehdasasetus on 4. Mittaa käytettävän veden kovuus oheisella testilapulla.

Jos testin tuloksena on muu arvo kuin

4, muuta laitteen asetusta käyttöönoton jälkeen vastaavasti (katso Vedenkovuus luvussa ”Valikkoasetukset”).

Laitteen käyttöönotto

● Ota suojamuovi pois.

● Aseta täysautomaattinen espressokeitin veden- ja laitteen painon kestävälle tasaiselle alustalle. Varmista, että laitteen ilmastointiaukot pysyvät esteettöminä.

Tärkeää: Käytä laitetta vain huoneissa, joissa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Jos laitetta on kuljetettu tai varastoitu alle

0 °C:een lämpötilassa, odota vähintään

3 tuntia, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

● Vedä verkkopistokkeen johtoa johtolokerosta (21) ja työnnä pistoke pistorasiaan.

Pituutta voidaan säätää työntämällä ylöspäin ja vetämällä alaspäin. Aseta laite niin että sen takasivu on esim pöydän reunan yläpuolella ja voit joko vetää johtoa

alas-

päin tai työntää ylöspäin.

● Käännä vesisäiliön (18) kansi ylös.

● Irrota vesisäiliö (17), huuhtele ja täytä puhtaalla, kylmällä vedellä. Huomaa täyttömäärän merkintä max jota ei saa ylittää.

● Aseta vesisäiliö (17) pystysuorassa

asennossa paikalleen ja paina alas.

● Sulje vesisäiliön (18) kansi.

● Täytä papusäiliöön (1) kahvipapuja.

Kahvin valmistus kahvijauheella, katso luku ”Kahvin valmistaminen kahvijauhoista”.

● Paina verkkokytkintä O / I (9).

Näytölle (16) avautuu valikko näytön kielen asetusta varten.

● Valitse haluttu kieli ylemmällä kiertonapilla (15).

● Aseta astia ulostulon (6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Valitsemasi kieli on nyt tallennettu muistiin.

Laite kuumenee ja suorittaa huuhtelun.

Kahvin ulostulosta valuu hieman vettä.

Kun näytöllä näkyy juomavalikko, laite on käyttövalmis.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Täysautomaattiseen espressokeittimeen on tehtaalla ohjelmoitu vakioasetukset, jotka vastaavat optimaalisia käyttöominaisuuksia. Laite kytkeytyy valitun ajan kuluttua automaattisesti pois päältä (viive asetettavissa, katso Pois päältä luvussa

”Valikkoasetukset”).

TES515.. | 7/2014

66

Poikkeus: Jos laitteessa valmistettiin vain kuumaa vettä tai höyryä, laite kytkeytyy pois päältä ilman huuhtelua.

Kytke laite pois päältä jo aikaisemmin painamalla painiketta k

Huomaa: Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla, huolto-ohjelman jälkeen tai pitkän käyttötauon jälkeen ensimmäisessä kahviannoksessa ei ole täyttä aromia, eikä sitä tulisi juoda.

off / i (13). Laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.

fi

● Paina painiketta k off / i (13) vähintään

3 sekunnin ajan. Valikko avautuu.

● Paina painiketta k off / i (13) niin monta kertaa, että näytöllä näkyy teksti Suodatin vanha

/ ei ole.

● Valitse ylemmällä kiertonapilla (15)

Aktivoi suodatin.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

● Aseta 0,5 litran vetoinen astia ulostulon

(6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

● Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja huuhtelee sen.

● Tyhjennä astia sen jälkeen.

Laite on taas käyttövalmis.

Espresso-/kahviautomaatin käyttöönoton jälkeen laitteella täytyy keittää ensin useampia kupillisia kahvia, ennen kuin kahvin pinnalle muodostuu vaaleanruskea ja pysyvä vaahtokerros eli crema.

Info: Kun suodatin huuhdotaan, aktivoituu samalla asetus suodattimen vaihdon näyttöä varten.

Jos laite on käytössä pitkään, ilmastointiaukkoihin voi muodostua vesipisaroita.

Tämä on normaalia.

Vedensuodatin

Vedensuodatin voi vähentää kalkkikerrostumien muodostumista.

Ennen uuden vedensuodattimen käyttämistä se on huuhdeltava.

Toimi näin:

● Paina vedensuodatin jauhelusikan (19) avulla tiiviisti vesisäiliöön.

Kun näytöllä näkyy Vaihda suodatin tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua on suodattimen vaikutus heikentynyt. Hygienisistä syistä ja laitteen kalkkeutumisen estämiseksi suodatin on vaihdettava (laite voi muussa tapauksessa vahingoittua). Varasuodattimia voidaan ostaa alan liikkeis tä tai tilata asiakaspalvelusta (katso luku „Lisävarusteet“). Jos uutta suodatinta ei aseteta paikalleen, kierrä asetus Suodatin asentoon vanha

/ ei ole.

Info: Suodatinmerkillä voidaan merkitä kuukausi, jolloin suodatin on otettu käyttöön. Voit myös merkitä kuukauden, jolloin suodatin on seuraavan kerran vaihdettava

(viimeistään kahden kuukauden kuluttua).

● Täytä vesisäiliöön (17) vettä merkintään

max asti.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Info: Jos laite on pitemmän aikaa käyttämättömänä (esim. loman aikana), suosittelemme huuhtelemaan laitteessa olevan suodattimen ennen laitteen seuraavaa käyttöä. Valmista laitteella kupillinen kuumaa vettä, mikä samanaikaisesti puhdistaa suodattimen.

Valikkoasetukset

Valikkoasetuksissa voidaan laitteen asetuksia muokata yksilöllisesti.

● Pidä painiketta k off / i (13) painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.

● Paina painiketta k off / i (13) useasti, kunnes näytöllä näkyy haluttu valikkokohta.

● Valitse haluamasi asetus ylemmällä kiertonapilla (15).

● Vahvista painikkeella start (10).

Poistu valikosta tekemättä muutoksia asettamalla kiertovalitsin asentoon Takaisin ja painamalla painiketta start (10).

Lämpötila keskitaso

: Tässä voidaan asettaa veden/ kahvin valmistuslämpötila (korkea /

/ alhainen).

Kieli

: Tässä voidaan asettaa näytön kieli.

67

Vedenkovuus

: Tässä laitteessa on veden kovuuden säätömahdollisuus. Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa oikeaan aikaan, milloin on suoritettava kalkinpoisto. Veden kovuuden tehdasasetus on 4.

Veden kovuus voidaan mitata oheisella testitikulla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta. Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, aseta veden kovuus tasolle 3.

Pidä testitikkua lyhyen aikaa vedessä, ravistele kevyesti ja lue tulos noin minuutin kuluttua.

Voit tehdä seuraavat asetukset:

Pois päältä

: Tässä voidaan asettaa aika, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä viimeisen juomanvalmistuksen päätyttyä.

Asetus on mahdollista tehdä 15 minuutista

4 tuntiin saakka. Esiasetettua aikaa on mahdollista lyhentää energian säästämiseksi.

Veden kovuusasteikko ja asetukset:

Asteikko

1

2

3

4

Veden kovuus

Saksa (°dH)

1-7

8-14

15-21

22-30

Ranska (°fH)

1-13

14-25

26-38

39-54

Juomien laskuri

: Tässä näkyy käyttöönotosta lähtien valmistettujen juomien määrä.

Suodatin

: Tässä voidaan valita, käytetäänkö vedensuodatinta. Jos vedensuodatinta ei käytetä, valitse asetus Suodatin vanha / ei ole

. Jos vedensuodatinta käytetään, valitse asetus Aktivoi suodatin. Ennen kuin uutta vedensuodatinta voidaan käyttää, se on huuhdeltava (katso luku

”Vedensuodatin”)

Käynnistä Calc‘n‘Clean

: Tässä voidaan valita käsin huolto-ohjelmat (Calc‘n‘Clean /

Kalkinpoisto

/ Puhdistus). Paina painiketta

start (10) ja suorita valittu ohjelma (katso luku ”Huolto-ohjelmat”).

TES515.. | 7/2014

68

Jauhatuskarkeuden asetus

Kahvin valmistaminen pavuista

fi

Kahvipapujen jauhatus karkeutta voidaan säätää kierrettävällä jauhatuskarkeuden valitsimella (3).

A

Huomio!

Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua. Älä tartu käsin kahvimyllyyn.

● Säädä kahvimyllyn ollessa käynnissä haluamasi kahvijauhojen karkeus kiertämällä valitsimen (3) asentoa hienon jauhatuskarkeuden ( a: kierrä vastapäivään) ja karkean jauhatuskarkeuden

( b: kierrä myötäpäivään) välillä.

Espresso-/kahviautomaatti jauhaa tuoreen kahvin jokaisella keittokerralla.

Laitteen tulee olla käyttövalmis. Kun haluat valmistaa kahvijuoman maidolla, laita ensin maitoletku maitosäiliöön ja kiinnitä liitin sitten maidonvaahdottimeen.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) käyttäen.

ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele Huuhtele maitosäiliö-ohjelmaa

Vihje: Käytä laitteessa mieluiten espresso- tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja sekoituksia. Kahvipavut on suositeltavaa joko säilyttää viileässä paikassa, suljetussa astiassa tai pakastimessa. Kahvipavut voidaan jauhaa myös pakastettuina.

Info: Uusi asetus on huomattavissa vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta lähtien.

Huomaa: Jos näytölle tulee ilmoitus Säädä jauh.kark.!

, kahvipavut jauhetaan liian hienoksi. Säädä jauhatus karkeammaksi.

Vihje: Valitse tummaksi paahdetuille pavuille hienompi jauhatuskarkeus, vaaleammille pavuille karkeampi jauhatuskarkeus.

Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä vesisäiliöön (17). Vesisäiliössä (17) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.

Valmistus

● Aseta esilämmitetyt kupit kahvin ulostulokohdan (7) alle.

Vihje: Kun valmistat pienen espresson, esilämmitä kuppi aina esim. kuumalla vedellä.

● Valitse haluttu kahvi ja määrä kiertämällä ylempää kiertonappia (15). Valittu kahvi ja määrä näkyvät näytöllä.

● Valitse haluttu kahvin vahvuus kiertämällä alempaa kiertonappia (14). Valittu vahvuus näkyy näytöllä. Kun haluat valmistaa kaksi kupillista samanaikaisesti, paina painiketta a (11). (Vain juomat, joissa ei ole maitoa ja joissa ei ole

aromaDouble Shot-toimintoa).

● Paina käynnistyspainiketta

start (10).

Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin/kuppeihin.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Huomaa: Joissakin asetuksissa kahvi valmistetaan kahdessa eri vaiheessa (katso luku ”aromaDouble Shot”). Odota, kunnes toiminto on päättynyt kokonaan.

Keittäminen voidaan lopettaa ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta

start (10).

● Aseta alempi kiertonuppi b

Jauhelokero -asentoon.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin.

Huomaa: Toista toimenpide jos haluat valmistaa uuden kupillisen kahvia.

69

Kahvin valmistaminen kahvijauhoista

Tällä espresso-/kahviautomaatilla voidaan valmistaa kahvia myös kahvijauhoista

(ei instant-jauheesta).

Kuuman veden valmistus

A

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella paljon. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Laitteen tulee olla käyttövalmis. Kun haluat valmistaa kahvijuoman maidolla, laita ensin maitoletku maitosäiliöön ja kiinnitä liitin sitten maidonvaahdottimeen.

Ohje: aromaDouble Shot-toiminto ei ole käytettävissä, kun kahvia valmistetaan jauhekahvista.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele Huuhtele maitosäiliö-ohjelmaa käyttäen.

Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä vesisäiliöön (17). Vesisäiliössä (17) tulee aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä varten.

Valmistus

● Avaa kahvijauholaatikko (4).

● Täytä laitteeseen enintään 2 mittalusikallista kahvijauhoja.

Varoitus: Älä täytä kokonaisia papuja tai instant-kahvijauhetta.

● Sulje kahvijauholaatikko (4).

● Valitse haluttu juoma kiertämällä ylempää kiertonappia (15) (vain yksi kuppi mahdollinen).

Ennen kuuman veden valmistamista maidonvaahdotin on puhdistettava ja maitoletku kiinnitettävä liittimeen. Laitteen tulee olla käyttövalmis.

● Aseta esilämmitetty kuppi tai lasi maidonvaahdottimen ulostulokohdan (6) alle.

● Paina painiketta l / m (12) noin

3 sekunnin ajan. Laite kuumenee.

Kuumaa vettä valuu noin 40 sekunnin ajan maidonvaahdottimen (6) ulostulosta.

● Toiminto voidaan keskeyttää etuajassa painamalla uudelleen painiketta l

/ m (12).

TES515.. | 7/2014

70

Maidon vaahdottaminen

A

Palovammojen vaara!

Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella paljon. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Vihje: Vaahdota ensin maito ja keitä sitten kahvi tai vaahdota maito erikseen ja kaada se kahvin päälle.

Laitteen tulee olla käyttövalmis.

● Aseta esilämmitetty kuppi/astia ulostulon

(6a) alle.

● Ohjaa maitoletku (6c) maitosäiliöön.

● Paina painiketta l / m (12).

Painike l

/ m (12) vilkkuu, laite kuumenee nyt noin 20 sekunnin ajan.

A

Palovammojen vaara!

Maitovaahto tulee ulos maidonvaahdottimesta (6) suurella paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske ulostuloon (6a) tai osoita sitä ketään kohden.

● Lopeta toiminto painamalla painiketta l

/ m (12).

Vihje: Valmistat maitovaahdon parhaiten käyttämällä kylmää maitoa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 1,5%.

Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea poistaa. Puhdista sen vuoksi maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja huuhtele Huuhtele maitosäiliö-ohjelmaa käyttäen.

fi

Huolto ja päivittäinen puhdistus

A

Sähköiskun vaara!

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

Älä koskaan upota laitetta veteen.

Älä käytä höyrypesuria.

● Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.

● Älä käytä hankaavia pyyhkeitä tai puhdistusaineita.

● Pyyhi välittömästi kalkin, kahvin, maidon ja kalkinpoistoaineen jäämät. Ne voivat aiheuttaa korroosiota.

● Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.

● Vedä tippa-astiaa (8c) ja kahvinporoastiaa (8b) eteenpäin. Irrota suojus (8a) ja tippalevy (8d). Tyhjennä ja puhdista

tippa-astia ja kahvinporoastia.

● Irrota uimuri (8e) ja puhdista kostealla liinalla.

● Pyyhi laitteen sisäpuoli (astioiden kiinnitykset) ja jauhelokero (ei irrotettavissa).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

O

N

Älä pese seuraavia osia asti-

anpesukoneessa: Tippa-astian suojus (8a), keittoyksikkö (5a).

Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa: Tippa-astia (8c), kahvijauheastia (8b), tippalevy (8d), aromikansi (2) ja jauhelusikka (19).

Tärkeää: Tippa-alusta (8c) ja kahvinporoastia (8b) täytyy tyhjentää ja puhdistaa päivittäin, jotta vältetään homeen muodostuminen.

Huomaa: Jos laite kytketään päälle kylmänä verkkokytkimellä O / I (9) tai laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti kahvinkeiton jälkeen, laite suorittaa huuhtelun automaattisesti. Näin ollen laite puhdistuu itsestään.

Tärkeää: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), koko laite tulee puhdistaa perusteellisesti, mukaan lukien maidonvaahdotin ja keittoyksikkö.

71

Puhdista lisäksi suutinosa huolellisesti säännöllisin väliajoin (astianpesukoneessa tai käsipesussa).

Maitojärjestelmän purkaminen

puhdistamista varten:

● Vedä maidonvaahdotin (6) suoraan eteenpäin ulos laitteesta.

● Pura maidonvaahdotin osiin (6a – 6d).

(Katso kuva C ohjeen alussa).

Maitojärjestelmän puhdistaminen

Jos maitojärjestelmää ei puhdisteta maidonvalmistuksen jälkeen, näytöllä näkyy tietyn ajan kuluttua ilmoitus Puhdista maitosäiliö!

Puhdista maitojärjestelmä jokaisen käyttökerran jälkeen!

● Puhdista yksittäiset osat astianpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Liota tarvittaessa lämpimässä pesuvedessä.

Maitojärjestelmän automaattinen

esipuhdistus:

● Valitse kiertonapilla (15) j .

● Aseta tyhjä, mahdollisimman korkea astia ulostulon (6a) alle.

● Työnnä kahvin ulostulo mahdollisimman lähelle astiaa.

● Aseta maitoletkun (6c) pää astiaan.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Laite täyttää nyt astian automaattisesti vedellä ja imee veden takaisin maitoletkuun

(6c) huuhtelun suorittamista varten.

Huuhtelutoimenpide päättyy automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua.

● Tyhjennä astia ja puhdista maitoletku (6c).

● Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja kuivaa.

TES515.. | 7/2014

72

● Kokoa kaikki osat ja aseta paikalleen vasteeseen asti.

fi

● Irrota keittoyksikön suojus (5f) ja puhdista keittoyksikkö (5a) huolellisesti juoksevan veden alla.

A

Palovammojen vaara!

Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.

Keittoyksikön puhdistaminen

Puhdista keittoyksikkö säännöllisesti!

Keittoyksikön automaattinen esipuhdistus:

● Valitse kiertonapilla (15) k .

● Aseta ulostulon (6a) alle tyhjä lasi.

● Paina käynnistyspainiketta

Laite huuhtelee.

start (10).

Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi voidaan keittoyksikkö (5a) irrottaa säännöllisin väliajoin puhdistamista varten (

kuva E

ohjeen alussa).

● Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla

O / I (9). Minkään painikkeen merkkivalo ei saa palaa.

● Avaa ovi (5b) keittoyksikköön.

● Työnnä keittoyksikön (5e) punainen lukitsin (5a) aivan vasemmalle.

● Paina poistovipu (5d) aivan alas. Keittoyksikkö irtoaa.

● Tartu kiinni keittoyksikön (5a) syvennyksistä ja ota varovasti ulos.

● Puhdista keittoyksikön sihti huolellisesti juoksevan veden alla.

Tärkeää: Älä käytä puhdistukseen huuhtelu- ja puhdistusaineita. Älä pese laitetta astianpesukoneessa.

● Puhdista laitteen sisäosat kostealla liinalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.

● Anna keittoyksikön (5a) ja laitteen sisäosan kuivua.

● Laita suojus (5f) takaisin keittoyksikköön ja työnnä keittoyksikkö (5a) laitteeseen vasteeseen saakka.

● Paina poistovipu (5d) aivan ylös.

● Työnnä punainen lukitus (5e) kokonaan oikealle ja sulje ovi (5b).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Energiansäästöohjeita

● Jos täysautomaattista espressokeitintä ei käytetä, kytke laite pois päältä. Paina painiketta k off / i (13). Laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.

● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon valmistumista. Ennenaikainen kahvin tai maitovaahdon valmistumisen keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja jäämäveden määrää tiputusastiassa.

● Suorita kalkinpoisto ja puhdistus säännöllisin väliajoin välttääksesi kalkin kovettumista kiinni laitteeseen. Kuivunut kalkki lisää energiankulutusta.

73

Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapohjaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!

Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoistoaineita ei saa missään tapauksessa laittaa kahvijauholokeroon (4)!

Käyttötarkoitukseen erityisesti suunniteltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja voidaan ostaa alan liikkeistä ja tilata asiakaspalvelusta (katso luku

”Lisävarusteet”).

Huolto-ohjelmat

Vihje: Katso myös pikaohje

säilytyslokerossa (5c).

Käytöstä riippuen näytöllä näkyvät tietyin väliajoin seuraavat ilmoitukset:

Suorita kalkinpoisto tai

Suorita puhdistus tai

Suorita Calc‘n‘Clean

Puhdista laite tai poista kalkki tällöin välittömästi vastaavalla ohjelmalla. Valinnaisesti voidaan molemmat toimenpiteet suorittaa myös yhdessä Calc‘n‘Clean-puhdistusohjelmalla (katso luku ”Calc‘n‘Clean”). Ellei huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti, laite voi rikkoontua.

A

Huomio!

Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti. Noudata puhdistusainepakkauksen turvallisuusohjeita.

Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa saa keskeyttää!

Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen aikana valmistuvia nesteitä!

Kalkinpoisto

Kesto: noin 25 minuuttia

Tärkeää: Jos vesisäiliöön (17) on asetettu vedensuodatin, se on ehdottomasti poistettava ennen kalkinpoistoa.

Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita

kalkinpoisto

, paina painiketta k off / i (13)

3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta

start (10). Kalkinpoisto aloitetaan.

Kalkinpoisto voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta k off / i (13) vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta k

off / i (13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy Käynnistä kalkinpoisto.

Käynnistä kalkinpoisto painamalla painiketta start (10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä, näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään poistamaan suodatin ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.

Paina käynnistyspainiketta

start (10).

TES515.. | 7/2014

74

Lisää kalkinpoistoa.

Paina start

● Täytä tyhjään vesisäiliöön (17) haaleaa vettä ” 0,5 l”-merkintään asti, lisää 1 Bosch kalkinpoistotabletti TCZ8002 ja anna sen liuota. Jos käytät TCZ6002-tabletteja, liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Aseta säiliö

Paina start

● Aseta vähintään 0,5 litran vetoinen astia ulostulon (6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Kalkinpoisto käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 20 minuutin ajan.

fi

Puhdistus

Kesto: noin 10 minuuttia

Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita

puhdistus

, paina painiketta k off / i (13)

3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta

start (10). Puhdistustoiminto aloitetaan.

Laitteen puhdistus voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta k off / i

(13) vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta k off / i (13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy Käynnistä puhdistus.

Käynnistä puhdistus painamalla painiketta

start (10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Puhd./täytä vesisäiliö

Paina start

● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta vettä merkintään max asti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Avaa laatikko

● Avaa kahvijauholaatikko (4).

Kalkinpoisto käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 3 minuutin

ajan ja huuhtelee laitteen.

Lisää puhdistusta.

Paina start

● Lisää yksi Bosch puhdistustabletti ja sulje lokero (4).

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laitteesta on nyt poistettu kalkki ja laite on taas käyttövalmis.

Puhdistus käynnissä

Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin ajan.

Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpoistoaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi

Calc‘n‘Clean

Kesto: noin 35 minuuttia

Calc‘n‘Clean toiminnolla suoritetaan samanaikaisesti sekä kalkinpoisto että laitteen puhdistaminen. Jos näiden ohjelmien suoritusajankohdat ovat lähellä toisiaan, espresso-/kahviautomaatti ehdottaa automaattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä.

Tärkeää: Jos vesisäiliössä (17) on vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti poistaa sieltä ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.

Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita

Calc’n’Clean

, paina painiketta k off / i (13)

3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta

start (10).

Huolto-ohjelma aloitetaan.

Calc‘n‘Clean-toiminto voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta k off / i (13) vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta k

off / i (13) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (15) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy Käynnistä Calc‘n‘Clean.

Käynnistä Calc‘n‘Clean-toiminto painamalla painiketta

start (10).

Näyttö ohjaa ohjelman läpi.

Lisää puhdistusta.

Paina start

● Lisää yksi Bosch puhdistustabletti ja sulje lokero (4).

● Paina käynnistyspainiketta

start (10).

Lisää kalkinpoistoa.

Paina start

● Täytä tyhjään vesisäiliöön (17) haaleaa vettä ” 0,5 l”-merkintään asti, lisää 1 Bosch kalkinpoistotabletti TCZ8002 ja anna sen liuota. Jos käytät TCZ6002-tabletteja, liuota veteen ehdottomasti 2 tablettia.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Aseta säiliö

Paina start

● Aseta vähintään 1 l vetoinen astia

ulostulon (6a) alle.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

75

Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä, näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään poistamaan suodatin ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.

Paina käynnistyspainiketta start (10).

Calc‘n‘Clean käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 22 minuutin ajan.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Avaa laatikko

● Avaa kahvijauholaatikko (4).

Puhd./täytä vesisäiliö

Paina start

● Huuhtele vesisäiliö (17) ja täytä puhdasta vettä merkintään max asti.

● Paina käynnistyspainiketta start (10).

Calc‘n‘Clean käynnissä

Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin

10 minuutin ajan ja huuhtelee laitteen.

Tyhjennä tippa-astia

Aseta tippa-astia

● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin paikalleen.

Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.

TES515.. | 7/2014

76

Tärkeää: Poista kalkinpoistoaineen jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla kankaalla. Laitteeseen jäänyt kalkinpoistoaine voi aiheuttaa korroosiota. Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.

fi

Jätehuolto

J

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment – WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EG. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella. Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä tai kunnalliselta jäteneuvojalta.

Jäätymissuoja

A

Mahdollisten jäätymisvaurioiden estämiseksi kuljetuksen tai säilyttämisen aikana laite on sitä ennen tyhjennettävä huolellisesti.

Info: Laitteen tulee olla käyttövalmis ja vesisäiliön (17) täytettynä.

● Aseta suuri astia ulostulon (6a) alle.

● Paina painiketta l / m (12) ja anna laitteen höyrytä noin 15 sekunnin ajan.

● Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla

O / I (9).

● Tyhjennä vesisäiliö (17) ja tiputusastia (8).

Takuu

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisävarusteet

Seuraavat lisävarusteet voidaan ostaa alan liikkeistä tai tilata asiakaspalvelusta:

Lisävarusteet

Hoitosarja

Maitoastia

”Fresh Lock”

-kannella

Tilausnumero

Alan liike /

Asiakaspalvelu

Puhdistustabletit TCZ6001 / 00310575

Kalkinpoistotabletit TCZ8002 / 00576694

Vedensuodatin TCZ7003 / 00575491

TCZ8004 / 00576331

TCZ8009N / 00576165

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi 77

Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen

Häiriö

Liian vähän tai ei ollenkaan maitovaahtoa tai maidonvaahdotin (6) ei ime maitoa.

Kuuman veden valmistaminen ei onnistu.

Kahvia tulee vain tiputellen tai ei ollenkaan.

Syy

Maidonvaahdotin (6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.

Sopimaton maidon laatu.

Maidonvaahdotin (6) on koottu tai asetettu paikalleen väärin.

Laitteeseen on kerääntynyt kalkkia.

Maidonvaahdotin (6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.

Liian hieno jauhatus. Kahvijauho liian hienoa.

Laite kalkkeentunut.

Kahvissa ei ole ”Cremaa”. Sopimaton kahvin laatu.

Apu

Puhdista maidonvaahdotin

(6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys, katso luku ”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Käytä maitoa jonka

rasvapitoisuus on 1,5%.

Kostuta maidonvaahdottimen osat ja paina ne tiukasti yhteen.

Poista kalkki ohjeita noudattaen.

Puhdista maidonvaahdotin

(6) tai maidonvaahdottimen kiinnitys, katso luku ”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhoa.

Poista kalkki ohjeita noudattaen.

Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robusta-papuja.

Käytä tuoreita papuja.

Kahvi on liian ”hapanta”.

Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.

Jauhatusta ei ole sovitettu kahvipapuihin.

Jauhatus asetettu liian karkeaksi tai kahvijauho on liian karkeaa.

Sopimaton kahvilaatu.

Kahvi on liian ”väkevää”.

Jauhatus säädetty liian hienoksi tai kahvijauho on liian hienoa.

Sopimaton kahvin laatu.

Säädä jauhatus hienommaksi.

Säädä jauhatus hienommaksi tai käytä hienompaa kahvijauhoa.

Käytä tummemmaksi paahdettua kahvia.

Säädä jauhatus karkeammaksi tai käytä karkeampaa kahvijauhoa.

Vaihda kahvin laatua.

Kahvin tai maitovaahdon laatu vaihtelee huomattavasti.

Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.

Laite kalkkeentunut.

Jauhatus on asetettu liian hienoksi tai karkeaksi tai käytettävissä on liian vähän kahvijauhoja.

Poista kalkki ohjeita noudattaen.

Säädä jauhatus karkeammaksi tai hienommaksi tai mittaa 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja.

Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!

Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

TES515.. | 7/2014

78 fi

Häiriö

Kun tiputusastia (8) irrotetaan, laitteen sisäpohjalla näkyy sille tippunutta vettä.

Vedensuodatin ei pysy vesisäiliössä (17).

Tehdasasetuksia on muutettu ja ne halutaan ottaa uudelleen käyttöön

(”Nollaus”).

Syy

Tiputusastia (8) on irrotettu liian aikaisin.

Vedensuodatinta ei ole kiinnitetty oikein.

Käyttäjä on tehnyt asetuksia, joita hän ei enää halua käyttää.

Apu

Irrota tiputusastia (8) vasta kun viimeisestä juoman valmistumisesta on kulunut muutama sekunti.

Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön lujasti painamalla.

Kytke verkkokytkimellä O / I

(9) varustettu laite pois päältä.

Paina painiketta k off / i (13) ja painiketta l / m (12) ja kytke verkkokytkimellä

O / I (9) varustettu laite takaisin päälle.

Vahvista sitten painikkeella

start (10). Tehdasasetukset on otettu käyttöön.

Näytöllä ilmoitus

Lisää kahvipapuja! vaikka papusäiliö (1) on täysi tai kahvimylly ei jauha papuja.

Näytöllä ilmoitus

Aseta keittoyksikk.

Pavut eivät putoa kahvimyllyyn

(liian öljyiset pavut).

Koputa papusäiliötä (1) kevyesti. Vaihda kahvin laatua.

Kun papusäiliö (1) on tyhjä, pyyhi se kuivalla pyyhkellä.

Näytöllä ilmoitus

Puhdista keittoyksikk.

Keittoyksikkö (5) puuttuu tai sitä ei tunnisteta.

Keittoyksikkö (5) likainen.

Keittoyksikössä (5) on liian paljon jauhokahvia.

Kytke laite pois päältä, kun keittoyksikkö (5) on asetettu paikalleen. Odota 3 sekuntia ja kytke laite takaisin päälle.

Puhdista keittoyksikkö (5).

Puhdista keittoyksikkö (5)

(mittaa enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja).

Keittoyksikön mekanismi on jäykkä.

Ota keittoyksikkö pois ja puhdista se, katso luku

”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.

Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!

Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fi 79

Häiriö

Näytöllä ilmoitus

Tarkista vesisäiliö

Syy

Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen.

Apu

Aseta vesisäiliö paikoilleen oikein.

Vesisäiliössä on hiilihapollista vettä.

Täytä säiliö raikkaalla vesijohtovedellä.

Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa.

Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Ota säiliö pois ja puhdista huolellisesti.

Huuhtele vedensuodatin ja ota se käyttöön ohjeiden mukaisesti.

Vedensuodattimessa on ilmaa. Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia, laita suodatin takaisin paikoilleen.

Näytöllä ilmoitus

Käynnistä uudelleen

Näytöllä ilmoitus

Häiriö.

Vedensuodatin vanha.

Laite liian lämmin.

Likainen keittoyksikkö.

Laitteessa on toimintahäiriö.

Laita uusi vedensuodatin paikoilleen.

Annan laitteen jäähtyä.

Puhdista keittoyksikkö.

Ota yhteys Hotlineen.

Soita Hotlineen

.

Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti hotline-palveluun!

Puhelinnumerot löytyvät käyttöohjeen viimeisiltä sivuilta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä (jännite – taajuus)

Teho

Pumpun maksimipaine (staattinen)

Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)

Kahvipapusäiliön maksimitilavuus

Johdon pituus

Mitat (K x L x S)

Paino, tyhjänä

Kahvimylly

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Keraaminen

TES515.. | 7/2014

80

Índice

Indicaciones de seguridad ......................... 81

Visión de conjunto ...................................... 83

Funciones de manejo ................................. 83

Mensajes del display .................................. 84 aromaDouble Shot ..................................... 84

Puesta en marcha ...................................... 85

Filtro de agua ............................................. 86

Ajustes de menú ........................................ 87

Ajuste del grado de molido ........................ 88

Preparación con café en grano .................. 89

Preparación con café molido ..................... 89

Calentar agua ............................................. 90

Espumar leche ........................................... 90

Cuidado y limpieza diaria ........................... 91

Recomendaciones para ahorrar energía ... 93

Programas de servicio ............................... 94

Protección contra la formación de hielo .... 97

Accesorios .................................................. 97

Eliminación ................................................. 97

Datos técnicos ............................................ 98

Condiciones de garantía ............................ 98

Resolución de algunos problemas sencillos ................................... 99

es

Estimado amante del café, enhorabuena por haber adquirido esta cafetera automática de café expreso de la casa

Bosch.

Estas instrucciones de manejo describen distintos modelos de cafetera que se diferencian por sus prestaciones.

Tenga en cuenta asimismo las instrucciones breves adjuntas, también aplicables a todos los modelos, que se recomienda guardar en el lugar especial previsto (5c) a tal fin.

Volumen de suministro

(véase la imagen de conjunto al principio de las instrucciones) a

Cafetera automática de café expreso b

Instrucciones breves c

Instrucciones de uso d

Espumador e

Tira de prueba de dureza del agua f

Cuchara dosificadora

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es 81

Indicaciones de seguridad

¡Por favor, lea atentamente las Instrucciones de uso y a continuación proceda y guárdelas! No olvide adjuntar estas instrucciones si entrega el aparato a otra persona. Este aparato ha sido diseñado para la preparación de cantidades en uso doméstico o en aplicaciones no industriales similares a las domésticas. Aplicaciones similares a las domésticas comprenden p.ej. la utilización en cocinas para empleados de tiendas, ofi cinas, empresas agrícolas y otras empresas industriales, así como la utilización por parte de huéspedes de pensiones, pequeños hoteles y alojamientos similares.

¡

¡Peligro de descargas eléctricas!

Conecte y opere el aparato solamente conforme a los datos de la placa de características. Las reparaciones en el aparato, como por ejemplo, el cambio de un cable de alimentación dañado, deben ser realizadas sólo por nuestro servicio al cliente para evitar peligros.

Este aparato puede ser manejado por niños de ocho o más años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de alimentación, y además no deben manejar el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y se supervisen.

TES515.. | 7/2014

82

No sumerja nunca en agua la máquina ni el cable de conexión a la red. Utilizar exclusivamente cuando el cable de alimentación y el aparato no presenten daños. En caso de errores, desenchufar inmediatamente o desconectar la tensión de alimentación.

es

¡

¡Peligro de asfi xia!

No deje que los niños jueguen con el embalaje.

¡

¡Peligro de quemaduras!

La salida (6a) del espumador se calienta mucho.

Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

¡

¡Peligro de lesiones!

No meta la mano en el molinillo.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

Visión de conjunto

(véanse las figuras  A, B, C, D y E al principio de estas instrucciones)

20 Compartimento para cuchara dosificadora

21 Cable de conexión a la redcon compartimento para guardarlo

83

1 Recipiente para café en grano

2 Tapa para conservar el aroma

3 Selector giratorio para el ajuste del grado de molido

4 Cajón para el café molido

(café molido/pastilla de limpieza)

5 Unidad de preparación (figura E)

a) Unidad de preparación

b) Puerta

c) Compartimento para guardar las instrucciones breves

d) Palanca de extracción para la unidad de preparación

e) Cierre

f) Tapa

6 Espumador de leche extraíble (figura C)

a) Salida

b) Conexión (tubo de leche)

c) Conducto para la leche

d) Parte superior

e) Tobera de aire

7 Dispensador de café de altura regulable

8 Bandeja de goteo (figura D)

a) Embellecedor de las bandejas de goteo

b) Recipiente para los posos de café

c) Bandeja de goteo del dispensador de café

d) Rejilla del dispensador de café

e) Flotador

9 Interruptor de red O / I

10 Tecla start

11 Tecla a

12 Tecla l / m

13 Tecla k off / i

14 Botón giratorio «Intensidad del café»

15 Botón giratorio «Selección de bebidas»

16 Display

17 Depósito de agua desmontable

18 Tapa del depósito de agua

19 Cuchara dosificadora/mango del filtro 

(ayuda para cargar el filtro de agua)

Funciones de manejo

Interruptor de red O / I

El interruptor de red O / I (9) se utiliza para encender o apagar completamente la

máquina (la alimentación se interrumpe).

Importante: ejecute el programa de

lavado antes de apagarla o utilice la tecla k

off / i (13) para apagar.

Tecla a

Pulse la tecla a (11) para preparar simultáneamente dos tazas de la bebida seleccionada. La tecla está activa para bebidas sin leche y sin la función aromaDouble Shot.

Tecla k off / i

Pulsando brevemente la tecla k off / i (13) la máquina realiza la limpieza y se apaga.

Pulsando prolongadamente la tecla k

off / i (13) se accede a los ajustes de usuario o se inicia la función de descalcificación y limpieza.

Tecla l / m

Al pulsar el botón l / m (12) se genera vapor que sirve para preparar la espuma de leche. Esta tecla se utiliza también para preparar agua caliente.

Tecla start

Pulsando la tecla start (10) se comienzan a preparar bebidas o se inicia un programa de servicio. El proceso de preparación de bebidas puede interrumpirse antes de tiempo volviendo a pulsar la tecla

start (10).

TES515.. | 7/2014

84

Botón giratorio «Intensidad del café»

Mediante este botón giratorio

(14) se ajusta la intensidad del café o la utilización de café instantáneo.

b c hasta d

Caj. café molido suave normal fuerte

DoubleShot fuerte +

DoubleShot fuerte ++

Con estas intensidades del café, el café se escalda en dos fases. Véase capítulo

«aromaDouble Shot».

es

Conexión del tubo de leche

Para dispensar espuma de leche – por ejemplo para Latte Macchiato o Cappucino – la conexión y el tubo de leche deberán estar bien sujetos al vaporizador de leche.

Botón giratorio «Selección de bebidas»

Este botón giratorio (15) se utiliza para seleccionar la bebida deseada y la cantidad y para modificar los ajustes  de usuario.

e

Tipos de café sin leche:

Expreso pequeño hasta f

Expreso

Café corto

Café

Café largo g hasta h

Tipos de café con leche:

Capuchino pequeño

Capuchino grande

Macchiato pequeño

Macchiato

Macchiato grande k j

Aclarar máquina

Aclarar sist. leche

Nota: si se selecciona una bebida que no se puede preparar, aparece en el display

Combinación no válida. Modifique la intensidad o la bebida seleccionada.

Importante: Esto también será necesario para dispensar agua caliente.

Mensajes del display

Además del estado de funcionamiento actual, en el display (16) se visualizan distintos mensajes que le ofrecen información sobre el estado de la máquina o le avisan de cuándo es necesaria su intervención. En cuanto se ha tomado la medida necesaria, el mensaje desaparece y se vuelve a visualizar el menú para la selección de bebidas.

aromaDouble Shot

Cuanto más prolongado sea el tiempo de preparación del café, tantas más sustancias amargas y olores no deseados podrán producirse. Esto puede afectar al sabor del café y dificultar su digestión. Por esa razón,  la cafetera TES51... dispone de una función especial aromaDouble Shot para el café extra fuerte. Una vez preparada la mitad de la cantidad, se vuelve a moler café y se escalda, de manera que sólo se producen olores agradables y aromáticos.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

La función aromaDouble Shot está activa con los siguientes ajustes:

85

Importante: Utilice el aparato solo en recintos a salvo de heladas. Si el aparato ha sido transportado o almacenado a temperaturas inferiores a 0 °C, esperar como mínimo tres horas antes de ponerlo en marcha.

Puesta en marcha

Aspectos generales

Llene los recipientes respectivos únicamente con agua limpia y fría, sin gas, y sólo con granos tostados (preferiblemente con mezclas de granos de café aptas para café solo o cafeteras automáticas). Evite el uso de granos glaseados, caramelizados o azucarados y no utilice nunca café torrefacto, ya que provocan la obstrucción del molino.

En esta máquina se puede ajustar la dureza del agua. El ajuste de fábrica de la dureza del agua es 4. Compruebe la dureza del agua utilizada con la tira de comprobación adjunta. Si el valor obtenido en la comprobación no es igual a 4, programe la máquina correctamente tras ponerla en funcionamiento (véase Dureza del agua del capítulo

«Ajustes de menú»)

Puesta en funcionamiento

● Retirar la lámina protectora.

● Coloque la cafetera automática de café expreso en una superficie plana impermeable que aguante bien su peso. Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la máquina no estén obstruidas.

● Extraiga el cable del compartimento (21)

y conéctelo a la red eléctrica. La longitud del cable puede ajustarse empujándolo hacia atrás y hacia arriba o extrayéndolo hacia abajo. Para ello, coloque el lado trasero de la máquina p.ej. en el borde de una mesa y tire del cable hacia abajo o hacia arriba.

● Monte el espumador. Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

● Levante la tapa del depósito de agua (18).

● Retire el depósito de agua (17), límpielo y llénelo de agua limpia hasta la marca

max.

● Coloque el depósito de agua (17) sin ladearlo y haga presión sobre él hacia abajo.

● Vuelva a cerrar la tapa del depósito de agua (18).

● Llene el recipiente para granos de café (1) con café en grano. Para la preparación con café molido véase capítulo

«Preparación con café molido».

● Pulse el interruptor de red O / I (9). En el display (16) aparece el menú para ajustar el idioma.

TES515.. | 7/2014

86

● Seleccione el idioma deseado con el botón giratorio superior (15).

● Coloque un recipiente apropiado debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10). El idioma

seleccionado se guarda.

La máquina empieza a calentarse e inicia el proceso de lavado. Sale un poco de agua del dispositivo de salida del café. Si en el display aparece la selección de bebidas, la máquina está lista para el servicio.

Apagar la máquina

La cafetera automática de café expreso está programada de fábrica con los ajustes estándar para lograr un funcionamiento

óptimo. El aparato se desconecta automáticamte después de un tiempo seleccionado

(la duración se puede ajustar, véase

Desconexión del capítulo «Ajustes de menú»).

Excepción: si sólo se ha preparado agua caliente o vapor, la máquina se apagará sin realizar el proceso de lavado.

Para apagarla antes a mano, pulse la tecla k

off / i (13). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.

Nota: la primera vez que se utiliza, tras haber ejecutado un programa de servicio o si la máquina no se utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, la primera bebida aún no tiene todo el aroma y no se debería beber.

La primera vez que se utilice la cafetera automática, sólo se conseguirá una crema consistente y de poros finos después de  haber preparado varias tazas de café.

Tras un uso prolongado, es habitual que se formen gotas de agua en las rejillas de ventilación.

es

Filtro de agua

Un filtro de agua puede impedir que se  produzcan depósitos de cal.

Antes de poder utilizar un nuevo filtro de  agua, es necesario limpiarlo. Proceda para ello del siguiente modo:

● Fije el filtro con ayuda de la cuchara dosificadora (19) en el depósito.

● Llene de agua el depósito (17) hasta la marca max.

● Mantenga pulsada la tecla k off / i (13) durante al menos 3 segundos. El ajuste de menú se abre.

● Pulse la tecla k

off / i (13) repetidamente hasta que aparezca en el display

Sin filtro / filtro viejo

.

● Seleccione con el botón giratorio superior

(15) Activar filtro.

● Pulse la tecla

start (10).

● Coloque un recipiente de 0,5 litros debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

● El agua comienza a pasar por el filtro para  lavarlo.

● Vacíe el recipiente a continuación.

La máquina vuelve a estar lista para el servicio.

Información: al lavar el filtro se activa el  ajuste para que, en el momento preciso, se visualice Cambiar filtro.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

El filtro deja de ser efectivo cuando se  visualiza Cambiar filtro o como muy tarde transcurridos 2 meses desde su colocación. Llegado el momento, el filtro deberá  cambiarse por razones higiénicas y para que la máquina no se calcifique (puede resultar  deteriorada). Puede conseguir filtros de  repuesto en establecimientos comerciales o a través del servicio de asistencia técnica

(véase el capítulo «Accesorios»).

Si no coloca un filtro nuevo, ajuste Filtro a

Sin filtro / filtro viejo

.

87

Ajustes de menú

En los ajustes de menú podrá adaptar la máquina individualmente

● Mantenga pulsada la tecla k off / i (13) durante al menos 3 seg.

● Pulse la tecla k

off / i (13) repetidamente hasta que aparezca en el display la opción de menú deseada.

● Seleccione el ajuste deseado con el botón giratorio superior (15).

● Confirme con la tecla 

start (10).

Para salir del menú sin realizar cambios, coloque el selector giratorio en Volver y pulse la tecla start (10).

Información: con el indicador de filtro podrá  marcar el mes en el que ha colocado el filtro. 

También podrá marcar el mes en el que deberá cambiar el filtro la próxima vez (como  muy tarde después de dos meses).

Puede realizar los siguientes ajustes:

Desconexión

: Aquí puede ajustarse el intervalo de tiempo tras el que la máquina se apagará automáticamente después de preparar la última bebida. El ajuste puede oscilar entre 15 minutos y 4 horas. El tiempo preajustado se puede reducir para ahorrar energía.

Información: si no utiliza la máquina durante un periodo de tiempo prolongado

(p.ej. durante las vacaciones), antes de volver a utilizarla deberá lavar el filtro. 

Prepare una taza de agua caliente y tírela.

Filtro

: Aquí puede ajustarse si se utiliza un filtro de agua. Si no se utiliza ninguno, gire el  ajuste a Sin filtro / filtro viejo. Si se utiliza uno, gire el ajuste a Activar filtro. Antes de poder utilizar un nuevo filtro de agua,  debe lavarse este (véase capítulo «Filtro de agua»).

Iniciar Calc‘n‘Clean

: Aquí pueden seleccionarse manualmente los programas de mantenimiento (Calc‘n‘Clean / descalc. / limpieza

). Pulsar la tecla start (10) y ejecutar el programa seleccionado (véase capítulo

«Programas de servicio»).

Temp.

: Aquí puede ajustarse la temperatura

(alta / media / baja).

Idioma

: Aquí puede ajustarse el idioma del display.

TES515.. | 7/2014

88

Dureza del agua

: En esta máquina se puede ajustar la dureza del agua. Es importante ajustarla correctamente para que la máquina pueda indicar a tiempo el momento en que se debe descalcificar. El ajuste por  defecto de la dureza del agua es 4.

La dureza se puede determinar utilizando la tira de prueba adjunta o consultar llamando a la empresa de abastecimiento de agua de su zona. Si hay instalado un sistema para la dureza del agua en la casa, por favor, ajuste la dureza del agua al nivel 3.

Mantenga brevemente dentro del agua la tira de prueba, sacúdala ligeramente y lea el resultado cuando haya pasado un minuto.

Dureza del agua y niveles de ajuste:

Nivel

1

2

3

4

Dureza del agua

Alemania (°dH)

1-7

8-14

15-21

22-30

Francia (°fH)

1-13

14-25

26-38

39-54

es

Ajuste del grado de molido

El grado de molido del café se puede ajustar con el selector giratorio (3) para el ajuste del grado de molido.

A

¡Atención!

El grado de molido sólo se puede ajustar mientras el molino funciona, de lo contrario la máquina puede resultar dañada. No meta la mano en el molino.

● Con el molino en funcionamiento, ajuste el selector giratorio (3) de café molido fino ( a: Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj) a café molido más grueso

( b: Giro en el sentido de las agujas del reloj).

Contador de bebidas

: Aquí puede consultarse la cantidad de bebidas preparadas desde la puesta en servicio de la máquina.

Información: el nuevo ajuste sólo surte efecto a partir de la segunda taza de café.

Nota: Si se visualiza en el display el

mensaje: Ajuste el molido!, significa que el  grado de molido de los granos de café es demasiado fino. Ajuste un grado de molido  más grueso.

Sugerencia: con granos de café muy tostados, ajuste un grado de molido más fino; en caso de granos menos tostados,  ajuste un grado de molido más grueso.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

Preparación con café en grano

Esta cafetera automática de café expreso muele café fresco cada vez que se hace café.

El café se prepara y gotea dentro de la(s) taza(s).

89

● Seleccione la intensidad deseada del café girando el botón inferior (14). La intensidad seleccionada se visualiza en el display. Para preparar dos tazas al mismo tiempo, pulse la tecla a (11) (sólo para bebidas sin leche y sin la función aromaDouble Shot).

● Pulse la tecla start (10). La máquina ha de estar lista para funcionar.

Para preparar una bebida de café con leche, primero deberá introducir el tubo de leche en un recipiente de leche y fijarlo con la conexión al vaporizador de leche.

Nota: con algunos ajustes el café se prepara en dos fases (véase capítulo «aromaDouble

Shot»). Espere hasta que el proceso de lavado haya concluido totalmente.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Aclarar sist. leche

.

Sugerencia: utilice preferiblemente mezclas de granos para máquinas de café expreso o normal. Para conseguir una calidad óptima, los granos deben conservarse cerrados y en un lugar frío, o también pueden congelarse.

Los granos también pueden molerse aunque estén congelados.

Pulse de nuevo la tecla escaldado.

start (10) para finalizar antes de tiempo el proceso de 

Preparación con café molido

Esta cafetera automática también puede funcionar con café molido (no café soluble).

Importante: cambie todos los días el agua del depósito de agua (17). El depósito deberá disponer siempre del agua suficiente  para que la máquina pueda funcionar.

Preparación

● Coloque la taza o tazas precalentadas debajo del dispensador de café (7).

Sugerencia: para preparar un expreso pequeño, precaliente la taza p.ej. con agua caliente.

● Seleccione el café deseado y la cantidad deseada girando el botón superior (15).

El café seleccionado y la cantidad se visualizan en el display.

La máquina ha de estar lista para funcionar.

Para preparar una bebida de café con leche, primero deberá introducir el tubo de leche en un recipiente de leche y fijarlo con la conexión al vaporizador de leche.

Nota: la función aromaDouble Shot no está disponible si se utiliza café molido.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Aclarar sist. leche

.

Importante: cambie todos los días el agua del depósito de agua (17). El depósito deberá disponer siempre del agua suficiente  para que la máquina pueda funcionar.

TES515.. | 7/2014

90

Preparación

● Abra el cajón del café molido (4).

● Llene como máximo 2 cucharas dosifica­ doras rasas de café molido.

Atención: no utilice granos enteros de café ni café soluble.

● Cierre el cajón del café molido (4).

● Seleccione la bebida deseada girando el botón superior (15) (sólo es posible una taza).

● Ponga el botón giratorio en la posición b

Caj. café molido.

● Pulse la tecla start (10).

El café se prepara y gotea dentro de la taza.

Nota: repita el proceso para obtener otra taza de café.

Calentar agua

A

¡Peligro de quemadura!

El espumador (6) se calienta mucho.

Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

Antes de dispensar agua caliente deberá limpiar el vaporizador de leche y el tubo de leche deberá estar sujeto con la conexión.

La máquina ha de estar lista para funcionar.

● Coloque la taza o el vaso precalentados debajo de la salida del espumador (6).

● Pulse la tecla l / m (12) durante aprox.

3 segundos. La máquina empieza a calentarse. Sale agua caliente durante aprox.

40 segundos por la salida espumador (6).

● El proceso se puede interrumpir antes de tiempo volviendo a pulsar la tecla l

/ m (12).

es

Espumar leche

A

¡Peligro de quemadura!

El espumador (6) se calienta mucho.

Después de utilizarlo, no lo toque hasta que se haya enfriado.

Sugerencia: espume primero la leche y prepare después café o espume la leche por separado y añádala al café.

La máquina ha de estar lista para funcionar.

● Coloque la taza precalentada debajo de la salida (6a).

● Introduzca el conducto para la leche (6c) en un recipiente para leche.

● Pulse la tecla l

/ m (12) .

La tecla l / m (12) parpadea, la máquina se calienta durante aproximadamente 20 segundos.

A

¡Peligro de quemadura!

La espuma de leche sale del vaporizador de leche (6) a alta presión. Las salpicaduras de leche pueden producir escaldaduras.

No toque ni dirija la salida (6a) hacia otras personas.

● Finalice el proceso pulsando la tecla l / m (12).

Sugerencia: para conseguir la mejor espuma utilice preferentemente leche fría con al menos un 1,5 % de materia grasa.

Importante: los restos de leche seca son difíciles de eliminar, por lo que se recomienda encarecidamente limpiar el espumador (6) con agua templada cada vez que se utilice y con ayuda del programa

Aclarar sist. leche

.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

Cuidado y limpieza diaria

A

¡Peligro de descargas eléctricas!

Desenchufe la máquina de la red eléctrica antes de empezar a limpiarla, no la sumerja nunca en agua y no utilice limpiadores a vapor.

● Limpie la superficie de la máquina con un  paño suave y húmedo.

● No utilice paños ni detergentes abrasivos.

91

● Limpie el interior de la cafetera

(recipiente) y el cajón para el café molido

(no extraíble).

O

N

Las siguientes piezas no se

pueden lavar en el lavavajillas:

Embellecedor (8a), unidad de preparación (5a).

Las siguientes piezas se pueden lavar en el lavavajillas: bandeja de goteo (8c), recipiente para los posos de café (8b), bandeja escurridora (8d), tapa para conservar el aroma (2) y cuchara dosificadora (19).

Importante: la bandeja de goteo (8c) y el recipiente para los posos de café (8b) deben vaciarse y limpiarse a diario para evitar la formación de moho.

● Retire siempre inmediatamente los restos de cal, café, leche y solución descalcificadora. Dichos restos pueden producir

corrosión.

● Los paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero.

Por este motivo, lavar los paños minuciosamente antes de su uso.

● Extraiga hacia delante la bandeja de goteo

(8c) con el recipiente para los posos de café (8b). Retire el embellecedor (8a) y la bandeja escurridora (8d). Vacíe la bandeja de goteo y el recipiente para los posos de café y límpielos.

● Desmonte el flotador (8e) y límpielo con  un paño húmedo.

Nota: si la máquina se enciende estando fría con el interruptor de red

O / I (9) o se apaga automáticamente tras preparar café, la máquina inicia el proceso de lavado automáticamente. Es decir, la máquina se limpia ella misma.

Importante: si no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado (p. ej. durante las vacaciones), limpie toda la máquina a fondo, incluyendo el espumador y la unidad de preparación.

TES515.. | 7/2014

92

Limpieza del espumador

Si no se ha limpiado el espumador tras preparar leche, pasado un cierto tiempo aparece en el display el mensaje ¡ Limpiar sist. leche!

Limpie el espumador cada vez que lo utilice.

Prelavado automático del espumador:

● Seleccione con el botón giratorio (15) j.

● Coloque un recipiente vacío lo más alto posible debajo de la salida (6a).

● Acerque la salida lo más posible al recipiente.

● Introduzca en el recipiente el extremo del conducto para la leche (6c).

● Pulse la tecla start (10).

La máquina llena automáticamente el recipiente con agua y vuelve a aspirarla para realizar el lavado a través del conducto para la leche (6c). El proceso de lavado concluye automáticamente después de 1 min. aproximadamente.

● Vacíe el recipiente y limpie el conducto para la leche (6c).

El espumador debería limpiarse a fondo también regularmente (a mano o en el lavavajillas).

Desmontar el espumador para limpiarlo:

● Extraiga de la máquina el espumador (6)

recto hacia adelante.

● Desmonte las distintas piezas del espumador (6a) a (6d) (véase la

figura C al comienzo de las instrucciones).

es

● Limpie las diferentes piezas con detergente lavavajillas y con un cepillo suave.

Si es necesario, introdúzcalas en agua caliente con detergente.

● Enjuague todas las piezas con agua limpia y séquelas.

● Vuelva a colocar todas las piezas y haga presión sobre ellas hasta que encajen por completo.

A

¡Peligro de quemadura!

Utilice la máquina sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

Limpieza de la unidad de preparación

¡Limpie regularmente la unidad de preparación!

Prelavado automático de la unidad de preparación:

● Seleccione con el botón giratorio (15) k.

● Coloque un vaso vacío debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

A continuación, se inicia el proceso de lavado.

Además del programa de limpieza automático, la unidad de preparación (5a) debería extraerse regularmente para limpiarla

( figura E al comienzo de las instrucciones).

● Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9). No hay ninguna tecla encendida.

● Abra la puerta (5b) de la unidad.

● Desplace el cierre rojo (5e) de la unidad de preparación (5a) totalmente hacia la izquierda.

● Presionar la palanca de extracción (5d) totalmente hacia abajo, con lo que la unidad de preparación queda suelta.

● A continuación sujete la unidad de preparación (5a) por las agarrederas y extráigala con cuidado.

● Retire la tapa (5f) de la unidad de preparación y limpie a fondo la unidad de preparación (5a) con agua debajo del grifo.

93

● Coloque el filtro de la unidad de  preparación debajo del chorro de agua.

Importante: limpie la unidad sin utilizar ningún tipo de detergente y no la meta en el lavavajillas.

● Limpie a fondo el interior de la máquina con un paño húmedo y retire los restos de café que pueda haber.

● Espere a que se sequen la unidad de preparación (5a) y el interior de la máquina.

● Vuelva a montar la tapa (5f) sobre la unidad de preparación (5a) y desplácela sobre la base hasta llegar al tope.

● Presionar la palanca de extracción (5d) totalmente hacia arriba.

● Desplace el cierre rojo (5e) totalmente hacia la derecha y cierre la puerta (5b).

Recomendaciones para ahorrar energía

● Apague la cafetera si no la utiliza. Pulse para ello la tecla k

off / i (13). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.

● En la medida de lo posible, no interrumpa la preparación de café o de espuma. Si se para antes de tiempo la preparación de café o de espuma el consumo de energía es mayor y también es mayor la cantidad de agua residual de la bandeja de goteo.

● Descalcifique la máquina regularmente  para impedir que se produzcan calcificaciones. Los residuos de cal hacen que aumente el consumo de energía.

TES515.. | 7/2014

94

Programas de servicio

Sugerencia: consulte también las

instrucciones breves de manejo del

compartimento (5c).

Dependiendo de la utilización, aparecerán periódicamente en el display los siguientes mensajes:

Descalc. necesaria!

o

Limpieza necesaria!

o

Calc’n’Clean necesario!

La máquina debería ser limpiada o descalcificada inmediatamente con el programa  correspondiente. La función Calc‘n‘Clean permite agrupar los dos procesos (véase capítulo «Calc‘n‘Clean»). En caso de que el programa no se ejecute a tiempo pueden producirse daños en la máquina.

A

¡Atención!

Con cada programa de servicio, utilice los productos de descalcificación y de limpieza  según las instrucciones. Respete las indicaciones de seguridad que aparecen en el embalaje de los productos de limpieza.

No interrumpa nunca el programa de servicio y no se beba los líquidos.

No utilice nunca vinagre, productos a base de vinagre, ácido cítrico ni productos a base de ácido cítrico.

No introduzca nunca pastillas ni otros productos para descalcificar en el cajón del  café molido (4).

Los productos de descalcificación y de limpieza especialmente desarrollados pueden obtenerse en establecimientos comerciales y a través del servicio de asistencia técnica (véase el capítulo

«Accesorios»).

es

Descalcificación

Duración: aprox. 25 minutos

Importante: si el depósito de agua (17) tiene un filtro dentro, es imprescindible que  lo retire antes de iniciar el programa de descalcificación.

Si en el display se visualiza el mensaje

Descalc. necesaria!

, pulse la tecla k

off / i (13) durante 3 segundos y a continuación la tecla

start (10).

El proceso de descalcificación comienza.

Para descalcificar la máquina, pulse la tecla  k

off / i (13) durante al menos 3 segundos.

A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla k

off / i (13).

Gire el botón superior (15) hasta que aparezca en el display Iniciar descalc.

Para iniciar el proceso de descalcificación  pulse la tecla start (10).

Siga las instrucciones del display.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Nota: si está activado el filtro de agua,  aparecerá el mensaje correspondiente para retirar el filtro y volver a pulsar la tecla 

start (10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el filtro. Pulse la tecla  start (10).

Llenar descalc.

Pulsar start

● Llene el depósito de agua (17) vacío con agua templada hasta la marca « 0,5 l» y disuelva en ella 1 pastilla de descalcificación TCZ8002 de Bosch. En caso de utilizar TCZ6002 es indispensable disolver

2 pastillas.

● Pulse la tecla start (10).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es 95

Colocar recipiente

Pulsar start

● Coloque un recipiente de como mínimo

0,5 litros debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

Descalc. en curso

El programa de descalcificación se ejecuta  durante unos 20 minutos.

Limp./llenar dep. de agua

Pulsar start

● Limpie el depósito de agua (17) y llénelo con agua limpia hasta la marca max.

● Pulse la tecla start (10).

Limpieza

Duración: aprox. 10 minutos

Si en el display se visualiza el mensaje

Limpieza necesaria!

, pulse la tecla k

off / i (13) durante 3 segundos y a continuación la tecla

start (10).

El proceso de limpieza comienza.

Para limpiar la máquina, pulse la tecla k

off / i (13) durante al menos 3 segundos.

A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla k

off / i (13). Gire el botón superior

(15) hasta que aparezca en el display Iniciar limpieza

. Para iniciar el proceso de limpieza pulse la tecla start (10).

Siga las instrucciones del display.

Descalc. en curso

El programa de descalcificación se  ejecuta  durante aprox. 3 minutos y la máquina inicia el proceso de lavado.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Si se utiliza un filtro, vuelva a colocarlo  ahora. La máquina está descalcificada y  vuelve a estar lista para funcionar.

Importante: Limpiar el aparato con un paño suave y húmedo para retirar inmediatamente los restos de la solución de descalcificación. 

Bajo estos restos se puede producir corrosión. Paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero. Por este motivo, lavar los paños minuciosamente antes de su uso.

Abrir cajón

● Abra el cajón del café molido (4).

Llenar limpiador

Pulsar start

● Introduzca una pastilla de limpieza de

Bosch y cierre el cajón (4).

● Pulse la tecla start (10).

Limpieza en curso

El programa de limpieza se ejecuta durante unos 8 minutos.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

La máquina está limpia y vuelve a estar lista para el servicio.

TES515.. | 7/2014

96

Calc‘n‘Clean

Duración: aprox. 35 minutos

Calc‘n‘Clean combina las funciones individuales Descalcificación y Limpieza. 

Si la finalización de ambos programas  está muy próxima, la cafetera automática

 pre­fiere automáticamente este programa  de servicio.

Importante: si el depósito de agua (17) tiene un filtro de agua dentro, es imprescindible  que lo retire antes de iniciar el programa de servicio.

Llenar descalc.

Pulsar start

● Llene el depósito de agua (17) vacío con agua templada hasta la marca « 0,5 l» y disuelva en ella 1 pastilla de descalcificación TCZ8002 de Bosch. En caso de utilizar TCZ6002 es indispensable disolver

2 pastillas.

● Pulse la tecla start (10).

Si en el display se visualiza el mensaje

Calc‘n‘Clean necesario!

, pulse la tecla k

off / i (13) durante 3 segundos y a continuación la tecla start (10).

El programa de servicio comienza.

Para ejecutar el programa Calc‘n‘Clean, pulse la tecla k

off / i (13) durante al menos

3 segundos. A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla k off / i (13). Gire el botón superior (15) hasta que aparezca en el display Iniciar Calc‘n‘Clean. Para iniciar el programa Calc‘n‘Clean, pulse la tecla start (10).

Siga las instrucciones del display.

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Abrir cajón

● Abra el cajón del café molido (4).

Colocar recipiente

Pulsar start

● Coloque un recipiente de como mínimo

1 litro debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla start (10).

Calc‘n‘Clean en curso

El programa de descalcificación se ejecuta  durante unos 22 minutos.

Limp./llenar dep. de agua

Pulsar start

● Limpie el depósito de agua (17) y llénelo con agua limpia hasta la marca max.

● Pulse la tecla start (10).

Calc‘n‘Clean en curso

El programa de descalcificación se ejecuta  durante aprox. 10 minutos y la máquina inicia el proceso de lavado.

es

Nota: si está activado el filtro de agua,  aparecerá el mensaje correspondiente para retirar el filtro y volver a pulsar la tecla  start

(10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el filtro. Pulse la tecla  start (10).

Llenar limpiador

Pulsar start

● Introduzca una pastilla de limpieza de

Bosch y cierre el cajón (4).

● Pulse la tecla start (10).

Vaciar bandeja

Colocar bandeja

● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a colocarla.

Si se utiliza un filtro, vuelva a colocarlo  ahora. La máquina está limpia y vuelve a estar lista para el servicio.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es

Importante: Limpiar el aparato con un paño suave y húmedo para retirar inmediatamente los restos de la solución de descalcificación. 

Bajo estos restos se puede producir corrosión. Paños de limpieza nuevos pueden contener sales. Las sales pueden provocar una corrosión ligera en el acero. Por este motivo, lavar los paños minuciosamente antes de su uso.

97

Accesorios

Los siguientes accesorios se pueden obtener en establecimientos comerciales y a través del servicio de asistencia técnica.

Accesorio Número de pedido

Establecimiento

comercial / Servicio de asistencia técnica

TCZ6001 / 00310575

Protección contra la formación de hielo

A

Para evitar daños provocados por el hielo durante el transporte o almacenamiento, la máquina debe estar antes completamente vacía.

Información: estando la máquina lista para el servicio y el depósito de agua (17) lleno:

● Coloque un recipiente grande debajo de la salida (6a).

● Pulse la tecla l / m (12) y deje que salga vapor de la máquina durante aprox.

15 segundos.

● Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9).

● Vacíe el depósito de agua (17) y la

bandeja de goteo (8).

Pastillas de limpieza

Pastillas de descalcificación

Filtro de agua

Set de limpieza

Recipiente para la leche con tapa

«Fresh Lock»

Eliminación

TCZ8002 / 00576694

TCZ7003 / 00575491

TCZ8004 / 00576331

TCZ8009N / 00576165

J

Elimine el embalaje respetando el medio ambiente. Este aparato está marcado con la Directiva europea 2012/19/CE relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión

Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese sobre las vías de eliminación actuales en su distribuidor.

TES515.. | 7/2014

98

Condiciones de garantía

CONDICIONES DE GARANTIA PAE Bosch se compromete a reparar o reponer de for ma gratuita durante un período de 24 me ses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o  fal ta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra ne cesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch. En el caso de que el usuario solicitara la vi sita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, crista les, plásticos, ni piezas estéticas, reclama das después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (ma nejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de fun cio na miento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instruc ciones.

es

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de

Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspon diente FACTURA DE COMPRA que el usua rio acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por

Bosch, significa la pérdida de garantía. 

GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE

COMPRA. Todos nuestros técnicos van pro vistos del correspondiente carnet avala do por ANFEL (Asociación Nacional de Fabrican tes de Electrodomésticos) que le acredi ta como Servicio Autorizado de Bosch. Exija su identificación.

Reservado el derecho a cambios y

 modificaciones sin previo aviso. 

Datos técnicos

Conexión eléctrica (tensión – frecuencia)

Potencia del calefactor

Presión máxima de la bomba, estática

Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro) 

Capacidad máxima del recipiente para granos de café

Longitud del cable de alimentación

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)

Peso, vacía

Tipo de molino

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Cerámica

es 99

Resolución de algunos problemas sencillos

Problema

Muy poca espuma o no hay espuma o bien el espumador (6) no aspira leche.

No es posible calentar agua.

Causa

El espumador (6) o el orificio del espumador están  obstruidos.

Leche inadecuada.

Solución

Limpie el espumador o el orificio, véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».

Utilice leche con un 1,5 % de materia grasa, preferible mente entera.

El espumador (6) no está montado correctamente.

Humedezca las piezas del espumador y apriételas con fuerza.

El aparato está calcificado.

Descalcificar la cafetera según  las instrucciones.

El espumador (6) o el orificio del espumador están  obstruidos.

Limpie el espumador (6) o el orificio del espumador, véase el capítulo «Cuidado y limpieza diaria».

El café solamente sale a gotas o no sale.

El grado de molido es demasiado fino. El café molido es  demasiado fino.

La máquina está muy calcificada.

El café no tiene «crema». Tipo de café inadecuado.

Regule el grado de molido para que sea menos fino. Utilice café  molido menos fino.

Descalcificar la cafetera según  las instrucciones.

Utilice un tipo de café con una mayor proporción de granos robusta.

Utilice granos frescos.

El café es demasiado

«ácido».

Los granos ya no están frescos.

El grado de molido no es el adecuado para los granos de café.

El ajuste del grado de molido es demasiado grueso o el café molido es demasiado grueso.

Tipo de café inadecuado.

Ajuste un grado de molido fino.

Regule el grado de molido para que sea más fino o utilice un café  molido más fino.

Utilice un tueste más oscuro.

El café es demasiado

«amargo».

El ajuste del grado de molido es demasiado fino o el café  molido es demasiado fino.

Tipo de café inadecuado.

Regule el grado de molido para que sea menos fino o utilice un  café molido menos fino.

Utilice otro tipo de café.

Calidad del café o de la leche muy variable.

La máquina está calcificada. Descalcificar la cafetera según las instrucciones.

Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el teléfono de asistencia.

Los números de teléfono se encuentran en la última página de estas instrucciones.

TES515.. | 7/2014

100 es

Problema

Los posos de café no son compactos y están demasiado húmedos.

Gotas de agua en el interior de la máquina al haber retirado la bandeja de goteo (8).

El filtro de agua no  está bien sujeto en el

depósito de agua (17).

La configuración de  fábrica ha sido modificada  y debe volver a ser activada («reset»).

Causa

El ajuste del grado de molido es demasiado fino o demasiado grueso o se utiliza demasiado poco café molido.

Bandeja de goteo (8) demasiado pronto.

retirada

El filtro de agua no está bien  montado.

Se han realizado ajustes propios que ya no se desean.

Solución

Regule el grado de molido para que sea más o menos fino o utilice dos cucharadas rasas de café molido.

Retire la bandeja de goteo (8) unos segundos después de haber preparado la última

bebida.

Presione con fuerza el filtro de  agua recto en el empalme del depósito.

Apague la máquina con el interruptor de red O / I (9). Mantenga pulsada la tecla k off / i (13) y la tecla l / m (12) y encienda la máquina con el interruptor de red

O / I (9). Confirme a continuación con la tecla start (10). La configuración de fábrica está activada.

Golpee suavemente el recipiente para granos (1). Si es necesario, utilice otro tipo de café. Cuando el recipiente para granos (1) esté vacío límpielo con un paño seco.

Indicación de display

Rellenar granos! a pesar de que el recipiente para granos (1) está lleno o el molino no muele granos de café.

Indicación de display

Insertar un. preparación

Los granos no caen directamente en el molino

(son demasiado grasos).

Indicación de display

Limpiar un. preparación

La unidad de preparación (5)

falta o no ha sido reconocida.

Unidad de preparación (5) sucia.

Demasiado café molido en la unidad de preparación (5).

Apague la máquina con la unidad de preparación (5) insertada, espere tres segundos y vuelva a encenderla.

Limpiar unidad de preparación (5).

Limpie la unidad de preparación (5) (llene como máximo

2 cucharadas rasas de café

molido).

El mecanismo de la unidad de preparación está duro.

Retirar la unidad de preparación y limpiarla, véase el capítulo

«Cuidado y limpieza diaria».

Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el teléfono de asistencia.

Los números de teléfono se encuentran en la última página de estas instrucciones.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

es 101

Problema

Indicación de display

Comprobar dep. de agua

Indicación de display

Por favor, reinicie

Causa

Depósito de agua colocado incorrectamente.

Solución

Colocar el depósito de agua correctamente.

Agua con gas en el depósito de agua.

Llenar el depósito con agua fresca del grifo.

El flotador del tanque de agua  está enganchado.

Extraer el depósito de agua y limpiarlo a fondo.

El filtro nuevo no está enjuagado según las instrucciones.

Enjuagar el filtro de agua según  las instrucciones y ponerlo en marcha.

Hay aire en el filtro de agua. Sumergir el filtro en agua hasta  que no salgan burbujas de aire, volver a colocar el filtro.

Filtro de agua gastado.

Colocar el filtro de agua nuevo.

Aparato demasiado caliente. Dejar enfriar el aparato.

Unidad de preparación sucia. Limpiar la unidad de preparación.

Indicación de display

Error

Ser. Técnico.

La máquina está averiada.

Llame al servicio técnico.

Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el teléfono de asistencia.

Los números de teléfono se encuentran en la última página de estas instrucciones.

TES515.. | 7/2014

102

Conteúdo

Avisos de segurança ................................ 103

Descrição ................................................. 105

Elementos de comando ........................... 105

Mensagens do visor ................................. 106 aromaDouble Shot ................................... 107

Antes da primeira utilização ..................... 107

Filtro de água ........................................... 108

Definições de menu ................................. 109

Regular o grau de moagem ......................110

Preparação com grãos de café.................111

Preparação com café moído .....................111

Preparar água quente ...............................112

Preparar espuma de leite..........................112

Manutenção e limpeza diária ....................113

Dicas para poupar energia ......................115

Programas de manutenção ......................116

Protecção anticongelante .........................119

Acessórios .................................................119

Eliminação do aparelho ............................119

Garantia.....................................................119

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa ................................... 120

Dados técnicos......................................... 122

pt

Caros amantes do café, parabéns pela aquisição desta máquina de café Expresso da casa Bosch.

Estas instruções descrevem vários modelos que diferem nos equipamentos e acessórios.

Veja também as instruções sucintas que podem ser guardadas num compartimento especial (5c) até que sejam precisas.

Âmbito de fornecimento

(ver vista geral no início do manual) a

Máquina de café Expresso automática b

Instruções sucintas c

Instruções de serviço d

Bocal para fazer espuma de leite e

Fita de teste para dureza da água f

Colher de café

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt 103

Avisos de segurança

Ler atentamente as instruções de utilização, agir em conformidade com as instruções e guardá-las! Entregar estas instruções de serviço sempre que o aparelho for cedido a terceiros. Este aparelho destina-se ao processamento de volumes habituais ao uso doméstico ou aplicações similares não-comerciais. Aplicações similares incluem, por exemplo: utilização em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios, explorações agrícolas e outros estabelecimentos comerciais, assim como a utilização por hóspedes em pensões, pequenos hotéis e modalidades residenciais semelhantes.

¡

Perigo de choque eléctrico!

Ligar e utilizar o aparelho apenas em conformidade com as indicações da chapa de características. Para evitar situações de perigo, as reparações no aparelho, por ex., substituição de um cabo eléctrico danifi cado, apenas podem ser realizadas pelo nosso  serviço de assistência técnica.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes. O aparelho e o cabo eléctrico devem ser mantidos fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos, as quais não podem operar o aparelho. As crianças não podem brincar com o aparelho. As crianças não podem efetuar a limpeza e manutenção do aparelho, a não ser que tenham idade igual ou superior a 8 anos e estejam sob a supervisão de um adulto.

TES515.. | 7/2014

104 pt

Nunca mergulhe o cabo de alimentação ou o aparelho em água.

Utilizar o aparelho apenas se o cabo eléctrico e o aparelho não apresentarem danos. Em caso de anomalia, retire imediatamente a fi cha da tomada ou desligue a tensão de rede.

¡

Risco de sufoco!

Não permitir a crianças brincar com o material de embalagem.

¡

Perigo de escaldar!

A saída (6a) do bocal de fazer espuma de leite fica muito quente. 

Deixar arrefecer antes de tocar nele.

Não utilizar o aparelho antes de ter montado e instalado o bocal (6).

¡

Perigo de ferimentos!

Nunca coloque as mãos no mecanismo de moagem.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Descrição

(ver vistas gerais A, B, C, D e E no início do manual)

1 Depósito para café em grão

2 Tampa para conservar o aroma

3 Selector rotativo para selecção do grau de moagem do café

4 Gaveta para café moído

(café em pó/pastilha de limpeza)

5 Unidade de infusão (figura E)

a) Unidade de infusão

b) Portinhola

c) Compartimento para instruções sucintas

d) Manípulo de ejecção para unidade de infusão

e) Fecho

f) Tampa

6 Bocal para fazer espuma de leite

( figura C) amovível

a) Saída

b) Ligação (tubo de leite)

c) Tubo para leite

d) Parte superior

e) Injector de ar

7 Saída de café regulável em altura

8 Colector de pingos (figura D)

a) Anteparo dos recipientes

b) Depósito de borras de café

c) Recipiente por baixo da saída de café

d) Grelha por baixo da saída de café

e) Flutuador

9 Interruptor ligar/desligar O / I

10 Botão start

11 Botão a

12 Botão l / m

13 Botão k off / i

14 Selector “Intensidade do café”

15 Selector “Selecção de bebidas”

16 Visor

17 Depósito de água amovível

18 Tampa do depósito de água

19 Colher de café

(dispositivopara colocar o filtro de água)

20 Compartimento para a colher-medida

21 Cabo de ligação e respectivocompartimento

105

Elementos de comando

Interruptor ligar/desligar O / I

O interruptor O / I (9) liga ou desliga completamente o aparelho (interrupção da alimentação).

Importante: Antes de desligar, executar o programa de lavagem ou utilizar o botão k

off / i (13) para desligar.

Botão a

Premir o botão a (11) para preparar

simultaneamente duas chávenas da bebida seleccionada. O botão pode ser activado para bebidas sem leite e sem a função de

aromaDouble Shot.

Botão k off / i

Premir o botão k off / i (13) brevemente.

O aparelho executa uma lavagem e desliga-

-se. Premir sem soltar o botão k off / i (13) para visualizar as definições do utilizador ou  iniciar as funções de descalcificação ou de  limpeza.

Botão l / m

Premindo o botão l / m (12) é produzido vapor, que serve para preparar espuma de leite. Este botão também serve para tirar

água quente.

Botão start

Premir o botão start (10) inicia a preparação da bebida ou um programa de serviço.

Se premir o botão start (10) durante a preparação da bebida, a mesma será interrompida.

TES515.. | 7/2014

106

Selector “Intensidade do café”

Este botão rotativo (14) permite regular a intensidade do café ou a utilização de café em pó.

b c a d

Com. café pó suave normal forte

DoubleShot forte +

DoubleShot forte ++

A estes níveis de intensidade de café, o café é preparado em duas fases.

Ver “aromaDouble Shot”.

pt

Ligação para o tubo de leite

Para tirar a espuma de leite, por exemplo para Latte Macchiato ou Cappucino, a ligação e o tubo de leite têm de estar correctamente fixados.

Importante: isto também é necessário para tirar água quente.

Selector “Selecção de bebidas”

Utilize o selector (15) para seleccionar a bebida pretendida e a quantidade por chávena. Também pode utilizá­lo para alterar as defini-

ções de utilizador.

e a f

Bebidas de café sem leite:

Expresso pequeno

Expresso

Café Crème pequeno

Café Crème

Café Crème grande g a h

Bebidas de café com leite:

Cappuccino pequeno

Cappuccino grande

Macchiato pequeno

Macchiato

Macchiato grande k

Lavar o aparelho j

Lavar sist. leite

Nota: Se seleccionou uma bebida que não pode ser preparada, o visor visualiza Combinação inválida

. Altere a intensidade de café ou a bebida seleccionada.

Mensagens do visor

O visor (16) não só visualiza o estado operacional actual como também diversas mensagens com informações de estado ou que solicitam intervenções da sua parte. Logo que tenha executado as acções pedidas, a mensagem apaga-se e o visor volta a visualizada o menu para a selecção de bebidas.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

aromaDouble Shot

Quanto mais tempo durar a infusão do café, tanto mais substâncias amargas e aromas menos desejáveis são libertados. Isto prejudica o sabor e a digestibilidade do café. Por isso, o TES51... oferece a função especial de aromaDouble Shot para café extra forte.

Após preparação da primeira metade do café, o aparelho mói novo café e prepara-o na unidade de infusão. Desta forma, apenas os aromas de sabor agradável e de digestão leve são libertados.

A função aromaDouble Shot é activada nas seguintes condições:

107

Colocar o aparelho em funcionamento

● Remover a película de protecção existente.

● Colocar a máquina de café expresso sobre uma superfície plana e resistente

à água que aguente com o peso da máquina. É necessário garantir que as grelhas de ventilação estejam sempre desimpedidas.

Importante: Utilize o aparelho apenas em espaços sem geada. Se o aparelho tiver sido transportado ou armazenado a temperaturas abaixo dos 0 °C, aguardar pelo menos 3 horas antes de o colocar em funcionamento.

● Tirar o cabo de alimentação do compartimento (21) e ligar à tomada eléctrica.

O comprimento pode ser ajustado, empurrando o cabo para dentro e puxando-o para fora. Para tal, colocar o aparelho, com a face posterior no bordo da mesa e puxar o cabo ou para baixo ou empurrá-lo

para cima.

● Instalar o bocal. O aparelho não deve ser utilizado antes de se ter montado e instalado o bocal (6).

Antes da primeira utilização

Geral

Utilizar apenas água pura, fria e sem gás e exclusivamente grãos

torrados (preferencialmente misturas de grãos próprias para máquinas de café expresso) nos respetivos recipientes. Não utilizar grãos de café tratados com açúcar, caramelo ou outros aditivos sacaríferos, uma vez que podem entupir a unidade de infusão.

Este aparelho permite o ajuste da dureza de água. A máquina vem pré-regulada para o grau de dureza 4. Determinar a dureza da água a utilizar através da tira de teste fornecida com o aparelho. Se a verificação  resultar num valor diferente de 4, deve programar o aparelho em conformidade após de o ter ligado. (Ver Dureza de água.)

● Levantar a tampa (18)

do depósito de

água.

● Tirar o depósito de água (17), lavar e

encher com água fria e limpa até à marca

max.

● Colocar o depósito de água (17) a direito e empurrá-lo para baixo.

● Voltar a fechar a tampa (18) do depósito de água.

TES515.. | 7/2014

108

● Encher o depósito de café (1) com grãos de café. Para preparar a bebida utilizando café em pó, ver “Preparação com café moído”.

● Premir o interruptor de rede O / I (9).

O visor (16) visualiza o menu para definir  o idioma das mensagens.

● Utilize o selector (15) para seleccionar o idioma.

● Colocar um recipiente por baixo da saída

(6a).

● Premir o botão

start (10). O idioma seleccionado é memorizado.

O aparelho aquece e lava. Da saída de café pode sair um pouco de água. Quando o visor visualiza o menu de selecção de bebidas, o aparelho está pronto para ser utilizado.

pt

Filtro de água

Um filtro de água pode prevenir depósitos  de calcário.

Sempre que colocar um novo filtro de água  este tem de ser lavado. Para isso, deve proceder como se segue:

● Utilizar a colher-medida (19) para empurrar o filtro de água para dentro do  depósito de água (17).

Desligar o aparelho

A máquina de café expresso automática está programada pela fábrica com as definições  padrão para um funcionamento optimizado.

O aparelho desliga-se automaticamente após um tempo definido (o período de tempo 

é programável, ver Desligar).

Excepção: Se apenas tirou água quente ou vapor, a máquina desliga-se sem uma lavagem.

Para desligar o aparelho manualmente antes disso, premir o botão k

O aparelho lava e desliga-se.

Nota: Na primeira utilização ou após execução de um programa de serviço ou após um longo período de desactivação, a

primeira bebida não terá o aroma pleno pelo que não deve ser bebida.

off / i (13).

● Encher com água até à marca max.

● Premir sem soltar o botão k off / i (13) durante pelo menos três segundos.

O menu abre.

● Premir o botão k

off / i (13) repetidamente até que o visor visualize Filtro em falta/velho

.

● Seleccionar Activar filtro rodando o selector (15).

● Premir o botão

start (10).

● Colocar um recipiente de 0,5 l por baixo da saída (6a).

● Premir o botão start (10).

● A água passa primeiro pelo filtro para  lavá-lo.

● Esvaziar o recipiente.

O aparelho está de novo operacional.

Quando utilizar a máquina de café expresso pela primeira vez, terá de tirar algumas chávenas até que o café Crema fique  cremoso e com espuma estável.

Info: A lavagem do filtro activou simultaneamente a indicação de mudança de filtro.

Após utilização intensiva, as grelhas de ventilação podem apresentar gotas de água.

Isto é normal.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Após a indicação Mudar filtro ou, o mais tardar, após 2 meses, o efeito do filtro está  gasto. Por razões de higiene e para prevenir a calcificação do aparelho (o aparelho pode  ficar danificado), o filtro deve ser substituído. 

Os filtros podem ser obtidos no comércio  ou pelo serviço de assistência técnica

(consultar o ponto “Acessórios”). Se o filtro  não for substituído, rodar a opção Filtro para em falta/velho.

Nota: Utilize o indicador do filtro para marcar  o mês em que colocou o filtro. Também pode  marcar o mês em que o filtro deve ser substituído (o mais tardar após dois meses).

109

Definições de menu

As opções de menu permitem a programação do aparelho às suas preferências individuais.

● Premir sem soltar o botão k off / i (13) durante pelo menos 3 seg.

● Premir o botão k off / i (13) repetidamente até que o visor visualize o ponto de menu pretendido.

● Seleccionar a opção pretendida, rodando o selector (15).

● Confirmar premindo o botão  start (10).

Para sair do menu sem fazer qualquer alteração, rodar o selector para Sair e premir o botão start (10).

Opções disponíveis:

Desligar

: Aqui pode programar o período de tempo, após o qual a máquina desligará automaticamente após a preparação da

última bebida. O tempo é programável entre

15 minutos a 4 horas. O tempo pré­definido  pode ser encurtado para poupar energia.

Info: Se o aparelho não for utilizado durante algum tempo (por ex. férias), o filtro existente no aparelho deve ser lavado antes de qualquer nova utilização. Para tal, deve tirar uma chávena de água quente e deitar a

água fora.

Filtro

: Aqui pode definir se o aparelho vai  utilizar um filtro de água. Se não utilizar filtro  de água, rodar para Filtro em falta/velho

. Se utilizar filtro de água,  rodar  para Activar filtro. Lavar filtros de água  novos antes de os utilizar (ver “Filtro de

água”).

Start Calc‘n‘Clean

: Aqui se pode seleccionar manualmente os programas de serviço (Calc‘n‘Clean / descalcif. / limpeza).

Premir o botão start (10) e executar o programa seleccionado (ver “Programas de manutenção”).

Temp.

: Aqui pode definir a temperatura  de infusão (elevada / média / baixa).

Idioma

: Aqui pode definir o idioma do visor.

TES515.. | 7/2014

110

Dureza de água

: Este aparelho permite regular o grau de dureza da água. A regulação correcta da água é importante, para que o aparelho indique atempadamente quando é necessário realizar um ciclo de descalcificação. O valor predefinido para  a dureza da água é 4.

A dureza da água pode ser determinada através da tira de teste fornecida junto com o aparelho ou obtida junto dos Serviços de

Abastecimento de Água competentes. Se estiver instalada uma unidade de amaciamento da água nas instalações, ajuste a dureza da água para o nível 3.

Mergulhar a tira de teste brevemente na

água e fazer a leitura do resultado após

1 minuto.

Graus de dureza de água e níveis de

regulação:

Nível Grau de dureza

Alemão (°dH) Francês (°fH)

3

4

1

2

1-7

8-14

15-21

22-30

1-13

14-25

26-38

39-54

pt

Regular o grau de moagem

O selector (3) para grau de moagem permite regular o grau de fineza do café.

A

Atenção!

Regular o grau de moagem apenas enquanto o moinho está a funcionar! Doutra forma o aparelho pode ser danificado.Nunca  meta as mãos no mecanismo de moagem.

● Ajustar o selector (3) entre a posição de moagem fina ( a: Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e a posição de moagem ( b: Rodar no sentido dos ponteiros do relógio) enquanto o moinho está a funcionar.

Contador de bebidas

: É visualizado quantas bebidas foram preparadas desde que o aparelho foi comissionado.

Info: A nova regulação só se faz sentir a partir da segunda chávena de café.

Nota: Se a mensagem Ajus. moag. mais grossa

aparecer no display, os grãos de café são moídos muito finos. Ajustar para  moagem mais grossa.

Dica: Para grão de café escuro utilizar um grau de moagem mais fino, para grão de  café claro utilizar um grau de moagem mais grosso.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Preparação com grãos de café

Esta máquina de café expresso automática mói café fresco para cada chávena.

O aparelho deve estar operacional. Para preparar uma bebida de café com leite, colocar primeiro o tubo de leite num recipiente de leite e fixar à ligação no bocal de  fazer espuma de leite.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso, é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Lavar sist. leite

.

Dica: Deve utilizar preferencialmente misturas de café para máquinas de café ou café expresso. Para uma melhor qualidade, os grãos de café devem ser guardados em local fresco ou congelados para utilização posterior. Os grãos de café também podem ser moídos enquanto congelados.

Importante: Encher o depósito de água (17) sempre com água fresca. Deve haver sempre água suficiente no depósito de água 

(17)

para operar o aparelho.

Preparação

● Colocar a(s) chávena(s) por baixo da saída de café (7).

Dica: Para um Expresso pequeno, aquecer sempe previamente a chávena, por ex. com água quente.

● Seleccionar o café e a quantidade pretendida, rodando o selector (15). O visor visualiza o tipo de café e a quantidade seleccionada.

111

● Seleccionar a intensidade do café, rodando o selector (14). O visor visualiza a intensidade de café seleccionada. Para preparar duas chávenas ao mesmo tempo, premir o botão a (11) (só para bebidas sem leite e sem função de aromaDouble Shot).

● Premir o botão

start (10).

O café é preparado e depois corre para a(s) chávena(s).

Nota: Em certas opções, o café é preparado em duas fases (ver “aromaDouble Shot”).

Aguarde até que o processo seja concluído.

Para terminar o ciclo de infusão antecipadamente, prima mais uma vez no botão

start (10).

Preparação com café moído

A máquina de café expresso automática também permite fazer café com café moído

(não café solúvel).

O aparelho deve estar operacional. Para preparar uma bebida de café com leite, colocar primeiro o tubo de leite num recipiente de leite e fixar à ligação no bocal de  fazer espuma de leite.

Nota: A função aromaDouble Shot não pode ser utilizada quando o café a preparar utiliza café moído.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso, é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Lavar sist. leite

.

Importante: Encher o depósito de água

(17) sempre com água fresca. Deve haver sempre água suficiente no depósito de água 

(17)

para operar o aparelho.

TES515.. | 7/2014

112

Preparação

● Abrir a gaveta de café moído (4).

● Introduzir no máximo 2 colheres-medida rasas de café moído

Atenção: Não introduzir grãos de café inteiros ou café solúvel!

● Fechar a gaveta de café moído (4).

● Seleccionar a bebida pretendida, rodando o selector (15) (uma chávena só).

● Colocar o botão rotativo inferior em b

Com. café pó.

● Premir o botão

start (10).

O café é preparado e escorre em seguida para a chávena.

Nota: Se quiser outra chávena de café moído, deve repetir a operação.

Preparar água quente

A

Perigo de queimadura!

O bocal de fazer espuma de leite (6) fica  muito quente. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

O bocal de fazer espuma de leite tem de estar limpo e o tubo de leite com a ligação tem de estar fixado antes de se tirar água  quente. O aparelho deve estar operacional.

● Colocar a chávena pré-aquecida ou o copo por baixo da saída do bocal de fazer espuma de leite (6).

● Premir sem soltar o botão l / m (12) durante cerca de 3 segundos. O aparelho aquece a água. Da saída do bocal de fazer espuma de leite (6) sai água quente durante cerca de 40 segundos.

● Premir de novo o botão l / m (12) para abreviar o processo.

Preparar espuma de leite

A

Perigo de queimadura!

O bocal de fazer espuma de leite (6) fica  muito quente. Depois da utilização, deixar arrefecer antes de tocar.

pt

Dica: Pode fazer primeiro a espuma de leite e em seguida juntar o café ou fazer a espuma de leite separadamente e deitá-la em cima do café.

O aparelho deve estar operacional.

● Colocar uma chávena pré-aquecida por baixo da saída (6a).

● Inserir o tubo para leite (6c) num recipiente contendo leite.

● Premir o botão l / m (12).

O botão l / m (12) fica intermitente e o  aparelho inicia um ciclo de aquecimento de aproximadamente 20 segundos.

A

Perigo de queimadura!

A espuma de leite sai com alta pressão do bocal de fazer espuma (6). Os salpicos do leite podem escaldar. Não toque na saída

(6a), nem aponte o bocal para pessoas.

● Finalizar o processo premindo o botão l

/ m (12).

Dica: Para uma espuma de leite óptima, utilize leite frio com um teor de gordura de pelo menos 1,5 % se possível.

Importante: Resíduos de leite secos são difíceis de limpar. Por isso,

é necessário lavar o bocal de fazer espuma de leite (6) após cada utilização imediatamente com

água morna e limpá-lo utilizando o programa

Lavar sist. leite

.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Manutenção e limpeza diária

A

Perigo de choque eléctrico!

Antes de limpar o aparelho tirar a ficha eléctrica da tomada.

Nunca mergulhar o aparelho em água.

Não utilizar pistolas de limpeza a vapor.

● Limpar o aparelho com um pano macio e humedecido.

● Nunca utilizar panos ou detergentes abrasivos.

113

● Retirar o flutuador (8e) e limpar com pano  húmido.

● Eliminar sempre de imediato quaisquer resíduos de calcário, de café, de leite e de pastilhas de descalcificação. Estes  resíduos podem causar corrosão.

● Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.

● Puxar o colector de pingos (8c) com o depósito de borras de café (8b) para fora e tirar. Retirar o anteparo (8a) e a grelha

(8d). Esvaziar e limpar o colector de pingos e o recipiente para borras de café.

● Limpar o interior do aparelho (alojamento dos coletores) e a gaveta do pó (não removível) com um pano.

O

N

Não colocar na máquina de lavar

loiça as seguintes peças: Anteparo do colector de pingos (8a), unidade de

infusão (5a).

As seguintes peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça:

Colector de pingos da saída de café

(8c), recipiente para borras de café

(8b), grelha para saída de café (8d), tampa de conservar o aroma (2) e colher-medida (19).

Importante: O colector de pingos (8c) e o depósito de borras de café (8b) devem ser esvaziados e limpos todos os dias para prevenir a formação de bolor.

Nota: Se a máquina de café estiver fria quando se liga o interruptor O / I (9) se se desligar automaticamente após a retirada de café, ela inicia automaticamente um ciclo de lavagem. Por outras palavras, o aparelho faz uma auto-limpeza.

Importante: Se o aparelho esteve sem funcionar durante um período prolongado

(por ex. durante as férias), limpar a fundo todo o aparelho, incluindo o sistema de leite e a unidade de infusão.

TES515.. | 7/2014

114

Limpar o bocal de fazer espuma de leite

Se o sistema de leite não foi limpo após preparação de leite, será visualizado, após algum tempo, a mensagem Limpar sist.

Leite!

Limpar o bocal após cada utilização!

● Desmontar as peças (6a) a (6d) do bocal de fazer espuma de leite (ver

figura C no início das instruções de serviço).

pt

Para a limpeza prévia automática do sistema de leite:

● Seleccionar j , rodando o selector (15).

● Colocar um recipiente alto vazio por baixo da saída (6a).

● Aproximar a saída o mais possível ao recipiente.

● Colocar a extremidade do tubo para leite

(6c) no recipiente.

● Premir o botão start (10).

O aparelho deita automaticamente água para dentro do recipiente e volta a aspirá-la para lavar o sistema de leite. O ciclo de lavagem pára automaticamente após aprox.

1 minuto.

● Esvaziar o recipiente e limpar o tubo para leite (6c).

● Limpar as peças com água de sabão, utilizando uma escova macia. Se necessário, pôr de molho em água de sabão morna.

Adicionalmente deve ser limpo regularmente o sistema de leite (à mão ou na máquina de lavar loiça).

Desmontar o bocal de fazer espuma de leite para efeito de limpeza:

● Puxar o bocal de fazer espuma de leite (6) para fora do aparelho.

● Lavar todas as peças com água limpa e secar.

● Voltar a montar todas as peças e encaixar até engatar.

A

Perigo de queimadura!

Não utilizar o aparelho antes de ter montado e instalado o bocal (6).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Limpar a unidade de infusão

Limpar regularmente a unidade de infusão.

Para a limpeza prévia automática da

unidade de infusão:

● Seleccionar k, rodando o selector (15).

● Colocar um copo vazio por baixo da saída (6a).

● Premir o botão start (10).

O aparelho inicia um ciclo de lavagem.

Adicionalmente ao programa de limpeza automático convém limpar regularmente a unidade de infusão (5a) (ver a figura E no início das instruções de serviço).

● Desligar o aparelho com o interruptor de rede O / I (9). Nenhum botão está iluminado.

● Abrir a portinhola (5b) da unidade de infusão.

● Empurrar o fecho vermelho (5e) da unidade de infusão (5a) totalmente para a esquerda.

● Pressionar o manípulo de ejecção (5d) completamente para baixo. A unidade de infusão solta-se.

● Segurar a unidade de infusão (5a) nas pegas e retirar com cuidado.

● Retirar a tampa (5f) da unidade de infusão e lavar a unidade de infusão (5a) abundantemente com água a correr.

● Lavar o coador da unidade de infusão abundantemente sob água corrente.

115

Importante: Não utilizar detergente ou outros agentes de limpeza e não colocar na máquina de lavar-loiça.

● Limpar o interior do aparelho com um pano húmido e eliminar todos os resíduos de café.

● Deixar a unidade de infusão (5a) e o interior do aparelho secar completamente.

● Colocar novamente a tampa (5f) na unidade de infusão e encaixar a unidade de infusão (5a) até ao engate.

● Pressionar o manípulo de ejecção (5d) completamente para cima.

● Empurrar o fecho vermelho (5e) para a direita e fechar a portinhola (5b).

Dicas para poupar energia

● Desligar a máquina de café expresso automática quando não estiver a ser utilizada. Premir o botão k

off / i (13) para o efeito. O aparelho lava e desliga-se.

● Se possível, nunca interromper a preparação de café ou de espuma de leite.

A interrupção da preparação de café ou de espuma de leite implica um maior consumo de energia e enchimento mais rápido de

água residual no colector de pingos.

● O aparelho deve ser descalcificado regularmente para prevenir depósitos de cálcio que condicionam um maior consumo de energia.

TES515.. | 7/2014

116

Programas de manutenção

pt

Descalcificar

Duração: aprox. 25 minutos

Importante: Se houver um filtro no  depósito  de água (17), este tem de ser retirado antes de se iniciar o programa de descalcificação.

Dica: Ver também as instruções sucintas na gaveta (5c).

Em função da utilização, o display

visualizará a intervalos certos as seguintes mensagens:

Executar descalcif.

Executar limpeza ou ou

Executar Calc‘n‘Clean

Neste caso, o aparelho deve ser descalcifi­ cado e limpo sem demora, utilizando o respectivo programa de manutenção.

É possível juntar duas operações através da função Calc‘n‘Clean (ver “Calc‘n‘Clean”).

Se o programa de manutenção não for executa do após este aviso, o aparelho pode ficar danificado.

A

Atenção!

Utilizar os produtos de descalcificação e de  limpeza sempre que realizar o programa de manutenção. Atenção às instruções de segurança constantes da embalagem do detergente.

Nunca interromper o programa de manutenção! Nunca beber os líquidos!

Nunca utilizar vinagre, detergentes na base de vinagre, ácido cítrico ou produtos na base de ácido cítrico!

Nunca introduzir as pastilhas de descalcificação ou outros produtos de  descalcificação na gaveta (4)!

Outros produtos de descalcificação e de limpeza especialmente desenvolvidos e adequados podem ser adquiridos nos serviços de assistência ou no comércio

(consultar o ponto “Acessórios”).

Se no visor visualizar a mensagem Executar descalcif.

, prima o botão k off / i (13) durante 3 segundos e em seguida o botão

start (10). O programa de descalcificação 

é iniciado.

Para descalcificar o aparelho sem pedido  de acção do visor, prima o botão k off / i

(13) durante pelo menos 3 segundos. Em seguida prima o botão k

Esvaziar colector

Colocar colector a colocar.

Encher descalcif.

off / i (13) brevemente por 2 vezes. Rode o selector (15) até que o visor visualize Start descalcif. Para iniciar o programa de descalcificar, prima  o botão start (10).

O visor indica o progresso do programa.

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar

Nota: Se o filtro de água estiver activado,  o aparelho solicitará que retire o filtro de 

água e volte a premir o botão start (10).

Retirar o filtro se ainda não o fez. Premir  o botão

start (10).

Premir start

● Encher o depósito de água (17) com

água morna até à marca “

0,5 l” e dissolver neste 1 pastilha Bosch de descalcificação 

TCZ8002. No caso das TCZ6002, dissolver impreterivelmente 2 pastilhas.

● Premir o botão start (10).

Colocar recipiente

Premir start

● Colocar um recipiente de pelo menos 0,5 l de capacidade por baixo da saída (6a).

● Premir o botão

start (10).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt 117

Descalcif. em curso

O programa de descalcificação demora  cerca de 20 minutos.

Limp./lavar dep. água

Premir start

● Lavar o depósito de água (17) e encher com água limpa até à marca max.

● Premir o botão start (10).

Descalcif. em curso

O programa de descalcificação demora 

cerca de 3 minutos e lava o aparelho.

Limpar

Duração: aprox. 10 minutos

Se no visor visualizar a mensagem Executar limpeza

, prima o botão k off / i (13) durante

3 segundos e em seguida o botão start (10)

O programa de limpeza é iniciado.

Para limpar o aparelho sem pedido de acção do visor, prima o botão k off / i (13) durante pelo menos 3 segundos. Em seguida

prima o botão k off / i (13) brevemente por 2 vezes. Rode o selector (15) até que o visor visualize Start limpeza. Para iniciar o programa de limpeza, prima o botão

start (10).

O visor indica o progresso do programa.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Colocar o filtro se costuma utilizá­lo. 

O aparelho está de novo operacional.

Importante: Limpar o aparelho com um pano macio e húmido para remover resíduos da solução de descalcificar. Por baixo  desses resíduos pode formar-se corrosão.

Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Abrir gaveta

● Abrir a gaveta de café moído (4).

Encher detergente

Premir start

● Colocar uma pastilha de limpeza Bosch e voltar a fechar a gaveta (4).

● Premir o botão start (10).

Limpeza em curso

O programa de limpeza demora cerca de

8 minutos.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

O aparelho finalizou o ciclo de limpeza e  está operacional.

TES515.. | 7/2014

118

Calc‘n‘Clean

Duração: aprox. 35 minutos

Calc‘n‘Clean combina as funções individu ais de descalcificar e de limpar. Se as duas  operações são devidas quase ao mesmo tempo, o aparelho propõe automaticamente a realização deste programa de manutenção.

pt

Encher descalcif.

Premir start

● Encher o depósito de água (17) com

água morna até à marca “ 0,5 l” e dissolver neste 1 pastilha Bosch de descalcificação 

TCZ8002. No caso das TCZ6002, dissolver impreterivelmente 2 pastilhas.

● Premir o botão start (10).

Importante: Se houver um filtro no depósito  de água (17), deve retirá-lo sem falta antes de iniciar o programa de manutenção.

Se no visor visualizar a mensagem Executar

Calc‘n‘Clean,

prima o botão k off / i (13) durante 3 segundos e em seguida o botão

start (10). O programa de manutenção é iniciado.

Para executar Calc‘n‘Clean antes do pedido de acção, prima o botão k off / i (13)

durante pelo menos 3 segundos. Em seguida prima o botão k

off / i (13) brevemente por

2 vezes. Rode o selector (15) até que o visor visualize Start Calc‘n‘Clean. Para iniciar

Calc‘n‘Clean, prima o botão start (10).

O visor indica o progresso do programa.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Abrir gaveta

● Abrir a gaveta de café moído (4).

Colocar recipiente

Premir start

● Colocar um recipiente de pelo menos 1 l de capacidade por baixo da saída (6a).

● Premir o botão start (10).

Calc‘n‘Clean em curso

O programa de descalcificação demora  cerca de 22 minutos.

Limp./lavar dep. água

Premir start

● Lavar o depósito de água (17) e encher com água limpa até à marca max.

● Premir o botão start (10).

Calc‘n‘Clean em curso

O programa de descalcificação demora  cerca de 10 minutos e lava o aparelho.

Esvaziar colector

Colocar colector

● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar a colocar.

Colocar o filtro se costuma utilizá­lo. 

O aparelho finalizou o ciclo de limpeza e  está operacional.

Encher detergente

Premir start

● Colocar uma pastilha de limpeza Bosch e voltar a fechar a gaveta (4).

● Premir o botão start (10).

Nota: Se o filtro de água estiver activado,  o aparelho solicitará que retire o filtro de 

água e volte a premir o botão

start (10).

start (10).

Retirar o filtro se ainda não o fez. Premir  o botão

Importante: Limpar o aparelho com um pano macio e húmido para remover resíduos da solução de descalcificar. Por baixo  desses resíduos pode formar-se corrosão.

Os panos de limpeza novos podem estar impregnados de sais. Esses sais podem provocar películas de ferrugem na superfície de aço inoxidável, motivo pelo qual estes panos têm de ser muito bem lavados antes de serem utilizados.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Protecção anticongelante

A

Para prevenir danos provocados por temperaturas baixas durante o transporte e armazenagem, o aparelho deve ser previamente e completamente esvaziado.

Info: O aparelho deve estar operacional e o depósito de água (17) deve estar cheio.

● Colocar um recipiente de grande capacidade por baixo da saída (6a).

● Premir o botão l / m (12) e deixar sair vapor durante cerca de 15 segundos.

● Desligar o aparelho com o interruptor de rede O / I (9).

● Esvaziar o depósito de água (17) e o colector de pingos (8).

119

Eliminação do aparelho

J

Eliminar a embalagem de forma ecológica.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados

Membros da União Europeia. Contactar o revendedor especializado para mais informações.

Acessórios

Os seguintes acessórios podem ser obtidos no comércio e através dos serviços de assistência.

Acessórios Ref. de encomenda

Comércio /

Serviço de Assistência

TCZ6001 / 00310575 Pastilhas de limpeza

Pastilhas de descalcificação

Filtro de água

TCZ8002 / 00576694

TCZ7003 / 00575491

Kit de limpeza TCZ8004 / 00576331

Recipiente de TCZ8009N / 00576165 leite com tampa

“Fresh Lock”

Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso repre sentante no país em que o mesmo for adquirido.

O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Salvo alterações técnicas.

TES515.. | 7/2014

120 pt

Reparar pequenas avarias sem ajuda externa

Avaria

Pouca espuma ou espuma muito líquida. O bocal de fazer espuma de leite (6) não aspira o leite.

Não há água quente.

O café só sai aos pingos ou não sai de todo.

Café sem “Crème”.

Café “ácido” demais.

Causa

O bocal de fazer leite em espuma (6) está entupido.

Leite inadequado.

O bocal de fazer leite em espuma (6) não está correctamente montado.

O aparelho tem calcário.

O bocal de fazer leite em espuma (6) está entupido.

Solução

Limpar o bocal de fazer leite em espuma (6). Ver capítulo “Manutenção e limpeza diária”.

Utilizar leite frio de 1,5 % de gordura.

Humedecer as peças do bocal de fazer espuma e uni-las sob pressão.

Descalcificar o aparelho de  acordo com as instruções.

Limpar o bocal de fazer leite em espuma (6). Ver capítulo “Manutenção e limpeza diária”.

Grau de moagem fino  demais.

Café moído fino demais.

O aparelho está muito

Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar café moído mais grosso.

Descalcificar o aparelho de  calcificado.

acordo com as instruções.

Tipo de café inadequado.

Utilizar um tipo de café com uma maior percentagem de grãos

Robusta.

Grãos não estão frescos.

Utilizar grãos de café frescos.

O grau de moagem não é adequado ao grão de café utilizado.

Regular o grau de moagem para mais fino.

Grau de moagem grosso demais. Café moído grosso demais. Grau de moagem fino demais.

Regular um grau de moagem mais fino. Utilizar café moído  mais fino.

Café “amargo” demais.

Tipo de café inadequado.

Utilizar grão mais torrado.

Café moído fino demais

O aparelho tem uma avaria.

Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar café moído mais grosso.

A qualidade de café ou de espuma de leite varia muito.

Tipo de café inadequado.

Mudar a marca de café.

O aparelho precisa de ser descalcificada.

Descalcificar o aparelho de  acordo com as instruções.

Na impossibilidade de resolver um problema, contactar a assistência de imediato!

Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt 121

Avaria

As borras estão soltas e muito húmidas.

Há pingos no interior do aparelho quando o colector de pingos (8) está retirado.

O filtro de água no depósito de água (17) está solto.

Causa

O grau de moagem é fino ou grosso demais  ou utilizou café em pó a menos.

O colector de pingos (8) foi retirado cedo demais.

O filtro de água não está correctamente colocado.

Solução

Alterar o grau de moagem para mais fino ou mais grosso  ou utilizar 2 colheres-medida de café.

Retirar o colector de pingos (8) alguns segundos após a preparação da última bebida.

Empurrar o filtro de água com  firmeza para dentro da ligação  ao depósito.

As definições de  fábrica foram alteradas.

Pretende-se agora repôr as definições (“Reset”).

Mensagem no visor

Encher dep. Grãos! embora o depósito (1) esteja cheio ou o moinho não mói.

Mensagem no visor

Colocar unid. infusão

.

Foram efectuadas regula-

ções próprias que deixaram de ter utilidade.

Os grãos de café não passam para o moinho

(grãos oleosos demais).

Desligue o aparelho no interruptor

O / I (9). Prima sem soltar o botão k

off / i (13) e o botão l / m

(12) enquanto volta a ligar o aparelho no interruptor O / I (9).

Em seguida confirme com o  botão start (10). As definições  de fábrica estão de novo activas.

Bater ligeiramente contra o depósito de grãos de café (1). Mudar a marca de café. Esvaziar do depósito (1) elimpar com pano seco.

Mensagem no visor

Limpar unid. infusão

A unidade de infusão

(5) falta ou não foi reconhecida.

Desligar o aparelho com a unidade de infusão de água (5) colocada, esperar três segundos e voltar a ligar o aparelho.

Limpar unidade de infusão (5).

Unidade de infusão (5) suja.

Excesso de café em pó na unidade de infusão (5).

Limpar a unidade de infusão (5).

Nunca utilizar mais do que 2 colheres-medida de café em pó.

O mecanismo da unidade de infusão está emperrado.

Retirar a unidade de infusão e limpar, ver capítulo “Manutenção e limpeza diária”.

Na impossibilidade de resolver um problema, contactar a assistência de imediato!

Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções.

TES515.. | 7/2014

122 pt

Avaria

Mensagem no visor

Verificar dep. água

Causa

O depósito de água está mal colocado.

Água gaseificada no 

depósito de água.

O flutuador no depósito de 

água está preso.

O novo filtro de água não  foi lavado de acordo com as instruções.

Solução

Colocar correctamente o depósito de água.

Encher o depósito de água com água limpa da torneira.

Retirar o depósito e limpar bem.

Lavar o filtro de água de acordo  com as instruções e colocar em funcionamento.

No filtro de água existe ar. Mergulhar o filtro de água em 

água até não saírem mais bolhas

Filtro de água velho.

de ar, voltar a colocar o filtro.

Colocar um filtro de água novo.

Mensagem no visor

Reiniciar

Mensagem no visor

Erro

Aparelho muito quente.

Unidade de infusão suja.

Deixe arrefecer o aparelho.

Limpar a unidade de infusão.

O aparelho tem uma avaria. Contactar a Linha de Apoio ao Cliente.

Hotline.

Na impossibilidade de resolver um problema, contactar a assistência de imediato!

Os números de telefone encontram-se nas últimas páginas destas instruções.

Dados técnicos

Ligação eléctrica (tensão – frequência)

Potência do elemento de aquecimento

Pressão estática máxima da bomba

Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro)

Capacidade máxima do depósito do café em grão

Comprimento do cabo

Dimensões (A x L x P)

Peso, tara

Tipo do mecanismo de moagem

220-240 V – 50/60 Hz

1600 W

15 bar

1,7 l

300 g

100 cm

385 x 280 x 479 mm

9,3 kg

Cerâmico

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kundendienst-Zentren

Central-Service-Depots

Service Après-Vente

Servizio Assistenza

Centrale Servicestation

Asistencia técnica

Servicevaerkter

Apparatservice

Huolto

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH

Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte

Trautskirchener Strasse 6-8

90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Pickup

Service für Kaffeevollautomaten und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.com

Reparaturservice, Ersatzteile &

Zubehör, Produkt-Informationen:

Tel.: 0911 70 440 040 mailto:[email protected]

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

ةﺪﺤّﺘﻤﻟا ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا تارﺎﻣﻹا

BSH Home Appliances FZE

Round About 13,

Plot Nr MO-0532A

Jebel Ali Free Zone – Dubai

Tel.: 04 881 4401 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise,

Albania

AERTECH SH.P.K.

Rruga Qemal Stafa

Pallati i ri perball Prokuroris se

Pergjithshme

Hyrja C Kati 10

Tirana

Tel.: 066 206 47 94 mailto:[email protected]

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte

Gesellschaft mbH

Werkskundendienst für Hausgeräte

Quellenstrasse 2

1100 Wien

Tel.: 0810 550 511*

Fax: 01 605 75 51 212 mailto:[email protected] bshg.com

Hotline für Espresso-Geräte:

Tel.: 0810 700 400* www.bosch-home.at

*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.

7-9 Arco Lane

HEATHERTON, Victoria 3202

Tel.: 1300 368 339 mailto:[email protected] www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina,

Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.

Gradačačka 29b

71000 Sarajevo

Info-Line: 061 100 905

Fax: 033 213 513 mailto:[email protected]

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.

Avenue du Laerbeek 74

Laarbeeklaan 74

1090 Bruxelles – Brussel

Tel.: 070 222 141

Fax: 024 757 291 mailto:[email protected] www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi

Bulgaria EOOD

115К Tsarigradsko

Chausse Blvd.

European Trade Center

Building, 5th floor

1784 Sofia

Tеl.: 02 892 90 47

Fax: 02 878 79 72 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch.home.bg

BH Bahrain, ﻦﻳﺮﺤﺒﻟا ﺔﻜﻠﻤﻣ

Khalaifat Company

Manama

Tel.: 01 7400 553 mailto:[email protected]

BY Belarus, Беларусь

OOO "БСХ Бытовая техника" тел.: 495 737 2961 mailto:[email protected]

CH Schweiz, Suisse,

Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG

Werkskundendienst für Hausgeräte

Fahrweidstrasse 80

8954 Geroldswil mailto:[email protected] bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040

Service Fax: 0848 840 041 mailto:[email protected]

Ersatzteile Tel.: 0848 880 080

Ersatzteile Fax: 0848 880 081 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service

39, Arh. Makaariou III Str.

2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)

Tel.: 7777 8007

Fax: 022 658 128 mailto:[email protected] cytanet.com.cy

CZ Česká Republika,

Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Firemní servis domácích spotřebičů

Pekařská 10b

155 00 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

Fax: 0251 095 549 www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

Tel.: 44 89 89 85

Fax: 44 89 89 86 mailto:[email protected]

BSHG.com www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ

Raua 55

10152 Tallinn

Tel.: 0627 8730

Fax: 0627 8733 mailto:[email protected]

02/14

ES España, Spain

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros, su aparato será trasladado a nuestro taller especializado de cafeteras.

Tel.: 902 28 88 38

BSH Electrodomésticos

España S.A.

Servicio Oficial del Fabricante

Parque Empresarial PLAZA,

C/ Manfredonia, 6

50197 Zaragoza

Tel.: 902 245 255

Fax: 976 578 425 mailto:[email protected] www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy

Itälahdenkatu 18 A, PL 123

00201 Helsinki

Tel.: 0207 510 700

Fax: 0207 510 780 mailto:[email protected]

www.bosch-home.fi

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu

+ 7 snt/min (alv 23%)

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu

+ 17 snt/min (alv 23%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – BP 47

93401 SAINT-OUEN cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 11 00

Service Consommateurs:

0 892 698 010

(0,34 € TTC/mn) mailto:[email protected] bshg.com

Service Pièces Détachées et Accessoires:

0 892 698 009

(0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call

Tel.: 0844 8928979*

*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.

Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

14564 Kifisia

Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82

(αστική χρέωση) www.bosch-home.gr

02/14

HK Hong Kong,

香港

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor

North Block, Skyway House

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6681 mailto:[email protected]

www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.

Kneza Branimira 22

10000 Zagreb

Tel:. 01 640 36 09

Fax: 01 640 36 03 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek márkaszervize

Királyhágó tér 8-9.

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: 01 489 5461

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

Alkatrészrendelés

Tel.: 01 489 5463

Fax: 01 201 8786 mailto:[email protected]

www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests, Spares and

Accessories

Tel.: 01450 2655

Fax: 01450 2520 www.bosch-home.cu.uk

לארשי

C/S/B Home Appliance Ltd.

Uliel Building

2, Hamelacha St.

Industrial Park North

71293 Lod

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245 mailto:[email protected] www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat,

भारत

BSH Customer Service

Front Office

Shop No.4, Everest Grande,

Opp. Shanti Nagar Bus Stop,

Mahakali Caves Road,

Andheri East

Mumbai 400 093

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011 www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829 120 mailto:[email protected] bosch-elettrodomestici.it www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Turebekov Yerzhan

Nurmanovich

Jangeldina str. 15

Shimkent 160018

Tel.: 0252 31 00 06 mailto:[email protected]

نﺎﻨﺒﻟ

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh 1202 2040

Tel.: 01 255 211 mailto:[email protected]

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 0372 12146

Fax: 0372 12165 www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.

13-15, Zl Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315 mailto: [email protected] bshg.com www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

General Serviss Limited

Bullu street 70c

1067 Riga

Tel.: 07 42 41 37 mailto:[email protected]

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio" ул. Щусева 98

2012 Кишинев тел./факс: 022 23 81 80 mailto:[email protected]

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc

Ul. Slobode 17

84000 Bijelo Polje

Tel./Fax: 050 432 575

Mobil: 069 324 812 mailto:[email protected] t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC

Jane Sandanski 69 lok. 3

1000 Skopje

Tel.: 02 2454 600

Mobil: 070 697 463 mailto:[email protected]

MT Malta

Oxford House Ltd.

Notabile Road

Mriehel BKR 14

Tel.: 021 442 334

Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,

Maledives

Lintel Investments

Ma. Maadheli, Majeedhee Magu

Malé

Tel.: 0331 0742 mailto:[email protected] lintel.com.mv

NL Nederlande, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Storingsmelding:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4845 mailto:[email protected] bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4801 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F2, 4 Orbit Drive

Mairangi Bay

Auckland 0632

Tel.: 09 477 0492

Fax: 09 477 2647 mailto:[email protected] www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa

Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Tel.: 801 191 534

Fax: 022 572 7709 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.pl

02/14

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos, Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 707 500 545*

Fax: 214 250 701 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.pt

*(PT 0,10 €/min., Mobile 0,25 €/min)

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1

13682 Bucuresti

Tel.: 021 203 9748

Fax: 021 203 9733 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

OOO "БСХ Бытовая техника"

Сервис от производителя

Малая Калужская 19/1

119071 Москва тел.: 495 737 2961 mailto:[email protected] www.bosch-home.com

SA Saudi Arabia,

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا

BSH Home Appliances

Saudi Arabia L.L.C.

Bin Hamran Commercial Centr.

6th Floor 603B

Jeddah 21481

Tel.: 800 124 1247 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/sa

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 11 22 77

local rate mailto:[email protected]

www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

TECHPLACE I and

Mo Kio Avenue 10

Block 4012 #01-01

569628 Singapore

Tel.: 6751 5000

Fax: 6751 5005 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.com.sg

SI Slovenija, Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.

Litostrojska 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 583 07 01

Fax: 01 583 08 89 mailto:[email protected]

www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spotřebiče s.r.o.

Organizačná zložka Bratislava

Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

Tel.: 02 44 45 20 41 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A. S.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Caddesi No: 51

34771 Ümraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6333*

Fax: 0 216 528 9188 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/tr

*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,

Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台湾

Achelis Taiwan Co. Ltd.

4th floor, No. 112, Sec 1

Chung Hsiao E Road

Taipei ROC 100

Tel.: 02 2321 6222 mailto:[email protected]

UA Ukraine, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка" тел.: 044 4902095 mailto:[email protected] www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA

Rruga Mag Prishtine-Ferizaj

70000 Ferizaj

Tel.: 0290 321 434 mailto:[email protected] gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.

Milutina Milankovića 11ª

11070 Novi Beograd

Tel.: 011 205 23 97

Fax: 011 205 23 89 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

15th Road Randjespark

Private Bag X36, Randjespark

1685 Midrand – Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

Fax: 086 617 1780 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.com/za

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus  dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden

Bedingungen:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs-   und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

Tel.: 0911 70 440 040

oder unter

[email protected]

Nur für Deutschland gültig!

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2.  Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. 

Glühlampen.

   Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,  die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus  chemischen  und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen  Umweltbedingungen  oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung  gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf 

Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, 

 Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von 

 Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. 

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder

 Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. 

3.  Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 

 instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 

   Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf  diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort  können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. 

   Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser 

Eigentum über.

4.  Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten 

Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. 

5.  Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue 

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze

Gerät.

6.  Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes ent standener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,  die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land  aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte 

Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer 

Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

05/13

Beratung bei Störungen • Advice on troubleshooting • Conseils sur les problèmes •

Consejos sobre problemas de • Consulenza su problemi

Service-Hotlines www.bosch-home.com

AE 04 803 0500

AL 066 206 47 94

AT 0810 700 400

AU 1300 368 339

BA 033 213 513

BE 070 222 141

BG 02 931 50 62

CH 043 455 4095

CN 400 885 5888

Call rates depend on the network used

CZ 0251 095 546

DE 0911 70 440 040

DK 44 89 89 85

EE 0627 8730 / 0651 2214

ES 902 245 255

FI 020 7510 700

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%)

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%)

FR 0140 10 1100

GB 0844 892 8979

Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute.

A call set-up fee of up to 6 pence may apply

GR 18 182

(αστική χρέωση)

HR 01 3028 226

HU 01 489 5461

IE 01450 2655

IL 08 9777 222

IS 0520 3000

LI 05 274 1788

LU 26 349 300

LV 067 425 232

ME 050 432 575

MK 02 2454 600

NL 088 424 4010

NO 22 66 06 00

PL 801 191 534

PT 21 4250 730

RO 021 203 9748

RU 8 800 200 29 61

SE 0771 11 22 77

SK 02 444 520 41

SL 01 200 70 17

TR 444 6333

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermekte-dir

US 800 94 2904 toll free

XK 044 172 309

XS 011 21 39 552

08/13

Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder fi nden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

*8001004071*

8001004071

TCZ515X2

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents