null  null
S 099 3in1
SENDVIČOVAČ
NÁVOD K OBSLUZE
SENDVIČOVAČ
NÁVOD NA OBSLUHU
OPIEKACZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZENDVICSSÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SANDWICH-TOASTER
BEDIENUNGSANLEITUNG
SANDWICH MAKER
INSTRUCTION MANUAL
APPAREIL A SANDWICHS
MODE D'EMPLOI
PIASTRA PER PANINI
MANUALE DI ISTRUZIONI
SANDWICHERA
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen
k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy
priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi
musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket.
A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the
first time. The user´s manual must be always included.  Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité
contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso
prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso
antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.
CZ
SK
PL
HU
DE
GB
FR
IT
ES
6
1
2
3
4
8
7
5
9
10
SENDVIČOVAČ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte sendvičovač, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy včetně výměny napájecího
přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu
elektrickým proudem.
Sendvičovač by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
Doporučujeme nenechávat sendvičovač se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před
údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
Nepoužívejte sendvičovač venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo
sendvičovače mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sendvičovač v blízkosti dětí.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Teplota povrchů v blízkosti přístroje může být během jeho chodu vyšší než obvykle. Sendvičovač
umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná
k jeho správné činnosti.
Během použití a po něm se nedotýkejte pečicích ploch ani horkých částí krytu výrobku, dokud výrobek
nevychladne. Dotýkat se můžete pouze madla, abyste se vyvarovali popálení.
Pečicí plochy tohoto výrobku mají nepřilnavý povrch, takže se snadno čistí. Nepoužívejte tedy k čištění
vnitřních/vnějších částí výrobku a k manipulaci se sendviči žádné kovové ani tvrdé předměty či nářadí,
abyste povrch pečicích ploch nepoškodili.
Pečicí plochy neoplachujte pod tekoucí vodou ani je nepokládejte do vody.
Sendvičovač nepokládejte na horký povrch ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky
sporáku).
Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody
způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
- spotřebiče používané v zemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální
neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na
ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou
za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
Horký povrch!
3
POPIS
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nerezový povrch
Indikátor napájení (červený)
Indikátor připravenosti (zelený)
Vrchní část
Pojistka
Madlo
Tlačítka na výměnu desek
Výměnné desky sendvičové
Výměnné desky trojúhelníčkové
Výměnné grilovací desky
•
•
•
Indikátor napájení svítí červeně, pokud je sendvičovač zapojený do elektrické zásuvky.
Indikátor připravenosti svítí zeleně, jakmile je zařízení připraveno k opékání.
Pojistka zajistí zařízení automaticky po jeho zavření.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.
2.
3.
4.
5.
Odstraňte z přístroje obalový materiál a všechny nálepky.
Očistěte pečicí plochy vlhkým hadříkem nebo houbou.
Pečicí plochy lehce potřete kouskem másla nebo trochou oleje.
Zapojte sendvičovač do zásuvky, rozsvítí se červený indikátor napájení. Jakmile se rozsvítí zelený
indikátor připravenosti, pečicí plochy jsou dostatečně zahřáté.
Přístroj je připraven pro přípravu opékaných sendvičů.
Poznámka: Při prvním použití sendvičovače můžete zaznamenat jemný kouř. To je normální, protože jde
o první zahřátí vnitřních částí výrobku.
VÝMĚNA OPÉKACÍCH DESEK
1.
2.
Po otevření sendvičovače, stiskněte tlačítko na výměnu desek, uvolněné desky vyjměte.
Nasaďte výměnné desky, které chcete použít zatlačením na místo až zapadnou.
Opékací desky nikdy nemeňte za provozu! Přístroj musí být vychladlý a vypojený z elektrické sítě!
PŘÍPRAVA SENDVIČŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Připravte náplň pro váš opékaný sendvič. Pro každý sendvič budete potřebovat dva plátky chleba
a vhodnou náplň.
Abyste dosáhli ještě lepší zlatavě nahnědlé barvy, můžete tu stranu plátku chleba, která je v kontaktu
s pečicí plochou, lehce natřít máslem.
Položte plátek chleba se stranou namazanou máslem na spodní pečicí plochu, vložte náplň a zakryjte
ji druhým plátkem chleba se stranou namazanou máslem směrem nahoru. Můžete opékat pouze jeden
sendvič na jedné pečicí ploše. Jestliže chcete dosáhnout optimálního výsledku, je třeba, aby náplň byla
umístěna správně mezi plátky chleba.
Opatrně přiklopte horní pečicí plochu na sendvič tak, aby došlo k úplnému uzavření sendvičovače.
Sendvičovač otevřete po 2–3 minutách a zkontrolujte, zda je sendvič dostatečně opečený. Délka přípravy,
pokud požadujete křupavý, opečený sendvič, závisí na typu chleba, použitých přísadách a vaší osobní
chuti.
Pro vyjímání hotového sendviče nepoužívejte kovové náčiní. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje,
které způsobují oděr.
Po ukončení používání sendvičovač odpojte ze zásuvky ve zdi.
Poznámka: Během opékání se rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka signalizující připravenost k opékání
podle toho, jak je udržována správná teplota pečicích ploch.
4
ČIŠTĚNÍ
Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až sendvičovač zcela zchladne.
K odstranění spálených drobků použijte například tvrdý kartáč. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch
sendvičovače. K čištění sendvičovače nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky.
Sendvičovač neponořujte do vody ani k jeho čištění nepoužívejte myčku nádobí!
Zařízení můžete skladovat ve svislé poloze z důvodu úspory místa.
TECHNICKÉ ÚDAJE
3 výměnné desky-sendvičové, trojúhelníčkové a grilovací
Snadno čistitelné pečící plochy
Nepřilnavá povrchová úprava pečících ploch
Tepelně izolovaná rukojeť
Ochrana proti přehřátí
Indikátor připojení k síťové zásuvce/připravenosti k pečení
Nerezové provedení
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 700–800 W
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
5
CZ
SENDVIČOVAČ
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!
SK
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahrňujú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mala by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
Nepoužívajte sendvičovač, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho
prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia – hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom!
Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému
úrazu elektrickým prúdom.
Sendvičovač by sa nemal ponechať počas chodu bez dozoru.
Odporúčame nenechávať sendvičovač so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
Nepoužívajte sendvičovač vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla alebo
sendvičovača mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate sendvičovač v blízkosti detí.
Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
Teplota povrchov v blízkosti prístroja môže byť počas jeho chodu vyššia než obvykle. Sendvičovač
umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná
pre jeho správnu činnosť.
Počas použitia a po ňom sa nedotýkajte pečiacich plôch ani horúcich častí krytu výrobku, pokým
výrobok nevychladne. Dotýkať sa môžete iba držadla, aby ste sa vyvarovali popáleniu.
Pečiace plochy tohto výrobku majú nepriľnavý povrch, takže sa ľahko čistia. Nepoužívajte teda na
čistenie vnútorných/vonkajších častí výrobku a na manipuláciu so sendvičmi žiadne kovové ani tvrdé
predmety či náradie, aby ste povrch pečiacich plôch nepoškodili.
Pečiace plochy neoplachujte pod tečúcou vodou ani ich neklaďte do vody.
Sendvičovač neklaďte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr. platničky
sporáka).
Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách
- spotrebiče používané v poľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach
- spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo
mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní
spotrebiča, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so
spotrebičom hrať.
Horúci povrch!
6
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Antikorový povrch
Indikátor napájania (červený)
Indikátor pripravenosti (zelený)
Vrchná časť
Poistka
Držadlo
Tlačidlá na výmenu dosiek
Výmenné dosky sendvičové
Výmenné dosky trojuholníčkové
Výmenné grilovacie dosky
•
•
•
Indikátor napájania svieti červeno, ak je sendvičovač zapojený do elektrickej zásuvky.
Indikátor pripravenosti svieti zeleno, hneď ako je zariadenie pripravené na opekanie.
Poistka zaistí zariadenie automaticky po jeho zatvorení.
SK
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.
2.
3.
4.
5.
Odstráňte z prístroja obalový materiál a všetky nálepky.
Očistite pečiace plochy vlhkou handričkou alebo hubkou.
Pečiace plochy zľahka potrite kúskom masla alebo trochou oleja.
Zapojte sendvičovač do zásuvky, rozsvieti sa červený indikátor napájania. Hneď ako sa rozsvieti zelený
indikátor pripravenosti, pečiace plochy sú dostatočne zahriate.
Prístroj je pripravený na prípravu opekaných sendvičov.
Poznámka: Pri prvom použití sendvičovača môžete zaznamenať jemný dym. To je normálne, pretože ide
o prvé zahriatie vnútorných častí výrobku.
VÝMENA OPEKACÍCH DOSIEK
1.
2.
Po otvorení sendvičovača stlačte tlačidlo na výmenu dosiek, uvoľnené dosky vyberte.
Nasaďte výmenné dosky, ktoré chcete použiť, zatlačením na miesto, až zapadnú.
Opekacie dosky nikdy nemeňte počas prevádzky! Prístroj musí byť vychladnutý a odpojený od
elektrickej siete!
PRÍPRAVA SENDVIČOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pripravte náplň pre váš opekaný sendvič. Pre každý sendvič budete potrebovať dva plátky chleba
a vhodnú náplň.
Aby ste dosiahli ešte lepšiu zlatisto hnedastú farbu, môžete tú stranu plátku chleba, ktorá je v kontakte
s pečiacou plochou, zľahka natrieť maslom.
Položte plátok chleba so stranou namazanou maslom na spodnú pečiacu plochu, vložte náplň a zakryte
ju druhým plátkom chleba so stranou namazanou maslom smerom nahor. Môžete opekať iba jeden
sendvič na jednej pečiacej ploche. Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok, je potrebné, aby náplň bola
umiestnená správne medzi plátkami chleba.
Opatrne priklopte hornú pečiacu plochu na sendvič tak, aby došlo k úplnému uzatvoreniu sendvičovača.
Sendvičovač otvorte po 2 – 3 minútach a skontrolujte, či je sendvič dostatočne opečený. Dĺžka prípravy,
ak požadujete chrumkavý, opečený sendvič, závisí od typu chleba, použitých prísad a vašej osobnej
chuti.
Pre vyberaní hotového sendviča nepoužívajte kovové náčinie. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje,
ktoré spôsobujú oder.
Po ukončení používania sendvičovač odpojte od zásuvky v stene.
7
Poznámka: Počas opekania sa rozsvecuje a zhasína zelená kontrolka signalizujúca pripravenosť na opekanie
podľa toho, ako je udržiavaná správna teplota pečiacich plôch.
ČISTENIE
SK
Pred čistením vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky a počkajte, až sendvičovač úplne vychladne.
Na odstránenie spálených omrviniek použite napríklad tvrdú kefu. Vlhkou handričkou očistite vonkajší
povrch sendvičovača. Na čistenie sendvičovača nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne prostriedky.
Sendvičovač neponárajte do vody ani na jeho čistenie nepoužívajte umývačku riadu!
Zariadenie môžete skladovať vo zvislej polohe z dôvodu úspory miesta.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
3 výmenné dosky – sendvičové, trojuholníčkové a grilovacie
Ľahko čistiteľné pečiace plochy
Nepriľnavá povrchová úprava pečiacich plôch
Tepelne izolovaná rukoväť
Ochrana proti prehriatiu
Indikátor pripojenia k sieťovej zásuvke/pripravenosti na pečenie
Antikorové vyhotovenie
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 700 – 800 W
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
8
08/05
OPIEKACZ
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający. Wszelkie naprawy, w tym
wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować osłon
urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu
prądem elektrycznym.
Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Nie należy pozostawiać opiekacza, podłączonego do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami
konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy tego robić,
pociągając za kabel , ale za wtyczkę.
Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz, ani w wilgotnym środowisku. Nie należy dotykać
przewodu zasilającego ani opiekacza mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.
Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.
Temperatura w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie podwyższona. Opiekacz
należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej
cyrkulacji powietrza.
W trakcie i po zakończeniu korzystania z urządzenia nie należy dotykać gorących elementów obudowy
ani płyt grzewczych, dopóki nie wystygną. Chcąc uniknąć oparzenia, należy dotykać wyłącznie uchwytu.
Płyty grzewcze mają nieprzywierającą powłokę, ułatwiającą czyszczenie. Do czyszczenia urządzenia
z zewnątrz, ani od wewnątrz, nie należy stosować metalowych, ani innych twardych przedmiotów, które
mogłoby uszkodzić nieprzywierającą powłokę.
Płyt grzewczych nie należy płukać, ani zanurzać w wodzie.
Opiekacza nie należy kłaść na gorącej powierzchni, ani używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kuchenka.
Używać urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, oraz w podobny sposób, jak:
- urządzenia w aneksach kuchennych w biurach i pozostałych miejscach pracy
- urządzenia stosowane w rolnictwie
- urządzenia używane przez gości w hotelach, motelach itp.
- urządzenia używane w pensjonatach, oferujących nocleg ze śniadaniem
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), którym niepełnosprawność
fizyczna lub psychiczna, albo brak doświadczenia nie pozwala bezpiecznie używać urządzenia
bez nadzoru, lub jeżeli nie zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
przez odpowiedzialną za nie osobę. Konieczny jest nadzór na dziećmi, aby nie dopuścić do zabawy
urządzeniem.
9
PL
Gorąca powierzchnia!
OPIS
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nierdzewna powierzchnia
Wskaźnik zasilania (czerwony)
Wskaźnik gotowości (zielony)
Obudowa
Zatrzask
Uchwyt
Przyciski wymiany płyt grzewczych
Wymienne płyty typu sandwich
Wymienne płyty trójkątne
Wymienne płyty typu grill
•
•
•
Wskaźnik zasilania świeci na czerwono, kiedy opiekacz podłączony jest do gniazda zasilania.
Wskaźnik gotowości świeci na zielono po osiągnięciu odpowiedniej temperatury płyt grzewczych.
Zatrzask zadziała automatycznie po zamknięciu urządzenia.
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
1.
2.
3.
4.
5.
Usunąć z urządzenia folię oraz wszelkie naklejki.
Oczyścić płyty grzewcze wilgotną szmatką lub gąbką.
Natrzeć płyty grzewcze kawałkiem masła lub paroma kroplami oleju.
Podłączyć opiekacz do źródła zasilania — zaświeci się czerwony wskaźnik zasilania. Zielony wskaźnik
gotowości oznacza, że płyty grzewcze osiągnęły odpowiednią temperaturę.
Urządzenie jest gotowe do przygotowania kanapek.
Uwaga: Przy pierwszym użyciu opiekacza może pojawić się dym. Jest to normalna reakcja przy pierwszym
rozgrzaniu wewnętrznych elementów urządzenia.
WYMIANA PŁYT GRZEWCZYCH
1.
2.
Po otwarciu opiekacza nacisnąć przycisk wymiany płyt i wyjąć płyty.
Włożyć wybrane płyty grzewcze i nacisnąć do momentu zatrzaśnięcia.
Płyt grzewczych nie wolno wymieniać w trakcie pracy urządzenia! Opiekacz musi być zimny
i odłączony od sieci elektrycznej!
PRZYGOTOWANIE KANAPEK
1.
2.
3.
4.
5.
10
Przygotować składniki na kanapki. Do przygotowania kanapki niezbędne są dwie kromki chleba.
Chleb, posmarowany od zewnątrz (od strony przylegającej do płyty grzewczej) niewielką ilością masła,
nabierze w trakcie opiekania złocistego koloru.
Położyć kromkę chleba (stroną posmarowaną masłem na dół) na dolną płytę grzewczą, umieścić na
niej składniki i przykryć drugą kromką chleba (stroną posmarowaną masłem do góry). Na jednej płycie
grzewczej można opiekać tylko jedną kanapkę. Należy pamiętać o odpowiednim, równomiernym
rozmieszczeniu składników pomiędzy kromkami chleba.
Delikatnie zamknąć wieko opiekacza i powoli naciskać, do momentu zatrzaśnięcia.
Otworzyć opiekacz po 2 — 3 minutach i sprawdzić, czy kanapka jest wystarczająco opieczona. Czas
przygotowania zależy od rodzaju chleba, wykorzystanych składników oraz osobistych preferencji.
6.
7.
Do wyjęcia gotowej kanapki nie należy używać metalowych narzędzi , ani innych ostrych narzędzi, które
mogłoby spowodować zarysowanie powierzchni płyt grzewczych.
Po zakończeniu opiekania odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.
Uwaga: Zielone światełko wskaźnika gotowości zapala się i gaśnie w trakcie opiekania, w zależności od
aktualnej temperatury płyt grzewczych.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i poczekać, aż urządzenie
ostygnie.
Przypalone resztki jedzenia najlepiej usuwać twardą szczoteczką. Obudowę opiekacza należy wyczyścić
przy użyciu mokrej szmatki. Do czyszczenia nie należy stosować ostrych przedmiotów, ani środków trących.
Nie wolno zanurzać opiekacza w wodzie, ani myć go w zmywarce!
Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej — zajmuje wówczas mniej miejsca.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
3 wymienne płyty grzewcze – sandwich, gofry, grill
Płyty łatwe w czyszczeniu
Nieprzywierająca powierzchnia płyt
Uchwyt z izolacją termiczną
Ochrona przed przegrzaniem
Wskaźnik podłączenia do gniazda zasilania/gotowości do użycia
Nierdzewna konstrukcja
Napięcie znamionowe: 220 — 240 V~ 50 Hz
Znamionowy pobór mocy: 700 — 800 W
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg.cz.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
11
PL
SZENDVICSSÜTŐ
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
Olvassa el figyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! A használati útmutató tartalmazta biztonsági rendelkezések és előírások nem tartalmaznak
minden olyan feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy a legfontosabb, semmilyen termékbe be nem építhető tényezők a józan ész, az elővigyázatosság
és a gondosság. Ezeket a tényezőket a készüléket használó és kezelő felhasználó(k)nak kell biztosítaniuk.
Nem felelünk a szállítás közben, helytelen használatból, feszültségingadozásból vagy a készülék bármilyen
átalakításából eredő károkért.
HU
A tűz vagy áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében az elektromos készülékek használata során
mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültsége megfelel a készülék gyári adattábláján
olvasható adatnak, és a konnektor előírásszerűen földelt. A fali aljzatot a hatályos biztonsági előírásoknak
megfelelően kell telepíteni.
Ne használja a szendvicssütőt, ha sérült a hálózati kábele. A készülék minden javítását, beleértve
a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! Ne szerelje le a készülék védőburkolatát, áramütés
veszélye!
Óvja a készüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
A szendvicssütőt sütés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett szendvicssütőt felügyelet nélkül. Karbantartás előtt
húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A villásdugót sose a kábelnél fogva húzza ki. A kábelt mindig
a villásdugónál fogva húzza ki a fali aljzatból.
Soha ne használja a szendvicssütőt a szabadban, sem nedves környezetben. Soha ne érjen a szendvicssütő
csatlakozókábeléhez nedves kézzel. Fennáll az áramütés veszélye.
Szenteljen fokozott figyelmet a szendvicssütő használatának, ha gyermekek közelében használja.
A csatlakozókábel nem érhet hozzá forró részekhez, és ne vezesse éles éleken át.
A készülék közelében található felületek hőmérséklete a üzemelés során a megszokottnál magasabb
lehet. A szendvicssütőt úgy állítsa fel, hogy biztosított legyen a helyes működéséhez szükséges szabad
légáramlás.
Használat közben és utána se érintse meg a sütőfelületeket, sem pedig a termék forró köpenyét, amíg
a készülék ki nem hűlik. Csak a fogantyúkhoz érjen hozzá, nehogy égési sebeket szenvedjen.
A jelen termék sütőfelületei tapadásmentesek, így azok könnyen tisztíthatók. A termék külső /belső
részeinek tisztításához és a szendvicssütővel való manipulációhoz ne használjon semmilyen fém-vagy
más kemény tárgyak vagy szerszámot, hogy ne sértse meg a sütőfelületeket.
A sütőfelületeket ne öblítse le folyó víz alatt és ne merítse azokat vízbe.
A szendvicssütőt soha ne állítsa forró felületre, és ne használja hőforrás közelében (pl. konyhai tűzhely).
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja.
A gyártó nem felel a készülék helytelen használata okozta károkért.
Ez a fogyasztó háztartásban és hasonló környezetben való használatra készült, mint amilyenek:
- konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken,
- a mezőgazdaságban használt fogyasztók,
- a vendégek által szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken a vendégek által használt
fogyasztók,
- a reggelit is nyújtó szálláshelyeken használt fogyasztók
A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan
személyek (gyermekeket is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos használatára, kivéve
azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt használják.
A gyerekeket felügyelni kell, hogy a fogyasztóval ne játszhassanak.
Forró felület!
12
LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rozsdamentes felület
Tápfeszültség kijelző (piros)
Készenléti kijelző (zöld)
Felső rész
Biztosíték
Fogantyú
Lapcsere gombjai
Szendvicssütő rozsdamentes
Háromszögletes rozsdamentes
Grillező rozsdamentes
•
A tápfeszültség kijelzője pirosan világít, ha a szendvicssütő tápkábelének dugója a fali aljzatba van
dugva.
Készenléti kijelző zölden világít, ha a szendvicssütő a sütésre készen áll.
A biztosíték a készüléket annak becsukása után védi.
•
•
HU
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1.
2.
3.
4.
5.
A készülékről vegye le a csomagolóanyagokat és minden matricát.
A sütőfelületeket tisztítsa meg nedves ruhával vagy szivaccsal.
A sütőfelületeket enyhén kenje be vajjal vagy egy kis olajjal.
A szendvicssütő tápkábelének dugóját dugja a fali aljzatba, kigyullad a tápfeszültség piros kijelzője.
Amint kigyullad a készenlét zöld kijelzője, a sütőfelületek eléggé forróak.
A készülék készen áll sült szendvicsek készítésére.
Megjegyzés: A szendvicssütő első használatakor enyhe füst keletkezhet. Ez normális, ez a termék belső
részei első felmelegedésének következménye.
A SÜTŐLAPOK CSERÉJE
1.
2.
A szendvicssütő kinyitása után nyomja meg a lapcsere gombját, a kilazult lapokat vegye ki.
Tegye fel a választott cserelapokat és nyomja helyükre, amíg be nem illeszkednek.
A sütőlapokat sose cserélje üzemelés közben! A készüléknek kihűlt állapotban kell lennie és
a tápkábel dugóját ki kell húzni a fali aljzatból.
SZENDVICS KÉSZÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Készítse el a sült szendvics töltetét. Minden szendvicshez két szelet kenyérre és megfelelő töltetre lesz
szüksége.
Ahhoz, hogy még jobban aranyló színt érjen el, a kenyérszelet azon oldalát, mely a sütőfelülettel
érintkezik, vajjal enyhén megkenheti.
A kenyérszeletet vajjal megkent oldalával tegye a sütőfelületre, rakja fel a töltetet és takarja le a másik
kenyérszelettel úgy, hogy annak vajjal kent oldala felül legyen. Egy sütőfelületen egyszerre csak egy
szendvicset süthet. Az optimális eredmény eléréséhez szükséges, hogy a töltet a kenyérszeletek között
helyesen legyen elosztva.
Óvatosan hajtsa le a sütőfelületet a szendvicsre úgy, hogy a szendvicssütő teljesen becsukódjon.
A szendvicssütőt 2-3 perc múlva nyissa ki és ellenőrizze, hogy a szendvics eléggé megsült-e. A ropogós és
sült szendvics elkészítésének ideje függ a kenyér típusától, az alkalmazott anyagoktól és az Ön ízlésétől.
A kész szendvics kivételéhez ne használjon fém eszközöket. Ne használjon éles konyhaeszközöket,
melyet megkarcolják a felületet.
A használat befejezése után a szendvicssütő tápkábelének dugóját húzza ki a fali aljzatból.
13
Megjegyzés: A sütés közben a készenlétet jelző zöld kijelző váltakozva kigyullad-kialszik aszerint, hogy
milyen a sütőfelület hőmérséklete.
TISZTÍTÁS
A tisztítás után mindig húzza ki a tápvezeték villásdugóját a fali aljzatból és várja meg, míg a szendvicssütő
teljesen kihűlik.
Az odaégett morzsák eltávolítására használhat pl. durva kefét. Nedves ruhával tisztítsa meg a szendvicssütő
felületét. A szendvicssütő tisztításakor ne használjon éles tárgyakat vagy szemcsés tisztítószereket.
A szendvicssütőt ne merítse vízbe és ne tisztítsa mosogatógépben!
A készülék helymegtakarítás érdekében függőleges helyzetben is tárolható.
HU
MŰSZAKI JELLEMZŐK:
3 cserélhető lap – szendvicsező, háromszögletű és grillező
Könnyen tisztítható sütőfelületek
Tapadásmentes sütőfelületek
Hőszigetelt fogantyú
Túlmelegedés elleni védelem
A hálózati csatlakozás/sütési készenlét kijelzője
Rozsdamentes kivitel
Névleges feszültség: 220–240 V~ 50 Hz
Névleges teljesítményszükséglet: 700–800 W
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A készülék használati útmutatója a www.ecg.cz oldalon található.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
14
08/05
SANDWICH-TOASTER
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen
nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein
Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts
durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Geräts entstehen.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden – einschließlich der
folgenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
Falls das Anschlusskabel beschädigt ist, darf der Sandwichtoaster nicht benutzt werden. Lassen Sie bitte
alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem Fachservice
ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Unfall durch
elektrischen Strom kommen!
Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, damit es nicht zu
einem eventuellen Unfall durch elektrischen Strom kommt.
Der Sandwichtoaster sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
Wir empfehlen, den Sandwichtoaster mit eingestecktem Stromkabel in der Steckdose nicht ohne
Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose.
Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der
Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
Verwenden Sie den Sandwichtoaster nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Fassen
Sie das Stromkabel oder den Sandwichtoaster nicht mit nassen Händen an. Es droht Unfallgefahr durch
elektrischen Strom.
Lassen Sie bitte insbesondere Vorsicht walten, falls Sie den Sandwichtoaster in der Nähe von Kindern
verwenden!
Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
Die Oberflächen in der Nähe des Geräts können sich während seines Betriebes ungewöhnlich erwärmen.
Stellen Sie den Sandwichtoaster außerhalb der Reichweite von Gegenständen so auf, sodass eine freie
Luftzirkulation gewährleistet ist.
Während der Verwendung und danach berühren Sie bitte nicht die Backflächen und auch nicht die heißen
Teile des Produktes, solange das Gerät nicht ausgekühlt ist. Berühren dürfen Sie nur die Haltegriffe, damit
Sie eine Verbrennung vermeiden.
Die Backflächen dieses Produktes haben eine antihaftbeschichtete Oberfläche, so lassen sie sich einfach
reinigen. Verwenden Sie also zur Reinigung der inneren / äußeren Teile des Produktes und zum Betrieb
mit den Sandwiches keine metallischen und andere harten Gegenstände oder Werkzeuge, damit die
Oberfläche der Backfläche nicht beschädigt wird.
Die Backfläche spülen Sie bitte nicht unter fließendem Wasser ab. Tauchen Sie sie auch nicht ins Wasser.
Stellen Sie den Sandwichtoaster nicht auf eine heiße Oberfläche und verwenden Sie ihn auch nicht in der
Nähe einer Wärmequelle (z.B. einer Herdplatte).
Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.
- Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsstätten.
- Geräte, die in der Landwirtschaft verwendet werden
15
DE
- Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsstätten verwendet werden
- Geräte, die in Unternehmen verwendet werden die Übernachtung mit Frühstück anbieten
16. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern), deren
körperliches, sinnliches oder mentales Unvermögen bzw. ein Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen
sie an der sicheren Verwendung des Geräts hindern könnte, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von einer solchen nicht hinsichtlich der Verwendung
des Geräts instruiert wurden. Es muss gewährleistet werden, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen.
Heiße Oberfläche!
BESCHREIBUNG
DE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rostfreie Oberfläche
Stromversorgungsindikator (rot)
Bereitschaftsindikator (grün)
Oberteil
Sicherung
Griffstange
Taste zum Auswechseln der Platte
Auswechselbare Sandwichplatte
Auswechselbare Dreieckplatte
Auswechselbare Grillplatte
•
Der Stromversorgungsindikator leuchtet rot, wenn der Sandwichtoaster mit der elektrischen Steckdose
verbunden ist.
Der Bereitschaftsindikator leuchtet grün, wenn das Gerät backbereit ist.
Die Sicherung sichert das Gerät automatisch nach dem Schließen.
•
•
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
1.
2.
3.
4.
5.
Entfernen Sie von dem Gerät das Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber.
Reinigen Sie die Backfläche mit einem feuchten Tuch oder mit einem Schwamm.
Die Backfläche reiben Sie bitte mit einem Stück Butter oder mit etwas Öl ein.
Stecken Sie den Sandwichtoaster in die Steckdose, der Stromversorgungsindikator leuchtet rot. Wenn
der Bereitschaftsindikator grün leuchtet, ist die Backfläche ausreichend erwärmt.
Das Gerät ist bereit für die Zubereitung von gebackenen Sandwiches.
Anmerkung: Während der ersten Verwenden des Sandwichtoasters kann ein milder Rauch verzeichnet
werden. Dies ist normal, da es um das erste Erwärmen der inneren Teile des Produktes geht.
DAS AUSWECHSELN DER BACKPLATTEN
1.
2.
Nach dem Öffnen des Sandwichtoasters, drücken Sie die Taste zum Auswechseln der Platten, nehmen
Sie die freigelegten Platten heraus.
Setzen Sie die Auswechselplatte, indem Sie sie an die entsprechende Position eindrücken bis sie
einrastet.
Die Backplatte wechseln Sie bitte niemals während des Betriebes aus! Das Gerät muss ausgekühlt und
vom elektrischen Netz abgeschaltet sein!
16
ZUBEREITUNG DER SANDWICHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bereiten Sie einen Belag für die von Ihnen gebackenen Sandwiches zu. Für jeden Sandwich werden Sie
zwei Scheiben Toast und einen passenden Belag benötigen.
Damit Sie eine noch bessere goldbraune Farbe erhalten, können Sie die Seite der Toastscheiben, die im
Kontakt mit der Backoberfläche sind, leicht mit Butter einstreichen.
Legen Sie die Toastscheiben mit der Seite der aufgestrichenen Butter auf den unteren Teil der Backfläche.
Legen Sie den Belag auf die Toasts und bedecken Sie sie jeweils mit der zweiten Toastscheibe mit der
Seite der aufgestrichenen Butter in Richtung nach oben. Sie können nur einen Sandwich auf einer
Backfläche backen. Wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten, ist es notwendig, dass der Belag
richtig zwischen die einzelnen Toastscheiben gelegt wird.
Vorsichtig klappen Sie die obere Backfläche so auf den Sandwich, dass es zu einem vollständigen
Verschließen des Sandwichtoasters kommt.
Öffnen Sie den Sandwichtoaster nach 2–3 Minuten und kontrollieren, ob der Sandwich ausreichend
gebacken wurde. Die Dauer der Zubereitung des gebackenen Sandwichs, falls Sie es knusprig wünschen,
hängt vom Typ des Toastbrotes ab, den verwendeten Zutaten und Ihrem persönlichen Geschmack.
Zum Herausnehmen des fertigen Sandwichs, verwenden Sie keine metallischen Gerätschaften.
Verwenden Sie keine scharfen Küchengerät, die einen Abrieb verursachen könnten.
Nach dem Beenden der Verwendung schalten Sie den Sandwichtoaster von der elektrischen Steckdose
in der Wand ab.
Anmerkung: Während des Backens leuchtet und erlischt die grüne Kontrollleuchte, die die Bereitschaft zum
Backen danach signalisiert, wenn die richtige Temperatur der Backflächen eingehalten wird.
DIE REINIGUNG
Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker und warten Sie, bis der Sandwichtoaster vollständig
erkaltet ist.
Zur Entfernung angebrannter Krümel können Sie z.B. eine harte Bürste verwenden. Reinigen Sie die Oberfläche
des Sandwichtoasters mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Sandwichtoasters keine
scharfen Gegenstände oder Scheuermittel.
Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser und spülen Sie ihn nicht in der Geschirrspülmaschine.
Das Gerät können Sie zwecks Platzeinsparung in senkrechter Position aufbewahren.
TECHNISCHE DATEN:
Austauschbare Platte – Sandwich-, Dreieckund Grillplatte
Einfach zu reinigende Backfläche
Antihaftbeschichtete Oberflächenbearbeitung der Backfläche
Wärmeisolierter Griff
Überhitzungsschutz
Anzeige für den Anschluss an die Netzsteckdose/Backbereitschaft
Rostfreie Ausführung
Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Anschlusswert: 700–800 W
17
DE
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
DE
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische
Kompatibilität und elektrische Sicherheit.
Bedienungsanleitung s. www.ecg.cz.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
18
08/05
SANDWICH MAKER
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or
the modification or adjustment of any part of the appliance.
To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that
the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
Do not operate sandwich toaster with a damaged cord. All repairs including cord replacements shall be
performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of
electric shock!
Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric
shock.
Do not leave the sandwich toaster running unattended.
Leaving the sandwich toaster cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the
cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by
yanking the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.
Do not use the sandwich toaster outdoors or in moist environments. Do not touch the cord or sandwich
toaster with wet hands. Risk of electric shock.
Close supervision is necessary for operating the sandwich toaster near children!
Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
The temperature of surfaces near the operating appliance can be hotter than usual. Place the sandwich
toaster out of reach of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its proper operation.
Do not touch the toasting plates during or after use or hot parts of the baked product, until is cools off.
Only touch the handle to prevent from burning yourself.
The toasting plates have a non-stick surface making them easy to clean. Do not use metal or hard objects
or tools to clean inner/outer parts of the appliance and for handling the bread, to prevent from damaging
the surfaces of toasting plates.
Do not rinse the toasting plates under running water or immerse them into water.
Keep the sandwich toaster away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).
Use the appliance only in accordance with the instructions given in this manual. The manufacturer is not
liable for damages caused by the improper use of this appliance.
This appliance is intended for household use and similar areas, including:
- kitchen corners in markets, offices and other workplaces
- appliances used in the agricultural industry
- appliances used by guests in hotels, motels and other residential areas
- appliances used in bed and breakfast businesses
This appliance shall not be used by persons (including children), whose physical, sense or mental
inability or insufficient experience and skills prevent him from safely using the appliance, if they are not
supervised or if they have not been instructed regarding the use of the appliance by a person responsible
for their safety. Child supervision is essential to prevent them from playing with the appliance.
Hot surface!
19
GB
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stainless steel surface
Power On light (red)
Ready to Cook indicator (green)
Top lid
Lid latch
Handle
Thumb latches for changing the plates
Interchangeable sandwich plates
Interchangeable triangle sandwich plates
Interchangeable grill plates
•
•
•
The red power On light is on if the sandwich toaster is connected to the outlet.
The green ready to cook indicator switches on as soon as the appliance is ready to cook.
The lid latch automatically secures the appliance upon closing.
GB BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1.
2.
3.
4.
5.
Remove the packing material and all labels from the appliance.
Clean the toasting plates with a damp towel or sponge.
Spread a piece of butter or a little oil over the toasting plates.
Plug the sandwich toaster into the outlet, the red power On light will come on. As soon as the green
ready to cook indicator comes on, the toasting plates are sufficiently warmed up.
The appliance is ready for preparing toasted sandwiches.
Note: When using the sandwich toaster for the first time, a small amount of smoke may be given off. This is
normal for the internal parts of the product are being heated for the first time.
CHANGING THE TOASTING PLATES
1.
2.
After opening the sandwich toaster, press the thumb latches for changing the plates, loosen the plates
and remove.
Insert the interchangeable plates that you want to use by pushing them in until they click.
Do not replace the toasting plates while operating the appliance! The appliance must be cool and
disconnected from the outlet!
PREPARING SANDWICHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20
Prepare the filling for your sandwich. You will need two slices of bread and a suitable filling for each
sandwich.
To achieve an even better golden-brown color, you can smear some butter on the side of the bread that
is in contact with the toasting plate.
Place the side of the bread slice with butter on to the bottom toasting plate, insert filling and cover the
with second bread slice with the buttered side up. Only one sandwich can be toasted on one toasting
plate at a time. For optimal results, make sure the filling is placed correctly between the slices of bread.
Carefully shut the top toasting plate on to the sandwich and fully close the sandwich toaster.
Open the sandwich toaster after 2-3 minutes and check that the sandwich is sufficiently toasted. If
you like a crispy and well-toasted sandwich, the length of preparation depends on the type of bread,
ingredients used and your own personal taste.
Do not use metal utensils for removing finished sandwiches. Do not use sharp kitchen utensils that
scratch.
Unplug the cord from the outlet after you are finished using the sandwich toaster.
Note: During the toasting process, the green ready to cook indicator goes on and off according to how the
proper temperature of the toasting plates is maintained.
CLEANING
Unplug the cord and allow the sandwich toaster to cool down completely before cleaning.
Use a scratch brush to remove burnt crumbs. Clean the outer surface of the sandwich toaster with a damp
cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaning agents to clean the sandwich toaster.
Do not immerse the sandwich toaster into water or use a dish washer to clean the appliance.
The appliance can be stored in a vertical position to save space.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
3 replaceable plates – sandwich, triangle and grill
Easy to clean baking surfaces
Non-stick baking surfaces
Heat insulated handle
Protection against overheating
Power connection/ready to bake indicator
Stainless steel design
GB
Nominal voltage: 220-240 V~ 50 Hz
Nominal input power: 700-800 W
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
08/05
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and
electrical safety.
The instruction manual is available at website www.ecg.cz.
Changes in text and technical parameters reserved.
21
APPAREIL A SANDWICHS
CONSIGNES DE SECURITE
Lisez attentivement et conservez pour un usage futur !
Avertissement : Les dispositions et consignes de sécurité figurant dans le présent manuel ne couvrent pas
toutes les conditions et situations susceptibles de survenir. L’utilisateur doit comprendre que le bon sens, la
prudence et le soin sont des facteurs ne pouvant être intégrés dans le produit. Ces facteurs sont donc à la
charge de l’utilisateur/utilisatrice utilisant et entretenant cet appareil. Nous ne pouvons être tenus responsables
des dommages apparus pendant le transport, un usage inadéquat, une variation de tension électrique ou la
modification ou intervention sur l’une des parties de l’appareil.
Afin d’éviter le risque d’incendie ou d’électrocution, les précautions de base devraient toujours être respectées
lors de l’utilisation d’appareils électriques, y compris les suivants :
1.
2.
FR
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
22
Veillez à ce que la tension de votre prise électrique corresponde à la tension figurant sur l’étiquette de
l’appareil et que votre prise soit correctement reliée à la terre. La prise doit être installée conformément
aux normes de sécurité en vigueur.
N’utilisez pas l’appareil à sandwichs si le câble d’alimentation est endommagé. Confiez toute réparation,
y compris le remplacement du câble d’alimentation, à un service après-vente professionnel ! Ne démontez
pas les caches de protection de l’appareil, risque d’électrocution !
Protégez l’appareil du contact direct avec l’eau ou d’autres liquides, afin d’éviter le risque d’électrocution.
L’appareil à sandwichs ne doit pas être laissé en marche sans surveillance.
Nous recommandons de ne pas laisser l’appareil à sandwichs sans surveillance avec le câble d’alimentation
branché. Avant l’entretien, débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique. Ne débranchez pas la fiche
de la prise électrique en tirant sur le câble. Débranchez le câble de la prise électrique en saisissant la fiche.
N’utilisez pas l’appareil à sandwichs à l’extérieur ou dans un environnement humide. Ne touchez pas le
câble d’alimentation ou l’appareil à sandwichs avec les mains mouillées. Risque d’électrocution.
Faites particulièrement attention si vous utilisez l’appareil à sandwichs à proximité des enfants.
Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes, ni passer sur des angles tranchants.
La température des surfaces à proximité de l’appareil en marche peut être plus élevée que d’habitude.
Placez l’appareil à sandwichs hors de portée des autres objet afin d’assurer la libre circulation de l’air
nécessaire à son fonctionnement correct.
Pendant et après l’utilisation, ne touchez pas les surfaces chauffantes et les parties chaudes du cache de
l’appareil, tant que celui-ci n’a pas refroidi. Vous pouvez toucher uniquement les poignées pour éviter les
brûlures.
Les surfaces chauffantes de cet appareil ont une surface antiadhésive, donc faciles à nettoyer. Pour le
nettoyage des parties extérieures et intérieures de l’appareil, et pour manipuler les sandwichs, n’utilisez
donc aucun objet ou ustensile métallique ou autre objet dur, afin de ne pas endommager la surface des
éléments chauffants.
Ne rincez pas les surfaces chauffantes à l’eau courante et ne les mettez pas sous l’eau.
Ne posez pas l’appareil à sandwichs sur une surface chaude et ne l’utilisez pas à proximité d’une source de
chaleur (par exemple une plaque chauffante de la cuisinière).
Utilisez uniquement conformément aux instructions contenues dans le présent mode d’emploi. Le
fabricant ne peut être tenu responsable de dommages causés par un usage incorrect de cet appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des locaux similaires, comme :
- les coins-cuisine des magasins, bureaux et autres lieux de travail
- les appareils utilisés en exploitation agricole
- les appareils utilisés par les clients des hôtels, motels et autres systèmes d’hébergement
- les appareils utilisés dans les structures offrant l’hébergement avec petit déjeuner compris
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont l’incapacité
physique, sensorielle ou mentale, ou le manque d’expérience et de connaissances, empêche un usage
sûr de l’appareil, si elles ne sont pas sous surveillance ou n’ont pas été formées à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
Surface chaude !
Do not immerse in water! – Ne pas plonger dans l'eau !
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Surface inoxydable
Indicateur d’alimentation (rouge)
Indicateur « prêt » (vert)
Partie supérieure
Sécurité
Poignée
Boutons de changement des plaques
Plaques amovibles pour sandwich
Plaques amovibles pour triangle
Plaques de grillade amovibles
•
•
•
L’indicateur d’alimentation s’allume en rouge si l’appareil à sandwichs est branché à la prise électrique.
L’indicateur « prêt » s’allume en vert si l’appareil est prêt à griller.
La sécurité verrouille l’appareil automatiquement à sa fermeture.
AVANT LA PREMIERE UTILISATION
1.
2.
3.
4.
5.
Retirez de l’appareil les matériaux d’emballage et tous les autocollants.
Nettoyez les surfaces de grillade avec un torchon ou une éponge humide.
Enduisez légèrement les surfaces de grillade avec un morceau de beurre ou un peu d’huile.
Branchez l’appareil à sandwichs dans la prise, l’indicateur d’alimentation rouge s’allume. Dès que
l’indicateur vert « prêt » s’allume, les surfaces de grillade sont suffisamment chaudes.
L’appareil est prêt pour la préparation des sandwichs grillés.
Note : A la première utilisation de l’appareil à sandwichs, une légère fumée peut être visible. Ceci est normal,
car les parties intérieures de l’appareil sont chauffées pour la première fois.
REMPLACEMENT DES PLAQUES DE GRILLADE
1.
2.
Après l’ouverture de l’appareil à sandwichs, appuyez sur le bouton de remplacement des plaques, ôtez les
plaques libérées.
Mettez en place les plaques amovibles que vous voulez utiliser en les poussant en place jusqu’à ce qu’elles
se bloquent.
Ne remplacez jamais les plaques de grillade en fonctionnement ! L’appareil doit être froid et débranché
du secteur !
PREPARATION DES SANDWICHS
1.
2.
3.
Préparez la garniture de votre sandwich grillé. Pour chaque sandwich, vous aurez besoin de deux tranches
de pain et d’une garniture adaptée.
Afin d’obtenir une couleur brune dorée encore meilleure, vous pouvez enduire légèrement de beurre le
côté de la tranche de pain en contact avec la surface de grillade.
Posez la tranche de pain avec la face enduite de beurre sur la surface de grillade inférieure, placez la
garniture et recouvrez-la d’une seconde tranche de pain avec la face beurrée orientée vers le haut. Vous
pouvez griller uniquement un sandwich sur une surface de grillade. Si vous voulez obtenir un résultat
optimal, veillez à placer correctement la garniture entre les tranches de pain.
23
FR
4.
5.
6.
7.
Rabattez prudemment la surface de grillade supérieure sur le sandwich de manière à fermer complètement
l’appareil à sandwichs.
Ouvrez l’appareil à sandwichs après 2–3 minutes et vérifiez si le sandwich est suffisamment grillé. La durée
de préparation, si vous voulez un sandwich grillé croustillant, dépend du type de pain, des ingrédients
ajoutés et de votre goût personnel.
N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer le sandwich prêt. N’utilisez pas d’ustensiles de cuisine
tranchants, causant des rayures.
Après la fin de l’utilisation, débranchez l’appareil à sandwichs de la prise murale.
Note : Pendant la grillade, le voyant vert signalant « prêt » s’allume et s’éteint en alternance selon le maintien
de la température correcte des surfaces de grillade.
NETTOYAGE
FR
Avant le nettoyage, débranchez toujours le cordon d’alimentation de la prise et attendez le refroidissement
complet de l’appareil à sandwichs.
Pour éliminer les miettes brûlées, utilisez par exemple une brosse dure. Essuyez la surface extérieure de
l’appareil à sandwichs avec un torchon humide. N’utilisez pas d’objets tranchants ou de produits abrasifs pour
nettoyer l’appareil à sandwichs.
Ne plongez pas l’appareil à sandwichs dans l’eau et ne le nettoyez pas au lave-vaisselle !
Vous pouvez stocker l’appareil en position verticale pour économiser l’espace.
DONNEES TECHNIQUES
3 plaques amovibles – sandwich, triangle et grillade
Surfaces de grillade faciles à nettoyer
Traitement de surface antidérapant des surfaces de grillade
Poignée à isolation thermique
Protection contre la surchauffe
Indicateur de branchement secteur/prêt à griller
Fabrication en inox
Tension nominale : 220–240 V~ 50 Hz
Puissance nominale : 700–800 W RECYCLAGE ET ELIMINATION DES DECHETS
Papier d'emballage et carton ondulé – remettre dans les conteneurs de collecte de papiers. Film d'emballage, sacs PE, pièces
en plastique – dans les conteneurs de collecte de plastique.
ELIMINATION DU PRODUIT A LA FIN DE SA DUREE DE VIE
Liquidation des équipements électriques et électroniques usagés (en vigueur dans les pays membres de
l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de tri des déchets)
Le symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que le produit ne doit pas être traité comme une
ordure ménagère courante. Remettez le produit à un lieu de collecte prévu pour le recyclage des équipements
électriques et électroniques. Une élimination correcte du produit évite des impacts négatifs sur la santé
humaine et l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de l'environnement. Pour plus
d'informations sur le recyclage de ce produit, adressez-vous à la mairie, aux centres de traitement des déchets
ménagers ou au point de vente où vous avez acheté le produit.
Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique
et à la sécurité électrique.
Nous nous réservons le droit de modifier le texte et les paramètres techniques.
24
08/05
PIASTRA PER PANINI
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente e conservare per uso futuro!
Attenzione: Le misure di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale non includono tutte le
condizioni e situazioni possibili. È compito dell’utente comprendere che il buon senso, la prudenza e la cura
sono dei fattori esterni ad ogni prodotto. Pertanto, questi fattori dovranno essere assicurati dall’utente/dagli
utenti che utilizzano e fanno funzionare questo apparecchio. Il produttore non verrà ritenuto responsabile per
danni che si verificano durante la spedizione, l’utilizzo improprio, il cambiamento o la regolazione di qualsiasi
parte dell’apparecchio.
Per la protezione contro il rischio di incendio o scosse elettriche, è necessario prendere le precauzioni di base
durante l’utilizzo dell’apparecchiatura elettrica, tra cui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Assicurarsi che la tensione nella presa corrisponda alla tensione sull’etichetta dell’apparecchio e che la
presa sia messa a terra. La presa deve essere installata secondo le istruzioni di sicurezza in vigore.
Non utilizzare un tostapane con cavo danneggiato. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo,
devono essere eseguite da un centro di assistenza professionale! Non rimuovere le coperture di protezione
dell’apparecchio, pericolo di scosse elettriche!
Proteggere l’apparecchio da un contatto diretto con l’acqua o con altri liquidi per evitare scosse elettriche.
Non lasciare la piastra per panini in esecuzione automatica.
Si consiglia di non lasciare la piastra per panini incustodita quando il cavo è attaccato alla presa. Scollegare
il cavo dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione. Non staccare il cavo dalla presa tirando il
cavo. Scollegare il cavo dalla presa afferrando la spina.
Non utilizzare la piastra per panini all’aperto o in ambienti umidi. Non toccare il cavo o la piastra per panini
con le mani bagnate. Pericolo di scosse elettriche.
Prestare particolare attenzione se si utilizza la piastra per panini in presenza di bambini!
Non permettere che il cavo venga a contatto con superfici calde o che venga portato su spigoli taglienti.
La temperatura delle superfici vicine all’apparecchio in funzione potrebbe essere più alta del solito.
Posizionare la piastra per panini lontano da altri oggetti, per garantire la libera circolazione dell’aria
necessaria per il corretto funzionamento.
Non toccare le piastre di tostatura durante o dopo l’uso dell’apparecchio o le parti calde del prodotto
cotto, fino a quando non si è raffreddato. Toccare solo l’impugnatura per evitare ustioni.
Le piastre di tostatura hanno una superficie antiaderente che le rende facili da pulire. Non utilizzare oggetti
o strumenti di metallo o pesanti per pulire le parti interne/esterne dell’apparecchio e per la manipolazione
del pane, per evitare di danneggiare le superfici delle piastre di tostatura.
Non risciacquare le piastre di tostatura sotto l’acqua corrente e non immergerle in acqua.
Tenere la piastra per panini lontano da superfici calde e sorgenti di calore (ad esempio, piastre bollenti).
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale. Il produttore
non è responsabile per danni causati da un uso improprio di questo apparecchio.
Questo apparecchio è destinato all’uso domestico ed in aree simili, tra cui:
- angoli cottura nei mercati, uffici e altri luoghi di lavoro
- apparecchi utilizzati nel settore agricolo
- apparecchi utilizzati dagli ospiti negli alberghi, motel e altre aree residenziali
- apparecchi per imprese bed and breakfast
Questo apparecchio non deve essere usato da persone (bambini compresi) cui fisico, giudizio, incapacità
mentale o esperienza e competenze insufficienti impediscono loro l’utilizzo sicuro dell’apparecchio, se non
sono sorvegliati o se non sono stati istruiti riguardo all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile
della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini è essenziale per impedire loro di giocare con l’apparecchio.
Superficie calda!
Do not immerse in water! – Non immergere in acqua!
25
IT
DESCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Superficie in acciaio inox
Spia indicatore di accensione (rossa)
Spia pronti a cuocere (verde)
Coperchio superiore
Coperchio di chiusura
Maniglia
Fermo pollice per cambiare le piastre
Piastre tostapane intercambiabili
Piastre tostapane a triangolo intercambiabili
Piastre griglia intercambiabili
•
•
•
La spia di accensione rossa è accesa ON se la piastra per panini è collegata alla presa.
La spia verde pronti a cuocere si accende non appena l’apparecchio è pronto per cucinare.
Il coperchio di chiusura assicura automaticamente l’apparecchio alla chiusura.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1.
2.
3.
4.
IT
5.
Rimuovere il materiale di imballaggio e di tutte le etichette della macchina.
Pulire le piastre di tostatura con un panno umido o una spugna.
Stendere un pezzo di burro o un filo d’olio sopra le piastre di tostatura.
Attaccare la piastra per panini alla presa, la spia indicatore rossa si accenderà. Non appena la spia verde
pronto a cucinare si accenda, le piastre di tostatura saranno sufficientemente riscaldate.
L’apparecchio è pronto per la preparazione di panini tostati.
Nota: Quando si utilizza la piastra per panini per la prima volta, potrebbe uscire un po’ di fumo. Questo
è normale per le parti interne del prodotto che vengono riscaldate per la prima volta.
SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE
1.
2.
Dopo l’apertura della piastra per panini, premere i fermi pollice per sostituire le piastre, allentare le piastre
e rimuoverle.
Inserire le piastre intercambiabili che si desidera utilizzare, spingendole fino a quando non scatta un clic.
Non sostituire le piastre di tostatura mentre l’apparecchio è in funzione! L’apparecchio deve essere
freddo e scollegato dalla presa di corrente!
PREPARAZIONE DEI PANINI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
26
Preparare il ripieno per il vostro panino. Avrete bisogno di due fette di pane e un ripieno adatto per ogni
panino.
Per ottenere un colore bruno-dorato ancora migliore, si può spalmare del burro sul lato del pane che è in
contatto con la piastra di tostatura.
Posizionare il lato della fetta di pane con il burro sulla piastra di tostatura verso il basso, inserire il
riempimento e coprire con la seconda fetta di pane con il lato imburrato verso l’alto. Può essere tostato
solo un panino alla volta. Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che il ripieno sia inserito correttamente
tra le fette di pane.
Premere delicatamente la piastra di tostatura superiore sul panino e chiudere completamente il tostapane.
Aprire il tostapane dopo 2–3 minuti e verificare che il panino sia sufficientemente tostato. Se si desidera
un panino croccante e ben tostato, la durata della preparazione dipende dal tipo di pane, dagli ingredienti
utilizzati e dal proprio gusto personale.
Non usare utensili metallici per rimuovere i panini pronti. Non usare utensili da cucina taglienti che
graffiano.
Scollegare il cavo dalla presa appena finito di usare la piastra per panini.
Nota: Durante il processo di tostatura, la spia verde pronto a cucinare si accende e si spegne a seconda di
come viene mantenuta la corretta temperatura delle piastre di tostatura.
PULIZIA
Scollegare il cavo e lasciare il tostapane che si raffreddi completamente prima di pulirlo.
Utilizzare una spazzola per rimuovere le briciole bruciate. Pulire la superficie esterna del tostapane con un
panno umido. Non utilizzare oggetti appuntiti o detergenti abrasivi per pulire la piastra per panini.
Non immergere il tostapane in acqua e non utilizzare una lavastoviglie per pulire l’apparecchio.
L’apparecchio può essere riposto in posizione verticale per risparmiare spazio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
3 piastre sostituibili – panino, triangolo e griglia
Superfici di cottura facili da pulire
Superfici di cottura antiaderenti
Maniglia termoisolante
Protezione contro il surriscaldamento
Indicatore collegamento all’alimentazione/ pronti a cuocere
Design in acciaio inox
Tensione nominale: 220–240 V~ 50 Hz
Potenza d’ingresso nominale: 700–800 W
IT
USO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Carta da imballaggio e cartone ondulato: consegnarli alla discarica. Imballaggio foglio stagnola, sacchetti PE, elementi plastici:
gettarli nei contenitori per il riciclaggio della plastica.
SMALTIMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi membri dell'Unione Europea
e per altri paesi europei con un sistema di riciclo implementato)
Il simbolo rappresentato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come
rifiuto domestico. Consegnare il prodotto alla struttura specificata per il riciclaggio di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Prevenire impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente riciclando correttamente il
prodotto.
Il riciclaggio contribuisce a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo
prodotto, fare riferimento alle autorità locali, all'organizzazione nazionale di trattamento dei rifiuti o al negozio
dove è stato acquistato il prodotto.
08/05
Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità
elettromagnetica e sicurezza elettrica.
Il produttore si riserva il diritto ad effettuare cambiamenti del testo e dei parametri tecnici.
27
SANDWICHERA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Lea con atención y guarde para un uso futuro!
Advertencia: Las medidas e instrucciones de seguridad incluidas en este manual no cubren todas las
condiciones y situaciones posibles. El usuario debe comprender que el sentido común, la precaución y el
cuidado son factores que no pueden ser incorporados en ningún producto. Por lo tanto, estos factores deben
ser garantizados por el/los usuario(s) que usa(n) y opera(n) este artefacto. No somos responsables por daños
causados durante el envío, por el uso incorrecto, variaciones del voltaje, o modificación o ajuste de cualquier
parte del artefacto.
Para proteger contra riesgo de incendio o descarga eléctrica, debe tomar precauciones básicas mientras utiliza
los artefactos eléctricos, incluso lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ES
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Asegurarse de que el voltaje en su tomacorriente corresponda con el voltaje provisto en la etiqueta del
artefacto y de que el tomacorriente tenga la correspondiente descarga a tierra. El tomacorriente debe
estar instalado de acuerdo con las instrucciones válidas de seguridad.
No haga funcionar la tostadora de sándwiches si el cable está dañado. ¡Todas las reparaciones, incluso los
reemplazos de cable, deben ser realizadas por un taller de reparaciones autorizado! ¡No quite las cubiertas
protectoras del artefacto, riesgo de descarga eléctrica!
Proteja el artefacto del contacto directo con agua u otros líquidos para evitar una potencial descarga
eléctrica.
No deje la tostadora de sándwiches en funcionamiento y sin supervisión.
No se recomienda dejar el cable de la tostadora de sándwiches conectado al tomacorriente sin supervisión.
Desconecte el cable del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. No desenchufe el cable del
tomacorriente tirando del mismo. Desenchufe el cable del tomacorriente sujetando el enchufe.
No utilice la tostadora de sándwiches al aire libre ni en entornos húmedos. No toque el cable ni la tostadora
de sándwiches con las manos mojadas. Riesgo de descarga eléctrica.
¡Es necesaria una supervisión cuidadosa para utilizar la tostadora de sándwiches cerca de los niños!
No permita que el cable toque superficies calientes ni que se ubique sobre bordes afilados.
La temperatura de las superficies cerca del artefacto en funcionamiento puede ser más caliente de lo
normal. Coloque la tostadora de sándwiches lejos de otros objetos para garantizar la libre circulación del
aire necesario para su funcionamiento apropiado.
No toque las planchas de tostar durante o luego de utilizarlas ni las partes calientes del producto horneado
hasta que se enfríe. Toque solo la manija para evitar quemarse.
Las planchas de tostar tienen una superficie anti-adherente que hace que sea más fácil limpiarlas. No
utilice objetos metálicos o duros para limpiar partes externas o internas del artefacto o para manipular el
pan, para evitar dañar la superficie de las planchas de tostar.
No lave las planchas de tostar bajo agua corriente ni las sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
Mantenga la tostadora de sándwiches alejada de las superficies calientes y de fuentes de calor (por
ejemplo, platos calientes).
Utilice el artefacto solo de acuerdo con las instrucciones provistas en este manual. El fabricante no es
responsable por daños causados por el uso inapropiado de este artefacto.
Este artefacto está destinado para uso doméstico y en áreas similares, incluso:
- espacios de cocinas en mercados, oficinas y otros lugares de trabajo
- artefactos utilizados en la industria agrícola
- artefactos utilizados por huéspedes en hoteles, moteles y otras áreas residenciales
- artefactos utilizados en empresas de «bed and breakfast»
Este dispositivo no deberá ser utilizado por personas (incluso niños), cuya incapacidad física, sensorial
o mental o experiencia y habilidades insuficientes impidan el uso seguro del artefacto, a menos que sean
supervisados por una persona responsable de su seguridad o se les haya enseñado respecto al uso del
artefacto. Es fundamental la supervisión de los niños para evitar que jueguen con el artefacto.
¡Superficie caliente!
Do not immerse in water! – ¡No sumerja el producto en agua!
28
DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Superficie de acero inoxidable
Luz indicadora de encendido (roja)
Indicador de listo para cocinar (verde)
Tapa superior
Traba de la tapa
Manija
Trabas con pestillo para cambiar las planchas
Planchas intercambiables para sándwiches
Planchas intercambiables para sándwiches triangulares
Planchas intercambiables para sándwiches
•
•
•
La luz roja de Encendido esta encendida si la tostadora de sándwiches está conectada al tomacorriente.
El indicador verde de listo para cocinar se enciende apenas el artefacto está listo para cocinar.
La traba de la tapa asegura el artefacto al cerrarse.
ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ
1.
2.
3.
4.
5.
Quite el material de empaque y todas las etiquetas del artefacto.
Limpie las planchas de tostar con una toalla húmeda o una esponja.
Desparrame un trozo de manteca o un poco de aceite sobre las planchas de tostar.
Enchufe la tostadora de sándwiches en el tomacorriente, la luz roja de Encendido se encenderá. Apenas se
enciende el indicador verde de listo para cocinar, las planchas de tostar están suficientemente calientes.
El artefacto está listo para preparar sándwiches tostados.
Nota: Cuando utilice la tostadora de sándwiches por primera vez, puede emitir una pequeña cantidad de
humo. Esto es normal ya que las partes internas del producto se están calentando por primera vez.
CÓMO CAMBIAR LAS PLANCHAS DE TOSTAR
1.
2.
Luego de abrir la tostadora de sándwiches, presione las trabas con pestillo para cambiar las planchas,
afloje las planchas y retírelas.
Inserte las planchas intercambiables que desea utilizar empujándolas hasta que hacen clic.
¡No cambie las planchas de tostar mientras hace funcionar el artefacto! ¡El artefacto debe estar frío
y desconectado del tomacorriente!
CÓMO PREPARAR SÁNDWICHES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prepare el relleno para su sándwich. Necesitará dos rebanadas de pan y un relleno apropiado para cada
sándwich.
Para lograr un mejor color dorado, puede esparcir un poco de manteca en la cara del pan que está en
contacto con la plancha de tostar.
Coloque la cara de la rebanada de pan con manteca en la plancha de tostar inferior, inserte el relleno
y cubra con la segunda rebanada de pan con la cara enmantecada hacia arriba. Se puede tostar solamente
un sándwich por vez en una plancha de tostar. Para resultados óptimos, asegúrese de colocar el relleno en
forma correcta entre las rebanadas de pan.
Cierre con cuidado la plancha de tostar sobre el sándwich y cierre completamente la tostadora de
sándwiches.
Abra la tostadora de sándwiches luego de 2 o 3 minutos y controle que el sándwich esté suficientemente
tostado. Si le gustan los sándwiches crujientes y bien tostados, el tiempo de preparación depende del tipo
de pan, de los ingredientes utilizados y de su gusto personal.
No utilice utensilios metálicos para retirar los sándwiches que estén listos. No utilice utensilios de cocina
filosos ya que rayan.
29
ES
7.
Desenchufe el cable del tomacorriente luego de haber terminado de utilizar la tostadora de sándwiches.
Nota: Durante el proceso de tostado, el indicador verde de listo para cocinar se enciende y se apaga
dependiendo de cómo se mantiene la temperatura apropiada de las planchas de tostar.
LIMPIEZA
Desenchufe el cable y permita que la tostadora de sándwiches se enfríe completamente antes de limpiarla.
Utilice un cepillo para quitar las migas quemadas. Limpie la superficie externa de la tostadora de sándwiches
con un paño húmedo. No utilice objetos filosos ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar la tostadora de
sándwiches.
No sumerja la tostadora de sándwiches en agua ni utilizar un lavavajillas para limpiar el artefacto.
El artefacto puede ser almacenado en posición vertical para ahorrar espacio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
3 planchas intercambiables: sándwich, triángulo y parrilla
Superficies de cocción fáciles de limpiar
Superficies de cocción anti-adherentes
Manija aislada contra el calor
Protección contra el sobrecalentamiento
Indicador de conexión/listo para cocinar
Diseño en acero inoxidable
Voltaje nominal: 220–240 V~ 50 Hz
Potencia de entrada nominal: 700–800 W
ES USO Y ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS
Papel para envolver y cartón corrugado: entregar a una chatarrería. Plástico de embalaje, bolsas de polietileno, elementos
plásticos: arrójelos en los recipientes para reciclaje de plásticos.
ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (válido en los países miembros de la Unión Europea
y otros países europeos con un sistema implementado de reciclaje)
El símbolo representado en el producto o en el embalaje significa que el producto no será tratado como desecho
doméstico. Entregue el producto en el sitio específico para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Evite los
efectos negativos en la salud humana y en el medioambiente reciclando apropiadamente su producto.
El reciclaje contribuye a la preservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de
este producto, consulte a su autoridad local, organización de procesamiento de desechos domésticos o en la
tienda donde compró el producto.
Este producto cumple con los requisitos de la directiva de la UE acerca de la compatibilidad
electromagnética y seguridad eléctrica.
Se reservan cambios en el texto y parámetros técnicos.
30
08/05
www.ecg-electro.eu
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
tel.: +420 272 122 111
U Expertu 91
e-mail: [email protected]
250 69 Klíčany
zelená linka: 800 121 120
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
tel.: +421 232 113 410
821 05 Bratislava
e-mail: [email protected]
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer 09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)
CZ
SK
PL
HU
DE
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
ES
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.  Le fournisseur ne peut être tenu responsable des erreurs
d'impression contenues dans le mode d'emploi du produit.  L'importatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel
manuale dell'utente del prodotto.  El importador no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.
© GVS.cz 2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement