Manual 3 - Moderní učitel - Středisko služeb školám Plzeň

Manual 3 - Moderní učitel - Středisko služeb školám Plzeň
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
STŘEDISKO
SLUŽEB
ŠKOLÁM
III. MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
PLZEŇ
1
Projekt MODERNÍ UČITEL | Středisko služeb školám Plzeň
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
III.
2010
Manuál pro práci s vizualizérem .................................................................................... 4
Obsah
III. Manuál pro práci s vizualizérem
3.1
Popis, charakteristika a využití vizualizéru................................................................ 4
3.1.1
Druhy, funkce, parametry..................................................................................... 4
3.2
Vizualizace dat ........................................................................................................... 5
3.3
Digitalizace dat........................................................................................................... 6
3.4
Ovládací prvky vizualizéru ........................................................................................ 6
3.5
Základní přehled parametrů vizualizéru – AVerVision CP300 ............................... 10
3.6
Způsoby a možnosti připojení vizualizéru (typy připojení), propojení s notebookem
.................................................................................................................................. 12
3.6.1
Možnosti připojení vizualizéru (PC, notebook) ................................................. 12
3.6.2
Výstupy vizualizéru: dataprojektor, plátno, interaktivní tabule, TV, display a
monitor ............................................................................................................................ 13
3.6.3
Hardware, software vizualizéru, uvedení v provoz............................................ 13
3.6.4
Detailní ukázka konkrétního propojení s notebookem....................................... 14
3.7
Snímání (zobrazení) předloh - 2D, 3D ..................................................................... 15
3.7.1
Snímání 2D – text, obrázky (scanner) ................................................................ 15
3.7.2
Snímání 3D – statický, pohyblivý (webová kamera) ......................................... 16
3.7.3
Detailní ukázka konkrétního případu snímání předloh ...................................... 16
3.8
Digitalizace dat – ukládání nasnímaných předloh do PC......................................... 18
3.8.1
Princip ukládání.................................................................................................. 18
3.8.2
Snímání 2D předloh – záznam ........................................................................... 19
3.8.3
Snímání 3D předloh – záznam, videozáznam .................................................... 19
3.9
Přídavná zařízení - lightbox, nástavec na mikroskop, osvětlení .............................. 21
2
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.9.1
Význam a použití prosvětlovací desky............................................................... 21
3.9.2
Význam a použití vizualizéru u mikroskopu...................................................... 22
3.10
Osvětlení a správné nasvícení předloh ..................................................................... 22
3.11
Software ................................................................................................................... 24
3.11.1 Přehled software nejčastěji užívaného k vizualizérům ...................................... 24
3.12
Úprava fotografií, videa ........................................................................................... 29
3.13
FAQ - často kladené otázky ..................................................................................... 32
3.14
Slovník pojmů z oblasti audio video ........................................................................ 37
3
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
III. Manuál pro práci s vizualizérem
3.1 Popis, charakteristika a využití vizualizéru
3.1.1 Druhy, funkce, parametry
Vizualizér neboli dokumentová kamera je neocenitelnou a dnes již běžně dostupnou
pomůckou pro moderní výuku. Základní funkce vizualizéru je poměrně jednoduchá. Vybraný
předmět položíte na zvolené místo a snímáte jej digitální kamerou, která je umístěna na
pohyblivém ramenu. Obraz je ihned přenášen dle zapojení na monitor počítače, pomocí
dataprojektoru na promítací plochu, anebo na obě výstupní zařízení zároveň. Kvalita obrazu
odpovídá zpravidla ceně přístroje, zejména tedy kvalitě snímací kamery, a dále závisí na
výstupu či výstupech, kterými je vizualizér vybaven. Máme-li velkou rodinu vizualizérů nějak
rozdělit, pak není třeba chodit nijak daleko. Rozdíly hledejte především v počtu a druzích
vstupů a výstupů, stejně tak je to s uživatelskými funkcemi u jednotlivých modelů či výrobců.
Zcela zásadní vliv na cenu vizualizéru má potom kvalita a parametry digitální kamery, kterou
je dané zařízení vybaveno.
Obr. 1 základní režimy vizualizéru
Co vše můžete s vizualizérem dělat, k čemu jej lze během výuky využít? Vaše možnosti jsou
omezeny jeho parametry a také vaší fantazií. Většina uživatelů hodnotí pouze to, co od
vizualizéru očekávají, tedy výsledný obraz předmětu snímaného digitální kamerou. Aby byl
výsledek zobrazení co nejlepší, jsou vizualizéry vybaveny zabudovanými či odnímatelnými
světly, pomocí kterých lze předmět shora osvětlit nebo zezdola prosvítit. Světla jsou směrová
a nevadí tak přítomným ve výhledu. Vizualizéry mají řadu dalších funkcí, jako např. optický
zoom, automatické ostření, 3D scan, zmrazení obrazu, otáčení obrazu, obrazové paměti,
4
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
funkci positive/negativ a mnoho dalších. Většina uvedených funkcí patří mezi standardní a
jejich dostupnost v konkrétním případě závisí zpravidla na modelu vizualizéru.
Obr. 2 Pohled na vizualizér s dálkovým ovládáním
Fyzické parametry vizualizérů jsou uživatelsky příznivé. Přestože se většinou vizualizér
používá na specializovaných pracovištích a nepřenáší se, nebudete mít žádný problém při
případném mobilním využití. Jeho hmotnost je zpravidla nízká a pohybuje se již od 2 kg.
Výrobci berou v potaz i nutnou skladnost kvůli úspoře místa na pracovišti, řadu modelů tak
lze snadno složit do nenápadné brašny. Obecně jsou vizualizéry konstruovány z odolných
materiálů a při běžném provozu a vhodném používání nehrozí riziko poškození.
3.2 Vizualizace dat
Ve školním prostředí se vizualizér nejčastěji
používá ve spojení s dataprojektorem, protože
cílem uživatele-pedagoga je zobrazit snímaný
předmět na velké ploše tak, aby jej viděli
všichni studenti najednou. Vše, co se nachází
pod kamerou vizualizéru, umí dataprojektor
promítnout ve vynikající kvalitě na projekční
plochu a přiblížit tak všem i opravdu malé
předměty (např. ve spojení s mikroskopem).
Obr. 3 Vizualizace textu s obrázky
z časopisu
5
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.3 Digitalizace dat
Vizualizéry mají dnes běžně možnost připojení k počítači pomocí USB či jiného kabelu,
připojení k počítači však není podmínkou pro fungování přístroje. Připojením k počítači a
použitím příslušného softwaru získáte jedinečné možnosti jako je ukládání snímaných
předmětů nebo nahrávání videa. Kromě využití při prezentacích tedy plní vizualizéry ještě
další funkci, a tou je 3D skener. Zejména proto se vizualizéry používají ve školách k
digitalizaci jakýchkoli předloh od průhledných fólií, přes diarámečky až po nerosty,
matematické modely či jiné učební pomůcky. Možnost pořizovat obrazový záznam se zvukem
oceníte například při časově a finančně náročnějších fyzikálních nebo chemických pokusech,
kdy vše podstatné zobrazíte všem a bezpečnou cestou. Praktická cvičení již samozřejmě
provedete v příslušných podmínkách. Takto digitalizované předměty či videosekvence je poté
možné uložit v různých formátech (např. JPEG nebo PDF) na školní server, kde je možné je
sdílet mezi učiteli, doplňovat do svých prezentací a výukových programů, což vede k vyšší
efektivitě práce a zkvalitnění výuky.
Obr. 4 Předloha
Obr. 5 Využití v chemické laboratoři
3.4 Ovládací prvky vizualizéru
Vizualizér je možné ovládat celkem třemi způsoby, přičemž každý má své výhody a omezení.
Můžete tedy stát přímo u přístroje a ovládat jej pomocí tlačítek, mezi nimiž se vyjímá veliké
kolo slouží k ovládání funkce Zoom. Práce přímo u vizualizéru je výhodná zejména díky
možnosti přímo nastavovat kameru do vhodné pozice a měnit předlohy a objekty podle
6
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
libosti. Další možnost je použití dálkového ovládání, což je ideální pro využití ve výuce, kdy
se často pohybujete z místa na místo. Poslední možností je ovládat určité funkce přes počítač
prostřednictvím softwaru AverVision.
Pro představu zde uvádíme stručný popis jednotlivých funkcí ovládacích prvků.
Obr. 6 Ovládací prvky vizualizéru
1) tlačítko Zapnout / Vypnout
2) indikátor používaného výstupu pro signál
3) otočné kolo pro funkci Zoom (vlevo – zmenšit, vpravo – zvětšit), slouží zároveň jako
čtyřsměrné tlačítko pro navigaci v Menu a úpravu v používaných funkcích
4) tlačítko pro potvrzování výběr / aktivace funkcí v Menu a výběr v režimu Prohlížení
5) funkce Zmrazit obraz zastaví živý obraz na výstupu, další stisknutí funkci deaktivuje
6) zobrazí Menu s nastavením a funkcemi, další stisknutí tlačítka Menu deaktivuje
7
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
7) IR (infračervené) čidlo pro příjem signálu z dálkového ovladače
8) přepínač mezi základními režimy - Snímání / PC / Prohlížení
9) automaticky zaostří na předlohu při stávající hodnotě Zoomu
10) automaticky přizpůsobí a nastaví úroveň vyvážení bílé a rychlost expozice
11) v režimu Snímání uloží jeden snímek v rozlišení 1024x768 px do vnitřní paměti
vizualizéru (max. 80 snímků), vymaže vybraný snímek v režimu Prohlížení
Obr. 7 Dálkové ovládání
1) laserové ukazovátko
2) otočné kolo pro funkci Zoom (vlevo – zmenšit, vpravo – zvětšit), slouží zároveň jako
čtyřsměrné tlačítko pro navigaci v Menu a úpravu v používaných funkcích
3) automaticky zaostří na předlohu při stávající hodnotě Zoomu
8
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
4) zobrazí Menu s nastavením a funkcemi, další stisknutí tlačítka Menu deaktivuje
5) automaticky přizpůsobí a nastaví úroveň vyvážení bílé a rychlost expozice
6) funkce Zmrazit obraz zastaví živý obraz na výstupu, další stisknutí funkci deaktivuje
7) přepíná zobrazení do režimu BW (černobíle), Negativu a Barevně, funguje pouze
v režimu Snímání a Prohlížení
8) zapíná / vypíná funkce AverBox (zobrazí do obrazu rám, kterému je možné nastavit
velikost, barvu a ve třech stupních průhlednost) nebo AverVisor (přikryje obraz
vrstvou se dvěma stupni průhlednosti a možností posuvu pomocí směrových šipek
9) zapíná / vypíná funkci Rozdělit obrazovku, která v jedné části promítá živý obraz,
zatímco na druhé je možné zobrazit náhled vybraného uloženého snímku z vnitřní
paměti (detailní nastavení je možné změnit v Menu, práci s náhledy a orientaci snímků
přímo při aktivované funkci
10) tlačítko Zapnout / Vypnout
11) tlačítko pro potvrzování výběr / aktivace funkcí v Menu a výběr v režimu Prohlížení
12) přepínač mezi základními režimy - Snímání / PC / Prohlížení
13) v režimu Snímání uloží jeden snímek v rozlišení 1024x768 px do vnitřní paměti
vizualizéru (max. 80 snímků), vymaže vybraný snímek v režimu Prohlížení
14) otočí obraz o 180°, funguje pouze v režimu Snímání
15) zobrazí nabídku funkce Časovač; možnost nastavení času, při spuštěném odpočtu je
možné zvolit pauzu a posléze pokračovat, popřípadě skončit
16) aplikuje a přepíná mezi až třemi nastavenými uživatelskými profily, pro nastavení
profilů vyberte v Menu položku Funkce a poté Uložení
17) zapíná / vypíná funkci Obraz v obraze, v menším obraze je zobrazen náhled snímku
z paměti vizualizéru (pomocí šipek je možné snímky listovat, v Menu je možné zvolit
roh pro zobrazení náhledového okna)
9
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.5 Základní přehled parametrů vizualizéru – AVerVision CP300
Obr. 8 Základní přehled parametrů
Video
obrazový senzor
1/2” CMOS
celkový počet pixelů
3.2 mil. pixelů
rozlišení na výstupu
WXGA (1280 x 720)
objektiv
fl = 9,6mm
zoom
16x (2x AVERzoom™ + 8x digitální zoom)
frekvence snímků
24 snímků za sekundu (max.)
ostření
automatické / manuální přes OSD
oblast snímání
A4 (300 x 225 mm)
Funkce
otočení obrazu
hlava kamery otočná 0°/ +90°/-90°
vestavená paměť
max. 80 obrázků (1024 x 768)
menu
čeština
efekty
barevný / ČB / negativ / zrcadlový / obrácený /
zmrazení
expozice (vyvážení bílé / blikání /
automaticky / manuální
noční zobrazení)
AverPresenter (prezentační nástroje)
funkce (AVerVisor a AVerBox)
10
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
dělený obraz
2010
horizontálně a vertikálně
funkce Picture-in-Picture (obraz v obraze) možnost výběru umístění PIP na obrazovce
režim obrazu
text / grafika / vysoká frekvence
snímání nepohyblivého obrazu
jednorázově / průběžně (nastavitelný interval)
profily
možnost uložení 3 profilů
časovač
ano
filtr kmitočtu
2 úrovně (50 Hz / 60 Hz)
dálkové ovládání
ano (vestavěné laserové ukazovátko)
Vstupy a výstupy
DVI-I výstup
ano
VGA vstup / výstup
ano (15-Pin D-sub)
S-Video, kompozitní video výstup
ano (NTSC nebo PAL)
RS-232 port
ano (S-Video/RS-232 kabel-adaptér)
USB 2.0 port
ano (USB kamera / stažení obrázků do PC)
Světlo
světelný zdroj
zabudovaný LED modul
laserové vymezení polohy
4 laserové diody vymezují zobrazovací oblast
Ostatní
rozměry
provozní: 160 x 170 x 450 mm
ve složeném stavu: 287,4 x 232,5 x 61 mm
hmotnost
netto 2,4 kg
zdroj napájení
AC/DC 100-240 V ~ 4A, 50-60 Hz
záruka
3 roky – viz vymezení v návodu k obsluze
certifikace
FCC, CE
Systémové požadavky
Windows®
2000 (SP4), XP (SP2), Vista (32 bit nebo 64 bit)
Macintosh®
OS 10.3 (Panther), 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard)
11
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.6 Způsoby a možnosti připojení vizualizéru (typy připojení),
propojení s notebookem
3.6.1 Možnosti připojení vizualizéru (PC, notebook)
Standardní vizualizér je možné připojit ke vstupním i výstupním zařízením. Konkrétní
možnosti závisí na výbavě vašeho zařízení, přičemž zpravidla spolu s cenou vizualizéru roste
kvalita obrazu, jeho možnosti připojení a také počet uživatelských funkcí. Vstupním
zařízením může být v zásadě váš počítač nebo
notebook. Možnosti vizualizéru jsou přehledně
zobrazeny na přiloženém schématu. Je nutné
zdůraznit, že počítač není nutnou součástí pro práci
s vizualizérem. Jeho použití vám ovšem přináší
široké možnosti softwaru přímo spolupracující
s vizualizérem.
Právě
tak
je
možné
snadno
digitalizovat předlohy, vytvářet videosekvence a tyto
objekty dále upravovat a zpracovávat.
Obr. 9 Schéma zapojení vizualizéru
Potřebujete následující kabely, konkrétně 2x VGA kabel a 1x
USB. Předpokládá se, že máte počítač / notebook připojený do
elektrické sítě. Nejprve vezměte jeden VGA kabel a zapojte jej
do počítače / notebooku. Druhý konec kabelu zapojte do
vizualizéru do zásuvky s označením VGA-in (tj. signál
přicházející z počítače do vizualizéru). Vezměte druhý VGA
Obr. 10 VGA kabely
kabel a zapojte jej do dataprojektoru. Druhý konec kabelu patří do vizualizéru do zásuvky
označené VGA-out (tj. signál vysílaný do projektoru). Dále vezmeme USB kabel a zapojíme
jej do příslušného konektoru na vizualizéru. Opačný konec kabelu připojíme k počítači.
Malou útěchou pro vás je fakt, že díky velmi odlišnému tvaru koncovek jednotlivých druhů
kabelů nemáte příliš šancí se zmýlit. Přesto, kabely se nepokoušejte zapojovat silou.
12
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.6.2 Výstupy vizualizéru: dataprojektor, plátno, interaktivní tabule, TV,
display a monitor
Výstupním
zobrazovací
zařízením
zařízení,
může
být
tedy
libovolné
například
dataprojektor, velkoplošná obrazovka, monitor
počítače apod. Výsledný obraz je výrazně
ovlivněn právě použitým typem výstupu. Můžete
se setkat s vizualizérem, který je propojen se
zobrazovacím zařízením pomocí video výstupu, Obr. 11 Schéma pro možnosti připojení TV
jímž je například S-video nebo kompozitní
konektor. Kvalitnějším výstupem vizualizérů je však bezesporu běžný počítačový RGBhv
signál a digitální signál DVI, pomocí kterých přenesete perfektní obraz na LCD monitor nebo
do dataprojektoru. Mnohé vizualizéry dokážou kvalitu výstupu přizpůsobovat dle potřeby a
dosahovat tak vždy optimální kvality obrazu.
3.6.3 Hardware, software vizualizéru, uvedení v provoz
Mezi hardware vizualizéru můžeme zařadit vše, co obsahuje krabice se zařízením při
rozbalení. Mimo samotný vizualizér je běžnou součástí dálkový ovladač včetně baterií,
napájecí adaptér a kabel, brašna, CD se softwarem, uživatelskou příručku a záruční list. Jako
příslušenství máte k dispozici řadu různých propojovacích kabelů (zde S-Video/ RS-232
kabel-adaptér, VGA kabel, S-Video kabel, USB kabel a RCA kabel) a antireflexní fólii.
Volitelné příslušenství zahrnuje adaptér pro připojení k optice mikroskopu a podsvětlovací
desku (tzv. lightbox).
13
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Obr. 12 Kompletní balení včetně příslušenství
3.6.4 Detailní ukázka konkrétního propojení s notebookem
Zapojení do funkčního celku je pro zkušeného uživatele otázkou několika desítek sekund.
Základem je zorientovat se v jednotlivých kabelech a poté je správně připojit, popřípadě
použitá zařízení zprovoznit. Ve standardním případě je vizualizér jakýmsi uzlem mezi
počítačem a dataprojektorem či jiným výstupním zařízením. Na schématu je též patrné
zapojení a použitý typ kabeláže.
Obr. 13 Propojení s počítačem 1
14
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Obr. 14 Propojení s počítačem 2
3.7 Snímání (zobrazení) předloh - 2D, 3D
3.7.1 Snímání 2D – text, obrázky (scanner)
Ploché předlohy jako jsou třeba knihy, obrázky
nebo průsvitné fólie jsou ideální pro použití
s vizualizérem, který je okamžitě přenese do
dataprojektoru anebo vám umožní vše digitalizovat
a uložit do počítače. Pro dosažení kvalitního obrazu
je
třeba
pracovat
ve
vhodných
světelných
podmínkách, případně si pomoci přisvětlením, které
bývá součástí většiny vizualizérů. Máte-li ve vašem
archivu starší fotografie nebo dokonce diapozitivy,
je vizualizér perfektním nástrojem pro uchování
obsahu v digitální podobě. Stejně tak vám dokáže
Obr. 15 Snímání předlohy s textem
vizualizér prostřednictvím podsvětlovací desky
převést negativ na pozitiv, takže ani tyto materiály nejsou k zahození. Vložit předlohu, počkat
na zaostření, uložit. Uložený soubor ve vašem počítači již čeká na eventuální zpracování a
využití.
15
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.7.2 Snímání 3D – statický, pohyblivý (webová kamera)
Práce s prostorovými objekty řadí vizualizéry nad starší
zařízení, se kterými jste se jistě setkali – meotary,
epidiaskopy a další. Na rozdíl od předchůdců snímáme
samotné předměty, nikoliv jejich obrázky. Tyto obrázky
naopak můžete sami bez potíží vytvářet. Vizualizér však
Obr. 16 Snímání 3D předlohy
není jen nepohyblivý skener plochých i prostorových
objektů. Díky digitální kameře umístěné na pohyblivém
rameni máte možnost zobrazit předměty z různých stran, úhlů, přiblížit detaily a oživit tak
svůj vlastní výklad. Můžete samozřejmě pohybovat s celým přístrojem, jak jen vám to dovolí
podmínky na pracovišti. Hovoříme-li u vizualizéru o digitální kameře na pohyblivém rameni,
můžete tedy využít všech možností a použít jej při vyučování právě jako kameru pro záznam
například skupinové práce nebo jiných činností. Dokonce je možné vizualizér využít jako
webovou kameru, ideálně ve spojení s libovolným komunikačním software jako např. Skype
nebo Microsoft Windows Messenger.
3.7.3 Detailní ukázka konkrétního případu snímání předloh
K samotné práci s vizualizérem patří i schopnost jej přinést a zapojit. Nebojte se, nejedná se o
nic těžkého. Jak vidíte na následující sérii obrázků, připojení s notebookem je velice snadné.
Pokud máte k dispozici stolní počítač, je třeba pouze dát pozor na VGA vstupy a výstupy.
Obr. 17 Rozbalování a zapojení vizualizéru
16
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Obr. 18 Rozbalování a zapojení vizualizéru
Jakmile máte vizualizér zapojený, je na čase vyzkoušet si jeho možnosti v praxi. Ideální je
začít třeba s libovolnou textovou předlohou. Budeme postupovat v krocích, pro tentokrát se
obejdeme bez počítače (připomínáme, že počítač je sice vhodným, ale nikoliv nutným
doplňkem pro práci s vizualizérem).
1) Provedeme kontrolu. Vizualizér by měl být samozřejmě zapojen do elektrické sítě, efektní
ukázku jistě obohatíme připojením dataprojektoru pomocí VGA kabelu do konektoru
VGA-out (tzn. vizualizér odesílá signál pryč, konkrétně do dataprojektoru).
2) Máte-li vše řádně připojené, zapněte vizualizér i dataprojektor. K dispozici budou pouze
režimy Snímání a Prohlížení (počítač není připojený).
3) Nastavte režim snímání a na obraze z dataprojektoru byste měli vidět výstup z vizualizéru.
Pokud se nic nezobrazuje, něco není v pořádku. Zkontrolujte zejména správnost zapojení
VGA kabelu, popřípadě také zkontrolujte dataprojektor, zdali řádně vyhledává jednotlivé
zdroje videosignálu.
4) Jakmile se vám podaří zobrazit obraz prostřednictvím dataprojektoru, zaostřete jej pro
optimální kvalitu obrazu (kvalitu projekce ovlivníme pouze přímo u dataprojektoru).
5) Máme zapojeno, spuštěno i nastaveno, takže přistoupíme k samotnému snímání. Umístěte
vaši textovou předlohu (kniha, časopis atd.) pod kameru vizualizéru a sledujte projekci,
jak vaše předloha vypadá na výstupu. Můžete si vše naaranžovat tak, aby se vám
pracovalo co nejlépe.
17
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
6) Nyní přichází nejdůležitější bod, a tím je test funkcí společně s jejich využitím. Neváhejte,
vezměte si do ruky dálkový ovladač (nezapomeneme zkontrolovat přítomnost funkčních
baterií) a zkoušejte společně s manuálem, jak se která funkce chová. Zamyslete se též nad
možným využitím jednotlivých funkcí ve vaší praxi. Určitě si vyzkoušejte uložení snímků
do paměti vizualizéru tlačítkem CAP/DEL. Předlohu je možné samozřejmě kdykoliv
vyměnit za jinou.
7) Jakmile nabudete trochu jistoty v orientaci mezi funkcemi vizualizéru, postoupíme dále a
připojíme počítač. Nebojte se, je to otázka dvou kabelů (VGA a USB). VGA kabel
vedoucí z počítače musí končit v konektoru označeném VGA-in.
8) Máte-li zapojeno, nainstalujte si software AverVision a spusťte jej. Vizualizér přepněte do
režimu PC a na obrazu z dataprojektoru byste měli vidět stejný obraz jako na displeji
vašeho počítače. V tomto okamžiku signál z počítače pouze prochází skrze vizualizér do
dataprojektoru.
9) Přepneme-li se zpět do režimu Snímání, software v počítači nám umožní ovládat celou
řadu funkcí a různě upravovat výslednou podobu obrazu. Podmínkou pro ovládání
vizualizéru pomocí počítače je připojený USB kabel a nainstalovaný software.
10) Po otestování možností softwaru můžete počítač klidně odpojit a konečně přepnout do
režimu Prohlížení, kdy budete mít možnost shlédnout vámi uložené snímky nebo
videosekvence. Doporučujeme s funkcemi a efekty experimentovat a získat tak základní
povědomí o tom, jak je která funkce dostupná a užitečná pro určité příležitosti.
Splnění těchto deseti jednoduchých bodů je zárukou, že se s vizualizérem rychle sžijete a
budete jej vnímat jako moderní školní pomůcku s širokými možnostmi využití.
3.8 Digitalizace dat – ukládání nasnímaných předloh do PC
3.8.1 Princip ukládání
18
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Pokud pracujte běžně s počítačem a digitálním fotoaparátem,
nebude pro vás ukládání problém. Vizualizér plní funkci snímače a
na základě nastavení ukládá statický či dynamický záznam
k dalšímu využití či zpracování. Standardně bývají vizualizéry
vybaveny stejně jako fotoaparáty nebo kamery tzv. vnitřní pamětí,
což je místo, kam můžete ukládat omezené množství dat bez
Obr. 19 Ukládání snímků
přítomnosti jakéhokoliv externího média (např. paměťová karta,
flashdisk). Vnitřní paměť je místo, kam si vizualizér ukládá data v digitální podobě bez
přítomnosti externího úložiště. Takové místo si lze snadno představit jako vestavěný flashdisk
s různou kapacitou. Samozřejmě je vizualizér vybavený tak, aby bylo možné připojit vlastní
datové úložiště, v ideálním případě přenosné. V případě použití paměťových karet je třeba
správně je vložit do zabudovaného slotu (otvor pro paměťové karty) a můžete okamžitě začít
pracovat. Paměťovou kartu můžete kdykoliv načíst ve vašem počítači (podmíněno přítomností
odpovídajícího hardwaru) a data zpracovat. Další možností je přímé připojení vizualizéru
k počítači, nejčastěji pomocí USB kabelu. Pomocí softwaru pak získáte přístup k mnoha
dalším funkcím a možnosti okamžitého zpracování snímaných materiálů, a to včetně přímé
publikace v různých formátech. Také máte možnost po připojení k počítači otevřít vnitřní
paměť vizualizéru a pracovat s uloženými objekty.
3.8.2 Snímání 2D předloh – záznam
Na základě předcházejících informací a vašich možností si můžete vybrat, jakou metodu
zvolíte pro práci. Ideální je mít vizualizér připojený k počítači, neboť software vám dokáže
mnohdy výrazně usnadnit práci. Jako příklad si můžeme uvést možnost uložení několika
stránek do jednoho PDF souboru. Při použití ve škole takto můžete snadno digitalizovat svoje
skripta, publikace, mapy, nákresy, výtvarná díla a podobně.
3.8.3 Snímání 3D předloh – záznam, videozáznam
Jak jistě víte, záznam videa je v dnešní době poměrně běžná věc. Umožnila to situace na trhu,
kdy má každý možnost pořídit si dostatečně vybavenou videokameru za cenu lehce
19
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
přesahující cenu digitálního fotoaparátu. Jen připomeneme, že digitální fotoaparát také běžně
umožňuje pořizování videosekvencí. Od (digitální) videokamery se liší v tomto ohledu
zejména ergonomicky, nikoliv technologicky, a to s ohledem na hlavní cíl využití. Tím
rozumíme fakt, že fotoaparát je určený hlavně k pořizování fotografií a kamera k pohodlnému
a efektivnímu záznamu videa. Vše kromě hlavní funkce je vedlejší a pouze rozšiřuje možnosti
zařízení. Stejně tak je tomu i u vizualizéru v otázce pořizování videosekvencí.
Jak již bylo řečeno, práce s pohyblivou digitální kamerou přináší obrovský potenciál možností
a variant využití. Chcete-li přiblížit funkčnost vizualizéru při běžném statickém záznamu,
funguje digitální kamera jako fotoaparát, který je vybavený vynikající optikou (navíc často
s funkcí automatického zaostřování, tzv. auto-focus) a může být připojený přímo k počítači.
Pohyblivé rameno vám usnadní práci tak, že nemusíte zařízení držet a neřešíte tedy problém
se stabilizací obrazu. Umístíte předmět do vhodné pozice a polohy vůči digitální kameře a
můžete začít pořizovat jednotlivé snímky. Během procesu je vhodně s ohledem na kvalitu
výsledných snímků pracovat v ideálních světelných podmínkách, popřípadě využít
přídavného LED osvětlení či jiného zdroje světla. Pro vytvoření opravdu kvalitních záznamů
zkuste předmět nasnímat vícekrát a z různých úhlů.
Doposud jsme se zabývali pouze statickými snímky, ovšem vizualizér přináší možnost
pořizování videosekvencí, a to v poměrně vysoké kvalitě. Přidáme-li ještě možnost záznamu
zvuku, dostáváme se o několik kroků dále. Pro přiblížení, obdobnou funkci opět nalezneme u
digitálních fotoaparátů, avšak kvalita záznamu ne vždy splní očekávání. Takže k čemu je
takový videozáznam pomocí vizualizéru vlastně dobrý? Představte si například situaci, kdy
chcete studentům předvést efektní chemickou reakci. Ano, takovou ukázku můžete provést
v laboratoři, ale co když je příprava příliš zdlouhavá, nákladná anebo reakce nebezpečná?
V tuto chvíli nastupuje na scénu vizualizér a vy máte možnost si takovéto zpestření výuky
připravit dopředu a používat jej úspěšně i v budoucnu. Postup je jako vždy jednoduchý.
V laboratoři si vše připravíte, vizualizér nastavíte do vhodné pozice, spustíte záznam a
iniciujete reakci. Výsledný záznam si můžete v počítači ihned přehrát, velmi snadno sestříhat
a eventuelně jej i nasdílet svým kolegům. Stejným způsobem lze samozřejmě zaznamenat
pokusy v jiných předmětech jako je fyzika, biologie (zejména zde se přímo nabízí použít
vizualizér spolu s mikroskopem) a podobně.
20
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Vizualizér využijete ale i jinak než pouhým snímáním děje pod kamerou. Díky pohyblivému
ramenu a otočné hlavě máte možnost digitální kameru namířit i do prostoru a pořizovat tak
záznamy podobně jako s běžnou kamerou na stativu. Příkladem budiž záznam různé pracovní
činnosti při hodině, skupinové práce ve třídě, ukázek konstrukcí při geometrii nebo
individuálního tréninku osobního projevu. Využití je prakticky omezeno pouze vaší fantazií.
3.9 Přídavná zařízení - lightbox, nástavec na mikroskop,
osvětlení
3.9.1 Význam a použití prosvětlovací desky
Podsvětlovací deska neboli lightbox patří sice
mezi volitelné příslušenství (tzn. není součástí
balení, ale je možné je dokoupit), nicméně je pro
mnohé
uživatele
nepostradatelnou
součástí
kompletu díky svým jedinečným vlastnostem.
Jedná se o speciální podložku se zabudovaným
zdrojem světla, která se zpravidla připojuje přímo
do vizualizéru a je skrze něj i napájena. Na svítící
Obr. 20 Prosvětlovací deska
desce by nebylo asi nic zvláštního, pokud
nenajdeme vhodné využití. V našem případě můžeme tento doplněk přirovnat k ploše
známého meotaru, kde je taktéž zdroj světla, které posléze prochází skrze průsvitné fólie.
V tomto ohledu je funkce prosvětlovací desky stejná. Aby však bylo možné dosáhnout
univerzálního použití, je deska vyrobena tak, že emituje intenzivní světlo a je zároveň
vybavena antireflexním povrchem pro zamezení odrazů. Proto je vizualizér schopen díky
prosvětlovací desce zobrazit kromě běžných průsvitných fólií například i diapozitiv nebo
dokonce převést obrázek z negativu do standardní podoby (pozitiv). Využití vizualizéru s
prosvětlovací deskou a přídavným osvětlením zaručuje bezproblémový provoz prakticky
v jakýchkoliv světelných podmínkách.
21
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.9.2 Význam a použití vizualizéru u mikroskopu
Použití vizualizéru spolu s mikroskopem přináší obrovskou
výhodu při výuce i přípravě různých materiálů. Zjednodušeně
řečeno jde o to, že zobrazíte do počítače nebo rovnou na
projekční plochu vše, co je pozorováno mikroskopem. Při výuce
odpadá
zdlouhavé
individuální
prohlížení
preparátů,
Obr. 22 Adaptér na
zaostřování, korekce a podobně. Všichni mohou sledovat přímo
mikroskop
na projekční ploše to, co je podstatné a vy se můžete
soustředit na detaily, případně řídit diskusi k tématu.
Stejně efektivně můžete pořídit záznamy preparátů a
vzorků do své vlastní databáze v počítači a studentům
či posluchačům předvést perfektní výsledek vaší
práce. Toto vše je zásluha nenápadného doplňku, který
zajišťuje napojení digitální kamery vizualizéru na
optiku mikroskopu. Jedná se konkrétně o malý tubus,
Obr. 21 Připojení vizualizéru k
který nastaví hlavu kamery přesně tak, aby byl obraz
mikroskopu
ideální. Automatické zaostření se pak již postará o
kvalitní výslednou podobu výstupu.
3.10 Osvětlení a správné nasvícení předloh
V případě, kdy chcete dosáhnout opravdu kvalitního záznamu
nebo videozáznamu, patří světelné podmínky a samotná práce
se světlem k těm nejdůležitějším prvkům. Sami dobře víte, že
nedostatek světla dokáže značně znepříjemnit práci. Může se
jednat třeba o čtení a psaní, kde špatné světelné podmínky Obr. 23 Přídavné světlo
nadměrně namáhají zrak a při dlouhodobém působení mohou
22
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
zhoršovat jeho kvalitu. Nepříjemný je ale i přebytek světla. Zjednodušeně řečeno, přebytek i
nedostatek světla vás připraví o detaily a také barevné informace obrazu, obě varianty
v odlišném podání. Vrátíme se ale k vizualizéru. Digitální kamera je jako oko, takže je
vhodné pracovat za optimálních podmínek, popřípadě optimálních podmínek pomocí
příslušenství a dalších doplňků dosáhnout.
Nejdůležitější je vybrat vhodné místo, kde budete záznam pořizovat. Na nevhodném podkladu
mohou zaniknout detaily nebo se může (v případě reflexního povrchu) světlo odrážet přímo
do kamery. Přisvětlení dodávané společně s vizualizérem vám pomůže v situaci, kdy je
intenzita okolního světla příliš nízká na to, aby vznikl kvalitní a ostrý obraz. Spolu s možností
nastavení jednotlivých parametrů a digitální korekce dosáhnete slušného výsledku v naprosté
většině případů. Jakmile získáte několik zkušeností s prací s vizualizérem, nebude vám činit
různé prostředí a světelné podmínky žádné výrazné potíže.
V případě výstupu obrazu pomocí dataprojektoru
je také třeba mít se na pozoru před negativními
vlivy. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy se
tzv.
parazitní
světlo
snadno
postará
o
znehodnocení celé projekce. Parazitní světlo
spojujeme nejčastěji s vlivem Slunce (obecně se
Obr. 24 Přídavné osvětlení vizualizéru
jedná o zdroj světla, který náhodně osvětluje
blízké
prostory
a
může
být
příčinou
nepříjemného světelného rušení), a pokud nepoužijeme v promítací místnosti vhodné
zatemnění, máme v případě slunečného počasí a nevhodné orientace místnosti vůči Slunci
problém. Stručně řečeno, ani ten nejsilnější dataprojektor vám nevytvoří perfektní obraz na
stěně přímo osvícené slunečními paprsky. Technická poznámka na okraj – v přítomnosti
přímého slunečního světla můžete mít potíže s dálkovými ovladači fungujícími na principu IR
(infračerveného záření).
23
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.11 Software
3.11.1 Přehled software nejčastěji užívaného k vizualizérům
K vizualizérům značky AVerMedia dostáváte automaticky software AVerVision a také
nástroj AVer +. Rozdíl mezi nimi je zejména v nabídce funkcí a účelu, za jakým produkty
vznikly.
Program AVerVision je zaměřený na uživatele vizualizéru, takže v první řadě nabízí ovládání
mnoha funkcí přímo z pěkně zpracovaného menu. Dále objevíte mnoho drobných nastavení a
mocných nástrojů, jako třeba zaznamenávání videa nebo jednotlivých snímků. Tím ale
AVerVision nekončí. Máte též k dispozici náhledové okno, ve kterém můžete sledovat vše, co
vidí kamera vizualizéru. Zvládnete tak reagovat na změny, ačkoliv zrovna sedíte u počítače.
Ve spojení s interaktivní tabulí jistě oceníte
anotační nástroje pro možnost rychlého zvýraznění
nebo popisu libovolných výukových materiálů.
Pracujete-li s interaktivní tabulí jakékoliv značky,
nebudete zde mít sebemenší potíže. Nyní se
podíváme na aplikaci AVer +, která byla vytvořena
za jiným účelem.
Software Aver + nabízí širokou škálu užitečných
Obr. 25 Software AVer +
funkcí a objektově orientovaných nástrojů pro
vytváření kreativních prezentací. Učitelé mohou využít obrázky z vizualizéru, libovolný
obsah z internetu nebo počítače k vytvoření poutavých výukových materiálů a sdílet tyto
učební materiály v reálném čase.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohou učitelé kopírovat, zaznamenávat, tvořit
skupiny, komentovat a organizovat obrázky nebo celý obsah v neomezeném počtu pracovních
listů (stránek), které mohou být přístupné elegantně pomocí integrovaného prohlížeče stránek.
Chcete-li oživit prezentaci, jsou učitelé schopni jednoduše přidat zvuk a hypertextové odkazy,
aby byl obsah ještě více informativní a studenti rychleji pronikli k tématu.
24
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Kromě toho může být také prezentace současně
zaznamenávána nebo sdílena prostřednictvím místní
sítě (LAN). Obrazovku s prezentací či materiály lze
snadno sdílet mezi jednotlivými počítači a jejich
uživateli. Software Aver + je ideálním nástrojem,
který dokáže pomoci učitelům oživit výuku.
Uživatelsky příznivé rozhraní
Obr. 26 Multimediální výukové
materiály
Intuitivní uživatelské rozhraní Aver + je navrženo tak, aby učitel nebyl nucen číst manuál
před použitím softwaru. Komplexní ikony nástrojové lišty a bublinová nápověda pomáhají při
navigaci a snadno se zapamatují. Nabídkové menu se objeví jen v případě potřeby a poskytuje
tak uživateli větší prostor k práci.
Anotační nástroje
Program je vybaven širokou škálou nástrojů, pomocí kterých budete moci
přidat své prezentaci na bezprostřednosti a důrazu. Ovládání je velmi
intuitivní a jednoduché, takže naučit se pracovat s těmito nástroji je
otázka několika málo minut.
Obr. 27 Anotační
nástroje
Vizualizace ovládacího panelu
Stačí kliknout na ikonu vizualizace na panelu nástrojů a máte možnost
vzdáleného přístupu k funkcím vizualizéru pomocí softwaru Aver +.
Můžete pracovat s funkcí Zoom, spravovat živý obraz, sdílet jej přímo přes
LAN a třeba si zaznamenávat své anotace v horní části obrazu z vizualizéru.
Obr. 28
Ovládací panel
25
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Živý obraz a audio záznam
Díky funkci video / audio záznamu si můžete připravit mnoho osvěžujícího
materiálu do výuky, anebo využít tyto možnosti přímo ve třídě. Studenti mají
rádi intuitivní učení, tak proč jim nevyjít vstříc pomocí moderní techniky?
Dovolte jim učit se prostřednictvím vlastních zkušeností z vyučovacích
hodin. Záznam jejich činnosti můžete mít k dispozici jak vy, tak studenti.
Kdykoliv se k němu můžete vrátit a osvěžit si tak paměť.
Obr. 29 Živý obraz
a záznam
Síťové funkce
Aver + je vstupní branou k zásobě učebních materiálů, navíc díky běžně
používané síti LAN dostupnou v reálném čase. Celá škola (učitelé nebo i studenti) má tedy
možnost sdílet a používat tyto informace v jednotlivých hodinách.
To zvyšuje interakci mezi učitelem a žákem na úroveň, které byste
jinak těžko dosáhli běžnými prostředky. Učitelé mohou samozřejmě
sdílet přes LAN i obsah vytvořený pomocí softwaru Aver +.
Automatický záznam
Tato funkce vám umožňuje pořizovat snímky průběžně během
vyučování ve vybraných časových intervalech. Aktivování funkce
Automatický záznam vám umožní zachytit rozmezí celkem 72
Obr. 30 Automatický
záznam
hodin s nastavitelným intervalem záznamu až 5 až 600 sekund. Navíc si můžete
nastavit parametry adresáře pro ukládání souborů.
Záznam celé obrazovky a záznam výřezu obrazu
Díky této funkci lze nejen snímat celý obraz, ale hlavně jakoukoliv jeho část
(vybranou oblast). Vybraný výřez je uložen do schránky tak, jak jste zvyklí
z jiných aplikací, takže jej snadno vložíte na
Obr. 31 Záznam obrazovky, výřez obrazu
26
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
libovolné místo na stránce nebo v dokumentu. Zkopírovaný obrázek lze využít i v dalších
aplikacích pracujících se schránkou jako jsou Malování (angl. MS Paint), PowerPoint, Word
nebo Excel.
Rozdělení obrazovky
Učitel má díky této funkci možnost flexibilně využít
pracovní prostor na obrazovce tak, že ji rozdělí do několika
sekcí (max. 6). Tím umožňuje studentům například
porovnávat i rozlišovat různý text, obrázky a další
materiály. Je také ideální pro výuku početních úkonů díky
zřetelně zobrazeným vztahům mezi čísly na jedné ploše.
Obr. 32 Rozdělení obrazovky
Předveďte svým studentům příklady, které ocení v
každodenním životě. Limitujícím faktorem této funkce je pouze vaše fantazie.
Transparentní režim
Transparentní režim neboli režim průhlednosti dává
učitelům možnost vytvářet a používat aplikace na počítači
spolu s užitečnými nástroji z nabídky aplikace Aver +.
Učitelé proto mohou snadno využívat a integrovat různé
zdroje digitálního obsahu výuky pro třídu.
Obr. 33 Transparentní režim
Spolupráce s interaktivní tabulí
Software Aver + je také kompatibilní se všemi druhy
interaktivních tabulí, takže nebudete mít potíže s jeho
používáním v moderních učebnách. Zjednodušeně řečeno,
interaktivní tabule jsou a vizualizér jsou dva nezávislé
systémy, které mohou za správných podmínek využívány
dohromady.
Obr. 34 Interaktivní tabule
27
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
DocCam TWAIN
Pomocí ovladače TWAIN snadno proměníte vizualizér ve skener nebo tiskárnu. Můžete tak
například nastavit jas, otočení obrazu a další parametry, které používáte při tisku obrázků.
Aby bylo možné digitalizovat obraz pomocí rozhraní
DocCam TWAIN v softwaru, který podporuje načítání
obrázků ze zařízení jako skener nebo tiskárna, musí být
v počítači nainstalovaný software AverVision a vizualizér
musí
být
připojený
pomocí
USB
kabelu
k počítači.
V softwaru vyberte (nejčastěji v záložce Soubor) jako zdroj
Obr. 35 Rozhraní TWAIN
zařízení TWAIN právě AverVision DocCam TWAIN. Poté
znovu otevřete nabídku Soubor a zkuste naimportovat nebo
načíst obrázek do programu. Měl by se spustit AverVision DocCam TWAIN. Podrobné
postupy pro importování / načítání obrázků ze zařízení TWAIN viz nápověda k příslušnému
programu.
Specifikace
Windows
-
Windows XP
•
Intel Pentium III 1 GHz nebo vyšší x86 procesor (Intel Core 2 Duo 1.66GHz doporučeno)
•
paměť: 512 MB RAM (1 GB doporučeno)
•
pevný disk: 100 MB volného místa na pevném disku na základní instalaci (bez obsahu v
galerii)
-
Windows Vista
•
Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší x86 procesor (Intel Core 2 Duo 1.66GHz doporučeno)
•
paměť: 1 GB RAM (2 GB doporučeno)
•
pevný disk: 100 MB volného místa na pevném disku na základní instalaci (bez obsahu v
galerii)
-
Windows 7
•
Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší x86 procesor (Intel Core 2 Duo 1.66GHz doporučeno)
•
paměť: 1 GB RAM (2 GB doporučeno)
28
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
•
2010
pevný disk: 100 MB volného místa na pevném disku na základní instalaci (bez obsahu v
galerii)
MAC
•
Mac OS X 10.4 a novější
•
1GHz procesor G4 nebo Intel Core Duo 1,83 GHz nebo vyšší x86 procesor (Intel Core 2
Duo 2,0 GHz doporučeno)
•
paměť: 1 GB RAM (2 GB doporučeno)
•
pevný disk: 100 MB volného místa na pevném disku na základní instalaci (bez obsahu v
galerii)
Bonjour
„Bonjour“ je síťová technologie od firmy Apple, která umožňuje propojení mezi počítači bez
nutnosti konfigurace (kromě případné konfigurace firewallu). Protokol Bonjour se standardně
používá v operačním systému Mac OS X od verze 10.2, prostřednictvím této instalace je však
k dispozici i pro Windows. Bonjour pro Windows obsahuje plugin pro Internet Explorer,
pomocí kterého lze v intranetu vyhledávat HTTP servery (ohlášené přes Bonjour). Stačí
kliknout na ikonu Bonjour na liště Internet Exploreru.
Součástí instalace je i průvodce tiskem (Bonjour Printer Wizard), který podporuje tisk na
tiskárny zpřístupněné prostřednictvím Bonjour. Podporu pro Bonjour by měla obsahovat
většina síťových tiskáren vyrobená v roce 2002 nebo později.
3.12 Úprava fotografií, videa
Upravování fotografií je dost možná standardní věc pro ty z vás, kteří vlastní nebo používají
digitální fotoaparát. Pokud ne, je to částečně způsobeno tím, že nepovedený snímek jednoduše
smažete a okamžitě pořídíte nový. Kvalitu si totiž rychle zkontrolujete na LCD displeji
vašeho fotoaparátu. Práce s videem a jeho upravování již tak běžnou záležitostí není, ale
zjistíte, že není vše tak složité, jak se na první pohled může zdát. Výrobce zařízení vás totiž
v naprosté většině případů vybaví základním a uživatelsky příjemným softwarem pro
29
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
zpracování záznamu (fotografie i video). Samozřejmě existuje i další software pro tyto účely,
některé produkty jsou dokonce volně použitelné a bezplatné.
Hovoříme-li o úpravě fotografií, napadne vás jistě hned několik možností. Může se jednat
třeba o velikost fotografie (v tomto případě se jedná o informaci, kolik prostoru zabírá
fotografie na pevném disku počítače nebo jiném paměťovém médiu jako paměťová karta,
USB flashdisk apod.). Další důležitou informací je také rozměr fotografie, její rozlišení,
barevné podání atd. Veškeré tyto údaje a mnohé další vám mohou napovědět, jak je možné
nebo vhodné upravit vybranou fotografii. Programů pro úpravu fotografií je velké množství,
dostupné a bezplatně použitelné jsou zastoupeny také a jejich kvalita si v ničem nezadá
s jejich placenou alternativou. Zmíním zde alespoň program IrfanView, který nabízí široké
spektrum funkcí od jednoduchých úprav jako změna rozměru či orientace fotografie až po
detailní práci s barvami, odstíny a informacemi, které nemá lidské oko šanci rozlišit. Oblíbená
a velmi užitečná funkce je hromadné zpracování fotografií podle zadaných parametrů, a to
včetně jejich přejmenování. V přehledném menu si vyberte požadovaná kritéria a stereotypní
práce, která by jinak trvala nekonečné hodiny, je provedena díky programu automaticky.
Program samotný pak může sloužit i jako prohlížeč obrázků všech možných formátů.
Mezi běžnými uživateli převládá představa, že software pro zpracování videa musí stát nutně
tisíce korun a více. Ano, může. Nicméně pokud nejste opravdovými profesionály nebo
nadšenci, vystačíte si s dostupnějšími alternativami. Dokonce, pokud jste uživateli počítače se
systémem Windows, máte nástroj pro zpracování videa přímo před sebou. Jmenuje se Movie
Maker a je jako příslušenství zdarma součástí operačního systému. Můžeme ho popsat jako
výkonný nástroj pro ty, kteří vlastní digitální kameru a na PC mají operační systém Windows
XP. Pomocí tohoto nástroje můžete editovat, vytvářet a dokonce i sdílet videozáznamy.
Editovat lze obraz i zvuk záznamu. Do sekvencí můžete samozřejmě vkládat různé efekty
jako přechody a titulky, které naleznete v levém panelu Filmové úkoly, kde je i možnost
jednotlivých importů obrázků, hudby atd. Vkládání hudby do časové osy je též velmi
jednoduché. Po importu zvukového souboru jej snadno přetáhnete do časové osy tam, kde se
vám to bude hodit. Stejně jako video jej můžete kdekoli rozdělit a s jednotlivými části si
pohrát. U zvuku lze libovolně měnit hlasitost a nastavit poměr zvuku z videa a importovaného
zvukového souboru. Program samotný má více funkcí, pro detailnější informace můžete
využít nápovědy k programu.
30
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Pokud se zeptáme v kontrolní skupině lidí na otázku, kdo z nich běžně zpracovává video, jistě
se nezvedne tolik rukou jako pří otázce týkající se práce s fotografiemi. V očích běžných
uživatelů je zpracování videa časově velmi náročné a zvládne to pouze specialista nebo
člověk, který u videa tráví desítky a stovky hodin. Uklidníme vás, není to pravda. Pokud se
něčemu aktivně věnujete, tak dobře víte, kolik hodin vás to stojí a stálo. To samé platí i u
hraní si s videem. Ano, skutečně se může jednat o hraní, neboť šikovný uživatel zvládne
zpracovat průměrně dlouhý záznam akce během hodiny, přesto u něj často stráví několik
večerů, neboť jej chce dopracovat k dokonalosti a vlastní spokojenosti. To je tedy tajemství
práce s videem, nebojte se proto zkusit něco nového. Pokud jste zvládli v rámci počítačových
kurzů vytvořit si prezentaci v Powerpointu, zvládnete si zpracovat i video.
31
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3.13 FAQ - často kladené otázky
Potřebujete odbornou pomoc, poradit s instalací nebo tipy pro práci s vaším vizualizérem?
Máte technický problém, který potřebuje vyřešit? Prostudujte tuto sekci, abyste zjistili, jak
vyřešit většinu problémů, na které můžete narazit.
Jak lze pracovat s malým videozáznamem pořízeným pomocí vizualizéru?
Ano, je možné pořizovat videozáznamy ve formátu AVI a například je posílat přes síť.
Videozáznam můžete vytvořit ideálně pomocí softwaru AVerVision, který je dodáván na CD
spolu s vizualizérem. Po instalaci software připojte kabel USB a získáte tak přístup
k množství funkcí včetně možnosti nahrávat a ukládat video na pevný disk v počítači. Video
pořízené
prostřednictvím
softwaru
AVerVision
přehrajete
v libovolném
přehrávači
podporující formát AVI. Pomocí různého softwaru můžete také AVI soubor převést do jiného
formátu dle vlastního výběru.
Když jsem několikrát používal vizualizér, obraz se mi zdál tmavý. Stisknutím tlačítka AutoImage není možné tento problém vyřešit. Jak na to?
Existují dva způsoby, jak tento problém vyřešit. Prvním je aktivace nočního režimu v menu
vizualizéru. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte Nastavení > Obraz > Expozice > Noční pohled.
Druhá metoda spočívá v ručním upravení úrovně expozice. Stiskněte opět tlačítko Menu a
vyberte Nastavení > Obraz > Expozice > Ručně a upravte úroveň expozice na vyšší nebo nižší
hodnotu podle potřeby.
Jak mohu převést všechny uložené obrázky z mého vizualizéru na pevný disk do počítače?
Pokud chcete přenést obrázky z vizualizéru do vašeho počítače nebo na externí pevný disk,
musíte nastavit vizualizér tak, aby byl rozpoznán jako paměťová jednotka a nikoliv jako
digitální kamera u počítače. Chcete-li tak učinit, postupujte podle následujících pokynů:
1) odpojte USB kabel
2) u vizualizéru stiskněte tlačítko Menu
32
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
3) jděte do Nastavení > USB připojení > IMG ke stažení
4) vizualizér je nastavený jako paměťová jednotka a ne kamera.
Nyní připojte kabel USB a přejděte na složku Tento počítač a otevřete jednotku náležící
vizualizéru (obdobně jako při zasunutí USB flashdisku). Tam můžete zkopírovat a vložit
obrázky do počítače nebo naopak uložit data do paměti vizualizéru.
A takto to funguje u modelu CP300. Nejprve odpojte kabel USB a poté přepněte váš
vizualizér do režimu fotoaparátu. Pak postupujte v menu do Nastavení > USB připojení >
IMG ke stažení. Potvrďte volbu, stiskněte pravou šipku na navigačním kole pro otevření
dalších možností. Po výběru a potvrzení uvidíte text v bílé barvě "IMG ke stažení" v pravém
dolním rohu obrazovky. Počkejte, až text zmizí, stiskněte tlačítko Zdroj a přepněte vizualizér
do PC režimu. Potom připojte kabel USB a na obrazovce počítače by mělo automaticky
vyskočit okno Vyměnitelný disk s nabídkou (podobně jako v případě USB flashdisku).
Vyberte "Otevřít složky a zobrazit soubory" a máte hotov. Nyní můžete kopírovat / vkládat
soubory do počítače na pevný disk a zpět.
Co jsou funkce Rozdělení obrazovky a PIP (obraz v obraze) a jak je mohu používat při práci
s vizualizérem?
Funkci Rozdělení obrazovky aktivujete následujícím postupem. Stiskněte tlačítko > a použijte
šipky nahoru / dolů pro výběr rozdělení obrazovky buď horizontálně anebo vertikálně.
Stiskněte tlačítko > / Enter pro potvrzení výběru. Tato funkce rozdělí obrazovku na dvě části.
Na jedné straně se zobrazuje živý obraz a na druhé straně je k dispozici náhled snímaného
předmětu z paměti zdroje v osminásobném zvětšení.
Pro zvětšení vybraného obrázku v režimu rozdělené obrazovky použijte šipky nahoru / dolů /
doprava / doleva a stiskněte tlačítko Enter. Pokud chcete pracovat se zvětšením / zmenšením
na polovině s náhledem, je zapotřebí pořídit snímek v požadované podobě ještě před
spuštěním funkce Rozdělená obrazovka. Nemůžete si tedy zvětšit / zmenšit uložený snímek,
nicméně však můžete pomocí Aver kola pracovat s rozdělením vlevo / vpravo (vertikální
rozdělení) a nahoru / dolů (horizontální rozdělení).
33
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Pro nastavení funkce PIP (obraz v obraze) stiskněte tlačítko > a použijte šipky nahoru / dolů
pro výběr umístění obrazovky se záznamem. Poté stiskněte > / Enter a potvrďte svoji volbu.
Na rohu obrazovky se zobrazí náhled zachyceného obrazu z paměti přístroje nebo jiné
destinace, přestože se nacházíte v režimu fotoaparátu.
Použijte tlačítek < a > můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, a Enter pro
zobrazení obrázku v plné obrazovce. Zatímco snímek je na celé obrazovce, můžete používat
pomocí AVER kola funkce zoom in / zoom out. Můžete také měnit pozici obrázku pomocí
tlačítek nahoru / dolů, popřípadě doleva / vpravo. Pro případ, že chcete cokoliv zvětšit na
živém obraze, musíte mít zoom správně nastavený dříve, než přejdete k funkci Picture in
Picture.
Obraz z vizualizéru je tmavý a / nebo se automaticky nepřizpůsobuje světelným podmínkám v
místnosti.
Když zapnete váš vizualizér a obraz je tmavý a / nebo se nebude automaticky přizpůsobovat
světelným podmínkám a jiným změnám, ujistěte se, že tlačítko Auto-Image na ovládacím
panelu nesvítí modře. Pokud ano, stiskněte tlačítko jednou pro vypnutí funkce Auto-Image a
vizualizér by měl automaticky nastavit obraz s optimálními parametry.
Vizualizér nezobrazuje můj obraz z mého počítače MAC (Macintosh) v rámci režimu PC.
Dataprojektor není možné rozpoznat a spojit s počítačem, ikdyž všechny moje připojení,
výstupy a nastavení jsou v pořádku. Co se děje?
Používáte-li počítač MAC a chcete připojit vizualizér, je třeba před přepínáním mezi živým
obrazem a PC režimem správně nastavit počítač. Pokud není dataprojektor rozpoznán, je třeba
v PC kliknout na funkci Odhalování zobrazení. Tlačítko můžete obvykle najít na počítači
obecně při pohledu na horní plochu panelu nástrojů (v pravém horním rohu plochy). Hledejte
něco, co vypadá jako obraz monitoru a klikněte na něj. V menu uvidíte kromě jiného možnost
Odhalit monitor. Stačí na ni kliknout a mělo by vše fungovat.
34
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Můžu použít vizualizér CP300 ve zcela temné místnosti?
Ano, můžete. Model CP300 přichází s jasným odklopným LED modulem a laserovými
vodítky pro označení snímané plochy. LED modul osvětluje oblast, kde je umístěná předloha /
objekt. Navíc LED žárovky vydrží až 50 tisíc hodin!
Obraz z vizualizéru je rozmazaný, co mám dělat?
V první řadě vyzkoušejte tlačítko Auto-Focus, které by mělo obraz automaticky zaostřit.
Pokud nepomůže tento krok, vyhledejte v Menu příslušnou položku a pokuste se nastavit
obraz do ideální podoby. V případě dalších potíží kontaktujte technickou podporu nebo
vašeho dodavatele.
Jakým způsobem zapojím správně vizualizér?
Příliš mnoho portů a kabelů, a vy netušíte, co kam patří? Rychlá lekce a popsaný postup
řešení vám pomůže v začátcích
Potřebujete následující kabely, konkrétně 2x VGA kabel a 1x USB. Předpokládá se, že máte
počítač / notebook připojený do elektrické sítě. Nejprve vezměte jeden VGA kabel a zapojte
jej do počítače / notebooku. Druhý konec kabelu zapojte do vizualizéru do zásuvky
s označením VGA-in (tj. signál přicházející z počítače do vizualizéru). Vezměte druhý VGA
kabel a zapojte jej do dataprojektoru. Druhý konec kabelu patří do vizualizéru do zásuvky
označené VGA-out (tj. signál vysílaný do projektoru). Dále vezmeme USB kabel a zapojíme
jej do příslušného konektoru na vizualizéru. Opačný konec kabelu připojíme k počítači.
Malou útěchou pro vás je fakt, že díky velmi odlišnému tvaru koncovek jednotlivých druhů
kabelů nemáte příliš šancí se zmýlit. Přesto, kabely se nepokoušejte zapojovat silou.
Proč se mi zdá, že laserové vymezení plochy ne zcela odpovídá zobrazené oblasti zachycené
vizualizérem?
Pokud by laserové ukazatele polohy spadaly do oblasti zachycování, výsledkem by mohly být
čtyři hotspotů na každém snímku, což je samozřejmě z uživatelského hlediska nežádoucí.
35
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Jak mám používat adaptér pro připojení k mikroskopu? A jak získám co nejlepší obraz z mého
mikroskopu?
Připojení vizualizéru k mikroskop vypadá složitěji než ve skutečnosti je. Určitě vám pomůže
fakt, že adaptér slouží k přesnému umístění digitální kamery na optiku mikroskopu. Pomocí
různých pojistek dobře adaptér připevněte, nastavte mikroskop s preparátem a začněte si
vytvářet materiály.
Nevidím žádný obraz, ačkoliv vizualizér je zapnutý. Co bych měl zkontrolovat nebo opravit?
Za prvé, zkontrolujte zapojení a postupujte podle průvodce připojením vizualizéru. Ujistěte
se, že jste nic nevynechali, nepřehlédli a že všechny kabely jsou zapojené do správné zásuvky
či konektoru. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte technickou podporu poskytovanou
dodavatelem.
Jakým způsobem se mám ideálně zbavit odlesků a hotspotů v obrazu vizualizéru?
Lesklé povrchy a vizualizéry nejdou při používání ruku v ruce. To je důvod, proč se k většině
vizualizérů zdarma dodává antireflexní fólie, která tyto neduhy řeší a pomůže v těžkých
chvílích. Naleznete ji mezi příslušenstvím.
Mohu používat vizualizér jako webovou kameru?
Ano, můžete! Vizualizér musí být v Menu nastavený tak, aby jej počítač identifikoval jako
datové úložiště nebo vyměnitelný disk. Tehdy také Skype a podobné programy mohou
identifikovat vizualizér jako webovou kameru.
Mám negativní zkušenost s plynulým přehráváním videa a jeho trháním při použití softwaru
Aver +. Jak mohu zvýšit počet snímků za sekundu, aby bylo video plynulejší?
36
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Za prvé, je třeba připomenout, že přehrávání videa v softwaru Aver + bude vždy o něco
pomalejší než při zobrazení videa přímo z vašeho dataprojektoru. Důvodem jsou fyzikální
vlastností kabelu USB oproti kabelu VGA.
3.14 Slovník pojmů z oblasti audio video
ANSI Lm (American National Standards Institute)
Americký normalizační institut, který stanovil kromě jiného také způsob měření světelného
toku v jednotkách ANSI Lm. Metoda spočívá v rozdělení obrazu na devět shodných
obdélníků. Hodnota osvětlení (lx) ve středu každého obdélníka vynásobená jeho plochou (m2)
představuje světelný tok (lm) na obdélník dopadající. Součet hodnot světelného toku všech
devíti obdélníků je světelný tok celého obrazu vyjádřený v ANSI Lm (tento způsob měření
byl přijat též do německé normy DIN).
BNC konektor
Konektor používaný především pro video signál.
Jas (angl. brightness)
Správně jas svazku světelných paprsků, což je veličina, na kterou bezprostředně reaguje
zrakový orgán.
Dálkové ovládání (angl. remote control)
Umožňuje ovládat jiné zařízení na dálku. Může být bezdrátové nebo drátové. Výbava a
funkce se liší prakticky u každého zařízení, ke kterému se ovládání dodává. Základní funkce
jsou pak u zařízení víceméně stejné (samozřejmě s ohledem na druh zařízení).
Digitální zoom
Funkce umožňující provádět elektronicky výřez obrazu a ten několikanásobně elektronicky
zvětšovat (na rozdíl od zoomu realizovaného opticky zde dochází k určitému zhoršení kvality
obrazu).
Dotyková obrazovka (angl. touch screen)
37
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Ovládací panel řídicího systému. Tlačítka jsou zobrazena na obrazovce a ovládání se děje
dotykem prstu přímo na obrazovku. Obsah obrazovky (tlačítka, grafické symboly atd. lze
naprogramovat podle konkrétní potřeby.
HDTV (High Definition TeleVision)
Jeden z televizních formátů s vyšším rozlišením než je standardní NTSC, PAL a SECAM.
Rozlišení je od 655 až 1 125 řádek, poměr stran obrazu 16 : 9, šířka pásma 30 až 50 MHz.
Hotspot
Rušivé světlé skvrny vznikající na projekčních plochách díky odrazům světla. Řešením je
povrch s nižší odrazivostí nebo vhodnější umístění či model dataprojektoru.
Infračervené ovládání (angl. infrared control, IR remote control)
Bezdrátové ovládání, které vysílá ovládací povely zakódované v infračerveném světelném
spektru. Musí být zajištěna přímá viditelnost nebo možnost odrazu světelného paprsku mezi
vysílačem a přijímačem.
Kmitočet (frekvence)
Frekvence elektrického signálu udává počet cyklů signálu za vteřinu, měřeno v jednotkách
Hertzech [Hz].
Koaxiální kabel (angl. coaxial cable)
Druh signálního kabelu. Dvouvodičový kabel, u kterého je vnitřní vodič obalen vnějším
vodičem. Oba vodiče jsou izolovány. Kabel s konstantní impedancí, pro video signál 75 ohm.
Komponentní video (angl. component video)
Televizní systémy používají pro vytvoření obrazu tři základní barvy - červenou, zelenou a
modrou (red, green, blue - RGB) nazývané komponenty.
Kompozitní signál (angl. composite signal)
Videosignál zakódovaný (jas + barva) dle některé z TV norem (PAL, SECAM, NTSC).
Kompozitní video (angl. composite video)
38
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Video signál, kde jsou jasová i barvonosná složka a zatemňovací i synchronizační pulzy
zakódovány do jednoho signálu.
Komprese (angl. compression mode)
Postup umožňující zobrazení signálu, který je z počítače generován s vyšším rozlišením, než
je rozlišení zobrazovacího prvku projektoru. Základním principem komprese je vynechání
určitého počtu obrazových bodů. Inteligentní komprese - obrazové body jsou vynechávány na
základě určitého algoritmu tak, aby výsledná ztráta informace byla co nejmenší.
Kontrast (angl. contrast)
Kontrast udává poměr mezi osvětlením míst s maximálním osvětlením a míst bez aktivního
osvětlení. Protože není možné při promítání / projekci docílit absolutní černé (není možné
úplně zamezit průchodu nebo odrazu světla jednotlivým bodem zobrazovacího prvku), a
naopak absolutní průchod nebo odraz světla také není možný, nebude nikdy bílá úplně bílá a
černá úplně černá. Výsledek je udáván kontrastním poměrem, který se pohybuje přibližně od
1 : 100 do 1 : 2000. Je ovšem nutné rozlišovat údaj tzv. Full on / Full off, kdy se měří celá
rozsvícená a celá zhasnutá plocha a údaj ANSI, kdy se podobně jako u světelného výkonu
ANSI Lm měří v devíti obdélnících, na které je rozdělena projekční plocha a počítá se
průměr. Údaj Full on / Full off bývá příznivější a proto ho výrobci používají raději.
Korekce lichoběžníkového zkreslení (angl. keystone correction)
Funkce umožňující v určitém rozsahu eliminovat zkreslení promítaného obrazu, ke kterému
dochází, pokud optická osa projektoru není kolmá k projekční ploše (tj. pokud je projektor
výše nebo níže než plátno). Eliminace zkreslení se dosahuje buď optickou cestou (shift lens)
nebo elektronickou cestou (digital keystone correction). U dataprojektorů se setkáváme
s různým rozpětím digitální korekce.
Norma NTSC
Norma pro kódování televizního signálu v USA a Japonsku.
Norma PAL
Norma pro kódování televizního signálu v západní a střední Evropě (mimo Francie).
39
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Norma SECAM
Norma pro kódování televizního signálu ve Francii, Rusku a v některých dalších zemích.
Objektiv
Soustava čoček zobrazujících reálné předměty nebo předlohy pro projekci. U pokročilejších
zařízení vybavených objektivem je možné jej vyměnit za jiný typ a podobně.
Ostrost
Subjektivní vjem obrazu, který je velmi důležitý pro výslednou podobu prezentace. V
ostřejším obrazu lze rozlišit více detailů.
Projekční vzdálenost (angl. projection distance), úhlopříčka obrazu (screen size, diagonal)
V závislosti na rozsahu zoomu lze u každého typu projektoru pro určitou projekční vzdálenost
(tj. vzdálenost středu promítaného obrazu od středu objektivu) v určitém rozsahu nastavit
velikost obrazu. Maximální projekční vzdálenost (a na ní závislá maximální úhlopříčka
obrazu) je teoreticky dána pouze optickými vlastnostmi objektivu, v praxi však také zaleží na
tom, zda je při této velikosti obrazu ještě dostatečná hodnota jasu v jeho ploše.
RGB video
Analogový video signál, u kterého jsou jednotlivé barevné komponenty obrazu odděleny a
nejsou kódovány. Používají se 4 různé formy signálu podle toho, jak jsou přenášeny
synchronizační pulzy
1. RGsB - synchronizační pulzy zakódované v zelené barvě
2. RGBS - separované sloučené synchronizační pulzy
3. RGBHV - separované rozložené horizontální a vertikální synchronizační pulzy
4. RsGsBs - synchronizační pulzy v červené, zelené a modré
Rozlišení (angl. resolution), obrazové body - pixely (angl. pixels)
Jeden pixel je nejmenší část obrazu, která je schopna měnit svůj jas a barvu. V zásadě platí, že
bychom měli používat projektor s přinejmenším takovým nativním (fyzickým) rozlišením,
40
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
jaké nejvíce používáme při prezentaci. Pokud budeme někdy výjimečně potřebovat zobrazit
rozlišení vyšší, většina dnešních projektorů umí zobrazit v kompresi minimálně o jeden řád
vyšší rozlišení, než je jeho nativní. Pro vysvětlení - nativní (fyzické) rozlišení je takové, které
opravdu fyzicky odpovídá počtu bodů na zobrazovacím prvku (LCD nebo DLP) projektoru.
Komprese znamená, že v případě zobrazování vyššího rozlišení je nutné nějakou část
zobrazované informace vypustit, abychom se vešli do menšího počtu bodů. Tato metoda
samozřejmě způsobí jistou degradaci obrazu, ale dnešní metody komprese jsou již tak
dokonalé, že bývá téměř neznatelná.
Pro rozlišení se používá následující označení:
-
VGA - 640 x 480 bodů (Video Graphics Array)
-
SVGA - 800 x 600 bodů (Super Video Graphics Array)
-
XGA - 1024 x 768 bodů
( Extended Graphics Array)
-
SXGA - 1280 x 1024 bodů
(Super Extended Graphics Array)
-
UXGA - 1600 x 1200 bodů
(Ultra Extended Graphics Array)
-
QXGA - 2048 x 1536 bodů
Rozlišovací schopnost
míra zobrazení detailů, počet čar na 1mm, které je možno rozlišit
RS-232
Zkratka je označením standardu, který specifikuje základní vlastnosti nesymetrického
sériového digitálního rozhraní mezi dvěma zařízeními. Rozhraní RS-232 je používáno pro
relativně krátké vzdálenosti. Zkratku možná znáte jako označení portu (viz sériový port).
Řídící jednotka (angl. control unit)
Centrální jednotka řídicího systému, která ovládá jednotlivá zařízení pomocí vstupních a
výstupních portů. Základní typy portů jsou sériové, infračervené, analogové, digitální a relé.
Řídicí systém (angl. control system)
41
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
Řídicí systém umožňuje ovládání všech zařízení (např. videorekordér, projektor, CD
přehrávač, světla, projekční plátno apod.) pomocí jednoho nebo více ovládacích panelů.
Ovládací panely mohou být bezdrátové nebo připojené pomocí kabelu. Řídicí systém umožní
realizovat automatické funkce, které zjednodušují obsluhu a eliminují chyby.
Sériový port (angl. serial port)
Vstupní a výstupní port umožňující datovou komunikaci s jiným zařízením. Data jsou
přenášena sériově párem vodičů.
S-VHS (Super-Video Home System)
Systém VHS s větší šířkou pásma umožňující kvalitnější záznam obrazu s vyšším rozlišením.
S-Video
Videosignál, v němž je oddělena jasová a barvonosná složka (S-VHS, Hi-8, digital)
Vstupy (angl. inputs, input terminals)
Dataprojektory umožňují současné připojení nejméně 1-2 počítačů (pro PC obvykle konektor
CANON 3row15pinF, pro Apple použití redukce, signál RGBVH) a 1-2 zdrojů videosignálu
(konektor typu RCA zvaný cinch nebo BNC pro kompozitní signál, konektor typu Mini-DIN
pro S-Video). Většina projektorů má zabudovaný reproduktor či reproduktory, mezi vstupy je
proto též konektor pro zvukový signál.
Zadní projekce
Dataprojektor či jiné projekční zařízení je za projekční plochou a divák před ní.
Zaostřování (angl. focus)
Obraz promítaný projektorem je v závislosti na vzdálenosti od projekční plochy zaostřován
buď manuálně anebo motoricky pomocí dálkového ovládání.
Zoom
Rozlišujeme dva druhy zoomu – optický a digitální. Optický zoom využívá vlastností
objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností, která umožňuje v určitém rozsahu plynule
měnit velikost obrazu při zachování počtu zobrazených bodů. Na rozdíl od digitálního zoomu,
42
MANUÁL PRO PRÁCI S VIZUALIZÉREM
2010
kde probíhá digitální korekce a také postupné snížení kvality obrazu. Podle typu zařízení je
zoom ovládán buď manuálně anebo motoricky pomocí dálkového ovládání.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement