Jamo E 8SUR.2

Jamo E 8SUR.2
E8
Item no.
69530
11.04
1
E 805
2
E 825
2
2
2
E 8 SUB.2 / E 8 SUB.5
3
2
E 805
E 8CEN.2
E 8SUR.2
E 825
4
3
%%
5
4
E 825 / E 855 / E 875
E 8SUB.2
E 8SUB.5
6
E 8SUB.5
12 volt trigger
7
5
Center
Front
Front
Subwoofer
Surround
8
Surround
6
0HASE
Level
%35"
Bondary gain compensation
0HASE
Level
%35"
dB
40
Hz
www.jamo.com
9
7
Type .................................................................. E 805
Type .................................................................. E 875
System .............................................. 2 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)..............................................4/122
Tweeter (inch/mm) .................................1/25 Dome
Power, long/short term (Watt) .................100/140
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) .................................... 86
Frequency range (Hz)....................................65 - 20k
Cross-over frequency (Hz) .................................. 2.5k
Impedance (Ohm) .................................................4 - 8
Total volume (liters)................................................ 5.8
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 224 x 130 x 200
............................................................ 8.82 x 5.12 x 7.87
Weight (kg/lb).............................................3.30 / 7.28
System .............................................. 3 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)................................. 2 x 5½ / 140
Midrange (inch/mm) ................................... 5½ / 140
Tweeter (inch/mm) ............................................ 1 / 25
Power, long/short term (Watt) .................150/220
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) .................................... 89
Frequency range (Hz)............................. 32 - 20.000
Cross-over frequency (Hz) ..................... 200 / 2200
Impedance (Ohm) .......................................................6
Total volume (liters)..............................................63.9
Dimensions HxWxD (mm/in) ...1011 x 175 x 361
....................................................... 39.80 x 6.89 x 14.21
Weight (kg/lb)........................................19.30 / 42.55
Type .................................................................. E 825
Type .........................................................E 8CEN.2
System .............................................. 2 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)........................................ 5½ / 140
Tweeter (inch/mm) ............................................ 1 / 25
Power, long/short term (Watt) .................100/140
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) .................................... 88
Frequency range (Hz).............................. 45 - 20000
Cross-over frequency (Hz) ................................ 2200
Impedance (Ohm) .................................................4 - 8
Total volume (liters)..............................................17.4
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 347 x 175 x 286
....................................................... 13.66 x 6.89 x 11.26
Weight (kg/lb).......................................... 5.10 / 11.24
System .............................................. 2 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm).......................................2 x 4/102
Tweeter (inch/mm) .............................................. 1/25
Power, long/short term (Watt) .................140/200
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) .................................... 88
Frequency range (Hz)....................................55 - 20k
Impedance (Ohm) .......................................................6
Total volume (liters)..............................................10.1
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 130 x 404 x 190
..........................................................5.12 x 15.91 x 7.48
Weight (kg/lb).......................................... 6.25 / 13.78
Type .................................................................. E 855
Type .........................................................E 8SUR.2
System .......................................... 2½ Way Bassreflex
Woofer (inch/mm)........................................ 5½ / 140
Midrange (inch/mm) .................................. 5½ / 140
Tweeter (inch/mm) ............................................ 1 / 25
Power, long/short term (Watt) .................140/200
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) .................................... 89
Frequency range (Hz).............................. 37 - 20000
Cross-over frequency (Hz) .................... 400 / 2000
Impedance (Ohm) .......................................................6
Total volume (liters)..............................................51.4
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 862 x 175 x 341
....................................................... 33.94 x 6.89 x 13.43
Weight (kg/lb)........................................15.30 / 33.73
System ........................................................ 3 Way MPD
Woofer (inch/mm)................................... 51⁄2“ / 140
Midrange (inch/mm) ...................................3⁄4“ / 95
Tweeter (inch/mm) .......................................... 1“ / 25
Power, long/short term (Watt) ...........100W / 140
Frequency range (Hz)............................. 80 - 20.000
Impedance (Ohm) .......................................................8
Dimensions (mm/in) ..................... 282 x 267 x 153
11.1 x 10.5 x 6
Weight (kg/lb)..................................................2.4 / 9.3
10
8
Type .........................................................E 8SUB.2
System ....................................... Elec. Sub. bassreflex
Woofer (inch/mm)..............................................8/203
Limiter ........................................................................ Yes
Weight (kg/lb)........................................13.60 / 29.98
Amplifier, rated output (W) ................................100
Frequency range (Hz)................................... 33 - 150
Cross-over frequency (Hz) ......................adj 50 150
Maximum SPL (dB) ................................................102
Phase (°) ...................................................... Adjustable
Impedance (Ohm) ................................................. 22k
Mains voltage (V) ....................................................230
Total volume (liters)..............................................43.2
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 335 x 258 x 490
13.19x10.16x19.29
Weight (kg/lb)........................................13.60 / 29.98
www.jamo.com
Type .........................................................E 8SUB.5
System ..................................................................Closed
Woofer .........................................................................10”
Frequency range (Hz).................................... 25 -150
Impedance (Ohm) ..................................................22K
Phase(°) ........................................... Adjustable 0-180
Cut off frequency (Hz).................................... 40-150
Amplifier rated output (W) .................675 W peak
Limiter ........................................................................ Yes
Boundary Gain Compensation .. Yes, adjustable.
Dimensions HxWxD (mm/in) ..... 399 x 405 x 472
............................................................ 15.7 x 15.9 x 18.6
Weight (kg/lb)............................................21. 5 / 47.4
11
12
English
The scope of the warranty
Dansk
Garantiens omfang
The warranty period will come into force as from the
purchase date stated on the invoice. The warranty will
apply for the following period of time:
Garantiperioden træder i kraft fra den på fakturaen
påførte købsdato. Tidsrummet for garantiens dækning er som følger:
• 2 years for electronics (power supply, amplifier,
etc.)
• 7 years for other parts (cabinet, speaker units,
etc.)
• 2 år for elektronikdele (strømforsyning, forstærker
etc.)
• 7 år for andre dele (kabinet, højttaler-enheder
etc.)
In case of warranty inquiries, please contact your
dealer.
Alle henvendelser om garanti skal ske til forhandleren.
In case of request for service under warranty, please
enclose your original receipt.
Ved anmodning om servicering under garanti skal
original faktura medbringes.
Defects covered by the warranty:
Except for the defects stated below, the warranty
covers any production and material defects of the
product.
Hvad omfatter garantien:
Med undtagelse af nedenstående dækker garantien
alle fabrikations- og materialefejl på produktet.
Defects not covered by the warranty:
• Defects arising from accidents, misuse, normal
wear and tear, mis-maintenance, voltage variation,
overloading, stroke of lightning, and other force
majeure events
• Defects arising from incorrect installation or operation
• Defects arising from modification/repair/attempt
of repair by a non-authorised service centre
• Defects arising from the use of non-original spare
parts
• Defects on products with altered or lacking series
number
• Other defects due to conditions or circumstances
beyond the supplier’s control
Transportation costs for servicing are not covered
by the warranty.
The supplier is liable only to repair or replace defective parts or products and the supplier is not responsible for indirect losses or damages arising from the
use of the product. A replacement cannot exceed the
Hvad omfatter garantien ikke:
• Fejl opstået som følge af uheld, misbrug, normalt
slid, misligholdelse, spændingsudsving, overbelastning, lynnedslag og force majeure i øvrigt
• Fejl opstået som følge af ukorrekt installering eller
betjening
• Fejl opstået som følge af modifikation/reparation/
forsøg på reparation foretaget af et ikke-autoriseret service center
• Fejl opstået i forbindelse med brugen af uoriginale
reservedele
• Fejl på produkter med ændret eller manglende
serienummer
• Fejl i øvrigt på grund af forhold eller omstændigheder, som leverandøren ikke er ansvarlig for
Omkostninger til transport i forbindelse med servicering er ikke omfattet af garantien.
Leverandøren er alene forpligtet til at udbedre eller omlevere fejlbehæftede dele eller produkter,
og leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab
og/eller følgeskader i øvrigt ved brugen af produktet. Erstatningen kan ikke overstige værdien af det
leverede.
I det omfang nærværende betingelser, herunder
13
Deutsch
Garantieumfang
Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf der Rechnung ange-gebenen Kaufdatum. Die Garantie gilt
für die folgenden Zeiträume:
• 2 Jahre für die Elektronik (Netzteil, Verstärker
etc.)
• 7 Jahre für sonstige Teile (Gehäuse, Lautsprechereinheiten etc.)
Bei Anfragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler.
Français
Couverture de la garantie
La garantie prend effet à la date de facture au client
final, à condition qu’il s’agisse de produits figurant
sur le catalogue annuel en cours ou celui de l’année précédente. La garantie constructeur s’établit
comme suit:
• 2 ans pour les produits amplifiés (comportant de
l’électronique)
• 7 ans pour tous les produits (hors électronique)
Pour toute demande de garantie, contacter votre
revendeur.
Wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen
möchten, so legen Sie bitte Ihre Originalquittung
bei.
Pour toute demande de réparation sous garantie,
joindre l’original de la facture.
Schäden, die unter die Garantieleistung fallen:
Mit Ausnahme der unten aufgeführten Schäden
umfaßt die Garantie sämtliche Produktions- und
Materialfehler des Produktes.
Champ d’application de la garantie :
La garantie s’applique contre tout vice caché et
comprend le remplacement ou la remise en état sans
frais du matériel sur lequel un vice de fabrication a
été constaté.
Von der Garantieleistung ausgenommen sind:
• Schäden aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer
Handhabung, Verschleiß im normalen Betrieb,
fehlerhafter Pflege oder Wartung, Spannungsschwankungen, Überlastung, Blitzschlag und
anderen Fällen höherer Gewalt
• Schäden aufgrund von unsachgemäßer Installation oder Betrieb
• Schäden aufgrund von Veränderungen/Reparaturen/Reparaturversuchen durch nicht-autorisierte
Service-Anbieter
• Schäden auf Grund der Benutzung anderer als der
Original-Ersatzteile
• Schäden an Produkten, die eine geänderte oder
gar keine Seriennummer aufweisen
• andere Schäden, die auf Bedingungen oder
Umstände zurückgehen, die sich der Kontrolle des
Herstellers entziehen
Die Transportkosten für die Einsendung der Produkte im Garantiefall werden durch die Garantie
nicht gedeckt.
Limites de la garantie :
La garantie ne s’applique pas dans les cas listés cidessous.
• Défectuosités survenues à la suite d’accident, mauvaise utilisation, usure normale, mauvais entretien,
variation de tension, court-circuit, coupure de courant, et autres cas de force majeure
• Défectuosités survenues à la suite de mauvaise
installation
• Défectuosités survenues à la suite de modification/
réparation/tentative de réparation par une personne
ou un service non agréé
• Défectuosités survenues à la suite d’utilisation de
pièces détachées non originales
• Défectuosités des produits comportant des numéros
de série modifiés ou manquants
• Autres défectuosités dues à des conditions ou des
circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur
Les frais de port engendrés par la réparation ne sont
pas couverts par la garantie.
Der Hersteller ist nur dazu verpflichtet, fehlerhafte
Teile oder Produkte zu reparieren bzw. zu ersetzen.
Der Hersteller übernimmt für indirekt auftretende
Verluste oder Schäden, die durch die Benutzung des
Produkts entstehen, keine Haftung. Der Wert einer
Ersatzlieferung kann niemals den Wert des Produktes, für das die Garantie gilt, übersteigen.
Le fournisseur s’engage seulement à réparer ou
remplacer les pièces défectueuses ou le produit
lui-même. Le fournisseur n’est pas responsable des
dommages causés dans le cadre de l’utilisation du
produit. Le produit échangé ne peut dépasser la
valeur du produit sous garantie.
Falls die beiliegenden Bedingungen, einschließlich
Les réglementations en vigueur dans pays de résidence du consommateur sont prioritaires et incom-
14
Nederlands
Garantievoorwaarden
Svenska
Garantins omfattning
De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop, aangegeven op de factuur.
De garantie is geldig voor de volgende periode:
Garantiperioden gäller från det datum då produkten är inköpt. Garantin gäller enligt följande
tidsperioder.
• 2 jaar voor elektronica (power supply, versterker,
etc)
• 7 jaar voor ander delen (kabinet, speaker units,
etc.)
• 2 år för elektronik ( strömförsörjning, slutsteg etc
)
• 7 år för andra delar ( kabinett, element etc )
Vid garantiförfrågan, kontakta din återförsäljare.
Indien u inlichtingen over uw garantie wilt, neem dan
contact op met uw dealer.
In het geval van een verzoek tot service onder garantie, voegt dan uw originele aankoopbon bij.
Gebreken die onder de garantie vallen:
De garantie dekt alle fabricagefouten en defecten
aan het materiaal, met uitzondering van de hieronder
genoemde defecten:
Gebreken die niet onder de garantie vallen:
• Gebreken veroorzaakt door ongelukken, misbruik,
normale slijtage, verkeerd onderhoud, wisseling
van voltage, overbelasting, blikseminslag en
andere overmachtsituaties
• Gebreken veroorzaakt door incorrecte installatie
of bediening
• Gebreken veroorzaakt door wijziging/reparatie/
poging tot reparatie door een niet geautoriseerd
servicecentrum
• Gebreken bij producten waar sprake is van een
gewijzigd of ontbrekend serienummer
• Andere gebreken veroorzaakt door situaties of
omstandig-heden buiten beheer van de leverancier.
Transportkosten voor service zijn niet gedekt door
de garantie.
De leverancier is alleen aansprakelijk voor het
repareren of vervangen van defecte onderdelen
of producten. De leverancier is niet aansprakelijk
voor indirecte verliezen of schade aan het product
ontstaan door gebruik van het product. De waarde
van een vervanged product mag de waarde van het
product onder garantie niet overschrijden.
Om du behöver service under garantiperioden, skall
du bifoga originalkvittot.
Fel som täcks av garantin:
Med undantag av nedanstående fel, täcker garantin
alla produktions- och materialfel på produkten.
Fel som inte täcks av garantin:
• Fel som uppstått på grund av olyckor, oaktsamhet,
normalt slitage, felaktig skötsel, spänningsvariationer, överbelastning, åsknedslag och andra force
major händelser.
• Fel som uppstått genom okorrekt installering eller
handhavande.
• Fel som uppstått genom modifierings/reparationsförsök utförda av en icke auktoriserad serviceverkstad.
• Fel som uppstått genom användning av icke originaldelar.
• Fel på produkter med ändrade eller försvunna
serienummer.
• Andra fel som uppstår genom omständigheter
utanför tillverkarens kontroll.
Transportkostnader för service omfattas ej av
garantin.
Leverantören är endast skyldig att reparera eller byta
ut defekta delar eller produkter och är inte ansvarig
för indirekta förluster eller skador i samband användningen av produkten. Ett byte får inte överskrida
värdet av produkten som omfattas av garantin.
I den mån bifogade villkor, inklusive begränsning av
Voor zover de bijgevoegde voorwaarden, inclusief
aansprakelijkheidsbeperkingen, niet in overeen-
15
Español
Alcance de la garantía
Italiano
Garanzia
El período de vigencia de la garantía empieza a partir
de la fecha de adquisición indicada en la factura de
compra. La garantía se aplicará por los siguientes
períodos de tiempo:
Il periodo di garanzia inizia dalla data di vendita,
come indicata sul documento fiscale. La garanzia
stessa verrà applicata per i seguenti periodi di
tempo:
• 2 años para elementos electrónicos (fuentes de
alimentación, amplificadores, etc.)
• 7 años para otros elementos (recintos, altavoces,
etc.)
• 2 anni per le parti elettroniche (alimentatori,
amplificatori);
• 7 anni per le altre parti (cabinet, trasduttori).
Le rogamos que en caso de reclamación en garantía
se dirija a su Distribuidor.
Para la solicitud de intervención en garantía deberá
adjuntarse la factura original de compra.
Defectos cubiertos por la garantía:
A excepción de los relacionados a continuación, la
garantía cubre todo defecto de fabricación y materiales del producto.
Defectos no cubiertos por la garantía:
• Daños causados por accidentes, maltrato, negligencia, puesta en marcha incorrecta, variaciones
de voltaje, averías de la red eléctrica, sobrecargas
u otros daños fortuitos.
• Daños causados por instalación o utilización incorrectos.
• Daños producidos por reparaciones, intentos de
reparación y/o modificaciones realizados por servicios no autorizados.
• Daños causados por el empleo de piezas de recambio no originales.
• Daños a productos sin número de serie o con número de serie alterado.
• Otros daños debidos a condiciones o circunstancias
fuera del control del proveedor.
Quedan excluidos de esta cobertura los gastos de
transporte relacionados con las intervenciones en
garantía.
El proveedor sólo se responsabiliza de la reparación o
la sustitución de las piezas o productos defectuosos.
El proveedor no se responsabiliza de cualesquiera
pérdidas o perjuicios indirectos causados por el uso
del producto. El valor del producto sustituto no podrá
superar el del producto objeto de garantía.
En caso de que las condiciones adjuntas, incluida la
limitación de responsabilidades, entren en conflicto
16
Nel caso di necessità di chiarimenti, contattare il
proprio rivenditore.
In caso di richiesta di intervento in garanzia, per
favore allegare il documento fiscale di acquisto.
Difetti coperti da garanzia:
eccezion fatta per i difetti elencati al punto successivo, la garanzia copre ogni difetto di produzione
e materiali.
Difetti non coperti da garanzia:
• Difetti dovuti da urti, uso improprio, normale
logoramento, cattiva od errata manutenzione,
applicazione di tensione errata, sovraccarico,
fulmine ed altri eventi di forza maggiore;
• Difetti dovuti ad installazione errata;
• Difetti dovuti a riparazioni effettuate da personale
non autorizzato;
• Difetti originati dall’utilizzo di parti di ricambio
non originali;
• Difetti apparsi su prodotti con alterazioni o manomissioni del numero di serie;
• Altri difetti dovuti a cause non sotto il diretto
controllo del fornitore.
I costi di trasporto relativi ad interventi in garanzia
non sono coperti dalla garanzia stessa.
Il fornitore è responsabile soltanto per la riparazione
o la sostituzione dei componenti o prodotti difettosi
ma non è responsabile per danni indiretti o guasti
provocati dall’uso del prodotto. Una eventuale sostituzione non può superare il valore del prodotto
in garanzia.
Nell’ipotesi che le suaccennate condizioni di ga-
Português
O alcance da garantia
O período de garantia vai iniciar a partir da data de
compra mencionada na nota fiscal. A garantia vai ser
aplicada nos períodos de tempo a seguir:
• 2 anos para eletrônicos (fonte de energia, amplificador, etc.)
• 7 anos para outros componentes (gabinete, altofalantes, etc.)
No caso de dúvidas sobre a garantia, por favor entre
em contato com o seu revendedor.
No caso de pedido de serviço dentro da garantia,
anexe a nota fiscal original.
Defeitos cobertos pela garantia:
Com exceção dos defeitos descritos abaixo, a garantia
cobre qualquer defeito de produção ou de material
no produto.
Defeitos não cobertos pela garantia:
• Defeitos causados por acidentes, mal uso, desgaste
normal, falta de manutenção, variação de voltagem,
sobrecarga, relâmpagos e outros eventos de força
maior
• Defeitos decorrentes de instalação ou operação
incorreta
• Defeitos decorrentes de modificações/ reparo/
tentativa de reparo por serviço de manutenção não
autorizado
• Defeitos decorrentes do uso de peças sobressalentes não originais
• Defeitos em produtos com números de série alterados ou incompletos
• Outros defeitos causados por condições ou circunstâncias fora do controle do fornecedor
Custos de transporte para serviço não estão cobertos
pela garantia.
O fabricante é responsável por reparar ou substituir
partes defeituosas ou produtos e o fabricante não é
responsável por pedas indiretas ou danos causados
pelo uso do produto. Uma substituição não pode
exceder o valor do produto coberto pela garantia.
Para os fins destas condições, incluindo a limitação de
responsabilidades, se estas estiverem inconsistentes
com regulamentações indispensáveis do país do
consumidor, a mais recente será válida.
Suomi
Takuuehdot
Takuu alkaa laskuun merkitystä ostopäivästä ja se on
voimassa seuraavan ajanjakson:
• 2 vuotta elektroniikalle (teholähde, vahvistin
ym.)
• 7 vuotta muille osille (kotelo, elementit ym.)
Takuun piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ota
yhteyttä myyjään.
Jos tarvitset takuuseen kuuluvaa huoltoa, esitä kaiuttimen alkuperäinen ostokuitti.
Takuun kattavuus:
Seuraavassa kappaleessa lueteltuja poikkeuksia
lukuunottamatta Jamo-kaiuttimien takuu kattaa
kaikki tuotteessa tai sen valmistuksessa käytettyjen
materiaalien viat.
Takuu ei kata seuraavia tapauksia:
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta, väärinkäytöstä, normaalista kulumisesta,
omatoimisesta huoltamisesta, käyttöjännitteen
vaihtelusta, ylikuormituksesta, salamaniskusta
ja muista force majeure -syistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat ei-valtuutetun huoltoliikkeen suorittamista muutoksista, korjauksista
tai korjausyrityksistä
• Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä
• Vahinkoja tuotteissa, joiden sarjanumero on
muutettu tai puuttuu kokonaan
• Muita sellaisia vahinkoja, joiden aiheutuminen on
valmistajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
Takuu ei kata kuluja, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta huoltoon.
Myyjän vastuu rajoittuu tuotteen rikkoutuneen osan
korjaamiseen tai vaihtamiseen eikä myyjä ole vastuussa tuotteen käytön mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista. Korvaava tuote ei voi arvoltaan ylittää
takuuehtojen mukaan korvattavaa tuotetta.
Jos nämä ehdot, mukaanlukien myyjän vastuun rajoittaminen, ovat ristiriitaisia asiakkaan kotimaassa
17
18
Pyccкий
Magyar
19
Polski
20
Türkçe
Česky
Slovensky
21
Slovensko
22
hrvatski
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement