NL
Gebruiksaanwijzing
GB
Instruction Manual
du
Bedienungsanleitung
fr
Mode d’emploi
es
Manual de instrucciones
pt
Manual de Instruções
pl
Instrukcje użytkowania
i
Istruzioni per l’uso
Portable Radio
MW / FM Radio
RD-1545
2
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Onderdelenbeschrijving
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct.
Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken
van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
voor het gebruiken. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat,
bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.
Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
1. Antenne
2. Volumeregeling + aan/uit- schakelaar
3. Hoofdtelefooningang
4. Tuning knop
5. AM/FM Schakelaar
NL
6. Batterijvak
7. Stopcontact
8. Aux-in aansluiting
9. Power licht
1
Waarschuwingen
• Er mogen geen bronnen van open vuur, zoals kaarsen, op het apparaat
worden geplaatst.
• Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of rekken die onvoldoende
ventilatie bieden.
• Als het apparaat via de stekker op het stopcontact van het voedingsnet wordt
aan- of afgesloten, dient deze stekker altijd gemakkelijk bereikbaar te zijn.
• De ventilatie van het product mag nooit worden belemmerd door voorwerpen
(bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen) die de ventilatieopeningen
blokkeren of afdekken.
• Het product mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend vocht.
Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bijvoorbeeld vazen)
op het product worden geplaatst.
• Sluit de FM-antenne niet op een buitenantenne aan.
• Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage
temperaturen, vocht of trillingen of in een stoffige omgeving worden geplaatst.
• Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere oplosmiddelen om
het oppervlak van het product schoon te maken. Reinig het apparaat met een
zachte, niet-schurende schoonmaakoplossing en een schone, zachte doek.
• Steek nooit draden, pinnen of andere voorwerpen in de ventilatieopeningen
of andere openingen van het apparaat.
• Waarschuwing bij het loskoppelen van het apparaat: het apparaat is via de stekker
op het elektriciteitsnet aangesloten. Deze stekker dient daarom altijd gemakkelijk
toegankelijk te zijn.
5
4
2
5
3
8
7
5
3
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik
Aux-in aansluiting
• Haal het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder eventuele stickers,
beschermfolie of plastic van het apparaat.
• Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.
Let op: Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Voltage: 220V-240V~ 50Hz.
• Daarnaast is het apparaat ook voorzien van een stroomvoorziening voor batterijen.
Plaats de batterijen (4 stuks 1.5 volt AA UM3 LR6) zodanig in de batterijenhouder
dat de positieve en negatieve polen van de batterijen (+ en -) corresponderen met
de aanduiding in de batterijenhouder.
• Om het geluid van een extern apparaat over de speakers van de radio af te spelen
kunt u gebruik maken van de Aux-in aansluiting (8).
• Steek de Aux-in stekker (niet inbegrepen) in de daar voor bestemde Aux-in aansluiting.
• Start de weergave van het externe apparaat en pas het geluidsniveau aan met
de volumeregelaar + aan/uit- schakelaar (2)
Gebruik van de radio
• Schakel de radio in en kies het gewenste volume niveau met behulp van
de volumeregelaar + aan/uit- schakelaar (2).
• Gebruik de AM/FM Schakelaar (5) om de radio in te schakelen op de AM of FM-band.
• Selecteer het station met behulp van de tuningknop (4).
• Schuif de volumeregelaar + aan/uit- schakelaar (2) naar ‘off’ om de radio uit
te schakelen.
Opmerkingen:
• De AM-band maakt gebruik van een interne richtantenne.
Draai de radio in de juiste richting voor een goede ontvangst.
• Zorg dat de FM-antenne (1) volledig is uitgestrekt voor een optimale FM-ontvangst.
Hoofdtelefoon
Om doormiddel van een hoofdtelefoon te luisteren kunt u deze inpluggen
in de daarvoor bestemde hoofdtelefooningang (3).
4
Specificaties
Artikel nr.: RD-1545
FM-frequentie: 88 - 108 MHz
AM-frequentie: 540 - 1600 KHz
Speakers: 2 x 5 W
AC voeding: 230V~ 50Hz
Power output: 5 W
Afmetingen: 23 x 10x 13,5 cm
Garantie voorwaarden
• Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon).
• Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing,
vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij
niet aansprakelijk.
• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik
of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk.
In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
• Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door
een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
• Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
• Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum,
welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging
aanbieden bij uw aankooppunt.
Gebruiksaanwijzing
• Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
• Tristar is niet verantwoordelijk voor schade:
1. Ten gevolge van een val of ongeluk.
2. Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3. Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4. Door normale gebruiksslijtage.
• Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van
2 jaar niet verlengd, nog het recht op een volledig nieuwe garantie.
Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied.
Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn
1944/44CE niet op.
• Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
• Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
maken op enige vorm van garantie.
• Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor dat
u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij
uw aankooppunt.
• Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet automatisch dat het gehele
apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen
met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic onderdelen of accessoires
vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een vergoeding kunnen
worden vervangen.
• Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging,
onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie
en zullen dus in rekening worden gebracht!
• De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
• Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd door
de bevoegde dealer of reparatie service tegen de betaling van de daaruit
voortvloeiende kosten.
NL
Milieu
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt
voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden
487
aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke
bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar
het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal
gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming
met de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC,
de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC
“Elektromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
5
Instruction manual
Dear customer,
Parts description
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product.
Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions and
advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these instructions
you will be guaranteed off an excellent result, it saves you time and will avoid problems.
We hope you will have a great deal of pleasure from using this appliance.
1. Antenna
2. Volume control + on/off switch
3. Headphone jack
4. Tuning knob
5. AM/FM switch
6. Battery compartment
7. Socket
8. Aux-in jack
9. Power light
1
General safety instructions
• N
o naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on
the apparatus.
• D
o not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
• W
here the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device
shall remain readily operable.
• T he ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with
items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
• It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with
liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
• D
o not connect FM antenna to outside antenna.
• T he unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature,
moisture, vibrations or placed in a dusty environment.
• D
o not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of
the unit. To clean, wipe it will mild non-abrasive detergent solution and clean
soft cloth.
• N
ever attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening
of the unit.
• D
isconnect device warning: Main plug is used as the connection,
so it should always remain ready operate.
6
5
4
2
5
5
3
8
7
Instruction manual
Before use
Aux-in jack
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
• Connect the power cable to the socket. Note: Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage: 220V-240V~ 50Hz.
• The appliance can also use DC power by using 4 pcs. 1.5-volt AA Size UM3 LR6
batteries into the battery compartment (6). Make certain that the positive and
negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals
on the plate in the battery compartment.
• To connect an external device on the radio, you can use the aux-in jack (8).
• Put the aux- in plug (not included) in the desired aux-in jack.
• Start the music on the external device and adjust the volume by using the volume
+ on/off- switch (2).
Use
• Switch the radio on and use the desired volume by using the volume
+ on/off- switch (2).
• Use the AM/FM switch (5) to choose the AM or FM- band.
• Select the desired radio station by using the tuning button (4)
• Switch the volume + on/off- switch (2) in the ‘off’ position for switching of the radio.
Comments:
• MW-band uses an internal directional antenna. Turn the radio in the right direction
for a good reception.
• Make sure the FM-antenne (1) is fully extended for a good FM-reception.
Headphone
Plug an headphone into the phone jack (3) to cut off trump sound and achieve
headphone listening.
GB
Specifications
Model no.: RD-1545
FM-frequency: 88 - 108 MHz
AM-frequency: 540 - 1600 KHz
Speakers: 2 x 5 W
AC supply: 230V~ 50Hz
Power output: 5 W
Dimension: 23 x 10 x 13,5 cm
Guarantee
• This appliances is covered with a 24 month guarantee starting on the date of
purchase (receipt).
• Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void
of warranty, if this results in consequential damages Tristar will not be liable.
• Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused by improper
use or if the safety instruction are not properly executed.
• When the application should be repaired, make sure that this will de preformed by
an authorized company.
• This appliance may not be amended or changed.
• If problems arise during the 2 years from the date of purchase, which are covered
by the factory warranty, you can go back to the point of purchase
to replace it for a new one.
• Only material or manufacturing defects are included in this warranty.
7
Instruction manual
•Tristar is not liable for damages occurred through:
1 . In case the appliance has fallen.
2 . In case the appliance has been technically changed by the owner or an other third
party.
3 . In case of improper use of the appliance.
4 . In case of normal wear of the appliance.
•By executing repairs the original warranty period of 2 years will not be extended, nor
the right to a complied new warranty.
This warranty is only legal on European soil. This warranty does not overrule
the European directive 1944/44CE.
•For questions or compliances please contact your retailer “point of purchase”.
•Always keep your receipt, without this receipt you cannot claim any form of
warranty what so ever.
•If you wish to make a claim please return the entire machine in the original
packaging to your dealer together with the receipt.
•Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole
applainces. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of
plastic parts are always subject to a charge.
•Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning,
maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and
hence are to be paid!
•The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
•After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or
repair service against the payment of the ensuing costs.
8
Environment
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of
electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
487
instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of our environment.
Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive 2002/96/EC
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that this product
will be correctly processed into waste, it will help prevent possible negative
consequences for the environment and human health.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with
the safety objectives of the Low Voltage Directive “No 2006/95/EC, the protection
requirements of the EMC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility” and
the requirement of Directive 93/68/EEC.
Bedienungsanleitung
Sehr geehrter Kunde,
TEILEBEZEICHNUNG
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen Produkts.
Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, damit Sie das Gerät optimal nutzen
können. Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Anweisungen und Hinweise für
die Bedienung, Reinigung und Wartung des Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen,
garantieren wir Ihnen ein hervorragendes Ergebnis, Sie sparen Zeit und vermeiden Probleme.
Wir hoffen, dass Sie mit dem Gerät viel Freude haben.
1. Antenne
2. Lautstärkeregler + Ein/Aus3. Kopfhörerbuchse
4. Abstimmungsknopf
5. AM/FMSchalter
DU
6. Batteriefach
7. Steckdose
8. Aux-Ein Buchse
9. Beleuchtung
1
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
• Es dürfen keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät
gestellt werden.
• Das Produkt nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne
ausreichende Lüftung stellen.
• Wenn der Netzstecker als Abschaltvorrichtung verwendet wird, muss er
einsatzbereit sein.
• Die Lüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen,
wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, etc. blockiert werden.
• Das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aussetzen und keine mit Flüssigkeiten
gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät stellen.
• Die FM Antenne nicht mit der Außenantenne verbinden.
• Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, sehr hohen oder niedrigen
Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen aussetzen und nicht in einer staubigen
Umgebung aufstellen.
• Keine scharfen Reinigungsmittel, Benzol, Verdünner oder sonstige Lösungsmittel
zum Reinigen der Oberfläche des Geräts verwenden. Mit einem milden nicht
scheuernden Reinigungsmittel und einem sauberen weichen Tuch reinigen.
• Niemals Drähte, Nadeln oder sonstige derartige Gegenstände in die Lüftungsschlitze
oder Öffnungen des Geräts stecken.
• Warnhinweis zum Abschalten des Geräts: Der Netzstecker wird als Anschluss benutzt,
er sollte daher immer einsatzbereit sein.
5
4
2
5
3
8
7
5
9
Bedienungsanleitung
VOR INBETRIEBNAHME
Aux-Ein BUCHSE
• Das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung nehmen.
Aufkleber, Schutzfolie oder Kunststoff vom Gerät entfernen.
• Das Netzkabel mit der Steckdose verbinden. Hinweis: Vor dem Anschluss des
Geräts sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der
örtlichen Stromspannung übereinstimmt. Spannung: 220 V-240 V~ 50 Hz.
• Das Gerät kann auch mit DC Strom durch Einlegen von 4 St. 1.5 Volt AA Größe
UM3LR6 Batterien in das Batteriefach (6) betrieben werden. Die positiven und
negativen (+ und -) Batterieklemmen müssen an den entsprechenden Klemmen
auf der Platte im Batteriefach angebracht werden.
• Zum Anschließen eines externen Geräts am Radio kann die Aux-Ein Buchse (8)
verwendet werden.
• Den Aux-Ein Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) in die gewünschte Aux-Ein
Buchse stecken.
• Die Musik am externen Gerät starten und die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler
+ ein/aus (2) einstellen.
BEDIENUNG
• Radio einschalten und die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler
+ ein/aus- (2) einstellen.
• Mit dem AM/FM Schalter (5) das AM oder FM Band wählen.
• Mit dem Abstimmungsknopf (4) den gewünschten Radiosender wählen.
• Zum Abschalten des Radios den Lautstärkeregler + ein/aus- (2) auf 'Aus' stellen.
Anmerkungen:
• MW Band verwendet eine interne Richtungsantenne. Für guten Empfang
das Radio in die die richtige Richtung drehen.
• Für einen guten FM-Empfang muss die FM-Antenne (1) vollständig
ausgezogen werden.
KOPFHÖRER
Zum Anhören über Kopfhörer kann der Kopfhörer an der passenden
Kopfhörerbuchse (3) eingesteckt werden.
10
TECHNISCHE DATEN
Modell Nr.: RD-1545
FM Frequenz: 88 - 108 MHz
AM Frequenz: 540 - 1600 KHz
Lautsprecher: 2 x 5 W
AC Stromversorgung: 230V~ 50 Hz
Leistung: 5 W
Abmessungen: 23 x 10 x 13,5 cm
GARANTIE
• Wir geben eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Quittung).
• Schäden durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung führen zum Erlöschen
der Garantie.Tristar ist für Folgeschäden nicht haftbar. • Tristar ist für Materialschäden oder Verletzungen durch falsche Benutzung oder
Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise nicht haftbar.
• Anfallende Reparaturen müssen von einer autorisierten Firma durchgeführt werden.
• Dieses Gerät darf nicht abgeändert oder modifiziert werden.
• Wenn innerhalb 2 Jahren ab Kaufdatum Probleme auftreten, die durch
die Werksgarantie gedeckt sind, können Sie das Gerät am Einkaufsort gegen
ein neues austauschen.
• Nur Material- oder Herstellungsfehler sind in dieser Garantie eingeschlossen.
Bedienungsanleitung
• Tristar ist nicht haftbar für nachstehende Schäden:
1. Falls das Gerät heruntergefallen ist.
2. Falls am Gerät technische Änderungen vom Besitzer oder Dritten
vorgenommen wurden.
3. Falls das Gerät falsch bedient wurde.
4. Falls das Gerät normal verschlissen ist.
• Beim Durchführen von Reparaturen verlängert sich weder die ursprüngliche
Garantiezeit von 2 Jahren, noch das Recht auf eine Einhaltung einer neuen
Garantie. Diese Garantie gilt nur auf europäischem Boden. Diese Garantie setzt
die Europäische Richtlinie 1944/44CE nicht außer Kraft.
• Bei Fragen oder für Einhaltungen kontaktieren Sie bitte den “Einkaufsort” Ihres Händlers.
• Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche
Garantie ausgeschlossen. • Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, reichen Sie bitte das
vollständige Gerät in der Originalverpackung mit der Quittung bei Ihrem Händler ein.
• Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht automatisch, dass das gesamte
Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unsere Hotline.
Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig.
• Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung,
Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht
abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig!
• Die Garantie erlischt, wenn unerlaubte Änderungen vorgenommen werden.
• Nach dem Ablauf der Garantie können Reparaturen von einem kompetenten
Händler oder Reparaturservice gegen Bezahlung der anfallenden Kosten
vorgenommen werden.
DU
UMWELT
Richtlinien zum Umweltschutz
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt
werden, sondern muss an einer Sammelstelle für Recycling von
elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden
487
Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem
Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln von
Haushaltsgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden Sammelstellen.
Verpackung
Die Verpackung ist 100% recycelbar, die Verpackung getrennt entsorgen.
Produkt
Dieses Gerät ist mit einem Zeichen entsprechend der Europäischen Richtlinie
2002/96/EG für elektrischen und elektronischen Müll (WEEE) ausgestattet.
Durch die Gewährleistung, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, entstehen keine
negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit.
EC Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitzielen
der Niederspannungsrichtlinie “Nr. 2006/95/EG "Elektromagnetische Kompatibilität",
den Sicherheitsanforderungen der EMC Richtlinie 2004/108/EC
“Elektromagnetische Kompatibilität” und der Anforderung der Richtlinie 93/68/EEC.
konstruiert, hergestellt und vermarktet.
11
Mode d’emploi
Cher client,
Description des pièces
Nous vous félicitons et vous remercions pour l’achat de ce produit de qualité supérieure.
Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions afin de faire le meilleur usage possible
de cet appareil. Ce manuel comprend toutes les instructions et les conseils nécessaires
pour l’utilisation, le nettoyage et l’entretien de cet appareil. Si vous suivez ces instructions,
vous obtiendrez d’excellents résultats, vous gagnerez du temps et éviterez tout problème.
Nous espérons que l’utilisation de cet appareil vous satisfera pleinement.
1. Antenne
2. Bouton de contrôle du volume
3. Prise casque
4. Bouton de syntonisation
5. Commutateur AM/FM
6. Compartiment des piles
7. Prise
8. Prise d'entrée Aux
9. Témoin d’alimentation
1
instructions générales de sécurité
• Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée,
sur l'appareil.
• Ne placez pas ce produit dans des boîtes fermées ou dans des tiroirs qui ne sont
pas ventilés correctement.
• Afin de pouvoir débrancher l’appareil à tout moment, la prise d’alimentation doit
rester accessible.
• La ventilation ne doit pas être obstruée en couvrant les ouvertures de ventilation
avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
• L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures,
et aucun objet rempli de liquide comme un vase ne doit y être posé.
• Ne connectez pas l'antenne FM à une antenne externe.
• L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, aux très hautes
et très basses températures, à l'humidité, aux vibrations et à un environnement
poussiéreux.
• N'utilisez pas d'abrasif, de benzène, de diluant ou d'autres solvants pour nettoyer
la surface de l'appareil. Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec une solution de
détergent doux et non-abrasif et avec un tissu sec et propre.
• N'essayez jamais d'insérer de fils, d'aiguilles ou de tels objets dans les aérations ou
les ouvertures de l'appareil.
• Avertissement pour débrancher l’appareil : Afin de pouvoir débrancher l’appareil
à tout moment, la prise d’alimentation doit rester accessible.
12
5
4
2
5
5
3
8
7
Mode d’emploi
Avant utilisation
Prise d'entrée Aux
• Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Enlevez les autocollants et le film
de protection de l’appareil.
• Branchez le câble d’alimentation à la prise. Remarque : Vérifiez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension du secteur avant d’y brancher
l’appareil. Tension : 220 à 240V~ 50 Hz.
• L’appareil peut également fonctionner sur CC avec 4 piles de 1,5 volt de type AA
UM3 LR6 dans le compartiment des piles (6). Vérifiez que les bornes positives
et négatives (+ et -) des piles respectent les polarités indiquées à l’intérieur du
compartiment des piles.
• La prise d’entrée Aux sert à brancher un appareil externe à la radio (8).
• Branchez la fiche d’entrée Aux (non fournie) à la prise « aux in » voulue.
• Mettez en route la musique sur l’appareil externe et réglez le volume à votre
convenance avec le bouton de contrôle du volume (2).
Utilisation
• Allumez la radio et réglez le volume à votre convenance avec le bouton de
contrôle du volume (2).
• Le commutateur AM/FM (5) sert à choisir la bande AM ou FM.
• Sélectionnez une station de radio avec le bouton de syntonisation (4).
• Mettez le bouton de contrôle du volume (2) en position « off » pour éteindre
la radio.
Commentaires:
• La bande MW utilise une antenne interne directionnelle. Orientez la radio dans
la bonne direction pour améliorer la réception.
• Vérifiez que l’antenne FM (1) est complètement déployées pour une réception
FM optimale.
écouteurs
Pour écouter de la musique avec des écouteurs, vous pouvez brancher la fiche de vos
écouteurs dans la prise casque adéquate (3).
FR
Caractéristiques techniques
Modèle n° : RD-1545
Fréquence FM : 88 à 108 MHz
Fréquence AM : 540 à 1600 KHz
Haut-parleurs : 2 x 5 W
Alimentation CA : 230V~ 50 Hz
Puissance de sortie : 5 W
Dimensions : 23 x 10 x 13,5 cm
Garantie
• Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois à partir de la date d’achat
(réception).
• Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront
la garantie caduque, Tristar décline toute responsabilité en cas de dommages indirects.
• Tristar décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages
corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité
n’ont pas été convenablement observées.
• Confiez toute réparation à un centre technique agréé.
• Il est interdit de modifier cet appareil.
• Si des problèmes surviennent pendant la période de 2 ans suivant la date d’achat,
qui est couverte par la garantie d’usine, vous pouvez ramener l’appareil au point
d’achat pour en demander un nouveau.
• Cette garantie ne couvre que les défauts matériels et les vices de fabrication.
13
Mode d’emploi
• Tristar décline toute responsabilité pour les dommages entraînés par les cas suivants :
1. En cas de chute de l’appareil.
2. Si l’utilisateur ou un tiers a effectué des modifications techniques sur l’appareil.
3. En cas d’utilisation inappropriée de l’appareil.
4. En cas usure normale de l’appareil.
• Si l’appareil subi des réparations, la garantie initiale de 2 ans ne sera pas
prolongée, cela n’entraîne pas de droit à une nouvelle garantie.
Cette garantie n’est valable sur le sol européen. Cette garantie n’annule pas
la directive européenne 1944/44CE.
• Adressez vos questions sur la conformité au « point d’achat » de votre détaillant.
• Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune
sorte de garantie.
• Si vous souhaitez faire une réclamation, veuillez retourner à votre distributeur
toute la machine dans l’emballage d’origine, accompagnée du reçu.
• Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine
sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance
téléphonique. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes
à des frais.
• Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s’user, ainsi que
le nettoyage, l’entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par
la garantie et doivent donc être payés.
• La garantie est caduque en cas de modification non autorisée.
• Après l’expiration de la garantie, les réparations peuvent être effectuées par
un distributeur compétent ou par un réparateur contre un paiement pour
les frais occasionnés.
14
ENVIRONNEMENT
Directives pour la protection de l’environnement
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa
durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils
électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, le manuel
487
d’utilisation et l’emballage attire votre attention sur un point important.
Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils,
vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte
des déchets.
Emballage
L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
Produit
Cet appareil comprend un marquage selon la directive européenne 2002/96/EC
relative aux Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). En assurant
le bon traitement de vos déchets, vous contribuerez à protéger l'environnement et
la santé.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux objectifs
de sécurité de la Directive 2006/95/EC sur les appareils basse tension, aux exigences
de sécurité de la Directive 2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique
et aux exigences de la Directive 93/68/EEC.
Manual de instrucciones
Estimado cliente,
descripción DE LAS PIEZAS
Queremos darle la enhorabuena y agradecerle el haber adquirido este producto de
alta calidad. Lea el manual de instrucciones detenidamente para poder sacar el mayor
provecho al aparato. Este manual incluye todas las instrucciones y los consejos necesarios
para utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones, le garantizamos
excelentes resultados, ahorrará tiempo y evitará problemas.
Esperamos que disfrute con el uso de este aparato.
1. Antena
2. Control de volumen + interruptor on/off
3. Entrada de auriculares
4. Rueda de sintonización
5. Interruptor AM/FM
ES
6. Compartimento de batería
7. Toma
8. Toma aux.
9. Luz de encendido
1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES
• No se debe colocar el aparato cerca de llamas desnudas, tales como velas
encendidas.
• No coloque el producto en estanterías o estantes cerrados en ausencia de una
ventilación adecuada.
• En los casos en que la toma de red se utilice como dispositivo de desconexión;
el dispositivo de desconexión deberá permanecer operativo en todo momento.
• No se debe impedir una adecuada ventilación cubriendo las aperturas de
ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
• Se deberá procurar que el dispositivo no se moje y que ningún objeto lleno de líquido,
como un jarrón, caiga sobre el aparato.
• No conecte la antena FM a la antena exterior.
• La unidad no se debe exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremas,
humedad o vibraciones. Tampoco se deberá almacenar en un entorno polvoriento.
• No utilice productos abrasivos, benzeno, diluyentes u otros disolventes para
limpiar la superficie de la unidad. Para limpiar el aparato, lávelo con una solución
de detergente no abrasiva y un paño suave y limpio.
• No intente insertar cables, clavijas ni cualquier otro objeto en las rejillas ni abra
la unidad.
• Advertencia de desconexión del dispositivo: La toma principal se utiliza como
conexión, por lo que siempre deberá estar operativo.
5
4
2
5
3
8
7
5
15
Manual de instrucciones
Antes de UTILIZAR EL APARATO
Toma aux.
• Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
• Conecte el cable de alimentación a la toma. Nota: Asegúrese de que el voltaje que se indica en el dispositivo coincida con el voltaje local antes de conectar
el dispositivo. Voltaje: 220V-240V~ 50 Hz.
• El aparato también puede utilizar potencia de CC con 4 pilas UM3 LR6
de 1,5 V tamaño AA en el compartimento de la batería (6). Asegúrese de que
los terminales de batería positivos y negativos (+ y -) estén vinvulados a sus
terminales correspondientes en la placa del compartimento de la batería.
• Para conectar un dispositivo externo a la radio, puede utiliza la toma de entrada aux (8).
• Conecte el enchufe de entrada aux. (no incluido) en la toma de entrada que desee.
• Ejecute el programa en el dispositivo externo y ajuste el volumen con el
interruptor de encendido/apagado de volumen (2).
UsO DEL APARATO
• Encienda la radio y seleccione que volumen que desee con el interruptor
de encendido/apagado (2).
• Utilice el interruptor AM/FM (5) para elegir la frecuencia AM o FM.
• Seleccione la emisora de radio que desee con el botón de sintonización (4).
• Ponga el interruptor de encendido/apagado de volumen (2) en la posición
de apagado para apagar la radio.
Comentarios:
• La frecuencia MW utiliza una antena direccional interna. Gire la radio en la dirección correcta para garantizar una buena recepción.
• Asegúrese de que la antena FM (13) esté totalmente extendida para garantizar
una buena recepción FM.
AURICULARES
Para escuchar la radio con auriculares, puede conectar los auriculares en la toma
de auriculares adecuada (3).
16
Specifications
Nº modelo: RD-1545
Frecuencia FM: 88 - 108 MHz
Frecuencia AM: 540 - 1600 KHz
Altavoces: 2 x 5 W
Suministro CA: 230V~ 50 Hz
Salida de suministro eléctrico: 5 W
Dimensiones: 23 x 10 x 13,5 cm
GARANTÍA
• Estos aparatos disponen de una garantía de 24 meses que comienza en la fecha
de compra (recibo).
• Los daños provocados al no seguirse el manual de instrucciones darán lugar
a una anulación de la garantía; Tristar no será responsable si se producen
daños derivados.
• Tristar no será responsable de los daños materiales o lesiones personales causados
por un uso incorrecto o si no se respetan las instrucciones de seguridad.
• Cuando se deba reparar el aparato, asegúrese de que lo lleve a cabo una
empresa autorizada.
• Este aparato no puede ser modificado.
• Si se producen problemas durante los 2 primeros años tras la fecha de compra,
que estén cubiertos por la garantía de fábrica, podrá regresar al punto de venta
para sustituirlo por uno nuevo.
• Sólo los defectos materiales o de fabricación se incluyen en esta garantía.
Manual de instrucciones
• Tristar no es responsable de los daños que se produzcan:
1. En caso de caída del aparato.
2. En caso de que el propietario o un tercero modifique técnicamente el aparato.
3. En caso de un uso incorrecto del aparato.
4. Por el desgaste habitual del aparato.
• Al ejecutar reparaciones, no se ampliará el período de garantía original de 2 años,
ni el derecho a una nueva garantía. Esta garantía sólo tiene validez en territorio
europeo. Esta garantía no anula la directiva europea 1944/44CE.
• Para cualquier pregunta o reclamación, póngase en contacto con su
“punto de compra”.
• Conserve siempre su recibo, ya que sin él no podrá reclamar ningún tipo de garantía.
• Si desea presentar una reclamación, devuelva el aparato completo en
el embalaje original a su distribuidor junto con el recibo.
• Los daños en los accesorios no implican un reemplazo gratuito automático
de todo el aparato. En tales casos, póngase en contacto con nuestra línea
de asistencia al cliente. Los cristales rotos o la ruptura de las piezas de plástico
siempre están sujetas a cargo.
• Los defectos en los consumibles o en las piezas debidos al desgaste,
así como la limpieza, el mantenimiento o el reemplazo de dichas piezas no
están cubiertos por la garantía y, por tanto, deberán pagarse.
• La garantía vence en caso de alteración no autorizada.
• Tras el vencimiento de la garantía, las reparaciones se pueden llevar a cabo
mediante el distribuidor o el servicio de reparaciones competente abonando
los costes derivados.
ES
MEDIOAMBIENTE
Directrices para la protección del medioambiente
Estos aparatos no se deben desechar con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se deben llevar a un punto central para el
reciclado de los aparatos domésticos eléctricos y electrónicos.
487
Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje remarca
este importante asunto. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar.
Al reciclar aparatos domésticos, contribuye a la protección del medioambiente.
Pida información a las autoridades locales sobre el punto de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable; devuelva el embalaje por separado.
Producto
Este dispositivo está equipado con una marca conforme a la Directiva Europea 2002/96/EC
sobre Residuos de equipamiento eléctrico y electrónico (WEEE). Si garantizamos
que este producto se procese correctamente como residuo, se evitarán posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
Declaración de conformidad de la CE
Este dispositivo se ha diseñado, fabricado y comercializado según los objetivos
de seguridad de la Directiva de bajo voltaje “No 2006/95/EC, los requisitos
de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC “Compatibilidad electromagnética”
y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.
17
Manual de Instruções
Estimado cliente,
Descrição das peças
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade.
Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este aparelho
da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos necessários para
a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir estas instruções é garantido
que terá excelentes resultados, que poupará tempo e que evitará problemas.
Esperamos que se divirta a utilizar este aparelho.
1. Antena
2. Controlo de volume + interruptor ligar/desligar
3. Entrada de auscultador
4. Botão de sintonização
5. Interruptor AM/FM
6. Compartimento de pilhas
7. Tomada
8. Entrada AUX
9. Luz de ligação
1
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
• Não devem ser colocados no aparelho fontes de chamas, como velas acesas.
• Não coloque o produto em estantes ou prateleiras fechadas sem ventilação adequada.
• Apesar de a tomada eléctrica ser utilizada para desligar o dispositivo,
este deve continuar utilizável depois de desligado.
• A ventilação não deve estar impedida cobrindo os orifícios de ventilação com
objectos, como jornais, toalhas, cortinas, etc.
• Não deve ser exposto a pingas ou salpicos de água e não se deve colocar nenhum
objecto com líquidos, como vasos, no aparelho.
• Não ligue a antena FM à antena externa.
• A unidade não deve ser exposta à luz do sol directa, a temperaturas muitas elevadas
ou baixas, a humidade, vibrações nem deve ser colocada num ambiente poeirento.
• Não utilize produtos abrasivos, benzeno, diluentes ou outros solventes para limpar
a superfície da unidade. Para limpar, faça-o com uma solução de lavagem não
abrasiva e um pano macio húmido.
• Nunca tente inserir cabos, pinos ou outros objectos nas ventilações ou na abertura
da unidade.
• Aviso para aparelho desligado: quando é utilizada a ligação à tomada, o aparelho
deve permanecer sempre utilizável.
18
5
4
2
5
5
3
8
7
Instrukcje użytkowania
Antes de utilizar
Entrada AUX
• Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes,
o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
• Ligue o cabo de alimentação à tomada. Nota: certifique-se de que a tensão
indicada no aparelho corresponde à tensão local antes de ligar o aparelho. Tensão: 220V-240V~ 50 Hz.
• O aparelho pode também utilizar uma alimentação CD utilizando 4 pilhas LR6
UM3 tamanho AA de 1,5 volts no compartimento de pilhas (6). Certifique-se
de que os terminais positivo e negativo (+ e -) das pilhas estão encaixados nos
terminais correspondentes na placa no compartimento de pilhas.
• Para ligar um dispositivo externo ao rádio, pode utilizar a entrada AUX (8).
• Ligue o cabo AUX (não incluído) à entrada AUX designada.
• Ligue a música no dispositivo externo e regule para o volume utilizando
o interruptor de volume + ligar/desligar (2).
Utilização
• Ligue o radio e regule para o volume desejado utilizando o interruptor de volume
+ ligar/desligar (2).
• Utilize o interruptor AM/FM (5) para seleccionar a banda AM ou FM.
• Seleccione a estação de rádio desejada utilizando o botão de sintonização (4)
• Coloque o interruptor volume + ligar/desligar (2) na posição OFF (desligar) para
desligar o rádio.
Comentários
• A banda MW utilize uma antena direccional interna. Rode o rádio para a posição
correcta para uma boa recepção.
• Certifique-se de que a antena (13) está totalmente esticada para uma boa
recepção FM.
AUSCULTADORES
Para ouvir através de auscultadores, pode ligá-los à entrada para auscultadores (3).
PT
Especificações
Modelo n.º: RD-1545
Frequência FM: 88 - 108 MHz
Frequência AM: 540 - 1600 KHz
Colunas: 2 x 5 W
Alimentação CA: 230V~ 50 Hz
Potência: 5 W
Dimensões: 23 x 10 x 13,5 cm
Garantia
• Este aparelho tem garantia de 24 meses, com início na data de compra (recibo).
• Danos causados por não seguir o manual de instruções tornarão a garantia nula.
Se isto resultar em danos consequentes, a Tristar não deverá ser considerada
responsável.
• A Tristar não será responsável por danos no material ou ferimentos pessoais
causados por uma utilização inadequada ou se não se seguirem adequadamente
as instruções de segurança.
• Quando for necessário reparar o aparelho, certifique-se de que a reparação será
realizada por uma empresa autorizada.
• Este aparelho não deve ser alterado.
• Se ocorrerem problemas durante os 2 anos após a data de compra,
que correspondem à cobertura da garantia de fábrica, pode dirigir-se ao local
da compra para substituí-lo por um novo.
19
Manual de Instruções
• Apenas os defeitos de fabrico e do material estão cobertos pela garantia.
• A Tristar não é responsável por danos ocorridos através de:
1. Queda do aparelho.
2. Alteração técnica do aparelho realizada pelo proprietário ou por terceiros.
3. Utilização inadequada do aparelho.
4. Desgaste normal do aparelho.
• Ao realizar reparações, o período de garantia original de 2 anos não será estendido
nem terá direito a uma nova garantia. Esta garantia é válida apenas na Europa.
Esta garantia não anula a directiva europeia 1944/44/CE.
• Para questões ou concordâncias, contacte o seu "ponto de venda".
• Guarde sempre o seu recibo, sem ele não pode reivindicar nenhum tipo de garantia.
• Se deseja apresentar uma reclamação, entregue o aparelho na sua totalidade na
embalagem de origem ao seu vendedor juntamente com o recibo.
• Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo
dos aparelhos na totalidade. Nesses casos, contacte a nossa linha directa.
O vidro partido ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitos a custos.
• Os defeitos em consumíveis ou peças sujeitos a desgaste, assim como a limpeza,
a manutenção ou a substituição dessas peças não estão cobertos pela garantia
e devem ser pagos!
• A garantia perde a validade no caso de modificação não autorizada no aparelho.
• Findo o prazo da garantia, a reparação pode ser levada a cabo pelo fabricante
competente ou pelo serviço de reparação contra o pagamento dos custos
daí decorrentes.
20
AMBIENTE
Orientações para a protecção do meio ambiente
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua
vida útil, mas deve, sim, ser entregue num ponto central de reciclagem
de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado
487
no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho
podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar
um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades
locais informações relativas aos pontos de recolha.
Embalagem
A embalagem é 100% reciclável. Deposite-a em separado.
Produto
Este aparelho vem fornecido com uma marca em conformidade com a Directiva Europeia
2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).
Garantindo que este produto será processado correctamente em resíduos, ajudará a
prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
Declaração de conformidade EC
Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os
objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os requisitos
de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade electromagnética"
e os requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
Instrukcje użytkowania
Drogi Kliencie,
OPIS CZĘŚCI
Składamy gratulacje i serdeczne podziękowanie za zakup tego wysokiej jakości
produktu. Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, aby jak najlepiej
użytkować urządzenie Podręcznik zawiera wszystkie konieczne instrukcje i porady
dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Postępowanie
zgodne z instrukcjami gwarantuje doskonałe wyniki, oszczędność czasu oraz uniknięcie
wszelkich problemów w przyszłości.
Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie wiele przyjemności.
1. Antena
2. Kontrolka głośności + przełącznik wł/wył
3. Gniazdko słuchawek
4. Regulator strojenia
5. Przełącznik AM/FM
PL
6. Komora baterii
7. Gniazdo
8. Gniazdko Aux-in typu jack
9. Wskaźnik zasilania
1
OGÓLNE instrukcje bezpieczeństwa
• Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych źródeł płomienia, takich jak
zapalone świece.
• Nie ustawiać produktu w zamkniętych szafkach czy na półkach bez
odpowiedniej wentylacji.
• Tam gdzie wtyczka sieciowa służy do odłączenia urządzenia, pozostaje ona gotowa
do pracy.
• Nie wolno wstrzymywać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych
przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
• Urządzenia nie wolno narażać na rozpryskiwanie wody, zatem żadne przedmioty
napełnione wodą, np. wazony, nie powinny być na nim ustawiane.
• Nie wolno podłączać anteny FM do anteny zewnętrznej.
• Urządzenia nie wolno narażać na bezpośrednie nasłonecznienie, bardzo wysokie lub
niskie temperatury, wilgoć, wibracje ani ustawiać go w zakurzonym środowisku.
• Nie używać środków żrących, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników
celem czyszczenia powierzchni urządzenia. Aby wyczyścić urządzenie, należy wytrzeć
je delikatnym środkiem myjącym i oczyścić miękką szmatką.
• Nigdy nie wkładać kabli, szpilek ani innych podobnych obiektów do
odpowietrzników bądź innych otworów w urządzeniu.
• Ostrzeżenie o urządzeniu odłączającym: wtyczka sieciowa używana jest jako element
łączący, dlatego zawsze pozostaje gotowa do pracy.
5
4
2
5
3
8
7
5
21
Instrukcje użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania
Gniazdko Aux-in typu jack
• Wyjąć urządzenie i akcesoria z opakowania, Zdjąć naklejki, folię zabezpieczającą
oraz elementy plastikowe urządzenia.
• Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka. Uwaga: Sprawdzić, czy napięcie
opisane na urządzeniu jest zgodne z miejscowym napięciem przed podłączeniem
urządzenia. Napięcie: 220V-240V~ 50Hz.
• Urządzenie może również korzystać z zasilania DC za pomocą 4 szt. baterii 1.5
V AA wymiary UM3 LR6 w komorze baterii (6). Sprawdzić, czy bieguny baterii:
dodatni oraz ujemny (+ oraz -) dopasowane są do odpowiednich biegunów na
powierzchni w komorze baterii.
• Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie na radiu, można użyć gniazdka aux-in
typu jack (8).
• Włożyć wtyczkę aux-in (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazdka aux-in
typu jack.
• Włączyć muzykę w urządzeniu zewnętrznym i za pomocą kontrolki głośności
+ wł/wył (2) dopasować wybraną głośność.
UŻYTKOWANIE
• Włączyć radio i za pomocą kontrolki głośności + wł/wył (2) dopasować
wybraną głośność.
• Użyć przełącznika AM/FM (5) aby wybrać pasmo AM lub FM.
• Wybrać stację radiową, obracając kontrolkę strojenia (4).
• Ustawić kontrolkę głośności + wł/wył (2) w pozycji “wył”, aby wyłączyć radio.
Komentarze:
• Pasmo MW korzysta z wewnętrznej anteny kierunkowej. Obrócić radio w
prawidłowym kierunku, aby z uzyskać dobry odbiór.
• Sprawdzić, czy antena FM (1) jest całkowicie rozwinięta celem uzyskania dobrego
odbioru FM.
Słuchawki
Aby słuchać za pomocą słuchawek, należy je podłączyć do odpowiedniego gniazdka
typu jack (3) dla słuchawek
22
Specyfikacje
Model nr : RD-1545
Częstotliwość FM: 88 - 108 MHz
Częstotliwość AM: 540 - 1600 KHz
Głośniki: 2 x 5 W
Zasilanie AC: 230V~ 50Hz
Wyjście mocy: 5 W
Wymiary: 23 x 10 x 13.5 cm
GWARANCJA
• Urządzenie objęte jest 24- miesięczną gwarancją zaczynając od dnia zakupu
(na podstawie paragonu).
• Uszkodzenia spowodowane niedostosowaniem się do niniejszych instrukcji
użytkowania prowadzą do unieważnienia gwarancji, jeśli prowadzi to do
powstania szkód, firma Tristan nie ponosi odpowiedzialności.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów ani
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub jeśli instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa nie są odpowiednio wykonane.
• Kiedy konieczna jest naprawa urządzenia, zapewnić, aby dokonała jej
autoryzowana firma.
Instrukcje użytkowania
• Tego urządzenia nie można naprawić ani wymienić.
• Jeśli problemy pojawiły się w ciągu 2 lat od daty zakupu, które obejmuje
gwarancja producenta, można odnieść urządzenie do miejsca, gdzie zostało
nabyte i wymienić je na nowe.
• Niniejsza gwarancja obejmuje tylko materiałowe lub produkcyjne usterki.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek:
1. Upadku urządzenia.
2. Jeśli właściciel lub osoby trzecie wymieniały cokolwiek w urządzeniu.
3. Nieprawidłowego użycia urządzenia.
4. Naturalnego zużywania się urządzenia.
• Poprzez wykonanie napraw oryginalny okres gwarancji 2 lat nie zostanie
przedłużony ani nie powstanie prawo do wydania nowej gwarancji.
Gwarancja jest ważna tylko na terenie Europy. Gwarancja ta nie jest nadrzędna
wobec Dyrektywy Europejskiej 1944/44CE.
• W razie pytań lub reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą Państwa w
“punkcie zakupu”.
• Zawsze zachowywać paragon, bez paragonu nie ma możliwości ubiegania się
jakiekolwiek działania na mocy gwarancji.
• W przypadku reklamacji należy zwrócić całe urządzenie w oryginalnym
opakowaniu do sprzedawcy i dołączyć paragon.
• Uszkodzenia akcesoriów nie oznaczają możliwości automatycznej i darmowej
wymiany na inne urządzenie. W takich przypadkach prosimy o kontakt na infolinię.
Zbita szybka lub pęknięcia części plastikowych zawsze podlegają zwrotom.
• Usterki w częściach wymienialnych lub narażonych na zużycie, podobnie jak
czyszczenie, konserwacja i wymiana tych części nie są objęte gwarancją i należy je
opłacić we własnym zakresie.
• Gwarancja zostaje unieważniona w razie nieautoryzowanych manipulacji
przy urządzeniu.
• Po upływie terminu gwarancji wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane
przez kompetentnego sprzedawcę oraz serwis naprawczy po dokonaniu
stosownych opłat.
PL
ŚRODOWISKO
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ale należy
je zanieść do centralnego punktu recyklingu domowych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol na urządzeniu, instrukcjach
487
użytkowania i opakowaniu zwraca uwagę na ważne kwestie.
Materiały użyte do produkcji urządzenia można poddać recyklingowi.
Poprzez recykling zużytych urządzeń domowych można mieć swój wkład w zakresie
ochrony środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać
informacje dotyczące punktów zbiórki.
Opakowanie
Opakowanie poddawane jest recyklingowi w 100%,
należy zwrócić rozdzielone opakowanie.
Produkt
Urządzenie wyposażone jest w znak na podstawie Europejskiej Dyrektywy 2002/96/EC
n/t odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Zapewnienie tego, że produkt zostanie prawidłowo przetworzony, pomaga unikać
możliwych negatywnych skutków dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia.
Deklaracja zgodności CE
To urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz promowane zgodnie
z celem bezpieczeństwa w Dyrektywie o niskim napięciu “Nr 2006/95/EC, wymagania
dot. zabezpieczeń oraz z Dyrektywą EMC 2004/108/EC “Zgodność elektromagnetyczna”
oraz wymogami Dyrektywy 93/68/EEC.
23
Istruzioni per l’uso
Gentile Cliente,
Descrizione parti
Congratulazioni e grazie per l'acquisto di questo prodotto di alta qualità.
Leggere con attenzione il manuale di istruzioni in modo tale da poter usare al meglio
l’apparecchio. Questo manuale contiene le informazioni necessarie e i consigli per l’uso,
per la pulizia e la conservazione del prodotto. Osservando queste istruzioni saranno
garantiti risultati eccellenti, meno tempo perso e meno problemi. Ci auguriamo possa
beneficiare a pieno dell’uso di questo apparecchio.
1. Antenna
2. Controllo volume + interruttore on/off
3. Jack cuffie
4. Manopola di sintonizzazione
5. Interruttore AM/FM
6. Vano batteria
7. Base
8. Jack aux-in
9. Spia di accensione
1
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
• Non porre alcuna fonte di fiamma libera, come candele, sull'apparecchio.
• Non posizionare il prodotto in prossimità di scaffali o armadi senza una corretta
ventilazione.
• La presa di corrente è usata come dispositivo di scollegamento, questo dispositivo
entrerà subito in uso.
• La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione
con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende ecc.
• Non esporre a schizzi o gocce d'acqua e non appoggiare oggetti pieni di liquidi,
come vasi, sull'apparecchio.
• Non collegare l’antenna FM all’antenna esterna
• L’unità non deve essere esposta a raggi solari diretti, temperatura troppo alta
o troppo bassa, umidità, vibrazioni o in un ambiente polveroso.
• Non usare sostanze abrasive, benzene o altri solventi per pulire la superficie
dell’unità. Per pulire, usare una soluzione detergente non abrasiva e un panno
morbido pulito.
• Non tentare di inserire cavi, perni o altri oggetti nelle ventole o apertura dell’unità.
• Scollegare il dispositivo in pericolo: La presa di corrente è usata come connessione,
quindi deve essere sempre in funzione.
24
5
4
2
5
5
3
8
7
I: Istruzioni per l’uso
Prima dell'uso
JACK Aux-in
• Rimuovere l’apparecchio e gli accessori dalla scatola. Rimuovere gli adesivi,
la pellicola protettiva o la plastica dall’apparecchio.
• Collegare il cavo di alimentazione alla presa. Nota: assicurarsi che la tensione
indicata sul dispositivo corrisponda a quella indicata
sulla rete locale prima che si collega il dispositivo. Tensione: 220V-240V~ 50Hz.
• Il dispositivo può essere anche usato con alimentazione CC usando 4 batterie
1.5-volt AA UM3 LR6 nel vano batterie (6). Assicurarsi che i terminali positivi
e negativi della batteria (+ e -) siano collegati ai terminali corrispondenti sulla
piastra del vano batteria.
• Per collegare un dispositivo esterno alla radio, usare il jack aux-in (8).
• Porre lo spinotto aux- in (non incluso) nel jack aux-in.
• Avviare la musica sul dispositivo esterno e regolare il volume usando l’interruttore
di volute + on/off- (2).
UsO
• Accendere la radio e usare il volume desiderato con l’interruttore di volume
+ on/off- (2).
• Usare l’interruttore AM/FM (5) per scegliere la banda AM o FM.
• Selezioanre la stazione radio desiderata usando il pulsante di sintonizzazione (4)
• Portare l’interruttore di volume + on/off- (2) in posizione ‘off’ per spegnere la radio.
Commenti:
• La banda MW usa un’antenna direzionale interna. Ruotare la radio nella direzione
giusta per una buona ricezione.
• Assicurarsi che l’antenna FM (1) sia completamente estesa per una buona
ricezione FM.
Cuffia
Collegare una cuffia al jack del telefono (3) per escludere il suono e ascoltare con le cuffie.
I
Specifiche
Modello n. RD-1545
Frequenza FM: 88 - 108 MHz
Frequenza AM: 540 - 1600 KHz
Altorparlanti: 2 x 5 W
Alimentazione CA: 230V~ 50Hz
Potenza in uscita: 5 W
Dimensione: 23 x 10 x 13,5 cm
Garanzia
• Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di
acquisto (fa fede la ricevuta).
• Danni causati dall’inosservanza di quanto prescritto nel presente manuale,
comporterà l’annullamento della garanzia, se ciò produce danni consequenziali
Tristar non sarà responsabile.
• Tristar non sarà responsabile per danni materiali o infortuni personali causati
dall’uso improprio o se le istruzioni di sicurezza non sono osservate.
• Nel caso in cui l’apparecchio necessiti di riparazioni, assicurarsi che esse siano
effettuate da una società autorizzata.
• Questo apparecchio non può essere modificato o cambiato.
• Se si verificano problemi durante i 2 anni dalla data di acquisto, che sono coperti
da garanzia di fabbrica, è possibile recarsi al punto di acquisto per richiederne
la sostituzione con uno nuovo.
25
Istruzioni per l’uso
• Solo difetti materiali o di produzione sono coperti dalla presente garanzia.
• Tristar non è responsabile per danni verificatisi:
1. in caso di caduta dell’apparecchio.
2. Nel caso in cui l’apparecchio è stato tecnicamente modificato dal proprietario
o da terzi.
3. In caso di uso improprio dell’apparecchio.
4. In caso di usura normale dell’apparecchio.
• L’esecuzione di interventi di riparazione non estendono il periodo di garanzia di
2 anni, né comportano una nuova garanzia. La presente garanzia è legale solo sul
suolo europeo. La presente garanzia non sostituisce la Direttiva Europea 1944/44CE.
• Per domande o problemi contattare il proprio punto di acquisto.
• Conservare la ricevuta, senza la quale non è possibile richiedere interventi in garanzia.
• Se si richiede un intervento coperto da garanzia è necessario restituire
l’apparecchio nella confezione originale al rivenditore insieme alla ricevuta di acquisto.
• Danni agli accessori non comportano l’automatica sostituzione gratuita dell’intero
apparecchio. In questi casi contattare il nostro servizio assistenza.
La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre soggetta a pagamento.
• Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come la pulizia,
la manutenzione o la sostituzione di dette parti non è coperta da garanzia e quindi
deve essere pagata!
• La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
• Dopo la scadenza della garanzia le riparazione possono essere effettuata da un
rivenditore autorizzato o dal servizio assistenza dietro pagamento dei costi previsti.
26
Ambiente
Linee guida per la protezione ambientale
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine
del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio
per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
487
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in
evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio
possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla
protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in
merito ai punti di raccolta.
Imballaggio
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
Prodotto
Questo dispositivo è dotato di contrassegno in conformità alla direttiva 2002/96/CE
sui rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente, ciò aiuta a evitare conseguenze
avverse per l'ambiente e la salute umana.
Dichiarazione CE di conformità
Questo apparecchio è progettato, realizzato e marchiato in conformità ai requisiti di
sicurezza della Direttiva per la bassa tensione "No 2006/95/CE, i requisiti di protezione
della Direttiva EMC 2004/108/CE "Compatibilità elettromagnetica" e i requisiti della
Direttiva 93/68/CEE.
27
Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg, The Netherlands , www.tristar.eu
RD-1545
Download PDF