Blu-ray Disc™/ DVD systém domácího kina

4-485-800-13(1) (CZ)
Blu-ray Disc™/
DVD systém
domácího kina
Návod k obsluze
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte zařízení do uzavřených
prostor, jako je například knihovna nebo
vestavěná skříň.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvor přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným
zdrojům ohně (například
zapáleným svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Aby bylo možné předejít poranění,
musí být toto zařízení upevněno
k podlaze či ke zdi dle návodu
k montáži.
Používejte pouze uvnitř.
Toto zařízení bylo testováno
a bylo stanoveno, že splňuje limity
směrnice EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího než
3 metry. (Pouze modely pro Evropu)
POZOR
Používání optických přístrojů s tímto
produktem zvyšuje nebezpečí
poškození zraku.
Laserový paprsek používaný v tomto
Blu-ray Disc/DVD systému domácího
kina může poškodit zrak. Nepokoušejte
se proto sejmout kryt přístroje.
Servis přenechte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům.
Přijímací jednotka tohoto zařízení je
klasifikována jako laserový výrobek
třídy 3R. Je-li otevřen kryt, vytváří
viditelné a neviditelné laserové záření.
Vyvarujte se přímému vystavení očí
tomuto záření.
Toto označení je umístěno zvenku
na spodní straně hlavní jednotky.
Pro zákazníky v Evropě a Rusku
Zdroje energie
• Dokud je napájecí kabel připojen do
zásuvky, není přístroj odpojen od
síťového napájení, a to ani tehdy,
pokud je vypnutý.
• K odpojení přístroje od síťového
napájení slouží napájecí kabel, zapojte
jej proto do snadno přístupné zásuvky.
V případě, že si všimnete jakéhokoliv
nezvyklého chování přístroje, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
Toto zařízení je klasifikováno jako
laserový výrobek třídy 1. Toto označení
je umístěno zvenku na spodní straně
hlavní jednotky.
Hlavní jednotka a zesilovač
prostorového zvuku
Štítek s názvem je umístěn zvenku
na spodní straně přístroje.
2CZ
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferií musí být použity řádně stíněné
a uzemněné kabely a konektory.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií
a elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. V případě,
že baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova,
jsou doplněny chemické značky pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb). Zajištěním
správné likvidace těchto výrobků
a baterií pomůžete předejít
potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým
by mohlo dojít při nesprávné likvidaci
odpadu. Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování dat vyžadují
trvalé připojení k vestavěné baterii, smí
výměnu této baterie provádět pouze
kvalifikovaný servisní pracovník. Abyste
zajistili, že s baterií a elektrickými
a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto
produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. U ostatních
baterií si prosím prostudujte část
popisující bezpečné vyjmutí baterie
z produktu. Předejte baterii na
příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci baterií. Podrobné informace
o recyklaci tohoto produktu nebo
baterie vám poskytne místní městský
úřad, technické služby nebo obchodník,
u kterého jste produkt či baterii
zakoupili.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy ohledně shody produktů
se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech ohledně
servisu a záruky se obracejte na adresy
uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že zařízení BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR splňují veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento produkt je určen pro použití
v následujících zemích.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Pásmo 5,15 GHz – 5,35 GHz je vyhrazeno
pouze pro provoz uvnitř budov.
3CZ
Tento Blu-ray Disc/DVD systém
domácího kina je určen k přehrávání
zvuku a videa z disků nebo zařízení USB,
k přehrávání hudby z chytrého telefonu
s podporou funkce NFC nebo ze zařízení
BLUETOOTH a z FM tuneru. Tento
systém také podporuje přehrávání
ze sítě a funkci Zrcadlení obrazovky.
Sledování 3D videa
Některé osoby mohou při sledování
3D videa zaznamenat problémy
(například pálení očí, únavu nebo
nevolnost). Společnost Sony
doporučuje všem divákům dělat
při sledování 3D videa pravidelné
přestávky. Četnost a délka těchto
přestávek je u každého individuální.
Optimální četnost a délku přestávek si
musíte určit sami. Pokud zaznamenáte
jakékoli problémy, přestaňte 3D video
sledovat, dokud tyto problémy nezmizí;
v případě potřeby konzultujte tento
problém s lékařem. Prostudujte si též
(i) návod k obsluze nebo varování pro
všechna ostatní zařízení používaná
s tímto přehrávačem nebo obsah disku
Blu-ray Disc přehrávaného na tomto
přehrávači a (ii) naše webové stránky
(http://esupport.sony.com/), kde
najdete aktuální informace. Zrak malých
dětí (zejména dětí mladších 6 let) se
stále vyvíjí. Než dovolíte malým dětem
sledovat 3D video, poraďte se s lékařem
(pediatrem nebo očním lékařem).
Rodiče by měli na malé děti
dohlédnout, aby dodržovaly
doporučení uvedená výše.
4CZ
Ochrana proti kopírování
• Upozornění: Média Blu-ray Disc a DVD
používají pokročilé systémy ochrany
obsahu. Tyto systémy se nazývají AACS
(Advanced Access Content System)
a CSS (Content Scramble System)
a mohou obsahovat určitá omezení
přehrávání, analogového výstupu
a další podobné funkce. Vzhledem
k tomu, že konsorcium AACS může
přijmout nebo změnit omezující
pravidla během doby po zakoupení
produktu, mohou se funkce a omezení
tohoto produktu lišit v závislosti
na datu jeho zakoupení.
• Upozornění na technologii Cinavia
Tento produkt používá technologii
Cinavia za účelem omezení používání
neautorizovaných kopií některých
komerčně vyprodukovaných filmů
a videí a jejich zvukových stop.
Pokud systém zjistí, že používáte
neautorizovanou kopii, zobrazí se
zpráva a přehrávání nebo kopírování
bude přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia
získáte v online informačním středisku
Cinavia pro spotřebitele na adrese
http://www.cinavia.com. Zaslání
dalších informací o technologii Cinavia
poštou si můžete vyžádat odesláním
korespondenčního lístku s vaší
poštovní adresou na adresu:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Autorská práva a ochranné
známky
• Tento systém obsahuje technologii
Dolby* Digital a adaptivní matici
dekodéru Dolby Pro Logic a systém
DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
a symbol dvojitého písmene D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Informace o patentech DTS
naleznete na stránce
http://patents.dts.com. Vyrobeno
v licenci společnosti DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS
spolu se Symbolem jsou
registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Tento systém obsahuje technologii
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Pojmy HDMI a High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
společnosti HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech amerických
a dalších zemích.
• Java je ochrannou známkou
společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností.
• Logo DVD je ochrannou známkou
společnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ a loga jsou
ochrannými známkami organizace
Blu-ray Disc Association.
• Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“,
„DVD VIDEO“ a „CD“ jsou
ochranné známky.
• „Super Audio CD“ je ochranná známka.
• App Store je servisní značka
společnosti Apple Inc.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ a logo
„AVCHD 3D/Progressive“ jsou
ochranné známky společností
Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• , „XMB“ a „xross media bar“
jsou registrované ochranné známky
společností Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je registrovanou
známkou společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logo „Sony Entertainment Network“
a „Sony Entertainment Network“ jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
• Technologii rozpoznání hudby a videa,
stejně jako související data, poskytuje
software Gracenote®. Gracenote je
průmyslový standard pro technologii
rozpoznávání hudby a přenos
souvisejícího obsahu. Další
informace najdete na adrese
www.gracenote.com.
Data od společnosti Gracenote, Inc.
týkající se disků CD, DVD, Blu-ray Disc
a hudby a videa, copyright © 2000 – do
současnosti Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 – do
současnosti Gracenote. Na tento
produkt a službu se vztahuje jeden
nebo více patentů vlastněných
společností Gracenote. Na webových
stránkách společnosti Gracenote
najdete orientační seznam platných
patentů společnosti Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
logo a logotyp Gracenote a logo
„Powered by Gracenote“ jsou
registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými
známkami společnosti Gracenote, Inc.
v USA nebo ostatních zemích.
5CZ
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® jsou registrované ochranné
známky organizace Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ jsou
ochranné známky organizace
Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
• Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
• Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
• „Xperia“ je ochranná známka
společnosti Sony Mobile
Communications AB.
• Logo a značka slova Bluetooth® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto značek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a související patenty
jsou licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt obsahuje proprietární
technologie licencované od
společnosti Verance Corporation
a chráněné patentem registrovaným
v USA pod číslem 7 369 677 i dalšími
platnými nebo projednávanými
americkými a celosvětovými patenty.
Některé aspekty těchto technologií
podléhají ochraně obchodního
tajemství a právům na duševní
vlastnictví. Cinavia je ochrannou
známkou společnosti Verance
Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance.
Je zakázáno zařízení rozebírat
a provádět reverzní inženýrství
(zpětnou analýzu).
6CZ
• Windows Media je buď ochrannou
známkou, nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a ostatních zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo
distribuce této technologie mimo
tento produkt je bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností
zakázáno.
Vlastníci obsahu používají technologii
Microsoft PlayReady™ pro přístup
k obsahu za účelem ochrany svých
práv duševního vlastnictví a obsahu,
na nějž se autorská práva vztahují.
Toto zařízení používá technologii
PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí PlayReady nebo
WMDRM. Pokud nebude zařízení
fungovat v souladu s omezeními
platnými pro využití obsahu, mohou
vlastníci obsahu vyžadovat po
společnosti Microsoft zrušení funkce
přehrávání obsahu chráněného
pomocí PlayReady. Toto zrušení
nebude mít vliv na nechráněný
obsah ani obsah chráněný jinými
technologiemi pro přístup k obsahu.
Vlastníci obsahu mohou vyžadovat,
abyste pro přístup k jejich obsahu
aktualizovali technologii PlayReady.
Pokud tuto aktualizaci odmítnete,
nebudete moci přistupovat k obsahu,
který vyžaduje provedení této
aktualizace.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ jsou ochrannými
známkami, servisními značkami nebo
certifikačními značkami organizace
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK vyvinula
společnost Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software
ASA. Všechna práva vyhrazena.
• Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů jsou
obecně ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními značkami
příslušných výrobců. Symboly ™ a ®
nejsou v tomto dokumentu uváděny.
Informace o licenci na software
Informace o licenci na software
Gracenote®
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje
software od společnosti Gracenote, Inc.,
se sídlem v Emeryville v Kalifornii
(dále jen „Gracenote“). Software od
společnosti Gracenote („software
Gracenote“) umožňuje této aplikaci
rozpoznávat disky nebo soubory
a načítat informace související
s přehrávanou hudbou, konkrétně
název, interpreta, skladbu a titul
(„data Gracenote“) z online serverů
nebo databází na nich uložených
(souhrnně označovaných jako „servery
Gracenote“), případně provádět jiné
funkce. Data Gracenote smíte využívat
pouze prostřednictvím funkcí této
aplikace či zařízení pro interakci
s uživatelem.
Zavazujete se používat data Gracenote,
software Gracenote a servery Gracenote
výhradně pro svou osobní nekomerční
potřebu. Zavazujete se, že nepřevedete,
nezkopírujete, nepřenesete ani
neodešlete software Gracenote ani data
Gracenote žádné třetí straně.
ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE
VYUŽÍVAT A NEZNEUŽIJETE DATA
GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE
ANI SERVERY GRACENOTE JINÝM
ZPŮSOBEM, NEŽ JE VÝSLOVNĚ
POVOLENO V TĚCHTO INFORMACÍCH
O LICENCI.
Berete na vědomí, že vaše nevýhradní
licence k používání dat Gracenote,
softwaru Gracenote a serverů
Gracenote pozbude platnosti, pokud
uvedená omezení porušíte. Jestliže vaše
licence pozbude platnosti, zavazujete
se ukončit veškeré využívání dat
Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote. Gracenote
si vyhrazuje všechna práva, včetně
veškerých práv vlastnických, k datům
Gracenote, softwaru Gracenote
a serverům Gracenote. Společnost
Gracenote za žádných okolností
nepřebere závazek vyplatit vám
jakoukoli úhradu za jakékoli informace,
které jí sdělíte. Berete na vědomí,
že společnost Gracenote, Inc., vůči
vám může přímo svým jménem
uplatňovat svá práva vyplývající
z této licenční smlouvy.
Součástí služby Gracenote je jedinečný
identifikátor, který slouží ke sledování
dotazů pro statistické využití. Náhodně
přiřazený číselný identifikátor umožňuje
službě Gracenote evidovat počet
dotazů, aniž by byla známa totožnost
uživatele. Další informace najdete na
webové stránce se zásadami ochrany
osobních údajů ve službě Gracenote.
7CZ
Licence na software Gracenote
a veškeré položky dat Gracenote jsou
vám poskytovány „TAK, JAK JSOU“.
Společnost Gracenote nenese žádnou
zodpovědnost a neposkytuje žádnou
výslovně uvedenou ani předpokládanou
záruku ohledně pravdivosti jakýchkoli
dat Gracenote na serverech Gracenote.
Společnost Gracenote si vyhrazuje
právo z jakéhokoli důvodu podle svého
uvážení odstranit data ze serverů
Gracenote nebo změnit kategorie
těchto dat. Není poskytována žádná
záruka, že software Gracenote nebo
servery Gracenote jsou prosté chyb a že
nedojde k výpadku v provozu softwaru
Gracenote nebo serverů Gracenote.
Společnost Gracenote není povinna
poskytnout vám nové, vylepšené nebo
doplňující typy či kategorie dat, které by
mohla v budoucnu začít nabízet.
Poskytování této služby může
společnost Gracenote kdykoli ukončit.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
(AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI
PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK
VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ
PODMÍNEK SMLOUVY. SPOLEČNOST
GRACENOTE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY
ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU
GRACENOTE ANI ŽÁDNÉHO ZE SERVERŮ
GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ
NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI
ZA UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJEM.
© Gracenote, Inc. 2013
8CZ
Poznámky k tomuto
návodu k obsluze
• Pokyny obsažené v tomto návodu
k obsluze popisují ovládací prvky
dálkového ovladače. K ovládání
můžete použít také ovládací prvky
na hlavní jednotce, pokud mají shodné
nebo podobné názvy jako ovládací
prvky na dálkovém ovladači.
• V rámci tohoto návodu je pojem „disk“
používán k obecnému označení médií
BD, DVD, Super Audio CD nebo CD,
není-li v textu či na ilustraci
uvedeno jinak.
• Pokyny v této příručce platí pro modely
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W, BDV-N7200WL
a BDV-N5200W. BDV-N9200WL je
model použitý k ilustračním účelům.
Veškeré provozní odlišnosti jsou
v textu jasně označeny, například
„pouze BDV-N9200WL“.
• Některé ilustrace jsou uvedeny
v podobě schémat a mohou se lišit
od konkrétních produktů.
• Položky zobrazené na obrazovce TV
se mohou lišit v závislosti na oblasti.
• Výchozí nastavení je zvýrazněno
podtržením.
Obsah
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze .............................. 8
Vybalení .....................................11
Popis součástí a ovládacích
prvků ................................... 14
Začínáme
Krok 1: Instalace
reproduktorů .................. 20
Krok 2: Zapojení systému .... 20
Připojení reproduktorů .....
Připojení TV .......................
Připojení dalších
zařízení ..........................
Připojení antény ................
Krok 3: Příprava síťového
připojení .........................
Krok 4: Nastavení
bezdrátového systému ...
Krok 5: Provedení funkce
Easy Setup
(Snadné nastavení) .........
Krok 6: Výběr zdroje
přehrávání ......................
Krok 7: Vychutnejte si
prostorový zvuk .............
21
22
23
25
25
27
28
Přehrávání
Přehrávání disku .......................32
Přehrávání z USB zařízení .........33
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ....................... 34
Použití funkce Zrcadlení
obrazovky .......................... 36
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
Jedním dotykem (NFC) ...... 36
Použití aplikace „SongPal“ ...... 38
Přehrávání prostřednictvím
sítě ..................................... 39
Dostupné možnosti .................. 41
Nastavení zvuku
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop
nebo kanálu ....................... 44
Použití multiplexního
přenosu zvuku ................... 44
Tuner
29
29
Poslech rozhlasu ..................... 45
Příjem systému RDS
(Radio Data System) .......... 46
9CZ
Ostatní operace
Použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
pro „BRAVIA“ Sync ............. 47
Automatická kalibrace
příslušných nastavení
reproduktorů ......................48
Nastavení reproduktorů ...........49
Použití časovače vypnutí ......... 51
Deaktivace tlačítek na hlavní
jednotce ............................. 52
Změna jasu ............................... 52
Zobrazení vizualizace na TV
obrazovce ........................... 52
Podsvícení reproduktorů ......... 53
Úspora energie
v pohotovostním režimu ... 53
Prohlížení webových
stránek ................................54
Další nastavení bezdrátového
systému .............................. 55
Nastavení a úpravy
Použití obrazovky Nastavení ...58
[Software Update]
(Aktualizace softwaru) .......59
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) .......59
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku) ............... 61
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání
BD/DVD) .............................63
10CZ
[Parental Control Settings]
(Nastavení funkce
Parental Control) ................64
[Music Settings]
(Nastavení hudby) ..............64
[System Settings]
(Nastavení systému) ..........64
[External Input Settings]
(Nastavení externích
vstupů) ................................66
[Network Settings]
(Nastavení sítě) ................... 67
[Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) ......68
[Resetting] (Resetování) ..........68
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření .............68
Poznámky k diskům ..................71
Odstraňování problémů ............71
Disky, které lze přehrát ............ 78
Typy souborů, které lze
přehrávat ............................ 79
Podporované zvukové
formáty ............................... 81
Technické údaje ....................... 81
Seznam kódů jazyků ................84
Rejstřík ......................................86
Vybalení
• Návod k obsluze (pouze u modelů
pro Oceánii, Afriku, Indii, Oceánii,
Střední východ, Singapur, Čínu,
Thajsko, Tchaj-wan a Rusko)
• Průvodce rychlým nastavením
• Návod k montáži reproduktorů
• Referenční příručka (pouze u modelů
pro Evropu)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie R03 (velikost AAA) (2)
• Drátová anténa pro příjem
v pásmu FM (1)
Pouze BDV-N9200W/
BDV-N9200WL
• Přední reproduktory (2),
prostorové reproduktory (2)
(pouze BDV-N9200W)
nebo
• Kalibrační mikrofon (1) (pouze
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
• Vysokorychlostní kabel HDMI (1)
(pouze u modelů pro Afriku, Indii,
Střední východ, Singapur, Čínu,
Thajsko a Tchaj-wan)
• Zesilovač prostorového zvuku (1)
(pouze BDV-N9200WL)
• Centrální reproduktor (1)
• Subwoofer (1)
(pouze BDV-N9200W)
11CZ
(pouze BDV-N9200WL)
Pouze BDV-N7200W/
BDV-N7200WL
• Přední reproduktory (2),
prostorové reproduktory (2)
(pouze BDV-N7200W)
• Reproduktorové kabely
– (5, červený/bílý/šedý/modrý/
zelený) (pouze BDV-N9200W)
– (1, zelený) (pouze BDV-N9200WL)
(pouze BDV-N7200WL)
• Základny (4)
• Spodní díly předních a prostorových
reproduktorů (4)
• Centrální reproduktor (1)
• Subwoofer (1)
(pouze BDV-N7200W)
• Šrouby (velké) (4)
• Šrouby (malé) (12)
12CZ
(pouze BDV-N7200WL)
Pouze BDV-N5200W
• Přední reproduktory (2)
• Reproduktorové kabely
– (5, červený/bílý/šedý/modrý/
zelený) (pouze BDV-N7200W)
– (1, zelený) (pouze BDV-N7200WL)
• Prostorové reproduktory (2)
• Centrální reproduktor (1)
• Stojany (pro přední a prostorové
reproduktory) (4)
• Subwoofer (1)
• Šrouby (8)
13CZ
Popis součástí a ovládacích prvků
Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Hlavní jednotka
Horní a čelní panel
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (zapnout/pohotovostní
režim)
Slouží k zapnutí hlavní jednotky
nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
B Dvířka prostoru pro disk
(strana 32)
C Displej na horním panelu
D
(N-Mark) (strana 36)
Funkci NFC aktivujete umístěním
zařízení kompatibilních s funkcí NFC
do blízkosti této značky.
14CZ
8
7Štěrbina
E Kontrolka LED
Bílá: Rozsvítí se při zapnutí hlavní
jednotky.
Modrá (pro stav BLUETOOTH):
– Systém je připraven k párování:
Rychle bliká
– Během párování: Rychle bliká
– Je detekováno zařízení NFC: Bliká
– Připojení je navázáno: Svítí
F Dotyková tlačítka/kontrolky
N* (přehrát)
x* (zastavit)
./> (předchozí/následující)
VOL +/–
FUNCTION (strana 29)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
* Pokud tlačítko N na hlavní jednotce
podržíte stisknuté po dobu delší
než 2 sekundy, systém přehraje
vestavěnou zvukovou ukázku.
Pokud je připojeno zařízení USB,
bude jako zvuková ukázka přehrán
zvukový obsah z tohoto zařízení.
Stisknutím tlačítka x ukázku
zastavíte.
Poznámka
Během ukázky může být úroveň
hlasitosti vyšší než úroveň, kterou
jste nastavili.
G Port (USB) (strana 33)
Krytku otevřete vsunutím nehtu
do štěrbiny.
H
(čidlo dálkového ovládání)
I Z (otevřít/zavřít)
Dotyková tlačítka/kontrolky
Kontrolky dotykových tlačítek začnou
blikat při každém zapnutí hlavní
jednotky. Počkejte, dokud nepřestanou
blikat. Tlačítka fungují pouze tehdy,
když svítí kontrolky.
Poznámka
• Tato tlačítka fungují při jemném dotyku.
Proto na ně příliš netlačte.
• Pokud tlačítko nefunguje, uvolněte jeho
stisk a několik sekund počkejte. Poté
stiskněte tlačítko znovu tak, abyste
prstem překrývali kontrolku tlačítka.
Indikátory na displeji na horním panelu
Opakované
přehrávání
Je zapnuto ztlumení
Je přijímán
stereofonní zvuk
(pouze rádio)
Stav systému (rozhlasová
frekvence apod.)**
Napájení
BLUETOOTH
je zapnuto
Zdířka HDMI (OUT)
je správně
připojena k zařízení
kompatibilnímu
s HDCP*
prostřednictvím
vstupu HDMI
* High-bandwidth Digital Content Protection
** Po stisknutí tlačítka DISPLAY se v případě, že je funkce systému nastavena na „TV“,
zobrazí informace o zdroji/stavu dekódování. Zobrazení informací o zdroji/stavu
dekódování závisí na dekódovaném zdroji nebo položce.
15CZ
Zadní panel
1
9
A Porty SPEAKER ILLUMINATION
(pouze BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL) (strana 21)
B Zdířka TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(strany 22, 23)
C Zdířka A.CAL MIC (pouze
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
(strany 28, 48)
2
8
3 4
7
5
6
D Zdířky AUDIO IN (L/R)
(strany 22, 23)
E Zdířka ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (strana 25)
F Zdířka HDMI (OUT) (strana 22)
G Zdířky HDMI (IN 1/IN 2) (strana 23)
H Port LAN (100) (strana 25)
I Zdířky SPEAKERS (strana 21)
Zesilovač prostorového zvuku
Čelní panel
12
A "/1 (zapnout/pohotovostní
režim)
B Kontrolka LINK/STANDBY
(strana 27)
Umožňuje ověřit stav bezdrátového
přenosu mezi hlavní jednotkou
a zesilovačem prostorového zvuku.
C Zdířky SPEAKERS
16CZ
Zadní panel
3
4 5
D Porty SPEAKER ILLUMINATION
(pouze BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL) (strana 21)
E Tlačítko SECURE LINK (strana 56)
Slouží k zapnutí funkce
Zabezpečené připojení.
A Z (otevřít/zavřít)
Otevře nebo zavře dvířka prostoru
pro disk.
Dálkový ovladač
BDV-N9200WL/
1 BDV-N7200WL
2
BDV-N9200W/
3 BDV-N7200W/
BDV-N5200W
4
5
6
7
8
9
• Tlačítka AUDIO, N a 2 + jsou
opatřena výstupky. Tyto výstupky
slouží k lepší orientaci při práci
s dálkovým ovladačem.
•
: Funkce TV
(Podrobnosti naleznete v části
„Příprava dálkového ovladače
na ovládání vaší TV“ (strana 19).)
SPEAKERS TVyAUDIO
Slouží k výběru toho, zda bude zvuk
TV vycházet z reproduktorů
systému, nebo z reproduktorů TV.
Tato funkce pracuje pouze
v případě, že nastavíte položku
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) na hodnotu [On] (Zapnuto)
(strana 65).
TV "/1 (zapnout/pohotovostní
režim) (strana 19)
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
"/1 (zapnout/pohotovostní
režim) (strana 28)
Zapíná systém nebo jej přepíná
do pohotovostního režimu.
B SPEAKER ILLUMINATION
(strana 53)
Slouží k výběru typu podsvícení
reproduktorů.
COLOUR PATTERN (strana 52)
VISUALIZER (strana 52)
Slouží k výběru typu vizualizace.
DIMMER (strana 52)
Slouží k nastavení jasu displeje
na horním panelu, kontrolek
dotykových tlačítek, kontrolky LED
a podsvícení* reproduktorů.
* Pouze BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
C Tlačítka zvukového pole
Viz „Krok 7: Vychutnejte si
prostorový zvuk“ (strana 29).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
MUSIC EQ, GAME, NIGHT,
CONCERT HALL, FOOTBALL,
CINEMA STUDIO, MUSIC ARENA
D Barevná tlačítka
Klávesové zkratky pro výběr
položek v některých nabídkách BD
(lze použít také pro interaktivní
operace Java na BD).
17CZ
E TOP MENU
Otevírá a zavírá hlavní nabídku
BD nebo DVD.
POP UP/MENU
Otevírá nebo zavírá překryvnou
nabídku disků BD-ROM nebo
nabídku disků DVD.
OPTIONS (strany 30, 41, 55)
Zobrazuje nabídku možností
na obrazovce TV nebo na displeji
horního panelu. (Umístění se liší
v závislosti na zvolené funkci.)
RETURN
Návrat na předchozí obrazovku.
B/V/v/b
Přesouvá výběr na zobrazenou
položku.
Tip
V/v jsou klávesové zkratky
pro vyhledávání stopy během
přehrávání hudby z CD.
(potvrzení)
Slouží k potvrzení zvolené položky.
F MIRRORING (strany 36, 38)
Slouží k výběru funkce „SCR M“.
BLUETOOTH (strana 34)
Slouží k výběru funkce „BT“.
HOME (strany 29, 49, 58)
Otevírá a zavírá hlavní nabídku
systému.
SEN
Poskytuje přístup k online službě
„Sony Entertainment Network™“.
FUNCTION (strana 29)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
Po nastavení příslušných položek
v nabídce [Input Skip Setting]
(Nastavení přeskočení vstupů)
(strana 66) je možné při výběru
funkce přeskakovat nepoužívané
vstupy.
18CZ
G DISPLAY (strany 33, 39, 46, 54)
Slouží k zobrazení informací
o přehrávání a prohlížení webových
stránek na obrazovce TV.
Slouží k zobrazení přednastavené
rozhlasové stanice, frekvence apod.
na displeji horního panelu.
SLEEP (strana 51)
Nastavuje časovač vypnutí.
AUDIO (strana 44)
Slouží k volbě formátu zvuku /
zvukové stopy.
SUBTITLE
Slouží k výběru jazyka titulků,
jestliže jsou na disku BD-ROM/
DVD VIDEO uloženy vícejazyčné
titulky.
3D
Převádí obsah ve 2D na obsah
v simulovaném 3D, pokud je
připojeno zařízení s podporou 3D.
H Tlačítka pro ovládání přehrávání
Viz „Přehrávání“ (strana 32).
m/M (zrychlení/zpomalení/
zmrazení obrazu)
Rychlé vyhledávání vzad/vpřed
během přehrávání. Rychlost
vyhledávání se mění při každém
stisku tlačítka.
Stiskem delším než 1 sekundu při
pozastavení aktivujete zpomalené
přehrávání.
Po každém stisku při pozastavení
se přehraje vždy jeden snímek.
Poznámka
U médií Blu-ray 3D Disc není
zpomalené přehrávání a přehrávání
po jednotlivých snímcích k dispozici.
./> (předchozí/následující)
Vybírá předchozí/následující
kapitolu, stopu nebo soubor.
N (přehrát)
Spustí přehrávání nebo obnoví
přehrávání po pozastavení.
Aktivuje funkci Přehrávání jedním
dotykem (strana 47), jestliže je
systém zapnutý a je nastavena
funkce „BD/DVD“.
X (pozastavit)
Pozastaví přehrávání nebo obnoví
přehrávání po pozastavení.
x (zastavit)
Zastaví přehrávání a zapamatuje
si bod zastavení (místo obnovení
přehrávání). Bod zastavení pro
danou kapitolu/stopu je poslední
bod, který jste přehráli, anebo
poslední fotografie v daném
adresáři, kterou jste zobrazili.
Zastaví vestavěnou nebo USB
zvukovou ukázku.
Příprava dálkového ovladače
na ovládání vaší TV
Pokud upravíte signál dodaného
dálkového ovladače, můžete jím
ovládat TV.
Poznámka
V případě, že vyměníte baterie dálkového
ovladače, jeho kódové číslo může být
resetováno na výchozí nastavení (SONY).
Znovu nastavte dálkové ovládání.
1
2
Tlačítka pro ovládání rádia
Viz „Tuner“ (strana 45).
TUNING +/–
PRESET +/–
I
(ztlumení)
Dočasně vypne zvuk.
2 (hlasitost) +/–
Nastavuje hlasitost.
TV 2 (hlasitost) +/–
Slouží k nastavení hlasitosti TV.
TV t (vstup)
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV
mezi TV a jinými zdroji vstupu.
Podržte tlačítko TV ?/1.
Stiskněte odpovídající tlačítko pro
vaši TV (viz níže uvedená tabulka),
poté stiskněte .
Výrobce
Tlačítko
SONY (výchozí)
CLEARAUDIO+
LG
MUSIC EQ
PANASONIC
GAME
PHILIPS
NIGHT,
CINEMA STUDIO,
MUSIC ARENA
SAMSUNG
SOUND FIELD,
MUSIC EQ,
MUSIC ARENA
SHARP
CONCERT HALL
TOSHIBA
FOOTBALL
Poznámka
Kódy výrobce TV jsou registrovány
k tlačítkům ve výše uvedené tabulce.
V případě, že zadání kódu nebude
úspěšné, aktuální kód se nezmění.
Stiskněte odpovídající tlačítko znovu.
Pokud je v seznamu uvedeno více
tlačítek, postupně je zkoušejte
stisknout, dokud nenaleznete
tlačítko, které odpovídá vaší TV.
3
Uvolněte tlačítko TV ?/1.
Nyní můžete pomocí tlačítek TV ?/1,
TV 2 +/– a TV t ovládat vaši TV.
19CZ
Začínáme
Poznámka
Začínáme
Krok 1: Instalace
reproduktorů
Nainstalujte reproduktory dle
níže uvedeného obrázku.
Postup montáže reproduktorů
je popsán v „Návodu k montáži
reproduktorů“.
A Levý přední reproduktor (L)
B Pravý přední reproduktor (R)
C Centrální reproduktor
D Levý prostorový reproduktor (L)
E Pravý prostorový reproduktor (R)
F Subwoofer
G TV
Instalace prostorových
reproduktorů v zadní pozici
(Rozmístění reproduktorů:
[Standard])
A
G C
B
Tip
• Chcete-li dosáhnout efektivnějšího zvuku
při aktivním nastavení [All Front] (Všechny
vepředu), doporučujeme umístit přední
a prostorové reproduktory blíže k sobě.
• Reproduktory můžete upevnit také
na zeď. Podrobné pokyny najdete
v „Návodu k montáži reproduktorů“.
Krok 2: Zapojení systému
F
D
• Nastavte rozmístění reproduktorů
(strana 49) podle skutečného umístění
reproduktorů.
• Při umísťování reproduktorů a/nebo
stojanů, ke kterým jsou reproduktory
připojeny, postupujte opatrně, protože by
mohlo dojít k poškození (skvrny, ztráta
barvy) speciálně ošetřované (voskované,
olejované, leštěné apod.) podlahy.
• Neopírejte se o reproduktor, mohl by
spadnout.
• Reproduktory tohoto systému nejsou
antimagnetické. To může způsobit
nerovnoměrnost barev, pokud je umístíte
do blízkosti CRT TV nebo projektoru.
E
Dokud nepřipojíte všechny komponenty
systému, nezapojujte napájecí kabel
hlavní jednotky do zásuvky.
Poznámka
Instalace všech reproduktorů
v přední pozici
(Rozmístění reproduktorů:
[All Front]) (Všechny vepředu)
DA
F
20CZ
G C BE
Pokud zapojíte jiná zařízení s ovládáním
hlasitosti, ztlumte hlasitost těchto zařízení
na takovou úroveň, aby zvuk nebyl
zkreslený.
Připojení reproduktorů
Do hlavní jednotky
Červená
(Pravý přední
reproduktor (R))
Fialová
(Subwoofer)
Připojte konektor podsvícení
reproduktoru (připojen
k reproduktorovému kabelu)
k hlavní jednotce a zesilovači
prostorového zvuku, abyste si mohli
užívat efektu osvětlení reproduktorů.
Požadovaný tvar podsvícení můžete
vybrat opakovaným stiskem tlačítka
SPEAKER ILLUMINATION (strana 53).
K hlavní jednotce
Pravý přední
reproduktor
(R)
Levý přední
reproduktor (L)
K zesilovači prostorového zvuku
Bílá
(Levý přední
reproduktor (L))
Zelená
(Centrální
reproduktor)
K zesilovači prostorového zvuku
Levý
prostorový
reproduktor (L)
Modrá
(Levý
prostorový
reproduktor
(L))
Pravý prostorový
reproduktor (R)
Šedá
(Pravý prostorový
reproduktor (R))
21CZ
Začínáme
Připojte reproduktorové kabely tak, aby
barva kabelu odpovídala barvě zdířek
SPEAKERS na hlavní jednotce
a zesilovači prostorového zvuku.
Při zapojování kabelů zasuňte konektor
reproduktoru dovnitř tak, aby zacvakl.
Připojení portu
SPEAKER ILLUMINATION
(pouze BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
Začínáme
Připojení TV
Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na televizoru, vyberte jednu
z následujících možností připojení.
B
C
A
Připojení videa
A
Kabel HDMI1) (dodává se pouze s modely
určenými pro Afriku, Indii, Střední východ,
Singapur, Čínu, Thajsko a Tchaj-wan)
2)
nebo
1)
2)
Vysokorychlostní kabel HDMI
Funkce Zpětný zvukový kanál (ARC) umožňuje TV reprodukovat zvuk do systému
přes připojení HDMI bez nutnosti použití níže uvedených připojení B nebo C. Postup
nastavení funkce ARC na tomto systému naleznete v části [Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál) (strana 65). Kompatibilitu funkce ARC vaší TV můžete
zkontrolovat v návodu k obsluze dodaném spolu s TV.
Připojení audia
Pokud zdířka HDMI vaší TV není kompatibilní s funkcí ARC, propojte ji se systémem
vhodnými audio kabely (B nebo C), aby bylo možné z reproduktorů systému
přehrávat zvuk z TV.
B
Optický digitální kabel
(není součástí dodávky)
Vysoká kvalita
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardní kvalita
22CZ
Poznámka
Připojení dalších zařízení
Připojte systém, TV a ostatní zařízení následujícím způsobem.
Zvuk a video z připojených zařízení nelze přes tento systém přehrávat na TV,
pokud je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu.
TV
Video výstup*
Zařízení
(Set-top box, videorekordér,
PlayStation®, digitální satelitní
přijímač atd.)
A
B, C
Tok signálu
Systém
: Video signál
: Audio signál
* Toto připojení není nutné pro připojení A (připojení HDMI).
Podle toho, jaké zdířky jsou k dispozici na připojovaném zařízení, vyberte jednu
z následujících možností připojení.
B
C
A
23CZ
Začínáme
Zvuk z TV můžete přehrávat, zvolíte-li funkci „TV“ pro připojení B nebo funkci „AUDIO“
pro připojení C.
A
Vysoká kvalita
Začínáme
Kabel HDMI* (není součástí dodávky)
HDMI OUT
* Vysokorychlostní kabel HDMI
B
Optický digitální kabel
(není součástí dodávky)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardní kvalita
Při vytvoření připojení A
Toto připojení přenáší video i audio signál.
Poznámka
• Video signály ze zdířek HDMI (IN 1/2) jsou posílány na výstup HDMI (OUT) pouze tehdy,
je-li zvolena funkce „HDMI1“ nebo „HDMI2“.
• Abyste mohli posílat audio signál ze zdířek HDMI (IN 1/2) do zdířky HDMI (OUT), bude
možná nutné změnit nastavení výstupu audia. Podrobnosti najdete v části [Audio Output]
(Audio výstup) v [Audio Settings] (Nastavení audia) (strana 62).
• Vstup zvuku zařízení připojeného do zdířky HDMI (IN 1) můžete změnit na zdířku TV
(DIGITAL IN OPTICAL). Podrobnosti najdete v části [HDMI1 Audio Input mode]
(Režim vstupu audia HDMI1) nabídky [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) (strana 65).
(Pouze modely pro Evropu)
Při vytvoření připojení B, C
Připojte systém tak, aby byl videosignál ze systému a ostatních zařízení vysílán
do TV a audio signály ze zařízení vysílány do systému.
Poznámka
• Pokud realizujete libovolné z výše uvedených připojení, nastavte položku [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) v části [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nabídky [System
Settings] (Nastavení systému) na hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 65).
• Zvuk z daného zařízení můžete přehrávat výběrem funkce „TV“ pro připojení B
nebo funkce „AUDIO“ pro připojení C.
24CZ
Připojení antény
Krok 3: Příprava síťového
připojení
Tip
Pro připojení systému k síti použijte funkci
[Easy Network Settings] (Snadné nastavení
sítě). Podrobnosti najdete v části „Krok 5:
Provedení funkce Easy Setup
(Snadné nastavení)“ (strana 28).
nebo
FM anténa
(součást dodávky)
Zvolte možnost dle svého prostředí
sítě LAN.
• Pokud používáte bezdrátovou síť LAN
Systém má vestavěnou kartu Wi-Fi
a pomocí nastavení sítě můžete
systém zapojit do sítě.
• Pokud používáte drátovou síť LAN
Připojte kabel LAN do portu LAN (100)
na hlavní jednotce.
Poznámka
• FM anténu zcela roztáhněte.
• Po připojení FM antény ji udržujte pokud
možno v horizontální poloze.
Tip
Pokud je příjem FM signálu špatný, připojte
hlavní jednotku k venkovní FM anténě
pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu
(není součástí dodávky).
Širokopásmový router
Kabel LAN (není součástí dodávky)
Tip
Doporučujeme použít odstíněný
a nepřekřížený síťový kabel (kabel LAN).
25CZ
Začínáme
Zadní část hlavní jednotky
Začínáme
Před nastavením sítě
Pokud je váš bezdrátový router LAN
(přístupový bod) kompatibilní s funkcí
Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete síť
snadno nastavit pomocí tlačítka WPS.
V opačném případě si předem zjistěte
následující informace a poznamenejte
si je níže.
• Název sítě (SSID*), který slouží
k identifikaci vaší sítě**
• Jestliže je v bezdrátové síti nastaveno
zabezpečení, bezpečnostní kód
(tzv. klíč WEP nebo klíč WPA)**
* SSID (Service Set Identifier) je název,
který slouží k identifikaci konkrétní
bezdrátové sítě.
** Informace o SSID a bezpečnostním kódu
najdete v nastavení bezdrátového
routeru LAN. Podrobnosti viz:
– následující webová stránka:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
– návod dodaný s bezdrátovým
routerem LAN
– podpora poskytovaná výrobcem
bezdrátového routeru
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Komunikace přes bezdrátovou
síť LAN probíhá pomocí rádiových vln,
bezdrátový signál je proto možné
zachytávat. Tento systém podporuje
několik funkcí pro zabezpečení
bezdrátové komunikace.
Nezapomeňte správně nastavit
zabezpečení dle prostředí vaší sítě.
26CZ
x Žádné zabezpečení
Přestože je toto nastavení velmi snadné,
kdokoli může sledovat bezdrátovou
komunikaci nebo narušit vaši
bezdrátovou síť dokonce i bez
speciálních nástrojů. Pamatujte,
že v tomto případě hrozí nebezpečí
neautorizovaného přístupu
a zachycení dat.
x WEP
Technologie WEP zabezpečí komunikaci
a zabrání tak externím uživatelům
v zachycení komunikace nebo narušení
vaší bezdrátové sítě. WEP je dřívější
technologie zabezpečení umožňující
připojit i starší zařízení, která
nepodporují funkci TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení, která
byla vyvinuta v reakci na nedostatky
zabezpečení pomocí technologie WEP.
Technologie TKIP zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než technologie WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení, která
využívá pokročilé metody zabezpečení
odlišné od technologií WEP a TKIP.
Technologie AES zajišťuje vyšší
úroveň zabezpečení než technologie
WEP nebo TKIP.
Kontrolka LINK/STANDBY
Hlavní jednotka vysílá zvuk do
zesilovače prostorového zvuku,
který je propojen s prostorovými
reproduktory. Chcete-li zapnout
bezdrátový přenos, postupujte
podle následujících kroků.
1
2
Zapojte napájecí kabel hlavní
jednotky do zásuvky.
Před zapojením napájecího kabelu
se ujistěte, že byla správně
provedena všechna připojení
popsaná v části „Krok 2: Zapojení
systému“ (strana 20).
Zapněte systém stisknutím
tlačítka "/1.
"/1
Kontrolka LINK/STANDBY udává stav
bezdrátového přenosu tak, jak je
popsáno v tabulce níže.
Svítí zeleně
Systém je zapnutý, bezdrátový přenos
je zapnutý a jsou přijímány signály
prostorového zvuku.
Svítí oranžově
Systém je zapnutý, bezdrátový přenos
je zapnutý s použitím funkce Secure Link
(Zabezpečené připojení) a jsou přijímány
signály prostorového zvuku.
Pomalu bliká zeleně nebo oranžově
Bezdrátový přenos je vypnutý.
Svítí červeně
Zesilovač prostorového zvuku je
v pohotovostním režimu, protože systém je
v pohotovostním režimu nebo není zapnutý
bezdrátový přenos.
Nesvítí
Zesilovač prostorového zvuku je vypnutý.
Bliká červeně
Byla aktivována ochrana zesilovače
prostorového zvuku.
Pohotovostní režim
3
Zapojte napájecí kabel zesilovače
prostorového zvuku do zásuvky.
Kontrolka LINK/STANDBY
Zesilovač prostorového zvuku
automaticky přejde do pohotovostního
režimu, pokud je hlavní jednotka
v pohotovostním režimu nebo je
vypnutý bezdrátový přenos.
Zesilovač prostorového zvuku se
automaticky zapne, když zapnete
hlavní jednotku a bezdrátový přenos.
Specifikace bezdrátového
připojení
Pokud je bezdrátový přenos
zapnutý, kontrolka LINK/STANDBY
svítí zeleně.
Pokud se kontrolka LINK/STANDBY
nerozsvítí, postupujte podle pokynů
v části „Bezdrátový zvuk“
(strana 74).
Pokud používáte několik bezdrátových
produktů nebo pokud vaši sousedé
používají bezdrátové produkty, může
dojít k rušení. Chcete-li tomu zabránit,
specifikujte bezdrátové připojení mezi
hlavní jednotkou a zesilovačem
prostorového zvuku (funkce
Zabezpečené připojení). Podrobnosti
najdete v části „Další nastavení
bezdrátového systému“ (strana 55).
27CZ
Začínáme
Krok 4: Nastavení
bezdrátového systému
Začínáme
Krok 5: Provedení
funkce Easy Setup
(Snadné nastavení)
5
Podle níže uvedených kroků proveďte
základní nastavení systému a sítě.
Zobrazené položky se mohou
v jednotlivých oblastech lišit.
1
Podle symbolů 3 a # na bateriích
a uvnitř dálkového ovladače
vložte do ovladače dvě baterie
R03 (AAA).
6
2
3
4
Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se na TV objevil signál
ze systému.
Zobrazí se položka [Easy Initial
Settings] (Snadné počáteční
nastavení) pro nastavení jazyka
nabídky OSD.
Proveďte nastavení pomocí
funkce [Easy Initial Settings]
(Snadné počáteční nastavení).
Podle pokynů na obrazovce
proveďte základní nastavení
pomocí tlačítek B/V/v/b a .
Zapněte TV.
Připojte kalibrační mikrofon
do zdířky A.CAL MIC na zadním
panelu. (pouze BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
Nastavte kalibrační mikrofon
do výšky uší pomocí stativu apod.
(není součástí dodávky). Kalibrační
mikrofon by měl mířit na TV
obrazovku. Přední část každého
reproduktoru by měla být otočena
ke kalibračnímu mikrofonu a mezi
reproduktory a kalibračním
mikrofonem by neměly být
žádné překážky.
Stisknutím tlačítka [/1 systém
zapněte.
28CZ
B/V/v/b
Podrobnosti o funkci [Auto
Calibration] (Automatická kalibrace)
najdete v části „Automatická
kalibrace příslušných nastavení
reproduktorů“ (strana 48). (pouze
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
7
Po provedení nastavení pomocí
funkce [Easy Initial Settings]
(Snadné počáteční nastavení)
vyberte pomocí tlačítek V/v
položku [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě)
a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se obrazovka [Easy Network
Settings] (Snadné nastavení sítě).
8
„FM“
FM rádio (strana 45)
„HDMI1“/„HDMI2“
Zařízení připojené do zdířek HDMI (IN 1)
nebo HDMI (IN 2) (strana 23)
„TV“
Zařízení (TV apod.) připojené do zdířky
TV (DIGITAL IN OPTICAL) nebo TV
kompatibilní s funkcí Audio Return Channel
(Zpětný zvukový kanál) připojená do zdířky
HDMI (OUT) (strany 22, 23)
Vyvolání obrazovky
[Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě)
„SCR M“
[Screen mirroring] (Zrcadlení obrazovky)
Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení
obrazovky (strany 36, 38)
1
„BT“
[Bluetooth AUDIO]
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví
hlavní nabídka.
2
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) a stiskněte
tlačítko .
„AUDIO“
Zařízení připojené do zdířek AUDIO IN (L/R)
(strany 22, 23)
Tip
Krok 6: Výběr zdroje
přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION.
Stisknete-li jednou tlačítko FUNCTION,
zobrazí se na displeji na horním panelu
aktuální funkce. Při každém dalším
stisku tlačítka FUNCTION se pak funkce
následovně cyklicky změní:
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „TV“ t
„SCR M“ t „BT“ t „AUDIO“
„BD/DVD“
Disk nebo síťové zařízení přehrávané
systémem
„USB“
Zařízení USB připojené ke
(strana 14)
konektoru (USB)
• Některé funkce lze změnit
na TV obrazovce stisknutím
tlačítek FUNCTION, V/v a .
• Funkce „BT“ nebo „SCR M“ můžete
také vybrat stiskem tlačítka BLUETOOTH
nebo MIRRORING na dálkovém ovladači.
Krok 7: Vychutnejte si
prostorový zvuk
Provedete-li předchozí kroky a zahájíte
přehrávání, můžete snadno použít
předprogramovaná zvuková pole,
která jsou optimalizována pro různé
zdroje zvuku. Nabídnou vám bohatý
a silný zvuk.
Poznámka
Zvukové pole lze vybrat pouze v případě,
že je položka [Sound Effect] (Efekt zvuku)
nastavena na hodnotu [Sound Field On]
(Zvukové pole zapnuto) (strana 62). Pokud
má položka [Sound Effect] (Efekt zvuku)
jinou hodnotu než [Sound Field On]
(Zvukové pole zapnuto), nastavení
zvukového pole se nepoužije.
29CZ
Začínáme
Podle pokynů na obrazovce
proveďte základní nastavení sítě
pomocí tlačítek B/V/v/b a .
Jestliže se systém nemůže připojit
k síti, postupujte podle pokynů
v části „Síťové připojení“ (strana 77)
nebo „Připojení k bezdrátové
síti LAN“ (strana 77).
Začínáme
Výběr zvukového pole
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko SOUND FIELD.
Konkrétní zvukové pole můžete také
vybrat stiskem tlačítka CLEARAUDIO+,
GAME a NIGHT.
ClearAudio+
Vychutnejte si zvuk přehrávaný pomocí
zvukového pole doporučovaného společností
Sony. Zvukové pole se automaticky
optimalizuje v závislosti na přehrávaném
obsahu a funkci.
• Dvoukanálový zdroj: Systém vytvoří
5.1kanálový reproduktorový výstup.
• Vícekanálový zdroj: Systém přehrává zvuk
z reproduktorů tak, jak byl zaznamenán.
Movie (Film)
Systém reprodukuje zvuk optimalizovaný
pro přehrávání filmů.
Music (Hudba)
Systém reprodukuje zvuk optimalizovaný
pro poslech hudby.
Digital Music Enhancer
(Digitální vylepšení zvuku)
[Digital Music] (Digitální hudba)
Jedná se o technologii vyvinutou společností
Sony, která zvyšuje kvalitu zvuku
komprimovaných zvukových souborů
obnovením vysokofrekvenčních složek zvuku
ztracených při kompresi.
Game (Hra)
Systém reprodukuje zvuk optimalizovaný pro
hraní videoher.
Night (Noc)
Vhodné pro noční sledování filmů. Zeslabí
intenzitu hlasitých zvuků, a přitom zachová
srozumitelnost dialogů.
Tip
• Chcete-li přehrávat zvuk
z dvoukanálového zdroje, např. CD,
s použitím vícekanálového výstupu,
doporučujeme zvolit hodnotu
[ClearAudio+].
• Pokud zvukové pole nastavíte na hodnotu
[ClearAudio+] a budete přehrávat
internetový obsah Berlínské filharmonie,
systém automaticky přejde do režimu
[Philharmonic Hall] (Koncertní sál
filharmonie) (strana 30) (pouze
v oblastech, kde je tato služba nabízena).
30CZ
• Když je rozmístění reproduktorů
nastaveno na hodnotu [All Front]
(Všechny vepředu) a přehráváte
vícekanálový zdroj, vyberte volbu
[ClearAudio+], [Movie] (Film), [Game]
(Hra) nebo [Night] (Noc) a budete si moci
užívat virtuálního prostorového zvuku.
Výběr zvukového pole z nabídky
možností
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS a pomocí
tlačítek V/v zvolte položku [Sound
Field] (Zvukové pole) a poté stiskněte
tlačítko .
2
Pomocí tlačítek V/v zvolte zvukové
pole a poté stiskněte tlačítko .
Chcete-li vybrat
předprogramovaný
hudební ekvalizér
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko MUSIC EQ.
Můžete zvolit zvuk tak, aby vám
vyhovoval.
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko,
nastavení se následovně cyklicky změní.
[Standard] (Standardní) t [Rock] t
[Hiphop] (Hip hop) t [Electronica]
(Elektronická hudba)
Hudební ekvalizér lze vybrat také
z nabídky možností. Postupujte podle
výše uvedených kroků 1 a 2. Vyberte
položku [Music] (Hudba) v kroku 2.
Poté pomocí tlačítek V/v a
nastavení
vyberete.
Výběr pokročilého
zvukového pole
Bohatý a silný zvuk kina a koncertní
haly nyní můžete zažít i u vás doma.
Stačí zvolit jedno z následujících
zvukových polí.
Stisknutím tlačítka CINEMA STUDIO
zvolíte [Cinema Studio 9.1ch : On]
(9.1kanálové filmové studio :
Zapnuto).
Tento systém reprodukuje zvukové
charakteristiky filmového produkčního
studia. Toto nastavení umožňuje
rozšíření zdrojového zvuku na
9.1 kanálů. Použitá vertikální složka
poskytuje větší pocit přítomnosti
a hloubky zvuku.
Stisknutím tlačítka MUSIC ARENA
zvolíte [Music Arena : On] (Koncertní
sál : Zapnuto).
Díky unikátní technologii Sony Audio DSP
si můžete vychutnat vzrušující koncert
živé hudby. (Digitální koncertní sál)
Výběr pokročilého zvukového
pole z nabídky možností
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS a pomocí
tlačítek V/v zvolte položku [Cinema
Studio 9.1ch] (9.1kanálové filmové
studio), [Music Arena] (Koncertní sál)
nebo [Philharmonic Hall] (Koncertní
sál filharmonie) a poté stiskněte
tlačítko
.
2
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [On] (Zapnuto)
a stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Pokročilá zvuková pole se automaticky
nastaví na hodnotu [Off] (Vypnuto),
když provedete následující úkony.
– Vypnete systém.
– Stisknete jakékoli tlačítko zvukového
pole (strana 17).
Volba režimu fotbalu
Při sledování fotbalového
přenosu opakovaně stiskněte
tlačítko FOOTBALL.
Během sledování fotbalového přenosu
budete mít pocit, jako byste se sami
ocitli na stadiónu.
• [Football : Narration On]
(Fotbal: Komentář zapnut):
Díky zvýrazněnému skandování
fanoušků si můžete si užívat skvělý
pocit, jako byste byli na stadionu.
• [Football : Narration Off]
(Fotbal: Komentář vypnut):
Díky minimalizaci úrovně
hlasitosti komentáře a současného
zvýraznění skandování fanoušků
si můžete užívat skvělý pocit,
jako byste byli na stadionu.
• [Football Off] (Fotbal vypnut): Režim
fotbalu je vypnutý.
Poznámka
• Režim fotbalu doporučujeme zapínat
při sledování fotbalových přenosů.
• Pokud uslyšíte nepřirozené zvuky, když je
zvolena položka [Football : Narration Off]
(Fotbal: Komentář vypnut),
doporučujeme použít položku [Football :
Narration On] (Fotbal: Komentář zapnut).
• Režim fotbalu se automaticky nastaví
na hodnotu [Football Off] (Fotbal vypnut),
když provedete následující úkony.
– Vypnete systém.
– Stisknete jakékoli tlačítko zvukového
pole (strana 17).
• Tato funkce nepodporuje monofonní
zvuk.
Tip
• Režim fotbalu lze vybrat také
z nabídky možností.
– Je-li k dispozici 5.1kanálový zvukový
signál, doporučujeme ho zvolit na vaší TV
nebo set-top boxu.
31CZ
Začínáme
Stisknutím tlačítka CONCERT HALL
zvolíte [Philharmonic Hall : On]
(Koncertní sál filharmonie : Zapnuto).
Systém reprodukuje zvukové
charakteristiky koncertního sálu
Berlínské filharmonie. Tento režim
dokáže reprodukovat zvuk ve vysokém
rozlišení.
2
Přehrávání
Přehrávání disku
Informace o discích, které lze přehrávat,
najdete v části „Disky, které lze přehrát“
(strana 78).
1
2
3
Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se na TV objevil signál
ze systému.
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk
do přihrádky, dokud necvakne.
Příprava na BD-LIVE
(pouze BD-LIVE)
• Připojte systém k síti (strana 25).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové
připojení BD) na hodnotu [Allow]
(Povolit) (strana 63).
Vložte disk BD-ROM s obsahem
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu
k disku.
Tip
Chcete-li smazat data z paměti USB, zvolte
položku [Delete BD Data] (Smazat data BD)
v nabídce
[Video] a stiskněte
tlačítko . Všechna data uložená
na USB paměti budou smazána.
Použití Blu-ray 3D
3
Stisknutím tlačítka Z zavřete
dvířka prostoru pro disk.
Zahájí se přehrávání.
Pokud se přehrávání nezahájí
automaticky, vyberte položku
v kategorii
[Video],
[Music]
(Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie) a stiskněte tlačítko
.
Můžete přehrávat disky Blu-ray 3D
s logem 3D*.
*
1
Použití BONUSVIEW/BD-LIVE
Některé disky BD-ROM označené logem
„BD-LIVE Logo*“ mají bonusový obsah a
další data, která lze stáhnout a získat tak
další možnosti zábavy.
2
*
1
Připojte zařízení USB ke
konektoru (USB) (strana 33).
Jako místní úložiště použijte paměť
USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší.
32CZ
Příprava na přehrávání disků
Blu-ray 3D.
• Připojte systém k TV kompatibilní
s 3D pomocí vysokorychlostního
HDMI kabelu (strana 22).
• Nastavte položky [3D Output
Setting] (Nastavení 3D výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D) v nabídce [Screen
Settings] (Nastavení obrazovky)
(strana 59).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu
k disku.
Tip
Informace o nastavení TV naleznete také
v návodu k obsluze vaší TV kompatibilní
s 3D.
Zobrazení informací
o přehrávání
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
Můžete přehrávat video/hudbu/
fotografie uložené na připojeném
USB zařízení.
Informace o typech souborů,
které lze přehrávat, najdete v části
„Typy souborů, které lze přehrávat“
(strana 79).
1
Připojte zařízení USB
ke konektoru (USB).
Před připojením si přečtěte pokyny
uvedené v návodu k obsluze
USB zařízení.
A Rozlišení/snímková frekvence videa
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně zvolené audio nastavení
D Dostupné funkce (
úhel,
audio,
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání,
stavový řádek přehrávání, typ disku,
video kodek, přenosovou rychlost,
typ opakování, uplynulý čas,
celkový čas přehrávání
F Číslo kapitoly
G Aktuálně zvolený úhel
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví
hlavní nabídka.
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Video],
[Music]
(Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku
[USB device]
(Zařízení USB) a stiskněte
tlačítko
.
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození dat
nebo USB zařízení, systém před připojením
nebo odpojením USB zařízení vypněte.
33CZ
Přehrávání
Informace o přehrávání apod. můžete
zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti
na typu disku a stavu systému.
Přehrávání z USB zařízení
Poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH
O bezdrátové technologii
BLUETOOTH
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje bezdrátovou
datovou komunikaci mezi digitálními
zařízeními. Bezdrátová technologie
BLUETOOTH funguje v rozsahu přibližně
10 metrů.
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které se zařízení
BLUETOOTH na úvod navzájem
registrují. Jakmile je párování jednou
provedeno, již není potřeba jej
provádět znovu.
1
2
3
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu
možností pro různé možnosti produktu
BLUETOOTH. Podrobnosti
o podporované verzi a profilech
BLUETOOTH naleznete v „Části
BLUETOOTH“ (strana 82).
Poznámka
• V závislosti na specifikacích zařízení
BLUETOOTH se mohou funkce lišit, i když
zařízení podporuje stejný profil jako tento
systém.
• Přehrávání zvuku na tomto systému může
být zpožděno oproti přehrávání na
zařízení BLUETOOTH z důvodu charakteru
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
34CZ
4
Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně 1 metr
od hlavní jednotky.
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.
Rovněž můžete vybrat volbu
[Bluetooth AUDIO] z hlavní
nabídky
[Input] (Vstup).
V režimu párování nastavte
zařízení BLUETOOTH.
Podrobnější informace o nastavení
zařízení BLUETOOTH v režimu
párování naleznete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením.
Na displeji zařízení vyberte
název vašeho systému
(např. „BDV-N9200W“).
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak bude párování zrušeno.
Poznámka
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč
může být nazýván jako „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“.
Tip
Název systému zobrazovaný
na zařízení můžete změnit pomocí
nastavení [Device Name]
(Název zařízení) v [System Settings]
(Nastavení systému) (strana 66).
5
Poznámka
Párovat můžete až 9 zařízení
BLUETOOTH. Pokud bude spárováno
10. zařízení BLUETOOTH, nejstarší
spárované zařízení bude nahrazeno
novým zařízením.
6
7
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH.
Upravte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH. Pokud je úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte
hlasitost i na hlavní jednotce.
Zrušení operace párování
Stiskněte tlačítko HOME nebo
FUNCTION.
Připojování k zařízení
BLUETOOTH z tohoto
systému
K zařízení BLUETOOTH se můžete
připojit z této hlavní jednotky.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
– Funkce BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
– Párování bylo dokončeno (strana 34).
1
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.
Poznámka
Chcete-li se připojit k naposledy
připojenému zařízení BLUETOOTH,
stiskněte tlačítko N. Poté pokračujte
ke kroku 5.
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
Zvolte [Device List] (Seznam
zařízení) a poté stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se seznam spárovaných
zařízení BLUETOOTH.
4
Opakovaným stiskem tlačítek V/v
vyberte požadované zařízení
a poté stiskněte tlačítko
.
5
Stisknutím tlačítka N zahájíte
přehrávání.
6
Upravte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH. Pokud je úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte
hlasitost i na hlavní jednotce.
Poznámka
• Jakmile jsou hlavní jednotka a zařízení
BLUETOOTH připojeny, můžete ovládat
přehrávání pomocí tlačítek N, X, x,
m/M a ./>.
• K systému se můžete ze spárovaného
zařízení BLUETOOTH připojit i v jiných
funkcích, než „BT“, pokud nastavíte
položku [Bluetooth Power Setting]
(Nastavení napájení Bluetooth) v nabídce
[External Input Settings] (Nastavení
externích vstupů) na [On] (Zapnuto)
(strana 66).
Tip
Můžete povolit nebo zakázat příjem audia
AAC ze zařízení BLUETOOTH (strana 66).
Odpojení zařízení BLUETOOTH
Stiskněte tlačítko HOME, FUNCTION
nebo RETURN.
Odstranění spárovaných zařízení
BLUETOOTH ze seznamu zařízení
1
Postupujte podle výše uvedených
kroků 1 až 3.
2
Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte požadované zařízení a poté
stiskněte tlačítko OPTIONS.
35CZ
Přehrávání
Jakmile je párování dokončeno,
zařízení se automaticky připojí
k systému.
Na TV obrazovce se zobrazí
název zařízení.
3
4
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku [Remove] (Odstranit)
a poté stiskněte tlačítko
.
Opakovaným stisknutím tlačítek B/b
vyberte položku [OK] a poté stiskněte
tlačítko
.
Použití funkce Zrcadlení
obrazovky
„Zrcadlení obrazovky“ je funkce, která
pomocí technologie Miracast zobrazí
obrazovku mobilního zařízení na TV.
Hlavní jednotku je možno přímo spojit
se zařízením kompatibilním s funkcí
Zrcadlení obrazovky (tzn. chytrý telefon,
tablet). Obrazovku zařízení tak můžete
zobrazit na velké TV obrazovce.
K použití této funkce není potřeba
bezdrátový router (nebo
přístupový bod).
1
2
Tip
Celou obrazovku chytrého telefonu Xperia
můžete také bezdrátově zobrazit na velké
TV obrazovce pomocí funkce Zrcadlení
jedním dotykem (NFC) (strana 38).
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
Jedním dotykem (NFC)
Co je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
je technologie, která na krátkou
vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony nebo ID čipy.
Díky funkci NFC lze datové komunikace
dosáhnout snadno pouhým přidržením
zařízení v blízkosti symbolu
(N-Mark)
na zařízeních s podporou funkce NFC.
Stiskněte tlačítko MIRRORING.
Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Aktivujte funkci Zrcadlení obrazovky
ze svého zařízení.
Podrobnější informace o aktivaci
funkce naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s vaším
zařízením.
Poznámka
• Při použití Zrcadlení obrazovky může
někdy dojít ke snížení kvality obrazu
a zvuku z důvodu rušení z jiné sítě.
• Některé síťové funkce nemusí být během
Zrcadlení obrazovky k dispozici.
• Ujistěte se, že zařízení je kompatibilní
s technologií Miracast. Konektivita
se všemi zařízeními kompatibilními
s technologií Miracast není zaručena.
• V závislosti na prostředí může dojít
ke snížení kvality obrazu a zvuku.
36CZ
Poznámka
• Systém je schopný najednou rozpoznat
a připojit se k pouze jednomu zařízení
s podporou funkce NFC.
• V závislosti na vašem vzdáleném zařízení
na něm možná funkci NFC budete muset
spustit předem. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze vzdáleného zařízení.
• Chcete-li používat funkci NFC,
nezapomeňte nastavit položku [NFC]
na [On] (Zapnuto) (strana 65).
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
Poslech jedním dotykem
(NFC)
2
3
Kompatibilní vzdálená zařízení
Vzdálená zařízení s vestavěnou
funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 – 4.x.x, vyjma
systému Android 3.x)
1
Stáhněte a nainstalujte si aplikaci
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je bezplatná
aplikace pro vzdálená zařízení se
systémem Android, kterou lze získat
ze služby Google Play. Vyhledejte
aplikaci pomocí klíčového slova
„NFC Easy Connect“ na uvedené
stránce nebo přejděte přímo
na stránku pro stahování
prostřednictvím níže uvedeného
dvourozměrného kódu.
Pamatujte, že aplikace je „NFC Easy
Connect“ zdarma, ale poplatky
za datovou komunikaci během
stahování jsou účtovány zvlášť.
Dvourozměrný kód* pro přímý
přístup
* Použijte aplikaci čtečky
dvourozměrných kódů.
Spusťte na vzdáleném zařízení
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Ujistěte se, že je zobrazena
obrazovka aplikace.
Přidržte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na hlavní jednotce (strana 36),
dokud vzdálené zařízení
nezavibruje.
Jakmile hlavní jednotka vzdálené
zařízení rozpozná, budete na
to upozorněni zavibrováním.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce vzdáleného zařízení
a dokončete připojení
prostřednictvím rozhraní
BLUETOOTH.
Jakmile je připojení BLUETOOTH
navázáno, modrý LED indikátor
na horním panelu přestane blikat.
Na displeji na horním panelu se
zobrazí doba přehrávání.
Poznámka
U některých vzdálených zařízení nemusí
být tato funkce bez stažení aplikace
„NFC Easy Connect“ k dispozici. V tomto
případě se provoz a specifikace
vzdáleného zařízení mohou lišit
od popisu v tomto návodu.
Tip
Pokud se párování a připojení BLUETOOTH
nezdaří, postupujte takto.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“ a pomalu přibližte vzdálené
zařízení k symbolu N-Mark.
– Pokud používáte některé z prodávaných
pouzder na vzdálené zařízení, zařízení
z něj vyjměte.
37CZ
Přehrávání
Pokud vzdálené zařízení s podporou
funkce NFC podržíte v blízkosti symbolu
N-Mark na hlavní jednotce, hlavní
jednotka a vzdálené zařízení provedou
párování a automaticky se připojí
prostřednictvím technologie
BLUETOOTH.
Poznámka
Aplikace nemusí být v některých
zemích/regionech k dispozici.
Poslech hudby
Spusťte přehrávání zdroje audia na
vzdáleném zařízení. Podrobnosti
o přehrávání naleznete v návodu
k obsluze svého vzdáleného zařízení.
1
2
Tip
Je-li úroveň hlasitosti příliš nízká, upravte ji
nejprve na vzdáleném zařízení. Je-li úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte ji
následně i na hlavní jednotce.
Zastavení přehrávání
Přehrávání bude zastaveno, když
provedete jeden z následujících úkonů.
– Znovu přidržíte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark na hlavní
jednotce.
– Zastavíte hudební přehrávač
na vzdáleném zařízení.
– Vypnete hlavní jednotku nebo
vzdálené zařízení.
– Změníte funkci.
– Deaktivujete funkci BLUETOOTH
na vzdáleném zařízení.
Připojení k chytrému
telefonu Xperia pomocí
funkce Zrcadlení jedním
dotykem (NFC)
Přidržením telefonu Xperia
podporujícího funkci Zrcadlení jedním
dotykem v blízkosti symbolu N-Mark
na hlavní jednotce můžete bezdrátově
zobrazit celou obrazovku telefonu
Xperia na velké TV obrazovce.
Můžete se dívat na videa nebo
procházet internet spolu s rodinou
a přáteli. K použití této funkce není
potřeba bezdrátový router (nebo
přístupový bod).
Kompatibilní chytré telefony Xperia
Xperia s funkcí Zrcadlení jedním
dotykem
38CZ
3
Stiskněte tlačítko MIRRORING.
Přidržte chytrý telefon Xperia
v blízkosti symbolu N-Mark
na hlavní jednotce (strana 36),
dokud telefon nezavibruje.
Jakmile hlavní jednotka chytrý
telefon Xperia rozpozná, budete
na to upozorněni zavibrováním.
Hlavní jednotka naváže spojení
s chytrým telefonem Xperia.
Po navázání spojení se obrazovka
chytrého telefonu Xperia objeví
na TV obrazovce.
Chytrý telefon Xperia je
zaregistrován v systému.
Ukončení zrcadlení
Stiskněte tlačítko HOME, RETURN
nebo FUNCTION.
Poznámka
• Během zrcadlení nemáte přístup k jiným
sítím.
• Někdy může dojít ke snížení kvality
obrazu a zvuku z důvodu rušení z jiné sítě.
Tip
Během zrcadlení můžete zvolit
preferované zvukové pole. Stiskněte
tlačítka zvukového pole (strana 17).
Použití aplikace
„SongPal“
Specializovaná aplikace pro tento
model je k dispozici ve službách
Google Play a App Store. Vyhledejte
„SongPal“ a stáhněte si bezplatnou
aplikaci, abyste získali více informací
o užitečných funkcích.
Poznámka
Chcete-li používat tuto funkci,
nezapomeňte provést aktualizaci softwaru
(strana 59).
Přehrávání
prostřednictvím sítě
1
2
3
Příprava na Sony
Entertainment Network.
Připojte systém k síti (strana 25).
Stiskněte tlačítko SEN.
Pomocí tlačítek B/V/v/b zvolte
internetový obsah nebo některou
položku ze široké nabídky zábavy
dostupné na vyžádání a poté
stiskněte tlačítko
.
Ovládací panel vysílání videa
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. Zobrazené
položky se mohou u jednotlivých
poskytovatelů internetového
obsahu lišit.
Panel znovu zobrazíte stisknutím
tlačítka DISPLAY.
Používání služby Sony
Entertainment Network
(SEN)
Sony Entertainment Network slouží
jako brána pro přístup k internetovému
obsahu a řadě další volitelné zábavy
přímo prostřednictvím vaší hlavní
jednotky.
Tip
• Přehrávání některých typů
internetového obsahu vyžaduje
registraci prostřednictvím počítače.
Další informace získáte na následující
webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
• Určité typy internetového obsahu
nemusejí být v některých zemích/
regionech k dispozici.
A Ovládací obrazovka
Stisknutím tlačítek B/V/v/b
nebo
zvolíte operace
přehrávání.
B Stavový řádek přehrávání
Stavový řádek, kurzor udávající
aktuální pozici, hrací čas, délka
video souboru
C Ukazatel stavu sítě
Udává intenzitu signálu
bezdrátového připojení.
Značí kabelové připojení.
D Přenosová rychlost sítě
E Název dalšího video souboru
F Název aktuálně zvoleného video
souboru
39CZ
Přehrávání
Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control
podporuje bezdrátový provoz.
Umožňuje vám:
– vybrat hudební/audio obsah
z integrovaných funkcí různých
zařízení a chytrých telefonů,
– intuitivně ovládat různá nastavení,
– vizuálně obohatit hudbu pomocí
displeje chytrého telefonu.
Přehrávání souborů
v domácí síti (DLNA)
Video/hudbu/fotografie můžete
přehrávat také na jiných zařízeních
s certifikací DLNA poté, co je připojíte
do domácí sítě.
Přehrávání vzdálených souborů
prostřednictvím systému
(renderer) pomocí ovladače DLNA
Systém můžete ovládat pomocí
ovladače s certifikací DLNA, (např.
mobilní telefon atd.), jestliže přehráváte
soubory uložené na serveru DLNA.
Hlavní jednotku můžete použít jako
přehrávač a renderer.
• Server: Ukládá a sdílí obsah digitálních
médií
• Přehrávač: Nachází a přehrává obsah
digitálních médií z DMS
• Renderer: Načítá a přehrává soubory
ze serveru a může být používán jiným
zařízením (ovladač).
• Ovladač: Ovládá zařízení rendereru.
Příprava na používání funkce DLNA.
• Připojte systém k síti (strana 25).
• Připravte ostatní zařízení s certifikací
DLNA. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do návodu
k obsluze daného zařízení.
Přehrávání souborů uložených
na serveru DLNA prostřednictvím
systému (přehrávač DLNA)
Zvolte ikonu serveru DLNA z hlavní
nabídky
[Video],
[Music] (Hudba)
nebo
[Photo] (Fotografie) a poté
vyberte soubor, který chcete přehrát.
Server
Přehrávač
(Tento systém)
Ovladač
Další informace o této operaci naleznete
v návodu k obsluze ovladače DLNA.
Poznámka
Neovládejte systém současně pomocí
dodaného dálkového ovladače
a ovladače DLNA.
Tip
Tento systém je kompatibilní s funkcí
„Play To“ aplikace Windows Media®
Player 12, která je standardní součástí
systému Windows 7.
Vyhledávání informací
o videu/hudbě
Pomocí technologie Gracenote můžete
načíst informace o obsahu a vyhledat
další související informace.
1
2
40CZ
Renderer
(Tento systém)
Server
Připojte systém k síti (strana 25).
Vložte disk s obsahem, o kterém
chcete vyhledat informace.
Můžete vyhledávat informace
o videu na discích BD-ROM
nebo DVD-ROM anebo hudbě
na discích CD-DA (hudební CD).
3
4
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Video] nebo
[Music] (Hudba).
Vyhledávání dalších souvisejících
informací
Vyberte položku v seznamu a poté
vyberte službu, kterou chcete pro
vyhledávání použít.
Použití aplikace TV SideView
TV SideView je bezplatná aplikace pro
mobilní zařízení (např. chytré telefony
atd.). Budete-li aplikaci TV SideView
využívat s tímto systémem, můžete
jej snadno ovládat na dálku ze svého
mobilního zařízení.
Poznámka
Registrace bude možné pouze tehdy, když se
na obrazovce TV objeví domovská nabídka.
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou
k dispozici různá nastavení a možnosti
přehrávání. Dostupné položky se liší
v závislosti na situaci.
Obecné možnosti
[Sound Field] (Zvukové pole)
Změní nastavení zvukového pole (strana 30).
[Cinema Studio 9.1ch]
(9.1kanálové filmové studio)
Zapíná nebo vypíná režim 9.1kanálového
filmového studia (strana 30).
[Music Arena] (Digitální koncertní sál)
Zapíná nebo vypíná režim Digitální koncertní
sál (strana 30).
[Philharmonic Hall]
(Koncertní sál filharmonie)
Zapíná nebo vypíná režim Koncertní sál
filharmonie (strana 30).
[Football] (Fotball)
Zvolí režim fotbalu (strana 31).
[Repeat Setting] (Nastavení opakování)
Nastaví opakované přehrávání.
[3D Menu] (Nabídka 3D)
[Simulated 3D] (Simulovaný 3D efekt):
Upraví simulovaný 3D efekt.
[3D Depth Adjustment] (Nastavení
hloubky 3D): Nastaví hloubku 3D obrazu.
[2D Playback] (Přehrávání v 2D): Nastaví
přehrávání na dvourozměrný obraz.
41CZ
Přehrávání
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku
[Video Search]
(Vyhledat video) nebo
[Music Search]
(Vyhledat hudbu).
Zobrazí se informace o obsahu
(například název, obsazení, stopa
nebo interpret), [Playback History]
(Historie přehrávání) a [Search
History] (Historie vyhledávání).
• [Playback History]
(Historie přehrávání)
Zobrazuje seznam dříve
přehraných titulů BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (hudební CD).
Vyberte titul, k němuž chcete
načíst informace o obsahu.
• [Search History]
(Historie prohledávání)
Zobrazuje seznam předchozích
vyhledávání prostřednictvím
funkce [Video Search] (Vyhledat
video) nebo [Music Search]
(Vyhledat hudbu).
Ze svého mobilního zařízení budete
moci spouštět služby a aplikace nebo
si během přehrávání pročítat informace
o daném disku. TV SideView lze využít
rovněž jako dálkové ovládání
a softwarovou klávesnici.
Než aplikaci TV SideView se systémem
použijete poprvé, nezapomeňte
zařízení TV SideView zaregistrovat.
Při registraci zařízení TV SideView
postupujte podle pokynů na obrazovce.
[Play/Stop] (Přehrát/Zastavit)
Spustí nebo zastaví přehrávání.
[Play from start] (Přehrát od začátku)
Přehraje položku od začátku.
[Menu/Popup Menu]
(Nabídka / Překryvná nabídka)
Zobrazuje překryvnou nabídku BD-ROM
nebo DVD.
[Change Category] (Změnit kategorii)
Přepíná mezi kategoriemi
[Video],
[Music] (Hudba) a
[Photo] (Fotografie)
ve funkcích „BD/DVD“ (pouze pro disk), „USB“
nebo server DLNA. Tato položka je k dispozici
pouze tehdy, když je pro kategorii dostupný
seznam zobrazení.
[Title Search] (Vyhledat titul)
Vyhledá titul na disku BD-ROM/DVD VIDEO
a spustí přehrávání od začátku.
Pouze
[Subtitle] (Titulky)
Slouží k výběru jazyka titulků, jestliže jsou
na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány
titulky ve více jazycích.
[Video]
[A/V SYNC] (SYNCHRONIZACE A/V)
Nastaví časovou prodlevu mezi obrazem
a zvukem (strana 43).
[3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu)
Nastaví, zda má být automaticky zobrazováno
3D video.
Poznámka
3D video ze zdířek HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2)
je přehráváno bez ohledu na toto nastavení.
[Video Settings] (Nastavení videa)
[Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu):
Umožňuje zvolit nastavení obrazu ([Direct]
(Přímé), [Brighter Room] (Světlejší místnost),
[Theatre Room] (Kino), [Auto] (Automaticky),
[Custom1] (Vlastní 1) a [Custom2] (Vlastní 2)).
Následující nastavení obrazu si můžete
přizpůsobit podle svých preferencí a uložit je
v nastavení [Custom1] (Vlastní 1) / [Custom2]
(Vlastní 2).
• [Texture Remaster] (Vylepšení detailů):
Upraví ostrost a detaily hran.
• [Super Resolution] (Vyšší rozlišení):
Vylepší rozlišení.
• [Smoothing] (Vyhlazení): Omezí pruhování
obrazu pomocí vyhlazení přechodů
v plochých oblastech.
• [Contrast Remaster] (Vylepšení kontrastu):
Automaticky nastaví úroveň černé a bílé tak,
aby obrazovka nebyla příliš tmavá a obraz
byl modulovaný.
• [Clear Black] (Jasná černá): Upraví
zobrazování tmavých částí obrazu.
Nepotlačuje veškeré stínování. Umožňuje
vynikající reprodukci tónů černé barvy.
[Pause] (Pozastavit)
Pozastaví přehrávání.
[Top Menu] (Hlavní nabídka)
Zobrazí hlavní nabídku BD nebo DVD.
42CZ
[Chapter Search] (Vyhledat kapitolu)
Vyhledá kapitolu a spustí přehrávání
od začátku.
[Audio]
Slouží k volbě formátu zvuku / zvukové stopy.
[Angle] (Úhel)
Slouží k přepínání úhlů sledování, pokud je
na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenáno
více úhlů.
[IP Content NR Pro] (Redukce šumu
IP obsahu)
Upravuje kvalitu videa u internetového
obsahu.
[Video Search] (Vyhledat video)
Zobrazí informace o disku BD-ROM/DVD-ROM
pomocí technologie Gracenote.
[Number Entry] (Zadat číslo)
Zadává číslice. Pomocí tlačítek B/V/v/b
vyberte číslici.
Pouze kategorie
(Hudba)
[Music]
[Track Search] (Vyhledat stopu)
Vyhledá číslo stopy během přehrávání hudby
z CD.
[Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu
na pozadí prezentace)
Zaregistruje hudební soubory uložené
na USB paměti jako hudbu na pozadí
prezentace (BGM).
[Music Search] (Vyhledat hudbu)
Zobrazí informace o disku audio CD (CD-DA)
pomocí technologie Gracenote.
[Visualizer]/[Colour Pattern] (Vizualizér /
Vzor barev)
Změní barevný efekt vizualizace
na TV obrazovce (strana 52).
Pouze kategorie
(Fotografie)
[Photo]
[Slideshow] (Prezentace)
Spustí prezentaci.
3
[Slideshow Effect] (Efekt prezentace)
Nastavuje efekt při přehrávání prezentace.
[Slideshow BGM] (Hudba na pozadí
prezentace)
• [Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
• [My Music from USB] (Moje hudba z USB):
Nastaví hudební soubory zaregistrované pro
funkci [Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu
na pozadí prezentace).
• [Play from Music CD] (Přehrát
z hudebního CD): Nastaví stopy na CD-DA.
[Change Display] (Změnit zobrazení)
Přepne zobrazení mezi možnostmi [Grid View]
(Mřížka) a [List View] (Seznam).
[View Image] (Zobrazit obrázek)
Zobrazí vybraný obrázek.
Pomocí tlačítek B/b upravte
prodlevu a poté stiskněte
tlačítko
.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
0 ms až 300 ms po 25 ms krocích.
Když je vybraná funkce „TV“
1
2
3
[Rotate Left] (Otočit doleva)
Otočí fotografii o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
[Rotate Right] (Otočit doprava)
Otočí fotografii o 90 stupňů ve směru
hodinových ručiček.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [A/V SYNC]
(Synchronizace A/V) a stiskněte
tlačítko
.
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na horním panelu
se zobrazí „AV.SYNC“.
Stiskněte tlačítko
nebo b.
Pomocí tlačítek V/v upravte
prodlevu a poté stiskněte
tlačítko
.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
0 ms až 300 ms po 25 ms krocích.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji
na horním panelu se zavře.
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem
(A/V SYNC)
Pokud zvuk není synchronizován
s obrazem na TV obrazovce, můžete
upravit zpoždění mezi obrazem
a zvukem pro následující funkce.
Způsob nastavení závisí na zvolené
funkci.
Když je vybrána funkce
„BD/DVD“, „USB“, „HDMI1“
nebo „HDMI2“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví
nabídka možností.
43CZ
Přehrávání
[Slideshow Speed] (Rychlost prezentace)
Změní rychlost prezentace.
2
Poznámka
Nastavení zvuku
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop
nebo kanálu
Při přehrávání disku BD/DVD VIDEO
s několika audio formáty (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS)
či vícejazyčnými stopami můžete
změnit formát audia nebo jazyk.
Při přehrávání CD můžete zvolit zvuk
z pravého nebo levého kanálu
a poslouchat vybraný zvuk
prostřednictvím pravého i levého
reproduktoru.
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO během přehrávání vyberte
požadovaný audio signál.
Na TV obrazovce se objeví informace
o audiu.
x BD/DVD VIDEO
Volby jazyka se liší v závislosti na
BD/DVD VIDEO.
Když se zobrazí 4 číslice, udávají
kód jazyka. Viz „Seznam kódů jazyků“
(strana 84). Pokud se stejný jazyk
zobrazí dvakrát nebo vícekrát, disk
BD/DVD VIDEO obsahuje několik
formátů zvuku.
x DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop
nahraných na disku.
Příklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Hlavní)
• [ Sub] (Vedlejší)
• [ Main/Sub] (Hlavní/vedlejší)
44CZ
Možnosti [ Stereo (Audio1)] a [ Stereo
(Audio2)] se nezobrazí, pokud je na disku
zaznamenán jen jeden zdroj zvuku.
x CD
• [ Stereo]: Standardní stereofonní
zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk levého kanálu
(monofonní).
• [ 2/R]: Zvuk pravého kanálu
(monofonní).
• [ L+R]: Prostřednictvím každého
reproduktoru je přehráván zvuk
z pravého i levého kanálu.
Použití multiplexního
přenosu zvuku
(DUAL MONO)
Multiplexní přenos zvuku lze použít
v případě, že systém přijímá nebo
přehrává multiplexní signál Dolby
Digital.
Poznámka
Příjem signálu Dolby Digital zajistíte
připojením TV nebo jiného zařízení ke
zdířce TV (DIGITAL IN OPTICAL) digitálním
optickým kabelem (strany 22, 23).
Je-li zdířka HDMI IN na vaší TV kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel
(strany 22, 65), můžete signál Dolby Digital
přijímat pomocí HDMI kabelu.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO,
dokud se na displeji na horním panelu
neobjeví požadovaný signál.
• „MAIN“: Na výstupu bude zvuk
v hlavním jazyce.
• „SUB“: Na výstupu bude zvuk
ve vedlejším jazyce.
• „MN/SUB“: Na výstupu bude
mix zvuku v hlavním jazyce
a ve vedlejším jazyce.
3
Tuner
Poslech rozhlasu
1
Tip
Možnost [FM Mode] (Režim FM) můžete
nastavit pro každou předvolenou stanici
samostatně.
Vyberte rozhlasovou stanici.
Automatické ladění
Podržte tlačítko TUNING +/–,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Na obrazovce TV se zobrazí
[Auto Tuning] (Automatické ladění).
Když systém naladí stanici,
vyhledávání se zastaví.
Automatické vyhledávání můžete
zrušit stisknutím libovolného
tlačítka.
Předvolba rozhlasových
stanic
Můžete předvolit až 20 rozhlasových
stanic. Před zahájením ladění ztlumte
zvuk na minimum.
1
2
Manuální ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING +/–.
3
Opakovaným stisknutím
tlačítka 2 +/– upravíte hlasitost.
Rozhlasový program v pásmu FM
šumí
Pokud rozhlasový program v pásmu FM
šumí, můžete vybrat monofonní příjem.
Stereo efekt nebude k dispozici, ale
příjem se zlepší.
1
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
3
4
5
6
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji na
horním panelu neobjeví „FM“.
Podržte tlačítko TUNING +/–,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Když systém naladí stanici,
vyhledávání se zastaví.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví
nabídka možností.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Preset Memory] (Paměť
předvoleb) a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadované číslo předvolby
a stiskněte tlačítko
.
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 2 až 5.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [FM Mode] (Režim FM)
a stiskněte tlačítko
.
45CZ
Nastavení zvuku/Tuner
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu neobjeví „FM“.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Monaural] (Monofonní)
a stiskněte tlačítko
.
• [Stereo]: Stereofonní příjem.
• [Monaural]: Monofonní příjem.
Změna čísla předvolby
Stisknutím tlačítka PRESET +/– vyberte
požadované číslo předvolby a poté
postupujte od kroku 3.
Příjem systému RDS
(Radio Data System)
Výběr předvolené stanice
(Pouze modely pro Evropu)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji
na horním panelu neobjeví „FM“.
Naladí se poslední přijatá stanice.
Systém nabízí funkci RDS, která vám
umožní zobrazit dodatečné informace
z rozhlasových stanic.
2
Opakovaným stisknutím
tlačítka PRESET +/- vyberte
předvolenou stanici.
Jednoduše vyberte stanici
z pásma FM.
Název stanice se objeví
na obrazovce TV.
Tip
Poznámka
Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY
se displej na horním panelu následovně
cyklicky změní:
Frekvence t Číslo předvolby t Stav
dekódování*
* Zobrazí se, pokud je položka
[Sound Effect] (Zvukové efekty)
nastavena na hodnotu
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
nebo [DTS Neo:6 Music] (strana 62).
• Funkce RDS nemusí pracovat správně,
jestliže naladěná stanice nevysílá signál
RDS správně nebo pokud je intenzita
tohoto signálu nízká.
46CZ
3
Ne všechny rozhlasové stanice v pásmu
FM poskytují služby systému RDS ani
neposkytují stejné typy služeb.
Pokud služby systému RDS neznáte,
podrobnosti a informace o dostupnosti
služeb RDS ve vaší oblasti získáte
od místních rozhlasových stanic.
Funkce System Audio Control
Ostatní operace
Použití funkce Control
for HDMI (Ovládání
přes HDMI) pro
„BRAVIA“ Sync
Poznámka
Pokud chcete použít funkci „BRAVIA“ Sync,
zapněte systém a všechna k němu
připojená zařízení poté, co jste je připojili
pomocí kabelu HDMI.
Ovládání přes HDMI – Snadné
nastavení
Funkci systému [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) můžete
automaticky nastavit povolením
odpovídajícího nastavení na TV.
Podrobnosti o funkci Ovládání přes
HDMI najdete v části „[HDMI Settings]
(Nastavení HDMI)“ (strana 65).
Funkci System Audio Control můžete
použít takto:
• Jestliže je systém zapnutý, zvuk z TV
nebo ostatních zařízení lze přehrávat
prostřednictvím reproduktorů
systému.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních
zařízení přehráván prostřednictvím
reproduktorů systému, můžete
přepnout reproduktory, ze kterých
hraje zvuk, stiskem tlačítka
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních
zařízení přehráván prostřednictvím
reproduktorů systému, můžete upravit
hlasitost nebo vypnout zvuk systému
pomocí TV.
Zpětný zvukový kanál
S použitím jediného HDMI kabelu
si můžete vychutnat zvuk televize
z reproduktorů tohoto systému.
Podrobné informace o nastavení
najdete v části „[Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál)“ (strana 65).
Funkce Language Follow (Změna
jazyka systému podle jazyka TV)
Systém můžete vypnout společně s TV.
Když se změní jazyk nabídky OSD
(on-screen display) vaší TV, změní se
po vypnutí a zapnutí systému také jazyk
nabídky OSD (on-screen display)
systému.
Poznámka
Routing Control
Pokud systém přehrává hudbu nebo
je vybrána funkce „FM“, nedojde
k automatickému vypnutí.
Použijete-li na připojeném zařízení
funkci Přehrávání jedním dotykem,
systém se zapne a nastaví funkci
systému na „HDMI1“ nebo „HDMI2“
(dle používané vstupní zdířky HDMI)
a vstup TV se automaticky nastaví
na vstup HDMI, ke kterému je systém
připojen.
Vypnutí celého systému
Přehrávání jedním dotykem
Jestliže stisknete tlačítko N na
dálkovém ovladači, systém a TV se
zapnou a vstup vaší TV se nastaví na
HDMI, ke kterému je připojen systém.
47CZ
Ostatní operace
Tato funkce je k dispozici pouze u TV
s funkcí „BRAVIA“ Sync.
Připojení zařízení Sony kompatibilních
s funkcí Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) pomocí HDMI kabelu
zjednodušuje jejich ovládání.
Přehrávání zvuku z TV a ostatních
zařízení lze provádět velmi snadno.
Automatická kalibrace
příslušných nastavení
reproduktorů
[Auto Calibration]
(Automatická kalibrace)
(pouze BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
4
5
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) poskytuje ideální
zvukový zážitek pomocí automatické
úpravy nastavení vzdálenosti, umístění
a charakteristik reproduktorů.
Poznámka
• Při spuštění funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace) systém vydává
hlasitý zkušební zvuk. Hlasitost tohoto
zvuku nelze snížit. Proto berte ohled na
děti a sousedy.
• Před spuštěním funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace) se ujistěte, že
– všechny reproduktory jsou připojeny
k hlavní jednotce a k zesilovači
prostorového zvuku,
– zesilovač prostorového zvuku je
zapnutý a je umístěn tak, aby bylo
zajištěno jeho bezdrátové připojení.
1
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavení zvuku) a stiskněte
tlačítko
.
48CZ
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace)
a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Select
speaker layout.] (Zvolte rozmístění
reproduktorů.).
Pomocí tlačítek V/v zvolte
nastavení podle skutečného
umístění reproduktorů a stiskněte
tlačítko
.
• [Standard]: Prostorové
reproduktory jsou nainstalovány
v zadní pozici.
• [All Front] (Všechny vepředu):
Všechny reproduktory jsou
nainstalovány v přední pozici.
Zobrazí se potvrzovací obrazovka
funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace).
6
7
8
Připojte kalibrační mikrofon
do zdířky A.CAL MIC na zadním
panelu.
Nastavte kalibrační mikrofon
do výšky uší pomocí stativu apod.
(není součástí dodávky). Kalibrační
mikrofon by měl mířit na TV
obrazovku. Přední část každého
reproduktoru by měla být otočena
ke kalibračnímu mikrofonu a mezi
reproduktory a kalibračním
mikrofonem by neměly být
žádné překážky.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [OK].
Chcete-li proces zrušit, zvolte
[Cancel] (Zrušit).
Stiskněte tlačítko
.
Spustí se funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace).
Systém automaticky upraví
nastavení reproduktorů.
Během měření buďte potichu.
Poznámka
Během doby, kdy je funkce [Auto
Calibration] (Automatická kalibrace)
aktivní, systém nepoužívejte.
9
Potvrďte výsledek funkce [Auto
Calibration] (Automatická
kalibrace).
Na TV obrazovce se zobrazí
hlasitost a vzdálenost jednotlivých
reproduktorů.
Nastavení reproduktorů
[Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů)
Chcete-li získat optimální prostorový
zvuk, nastavte vzdálenost reproduktorů
od místa poslechu.
1
Poznámka
10 Pomocí tlačítek V/v zvolte
2
3
4
položku [OK] nebo [Cancel]
(Zrušit) a poté stiskněte
tlačítko
.
x Měření proběhlo v pořádku.
Odpojte kalibrační mikrofon
a zvolte [OK]. Výsledky
budou použity.
x Měření neproběhlo v pořádku.
Postupujte dle pokynů a poté
měření volbou [OK] opakujte.
5
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Audio Settings]
(Nastavení zvuku) a stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů)
a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Select
speaker layout.] (Zvolte rozmístění
reproduktorů.).
Pomocí tlačítek V/v zvolte
nastavení podle skutečného
umístění reproduktorů a stiskněte
tlačítko
.
• [Standard]: Prostorové
reproduktory jsou nainstalovány
v zadní pozici.
• [All Front] (Všechny vepředu):
Všechny reproduktory jsou
nainstalovány v přední pozici.
Poznámka
Při každé změně nastavení rozmístění
reproduktorů jsou všechna nastavení
resetována na výchozí hodnoty.
49CZ
Ostatní operace
• Pokud měření selže, postupujte dle
hlášení a funkci [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace) spusťte
znovu.
• Pokud není detekován žádný
centrální reproduktor, bude položka
[Centre Speaker] (Centrální
reproduktor) automaticky nastavena
na hodnotu [Off] (Vypnuto).
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví
hlavní nabídka.
6
7
8
9
Pomocí tlačítek B/b zvolte
položku [OK] nebo [Cancel]
(Zrušit) a poté stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku a poté stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v upravte
parametr.
Pomocí tlačítek B/b a
nastavení potvrďte.
Zkontrolujte následující nastavení.
x [Centre Speaker]
(Centrální reproduktor)
[On] (Zapnuto): Centrální reproduktor
je připojen.
[Off] (Vypnuto): Centrální reproduktor
není připojen.
x [Distance] (Vzdálenost)
Pokud změníte umístění reproduktorů,
nezapomeňte znovu nastavit parametry
vzdálenosti reproduktorů od místa
poslechu.
Parametry můžete nastavit
od 0,0 do 7,0 metrů.
[Front Left/Right] (Přední levý/pravý)
3.0 m: Nastavte vzdálenost předních
reproduktorů.
[Centre] (Centrální) 3.0 m: Nastavte
vzdálenost centrálního reproduktoru.
Toto nastavení je k dispozici pouze
v případě, že položka [Centre Speaker]
(Centrální reproduktor) je nastavena
na [On] (Zapnuto).
[Surround Left/Right] 3.0 m: Nastavte
vzdálenost prostorových reproduktorů.
[Subwoofer] 3.0 m: Nastavte vzdálenost
subwooferu.
50CZ
x [Level] (Hlasitost)
Úroveň hlasitosti reproduktorů
můžete upravit. Parametry můžete
nastavit od –6,0 dB do +6,0 dB.
Snadnou úpravu zajistíte nastavením
funkce [Test Tone] (Zkušební tón)
na hodnotu [On] (Zapnuto).
[Front Left/Right] (Přední levý/pravý)
0.0 dB: Nastavte hlasitost předních
reproduktorů.
[Centre] (Centrální) 0.0 dB: Nastavte
hlasitost centrálního reproduktoru.
Toto nastavení je k dispozici pouze
v případě, že položka [Centre Speaker]
(Centrální reproduktor) je nastavena
na [On] (Zapnuto).
[Surround Left/Right] (Prostorový levý/
pravý) 0.0 dB: Nastavte hlasitost
prostorových reproduktorů.
[Subwoofer] 0.0 dB: Nastavte hlasitost
subwooferu.
x [Relocation] (Přemístění)
(pouze BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
Můžete virtuálně upravit pozici
reproduktoru a vylepšit tak
prostorový efekt.
[On] (Zapnuto): Zvuk se ozývá
z virtuálně upravené pozice
reproduktoru určené pomocí
funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace).
[Off] (Vypnuto): Zvuk se ozývá
ze skutečné pozice reproduktoru.
Poznámka
• Toto nastavení se projeví pouze
po použití funkce [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace).
• Tuto funkci nelze vybrat, pokud je
rozmístění reproduktorů nastaveno na
hodnotu [All Front] (Všechny vepředu).
x [Test Tone] (Zkušební tón)
Reproduktory vydávají zkušební tón
za účelem nastavení položky [Level]
(Hlasitost).
1
Nastavte položku [Test Tone]
(Zkušební tón) na hodnotu [On]
(Zapnuto).
2
Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Level] (Hlasitost) a stiskněte
tlačítko
.
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadovaný typ reproduktoru a poté
stiskněte tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka B/b zvolte levý
nebo pravý reproduktor a poté
stiskem tlačítka V/v upravte hlasitost.
5
6
7
Stiskněte tlačítko
.
Opakujte kroky 3 až 5.
Stiskněte tlačítko RETURN.
Systém se vrátí na předchozí
obrazovku.
8
Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Test Tone] (Zkušební tón) a stiskněte
tlačítko
.
9
Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Off] (Vypnuto) a stiskněte tlačítko .
Tip
Chcete-li změnit hlasitost všech
reproduktorů současně, stiskněte
tlačítko 2 +/–.
Použití časovače vypnutí
Systém můžete nastavit tak, aby se
vypnul ve vámi zvolenou dobu, takže
můžete usínat za zvuků hudby.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP
se zobrazení minut (zbývající doba)
na displeji na horním panelu navýší
o 10 minut.
Jakmile časovač vypnutí nastavíte,
zbývající doba se zobrazí každých
5 minut.
Když je zbývající doba kratší než
2 minuty, na displeji na horním
panelu bliká nápis „SLEEP“.
Kontrola zbývající doby
Jedenkrát stiskněte tlačítko SLEEP.
Změna zbývající doby
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.
51CZ
Ostatní operace
[Off] (Vypnuto): Reproduktory
nevydávají zkušební tón.
[On] (Zapnuto): Při upravování úrovně
hlasitosti jednotlivé reproduktory
vydávají zkušební tón. Jestliže zvolíte
některou z položek [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů), je postupně
z každého reproduktoru přehráván
zkušební tón.
Úroveň hlasitosti upravte následujícím
způsobem.
Poznámka
• Signály zkušebního tónu nejsou vysílány
přes zdířku HDMI (OUT).
• Zkušební tón není vydáván centrálním
reproduktorem, pokud je položka
[Centre Speaker] (Centrální reproduktor)
nastavena na hodnotu [Off] (Vypnuto).
Deaktivace tlačítek
na hlavní jednotce
(Child Lock)
Můžete deaktivovat tlačítka na hlavní
jednotce (kromě "/1) a předejít tak
např. nechtěnému použití přístroje
dětmi.
Stiskněte tlačítko x na hlavní jednotce
a podržte jej déle než 5 sekund.
Na displeji na horním panelu se
zobrazí „LOCKED“.
Funkce rodičovského zámku je
aktivována a tlačítka na hlavní jednotce
jsou zamknuta. (Systém můžete ovládat
pomocí dálkového ovladače.)
Chcete-li zámek zrušit, stiskněte
tlačítko x a podržte ho stisknuté déle
než 5 sekund, dokud se na displeji na
horním panelu nezobrazí „UNLOCK“.
Změna jasu
Můžete změnit jas následujících
položek:
– Podsvícení LED reproduktorů (pouze
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL)
– Displej na horním panelu
– Kontrolky dotykových tlačítek
– Kontrolka LED na horním panelu
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Při každém stisknutí tlačítka se změní jas
položky.
Nastavení jasu má 3 úrovně.*
* U displeje na horním panelu je jas
při nastavení [Dimmer : 1] (Stmívač 1),
[Dimmer : 2] (Stmívač 2) a [Dimmer : 3]
(Stmívač 3) stejný.
52CZ
Tip
Jas podsvícení LED reproduktorů můžete
nastavit, i když je hlavní jednotka vypnuta.
Předem se ujistěte, že je podsvícení
reproduktorů zapnuto (strana 53).
Zobrazení vizualizace
na TV obrazovce
Užijte si efekt vizualizéru, který
přenáší rytmus přehrávaných zdrojů
do barevných obrazců a grafik.
Efekty můžete zobrazit při přehrávání
hudby (pouze pro funkce „BD/DVD“,
„USB“, „FM“, „TV“, „BT“ a „AUDIO“)
a vestavěnou zvukovou ukázku.
Opakovaně stiskněte tlačítko
VISUALIZER. (pouze BDV-N9200W/
BDV-N7200W/BDV-N5200W)
Opakovaně stiskněte tlačítko COLOUR
PATTERN. (pouze BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
Vizualizace se objeví na TV obrazovce
a synchronizuje se s rytmem hudby.
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko,
barevný efekt se následovně cyklicky
změní:
[RAINBOW] (Duha) t [PASSION]
(Vášeň) t [OCEAN] (Oceán) t
[FOREST] (Les) t [Off] (Vypnuto)
Poznámka
Vizualizační efekt může ztratit plynulost,
pokud přehráváte audio s vysokou
rychlostí přenosu (vyšší než 15 Mbps).
Tip
• Pokud nechcete, aby se na TV obrazovce
zobrazovaly informace, které by
překrývaly vizualizaci, nastavte
[Auto Display] (Automatické zobrazení)
v [System Settings] (Nastavení systému)
na hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 65).
• Vizualizační efekt můžete také zvolit
pomocí nabídky možností.
Podsvícení reproduktorů
Zapnutím podsvícení reproduktorů si
můžete užít opravdu pohlcující pocit,
jako byste byli na stadionu, na pódiu
nebo uvnitř filmu. Můžete si vybrat tvar
podsvícení předních a prostorových
reproduktorů podle svých preferencí.
Poznámka
Světlo podsvícení LED je velmi jasné,
nedívejte se přímo na něj. Pokud je
podsvícení příliš jasné, můžete ho vypnout
nebo nastavit jas LED (strana 52).
Tip
Doporučujeme použít reproduktory
za následujících podmínek.
– Umístěte reproduktory aspoň půl metru
od zdi.
– Podsvícení dosahuje výraznějšího efektu,
když se nachází před zdí světlé barvy.
Stiskněte opakovaně tlačítko
SPEAKER ILLUMINATION.
„IMMERSIVE“
[Immersive Colour] (Pohlcující barva)
Během přehrávání videa se barva podsvícení
mění v závislosti na barvě TV obrazovky.
Během přehrávání hudby nebo fotografií
(s přehráváním souborů MP3) mění
podsvícení barvu v závislosti na barvě
vizualizace (strana 52) a synchronizuje
se s rytmem hudby.
Během přehrávání fotografií (bez přehrávání
souborů MP3) je barva podsvícení modrá.
„REAR IMMERSIVE OFF“
[Immersive Colour (Rear Off)]
(Pohlcující barva (Zadní vypnuté))
Podsvícení prostorových reproduktorů
je vypnuto. Tvar podsvícení předních
reproduktorů je stejný jako při nastavení
[Immersive Colour] (Pohlcující barva).
„REAR AMBIENT OFF“
[Ambient Colour (Rear Off)]
(Barva okolí (Zadní vypnuté))
Podsvícení prostorových reproduktorů
je vypnuto. Tvar podsvícení předních
reproduktorů je stejný jako při nastavení
[Ambient Colour] (Okolní barva).
„OFF“
[Off] (Vypnuto)
Podsvícení všech reproduktorů je vypnuto.
Když je hlavní jednotka vypnuta
LED podsvícení předních reproduktorů
zapnete a vypnete stiskem tlačítka
SPEAKER ILLUMINATION. LED
podsvícení svítí modře.
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Zkontrolujte, zda jsou provedena
tato nastavení:
– Položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings]
(Nastavení HDMI) je nastavena na
hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 65).
– Položka [Quick Start Mode] (Režim
rychlého spuštění) je nastavena
na [Off] (Vypnuto) (strana 65).
– Položka [Remote Start] (Vzdálené
spuštění) je nastavena na [Off]
(Vypnuto) (strana 67).
– Položka [NFC] je nastavena na [Off]
(Vypnuto) (strana 65).
53CZ
Ostatní operace
(pouze BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
„AMBIENT“
[Ambient Colour] (Barva okolí)
LED podsvícení svítí modře.
Prohlížení webových
stránek
1
2
3
4
Připravte se na prohlížení
internetu.
Připojte systém k síti (strana 25).
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Network] (Síť).
Ukončení internetového
prohlížeče
Stiskněte tlačítko HOME.
Obrazovka internetového
prohlížeče
Informace o webové stránce můžete
zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti
na konkrétní webové stránce a stavu
stránky.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prohlížeč) a stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prohlížeč).
Poznámka
Některé webové stránky se nemusí
zobrazit správně nebo nemusí fungovat.
A Název stránky
Zadání adresy URL
C Kurzor
Kurzor přesunete stisknutím tlačítek
B/V/v/b. Přesuňte kurzor na odkaz,
který chcete otevřít, a stiskněte .
Zobrazí se příslušná webová
stránka.
V nabídce možností zvolte položku
[URL entry] (Zadat adresu URL).
Pomocí softwarové klávesnice zadejte
adresu URL a poté zvolte položku
[Enter] (Potvrdit).
Nastavení výchozí úvodní stránky
Když je zobrazena stránka, kterou
chcete nastavit jako výchozí, zvolte
z nabídky možností položku [Set as start
page] (Nastavit jako výchozí stránku).
Návrat na předchozí stránku
V nabídce možností zvolte položku
[Previous page] (Předchozí stránka).
Pokud zvolíte možnost [Previous page]
(Předchozí stránka) a předchozí stránka
se nezobrazí, zvolte v nabídce možností
položku [Window List] (Seznam oken)
a vyberte stránku, na kterou se
chcete vrátit.
54CZ
B Adresa stránky
D Ikona SSL
Zobrazí se tehdy, je-li daná
adresa URL zabezpečená.
E Ukazatel intenzity signálu
Zobrazuje se v případě, že je systém
připojen k bezdrátové síti.
F Indikátor průběhu / Ikona načítání
Zobrazuje se při načítání stránky
nebo během stahování/přenosu
souborů.
G Pole pro zadávání textu
Stiskněte tlačítko a poté otevřete
softwarovou klávesnici výběrem
položky [Input] (Vstup) z nabídky
možností.
H Posuvník
Stisknutím tlačítek B/V/v/b můžete
posouvat zobrazenou stránku
doleva, nahoru, dolů nebo doprava.
Dostupné možnosti
[Browser Setup] (Nastavení prohlížeče)
Zobrazí nastavení internetového prohlížeče.
• [Zoom] (Přiblížení): Zvětší nebo zmenší
zobrazenou stránku.
• [JavaScript Setup] (Nastavení JavaScript):
Povolí nebo zakáže JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavení souborů cookie):
Nastavuje, zda mají být akceptovány
soubory cookies.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazení alarmu SSL):
Povolí nebo zakáže protokol SSL.
[Window List] (Seznam oken)
Zobrazuje seznam všech právě otevřených
webových stránek.
Výběrem příslušného okna se můžete vrátit
na dříve zobrazenou webovou stránku.
[Open in new window]
(Otevřít v novém okně)
Otevře odkaz v novém okně.
[Character encoding] (Znaková sada)
Nastaví znakovou sadu.
[Display certificate] (Zobrazit certifikát)
Zobrazí certifikát serveru odeslaný webovou
stránkou podporující protokol SSL.
[Input] (Zadat text)
Zobrazí softwarovou klávesnici pro zadávání
znaků při prohlížení webových stránek.
[Break] (Zalomit)
Přesouvá kurzor na další řádek v poli
pro zadávání textu.
[Delete] (Smazat)
Smaže jeden znak vlevo od kurzoru při psaní
textu.
Další nastavení
bezdrátového systému
Můžete provést další nastavení
bezdrátového systému pomocí
nastavení [Wireless Sound Connection]
(Bezdrátové připojení zvuku).
1
[Bookmark List] (Seznam záložek)
Zobrazí seznam záložek.
[URL entry] (Zadat adresu URL)
Umožní vám zadat adresu URL, jestliže
je zobrazena softwarová klávesnice.
[Previous page] (Předchozí stránka)
Přejde na předchozí zobrazenou stránku.
[Next page] (Další stránka)
Přejde na následující stránku.
[Cancel loading] (Zrušit načítání)
Zastaví načítání stránky.
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [System Settings]
(Nastavení systému) a stiskněte
tlačítko
.
[Reload] (Načíst znovu)
Znovu načte stejnou stránku.
[Add to Bookmark] (Přidat do záložek)
Přidá právě zobrazenou webovou stránku
do seznamu záložek.
55CZ
Ostatní operace
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou
k dispozici různá nastavení a možnosti
ovládání.
Dostupné položky se liší v závislosti
na situaci.
[Set as start page]
(Nastavit jako výchozí stránku)
Nastaví právě zobrazenou webovou stránku
jako výchozí úvodní stránku.
4
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrátové
připojení zvuku) a stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka
[Wireless Sound Connection]
(Bezdrátové připojení zvuku).
• [Secure Link] (strana 56)
• [RF Band]* (strana 57)
• [RF Channel] (strana 57)
* Tato funkce nemusí být v některých
zemích/regionech k dispozici.
Zapnutí bezdrátového
přenosu mezi konkrétními
jednotkami
[Secure Link]
(Zabezpečené připojení)
Můžete nastavit bezdrátové připojení
mezi hlavní jednotkou a zesilovačem
prostorového zvuku pomocí funkce
Zabezpečené připojení.
Pokud používáte několik bezdrátových
produktů nebo pokud vaši sousedé
používají bezdrátové produkty, tato
funkce může zabránit rušení.
1
2
3
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrátové
připojení zvuku) v nabídce
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 55).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Secure Link]
(Zabezpečené připojení)
a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [On] (Zapnuto)
a stiskněte tlačítko
.
56CZ
4
5
6
Stiskněte tlačítko SECURE LINK
na zadní straně zesilovače
prostorového zvuku.
Během několika minut přejděte
k dalšímu kroku.
Pomocí tlačítek B/b vyberte [Start]
a stiskněte tlačítko
.
Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, vyberte [Cancel] (Zrušit).
Až se zobrazí zpráva [Secure Link
setting is complete.]
(Zabezpečené připojení je
dokončeno.), stiskněte
tlačítko
.
Zesilovač prostorového zvuku
je propojen s hlavní jednotkou
a kontrolka LINK/STANDBY svítí
oranžově.
Pokud se objeví zpráva [Cannot set
Secure Link.] (Zabezpečené
připojení nelze nastavit.),
postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Zrušení funkce Zabezpečené
připojení
Hlavní jednotka
V kroku 3 vyberte [Off] (Vypnuto).
Zesilovač prostorového zvuku
Stiskněte a podržte tlačítko SECURE
LINK na zadní straně zesilovače
prostorového zvuku, dokud nezačne
kontrolka LINK/STANDBY svítit nebo
blikat zeleně.
Výběr frekvenčního pásma
[RF Band] (Pásmo RF)
(pouze u modelů pro Evropu,
Oceánii, Afriku, Indii, Střední
východ, Thajsko a Rusko)
Můžete vybrat frekvenční pásmo,
ke kterému patří nastavení [RF Channel]
(RF kanál).
Pokud je bezdrátový
přenos nestabilní
[RF Channel] (RF kanál)
Pokud používáte několik bezdrátových
systémů, jako například bezdrátovou síť
LAN, bezdrátové signály mohou být
nestabilní. V takovém případě lze
přenos zlepšit změnou nastavení
[RF Channel] (RF kanál).
Poznámka
1
2
3
1
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrátové
připojení zvuku) v nabídce
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 55).
2
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [RF Band] (Pásmo RF)
a stiskněte tlačítko
.
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadované nastavení a stiskněte
tlačítko
.
• [Auto] (Automaticky):
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Systém pro přenos
automaticky zvolí nejsilnější
frekvenční pásmo.
• [5,2 GHz], [5,8 GHz]: Systém
přenáší zvuk na základě
zvoleného frekvenčního pásma.
Tip
Doporučujeme položku [RF Band]
(Pásmo RF) nastavit na hodnotu [Auto]
(Automaticky).
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] (Bezdrátové
připojení zvuku) v nabídce
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 55).
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [RF Channel] (RF kanál)
a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadované nastavení a stiskněte
tlačítko
.
• [Auto] (Automaticky):
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Systém pro přenos
automaticky zvolí lepší kanál.
• [1], [2], [3]: Systém přenáší zvuk
zafixováním přenosového kanálu.
Vyberte kanál s nejvyšší kvalitou
přenosu.
Poznámka
• Přenos lze zlepšit změnou kanálu
(frekvence) jiných bezdrátových
systémů. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze jiných
bezdrátových systémů.
• Tuto funkci nelze vybrat, pokud
je položka [RF Band] (Pásmo RF)
nastavena na hodnotu [Auto]
(Automaticky) (strana 57).
57CZ
Ostatní operace
Tato funkce nemusí být v některých
zemích/regionech k dispozici.
Ikona
Nastavení a úpravy
Použití obrazovky
Nastavení
Nastavení obrazu a zvuku je možné
různě upravovat.
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna
podtržením.
Poznámka
Nastavení přehrávání uložené na disku má
přednost před nastavením na obrazovce
Nastavení. Některé z uvedených funkcí
proto nemusejí fungovat.
1
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
Pomocí tlačítek V/v vyberte ikonu
kategorie nastavení a stiskněte
tlačítko .
Ikona
Vysvětlení
[Software Update]
(Aktualizace softwaru)
(strana 59)
Aktualizace softwaru
systému
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
(strana 59)
Nastavení obrazovky dle
typu TV.
[Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 61)
Nastavení audia dle typu
připojených zdířek.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/
DVD) (strana 63)
Podrobné nastavení
přehrávání BD/DVD.
58CZ
Vysvětlení
[Parental Control Settings]
(Nastavení funkce Parental
Control) (strana 64)
Podrobné nastavení funkce
Parental Control.
[Music Settings] (Nastavení
hudby) (strana 64)
Podrobné nastavení
přehrávání Super Audio CD.
[System Settings]
(Nastavení systému)
(strana 64)
Nastavení týkající se
systému.
[External Input Settings]
(Nastavení externích
vstupů) (strana 66)
Umožňuje nastavit
přeskočení jednotlivých
externích vstupů.
[Network Settings]
(Nastavení sítě) (strana 67)
Podrobné nastavení
internetu a sítě.
[Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě)
(strana 68)
Spustí funkci [Easy Network
Settings] (Snadné nastavení
sítě) umožňující provést
základní nastavení sítě.
[Resetting] (Resetování)
(strana 68)
Obnoví výchozí tovární
nastavení systému.
[Software Update]
(Aktualizace softwaru)
Po aktualizaci softwaru budete moci
používat nejnovější funkce.
Během aktualizace softwaru se
na displeji na horním panelu zobrazí
text „UPDATE“. Po skončení aktualizace
se hlavní jednotka automaticky vypne.
Během probíhající aktualizace hlavní
jednotku nevypínejte ani nepoužívejte.
Stejně tak nepoužívejte TV. Počkejte
na dokončení aktualizace softwaru.
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
x [3D Output Setting]
(Nastavení 3D výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost
při přehrávání veškerého obsahu v 2D.
Poznámka
Poznámka
Další informace o funkcích aktualizace
najdete na následujících webových
stránkách:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Update via Internet]
(Aktualizace přes internet)
Aktualizuje software systému pomocí
dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť
připojena k internetu. Podrobnosti
najdete v části „Krok 3: Příprava
síťového připojení“ (strana 25).
x [Update via USB Memory]
(Aktualizace pomocí paměti USB)
Aktualizuje software pomocí paměti
USB. Ujistěte se, že složka aktualizace
softwaru je správně pojmenována
jako „UPDATE“.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D)
Nastaví velikost obrazovky vaší TV
kompatibilní s 3D.
Poznámka
Toto nastavení nefunguje pro 3D video
ze zdířek HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Typ TV)
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete širokoúhlou TV nebo TV
s funkcí širokoúhlého režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete TV s poměrem stran 4:3
nebo TV bez funkce širokoúhlého
režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Přes celou obrazovku): Tuto
možnost vyberte, pokud připojujete TV
s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazuje
obsah s poměrem stran 4:3 v poměru
16:9 i na širokoúhlé TV.
[Normal] (Normální): Mění velikost
obrazu tak, aby odpovídal velikosti
obrazovky, se zachováním poměru
stran originálního obrazu.
59CZ
Nastavení a úpravy
3D video ze zdířek HDMI (IN 1) nebo HDMI
(IN 2) je přehráváno bez ohledu na toto
nastavení.
x [DVD Aspect Ratio]
(Poměr stran DVD)
[Letter Box] (S černými pruhy): Zobrazí
širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní
a dolní části.
[Pan & Scan] (S ořezanými okraji):
Zobrazuje obraz plné výšky na celé
obrazovce a s ořezanými okraji.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Hlavní
jednotka automaticky zjistí, zda se jedná
o video nebo film a přepne na
odpovídající metodu konverze.
[Video]: Metoda konverze vhodná
pro materiál založený na videu bude
zvolena vždy bez ohledu na materiál.
x [Output Video Resolution]
(Výstupní rozlišení videa)
[Auto] (Automaticky): Výstup video
signálů bude zvolen podle rozlišení TV
nebo připojených zařízení.
[Original Resolution] (Původní rozlišení):
Vysílá video signál podle rozlišení
zaznamenaného na disku. (Pokud
je rozlišení nižší než SD, je převedeno
na SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Vysílá video signál
podle vybraného nastavení rozlišení.
* Pokud je na disku použit systém barev
NTSC, rozlišení video signálu lze převést
pouze na [480i] nebo [480p].
60CZ
x [BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Vysílá video
signály 24p pouze v případě, že je ke
zdířce HDMI připojena TV kompatibilní
s rozlišením 1080/24p a položka
[Output Video Resolution] (Výstupní
rozlišení videa) je nastavena
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
nebo [1080p].
[On] (Zapnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud je vaše TV kompatibilní s video
signály 1080/24p.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Vysílá video
signály 24p pouze v případě, že je ke
zdířce HDMI připojena TV kompatibilní
s rozlišením 1080/24p a položka
[Output Video Resolution] (Výstupní
rozlišení videa) je nastavena na
hodnotu [Auto] (Automaticky) nebo
[1080p].
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
x [4K Output] (Výstup v rozlišení 4K)
[Auto1] (Automaticky 1): Zasílá na výstup
signál videa v rozlišení 2K (1920 × 1080)
během přehrávání videa a signál videa
v rozlišení 4K během přehrávání
fotografií, je-li připojeno zařízení
Sony kompatibilní s rozlišením 4K.
Zasílá na výstup signál videa
v rozlišení 4K během přehrávání 24p
videa z disků BD/DVD ROM a během
přehrávání fotografií, je-li připojeno
zařízení od jiné společnosti, než Sony,
kompatibilní s rozlišením 4K.
Toto nastavení nefunguje pro
přehrávání 3D videa.
[Auto2] (Automaticky 2): Automaticky
vysílá video signály 4K/24p, když
jste připojili zařízení kompatibilní
s rozlišením 4K/24p a nastavili
odpovídajícím způsobem položky
[BD-ROM 24p Output] (Výstup
BD-ROM 24p) nebo [DVD-ROM 24p
Output] (Výstup DVD-ROM 24p).
Obraz v rozlišení 4K/24p vysílá také
při přehrávání souborů
dvourozměrných fotografií.
[Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
Poznámka
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky
zjišťuje typ externího zařízení a přepíná
na odpovídající nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Vysílá výstupní
video signály YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Vysílá výstupní
video signály YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Zvolte tuto možnost, pokud
připojujete zařízení kompatibilní
s HDCP přes zdířku DVI.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Barevná hloubka HDMI výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[16bit], [12bit], [10bit]: Vysílá 16bitové/
12bitové/10bitové signály videa, když
je připojená TV kompatibilní s funkcí
Deep Colour.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte,
jestliže je obraz nestabilní nebo barvy
vypadají nepřirozeně.
x [IP Content NR Pro]
(Redukce šumu IP obsahu)
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Upravuje kvalitu
videa u internetového obsahu. Toto
nastavení se shoduje s nastavením
v nabídce možností při použití
internetové služby.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Pause Mode] (Režim pozastavení)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Obraz
na výstupu je bez chvění, včetně
objektů v dynamickém pohybu.
[Frame] (Obraz): Obraz na výstupu je
ve vysokém rozlišení, včetně objektů,
které nejsou v dynamickém pohybu.
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku)
x [BD Audio MIX Setting]
(Nastavení sloučení zvuku BD)
[On] (Zapnuto): Přehrává audio získané
sloučením interaktivního audia a
sekundárního audia do primárního
audia během přehrávání BDMV.
[Off] (Vypnuto): Přehrává pouze
primární audio.
61CZ
Nastavení a úpravy
Pokud při výběru volby [Auto1]
(Automaticky 1) není detekováno vaše
zařízení Sony, bude mít nastavení stejný
výsledek jako nastavení [Auto2]
(Automaticky 2).
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[On] (Zapnuto): Vyhlazuje přechody
ve video signálech vystupujících
ze zdířky HDMI (OUT).
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte,
jestliže jsou video signály na výstupu
zkreslené nebo pokud barvy vypadají
nepřirozeně.
x [Audio DRC] (Řízení dynamického
rozsahu zvuku)
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto] (Automaticky): Přehrává
v dynamickém rozsahu stanoveném
diskem (pouze BD-ROM).
[On] (Zapnuto): Systém reprodukuje
zvukovou stopu s takovým dynamickým
rozsahem, kterého chtěl zvukař docílit.
[Off] (Vypnuto): Dynamický rozsah není
komprimován.
x [Attenuation settings - AUDIO]
(Nastavení zeslabení – AUDIO)
Při poslechu zvuku ze zařízení
připojeného ke zdířkám AUDIO IN (L/R)
může dojít ke zkreslení zvuku. Tomuto
zkreslení můžete předejít snížením
úrovně vstupu na hlavní jednotce.
[On] (Zapnuto): Sníží úroveň vstupu.
Při výběru tohoto nastavení dojde
ke snížení úrovně výstupu.
[Off] (Vypnuto): Normální úroveň vstupu
x [Audio Output] (Audio výstup)
Při přehrávání zvukového signálu
můžete zvolit metodu jeho výstupu.
[Speaker] (Reproduktor): Přehrává
vícekanálový zvuk pouze z reproduktorů
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Přehrává vícekanálový zvuk
z reproduktorů systému
a dvoukanálové lineární signály PCM
ze zdířky HDMI (OUT).
[HDMI]: Přehrává zvuk pouze ze zdířky
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí
na připojeném zařízení.
62CZ
Poznámka
• Jestliže je položka [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) nastavena na
hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 65),
položka [Audio Output] (Audio výstup)
se automaticky nastaví na hodnotu
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI)
a toto nastavení nelze změnit.
• Audio signály nejsou vysílány
prostřednictvím zdířky HDMI (OUT),
jestliže je položka [Audio Output]
(Audio výstup) nastavena na hodnotu
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI)
a položka [HDMI1 Audio Input Mode]
(Režim vstupu audia HDMI1) (strana 65)
je nastavena na hodnotu [TV]. (Pouze
modely pro Evropu)
x [Sound Effect] (Zvukové efekty)
Zvukové efekty systému (nastavení
SOUND FIELD (strana 30)) můžete
zapnout nebo vypnout.
Výběr možnosti [Dolby Pro Logic], [DTS
Neo:6 Cinema] nebo [DTS Neo:6 Music]
pro dvoukanálový zdroj umožňuje
simulovat prostorový zvuk.
[Sound Field On] (Zvukové pole
zapnuto): Povolí prostorový efekt
zvukového pole (strany 30, 30).
[Dolby Pro Logic]: Systém simuluje
prostorový zvuk z dvoukanálových
zdrojů a vydává zvuk ze všech
reproduktorů (5.1 kanálů) (Dekódování
v režimu Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systém simuluje prostorový zvuk
z dvoukanálových zdrojů a vytváří
vícekanálový zvuk (dekódování v režimu
DTS Neo:6 Cinema / DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo] (Dvoukanálový stereofonní
zvuk): Zvuk vystupuje pouze z levého
a pravého reproduktoru a subwooferu.
Vícekanálové formáty prostorového
zvuku jsou sloučeny do 2 kanálů.
[Off] (Vypnuto): Zvukové efekty jsou
zakázány. Zvuk je přehráván tak, jak byl
zaznamenán.
x [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů)
Nastavení reproduktorů umožňuje
získat optimální prostorový zvuk.
Podrobnosti najdete v části „Nastavení
reproduktorů“ (strana 49).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jazyk nabídky BD/DVD)
Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky
disků BD-ROM nebo DVD-ROM.
Po výběru položky [Select Language
Code] (Zvolit kód jazyka) se zobrazí
obrazovka pro zadání kódu jazyka.
Podle informací v části „Seznam kódů
jazyků“ (strana 84) zadejte kód
svého jazyka.
x [Subtitle Language] (Jazyk titulků)
Můžete zvolit výchozí jazyk titulků
na discích BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Po výběru položky [Select Language
Code] (Zvolit kód jazyka) se zobrazí
obrazovka pro zadání kódu jazyka.
Podle informací v části „Seznam kódů
jazyků“ (strana 84) zadejte kód svého
jazyka.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Přehrávací vrstva hybridních
disků BD)
[BD]: Přehrává vrstvu BD.
[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD
nebo CD.
x [BD Internet Connection]
(Internetové připojení BD)
[Allow] (Povolit): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[Do not allow] (Zakázat): Zakáže
internetové připojení.
63CZ
Nastavení a úpravy
x [Auto Calibration]
(Automatická kalibrace)
(pouze BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
Příslušná nastavení můžete kalibrovat
automaticky. Podrobnosti najdete
v části „Automatická kalibrace
příslušných nastavení reproduktorů“
(strana 48).
x [Audio Language]
(Jazyk zvukové stopy)
Můžete zvolit výchozí jazyk zvukové
stopy disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Když vyberete položku [Original]
(Originální), nastaví se jazyk, který
má na disku prioritu.
Po výběru položky [Select Language
Code] (Zvolit kód jazyka) se zobrazí
obrazovka pro zadání kódu jazyka.
Podle informací v části „Seznam kódů
jazyků“ (strana 84) zadejte kód
svého jazyka.
[Parental Control
Settings] (Nastavení
funkce Parental Control)
x [Password] (Heslo)
Nastavení nebo změna hesla funkce
Parental Control. Pomocí hesla můžete
nastavit omezení přehrávání disků
BD-ROM, DVD VIDEO nebo videa
z internetu. V případě potřeby
můžete nastavit různé úrovně
omezení pro disky BD-ROM
a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Kód
oblasti funkce Parental Control)
Přehrávání některých disků BD-ROM
nebo DVD VIDEO může být omezeno
dle geografické oblasti. Některé scény
mohou být blokovány nebo nahrazeny
jinými scénami. Podle pokynů na
obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.
x [BD Parental Control]/[DVD
Parental Control]/[Internet Video
Parental Control] (Funkce Parental
Control pro BD / Funkce Parental
Control pro DVD / Funkce Parental
Control pro video z internetu)
Po nastavení funkce Parental Control
budou některé scény blokovány
nebo nahrazeny jinými scénami.
Podle pokynů na obrazovce zadejte
čtyřmístné heslo.
x [Internet Video Unrated]
(Nezařazené video z internetu)
[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání
nezařazených videí z internetu.
[Block] (Zakázat): Zablokuje přehrávání
nezařazených videí z internetu.
64CZ
[Music Settings]
(Nastavení hudby)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Vrstva pro přehrávání disku
Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Přehrává vrstvu Super
Audio CD.
[CD]: Přehrává vrstvu CD.
x [Super Audio CD Playback
Channels] (Kanály pro přehrávání
disku Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanály): Přehrává
dvoukanálovou oblast.
[DSD Multi] (DSD více kanálů): Přehrává
vícekanálovou oblast.
[System Settings]
(Nastavení systému)
x [OSD Language] (Jazyk nabídky
OSD)
Můžete zvolit požadovaný jazyk nabídky
OSD (on-screen display) systému.
x [Wireless Sound Connection]
(Bezdrátové připojení zvuku)
Můžete provést další nastavení
bezdrátového systému. Podrobnosti
najdete v části „Další nastavení
bezdrátového systému“ (strana 55).
Také můžete zkontrolovat stav
bezdrátového přenosu. Pokud je
bezdrátový přenos zapnutý, napravo
od položky [Status] (Stav) se objeví [OK].
x [HDMI Settings] (Nastavení HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Control
for HDMI] (Ovládání přes HDMI).
Zařízení, která jsou propojena HDMI
kabelem, je možné vzájemně ovládat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
[HDMI1 Audio Input Mode] (Režim
vstupu audia HDMI1) (pouze modely
pro Evropu)
Můžete zvolit vstup audia zařízení
připojeného do zdířky HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk ze zařízení připojeného
do zdířky HDMI (IN 1) je přiváděn
ze zdířky HDMI (IN 1).
[TV]: Zvuk ze zařízení připojeného
do zdířky HDMI (IN 1) je přiváděn
ze zdířky TV (DIGITAL IN OPTICAL).
x [NFC]
[On] (Zapnuto): Zapne funkci NFC,
která na tomto systému umožňuje
poslech a zrcadlení obrazovky jedním
dotykem (strana 36).
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Power Save Drive]
(Podpora úspory energie)
[On] (Zapnuto): Snižuje spotřebu
energie při nízké hlasitosti.
[Off] (Vypnuto): Toto je normální stav.
Systém může reprodukovat hlasitý zvuk.
Nastavení a úpravy
[Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál)
Tato funkce je k dispozici, když propojíte
tento systém se zdířkou HDMI IN na TV,
která je kompatibilní s funkcí Audio
Return Channel (Zpětný zvukový kanál),
a položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) je nastavena na hodnotu
[On] (Zapnuto).
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky přijímat digitální zvukový
signál z TV pomocí HDMI kabelu.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Quick Start Mode]
(Režim rychlého spuštění)
[On] (Zapnuto): Zkracuje dobu
přechodu z pohotovostního režimu.
Systém můžete ovládat brzy po jeho
zapnutí.
[Off] (Vypnuto): Toto je výchozí
nastavení.
x [Auto Standby] (Automatický
přechod do pohotovostního
režimu)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Auto
Standby] (Automatický přechod
do pohotovostního režimu).
Systém se automaticky přepne
do pohotovostního režimu, jestliže
jej přibližně 20 minut nepoužíváte.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Auto Display]
(Automatické zobrazení)
[On] (Zapnuto): Automaticky zobrazí
informace na obrazovce při změně
přehrávaného titulu, režimu
obrazu, audio signálu apod.
[Off] (Vypnuto): Zobrazí informace
pouze po stisknutí tlačítka DISPLAY.
x [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci spořiče
obrazovky.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
65CZ
x [Software Update Notification]
(Upozornění na aktualizaci
softwaru)
[On] (Zapnuto): Nastaví systém tak,
aby vás informoval o nejnovějších
verzích softwaru (strana 59).
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Gracenote Settings]
(Nastavení Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Automaticky
stáhne informace o disku, když spustíte
nebo zastavíte jeho přehrávání. Aby
mohlo stažení proběhnout, musí být
systém připojen k internetu.
[Manual] (Ručně): Stáhne
informace o disku po výběru položky
[Video Search] (Vyhledat video) nebo
[Music Search] (Vyhledat hudbu).
x [Device Name] (Název zařízení)
Můžete změnit název tohoto systému
podle svých preferencí, aby byl lépe
rozpoznatelný při použití funkce „BT“
nebo „SCR M“. Tento název bude také
použit při jiném síťovém použití, jako
např. DLNA nebo v aplikaci TV SideView.
Podle pokynů na obrazovce zadejte
na softwarové klávesnici název.
x [System Information]
(Systémové informace)
Můžete zobrazit informace o verzi
softwaru systému a adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informace o licenci na software)
Můžete zobrazit informace o licenci
na software.
66CZ
[External Input
Settings] (Nastavení
externích vstupů)
x [Input Skip Setting] (Nastavení
přeskakování vstupů)
Nastavení přeskočení vstupů je užitečná
funkce umožňující přeskakovat
nepoužívané vstupy při výběru funkce
stiskem tlačítka FUNCTION.
[Do not skip] (Nepřeskakovat): Systém
vybranou funkci nepřeskakuje.
[Skip] (Přeskakovat): Systém vybranou
funkci přeskakuje.
x [Bluetooth AUDIO – AAC]
Audio AAC můžete zapnout nebo
vypnout.
[On] (Zapnuto): Audio AAC, pokud
zařízení BLUETOOTH podporuje AAC.
[Off] (Vypnuto): Audio SBC.
Poznámka
Se zapnutou technologií AAC můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.
V případě, že nemůžete poslouchat
zvuk AAC ze zařízení, vyberte volbu
[Off] (Vypnuto).
x [Bluetooth Power Setting]
(Nastavení napájení Bluetooth)
[On] (Zapnuto): Napájení BLUETOOTH
je zapnuto. Spárované zařízení
BLUETOOTH se může vždy připojit
k hlavní jednotce.
[Off] (Vypnuto): Napájení BLUETOOTH
se zapne, pouze když je vybrána
funkce „BT“.
Poznámka
V některých aplikacích nemusí být možné
vytvořit připojení přímo ze zařízení
BLUETOOTH, i když je položka [Bluetooth
Power Setting] (Nastavení napájení
Bluetooth) nastavena na hodnotu [On]
(Zapnuto). V takovém případě stiskněte
tlačítko BLUETOOTH.
[Network Settings]
(Nastavení sítě)
[Wired Setup] (Nastavení kabelového
připojení): Zvolte tuto možnost,
pokud je systém připojen pomocí
kabelu LAN k širokopásmovému
routeru. Pokud zvolíte toto nastavení,
vestavěná funkce bezdrátové sítě LAN
se automaticky vypne.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavení
bezdrátové sítě (vestavěné)): Zvolte
tuto možnost, pokud pro připojení
k bezdrátové síti používáte funkci
bezdrátové sítě integrovanou
v systému.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika síťového připojení)
Diagnostiku síťového připojení můžete
použít k ověření, zda bylo připojení k síti
správně navázáno.
x [Connection Server Settings]
(Nastavení serveru pro připojení)
Nastavuje, zda má být zobrazen
připojený DLNA server.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Automatické povolení přístupu
k rendereru)
[On] (Zapnuto): Umožňuje automatický
přístup z nově detekovaného
ovladače DLNA.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola přístupu k rendereru)
Nastavuje, zda mají být akceptovány
příkazy z ovladačů DLNA.
x [Registered Remote Devices]
(Registrovaná vzdálená zařízení)
Zobrazí seznam registrovaných
vzdálených zařízení.
Tip
Další informace naleznete v části
Nejčastější dotazy na následující webové
stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Remote Start] (Vzdálené spuštění)
[On] (Zapnuto): Umožní zapnutí
systému zařízením, které je připojeno
prostřednictvím sítě, když je systém
v pohotovostním režimu.
[Off] (Vypnuto): Systém nelze zapnout
zařízením připojeným přes síť.
67CZ
Nastavení a úpravy
x [Internet Settings]
(Nastavení internetu)
Před použitím této funkce připojte
systém k síti. Podrobnosti najdete
v části „Krok 3: Příprava síťového
připojení“ (strana 25).
x [Network Connection Status]
(Stav síťového připojení)
Zobrazí aktuální stav připojení k síti.
[Easy Network
Settings] (Snadné
nastavení sítě)
Spustí funkci [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) umožňující
provést základní nastavení sítě.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
[Resetting]
(Resetování)
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Pokud se do krytu dostane jakýkoliv
pevný objekt nebo tekutina, odpojte
systém a nechejte jej před dalším
použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu
mokrýma ani vlhkýma rukama. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zdroje energie
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovit tovární nastavení)
Nastavení přehrávače můžete resetovat
na výchozí tovární nastavení tak,
že zvolíte určitou skupinu nastavení.
Všechna nastavení v rámci dané skupiny
budou resetována.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializace osobních údajů)
Můžete smazat své osobní údaje
uložené v systému.
Poznámka
Pokud se tohoto systému budete
zbavovat, předávat jej či prodávat,
smažte prosím z bezpečnostních důvodů
všechny osobní údaje. Proveďte příslušná
bezpečnostní opatření, jako je např.
odhlášení po použití síťové služby.
68CZ
Nebudete-li systém delší dobu
používat, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Při odpojování napájecího
kabelu vždy uchopte zástrčku,
nikdy netahejte za samotný kabel.
Umístění
• Umístěte systém na dobře větrané
místo, abyste předešli přehřátí
systému.
• Ačkoliv se systém během provozu
zahřívá, nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při
vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
horní, boční a spodní strana. Abyste
předešli popálení, nedotýkejte se
krytu přístroje.
• Neumísťujte systém na měkký povrch
(koberce, přikrývky atd.), který by mohl
blokovat větrací otvory.
• Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů
tepla, jako například topných těles
nebo ventilačního potrubí, nebo
na místě, které je vystaveno přímému
slunečnímu záření, zvýšenému
množství prachu, mechanickým
vibracím nebo otřesům.
• Neinstalujte systém tak, aby byl
v nakloněné pozici. Je navržen pouze
pro použití v horizontální pozici.
• Udržujte systém a disky mimo dosah
zařízení, které obsahují silné magnety,
jako například mikrovlnné trouby nebo
velké reproduktory.
• Nepokládejte na systém těžké
předměty.
• Před čelní panel nepokládejte kovové
předměty. Mohly by zhoršit příjem
rádiových vln.
• Neinstalujte systém na místech, kde se
používají lékařská zařízení. Mohlo by
dojít k poruše lékařského zařízení.
• Pokud používáte kardiostimulátor
nebo jiné lékařské zařízení, poraďte se
před použitím funkce bezdrátové
sítě LAN se svým lékařem nebo
s výrobcem lékařského zařízení.
Provoz
Nastavení hlasitosti
Při poslechu části, která má velmi nízkou
úroveň vstupního signálu nebo nemá
žádný signál, nezvyšujte úroveň
hlasitosti. Pokud tak učiníte, pak při
přehrávání části, která má maximální
úroveň vstupního signálu, může dojít
k poškození reproduktorů.
Nepoužívejte čisticí disky ani čističe
disků/čoček (včetně kapalných čističů
a čističů ve spreji). Tyto čisticí
prostředky mohou způsobit
poruchu přístroje.
Výměna součástek
V případě opravy systému mohou být
nahrazované součástky ponechány
k recyklaci nebo repasi.
Barva TV
Pokud reproduktory způsobí potíže
s barvami na TV obrazovce, vypněte TV
a po 15 až 30 minutách ji opět zapněte.
Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
umístěte reproduktory dál od
TV sestavy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Tento systém dokáže udržet
obrázek nebo OSD (on-screen
display) na TV obrazovce po
neomezeně dlouhou dobu. Pokud
necháte obrázek nebo OSD
(on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození
TV obrazovky. Toto se týká zejména
televizorů s plazmovým displejem
nebo projekčních televizí.
Přemisťování systému
Před přemístěním systému se ujistěte,
že v jednotce není vložen disk, a poté
odpojte zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky ve zdi.
Čištění
Komunikace BLUETOOTH
Očistěte kryt, panel a ovládací prvky
utěrkou lehce navlhčenou jemným
čisticím prostředkem. Nepoužívejte
drsné materiály, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako například alkohol
nebo benzin.
• Zařízení BLUETOOTH by měla být
použita na vzdálenost nejvýše
přibližně 10 metrů od sebe
(vzdálenost bez překážek). Účinná
komunikační vzdálenost se může
zkrátit za následujících podmínek.
69CZ
Doplňující informace
Pokud systém přinesete z chladného
prostředí do teplého nebo pokud jej
umístíte do místnosti s vysokou úrovní
vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat
na čočkách uvnitř hlavní jednotky.
Dojde-li k takové situaci, systém nemusí
fungovat optimálně. V takovém případě
vyjměte disk a nechejte systém zapnutý
po dobu přibližně 30 minut, dokud se
vlhkost neodpaří.
Čisticí disky, čističe disků/čoček
– Pokud se mezi spojovanými
zařízeními BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna
nebo jiná překážka.
– V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN
– V okolí mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny
• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová
síť LAN (IEEE 802.11b/g) využívá
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Když používáte zařízení BLUETOOTH
v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení.
V důsledku toho může docházet
k nižším rychlostem přenosu dat,
šumu či nemožnosti připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
– Používejte tuto hlavní jednotku
ve vzdálenosti nejméně 10 metrů
od zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN.
– Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu
10 metrů využíváte své zařízení
BLUETOOTH.
– Nainstalujte tuto hlavní jednotku
a zařízení BLUETOOTH co možná
nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané touto hlavní
jednotkou mohou rušit fungování
některých lékařských zařízení. Toto
rušení může mít za následek závadu,
proto vždy vypněte napájení této
hlavní jednotky a zařízení BLUETOOTH
na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích,
v letadlech, na čerpacích stanicích
a všude, kde se mohou vyskytovat
hořlavé plyny
– V blízkosti automatických dveří
či hlásičů požáru
70CZ
• Tato hlavní jednotka podporuje funkce
zabezpečení, které vyhovují
specifikaci BLUETOOTH, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během
komunikace pomocí technologie
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však
nemusí vždy stačit. Záleží na nastavení
i jiných faktorech, proto vždy buďte
opatrní, když komunikujete pomocí
technologie BLUETOOTH.
• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tato hlavní jednotka.
• Zařízení BLUETOOTH připojená k této
hlavní jednotce musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc. a jeho
kompatibilita se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí,
že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení
či má za následek jinou ovládací
metodu, zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH,
které je připojeno k hlavní jednotce,
prostředí komunikace či okolních
podmínkách se může objevit šum
či výpadky zvuku.
V případě dotazů nebo potíží týkajících
se systému se obraťte na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Poznámky k diskům
Odstraňování problémů
Manipulace s disky
Pokud se při používání systému setkáte
s některými z následujících potíží, před
podáním žádosti o opravu si projděte
tohoto průvodce odstraňováním
problémů, který vám může pomoci
problém odstranit. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
V případě potíží s funkcí bezdrátového
zvuku nechejte celý systém (hlavní
jednotku a zesilovač prostorového
zvuku) zkontrolovat u obchodního
zástupce společnosti Sony.
• Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej
za okraje. Nedotýkejte se povrchu
disku.
• Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
Čištění
• Před zahájením přehrávání disk
očistěte čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem
k okraji.
• Nepoužívejte rozpouštědla, jako
například benzin nebo ředidlo, běžně
dostupné čističe ani antistatický sprej
určený pro vinylové desky.
Tento systém přehrává pouze
standardní kruhové disky. Použití jiných
než standardních nebo kruhových disků
(např. ve tvaru pohlednice, srdce nebo
hvězdy) může způsobit poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je
připojeno běžně dostupné příslušenství,
jako například štítek nebo kroužek.
Obecné
Přístroj nelze zapnout.
t Zkontrolujte připojení napájecího
kabelu.
Dálkový ovladač nefunguje.
t Vzdálenost mezi dálkovým
ovladačem a hlavní jednotkou
je příliš velká.
t Baterie v dálkovém ovladači
jsou slabé.
Dvířka prostoru pro disk se neotevřou
a disk není možné vyjmout ani po
stisku tlačítka Z.
t Postupujte následovně:
1 Stiskněte a podržte tlačítka N
a Z na hlavní jednotce po
dobu delší než 5 sekund. Dvířka
prostoru pro disk se otevřou.
2 Vyjměte disk.
3 Vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky ve zdi
a po několika minutách ji
opět zapojte.
71CZ
Doplňující informace
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu záření nebo zdrojům
tepla, jako například potrubí s horkým
vzduchem, ani jej nenechávejte v autě
zaparkovaném na přímém slunci,
protože teplota uvnitř auta se
může výrazně zvýšit.
• Jakmile ukončíte přehrávání, uložte
disk do obalu.
Systém nefunguje tak, jak by měl.
t Vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky ve zdi a po
několika minutách ji opět zapojte.
Zprávy
Na TV obrazovce se zobrazí [A new
software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform
the update.] (K dispozici je nová verze
softwaru. Přejděte v nabídce do části
„Setup“ (Nastavení) a volbou položky
„Network Update“ (Aktualizace ze sítě)
proveďte aktualizaci.).
t Informace o aktualizaci softwaru
systému na nejnovější verzi najdete
v části [Software Update]
(Aktualizace softwaru) (strana 59).
Na displeji na horním panelu se
střídavě zobrazují nápisy „PRTECT“,
„PUSH“ a „POWER“.
t Stisknutím klávesy "/1 systém
vypněte, a jakmile „STBY“ zmizí,
zkontrolujte následující položky.
• Došlo ke zkratu kladných
a záporných reproduktorových
kabelů?
• Používáte pouze dodané
reproduktory?
• Jsou větrací otvory systému
blokovány nějakým předmětem?
• Jakmile zkontrolujete výše
uvedené položky a opravíte
případné problémy, spusťte
systém. Pokud se problém ani po
prověření všech výše uvedených
položek nepodaří odstranit,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Když stisknete jakékoli tlačítko
na hlavní jednotce, na displeji na
horním panelu bliká nápis „LOCKED“.
t Vypněte rodičovský zámek
(strana 52).
72CZ
Na displeji na horním panelu se zobrazí
„D. LOCK“.
t Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Na displeji na horním panelu se zobrazí
„E xxxx“ (x je číslo).
t Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony a uveďte
kód chyby.
se objeví, aniž by se na TV
obrazovce zobrazilo jakékoli hlášení.
t Obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti
Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Na displeji na horním panelu se po
stisku tlačítek zvukových polí zobrazí
„NOT.USE“ (strana 17).
t Pokud má položka [Sound Effect]
(Efekt zvuku) jinou hodnotu než
[Sound Field On] (Zvukové pole
zapnuto), nastavení tlačítek
zvukového pole nelze změnit.
Nastavte položku [Sound Effect]
(Efekt zvuku) v nabídce [Audio
Settings] (Nastavení zvuku)
na hodnotu [Sound Field On]
(Zvukové pole zapnuto) (strana 62).
Obraz
Na výstupu není žádný obraz nebo
výstup není správně zobrazen.
t Zkontrolujte metodu výstupu
systému (strana 22).
t Stisknutím a podržením tlačítek N
a VOL – na hlavní jednotce po dobu
déle než 5 sekund resetujte
výstupní rozlišení videa na nejnižší.
t V případě disků BD-ROM
zkontrolujte nastavení
položky [BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p) v nabídce
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 60).
Žádný obraz při propojení
HDMI kabelem.
t Hlavní jednotka je připojená
ke vstupnímu zařízení, které
nepodporuje technologii HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) (indikátor „HDMI“
na horním panelu se nerozsvítí)
(strana 22).
Tmavé části obrazu jsou příliš tmavé,
světlé části jsou příliš světlé nebo
vypadají nepřirozeně.
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu)
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
(výchozí hodnota) (strana 42).
V obraze se objevuje šum.
t Očistěte disk.
t Pokud obraz ze systému prochází
do TV přes jiné zařízení, ochrana
proti kopírování použitá u některých
disků BD/DVD může snížit kvalitu
obrazu. Pokud problémy přetrvají
i po připojení hlavní jednotky přímo
k TV, zkuste ji připojit k jiným
vstupním zdířkám.
Obraz se nezobrazuje přes celou
TV obrazovku.
t Zkontrolujte nastavení [TV Type]
(Typ TV) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 59).
t Poměr stran při přehrávání disku
nelze měnit.
Zvuk
Žádný zvuk.
t Kabely reproduktoru nejsou
správně připojeny.
t Zkontrolujte nastavení
reproduktorů (strana 49).
Není přehráván zvuk Super Audio CD
ze zařízení připojeného do zdířky HDMI
(IN 1) nebo HDMI (IN 2).
t HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) nepřijímají
formát audia s ochranou proti
kopírování. Připojte analogový
výstup audia zařízení ke zdířkám
AUDIO IN (L/R) hlavní jednotky.
Z TV připojené pomocí zdířky HDMI
(OUT) nevychází při použití funkce
Zpětný zvukový kanál žádný zvuk.
t Nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) v části [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) nabídky
[System Settings] (Nastavení
systému) na hodnotu [On]
(Zapnuto) (strana 65). Nastavte také
položku [Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál) v části
[HDMI Settings] (Nastavení HDMI)
nabídky [System Settings]
(Nastavení systému) na hodnotu
[Auto] (Automaticky) (strana 65).
73CZ
Doplňující informace
3D obraz ze zdířek HDMI (IN 1) nebo
HDMI (IN 2) se na TV obrazovce
neobjeví.
t V závislosti na TV nebo video
zařízení je možné, že se
3D obraz neobjeví.
Na TV obrazovce se projevují potíže
s podáním barev.
t Pokud používáte reproduktory
v kombinaci s CRT TV nebo
projektorem, umístěte je alespoň
0,3 metru od TV.
t Pokud se tím potíže s barvami
nevyřeší, vypněte TV a po 15 až
30 minutách ji opět zapněte.
t V blízkosti reproduktorů se nesmí
vyskytovat žádný magnetický
objekt (magnetická západka na TV
podstavci, lékařský přístroj,
hračka apod.).
t Ujistěte se, že je vaše TV
kompatibilní s funkcí Audio Return
Channel.
t Zkontrolujte, zda je HDMI kabel
zapojen do zdířky TV, která je
kompatibilní s funkcí Audio Return
Channel.
Když je systém připojen k set-top boxu,
zvuk TV programů na výstupu systému
není optimální.
t Nastavte položku [Audio Return
Channel] (Zpětný zvukový kanál)
v části [HDMI Settings] (Nastavení
HDMI) nabídky [System Settings]
(Nastavení systému) na hodnotu
[Off] (Vypnuto) (strana 65).
t Zkontrolujte připojení (strana 23).
Výrazné hučení nebo šum.
t Přesuňte audio zařízení dále od TV.
t Očistěte disk.
Při přehrávání CD zvuk nemá
stereo efekt.
t Stisknutím tlačítka AUDIO
(strana 44) vyberte stereofonní
zvuk.
Zvuk vychází pouze z centrálního
reproduktoru.
t U některých typů disků může zvuk
vycházet pouze z centrálního
reproduktoru.
Z prostorových reproduktorů není
slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi
slabý zvuk.
t Zkontrolujte zapojení a nastavení
reproduktorů (strany 21, 49).
t Zkontrolujte nastavení zvukového
pole (strana 30).
t V závislosti na zdroji může být efekt
prostorových reproduktorů méně
znatelný.
t Nastavte položku [Sound Field]
(Zvukové pole) na hodnotu
[ClearAudio+] (strana 30).
74CZ
Zvuk z připojeného zařízení
je zkreslený.
t Snižte vstupní úroveň připojeného
zařízení pomocí nastavení
[Attenuation settings – AUDIO]
(Zeslabení – AUDIO) (strana 62).
Je slyšet náhlá hlasitá hudba.
t Je aktivována vestavěná nebo
USB zvuková ukázka. Stiskem
tlačítka 2 snižte hlasitost nebo
tlačítkem x ukázku zastavte.
Bezdrátový zvuk
Bezdrátový přenos není zapnutý nebo
z prostorových reproduktorů
nevychází žádný zvuk.
t Zkontrolujte stav kontrolky
LINK/STANDBY na zesilovači
prostorového zvuku.
• Nesvítí.
– Zkontrolujte připojení
napájecího kabelu zesilovače
prostorového zvuku.
– Stisknutím tlačítka "/1
na zesilovači prostorového
zvuku jej zapněte.
• Bliká červeně.
– Stisknutím tlačítka "/1 zesilovač
prostorového zvuku vypněte
a zkontrolujte následující body.
1 Došlo ke zkratu kladných
a záporných
reproduktorových kabelů?
2 Nejsou blokovány větrací
otvory zesilovače
prostorového zvuku?
Jakmile zkontrolujete výše
uvedené body a opravíte
případné problémy, zapněte
zesilovač prostorového zvuku.
Pokud se problém ani po
prověření všech výše uvedených
položek nepodaří odstranit,
obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce
společnosti Sony.
• Pomalu bliká zeleně nebo
oranžově, nebo svítí červeně.
– Znovu nastavte [Secure Link]
(Zabezpečené připojení)
(strana 56).
– Kvalita přenosu zvuku je nízká.
Přemístěte zesilovač
prostorového zvuku tak,
aby kontrolka LINK/STANDBY
svítila zeleně nebo oranžově.
– Posuňte systém dále od jiných
bezdrátových zařízení.
– Nepoužívejte jiná bezdrátová
zařízení.
• Svítí zeleně nebo oranžově.
– Zkontrolujte zapojení
a nastavení reproduktorů.
Tuner
Rozhlasové stanice nelze naladit.
t Zkontrolujte připojení antény.
Upravte anténu nebo případně
připojte externí anténu.
t Síla signálu rozhlasových stanic
je příliš nízká (při automatickém
ladění). Použijte manuální ladění.
Disk nelze přehrát.
t Kód regionu na disku BD/DVD
neodpovídá vašemu systému.
t Uvnitř hlavní jednotky
zkondenzovala vlhkost a může
poškodit čočky. Vyjměte disk
a nechejte hlavní jednotku
zapnutou po dobu přibližně
30 minut.
t Systém nepřehraje disk, který není
správně ukončen (strana 78).
Názvy souborů se nezobrazují správně.
t Systém dokáže zobrazit pouze
znaky ze sady ISO 8859-1. Ostatní
znaky se nemusejí zobrazovat
správně.
t V závislosti na použitém
zapisovacím softwaru se mohou
znaky zobrazovat odlišně.
Disk se nepřehrává od začátku.
t Byla vybrána funkce Obnovení
přehrávání po pozastavení.
Stiskněte tlačítko OPTIONS,
zvolte možnost [Play from start]
(Přehrát od začátku) a poté
stiskněte tlačítko
.
Přehrávání se neobnoví z místa
posledního pozastavení.
t Bod pozastavení se může
u některých disků vymazat
z paměti, jestliže
• otevřete dvířka prostoru pro disk,
• odpojíte USB zařízení,
• přehráváte jiný obsah,
• hlavní jednotku vypnete.
Jazyk zvukové stopy/titulků a úhly
nelze změnit.
t Zkuste použít nabídku disku BD
nebo DVD.
t Vícejazyčné stopy/titulky nebo další
úhly nejsou na přehrávaném disku
BD nebo DVD zaznamenány.
75CZ
Doplňující informace
Prostorové reproduktory šumí nebo
zvuk prostorových reproduktorů
přeskakuje.
t Bezdrátový přenos je nestabilní.
Změňte nastavení [RF Channel]
(RF kanál) v nabídce [Wireless
Sound Connection] (Bezdrátové
připojení zvuku) (strana 57).
t Umístěte zesilovač prostorového
zvuku blíže k hlavní jednotce.
t Neinstalujte hlavní jednotku
a zesilovač prostorového zvuku
do uzavřené skříňky, na kovovou
poličku nebo pod stůl.
Přehrávání
Bonusový obsah nebo další data
obsažená na disku BD-ROM nelze
přehrát.
t Postupujte následovně:
1 Vyjměte disk.
2 Vypněte systém.
3 Odeberte a znovu připojte
zařízení USB (strana 33).
4 Zapněte systém.
5 Vložte disk BD-ROM s obsahem
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB zařízení
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
t Postupujte následovně:
1 Vypněte systém.
2 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
3 Zapněte systém.
t Zkontrolujte, že je USB zařízení
správně připojeno ke konektoru
(USB).
t Zkontrolujte, zda není poškozeno
USB zařízení nebo kabel.
t Zkontrolujte, zda je USB zařízení
zapnuté.
t Pokud je USB zařízení připojeno
přes rozbočovač USB, odpojte
jej a připojte USB zařízení přímo
k hlavní jednotce.
76CZ
BRAVIA Internet Video
Kvalita obrazu nebo zvuku je slabá /
některé programy se zobrazují s nízkou
úrovní detailů, zejména při přehrávání
rychlých nebo tmavých scén.
t Kvalita obrazu/zvuku může být
špatná v závislosti na poskytovateli
internetového obsahu.
t Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit
změnou rychlosti připojení.
Společnost Sony doporučuje
rychlost připojení pro přehrávání
videa ve standardním rozlišení
alespoň 2,5 Mb/s a pro přehrávání
videa ve vysokém rozlišení 10 Mb/s.
t Ne všechna videa obsahují zvuk.
Obraz je malý.
t Stisknutím tlačítka V obraz zvětšíte.
„BRAVIA“ Sync ([Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI))
Funkce [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) nefunguje („BRAVIA“ Sync).
t Zkontrolujte, zda je položka
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) nastavena na hodnotu [On]
(Zapnuto) (strana 65).
t Jestliže změníte připojení HDMI,
vypněte systém a znovu jej
zapněte.
t Pokud dojde k výpadku napájení,
nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) na hodnotu
[Off] (Vypnuto) a poté položku
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) nastavte opět na hodnotu
[On] (Zapnuto) (strana 65).
t Prostudujte si návod dodaný
k zařízení a zkontrolujte následující
body.
• Připojené zařízení je kompatibilní
s funkcí [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI).
• Nastavení funkce [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI)
připojeného zařízení je správné.
Síťové připojení
Systém se nemůže připojit k síti.
t Zkontrolujte síťové připojení
(strana 25) a nastavení sítě
(strana 67).
Po použití funkce [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Chráněné nastavení
Wi-Fi (WPS)) nelze počítač připojit
k internetu.
t Jestliže použijete funkci Wi-Fi
Protected Setup před upravením
nastavení routeru, nastavení
bezdrátového připojení routeru
se může automaticky změnit.
V takovém případě náležitě
upravte nastavení bezdrátového
připojení PC.
Požadovaný bezdrátový router
se nezobrazuje v seznamu
bezdrátových sítí.
t Stisknutím tlačítka RETURN se vraťte
na předchozí obrazovku a spusťte
znovu funkci [Wireless Setup(builtin)] (Nastavení bezdrátové sítě
(vestavěné)). Pokud požadovaný
bezdrátový router stále nebyl
detekován, vyberte položku
[New connection registration]
(Nová registrace připojení)
ze seznamu sítí a poté pomocí
volby [Manual registration]
(Ruční registrace) ručně zadejte
název sítě (SSID).
77CZ
Doplňující informace
Připojení k bezdrátové
síti LAN
Systém se nemůže připojit k síti anebo
je síťové připojení nestabilní.
t Zkontrolujte, zda je bezdrátový
LAN router zapnutý.
t Zkontrolujte síťové připojení
(strana 25) a nastavení sítě
(strana 67).
t V závislosti na prostředí, včetně
materiálu zdí, podmínkách příjmu
rádiových vln a překážek mezi
systémem a bezdrátovým routerem
sítě LAN, může být komunikační
vzdálenost kratší. Přesuňte systém
a bezdrátový router sítě LAN blíže
k sobě.
t Zařízení používající kmitočtové
pásmo 2,4 GHz, například
mikrovlnné trouby, zařízení
BLUETOOTH nebo digitální
bezdrátová zařízení, mohou
narušovat komunikaci. Přesuňte
hlavní jednotku dále od těchto
zařízení nebo tato zařízení vypněte.
t Připojení k bezdrátové síti LAN
může být nestabilní v závislosti na
prostředí, zvláště při použití funkce
BLUETOOTH systému. V takovém
případě přizpůsobte prostředí.
Zařízení BLUETOOTH
Párování nelze provést.
t Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k hlavní jednotce.
t Párování možná nebude možno
provést, pokud se kolem hlavní
jednotky vyskytují i jiná zařízení
BLUETOOTH. V tom případě ostatní
zařízení BLUETOOTH vypněte.
t Smažte systém z vašeho zařízení
BLUETOOTH a zopakujte párování
(strana 34).
Připojení nelze provést.
t Informace o registraci párování
byly smazány. Opakujte operaci
párování (strana 34).
Žádný zvuk.
t Ujistěte se, že hlavní jednotka
není příliš daleko od zařízení
BLUETOOTH nebo že systém není
rušen sítí Wi-Fi, jiným 2,4GHz
bezdrátovým zařízením či
mikrovlnnou troubou.
t Ověřte, zda je připojení BLUETOOTH
mezi tímto systémem a zařízením
BLUETOOTH řádně funkční.
t Zopakujte párování systému
a zařízení BLUETOOTH.
t Udržujte hlavní jednotku
v dostatečné vzdálenosti
od kovových objektů a povrchů.
t Ujistěte se, že je vybrána
funkce „BT“.
t Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH. Pokud je úroveň
hlasitosti stále příliš nízká, upravte
hlasitost i na hlavní jednotce.
78CZ
Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo
je spojení ztraceno.
t Hlavní jednotka a zařízení
BLUETOOTH jsou příliš daleko
od sebe.
t Pokud jsou mezi hlavní jednotkou
a zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, odeberte je nebo se
jim vyhněte.
t Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elektromagnetické vlny,
jako je například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
je pryč.
Disky, které lze přehrát
1)
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Protože specifikace médií Blu-ray Disc
jsou nové a stále se vyvíjejí, může se stát,
že některé disky nebude možné
v závislosti na typu a verzi disku přehrát.
Také platí, že přehrávaný zvuk se liší
v závislosti na zdroji, připojené výstupní
zdířce a zvoleném nastavení zvuku.
2)
BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze
přehrát, jestliže je možné zapisovat další
data.
3)
Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud
nebyl správně ukončen. Další informace
naleznete v návodu k obsluze
záznamového zařízení.
4)
Systém nemůže přehrát disk DVD,
který je nahrán ve formátu AVCREC
nebo HD Rec.
Disky, které nelze přehrát
• BD s cartridge
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Disky DVD Audio
• PHOTO CD
• Datová část disku CD-Extra
• Super VCD
• Strana se zvukovým záznamem
na médiu DualDisc
Poznámky k diskům
Poznámky k přehrávání BD/DVD
Kód regionu vašeho systému je uveden
na spodní straně hlavní jednotky a ta
přehraje pouze ty disky BD-ROM/DVD
VIDEO (pouze přehrávání), které mají
stejný kód regionu nebo ALL .
Typy souborů, které lze
přehrávat
Video
Kodek
Formát
Přípona
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
MKV
.mkv
PS*3
.mpg,
.mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
MKV*1
.mkv
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
Výrobci softwaru mohou v některých
případech záměrně nastavit některé
možnosti přehrávání BD/DVD.
Vzhledem k tomu, že tento systém
přehrává BD/DVD podle toho, jaký
obsah disku výrobci softwaru vytvořili,
některé funkce přehrávání nemusí být
dostupné.
VC1*1
Poznámka k dvouvrstvým
diskům BD/DVD
Při přepínání vrstev může dojít
k dočasnému přerušení přehrávání
obrazu a zvuku.
WMV9*1
Motion JPEG*6
Real Video*1*7
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
.avi
RV
.rm, .rv,
.rmvb
Formát
AVCHD (Ver. 2.0)*1*8*9
79CZ
Doplňující informace
Tento produkt slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu
kompaktních disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební
disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv
neodpovídají standardu kompaktních
disků (CD). Tyto disky proto nemusí být
s tímto produktem kompatibilní.
Kód regionu (pouze disky
BD-ROM/DVD VIDEO)
*12
Hudba
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*12
AAC/HE-AAC
*1*12
Standard WMA9
*1
.mp3
.m4a, .aac*6
.wma
LPCM*12
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*12
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*13
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Fotografie
Formát
Přípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
Systém nemusí přehrávat tento formát
souborů ze serveru DLNA.
*2
Systém přehrává ze serveru DLNA
pouze video soubory se standardní
definicí obsahu.
*3
Systém nepřehrává formát souborů DTS
ze serveru DLNA.
*4
Systém přehrává pouze formát souborů
Dolby Digital ze serveru DLNA.
*5 Systém podporuje AVC až do
úrovně 4.1.
*6
Systém nepřehrává tento formát
souborů ze serveru DLNA.
*7
Pouze u modelů pro Singapur, Čínu,
Thajsko a Tchaj-wan.
*8 Systém podporuje obnovovací
frekvenci až do 60 snímků za sekundu.
*9
Systém přehrává formáty souborů
AVCHD, které jsou nahrány na
digitálních videokamerách atd.
Formát AVCHD nelze přehrát,
pokud nebyl správně ukončen.
*10 Systém nepřehrává animované
soubory PNG a GIF.
*11
U souborů MPO jiných než 3D je
zobrazen klíčový nebo první snímek.
80CZ
Tento systém je schopen přehrávat
soubory „.mka“. Tento soubor lze
přehrát na serveru DLNA.
*13
Systém nepřehrává soubory
zakódované pomocí technologie DST.
Poznámka
• Některé soubory systém nepřehraje
vzhledem k formátu souborů, kódování,
způsobu záznamu nebo stavu DLNA
serveru.
• Některé soubory upravené pomocí PC
se nemusí přehrávat.
• Některé soubory nemusí podporovat
funkci rychlého posunu vpřed nebo zpět.
• Systém nepřehrává soubory, které byly
zakódovány, například pomocí DRM
či bezztrátové komprese.
• V případě disků BD, DVD, CD a USB
zařízení systém dokáže rozpoznat
následující soubory nebo složky:
– složky až do 9. úrovně (včetně kořenové
složky)
– až 500 souborů/složek v jedné úrovni
• V případě obsahu uloženého na DLNA
serveru systém dokáže rozpoznat
následující soubory nebo složky:
– složky až do 19. úrovně
– až 999 souborů/složek v jedné úrovni
• Systém podporuje obnovovací frekvenci:
– až 60 snímků za sekundu pouze pro
AVCHD.
– až 30 snímků za sekundu pro ostatní
kodeky videa.
• Systém podporuje rychlost přenosu videa
až do 40 Mb/s.
• Systém podporuje rozlišení videa až
do 1920 × 1080p.
• Některá USB zařízení nemusí s tímto
systémem fungovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení
Mass Storage Class (MSC) (jako například
flash paměť nebo HDD), zařízení SICD
(Still Image Capture Devices)
a klávesnice s 101 klávesami.
• Přehrávání videa s vysokou snímkovou
frekvencí z médií DATA CD nemusí být
plynulé. Videa s vysokou přenosovou
rychlostí doporučujeme přehrávat z médií
DATA DVD nebo DATA BD.
Podporované zvukové
formáty
Systém podporuje následující zvukové
formáty.
Funkce
Formát
„BD/DVD“ „HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý/pravý:
125 W + 125 W (při 6 ohmech, 1 kHz,
1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý:
200 W (na kanál při 6 ohmech, 1 kHz)
Centrální:
200 W (při 6 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (při 6 ohmech, 80 Hz)
Vstupy (analogové)
AUDIO IN
Citlivost: 2 V/700 mV
Vstupy (digitální)
TV (Zpětný zvukový kanál/OPTICAL)
Podporované formáty:
Dvoukanálový LPCM
(až 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty: LPCM 5.1k
(až 48 kHz), LPCM 2k (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Doplňující informace
DTS
Technické údaje
HDMI
–
–
a: podporovaný formát
–: nepodporovaný formát
* Dekódováno jako jádro DTS.
Poznámka
• Na výstupu zdířek HDMI (IN 1/2) není zvuk
v případě, že audio je ve formátu, který
obsahuje ochranu proti kopírování,
jako například Super Audio CD nebo
DVD-Audio.
• U dvoukanálového formátu LPCM je při
použití funkce „HDMI1“ nebo „HDMI2“
podporovaná vzorkovací frekvence
digitálního signálu až 96 kHz a při použití
funkce „TV“ je to 48 kHz.
• U formátu LPCM 5.1k je podporovaná
vzorkovací frekvence digitálního signálu
až 48 kHz při použití funkce „HDMI1“
nebo „HDMI2“.
Konektor
Typ A (19pinový)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
USB
(USB) port:
Typ A (pro připojení USB paměti,
čtečky paměťových karet, digitálního
fotoaparátu a digitální video kamery)
LAN
Port LAN (100)
port 100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Shoda s bezpečnostními a regulačními
normami
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
81CZ
BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Výstup
Specifikace výkonu BLUETOOTH
Třída 2
Maximální komunikační rozsah
Zorné pole asi 10 m1)
Frekvenční pásmo
2,4 GHz
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Rozsah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutečný rozsah se liší v závislosti
na faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3)
Kodek: Komprese zvukového signálu
a formát konverze
4) Kodek dílčího pásma
Reproduktory
Přední (SS-TSB133)/Prostorový
(SS-TSB138) pro BDV-N9200W
Přední (SS-TSB134)/Prostorový
(SS-TSB139) pro BDV-N9200WL
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(část připevněná na zeď)
270 mm × 1 200 mm × 270 mm
(celý reproduktor)
Hmotnost (přibližně)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (část připevněná na zeď)
4,2 kg (celý reproduktor)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (část připevněná na zeď
včetně reproduktorového kabelu)
4,4 kg (celý reproduktor)
Přední (SS-TSB135)/Prostorový
(SS-TSB140) pro BDV-N7200W
Přední (SS-TSB136)/Prostorový
(SS-TSB141) pro BDV-N7200WL
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(bez podstavce)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(s podstavcem)
Hmotnost (přibližně)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (bez podstavce)
1,2 kg (s podstavcem)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (bez podstavce, včetně
reproduktorového kabelu)
1,3 kg (s podstavcem)
FM tuner
Přední (SS-TSB137) pro BDV-N5200W
Systém
Digitální syntezátor PLL řízený
krystalem
Rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa
FM anténa
Anténní svorky
75 ohmů, nesymetrické
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Hmotnost (přibližně)
0,71 kg (včetně reproduktorového
kabelu)
82CZ
Prostorový (SS-TSB142) pro
BDV-N5200W
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Hmotnost (přibližně)
0,58 kg (včetně reproduktorového
kabelu)
Centrální (SS-CTB125) pro
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Obecné
Centrální (SS-CTB126) pro
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Požadavky na napájení
Model pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto:
95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-N5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
Pohotovostní režim: 0,3 W
(Podrobné informace o nastavení viz
strana 53.)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm včetně
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)
3,1 kg
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Hmotnost (přibližně)
1,1 kg
Centrální (SS-CTB127)
pro BDV-N5200W
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Hmotnost (přibližně)
0,58 kg (včetně reproduktorového
kabelu)
Subwoofer (SS-WSB126) pro
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Subwoofer (SS-WSB127) pro
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Hlavní jednotka
Zesilovač prostorového zvuku
(TA-SA500WR) pro BDV-N9200W/
BDV-N7200W
Subwoofer (SS-WSB128) pro
BDV-N5200W
Zesilovač prostorového zvuku
(TA-SA700WR) pro BDV-N5200W
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Hmotnost (přibližně)
5,8 kg (včetně reproduktorového
kabelu)
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Prostorový L / prostorový P:
200 W (na kanál při 6 ohmech, 1 kHz)
Zesilovač prostorového zvuku
(TA-SA600WR) pro BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
Zesilovač
TA-SA700WR:
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Prostorový L / prostorový P:
100 W (na kanál při 6 ohmech, 1 kHz)
Jmenovitá impedance
6Ω
Komunikační systém
Bezdrátový zvuk verze 3.0
83CZ
Doplňující informace
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Hmotnost (přibližně)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Frekvenční pásmo
Modely pro Evropu, Oceánii, Afriku*,
Indii, Střední východ*, Thajsko
a Rusko: 5,2 GHz, 5,8 GHz
Modely pro Singapur a Tchaj-wan:
5,8 GHz
Model pro Čínu: 5,2 GHz
* 5,2 GHz nebo 5,8 Ghz nemusí být
v některých regionech/zemích
k dispozici.
Způsob modulace
DSSS
Požadavky na napájení
Model pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto:
55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
0,5 W (pohotovostní režim)
0,3 W (vypnuto)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Hmotnost (přibližně)
1,3 kg
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
84CZ
Seznam kódů jazyků
Zápis názvů jazyků odpovídá standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
Jazyk
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Kód
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
Jazyk
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Kód
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
Kód
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Jazyk
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Nespecifikováno
Seznam kódů oblastí /
funkce Parental Control
Kód
2044
2047
2057
2070
2092
2115
2424
2165
2174
2248
2238
2239
2254
2276
2093
2304
2333
2363
2362
Oblast
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Čína
Dánsko
Filipíny
Finsko
Francie
Indie
Indonésie
Irsko
Itálie
Japonsko
Kolumbie
Korea
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Kód
2109
2376
2379
2390
2427
2428
2436
2046
2489
2200
2501
2149
2499
2086
2543
2528
2184
2586
Oblast
Německo
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Singapur
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Thajsko
Velká
Británie
Vietnam
85CZ
Doplňující informace
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
Jazyk
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Rejstřík
Čísla
D
3D 32
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 48
Dálkový ovladač 17
Diagnostika síťového připojení 67
Digitální koncertní sál 31, 41
Disky, které lze přehrát 78
Displej na horním panelu 15
DLNA 40, 67
Dolby Digital 44
DTS 44
DVD 78
A
Aktualizace 59
Aktualizace softwaru 59
Audio výstup 62
Automatická kalibrace 48, 63
Automatické povolení přístupu
k rendereru 67
Automatické zobrazení 65
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 65
B
Barevná hloubka HDMI výstupu 61
BD-LIVE 32
Bezdrátové připojení zvuku 64
BLUETOOTH 34
Bluetooth AUDIO – AAC 66
BONUSVIEW 32
BRAVIA Sync 47
E
Easy Setup (Snadné nastavení) 28
F
Formát obrazovky 59
Funkce Parental Control pro BD 64
Funkce Parental Control pro DVD 64
Funkce Parental Control pro video
z internetu 64
C
H
CD 78
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 61
Heslo 64
Horní panel 14
Č
Čelní panel 14
I
Informace o přehrávání 33
Informace o licenci na software 66
Inicializace osobních údajů 68
Internetové připojení BD 63
Internetový obsah 39
86CZ
J
O
Jazyk nabídky BD/DVD 63
Jazyk nabídky OSD 64
Jazyk titulků 63
Jazyk zvukové stopy 63
Obnovit tovární nastavení 68
Ovládání přes HDMI 47, 65
K
Kanály pro přehrávání disku
Super Audio CD 64
Kontrola přístupu k rendereru 67
Kód oblasti funkce Parental
Control 64
Kód regionu 79
M
Multiplexní přenos zvuku 44
Nastavení 3D výstupu 59
Nastavení externích vstupů 66
Nastavení funkce Parental Control 64
Nastavení Gracenote 66
Nastavení hudby 64
Nastavení internetu 67
Nastavení napájení Bluetooth 66
Nastavení obrazovky 59
Nastavení přehrávání BD/DVD 63
Nastavení přeskakování vstupů 66
Nastavení reproduktorů 49, 63
Hlasitost 50
Vzdálenost 50
Nastavení serveru pro připojení 67
Nastavení sítě 67
Nastavení sloučení zvuku BD 61
Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D 59
Nastavení zeslabení - AUDIO 62
Nastavení zvuku 61
Nezařazené video z internetu 64
NFC 36
Podpora úspory energie 65
Podsvícení reproduktorů 53
Poměr stran DVD 60
Prezentace 43
Prohlížení webových stránek 54
Přehrávací vrstva hybridních
disků BD 63
R
RDS 46
Registrovaná vzdálená zařízení 67
Resetování 68
Režim FM 45
Režim fotbalu 31
Režim konverze video signálu 60
Režim pozastavení 61
Režim rychlého spuštění 65
Rodičovský zámek 52
Ř
Řízení dynamického rozsahu
zvuku 62
S
SBM 61
Seznam kódů jazyků 84
SLEEP 51
Snadné nastavení sítě 68
SongPal 38
Spořič obrazovky 65
Stmívač 52
SYNCHRONIZACE A/V 43
Systémové informace 66
87CZ
Doplňující informace
N
P
T
TV SideView 41
Typ TV 59
U
USB 33
V
Vizualizér 52
Vrstva pro přehrávání disku
Super Audio CD 64
Výstup BD-ROM 24p 60
Výstup DVD-ROM 24p 60
Vzdálené spuštění 67
W
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
Z
Zadní panel 16
Zesilovač prostorového zvuku 16
Zkušební tón 51
Zpětný zvukový kanál 65
Zrcadlení obrazovky 36, 38
Zvukové efekty 62
88CZ
Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován.
Informace o dostupných aktualizacích najdete na následující adrese.
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2014 Sony Corporation
Download PDF