Cover_SoundLink Wireless Mobile Spkr.fm Page 1 Friday, April 1, 2011 3:50 PM
SOUNDLINK® W WIRELESS MOBILE SPEAKER
SOUNDLINK
®
WIRELESS MOBILE SPEAKER
©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM344923 Rev.00
Owner’s Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d’utilisation
Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Guia dos proprietários | Omistajan opas | Bruksanvisningen
Chihuahua_DUT.book Page 2 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze gebruikershandleiding door
Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding
zorgvuldig te volgen. U leert hierdoor hoe u uw nieuwe Bose®product op de juiste wijze gebruikt en de mogelijkheden
optimaal benut. Bewaar uw gebruikershandleiding voor
toekomstig gebruik.
De bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige
driehoek waarschuwt de gebruiker voor de
aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning
in het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico
van elektrische schokken bestaat.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de
gebruiker attent op belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.
WAARSCHUWINGEN
• Om het risico van brand en elektrische schokken te verlagen,
mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of
spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het product
worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten
dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof in het product
terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of
brandgevaar.
2
• De voeding mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
Het product is niet ontworpen of getest voor gebruik
buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
• Breng geen wijzigingen aan aan het product of de accessoires.
Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de
naleving van de voorschriften en de werking van het systeem
in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen van de
garantie.
• Wanneer de netstekker of connector als stroomonderbreker
wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker gemakkelijk
toegankelijk te zijn.
• Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op
of bij het apparaat worden geplaatst.
• De batterij is uitsluitend bestemd voor gebruik met de bij het
systeem geleverde voeding of batterijlader.
Zie de oplaadinstructies in de gebruikershandleiding van het
systeem. Stop met het opladen van de batterij als deze niet
binnen 10 uur niet volledig is opgeladen. Door de batterij te
lang op te laden, kan deze heet worden, scheuren of
ontbranden. Als u vervormingen als gevolg van verhitting of
lekken constateert, werpt u de batterij op de juiste wijze weg.
• Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 0 °C en
40 °C.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
• Als de batterij begint te lekken, moet u vermijden dat de
vloeistof in aanraking komt met de huid of de ogen. Als dit toch
gebeurt, moet u de vloeistof direct afspoelen met ruim water
en medische hulp inroepen.
Chihuahua_DUT.book Page 3 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
VEILIGHEIDSINFORMATIE
• Stel het product of de batterij niet bloot aan hoge
temperaturen of aan direct zonlicht of vuur en bewaar of
gebruik het product of de batterij tijdens warm weer niet in een
auto, waar deze kan worden blootgesteld aan temperaturen
van meer dan 60 °C. Anders kunnen de batterij en voeding
warmte produceren, scheuren of ontbranden. Dergelijk
gebruik van het product kan ook leiden tot slechtere werking
en een kortere levensduur.
• Als de batterij is beschadigd en ontbrandt, mag u geen water
gebruiken om de vlammen te doven. Gebruik hiervoor een
werkend brandblusapparaat.
• Ga niet op de batterijen of voeding staan, gooi er niet mee, laat
ze niet vallen en vermijd sterke schokken. Druk de batterijen of
voeding niet plat, maak er geen gaten of deuken in en vervorm
de batterijen of voeding niet. Als een van beide is vervormd,
moet u deze op de juiste wijze wegwerpen.
• Sluit de batterijen niet kort. Bewaar deze niet in de buurt van
metalen voorwerpen zoals sleutels, muntgeld, paperclips of
juwelen.
• De batterij mag niet uit elkaar gehaald, geopend of in stukken
gesneden worden.
• De batterij is uitsluitend bestemd voor gebruik met het Boseproduct en de bijgeleverde voeding of een Bose-voeding of batterijlader die is ontworpen voor gebruik met dit product.
• Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met de
bijgeleverde voeding of een Bose-voeding of -batterijlader die
is ontworpen voor gebruik met dit product.
• De cellen in de batterijen leveren de beste prestaties bij een
normale kamertemperatuur van 20 °C.
• Vervang de batterij van het SoundLink®-systeem alleen door
een echte reservebatterij van Bose of een erkende Bosedealer. Bose kan de veiligheid en compatibiliteit van batterijen
van andere fabrikanten niet garanderen en kan niet garanderen
dat dergelijke batterijen bruikbaar zijn voor het SoundLink®systeem. Probeer NIET om de batterij van het SoundLink®systeem te gebruiken voor andere elektronische apparaten.
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot blijvende schade aan het
systeem en/of persoonlijk letsel.
• Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorschade
veroorzaken. U dient extreme geluidsniveaus te vermijden
wanneer u gedurende langere tijd naar audio luistert.
Dit product bevat magneten die schadelijk kunnen zijn
voor pacemakerdragers.
Werp een gebruikte of
beschadigde batterij op de
juiste wijze weg en neem daarbij
alle plaatselijke voorschriften in
acht. Niet verbranden.
Om een systeembatterij te retourneren, neemt u contact op met
Bose of een Bose-dealer. In de Verenigde Staten belt u
1-800-905-2180 of gaat u naar de Bose®-website op
www.Bose.com. Voor andere regio’s raadpleegt u de
contactgegevens in de doos.
Dit product voldoet aan alle vereisten van de EUrichtlijnen, zoals wettelijk vereist. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u vinden op
www.Bose.com/static/compliance
3
Chihuahua_DUT.book Page 4 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies – voor alle componenten door
voordat u het product gebruikt.
2. Bewaar deze instructies – voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – op het product
en in de gebruikershandleiding.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of
vocht – Niet gebruiken in de buurt van een badkuip,
wasbak, aanrecht, waskuip, in een natte kelder, bij
een zwembad of op andere plaatsen waar water
aanwezig is.
6. Uitsluitend reinigen met een droge doek – en zoals
aangegeven door Bose Corporation. Verwijder de
stekker uit het stopcontact voordat u het product
reinigt.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeren
volgens de instructies van de fabrikant – Voor een
betrouwbare werking van het product en om het te
beschermen tegen oververhitting dient u het in een
positie en op een plaats te zetten waar de ventilatie niet
wordt belemmerd. Plaats het product bijvoorbeeld niet
op een bed, bank of vergelijkbaar oppervlak dat de
ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in
een ingebouwd systeem zoals een boekenkast of kast
die belemmert dat er lucht door de ventilatieopeningen
kan stromen.
4
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere
apparaten (waaronder versterkers) die warmte
produceren.
9. Gebruik uitsluitend de hulpstukken en accessoires
die zijn opgegeven door de fabrikant.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of
gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name
bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit
het apparaat komen.
11. Verwijder de netstekker van dit apparaat uit het
stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet
wordt gebruikt – om schade aan dit product te
voorkomen.
12. Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het
elektriciteitssnoer of de stekker van dit apparaat is
beschadigd; als er vloeistof in het apparaat
terechtgekomen is of voorwerpen op het apparaat
zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan
regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen –
Probeer dit product niet zelf te repareren. Door de
behuizing te openen, kunt u worden blootgesteld aan
gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Bose voor
een erkend servicecentrum bij u in de buurt.
13. Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of
ingebouwde stopcontacten niet worden overbelast
om het risico van brand of elektrische schokken te
voorkomen.
Chihuahua_DUT.book Page 5 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
VEILIGHEIDSINFORMATIE
14. Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het
product terechtkomen, aangezien deze in contact
kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of
kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan leiden tot
brand of elektrische schokken.
15. Zie de behuizing van het product voor
veiligheidswaarschuwingen.
16. Gebruik de juiste stroombronnen – Steek de stekker
van het product in een geschikte stroombron zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals
aangegeven op het product.
Informatie over producten die
elektrische ruis genereren
De SoundLink® Wireless Mobile-luidspreker voldoet aan de
limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling als
vastgelegd door de FCC en Industry Canada voor de
algemene bevolking. Het systeem mag niet worden
gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en
mag niet naast dergelijke apparaten worden geplaatst.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften. De volgende twee voorwaarden zijn van
toepassing op het gebruik: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet
bestand zijn tegen externe storingen, waaronder storingen
die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.
Alleen in de VS
Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een
digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze normen zijn ontwikkeld om redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie
in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt
radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als
het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies,
schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is
echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een
bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing
veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan
worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen,
raden wij u aan te proberen de storing te verhelpen door een
of meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de
ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort
tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger
is aangesloten.
• Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of
tv-monteur.
Wijzigingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door Bose Corporation kunnen ertoe leiden
dat de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te
gebruiken vervalt.
Canada
• Dit digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003specificatie voor apparaten van klasse B.
• De radiocommunicatieapparatuur in dit product voldoet
aan alle eisen van de Canadese industrienorm RSS-210.
5
Chihuahua_DUT.book Page 6 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Vul het onderstaande in voor uw administratie
Namen en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen
Naam
onderdeel
Zeswaardig
Lood Kwik Cadmium chroom Polybroombifenyl Polybroomdifenylether
(Pb) (Hg)
(Cd)
(Cr(VI))
(PBB)
(PBDE)
Serienummer
(op het achterpaneel van het product): ____________________
Aankoopdatum: ________________________________________
PCB’s
X
0
0
0
0
0
Naam van de dealer: ___________________________________
Metalen
onderdelen
X
0
0
0
0
0
Telefoonnummer van de dealer: __________________________
Bewaar het aankoopbewijs bij uw gebruiksaanwijzing.
Plastic
onderdelen
0
0
0
0
0
0
Luidsprekers
X
0
0
0
0
0
Kabels
X
0
0
0
0
0
O: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen van dit onderdeel onder
de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 liggen.
X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stoffen in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte
homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 liggen.
6
Chihuahua_DUT.book Page 7 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
INHOUD
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Het deksel openen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De luidspreker plaatsen . . . . . . . . . . . . 10
GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aansluiten op het lichtnet . . . . . . . . . . . 11
Systeemstatusindicators . . . . . . . . . . . 13
Bedieningsknoppen . . . . . . . . . . . . . . . 14
Koppelen met Bluetooth®-apparaten . . 16
Een andere bron toevoegen . . . . . . . . . 18
Gebruik op batterijen . . . . . . . . . . . . . . 19
VERZORGING EN ONDERHOUD. . . . . . . . . . . 20
De batterij vervangen . . . . . . . . . . . . . . .20
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . .21
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Contact opnemen met de
klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Technische informatie . . . . . . . . . . . . . .25
7
Chihuahua_DUT.book Page 8 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
INLEIDING
Samenvatting
®
Dank u voor uw aankoop van de SoundLink
Wireless Mobile-luidspreker. Geniet draadloos
van muziek van uw smartphone, tablet, laptop
of ander Bluetooth®-apparaat, waar u maar
wilt.
Functies
• Dankzij de draadloze Bluetooth -verbinding
hoeft u uw Bluetooth-apparaat niet in een
dock te plaatsen of met een kabel aan te
sluiten.
• Met de oplaadbare lithiumionenbatterij kunt
u genieten van de prestaties van Bose®.
• Het geïntegreerde deksel maakt het
apparaat gemakkelijk meeneembaar.
deze nodigt hebt om het product te versturen.
Indien een deel van het product beschadigd
is, mag u het product niet gebruiken.
Neem onmiddellijk contact op met een
erkende Bose-dealer of bel de Boseklantenservice. Zie de in de doos bijgevoegde
adreslijst voor de juiste contactgegevens.
SoundLink® Wireless
Mobile-luidspreker
Voeding
Uitpakken
Controleer of de SoundLink® Wireless Mobileluidspreker, voeding en 3,5 mm stereokabel
aanwezig zijn in de doos. Bewaar de doos en
het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u
8
3,5 mm stereokabel
Chihuahua_DUT.book Page 9 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
INLEIDING
Het deksel openen
Wanneer het deksel gesloten is, beschermt
dit de SoundLink® Wireless Mobileluidspreker tegen schade. Wanneer het
deksel gesloten is, dient dit als
luidsprekersteun. Er komt geen geluid uit de
luidspreker zolang het deksel gesloten is.
2. Trek het deksel omlaag en onder het
apparaat.
Het deksel openen
1. Trek aan het stoffen flapje met het
Bose®-logo.
Wanneer u het deksel sluit, wordt dit op zijn
plaats gehouden door magneten. Als u het
deksel sluit terwijl er audio wordt afgespeeld,
schakelt de luidspreker zichzelf uit.
9
Chihuahua_DUT.book Page 10 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
INLEIDING
De luidspreker plaatsen
®
Wanneer u de SoundLink Wireless Mobileluidspreker binnenshuis gebruikt, kan de
toonkwaliteit variëren afhankelijk van waar in
de kamer u de luidspreker plaatst. Wanneer u
de luidspreker naar elders in huis verplaatst,
dient u rekening te houden met de volgende
richtlijnen:
• De luidspreker is zodanig ontworpen dat
deze het beste klinkt wanneer deze op een
plank, werkblad, bureau of tafel met een
hoogte van circa 60 tot 120 cm wordt
geplaatst.
• Voor de beste bastonen dient de luidspreker
bij een muur te worden geplaatst. Bastonen
worden minder goed weergegeven wanneer
de luidspreker dichter bij het midden van de
kamer wordt geplaatst.
10
• Bij gebruik van de luidspreker dient het
deksel altijd als steun te worden gebruikt.
Leg de luidspreker niet op zijn rug.
Het geluid komt zowel uit de voorkant als de
achterkant van het apparaat.
• De luidspreker mag niet in een kleine ruimte
worden geplaatst die alleen aan de voorkant
open is, omdat dit afbreuk doet aan de
geluidskwaliteit.
• Plaats de luidspreker niet op een nat of vuil
oppervlak. Als u dit doet, kan er vuil, zand of
vocht op de luidspreker terechtkomen
wanneer u het deksel sluit.
Als u de luidspreker buitenshuis gebruikt,
dient u er rekening mee te houden dat de
toonkwaliteit verandert naarmate u zich op
grotere afstand van de luidspreker bevindt.
Chihuahua_DUT.book Page 11 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
GEBRUIK
Aansluiten op het lichtnet
A. Poten uitklappen
Voordat u uw nieuwe SoundLink® Wireless
Mobile-luidspreker de eerste keer gebruikt,
dient u deze op het lichtnet aan te sluiten.
Op het lichtnet aansluiten
1. Afhankelijk van de regio waar u zich
bevindt, doet u een van de volgende
dingen om de stroomconvertor gereed te
maken voor gebruik:
B. Schuif de wisselstroomadapter in de stroomconvertor
A. Klap de poten van de stekker uit de
stroomconvertor
OF
B. Schuif de wisselstroomadapter voor
uw regio in de stroomconvertor.
Wisselstroomadapter
Stroomconvertor
11
Chihuahua_DUT.book Page 12 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
GEBRUIK
2. Sluit het gelijkstroomsnoer van de voeding
aan op het aansluitpunt voor gelijkstroom
op de SoundLink®-luidspreker.
3. Steek de stekker van de voeding in een
werkend stopcontact.
12
De luidspreker geeft een geluidssignaal om
aan te geven dat deze is aangesloten op het
lichtnet en het opladen begint.
Wanneer deze is aangesloten op het lichtnet,
kunt u de SoundLink®-luidspreker
onmiddellijk gebruiken.
Chihuahua_DUT.book Page 13 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
GEBRUIK
Systeemstatusindicators
De statusindicators aan de voorkant van de
SoundLink®-luidspreker lichten op om aan te
geven wanneer er een bron of functie
geactiveerd is.
Geeft aan dat de luidspreker audio
afspeelt van de bron die is aangesloten
op de
(AUX)-ingang.
Geeft de status van de SoundLink®luidspreker aan wanneer de Bluetooth®bron geselecteerd is:
• Detecteerbaar – De luidspreker is
detecteerbaar en gereed om met een
nieuw apparaat te worden gekoppeld.
De indicator knippert ongeveer eenmaal
per seconde.
• Verbinding maken – De luidspreker
probeert verbinding te maken met een
gekoppeld apparaat. De indicator
knippert ongeveer tweemaal per
seconde.
• Verbonden – De luidspreker is
verbonden met een gekoppeld
apparaat. De indicator brandt continu.
• Niet verbonden – De luidspreker is
beschikbaar om verbinding te maken
met een gekoppeld apparaat.
De indicator knippert ongeveer
eenmaal per 3 seconden.
13
Chihuahua_DUT.book Page 14 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
GEBRUIK
Zie ‘Koppelen met Bluetooth apparaten’ op pagina 15 voor meer
informatie over het gebruik van
Bluetooth draadloze technologie.
Geeft het laadniveau van de batterij
aan. Zie ‘Gebruik op batterijen’ op
pagina 19 voor meer informatie over
het aflezen van de indicator.
Knippert om aan te geven wanneer het
geluid uitgeschakeld is.
14
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen bevinden zich aan de
bovenkant van de luidspreker.
• Druk op deze knop om de
luidspreker aan of uit te zetten.
• Houd deze knop ingedrukt om het
laadniveau van de batterij te
controleren (zie ‘De batterij
controleren’ op pagina 19).
Druk op deze knop om de bron te
selecteren die is aangesloten op de
(AUX)-ingang. Zie ‘Een andere
bron toevoegen’ op pagina 18.
• Druk op deze knop om de
Bluetooth® geluidsbron te
selecteren. De luidspreker probeert
verbinding te maken met het laatst
gekoppelde apparaat.
Zie ‘Koppelen met Bluetoothapparaten’ op pagina 16.
Chihuahua_DUT.book Page 15 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
GEBRUIK
• Houd deze knop 3 seconden
ingedrukt om de luidspreker in de
detecteerbaar-stand te zetten en
koppelen met een ander Bluetooth®apparaat mogelijk te maken.
• Wanneer er een apparaat is
verbonden, drukt u op om de
verbinding met het apparaat te
verbreken. De SoundLink®luidspreker wacht vervolgens tot er
verbinding wordt gemaakt met een
gekoppeld apparaat.
Wanneer de Bluetooth -bron geselecteerd is
en er niet binnen de 30 minuten verbinding
wordt gemaakt met een apparaat, schakelt de
luidspreker zichzelf uit.
Schakelt het geluid van de
luidspreker uit.
Plus verhoogt het luidsprekervolume.
Min verlaagt het luidsprekervolume.
De bronindicator op het voorpaneel
knippert telkens wanneer er op de
knop wordt gedrukt. De indicator
knippert tweemaal wanneer het
maximum- of minimumvolume wordt
bereikt.
15
Chihuahua_DUT.book Page 16 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
GEBRUIK
Koppelen met Bluetooth®apparaten
De koppeling wordt tot stand gebracht
wanneer twee Bluetooth-apparaten met
elkaar communiceren en een verbinding tot
stand brengen. Gegevens over deze
verbinding worden vervolgens opgeslagen in
het geheugen van elk apparaat. Wanneer u
een apparaat eenmaal aan de SoundLink®luidspreker hebt gekoppeld, hoeft u dit
normaal niet nogmaals te doen.
De SoundLink®-luidspreker kan worden
gekoppeld met maximaal zes Bluetoothapparaten. De luidspreker kan echter slechts
met één apparaat tegelijk verbinding maken
en audio van dat apparaat afspelen.
Beginnen met koppelen met een
Bluetooth-apparaat
1. Zet zowel het Bluetooth-apparaat als de
SoundLink® -luidspreker aan, druk op de
Bluetooth-knop op de luidspreker en houd
16
deze 3 seconden ingedrukt om de
luidspreker detecteerbaar te maken.
De Bluetooth®-indicator op de
SoundLink®-luidspreker knippert ongeveer
eenmaal per seconde om aan te geven dat
de luidspreker detecteerbaar is.
2. Stel het Bluetooth--apparaat in om de
SoundLink®-luidspreker te detecteren en
ga naar de Bluetooth-apparatenlijst.
3. In de Bluetooth- apparatenlijst selecteert u
het apparaat met de naam
‘Bose SoundLink.’
4. Als het apparaat om een code vraagt,
voert u de cijfers 0000 (vier nullen) in en
drukt u op OK. Sommige apparaten vragen
u ook om de verbinding te accepteren.
Het Bluetooth- apparaat geeft aan
wanneer het koppelen klaar is.
De SoundLink®-luidspreker geeft aan dat
het koppelen klaar is wanneer de
Bluetooth-indicator stopt met knipperen
en continu blijft branden.
Chihuahua_DUT.book Page 17 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
GEBRUIK
Verbinding maken met een apparaat
Om verbinding te maken met een eerder
gekoppeld apparaat drukt u op de Bluetoothknop op de SoundLink®-luidspreker.
De Bluetooth-indicator op de luidspreker
knippert ongeveer tweemaal per seconde tot
de verbinding met het apparaat tot stand is
gebracht. Op dat moment stopt de indicator
met knipperen en blijft continu branden
wanneer de verbinding tussen de luidspreker
en het apparaat tot stand is gebracht.
Verdere apparaten koppelen
Zet zowel het Bluetooth-apparaat als de
SoundLink®-luidspreker aan, druk op de
Bluetooth-knop op de luidspreker en houd
deze 3 seconden ingedrukt om de luidspreker
weer detecteerbaar te maken. Vervolgens
volgt u stap 2 - 4 op deze pagina.
Het SoundLink®-geheugen kan maximaal zes
gekoppelde apparaten bevatten. U kunt meer
dan zes apparaten koppelen, maar het
geheugen bevat nooit meer dan zes
apparaten. Wanneer het geheugen vol is,
met zes apparaten, en er wordt nog een
apparaat gekoppeld, wordt het apparaat dat
het langst geleden is gebruikt uit het
geheugen verwijderd en vervangen door het
zojuist gekoppelde apparaat.
Het geheugen wissen
Om alle apparaten uit het geheugen van de
SoundLink®-luidspreker te wissen, drukt u op
Bluetooth®-knop op de luidspreker en houdt u
deze ingedrukt (ongeveer 10 seconden) tot u
een toon hoort.
De SoundLink®-luidspreker wist alle
Bluetooth- apparaten uit het geheugen en
wordt vervolgens opnieuw detecteerbaar.
17
Chihuahua_DUT.book Page 18 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
GEBRUIK
Een andere bron toevoegen
U kunt ook een ander audioapparaat, zoals
een draagbare digitale muziekspeler,
gebruiken met uw SoundLink®-luidspreker.
Hiervoor dient u een audiokabel met aan één
uiteinde een stekker van 3,5 mm te gebruiken
om aan te sluiten op de AUX-ingang van het
SoundLink®-systeem. Een kabel met een
stekker van 3,5 mm aan beide uiteinden
wordt bijgeleverd.
Een bron toevoegen
1. Steek de kabel van het audioapparaat in
het
(AUX)- aansluitpunt aan de
achterkant van de SoundLink®-luidspreker.
2. Druk op de AUX-knop.
3. Zet het volume van het verbonden
apparaat op bijna maximaal en stel het
volume vervolgens in met de
volumeknoppen van de SoundLink®luidspreker.
18
Als een apparaat verbonden is maar geen
audio afspeelt, schakelt de luidspreker
zichzelf na 30 minuten uit
Serviceaansluitpunt
Het serviceaansluitpunt aan de achterkant
van de luidspreker is uitsluitend bestemd voor
software-updates en speelt geen audio van
verbonden apparaten af.
Chihuahua_DUT.book Page 19 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
GEBRUIK
Gebruik op batterijen
Met een volledig opgeladen batterij kan de
luidspreker ongeveer drie uur worden gebruikt
op het maximale volume. De snelheid waarmee
de batterij wordt ontladen, hangt af van het
ingestelde volume. U kunt de afspeeltijd van de
batterij verlengen door het volume te verlagen.
De batterij controleren
De statusindicator van de batterij staat normaal
uit om stroom te sparen. Om het laadniveau te
controleren, drukt u op de aan-uit-knop en kijkt
u naar de batterij-indicator.
Groen: ......... Batterij is 70% of meer opgeladen.
Geel: ........... Batterij is 20% tot 70% opgeladen.
Rood: .......... 20% of minder (opladen nodig)
Batterijspaarstand
Wanneer de SoundLink®-luidspreker niet op het
lichtnet is aangesloten en langer dan 14 dagen
niet is gebruikt, wordt de batterijspaarstand
geactiveerd om ontladen van de batterij te
voorkomen. Om de luidspreker opnieuw te
activeren, sluit u deze aan op het lichtnet (zie
‘De batterij opladen’ hieronder). U kunt het
systeem onmiddellijk gebruiken terwijl de
batterij wordt opgeladen.
De batterij opladen
De batterijstatusindicator op de SoundLink®luidspreker knippert rood wanneer de batterij
moet worden opgeladen. De batterij kan
worden opgeladen ongeacht of het deksel open
of dicht is.
De batterij opladen
Steek de stroomkabel in het DC POWERaansluitpunt op het achterpaneel van de
SoundLink®-luidspreker. Vervolgens sluit u het
snoer van de stroomconvertor aan op een
werkend stopcontact. De luidspreker geeft
een geluidssignaal om te bevestigen dat de
stroom is aangesloten. De aanbevolen
oplaadtijd is 3 uur. De batterijstatusindicator
geeft de oplaadstatus aan.
Geel: ......... Opladen van de batterij
Uit: ............ Oplaadcyclus klaar
19
Chihuahua_DUT.book Page 20 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
VERZORGING
Tab 6, 14
Tab 5, 13
EN ONDERHOUD
De batterij vervangen
De batterij moet worden vervangen als:
• de statusindicator van de batterij na 10 uur
opladen nog steeds geel is;.
• De werkingsduur van de batterij neemt
sterk af.
Voor reservebatterijen neemt u contact op
met de Bose -organisatie in uw land of regio
(ga naar http://global.Bose.com voor Bosecontactgegevens voor uw land of regio).
20
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
Chihuahua_DUT.book Page 25 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
VERZORGING EN ONDERHOUD
Problemen oplossen
Probleem
De luidspreker
kan niet worden
aangezet
(lichtnet)
De luidspreker
kan niet worden
aangezet (batterij)
Een gekoppeld
Bluetooth®apparaat kan niet
worden
gekoppeld
De SoundLink®luidspreker geeft
aan dat er een
verbinding is,
maar speelt geen
muziek af.
Wat te doen
• Controleer of het systeem is aangesloten op een werkend stopcontact.
• De batterij kan in beschermstand staan of leeg zijn. Sluit de batterij aan op een werkend
stopcontact om deze weer te activeren.
• Als het apparaat een code vereist, controleert u of de ingevoerde code juist was.
• Zet de SoundLink®-luidspreker uit en weer aan.
• Verwijder de SoundLink®-luidspreker van de koppellijst van uw Bluetooth-apparaat
(raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor hulp). Vervolgens koppelt u
het apparaat opnieuw met de SoundLink®-luidspreker.
• Zet Bluetooth af of schakel dit uit op alle andere gekoppelde apparaten in de buurt
(inclusief Bose®-voorkeursapparaten) en maak opnieuw verbinding met het apparaat dat u
wilt horen.
• Zet de SoundLink®-luidspreker uit en weer aan.
21
Chihuahua_DUT.book Page 26 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
VERZORGING EN ONDERHOUD
Probleem
Kan de
SoundLink®luidspreker niet
koppelen met
mijn Bluetooth®apparaat
Geen audio van
een Bluetooth®apparaat
22
Wat te doen
®
• Controleer of de SoundLink -luidspreker detecteerbaar is. Druk op de Bluetooth -knop en
houd deze ingedrukt (drie seconden) tot de Bluetooth -indicator langzaam knippert.
• Controleer of de Bluetooth--functie van het Bluetooth- apparaat aan staat.
• Het kan zijn dat het Bluetooth-apparaat buiten bereik is. Probeer het dichter bij de
SoundLink®-luidspreker te plaatsen.
• Controleer of het Bluetooth-apparaat de overdracht van audio ondersteunt.
• Plaats het Bluetooth- apparaat en/of de SoundLink®-luidspreker weg van andere
apparaten die elektromagnetische storing genereren. Voorbeelden zijn draadloze
telefoons, magnetrons, draadloze netwerkrouters of andere Bluetooth-apparaten.
• Zet zo mogelijk alle andere Bluetooth-apparaten in de nabijheid af of schakel de
Bluetooth-functionaliteit van deze apparaten uit.
• Zet de SoundLink®-luidspreker uit en weer aan.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding, het helpsysteem of de technische ondersteuning
voor uw mobiele apparaat om te leren hoe u dit koppelt met andere Bluetooth-apparaten.
• Controleer of het geluid van de SoundLink®-luidspreker niet uitgeschakeld is en of het
volume niet op het minimum staat.
• Controleer of het Bluetooth-apparaat audio afspeelt en het volume niet op het minimum
staat.
• Het kan zijn dat het Bluetooth-apparaat buiten bereik is. Probeer het dichter bij de
SoundLink®-luidspreker te plaatsen.
• Zet de SoundLink®-luidspreker uit en weer aan.
Chihuahua_DUT.book Page 27 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
VERZORGING EN ONDERHOUD
Probleem
Slechte
geluidskwaliteit
van een
Bluetooth®apparaat
Geen audio van
de AUX-bron
Slechte
geluidskwaliteit
van de AUX-bron
Wat te doen
• Het kan zijn dat het Bluetooth-apparaat buiten bereik is. Probeer het dichter bij de
SoundLink®-luidspreker te plaatsen.
• Plaats het Bluetooth-apparaat en/of de SoundLink®-luidspreker weg van apparaten die
elektromagnetische storing genereren, zoals een ander Bluetooth-apparaat, draadloze
telefoon, magnetron of draadloze router.
• Sluit een aantal toepassingen af op uw Bluetooth--apparaat.
Als er meerdere toepassingen draaien, kan de hoeveelheid interne hulpbronnen die
beschikbaar zijn om audio uit te zenden verminderd zijn. Het afsluiten van niet-essentiële
toepassingen kan de audiokwaliteit verbeteren.
• Probeer WiFi uit te zetten om de audiokwaliteit te verbeteren.
• Probeer het Bluetooth- apparaat te ontkoppelen van de SoundLink®-luidspreker en deze
vervolgens opnieuw te koppelen. Hierdoor kunnen mogelijk problemen worden verholpen
die zijn opgetreden bij het oorspronkelijk koppelen van het apparaat.
• Reset de SoundLink®-luidspreker: druk 10 seconden op de knop Geluid uitschakelen.
De verbinding met het Bluetooth-apparaat wordt verbroken en deSoundLink®-luidspreker
wordt uitgezet.
• Zet de SoundLink®-luidspreker uit en weer aan.
• Controleer of het verbonden apparaat is ingeschakeld and actief is.
• Druk op de AUX-knop en controleer of de indicator voor de AUX-bron brandt.
• Controleer of de stekker van 3 mm volledig in de SoundLink®-luidspreker gestoken is.
• Zet het volume op het apparaat hoger.
• Zet het volume van de SoundLink®-luidspreker hoger.
• Zet het volume van de AUX-bron hoger.
• Controleer of de stekker van 3 mm volledig in de SoundLink®-luidspreker gestoken is.
23
Chihuahua_DUT.book Page 28 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
Nederlands
Tab 7, 15
Tab 6, 14
Tab 5, 13
Tab 4, 12
Tab 3, 11
Tab2, 10
English
VERZORGING EN ONDERHOUD
Reiniging
Beperkte garantie
U kunt het buitenoppervlak van het product
reinigen met een zachte, droge doek.
• Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën
of sprays.
• Zorg dat er geen vloeistoffen of voorwerpen
in de openingen terechtkomen.
De SoundLink® Wireless Mobile-luidspreker
wordt gedekt door een beperkte garantie.
Informatie over de garantie wordt vermeld op
de registratiekaart die in de verpakking is
bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over
hoe u het product registreert. Als u dit niet
doet, is dit niet van invloed op uw
garantierechten.
Contact opnemen met de
klantenservice
Voor vragen over de SoundLink® Wireless
Mobile-luidspreker neemt u contact op met
uw lokale Bose-dealer. Om rechtstreeks
contact op te nemen met Bose raadpleegt u
de lijst met contactgegevens die is
bijgeleverd bij de SoundLink®-luidspreker of
gaat u naar http://owners.Bose.com.
24
Wat u moet doen om in aanmerking te
komen voor onderhoud onder de
beperkte garantie
Retourneer het product met het
aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer,
volgens de volgende procedures:
1. Neem contact op met de Bose-organisatie
in uw land of regio (ga naar
http://global.Bose.com voor Bosecontactgegevens ) voor specifieke
retournerings- en verzendinstructies.
Chihuahua_DUT.book Page 29 Tuesday, March 22, 2011 6:57 PM
English
Tab 2, 10
Tab 3, 11
Tab4, 12
Tab 5, 13
Tab 6, 14
Tab2, 7, 15
Nederlands
VERZORGING EN ONDERHOUD
2. Voorzie het product van een adreslabel en
stuur het franco op naar het door de
Bose-vestiging in uw land opgegeven
adres.
3. Vermeld zo nodig het
retourautorisatienummer goed zichtbaar
op de buitenkant van de doos.
Dozen zonder retourautorisatienummer
worden geweigerd, indien een dergelijk
nummer vereist is.
Technische informatie
Voeding
Ingang: 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz,
600 mA
Uitgang: 17 V gelijkstroom, max. 1 A
Ingangsvermogen
Ingang: 17 - 20 V gelijkstroom, max. 1 A
Afmetingen
5,1"H x 9,6"B x 1,9"D
(13,0 cm x 24,4 cm x 4,8 cm)
Gewicht
2,8 lb. 1,3 kg
Temperatuurbereik voor gebruik
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Bluetooth® QD ID
SoundLink®-luidspreker: B017612
De naam Bluetooth® en de betreffende logo’s zijn
gedeponeerde handelsmerken die het eigendom
zijn van Bluetooth SIG Inc. en worden onder licentie
gebruikt door Bose Corporation.
25
Cover_SoundLink Wireless Mobile Spkr.fm Page 1 Friday, April 1, 2011 3:50 PM
SOUNDLINK® W WIRELESS MOBILE SPEAKER
SOUNDLINK
®
WIRELESS MOBILE SPEAKER
©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM344923 Rev.00
Owner’s Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d’utilisation
Manuale di istruzioni | Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Guia dos proprietários | Omistajan opas | Bruksanvisningen
Download PDF