05-340 / 05-341
Instelling modes
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Niko-Easywave-ontvanger.
1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende
voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren
zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.
- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
- de geldende wetten, normen en reglementen;
- de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
- het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het kader
van elke specifieke installatie;
- de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
Support België:
Support Nederland:
tel. + 32 3 760 14 82
tel. + 31 183 64 06 60
website: http://www.niko.be
website: http://www.niko.nl
e-mail: support@niko.be
e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).
2. BESCHRIJVING
Deze RF-ontvanger maakt deel uit van het Easywave RF-systeem (Radio Frequentie), een installatietechniek zonder
bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier over een
'bediening op afstand' of 'draadloze bediening'. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie 868,3MHz.
Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu uitzenden (1% per uur = 36s.), waardoor de kans
op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen zoals renovatie van
geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk uitgesloten is, bureaus
met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem is modulair opgebouwd
door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een schakelaar die tegen de wand
gemonteerd kan worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke afstandsbediening. Elke zender kan
een onbeperkt aantal ontvangers tegelijkertijd sturen. Elke ontvanger kan door max. 32 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE richtlijn:
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.
LED Programmeermode
05-340: tussenstekker-ontvanger met
penaarde voor Easywave-zender
LED Programmeermode
05-341: tussenstekker-ontvanger met
randaarde voor Easywave-zender
3. WERKING EN GEBRUIK
3.1. Reikwijdte tussen Easyclick-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De
Easywave-zenders moeten optisch niet naar de ontvanger gericht worden. De reikwijdte binnenshuis bedraagt
±30m. In open ruimte worden reikwijdtes van 100m bereikt. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning
gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een omgeving.
Het toestel herkent alle 868,3MHz signalen. 9 LED’s geven de ontvangstkwaliteit van het zendsignaal of de sterkte
van de aanwezige stoorsignalen weer. Het staat u toe vast te stellen of het bereik van de RF-zender toereikend is.
baksteen, beton
verlies: 20 à 40%
hout, gipsen wanden
verlies: 5 à 20%
gewapend beton
verlies: 40 à 90%
gesloten metalen ruimte
verlies: 90 à 100%
3.2. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders en/of ontvangers NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk.
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten.
- op of vlakbij de grond.
Plaats de ontvangers zo dicht mogelijk bij de zenders. Aanwezigheid van metaal of vocht in de muren kan een
negatieve invloed hebben op het zendbereik.
4. PROGRAMMEREN
4.1. Ingebruikneming
Na installatie van zenders en ontvangers moeten de zenders met de ontvangers geprogrammeerd worden. Een
ontvanger functioneert slechts als het adres van een zender in de ontvanger geprogrammeerd wordt.
Test de zender alvorens hem te monteren!
4.2. Programmeren
- Druk de verzonken programmeerknop (Prog.) kort in (< 1,6s.).
- De LED knippert (lichtsignaal van mode 1).
- Kies indien gewenst een andere mode door herhaaldelijk de programmeerknop kort in te drukken. De mode wordt
aangeduid door een knipperend lichtsignaal (zie 'Instelling modes').
NV
Mode
M1
M2
M3
Uitvoering Waar
Hoe lang
Functie
bedienen? bedienen?
bovenaan
aan
2-knops
onderaan
uit
aan/uit/aan/uit
1-knops
>1,5s.
uit
1-knops
aan
Werkingstijd
Lichtsignaal bij programmering
oneindig
oneindig
oneindig
oneindig
7'
- Bedien één voor één de zenders die moeten samenwerken met de ontvanger. De bevestiging van een goed
ontvangen adres wordt gegeven door een lange verlichtingstijd (4s.).
- Er kunnen per ontvanger max. 32 zenders geprogrammeerd worden. Bij het bereiken van dit maximum blijft de
LED knipperen.
- U kan de programmering beëindigen door herhaaldelijk de verzonken knop kort in te drukken (< 1,6s.) tot u uit
de programmeermode bent. (mode1 - mode2 - mode3 - UIT)
Bij langdurige stroomonderbreking blijft de programmering behouden.
4.3. Zenders toevoegen
U kan altijd extra zenders (max. 32) op een ontvanger bijprogrammeren. Herhaal hiervoor ‘4.2. Programmeren’.
4.4. Reset
- Druk de verzonken knop op de ontvanger (zie ‘4.2. Programmeren’) lang (>1,6s.) in (knipperende LED).
- Druk nogmaals langer dan 1,6s.
- Het geheugen van de ontvanger is nu volledig gewist. De LED licht 4s. op ter bevestiging.
- U kan de RESET beëindigen door de verzonken knop kort (< 1,6s.) in te drukken.
4.5. Selectief wissen
- Druk de verzonken knop op de ontvanger lang (>1,6s) in.
- LED knippert
- Druk op de bedieningsknop van de zender die u wenst te wissen.
- De zender wordt uit het geheugen gewist. De LED licht 4s. op ter bevestiging.
- U kan de RESET beëindigen door de verzonken knop weer kort (<1,6s.) in te drukken.
5. TROUBLESHOOTING
Als het systeem na programmering niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
5.1. Nieuwe installatie
- Controleer of de afscherming tussen de batterij en de contacten in de zender verwijderd is.
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Reset en programmeer of herprogrammeer de ontvanger.
- Druk op de programmeerknop. De ontvanger is nu in programmeermode. De LED knippert en de belasting wordt
ingeschakeld. Gebeurt dit niet, dan is de ontvanger defect.
- Programmeer de zenders met de ontvanger en beëindig de programmering.
5.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de werking van de aangesloten ontvangers.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden (metalen
kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.
5.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de ontvanger.
- Als het systeem werkt met de zender in de hand maar niet op de wand, kan dit wijzen op aanwezigheid van vocht
of metaal in de muur. Verplaats in dit geval de zender.
- Als het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een probleem
door storingen. Plaats in dit geval de zender dichterbij of buiten het bereik van de storing.
- Als het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger gebracht wordt, controleer
dan de programmering en/of de batterij van de zender (zie hierboven).
5.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf in: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde in de
ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie ‘4.2.
Programmeren’).
- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van
kortstondige stroomonderbrekingen.
6. TECHNISCHE GEGEVENS
- reikwijdte: 100m in open lucht; ±30m binnenshuis
- geen bedradingen tussen bedieningspunten en ontvangers (RF-gestuurd), enkel verbinding tussen ontvangerschakeleenheid en het te bedienen apparaat.
- ontvanger en zender vormen één geheel
- werkingstemperatuur: -5 tot +45°C
- 1 kanaalsontvanger: 1 relaiscontact 10A, 230V 50Hz. Enkel geschikt voor monofasige configuraties, niet voor
kringen in ZLVS
Belastingtabel
Type belasting
Max. belasting 230V 50Hz*
Resistief:
10A (40 000x)
gloeilampen, halogeen 230V~…
8A (>40 000x) 2 300W
Inductief: laagspanningsverlichting via ferromagnetische
transformatoren (transformator minstens 85% belasten)
2,6A
600VA
Niet- of seriegecompenseerde fluorescentieverlichting met ferromagnetische ballasten
10A
2 300VA
Parallelgecompenseerde fluorescentieverlichting met ferromagnetische ballasten
2,6A
600W
EVSA: elektronische voorschakelapparatuur
(HF-fluorescentieballasten, elektronische transformatoren…)
4A
920VA
* Maximumvermogen van de ingebouwde relais: het vermogen kan steeds uitgebreid worden, ook op verschillende
fasen, door gebruik van externe contactoren.
7. GARANTIEBEPALINGEN
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het
goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen
de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze herstelling
of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of
onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de
bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande
bepalingen.
SA Industriepark West 40, B-9100 Sint-Niklaas — Tel. +32 3 760 14 70 — Fax +32 3 777 71 20 — E-mail: Support@Niko.be — www.niko.be — www.niko.nl — www.niko.fr
PM226-099R05512
05-340 / 05-341
Réglages des modes
Nous vous félicitons pour l’achat d’un émetteur Easywave Niko.
1. PRESCRIPTIONS LEGALES
- Lisez entièrement le mode d’emploi avant toute installation et mise en service.
- L’installation doit être effectuée par une personne compétente et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être
remis à d’éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web
ou auprès du service ‘support Niko’.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l’installation (liste non limitative):
- les lois, normes et réglementations en vigueur;
- l’état de la technique au moment de l’installation;
- ce mode d’emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
- les règles de l’art.
- En cas de doute, vous pouvez appeler le service ‘support Niko’ ou vous adresser à un organisme de contrôle
reconnu.
Support Belgique:
Support France:
+ 32 3 760 14 82
+ 33 4 78 66 66 20
site web: http://www.niko.be
site web: http://www.niko.fr
e-mail: support@niko.be
e-mail: ventes@niko.fr
En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d’une description
détaillée de votre plainte (manière d’utilisation, divergence constatée…).
2. DESCRIPTION
Ce récepteur R.F. fait partie de la gamme du système Niko R.F. (Fréquence radio), une technique d’installation totalement
exempte de câble entre les points de commande (boutons-poussoirs) et les appareils à commander. Il s’agit ici d’un
système de 'commande à distance' ou d’une 'commande sans fil'. La transmission s’effectue via les ondes radio à
la fréquence de 868,3MHz. A cette fréquence, seuls des produits qui n’émettent que pendant 1% d’heure (= 36s.)
sont autorisés, ce qui minimise les risques d’interférence. Le système se prête dès lors particulièrement bien aux
applications spécifiques comme la rénovation d’intérieurs classés, l’extension d’installations électriques existantes
pour lesquelles des travaux de rainurage sont exclus, les bureaux à cloisons amovibles, etc. ou pour éviter des
travaux de câblage complexes. Le système se construit de façon modulaire au moyen d’émetteurs et de récepteurs.
Les émetteurs muraux ont la forme d’un interrupteur qui peut être monté contre un mur. Les émetteurs portables ont
la forme d’une commande à distance classique. Chaque émetteur peut commander un nombre illimité de récepteurs
en même temps. Chaque récepteur peut être contrôlé par un maximum de 32 émetteurs. Ces produits sont conformes
à la réglementation UE et satisfaisent aux exigences essentielles de la directive R&TTE: 1999/5/CE. La déclaration de
conformité peut être obtenue auprès du service ‘support’ Niko.
LED du mode
de programmation
05-340:
prise intermédiaire-récepteur à broche
de terre pour émetteur mural Easywave
LED du mode
de programmation
05-341:
prise intermédiaire-récepteur à contact
latéral de terre pour émetteur mural Easywave
3. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
3.1. Portée entre émetteurs et récepteurs Easywave
Des appareils avec commande à distance, tels que télévision, vidéo et audio, ne sont pas parasités par des
émetteurs Easywave. Les émetteurs Easywave ne doivent pas être orientés vers le récepteur. La portée s’élève
à 30m à l’intérieur et à environ 100m dans des pièces ouvertes. La distance d’émission dépend des matériaux
utilisés dans la construction.
Vous pouvez éventuellement utiliser l’appareil diagnostic 05-370 afin de déterminer l’intensité de réception R.F.
dans un lieu. L’appareil reconnaît tous les signaux 868,3MHz. 9 LED vous informent sur la qualité de réception du
signal émetteur ou de l’intensité des signaux parasites. Cela vous permet de déterminer si la portée de l’émetteur RF
suffit. Si le système ne foncitionne pas après l’installation, vous pouvez faire des contrôles supplémentaires.
briques, béton
perte: 20 à 40%
bois, parois en plâtre
perte: 5 à 20%
béton armé
perte: 40 à 90%
espace en métal fermé
perte: 90 à 100%
3.2. Instructions de montage et recommandations
Ne placez JAMAIS l’émetteur et/ou les récepteurs:
- dans une armoire de distribution, une boîte ou un chemin de câbles métalliques.
- à proximité immédiate de grands objets métalliques.
- sur ou à proximité du sol.
Le meilleur résultat peut être obtenu en plaçant les récepteurs le plus près possible de l’ émetteur. La présence de
métal ou d’humidité dans les murs peut avoir une influence négative sur la portée.
4. PROGRAMMATION
4.1. Mise en service
Après avoir installé les émetteurs et les récepteurs, les émetteurs doivent être programmés au moyen des récepteurs. Un récepteur fonctionne uniquement si l’adresse d’un émetteur est programmé dans le récepteur. Testez
l’émetteur avant de l’installer!
4.2. Programmer
- Enfoncez brièvement (<1,6s.) la touche de programmation encastrée (Prog.).
- La LED clignote (signal lumineux de mode M1).
- Si vous voulez changer le mode, enfoncez plusieurs fois brièvement la touche de programmation encastrée. Le
mode est indiqué par un signal lumineux clignotant (voir ‘Réglages des modes’).
NV
Mode
Exécution
Où commander?
M1
au-dessus
2 boutons
en dessous
M2
1 bouton
M3
1 bouton
Durée de
commande?
>1,5s.
Fonction
marche
arrêt
marche/arrêt/marche/arrêt
arrêt
marche
Temps de
Signal lumineux lors de la profonctionnement grammation
sans limite
sans limite
sans limite
sans limite
7'
- Commandez les émetteurs, l’un après l’autre, qui doivent être mis en liaison avec le récepteur. La réception d’une
adresse est confirmée par un signal lumineux de longue durée (4s.).
- Chaque récepteur peut programmer un maximum de 32 émetteurs. Si le maximum est atteint, la LED clignotera
sans cesse.
- Vous pouvez terminer la programmation en enfonçant plusieurs fois brièvement la touche de programmation
encastrée (< 1,6s.). (mode1 - mode2 - mode3 - arrêt).
En cas de coupure de courant de longue durée, la programmation sera maintenue.
4.3. Ajouter des émetteurs
Vous pouvez toujours programmer des émetteurs supplémentaires (max. 32) sur un récepteur. Pour ce faire,
répétez ‘4.2. Programmer’.
4.4. Effacement
- Enfoncez plus de 1,6s la touche de programmation (voir ‘4.2. Programmer’). LED clignote.
- Enfoncez de nouveau pendant plus de 1,6s.
- La mémoire du récepteur est entièrement effacée. La confirmation s’effectue par un signal lumineux de longue
durée (4s.).
- Pour terminer l’effacement, enfoncez brièvement la touche de programmation encastrée (<1,6s.).
4.5. Effacement sélectif
- Enfoncez longuement la touche encastrée sur le récepteur (>1,6s.).
- La LED clignote.
- Appuyez sur le bouton-poussoir de l’émetteur que vous souhaitez effacer.
- L’émetteur est effacé de la mémoire, ce qui est confirmé par un signal lumineux de longue durée (4s.).
- Pour terminer l’effacement, enfoncez brièvement (<1,6s.) la touche de programmation encastrée.
5. DERANGEMENTS
Effectuez quelques contrôles supplémentaires, si le système ne fonctionne pas après la programmation.
5.1. Nouvelle installation
- Contrôlez si la languette de protection est enlevée entre la pile et les contacts dans l’émetteur.
- Contrôlez si le contact entre la pile et les contacts est bien établi.
- Effacez et (re)programmez le récepteur.
- Enfoncez de nouveau la touche de programmation. Le récepteur est maintenant en mode programmation. La
LED clignote pour confirmer que la charge est enclenchée. Si la charge ne s’enclenche pas, le récepteur est
défectueux.
- Programmez les émetteurs dans le récepteur et terminez la programmation.
5.2. Installation existante
- Contrôlez les piles de l’émetteur/des émetteurs.
- Contrôlez le fonctionnement des récepteurs raccordés.
- Contrôlez si l’environnement du système n’a pas changé, pouvant provoquer des perturbations (armoires
métalliques, déplacement de meubles ou de parois …). Essayez de restaurer l’état original.
5.3. Un émetteur ne fonctionne pas.
Prenez l’émetteur en main et dirigez-vous vers le récepteur
- Si le système fonctionne avec l’émetteur en main et non sur la paroi, cela peut indiquer la présence d’humidité
ou de métal dans le mur. Déplacez alors l’émetteur.
- Si le système fonctionne à une distance réduite, l’émetteur est placé hors portée ou perturbé par des parasites.
Dans ce cas, placez l’émetteur plus près ou hors portée des parasites.
- Si le système ne fonctionne pas, même pas avec l’émetteur tout près du récepteur, contrôlez alors la programmation
et/ou la pile de l’émetteur (voir ci-dessus):
5.4. Le système s’enclenche ou se déclenche de lui-même.
- Le système s’enclenche de lui-même: dans la portée de ce récepteur est programmé un autre émetteur. Effacez
le récepteur et reprogrammez les adresses souhaitées (voir ‘4.2. Programmer’).
- Le système se déclenche de lui-même: Situation analogue au point précédent ou bien le déclenchement est dû
à des coupures de courant courtes.
6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- distance d’émission: 100m en champ libre, environ 30m à l’intérieur
- aucun câblage entre les points de commande et les récepteurs (commande R.F.); la seule connexion est le câblage
entre le récepteur et l’appareil à commander
- récepteur et émetteurs sont intégrés dans un seul appareil
- température de fonctionnement: de - 5 à 45°C
- récepteur à 1canal: 1 relais 10A, 230V 50Hz. Le contact ne peut pas être utilisé dans des circuits TBTS.
TABLEAU DES CHARGES
Type de charge
Charge max. 230V 50Hz*
Résistives: lampes à incandescence,
10A (40 000x)
halogènes 230V~…
8A (>40 000x) 2 300W
Inductif: éclairage basse tension via transformateurs
ferromagnétiques (charge du transformateur = min. 85%)
2,6A
600VA
Eclairage fluorescent non compensé en série
avec ballasts ferromagnétiques
10A
2 300VA
Eclairage fluorescent compensé en parallèle
avec ballasts ferromagnétiques
2,6A
600W
BER: ballast électronique réglable
(ballasts fluorescents HF, transformateurs électroniques, etc.)
4A
920VA
* Puissance max. à l’aide d’un relais encastré: la puissance peut toujours être étendue, aussi à différentes phases,
à l’aide de relais externes.
7. DISPOSITIONS DE GARANTIE
- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat par le consommateur fait
office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout manquement à la concordance des produits dans
un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas ou pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un
remplacement gratuit selon l’avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une
utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la
protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par entreprises interposées,
filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.
SA Industriepark West 40, B-9100 Sint-Niklaas — Tel. +32 3 760 14 70 — Fax +32 3 777 71 20 — E-mail: Support@Niko.be — www.niko.be — www.niko.nl — www.niko.fr
PM226-099R05512
05-340 / 05-341
Einstellungsmodi
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Niko-Easywave Senders.
1. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN
- Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vollständige Gebrauchsanleitung.
- Die Installation darf ausschließlich von einem Fachmann des Elektrohandwerks unter Berücksichtigung der
geltenden Vorschriften vorgenommen werden.
- Übergeben Sie dem Benutzer diese Gebrauchsanleitung. Sie ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen
und muss auch eventuellen neuen Besitzern übergeben werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über unsere
Website oder unseren Servicedienst.
- Bei der Installation müssen Sie u.a. Folgendes berücksichtigen:
- die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften;
- den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation;
- diese Gebrauchsanleitung die im Zusammenhang mit jeder spezifischen Anlage gesehen werden muss;
- die Regeln fachmännischen Könnens.
- Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Niko-Hotline oder an eine anerkannte Kontrollstelle wenden:
Web-site: http://www.niko.be; E-Mail: support@niko.be;
Hotline Belgien: +32 3 760 14 82
Hotline Moeller Deutschland:
Berlin: +49 30 701902-46
Hamburg: +49 40 75019-281
Düsseldorf: +49 2131 317-37
Frankfurt a.M.: +49 69 50089-263
Stuttgart: +49 711 68789-51
München: +49 89 460 95-218
Mail: gebaeudeautomation@moeller.net
Österreich: Moeller Gebäudeautomation UG Schrems 0043-2853-702-0
Hotline Slowakei: +421 263 825 155 – E-mail: niko@niko.sk
Im Falle eines Defektes an Ihrem Niko-Produkt, können Sie dieses mit einer genauen Fehlerbeschreibung
(Anwendungsproblem, festgestellter Fehler, usw.) an Ihren Moeller- oder Niko-EGH zurückbringen.
2. BESCHREIBUNG
Diese Empfänger gehören zum Niko-Funk-System, einer Installationstechnik die ohne jede Verdrahtung zwischen
den Bedienungspunkten (Tastern) und den zu steuernden Geräten auskommt. Wir sprechen hier von einer 'Fernbedienung'. Die Übertragung erfolgt auf der Europäisch harmonisierten Frequenz von 868,3MHz. Auf dieser Frequenz
sind nur Produkte zugelassen, die lediglich 1% = 3,6s. pro Stunde senden. Hierdurch wird das Störungsrisiko
auf ein Minimum reduziert. Das System eignet sich daher auch besonders gut für spezielle Einsatzfälle wie
z.B. die Renovierung denkmalgeschützter Innenräume oder die Erweiterung bereits vorhandener Installationen,
wo Stemmarbeiten ausgeschlossen sind, in Büros mit mobilen Wänden usw., um hier die Kabelinstallation zu
vermeiden. Das System von Sendern und Empfängern ist modular aufgebaut. Die Wandsender haben die Form
eines UP-Schalters, der auf der Wand montiert werden kann. Die Handsender haben die Form einer klassischen
Funkfernbedienung. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern gleichzeitig steuern. Jeder
Empfänger kann von max. 32 Sendern angesteuert werden. Diese Produkte entsprechen den EU-Vorschriften
und erfüllen die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie: 1999/5/EC. Die Konformitätsbescheinigung
erhalten Sie bei der Niko-Hotline.
LED Programmiermodus
LED Programmiermodus
05-340: Zwischenstecker-Empfänger mit
05-341: Zwischenstecker-Empfänger mit SchuckoStifterde für Easywave-Wandsender
steckdose für Easywave-Wandsender
3. FUKTIONSWEISE UND ANWENDUNG
3.1. Sendebereich zwischen Easywave-Sender und Easywave-Empfänger
Geräte mit Fernbedienungen wie Fernseh-, Video- und Audiogeräte werden nicht durch Easywave-Sender gestört. Die
Easywave-Sender müssen nicht optisch zum Empfänger ausgerichtet werden. Der Sendebereich beläuft sich auf ±30m
im Haus und auf 100m im Freien. Der Sendebereich ist von den in dem Gebäude benutzten Materialien abhängig.
Sie können eventuell das Diagnosegerät 05-370 verwenden, um die Stärke des Funksignals in der Umgebung zu
bestimmen. Das Gerät erkennt alle 868,3MHz-Signale. Durch die 9 LED’s wird die Stärke des Sendesignals bzw.
die der Störsignale wiedergegeben. Die LED’s ermöglichen die Bestimmung des Sendebereichs der Sender.
Backstein, Beton
Verlust: 20 bis 40%
Holz, Gipswände
Verlust: 5 bis 20%
Stahlbeton
Verlust: 40 bis 90%
Geschlossene Metallwände
Verlust: 90 bis 100%
3.2. Montagevorschriften und Empfehlungen
Montieren Sie die Sender NIEMALS:
- in einem Verteilerkasten oder Gehäuse aus Metall;
- in der unmittelbaren Nähe von großen Metallobjekten;
- auf dem Boden (oder in dessen Nähe).
Am besten installieren Sie die Empfänger möglichst in der Nähe des Senders. Metall oder Feuchtigkeit in den
Wänden kann den Sendebereich verringern.
4. PROGRAMMIERUNG
4.1. Inbetriebnahme
Nach Installation der Sender und/oder Empfänger müssen die Sender auf den Empfängern programmiert werden.
Ein Empfänger funktioniert lediglich wenn die Adresse eines Senders hierin programmiert wird. Prüfen Sie die
Sender bevor Sie sie montieren!
4.2. Programmierung
- Drücken Sie kurz (<1,6s.) auf die zurückgesetzte Programm-Taste (Prog.)
- Die LED blinkt (LED-Signal Mode 1).
- Falls gewünscht, können Sie einen anderen Modus wählen (s. Funktionstabelle), indem Sie mehrmals die Programmtaste (Prog.) kurz betätigen (<1,6s.). Die verschiedenen Modi werden durch unterschiedliche Blinksignale
der LED angezeigt (s. Einstellungmodi).
NV
Mode
Ausführung
M1
2-Tastpunkte
M2
1-Tastpunkte
M3
1-Tastpunkte
Bedienung
der Wippe
oben
unten
Wie lange
bedienen?
>1,5s.
Funktion
an
aus
an/aus/an/aus
aus
an
Laufzeit
Motor
unbegrenzt
unbegrenzt
unbegrenzt
unbegrenzt
7'
LED-Signal bei der
Programmierung
- Bedienen Sie nach einander die Sender die mit dem Empfänger zusammen arbeiten müssen. Eine positiv erkannte
Adresse wird mit einem langen LED-Signal bestätigt (4s.).
- Jeder Empfänger kann max. 32 Sender programmieren. Wenn der Speicherplatz voll ist, blinkt die LED konstant.
- Sie können die Programmierung beenden, indem Sie mehrmals die Programmtaste (Prog.) kurz betätigen (<1,6s.)
(Modus 1 - Modus 2 - Modus 3 - AUS)
Bei längerem Stromausfall bleibt die Programmierung erhalten.
4.3. Sender hinzufugen
Sie können immer zusätzliche Sender (max. 32) bei einem Empfänger hinzuprogrammieren. Wiederholen Sie
’4.2. Programmierung’.
4.4. Löschen
- Drücken Sie die zurückgesetzte Taste (Prog.) auf dem Empfänger (s. ’4.2. Programmierung’) länger als 1,6s. ein
(blinkende LED).
- Drücken Sie nochmals länger als 1,6s.
- Der Speicher des Empfängers ist völlständig gelöscht. Ein langes LED-Signal bestätigt (4s.) diese Eingabe.
- Sie können das Löschen beenden, indem Sie kurz auf die zurückgesetzte Taste (<1,6s.) drücken.
4.5. Selektives löschen
- Drücken Sie lang (> 1,6s.) auf die zurückgesetzte Taste des Empfängers (Prog.).
- Die LED blinkt.
- Drücken Sie auf den Taster des Senders der gelöscht werden soll.
- Ein langes LED-Signal (4s.) zeigt an, dass der Speicher des Senders gelöscht wurde.
- Sie können das Löschen beenden, indem Sie kurz auf die zurückgesetzte Taste (<1,6s.) drücken.
5. FEHLERBEHEBUNG
Wenn nach der Programmierung das System nicht funktioniert, können Sie folgende Kontrollen ausführen.
5.1. Bei einer Neuinstallation
- Kontrollieren Sie, ob die Schutzfolie zwischen der Batterie und den Batterie-Kontakten im Sender entfernt ist.
- Kontrollieren Sie, ob die Kontakte an der Batterie gut anliegen
- Führen Sie beim Empfänger ein Reset durch oder programmieren Sie diesen neu.
- Programmiertaste betätigen. Der Empfänger ist jetzt im Programmiermodus. Die LED blinkt und die Last wird
eingeschaltet; andernfalls ist der Empfänger defekt.
- Programmieren Sie die Sender mit den Empfängern. Beenden Sie die Programmierung.
5.2. Bei vorhandenen Anlagen
- Kontrollieren Sie den Zustand der Batterien des/der Sender(s).
- Kontrollieren Sie die Funktion der angeschlossenen Empfänger.
- Kontrollieren Sie, ob im Umfeld des Systems bestimmte Veränderungen durchgeführt wurden, die Störungen
verursachen könnten (Metallschränke, Wände oder Möbel wurden umgesetzt usw.). Stellen Sie, wenn möglich,
den ursprünglichen Zustand wieder her.
5.3. Ein Sender funktioniert nicht
Nehmen Sie den Sender in die Hand und gehen Sie in Richtung Empfänger.
- Falls das System mit dem Sender in der Hand funktioniert, aber nicht an der Wand, kann das auf Feuchte oder
Metall in der Wand hinweisen. Gegebenenfalls müssen Sie den Sender versetzen.
- Wenn das System bei reduziertem Abstand funktioniert, wurde der Sender außerhalb des Sendebereichs montiert
oder wird er gestört.
- Wenn das System sogar dann nicht funktioniert, wenn der Sender in der Nähe des Empfängers montiert wird,
überprüfen Sie die Programmierung und/oder die Batterie des Senders (siehe oben).
5.4. Das System schaltet sich selbsttätig an und aus
- Das System schaltet sich selbsttätig an: Dies kann nur geschehen, wenn innerhalb des Empfangsbereichs ein fremder
Sender betätigt wird, der vorher ebenfalls im Empfänger programmiert wurde. Führen Sie ein Reset des Empfängers
durch und programmieren Sie die gewünschten Adressen noch einmal (siehe ‚4.2. Programmierung’).
- Das System schaltet sich selbst aus: Die Situation kann ähnlich der oben beschriebenen Situation oder eine
Folge kurzzeitiger Stromausfälle sein.
6. TECHNISCHE DATEN
- Sendebereich: 100m im Freien, durchschnittlich 30m im Haus
- Keine Verdrahtung zwischen den Bedienungspunkten und den Empfängern (funkgesteuert), nur ein Kabel zwischen
der Empfänger-Schalteinheit und dem zu steuernden Gerät
- Empfänger und Sender sind in ein Gerät integriert
- Betriebstemperatur: - 5 bis 45°C
- 1-Kanalsempfänger: 1 Relaiskontakt 10A, 230V 50Hz. Nur geeignet für 1-phasige Versorgung. Der Kontakt darf
nicht für Schaltkreise mit Schutzkleinspannung verwendet werden.
BELASTUNGSTABELLE
Belastungstyp
Max. Belastung 230V 50Hz*
Ohmsch:
10A (40 000x)
Glühlampen, 230V Halogenlampen 230V~…
8A (>40 000x) 2 300W
Induktiv: Halogenlampen mit gewickelten
Transformatoren (Transformator mindestens 85% belastet)
2,6A
600VA
Nicht- oder serienkompensierte Leuchtstofflampen
mit konventionellen Vorschaltgeräten
10A
2 300VA
Parallelkompensierte Leuchtstofflampen mit
konventionellen Vorschaltgeräten
2,6A
600W
Kapazitive EVG’s und
elektronische Transformatoren…
4A
920VA
* Maximalleistung des eingebauten Relais: Die Leistung kann jederzeit erhöht werden, auch auf unterschiedliche
Phasen, durch den Einsatz von Schützen.
7. GARANTIEBESTIMMUNGEN
- Garantiezeitraum: Zwei Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zu dem der Endkunde
das Produkt gekauft hat. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endkunde ist verpflichtet, Niko über den festgestellten Mangel innerhalb von zwei Monaten zu informieren.
- Im Falle eines Mangels an dem Produkt hat der Endkunde das Recht auf eine kostenlose Reparatur oder Ersatz.
Dies wird von Niko entschieden.
- Niko ist nicht für einen Mangel oder Schaden verantwortlich, der durch unsachgemäße Installation, nicht
bestimmungsgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch oder falsche Bedienung oder Anpassen/Ändern des
Produktes entsteht.
- Die zwingenden Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und
der Schutz des Kunden in den Ländern in denen Niko direkt oder über seine Tochtergesellschaften, Filialen,
Distributoren, Handelsvertretungen oder Vertretern verkauft, haben Vorrang vor den obigen Bestimmungen.
SA Industriepark West 40, B-9100 Sint-Niklaas — Tel. +32 3 760 14 70 — Fax +32 3 777 71 20 — E-mail: Support@Niko.be — www.niko.be — www.niko.nl — www.niko.fr
PM226-099R05512
05-340 / 05-341
Mode setting
Congratulations on your purchase of Niko’s Easywave transmitter.
1. LEGAL WARNINGS
- Read the complete manual before attempting installation and activating the system.
- The installation has to be carried out by a qualified person and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual has to be handed over to the user. It has to be included in the electrical installation file and
has to be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the support
service.
- During installation, the following has to be taken into account (not limited to list below):
- The statutory laws, standards and regulations;
- The state of the art technique at the moment of installation;
- This user manual, which must be read within the scope of each specific installation, only states general regulations;
- The rules of proper workmanship
- In case of questions, you can consult Niko’s support service or contact a registered control organisation.
Support Belgium:
Support Slovakia:
+421 263 825 155
+32 3 760 14 82
e-mail: niko@niko.sk
website : http://www.niko.be
e-mail: support@niko.be
In case of a defect, you can return your product to a registered Niko wholesaler, together with a clear description
of your complaint (Conditions of use, stated defect…).
2. DESCRIPTION
This RF receiver is part of the Niko RF (Radio Frequency) system, an installation technique that does not require
any wiring between the control points (push buttons) and the consumers to be operated. This technique is known
as remote control or wireless control. Transmission occurs by means of radio waves at the 868,3MHz frequency.
This frequency is reserved for products that do not transmit continuously (max.1% per hour = 36s.), so that there is
only a minimal risk of interference. The system is therefore ideally suitable for use in specific applications such as
renovation of interiors, extensions in existing electrical installations where drilling or channeling work is excluded,
offices with movable walls… or to avoid the use of complex cabling configurations. It is a modular system built
around transmitters and receivers. The wall-mount transmitters take the form of an ordinary switch suited for wall
mounting. The hand-held transmitters take the form of a conventional remote control unit. Each transmitter can
control an unlimited number of receivers simultaneously. Each receiver can be controlled by up to 32 transmitters.
These products conform to the EU regulations and comply with the essential requirements of the R&TTE directive:
1999/5/EC. The certificate of conformity can be obtained from the Niko support service.
LED Programming mode
05-340:
Intermediate receiver plug with earthing
pin for Easywave wall mounted transmitter
LED Programming mode
05-341:
Intermediate receiver plug with safety
earth for Easywave wall mounted transmitter
3. OPERATION AND USE
3.1. Range between Easywave transmitters and receivers
Equipment using a remote control, such as tv, video and audio, does not suffer interference from the Easywave
transmitters. The Easywave transmitters need not be pointed at the receiver. The range in buildings amounts to
±30m. In open fields, ranges of up to 100m are possible. The transmitter range depends on the materials used
in the building.
You can use diagnosis unit 05-370 to determine the RF signal strength in a given environment. The device detects
all 868,3MHz signals. The reception quality of the transmitter signal or the strength of the interfering signals present
is indicated by 9 LEDs, allowing you to determine whether the RF transmitter’s range is sufficient.
brick, concrete
loss: 20 to 40%
wood, plaster walls
loss: 5 to 20%
reinforced concrete
loss: 40 to 90%
enclosure in metal
loss: 90 to 100%
3.2. Installation instructions and recommendations
NEVER install the transmitters:
- in a metal distribution box, housing or metal netting;
- in the immediate vicinity of large metal objects;
- on (or near) the floor.
Install the receivers as close to the transmitters as possible. The presence of metal or moisture in the walls can
have a negative influence on the transmitter range.
4. PROGRAMMING
4.1. Putting into service
After installing the transmitters and receivers, the transmitters must be programmed with the receivers. A receiver
only functions if the address of a transmitter has been programmed in the receiver.
Test the transmitter before installing it!
4.2. Programming
- Apply 1 brief (< 1,6s.) press to the ‘program’ button.
- LED starts blinking (light signal mode 1).
- If you want to switch to another mode, briefly (< 1,6s.) press on the program button repeatedly. A light signal
starts blinking (see mode setting).
NV
Mode
Models
M1
2-keys
M2
1-key
M3
1-key
Where to
operate?
top
bottom
Operate for how
long?
>1,5s.
Function
on
off
on/off/on/off
off
on
Operating
time
no limit
no limit
no limit
no limit
7'
Light signal during
programming
- Program all transmitters that have to work with the receiver one by one. The correct reception of an address is
confirmed by a long light signal (4s.).
- Up to 32 transmitters can be programmed per receiver. When this maximum is reached the LED will keep
blinking.
- Briefly (< 1,6s.) press on the program button repeatedly to end programming (Mode1 - mode2 - mode3 - off).
The programming is not lost in the event of a prolonged power failure.
4.3. Adding transmitters
You can program additional transmitters (max. 32) on a receiver at all times. Therefore, repeat ‘4.2. Programming’.
4.4. Reset
- Press the flush key on the receiver (see '4.2. Programming') for more than 1,6s. (blinking LED).
- Press again for more than 1,6s.
- The receiver’s memory is now completely erased. This is acknowledged by a long light signal (4s.).
- End RESET by briefly pressing the flush key (< 1,6s.).
4.5. Erasing selectively
- Press the flush key on the receiver for more than 1,6s.
- A light signal starts blinking (blinking LED).
- Press 1 of the control buttons of the transmitter you want to erase.
- The transmitter is erased from the memory, which is confirmed by a long light signal (4s.).
- End RESET by briefly (<1,6s.) pressing the flush key again.
5. TROUBLESHOOTING
If, after programming, the system does not work, you can perform a number of extra checks.
5.1 New installation
- Check whether the protection between the battery and the contacts in the transmitter has been removed.
- Check whether the battery and the contacts make good permanent contact.
- Reset and (re)program the receiver.
- Press the programming key. The receiver is now in programming mode. The LED blinks and the load is activated.
If this is not the case, the receiver is defective.
- Program the transmitters with the receiver and end programming.
5.2. Existing installation
- Check the batteries of the transmitter(s).
- Check the operation of the connected receivers.
- Check for possible interference caused by changes in the system environment (moving of metal cabinets, walls
or furniture...). Restore the original condition, if possible.
5.3. Transmitter malfunction
Pick up the transmitter and walk towards the receiver.
- The system still works when holding the transmitter in your hand but not when the transmitter is mounted on
the wall: this may indicate the presence of moist or metal in the wall. In this case, move the transmitter.
- The system still works at reduced distance: the transmitter has been placed outside the transmitter range or there
is an interference problem. In this case, place the transmitter closer to the receiver or outside the interference
reach.
- The system does not work even when holding the transmitter close to the receiver: check the programming and/or
the battery of the transmitter (see above).
5.4. The system automatically switches on and off
- The system automatically switches on: this is only possible if a foreign transmitter was programmed in the receiver
within the receiver range. Reset the receiver and reprogram the relevant addresses (see ‘4.2. Programming’).
- The system automatically switches off: this situation can be similar to the situation described above or be the
result of brief current interruptions.
6. TECHNICAL DATA
- transmitter range: 100m in open air; ±30m indoors
- no wiring between control points and receivers (RF controlled), only one connection between the switch-receiver
and the device to be operated.
- receiver and transmitter form one integrated whole
- operating temperature: -5 to 45°C
- 1-channel receiver: 1 relay 10A, 230V 50Hz. Only suitable for mono-phase configurations. The contact cannot
be used for SELV-circuits.
LOAD TABLE
Load type
Max. load 230V 50Hz*
Resistive:
10A (40 000x)
incandescent lamps, halogen 230V~…
8A (>40 000x) 2 300W
Inductive: low-voltage lighting via ferromagnetic
transformers (transformer loaded for at least 85%)
2,6A
600VA
Non- or series-compensated fluorescent lamps
with ferromagnetic ballasts
10A
2 300VA
Parallel-compensated fluorescent lamps
with ferromagnetic ballasts
2,6A
600W
Electronic control gear
(HF-fluorescence ballasts, electronic transformers…)
4A
920VA
* Max. load with integrated relay: the power can always be extended, also on different phases, with external
relays
7. GUARANTEE PROVISIONS
- Period of guarantee: 2 years from date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product
by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the defect, within two months after stating the defect.
- In case of a failure to conform, the consumer has the right to a repair or replacement (decided by Niko) free of
charge.
- Niko cannot be held liable for a defect or damage as a result of an incorrect installation, improper or careless
use or wrong usage or transformation of the goods.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sales of consumer goods and the protection
of the consumers in the countries where Niko sells, directly or via sister or daughter companies, chain stores,
distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the rules and regulations mentioned
above.
SA Industriepark West 40, B-9100 Sint-Niklaas — Tel. +32 3 760 14 70 — Fax +32 3 777 71 20 — E-mail: Support@Niko.be — www.niko.be — www.niko.nl — www.niko.fr
PM226-099R05512
Download PDF