Handleiding TEAMPLAYER

WAARSCHUWING ! GARANTIE VERVALT ZODRA DE BEHUIZING
VAN HET APPARAAT IS GEOPEND OF ER WIJZIGINGEN ZIJN
GEMAAKT AAN HET ORIGINELE APPARAAT
151
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
NL
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is
breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen
en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw
veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past
moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker,
het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
152
11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of
tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje
voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.
13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd,
bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is
gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal
werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van
brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan
op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op
het apparaat worden geplaatst.
153
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer
leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.
19. De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en
moet altijd eenvoudig bereikt kunnen worden, zodat u de radio
eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood.
Haal in zo’n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
20. Als de stekker of een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, zorg er dan voor dat deze eenvoudig bereikbaar blijft.
21. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme
warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
22. Dit apparaat is voorzien van bescherming tegen spatwater en
stof (IP64).
LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op
elektrische schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te
voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.
154
NL
155
Bedieningselementen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Batterijvergrendeling
NFC-detectietag
Beschermingsbalk display
Knoppen voorkeurszenders
(Voorkeurszender 3: rewind/
Voorkeurszender 4: Play/Pause/
Voorkeurszender 5: Fast-forward)
Alarm 1
Volume-/Toonregeling
Alarm 2
Auto tune/Bluetooth pair
LCD-display
Info
Menu
Bluetooth-indicator
Oplaad-/Batterij-bijna-leeg-indicator
14 Afstemknop/Select
15 Source
16 Power
17 Luidspreker
18 Aux-ingang
19 DC-ingang
20 USB-oplaadpoort
21 Batterijcompartiment
22 Staafantenne
23 Aansluiting voor upgraden software
24 NiMH/Alkaline-batterijschakelaar
12
13
NL
156
LCD-display
A
B
C
D
E
157
Slaapindicator
Volume-indicator
AM/PM-indicator
Klokcijfers
FM-indicator
F
G
H
I
J
DAB-indicator
Aux in-indicator
Twee regels voor tekstweergave
Alarm 1 en 2-indicator
Snooze-indicator
De radio van stroom voorzien
1. Gebruik op batterijstroom
Opmerking: Er worden geen batterijen meegeleverd met deze radio.
Trek de vergrendeling van het batterijvak naar buiten om het
batterijvak te openen. Plaats 6 x maat D (UM-1) batterij in het
batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst in
overeenstemming met het getoonde diagram.
Plaats de vergrendeling van het batterijvak terug in de oorspronkelijke
positie. Als de radio niet wordt gebruikt voor een langere periode,
wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.
158
NL
Gebruik op batterijstroom met alkaline batterijen
1. Zorg er, bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen, voordat u de
batterijen plaatst voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar aan de
binnenkant van het batterijvak in de Alkaline-stand staat. Als u
gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zorg er dan voor dat
de NiMH/Alkaline-schakelaar in de NiMH-stand staat.
2. Minder vermogen, vervorming en een “stotterend geluid” zijn
signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging.
Gebruik op batterijstroom met oplaadbare batterijen
1. Schuif de batterijschakelaar naar de NiHM-stand.
2. Plaats 6 UM-1 batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat
alle batterijen in de juiste richting worden geplaatst (polariteit),
zoals getoond op de achterkant van de behuizing. De radio is
ook ontworpen om gebruikt te worden met NiMH-oplaadbare
batterijen.
Opmerking:
Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
Gebruik geen batterijen met een andere capaciteit in mAh.
Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.
3. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op de
netadapter. De oplaadindicator zal geel knipperen als de batterijen
worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen duurt
ongeveer 10 uur. Als het opladen van de batterijen is voltooid, dan
zal de batterijindicator constant geel branden.
159
Opmerking:
De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk
van de capaciteit (mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere
capaciteit (meer mAh) moeten langer worden opgeladen.
Belangrijk:
Het kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat de
oplaadindicator kort knippert en daarna uitschakelt. Dit kan
gebeuren wanneer de batterijen al zijn opgeladen of als de radio
detecteert dat u alkaline batterijen of verschillende soorten (type
of capaciteit) oplaadbare batterijen probeert op te laden. In deze
gevallen zal het opladen worden gestopt.
2. Gebruik op netstroom
Voordat u het netsnoer in de stroomaansluiting steekt, moet u
controleren of de spanning correct is. Als u batterijen in de radio
heeft geplaatst en gebruik maakt van het netsnoer, dan worden
de batterijen automatisch uitgeschakeld. De netsnoerhaak is
ontworpen om het netsnoer op te bergen wanneer het niet in
gebruik is.
Belangrijk:
De stekker wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het
lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet
bereikbaar blijven tijdens gebruik. Om de radio volledig los te
koppelen van het lichtnet, moet de stekker uit het stopcontact
worden gehaald.
3. Gebruik via de DC-INGANG
De radio kan ook van stroom worden voorzien via de DCINGANG met 12 volt gelijkstroom. Voertuigen en boten kunnen
in veel gevallen 12 volt gelijkstroom leveren, zodat de radio ook
buitenshuis of op een boot kan worden gebruikt.
Als u gebruik wilt maken van de DC-INGANG, dan is een extra
sigarettenaanstekerkabel nodig, deze wordt niet meegeleverd
met het apparaat.
Opmerking: Gebruik de 12 Volt-aansluiting nooit onder
regenachtige of vochtige omstandigheden om te voorkomen dat
er vocht in de radio kan komen. Houd de rubberen afdekking
aan de achterkant goed gesloten onder deze omstandigheden.
160
NL
Oplaadindicator
Houd er rekening mee dat de oplaadindicator alleen kan worden geactiveerd als de radio wordt gebruikt om batterijen op te laden (d.w.z. de
radio is uitgeschakeld, de batterijschakelaar staat in de stand NiHM en
de netadapter is aangesloten).
Tijdens het opladen, ziet het display
eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de oplaadindicator knippert geel.
Als het opladen voltooid is, ziet het
display eruit zoals in de afbeelding
aan de rechterkant en de oplaadindicator brandt continu geel.
Als de batterij al volledig opgeladen
zijn, ziet het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de radio
zal na 5 seconden naar de standbymodus schakelen.
Indien er geen/niet alle batterijen
zijn geplaatst of batterijen in de
verkeerde richting zijn geplaatst,
dan ziet het display eruit zoals in de
afbeelding aan de rechterkant en
de radio zal na 5 seconden naar de
standbymodus schakelen.
Opmerking: Als er een batterij wordt
verwijderd tijdens het opladen, ziet
het display eruit zoals in de afbeelding aan de rechterkant en de oplaadindicator wordt rood.
161
NL
Als er tijdens het oplaadproces gedetecteerd wordt dat een batterij
beschadigd is, dan zal er een blokje
verschijnen onder het desbetreffende
batterijnummer (zie afbeelding rechts)
en de oplaadindicator knippert rood.
162
De DAB-modus de eerste keer gebruiken- DAB
1. Strek de antenne volledig naar boven uit.
2. Druk op Power om de radio in te schakelen. Als de radio al eerder
is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte modus geselecteerd zijn.
3. Druk op Source om de DAB-modus te selecteren. Het display
toont voor enkele seconden DAB.
4. Als de radio voor het eerst wordt gebruikt, dan is het mogelijk
dat er een snelle scan op de Band III DAB-kanalen wordt
uitgevoerd. Het display toont de tekst ‘Scanning’ (Als de radio
eerder is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte zender worden
geselecteerd.) Tijdens het scanproces zal de zenderteller
worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden
en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die
is opgeslagen in de radio. Het afgebeelde balkje geeft de
voortgang van de scan aan.
5. Als het scannen is voltooid, zal de radio de gevonden zenders
tonen (in alfanumerieke volgorde 0....9...A...Z), tenzij er eerder is
afgestemd op een DAB-zender. Draai aan de Afstemknop om
door de lijst met beschikbare DAB-zenders te bladeren. Druk op
de Afstemknop om af te stemmen op de geselecteerde zender.
Het display toont de tekst 'Connecting...' terwijl de radio afstemt
op de zender. Als er een DAB-zender wordt gevonden, dan zal
het display de naam van de zender tonen op de bovenste regel
van de tekstweergave en uitzendinformatie op de onderste
regel. Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in
te stellen.
6. Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, zal de tekst ‘No
DAB Station” op het display verschijnen en de radio keert terug
naar het DAB-menu. Als er geen zenders worden gevonden dan
kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen, naar een plaats
met betere ontvangst.
163
Een zender selecteren- DAB
1. Het display toont tijdens het afspelen van een DAB-zender normaal
gesproken de naam van de huidige zender en andere gerelateerde
informatie.
NL
2. Draai aan de Afstemknop om de zenderlijst te openen en door
de beschikbare zenders te bladeren.
3. Druk op de Afstemknop om af te stemmen op de geselecteerde
zender. Het display zal 'Connecting...' tonen terwijl de radio op
de zender afstemt.
4. Gebruik de Volumeregeling om het volume naar wens in te stellen.
Opmerking:
Als de tekst 'Service Not Available' wordt getoond op het display, dan
kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met
betere ontvangst. Een vraagteken voor een zendernaam geeft alleen
aan dat de zender recentelijk niet is gedetecteerd door de radio. De
zender kan nog steeds beschikbaar zijn.
Secundaire diensten - DAB
1. Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten.
Als een radiozender een secundaire dienst heeft, dan zal het display
in de zenderlijst “>>”naast de zendernaam tonen. De secundaire
dienst zal dan direct na de primaire dienst worden getoond
zodra u op de Afstemknop drukt.
2. Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren. De meeste
secundaire diensten worden niet continu uitgezonden en als de
geselecteerde dienst niet beschikbaar is, zal de radio opnieuw
afstemmen op de bijbehorende primaire dienst.
164
Weergavemodi
Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-modus:1. Druk op Info om te bladeren door de verschillende opties.
165
a. Tekst
Toont tekstberichten zoals de artiest
of tracknaam, telefoonnummer, verkeersinformatie, etc.
b. Programmatype
Toont het soort zender waar naar
geluisterd wordt, zoals pop, klassiek, nieuws, etc.
c. Multiplexnaam/Frequentie
Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe de huidige zender behoort alsmede de uitzendfrequentie.
d. Tijd & Datum
Toont de huidige tijd & datum.
e. Frequentie & kanaal
Toont de frequentie en het kanaalnummer voor de DAB-zender waarop is afgestemd.
f. Bitrate en audiotype
Toont de digitale bitrate en de informatie over de audiocodering voor
de huidige zender.
g. Signaalfout/-sterkte
Toont de signaalfout en -sterkte voor
de huidige zender. Een lager foutnummer geeft een betere kwaliteit van het
radiosignaal aan. De grafische weergave van de signaalsterkte kan worden gebruikt bij het verplaatsen van
de radio of antenne. De ontvangst is
goed wanneer er drie of meer blokjes
worden getoond.
Nieuwe zenders zoeken - DAB
Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe DAB-zenders beschikbaar komen. Het is ook mogelijk dat u bent verhuisd naar een ander deel
van het land. In dit geval is het mogelijk dat u de radio moet laten
scannen naar nieuwe zenders.
NL
1. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond
op het display.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘Full scan’ wordt getoond op het
display.
3. Druk op de Afstemknop om de scan te starten. De tekst 'Scanning'
wordt getoond op het display en uw radio voert een scan uit op
de DAB Band III-frequenties. Tijdens het scanproces zal de
zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden
gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst
die is opgeslagen in de radio. Het afgebeelde balkje geeft de
voortgang van de scan aan.
4. U kunt als alternatief ook op Auto tune drukken om naar nieuwe
zenders te zoeken.
166
Handmatig afstemmen - DAB
U kunt met handmatig afstemmen uw radio laten afstemmen op
een specifieke DAB-frequentie op Band III. Nieuw gevonden zenders worden toegevoegd aan de zenderlijst. Deze functie kan ook
worden gebruikt om de positionering van de antenne of radio te
verbeteren voor een specifiek kanaal of specifieke frequentie.
1. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond
op het display.
2. Draai aan de Afstemknop tot het display 'Manual tune' toont.
3. Druk op de Afstemknop om het handmatig afstemmen te
openen.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te
selecteren.
5. Druk op de Afstemknop. Het open blokje in de grafische
signaalsterkteweergave toont de minimale signaalsterkte die
benodigd is voor goede DAB-ontvangst. De signaalblokjes nemen
toe en af en geven de signaalsterkte aan terwijl u de positie van
de antenne of radio aanpast. Alle nieuwe zenders die gevonden
worden op de DAB-multiplex worden toegevoegd aan de lijst die
is opgeslagen in de radio.
6. Druk op de Afstemknop om terug te keren naar de normale
afstemmodus.
167
Dynamic Range Control (DRC) - DAB
De DRC-functie kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken
wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.
Er zijn drie compressieniveaus:
DRC Off Geen compressie toegepast. (standaard)
DRC High Maximale compressie toegepast.
DRC Low Middelmatige compressie toegepast.
NL
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Source tot de DAB-band is geselecteerd.
3. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu wordt getoond
op het display.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'DRC ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop. De huidige DRC-waarde wordt op het
display aangegeven met een asterisk.
5. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te
selecteren (DRC is standaard uitgeschakeld).
6. Druk op de Afstemknop ter bevestiging van de instelling. Na
enkele seconden zal het display terugkeren naar de normale
radioweergave.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen kunnen gebruik maken van de
DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt voor
DRC, dan heeft het instellen van DRC op de radio geen effect.
168
Instellen zendervolgorde
Uw radio heeft 2 instellingen voor de zendervolgorde. De instellingen voor de zendervolgorde zijn: alfanumeriek en ensemble.
Opmerking: De zendervolgorde staat op uw radio standaard ingesteld op ensemble.
1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source om de DAB-modus te selecteren.
3. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu op het display
verschijnt.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Station order' wordt getoond op
het display.
5. Druk op de Afstemknop om de instelling van de zendervolgorde
te openen.
6. Draai aan de Afstemknop om te kiezen uit 'Alphanumeric' en
'Ensemble' . 'Alphanumeric' – de zenderlijst wordt alfanumeriek
gesorteerd 0...9 A...Z. 'Ensemble' – de zenderlijst wordt geselecteerd
op basis van het DAB-multiplex. De huidige instelling wordt
aangegeven met een asterisk.
7. Druk op de Afstemknop om de gewenste zendervolgorde te
selecteren.
169
Niet-beschikbare zenders verwijderen - DAB
Sommige DAB-diensten kunnen in de loop der tijd stoppen met uitzenden of van locatie veranderen waardoor u deze niet meer kunt
ontvangen. U kunt DAB-zenders die niet meer ontvangen kunnen
worden verwijderen uit de zenderlijst door gebruik te maken van de
functie voor het verwijderen van niet-beschikbare zenders.
NL
Zenders die niet gevonden kunnen worden of die voor lange tijd
niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst aangegeven met een
vraagteken.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Source tot de DAB-modus geselecteerd is.
3. Druk op Menu tot het geavanceerde DAB-menu op het display
verschijnt.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om het menu te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om 'Yes' te selecteren en druk daarna
op de Afstemknop om de zenderlijst op te schonen en
niet-beschikbare zenders te verwijderen.
6. Als u niet-beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer
dan 'No' in stap 5 en druk daarna op de Afstemknop. Het
display keert terug naar de voorgaande weergave.
Opmerking:
Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan moet
u ook een scan naar nieuwe zenders uitvoeren (zie de paragraaf
'Nieuwe zenders zoeken' hierboven).
170
Uw radio bedienen - FM auto-tune
1. Strek de antenne volledig uit.
2. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
3. Druk op Source tot de FM-band is geselecteerd.
4. Druk op Auto tune om vanaf de huidige frequentie op de FM-band
naar hogere frequenties te scannen. Uw radio stopt automatisch
met scannen wanneer er een zender met voldoende signaalsterkte
wordt gevonden.
5. Het display zal na enkele seconden worden bijgewerkt. Het display
toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal
sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan kan de
radio de zendernaam tonen.
6. Om andere zenders te zoeken kunt u, net zoals eerder, op Auto
tune drukken. Wanneer het einde van de golfband is bereikt,
dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de
golfband.
7. Stel het volume in naar wens.
8. U kunt de radio uitschakelen door op Power te drukken.
Opmerking: Als FM-ontvangst slecht is, probeer de antenne dan
te herpositioneren.
171
Handmatig afstemmen- FM
1. Strek de antenne uit.
2. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
NL
3. Druk op Source tot de FM-band is geselecteerd.
4. Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender.
De frequentie verandert met stappen van 50kHz. Als de radio
is afgestemd op een zender met voldoende signaalsterkte en
er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan kan het display de
zendernaam weergeven.
5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio
verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Stel het volume in naar wens.
172
Weergave-opties - FM
Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de FM-modus:Het Radio Data System (RDS) is een systeem waarbij onhoorbare
digitale informatie wordt verzonden in aanvulling op het normale
FM-radiosignaal.
RDS biedt verschillende handige functies. De volgende functies
zijn beschikbaar op uw radio.
1. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.
a. Scrollende tekst
Toont scrollende tekstberichten zoals
artiest/tracknaam, telefoonnummer, etc.
b. Programmatype
Toont het soort zender dat wordt beluisterd, bijv. pop, klassiek, nieuws, etc.
c. Multiplexnaam
Toont de naam van de FM-multiplex
waartoe de huidige zender behoort.
d. Audiotype
Toont het audiotype van de FM-zender
waarop is afgestemd.
e. Tijd
Toont de huidige tijd.
f. Datum
Toont de huidige datum.
Opmerking:
Als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio geen
zendernaam, scrollende tekst en informatie over het programmatype tonen.
173
Instellen scangevoeligheid - FM
Uw radio heeft een optie voor het zoeken naar lokale/verre zenders
met de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op lokaal scannen, kunnen zwakkere signalen van zenders die verder
weg zijn worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen eenvoudiger gevonden kunnen worden.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk, indien nodig, op Source om de FM-band te selecteren.
3. Druk op Menu tot het geavanceerde FM-menu wordt getoond op
het display.
4. Draai aan de Afstemknop tot ‘FM Scan Zone” wordt getoond op
het display. Druk op de Afstemknop om het instellen van de
scangevoeligheid te openen. De huidige instellen wordt aangegeven
met een asterisk.
5. Draai aan de Afstemknop om te schakelen tussen 'Local' (alleen
zenders met een sterk signaal) en 'Distant' (alle zenders) op de
onderste regel van het display. De radio kan, wanneer er
gekozen wordt voor de optie ‘Distant’, tijdens het scannen ook
zenders met een zwakker signaal vinden.
6. Druk ter bevestiging op de Afstemknop. De instelling wordt
opgeslagen in het geheugen van de radio en blijft van kracht
tenzij veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.
174
NL
Voorkeurszenders instellen - DAB en FM
U kunt uw favoriete DAB- en FM-zenders opslaan als voorkeurszender.
De radio beschikt in totaal over 10 voorkeurszenders, 5 voor DAB en
5 voor FM. Voorkeurszenders worden door uw radio onthouden in het
geval van een stroomstoring.
De procedure voor het instellen van voorkeurszenders is hetzelfde in
de FM- en DAB-modus en is hieronder beschreven.
1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source om de DAB- of FM-band te selecteren.
3. Stem zoals eerder geschreven af op de gewenste zender.
4. Houd de knop van een voorkeurszender ingedrukt tot het
display bijvoorbeeld de melding ‘Preset 1 stored’ toont. De zender
wordt opgeslagen onder het gekozen voorkeurszendernummer.
Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende
voorkeurszenders. Zenders die al zijn opgeslagen in het geheugen
kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure
te volgen.
Een voorkeurszender oproepen - DAB en FM
1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk op de knop van een voorkeurszender om af te stemmen
op de zender die is opgeslagen onder de desbetreffende
voorkeurszender.
Opmerking:
Het display toont de tekst 'Preset Empty' als er geen zender is opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.
175
Naar muziek luisteren via Bluetooth-streaming
U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met uw radio voordat
u de verbinding tot stand kunt brengen en kunt starten met het
afspelen/streamen van Bluetooth-muziek via uw TEAMPLAYER.
Koppelen creëert een permanente ‘band’ waardoor twee apparaten elkaar kunnen herkennen.
Uw Bluetooth-apparaat voor het eerst koppelen
1. Druk op Power om de radio in te schakelen.
2. Druk op Source om de Bluetooth-modus te selecteren.
De Bluetooth-indicator (
)knippert op het paneel om aan te
geven dat radio vindbaar is.
3. Activeer Bluetooth op uw apparaat volgens de handleiding om
verbinding te maken met de radio. Ga naar de Bluetooth-apparaatlijst
en selecteer het apparaat met de naam ‘TEAMPLAYER”. Bij
sommige mobiele apparaten (die zijn uitgerust met Bluetooth
versie 2.1 of ouder) moet u mogelijk het wachtwoord “0000” invoeren.
4. Zodra de apparaten zijn verbonden, zal het Bluetooth-icoontje
blauw blijven branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren
en afspelen op uw bronapparaat. Het volume kan worden
ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio.
Opmerking:
1) Als er 2 Bluetooth-apparaten, bij het koppelen voor de eerste
keer, naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide
apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat
verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetoothapparaat de radio niet vinden in de lijst.
2) Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de
radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de
radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch
opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als
het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in
de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetoothapparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
176
NL
3) Als ‘TEAMPLAYER” wordt getoond in uw Bluetooth-apparaatlijst,
maar uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de
radio, verwijder het item TEAMPLAYER dan uit uw lijst en
koppel nogmaals met de radio door de hierboven beschreven
stappen te volgen.
4) Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat
is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen het
systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.
5) De Bluetooth/NFC-prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de
gebruikte Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden
van uw apparaat voordat u verbinding maakt met het bronapparaat.
Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op
sommige Bluetooth-apparaten waarmee wordt gekoppeld.
Audiobestanden afspelen in de Bluetooth-modus
Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met
behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetoothapparaat.
1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen
met behulp van de Volumeregeling op uw radio of op uw
Bluetooth-apparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat om het
afspelen te starten/pauzeren en naar de gewenste track te gaan.
Als alternatief kunt u het afspelen ook bedienen met de knoppen
Play/Pause
, Volgende track
, Vorige track
op de radio.
Opmerking:
1) Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten
reageren op alle bedieningselementen.
2) Sommige mobiele telefoons kunnen de verbinding met de radio
verbreken wanneer er oproepen worden gemaakt of ontvangen.
Sommige apparaten kunnen het geluid van de Bluetooth-audiostream
tijdelijk uitschakelen wanneer er sms’jes of emails worden
ontvangen of voor andere redenen die niets met het streamen
van audio te maken hebben. Dergelijk gedrag is een functie van
het Bluetooth-apparaat en duidt niet op een fout met uw radio.
177
Een ander apparaat met uw radio koppelen
Voordat u een ander apparaten met de radio kunt koppelen, moet u
de radio eerst vindbaar maken.
1. Houd Bluetooth pair ingedrukt om de radio weer vindbaar te
maken, de Bluetooth-indicator knippert.
2. Volg stappen 3-4 in de voorgaande paragraaf ‘Uw Bluetoothapparaat voor het eerst koppelen’.
Afspelen vanaf apparaten waarmee eerder is gekoppeld
Dit apparaat kan tot 8 apparaten onthouden waarmee eerder is
gekoppeld. Als er met meer dan 8 apparaten is gekoppeld, dan zal
het apparaat waarmee het langst niet is gekoppeld worden gewist
uit het geheugen.
De radio onthoudt de Bluetooth-apparaten waarmee eerder verbinding
is gemaakt en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet
beschikbaar is, dan is de radio vindbaar en kan de radio worden gedetecteerd met Bluetooth.
Als alternatief kunt u ook het gewenste Bluetooth-apparaat in het geheugen selecteren. Dit doet u als volgt:
Druk op Bluetooth pair om de lijst met eerder gekoppelde Bluetoothapparaten te openen. Draai daarna aan de Afstemknop om het
gewenste Bluetooth-apparaat in het geheugen te selecteren en druk
op de Afstemknop om verbinding te maken met het gewenste Bluetooth-apparaat.
Als alternatief kunt u ook herhaaldelijk op Bluetooth pair drukken
om het opgeslagen Bluetooth-apparaat te openen en daarna op de
Afstemknop drukken om verbinding te maken met het gewenste
Bluetooth-apparaat.
De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Druk op Source om een andere band dan de Bluetooth-band te
selecteren. U kunt als alternatief ook Bluetooth pair ingedrukt
houden om de verbinding te verbreken. Als u de verbinding met het
Bluetooth-apparaat verbreekt terwijl het apparaat in de Bluetoothmodus staat, dan zal het Bluetooth-icoontje beginnen te knipperen
om aan te geven dat het apparaat weer vindbaar en beschikbaar is
om te koppelen.
178
NL
Koppelen en afspelen via NFC
TEAMPLAYER is uitgerust met een draadloze
NFC-functie (Near Field Communication),
waarmee NFC-apparaten kunnen koppelen
met de radio en muziek kunnen afspelen.
Voor niet-NFC-apparaten, raadpleeg de
bovenstaande instructies om op een normale
manier te koppelen met Bluetooth.
1. Schakel de NFC-functie op uw apparaat in. (Belangrijk: Zorg
ervoor dat het scherm van uw afspeelapparaat is ingeschakeld
en ontgrendeld als u van NFC gebruik wilt maken.)
2. Tik met het NFC-gebied van uw afspeelapparaat tegen het NFCgebied dat is gemarkeerd op het bovenpaneel van de TEAMPLAYER.
Het apparaat schakelt in en gaat automatisch naar de koppelmodus.
Als u voor het eerst koppelt met de TEAMPLAYER, dan zal uw NFCapparaat toestemming vragen om verbinding te maken met de radio.
Zodra er is gekoppeld, zal het Bluetooth-icoontje constant branden.
3. Gebruik de bedieningselementen op uw apparaat of op uw radio
om het afspelen te starten/pauzeren en om naar de gewenste
track te gaan.
Opmerking:
1. Als u via NFC verbinding wilt maken met een ander apparaat,
verbreek dan eerst de verbinding met het huidige Bluetoothapparaat.
2. Het NFC-detectiegebied zit niet op alle apparaten op dezelfde
plek. Als u via NFC verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat,
raadpleeg dan de handleiding voor meer informatie.
3. Sommige metalen hoesjes voor mobiele telefoons kunnen de
gevoeligheid van NFC verminderen. Zorg ervoor dat u het hoesje
verwijdert voordat u NFC activeert.
De verbinding met uw NFC-apparaat verbreken
Als u de verbinding tussen het bronapparaat en de radio wilt verbreken,
druk het NFC-gebied dan simpelweg nogmaals tegen de NFC-tag op
de bovenkant van de radio. Het Bluetooth-icoontje begint te knipperen
om aan te geven dat de radio weer vindbaar is en klaar is om te koppelen.
(Belangrijk: Zorg ervoor dat het scherm van uw afspeelapparaat is ingeschakeld en ontgrendeld als u van NFC gebruik wilt maken.)
179
Alarmen
Uw radio beschikt over 2 aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB-radio, FM-radio of zoemeralarm.
Elk alarm kan worden ingesteld om eens, dagelijks, op weekdagen
of in de weekenden te klinken. De alarmen kunnen worden ingeschakeld als de radio is ingeschakeld of standby staat. In het geval
van stroomonderbreking zal het ingebouwde geheugen van uw
radio de alarminstellingen onthouden tot de stroom weer is ingeschakeld.
NL
Opmerking:
Als er een tijdje geen knoppen worden ingedrukt, dan zal de radio
de modus voor het instellen van het alarm verlaten.
Een alarm instellen
1. Druk op Alarm 1 om de instellingen te openen, de tekst ‘Alarm
1 Setup’ wordt getoond op het display en het icoontje van alarm
1
knippert op het display. Of druk op Alarm 2 om de instellingen
van alarm 2 te openen.
2. Druk op de Afstemknop om het instellingenmenu te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om On (Aan) of Off (Uit) te selecteren.
Als Off wordt geselecteerd, dan zal de huidige instelling voor dat
alarm worden geannuleerd. Druk als ‘On’ is geselecteerd op de
Afstemknop om de alarmuren te laten knipperen op het display.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren
en druk daarna op de Afstemknop om de alarmminuten te laten
knipperen op het display.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minute in te
stellen en druk daarna op de Afstemknop. De alarmduur knippert
op het display. Als de radio is ingesteld op het 12-uursformaat,
dan zal er ook een optie verschijnen voor het instellen van AM of PM.
180
6. Draai aan de Afstemknop om de alarmduur te selecteren. Kies
uit 15, 30, 45, 60 of 90 minuten. Druk op de Afstemknop ter
bevestiging van de alarmduur.
7. De alarmbron knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmbron voor het alarm (DAB, FM, Zoemer) te selecteren. Druk op de Afstemknop wanneer de gewenste alarmbron wordt getoond op het display. Als er een radiomodus wordt geselecteerd, dan kan het radioalarm worden
ingesteld op een zender die is opgeslagen als voorkeurszender
of op de zender die het laatst is beluisterd.
8. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De
alarmfrequentie knippert op het display.
9. Uw alarm kan worden ingesteld om eenmalig, dagelijks, op
weekdagen of in de weekenden te klinken.
Once – Het alarm klinkt eenmalig.
Daily – Het alarm klinkt elke dag.
Weekdays – Het alarm klinkt op weekdagen.
Weekends – Het alarm klinkt in de weekenden.
10. Draai aan de Afstemknop om de alarmfrequentie te selecteren
en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
* Als u het alarm instelt op dagelijks, op weekdagen of in de
weekenden, ga dan verder naar stap 14.
* Als u het alarm instelt op eenmalig, dan moet u de dag, maand
en het jaar instellen, zoals beschreven in de stappen 11-13.
181
11. Draai aan de Afstemknop om de gewenste dag te selecteren en druk daarna op de Afstemknop ter bevestiging
van de instelling.
12. Draai aan de Afstemknop om de gewenste maand te selecteren en druk daarna ter bevestiging van de instelling op
de Afstemknop.
NL
13. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar in te stellen en druk daarna ter bevestiging van de instelling op de
Afstemknop.
14. Draai aan de Afstemknop om het gewenste volume in te
stellen en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
Uw radio toont de tekst 'Alarm Saved' en verlaat de procedure voor het instellen van het alarm.
Opmerking:
Actieve alarmen worden aangegeven op het display met het alarmsymbool (bijv.
). Als de radio geen verbinding kan maken met de
radiozender, dan zal in plaats daarvan het zoemeralarm worden gebruikt. Het alarm klinkt voor de geselecteerde duur tenzij geannuleerd.
Alarmen annuleren
1. Als een alarm klinkt, kan het worden geannuleerd door op
Power te drukken.
2. Als u een alarm wilt annuleren voordat het wordt ingeschakeld,
open dan de alarmwizard en stel de optie Alarm On/Off in op
‘Off’ (zoals beschreven in de paragraaf ‘een alarm instellen’).
Als alternatief kunt u ook op de knop van het gewenste alarm
drukken en daarna aan de Afstemknop draaien om het alarm
uit te schakelen. Stel ook in dit geval de optie in op ‘off.’
182
Snooze
1. Als het alarm klinkt, druk dan op een willekeurige knop, behalve
Power, om het alarm voor 5 minuten te dempen. De resterende
snooze-tijd wordt getoond op het display.
2. U kunt als volgt ook de gewenste snooze-tijd instellen:
a. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken.
b. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
c. Draai aan de Afstemknop tot 'Snooze Duration' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
d. Draai aan de Afstemknop om de gewenste snooze-tijd te
selecteren. De opties zijn 5, 10, 15, 20 minuten.
3. Druk op Power om de snooze-tijd te annuleren terwijl het alarm
gedempt is.
183
Slaapfunctie
Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen wanneer een
vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptijd kan worden ingesteld op 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
NL
1. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘Sleep’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om het instellingenmenu te
openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd in te
stellen. De opties zijn 15, 30, 45, 60, 90, of 120 minuten. Gebruik
de optie OFF om de slaapfunctie te annuleren.
4. Uw radio zal uitschakelen nadat de slaaptijd is verstreken.
5. Als u de slaapfunctie wilt annuleren voordat de slaaptijd is
verstrek, stel dan de slaaptimer in op off (zie stap 1-3) of druk op
Power.
184
De tijd automatisch bijwerken
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige modus
wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Auto update' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
6. Draai aan de Afstemknop om een update-optie te selecteren:
'Update from Any', 'Update from DAB', Update from FM' of 'No
update'. De huidige update-optie is gemarkeerd met een
asterisk. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De
radio zal het menu verlaten en terugkeren naar het vorige menu.
Opmerking:
Als u 'Update from Any', 'Update from DAB', Update from FM'
selecteert, dan zal de huidige tijd die wordt ontvangen worden
weergegeven. Als er geen signaal wordt gevonden, dan moet u de
radio of de antenne herpositioneren zodat er een signaal kan worden ontvangen, of terugkeren naar de modus voor het handmatig
instellen van de klok.
185
De klok handmatig instellen
Uw radio stelt de klok automatisch in met behulp van het DAB- of
FM-signaal. Als er geen signaal kan worden ontvangen en u de
tijd handmatig moet instellen, volg dan de procedure die hieronder
wordt beschreven.
NL
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Set Time/Date' op het display
verschijnt.
6. Druk op de Afstemknop. De uurcijfers knipperen op het display.
7. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen.
Druk op de Afstemknop.
8. De minuutcijfers knipperen op het display. Draai aan de
Afstemknop om het gewenste aantal minute in te stellen. Druk
op de Afstemknop.
Als de radio is ingesteld op het 12-uursformaat dan zal er ook
een optie verschijnen voor het instellen van AM of PM.
9. De dag knippert op het display. Draai aan de Afstemknop om
de huidige dag in te stellen. Druk op de Afstemknop.
10. De maand knippert op het display. Draai aan de Afstemknop
om de huidige maand in te stellen. Druk op de Afstemknop.
11. Het jaar knippert op het display. Draai aan de Afstemknop
om het huidige jaar in te stellen. Druk op de Afstemknop om
de instelling van de klok te bevestigen. Het display toont 'Time
Saved' en de radio verlaat het menu.
186
Het tijdformaat instellen
De klokweergave die gebruikt wordt in de standbymodus en wanneer de radio in gebruik is kan worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt daarna ook gebruikt bij
het instellen van de alarmen.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige
modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Druk op de Afstemknop tot 'Time' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Set 12/24 hour' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
6. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te
selecteren. Het huidige formaat wordt gemarkeerd met een
asterisk. Druk op de Afstemknop. Als het 12-uursformaat is
gekozen, dan zal de radio het 12-uursformaat gebruiken voor
het instellen van alarmen en een 12-uursklok tonen met een
AM- of PM-indicator.
187
Het datumformaat instellen
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige modus
op het display verschijnt.
NL
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot ‘Set date format’ op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
6. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te
selecteren. Het huidige formaat wordt aangegeven met een
asterisk. Druk op de Afstemknop.
188
De taal instellen
De menu’s op uw radio kunnen in verschillende talen worden
weergegeven.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige modus
wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Language' op het display verschijnt.
5. Druk op de Afstemknop om het taalmenu te openen.
6. Draai aan de Afstemknop tot de gewenste taal op het display
verschijnt.
7. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het menu
wordt nu getoond in de gekozen taal.
189
De equalizer
Het geluid van de radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal dat u beluisterd. Uw radio heeft zes
voorgeprogrammeerde equalizermodi. Als alternatief kunt u ook
zelf het bass- en treble-niveau naar wens instellen.
1. Druk op de Volumeregeling en draai aan de Afstemknop om
door de verschillende modi te bladeren. Druk op de Afstemknop
om uw keuze te bevestigen.
a. My EQ (U kunt zelf Treble/Bass instellen en u kunt Loudness
kan aan/uit zetten)
b. Normal- er wordt geen toonmodificatie toegepast
c. Classic
d. Jazz
e. Pop
f. Rock
g. Speech
190
NL
Uw persoonlijk EQ-profiel instellen
Als de voorgeprogrammeerde equalizer niet naar wens functioneert, dan kunt u de treble en bass als volgt zelf instellen:
1. Druk op Volumeregeling om het EQ-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot ‘My EQ’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot ‘Treble’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus voor treble
te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om het treble-niveau (tussen -5 en +5).
Het geluid verandert direct wanneer u het niveau aanpast. Druk
op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De radio keert
daarna terug naar het menu voor het persoonlijk EQ-profiel.
5. Draai aan de Afstemknop tot ‘Bass’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te openen.
Draai aan de Afstemknop tot het gewenste niveau (tussen -5
en +5) wordt getoond. Het geluid verandert direct wanneer u het
niveau aanpast. Druk op de Afstemknop om de instelling te
bevestigen.
6. Draai aan de Afstemknop tot ‘Loudness’ wordt getoond op het
display. Druk op de Afstemknop om de instelmodus te openen.
Draai aan de Afstemknop om de gewenste instelling te selecteren.
De opties zijn On (Aan) en Off (Uit), de standaardinstelling is Off.
Druk daarna op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Opmerking:
Als u het effect van het persoonlijk EQ-profiel snel wilt annuleren,
draai dan aan de Afstemknop tot ‘Normal’ wordt getoond op het
display en druk daarna op de Afstemknop. De treble- en bassinstellingen worden onthouden voor de volgende keer dat u het
persoonlijk EQ-profiel wilt gebruiken.
191
Softwareversie
De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en
dient alleen ter referentie.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
NL
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige
modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'SW Version' op het display verschijnt.
5. Druk op de Afstemknop. De softwareversie wordt getoond op
het display.
6. Druk op Menu om de weergave van de softwareversie te verlaten.
192
De software updaten
Het is mogelijk dat er in de toekomst softwareupdates voor uw radio beschikbaar zijn.
Als er software-updates beschikbaar zijn,
dan kunt u deze updates en informatie
over het updaten van de software vinden op
www.perfectpro.eu
Neem voor meer informatie contact op met ons hoofdkantoor door
een email te sturen naar info@perfectpro.eu
1. Steek het USB-apparaat in de USB-poort in het batterijvak.
2. Druk op Menu om het geavanceerde menu van de huidige modus
te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Software Upgrade' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display.
Als u de software niet wilt updaten, selecteer dan 'No' en druk
daarna op de Afstemknop. Het display keert daarna terug naar
de vorige weergave.
193
Systeemreset
Als uw radio niet juist werkt of als er cijfers of karakters niet of onjuist
op het display worden getoond, voer dan de volgende procedure uit.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
NL
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu voor de huidige
modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Yes' is geselecteerd op het display
en druk op de Afstemknop. Er wordt een volledige reset uitgevoerd.
De zenderlijst en voorkeurszenders worden gewist. Alarmen
worden geannuleerd en de instellingen van de slaaptimer
worden ingesteld op hun standaardwaarde. Het display toont de
melding 'Welcome to Digital Radio' en het apparaat zal zich net
als de eerste keer toen het werd ingeschakeld gedragen.
Als u de systeemreset niet wilt uitvoeren, selecteer dan 'No' en druk
op de Afstemknop. Het display keert terug naar de vorige weergave.
In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading,
reset het product met behulp van de bovenstaande procedure. Onder
sommige omstandigheden kan het nodig zijn het apparaat opnieuw
op het lichtnet aan te sluiten om normaal gebruik te hervatten.
194
Het uitschakelen van de achtergrondverlichting instellen
Uw radio kan worden ingesteld om de achtergrondverlichting automatisch uit te schakelen. Het uitschakelen van de achtergrondverlichting kan worden ingesteld op ON,10, 20, 30, 45, 60, 90, 120
of 180 seconden.
1. Open het menu voor de huidige modus door op Menu te drukken.
2. Draai op de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
3. Draai aan de Afstemknop tot ‘Backlight’ wordt getoond op het display.
Druk op de Afstemknop om het instellingenmenu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste tijd te selecteren. De
opties zijn on (achtergrond verlichting schakelt niet uit),10, 20,
30, 45, 60, 90, 120, of 180 seconden.
5. Uw radio schakelt de achtergrondverlichting uit nadat de
ingestelde tijd is verstreken.
De aux-ingang
Er zit een 3,5mm aux-ingang op de rechterkant van uw radio om
het mogelijk te maken een audiosignaal te ontvangen van een extern audioapparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.
1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld een iPod,
MP3- of CD-speler) aan op de Aux-ingang (gemarkeerd met 'Aux In').
2. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
3. Druk op Source tot ‘Auxiliary Input’ is geselecteerd.
4. Stel het volume indien nodig in op uw iPod, MP3-of CD-speler
en zorg voor een adequaat signaalniveau. Gebruik vervolgens
de Volumeregeling van de radio om het volume naar wens in te
stellen.
Opmerking: Gebruik de Aux-ingang nooit onder regenachtige of
vochtige omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio
kan komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed
gesloten onder deze omstandigheden.
195
Opladen met de USB-poort
U kunt de oplaadfunctie van de USB-poort gebruiken door de procedure hieronder te volgen.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
NL
2. Druk op Menu tot het geavanceerde menu van de huidige
modus wordt getoond op het display.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'USB Charge' op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop.
5. Draai aan de Afstemknop om de gewenste stelling in te
selecteren. De opties zijn On (Aan) en Off (Uit). De standaardinstelling
is Off.
Opmerking:
1) De USB-poort kan alleen stroom leveren aan USB-sticks met
een 1A 5V maximum en de meeste iPhone-modellen. De poort
ondersteunt echter geen harde schijven en andere mobiele
telefoons of elektronische apparaten.
2) Het maximale volume en het vermogen van de luidspreker
zullen afnemen als u gebruik maakt van de USB-poort om een
apparaat op te laden.
Belangrijk:
1) Sluit de USB-poort van de radio niet aan op een USB-poort van de
PC, omdat dit kan leiden tot schade aan een van beide apparaten.
2) Gebruik de USB-poort nooit onder regenachtige of vochtige
omstandigheden om te voorkomen dat er vocht in de radio kan
komen. Houd de rubberen afdekking aan de achterkant goed
gesloten onder deze omstandigheden.
196
GARANTIE
Deze radio heeft 2 jaar beperkte garantie.
WAARSCHUWING ! Garantie vervalt zodra de behuizing van
het apparaat is geopend of er wijzigingen zijn gemaakt aan het
originele apparaat !
De voorwaarden van de garantie van deze radio hebben geen betrekking op het volgende:
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing,
wijzigingen, ongelukken of ongeautoriseerde reparaties.
- Normale slijtage.
- Breken of buigen van de antenne.
- Batterijen, verbruiksartikelen, vallen niet onder de 2-jarige garantie
en garantievoorwaarden van de radio.
197
Specificaties
Frequentiebereik:
FM 87.50 – 108MHz
DAB 174.928 – 239.2MHz
NL
Wisselstroom:
AC 100~240V / 50 / 60Hz / 40W (Europa)
Batterijen: 6 x UM-1 (maat D)
Gelijkstroom:
12V / 1.2 A middelste pin positief (bedrijfsspanning 9-14V)
5,5 mm in diameter.
Bluetooth
Bluetooth-specificatie
Ondersteunde profielen
Bluetooth-audio CODEC
Zendvermogen
Bereik
Bluetooth® Ver 3.0
A2DP, AVRCP1.4
SBC, AAC
Specificatie vermogensklasse 1
10 meter / 30 voet
Vermogen:
4W 10% T.H.D. @ 100Hz @ DC batterij 9V
7W 10% T.H.D. @ 100Hz @ AC 230V of 110V
Aux-ingang:
3,5 mm diameter, stereo-aansluiting wordt gemixt als mono
Invoergevoeligheid: 300m Vrms bij vermogen 7W @ 1000Hz
Invoerimpedantie: 47kohm
198
DC-uit: USB-poort, 5V 1000mA
Luidspreker:
6,5 inch 8 ohm 15W, volledig bereik
FM / DAB / DAB+ gebogen veerantenne
LED-verlichting:
2 x witte LED, stroomverbruik 30mA
Afmetingen: 298 X 342 X 268
Gewicht: Ca. 4,4kg
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
199
Als u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit
product, houd er dan rekening mee dat elektrische afvalproducten
niet mogen worden weggegooid met het normale huisvuil. Recycle
waar mogelijk. Neem contact op met de gemeente of de winkelier
voor recycleadvies. (Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur)
Download PDF