ASUS Phone
PODRĘCZNIK
ELEKTRONICZNY
PL9154
Sierpień 2014
Wydanie pierwsze
2
Spis treści
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.....................................................................9
Obsługa i bezpieczeństwo......................................................................................................... 10
Wytyczne................................................................................................................................................................10
Właściwa utylizacja.............................................................................................................................................11
1
Przygotuj telefon Zen!
Części i funkcje.....................................................................................................................................................14
Instalacja karty micro-SIM...............................................................................................................................15
Instalacja karty pamięci....................................................................................................................................20
Ładowanie ZenFone..........................................................................................................................................24
Włączanie lub wyłączanie ZenFone.............................................................................................................27
2
Nie ma jak ekran główny
Funkcje ekranu głównego telefonu Zen................................................................................... 32
Ekran główny........................................................................................................................................................32
Zarządzanie ekranem głównym....................................................................................................................34
Szybkie ustawienia.............................................................................................................................................38
Ustawienia klawiatury ASUS...........................................................................................................................42
Wyszukiwanie głosowe.....................................................................................................................................43
Ekran blokady.......................................................................................................................................................46
Podłączanie ZenFone do komputera........................................................................................ 47
Podłączanie do notebooka..............................................................................................................................47
Podłączanie do komputera stacjonarnego...............................................................................................48
3
Styl połączenia
Zarządzanie kontaktami............................................................................................................ 50
Dodawanie kontaktów......................................................................................................................................50
Importowanie kontaktów................................................................................................................................51
Eksportowanie kontaktów...............................................................................................................................52
Wykonywanie i odbieranie rozmów......................................................................................... 53
3
Wykonywanie połączenia................................................................................................................................53
Odbieranie połączenia......................................................................................................................................55
Funkcja dwóch kart SIM............................................................................................................. 56
Zmiana nazw kart micro SIM..........................................................................................................................56
Przypisanie domyślnej karty micro SIM......................................................................................................57
Kopia zapasowa/przywracanie dzienników połączeń............................................................ 58
Tworzenie kopii zapasowej dziennika połączeń......................................................................................58
Przywracanie kopii zapasowych dziennika połączeń............................................................................58
4
Wysyłanie wiadomości i nie tylko
Obsługa wiadomości.................................................................................................................. 60
Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości...............................................................................................60
Konfiguracja opcji wiadomości......................................................................................................................61
Aplikacja Omlet Chat................................................................................................................. 62
Rejestracja w aplikacji Omlet Chat...............................................................................................................62
Korzystanie z aplikacji Omlet Chat...............................................................................................................65
Wysyłanie wiadomości multimedialnych...................................................................................................66
5
Dostęp do wiadomości e-mail
Poczta.......................................................................................................................................... 68
Konfiguracja konta e-mail................................................................................................................................68
Dodawanie kont e-mail....................................................................................................................................69
Gmail........................................................................................................................................... 70
Konfiguracja konta Gmail................................................................................................................................70
6
Uwiecznianie chwil
Uruchamianie aplikacji Aparat.................................................................................................. 74
Z ekranu blokady................................................................................................................................................74
Używanie widżetu aparatu..............................................................................................................................74
Na ekranie głównym..........................................................................................................................................74
4
Za pomocą przycisku głośności.....................................................................................................................74
Pierwsze użycie aplikacji Aparat............................................................................................... 75
Samouczek............................................................................................................................................................75
Lokalizacje zdjęć..................................................................................................................................................76
Ekran główny aplikacji Aparat.................................................................................................. 77
Ustawienia obrazu..............................................................................................................................................78
Ustawienia wideo...............................................................................................................................................80
Zaawansowane funkcje aparatu............................................................................................... 81
Cofanie Wczasie...................................................................................................................................................81
HDR..........................................................................................................................................................................82
Panorama...............................................................................................................................................................82
Noc...........................................................................................................................................................................83
Słabe światło.........................................................................................................................................................84
Autoportret...........................................................................................................................................................85
Miniatura................................................................................................................................................................86
Głębia pola............................................................................................................................................................86
Usuw. inteligentne..............................................................................................................................................87
Z uśmiechem........................................................................................................................................................87
Upiększanie...........................................................................................................................................................88
Animacja GIF.........................................................................................................................................................88
Upływ czasu..........................................................................................................................................................89
Party Link.................................................................................................................................... 90
Udostępnianie zdjęć..........................................................................................................................................90
7Galeria
Korzystanie z aplikacji Galeria.................................................................................................. 94
Ekran główny........................................................................................................................................................94
Wyświetlanie plików z innych lokalizacji źródłowych...........................................................................95
Udostępnianie plików galerii..........................................................................................................................96
Usuwanie plików z galerii................................................................................................................................96
5
Edycja obrazu.......................................................................................................................................................97
Powiększanie/zmniejszanie miniatur lub obrazu....................................................................................97
8
Pracuj ciężko, baw się lepiej
SuperNote................................................................................................................................. 100
Tworzenie nowego notatnika...................................................................................................................... 102
Udostępnianie notatnika w chmurze....................................................................................................... 102
Udostępnianie notatki w chmurze............................................................................................................ 102
Kalendarz.................................................................................................................................. 103
Tworzenie wydarzenia za pomocą ZenFone.......................................................................................... 103
Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz................................................................................................ 104
Tworzenie wydarzenia z poziomu konta................................................................................................. 104
What’s Next............................................................................................................................... 105
Do It Later (Do zrobienia później)........................................................................................... 106
Uzyskiwanie dostępu do zadań do wykonania lub ich tworzenie................................................. 107
Pogoda...................................................................................................................................... 108
Ekran główny aplikacji Pogoda................................................................................................................... 109
Zegar.......................................................................................................................................... 110
Uruchamianie aplikacji Zegar...................................................................................................................... 110
Zegar światowy................................................................................................................................................ 111
Budzik................................................................................................................................................................... 112
Stoper................................................................................................................................................................... 113
Timer..................................................................................................................................................................... 114
Menedżer plików...................................................................................................................... 116
Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej................................................................................... 116
Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci......................................................... 117
Uzyskiwanie dostępu do pamięci w chmurze....................................................................................... 118
9Internet
Przeglądarka............................................................................................................................. 120
6
10
Zabawa i rozrywka
Korzystanie z zestawu słuchawkowego.................................................................................. 122
Podłączanie do gniazda audio.................................................................................................................... 122
Aplikacja Kreator audio........................................................................................................... 123
Korzystanie z aplikacji Kreator audio........................................................................................................ 123
Gry Play..................................................................................................................................... 124
Korzystanie z aplikacji Gry Play................................................................................................................... 124
Muzyka...................................................................................................................................... 125
Uruchamianie aplikacji Muzyka.................................................................................................................. 125
Odtwarzanie piosenek................................................................................................................................... 125
Odtwarzanie piosenek z karty SD.............................................................................................................. 125
Odtwarzanie piosenek z chmury............................................................................................................... 126
Radio FM.................................................................................................................................... 127
Ekran główny Radio FM................................................................................................................................. 127
Rejestrator dźwięku................................................................................................................. 128
Uruchamianie aplikacji Rejestrator dźwięku.......................................................................................... 128
Ekran główny aplikacji Rejestrator dźwięku........................................................................................... 128
11
Czynności obsługowe telefonu Zen
Aktualizowanie urządzenia..................................................................................................... 130
Aktualizowanie systemu................................................................................................................................ 130
Pamięć masowa........................................................................................................................ 130
Kopia i kasowanie danych ....................................................................................................... 131
Zabezpieczanie ZenFone......................................................................................................... 132
Odblokowywanie ekranu.............................................................................................................................. 132
Ustawienie identyfikacji telefonu ZenFone............................................................................................ 140
12
Łączenie telefonu Zen
Wi-Fi........................................................................................................................................... 142
7
Włączanie Wi-Fi................................................................................................................................................. 142
Łączenie z siecią Wi-Fi..................................................................................................................................... 142
Wyłączanie Wi-Fi............................................................................................................................................... 143
Bluetooth®................................................................................................................................. 143
Włączanie Bluetooth®..................................................................................................................................... 143
Parowanie ZenFone z urządzeniem Bluetooth®................................................................................... 144
Usuwanie parowania ZenFone z urządzeniem Bluetooth®.............................................................. 144
Miracast™.................................................................................................................................. 145
Share Link.................................................................................................................................. 146
Chmura...................................................................................................................................... 148
Usługa ASUS WebStorage............................................................................................................................. 148
13
Podstawowe informacje o aplikacjach
Przełączanie aplikacji............................................................................................................... 150
Blokowanie aplikacji................................................................................................................ 150
Odinstalowanie/Wyłączanie aplikacji..................................................................................... 151
Pobieranie aplikacji.................................................................................................................. 152
14
Dodatkowe elementy telefonu Zen
Funkcja oszczędzania energii.................................................................................................. 154
Konfiguracja aplikacji Funkcja oszczędzania energii.......................................................................... 154
Dostosowywanie aplikacji Funkcja oszczędzania energii................................................................. 155
Tryb Rękawiczki........................................................................................................................ 156
ASUS Splendid.......................................................................................................................... 157
Załączniki
Uwagi......................................................................................................................................... 160
8
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w
następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować
bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów ZenFone.
9
Obsługa i bezpieczeństwo
Wytyczne
Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim. Stanowczo zalecane jest nieużywanie urządzenia podczas
prowadzenia lub obsługi jakichkolwiek pojazdów.
Urządzenie to powinno być używane wyłącznie w miejscach o temperaturze otoczenia od 5°C (41°F) do
35°C (95°F).
Urządzenie należy wyłączać w strefach zastrzeżonych, gdzie używanie urządzeń przenośnych jest
zabronione. Podczas przebywania w strefach zastrzeżonych, takich jak samolot, kino, szpital, miejsca
w pobliżu sprzętu medycznego, gazu lub paliwa, place budowy, miejsca wykonywania prac z użyciem
materiałów wybuchowych itp., należy zawsze stosować się do odpowiednich przepisów i regulacji.
Z urządzeniem tym należy używać wyłącznie adapterów prądu zmiennego i kabli zatwierdzonych przez
firmę ASUS. Należy sprawdzić etykietę wartości znamionowych na spodzie urządzenia i upewnić się, że
adapter zasilania jest zgodny z podanymi wartościami.
Z urządzeniem nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających, akcesoriów ani innych urządzeń
peryferyjnych.
Urządzenie powinno być zawsze suche. Nie wolno używać urządzenia w miejscach, gdzie w pobliżu
znajdują się płyny, pada deszcz lub występuje wilgoć, ani wystawiać urządzenia na działanie tych
niekorzystnych warunków.
Urządzenie można prześwietlić aparatem rentgenowskim (takim jak używane na przenośnikach podczas
kontroli bezpieczeństwa na lotnisku), ale nie należy wystawiać go na działanie ręcznych ani stojących
detektorów magnetycznych.
Ekran urządzenia jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło zostanie stłuczone, należy zaprzestać używania
urządzenia i nie dotykać potłuczonego szkła. Urządzenie należy niezwłocznie przekazać do naprawy do
wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.
Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie
głośności.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym. Do czyszczenia ekranu
urządzenia należy używać wyłącznie czystej gąbki celulozowej lub miękkiej zamszowej ściereczki.
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.
10
Właściwa utylizacja
NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że
baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.
NIE należy wyrzucać ZenFone ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia
prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i
baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź
lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.
11
12
1
Przygotuj telefon Zen!
Części i funkcje
Przygotowanie urządzenia do użytkowania zajmuje tylko chwilę.
Gniazdo audio typu jack
Aparat tylny
Odbiornik
Aparat przedni
Ekran
dotykowy
Przycisk zasilania
Przycisk głośności
Wgłębienie
Głośnik
Port micro USB
14
Mikrofon
WAŻNE:
• Zalecamy, aby nie używać osłony ekranu, ponieważ może ona zakłócać działanie czujnika zbliżeniowego.
Jeśli wymagane jest używanie osłony ekranu, należy się upewnić, że nie będzie ona blokowała czujnika
zbliżeniowego.
• Urządzenie, a szczególnie ekran dotykowy, powinno być przez cały czas suche. Woda i inne płyny mogą
spowodować awarię ekranu dotykowego.
• Podczas używania lub przenoszenia urządzenia, należy zawsze sprawdzić, czy jest zamknięta pokrywa wnęki
karty Micro-SIM/karty pamięci.
Instalacja karty micro-SIM
Karta micro modułu identyfikacji abonenta (micro-SIM) przechowuje takie informacje, jak numer telefonu
komórkowego, kontakty, wiadomości i inne dane, które zapewniają użytkownikowi dostęp do sieci
komórkowej.
Telefon ZenFone jest dostarczany z dwiema kartami micro-SIM, co umożliwia skonfigurowanie i używanie
dwóch usług sieci komórkowej, bez konieczności używania w tym samym czasie dwóch urządzeń.
OSTRZEŻENIE:
• To urządzenie jest przeznaczone do używania wyłącznie z kartą micro-SIM, zatwierdzoną do stosowania przez
operatora sieci komórkowej.
• Nie zalecamy używania przyciętych kart SIM w gnieździe karty micro-SIM.
• Przed włożeniem karty micro-SIM należy wyłączyć urządzenie.
• Podczas obsługi karty micro-SIM należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie odpowiada za
wszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.
• Karty pamięci nie należy wkładać do gniazda karty micro-SIM! Jeśli zdarzy się włożenie karty pamięci do
gniazda micro-SIM, urządzenie należy wysłać do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.
15
Aby zainstalować kartę micro-SIM:
1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.
OSTRZEŻENIE! Podczas podważania pokrywy należy zachować ostrożność.
3. Ustaw kartę micro-SIM złotymi stykami w dół, a następnie włóż ją do gniazda 1 karty Micro-SIM.
4. Pchnij kartę micro-SIM do końca, aż do pewnego osadzenia w gnieździe.
16
5. Aby zainstalować drugą kartę micro-SIM, ustaw kartę micro-SIM złotymi stykami w dół, a następnie włóż
ją do gniazda 2 karty Micro-SIM.
6. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.
UWAGA: Po zainstalowaniu dwóch kart micro-SIM, przejdź do Ustawienia > Dual SIM card settings (Ustawienia
dwóch kart SIM) w celu uzyskania informacji i konfiguracji kart SIM.
17
Usuwanie karty micro-SIM
OSTRZEŻENIE: Podczas obsługi karty micro-SIM należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie
odpowiada za wszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.
Aby usunąć kartę micro-SIM:
1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.
OSTRZEŻENIE! Podczas podważania pokrywy należy zachować ostrożność.
18
3. Naciśnij kartę micro-SIM, która ma zostać usunięta, a następnie ją wyciągnij.
Powtórz tę samą czynność, aby usunąć inną kartę micro-SIM.
4. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.
19
Instalacja karty pamięci
ZenFone obsługuje karty pamięci microSD™, microSDHC™ oraz microSDXC™ o pojemności do 64 GB.
UWAGA: Niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z ZenFone. Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu
urządzenia lub karty pamięci albo obu, należy używać wyłącznie zgodnych kart pamięci.
OSTRZEŻENIE!
• Podczas obsługi karty pamięci należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych ani uszkodzenia karty pamięci.
• Karty micro-SIM nie należy wkładać do gniazda karty pamięci! Jeśli zdarzy się włożenie karty micro-SIM do
gniazda karty pamięci, urządzenie należy wysłać do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.
Aby zainstalować kartę pamięci:
1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.
OSTRZEŻENIE! Podczas podważania pokrywy należy zachować ostrożność.
20
2. Dopasuj i włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci.
3. Wciśnij kartę pamięci do końca gniazda, aż do jej pewnego osadzenia na miejscu.
4. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.
UWAGA: Po zainstalowaniu sformatowanej karty pamięci, dostęp do jej zawartości można uzyskać z Menedżer
plików > sdcard (karta SD).
21
Wyjmowanie karty pamięci
OSTRZEŻENIE!
• Podczas obsługi karty pamięci należy zachować zwiększoną ostrożność. Firma ASUS nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych ani uszkodzenia karty pamięci.
• Aby kartę pamięci można było bezpiecznie wyjąć z urządzenia, należy ją prawidłowo wysunąć. Aby wysunąć
kartę pamięci, przejdź do Home (Ekran główny) > Wszystko aplikacje > Ustawienia > Storage (Pamięć) >
Unmount external storage (Odinstaluj pamięć zewnętrzną).
Aby wyjąć kartę pamięci:
1. Wyłącz swoje urządzenie.
2. Podważ pokrywę tylną w zagłębieniu w dolnym, lewym rogu, a następnie zdejmij ją.
OSTRZEŻENIE! Podczas podważania pokrywy należy zachować ostrożność.
22
2. Naciśnij kartę pamięci, aby ją wysunąć, a następnie wyciągnij ją.
3. Załóż pokrywę z powrotem na miejsce. Naciśnij tylną pokrywę z każdej strony w celu jej zamocowania.
23
Ładowanie ZenFone
Dostarczany ZenFone jest częściowo naładowany, ale przed jego pierwszym użyciem konieczne jest
pełne naładowanie. Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia należy przeczytać poniższe ważne uwagi i
ostrzeżenia.
WAŻNE!
• Do ładowania ZenFone należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera prądu zmiennego i kabla micro-USB.
Użycie innego adaptera prądu zmiennego i kabla może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed użyciem adaptera prądu zmiennego i kabla micro-USB z urządzeniem, należy zdjąć z nich folię ochronną.
• Adapter prądu zmiennego należy podłączyć do zgodnego gniazda zasilania. Adapter prądu zmiennego można
podłączyć do dowolnego zgodnego gniazda zasilania 100–240 V.
• Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5.2V, a prąd 1.35A.
• Podczas używania telefonu w trybie adaptera zasilania, w pobliżu urządzenia powinno znajdować się
uziemione i łatwo dostępne gniazdo zasilania.
• W celu oszczędzania energii nieużywany adapter prądu zmiennego należy odłączać od gniazda zasilania.
• Na ZenFone nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
OSTRZEŻENIE!
• Podczas ładowania, ZenFone może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko; jeśli jednak urządzenie nagrzeje
się zbyt mocno, należy odłączyć od niego kabel micro-USB i przekazać urządzenie, wraz z adapterem prądu
zmiennego i kablem, do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.
• Aby zapobiec uszkodzeniu ZenFone, adaptera prądu zmiennego lub kabla micro-USB, przed rozpoczęciem
ładowania należy się upewnić, że kabel micro-USB, adapter prądu zmiennego i urządzenie zostały prawidłowo
podłączone.
24
W celu ładowania ZenFone:
1. Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.
2. Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.
3. Podłącz złącze micro USB do ZenFone.
2
3
1
WAŻNE!
• Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego, ZenFone należy ładować przez osiem (8) godzin.
• Stan naładowania baterii jest wskazywany przez następujące ikony:
Niskie
Brak ładowania Ładowanie
Pełne
25
4. Po całkowitym naładowaniu, odłącz kabel USB od ZenFone, przed odłączeniem adaptera prądu
zmiennego od gniazda zasilania.
UWAGI:
• Podczas ładowania można korzystać z urządzenia, ale pełne naładowanie urządzenia może wówczas zająć
więcej czasu.
• Całkowite naładowanie urządzenia poprzez złącze USB komputera może wymagać więcej czasu.
• Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającej energii do naładowania przez port USB, ZenFone należy naładować
przy użyciu adaptera prądu zmiennego, podłączonego do gniazda zasilania.
26
Włączanie lub wyłączanie ZenFone
Włączanie urządzenia
Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować i uruchomi
się.
Wyłączanie urządzenia
Aby wyłączyć urządzenie:
1. Jeśli ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia ekranu. Jeśli ekran jest
zablokowany, odblokuj ekran urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a po pojawieniu się monitu, stuknij Power off (Wyłączenie
zasilania), a następnie stuknij OK.
Tryb uśpienia
Aby przełączyć urządzenie na tryb uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania, aż do wyłączenia ekranu.
27
Rozpoczęcie użytkowania
Przy włączeniu ZenFone po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator konfiguracji, który przeprowadzi
użytkownika przez proces ustawień. Należy wykonać instrukcje ekranowe, aby wybrać język i metodę
wprowadzania danych, skonfigurować sieć komórkową i Wi-Fi, zsynchronizować konta oraz skonfigurować
usługi lokalizacyjne.
Urządzenie należy skonfigurować, korzystając z konta Google lub ASUS. Jeśli użytkownik nie ma konta Google
lub ASUS, musi je utworzyć.
Konto Google
Korzystanie z konta Google umożliwia pełne wykorzystanie następujących funkcji systemu operacyjnego
Android:
• Organizowanie i wyświetlanie wszystkich informacji z dowolnego miejsca.
• Automatyczne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych.
• Wygodne korzystanie z usług Google z dowolnego miejsca.
Konto ASUS
Konto ASUS zapewnia następujące korzyści:
• Spersonalizowana usługa pomocy technicznej ASUS oraz możliwość przedłużenia gwarancji na
zarejestrowane produkty.
• 5 GB wolnego miejsca w pamięci chmury.
• Otrzymywanie najnowszych aktualizacji urządzenia i firmware.
UWAGA: Z kreatora konfiguracji można także skorzystać w dowolnej chwili w celu ponownego skonfigurowania
urządzenia. Na Home Screen (Ekranie głównym) przejdź do Wszystko aplikacje > Setup Wizard (Kreator
konfiguracji).
28
Porady dotyczące oszczędzania energii baterii
Energia baterii jest źródłem działania ZenFone. Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących oszczędzania
energii baterii ZenFone.
– Gdy urządzenie nie jest używane, naciśnij przycisk zasilania w celu przełączenia na tryb uśpienia.
– Uaktywnij tryb Smart Saving (Inteligentne oszczędzanie energii) w aplikacji Funkcja oszczędzania energii.
– Ustaw audio na tryb Power Saving (Oszczędzanie energii).
– Zmniejsz jasność wyświetlacza.
– Ustaw niski poziom głośności głośnika.
– Wyłącz funkcję Wi-Fi.
– Wyłącz funkcję Bluetooth.
– Wyłącz funkcję Miracast.
– Wyłącz GPS.
– Wyłącz funkcję automatycznego obracania ekranu.
– Wyłącz wszystkie funkcje automatycznej synchronizacji urządzenia.
29
30
2
Nie ma jak ekran główny
Funkcje ekranu głównego telefonu Zen
Ekran główny
Na ekranie głównym można otrzymywać przypomnienia o ważnych wydarzeniach, powiadomienia o
aktualizacjach aplikacji i systemu, informacje o prognozie pogody oraz wiadomościach tekstowych od
ważnych osób.
Przesuń ten obszar w dół, aby wyświetlić panel Powiadomienia sys.
Przesuń ten obszar w dół, aby wyświetlić panel Szybkie ustaw.
Stuknij, aby zaktualizować ustawienia Pogoda
Stuknij, aby wyświetlić Ustawienia Zegar
Stuknij, aby otworzyć stronę Google Search
Stuknij, aby otworzyć Voice Search (Wyszukiwanie głosowe)
Stuknij, aby otworzyć ekran Wszystko aplikacje
Stuknij, aby otworzyć aplikację
Przesuń po ekranie głównym w lewo lub w prawo, aby wyświetlić rozszerzony ekran główny
32
Zrozumienie ikon
Poniższe ikony są wyświetlane na pasku stanu i wskazują bieżący stan ZenFone.
Ta ikona pokazuje siłę sygnału używanej sieci komórkowej.
Ta ikona pokazuje włożenie karty micro SIM do gniazda 1 karty micro SIM.
1
2
UWAGA: Jeśli ikona karty SIM jest wyświetlana w kolorze zielonym, oznacza to, że jest ustawiona jako
sieć domyślna.
Ta ikona pokazuje włożenie karty micro SIM do gniazda 2 karty micro SIM.
Ta ikona informuje o nieprzeczytanej wiadomości.
Ta ikona wskazuje siłę sygnału połączenia Wi-Fi.
Ta ikona wskazuje stan naładowania baterii ZenFone.
Ta ikona wskazuje włożenie karty microSD do ZenFone.
Ta ikona wskazuje wykonanie zrzutów ekranu ZenFone.
Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Airplane mode (Tryb samolotowy) ZenFone.
Ta ikona wskazuje uaktywnienie hotspota Wi-Fi ZenFone.
Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Smart Saving (Inteligentne oszczędzanie energii).
Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Silent (Cichy).
Ta ikona pokazuje, że jest włączony jest tryb wibracji.
Ta ikona wskazuje stan pobierania aplikacji lub pliku.
Ta ikona pokazuje, że jest włączony jest tryb odczytu.
33
Zarządzanie ekranem głównym
Ekran główny można dostosować do własnych preferencji. Można wybrać ładną tapetę, dodać skróty
zapewniające szybki dostęp do ulubionych aplikacji, a także widżety umożliwiające szybkie sprawdzanie
ważnych informacji. Istnieje także możliwość dodania kolejnych stron, aby można było umieścić na ekranie
głównym więcej aplikacji i widżetów w celu uzyskiwania do nich szybkiego dostępu i ich przeglądania.
• Aby dodać elementy do ekranu głównego, stuknij i przytrzymaj jego pusty obszar i wybierz dowolną z
następujących kategorii: Aplikacje, Widżety, Tapety i Edytuj stronę.
• Aby przechodzić pomiędzy stronami ekranu głównego, przesuń palcem w lewo lub w prawo.
34
Skróty aplikacji
Dodanie skrótów umożliwia uzyskiwanie szybkiego dostępu do często używanych aplikacji, bezpośrednio z
ekranu głównego.
Aby dodać skrót aplikacji:
1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz Aplikacje.
2. Stuknij i przytrzymaj aplikację na ekranie Wszystko aplikacje, a następnie przeciągnij ją do pustego
obszaru ekranu głównego.
Aby usunąć skrót aplikacji:
Stuknij i przytrzymaj aplikację na ekranie głównym, a następnie przeciągnij ją do X Usuń na górze ekranu.
Widżety
Dodanie widżetów umożliwia szybkie sprawdzanie kalendarza, map, stanu naładowania baterii, itp.
Aby dodać widżet:
1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz Widżety.
2. Stuknij i przytrzymaj widżet na ekranie Widżety, a następnie przeciągnij go do pustego obszaru ekranu
głównego.
Aby usunąć skrót aplikacji:
Stuknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, a następnie przeciągnij go do X Usuń na górze ekranu.
UWAGA: Można także stuknąć
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran Wszystko aplikacje i Widżety.
35
Tapety
Aplikacje, ikony oraz inne elementy telefonu Zen można umieszczać na atrakcyjnych tapetach. W celu
zwiększenia czytelności i przejrzystości na tapetę można nałożyć półprzezroczysty odcień tła. Ekran można
także ożywić poprzez zastosowanie tapety animowanej.
Stuknij, aby zastosować odcień tła
Stuknij, aby wybrać odcień tła
Przesuń suwak, aby dostosować przezroczystość tapety
Stuknij, aby wybrać tapetę
36
Ustawianie tapety i odcienia tła
Aby ustawić tapetę i odcień tła:
1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz Tapety.
2. Wybierz lokalizację tapety: na ekranie głównym, na ekranie blokady lub na jednym i drugim. Jeśli nie
chcesz, aby na tapetę nałożony został odcień tła, przejdź do kroku 5.
3. Zaznacz pole wyboru Odcień tła, a następnie ustaw poziom przezroczystości.
4.Stuknij
, a następnie wybierz kolor.
5. Wybierz tapetę, a następnie stuknij Zastosuj.
UWAGI:
• Odcień tła można zastosować na ekranie głównym lub na ekranie głównym i ekranie blokady.
• Ustawienia tapety można także skonfigurować z
> Ustawienia > Wyświetlacz.
Ustawianie tapety animowanej
Aby ustawić tapetę animowaną:
1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego i wybierz Tapety.
2. Wybierz lokalizację tapety: na ekranie głównym lub na ekranie głównym i na ekranie blokady.
3. Wybierz tapetę animowaną, a następnie stuknij Zastosuj.
UWAGA: Ustawienia tapety można także skonfigurować z
> Ustawienia > Wyświetlacz.
37
Szybkie ustawienia
Panel Szybkie ustawienia umożliwia włączanie funkcji jednym stuknięciem oraz personalizowanie ZenFone.
Ta wyjątkowa funkcja telefonu Zen zapewnia także dostęp do powiadomień systemowych, które pomagają
śledzić najnowsze aktualizacje oraz zmiany ZenFone.
Panel Szybkie ustawienia można wyświetlić w dowolnym momencie, nawet podczas korzystania z aplikacji
ZenFone.
Wyświetlanie panelu Szybkie ustawienia
Przesuń palcem w dół od górnego, prawego rogu ekranu ZenFone.
Stuknij, aby otworzyć Ustawienia.
Stuknij, aby włączyć/wyłączyć funkcje w
panelu Szybkie ustawienia.
Stuknij, aby wyświetlić bieżący panel System
notifications Powiadomienia sys.
Przesuń w lewo lub w prawo, aby
ustawić jasność ekranu.
Stuknij te przyciski w celu włączenia
lub wyłączenia ich funkcji.
38
Elementy panelu Szybkie ustawienia
Panel Szybkie ustawienia zapewnia dostęp jednym stuknięciem palca do niektórych funkcji i programów
ZenFone.
Ustawienia dostępu
Stuknij
, aby uruchomić aplikację Ustawienia ZenFone.
Stuknij
, aby wyświetlić bieżącą listę funkcji, które można włączyć lub wyłączyć w
Przeglądanie listy
Szybkie ustawienia ASUS panelu powiadomień Szybkie ustawienia.
Wyświetlanie
powiadomień
systemowych
Stuknij
Powrót na ekran główny Stuknij
Szybkie ustawienia
Dostęp do ustawień
ekranu
Stuknij
, aby wyświetlić bieżące aktualizacje i zmiany wprowadzone w ZenFone.
na ekranie Powiadomienia systemowe, aby wrócić na ekran główny.
, aby uruchomić aplikację Wyświetlacz.
39
Korzystanie z panelu powiadomień Szybkie ustawienia
Panel powiadomień Szybkie ustawienia zapewnia dostęp jednym stuknięciem palca do niektórych funkcji
bezprzewodowych i ustawień ZenFone. Każda z tych funkcji jest reprezentowana poprzez przycisk.
UWAGA: Niebieski przycisk oznacza, że funkcja jest aktualnie włączona, a szary przycisk wskazuje wyłączenie
funkcji.
Dodawanie lub usuwanie przycisków
Aby dodać lub usunąć istniejące przyciski w panelu powiadomień Szybkie ustawienia ASUS:
1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij
.
2. Stuknij pole obok funkcji, która ma być dodana do panelu powiadomień Szybkie ustawienia ASUS lub
która ma być z niego usunięta.
UWAGA: Zaznaczone pole oznacza, że przycisk funkcji jest dostępny w panelu powiadomień Szybkie ustawienia
ASUS, a niezaznaczone pole oznacza brak dostępności przycisku.
3.Stuknij
40
, aby przejść do tyłu i obejrzeć bieżący panel powiadomień Szybkie ustawienia ASUS
Korzystanie z panelu Powiadomienia systemowe
W panelu Powiadomienia systemowe widoczne są informacje o najnowszych aktualizacjach oraz zmianach
systemowych wprowadzonych w ZenFone. Większość tych zmian dotyczy danych i systemu. Ekran
Powiadomienia systemowe jest intuicyjny, nawigacja po nim może być wykonywana w następujący sposób:
Stuknij tutaj, aby usunąć wszystkie
powiadomienia z listy.
Przesuń powiadomienie w lewo lub w
prawo, aby usunąć je z listy.
Stuknij powiadomienie, aby
wyświetlić szczegółowe informacje.
41
Ustawienia klawiatury ASUS
Za pomocą klawiatury dotykowej ZenFone można tworzyć wiadomości SMS, e-mail oraz wprowadzać hasła
logowania.
W celu uzyskania dostępu do ustawień klawiatury ASUS:
1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij
.
2. Przewiń w dół ekran Ustawienia, a następnie wybierz Język, klawiatura, głos.
3. Stuknij
obok ASUS keyboard settings (ustawień klawiatury ASUS).
4. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.
42
Wyszukiwanie głosowe
Aplikacja Wyszukiwanie głosowe umożliwia wprowadzanie poleceń głosowych obsługi ZenFone. Za pomocą
poleceń głosowych aplikacji Wyszukiwanie głosowe można wykonać następujące czynności:
•
Wyszukiwanie danych i informacji w trybie online lub w pamięci ZenFone
•
Uruchamianie aplikacji w ZenFone
•
Uzyskiwanie wskazówek dotyczących dotarcia do określonej lokalizacji
WAŻNE! Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest połączenie ZenFone z Internetem.
Uruchamianie aplikacji Wyszukiwanie głosowe
1.Stuknij
> Wyszukiwanie głosowe.
2. Gdy kolor ikony mikrofonu zmieni się na czerwony, wypowiedz polecenie głosowe.
UWAGA: Polecenia obsługi ZenFone należy wypowiadać wyraźnie i z użyciem krótkich wyrażeń. Pomocne jest
także rozpoczęcie polecenia od czasownika związanego z funkcją ZenFone, która ma zostać użyta.
43
Dostosowanie wyników wyszukiwania głosu z grupy Wyszukiwanie telefonu
W celu ustawienia parametrów dla wyników wyszukiwania głosowego, które zostały zebrane z konta Google i
danych ZenFone, należy wykonać następujące czynności:
1. Na ekranie głównym ZenFone, stuknij
2.Stuknij > Ustawienia.
44
> Wyszukiwanie głosowe.
3. Stuknij Phone search (Wyszukiwanie telefonu).
4. Zaznacz pole wyboru grup wyszukiwania, które mają być brane pod uwagę jako źródło, podczas
używania funkcji Voice Search (Wyszukiwanie głosowe).
45
Ekran blokady
Ekran blokady pojawia się domyślnie po włączeniu urządzenia i wznowieniu jego pracy z trybu uśpienia.
Z ekranu blokady można przejść do systemu Android® poprzez przesunięcie palcem po panelu ekranu
dotykowego.
Ekran blokady urządzenia można także dostosować pod kątem kontroli dostępu do mobilnych danych i
aplikacji.
Dostosowywanie ekranu blokady
W celu zmiany domyślnej opcji Przesunięcie palcem w ustawieniach ekranu blokady, należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyświetl panel Szybkie ustawienia, a następnie stuknij
.
2. Przewiń w dół ekran Ustawienia i wybierz Lock screen (Ekran blokowania).
3. Na następnym ekranie, stuknij Screen lock (Blokada ekranu).
4. Stuknij opcję blokady ekranu do zastosowania.
46
Podłączanie ZenFone do komputera
ZenFone można podłączyć do portu USB komputera w celu naładowania jego baterii lub przesłania plików
pomiędzy urządzeniami.
UWAGI:
• Całkowite naładowanie urządzenia przez port USB komputera może zająć więcej czasu.
• Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającego zasilania do ładowania ZenFone, należy go wówczas naładować
przez uziemione gniazdo zasilania.
Podłączanie do notebooka
47
Podłączanie do komputera stacjonarnego
Aby podłączyć ZenFone do komputera:
1. Podłącz złącze micro USB do ZenFone.
2. Podłącz złącze USB do portu USB komputera.
48
3
Styl połączenia
Zarządzanie kontaktami
Dodaj, importuj lub eksportuj kontakty z karty SIM lub z kont e-mail do ZenFone in a odwrót.
Dodawanie kontaktów
Aby dodać kontakty:
1. Stuknij aplikację Contacts (Kontakty), a następnie stuknij Create a new contact (Utwórz nowy
kontakt).
2. Na ekranie Kontakty, wybierz konto do zapisania kontaktu:
a.Urządzenie
b. Pamięć karty SIM (SIM1 lub SIM2)
c. Konto e-mail
UWAGA: W przypadku braku konta e-mail, stuknij Dodaj nowe konto w celu jego utworzenia.
3. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dodać i zapisać nowy kontakt.
50
Importowanie kontaktów
Zaimportuj kontakty ich odpowiednie dane ze źródła kontaktów do ZenFone, konta e-mail lub na kartę micro
SIM.
Aby zaimportować kontakty:
1. Stuknij aplikację Contacts (Kontakty), a następnie stuknij > Manage contacts (Zarządzaj
kontaktami).
2.Stuknij Import/export (Importuj/eksportuj), a następnie wybierz spośród następujących opcji importu:
a. Import z karty SIM 1/Import z karty SIM 2
b. Import z pamięci masowej
3.
Wybierz spośród następujących kont do zapisania kontaktu:
a. Konto e-mail
b.Urządzenie
c. Pamięć karty SIM (SIM1 lub SIM2)
4. Zaznacz, aby wybrać kontakty do importu, a po zakończeniu, stuknij Import (Importuj).
51
Eksportowanie kontaktów
Kontakty można eksportować do dowolnych kont pamięci, obsługiwanych w ZenFone.
1. Stuknij aplikację Contacts (Kontakty), a następnie stuknij > Manage contacts (Zarządzaj
kontaktami).
2.Stuknij Import/export (Importuj/eksportuj), a następnie wybierz spośród następujących opcji:
a. Eksport do karty SIM 1/Eksport do karty SIM 2
b. Eksport do pamięci
3. Stuknij, aby wybrać kontakty z następujących kont:
a. Wszystkie kontakty
b. Konto e-mail
c.Urządzenie
d. Pamięć karty SIM (SIM1 lub SIM2)
4. Zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować.
5. Po zakończeniu, stuknij Export (Eksportuj).
52
Wykonywanie i odbieranie rozmów
Wykonywanie połączenia
Telefon ZenFone oferuje wiele sposobów wykonywania połączenia. Połączenie z przyjaciółmi z zapisanej
listy kontaktów, bezpośredni wybór numeru telefonicznego, lub nawet wybranie numeru bez wprowadzania
klucza na zablokowanym ekranie.
Połączenie z aplikacji Kontakty
Użyj aplikacji Kontakty do wykonania połączenia z listy kontaktów.
W celu połączenia przez aplikację Kontakty:
1. Na ekranie głównym, stuknij aplikację Contacts (Kontakty), a następnie wyszukaj nazwę do połączenia.
UWAGA: Aby wyświetlić wszystkie kontakty ze wszystkich kont kontaktów, stuknij rozwijaną listę Contacts to
display (Kontakty do wyświetlenia), a następnie zaznacz wszystkie konta.
2. Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij numer.
3. Jeśli zainstalowane są dwie karty SIM, stuknij kartę SIM, z której ma być wykonane połączenie.
53
Wybieranie numeru telefonicznego
Użyj aplikacji Telefon, do bezpośredniego wyboru numeru telefonicznego.
W celu połączenia przez aplikację Telefon:
1. Na ekranie głównym, stuknij aplikację Phone (Telefon), a następnie stuknij przyciski numeryczne.
2. Wybierz spośród przycisków połączenia SIM1 lub SIM2, aby wybrać numer.
Przyciski połączenia
UWAGA: Etykiety przycisków połączenia mogą być różne, zależnie od ustawienia na kartach micro SIM. W celu
uzyskania dalszych informacji, sprawdź część Dual SIM feature (Funkcja dwóch kart SIM) tego podręcznika.
54
Odbieranie połączenia
Po nadejściu połączenia, ekran dotykowy telefonu ZenFone rozjaśnia się. Wyświetlacz połączeń
przychodzących także wygląda różnie, zależnie od stanu telefonu ZenFone.
Odpowiadanie na połączenie
Dostępne są dwa sposoby odpowiadania na połączenie, zależnie od stanu telefonu ZenFone:
•
Jeśli posiadane urządzenie jest aktywne, stuknij Answer (Odpowiedz). Aby odrzucić połączenie, stuknij
Decline (Odrzuć).
•
Jeśli urządzenie jest zablokowane, przeciągnij
połączenie.
do
, aby odpowiedzieć lub do
, aby odrzucić
UWAGA: Można także wysłać wiadomość o odrzuceniu połączenia. Przeciągnij w górę Reject with message
(Odrzuć z wiadomością), a następnie wybierz spośród wyświetlonych opcji, aby wysłać wiadomość.
55
Funkcja dwóch kart SIM
Funkcja dwóch kart SIM telefonu ZenFone, umożliwia zarządzanie ustawieniami zainstalowanych kart micro
SIM. Z tą funkcją, można włączyć/wyłączyć karty micro SIM, przypisać kartom SIM nazwy lub ustawić jedną z
nich jako sieć preferowaną.
Zmiana nazw kart micro SIM
Zmiana nazw kart micro SIM telefonu ZenFone, aby można je było łatwo identyfikować.
W celu zmiany nazw kart micro SIM, stuknij Nazwa SIM1: SIM1 lub Nazwa SIM2: SIM2, a następnie wprowadź
nazwy dla kart micro SIM.
UWAGA: Jeśli posiadane karty SIM mają różnych dostawców usługi telefonii komórkowej, zalecamy użycie nazw
tych dostawców dla nazw posiadanych kart SIM. Jeśli obydwie karty SIM mają tego samego dostawcę usługi
telefonii komórkowej, zalecamy użycie dla nazw kart SIM, numerów telefonu komórkowego.
56
Przypisanie domyślnej karty micro SIM
Przypisanie domyślnej karty micro SIM, jako preferowanej karty SIM dla połączeń głosowych i usług danych.
Karta SIM dla połączeń głosowych
Podczas wykonywania połączenia, telefon ZenFone automatycznie wykorzystuje do połączenia preferowaną
kartę micro SIM.
Aby przypisać kartę micro SIM dla połączeń głosowych, stuknij Voice call (Połączenie głosowe), a następnie
stuknij kartę SIM, która ma być używana.
WAŻNE! Funkcję ta można używać jedynie do wykonywania połączeń z listy kontaktów.
Karta SIM dla usługi danych
Aby przypisać kartę micro SIM dla usługi danych, stuknij Data service network (Sieć usługi danych), a
następnie wybierz z SIM1 lub SIM2.
57
Kopia zapasowa/przywracanie dzienników połączeń
W telefonie ZenFone zapisywane są dzienniki połączeń, umożliwiające śledzenie połączeń odebranych,
wykonanych lub nieodebranych. Zapisane dzienniki połączeń można także wysłać do posiadanego konta
pamięci online lub przez e-mail, z wykorzystaniem zainstalowanych w telefonie ZenFone aplikacji e-mail.
Tworzenie kopii zapasowej dziennika połączeń
Aby wykonać kopię zapasową dzienników połączeń:
1. Na ekranie głównym, stuknij aplikację Phone (Telefon) , a następnie stuknij
, aby ukryć klawiaturę.
2.Stuknij , a następnie stuknij Backup call log (Kopia zapasowa dziennika połączeń).
3.Stuknij Backup call log to device (Kopia zapasowa dziennika połączeń do urządzenia), aby zapisać
kopię zapasową dziennika połączeń w swoim telefonie ZenFone. Aby wysłać kopię zapasową dziennika
połączeń przez e-mail, stuknij Backup call log to device and send out (Kopia zapasowa dziennika
połączeń do urządzenia i wysłanie).
4. Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie stuknij OK. Po pomyślnym wykonaniu kopii
zapsowej, stuknij OK.
Przywracanie kopii zapasowych dziennika połączeń
Aby przywrócić kopie zapasowe dziennika połączeń:
1. From the Home screen, tap Phone then tap
to hide the keypad.
2.Stuknij , a następnie stuknij Restore call log (Przywróć dziennik połączeń).
3. Wybierz dziennik połączeń do odtworzenia, a następnie stuknij OK.
4. Po pomyślnym przywróceniu dziennika połączeń, stuknij OK.
5.Stuknij
58
, ab obejrzeć przywrócone dzienniki połączeń.
4
Wysyłanie wiadomości i nie tylko
Obsługa wiadomości
Obsługa wiadomości umożliwia wysyłanie, szybkie odpowiadanie, lub późniejsze odpowiadanie na ważne
wiadomości od kontaktów w dowolnej z zainstalowanych w urządzeniu kart SIM. Można także wysyłać przez
e-mail wątki wiadomości lub konwersacji innym, aby zachować je w formie pętli.
Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości
Aby rozpocząć wątek wiadomości:
1. Na ekranie Home screen (głównym), stuknij
, a następnie stuknij
2. W polu To (Do), wprowadź numer lub stuknij
, aby wybrać kontact z listy.
.
3. Rozpocznij tworzenie wiadomości w polu Type message (Wpisz wiadomość).
4. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z którego ma zostać wysłana wiadomość.
60
Konfiguracja opcji wiadomości
Wątek wiadomości lub konwersacji, można przekazać innym i ustawić alarm, aby można było odpowiedzieć na
ważne wiadomości w dogodnym czasie.
Aby przesłać dalej konwersację SMS:
1. Na ekranie Home screen (głównym), stuknij
.
2. Stuknij, aby wybrać obraz nadawcy, a następnie stuknij > Forward SMS conversation (Prześlij dalej
konwersację SMS).
3.Stuknij Select All (Wybierz wszystkie) lub dowolną wiadomość z wątku, a następnie stuknij Forward
(Prześlij dalej).
4. W polu To (Do), stuknij
, aby wybrać adres e-mail kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
5. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z którego ma zostać wysłana wiadomość. Konwersacja zostanie
przesłana dalej, jako wiadomość MMS (Usługa wiadomości multimedialnych).
UWAGI:
• Należy sprawdzić, że wykonana została subskrypcja MMS u dostawcy usługi telefonii komórkowej.
> Ustawienia
• Upewnij się, że w urządzeniu włączony jest dostęp do danych. Na ekranie głównym, stuknij
> More... (Więcej...) > Mobile networks (Sieci komórkowe), a następnie zaznacz Data enabled (Włączenie
dostępu do danych).
• Podczas konwersacji z innymi osobami mają zastosowanie opłaty za przesyłanie danych komórkowych i
wiadomości.
Aby ustawić wiadomość, jako zadanie odpowiedz później:
Po odebraniu ważnej wiadomości w niedogodnym na odpowiedź czasie, można ją dodać do listy zadań do
wykonania, aby odpowiedzieć na nią później.
1. Na ekranie wiadomości, stuknij .
2.Stuknij Reply later (Odpowiedz później). Wiadomość zostanie dodana do zadań Do It Later.
3. Gdy będzie można odpowiedzieć na wiadomość, przejdź do aplikacji Do It Later na liście All Apps
(Wszystkie aplikacje).
61
Aplikacja Omlet Chat
Omlet Chat to aplikacja do obsługi wiadomości w trybie online, która umożliwia czatowanie ze znajomymi,
wysyłanie wiadomości multimedialnych oraz zapisywanie danych na dowolnych kontach w chmurze w sposób
bezpieczny i z zachowaniem prywatności.
UWAGA: Aplikacja Omlet Chat może być dostępna wyłącznie w niektórych krajach.
Rejestracja w aplikacji Omlet Chat
Dostępne są dwa sposoby rejestracji w aplikacji Omlet Chat: za pomocą numeru telefonu komórkowego i
konta e-mail lub Facebook.
Rejestracja numeru telefonu komórkowego
Do aplikacji Omlet Chat można zalogować się za pomocą numeru telefonu komórkowego.
Aby zarejestrować swój numer telefonu komórkowego:
1.Stuknij
, a następnie stuknij aplikację Omlet Chat.
2. Na stronie rejestracji, wybierz kraj i wprowadź numer telefonu komórkowego, a następnie stuknij Next
(Dalej). Aplikacja Omlet Chat wyśle wiadomość tekstową z kodem PIN w celu kontynuowania rejestracji.
3. Wprowadź kod PIN, a następnie stuknij Dalej.
4. Wprowadź swoją nazwę, a następnie stuknij Get Started (Rozpocznij pracę).
5. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowała automatycznie znajomych z listy kontaktów, stuknij Okay! Let’s
do it! (Zróbmy to!) Aby dodać znajomych ręcznie, stuknij No thanks (Nie, dziękuję).
UWAGI:
• Jako wprowadzenie do aplikacji wyświetlonych zostanie kilka ekranów. Wykonaj instrukcje ekranowe, aż do
pojawienia się ekranu głównego aplikacji Omlet Chat.
• Do aplikacji Omlet Chat można dodawać tylko te kontakty, które mają zainstalowaną w swoich urządzeniach
aplikację Omlet Chat.
6.Stuknij START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT) na ekranie głównym aplikacji Omlet Chat, a następnie wybierz
kontakt, z którym chcesz czatować.
62
Rejestracja konta e-mail lub Facebook
Do aplikacji Omlet Chat można zalogować się za pomocą konta e-mail lub Facebook.
Aby zarejestrować konto e-mail lub Facebook:
1.Stuknij
, a następnie stuknij aplikację Omlet Chat.
2. Na stronie logowania stuknij Connect a different account here (Połącz tutaj z różnymi kontami), aby
wybrać konto Poczta lub Facebook, a następnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.
•
Po wybraniu opcji Poczta, wprowadź konto e-mail, a następnie stuknij Dalej. Aplikacja Omlet Chat
wyśle wiadomość z potwierdzeniem na konto e-mail.
•
Po wybraniu opcji Facebook aplikacja Omlet Chat wyświetli stronę logowania do konta w serwisie
Facebook.
3. Wprowadź swoją nazwę, a następnie stuknij Get Started (Rozpocznij pracę).
4. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowała automatycznie znajomych z listy kontaktów, stuknij Okay! Let’s
do it! (Zróbmy to!) Aby dodać znajomych ręcznie, stuknij No thanks (Nie, dziękuję).
UWAGI:
• Jako wprowadzenie do aplikacji wyświetlonych zostanie kilka ekranów. Wykonaj instrukcje ekranowe, aż do
pojawienia się ekranu głównego aplikacji Omlet Chat.
• Do aplikacji Omlet Chat można dodawać tylko te kontakty, które mają zainstalowaną w swoich urządzeniach
aplikację Omlet Chat.
5.Stuknij START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT) na ekranie głównym aplikacji Omlet Chat, a następnie wybierz
kontakt, z którym chcesz czatować.
63
Wysyłanie zaproszeń do aplikacji Omlet
Aby można było dodawać kontakty do aplikacji Omlet Chat, należy najpierw zaprosić znajomych do pobrania i
używania aplikacji Omlet Chat.
Aby wysłać zaproszenie aplikacji Omlet:
1.Stuknij Osoby w menu aplikacji Omlet Chat.
2. Na ekranie Add contacts (Dodaj kontakty) stuknij Invite a friend (Zaproś znajomych), a następnie
wybierz spośród następujących opcji:
•
Invite an Email or Phone number (Zaproś za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu).
Wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres e-mail znajomego, a następnie stuknij Go
(Przejdź).
•
Invite Facebook friends (Zaproś znajomych z serwisu Facebook). Stuknij, aby zalogować się na
konto Facebook.
•
Invite address book friends (Zaproś znajomych z książki adresowej). Stuknij, aby zaprosić
znajomych z listy kontaktów poczty e-mail.
3. Aplikacja Omlet Chat zbierze kontakty z twojego konta. Po wybraniu kontaktów, wykonaj instrukcje
ekranowe w celu dokończenia operacji.
64
•
W przypadku aplikacji Facebook zaznacz kontakty, a następnie stuknij Send (Wyślij).
•
W przypadku książki adresowej zaznacz kontakty, a następnie stuknij SEND INVITES (WYŚLIJ
ZAPROSZENIA).
Korzystanie z aplikacji Omlet Chat
Aplikacja umożliwia prowadzenie zabawnych, kreatywnych oraz interaktywnych konwersacji za pomocą
wiadomości tekstowych i multimedialnych.
Aby rozpocząć konwersację, stuknij Osoby w menu aplikacji Omlet Chat, a następnie stuknij nazwę kontaktu.
Wysyłanie wiadomości na czacie
Aby wysłać wiadomość na czacie, wpisz wiadomość w polu What’s up (Co słychać?), a następnie stuknij
.
Wysyłanie wiadomości głosowej
Aby wysłać wiadomość głosową, stuknij i przytrzymaj
zwolnij
podczas wypowiadania wiadomości, a następnie
w celu wysłania.
65
Wysyłanie wirtualnej nalepki
, a następnie wybierz dowolną z dostępnych wirtualnych nalepek.
Aby wysłać wirtualną nalepkę, stuknij
UWAGA: Więcej wirtualnych nalepek można pobrać ze sklepu z nalepkami. Aby pobrać wirtualne nalepki, stuknij
>
, a następnie stuknij
.
Wysyłanie wiadomości multimedialnych
W oknie wątku na czacie stuknij
, a następnie wybierz dowolną z poniższych ikon w celu wysłania
określonej wiadomości multimedialnej.
Stuknij, aby uruchomić aplikację Aparat i
wysłać wykonane zdjęcie.
Stuknij, aby wysłać zdjęcie z
ZenFone.
Stuknij i przytrzymaj
aplikację, a następnie stuknij
Pin it! (Przypnij!) w celu
dodania do listy aplikacji w
aplikacji Omlet Chat.
Stuknij, aby wysłać informacje
o bieżącym adresie z
fragmentem mapy.
Stuknij, aby utworzyć
nalepkę z zapisanego
zdjęcia.
Stuknij, aby edytować i
wysłać zdjęcie.
Stuknij, aby utworzyć i
wysłać rysunki lub szkice.
Stuknij, aby wyszukać
pliki GIF w Internecie i
wysłać plik GIF w wątku
wiadomości.
Przesuń ekran w górę, jak pokazano powyżej, aby przeglądać te ikony:
Stuknij, aby wysłać
ankietę/sondaż.
66
Stuknij, aby udostępnić obraz
w ograniczonym czasie.
Stuknij, aby wyszukać i wysłać klip wideo z serwisu YouTube™.
5
Dostęp do wiadomości e-mail
Poczta
Dodanie kont Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP umożliwia odbieranie, tworzenie oraz
przeglądanie wiadomości e-mail za pomocą urządzenia. Można także synchronizować kontakty poczty e-mail
z tych kont z ZenFone.
WAŻNE! Aby możliwe było dodawanie kont e-mail, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail dla dodanych
kont, konieczne jest połączenie telefonu z Internetem.
Konfiguracja konta e-mail
Aby ustawić konto pocztowe:
1. Na ekranie głównym stuknij Poczta, aby uruchomić aplikację Poczta.
2. Stuknij dostawcę poczty w celu konfiguracji.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie stuknij Dalej.
UWAGA: Zaczekaj, aż urządzenie sprawdzi automatycznie ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.
4.Skonfiguruj Ustawienia konta, takie jak częstotliwość sprawdzania skrzynki odebranych wiadomości,
dni synchronizacji lub powiadomienia o przychodzących wiadomościach email. Po wykonaniu, stuknij
polecenie Dalej.
5. Wprowadź nazwę konta, która będzie wyświetlana w wiadomościach wychodzących, a następnie stuknij
Dalej, aby zalogować się do skrzynki odbiorczej.
68
Dodawanie kont e-mail
W celu dodania innych kont e-mail:
1. Na ekranie głównym stuknij Poczta, aby uruchomić aplikację Poczta.
2.Stuknij > Ustawienia, a następnie dodaj konto e-mail.
3. Stuknij dostawcę poczty w celu konfiguracji.
4. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia konfigurowania nowego konta e-mail.
UWAGA: W celu zakończenia tego procesu konfiguracji można także sprawdzić kroki 3 do 5 z części Konfiguracja
konta e-mail tego podręcznika.
69
Gmail
Za pomocą aplikacji Gmail można utworzyć nowe konto Gmail lub zsynchronizować istniejące konto Gmail w
celu wysyłania, odbierania i przeglądania wiadomości e-mail z urządzenia.
Konfiguracja konta Gmail
1.Stuknij Google, a następnie Gmail.
2.Stuknij Istniejące i wprowadź istniejący Gmail i Hasło, a następnie stuknij
.
UWAGA:
• Stuknij Nowe, jeśli nie masz Konto Google.
• Podczas logowania należy zaczekać na połączenie urządzenia z serwerami Google w celu skonfigurowania
konta.
70
3. Używaj konta Google do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ustawień i danych. Stuknij ikonę
w celu zalogowania się na konto Gmail.
WAŻNE! Jeżeli poza Gmail dostępne są inne konta pocztowe, należy użyć Poczta, aby zaoszczędzić czas i uzyskać
jednocześnie dostęp do wszystkich kont pocztowych.
71
72
6
Uwiecznianie chwil
Uruchamianie aplikacji Aparat
Z aplikacji Aparat ZenFone można robić zdjęcia oraz nagrywać klipy wideo. Aplikację Aparat można otworzyć
jednym z podanych poniżej sposobów.
Z ekranu blokady
Przeciągnij w dół
, aż do uruchomienia aplikacji Aparat.
Używanie widżetu aparatu
Na ekranie blokady, przesuń w lewo, aby automatycznie uruchomić widżet aparatu, który automatycznie
otwiera aplikację Camera.
Na ekranie głównym
Stuknij Camera.
Za pomocą przycisku głośności
Gdy ZenFone znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij dwukrotnie przycisk głośności, aby wznowić działanie
urządzenia i od razu uruchomić aplikację Aparat.
UWAGA: Przed użyciem przycisku głośności w celu uruchomienia aplikacji Aparat włącz tę funkcję, przechodząc do
Ustawienia > Ekran blokowania i przesuń suwak Instant camera (Szybkie uruchamianie aparatu) na WŁ..
74
Pierwsze użycie aplikacji Aparat
Po uruchomieniu aplikacji Aparat po raz pierwszy, wyświetlone zostaną kolejno dwie funkcje, pomocne w
rozpoczęciu pracy: Przew. i Lokalizacje zdjęć.
Samouczek
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Aparat ZenFone wyświetlony zostanie ekran samouczka. Aby
kontynuować z tego ekranu, należy wykonać poniższe czynności.
1. Na ekranie Przew. stuknij Ignoruj, aby pominąć oglądanie lub Start, aby zapoznać się z podstawowym
samouczkiem dotyczącym obsługi aplikacji Aparat.
2. Niezależnie od tego, która z tych opcji zostanie wybrana, w dalszej kolejności wyświetlony zostanie ekran
Lokalizacje zdjęć.
75
Lokalizacje zdjęć
Po wyłączeniu ekranu Przew. wyświetlony zostanie ekran Lokalizacje zdjęć umożliwiający utworzenie
automatycznych znaczników lokalizacji dla zdjęć i klipów wideo. Aby kontynuować z tego ekranu, należy
wykonać poniższe czynności.
1. Na ekranie Lokalizacje zdjęć stuknij Nie, dziękuję, aby przejść na ekran aplikacji Aparat lub Tak, aby
skonfigurować znaczniki lokalizacji dla zarejestrowanych zdjęć i klipów wideo.
2. Przesuń suwak Lokalizacja na WŁ., aby włączyć funkcję znaczników lokalizacji.
3.Stuknij Zgadzam się na następnym ekranie, aby w pełni włączyć tę funkcję i przejść do ekranu aplikacji
Aparat.
76
Ekran główny aplikacji Aparat
Stuknięcie poniższych ikon umożliwia rozpoczęcie korzystania z aparatu oraz funkcji zdjęć i klipów wideo
dostępnych w ZenFone.
Przełączanie między aparatem
przednim i tylnym
Zmień ustawienia
lampy błyskowej*
Używanie zaawansowanych
ustawień aparatu
Powiększanie lub zmniejszanie
Nagrywanie wideo
Wykonywanie zdjęć
Użyj funkcję Turbo Burst
Wyświetlanie galerii
* wyłącznie w wybranych modelach
77
Ustawienia obrazu
Skonfigurowanie ustawień aparatu za pomocą poniższych czynności umożliwia dostosowanie wyglądu
wykonywanych zdjęć.
WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć.
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
>
2. Przewiń w dół i skonfiguruj dostępne opcje.
Obraz
Poniższe opcje umożliwiają konfigurację jakości obrazu.
78
.
Tryb wykonywania zdjęć
Ustawienie dla szybkości migawki trybu Samowyzwalacz lub zmiana szybkości Seria w tej opcji.
Ostrość i ekspozycja
Opcja ta umożliwia włączenie funkcji Dotykowa autom. ekspozycja lub Wykr. twarzy.
79
Ustawienia wideo
Skonfigurowanie ustawień aparatu za pomocą poniższych czynności umożliwia dostosowanie wyglądu
nagrywanego wideo.
WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć.
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
>
.
2. Przewiń w dół i skonfiguruj dostępne opcje.
Obraz
Opcje te umożliwiają konfigurację jakości wideo.
Focus & exposure
Opcja ta umożliwia włączenie funkcji Dotykowa autom. ekspozycja.
80
Zaawansowane funkcje aparatu
Zaawansowane funkcje aparatu ZenFone zapewniają nowe metody rejestrowania zdjęć i klipów wideo oraz
umożliwiają uwiecznianie wyjątkowych chwil w wyjątkowy sposób.
WAŻNE! Ustawienia należy zastosować przed wykonaniem zdjęć. Dostępne funkcje zależą od modelu.
Cofanie Wczasie
Po wybraniu funkcji Cofanie Wczasie migawka rozpoczyna rejestrowanie serii zdjęć na dwie sekundy przed
faktycznym naciśnięciem przycisku migawki. W efekcie uzyskuje się serię kolejnych zdjęć, z których można
wybrać to najlepsze w celu jego zapisania w aplikacji Galeria.
UWAGA: Funkcja Cofanie Wczasie może być używana tylko z tylnym aparatem.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Cofanie Wczasie
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
.
2.Stuknij
> Cofanie Wczasie.
3.Stuknij
lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć.
Korzystanie z podglądu funkcji Cofanie Wczasie
1. Po naciśnięciu migawki, na ekranie, w górnej części wykonywanego zdjęcia, pojawi się przeglądarka Time
Rewind. Obróć przycisk podglądu, aby obejrzeć wykonane zdjęcia.
UWAGA: W celu wyświetlenia sugerowanego najlepszego zdjęcia serii stuknij Best.
2. Wybierz zdjęcie, a następnie stuknij Wykonano, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Galeria.
81
HDR
Funkcja HDR (High-dynamic-range [szeroki zakres dynamiczny]) umożliwia wykonywanie bardziej
szczegółowych zdjęć ze scenami o słabym oświetleniu lub wysokim kontraście. Funkcja HDR jest zalecana
w przypadku fotografowania w jasno oświetlonych miejscach, ponieważ pomaga zrównoważyć kolory na
zdjęciu.
Wykonywanie zdjęć HDR
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
.
2.Stuknij
> HDR.
3.Stuknij
lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć HDR.
Panorama
Funkcja Panorama umożliwia rejestrowanie zdjęć pod różnymi kątami. Zdjęcia wykonane w perspektywie
szerokokątnej są za pomocą tej funkcji automatycznie ze sobą łączone.
Wykonywanie zdjęć panoramicznych
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
.
> Panorama.
3.Stuknij
lub naciśnij przycisk głośności, a następnie przesuń ZenFone w lewo lub w prawo w celu
nagrania scenerii.
UWAGA: Podczas przesuwania ZenFone w dolnej części ekranu wyświetlona zostanie seria miniatur rejestrowanej
sceny.
4. Po zakończeniu stuknij
82
.
Noc
Funkcja Noc ZenFone umożliwia wykonywanie prawidłowo naświetlonych zdjęć nawet w nocy lub przy
słabym oświetleniu.
UWAGA: Tuż przed i w trakcie wykonywania zdjęcia za pomocą ZenFone nie należy poruszać rękoma, aby uniknąć
rozmycia obrazu.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Night (Noc)
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
.
2.Stuknij
> Noc.
3.Stuknij
lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć z funkcją Noc.
83
Słabe światło
Rozwiązanie problemów ze światłem, podczas używania funkcji Low light (Slabe światło) telefonu ZenFone.
Funkcja ta optymalizuje wykonywanie serii zdjęć w ustawieniach słabego światła fotografii.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Low light (Słabe światło)
1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij
.
2.Stuknij
> Low light (Słabe światło).
3.Stuknij
lub przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć z funkcją Low light (Słabe światło).
Nagrywanie wideo z funkcją Low light (Słabe światło)
1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij
.
2.Stuknij
> Low light (Słabe światło).
3.Stuknij
lub przycisk głośności, aby rozpocząć nagrywanie wideo z funkcją Low light (Słabe światło).
84
Autoportret
Korzystanie z tylnego aparatu o dużej liczbie megapikseli nie wymaga naciskania przycisku migawki.
Dostępna w ZenFone funkcja wykrywania twarzy umożliwia ustawienie wykrycia maksymalnie czterech
twarzy za pomocą tylnego aparatu, a następnie automatyczne wykonanie autoportretu lub autoportretu
grupowego.
Wykonywanie autoportretów
1. Na ekranie aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
3.Stuknij
.
> Selfie.
, aby określić liczbę osób, które mają znaleźć się na zdjęciu.
4. Użyj tylnego aparatu do wykrycia twarzy i poczekaj, aż ZenFone zacznie emitować sygnał dźwiękowy
podczas odliczania czasu do wykonania zdjęcia.
5. Przeglądarka Time Rewind pojawia się na ekranie, w górnej części wykonanego zdjęcia. Obróć przycisk
podglądu, aby obejrzeć wykonane zdjęcia.
6. Wybierz zdjęcie, a następnie stuknij Wykonano, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Galeria.
85
Miniatura
Funkcja Miniatura umożliwia symulowanie efektu tilt-shift obiektywów DSLR. Za pomocą tej funkcji można
ustawiać ostrość na określonych obszarach fotografowanej sceny i dodawać efekt bokeh, który można
stosować na zdjęciach i klipach wideo zarejestrowanych za pomocą ZenFone.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Miniatura
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
> Miniatura.
3.Stuknij
lub
4.Stuknij
5.Stuknij
lub
.
, aby wybrać obszar ostrości.
, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmycie tła.
, aby wykonać zdjęcie z funkcją Miniatura.
Głębia pola
Funkcja Głębia pola, umożliwia wykonywanie zdjęć makro z miękkim tłem. Funkcja ta dopasowuje zdjęcia
zbliżeń, dla uzyskania precyzyjniejszych i bardziej dramatycznych rezultatów.
Wykonywanie zdjęć z głębią pola
1. From the Camera app screen, tap
2. Stuknij
3. Stuknij
86
.
> Depth of Field (Głębia pola).
lub przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć makro.
Usuw. inteligentne
Eliminacja niechcianych obiektów zaraz po wykonaniu zdjęcia, z użyciem funkcji Inteligentne usuwanie.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Usuw. inteligentne
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
.
> Usuw. inteligentne.
lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować
3.Stuknij
za pomocą funkcji Usuw. inteligentne.
4. Na kolejnym ekranie wyświetlone zostanie wykonane zdjęcie wraz ze wszystkimi możliwymi do usunięcia
obiektami.
5.Stuknij
, aby usunąć wykryte obiekty lub
, aby usunąć zdjęcie i wrócić do aplikacji Aparat.
Z uśmiechem
Funkcja Z uśmiechem umożliwia uwiecznienie doskonałego uśmiechu lub najzabawniejszego wyrazu twarzy,
dzięki możliwości wybrania odpowiedniego zdjęcia z serii wykonanych. Funkcja ta pozwala na wykonanie,
po naciśnięciu przycisku migawki, pięciu kolejnych zdjęć z automatycznym wykrywaniem twarzy w celu ich
późniejszego porównania.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Z uśmiechem
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
.
> Z uśmiechem.
lub naciśnij przycisk głośności, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować
3.Stuknij
za pomocą funkcji Z uśmiechem.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu wybrania najlepszego zdjęcia.
87
Upiększanie
Funkcja Upiększanie ZenFone zapewnia świetną zabawę podczas robienia zdjęć rodzinie i znajomym, a także
już po ich wykonaniu. Po włączeniu funkcja ta umożliwia upiększanie twarzy fotografowanych osób na żywo,
przed naciśnięciem przycisku migawki.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Upiększanie
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
.
> Upiększanie.
, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można edytować za pomocą funkcji Upiększanie.
3.Stuknij
Animacja GIF
Funkcja Animacja GIF umożliwia tworzenie obrazów GIF (Graphics Interchange Format) bezpośrednio z
aparatu ZenFone.
Wykonywanie zdjęć z funkcją Animacja GIF
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
3.Stuknij
88
.
> Animacja GIF.
, aby rozpocząć wykonywanie zdjęć, które można przekształcić w animację GIF.
Upływ czasu
Dostępna w ZenFone funkcja filmu poklatkowego umożliwia wykonywanie zdjęć do automatycznego
odtworzenia w trybie filmu poklatkowego. W efekcie wydarzenia zdają się przebiegać w przyspieszonym
tempie, ale w rzeczywistości zostały po prostu uwiecznione w znacznych odstępach czasu.
Nagrywanie filmów poklatkowych
1. Na ekranie głównym aplikacji Aparat stuknij
2.Stuknij
3. Stuknij
.
> Upływ czasu.
, aby rozpocząć rejestrowanie filmu poklatkowego.
89
Party Link
Włączenie funkcji Party Link umożliwia udostępnianie zdjęć w czasie rzeczywistym osobom z utworzonej
grupy lub grupy istniejącej, do której dołączono. Dzięki tej funkcji telefonu Zen można wysyłać dopiero co
wykonane zdjęcia znajomym, a także otrzymywać zdjęcia od nich nawet bez połączenia internetowego.
WAŻNE! Funkcja ta działa tylko z innymi urządzeniami z funkcją Party Link.
Udostępnianie zdjęć
Aby udostępnić wykonane zdjęcia prosto z aparatu telefonu ZenFone lub odebrać zdjęcia z innych urządzeń z
obsługą funkcji Party Link:
1. Uruchom aplikację Aparat, a następnie stuknij
2.Stuknij
90
> OK.
.
3. (opcjonalnie) Na ekranie głównym funkcji Party Link skonfiguruj następujące elementy:
Stuknij tę pozycję, aby utworzyć nową nazwę
grupy dla ZenFone.
Stuknij tę pozycję, aby chronić dostęp do
grupy hasłem.
4.Stuknij Create a group (Utwórz grupę) lub Join a group (Przyłącz grupę) > Scan (Skanuj), aby
rozpocząć udostępnianie zdjęć wykonanych telefonem ZenFone lub odbieranie zdjęć z innych urządzeń z
obsługą funkcji Party Link.
WAŻNE! W przypadku utworzenia grupy chronionej hasłem należy udostępnić hasło określonym odbiorcom, aby
umożliwić im odbieranie zdjęć. Aby przyłączyć się do grupy zabezpieczonej hasłem, aby kontynuować zapytaj
właściciela o hasło.
91
92
7
Galeria
Korzystanie z aplikacji Galeria
Przy użyciu aplikacji Galeria można przeglądać obrazy i odtwarzać klipy wideo na ekranie ZenFone. Aplikacja
ta umożliwia także edycję, udostępnianie oraz usuwanie obrazów i plików wideo zapisanych w pamięci
ZenFone. Obrazy dostępne w aplikacji Galeria można wyświetlać w postaci pokazu slajdów, ale można także
stuknąć poszczególne pozycje w celu wyświetlenia wybranego obrazu lub pliku wideo.
Aby włączyć aplikację Galeria, stuknij
Ekran główny
94
> Galeria.
Wyświetlanie plików z innych lokalizacji źródłowych
Domyślnie aplikacja Galeria wyświetla wszystkie pliki ZenFone zgodnie z folderami ich albumów.
Aby wyświetlić pliki z innych lokalizacji dostępnych dla ZenFone:
1. Na ekranie głównym stuknij
.
2. Stuknij dowolną z poniższych lokalizacji źródłowych, aby wyświetlić znajdujące się w niej pliki.
WAŻNE! Do wyświetlania zdjęć i klipów wideo dostępnych w obszarach Zdj. w chmurze oraz Zdj. znajomych
konieczne jest połączenie internetowe.
95
Udostępnianie plików galerii
Aby udostępnić pliki galerii:
1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki do udostępnienia.
2. Po otwarciu folderu stuknij
, aby uaktywnić wybieranie plików.
3. Stuknij pliki do udostępnienia. U góry zaznaczonych obrazów pojawi się znacznik wyboru.
4.Stuknij
, a następnie wybierz z listy lokalizację udostępnienia obrazów.
Usuwanie plików z galerii
Aby usunąć pliki z galerii:
1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki do usunięcia.
2. Po otwarciu folderu stuknij
, aby uaktywnić wybieranie plików.
3. Stuknij pliki do usunięcia. U góry zaznaczonych obrazów pojawi się znacznik wyboru.
4.Stuknij
96
.
Edycja obrazu
Aplikacja Galeria zawiera własne narzędzia edycji obrazów, za pomocą których można ulepszać obrazy
zapisane w pamięci ZenFone.
W celu dokonania edycji obrazu:
1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w którym znajdują się pliki.
2. Po otwarciu folderu stuknij obraz do edycji.
3. Po otwarciu obrazu stuknij go ponownie, aby wyświetlić funkcje.
4.Stuknij
, aby otworzyć pasek narzędzi edycji obrazów.
5. Stuknij dowolną z ikon na pasku narzędzi edycji, aby zastosować zmiany na obrazie.
Powiększanie/zmniejszanie miniatur lub obrazu
Na ekranie aplikacji Galeria lub na wybranym obrazie rozsuń palce na ekranie dotykowym w celu powiększenia
obrazu. Aby zmniejszyć, zsuń palce na ekranie dotykowym.
97
98
8
Pracuj ciężko, baw się lepiej
SuperNote
Dzięki aplikacji SuperNote sporządzanie notatek stanie się przyjemną i twórczą czynnością, zapewniającą
synchronizację z danymi mobilnymi.
Ta intuicyjna aplikacja umożliwia tworzenie notatek pogrupowanych w notatniki poprzez pisanie lub
rysowanie bezpośrednio na ekranie dotykowym. Do sporządzanych notatek można ponadto dodawać pliki
multimedialne z innych aplikacji, a po ich utworzeniu udostępniać je w sieciach społecznościowych lub na
kontach pamięci w chmurze.
Stuknij, aby wybrać tryb wprowadzania danych
Stuknij, aby cofnąć zmianę
Stuknij, aby ponownie wprowadzić zmianę
Stuknij, aby skonfigurować ustawienia notatnika
100
Zrozumienie ikon
W zależności od wybranego trybu wprowadzania danych, poniższe ikony pojawiają się podczas tworzenia
notatek w aplikacji SuperNote.
Wybierz ten tryb wprowadzania, aby tworzyć notatki za pomocą klawiatury ekranowej.
Wybierz ten tryb pisania, aby szkicować lub pisać notatki pismem odręcznym.
Wybierz ten tryb rysowania, aby tworzyć rysunki lub odręczne napisy.
W trybie rysowania stuknij tę ikonę, aby wybrać narzędzie do rysowania oraz rozmiar i kolor kreski.
W trybie rysowania stuknij tę ikonę, aby wymazać niepotrzebne fragmenty notatki.
Stuknij tę ikonę, aby zarejestrować zdjęcie lub klip wideo, nagrać dźwięk, dodać do notatki sygnaturę
czasową itp.
Stuknij tę ikonę, aby dodać nową stronę notatnika.
101
Tworzenie nowego notatnika
Aby utworzyć nowe pliki za pomocą aplikacji SuperNote, sprawdź następujące czynności:
1.Stuknij
> SuperNote.
2. Stuknij pozycję Dodaj nowy notatnik.
3. Nazwij plik i wybierz rozmiar strony Dla urządzenia lub Dla telefonu.
4. Wybierz szablon i rozpocznij tworzenie notatek.
Udostępnianie notatnika w chmurze
Notatnik można udostępnić w chmurze, wykonując następujące czynności:
1. Na ekranie głównym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj notatnik, który chcesz udostępnić.
2. W pomocniczym oknie stuknij Włącz synchronizację chmury.
3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło konta w usłudze ASUS WebStorage, aby zsynchronizować
notatnik z chmurą.
4. Po pomyślnym zsynchronizowaniu notatnika z chmurą u góry udostępnionego notatnika pojawi się ikona
chmury.
Udostępnianie notatki w chmurze
Oprócz notatników na koncie pamięci w chmurze można także udostępniać poszczególne notatki z aplikacji
SuperNote. Aby to zrobić:
1. Otwórz notatnik zawierający notatkę, którą chcesz udostępnić.
2. Stuknij i przytrzymaj notatkę do udostępnienia.
102
3. W pomocniczym oknie stuknij Udostępnij, a następnie wybierz format pliku notatki do udostępnienia.
4. Na kolejnym ekranie wybierz konto pamięci w chmurze, gdzie ma być udostępniona notatka.
5. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia udostępniania wybranej notatki.
Kalendarz
Aplikacja Kalendarz umożliwia monitorowanie ważnych wydarzeń za pomocą ZenFone. Oprócz tworzenia
wydarzeń można także dodawać notatki, ustawiać przypomnienia lub powiadomienia z odliczaniem czasu,
aby nie zapomnieć o tych ważnych chwilach, które mają się wydarzyć.
Tworzenie wydarzenia za pomocą ZenFone
1.Stuknij
> Kalendarz.
2.Stuknij Nowe wydarzenie, aby rozpocząć tworzenie nowego wydarzenia.
3. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowadź wszystkie niezbędne szczegóły wydarzenia.
4. Po zakończeniu stuknij
, aby zapisać i wyjść.
103
Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz
Oprócz tworzenia wydarzeń po zalogowaniu się do ZenFone, aplikacja Kalendarz umożliwia także tworzenie
wydarzeń, które zostaną automatycznie zsynchronizowane z kontami online. Najpierw należy jednak dodać te
konta do aplikacji Kalendarz, wykonując poniższe czynności:
1. Uruchom aplikację Kalendarz.
2.Stuknij > Konta.
3. Stuknij konto, które chcesz dodać.
4. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dokończyć dodawanie nowego konta do aplikacji Kalendarz.
Tworzenie wydarzenia z poziomu konta
Po dodaniu kont online, które mają być synchronizowane z aplikacją Kalendarz, można utworzyć w ZenFone
powiadomienia dla tych kont online, wykonując poniższe czynności:
UWAGA: Aby można było wykonać poniższe czynności, konto online musi być już dodane do aplikacji Kalendarz.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz w wersji elektronicznej
tego podręcznika.
1.Stuknij
> Kalendarz.
2.Stuknij Nowe wydarzenie, aby rozpocząć tworzenie nowego wydarzenia.
3. Na ekranie NNowe wydarzenie stuknij Mój kalendarz, aby wyświetlić wszystkie konta zsynchronizowane
aktualnie z aplikacją Kalendarz.
4. Stuknij konto, dla którego chcesz utworzyć nowe wydarzenie.
5. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowadź wszystkie niezbędne szczegóły wydarzenia.
104
What’s Next
Dzięki tej aplikacji nie przegapisz żadnego istotnego wydarzenia, żadnej okazji do zabawy na słońcu ani
wiadomości lub wiadomości e-mail od ważnych osób. Umożliwia ona konfigurację wydarzeń w kalendarzu,
ulubionych kontaktów i grup VIP, a także ustawień aktualizacji prognozy pogody w celu uzyskiwania alertów i
powiadomień o kolejnych wydarzeniach. Alerty aplikacji Co dalejwyświetlane są na ekranie blokady, w panelu
powiadomień systemowych i w widżecie lub aplikacji What’s Next.
W przypadku używania aplikacji Co dalejpo raz pierwszy konieczne jest skonfigurowanie konta kalendarza
lub skorzystanie z aplikacji Kalendarz ZenFone.
UWAGI:
• W celu otrzymywania alertów o nieodebranych połączeniach albo nieprzeczytanych wiadomościach lub
wiadomościach e-mail od ważnych osób należy najpierw skonfigurować ulubione kontakty i grupy VIP.
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia wydarzeń w kalendarzu można znaleźć w części Kalendarz.
• Informacje na temat uzyskiwania aktualizacji prognozy pogody można znaleźć w części Pogoda.
105
Do It Later (Do zrobienia później)
Dzięki tej aplikacji można mieć kontrolę nawet nad najbardziej błahymi sprawami w życiu. Nawet w przypadku
bardzo napiętego grafika można odpowiadać na wiadomości e-mail, wiadomości SMS, połączenia, a także
czytać wiadomości w trybie online w dogodnym dla siebie czasie.
Nieprzeczytane wiadomości lub wiadomości e-mail, interesujące strony internetowe i nieodebrane połączenia
można oznaczyć jako elementy Reply Later (Odpowiedz później), Przeczytaj później lub Call Later
(Zadzwoń później). Oznaczone elementy zostaną dodane do zadań aplikacji Do It Later (Do zrobienia
później), aby można było zająć się nimi w dogodnym dla siebie czasie.
UWAGI:
• Do popularnych aplikacji innych firm, które obsługują aplikację Do It Later (Do zrobienia później) należą
Mapy Google, Google Chrome, Google Play, YouTube i iMDb.
• Nie wszystkie aplikacje mogą udostępniać i dodawać zadania do aplikacji Do It Later (Do zrobienia później).
106
Uzyskiwanie dostępu do zadań do wykonania lub ich tworzenie
W przypadku wcześniejszego oznaczenia wiadomości lub wiadomości e-mail jako Reply Later (Odpowiedz
później), połączenia jako Call Later (Zadzwoń później) lub strony internetowej jako Read Later (Przeczytaj
później), można wrócić do tych ważnych wiadomości/wiadomości e-mail/połączeń/stron internetowych w
aplikacji Do It Later (Do zrobienia później).
Aby uzyskać dostęp do zadań do wykonania:
1. Na ekranie głównym stuknij
aplikacje.
, a następnie Do It Later (Do zrobienia później) na ekranie Wszystko
2. Wybierz zadanie, którym chcesz się zająć.
Aby utworzyć nowe zadanie do wykonania:
Na ekranie aplikacji Do It Later (Do zrobienia później) stuknij
, a następnie utwórz zadanie do wykonania.
107
Pogoda
Aplikacja Pogoda umożliwia uzyskiwanie aktualizacji prognozy pogody w czasie rzeczywistym bezpośrednio
na ekranie ZenFone. Za pomocą aplikacji Pogoda można także sprawdzać szczegółowe informacje o pogodzie
w innych miejscach na świecie.
Uruchamianie aplikacji
Pogoda
UWAGA: Aby uzyskać aktualizacje prognozy pogody, w oparciu o bieżącą lokalizację, włącz Wi-Fi i sieć komórkową
wewnątrz pomieszczeń; i włącz GPS na zewnątrz pomieszczeń.
108
Ekran główny aplikacji Pogoda
Stuknij tutaj, aby
skonfigurować ustawienia
aplikacji Pogoda.
Stuknij tutaj, aby wyszukać
informacje o pogodzie z
innych miast.
Przesuń w dół, aby
wyświetlić inne
informacje o pogodzie.
109
Zegar
Aplikacja Zegar umożliwia dostosowywanie ustawień strefy czasowej ZenFone, ustawianie alarmów, a także
używanie ZenFone jako stopera.
Uruchamianie aplikacji Zegar
Aplikację Zegar można uruchomić poprzez użycie następujących sposobów:
110
•
Stuknij wyświetlacz zegara cyfrowego na ekranie głównym ZenFone.
•
Stuknij
> Zegar.
Zegar światowy
Stuknij
, aby uzyskać dostęp do ustawień zegara światowego ZenFone.
Stuknij ten element, aby uzyskać
dostęp do ustawień funkcji zegara
światowego.
Stuknij ten element, aby ustawić
zegar na tryb nocny.
Stuknij tutaj, aby wyświetlić listę miast
oznaczonych na zegarze światowym.
Stuknij tutaj, aby dodać nowe miasto
do zaznaczenia na mapie zegara
światowego.
Aby używać zegar światowy:
1. Na stronie zegara światowego, stuknij
, a następnie zaznacz Automatic home clock (Automatyczny
zegar domowy) i stuknij Home time zone (Strefa czasowa domu), aby wybrać strefę czasową domu.
2. Przejdź z powrotem na stronę zegara światowego i stuknij
aby dodać zegar światowy.
111
Budzik
Stuknij
, aby uzyskać dostęp do ustawień zegara światowego ZenFone.
Stuknij tutaj, aby uzyskać dostęp do
ustawień funkcji budzika.
Stuknij tutaj, aby usunąć wszystkie
wcześniej ustawione alarmy.
Stuknij tutaj, aby ustawić godzinę
nowego alarmu.
112
Stoper
Stuknij
, aby używać ZenFone jako stopera.
Stuknij ten przycisk, aby
uaktywnić funkcję stopera.
113
Timer
W ZenFone można ustawić kilka timerów. W tym celu należy wykonać poniższe czynności:
Ustawianie timera
1.Stuknij
, aby uzyskać dostęp do funkcji timera ZenFone.
klawiatura numeryczna
2. Wprowadź czas docelowy za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie stuknij Start, aby uaktywnić
timer.
114
Dodawanie lub usuwanie ustawień timera
Funkcja ta umożliwia także dodawanie nowych ustawień timera lub usuwanie istniejących, już nie
potrzebnych. W celu wykonania tych opcji, należy sprawdzić następujące czynności:
1.Stuknij
, aby uzyskać dostęp do funkcji timera ZenFone.
2. W przypadku wcześniejszego utworzenia ustawienia timera, będzie on widoczny na ekranie głównym
funkcji Timer. Za pomocą ikon na ekranie głównym funkcji Timer można usunąć lub dodać nowe
ustawienia timera.
Stuknij tutaj, aby
utworzyć nowe
ustawienie timera.
Stuknij tutaj, aby usunąć
wcześniejsze ustawienie
timera.
115
Menedżer plików
Aplikacja Menedżer plików, umożliwia łatwe wyszukiwanie danych oraz zarządzanie danymi pamięci
wewnętrznej ZenFone i podłączonych zewnętrznych urządzeń pamięci.
Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej
W celu dostępu do wewnętrznej pamięci urządzenia:
1.Stuknij
> Menedżer plików.
2.Stuknij
> Wewnętrzna pamięć masowa, aby wyświetlić zawartość ZenFone, a następnie stuknij
pozycję w celu jej wybrania.
116
Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci
W celu uzyskania dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci:
1. Włóż kartę microSD do ZenFone.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy przejść do części Instalacja karty pamięci w tym
podręczniku użytkownika.
2.Stuknij
> Menedżer plików.
3.Stuknij
> SD card (Karta SD), aby przeglądać zawartość swojej karty microSD.
117
Uzyskiwanie dostępu do pamięci w chmurze
WAŻNE! W celu wyświetlenia plików z Pamięci w chmurze należy włączyć sieć Wi-Fi w ZenFone.
Aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na kontach pamięci w chmurze:
1.Stuknij
2.Stuknij
118
> Menedżer plików.
, a następnie stuknij lokalizację pamięci w chmurze w Pamięć w chmurze.
9
Internet
Przeglądarka
Wyraźny i intuicyjny interfejs Zen przeglądarki ułatwia przeglądanie treści internetowych, dzięki dużej
szybkości ładowania stron i silnikowi opartemu na przeglądarce Chrome. Umożliwia on także udostępnianie
treści internetowych, wysyłanie ich w wiadomości e-mail oraz oznaczanie do przeczytania w późniejszym
czasie.
Przejdź na stronę, którą chcesz udostępnić, a następnie stuknij .
• Aby udostępnij stronę, stuknij Udostępnij stronę, a następnie wybierz konto lub aplikację jako lokalizację
udostępnienia strony.
• Aby oznaczyć stronę do przeczytania w późniejszym czasie, stuknij Przeczytaj później. Strona zostanie
dodana jako zadanie do wykonania w aplikacji Do It Later.
UWAGI:
• Należy upewnić się, że ZenFone jest połączony z siecią Wi-Fi lub z siecią komórkową.
• W przypadku połączenia z siecią komórkową mogą obowiązywać opłaty w zależności od planu taryfowego.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w części Łączenie z siecią Wi-Fi.
• Dostęp do zadań do wykonania można uzyskać za pomocą aplikacji Do It Later, na ekranie Wszystko
aplikacje.
120
10
Zabawa i rozrywka
Korzystanie z zestawu słuchawkowego
Korzystanie z zestawu słuchawkowego zapewnia swobodę wykonywania innych czynności podczas
prowadzenia rozmów telefonicznych, a także możliwość słuchania ulubionej muzyki.
Podłączanie do gniazda audio
Włóż złącze typu jack 2,5 mm zestawu słuchawkowego do portu audio urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
• Do gniazda audio typu jack nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów.
• Do gniazda audio typu jack nie należy wkładać kabla z wyjściem zasilania elektrycznego.
• Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
UWAGI:
• Zdecydowanie zalecamy używanie wyłącznie kompatybilnych słuchawek lub słuchawek dostarczonych z
urządzeniem.
• Odłączenie złącza audio typu jack podczas słuchania muzyki spowoduje automatyczne wstrzymanie
odtwarzania muzyki.
122
• Odłączenie złącza audio typu jack podczas oglądania filmu spowoduje automatyczne wstrzymanie odtwarzania
wideo.
Aplikacja Kreator audio
Aplikacja Kreator audio umożliwia dostosowanie trybów dźwiękowych ZenFone w celu uzyskania
wyraźniejszego dźwięku wyjściowego dopasowanego do rzeczywistych warunków użytkowania.
Korzystanie z aplikacji Kreator audio
W celu korzystania z aplikacji Kreator audio:
1.Stuknij
> Kreator audio.
2. W oknie aplikacji Kreator audio stuknij tryb dźwięku, który chcesz uaktywnić, a następnie stuknij
Wykonano, aby zapisać i wyjść.
123
Gry Play
Dzięki aplikacji Gry Play można grać w najnowsze gry online oraz udostępniać je na kontach serwisów
społecznościowych. Można także przyłączyć się do gier dla wielu graczy oraz sprawdzać najlepsze wyniki na
tablicach wyników.
WAŻNE! Aby skorzystać ze wszystkich funkcji aplikacji Gry Play, należy zalogować się na konto Google.
Korzystanie z aplikacji Gry Play
Aby skorzystać z aplikacji Gry Play:
1.Stuknij
> Gry Play.
2. Stuknij opcję, której chcesz użyć.
Stuknij, aby wyświetlić omówienie aktywności w grach. Wyświetlone
zostaną także informacje o aktywności w grach kontaktów z Google+.
Stuknij, aby wyświetlić informacje o aktywności w grach według następujących
opcji: WSZYSTKIE MOJE GRY, OSTATNIE GRY, ZAINSTALOWANE.
Stuknij, aby zobaczyć wszystkie gry, na których grał użytkownik z
użyciem konta Google+.
Stuknij, aby wyświetlić wszystkich znajomych z Google, którzy także grają
w gry przez sklep Play. Można ich przeglądać według następujących opcji:
WSZYSCY, AKTYWNI GRACZE, MOŻESZ ZNAĆ.
Stuknij, aby przeglądać gry według następujących kategorii: FEATURED
(POLECANE), POPULAR (POPULARNE), POPULAR MULTIPLAYER (POPULARNE
DLA WIELU GRACZY).
Stuknij, aby uruchomić kategorię Gry w sklepie Play.
124
Muzyka
Aplikacja Muzyka zapewnia dostęp do kolekcji muzyki w ZenFone. Za pomocą aplikacji Muzyka można
odtwarzać pliki muzyczne zapisane w pamięci wewnętrznej lub z zewnętrznego urządzenia pamięci.
Uruchamianie aplikacji Muzyka
Aby włączyć aplikację Muzyka stuknij
> Muzyka.
Odtwarzanie piosenek
Domyślnie w aplikacji Muzyka, odtwarzane są wszystkie piosenki zapisane w pamięci wewnętrznej ZenFone.
Odtwarzanie piosenki można rozpocząć poprzez jej stuknięcie.
Odtwarzanie piosenek z karty SD
Aby odtworzyć zapisane piosenki z karty SD:
1. Upewnij się, że karta SD została włożona do ZenFone.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instalacji karty SD należy sprawdzić część dotyczącą
wkładania karty microSD w wersji elektronicznej tego podręcznika.
2. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij
.
3. W obszarze Moje urządzenie stuknij Muzyka, aby przeglądać pliki muzyczne zapisane na karcie SD.
125
Odtwarzanie piosenek z chmury
WAŻNE! W celu wyświetlenia plików z Muzyka w chmurze należy włączyć sieć Wi-Fi w ZenFone.
ZenFone obsługuje aktualnie pliki muzyczne zapisane na następujących kontach pamięci w chmurze:
•
ASUS Webstorage
•
Dropbox
•
OneDrive
•
Drive
Dodawanie konta pamięci w chmurze
Aby odtwarzać piosenki zapisane na dowolnym koncie pamięci w chmurze:
1. Na ekranie głównym aplikacji Muzyka stuknij
.
2. W obszarze Muzyka w chmurze wybierz Dod. usł. Wchmurze.
3. Wybierz usługę pamięci w chmurze, której pliki muzyczne chcesz odtworzyć.
4. Wykonaj kolejne instrukcje w celu zalogowania się na konto pamięci w chmurze.
Odtwarzanie piosenek z konta pamięci w chmurze
1. Uruchom aplikację Muzyka, a następnie stuknij
.
2. W obszarze Muzyka w chmurze wybierz usługę pamięci w chmurze, której piosenki chcesz odtworzyć.
126
Radio FM
Słuchanie ulubionych lokalnych stacji radiowych z wykorzystaniem telefonu ZenFone.
Aby użyć tę funkcję:
1. Podłącz dostarczone słuchawki do telefonu ZenFone.
2.Stuknij
> FM Radio (Radio FM).
Ekran główny Radio FM
Stuknij ten element, aby
przełączyć pomiędzy trybem
słuchawek lub głośnika.
Stuknij ten element,
aby włączyć Radio FM.
Stuknij ten element, aby
wybrać pasmo częstotliwości
z listy Ulubione lub Radio.
Stuknij jeden z tych
przycisków, aby dodać
bieżącą częstotliwość do
listy Ulubione.
Stuknij jeden z tych
przycisków, aby wyszukać
stacje radiowe.
127
Rejestrator dźwięku
Aplikacja Rejestrator dźwięku umożliwia nagrywanie plików audio za pomocą ZenFone.
Uruchamianie aplikacji Rejestrator dźwięku
Aby włączyć aplikację Rejestrator dźwięku, stuknij
> Rejestrator dźwięku.
Ekran główny aplikacji Rejestrator dźwięku
Stuknij tutaj, aby dostosować ustawienia
aplikacji Rejestrator dźwięku.
Stuknij tutaj, aby rozpocząć nagrywanie
dźwięku.
Stuknij tutaj, aby wyświetlić listę zapisanych
plików nagrań dźwięku.
128
11
Czynności obsługowe
telefonu Zen
Aktualizowanie urządzenia
ZenFone należy na bieżąco uaktualniać, stosując najnowsze aktualizacje systemu Android, aplikacji oraz
funkcji.
Aktualizowanie systemu
Aby zaktualizować ZenFone:
1.Stuknij
, a następnie Ustawienia.
2. Przesuń w dół ekran Ustawienia, aby wyświetlić inne elementy, a następnie stuknij Informacje.
3.Stuknij Aktualizacja systemu, a następnie Sprawdź aktualizację.
UWAGA: Informacje o czasie ostatniej aktualizacji systemu ZenFone można sprawdzić w Ostatnie sprawdzenie
aktualizacji: w oknie Aktualizacja systemu.
Pamięć masowa
Dane, aplikacje oraz pliki można zapisywać w ZenFone (pamięć wewnętrzna), w pamięci zewnętrznej lub
online. Do przesyłania plików do pamięci online oraz ich pobierania konieczne jest połączenie internetowe.
Aby skopiować pliki z komputera na ZenFone lub w odwrotnym kierunku, należy skorzystać z dołączonego
kabla USB.
130
Kopia i kasowanie danych
Za pomocą ZenFone można utworzyć kopię zapasową danych, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach
firmy Google. Aby to zrobić:
1.Stuknij
, a następnie Ustawienia > Kopia i kasowanie danych .
2. W oknie Kopia i kasowanie danych dostępne są funkcje:
•
Utwórz kopię zapasową: Funkcja ta umożliwia utworzenie kopii zapasowej danych, haseł Wi-Fi i
innych ustawień na serwerach firmy Google.
•
Konto kopii zapasowej: Umożliwia powiązanie konta podczas zapisywania kopii zapasowej.
•
Autoprzywracanie: Funkcja ta ułatwia przywrócenie ustawień i danych z kopii zapasowej w
przypadku ponownej instalacji aplikacji.
•
Ustawienia fabryczne: Usunięcie wszystkich danych w telefonie.
131
Zabezpieczanie ZenFone
Dzięki funkcjom zabezpieczeń ZenFone można zapobiec nieautoryzowanym połączeniom lub dostępowi do
informacji.
Odblokowywanie ekranu
Zablokowany ekran można uaktywnić za pomocą dostępnych w ZenFone opcji bezpiecznego odblokowania.
Aby wybrać sposób odblokowania ekranu ZenFone:
1. Stuknij
, a następnie Ustawienia > Ekran blokowania.
2.Stuknij Blokada ekranu, a następnie wybierz opcję odblokowywania ZenFone.
UWAGI:
• Więcej informacji zawiera część Opcje odblokowywania ekranu.
• Aby wyłączyć ustawioną opcję odblokowywania ekranu, stuknij Brak na ekranie Choose screen lock (Wybierz
blokadę ekranu).
132
Opcje odblokowania ekranu
Wybierz jedną z podanych opcji blokowania ZenFone.
•
Przesunięcie palcem: Przesuń palcem w dowolnym kierunku, aby odblokować ZenFone.
133
•
Rozpoznanie twarzy: Skieruj twarz na czarne okno ekranu blokady, aby odblokować ZenFone.
WAŻNE!
• Funkcja Rozpoznanie twarzy jest mniej bezpieczna niż wzorzec, kod PIN lub hasło.
• Osoba podobna do użytkownika, także może odblokować ZenFone.
• Dane używane do identyfikacji twarzy użytkownika są przechowywane w ZenFone.
W celu ustawienia funkcji Rozpoznanie twarzy:
1. Na ekranie Wybierz blokadę ekranu stuknij Rozpoznanie twarzy.
2. Przeczytaj warunki korzystania z funkcji Rozpoznanie twarzy, a następnie stuknij Konfiguruj.
3. Przeczytaj instrukcje konfiguracji funkcji Rozpoznanie twarzy, a następnie stuknij Kontynuuj.
4. Ustaw ZenFone na poziomie oczu i wyrównaj twarz z konturem ekranu w celu jej zarejestrowania.
UWAGA: Zielony kropkowany kontur oznacza wykrycie twarzy użytkownika przez ZenFone w procesie rejestracji
obrazu.
134
5. Po zarejestrowaniu twarzy, stuknij Kontynuuj.
6. Jeśli twarz nie zostanie rozpoznana przez funkcję Rozpoznanie twarzy, wyświetlony zostanie monit
o wybranie innej opcji odblokowania ZenFone. Wybierz opcję Wzór, aby odblokowywać ZenFone
za pomocą wzorca lub opcję Kod PIN w celu odblokowywania poprzez wprowadzenie kodu PIN, a
następnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.
WAŻNE! Kod PIN lub wzorzec utworzony do odblokowania urządzenia należy zapamiętać.
7. Po zakończeniu ustawiania funkcji Rozpoznanie twarzy, stuknij OK.
135
•
Wzór: Przesuń palcem pomiędzy kolejnymi punktami, aby utworzyć wzorzec.
WAŻNE! Utworzony wzorzec musi się składać z co najmniej czterech punktów. Wzorzec utworzony do
odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.
136
•
Kod PIN: Wprowadź co najmniej cztery cyfry, aby ustawić kod PIN.
WAŻNE! Kod PIN utworzony do odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.
137
•
Hasło: Wprowadź co najmniej cztery znaki, aby utworzyć hasło.
WAŻNE! Hasło utworzone do odblokowywania urządzenia należy zapamiętać.
138
Konfiguracja innych funkcji zabezpieczeń ekranu
Oprócz trybu blokady ekranu w oknie Zabezpieczenie ekranu można także wprowadzić następujące
ustawienia:
•
Szybki dostęp: Przesuń przełącznik funkcji Szybki dostęp na WŁ., aby uruchamiać aplikacje z ekranu
blokady.
•
Widżet Co dalej: Przesuń przełącznik funkcji Widżet Co dalej na WŁ., aby widżet ten był widoczny na
ekranie blokady.
•
Natychmiastowe uruchomienie aparatu: Przesuń przełącznik Natychmiastowe uruchomienie aparatu
na ON (Włącz), aby uruchomić aplikację Camera, nawet jeśli telefon ZenFone znajduje się w trybie
bezczynności, poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku głośności
•
Informacje o właścicielu: Stuknij tutaj, aby edytować i wprowadzić informacje, które mają być widoczne
nawet po zablokowaniu ekranu.
UWAGA: Włączenie funkcji Quick access (Szybki dostęp), umożliwia uruchomienie aplikacji na zablokowanym
ekranie.
139
Ustawienie identyfikacji telefonu ZenFone
Poznanie danych identyfikacyjnych posiadanego telefonu ZenFone, takich jak numer seryjny, numer IMEI
(Międzynarodowa identyfikacja urządzenia komórkowego), lub numer modelu.
Jest to ważne, na wypadek zgubienia telefonu ZenFone, można się skontaktować ze swoim operatorem
komórkowym i dostarczyć informacje do czarnej listy nieautoryzowanego używania telefonu ZenFone.
Aby wyświetlić dane identyfikacyjne telefonu ZenFone:
1.Stuknij All Apps (Wszystkie aplikacje), a następnie stuknij Ustawienia.
2. Na ekranie Ustawienia, przesuń w dół, aby wyświetlić inne elementy, a następnie stuknij About
(Informacje). Na ekranie Informacje o urządzeniu, wyświetlany jest stan, informacje prawne, numer
modelu, wersja systemu operacyjnego, sprzęt i informacje o oprogramowaniu telefonu ZenFone.
3. Aby zobaczyć numer seryjny, numer kontaktu SIM i IMEI telefonu ZenFone, stuknij Status (Stan).
140
12
Łączenie telefonu Zen
Wi-Fi
Technologia Wi-Fi ZenFone zapewnia łączność bezprzewodową ze światem. ZenFone umożliwia
bezprzewodowe aktualizowanie kont w serwisach społecznościowych, przeglądanie treści internetowych, a
także wymianę danych i wiadomości.
Włączanie Wi-Fi
Aby włączyć Wi-Fi:
1.Stuknij
na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację Ustawienia.
2. Przesuń przełącznik Wi-Fi w prawo w celu włączenia Wi-Fi.
UWAGA:Wi-Fi można także włączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu
Szybkie ustawienia można znaleźć w części Szybkie ustawienia.
Łączenie z siecią Wi-Fi
Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:
1. Na ekranie Ustawienia stuknij Wi-Fi, aby wyświetlić wszystkie wykryte sieci Wi-Fi.
2. Stuknij nazwę sieci w celu nawiązania połączenia. W przypadku sieci zabezpieczonej może zostać
wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych poświadczeń zabezpieczeń.
UWAGI:
• ZenFone automatycznie łączy się ponownie z siecią, z którą uprzednio nawiązano połączenie.
• Wyłączenie funkcji Wi-Fi umożliwia oszczędzanie energii baterii.
142
Wyłączanie Wi-Fi
Aby wyłączyć Wi-Fi:
1.Stuknij
na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację Ustawienia.
2. Przesuń przełącznik Wi-Fi w lewo w celu wyłączenia Wi-Fi.
UWAGA: Wi-Fi można także wyłączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu
Szybkie ustawienia można znaleźć w części Szybkie ustawienia.
Bluetooth®
Za pomocą funkcji Bluetooth ZenFone można wysyłać lub odbierać pliki oraz pliki multimediów
strumieniowych do/z innych urządzeń inteligentnych znajdujących się w niedużej odległości. Funkcja
Bluetooth umożliwia udostępnianie plików multimedialnych urządzeniom inteligentnym znajomych,
wysyłanie danych do drukowania za pomocą drukarek Bluetooth, a także odtwarzanie plików muzycznych
przez głośniki Bluetooth.
Włączanie Bluetooth®
Aby włączyć Bluetooth:
1.Stuknij
na ekranie głównym, a następnie stuknij aplikację Ustawienia.
2. Przesuń przełącznik Bluetooth w prawo w celu włączenia Bluetooth.
UWAGA: Bluetooth można także włączyć na ekranie Szybkie ustawienia. Informacje na temat wyświetlania ekranu
Szybkie ustawienia można znaleźć w części Szybkie ustawienia.
143
Parowanie ZenFone z urządzeniem Bluetooth®
Aby w pełni skorzystać z funkcji Bluetooth ZenFone, należy najpierw wykonać parowanie z urządzeniem
Bluetooth. Parowanie z urządzeniem Bluetooth zostanie automatycznie zapisane w ZenFone.
W celu wykonania parowania ZenFone z urządzeniem Bluetooth:
1. Na ekranie Ustawienia stuknij Bluetooth, aby wyświetlić wszystkie dostępne urządzenia.
WAŻNE!
• Jeżeli urządzenia do wykonania parowania nie ma na liście, należy sprawdzić, czy jego funkcja Bluetooth została
włączona i czy urządzenie jest wykrywalne.
• Informacje na temat włączania Bluetooth i ustawiania wykrywania urządzenia można znaleźć w dołączonym do
niego podręczniku użytkownika.
2.Stuknij SZUKAJ URZĄDZEN, aby wyszukać więcej urządzeń Bluetooth.
3. Stuknij znajdujące się na liście dostępnych urządzeń urządzenie Bluetooth do wykonania parowania.
Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokończenia parowania.
UWAGA: Wyłączenie funkcji Bluetooth pozwala na oszczędzanie energii baterii.
Usuwanie parowania ZenFone z urządzeniem Bluetooth®
W celu usunięcia parowania ZenFone z urządzeniem Bluetooth:
1. Na ekranie Ustawienia stuknij Bluetooth, aby wyświetlić wszystkie dostępne i sparowane urządzenia.
2. Na liście sparowanych urządzeń stuknij
usunąć, a następnie stuknij Rozłącz parę.
144
przy urządzeniu Bluetooth, z którym parowanie chcesz
Miracast™
Poprzez użycie technologii Miracast, można wykonać duplikat ekranu telefonu ZenFone na wyświetlacz z
obsługą Miracast. W ten sposób zewnętrzny wyświetlacz działa jak drugi monitor lub drugi ekran telefonu
ZenFone.
Uruchamianie Miracast
Dostępne są dwa sposoby rozpoczęcia używania Miracast z telefonu ZenFone:
Z opcji Szybkie ustawienia
1. Skonfiguruj wyświetlacz z obsługą Miracast, który ma być używany z
telefonem ZenFone.
2. Uruchom Szybkie ustawienia w telefonie ZenFone.
3. Po wyświetleniu panelu powiadamiania, stuknij Miracast.
4. Przesuń opcję Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz
bezprzewodowy (Miracast)) na ON (Włącz).
5. Sprawdź SSID pokazany na wyświetlaczu z obsługą Miracast i wybierz ten
sam SSID w telefonie ZenFone, aby rozpocząć parowanie.
6. Po wykonaniu połączenia, wyświetlacz z obsługą Miracast pokaże tę samą
zawartość, która jest aktualnie pokazywana w telefonie ZenFone.
Z opcji Ustawienia
1.Suknij
> Ustawienia.
2. W opcji Display (Wyświetlacz), wybierz Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz bezprzewodowy
(Miracast)).
3. Ustaw opcję Wireless display (Miracast) (Wyświetlacz bezprzewodowy (Miracast)) na ON (Włącz).
4. Sprawdź SSID pokazany na wyświetlaczu z obsługą Miracast i wybierz ten sam SSID w telefonie ZenFone,
aby rozpocząć parowanie.
5. Po wykonaniu połączenia, wyświetlacz z obsługą Miracast pokaże tę samą zawartość, która jest aktualnie
pokazywana w telefonie ZenFone.
145
Share Link
Udostępnianie i odbieranie plików, aplikacji lub treści multimedialnych z urządzeń przenośnych Android,
używających aplikacji Share Link (dla urządzeń przenośnych ASUS) lub aplikacji Shareit (dla innych
urządzeń przenośnych), przez połączenie Wi-Fi. Z tą aplikacją, można wysyłać lub odbierać pliki o wielkości
przekraczającej 100 MB i w tym samym czasie udostępniać i odbierać wiele plików. Aplikacja Share Link wysyła
i odbiera pliki szybciej niż podczas używania Bluetooth.
Udostępnianie plików
Aby udostępnić pliki:
1. Na ekranie głównym, stuknij
, a następnie stuknij Share Link.
2.Stuknij Send file (Wyślij plik), a następnie wybierz spośród wyświetlonych na ekranie opcji.
146
3. Stuknij pliki, które mają zostać wysłane, a następnie stuknij Done (Gotowe).
4. Po wykryciu przez telefon ZenFone innych urządzeń, stuknij urządzenie któremu mają być udostępniane
pliki.
Odbieranie plików
Aby odbierać pliki:
1. Na ekranie głównym, stuknij
, a następnie stuknij Share Link.
2.Stuknij Odbierz plik, aby odebrać pliki od nadawcy.
147
Chmura
Poprzez konto w chmurze, takie jak ASUS WebStorage, Drive, OneDrive oraz Dropbox, można utworzyć kopię
zapasową danych, synchronizować pliki pomiędzy różnymi urządzeniami, a także udostępniać pliki w sposób
bezpieczny i z zachowaniem prywatności.
Usługa ASUS WebStorage
Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w usłudze ASUS WebStorage można uzyskać do 5 GB bezpłatnej pamięci
w chmurze. Konto w usłudze ASUS WebStorage umożliwia automatyczne przesyłanie nowo wykonanych zdjęć
w celu ich błyskawicznego udostępnienia, synchronizowanie plików między różnymi urządzeniami, a także
udostępnianie plików.
UWAGA: Aby korzystać z funkcji automatycznego przesyłania, włącz funkcję Instant Upload (Błyskawiczne
przesyłanie) w Ustawienia > Instant Upload (Błyskawiczne przesyłanie) w usłudze ASUS WebStorage.
148
13
Podstawowe informacje
o aplikacjach
Przełączanie aplikacji
Tablet Zen umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy kilkoma ostatnio uruchomionymi aplikacjami.
Stuknij
, aby wyświetlić ostatnio uruchomione aplikacje.
• Stuknij aplikację w celu jej wyświetlenia.
• Aby usunąć aplikację, przesuń ją w lewo lub w prawo.
Blokowanie aplikacji
Aplikacje można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła składającego się z 4 12 cyfr.
Aby zablokować aplikacje:
1. Na ekranie Wszystko aplikacje stuknij > Zablokuj.
2. Wprowadź hasło składające się z 4–12 cyfr, a następnie stuknij OK.
Aby zmienić hasło zablokowanych aplikacji:
1. Na ekranie Wszystko aplikacje stuknij > Ustawienia blokady aplikacji. Wprowadź hasło po
pojawieniu się monitu.
2.Stuknij Zmień hasło, a następnie wprowadź stare i nowe hasło.
150
Odinstalowanie/Wyłączanie aplikacji
Aby odinstalować/wyłączyć aplikacje:
1. Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), stuknij > Uninstall/Disable (Odinstaluj/Wyłącz).
2. Stuknij aplikację, która ma zostać odinstalowana/wyłączona i wykonaj instrukcje ekranowe w celu
dokończenia.
151
Pobieranie aplikacji
Do pamięci ZenFone można pobierać wiele różnych aplikacji i gier ze sklepu Play. Niektóre aplikacje i gry są
bezpłatne, za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub z wykorzystaniem innych form płatności.
W celu pobrania aplikacji:
1.Stuknij Sklep Play na ekranie głównym.
2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zalogować się do istniejącego konta Gmail. Przy braku konta Gmail
należy je najpierw utworzyć.
3. Po pomyślnym zalogowaniu można rozpocząć pobieranie aplikacji ze sklepu Play.
152
14
Dodatkowe elementy telefonu Zen
Funkcja oszczędzania energii
Wykorzystanie energii ZenFone można zmaksymalizować i rozszerzyć nawet wtedy, gdy znajduje się on w
stanie bezczynności lub gdy jest połączony z siecią. Można odpowiednio dostosować ustawienia zasilania dla
często wykonywanych czynności, takich jak czytanie wiadomości e-mail lub oglądanie filmów.
Konfiguracja aplikacji Funkcja oszczędzania energii
Opcje inteligentnego oszczędzania energii umożliwiają zmaksymalizowanie, zoptymalizowanie lub
dostosowanie zasilania ZenFone.
W celu konfiguracji aplikacji Funkcja oszczędzania energii:
1. Na ekranie Wszystko aplikacje stuknij Funkcja oszczędzania energii.
2. Przesuń przełącznik pozycji Smart saving (Inteligentne oszczędzanie energii) na WŁ..
154
3. Wybierz jeden z następujących trybów:
•• Tryb bardzo oszczędny: Zapewnia rozłączenie połączenia sieciowego, gdy ZenFone znajduje się w
stanie bezczynności w celu zmaksymalizowania czasu pracy baterii.
•• Tryb zoptymalizowany: Zapewnia wydłużenie czasu pracy baterii, gdy ZenFone jest połączony z
siecią.
•• Tryb dostosowany: Umożliwia konfigurację ustawień zasilania dla często wykonywanych
czynności.
Dostosowywanie aplikacji Funkcja oszczędzania energii
Można ustawić poziom jasności dla często wykonywanych czynności, takich jak czytanie wiadomości e-mail
lub książek, oglądanie filmów, przeglądanie witryn internetowych lub słuchanie muzyki. Można także ustawić
funkcję oszczędzania energii dla niektórych aplikacji lub uaktywnić automatyczne rozłączanie połączenia z
siecią po przejściu ZenFone do trybu uśpienia.
W celu dostosowania aplikacji Funkcja oszczędzania energii:
1. Na ekranie Power Saver (Oszczędzanie energii), zaznacz Customized mode (Tryb dostosowany), a
następnie stuknij
.
2. Zaznacz aktywność, a następnie ustaw procentowy poziom jasności.
3. Aby włączyć automatyczne rozłączanie połączenia z siecią, zaznacz opcję i inne aplikacje
wykorzystające powiadamianie push. Połączenie ZenFone z siecią będzie rozłączane automatycznie w
stanie bezczynności i przywracane po wznowieniu działania urządzenia.
155
Tryb Rękawiczki
Po ekranie dotykowym telefonu ZenFone, można nawigować nawet z założonymi rękawiczkami.
Aby włączyć tryb Rękawiczki
1. Na ekranie głównym, stuknij
ASUS).
> Ustawienia > ASUS customized settings (Dostosowane ustawienia
2.Zaznacz Glove mode (Tryb Rękawiczki).
156
ASUS Splendid
Aplikacja ASUS Splendid umożliwia łatwe dostosowywanie ustawień ekranu.
Stuknij w celu przełączenia
pomiędzy kartami
Przesuń, aby włączyć/
wyłączyć Tryb żywych
kolorów
Przesuń, aby dostosować
temperaturę kolorów
Stuknij, aby przywrócić
domyślne ustawienia
fabryczne
Stuknij, aby zresetować, do
ostatnio wykonanych zmian
W celu korzystania z aplikacji ASUS Splendid:
1.Stuknij
> Splendid.
2. Dostosuj temperaturę kolorów i kontrast ekranu na karcie Temperatura i Ulepszenie.
3.Stuknij Wykonano, aby zastosować zmiany.
157
158
Załączniki
Załączniki
Uwagi
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE
To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na
oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane wymaganiami ochrony zdrowia.
Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem noszenia przy ciele i stwierdzono jego zgodność z wymogami
ICNIRP oraz standardem europejskim EN 62209-2 w zakresie używania z dedykowanymi akcesoriami.
Współczynnik SAR został zmierzony przy zachowaniu odległości 1,5 cm między urządzeniem a ciałem w
przypadku transmisji na najwyższym zatwierdzonym poziomie mocy wyjściowej we wszystkich pasmach
częstotliwości tego urządzenia. Korzystanie z innych akcesoriów zawierających elementy metalowe może nie
zapewniać zgodności z wymogami ICNIRP w zakresie ekspozycji.
Ostrzeżenie dotyczące oznaczenia CE
Oznaczenie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth
Urządzenie to spełnia wymagania Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich
zgodności.
Najwyższe wartości współczynnika CE SAR tego urządzenia to:
• 0.752 W/Kg (ciało/GSM 900)
• 0.769 W/Kg (głowa/GSM 900)
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne
jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub
H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
160
Recykling/usługi zwrotu ASUS
Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych
standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań,
umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących.
Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej
WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego obudowa ZenFone została
pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).
Uwagi firmy ASUS dotyczące rozwiązań ekologicznych
ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych
dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika
umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w
tablecie firmy ASUS lub na stronie pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com/.
161
Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych na rynek USA/Kanada. W
produktach dostępnych na rynkach USA/Kanada można używać wyłącznie kanałów 1–11. Wybór innych
kanałów jest niemożliwy.
Deklaracja zgodności z EC
Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod
adresem http://support.asus.com.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.
À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur
peut endommager l’oreille de l’utilisateur.
Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie zostało poddane testom
zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w standardach EN 50332-1:2000 i EN
50332-2:2003.
162
Nazwa modelu: ASUS_T00Q
Producent:
Adres, miasto
Autoryzowany przedstawiciel w Europie
Adres, miasto
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
163
INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać,
przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez
wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH
JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY
LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH,
PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami
autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez
naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ
ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ
ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM
PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody,
właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy
roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste
szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności
prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za
szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy
ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA
DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB
NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
SERWIS I POMOC TECHNICZNA
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
164
Download PDF