3-048-734-44 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Instrukcja obsługi
Informacja na temat kodu strefy
Kod strefy użytkowania nabytego przez Państwa
odtwarzacza CD umieszczony jest na opakowaniu w lewej
części naklejki z kodem kreskowym.
Szczegóły dotyczące wyposażenia załączonego do tego
odtwarzacza znajdą Państwo w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”.
D-FJ75TR
 2000 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie
zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, fakich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy o
stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
2
Spis treści
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków ................ 4
Odtwarzanie płyty CD
1. Podłączanie odtwarzacza CD .......... 6
2. Wkładanie płyty CD .......................... 6
3. Odtwarzanie płyty CD ...................... 7
Opcje odtwarzania
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(tryb Repeat play) ........................... 10
Odtwarzanie pojedynczego utworu
(tryb Single play) ............................. 10
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (tryb Shuffle play) .............. 10
Odtwarzanie utworów w kolejności
określonej przez użytkownika
(tryb PGM) ...................................... 11
Dostępne funkcje
Funkcja G-PROTECTION ................... 17
Wzmacnianie basów
(funkcja SOUND) ............................ 17
Ochrona słuchu (funkcja AVLS) .......... 18
Zablokowanie przycisków
(funkcja HOLD) ............................... 18
Wyłączanie sygnału dźwiękowego .... 19
Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego ............................ 20
Korzystanie z odtwarzacza w
samochodzie .................................. 21
Podłączanie źródła zasilania
Korzystanie z baterii ładowalnych ..... 22
Korzystanie z baterii suchych ............ 24
Uwagi dotyczące źródła zasilania ...... 24
Korzystanie z radia
Słuchanie audycji radiowych ............. 12
Automatyczne programowanie stacji
radiowych ....................................... 14
Ręczne programowanie stacji
radiowych ....................................... 15
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych ....................................... 16
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ............................. 25
Konserwacja ...................................... 25
Usuwanie usterek .............................. 26
Dane techniczne ................................ 28
Wyposażenie (standardowe/
opcjonalne) ..................................... 30
3
Wiadomości wstępne
Rozmieszczenie przycisków
Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o sprawdzenie ich na stronach
podanych w nawiasach.
Odtwarzacz CD (widok z przodu)
1 Wyświetlacz
(strony 8, 10, 11, 17, 18)
2 Przycisk REPEAT/ENTER
(strony 9 - 11)
3 Przycisk PLAY
MODE
(strony 9 - 11)
4 Przyciski
./>
(AMS/
Przeszukiwać)
(strony 7, 10,
11)
5 Przełącznik
HOLD
(strona 18)
6 Przełącznik
OPEN
(strona 6)
7 Przycisk x (stop)/
CHG (Ładowanie)
(strony 7, 19, 22)
Odtwarzacz CD (widok wnętrza)
qf Przełącznik GPROTECTION
(strona 17)
8 Przycisk SOUND
(strona 17)
9 Przycisk u
(Rozpocząć/
Przerwać)
(strony 7, 8, 11)
q; Gniazdo DC IN
4.5 V (gniazdo
zasilania
zewnętrznego)
(strony 6, 22)
qa Gniazdo LINE
OUT (OPTICAL)
(strona 20)
qs Gniazdo i/
REMOTE
(strona 6)
qd Przyciski
VOLUME +/–
(strona 7)
Odtwarzacz CD (widok z tyłu)
qg Przełącznik
AVLS
(strona 18)
qh Kieszeń baterii
(strona 22)
4
Pilot z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i wbudowanym tunerem
cyfrowym
Wiadomości wstępne
w; Przycisk RADIO ON/
BAND•FM MODE
(strony 12 - 16)
qj Wyświetlacz
(strony 8, 12 - 16)
wa Przełącznik
HOLD
(strona 18)
qk Przycisk x (stop)/RADIO
OFF (wyłączanie radia)
(strony 7, 12, 19)
ws Przyciski VOL
(głośność) +/–
(strona 7)
ql Suwak “jog”
u•MODE:
CD: odtwarzanie/przerwanie (pauza) (strony 7, 11)
Radio: wybór metody strojenia (strony 14, 15)
./>•F–/F+:
CD: AMS/Przeszukiwanie (strony 7, 10, 11)
Radio: strojenie, wybór zaprogramowanego numeru
(strony 12, 15, 16)
Sterowanie urządzeniem następuje poprzez naciskanie
lub przesuwanie tego suwaka.
wd Klamra (tył)
Uwaga
Należy korzystać tylko z dostarczonego pilota
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym. Nie wolno
korzystać z pilotów będących częścią
wyposażenia innych odtwarzaczy CD.
5
Odtwarzanie płyty CD
Jako źródło zasilania mogą zostać użyte także baterie ładowalne, baterie suche oraz
akumulator samochodowy.
1.
Podłączanie odtwarzacza CD
do gniazda prądu
zmiennego
1 Podłączyć zasilacz prądu zmiennego.
2 Podłączyć słuchawki/słuchaweczki.
Dotyczy modeli z pilotem z
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym
• Podłącz wtyk słuchawek/
minisłuchawek do pilota z
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym.
• Podłącz dokładnie słuchawki/
minisłuchawki do pilota z
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym.
Luźne połączenie może być
przyczyną szumów podczas
odtwarzania.
Zasilacz
prądu
zmiennego
Przycisk u
do
gniazda
DC IN
4.5 V
do i/
REMOTE
2.
Wkładanie płyty CD
1 Przesunąć przełącznik OPEN i
otworzyć pokrywę urządzenia.
Przełącznik
OPEN
6
Słuchawki
lub
słuchaweczki
2 Umieścić płytę CD na talerzu i
zamknąć osłonę.
Stroną z nadrukiem
skierowaną ku górze
3.
Odtwarzanie płyty CD
Nacisnąć
przycisk u.
Odtwarzanie płyty CD
Przesuń suwak “jog”
w kierunku u.
Ustawić głośność,
naciskając przyciski
VOL + lub –.
Ustawić głośność,
naciskając przyciski
VOLUME + lub –.
Aby
Rozpocząć/Przerwać odtwarzanie (Pauza)
Przerwać odtwarzanie (Stop)
Znaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu (AMS*1)
Znaleźć początki poprzednich utworów (AMS)
Znaleźć początek następnego utworu (AMS)
Znaleźć początki kolejnych utworów (AMS)
Przewinąć wstecz
Przewinąć do przodu
Nacisnąć
u
x/CHG*2
.jednokrotnie szybko*2
.wielokrotnie*2
> jednokrotnie szybko*2
> wielokrotnie*2
Przytrzymać .*2
Przytrzymać >*2
*1 Funkcja Automatic Music Sensor (Automatyczny czujnik dźwięku)
*2 Czynności tych można dokonywać podczas odtwarzania płyty oraz podczas pauzy w
odtwarzaniu.
Z odtwarzacza CD można korzystać, używając przycisków samego urządzenia lub
pilota z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i wbudowanym tunerem cyfrowym, tak jak
to pokazano w tabeli powyżej.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
7
Wyświetlanie
• Jeśli po zmianie płyty CD lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza
naciśnięty zostanie przycisk u, na około 2 sekundy pojawia się całkowita liczba
utworów znajdujących się na płycie CD.
• Podczas odtwarzania pojawia się numer utworu i czas, który upłynął od początku
bieżącego utworu.
• W przerwach między utworami wyświetlany jest czas pozostały do rozpoczęcia
następnego utworu, oznaczony symbolem “–”.
• Podczas pauzy w odtwarzaniu, na wyświetlaczu miga oznaczenie czasu, który
upłynął od początku odtwarzania.
Jeśli poziom głośności nie wzrasta
Czy przełącznik AVLS ustawiony jest w pozycji “LIMIT”? Ustaw przełącznik AVLS w
pozycji “NORM”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy zapoznać się z
rozdziałem “Ochrona słuchu (funkcja AVLS)”.
Odtwarzanie rozpoczyna się w punkcie, w którym zostało przerwane
Odtwarzacz CD potrafi ustalić punkt, w którym odtwarzanie zostało przerwane i
wznowić je w tym samym miejscu (funkcja wznawiania). W tym odtwarzaczu CD nie ma
przycisku włączającego/wyłączającego funkcję wznawiania.
Wyjmowanie płyty CD
Naciskając oś obrotową znajdującą się na środku talerza, zdjąć płytę.
8
Opcje odtwarzania
Przyciski PLAY MODE i REPEAT/ENTER pozwalają na wybór różnych sposobów
odtwarzania.
Przycisk PLAY MODE
Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę trybu odtwarzania.
“Brak wskazania”
(Odtwarzanie standardowe)
Przycisk REPEAT/ENTER
“SHUF”
(Odtwarzanie utworów w
kolejności losowej)
“PGM”
(Odtwarzanie utworów w
kolejności określonej przez
użytkownika)
REPEAT
Powtarzanie odtwarzania zgodnie ze
sposobem wybranym za pomocą
przycisku PLAY MODE.
ENTER
Wybieranie utworów dla trybu PGM.
Przycisk u
Przyciski
./>
Przyciski x/CHG
9
Opcje odtwarzania
“1”
(Odtwarzanie pojedynczego utworu)
Wielokrotne odtwarzanie utworów (tryb Repeat play)
Poszczególne utwory można odtwarzać w trybie: standardowym, jednokrotnym, w
kolejności losowej i w trybie PGM.
Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk
REPEAT/ENTER.
Uwagi dotyczące przycisków ./>
Podczas odtwarzania w trybie Repeat play, poprzez wielokrotne naciskanie przycisku
> można znaleźć pierwszy utwór występujący po ostatnim utworze. Można także
znaleźć ostatni utwór występujący po pierwszym utworze, naciskając wielokrotnie
przycisk ..
Odtwarzanie pojedynczego utworu (tryb Single play)
Podczas odtwarzania naciskać
wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż do
pojawienia się oznaczenia “1”.
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (tryb Shuffle
play)
Podczas odtwarzania naciskać
wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż do
pojawienia się oznaczenia “SHUF”.
10
Odtwarzanie utworów w kolejności określonej przez
użytkownika (tryb PGM)
Urządzenie można zaprogramować do odtwarzania maks. 64 utworów w kolejności
określonej przez użytkownika.
1
Podczas odtwarzania naciskać
wielokrotnie przycisk PLAY MODE,
aż do pojawienia się migającego
oznaczenia “PGM”.
2
Nacisnąć przycisk . lub > , aby
wybrać żądany utwór.
Opcje odtwarzania
Numer
Kolejność
odtwarzania porządkowy utworu
3
Nacisnąć przycisk REPEAT/ENTER,
aby wprowadzić wybrany utwór.
Pojawi się oznaczenie “00”, a liczba
określająca kolejność odtwarzania
zwiększy się o 1.
4
5
Powtórzyć kroki 2 i 3, aby określić żądaną kolejność utworów.
Nacisnąć przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie PGM.
Sprawdzanie programu
Podczas programowania:
Przed przejściem do etapu 5 naciskać wielokrotnie przycisk REPEAT/ENTER.
Podczas odtwarzania w trybie PGM:
Naciskać wielokrotnie przycisk PLAY MODE, aż do pojawienia się migającego
oznaczenia “PGM”, a następnie nacisnąć przycisk REPEAT/ENTER.
Po każdym naciśnięciu przycisku REPEAT/ENTER pojawia się numer porządkowy
utworu.
Uwagi
• Po zakończeniu wprowadzania 64 utworu w kroku 3, na wyświetlaczu pojawia się pierwszy
wybrany utwór.
• Jeśli zaprogramowano więcej niż 64 utwory, pierwsze zaprogramowane utwory zostają usunięte.
11
Korzystanie z radia
Korzystając z radia, należy stosować baterie alkaliczne lub ładowalne. Ten
odtwarzacz CD jest urządzeniem przenośnym. Z tego względu korzystając z
odtwarzacza, nie należy używać zasilacza prądu zmiennego.
Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy wykonać następujące czynności:
• Przerwij odtwarzanie płyty CD.
• Odłącz zasilacz prądu zmiennego od odtwarzacza CD.
• Za pomocą wbudowanego tunera cyfrowego wyłącz funkcję HOLD, zarówno na
odtwarzaczu CD, jak i na pilocie.
Słuchanie audycji radiowych
Istnieje możliwość słuchania audycji radiowych w paśmie UKF (FM) i AM.
1
Podłącz do odtwarzacza CD słuchawki/minisłuchawki z pilotem
wyposażonym w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i wbudowany tuner cyfrowy.
2
3
4
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby włączyć radio.
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby wybrać pasmo “UKF (FM)” lub “AM”.
Przesuń kilkakrotnie suwak “jog” w
kierunku ./F– lub >/F+, aby
dostroić wybraną stację, a następnie
ustaw głośność.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk x/RADIO OFF.
Szybkie ustawianie stacji
Na etapie opisanym w punkcie 4 przesuń suwak “jog” w kierunku ./F– lub >/F+ i
przytrzymaj go, aż cyfry określające częstotliwość zaczną się zmieniać na
wyświetlaczu. Urządzenie automatycznie przeszukuje częstotliwości radiowe i
zatrzymuje przeszukiwanie w chwili znalezienia wyraźnie słyszanej stacji, emitując
sygnał dźwiękowy.
12
Poprawianie jakości odbioru
Dla częstotliwości UKF (FM) rozwiń przewód słuchawek/minisłuchawek.
Słuchawki lub
minisłuchawki
Dla częstotliwości AM zmień ustawienie tunera-pilota.
Jeśli odbiór audycji nadawanej w paśmie UKF (FM) ma słabą jakość
Korzystanie z radia
Słuchając radia, naciśnij i przytrzymaj przycisk FM MODE (tak samo, jak przycisk
RADIO ON/BAND), aż na wyświetlaczu pojawi się napis “MONO” lub “LOCAL”. Po
każdym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku FM MODE napisy na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
Brak wskazania
(audycja stereofoniczna w
paśmie UKF (FM))
MONO
LOCAL
Jeśli podczas odbioru audycji w paśmie UKF (FM) występują szumy, należy wybrać
opcję “MONO”. Jeśli wyraźnie słyszany sygnał stacji powoduje występowanie szumów,
należy wybrać opcję “LOCAL”. Jeśli zostanie wybrana opcja “MONO” lub “LOCAL”,
szumy zostaną zredukowane, ale radio będzie pracować w trybie monofonicznym dla
opcji “MONO.”
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol
Baterie w odtwarzaczu CD zostały wyczerpane. Należy naładować baterie ładowalne
lub wymienić wszystkie baterie suche na nowe baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA).
Uwaga
Jeśli pilot wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i wbudowany tuner jest
używany bardzo blisko odtwarzacza, radia, odbiornika telewizyjnego, komputera itp.,
mogą wystąpić szumy. Pilota należy używać z dala od tych urządzeń.
13
Automatyczne programowanie stacji radiowych
W pamięci odtwarzacza można automatycznie zapisywać stacje radiowe, których
sygnał jest wystarczająco silny. Po zaprogramowaniu stacji można je wybierać za
pomocą uprzednio przypisanego numeru. Można zaprogramować do 40 stacji; 30 dla
zakresu UKF (FM) i 10 dla zakresu AM.
1
2
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby wybrać pasmo “UKF (FM)” lub “AM”.
3
Przesuń suwak “jog” w kierunku
przycisku u•MODE i przytrzymaj
go, aż na wyświetlaczu pojawi się
migający znak A.
4
Przesuń suwak “jog” w kierunku u•MODE.
Stacje są zapisywane w pamięci (począwszy od numeru 1) w kolejności od
najniższych do najwyższych częstotliwości.
14
Przesuń suwak “jog” w kierunku
u•MODE, tak aby na wyświetlaczu
pojawił się napis “PRESET”.
Ręczne programowanie stacji radiowych
Jeśli automatyczne zaprogramowanie niektórych stacji nie jest możliwe ze względu na
ich słaby sygnał, należy je zaprogramować ręcznie.
Jeśli wybranej stacji ma odpowiadać określony numer, należy ją zaprogramować
ręcznie.
1
2
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby wybrać pasmo “UKF (FM)” lub “AM”.
Przesuń suwak “jog” w kierunku u•MODE, tak aby z wyświetlacza zniknął
napis “PRESET”.
Ustaw stację, która ma być
zaprogramowana.
4
Przesuń suwak “jog” w kierunku
u•MODE i przytrzymaj go, aż na
wyświetlaczu pojawi się migający
znak M i zaprogramowany numer.
Korzystanie z radia
3
Zaprogramowany numer
Zaprogramowany numer
5
Przesuń kilkakrotnie suwak “jog” w
kierunku ./F– lub >/F+, aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrany
numer dla programowanej stacji.
(ciąg dalszy na następnej stronie)
15
Ręczne programowanie stacji radiowych
6
Przesuń suwak “jog” w kierunku
symbolu u•MODE i przytrzymaj go,
aż z wyświetlacza zniknie
zaprogramowany numer.
Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych
Stację można ustawić w prosty sposób, wybierając odpowiednio zaprogramowany
numer.
1
2
16
Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND, aby wybrać pasmo “UKF (FM)” lub “AM”.
Przesuń kilkakrotnie suwak “jog” w kierunku ./F– lub >/F+, aż na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni zaprogramowany numer.
B Dostępne funkcje
Funkcja G-PROTECTION
Funkcja G-PROTECTION zabezpiecza
przed przeskakiwaniem dźwięku
podczas biegania. Funkcja ta zapewnia
lepszą od tradycyjnych zabezpieczeń
ochronę przed wstrząsami.
Podczas biegania odtwarzacz powinien
być tak umiejscowiony, aby przełącznik
OPEN zwrócony był w górę.
Przesuń przełącznik G-PROTECTION
(pod pokrywą) w pozycję “ON”.
Wzmacnianie basów (funkcja
SOUND)
Istnieje możliwość wzmocnienia dźwięku
charakteryzującego się dużą ilością
basów.
Nacisnąć przycisk SOUND, aby
wybrać “BASS
” lub “BASS
”.
“Brak wskazania”
(odtwarzanie
standardowe)
BASS
BASS
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać, jeśli:
– odtwarzacz CD poddawany jest
silniejszym niż założono wstrząsom
ciągłym lub
– odtwarzana płyta CD jest zabrudzona
bądź porysowana.
Zostaje wyświetlony wybrany tryb
korekty dźwięku.
W trybie “BASS
” niskie dźwięki są
podkreślane w wyraźniejszy sposób niż
w trybie “BASS
”.
Uwaga
Jeśli podczas korzystania z funkcji SOUND
dźwięk zostaje zniekształcony, należy
zmniejszyć głośność.
17
Dostępne funkcje
Wyłączanie funkcji G-PROTECTION
Ustaw przełącznik G-PROTECTION w
pozycji “OFF”.
Ochrona słuchu
(funkcja AVLS)
Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter
System - system automatycznego
ograniczania dźwięku) obniża
maksymalne natężenie dźwięku,
chroniąc słuch użytkownika.
Ustawić przełącznik AVLS w pozycji
“LIMIT”.
Miga, gdy głośność zwiększa się i
przekracza pewien poziom.
Wyłączanie funkcji AVLS
Ustawić przełącznik AVLS w pozycji
“NORM”.
Zablokowanie przycisków
(funkcja HOLD)
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków w celu uniknięcia ich
przypadkowego naciskania.
Przesunąć przełącznik HOLD zgodnie
ze strzałką.
Pojawia się, gdy włączona jest
funkcja HOLD.
Z funkcji HOLD można korzystać
zarówno na odtwarzaczu CD, jak i na
pilocie z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i wbudowanym
tunerem cyfrowym. Jeśli funkcja HOLD
na pilocie z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i wbudowanym
tunerem cyfrowym jest wyłączona,
sterowanie odtwarzaczem CD za
pomocą tego pilota jest nadal możliwe.
Odblokowanie przycisków
Przesunąć przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do kierunku strzałki.
18
Wyłączanie sygnału
dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy, który słychać w
słuchawkach/słuchaweczkach podczas
dokonywania ustawień odtwarzacza,
może zostać wyłączony.
1
Odłączyć źródło zasilania
(zasilacz prądu zmiennego,
baterie ładowalne lub baterie
suche) od odtwarzacza.
2
Podłączyć ponownie źródło
zasilania, naciskając jednocześnie
przycisk x/CHG na odtwarzaczu
lub przycisk x/RADIO OFF na
pilocie z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym.
Dostępne funkcje
Włączanie sygnału akustycznego
Odłączyć źródło zasilania, a następnie
podłączyć ponownie, nie naciskając
przycisku x/CHG ani x/RADIO OFF.
19
B Podłączanie odtwarzacza CD
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Istnieje możliwość odsłuchiwania płyt
CD za pomocą zestawu
stereofonicznego oraz nagrywania płyt
CD na kasety magnetofonowe i dyski
MiniDisc. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi podłączanego
urządzenia.
Przed połączeniem prosimy upewnić się,
czy wszystkie łączone urządzenia
zostały wyłączone.
do gniazda
LINE OUT
(OPTICAL)
Uwagi
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zmniejszyć głośność podłączanego
urządzenia, aby uniknąć zniszczenia
podłączonych głośników.
• Podczas nagrywania należy używać
zasilacza prądu zmiennego. Stosowanie w
tym przypadku baterii ładowalnych lub
suchych może doprowadzić do ich
całkowitego wyczerpania.
• Głośność podłączonego urządzenia należy
ustawić tak, aby dźwięk nie został
zniekształcony.
Korzystanie z przewodu
połączeniowego
• Głośności w słuchawkach/
minisłuchawkach nie można ustawiać
na odtwarzaczu ani za pomocą pilota
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym.
• Jeśli dźwięk jest zniekształcony, należy
podłączyć urządzenie do gniazda i/
REMOTE.
Korzystanie z cyfrowego przewodu
optycznego
Przed rozpoczęciem nagrywania z płyty
CD na dysk MiniDisc, DAT itp. należy
upewnić się, czy odtwarzacz CD jest
zatrzymany (pauza).
Cyfrowy
przewód
optyczny
Funkcja SOUND podczas korzystania
Przewód
połączeniowy z przewodu połączeniowego
Lewy (biały)
Prawy
(czerwony)
Odtwarzacz/
nagrywarka
dysków
MiniDisc,
DAT itp.
20
Zestaw
stereofoniczny,
magnetofon
kasetowy,
radiomagnetofon
itp.
Funkcje dostępne dla danego rodzaju
przewodu połączeniowego zostały
opisane w poniższej tabeli:
Przewód połączeniowy
Optyczno-cyfrowy przewód połączeniowy
SOUND
Nie
Tak*
* Funkcja dostępna tylko dla sygnału
wyjściowego gniazda i/REMOTE; funkcja
nie jest dostępna dla sygnału wyjściowego
gniazda LINE OUT (OPTICAL).
Funkcja Joint Text (kopiowanie
informacji tekstowych zapisanych na
płycie CD)
Funkcja Joint Text umożliwia kopiowanie
tytułów płyt CD i tytułów utworów
zapisanych na płycie CD w postaci
informacji tekstowych. Podłączenie
przenośnego odtwarzacza dysków
MiniDisc, Sony MD Walkman (MZ-R90/
R91), obsługującego funkcję Joint Text
do odtwarzacza CD umożliwia
kopiowanie takich informacji z płyty CD
na dysk MiniDisc podczas nagrywania.
W tym celu należy użyć cyfrowego
przewodu optycznego (modelu POC-5B
lub innego; nie należy do wyposażenia) i
przewodu połączeniowego RK-TXT1 do
przesyłania tekstu zapisanego na płycie
CD (nie należy do wyposażenia).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
ten temat, prosimy zapoznać się z
instrukcją obsługi przenośnego
odtwarzacza dysków MiniDisc.
Z odtwarzacza można korzystać także w
samochodzie, podłączając go do
samochodowego magnetofonu
kasetowego.
Nie można zainstalować odtwarzacza w
kieszeni montażowej radiomagnetofonu
samochodowego.
Podczas korzystania z odtwarzacza w
samochodzie należy go tak umieścić,
aby nie przeszkadzał w prowadzeniu
pojazdu.
* Istnieje możliwość wystąpienia szumów w
przypadku stosowania dodatkowego
przewodu połączeniowego. Aby zredukować
poziom szumów, zaleca się stosowanie
samochodowego zestawu połączeniowego
firmy Sony.
Funkcja Switched ignition - funkcja
automatycznego wyłączania (podczas
korzystania z przewodu do
akumulatora samochodowego)
Dzięki tej funkcji odtwarzacz wyłącza się
automatycznie po wyłączeniu silnika
samochodu (przekręceniu kluczyka w
stacyjce), nawet jeśli w odtwarzaczu
znajdują się baterie. Działanie tej funkcji
zależy od marki samochodu.
Uwaga
Należy korzystać tylko z przewodu do
akumulatora samochodowego opisanego w
rozdziale “Wyposażenie (standardowe/
opcjonalne)”. Korzystanie z innego przewodu
może powodować nagrzewanie się, dymienie
lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
21
Podłączanie odtwarzacza CD
Korzystanie z odtwarzacza
w samochodzie
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Aby podłączyć odtwarzacz do
samochodowego magnetofonu
kasetowego, wymagane jest
wyposażenie opisane w rozdziale
“Wyposażenie (standardowe/
opcjonalne)”:
• Przewód do akumulatora
samochodowego
• Samochodowy zestaw połączeniowy*
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
należy zapoznać się z instrukcjami
obsługi wyposażenia opcjonalnego.
B Podłączanie źródła zasilania
Dostępne są następujące źródła
zasilania:
• Baterie ładowalne
• Zasilacz prądu zmiennego (patrz
“Odtwarzanie płyty CD”)
• Baterie alkaliczne LR6 (rozmiar AA)
3
Aby uzyskać więcej informacji o
żywotności baterii i czasie ładowania
baterii ładowalnych, należy zapoznać się
z rozdziałem “Dane techniczne”.
Podłączyć zasilacz prądu
zmiennego do gniazda DC IN 4.5 V
odtwarzacza i gniazda prądu
zmiennego, a następnie nacisnąć
przycisk x/CHG, aby rozpocząć
ładowanie.
Przyciski x/CHG
do gniazda
DC IN 4.5 V
Korzystanie z baterii
ładowalnych
Baterie ładowalne należy naładować
przed pierwszym użyciem. Należy
stosować tylko następujące baterie
ładowalne:
• Baterie typu NC-WMAA
• Baterie typu NH-WM2AA
1
Zasilacz prądu
zmiennego
Otworzyć kieszeń na baterie w
odtwarzaczu.
do gniazda prądu
zmiennego
Trwa ładowanie baterii. Na
wyświetlaczu pojawia się oznaczenie
“CHG” i świecą się kolejne części
. Po całkowitym
wskaźnika
naładowaniu baterii oznaczenie
gasną.
“CHG” oraz wskaźniki
Jeśli po zakończeniu ładowania
został naciśnięty przycisk x/CHG,
na wyświetlaczu miga wskaźnik
i pojawia się oznaczenie “Full”.
(tył)
2
Włożyć dwie baterie ładowalne,
dopasowując biegun 3 do
symboli wewnątrz kieszeni i
zamknąć osłonę.
4
22
Odłączyć zasilacz.
Usuwanie baterii ładowalnych
Usunąć baterie w sposób pokazany na
rysunku.
Kiedy wymieniać baterie ładowalne
Jeśli żywotność baterii zmniejszyła się o
około połowę, baterie należy wymienić
na nowe.
Uwagi dotyczące baterii ładowalnych
Całkowite naładowanie baterii, która jest
nowa lub nie była używana przez
dłuższy czas może nie być możliwe.
Baterię taką można całkowicie
naładować dopiero po kilkakrotnym
naładowaniu i rozładowaniu.
Kiedy ładować baterie ładowalne
Stan naładowania baterii można
skontrolować na wyświetlaczu.
r
○
○
○
○
Bateria jest całkowicie naładowana.
r
r
○
○
○
○
Bateria jest częściowo rozładowana.
r
Uwagi dotyczące przenoszenia baterii
ładowalnych
Aby uniknąć przypadkowego
nagrzewania baterii, należy korzystać z
dołączonego etui do przechowywania
baterii. Jeśli dojdzie do kontaktu baterii z
metalowymi przedmiotami, może
wystąpić krótkie spięcie, które
spowoduje nagrzewanie lub zapalenie
się baterii.
Bateria jest prawie rozładowana.
r
Lo batt* Baterie są rozładowane.
* Wysyłany jest sygnał dźwiękowy.
Zamocowanie osłony kieszeni baterii
Jeśli osłona baterii została przypadkowo
odłączona wskutek upadku, działania
siły zewnętrznej itp., należy ją
zamocować zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Podłączanie źródła zasilania
Aby zachować pierwotną pojemność
baterii przez długi czas, należy je
ładować tylko wtedy, gdy są całkowicie
wyczerpane.
Uwagi
• Części wskaźnika
pokazują w
przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna
część nie zawsze odpowiada 1/4
pojemności baterii.
• Rozmiar części wskaźnika
może się
zwiększać lub zmniejszać w zależności od
warunków zewnętrznych.
23
Korzystanie z baterii
suchych
Uwagi dotyczące źródła
zasilania
Należy stosować tylko następujący
rodzaj baterii suchych:
• Baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar
AA)
Jeśli odtwarzacz nie jest używany,
należy odłączyć wszystkie źródła
zasilania.
Uwaga
Przed korzystaniem z baterii suchych należy
upewnić się, że zasilacz prądu zmiennego
został odłączony.
1
Otworzyć kieszeń na baterie w
odtwarzaczu.
2
Włożyć dwie baterie alkaliczne
typu LR6 (rozmiar AA),
dopasowując biegun 3 do
symboli wewnątrz kieszeni.
Usuwanie baterii
Baterie usuwane są w taki sam sposób,
jak baterie ładowalne.
Kiedy wymieniać baterie
Stan naładowania baterii można
skontrolować na wyświetlaczu.
○
r
○
○
r
○
Bateria jest całkowicie naładowana.
r
○
○
○
○
Bateria jest częściowo rozładowana.
r
Bateria jest prawie rozładowana.
r
Lo batt* Baterie są rozładowane.
* Wysyłany jest sygnał dźwiękowy.
Jeśli baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
24
Uwagi dotyczące zasilacza
• Należy korzystać tylko z zasilacza
dołączonego do zestawu lub
zalecanego w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”. Nie należy
korzystać z innego zasilacza prądu
zmiennego. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Biegunowość wtyczki
• Wyciągając zasilacz z gniazdka,
należy chwycić bezpośrednio sam
zasilacz. Nie należy odłączać
zasilacza, ciągnąc za przewód.
• Nie dotykać zasilacza mokrymi rękami.
Uwagi dotyczące baterii
ładowalnych i baterii suchych
• Nie ładować baterii suchych.
• Nie wrzucać baterii do ognia.
• Nie nosić baterii z monetami lub
innymi metalowymi przedmiotami.
Przypadkowe zwarcie przeciwnych
biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się
baterii.
• Nie łączyć baterii akumulatorowych z
suchymi.
• Nie łączyć baterii starych z nowymi.
• Nie używać jednocześnie różnych
typów baterii.
• Usunąć baterie, jeśli nie będą używane
przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z
baterii, należy wyczyścić dokładnie
kieszeń i włożyć nowe baterie. W
przypadku kontaktu elektrolitu z
ciałem należy go dokładnie zmyć.
B Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Związane z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał
lub cieczy do wnętrza odtwarzacza,
należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i przed podjęciem dalszych
działań polecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanemu
personelowi.
• Nie umieszczać obcych ciał w
gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo
zasilania zewnętrznego).
Związane z odtwarzaczem
Związane ze słuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie używać słuchawek podczas
kierowania samochodem, rowerem lub
innym pojazdem mechanicznym. Może
to stwarzać niebezpieczeństwo i w
niektórych krajach jest uważane za
wykroczenie. Słuchanie głośnej muzyki
w czasie chodzenia także może być
niebezpieczne, szczególnie przy
przechodzeniu przez przejście dla
pieszych. W potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach należy
zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Specjaliści
przestrzegają przed głośnym i ciągłym
słuchaniem muzyki. W przypadku
wystąpienia tzw. dzwonienia w uszach,
należy zredukować poziom głośności
lub przerwać korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Utrzymywać głośność na
umiarkowanym poziomie. Umożliwi to
odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie
będzie uciążliwe dla otoczenia.
Związane z płytami CD
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy
trzymać ją za krawędzie. Nie dotykać
powierzchni płyty.
• Nie przyklejać papieru lub taśmy do
płyty CD.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę czyścić miękką szmatką
zwilżoną wodą lub roztworem łagodnego
detergentu. Nie używać alkoholu,
benzyny lub rozpuszczalników.
Nieprawidłowo
25
Informacje dodatkowe
• Chronić soczewkę odtwarzacza przed
zanieczyszczeniem i nie dotykać jej.
Dotknięcie soczewki może
spowodować jej uszkodzenie, a
odtwarzacz może nie działać
prawidłowo.
• Nie umieszczać ciężkich przedmiotów
na odtwarzaczu. Może to
spowodować uszkodzenie
odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie umieszczać odtwarzacza w
pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, o dużym
stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz,
wstrząsy mechaniczne, na nierównej
powierzchni lub w samochodzie o
całkowicie zamkniętych szybach.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, należy wyłączyć
urządzenie lub odsunąć je od
odbiornika radiowego lub
telewizyjnego.
• Nie narażać płyty CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub
źródeł ciepła, takich jak np. nawiew
gorącego powietrza. Nie zostawiać
odtwarzacza w zaparkowanym
samochodzie narażonym na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Usuwanie usterek
Jeśli próby usunięcia usterki według poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Odtwarzacz CD
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Głośność nie wzrasta
mimo wielokrotnego
naciskania przycisku
VOLUME +.
Nie słychać ani dźwięku,
ani szumów.
c Ustawić przełącznik AVLS w pozycji “NORM”. (strona 18)
c Słuchawki/słuchaweczki są podłączone do gniazda LINE
OUT (OPTICAL). Należy je podłączyć do gniazda i/
REMOTE. (strona 6)
c Podłączyć dobrze wszystkie wtyki. (strona 6)
c Wtyki są zabrudzone. Od czasu do czasu należy je czyścić
suchą, miękką szmatką.
c Upewnić się, że stosowane baterie są alkaliczne, a nie
manganowe. (strona 24)
c Wymienić baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 24)
c Kilkakrotnie naładować i rozładować baterie ładowalne.
(strony 22, 23)
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami suchymi jest
zbyt krótki.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami ładowalnymi
jest zbyt krótki.
Po naciśnięciu przycisku
u na wyświetlaczu
pojawiają się oznaczenia
“Lo batt” lub “00”.
Odtwarzacz nie działa.
Na wyświetlaczu pojawia
się oznaczenie “HI dc
In”.
Po włożeniu płyty CD do
odtwarzacza urządzenie
nie działa lub na
wyświetlaczu pojawia się
oznaczenie “no dISC”.
Po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu pojawia
się oznaczenie “Hold”, a
odtwarzacz nie działa.
26
c Baterie ładowalne są całkowicie wyczerpane. Należy
wymienić baterie. (strony 22, 23)
c Wymienić baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 24)
c Używać jedynie zasilacza prądu zmiennego lub przewodu
do akumulatora opisanego w rozdziale “Wyposażenie
(standardowe/opcjonalne)”. (strona 30)
c Usunąć wszystkie źródła zasilania, a następnie włożyć
baterie lub podłączyć ponownie zasilacz prądu zmiennego.
(strony 6, 22, 23, 24)
c Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. (strona 25)
c Upewnić się, że płyta CD została włożona nadrukiem do
góry. (strona 6)
c Wystąpiło nagromadzenie się wilgoci.
Odłożyć odtwarzacz na kilka godzin, aż wilgoć wyparuje.
c Właściwie zamknąć osłonę kieszeni na baterie. (strona 22)
c Upewnić się, że baterie zostały właściwie włożone.
(strony 22 - 24)
c Dokładnie podłączyć zasilacz do gniazda prądu zmiennego.
(strona 6)
c Przyciski są zablokowane. Należy z powrotem przesunąć
przełącznik HOLD. (strona 18)
Odtwarzacz CD
Problem
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Nie można ustawić
głośności za pomocą
przycisków VOLUME +/–
odtwarzacza.
Podczas nagrywania z
wykorzystaniem
cyfrowego przewodu
optycznego właściwe
nagranie numeru utworu
nie jest możliwe.
Odtwarzacz nie
rozpoczyna ładowania.
Po wymianie baterii
zmieniła się głośność.
Podczas odtwarzania
czas odtwarzania oraz
inne oznaczenia sa
wyswietlane ze
wskaznikiem “–”.
c Odtwarzacz jest podłączony do innego urządzenia audio.
Głośność należy ustawić za pomocą pokrętła głośności
podłączonego urządzenia. (strona 20)
c Ponownie nagrać numer utworu za pomocą odtwarzacza
dysków MiniDisc, odtwarzacza DAT itd. (strona 20)
c Zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia
nagrywającego. (strona 20)
c W trybie zatrzymania (Stop) nacisnąć przycisk x/CHG.
(strona 22)
c Po wymianie baterii przywracane są domyślne ustawienia
głośności odtwarzacza CD.
c Wyjmij plyte CD i wl z ja ponownie.
Radio
Przyczyna i/lub rozwiązanie
Na ciekłokrystalicznym
wyświetlaczu pilota z
wbudowanym tunerem
cyfrowym pojawia się
znak “– – – – –”, a radio
nie działa.
c Dostarczony pilot z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym został podłączony do
innego odtwarzacza CD. Dostarczony pilot z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i wbudowanym tunerem cyfrowym
powinien być używany tylko z tym odtwarzaczem CD.
c Jeśli odtwarzacz CD jest zasilany za pomocą zasilacza
prądu zmiennego, nie można korzystać z radia. Odłącz
zasilacz i włóż baterie do odtwarzacza. (strony 12, 22, 24)
c Po sprawdzeniu, czy znak “– – – – –” lub napis “no dISC”
zniknął z wyświetlacza ponownie naciśnij przycisk RADIO
ON/BAND znajdujący się na pilocie.
Na wyświetlaczu pilota z
wbudowanym tunerem
cyfrowym pojawia się
symbol
, a radio nie
działa.
Ustawienia głośności są
inne dla odtwarzacza
CD, a inne dla radia.
Nie można wyłączyć
radia, mimo że jest
naciskany i
przytrzymywany przycisk
x/RADIO OFF.
c Baterie ładowalne są wyczerpane. Należy naładować
baterie. (strony 22, 23)
c Baterie suche są wyczerpane. Wymień baterie na nowe
baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA). (strona 24)
c Można ustawić inną głośność dla odtwarzacza CD, a inną
dla radia.
c Zwolnij przycisk x/RADIO OFF. Podczas korzystania z radia
przycisk x/RADIO OFF działa w momencie jego zwalniania.
27
Informacje dodatkowe
Problem
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
Radio (pilot z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym i
wbudowanym tunerem cyfrowym)
Zakres częstotliwości
System
Cyfrowy system dźwiękowy
UKF (FM): 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
Właściwości diody laserowej
Antena
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta jest mierzona w odległości 200
mm od powierzchni obiektywu o otworze 7
mm na bloku głowicy optycznej).
UKF (FM): Antena przewodowa (przewód
słuchawek/minisłuchawek)
AM: Wbudowana antena ferrytowa prętowa
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Kwarcowe 1-bitowe sterowanie krzywą
czasową
Pasmo przenoszenia
20 - 20 000 Hz
EIAJ CP-307)
+1
-2 dB
(mierzone wg normy
Parametry wyjściowe (dla poziomu
wejściowego 4,5 V)
Wyjście szeregowe (minigniazdko stereo)
Poziom wyjściowy 0,7 V rms przy 47 kΩ;
zalecana impedancja obciążeniowa
powyżej 10 kΩ
Słuchawki (miniwtyczka stereo)
Około 5 mW + około 5 mW przy 16 Ω
(Około 1 mW + około 1 mW przy 16 Ω)*
*Dotyczy produktów sprzedawanych we
Francji
Wyjście optyczno-cyfrowe (łącze optycznocyfrowe)
Poziom wyjściowy: –21 - –15 dBm
Długość fali: 630 - 690 nm w punkcie
szczytowym
28
Ogólne
Zasilanie
Kod strefy użytkowania danego modelu
znajduje się w lewej górnej części kodu
kreskowego na opakowaniu.
• Dwie baterie ładowalne Sony NC-WMAA:
2,4 V DC
• Baterie ładowalne Sony NH-WM2AA:
2,4 V DC
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA):
3 V DC
• Zasilacz prądu zmiennego (gniazdo DC
IN 4.5 V):
model U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8:
220 - 230 V, 50/60 Hz
model CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
model AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
• Przewód DCC-E345 firmy Sony do
akumulatora samochodowego: 4,5 V DC
Żywotność baterii* (ok. godzin)
(w przypadku korzystania z odtwarzacza na
płaskiej i stabilnej powierzchni)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Używając G-PROTECTION
RADIO
włączonej wyłączonej włączonej
Dwie baterie
NC-WMAA
(ładowane
przez około
3 godziny**)
8
7
14
Bateria
18
NH-WM2AA
(ładowana
przez około
4 godziny**)
Dwie baterie 32
alkaliczne
Sony LR6(SG)
15
30
28
50
* Wartość zmierzona zgodnie z normą EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan).
** Czas ładowania różni się w zależności od
sposobu korzystania z baterii.
Temperatura pracy
5˚C - 35˚C
Wymiary (szerokość/wysokość/
głębokość) (bez części zewnętrznych
i przycisków)
Około 131,6 × 25,0 × 141,4 mm
Masa (bez akcesoriów)
Około 185 g
Informacje dodatkowe
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
29
Wyposażenie (standardowe/
opcjonalne)
Wyposażenie standardowe
Kod strefy użytkowania zakupionego modelu
podano w lewej górnej części kodu
kreskowego na opakowaniu.
Zasilacz prądu zmiennego (1)
Słuchawki/minisłuchawki z pilotem
wyposażonym w wyświetlacz
ciekłokrystaliczny i wbudowany tuner
cyfrowy (1)
Baterie ładowalne (2)
Etui do przechowywania baterii (1)
Etui (1)
Wyposażenie opcjonalne
Zasilacz prądu zmiennego
typ AC-E45HG
Aktywny zestaw głośnikowy
SRS-T1
SRS-Z500
Przewód do akumulatora samochodowego
DCC-E345
Przewód do akumulatora i samochodowy
zestaw połączeniowy
DCC-E34CP
Samochodowy zestaw połączeniowy
CPA-9C
Przewód połączeniowy RK-G129HG
RK-G136HG
Cyfrowy przewód optyczny
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
Kabel umożliwiający
RK-TXT1
obsługę tekstów CD
Bateria ładowalna
NH-WM2AA
Słuchaweczki
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Słuchawki
MDR-A44L
MDR-A110LP
Oferta lokalnego punktu sprzedaży
może nie zawierać wszystkich wyżej
wymienionych elementów wyposażenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wyposażenia sprzedawanego
w Państwa kraju, prosimy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Sony.
30
Przy podłączaniu do załączonego pilota
słuchawek/słuchaweczek należących
do wyposażenia opcjonalnego
Używać tylko słuchawek z
miniwtyczkami stereo. Nie należy
używać słuchawek z mikrowtyczkami.
Miniwtyczka
stereo
Mikrowtyczka
Informacje dodatkowe
31
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF