SUPER STROBE 153.347- 750W-DMX 153.345- 1700W

SUPER STROBE 153.347- 750W-DMX 153.345- 1700W
SUPER STROBE
153.347- 750W-DMX
153.345- 1700W-DMX
USER MANUAL
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUGER-VEJLEDNING
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 7
Fig. 6
Fig. 8
GB
For your own safety, please read this user manual carefully before initial start-up.
SAFETY INTRODUCTION
- Keep the manual for further reference.
- This device is a lighting effect for creating decorative effects. It is only allowed to be
operated with a voltage of 230V, 50Hz and was designed for indoor used only.
- During use, these lamps get very hot. Therefore the light effect must be placed at least 1m
away from inflammable materials such as curtains, books, etc. Make sure that the housing
cannot be touched by accident.
- Any installation, operation and maintenance of this device should be carried out by a
qualified person.
- If the device is damaged by transportation, do not use it and consult your dealer.
- Never let the power-cord come into contact with other cables. Handle the power-cord and all
connections with the mains with particular caution.
- Do not turn on the device for 5 minutes after switching off.
- The device is not a toy. Keep it away from children.
- Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
- The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the light effect.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- Disconnect the unit from the mains prior to replacing the fuse.
- If the plug or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a
mains outlet.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside
- When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
- The supplied bracket is the main fixing and must be used to solidly mount the light effect.
- In order to avoid accidents in public premises, the local legal requirements and safety
regulations/warnings must be fulfilled.
OPERATION INSTRUCTION
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
determines the minimum distance from lighted objects. The minimum
- The symbol
distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.5m.
- When rigging, derigging or servicing the fixture, please make sure that the area below the
installation place is blocked.
- The maximum ambient temperature must never be exceeded 45°C.
INSTALLATION
CAUTION:
- The device must be installed out of reach of people.
- The installation must only be carried out by an authorized dealer.
RIGGING
- Before rigging, make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10
times the weight of the device.
- The super strobe may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts
concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector.
- When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material within min.
0.5m.
- When rigging, the screws must be fixed tightly.
- The installation of this device must be approved by a skilled person once a year in the
course of an acceptance test.
DMX CONNECTION
The two 3-pin connectors (as following: figures1-2) are for the DMX system. The device
needs two channels to control it.
ADDRESS SETTING
The following tables show the address setting on the fixtures (1-128).
(figure 3)
Procedure:
CAUTION:
The switch"#10" is for testing. During the address setting, "#10" must be turned “OFF".
1. Search the figure of your fixture.
2. Search the corresponding number horizontally among the address switch (#1-#5);
Search the corresponding number vertically among the address switch (#6-#9).
IMPORTANT: The number "0" indicates the switch is turned "OFF". The number "1"
indicates the switch is turned "ON'.
EXAMPLE: To search the 50th fixture address.
1. Find out the figure"50" in the table "ADDRESS SETTING ";
2. Search the number among the switches (#1-#5) horizontally; they are 1, 0, 1, 0, 0;
3. Search the number among the switches (#6-#9) vertically; they are 0, 1, 1, 0;
4. The way to set the 50th fixture address is : TURN ON: 1, 3, 7, 8; TURN OFF: 2,
4, 5, 6,9.
CAUTION: Before connecting the strobe with the controller, all channels have to be set to
minimum position.
DMX channel 1=
2=
Speed
Intensity
REPLACING THE FLASH-TUBE
CAUTION: Before replacing the flash-tube, unplug the device and let the lamp cool down.
(approx. 5 minutes)
1.Make sure the unit is not plugged into any
power outlet. Unscrew 4 screws and take down
the protective glass (figure 4).
2.Unscrew the screws on the PCB plate at both
sides and take the plate out of the casing (figure 5).
3. Press the tube-holder (the two steel plates inside
the super strobe), take the old flash-tube out of
the tube-holder. Then, place the new flash-tube
into the tube-holder (figure 6).
4. Connect the tube wires and trigger wire
with the PCB plate. Screw them tightly.
Note: The trigger wire is tiny, please do not
damage it when screw in (figure 7).
5. Place the PCB plate into the casing;
Place the protective glass. Screw tightly (figure 8).
- For the installation, you need one the right Xenon bulb for it.
- The flash tube has to be replaced when it is damaged or deformed due to the heat.
- A frequent cleaning of the device is recommended. Please use a moist, lint-free cloth.
Never use alcohol or solvents!
TECHNICAL SPECIFICATION
Type Nr.
Power supply
Power consumption
Max. ambient temperature
Max. housing temperature
153.347
153.345
230V AC, 50HZ
1700W
750W
45˚C
25˚C
130˚C
100˚C
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the
warnings contained in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety
recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
WAARSCHUWINGEN:
-
Bewaar deze handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
Deze lamp is voor het creëren van mooie lichteffecten. Het is alleen mogelijk om het
apparaat binnen te gebruiken bij een 230V/50 Hz geaard stopcontact.
Tijdens gebruik wordt de lamp erg heet. Plaats daarom de lamp minstens 1m van
brandbare producten als gordijnen, boeken, etc.
Elke installatie/reparatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerd persoon.
Als de lamp schade heeft opgelopen tijdens het transport, gebruik hem dan niet maar
stuur hem terug naar de fabrikant.
Laat het netsnoer nooit in contact komen met andere kabels. Behandel het netsnoer
voorzichtig.
Schakel het apparaat nooit binnen 5 minuten na gebruik weer aan.
Het apparaat is geen speelgoed dus bij kinderen uit de buurt houden
Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige
raadplegen.
In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom
NOOIT dit apparaat.
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
Trek voor vervangen van de zekering de stekker uit het stopcontact.
Indien de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn
dient dit door een vakman hersteld te worden.
Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag
de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met SkyTronic BV.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat
een poos niet gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen.
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
De bijgeleverde beugel dient als hoofdophanging en moét worden gebruikt om het
apparaat deugdelijk op te hangen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de
daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden
gevolgd.
BEDIENING:
-
Niet met het apparaat heen en weer schudden. Wees voorzichtig bij het installeren en
bevestigen van het apparaat.
-
Het symbool
betekend dat de minimale afstand van de lamp tot andere
producten minimaal 1m moet bedragen.
Zorg dat tijdens montage, demontage en onderhoudt er geen personen zich onder de
werkplek bevinden.
De maximale temperatuur in de ruimte waar het product staat mag niet boven de
45˚C zijn.
-
INSTALLATIE:
LET OP
- Het apparaat moet buiten bereik van personen geïnstalleerd worden.
- De installatie moet alleen door een gespecialiseerd persoon gedaan worden.
RIGGING:
-
Zorg dat bij het ophangen de plaats van de installatie een minimaal gewicht van 10x
het gewicht van het apparaat kan verdragen.
De super strobe kan zware verwondingen veroorzaken als hij valt! Als je twijfelt over
de veiligheid tijdens de installatie, installeer dan de projector niet.
Zorg ervoor dat tijdens de installatie geen brandbare goederen zijn binnen 0,5m van
het apparaat.
Bij het ophangen moeten de schroeven stevig zijn aangedraaid.
De installatie van het apparaat moet 1x per jaar zijn goedgekeurd door een
gespecialiseerd persoon in de vorm van een test.
DMX VERBINDING:
De 2 drie-pins verbindingen(figuur 1-2) zijn voor het DMX systeem. Het apparaat heeft 2
kanalen nodig om te werken.
ADRES INSTELLING:
De volgende tabel laat de adres instelling zien(figuur 3).
LET OP:
De schakelaar ‘’#10’’ is voor het testen. Tijdens de adres instelling, moet ‘’#10’’ zijn
uitgeschakeld.
1. Zoek het nummer waar je het apparaat op wilt laten werken op in figuur 3.
2. Zoek het overeenkomstige nummer horizontaal tussen de adressen #1-#5.
Zoek het overeenkomstige nummer verticaal tussen de adressen #6-#9.
Belangrijk: Het nummer “0’’ betekend dat de schakelaar is uitgeschakeld.
Het nummer “1” betekend dat de schakelaar is aangeschakeld.
Voorbeeld: Wat te doen bij het zoeken naar het 50e adres.
1. Zoek het figuur 50 in de tabel adres instelling.
2. Zoek het nummer tussen de adressen #1-#5 horizontaal.
3. Zoek het nummer tussen de adressen #6-#9 verticaal.
4. De manier om het 50e adres te zetten is: aan: 1,3,7,8; uit: 2,4,5,6,9;
Let op: Zorg dat bij het inschakelen van de strobe alle kanalen op minimaal staan.
DMX kanaal 1= Snelheid
2= Intensiviteit
VERVANGEN VAN DE LAMP:
LET OP: Voordat de lamp wordt vervangen moet de stekker uit het stopcontact gehaald
worden en laat de lamp ongeveer 5 minuten afkoelen.
1. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is. Draai 4 schroeven los en haal het
beschermingsglas eraf (figuur 4).
2. Draai de schroeven op de PCB plaat aan beide kanten los en haal de behuizing eraf
(figuur 5).
3. Druk de lamphouder(de 2 stalen plaatjes in de super strobe) iets uit elkaar, Haal de
oude lamp uit de lamphouder. Plaats dan de nieuwe lamp in de lamphouder (figuur 6).
4. Verbind de lampkabels en de ‘trigger’kabels met de PCB plaat. Draai de schroeven
stevig vast. Denk er wel aan dat de ‘trigger wire’ heel klein is, beschadig hem niet
(figuur 7).
5. Plaats de PCB plaat in de behuizing. Plaats daarna het beschermingsglas en schroef
het weer stevig vast (figuur 8).
-
Voor de installatie heb je het volgende nodig: Een juiste XENON vervangingd buis.
De lamp moet vervangen worden al hij defect is of vervormd is door de hitte.
Een regelmatige schoonmaak van het apparaat is aanbevolen. Gebruik een vochtig
doekje. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddel!
TECHNISCHE GEGEVENS:
Product nummer
Aansluitspanning
Vermogen
Max. omgeving temperatuur
Max. behuizing temperatuur
153.347
153.345
230V AC, 50HZ
1700W
750W
45˚C
25˚C
130˚C
100˚C
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet
in achtnemen van de waarschuwingen.
Tevens aanvaardt Skytronic BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg
van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke
vorm dan ook.
F
Lire attentivement ce mode d’emploi avant la première mise en service de l’appareil.
AVERTISSEMENTS:
-
Conservez ce mode d’emploi pour référence ultérieure.
Cette lampe est destinée à la création d’effets de lumière. Utilisation uniquement à
l’intérieur. Brancher sur une prise secteur avec terre de 230V/50Hz.
Pendant l’utilisation, la lampe devient brûlante. Placez la lampe à une distance
minimale de 1m d’objets inflammables tels que rideaux, livres, etc..
Toute installation doit être effectuée par un technicien qualifié.
Si la lampe a été endommagée pendant le transport, n’utilisez pas l’effet. Renvoyez
l’appareil chez le fabricant.
Ne mettez pas le cordon secteur en contact avec d’autres cordons. Manipulez le
cordon avec soin.
Attendez 5 minutes avant de remettre l’appareil en marche après l’avoir éteint.
Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
Avant la mise en service, demander le conseil d’un spécialiste.
L’appareil contient des pièces sous tension. NE PAS OUVRIR le boîtier.
Ne pas brancher ou débrancher l’appareil de la prise avec les mains mouillées.
Débrancher l’appareil avant de changer le fusible.
Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, faites-les remplacer par un
spécialiste.
Si l’effet de lumière est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur et ne
le mettez pas sous tension.
Pendant un orage ou en cas de non-utilisation, débranchez toujours l’effet de lumière
du secteur.
Après une période de non-utilisation prolongée, de l’eau de condensation a pu se
former. Attendez que l’appareil ait atteint la température ambiante.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
L’étrier fourni est le dispositif de fixation principal et doit être utilisé pour suspendre
solidement l’effet.
Afin d’éviter des accidents dans des lieux publics, il faut tenir compte de la
réglementation locale en vigueur et respecter les consignes de sécurité et
avertissements.
FONCTIONNEMENT:
-
Ne pas secouer l’appareil. Soyez prudent lors de l’installation et de la fixation de
l’appareil.
-
signifie que la distance minimale entre la lampe et d’autres
Le symbole
objets doit s’élever au moins à 1m.
INSTALLATION:
ATTENTION
- Installez l’appareil hors de la portée des personnes.
- L’installation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié.
FIXATION:
-
Lorsque vous suspendez l’appareil, le lieu de fixation doit pouvoir supporter un poids
d’au moins 10x supérieur au poids de l’appareil.
Lors d’une chute, le super-stroboscope peut causer des blessures graves! Si vous
avez des doutes quant à la sécurité de l’installation, ne montez pas le projecteur.
Veillez à ce qu’aucun objet inflammable ne se trouve à moins de 0,5m de l’appareil
pendant l’installation.
Serrez fermement les vis lors de la suspension.
L’installation de l’appareil doit être vérifiée 1 fois par an par un spécialiste.
Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering
RACCORDEMENT DMX:
Les 2 prises DMX à 3 broches (fig. 1-2) sont destinées au système DMX. L’appareil requiert 2
canaux pour pouvoir fonctionner.
REGLAGE DE L’ADRESSE:
Le tableau suivant illustre le réglage de l’adresse fig. 3).
ATTENTION:
Le commutateur n° 10 est prévu pour les tests. Pendant le réglage de l’adresse, le
commutateur n° 10 doit être en position Arrêt.
1. Cherchez le numéro de l’adresse que vous souhaitez affecter à l’appareil.
2. Cherchez les 5 chiffres correspondant à l’horizontale dans les colonnes de gauche
marquées #1 à #5.
Cherchez les 4 chiffres correspondants à la verticale en haut du tableau marqués #6#9.
Important: Le chiffre „0“ signifie Arrêt.
Le chiffre «1 » signifie Marche.
Exemple: Comment régler l’adresse 50.
1. Cherchez le chiffre 50 dans le tableau.
2. Regardez les chiffres de l’adresse #1 à #5 correspondante à l’horizontale (10100).
3. Regardez le chiffres de l’adresse #6-#9 correspondante à la verticale (0110).
4. Voilà comment régler maintenant l’adresse 50: Commutateurs sur Marche: 1,3,7,8;
Commutateurs sur Arrêt: 2,4,5,6,9;
Attention: Lors de la mise sous tension du stroboscope, veillez à ce que tous les canaux
soient réglés au minimum.
Canal DMX 1 = Vitesse
2 = Intensité
REMPLACEMENT DE LA LAMPE
ATTENTION: Débranchez l’appareil du secteur avant de changer la lampe. Attendez le
refroidissement de la lampe (env. 5 minutes).
1. Vérifiez que l’appareil est débranché du secteur. Desserrez les 4 vis et sortez le verre
de protection (fig. 4).
2. Desserrez les vis des deux côtés du circuit imprimé et retirez-le du boîtier (fig.5).
3. Ecartez légèrement le support de lampe (les 2 plaquettes en acier dans le superstroboscope). Sortez l’ancienne ampoule du support. Placez la nouvelle lampe dans
le support (fig. 6).
4. Reliez les câbles de lampe et les fils ‘trigger’ à la platine du circuit imprimé. Fixez les
vis. Attention : le fil ‘trigger’ est très petit. Veillez à ne pas l’abîmer (fig. 7).
5. Insérez la platine du circuit imprimé dans le boîtier. Remettez le verre protecteur en
place et serrez la vis (fig. 8).
-
Pour l’installation il vous faut : Une lampe au xénon de 1500W pour le153.347 et de
750W pour le 153.345.
Remplacez la lampe lorsqu’elle est défectueuse ou déformée par la chaleur.
Un nettoyage régulier de l’appareil est recommandé. Utilisez uniquement un chiffon
humide. Ne pas utiliser de l’alcool ou des solvants !
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Réf. du produit
Alimentation
Puissance
Température ambiante max.
Température max. du boîtier
153.347
153.345
230V AC, 50HZ
1700W
750W
45˚C
25˚C
130˚C
100˚C
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine d’invalider la
garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués
suite à une mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce
manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de
sécurité et des avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
D
Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch.
WARNHINWEISE:
-
Die Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.
Dieses Gerät erzeugt Lichteffekte und ist nur für Innengebrauch bestimmt. Es muss
an eine 230V/50Hz Netzsteckdose angeschlossen werden.
Während des Betriebs wird die Lampe sehr heiß. Daher muss sein Mindestabstand
von 1m zwischen der Lampe und brennbaren Gegenständen wir Gardinen, Bücher
usw. eingehalten werden.
Installation und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden.
Wenn die Lampe Transportschäden aufweist, darf sie auf keinen Fall in Betrieb
genommen werden. Bitte wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler.
Die Netzschnur darf andere Kabel nicht berühren. Netzschnur bitte vorsichtig
behandeln.
Nach Abschalten des Geräts 5 Minuten warten, bevor Sie es wieder einschalten.
Das Gerät ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden.
Vor der ersten Inbetriebnahme die Anlage von einem Fachmann prüfen lassen.
Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse öffnen.
Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
Vor Auswechseln der Sicherung den Netzstecker abziehen.
Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät beschädigt
sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose
angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen sie in diesem Fall
Ihren Fachhändler oder SkyTronic BV.
Bei Unwetter, sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben.
Lassen Sie das Gerät erst Raumtemperatur erreichen.
Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden
Aufhängen des Geräts benutzt werden.
Um Unfälle in Betrieben zu vermeiden, müssen die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Richtlinien/Warnungen eingehalten werden.
BEDIENHINWEISE:
-
Das Gerät nicht schütteln. Bei Montage und Befestigung vorsichtig zu Werke gehen.
-
Das Symbol
bedeutet, dass der Mindestabstand von der Lampe zu anderen
Gegenständen mindestens 1m betragen muss.
Während der Montage darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
Die maximale Raumtemperatur darf 45°C nicht überschreiten.
-
MONTAGE:
VORSICHT
- Das Gerät muss außer Reichweite von Menschen installiert werden
- Die Installation darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
AUFHÄNGEN:
-
Die Montagestelle muss ein Mindestgewicht von 10x dem Gerätgewicht aushalten
können.
Das Superstrobe kann beim Fallen schwere Verletzungen verursachen! Wenn Sie
Zweifel über die Sicherheit der Installation haben, montieren Sie den Projektor nicht.
Während der Montage dürfen sich keine brennbaren Gegenstände innerhalb von
0,5m vom Gerät befinden.
Beim Aufhängen müssen die Montageschrauben gut festgedreht werden.
Die Installation des Geräts muss 1x im Jahr von einem Fachmann überprüft werden
DMX VERBINDUNG:
Die beiden 3-poligen Verbinder (Abb. 1 & 2) sind für die DMX Anlage vorgesehen. Das Gerät
benötigt 2 Kanäle zum Betrieb.
EINSTELLUNG DER ADRESSE:
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Adresse eingestellt wird (Abb. 3).
HINWEIS:
Der Schalter Nr. 10 ist für Tests. Während der Einstellung der Adresse muss der Schalter Nr.
10 auf AUS geschaltet sein.
1. Wählen Sie eine Adresse für das Gerät in der Tabelle (Abb. 3).
2. Schauen sie auf die horizontale Ziffernfolge in derselben Reihe unter den Adressen
#1 bis #5, die die Stellungen der jeweiligen Schalter angibt.
3. Schauen sie auf die vertikale Ziffernfolge in derselben Spalte unter den Adressen #6
bis #9, die die Stellungen der jeweiligen Schalter angibt.
Wichtig: Die Ziffer „0“ bedeutet, dass der Schalter ausgeschaltet sein muss.
Die Ziffer „1“ bedeutet, dass der Schalter eingeschaltet sein muss.
Beispiel: Sie möchten die Adresse 50 einstellen:
1. Suchen Sie die Zahl 50 in der Tabelle.
2. Die horizontale Ziffernfolge der Spalten #1-#5 auf der Zeile der 50 gibt die Stellungen für
die Schalter 1 bis 5 an.
3. Die vertikale Ziffernfolge der Spalten #6-#9 in der Spalte der 50 gibt die Stellungen für die
Schalter 6 bis 9 an.
4. Die Adresse 50 wird also folgendermaßen eingestellt: Schalter auf Ein: 1,3,7,8;
Schalter auf AUS: 2,4,5,6,9;
Vorsicht: Achten sie beim Einschalten darauf, dass alle Kanäle des Stroboskops auf den
geringsten Pegel eingestellt sind.
DMX Kanal 1= Geschwindigkeit
2= Lichtausbeute
AUSWECHSELN DER LAMPE:
ACHTUNG: Vor Auswechseln der Lampe den Netzstecker abziehen und die Lampe ca. 5
Minuten abkühlen lassen.
1. Den Netzstecker abziehen. Die 4 Schrauben losdrehen und das Schutzglas entfernen
(Abb. 4).
2. Die Schrauben auf der Printplatte an beiden Seiten losschrauben und aus dem
Gehäuse entfernen (Abb. 5).
3. Die Lampenfassung (die beiden Stahlplättchen im Superstroboskop) etwas
auseinanderdrücken. Die alte Lampe entfernen und eine Neue einsetzen (Abb. 6).
4. Die Lampenkabel und die ‚Trigger’ Drähte mit der Printplatte verbinden. Die
Schrauben gut festdrehen. Bitte beachten Sie, dass der ’Trigger’ Draht sehr dünn ist
und leicht beschädigt werden kann (Abb. 7).
5. Die Printplatte wieder ins Gehäuse setzen. Das Schutzglas und die Schrauben sicher
befestigen (Abb. 8).
-
Für die Installation benötigen Sie folgendes: Eine 1500W XENON Lampe für den
153.347 und eine 750W XENON Lampe für den 153.345.
Die Lampe muss ausgewechselt werden, wenn sie defekt oder durch die Hitze
verformt ist.
Eine regelmäßige Reinigung des Geräts ist empfehlenswert. Benutzen Sie ein
feuchtes Tuch. Keinen Alkohol oder Lösungsmittel verwenden!
TECHNISCHE DATEN:
Best. Nr.
Versorgung
Leistung
Max. Raumtemperatur
Max. Gehäusetemperatur
153.347
153.345
230V AC, 50HZ
1700W
750W
45˚C
25˚C
130˚C
100˚C
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor.
Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen
Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
DK
Læs hele denne vejledning før ibrugtagning og gem den for senere brug.
VIGTIGT!
-
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.
Ved drift bliver apparatet varmt og skal derfor placeres mindst 1 meter fra
letantændelige materialer og samtidig så højt at man ikke kommer til at berøre
kabinettet.
Tilslut aldrig apparatet hvis der er synlige skader på kabinet eller netledning.
Bør kun bruges i korte intervaller (30-60 sek.)
Når stroboskopet slukkes SKAL der gå 5 min. før det tændes igen.
Vær opmærksom på at det kraftige blitz-lys kan fremkalde anfald hos eplepsipatienter.
Af hensyn til varme-udvikling må kabinettes ventilationsriller samt frontglasset ikke
tildækkes.
Må ikke udsættes for vibrationer hverken ved drift eller ophængning/transport, da
dette kan ødelægge blitz-røret.
Når netledningen kobles til og fra stikkontakten (230V) tag da altid fat i stikproppen,
hiv aldrig i kablet.
Ved ophængning skal der altid anvendes medfølgende bøjle, som fastgøres
forsvarligt.
Temperatursvingninger f. eks ved transport kan skabe kondens og apparatet bør
derfor først tilsluttes når det har rum-temperatur.
Apparatet må ikke bruges hvis rum-temperaturen overstiger 45 grader.
DMX TILSLUTNING
Stroboskopet skal både tilsluttes 230V netspænding og et DMX-signal for at virke. Det
anvender 2 DMX-kanaler og signalet tilsluttes med 3-polet XLR-kabel til stikket mrk. DMX-IN.
DMX-OUT bruges hvis DMX-signalet skal føres videre til flere lyseffekter. Benforbindelser ses
på figur 1 og 2 (nedenfor).
INDSTILLING AF DMX-ADRESSE
Adressen kan vælges mellem 1 og 128. Indstillingen foregår ved hjælp af dipswitch 1-9 i
henhold til skemaet vist som figur 3 (sidste side).
BEMÆRK:
Dip-switch"#10" er beregnet til test. Under indstilling af adresse skal den stå på “OFF".
Skemaet bruges ved at man først finder den ønskede adresse og derefter kan der vandret
aflæses indstilingen af dip-switch 1 – 5 og lodret indstilingen af 6 - 9
Nul (0) betyder at kontakten skal sættes på "OFF". En (1) betyder at kontakten skal
sættes på "ON”.
EKSEMPEL: Adressen indstilles til 50.
1. Find tallet "50" i tabellen.
2. Læs vandret tallene som viser stillingen på kontakt 1- 5. De er 1, 0, 1, 0, 0.
3. Læs lodret tallene som viser stillingen på kontakt 6 – 9. De er 0, 1, 1, 0.
4. For at vælge adresse 50 sættes således kontakt (switch) 1 , 3 , 7 og 8 på ON og 2 , 5 , 6
og 9 på OFF.
Som nævnt tidligere anvendes 2 DMX-kanaler :
DMX-kanal
DMX-kanal
1=
2=
Hastighed
Lys-styrke
UDSKIFTNING AF BLITZ-RØR
ADVARSEL: Før udskiftning af blitz-rør skal stroboskopet køle af i mindst 5 min.
1. Sørg for at netspændingen er afbrudt. Afmonter
frontglasset ved at fjerne de 4 skruer (figur 4).
2. Løsn skruerne på blitz-røret klemterminaler og tag
ledningerne ud (figur 5).
3. Tag det gamle blitzrør ud af holderne og sæt
på samme måde det nye rør på plads (figur 6).
4. Forbind det nye rørs ledninger til klemterminalerne
og stram skruerne igen. Vær ekstra omhyggelig med
trigger-ledningen som er meget tynd (figur 7).
5. Sæt frontglasset på igen og fastgør det med de
4 skruer (figur 8).
-
Brug altid kun originale blitz-rør som fås hos SkyTronic forhandlere.
Ved evt. rengøring af reflektor og kabinet, brug kun en let fugtig klud og aldrig
rengørings/opløsnings-midler.
TEKNISKE DATA
Vare Nr.
Forsyningsspænding
Effekt-forbrug
Max. rum/omgivelses temperatur
Max. kabinet/overflade temperatur
153.347
153.345
230V AC, 50HZ
1700W
750W
45˚C
45˚C
130˚C
100˚C
Forsøg aldrig selv at reparere apparatet da dette vil betyde at en hver form for reklamations-ret bortfalder. Af samme
grund må der heller ikke foretages konstruktive ændringer på apparatet. Følge-skader eller tab foresaget af fejl på
apparatet dækkes ikke. SkyTronic Scandinavia er ikke ansvarlig for fejl eller skader, som skyldes misvedligeholdelse,
uagtsomhed eller at anvisninger i denne vejledning ikke er fulgt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement