3-861-492-41(1)
Voorbereidingen
Radio
Cassette Player
A
B
}
]
Printed in Malaysia
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR KASSETTRADION
NOTAS DE SEGURANÇA SOBRE O APARELHO
HUOMAUTUKSIA LAITTEEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ
WAARSCHUWING
VARNING!
ADVERTÊNCIA
Varoitus
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om
gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen.
• Luister niet via een hoofdtelefoon/oortelefoon tijdens
autorijden, fietsen, en dergelijke. Het is gevaarlijk en
op veel plaatsen verboden. Zelfs als u over straat
loopt, kan luisteren met een te hoog volume al gevaar
met zich meebrengen. U hoort minder, met als gevolg
meer risico bij het oversteken van de straat, weg of
spoorlijn. Wees voorzichtig en neem de
hoofdtelefoon/oortelefoon af wanneer er ook maar
enige kans is op een gevaarlijke situatie.
• Open nooit de ombouw van het apparaat, terwijl het
op een stroombron is aangesloten, want dan bestaat er
gevaar voor een elektrische schok.
• Utsätt inte kassettradion för regn eller fukt för att
undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.
• Använd inte hörlurarna/öronsnäckorna vid
bilkörning, cykling eller framförande av något annat
motorfordon. Det kan leda till en trafikfarlig situation
och är till och med förbjudet i vissa länder. Det kan
också vara farligt att lyssna på musik på hög
volymnivå via hörlurarna/öronsnäckorna under en
promenad, särskilt vid övergångsställen. Var mycket
försiktig, alternativt avbryt lyssning via hörlurarna/
öronsnäckorna, i farliga situationer.
• Öppna aldrig höljet medan kassettradion är ansluten
till ett nätuttag för att undvika elektriska stötar.
• Para evitar incêndios ou choques eléctricos, não
exponha o aparelho a chuva ou humidade.
• Não utilize auscultadores/auriculares durante a
condução de automóveis, bicicletas ou quaisquer
veículos motorizados. Do contrário, poderá provocar
riscos ao tráfego e infringir a lei de algumas áreas.
Pode também ser potencialmente perigosa a audição
com auscultadores/auriculares a altos volumes
durante caminhadas, especialmente em cruzamentos
para pedestres. Deve-se exercer a máxima cautela ou
interromper o uso dos auscultadores/auriculares em
situações potencialmente perigosas.
• Para evitar choques eléctricos, nunca abra o aparelho
enquanto ligado à fonte de alimentação.
• Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa
jättää sateeseen eikä sen saa antaa kastua.
• Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita ajaessasi,
pyöräillessäsi tai käyttäessäsi muuta
moottoriajoneuvoa. Kuulokkeiden käyttö vaarantaa
liikennettä ja on paikoin kiellettyä. On myös
vaarallista kuunnella kuulokkeilla/korvakuulokkeilla
kovalla äänenvoimakkuudella kävellessä, erityisesti
risteyksissä. Ole erittäin varovainen tai lopeta käyttö
mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä avaa laitetta sen
ollessa kytketty virtalähteeseen.
FÖRSIKTIGT!
• Använd inte hörlurarna/öronsnäckorna med volymen
på för hög nivå. Hörselexperterna avråder från
lyssning på höga volymnivåer i längre stunder åt
gången. Sänk volymen eller avbryt lyssningen så fort
det börjar ringa i öronen.
• Håll nere volymen på lagom nivå, dels för att kunna
höra ljud i omgivningen och dels för att visa hänsyn
mot andra människor i närheten.
Följ nedanstående anvisningar för att undvika
batteriläckage, brand, skada, explosion etc.
FARA!
Om schade door batterijlekkage, brand of explosie te
voorkomen, neemt u de onderstaande aanwijzingen in
acht.
•Bär inte torrbatterier i fickan tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Ett batteri kan bli mycket
varmt om dess plus- och minuspoler råkar komma i
kontakt med varandra via ett metallföremål.
WAARSCHUWING
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen netspanningsadapter
(niet bijgeleverd). Controleer voor het aansluiten eerst of
de netspanningsadapter geschikt is voor het plaatselijke
lichtnet-voltage, om overbelasting te voorkomen.
• Trek de netspanningsadapter alleen aan de stekker uit
het stopkontakt; trek nooit aan het snoer.
•Tracht niet een gewone staafbatterij op te laden.
•Plaats de batterijen vooral met de ] en } polen in de
juiste richting, zoals in de afbeelding verderop in deze
gebruiksaanwijzing.
VOORZICHTIG
•Wanneer u de Walkman geruime tijd niet gebruikt, is
het beter de batterijen eruit te verwijderen, om schade
door eventuele batterijlekkage en corrosie te
voorkomen.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De hierna volgende aanwijzingen gelden voor de
modellen WM-FX269, WM-FX267 en WM-FX261.
Controleer vóór het doorlezen eerst uw modelnummer.
De afbeeldingen tonen het model WM-FX269. Waar er
verschillen tussen de modellen optreden, staat dit in de
tekst duidelijk aangegeven, zoals “alleen de FX269/
FX267”.
Voorzorgsmaatregelen
• Leg het apparaat niet te dicht bij een warmtebron, niet
in de volle zon en niet op een plaats met veel stof,
zand, of mechanische trillingen of schokken; nooit
achterlaten in een afgesloten auto in de volle zon.
• Wikkel het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon
nooit om de Walkman heen. Dit zou op de toetsen
kunnen gaan drukken, zodat er stroom loopt en de
batterijen onnodig leegraken.
• Gebruik geen cassettes met een speelduur van meer
dan 90 minuten, tenzij de extra lange ononderbroken
weergave van groot belang is.
• Is het apparaat langdurig niet gebruikt, zet het dan
eerst zonder cassette in de weergavestand en laat het
zo enkele minuten warmdraaien, alvorens een
cassette in te steken.
• Reinig de buitenkant van het apparaat met een zacht
doekje, licht bevochtigd met wat milde vloeibare
zeep. Gebruik geen oplosmiddelen als alcohol
(spiritus), benzine of thinner.
Hebt u vragen of problemen met uw Walkman, neemt u
dan a.u.b. kontakt op met uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
ATENÇÃO
• Não utilize os auscultadores/auriculares a volumes
elevados. Especialistas em sistema auditivo advertem
contra a audição contínua, prolongada, a altos
volumes. Caso perceba tinidos nos ouvidos, reduza o
volume ou interrompa o uso dos auscultadores.
• Mantenha o volume a um nível moderado. Isto
possibilitar-lhe-á escutar os sons externos e respeitar
as pessoas ao seu redor.
ATT OBSERVERA ANGÅENDE STRÖMFÖRSÖRJNING
AANWIJZINGEN VOOR DE STROOMVOORZIENING
•Stop batterijen vooral niet los in uw zak samen met
metalen voorwerpen, zoals kleingeld, een sleutelbos
e.d. Als de plus- en min-polen van de batterijen
worden kortgesloten door een metalen voorwerp, kan
er veel hitte vrijkomen.
1
Batterij-inleg A
Isättning av batterier A
Para inserir pilhas A
Paristojen asettaminen A
Gebruiksduur van de batterijen (in uren,
ongeveer)
(EIAJ*)
Batteriernas livslängd (ca antal timmar)
(EIAJ*)
Duração das pilhas (em horas aproximadas)
(EIAJ*)
Paristojen kesto (likimääräisesti tunneissa)
(EIAJ*)
Sony LR6 (SG)
alkalibatterijen
Sony
R6P (SR)
batterijen
Sonys alkaliska
batterier
LR6 (SG)
Sonys
batterier
R6P (SR)
cassette-weergave
22
7
Vid bandavspelning
22
7
radio-ontvangst
33
13
Vid radiomottagning
33
13
* Valor mensurado pelos padrões de EIAJ (Associação
das Indústrias Eléctricas do Japão). (Utilizando
cassetes Sony da série HF)
* Arvo on mitattu EIJA (Electric Industries Association
of Japan) standardilla (käyttäen Sony HF -sarjan
kasettinauhaa).
Notas
HUOM!
• När batterierna håller på att laddas ur börjar
ljudnivån variera eller ljudet tonas ner helt. Byt i så
fall ut båda batterierna.
• Utför batteribyte inom 30 minuter, för att inte lagrade
uppgifter ska raderas ur kassettradions minne.
• Det kan hända att batteriets livslängd blir kortare
beroende på hur kassettspelaren används.
• Fäst locket till batterifacket såsom visas på ill. B, om
det skulle hända att det lossnar.
• Quando as pilhas se enfraquecem, o som torna-se
instável ou não pode ser escutado. Em tais casos,
substitua ambas as pilhas.
• Na substituição das pilhas, troque ambas as pilhas
dentro de 30 minutos; doutro modo, todas as
memórias serão canceladas.
• A duração da pilha pode encurtar-se conforme as
condições de funcionamento do aparelho.
• Caso a tampa do compartimento de pilhas se
desencaixe, reencaixe-a como ilustrado B.
• Kun paristot heikkenevät, äänesta tulee epävakaa tai
sitä ei kuulu lainkaan. Vaihda tällöin kumpikin
paristo.
• Kun vaihdat paristoja, vaihda kumpikin 30 minuutin
kuluessa, muuten koko muistin sisältö pyyhkiytyy
pois.
• Paristojen käyttöikä saattaa olla lyhempi riippuen
laitteen käyttötavasta.
• Jos paristokotelon kansi irtoaa, kiinnitä se kuvassa B
osoitetulla tavalla.
Gebruik op externe stroomvoorziening
Extern strömförsörjning
Para utilizar alimentação externa
Ulkoisen virran käyttö
• Op stroom van het lichtnet: Sluit de AC-E30HG
netspanningsadapter (niet bijgeleverd) aan op de DC
IN 3V gelijkstroomingang. De polariteit van de
gelijkstroomstekker is als aangegeven in afb. C.
• De uitvoering van de AC-E30HG
netspanningsadapter verschilt van gebied tot gebied.
Controleer vóór aanschaf de vorm van de stekker en
de geschiktheid voor de plaatselijke netspanning.
• Nätdrift: anslut nätdelen AC-E30HG (tillval) till
likströmsintaget DC IN 3 V. Ill. C visar kontaktens
polfördelning.
• Tekniska data för AC-E30HG varierar beroende på
försäljningsland. Kontrollera lokal nätspänning och
stickkontaktens form före inköp.
• Tensão da rede local: Ligue o adaptador CA ACE30HG (venda avulsa) à tomada DC IN 3 V. A
polaridade da ficha está ilustrada na fig. C.
• Especificações para o AC-E30HG varia para cada área.
Verifique a voltagem local e o formato da ficha antes
da aquisição.
• Verkkovirta: Liitä AC-E30HG verkkolaite (ei kuulu
varusteisiin) liittimeen DC IN 3V. Pistokkeen
napaisuus on kuten näytetty kuvassa C.
• Verkkolaitteen AC-E30HG tekniset ominaisuudet
vaihtelevat alueittain. Varmista paikallinen
verkkojännite ja pistokkeen muoto ennen laitteen
hankkimista.
Hur fodralet används D
Para utilizar o estojo de transporte D
Gäller ljudåtergivning via hörlurar/
öronsnäckor
Na utilização de auscultadores/auriculares
* Waarde gemeten volgens de EIAJ-norm (Electric
Industries Association of Japan). (bij gebruik met een
Sony HF cassette)
GEVAAR
D
2
]
R6 (AA) X2
WM-FX269/FX267/FX261
• Blijf niet te lang achtereen luisteren naar een luid
ingestelde hoofdtelefoon/oortelefoon. Deskundigen
waarschuwen tegen het langdurig luisteren naar
harde geluiden. Verminder de geluidssterkte of neem
de hoofdtelefoon/oortelefoon af wanneer uw oren
suizen.
• Houd rekening met anderen en stel de weergave niet
te hard in. Dit om hinder aan omstanders te
vermijden en om geluiden in uw omgeving en
mensen die tegen u praten altijd te kunnen horen.
C
Valmistelut
DC IN 3V
WALKMAN is een handelsmerk van Sony Corporation.
WALKMAN är ett skyddat varumärke som registrerats
av Sony Corporation.
WALKMAN é uma marca registada de Sony Corporation.
WALKMAN on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
VOORZICHTIG
Preparações
}
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instruções
Käyttöohjeet
©1998 by Sony Corporation
Förberedelser
VARNING!
• Använd endast den rekommenderade nätdelen
(tillval) tillsammans med denna kassettspelare.
Kontrollera också lokal nätspänning för att undvika
kortslutning i nätdelen.
•Håll alltid i kontakten, aldrig i kabeln, för att koppla
ur nätdelen.
•Ladda aldrig upp ett torrbatteri.
•Kontrollera batteriernas poler, ] och }, och var noga
med att sätta i dem enligt illustrationen i
bruksanvisningen.
NOTAS DE SEGURANÇA ACERCA DAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO
Para evitar vazamentos das pilhas, incêndio, avarias,
explosões, etc., siga as instruções abaixo.
PERIGO
• Não transporte pilhas secas junto com moedas ou
outros objectos metálicos. Poderá ocorrer geração de
calor, caso os terminais positivo e negativo das pilhas
entrem acidentalmente em contacto com um objecto
metálico.
ADVERTÊNCIA
• Utilize somente o adaptador CA recomendado (venda
avulsa). Verifique também o ajuste à voltagem local
para evitar um curto-circuito no adaptador CA.
• Para desligar o adaptador CA, puxe-o pela ficha,
nunca pelo fio.
• Não tente recarregar pilhas secas.
• Verifique os pólos ] e } das pilhas e certifique-se de
inseri-las conforme a ilustração neste manual.
FÖRSIKTIGT!
ATENÇÃO
•Ta ur batterierna, när kassettradion inte ska användas
under en längre tidsperiod, för att skydda kassettradion mot skador på grund av batteriläckage och
korrosion.
• Retire as pilhas quando preveja não utilizar o
Walkman por um período prolongado, para evitar
avarias causadas pela fuga do electrólito e posterior
corrosão das pilhas.
Angående denna bruksanvisning
Acerca deste manual
Denna bruksanvisning beskriver modellerna WMFX269, WM-FX267 och WM-FX261. Kontrollera
modellnumret innan du läser bruksanvisningen. WMFX269 visas på illustrationerna. Skillnader mellan de
olika modellerna anges tydligt i texten, som t.ex. “gäller
FX269/FX267”.
As instruções neste manual destinam-se ao WM-FX269,
WM-FX267 e WM-FX261. Antes de iniciar a leitura,
verifique o número do seu modelo. O WM-FX269 é o
modelo aqui utilizado para propósitos de ilustração.
Quaisquer diferenças na operação estão claramente
indicadas no texto, por exemplo com os dizeres
«somente FX269/FX267».
Att observera
• Placera inte kassettradion i närheten av en värmekälla
eller på en plats där den utsätts för solljus, damm,
sand, fukt, regn eller mekaniska stötar. Lämna den
heller inte i en bil med stängda fönster.
• Vira inte sladden till hörlurarna/öronsnäckorna runt
kassettradion, eftersom en knapp då kan tryckas in av
misstag och batteriet laddas ur i onödan.
• Använd inte kassetter med bandlängder som
överstiger 90 minuter, annat än i undantagsfall för
bandavspelning som tar längre tid i anspråk.
• Gör kassettradion klar för bandavspelning och låt den
gå i några minuter för att värma upp den, innan en
kassett sätts i, när kassettradion inte använts på länge.
• Använd en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning, för att rengöra kassettradions hölje. Använd
inte spritlösningar, bensin eller lösningsmedel.
Kontakta affären där kassettradion köptes, eller Sonys
representant, angående eventuella frågor eller problem
gällande kassettradion.
Precauções
• Não deixe o aparelho em locais próximos a fontes de
calor ou sujeitos a luz solar directa, poeira ou areia
excessiva, humidade, chuva, choque mecânico, ou
ainda no interior de um automóvel com as janelas
fechadas.
• Não enrole o fio dos auscultadores/auriculares em
torno do aparelho. As teclas podem ser mantidas
pressionadas, causando desgaste desnecessário da
pilha.
• Não utilize cassetes com mais de 90 minutos de
duração, excepto para reproduções longas e
contínuas.
• Caso o aparelho não tenha sido utilizado por um
longo intervalo, ajuste-o ao modo de reprodução para
aquecê-lo por alguns minutos antes de inserir uma
cassete.
• Para limpar a parte externa, utilize um pano macio
levemente humedecido com solução de detergente
suave. Não utilize álcool, benzina ou diluente.
Caso surjam quaisquer questões ou problemas
concernentes a este Walkman, consulte o seu agente
Sony mais próximo.
Huomautus
• Älä käytä kuulokkeita/korvakuulokkeita kovalla
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat
välttämään pitkäaikaista kovalla
äänenvoimakkuudella tapahtuvaa kuuntelua. Jos
tunnet korviesi soivan, pienennä äänenvoimakkuutta
tai lopeta kuulokkeiden käyttö.
• Pidä äänenvoimakkuus sopivan pienenä. Kuulet
tällöin ympäristön äänet ja olet samalla
huomaavainen ympärillä olevia kohtaan.
Opmerkingen
• Wanneer de batterijen leeg raken, zal het geluid nog
maar zwak of ongelijkmatig klinken. Dan is het tijd
beide batterijen door nieuwe te vervangen.
• Laat het apparaat niet langer dan 30 minuten zonder
batterijen, anders zullen alle instellingen uit het
geheugen worden gewist.
• De gebruiksduur van de batterij kan wel eens korter
zijn, afhankelijk van de manier waarop u het apparaat
gebruikt.
• Als het deksel van het batterijvak losraakt, kunt u het
weer aanbrengen zoals aangegeven in afbeelding B.
Noudata seuraavia ohjeita, jotta saadaan vältettyä
paristovuoto, tulipalot, räjähdykset jne.
Vaara
OBS!
Het luidsprekertje met de “L” is voor uw linker oor en
dat met de “R” voor uw rechter oor.
Bär hörlurarna/öronsnäckorna med sidan märkt L i
vänster öra och sidan märkt R i höger öra.
Verhelpen van
storingen
Felsökning
Varoitus
Het geluid kan niet harder gezet worden.
•AVLS har skjutits till läget LIMIT.
• Käytä ainoastaan suositettua verkkolaitetta (ei kuulu
varusteisiin). Tarkasta myös paikallinin jännite, jotta
saadaan vältettyä verkkolaitteen oikosulku.
• Irrota verkkolaite ottamalla kiinni pistokkeesta, ei
johdosta.
• Älä lataa kuivaparistoa.
• Tarkasta paristojen ] ja } pää ja aseta ne tämän
käyttöohjeen kuvassa näytetyllä tavalla.
•De AVLS volumebegrenzingsschakelaar staat in de
LIMIT stand.
• Älä pidä paristoja sellaisessa paikassa, jossa on
kolikoita tai muita metalliesineitä. Jos pariston
positiivinen ja negatiivinen liitin koskettaa vahingossa
metalliesinettä, saattaa syntyä kuumuutta.
Huomautus
• Kun Walkman laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan,
ota paristot pois, jotta saadaan vältettyä
paristovuodon ja syöpymisen aiheuttamat vauriot.
Tästä käyttöohjeesta
Tämä käyttöohje on tarkoitettu malleille WM-FX269,
WM-FX267 ja WM-FX261. Ennen kuin alat lukea ohjeita,
varmista laitteesi mallinumero. WM-FX269 on
kaavakuvissa käytetty malli. Käyttötoimenpiteissä
esiintyvät erot on mainittu selvästi tekstissä, esim. “vain
FX269/FX267”.
Huomautuksia
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
johon aurinko paistaa suoraan, jossa on paljon pölyä
tai hiekkaa, kosteutta, johon sataa, johon välittyy
mekaanista värinää tai autoon, jonka ikkunat on
suljettu.
• Älä kierrä kuulokkeiden/korvakuulokkeiden johtoa
laitteen ympärille. Painikkeet saattavat jäädä alas
painettuun asentoon, jolloin paristo kuluu turhaan.
• Älä käytä yli 90 minuutin pituisia kasetteja muuhun
kuin pitkään kestävään jatkuvaan toistoon.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke se
toistolle muutamaksi minuutiksi, jotta se lämpiää,
ennen kuin asetat kasetin paikalleen.
• Puhdista pinnat pehmeällä, hiukan mietoon
pesuaineeseen kostutetulla kankaalla. Älä käytä
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Jos Walkman laitteen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Sony
R6P (SR)
Reprodução
22
7
toisto
22
7
Rádio
33
13
radio
33
13
Gebruik van het draagtasje D
Luisteren via hoofdtelefoon/oortelefoons
HUOMAUTUKSIA VIRTALÄHTEEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ
* Uppmätt värde enligt EIAJ-standard (electric
Industries Association of Japan). (med ett
kassetteband ur Sonys HF-seie)
Sony alcalina
LR6 (SG)
Er klinkt niet of nauwelijks geluid.
•Zorg dat beide R6 (AA-formaat) batterijen juist zijn
geplaatst.
•Vervang beide batterijen, als ze leeg zijn.
De aanduidingen in het uitleesvenster zijn
onjuist.
•Bij het eerste gebruik van het apparaat of als dit
een tijdlang zonder batterijen is geweest, kunnen
er onjuiste aanduidingen in het uitleesvenster
verschijnen, of kunnen de vastgelegde
voorkeurzenders niet goed opgeroepen worden.
Als dit zich voordoet, schakelt u de radio en de
cassettespeler uit en dan houdt u de BAND toets
ongeveer 10 sekonden ingedrukt. Dan klinkt er
door de hoofdtelefoon/oortelefoon een pieptoon;
nu zijn de zender-voorinstellingen uit het
geheugen gewist. Leg de gewenste
voorkeurzenders opnieuw vast.
Het weergegeven geluid is slecht van
klank.
•Maak de stekker van de hoofdtelefoon/oortelefoon
schoon.
•De bandkoppen zijn vuil. Reinig de koppen en het
bandloopwerk met een wattenstokje, licht
bevochtigd met wat reinigingsvloeistof of spiritus.
Technische gegevens
• Frekwentiebereik
FM: 65,0-74 en 87,5-108 MHz (Oost-Europa)
87,5-108 MHz (Overige landen)
AM: 531-1602 kHz
• Stroomvoorziening
3 V gelijkstroom van 2 stuks R6 (AA-formaat) batterijen /
externe 3 V gelijkstroombron
• Afmetingen
115 x 90,5 x 34,4 mm (b/h/d) inkl. uitstekende
onderdelen en knoppen
• Gewicht
Ca. 150 gram
Ca. 230 gram inkl. batterijen en cassette
• Bijgeleverd toebehoren
Stereo hoofdtelefoon of Stereo oortelefoon (1)/Draagtasje (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden,
zonder kennisgeving.
Volymen kan inte höjas.
Ljudnivån varierar eller ljudet återges
inte alls.
•Sätt i två batterier R6 (storlek AA) på korrekt sätt.
•Byt ut båda batterierna samtidigt när de laddats
ur.
Felaktiga uppgifter visas i teckenfönstret.
•Det kan hända att felaktiga uppgifter visas i
teckenfönstret, eller att förvalsstationer inte ställs
in på korrekt sätt, när kassettradion används för
första gången eller när batterifacket varit tomt
under en längre tid. Slå i så fall av bandspelaren
och radion och tryck in BAND. Håll BAND
intryckt i ungefär tio sekunder, tills ett pipljud
återges via hörlurarna/öronsnäckorna. Samtliga
förvalsstationer raderas samtidigt ur minnet.
Lagra på nytt önskade stationer i förvalsminnet.
Ljudkvaliteten vid bandavspelning är
dålig.
•Rengör kontakten på sladden till hörlurarna/
öronsnäckorna.
•Bandhuvudena är smutsiga. Rengör dem med en
bomullspinne som fuktats lätt i rengöringsvätska
eller rengöringssprit.
Tekniska data
• Mottagningsområde
FM: 65,0-74, 87,5-108 MHz (Östeuropa)
87,5-108 MHz (övriga länder)
AM: 531-1602 kHz
• Strömförsörjning
3 V likströmsspänning med två st. batterier R6 (storlek AA)/
extern 3 volts likströmskälla
• Mått
115 x 90,5 x 34,4 mm (b/h/d) inkl. utskjutande delar och
reglage
• Vikt
Ca 150 gram
Ca 230 gram inkl. batterier och kassett
• Medföljande tillbehör
Stereohörlurar eller Stereoöronsnäckor (1)/fodral (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Encaixe o lado marcado com «L» no ouvido esquerdo, e
o lado marcado com «R» no ouvido direito.
Guia para solução de
problemas
Não é possível aumentar o volume.
•AVLS está ajustado a LIMIT.
Instabilidade de som ou ausência de
áudio.
•Insira pilhas R6 (tamanho AA) as duas
apropriadamente.
•Substitua todas as pilhas, caso estejam fracas.
O mostrador exibe informações
incorrectas.
•O mostrador pode exibir informações incorrectas
ou as estações programadas podem não ser
rechamadas correctamente quando se usa o
aparelho pela primeira vez, ou quando se deixa o
aparelho sem pilhas por um longo período. Nestes
casos, desligue o deck de cassetes e o rádio e então
carregue em BAND por cerca de 10 segundos; será
emanado um sinal sonoro pelos auscultadores/
auriculares e as memórias de todas as estações
programadas serão canceladas. Reajuste tais
funções novamente.
Sony alkali
LR6 (SG)
Sony
R6P (SR)
Kantokotelon käyttö D
Käytettäessä kuulokkeita/
korvakuulokkeita
Aseta kirjaimella “L” merkitty puoli vasempaan
korvaan ja kirjaimella “R” merkitty puoli oikeaan
korvaan.
Vianetsintä
Äänenvoimakkuus ei suurene.
•AVLS on asetettu asentoon LIMIT.
Ääni on epävakaa tai ääntä ei kuulu
lainkaan.
•Aseta kaksi R6-paristoa (koko AA) oikein
paikalleen.
•Vaihda kaikki paristot, jos ne ovat heikot.
Näyttö näyttää virheellisiä tietoja.
•Näyttö saattaa näyttää virheellisiä tietoja tai
esiviritettyjä asemia ei voi hakea oikein, kun
laitetta käytetään ensimmäistä kertaa tai jos laite
on ollut ilman paristoja pitkän aikaa. Sammuta
tällöin kasettisoitin ja radio ja paina sitten
painiketta BAND noin 10 sekuntia. Kuulet
merkkiäänen kuulokkeista/korvakuulokkeista ja
kaikki esiviritetyt asemat pyyhkiytyvät pois
Esiviritä ne uudelleen.
Huono toistolaatu.
Qualidade insatisfatória de reprodução da
fita.
•Limpe a ficha dos auscultadores/auriculares.
•Cabeças contaminadas. Limpe-as com uma haste
de algodão levemente humedecida em fluido de
limpeza ou álcool.
•Puhdista kuulokkeiden/korvakuulokkeiden
pistoke.
•Likaiset päät. Puhdista ne pumpulipuikolla, joka
on kostutettu puhdistusaineeseen tai alkoholiin.
Tekniset tiedot
Especificações
• Gama de frequências
FM: 65,0-74, 87,5-108 MHz (Europa oriental)
87,5-108 MHz (Outros países)
AM: 531-1602 kHz
• Alimentação requerida
3 V CC com 2 pilhas R6 (AA)/fontes de alimentação externa CC
de 3 V
• Dimensões
115 x 90,5 x 34,4 mm (l/a/p), incluindo controlos
e partes salientes
• Peso
Aprox. 150 g
Aprox. 230 g incluindo pilhas e uma cassete
• Acessórios fornecidos
Auscultadores estéreo ou Auriculares estéreo (1 par)/Estojo de
transporte (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
• Taajuusalue
ULA: 65,0-74, 87,5-108 MHz (Itä-Eurooppa)
87,5-108 MHz (muut maat)
AM: 531-1602 kHz
• Virtavaatimukset
3 V tasavirtaparistot R6 (AA) x 2/ulkoinen 3 V tasavirtainen
virtalähde
• Mitat
115 x 90,5 x 34,4 mm (lxkxs) mukaanlukien esiintyöntyvät osat
ja säätimet
• Paino
Aprox, 150 g
Aprox. 230 g mukaanlukien paristot ja kasetti
• Vakiovarusteet
Stereokuulokkeet tai stereokorvakuulokkeet (1)/Kantokotelo (1)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Plaats en funktie van
de bedieningsorganen
Reglagens placering
Localização das partes
e dos controlos
Osien ja säätimien
sijainti
Luisteren naar de radio Radiomottagning
FM 1
0)
pSTOP
MHz
ST
TUNING
–
+-
FM MONO
FM
(PLAY
TUNING -/+
RADIO ON/OFF
FM
3
LOCAL
2
Radion kuuntelu
DX
1
Audição do rádio
2
MHz
BAND
RADIO ON/OFF
MEGA BASS
AM
FM 1
FM
MHz
3
MHz
DC IN 3V
VOLUME
AM
BAND
AVLS
NORM/CrO22/METAL
/METAL. ·
NORM/CrO
DX/LOCAL or
of/eller/ou/tai
DX/LOCAL
ST/MONO
NORM/CrO2/METAL ·
2 ST/FM MONO
1~51-5(preset)
(voorkeurzenders/
förvalsknappar/memória/
esiviritysasema)
Afspelen van een cassette
Bandavspelning
KHz
Reprodução de cassetes
1
2
Nauhan toisto
3
1
2
Druk op de RADIO ON/OFF toets.
Druk op de BAND toets om in te stellen
op de FM1, FM2, FM3 of AM afstemband.
Bij elke druk op deze toets verspringt de
afstemband-aanduiding in het
uitleesvenster.
3
Druk op de TUNING –/+ toets om af te
stemmen op de radiozender van uw keuze.
Uitschakelen van de radio
1
NORM CrO2/METAL
Druk op de RADIO ON/OFF toets.
2
Snel opzoeken van een radiozender
PLAY
Houd in stap 3 de TUNING –/+ afstemtoets
ingedrukt. De frekwentiecijfers veranderen dan
sneller. Wanneer u de toets loslaat, veranderen de
cijfers langzaam. Zodra u de gewenste
afstemfrekwentie in het uitleesvenster ziet, drukt u
nogmaals op de TUNING –/+ toets om hier te
stoppen.
1
2
Stel de bandsoortkiezer (NORM•CrO2/
METAL) in op de gebruikte bandsoort.
Steek een cassette in de houder en druk op
de (PLAY toets.
1
2
Skjut NORM•CrO2/METAL till korrekt
läge enligt den kassettyp som ska
användas.
1
2
Sätt i en kassett och tryck på (PLAY.
Ajuste NORM•CrO2/METAL de forma a
corresponder ao tipo de fita.
Insira uma cassete e carregue em
( PLAY.
1
2
Valitse NORM•CrO2/METAL käytössä
olevan nauhan tyypin mukaisesti.
Aseta kasetti ja paina painiketta (PLAY.
Kun haluat
Paina
Voor
Drukt u op
Att
tryck
Para
Carregue em
Pysäyttää toiston
p
Stoppen met afspelen
p
på p.
Cessar a reprodução
p
Snel vooruit- of
terugspoelen
) of 0 (voor de kant die
avbryta bandavspelningen:
snabbspola bandet
framåt eller bakåt:
på ) eller 0 (för
kassettsidan vänd utåt).
Avançar rapidamente ou
rebobinar a fita
) ou 0 (para o lado
voltado para frente)
Kelata nauhaa eteen
tai taakse
) tai 0
(eteenpäin osoittavalle
puolelle)
naar voren van de band ligt).
Automatisch beperken van het maximale
geluidsvolume
Zet de AVLS volumebegrenzingsschakelaar in de
LIMIT stand. Om uw gehoor te beschermen houdt
het “Automatic Volume Limiter System” de
maximale geluidssterkte binnen redelijke grenzen,
ook wanneer u de volumeregelaar hoger instelt. Om
de volumebegrenzing uit te schakelen, zet u de
AVLS schakelaar in de NORM stand.
Automatisk begränsning av maximal
volymnivå
Skjut AVLS (Automatic Volume Limiter System) till
läget LIMIT. Den maximala volymnivån hålls nu
nere på en lagom nivå, för att skydda öronen mot
hörselskador. Volymen kan inte höjas över denna
nivå. Skjut AVLS till läget NORM för att koppla ur
automatisk volymbegränsning.
Extra versterken van de bassen (alleen de
Basförstärkning (gäller FX269/FX267)
FX269/FX267)
Om de lage tonen extra nadruk te geven, zet de
MEGA BASS op ON.
Ställ väljaren MEGA BASS i läget ON för att
förstärka låga bastoner.
Opmerkingen
• Met de AVLS volumebegrenzingsschakelaar in de
“LIMIT” stand (alleen de FX269/FX267):
– zal de MEGA BASS basversterking minder krachtig
klinken;
– kunt u beter het geluid wat zachter zetten, als het
geluid met extra bassen vervormd of onstabiel
klinkt.
• Open nooit de cassettehouder terwijl de band nog
loopt.
OBS!
• När AVLS skjuts till läget LIMIT (gäller FX269/
FX267):
– reduceras effekten av basförstärkning MEGA BASS.
– sänk volymen, om ljudet vid basförstärkning börjar
bli sämre eller variera.
• Öppna inte kassettfacket medan bandet är i rörelse.
Para limitar o volume máximo
automaticamente
Ajuste AVLS (sistema de limitação automática de
volume) a LIMIT. O volume máximo será mantido
limitado para proteger os seus ouvidos, mesmo que
o volume seja aumentado. Para cancelar a função
AVLS, ajuste AVLS a NORM.
Suurimman mahdollisen
äänenvoimakkuuden rajoittaminen
automaattisesti
Säädä AVLS (Automatic Volume Limiter System)
asentoon LIMIT. Suurin mahdollinen
äänenvoimakkuus pysyy pienenä, jotta voit suojata
kuuloasi. Äänenvoimakkuutta ei voi suurentaa
enempää. AVLS-toiminto lopetetaan asettamalla
AVLS asentoon NORM.
Voor de FM strekt u het hoofdtelefoonsnoer/
oortelefoonsnoer zo ver mogelijk uit of schakelt u de
DX/LOCAL of ST/FM MONO schakelaar om.
Voor de AM draait u het gehele apparaat in de
richting die de beste ontvangst oplevert.
Opmerking
Tryck på TUNING –/+ för att ställa in
önskad station.
1
2
3
Carregue em RADIO ON/OFF.
Carregue em BAND para seleccionar a
banda (FM1, FM2, FM3 ou AM). A cada
pressionamento da tecla, a indicação
altera-se sequencialmente.
Pressione TUNING –/+ para sintonizar a
estação desejada.
Voorinstellen van uw
voorkeurzenders
1
Valitse kaista painamalla BAND (FM1,
FM2, FM3 tai AM). Joka kerta, kun
painiketta painetaan, näyttö muuttuu.
Viritä asema painamalla TUNING –/+.
Radion sammuttaminen
Paina RADIO ON/OFF.
Hur radion slås av
Para desligar o rádio
Aseman virittäminen nopeasti
Tryck på RADIO ON/OFF.
Carregue em RADIO ON/OFF.
Snabb stationsinställning
Para sintonizar uma estação rapidamente
Håll TUNING –/+ intryckt i punkt 3. Siffrorna för
frekvensen ändras snabbt i teckenfönstret. När
intryckt knapp släpps upp ändras siffrorna sakta.
Tryck en gång till på TUNING –/+ när önskad
frekvens visas.
Mantenha pressionada TUNING –/+ no passo 3. Os
dígitos da frequência alteram-se rapidamente.
Quando se libera a tecla, os dígitos da frequência
alteram-se vagarosamente. Quando os dígitos da
frequência desejada aparecerem, pressione TUNING
–/+ novamente.
Pidä painike TUNING –/+ painettuna vaiheessa 3.
Taajuuslukema muuttuu nopeasti. Kun painike
vapautetaan, taajuuslukema muuttuu hitaasti. Kun
haluttu taajuus tulee näkyviin, paina uudelleen
painiketta TUNING –/+.
Vid FM-mottagning: sträck ut sladden till
hörlurarna/öronsnäckorna eller skjut väljaren
DX/LOCAL eller ST/FM MONO till lämpligt läge.
Vid AM-mottagning: vrid på själva kassettradion.
Para aprimorar a recepção de
transmissões
OBS!
Em AM, reoriente o aparelho em si.
Ta ur kassetten om det uppstår störningar vid
radiomottagning, när en kassett med ett hölje eller en
etikett av metall sitter i kassettfacket.
Nota
Lagring av förvalsstationer i
minnet
Para programar estações de
rádio
Em FM, estire o fio dos auscultadores/auriculares
ou ajuste ST/FM MONO.
Lähetyksen kuuluvuuden parantaminen
Suorista ULA-asemille kuulokkeiden/
korvakuulokkeiden johto tai säädä kytkimellä DX/
LOCAL tai ST/FM MONO.
AM-asemille kääntele itse laitetta.
HUOM!
Jos lähetyksessä kuuluu kohinaa asetettaessa paikalleen
kasetti, jossa on metallinen kuori tai kyltti, ota kasetti
pois.
Caso a transmissão esteja ruidosa quando inserida uma
cassete com invólucro ou etiqueta metálicos, remova a
cassete.
5
Radioasemien esiviritys
FM 1
MHz
4
1
3
2
Syvää bassoääntä korostetaan painamalla painike
MEGA BASS asentoon ON.
•Kun AVLS on asetettu asentoon LIMIT (vain FX269/
FX267):
- MEGA BASS -tehoste heikkenee.
- pienennä äänenvoimakkuutta, jos ääni, jossa bassoa
on korostettu, säröilee tai on epävakaa.
• Älä avaa kasetinpidintä nauhan pyöriessä.
3
Paina RADIO ON/OFF.
3
RADIO ON/OFF
HUOM!
1
2
Als er storing in de radio-ontvangst klinkt wanneer er
een cassette met een metalen behuizing of metalen
labels in het apparaat zit, kunt u die cassette beter
verwijderen.
Äänen korostus (vain FX269/FX267)
Notas
• Quando se ajusta AVLS a LIMIT (somente FX269/
FX267):
– o efeito MEGA BASS é reduzido;
– reduza o volume, caso o som de graves reforçados se
torne distorcido ou instável.
• Não abra o compartimento de cassete enquanto a fita
está em movimento.
Tryck lämpligt antal gånger på BAND för
att välja önskad våglängd, FM1, FM2, FM3
eller AM. Med vart tryck ändras
våglängden i teckenfönstret.
Tydligare radiomottagning
Verbeteren van de radio-ontvangst
Enfatização do som (somente FX269/FX267)
Para enfatizar os sons graves profundos, ajuste o
MEGA BASS a ON.
Tryck på RADIO ON/OFF.
In het geheugen van de radio kunt u uw favoriete
radiozenders vastleggen. Zo kunt u 20
voorkeurzenders voorinstellen, 5 voor elke
afstemband, de FM1, FM2, FM3 en AM.
Önskade radiostationer kan lagras i kassettradions
minne. Upp till 20 stationer kan lagras i
förvalsminnet, fem stationer på vardera våglängd
FM1, FM2, FM3 och AM.
Podem-se armazenar estações de rádio na memória
do aparelho. É possível programar um total de 20
estações de rádio, 5 para cada banda: FM1, FM2,
FM3 e AM.
1
2
1
2
1
2
3
Druk op de RADIO ON/OFF toets.
Stem met de BAND toets en de TUNING
– of + toets af op een radiozender die u
wilt vastleggen.
Houd een voorinsteltoets (van 1 tot 5)
gedurende 2 seconden ingedrukt, dan gaat
de aangegeven zenderfrequentie
knipperen, klinkt er een pieptoon en
wordt de radiozender in het geheugen
vastgelegd.
Als er onder het gekozen nummer reeds een
zender was vastgelegd, wordt deze vervangen
door uw nieuw gekozen zender.
Luisteren naar een vooringestelde
radiozender
Druk op de BAND keuzetoets om in te stellen op de
gewenste afstemband en druk op de voorinsteltoets
van 1-5 voor de gewenste voorkeurzender.
3
Tryck på RADIO ON/OFF:
Tryck lämpligt antal gånger på BAND och
TUNING –/+ för att välja önskad
våglängd och ställa in önskad station.
Håll önskad förvalsknapp 1-5 intryckt i
två sekunder, så att frekvensen blinkar i
teckenfönstret, och ett pip återges för att
lagra stationen i minnet.
När en station redan lagrats i minnet på samma
förvalsknapp, ersätts den tidigare stationen av
den nya.
Snabbval av önskad förvalsstation
Tryck lämpligt antal gånger på BAND för att välja
den våglängd som stationen finns lagrad på. Tryck
därefter på lämplig förvalsknapp 1-5.
3
Radioasemia voidaan tallentaa laitteen muistiin.
Voit esivirittää yhteensä 20 radioasemaa, 5 kultakin
kaistalta ULA1, ULA2, ULA3 tai AM.
Carregue em RADIO ON/OFF.
1
2
Sintonize a estação desejada mediante a
utilização de BAND e TUNING – ou +.
3
Pressione um número de memória (1-5)
por 2 segundos; a frequência exibida
passará a piscar com um sinal sonoro e a
estação será armazenada.
Caso uma estação já esteja armazenada, a nova
estação substituirá a prévia.
Para reproduzir as estações de rádio
programadas
Carregue em BAND para seleccionar a banda, e
então pressione as teclas de 1 a 5 para sintonizar a
estação armazenada.
Paina painiketta RADIO ON/OFF.
Viritä halutulle asemalle painikkeilla
BAND ja TUNING – tai +.
Paina jotakin painikkeista (1-5) 2 sekuntia.
Näkyvä taajuus vilkkuu ja äänimerkki
kuuluu. Asema on esiviritetty.
Jos painikkeelle on jo tallennettu asema, se
pyyhkiytyy pois viritettäessä uusi asema.
Esiviritettyjen radioasemien kuuntelu
Valitse kaista painamalla painiketta BAND ja viritä
sitten esiviritetylle asemalle painamalla jotakin
painikkeista 1-5.
Download PDF

advertising