การตัง้ คา Wireless
1. เปด Browser พิมพ 192.168.1.2 ในชอง Address แลวกด Enter
2. ใส Username: admin และ Password: aisadmin แลวกด Login
3. หลังจากที่ Login แลว จะเขาสูหนา Setup
เนื่องจาก Access Point EDIMAX BR-6208AC เปน AP ที่สามารถกระจายสัญญาณไดทั้งความถี่ 2.4 GHz
และ 5 GHz จึงตองมีการตั้งคา Configuration ทั้งสําหรับความถี่ 2.4 GHz และสําหรับความถี่ 5 GHz
การเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz
1.
2.
3.
4.
จากแถบเมนูดา นซาย เลือก 2.4 GHz Wireless -> Basic
ในชอง Wireless Network Name (SSID) สามารถเปลี่ยนแปลงชือ่ ไดตามที่ผูใชงานตองการ
ในชอง PrePre-Shared Key คือชองที่ระบุ Password Wireless เปลี่ยนแปลงไดตามที่ผูใชงานตองการ
กด Save Settings เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ชือ SSID
แสดง wireless โดยรอบ
แสดงผู้ใช้ งาน
รหัสผ่าน
5. เมื่อกดปุม Site Survey หนาตางจะแสดงขอมูลของสัญญาณ Wireless โดยรอบ ดังรูปดานลาง
6. เมื่อกดปุม Wireless Clients หนาตางจะแสดงจะแสดงขอมูลของการใชงาน ดังรูปดานลาง
การเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password ของ Wireless ความถี่ 2.4 GHz ในกรณีมีหลาย SSID
1.
2.
3.
4.
จากแถบเมนูดา นซาย เลือก 2.4 GHz Wireless -> Multiple SSID
ในชอง Wireless Network Name (SSID) สามารถเปลี่ยนแปลงชือ่ ไดตามที่ผูใชงานตองการ
ในชอง PrePre-Shared Key คือชองที่ระบุ Password Wireless เปลี่ยนแปลงไดตามที่ผูใชงานตองการ
กด Save Settings เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password ของ Wireless ความถี่ 5 GHz
1.
2.
3.
4.
จากแถบเมนูดา นซาย เลือก 5 GHz Wireless -> Basic
ในชอง Wireless Network Name (SSID) สามารถเปลี่ยนแปลงชือ่ ไดตามที่ผูใชงานตองการ
ในชอง PrePre-Shared Key คือชองที่ระบุ Password Wireless เปลี่ยนแปลงไดตามที่ผูใชงานตองการ
กด Save Settings เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ชือ SSID
รหัสผ่าน
5. เมื่อกดปุม Site Survey หนาตางจะแสดงขอมูลของสัญญาณ Wireless โดยรอบ ดังรูปดานลาง
6. เมื่อกดปุม Wireless Clients หนาตางจะแสดงจะแสดงขอมูลของการใชงาน ดังรูปดานลาง
การเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password ของ Wireless ความถี่ 5 GHz ในกรณีมีหลาย SSID
1.
2.
3.
4.
จากแถบเมนูดา นซาย เลือก 5 GHz Wireless -> Multiple SSID
ในชอง Wireless Network Name (SSID) สามารถเปลี่ยนแปลงชือ่ ไดตามที่ผูใชงานตองการ
ในชอง PrePre-Shared Key คือชองที่ระบุ Password Wireless เปลี่ยนแปลงไดตามที่ผูใชงานตองการ
กด Save Settings เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
Download PDF

advertising