Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
BDP7750
Příručka pro uživatele
Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce.
Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, δείτε το CD-ROM που εσωκλείεται ή επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Φιλιπς Ελλάς,
Λεωφ. Κηφισίας 44
15125 Μαρούσι
Τηλ. 2106162000
2
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BDP7750
BDP7750
PC & Mac
EN User manual
1
(
HDMI
)
VIDEO
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH
2CH
7.1CH
3
2
1 HDMI
2 VIDEO+2CH
4
OPTICAL
COAXIAL
HDMI
5.1 CH
5.1CH
7.1 CH
H
UR
UN
5.1CH
5
3
4
5
1
2
SOURCE
6
TV
6
2
BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG
1
3
4
1
USB
2
3
7
Obsah
1 Zapojení a ovládání 2 Používání přehrávače disků Bluray/DVD Základní ovládací prvky Možnosti pro zvuk, video a obrázky Videa DivX Synchronizace zvuku a obrazu Přehrávání prezentace s hudbou Funkce BonusView na discích Blu-ray Služba BD-Live na discích Blu-ray Přehrávání videa Blu-ray 3D Zobrazení videa nebo obrazu 2D
s efektem 3D Nastavení sítě Ovládání chytrého telefonu Procházení počítače prostřednictvím
DLNA Procházení služby Smart TV Streamování multimediálního obsahu
přes Miracast Půjčování videa online Skype Použití klávesnice nebo myši USB Použití funkce Philips EasyLink 2-7
6 Řešení problémů 27
7 Bezpečnost a důležité upozornění 30
10
10
11
12
13
13
13
13
14
14
14
15
16
17
17
18
18
19
19
3 Změna nastavení 21
Obraz 21
Zvuk 21
Síť (instalace, služba Smart TV...) 22
Preference (jazyk, rodičovský zámek...) 22
Pokročilá nastavení (vymazání paměti...) 23
4 Aktualizace softwaru Aktualizace softwaru prostřednictvím
internetu Aktualizace softwaru prostřednictvím
rozhraní USB 5 Specifikace 24
24
24
25
CS
9
2 Používání
přehrávače
disků Blu-ray/
DVD
Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito
tlačítky.
Tlačítko
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips (např. aktualizace softwaru
výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.philips.com/welcome.
Základní ovládací prvky
/
/
AUDIO
SUBTITLE
DISC MENU
/ POP-UP
MENU
TOP MENU
Barevná
tlačítka
10
CS
Akce
Zapnutí přehrávače nebo
přepnutí do pohotovostního
režimu.
Přístup do nabídky Domů.
Zastavení přehrávání.
Stisknutím a přidržením
tlačítka (déle než 4 vteřiny)
otevřete nebo zavřete
podavač disku.
Pozastavení přehrávání.
Opakovaným stisknutím
tlačítka je zahájen zpomalený
chod vpřed po jednotlivých
snímcích.
Spuštění nebo obnovení
přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
následující stopu, kapitolu
nebo soubor.
Rychlý posun vzad nebo
vpřed.
Rychlost vyhledávání změňte
opakovaným stisknutím
tlačítka.
Chcete-li zahájit zpomalený
chod vpřed, stiskněte jednou
tlačítko a poté tlačítko .
Výběr jazyka zvuku nebo
kanálu.
Výběr jazyka titulků.
Otevření nebo ukončení
nabídky disku.
Přístup k hlavní nabídce video
disku.
Výběr úloh nebo možností
pro disky Blu-ray.
OK
Alfanumerická
tlačítka
SMART TV
Procházení nabídkami.
Stisknutím tlačítka
otočíte při prezentaci obrázek
po směru nebo proti směru
hodinových ručiček.
Potvrzení zadání nebo výběru.
Návrat na předchozí
zobrazení nabídky.
Přístup k možnostem
přehrávání v průběhu
přehrávání.
Výběr položky k přehrávání.
Zadání hodnot.
Zadání písmen podobně jako
zadávání zpráv SMS.
Výběrem připojíte k televizoru
Smart.
Otevření nebo zavření
podavače disku.
Možnosti pro zvuk, video
a obrázky
Pro přehrávání obrazu nebo prezentace z disku
nebo paměťového zařízení USB je k dispozici
více možností.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Možnosti videa
•
•
2
3
1
Přístup k možnostem přehrávání v průběhu
přehrávání videa.
• [Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku.
• [Jazyk titulků]: Výběr jazyka titulků.
•
[Posun titulků]: Změna pozice titulků na
obrazovce. Stisknutím tlačítka
změníte
pozici titulků.
[Informace]: Zobrazení informací
o přehrávání.
[Znaková sada]: Výběr znakové sady, která
podporuje titulky videa DivX (pouze videa
DivX).
[Vyhledávání podle času]: Přesun na
konkrétní čas pomocí číselných tlačítek
dálkového ovladače.
[2. jazyk audia]: Výběr druhého jazyka
zvuku (pouze disky Blu-ray podporující
funkci BonusView).
[2. jazyk titulků]: Výběr druhého jazyka
titulků (pouze disky Blu-ray podporující
funkci BonusView).
[Tituly]: Výběr titulu.
[Kapitoly]: Výběr kapitoly.
[Seznam úhlů]: Výběr úhlu kamery.
[Nabídky]: Zobrazení nabídky disku.
[Volba funkce PIP]: Zobrazení okna obrazu
v obraze (pouze disky Blu-ray podporující
funkci BonusView).
[Zvětšení]: Zvětšení obrazu videa.
Stisknutím tlačítka
vyberete faktor
zvětšení.
[Funkce Opakovat]: Opakování kapitoly
nebo titulu.
[Opakovat A-B]: Slouží k označení dvou
bodů v kapitole pro opakované přehrávání,
nebo k vypnutí režimu opakování.
[2D na 3D]: Okamžité převedení videa
z 2D do 3D.
[Nastavení obrazu]: Vybrat optimální
nastavení obrazu (technologie
CinemaPerfect HD).
[Synchro. zvuku]: Synchronizovat zvuk
s videem (nutné připojení HDMI mezi
tímto přehrávačem a vaším televizorem).
Poznámka
•• Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.
CS
11
Možnosti obrázků
•
•
Přehrání audio stop v náhodném pořadí.
Vypnutí režimu opakování.
Videa DivX
2
3
1
Přístup k možnostem přehrávání v průběhu
přehrávání prezentace.
• [Otočit o +90 stupňů]: Otočení obrázku
o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
• [Otočit o -90 stupňů]: Otočení obrázku
o 90 stupňů proti směru hodinových
ručiček.
• [Zvětšení]: Přiblížení obrázku. Stisknutím
tlačítka
vyberete faktor zvětšení.
• [Informace]: Zobrazení informací
o obrázku.
• [Doba trvání na snímek]: Nastavení
intervalu zobrazení pro prezentaci.
• [Animace snímků]: Volba efektu přechodu
pro prezentaci.
• [Nastavení obrazu]: Vybrat optimální
nastavení obrazu (technologie
CinemaPerfect HD).
• [Funkce Opakovat]: Opakování vybrané
složky.
• [2D na 3D]: Okamžité převedení obrázku
z 2D do 3D.
Možnosti zvuku
Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku,
z paměťového zařízení USB nebo z online video
obchodu (viz „Půjčování videa online“).
kód VOD pro DivX
• Před zakoupením videí DivX a jejich
přehráváním na tomto přehrávači
přehrávač nejprve zaregistrujte na
webových stránkách www.divx.com
pomocí kódu DivX VOD.
• Zobrazení registračního kódu DivX VOD:
stiskněte tlačítko a vyberte možnost
[Nastavení] > [Pokročilé] > [Kód DivX®
VOD].
titulky DivX
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE vyberte jazyk.
• Pokud se titulky nezobrazují správně,
změňte znakovou sadu titulků na sadu,
která podporuje formát titulků DivX.
Výběr znakové sady: stiskněte tlačítko
a
vyberte možnost [Znaková sada].
Znaková
sada
[Standardní]
[Střední
Evropa]
[Azbuka]
Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete
cyklicky procházet následující možnosti.
• Opakování aktuální stopy.
• Opakování všech stop na disku nebo ve
složce.
12
CS
[Řečtina]
[Baltská]
Jazyky
Albánština, angličtina,
dánština, holandština, finština,
francouzština, gaelština,
němčina, italština, kurdština –
latinka, norština, portugalština,
španělština, švédština a turečtina
Albánština, chorvatština,
čeština, holandština, angličtina,
němčina, maďarština, irština,
polština, rumunština, slovenština,
slovinština a srbština
Bulharština, běloruština,
angličtina, makedonština,
moldavština, ruština, srbština a
ukrajinština
Řecká
Severní Evropa
Poznámka
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné
technologií DRM z paměťového zařízení USB nebo
z online videopůjčovny, připojte přehrávač k televizoru
prostřednictvím kabelu HDMI.
•• Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název
souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru
videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa
DivX pojmenován „movie.avi“, je třeba titulky uložit
pod názvem „movie.srt“ nebo „movie.sub“.
•• Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků
v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.
Funkce BonusView na discích
Blu-ray
Zobrazení speciálního obsahu (například
komentářů) v malém okénku obrazovky.
Tuto funkci lze použít pouze u disků Bluray kompatibilních s funkcí BonusView
(označovanou také jako obraz v obraze).
1
2
Synchronizace zvuku a obrazu
Pokud video není synchronizované se zvukem,
můžete nastavit zpoždění zvuku.
1
2
3
4
Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen
k televizoru pomocí rozhraní HDMI.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
»» Zobrazí se nabídka možností.
.
Vyberte možnost [Synchro. zvuku].
Stisknutím tlačítka
vyberte takovou
hodnotu, aby byl zvuk synchronizovaný
s videem.
Přehrávání prezentace
s hudbou
2
3
4
5
2
a přejděte do složky
Na stejném disku nebo paměťovém
zařízení USB vyberte obrázek a stisknutím
tlačítka OK spusťte prezentaci.
Stisknutím tlačítka
prezentaci ukončíte.
Opětovným stisknutím tlačítka
přehrávání hudby.
zastavíte
Vyberte možnost [Volba funkce PIP] >
[PIP] a stiskněte tlačítko OK.
»» Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu
videa.
»» Zobrazí se okno sekundárního videa.
Vyberte možnost [2. jazyk audia] nebo
[2. jazyk titulků] a stiskněte tlačítko OK.
Přístup k exkluzivním online službám, například
filmovým upoutávkám, hrám, vyzváněcím tónům
a dalšímu bonusovému obsahu.
Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray
s aktivovanou službou BD-Live.
Spusťte přehrávání hudebního souboru
z disku nebo paměťového zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
s obrázky.
.
Služba BD-Live na discích Bluray
1
Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se
vytvoří hudební prezentace.
1
3
Během přehrávání stiskněte tlačítko
»» Zobrazí se nabídka možností.
3
4
Připravte připojení k internetu a nastavte
síť (viz část „Nastavení sítě“).
Připojte paměťové zařízení USB ke
konektoru
(USB) přehrávače.
• Paměťové zařízení USB slouží k uložení
staženého obsahu služby BD-Live.
• Chcete-li odstraněnit soubory služby
BD-Live stažené na paměťové zařízení
USB, stiskněte tlačítko a vyberte
možnost [Nastavení] > [Pokročilé] >
[Vymazání paměti].
Přehrávání disku s aktivovanou službou
BD-Live.
V nabídce disku vyberte ikonu služby BDLive a stiskněte tlačítko OK.
CS
13
5
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
V rozhraní služby BD-Live vyberte položku,
k níž chcete získat přístup.
Poznámka
•• Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší
a závisí na konkrétním disku.
•• Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu
přístup k datům na disku a datům v přehrávači.
•• K ukládání stažených souborů použijte paměťové
zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.
•• Pokud s tímto přehrávačem používáte rozbočovač USB,
nepřetěžujte rozbočovač USB příliš mnoha zařízeními
USB, aby byly porty USB dostatečně napájeny.
Co je potřeba
• Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
• Tento přehrávač se připojuje k televizoru
prostřednictvím konektoru HDMI
• 3D brýle kompatibilní s televizorem
1
2
3
4
Přehrávejte video nebo obraz 2D na
tomto přehrávači.
Stiskněte tlačítko .
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [2D na 3D] > [Zap].
»» Video nebo obraz 2D se převede na
zobrazení s efektem 3D.
Nasaďte si 3D brýle pro 3D efekty.
Nastavení sítě
Přehrávání videa Blu-ray 3D
Co je potřeba
• Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
• Tento přehrávač se připojuje k televizoru
prostřednictvím konektoru HDMI
• 3D brýle kompatibilní s televizorem
• Disky Blu-ray 3D
1
2
3
Zkontrolujte, zda je 3D výstup zapnutý:
stiskněte tlačítko a vyberte možnost
[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D
video] > [Auto].
Spusťte Blu-ray 3D video.
Nasaďte si 3D brýle pro 3D efekty.
• Chcete-li přehrávat video 3D ve 2D,
vypněte Blu-ray 3D výstup (stiskněte
tlačítko a vyberte možnost
[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D
video] > [Vyp]).
Zobrazení videa nebo obrazu
2D s efektem 3D
Je možné převádět videa nebo obraz 2D pro
sledování s efektem 3D.
14
CS
Připojte přehrávač k počítačové síti a internetu.
Získáte přístup k následujícím službám:
• Procházení obsahu počítače (DLNA):
prohlížení fotografií, přehrávání hudby a
sledování videosouborů z počítače.
• Procházení služby Smart TV: přístup
k online službám, například obrázkům,
hudbě nebo videopůjčovnám.
• Aktualizace softwaru: aktualizace softwaru
přehrávače prostřednictvím internetu.
• BD-Live: přístup k bonusovému online
obsahu (platí pouze pro disky Blu-ray
s aktivovanou službou BD-Live).
1
Pomocí pevné (Ethernet) nebo bezdrátové
sítě připojte přehrávač k počítačové síti a
internetu.
• V případě pevného připojení připojte
síťový kabel (není součástí dodávky),
k portu LAN na zadní straně
přehrávače.
Ovládání chytrého telefonu
PC (DLNA)
• Tento přehrávač má vestavěné Wi-Fi
pro snadný přístup k bezdrátové síti.
PC (DLNA)
Pomocí chytrého telefonu můžete procházet,
ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto
přehrávače.
Co je potřeba
• Chytrý telefon iPhone (iOS 3.1.3 nebo
vyšší) nebo Android (Android 2.1 nebo
vyšší)
• V chytrém telefonu si stáhněte aplikaci
Philips MyRemote
• V zařízení iPhone si aplikaci vyhledejte
v obchodě App Store
• Máte-li zařízení se systémem Android,
vyhledejte si aplikaci v obchodě
Android Market
Dříve než začnete
• Připojte tento přehrávač k domácí síti (viz
část „Nastavení sítě“).
• Připojte chytrý telefon ke stejné domácí
síti (podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce pro chytrý telefon).
• Zapněte tento přehrávač
Ovládání přehrávače
2
Proveďte instalaci sítě.
1) Stiskněte tlačítko .
2) Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
3) Vyberte možnost [Síť] > [Síťová instalace]
a stiskněte tlačítko OK.
4) Pro dokončení instalace dále postupujte
podle návodu na obrazovce.
Pomocí chytrého telefonu můžete procházet,
ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto
přehrávače.
1
2
3
Výstraha
•• Než připojíte přehrávač k počítačové síti, seznamte se
s routerem, softwarem serveru médií pro DLNA
a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si pročtěte
dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty.
Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození
dat.
4
Vložte do přehrávače datový disk nebo
paměťové zařízení USB.
V chytrém telefonu klepněte na ikonu
aplikace MyRemote na domovské
obrazovce.
»» V chytrém telefonu se zobrazí název
tohoto přehrávače.
Na displeji zařízení chytrého telefonu
vyberte tento přehrávač.
»» Je povoleno použití chytrého telefonu
jako virtuálního dálkového ovladače.
V chytrém telefonu klepněte na kartu
Media (Média) a vyberte disk nebo zdroj
USB.
CS
15
5
6
»» Zobrazí se složky datového disku nebo
paměťového zařízení USB.
Otevřete složku a vyberte soubor, který
chcete přehrát.
• Chcete-li otevřít dálkový ovladač,
vraťte se na předchozí obrazovku
chytrého telefonu a klepněte na kartu
Remote (Dálkový ovladač). Jsou
aktivována pouze příslušná ovládací
tlačítka.
Přehrávání můžete ovládat klepnutím
na ovládací tlačítka zobrazená na displeji
chytrého telefonu.
• Chcete-li zpřístupnit další ovládací
tlačítka, posuňte obrazovku doleva
nebo doprava.
• Stisknutím tlačítka domovské stránky
chytrého telefonu aplikaci ukončíte.
»» Zobrazí se složky vybraného zařízení.
V závislosti na použitém serveru médií
se názvy složek mohou lišit.
4
5
6
Streamování multimediálního obsahu
(SimplyShare)
Funkce Philips SimplyShare umožňuje využít
chytrý telefon k přenášení multimediálního
obsahu (například obrázků, zvukových souborů
a videa) a přehrávání prostřednictvím vašeho
přehrávače nebo jiného zařízení kompatibilního
s technologií DLNA ve stejné domácí síti.
Dříve než začnete
• Nainstalujte do svého mobilního zařízení
aplikaci serveru médií kompatibilního
s technologií DLNA, jako je například
Windows Media Player 11 nebo vyšší.
• Povolte sdílení médií souborů. Podrobné
informace naleznete v uživatelské příručce
k softwaru serveru médií.
1
2
3
16
V mobilním zařízení spusťte aplikaci
serveru médií. V telefonu iPhone nebo
Android otevřete aplikaci MyRemote.
V nabídce vašeho mobilního telefonu
vyberte možnost SimplyShare.
»» Automaticky se detekují a na
obrazovce zobrazí tento přehrávač a
další zařízení v domácí síti.
Vyberte zařízení v síti.
CS
• Pokud se složky nezobrazují,
zkontrolujte, zda je ve vybraném
zařízení povoleno sdílení médií, aby byl
obsah dostupný pro sdílení.
Vyberte mediální soubor, který chcete
přehrát.
Z nabídky v mobilním zařízení vyberte
tento přehrávač a budete moci streamovat
multimediální soubor do televizoru.
• Z důvodu potíží s kompatibilitou se
nemusí některé mediální soubory
zobrazit nebo přehrát. Ověřte si
podporované formáty souborů pro
tento přehrávač.
Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat
přehrávání.
Tip
•• Při prvním spuštění aplikace SimplyShare na telefonech
se systémem Android je vyžadován aktivační kód.
Aktivační kód naleznete v části [Nastavení] >
[Pokročilé] > [Informace o verzi].
Procházení počítače
prostřednictvím DLNA
Prostřednictvím tohoto přehrávače můžete
přenášet a přehrávat video, hudbu a fotografie
z počítače v televizoru.
Dříve než začnete
• V počítači nainstalujte server médií
kompatibilní se standardem DLNA
(například Windows Media Player 11 nebo
novější)
• V počítači povolte sdílení médií a sdílení
souborů (viz dokument „Nápověda“
v aplikaci serveru médií)
1
Připojte tento přehrávač a svůj počítač ke
stejné domácí síti (viz část „Nastavení a
síť“).
2
3
4
• Chcete-li dosáhnout vyšší kvality
obrazu, použijte kabelové připojení
k síti vždy, kdykoli je možné.
Tlačítko
Stiskněte tlačítko .
»» Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka domovské stránky.
OK
Vyberte možnost [Procházet PC] a
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a přehrajte jej stisknutím
tlačítka OK.
• Přehrávání můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače.
Procházení služby Smart TV
Můžete přistupovat k nejrůznějším internetovým
aplikacím a speciálně přizpůsobeným webovým
stránkám.
Poznámka
•• Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese
žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli
služeb portálu Smart TV.
1
2
3
4
5
Připojte přehrávač k internetu (viz část
„Nastavení sítě“).
Stiskněte tlačítko .
»» Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka domovské stránky.
Vyberte možnost [Smart TV] a stiskněte
tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a
potvrďte zprávu na obrazovce.
»» Jsou zobrazeny online služby dostupné
ve vaší zemi.
Pomocí dálkového ovladače procházejte
nabídku a vyberte internetovou aplikaci.
Alfanumerická
tlačítka
TOP MENU
Akce
Procházení a výběr služby
nebo položky.
Potvrzení výběru.
Návrat na předchozí stránku
nebo odstranění zadaného
textu.
Přístup k možnostem
souvisejícím s aktuální
aktivitou.
Zadávání textu (například
e-mailové adresy, webové
adresy URL a hesla).
Návrat na domovskou
obrazovku služby Smart TV.
Návod na odstranění hesel a souborů cookie
z přehrávače naleznete v části: Změna nastavení
> Síť (instalace, Smart TV...).
Streamování multimediálního
obsahu přes Miracast
Prostřednictvím tohoto přehrávače můžete
streamovat zvuk a video ze zařízení s certifikací
Miracast do vašeho televizoru.
Dříve než začnete
• Aktivujte funkci Miracast na zdrojovém
zařízení s certifikací Miracast, jako jsou
chytré telefony nebo tablety (podrobnosti
viz související uživatelská příručka).
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Síť] >
[Miracast] > [Zap].
»» Funkce Miracast byla v přehrávači
aktivována.
Ve zdrojovém zařízení Miracast spusťte
vyhledávání tohoto přehrávače a po
nalezení jej vyberte (více informací
naleznete v uživatelské příručce
zdrojového zařízení).
• Pokud se jedná o první párování těchto
2 zařízení, na televizoru se zobrazí
CS
17
4
zpráva s potvrzením. Potvrďte ji a
pokračujte v párování.
• Párování zrušíte stisknutím tlačítka
dálkovém ovladači.
2
na
Vyčkejte, dokud se na obrazovce televizoru
nezobrazí multimediální obsah ze
zdrojového zařízení, poté vyberte média,
která chcete přehrávat.
»» Do televizoru bude probíhat stream
zvuku či videa z tohoto přehrávače.
3
4
5
• Pokud dojde k selhání připojení nebo
se obsah médií automaticky nezobrazí,
vyberte položku [Nastavení] > [Síť] >
[Funkce Miracast] > [Vlastník skupiny]
a zopakujte výše uvedené kroky.
Poznámka
•• Tento přehrávač si dokáže pamatovat až 10 zdrojových
zařízení s certifikací Miracast, se kterými byl spárován.
•• Tento přehrávač je možné připojit pouze k jednomu
6
Připojte prázdné paměťové zařízení USB
ke konektoru USB umístěnému na zadním
panelu přehrávače.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Smart TV] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Jsou zobrazeny online služby dostupné
ve vaší zemi.
Vyberte videopůjčovnu a při půjčování a
přehrávání postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
»» Video je staženo na paměťové zařízení
USB. Sledovat je můžete ihned, nebo
kdykoli během výpůjční doby.
»» Video stažené na paměťové zařízení
USB lze přehrát pouze v tomto
přehrávači.
Pro přehrávání a ovládání videa použijte
dálkový ovladač.
zařízení s certifikací Miracast zároveň.
•• Během přenosů funkcí Miracast je dočasně
deaktivováno připojení k síti Wi-Fi.
Půjčování videa online
Půjčujte si videa z online půjčoven
prostřednictvím přehrávače.
Co je potřeba
• Vysokorychlostní internetové připojení
k přehrávači.
• Připojení HDMI mezi přehrávačem a
televizorem.
• Paměťové zařízení USB s minimálně 8 GB
volné paměti.
Poznámka
•• Použijte prázdné paměťové zařízení USB. Formátováním
paměťového zařízení USB dosáhnete úplného vymazání
jeho obsahu.
•• Tato služba závisí na síti.
1
18
Připojte přehrávač k internetu (viz část
„Nastavení sítě“).
CS
Skype
Používejte službu Skype a můžete volat a
přijímat hovory a videohovory od přátel přes
internet.
Žádné volání na tísňové linky se službou Skype.
Služba Skype nenahrazuje telefon a nelze ji
používat pro volání na tísňové linky.
Co je potřeba
• Vysokorychlostní internetové připojení
k přehrávači.
• Speciální kamera Skype (není součástí
balení): Pokud si chcete zakoupit tuto
kameru navštivte web www.freetalk.me/
philips.
1
2
Připojte přehrávač k internetu (viz část
„Nastavení sítě“).
Zapojte kameru Skype do konektoru USB
na zadním panelu přehrávače.
3
4
5
6
• Pokud připojujete více periferních
zařízení USB, připojte k tomuto
přehrávači rozbočovač USB a
zpřístupněte tak více konektorů USB.
Stiskněte tlačítko .
»» Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka domovské stránky.
Vyberte možnost [Videohovor] a stiskněte
tlačítko OK.
Přihlaste se ke svému Skype účtu.
• Chcete-li zadat Skype jméno a
heslo, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Pomocí dálkového ovladače můžete zvolit
možnosti na obrazovce (například hlasový
nebo video hovor).
Tlačítko
OK
BACK
OPTIONS
Akce
Procházení a výběr služby nebo
položky.
Potvrzení výběru.
Odstranění zadaného textu nebo
návrat na předchozí stránku.
Přístup k možnostem souvisejícím
s aktuální aktivitou.
Poznámka
•• Další informace o službě Skype naleznete na webu
www.skype.com.
•• Použití bezdrátového připojení může zhoršit kvalitu
obrazu a zvuku.
Použití klávesnice nebo myši
USB
Pro pohodlné používání internetu můžete
připojit klávesnici nebo myš USB a zadávat text
a procházet stránky na internetu.
1
2
Připojte klávesnici nebo myš USB ke
konektoru USB na zadním panelu tohoto
přehrávače.
• Pokud připojujete více periferních
zařízení USB, připojte k tomuto
přehrávači rozbočovač USB a
zpřístupněte tak více portů USB.
• Můžete připojit také bezdrátovou
klávesnici nebo myš USB (podrobnosti
naleznete v uživatelské příručce
bezdrátového zařízení).
Pomocí klávesnice můžete zadávat text,
pomocí myši zase procházet webové
stránky.
• Chcete-li změnit jazyk pro klávesnici,
stiskněte tlačítko a vyberte možnost
[Nastavení] > [Preference] >
[Rozvržení klávesnice].
Poznámka
•• Pokud s tímto přehrávačem používáte rozbočovač USB,
nepřetěžujte rozbočovač USB příliš mnoha zařízeními
USB, aby byly porty USB dostatečně napájeny.
Použití funkce Philips
EasyLink
Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink,
která používá protokol HDMI CEC (Consumer
Electronics Control). K ovládání zařízení
vyhovujících funkci EasyLink a připojených
prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít
jediný dálkový ovladač. Společnost Philips
nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se
všemi zařízeními HDMI CEC.
1
2
3
Připojte zařízení kompatibilní se
standardem HDMI CEC prostřednictvím
HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC
na televizoru a ostatních připojených
zařízeních (podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce televizoru a ostatních
zařízení).
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení]> [EasyLink].
CS
19
4
Vyberte možnost [Zap] u položek:
[EasyLink], [Přehrávání stisknutím
jednoho tlačítka] a [Pohotovostní režim
stisknutím jednoho tlačítka].
»» Funkce EasyLink je zapnuta.
Přehrávání stiskem jediného tlačítka
Pokud se v podavači disku nachází videodisk,
stisknutím tlačítka zapněte televizor
z pohotovostního režimu a přehrajte disk.
Pohotovostní režim stisknutím jednoho
tlačítka
Jakmile uvedete některé připojené zařízení
(například televizor) jeho vlastním dálkovým
ovladačem do pohotovostního režimu,
přehrávač je také automaticky uveden do
pohotovostního režimu.
20
CS
3 Změna nastavení
Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení
přehrávače.
•
•
•
1
2
[Nastavení obrazu]: Vybrat optimální
nastavení obrazu (technologie
CinemaPerfect HD).
[Uživatelský]: Vybrat vlastní nastavení
obrazu. Tato volba je aktivována, pouze
pokud je v nabídce [Nastavení obrazu]
vybrána možnost [Uživatelský].
[Sledovat 3D video]: Nastavení výstupu
3D nebo 2D při přehrávání disku Bluray 3D. Přehrávač musí být k televizoru
připojen 3D kabelem HDMI.
Poznámka
•• Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové
nastavení podporuje.
•• Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním
Dynamic
3
Watch 3D video
HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu
HDMI.
•• U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru
VIDEO ) vyberte v položce [HDMI Video] rozlišení
videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup
povolen.
Poznámka
•• Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
•• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte
tlačítko
.
. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko
1
2
Obraz
1
2
•
•
•
Stiskněte tlačítko
Zvuk
•
.
Výběrem položky [Nastavení] > [Videa]
otevřete možnosti nabídky nastavení videa.
[Televizní obrazovka]: Výběr formátu
zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní
obrazovce.
[HDMI Video]: Výběr rozlišení videa HDMI.
[HDMI Deep Color]: Pokud je video
zaznamenáno pomocí technologie
Deep Color a televizor tuto technologii
podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším
počtem jemnějších odstínů.
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
.
Výběrem položky [Nastavení] > [Audio]
otevřete možnosti nabídky nastavení zvuku.
[Noční režim]: Výběr tichého zvuku nebo
plného dynamického rozsahu zvuku. Noční
režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a
zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například
řeči).
[Neo 6]: Povolení nebo zakázání
prostorového zvukového efektu, který je
převáděn z 2.0kanálového zvuku.
[HDMI Audio]: Nastavení formátu
zvuku HDMI, je-li přehrávač připojen
prostřednictvím rozhraní HDMI.
[Digitální audio]: Nastavení formátu zvuku
pro výstup zvuku, je-li přehrávač připojen
prostřednictvím digitálního konektoru
(COAXIAL nebo OPTICAL).
[Převzorkování PCM]: Nastavení
vzorkovací frekvence pro audio
CS
21
•
•
výstup PCM, je-li přehrávač připojen
prostřednictvím digitálního konektoru
(COAXIAL nebo OPTICAL).
[Kanály]: Podle vícekanálového připojení
vyberte 7.1kanálový zvuk, nebo 2kanálový/
5.1kanálový zvuk.
[Nastavení reproduktorů]: K dosažení
nejlepšího prostorového zvuku nastavte
úrovně hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých
reproduktorů.
Poznámka
•• Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním
HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu
HDMI.
•• Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray
se zvukem Dolby.
• [Auto]: Role Majitele skupiny je
automaticky určena během vytváření
spojení mezi zdrojovým zařízením
a tímto přehrávačem.
• [Vlastník skupiny]: Určení přehrávače
jako Majitele skupiny a umožnění
výběru kanálu pro vytvoření propojení
se zdrojovým zařízením.
Preference (jazyk, rodičovský
zámek...)
1
2
•
Síť (instalace, služba Smart
TV...)
1
2
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Stiskněte tlačítko
.
Výběrem položky [Nastavení] > [Síť]
otevřete možnosti nabídky nastavení sítě.
[Síťová instalace]: Spuštění pevné nebo
bezdrátové instalace pro aktivaci sítě.
[Zobrazit nastavení sítě]: Zobrazení
aktuálního stavu sítě.
[Zobrazit bezdrátové nastavení]:
Zobrazení aktuálního stavu Wi-Fi.
[Smazat paměť funkce Smart TV]:
Vymazání historie prohlížeče Smart TV
(například souborů cookie).
[Vlastní název výrobku:]: Přejmenování
přehrávače pro identifikaci v domácí síti.
[Miracast]: Zapnutí nebo vypnutí funkce
Miracast.
[Prohlížeč Miracast]: Vyhledávání zařízení
s certifikací Miracast.
[Funkce Miracast]: Určení přehrávače jako
Majitele skupiny nebo automatický výběr
zařízení jako Majitele skupiny.
CS
•
•
•
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
.
Výběrem položky [Nastavení] >
[Preference] otevřete možnosti nabídky
nastavení preferencí.
[Jazyk menu]: Výběr jazyka nabídky na
obrazovce.
[Rozvržení klávesnice]: Výběr jazyka pro
připojenou klávesnici.
[Audio]: Výběr jazyka zvuku videa.
[Titulky]: Výběr jazyka titulků videa.
[Nabídka Disc Menu]: Výběr jazyka nabídky
videa disku.
[Rodičovský zámek]: Omezení přístupu
k diskům, na nichž bylo zakódováno
hodnocení. Pro přístup k možnostem
omezení zadejte „0000“. Chcete-li
přehrávat všechny disky bez ohledu na
hodnocení, vyberte úroveň „8“.
[Spořič obrazovky]: Aktivace či deaktivace
režimu spořiče obrazovky. Pokud je
aktivován, spořič obrazovky se zapne po
10 minutách nečinnosti (například v režimu
pozastavení nebo zastavení).
[Automatický posun titulků]: Aktivace či
deaktivace posunu titulků. Pokud je tato
funkce aktivována, automaticky upravuje
polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny
televizní obrazovce (tato funkce je aktivní
pouze u některých televizorů Philips).
[Změnit heslo]: Nastavení nebo změna
hesla pro přehrávání disku s omezeným
přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo
nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“.
•
•
•
•
[Panel displeje]: Změna úrovně jasu
zobrazovacího panelu přehrávače.
[Automatický pohotovostní režim]:
Aktivace či deaktivace automatického
pohotovostního režimu. Pokud je tato
funkce aktivována, přehrávač se po
30 minutách nečinnosti přepne do
pohotovostního režimu (například v režimu
pozastavení nebo zastavení).
[Rychlé probuzení]: Zapnutí nebo vypnutí
funkce rychlejšího probuzení přehrávače
z pohotovostního režimu. Je-li vypnuto
rychlé probuzení, je spotřeba elektrické
energie v pohotovostním režimu nižší.
[VCD PBC]: Nastavení zobrazení nebo
přeskočení nabídky obsahu u disků VCD a
SVCD.
•
•
•
•
•
zařízení USB. Pro uložení staženého
obsahu služby BD-Live bude automaticky
vytvořena složka „BUDA“.
[Kód DivX® VOD]: Zobrazení
registračního kódu DivX® nebo
deregistračního kódu přehrávače.
[Netflix ESN]: Zobrazení ESN
(elektronické sériové číslo) pro hráče.
[Deactivation]: Zrušení aktivace Netflix
nebo Vudu na přehrávači.
[Informace o verzi]: Zobrazení verze
softwaru přehrávače.
[Obnovení výchozích nastavení]:
Obnovení výchozích nastavení přehrávače
naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla
a nastavení úrovně rodičovského zámku.
Poznámka
Poznámka
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo
titulků, můžete zvolit položku [Jiné] v možnostech
nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na
konci této uživatelské příručky.
•• Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač
použije výchozí jazyk disku.
•• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup
k internetu.
•• Před zakoupením video souborů DivX a jejich
přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve
zaregistrujte na webových stránkách www.divx.com
pomocí kódu DivX VOD.
Pokročilá nastavení (vymazání
paměti...)
1
2
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
.
Výběrem položky [Nastavení] >
[Pokročilé] otevřete možnosti nabídky
pokročilých nastavení.
[Zabezpečení BD-Live]: Omezení nebo
povolení přístupu ke službě BD-Live
(pouze u nekomerčních disků BD-Live
vytvořených uživatelem).
[Režim smíchání]: Ovládání 2kanálového
stereovýstupu.
[Aktualizace softwaru]: Výběr aktualizace
softwaru ze sítě nebo z paměťového
zařízení USB.
[Vymazání paměti]: Odstranění souborů
služby BD-Live stažených do paměťového
CS
23
4 Aktualizace
softwaru
Před zahájením aktualizace softwaru
přehrávače zkontrolujte aktuální verzi
softwaru:
• Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Nastavení] > [Pokročilé] > [Informace
o verzi] a stiskněte tlačítko OK.
Aktualizace softwaru
prostřednictvím internetu
1
2
3
4
Připojte přehrávač k internetu (viz část
„Nastavení sítě“).
Stiskněte tlačítko
[Nastavení].
a vyberte možnost
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Aktualizace softwaru]> [Síť].
»» Pokud je nalezeno médium
s aktualizací, zobrazí se výzva ke
spuštění aktualizace.
Při aktualizaci softwaru postupujte podle
pokynů na televizní obrazovce.
»» Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky vypne a opět zapne.
Aktualizace softwaru
prostřednictvím rozhraní USB
1
2
Ověřte nejnovější verzi softwaru na
webové stránce www.philips.com/support.
• Vyhledejte příslušný model a klikněte
na možnost „Software a ovladače“.
Stáhněte software na paměťové zařízení
USB.
aRozbalte balíček se staženými
materiály a zkontrolujte, zda je
24
CS
rozbalená složka označena názvem
„UPG“.
bVložte složku „UPG“ do kořenového
adresáře.
3
4
5
6
Připojte paměťové zařízení USB ke
konektoru
(USB) přehrávače.
Stiskněte tlačítko
[Nastavení].
a vyberte možnost
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Aktualizace softwaru]> [USB].
»» Pokud je nalezeno médium
s aktualizací, zobrazí se výzva ke
spuštění aktualizace.
Při aktualizaci softwaru postupujte podle
pokynů na televizní obrazovce.
»» Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky vypne a opět zapne.
Výstraha
•• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení
ani nevyjímejte paměťové zařízení USB, mohli byste
přehrávač poškodit.
5 Specifikace
•
Poznámka
•• Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
Kód oblasti
Přehrávač umožňuje přehrávat disky
s následujícími kódy oblasti.
DVD
Blu-ray
B
•
•
•
Země
Evropa,
Velká
Británie
Přehrávatelná média
• BD-Video, BD 3D
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• VCD/SVCD
• Audio CD, CD-R/CD-RW, multimediální
soubory MP3, WMA, soubory JPEG
• multimediální soubory DivX (Ultra)/DivX
Plus HD, multimediální soubory MKV
• paměťové zařízení USB
Kontejner
• Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv,
.mpg/mpeg, .m2ts
• Zvuk: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
• Obrázky: .jpg, .gif, .png
Videí
• Systém signálu: PAL / NTSC
• Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p
(75 ohm)
• Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K
Audio
• 2kanálový analogový výstup
• Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
• 7.1kanálový analogový výstup
• Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
• Audio prostorový L + P: 2 Vrms
(>1 kohm)
• Audio střední L + P: 2 Vrms
(>1 kohm)
• Audio subwoofer: 1,15 Vrms
(>1 kohm)
• Audio zadní L + R: 2 Vrms (>1 kohm)
Digitální výstup: 0,5 Vp-p (75 ohm)
• Optický, Koaxiální
Výstup rozhraní HDMI
Vzorkovací frekvence:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 112 kB/s - 320 kB/s
• WMA: 48 kB/s - 192 kB/s
USB
• Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
• Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová
zařízení USB
• Systém souborů: FAT16, FAT32
• Port USB: 5 V , 500 mA (na každý port)
• Podpora HDD (přenosné jednotky
pevného disku): může být nutný externí
zdroj napájení.
Hlavní jednotka
• Hodnota napájení: 220–240 V~, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 20 W
• Spotřeba elektrické energie
v pohotovostním režimu (rychlé probuzení
vypnuto): <0,15 W
• Rozměry (š x v x h): 435 x 42 x 230 (mm)
• Čistá hmotnost: 1,51 kg
Dodávané příslušenství
• Dálkový ovladač a baterie
• Napájecí kabel pro střídavý proud
• Uživatelská příručka
• Vestavěná vícejazyčná uživatelská
příručka na disku CD-ROM (pouze pro
kontinentální Evropu)
Technické údaje laseru
• Typ laseru (dioda): AlGaInN (BD), AlGaInP
(DVD/CD)
• Vlnová délka: 405+7/-7 nm (BD), 660+10/10 nm (DVD), 785+10/-10 nm (CD)
• Výstupní výkon: 1 mW (BD), 0,26 mW
(DVD), 0,3 mW (CD)
CS
25
Provozní teplota a vlhkost
• 0 °C až 45 °C, 5 % až 90 % vlhkost
pro všechny klimata.
Teplota skladování a vlhkost
• -40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %
26
CS
6 Řešení
problémů
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
•• Před provedením nebo změnou libovolného připojení
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od
síťové zásuvky.
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte přehrávač sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto
přehrávačem, zkontrolujte před vyžádáním
servisu následující body. Pokud problém stále
není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získejte
podporu na adrese www.philips.com/support.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips,
budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo
přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se
nacházejí na zadní straně přehrávače. Napište si
čísla sem:
Model No. (číslo modelu) _________________
Serial No. (sériové číslo) __________________
Hlavní jednotka
Tlačítka přehrávače nefungují.
• Na několik minut odpojte přehrávač od
napájení a poté jej znovu připojte.
Obraz
Žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý
na správný vstup zdroje odpovídající
přehrávači.
•
U kompozitního připojení (prostřednictvím
konektoru VIDEO) k televizoru vyberte
v tomto přehrávači rozlišení videa
480i/576i nebo 480p/576p, aby byl
videovýstup povolen (stiskněte tlačítko a
vyberte možnost [Nastavení] > [Videa] >
[HDMI Video]) .
Žádný obraz při připojení přes rozhraní
HDMI.
• Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný.
Pokud je vadný, vyměňte jej za nový kabel
HDMI.
• Obraz obnovíte stisknutím tlačítka
a poté stisknutím číselných tlačítek
„731“. Případně počkejte 10 sekund na
automatické obnovení.
• Pokud je tento přehrávač připojen
k nepovolenému zobrazovacímu zařízení
pomocí kabelu rozhraní HDMI, nemusí
docházet k výstupu audio a video signálu.
Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda disk obsahuje video
s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje
video s vysokým rozlišením.
Zvuk
Žádný audio výstup z televizoru.
• Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů
v televizoru připojeny audio kabely.
• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý
na správný vstup zdroje odpovídající
přehrávači.
Žádný audio výstup z reproduktorů
externího audio zařízení (domácího kina nebo
zesilovače).
• Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku
v audio zařízení připojeny audio kabely.
• Přepněte audio zařízení na správný vstupní
zdroj zvuku.
Žádný 7.1kanálový (nebo 5.1kanálový) audio
výstup z reproduktorů audiosystému.
• Podle vícekanálového připojení vyberte
správný zvukový výstup: stiskněte tlačítko
a vyberte možnost [Nastavení] > [Audio]
> [Channels].
CS
27
•
Zkontrolujte, zda disk obsahuje 7.1kanálový
(nebo 5.1kanálový) zvuk.
• Ujistěte se, že audiozařízení podporuje
7.1kanálový (nebo 5.1kanálový) zvuk.
• Ujistěte se, že je tento audioformát
podporován diskem i připojeným
audiozařízením (zesilovač/přijímač).
• Při přehrávání videosouborů
vícekanálového zvuku DTS prostřednictvím
připojení USB nebo DLNA budou
z vícekanálového zvuku slyšet pouze
2 kanály.
Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.
• Při připojení přes rozhraní HDMI nemusíte
slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení
není kompatibilní s ochranou HDCP nebo
pokud je kompatibilní pouze s ochranou
DVI.
Chybí sekundární audiovýstup pro funkci
obrazu v obraze.
• Pokud je zvolena možnost [Bitový proud]
v nabídce [HDMI Audio] nebo [Digitální
audio], je interaktivní zvuk, např. sekundární
zvuk pro funkci obrazu v obraze, ztlumen.
Zrušte výběr [Bitový proud].
Miracast
Funkcí Miracast není možné přehrávat
a streamovat video online.
• Zajistěte, že je na zdrojovém zařízení
s certifikací Miracast povolena funkce
Miracast (viz uživatelská příručka
zdrojového zařízení).
• Zajistěte, že je v tomto přehrávači
povolena funkce Miracast (viz část
Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD >
Streamování multimediálního obsahu přes
Miracast).
• Zajistěte, že zdrojové zařízení s certifikací
Miracast podporuje přehrávání videí
z internetu, zatímco současně probíhá
streamování funkcí Miracast do externího
přehrávače (viz uživatelská příručka
zdrojového zařízení).
28
CS
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
• Vyčistěte disk.
• Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
• Zkontrolujte, zda tento přehrávač disk
podporuje. Viz část „Specifikace“.
• Zkontrolujte, zda tento přehrávač
podporuje kód oblasti disku DVD nebo
BD.
• U disků DVD±RW nebo DVD±R
zkontrolujte, zda je disk finalizován.
Nelze přehrávat soubory DivX video.
•• Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX
úplný.
•• Zkontrolujte správnost přípony názvu
videosouboru.
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX
chráněné technologií DRM z paměťového
zařízení USB nebo ze sítě, připojte
přehrávač k televizoru prostřednictvím
kabelu HDMI.
Titulky DivX se nezobrazují správně.
•• Zkontrolujte, zda se název souboru
s titulky shoduje s názvem souboru videa
ve formátu DivX.
•• Zkontrolujte, zda má soubor s titulky
příponu podporovanou přehrávačem (.srt,
.sub, .txt, .ssa nebo .smi).
Nelze přečíst obsah připojeného paměťového
zařízení USB.
•• Zkontrolujte, zda je formát paměťového
zařízení USB kompatibilní s přehrávačem.
•• Zkontrolujte, zda je systém souborů
paměťového zařízení USB přehrávačem
podporován.
•• Pro přenosnou jednotku pevného disku
(HDD) USB může být nutný externí zdroj
napájení. Na televizoru se zobrazuje hlášení „No entry“
(Chybí záznam) nebo znak „x“.
•• Nelze uvést do provozu.
Funkce EasyLink nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen
k televizoru značky Philips podporujícímu
funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink
zapnutá (viz „Používání přehrávače disků
Blu-ray/DVD“ > „Použití funkce Philips
Easylink“).
Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.
• Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen
k síti (viz „Používání přehrávače disků Bluray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz
„Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“
> „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce
služby BD-Live podporuje.
• Vymažte paměťové úložiště (viz „Změna
nastavení“ > „Pokročilá nastavení
(zabezpečení BD-Live, vymazání
paměti...)“).
Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.
• Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen
k síti (viz „Používání přehrávače disků Bluray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili
a zda je ještě platná výpůjční doba.
Síť
Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.
• Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena
(viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/
DVD“ > „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz
„Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“
> „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť
rušena mikrovlnnými troubami, telefony
DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
• Pokud bezdrátová síť nefunguje správně,
zkuste instalaci pevné sítě (viz „Používání
přehrávače disků Blu-ray/DVD“ >
„Nastavení sítě“).
Služba Smart TV nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena
(viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/
DVD“ > „Nastavení sítě“).
•
Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz
„Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“
> „Nastavení sítě“).
• Zkontrolujte připojení routeru (viz
uživatelská příručka routeru).
Procházení počítače a služby Smart TV je
pomalé.
• Informace o dosahu v budově, přenosové
rychlosti a jiných faktorech kvality
signálu naleznete v uživatelské příručce
k bezdrátovému routeru.
• Router vyžaduje vysokorychlostní
internetové připojení.
Videa 3D
Nezobrazují se 3D efekty
• Zkontrolujte, zda je zapnutý 3D výstup (viz
„Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“
> „Přehrávání videa Blu-ray 3D“).
• Zkontrolujte, zda titul přehrávaného disku
podporuje technologii Blu-ray 3D.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje
technologii 3D a je HDMI kompatibilní,
a zda je nastaven do 3D režimu (viz
uživatelská příručka televizoru).
• Zkontrolujte, zda jsou aktivovány 3D brýle
(viz uživatelská příručka televizoru).
CS
29
7 Bezpečnost
a důležité
upozornění
Před použitím tohoto přehrávače disků
Blu-ray/DVD si pečlivě přečtěte všechny
pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud
v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips a nechte výrobek před
dalším užíváním zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
• Baterie (sada akumulátorů nebo
nainstalované baterie) by neměly být
vystavovány nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu svitu, ohni a podobně.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
30
CS
•
Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové
zásuvce s jiným napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!
• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače
disku.
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta.
• Uchovávejte baterii vždy mimo dosah
malých dětí!
Symbol zařízení třídy II:
Tento symbol znamená, že daný výrobek je
vybaven systémem dvojité izolace.
•
CLASS 1
LASER PRODUCT
Varování k ochraně zdraví při
sledování ve 3D
•
•
•
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie
nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity,
obraťte se na lékaře, než se vystavíte
působení zdrojů zábleskového světla,
rychlých sekvencí obrazů nebo sledování
ve 3D.
Za účelem předcházení nevolnosti,
jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo
dezorientace doporučujeme nesledovat
obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste
měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte
3D sledovat a nevěnujte se ihned poté
žádné potenciálně nebezpečné činnosti
(například řízení auta), dokud vaše příznaky
nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti,
které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí
neprojevuje žádný z výše uvedených
příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se
nedoporučuje pro děti do 6 let věku,
protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Péče o výrobek
•
•
•
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené
či poškrábané disky.
Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte,
vyjměte disky z podavače disků.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním
CS
31
požadavkům a dalším příslušným ustanovením
směrnice 1999/5/EC.
Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici
ve verzi Portable Document Format (PDF)
uživatelské příručky na stránkách www.philips.
com/support.
Copyright
Tento výrobek využívá technologii na ochranu
proti kopírování, která je chráněna patenty
registrovanými v USA a jinými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi
Corporation. Zpětná analýza a dekompilace
jsou zakázány.
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Společnost Philips Electronics Singapore Pte
Ltd tímto nabízí, že na vyžádání poskytne
úplnou kopii příslušného zdrojového kódu
softwarových balíčků s otevřeným kódem
a chráněných autorskými zákony, které jsou
použity v tomto výrobku, pro který je tato
nabídka vyžadována příslušnými licencemi.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od
zakoupení výrobku a je k dispozici každému,
kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat
zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.
com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo
neobdržíte odpověď během týdne, napište na
adresu „Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, The Netherlands.“ Jestliže neobdržíte
včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše
uvedenou adresu.
Tento výrobek využívá technologii ochrany
patentů, která spadá pod licenci společnosti
Verance Corporation a je chráněna patenty
v USA. Patent 7,369,677 a další americké a
světové patenty, které byly již vydané nebo
čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana
autorských práv a ochrana obchodního
tajemství týkající se příslušných aspektů této
32
CS
technologie. Cinavia je ochranná známka
společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
dekompilace jsou zakázány.
Cinavia
Tento výrobek používá technologii Cinavia
k omezení využití neoprávněných kopií
některých komerčních filmů, videí a jejich
soundtracků. Jakmile je detekováno využití
neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a
přehrávání nebo kopírování se přeruší.
Více informací o technologii Cinavia naleznete
na online webu zákaznického informačního
centra Cinavia na adrese http://www.cinavia.
com. Chcete-li poskytnout další informace
o technologii Cinavia e-mailem, pošlete dopis
s vaší e-mailovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
‘Blu-ray ’, ‘Blu-ray Disc ’, ‘Blu-ray Disc ’
logo, ‘Blu-ray 3D ’ and ‘Blu-ray 3D ’ logo are
the trademarks of Blu-ray Disc Association.
HDMI, and HDMI logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD
and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used
under license.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and
the Symbol together are registered trademarks,
and DTS-HD Master Audio is a trademark of
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification
mark of the Wi-Fi Alliance.
BONUSVIEW™
'BD LIVE ' and 'BONUSVIEW ' are
trademarks of Blu-ray Disc Association.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
'DVD Video' is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video
format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX
Certified® device that plays DivX video. Visit
divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This
DivX Certified® device must be registered
in order to play purchased DivX Video-onDemand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section
in your device setup menu. Go to vod.divx.com
for more information on how to complete your
registration.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus®
HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD
including premium content.
Java and all other Java trademarks and logos are
trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the United States and/or
other countries.
33
Language Code
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali
Bihari
Bislama
Bokmål, Norwegian
Bosanski
Brezhoneg
Bulgarian
Burmese
Castellano, Español
Catalán
Chamorro
Chechen
Chewa; Chichewa; Nyanja
6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769
7889
9072
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
34
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
Philips Consumer Lifestyle B.V.
2013/08
152
(Document No.)
(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed )
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY
We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address)
declare under our responsibility that the product(s):
BDP7750/12
Philips
(Type version or model)
(brand name)
Blu-ray Disc/DVD Player
(product description)
to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
EN55022:2010, EN55024:2010
EN301489-1 V1.9.2 :2011, EN301489-17 V2.2.1 : 2012, EN300328 V1.7.1:2006
EN50564:2011, EN62311:2008, EN50581:2012
following the provisions of :
2006/95/EC
2004/108/EC
1999/5/EC
2011/65/EU
2009/125/EC – EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
Only for Medical Devices and R&TTE products:
The Notified Body:
Telification/CE0560
performed:
(Name and number)
and issued the certificate:
13214138/AA/00
(certificate number)
Remarks:
Drachten, 23-aug-13
(place,date)
A.Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function)
35
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BDP7750_12_UM_V2.2
Download PDF