Odbiornik AV
DTR-20.4*
DTR-30.4
DTR-30.4
Odbiornik AV
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi



*Niektóre funkcje zawarte w instrukcji mogą być niedostepne
w modelu DTR-20.4
OSTRZEŻENIE:
W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA
PRĄDEM LUB OGNIEM NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA
NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU LUB WILGOCI
UWAGA:
W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA
PRĄDEM LUB OGNIEM NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB
TYLNEJ
POKRYWY).
NIE
DOKONYWAĆ
SAMODZIELNIE NAPRAWY CZĘŚCI WEWNĄTRZ.
SERWISOWANIE
ZLECAĆ
TYLKO
WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI
SERWISOWEMU.
Symbol
błyskawicy
zakończonej
strzałką
umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego
ostrzega
użytkownika
o
obecności
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia”
wewnątrz urządzenia w wielkości grożącej
ryzykiem porażenia ludzi prądem elektrycznym.
Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta
równobocznego ostrzega użytkownika o ważnej
instrukcji dotyczącej pracy lub serwisowania
urządzenia znajdującej się w ulotce lub instrukcji
dołączonej do urządzenia.
WSKAZÓWKI
BIEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przeczytać poniższą instrukcję.
Zachować poniższą instrukcję.
Należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.
Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Czyścić tylko suchym kawałkiem materiału.
Nie blokować otworów wentylacyjnych. Instalować
zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie umieszczać w pobliżu żadnych źródeł ciepła
takich jak radiatory, liczniki ciepła, piecyki lub inne
urządzenia (także wzmacniacze) które wytwarzają
ciepło.
9. Nie udaremniać bezpiecznego przeznaczenia
polaryzowanej lub uziemionej wtyczki. Wtyczka
polaryzowana posiada dwa bolce z których jeden jest
szerszy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem posiada
dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki bolec i
trzeci bolec zastosowano w celu bezpieczeństwa. Jeśli
dostarczona wtyczka nie pasuje do posiadanego
zasilacza należy skonsultować się z elektrykiem w
celu wymiany przestarzałego zasilacza.
10. Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub
przyszczypnięciem zwłaszcza w okolicy wtyczek,
gniazd wtykowych i punktów w których wystają one z
urządzenia.
11. Używać tylko urządzeń/akcesoriów podanych przez
producenta.
12. Używać tylko z wózkiem,
stojakiem, statywem
trójnożnym, wspornikiem lub
tablicą określonymi przez
producenta lub sprzedawanymi z
urządzeniem. W przypadku
użycia wózka zachować
ostrożność przy przemieszczaniu
zestawu urządzenie/wózek aby uniknąć wywrócenia
się wózka i zranienia.
13. Należy odłączyć urządzenie w czasie burz lub gdy jest
nieużywane przez długi okres czasu.
14. Serwisowanie zlecać tylko wykwalifikowanemu
personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany gdy
urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób
taki jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub
wtyczki, wylanie się płynu lub dostanie się
przedmiotów do środka urządzenia, urządzenie
zostało poddane działaniu wilgoci lub deszczu,
urządzenie nie pracuje normalnie lub zostało
upuszczone.
15. Uszkodzenia wymagające serwisu
Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zleć naprawę
wykwalifikowanemu personelowi w następujących
przypadkach:
A. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
B. Do środka urządzenia wylał się płyn lub wpadły
jakieś przedmioty,
C. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu
lub wody,
D. Urządzenie nie pracuje normalnie mimo
postepowania zgodnie z instrukcjami. Wyreguluj
tylko te elementy regulujące które podane są w
instrukcji obsługi gdy mają niewłaściwe
ustawienia lub inne elementy regulujące mogące
skutkować uszkodzeniem i często wymagające
obszernej pracy wykwalifikowanych techników
tak aby przywrócić urządzenie do jego normalnej
pracy,
E. Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w
inny sposób,
F. Urządzenie wykazuje znaczącą zmianę
parametrów co wskazuje na potrzebę serwisowania.
16. Dostanie się przedmiotów lub płynu.Nigdy nie
wciskać żadnych przedmiotów do urządzenia poprzez
otwory, gdyż mogą one dotknąć elementów pod
napięciem lub część powodujących zwarcie co może
spowodować porażeniem prądem lub pożarem.
Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub
zachlapanie oraz żadne przedmioty wypełnione cieczą
takie jak wazy umieszczane na urządzeniu.
Nie umieszczaj świec lub innych palących się
przedmiotów na górze urządzenia.
17. Baterie
Zawsze należy brać pod uwagę kwestie ochrony
środowiska i przestrzegać lokalnych przepisów
pozbywania się baterii.
18. W przypadku zainstalowania urządzenia we
wbudowanej instalacji takiej jak regał lub stojak
należy upewnić się że jest odpowiednia wentylacja.
Pozostaw 20 cm (8”) wolnej przestrzeni na górze i po
bokach oraz 10 cm (4”) odstępu od tylnego panelu lub
ściany tworząc przerwę w rodzaju kanału
wentylacyjnego niezbędną do odprowadzania ciepłego
powietrza.
2
Środki ostrożności
1. Prawa autorskie nagrywania– O ile materiał nie jest
tylko do użytku osobistego, nagrywanie materiałów
objętych prawem autorskim bez zezwolenia ich
posiadacza jest nielegalne.
2. Bezpiecznik AC – bezpiecznik AC wewnątrz
jednostki nie może być wymieniany przez
użytkownika. Jeśli nie można włączyć jednostki
skontaktuj się ze sprzedawcą od którego nabyłeś tą
jednostkę.
3. Ostrożność – Od czasu do czasu należy odkurzyć całą
jednostkę za pomocą miękkiej szmatki. Przy
uporczywych plamach używać miękkiej szmatki
nawilżonej łagodnym detergentem i wodą. Po czym
natychmiast osusz jednostkę za pomocą czystej
szmatki. Nie używać szorstkich materiałów,
rozcieńczalników, alkoholu lub innych chemicznych
rozpuszczalników, ponieważ mogę one uszkodzić
aperturę lub usunąć oznaczenia na panelu.
4. Zasilanie
UWAGA
PRZED PODŁACZENIEM JEDNOSTKI
PIERWSZY RAZ NALEŻY PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE PONIŻSZĄ SEKCJĘ.
Napięcia zasilacza AC różnią się w zależności od
kraju. Upewnij się, że napięcia w Twoim kraju
spełniają wymagania wydrukowane na tylnym panelu
jednostki (np. AC 230V, 50Hz lub AC 120V, 60Hz).
Przewód zasilający jest używany do odłączenia
jednostki od źródła zasilania AC. Upewnij się, że
wtyczka jest zawsze łatwo dostępna.
Dla modeli z przyciskiem [Power] lub zarówno z
przyciskami [Power] i [On/standby]:
Wciśnięcie przycisku [Power] aby wybrać tryb OFF
nie odłącza w pełni od sieci elektrycznej. Jeśli
zamierzasz nie wykorzystywać jednostki przez
dłuższy czas wyjmij przewód zasilający z zasilacza
AC.
Tylko Dla modeli z przyciskiem [On/standby]:
Wciśnięcie przycisku [On/standby] aby wybrać tryb
czuwania nie odłącza w pełni od sieci elektrycznej.
Jeśli zamierzasz nie wykorzystywać jednostki przez
dłuższy czas wyjmij przewód zasilający z zasilacza
AC.
5. Zapobieganie utracie słuchu
Uwaga
Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może
spowodować utratę słuchu.
6. Baterie a ekspozycja na ciepło
Uwaga
Baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie
mogą być narażone na nadmierne działanie ciepła jak
promienie słoneczne, ogień lub inne tego typu.
7. Nigdy nie dotykaj tej jednostki wilgotnymi dłońmi
- Nigdy nie dotykać ręką tej jednostki lub jej
przewodu zasilającego gdy ręce są wilgotne lub
mokre. Jeśli woda lub inna ciecz dostanie się do
środka jednostki należy oddać ją do sprawdzenia
sprzedawcy.
8. Uwagi dotyczące przenoszenia jednostki
• W przypadku konieczności transportu jednostki
używać oryginalnego opakowania i zapakować w
sposób identyczny jak było oryginalnie zapakowane
przed kupnem jednostki.
• Nie zostawiać gumowych lub plastikowych
przedmiotów na tej jednostce na długi czas, gdyż
mogą one zostawić ślady na obudowie.
• Przy dłuższym użyciu górny i tylny panel może
stawać się wilgotny. Jest to normalne zjawisko.
• W przypadku niewykorzystywania jednostki przez
dłuższy czas może ona nie pracować właściwie przy
następnym włączeniu. Jest to pewne gdy używa się jej
sporadycznie.
DLA MODELI USA
Informacje FCC dla Użytkownika
UWAGA:
Zmiany i modyfikacje wprowadzane przez użytkownika
kategorycznie nie zatwierdzone przez zespół
odpowiedzialny za zgodność z przepisami mogą
unieważnić upoważnienie Użytkownika do obsługi
sprzętu.
UWAGA:
Sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia dla
Klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15
przepisów FCC. Ograniczenia te są przeznaczone aby
zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.
Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może promieniować
energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie
zainstalowany i wykorzystany w sposób zgodny z
instrukcjami może spowodować szkodliwe zakłócenia w
łączności radiowej. Nie można wykluczyć, że takie
zakłócenia nie będą miały miejsca w niektórych
szczególnych przypadkach instalacji. Jeśli sprzęt ten
powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub
telewizji, a można to określić przez wyłączenie i
włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi próbę
wyeliminowania zakłóceń jedną z poniższych metod:
• Zmiany kierunku ustawienia lub miejsca anteny
odbiorczej.
• Zwiększenie separacji pomiędzy sprzętem a
odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do zasilacza będącego w innym
obwodzie niż ten do którego jest podłączony
odbiornik.
• Prośba o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego
technika radiowo telewizyjnego.
DLA MODELI KANADYJSKICH
UWAGA: KLASA B TEGO URZĄDZENIA
CYFROWEGO JEST ZGODNA Z KANADYJSKĄ
ICES-003.
Dla modeli posiadających przewód zasilający z
polaryzowaną wtyczką:
UWAGA: ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM DOPASUJ SZEROKI BOLEC
WTYCZKI DO SZEROKIEGO OTWORU. WŁÓŻ DO
KOŃCA.
3
AKCESORIA W ZESTAWIE
Upewnij się, że posiadasz następujące akcesoria:
Antena wewnętrzna FM (→strona 19)
Pętla antenowa AM (→strona 19)
Przewód zasilający (→strona 19)
Oznaczenia kabla głośników (→strona 12)
Mikrofon do ustawienia głośników (→strona 34)
Pilot zdalnego sterowania (RC-838M) i 2 baterie
(AA/R6)
*W katalogach i na opakowaniu litera na końcu nazwy
produktu wskazuje kolor. Parametry i obsługa pozostaję
te same bez względu na kolor.
Wkładanie baterii
Celowanie pilotem zdalnego sterowania
Aby użyć pilota, skieruj go w kierunku czujnika
zdalnego sterowania na odbiorniku AV jak
pokazano poniżej.
czujnik zdalnego sterowania
odbiornik AV
około 5m
Dziękujemy za zakup odbiornika AV Integra.
Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją
zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia
jednostki.
Postępowanie zgodnie z poleceniami tej instrukcji
umożliwi uzyskanie optymalnych parametrów i
zadowolenia ze słuchania Państwa nowego
odbiornika AV.
Proszę zachować instrukcję na przyszłość.
Uwaga
• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie pracuje
dobrze spróbuj wymienić baterie.
• Nie mieszaj baterii starych i nowych lub baterii
różnych typów.
• Jeśli zamierzasz nie używać pilota przez dłuższy
czas wyjmij wówczas baterie, aby zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek i
korozję.
• Zużyte baterie należy wymienić jak najszybciej
aby zapobiec uszkodzeniom od wycieku i
korozji.
4
SPIS TREŚCI
Wskazówki bezpieczeństwa i wstęp
Ważne warunki bezpieczeństwa………………..
Środki ostrożności………………………………
Akcesoria w zestawie……………………………
Spis treści………………………………………...
Właściwości i funkcje urządzenia……….…….
Panel przedni i tylny…………………………….
Panel przedni…………………………………
Wyświetlacz………………………………….
Panel tylny……………………………………
Pilot zdalnego sterowania………………………
Sterowanie odbiornikiem AV…………….….
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
Podłączenia
Podłączanie odbiornika AV…………………….
Podłączenie głośników…………………….….
Połączenia AV………………………...............
Podłączenie komponentów przez HDMI….....
Podłączenie komponentów własnych…..…….
Podłączenie komponentów Integra/Onkyo RI
Podłączenie anten…………………………….
Podłączenie przewodu zasilającego………….
Włączenie i podstawowe operacje
Włączanie/wyłączanie odbiornika AV…………
Włączanie……..................................................
Wyłączenie……………………………………
Ustawienia początkowe……………………..…..
Wybór języka dla menu ekranowego ………..
Audyssey2EQ: Ustawienia automatyczne…..
Połączenie źródłowe………………………….
Ustawienie trybu zdalnego……………………
Połączenie sieciowe…………...………………
Zakończenie ustawień początkowych………...
Odtwarzanie……………………………………..
Odtwarzanie z podłączonych urządzeń……….
Sterowania zawartością urządzenia USB lub
sieciowego……………………………………
11
11
15
16
17
18
19
19
Zrozumienie ikon na wyświetlaczu…………..
Odtwarzanie z iPod/iPhon przez USB……….
Odtwarzanie z urządzeń USB……………..…
Słuchanie radia internetowego vTuner……….
Rejestrowanie radia internetowego………....
Zmiana układ ikon na ekranie Usług
sieciowych…………………………………….
Odtwarzanie pliku muzycznych z serwera……
Zdalne odtwarzanie…………………………..
Słuchanie radio AM/FM……………………...
Odtwarzanie audio i video z osobnych źródeł.
Wykorzystanie podstawowych funkcji………..
Użycie automatycznego ustawienia
głośników…………………………………….
Użycie trybów słuchania…………………….
Użycie głównego menu………………………
Użycie funkcji Sleep………………………..
Ustawienie jasności wyświetlacza……………
Wyświetlanie informacji o źródle…………….
Zmiana wyświetlacza
wejściowego…………………………………..
Użycie trybu Cały Dom………………………
Wyciszanie odbiornika AV…………………..
Wykorzystanie słuchawek……………………
20 Funkcje zaawansowane
20 Ustawienia na ekranie…...…………….………
Użycie szybkich ustawień…………………..
20
Użycie szybkich ustawień audio ….………..
21
Użycie menu ustawień (głównego)......……..
21
Hybrydowywskaźnik czuwania…………….
21
Pozycje w menu ustawień…………………..
22
Przydzielanie wejścia/wyjścia……………...
22
Ustawienia głośników………………….…...
22
Kalibracja audio……………………….…...
22
Ustawienia źródła……………………….….
23
Programowanie trybu słuchania………..…...
23
Inne funkcje…………………………............
Ustawienia sprzętowe………………….……
24
Ustawienia pilota zdalnego sterowania….......
25
Ustawienia blokady………………………….
25
26 Wielostrefowość…………………………….….
26
Tworzenie połączeń wielostrefowych….….
27
Ustawienie Zone 2/3Out…………………......
Sterowanie komponentami w strefach...…….
28
Użycie wyzwalaczy 12V………………...….
28
Użycie pilota w strefie 2/3 oraz zestawy
29
sterowania do multiroom ...............................
30 Sterowanie innymi komponentami
32 Odtwarzanie z iPoda/iPhona przez dok
33 Onkyo……………………….…………………..
Użycie doku Onkyo….……………………...
33
Sterowanie Ipodem/Iphonem……………….
36 Sterowanie innymi komponentami…………..
43
Zaprogramowane kody zdalnego sterowania
44
Wyszukiwanie kodu zdalnego sterowania….
44
Wprowadzenie kodów zdalnego sterowania..
44
Przeplanowanie przycisków kolorowych……
Kody zdalnego sterowania dla komponentów
44
Integra/Onkyo podłączonych przez RI…….
45
Resetowanie przycisków trybu zdalnego…..
45
Resetowanie pilota zdalnego sterowania…...
45
Sterowanie innymi komponentami…………
46
46
47
49
50
50
51
54
58
60
65
66
68
72
72
73
73
74
74
75
76
77
77
78
80
80
80
80
81
81
82
82
82
Załączniki
Rozwiązywanie problemów…………………..
Aktualizacja oprogramowania ……….……..
Połączenia i ścieżka sygnału video....................
Użycie
telewizora,
odtwarzacza
lub
nagrywarki kompatybilnych z RIHD…….…
O HDMI………………………………………...
Funkcje sieciowe/USB……….……………….
Licencja i informacje o znakach handlowych
Dane techniczne ……………..………………..
85
92
96
99
101
102
105
106
Aby
przywrócić
ustawienia
fabryczne
w odbiorniku AV, włącz go i przytrzymując
CBL/SAT naciśnij ФOn/Standby (strona 85).
5
Właściwości i funkcje urządzenia
Połączenia
Wzmacniacz
• 8 wejść HDMI (1 na panelu czołowym) oraz
2 wyjścia
• system sterowania RIHD Integra/Onkyo
• 4 wejścia cyfrowe (2optyczne/2 koaksjalne)
• Przełączanie komponentu video (2 wejścia/1
wyjście)
• Gniazda głośnikowe akceptujące wtyki bananowe
• Zasilana strefa2
• Wyjście Zone 2/3 Pre/Line Out
• Wejście/wyjście IR oraz wyzwalanie 12V
• PortRS 232 jako interfejs sterujący
• Możliwość połączeń Bi-Amp dla FL/FR z
SBL/SBR
• Internetowe połączenia radiowe
• Możliwość odtwarzania z sieci strumieniowych
plików audio
• 2 wejścia USB (przednie/tylne) dla nośników
pamięci i dla modeli iPod/iPhone® (umożliwia
wyświetlenie projektu albumu)
100 watów/kanał @8 omów (FTC)
160 watów/kanał @ 6 omów (IEC)
175 watów/kanał @ 6 omów (JEITA)
Układ optymalnych obiegów wzmocnienia
Masywny wzmacniacz wysokoprądowy (H.C.P.S.
- High Current Power Supply)
• 3 stopniowy odwrócony układ wzmacniacza
Darlingtona
•
•
•
•
•
Właściwości przetwarzania
• Certyfikowane THX Ultra2 Plus
• Zawiera technologię Qdeo™ dla skalowania
w górę video HDMI (kompatybilny do 4K)
• HDMI (kanał zwrotny audio, 3D, DeepColor,
x.v.Color, LipSync, DTS-HD Master Audio,
DTS-HD wysokiej rozdzielczości audio, Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD i Multi-CH
PCM)
• Dolby Pro Logic IIz i Audyssey DSX™
• Konfiguracja bez skalowania
• Tryb A-Form
• Tryb Direct
• Music Optimizer dla skompresowanych plików
muzycznych
• konwertery C/A 192 kHz/24bity
• Mocny i wysoce dokładny procesor sygnałowy z
32 bitowym przetwarzaniem
Technologia redukcji zjawiska Jitter (JitterCleaning Circuit Technology)
•
• Funkcja automatycznego czuwania
• Wyświetlacza na ekranie (OSD) poprzez HDMI
• Zaprogramowany pilot zdalnego sterowania RI
*
Tylko wejście USB na panelu przednim jest
kompatybilne z iPodem/Iphonem.
• Wejście przednie MHL-Enabled AUX
Inne właściwoście
• Mozliwość zaprogramowania 40 kanałów
AM/FM
• System Audyssey2EQ® do korekcji dźwięku w
pomieszczeniu
• Audyssey Dynamic EQ® do korekcji głośności
• Audyssey Dynamic Volume®*6 do utrzymania
optymalnego poziomu słuchania i zakresu
dynamicznego
• Regulacja zwrotnicy (40/45/50/55/60/70/80/90/
/100/110/120/130/ 150/200 Hz)
• Funkcja kontroli A/V Sync (do 800 ms)
6
Panel przedni i tylny
Panel przedni
(modele północnoamerykańskie)
(modele australijskie)
Numery stron podane w nawiasach pokazują gdzie można znaleźć szczegółowe objaśnienia dla każdego elementu.
1. Przycisk
On/Standby (20)
2. Hybrydowy wskaźnik czuwania (50)
3. Przyciski ton i poziom tonu (47, 75)
4. Czujnik zdalnego sterowania (4)
5. Wyświetlacz (8)
6. Przyciski trybu słuchania (36)
7. Przycisk przyciemniania (modele
północnoamerykańskie) (44)
8. Przycisk pamięci (31)
9. Przyciski Tuning Mode (30)
10. Przycisk wyświetlacza (44)
11. Przycisk ustawień Setup (49)
12. Przyciski strojenia Tuning
, (30)
programowania Preset
(31), kursora i
Enter
13. Przycisk powrotu Return
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Gniazdo słuchawek Phones (45)
Gniazdo wejścia HMDI AUX/MHL (16)
Przyciski wyboru wejścia (23)
Port USB (17)
Gniazda wejść Audio/Video AUX (17)
Gniazdo mikrofonu do ustawienia głośników
Setup Mic (34)
14. Potencjometr sterowania poziomem głośności
Master Volume (23)
15. Przyciski wyłączenia Off oraz Zone2/Zone 3 23. Przycisk RT/PTY/TP (modele australijskie)
(31)
(74)
16. Przyciski wyłączenia Off oraz trybu Cały Dom
(45)
7
Wyświetlacz
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasach.
1. Wskaźnik Z2 strefa 2 (74)
północnoamerykańskich) (31)
2. Wskaźnik Z3 strefa 3 (74)
wskaźnik AUTO (30)
wskaźnik ch
3. Wskaźnik 3D
wskaźnik dostrojenia TUNED (30)
wskaźnik Hz
wskaźnik FM STEREO (30)
wskaźnik m/ft
Zapala się gdy wykryty zostanie sygnał 3D.
4. Wskaźnik słuchawek (45)
10. Wskaźnik wyciszenia MUTING(45)
5. Wskaźniki
11. Wskaźniki wejścia (96)
i kursora (25)
6. Wskaźniki formatu i trybu słuchania (36)
wskaźnik HDMI (69)
7. Wskaźnik Audyssey (33,60)
wskaźnik DIGITAL
wskaźnik Audyssey DSX (40)
12. Wskaźnik ARC (69)
wskaźnik Dynamic EQ (60)
13. Wskaźnik USB (25, 26)
wskaźnik Vol Dynamic (61)
14. Wskaźnik NET (sieć) (26 do 29, 71)
8. Wskaźnik M.Opt (48)
15. Obszar komunikatów
9. Wskaźniki strojenia
16. Wskaźnik SLEEP (44)
17.Wskaźniki kanał/jednostka
wskaźnik dB
18.Wskaźnik ASb (70)
wskaźnik RDS (z wyjątkiem modeli
8
Panel tylny
1. Gniazda CYFROWE KOAKSJALNE i
OPTYCZNE
2. Gniazda KOMPONENTOWE VIDEO IN i
VIDEO OUT
3. Port USB
4. Port ETHERNETU
5. Gniazdo antenowe FM i złącze ANTENY
AM
6. Gniazda HDMI IN i wyjście HDMI (HDMI
OUT MAIN I HDMI OUT SUB)
7. Gniazdo RS232
Złącze do sterowania.
8. Gniazda IR IN A/B oraz IR OUT
9. Gniazda WYJŚCIE WYZWALANIA 12V
10. Złącza głośników (CENTRALNY,
PRZEDNI, ,SURROUND, TYLNY
SURROUND lub PRZEDNI WYSOKI,
STREFA 2)
11. GNIAZDO ZASILANIA AC
12. Gniazdo ZDALENGO STEROWANIA RI
13. Gniazda audio analogowe i kompozytowe
video (BD/DVD IN, CBL/SAT IN, STB/DVR
IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN)
14. Gniazda MONITOR OUT V
15. Gniazda wyjściowe PRE OUT
(CENTRALNY, PRZEDNI,
,SURROUND, TYLNY SURROUND lub
PRZEDNI WYSOKI, SUBWOOFER)
16. Gniazda wyjściowe STREFA 2 i
STREFA3 PRE/LINE OUT
Patrz “Podłączenia odbiornika AV do
połączenia (→strony 11 do 19).
9
Pilot zdalnego sterowania
Sterowanie odbiornikiem AV
Aby sterować odbiornikiem AV wciśnij Receiver żeby wybrać tryb
odbiornika.
Można również użyć pilota zdalnego sterowania do sterowania
odtwarzaczem Blu-ray/DVD Integra/Onkyo, odtwarzaczem CD i innymi
komponentami.
Szczegóły patrz „Wprowadzanie kodów zdalnego sterowania”(→strona 80)
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasach.
1. Przycisk Receiver (odbiornik) (2)
2. Przyciski Tryb zdalny/selektor wejścia (23)
i Enter
3. Przyciski strzałek
4. Przycisk Q Setup (46)
5. Przyciski trybu słuchania (36)
6. Przycisk przyciemniania DIMMER(44)
7. Przycisk wyświetlacza DISPLAY (44)
8. Przycisk wyciszania MUTING (44)
9. Przycisk głośności VOL
(23)
10. Przycisk powrotu Return
11. Przycisk Home (menu główne) (43)
12. Przycisk funkcji Sleep (44)
Sterowanie tunerem
Aby sterować tunerem odbiornika AV wciśnij AM lub FM (lub Receiver).
Przyciski strzałek
(30)
Przycisk D. TUN (30)
Przycisk wyświetlacza
Przycisk CH +/- (31)
Przyciski numeryczne (30)
10
Podłączenie odbiornika AV
Podłączenie głośników
Konfiguracja głośników
Poniższa tabela przedstawia kanały, które należy
wykorzystać zależnie od liczby posiadanych
głośników. Nie ma znaczenia ile głośników
wykorzystujemy, dla uzyskania mocnego i solidnego
basu zaleca się zasilany subwoofer.
Aby uzyskać najlepszy efekt dźwięku surround
należy ustawić ustawienia głośników automatycznie
(→strona 33) lub ręcznie (→strona 54).
Wskazówka
• W menu „Konfiguracja głośników” (→strona 54) lub
podczas ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ® (→strona 33) można
określić czy podłączony jest głośnik tylny surround
lub przedni wysoki.
Zakręcane terminale głośników
Zdejmij izolację z końcówek kabla głośników (12
do 15 mm) i zakręć mocno gołe druty jak pokazano
na rysunku.
prawy
surround
Liczba
2 3 4 5 6 7 7
głosników
głośniki przednie
głośnik centralny
głośniki surround
tylny głośnik surround*1*2
tylne głośniki surround*2
głośniki przednie
wysokie*2
*1 Jeśli używany jest tylko jeden tylny głośnik surround,
podłącz go do złącza SURROUND BACK lub
FRONT HIGH L.
*2 Głośniki przedni wysoki, tylny surround i przedni
szeroki nie mogą być wykorzystane jednocześnie.
Wtyczki bananowe (modele dla Północnej
Ameryki)
• Jeśli używane są wtyczki bananowe, dokręć
złącze głośnika zanim włożysz wtyczkę
bananową.
• Nie wkładać kodu głośnika bezpośrednio do
środka otworu złącza głośnika.
lewy
surround
Podłączenie kabli głośnikowych
Poniższa ilustracja przedstawia sposób podłączenia
głośników do każdej pary złączy. Jeśli
wykorzystywany jest tylko jeden głośnik tylny
surround, podłącz go do przyłączy SURROUND
BACK lub FRONT HIGH L.
tylny surround/
przedni wysoki
prawy
tylny surround przedni prawy
przedni wysoki
lewy
przedni lewy
centralny
11
Przymocowanie etykiet kabli głośników
Złącza głośników zostały zakodowane kolorami dla
celów identyfikacji.
Głośnik
Lewy przedni, lewy przedni
wysoki, lewy strefa 2
Prawy przedni, prawy przedni
wysoki, prawy strefa 2
Centralny
Lewy surround,
Prawy surround
Tylny lewy surround
Tylny prawy surround
Kolor
biały
czerwony
zielony
niebieski
szary
ciemnobrązowy
jasny brązowy
Zawarte w zestawie etykiety kabli głośników są
pokolorowane i należy je przymoc ować do strony
dodatniej + każdego kabla głośnika zgodnie z
powyższą tabelą. Potem należy jedynie dopasować
kolor każdej nalepki do odpowiadającego jej złącza
głośnika.
Środki ostrożności przy podłączeniu
głośników
Przed podłączeniem głośników przeczytaj poniższe :
• (modele północnoamerykańskie) Można
podłączyć głośniki o impedancji pomiędzy 4 a 16
ohmów. Jeśli używasz głośników o mniejszej
impedancji i używasz wzmacniacza na dużym
poziomie głośności przez dłuższy czas wówczas
może uaktywnić się wbudowany obwód
zabezpieczający.
• (modele australijskie) Można podłączyć głośniki
o impedancji pomiędzy 4 a 16 ohmów. Jeśli
impedancja podłączonych głośników wynosi 4
ohmy lub więcej ale mniej niż 6 ohmów, ustaw
minimalna impedancję głośnika na „4 ohmy”
(→strona 54). Jeśli używasz głośników o
mniejszej impedancji i używasz wzmacniacza na
dużym poziomie głośności przez dłuższy czas
wówczas może uaktywnić się wbudowany obwód
zabezpieczający.
• Odłącz przewód zasilający od gniazdka w ścianie
zanim dokonasz jakichkolwiek podłączeń.
• Przeczytaj instrukcje otrzymane wraz z
głośnikami.
• Zwróć baczną uwagę na polaryzację okablowania
głośników. Innymi słowy, połącz dodatnie złącza
(+) tylko z dodatnimi (+) a ujemne złącza (-) tylko
z ujemnymi (-). Jeśli połączysz je niewłaściwie,
dźwięk straci fazę i będzie brzmiał nienaturalnie.
• Należy unikać niepotrzebnej długości kabli lub
bardzo cienkich kabli głośników, gdyż mogą one
wpływać na jakość dźwięku.
• Uważaj żeby nie łączyć dodatnich i ujemnych
kabli, gdyż może to uszkodzić odbiornik AV.
• Upewnij się, że metalowa żyła kabla nie ma
żadnego kontaktu z tylnym panelem odbiornika
AV, gdyż może to uszkodzić odbiornik AV.
• Nie podłączaj więcej niż jednego kabla do każdego
złącza głośnika, gdyż może to uszkodzić odbiornik
AV.
• Nie podłączaj jednego głośnika do kilku złączy
jednocześnie.
12
Użycie głośników dipolowych
zasilany subwoofer
Miejsce
złączę głośnika wysokotonowego (tweeter) i
niskotonowego (woofer).
• Bi-amping można wykorzystać tylko z głośnikami
do tego przystosowanymi. Szczegóły w instrukcji
głośników.
Bi-amping zapewnia lepszą jakość basów i tonów
wysokich.
Gdy wykorzystywany jest bi-amping, odbiornik AV
jest w stanie obsłużyć maksymalnie 5.1 kanałowy
system głośnikowy w głównym pomieszczeniu. Po
dokonaniu połączeń bi-amping jak pokazano na
rysunku i włączeniu odbiornika AV, musisz dokonać
zmiany w ustawieniach głośników aby umożliwić biamping (→strona 54).
Można używać głośników dipolowych jako głośników
w rogu
surround i tylnych surround. Głośniki dipolowe
wydają taki sam dźwięk w dwu kierunkach.
Głośniki dipolowe mają zwykle wydrukowaną na
1/3 szerokości
sobie strzałkę wskazującą jak powinny być ustawione. ściany
Dipolowe głośniki surround (A) powinny być
ustawione tak aby ich strzałki były skierowane do
Można podłączyć zasilany subwoofer odpowiednio do
telewizora/ekranu, podczas gdy tylne głośniki
dwóch gniazd SUBWOOFER PRE OUT.
dipolowe (B) powinny być ustawione tak, żeby ich
Na wyjściu każdego z gniazd jest ten sam sygnał.
strzałki wskazywały na siebie wzajemnie, jak na
rysunku.
Wskazówka
Użycie zasilanego subwoofera
• Jeśli subwoofer nie jest zasilany i używasz
zewnętrznego wzmacniacza, podłącz gniazdo
subwoofer pre out do wejścia na wzmacniaczu.
Aby znaleźć najlepszą pozycję dla subwoofera
podczas oglądania filmu lub słuchania muzyki z
Głośniki przednie z Bi-amping
dobrym basem, eksperymentalnie dobierz miejsce
przestawiając subwoofera w różnych miejsca pokoju i Ważne:
• Podczas wykonywania podłączeń bi-amping
wybierz to które zapewnia najbardziej
upewnij się ,że usunięta została zworka łącząca
satysfakcjonujące rezultaty.
wysokotonowy
niskotonowy
Przedni prawy
Przedni lewy
13
Podłączenie wzmacniacza mocy
Jeśli chcesz użyć większego wzmacniacza mocy
wówczas można wykorzystać odbiornik AV jako
przedwzmacniacz. Podłącz wszystkie wyjścia
głośnikowe do wzmacniacza mocy. Szczegóły
znajdziesz w instrukcjach dostarczonych wraz ze
wzmacniaczem mocy.
Uwaga
*1 Określ w ustawieniach „None” dla kanału, który nie
chcesz żeby był wydawany (→strona 54).
Wzmacniacz mocy
14
Połączenia AV
Podłączanie komponentów AV
kabel HDMI
odbiornik AV
• Aby zapobiec zakłóceniom,
trzymaj kable audio i video z
dala od przewodu zasilającego
i od kabli głośnikowych.
•
dobrze
źle
Gniazda i kable AV
Koaksjalny cyfrowy audio
Połączeniaoptyczne koaksjalne pozwalają cieszyć
się dźwiękiem cyfrowym takim jak PCM*1, Dolby
Digital lub DTS. Jakość audio jest taka sama jak dla
koaksjalnego.
pomarańczowy
HDMI
Połączenia HDMI przenoszą cyfrowe video i audio.
odtwarzacz
Blue Ray/DVD
konsola gier
Inne kable
odbiornik AV
odtwarzacz
Blue Ray/DVD
konsola gier
• Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń AV
przeczytaj instrukcje obsługi dostarczone wraz z
Twoimi urządzeniami AV.
• Nie podłączaj przewodu zasilającego dopóki nie
dokonasz i nie sprawdzisz dwukrotnie
wszystkich połączeń AV.
• Włóż wtyczki do końca aby połączenie było
dobre (luźne połączenia mogą powodować
szumy lub nieprawidłowe działanie).
Analogowy audio (RCA)
Połączenia analogowe audio (RCA) przenoszą audio
analogowe.
biały
Video komponent
Video komponent oddziela luminancję (Y) sygnały
różnicowe koloru (PB, PR),zapewniając najlepszą
jakość obrazu (niektórzy producenci telewizorów
oznaczają swoje gniazda video nieco inaczej).
zielony
czerwony
*1
Dostępna szybkość próbkowania dla sygnału
wejściowego PCM (stereo/mono) wynosi
32/44.1/48/88.2/96 kHz. W przypadku połączenia
HDMI dostępne jest również 176.4/192 kHz.
niebieski
Uwaga
czerwony
• Odbiornik AV nie posiada złączy SCART.
• Gniazda optyczne cyfrowe w odbiorniku AV mają
osłony z zasuwką która otwiera się gdy wtyczka
optyczna jest włożona a zamyka się gdy wtyczka jest
wyjęta. Wciśnij wtyczki do końca.
Kompozytowy video
Video kompozytowe jest powszechnie używane w
telewizorach, DVD i innym sprzęcie video.
żółty
Optyczny cyfrowy audio
Połączeniaoptyczne cyfrowe pozwalają cieszyć się
dźwiękiem cyfrowym takim jak PCM*1, Dolby
Digital lub DTS. Jakość audio jest taka sama jak dla
koaksjalnego.
Ważne
• Aby nie uszkodzić zasuwki, przy wkładaniu i
wyjmowaniu trzymaj wtyczkę optyczną prosto.
15
Podłączenie komponentów przez HDMI
Wskazówka
satelita/dekoder kablówki, itp.
komputer osobisty
telewizor, projektor
kamera itp.
odtwarzacz Blu-ray/DVD
konsola gier
dekoder TV/nagrywarka video, itp.
• „Użycie telewizora, odtwarzacza lub nagrywarki
kompatybilnych z RIHD (→strona 99)
* Jeśli Twój telewizor nie obsługuje kanału
zwrotnego audio (ARC) wówczas należy
Przypisanie można zmienić (→strona 51).
podłączyć kabel optyczny cyfrowy razem z kablem Gniazdo Komponenty
HDMI do odbiornika AV.
IN 1
Odtwarzacz Blu-ray/DVD
* Podczas słuchania komponentu HDMI przez
IN 2
Satelita/dekoder cyfrowy, itp.
odbiornik AV, ustaw komponent HDMI tak aby
dekoder/nagrywarka cyfrowa
IN 3
jego video było widzialne na ekranie TV (wybierz
video
IN 4
Konsola do gier
w telewizorze wejście komponentu HDMI
Komputer osobisty
podłączonego przez odbiornik AV). Jeśli telewizor IN 5
jest wyłączony lub jest ustawiony na inne źródło
IN 6
Inne komponenty
wejściowe może to spowodować brak dźwięku z
IN 7
Inne komponenty
odbiornika AV lub dźwięk może zostać odłączony.
Front
Kamera cyfrowa, itp.
Podłącz swoje komponenty do właściwych gniazd.
OUT MAIN Telewizor
Domyślny rozkład wejść pokazano poniżej.
OUT SUB
Patrz także:
• „Połączenia i ścieżka sygnału video (strona 96)
• „HDMI” (→strona 101)
Projektor, itp.
• Aby słuchać sygnału audio odbieranego przez gniazda
HDMI IN w głośnikach telewizora,włącz „HDMI
Through” (→strona 69) i ustaw odbiornik AV
w tryb czuwania.
Uwaga
• Jeśli w przypadku odtwarzaczy Blu-ray/DVD nie ma
dźwięku pomimo spełnienia procedury wspomnianej
powyżej wówczas ustaw ustawienia audio HDMI
swojego odtwarzacza na PCM.
Funckja kanał zwrotny audio (ARC)
Funkcja kanał zwrotny audio (ARC) umożliwia
przesyłanie strumienia audio z telewizora ze
złączem HDMI do wyjścia HDMI OUT MAIN
w odbiorniku AV.
• Fukcja ta może użyta gdy:
- telewizor ma funkcję ARC i
- wybrane jest selektor wejścia TV/CD i
- „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na
„On” (→strona 68) i
- „Audio Return Channel” jest ustawione na
„Auto” (→strona 69).
16
MHL (Mobile High-Definition Link)
Za pomocą MHL (Mobile High-Definition Link)
wejście AUX (przednie) pozwala dostarczać video
wysokiej rozdzielczości z podłączonych urządzeń
przenośnych.
Podłączenie komponentów własnych
Podłącz komponenty do odpowiednich gniazd.
Domyślny układ wejść pokazano poniżej. Więcej
informacji znajdziesz w „Wskazówki połączeń i
ścieżka sygnał video” (→strona 96).
IN 3 (STB/DVR)
IN 4 (GAME)
Przypisanie można zmienić (→strona 51).
Nr Gniazdo/port
*1*2
1
USB
2
USB, AUX Input
Video*3
AUX Input
3
Video
Audio L/R
4
iPod/iPhone, odtwarzacz
MP3, napęd USB flash
iPod/iPhone (odtwarzanie
video)
Kamera cyfrowa, itp
COAXIAL1 (BD/DVD) Odtwarzacz Blu-ray/DVD COAXIAL2 (CBL/SAT) satelita/dekoder, dok RI, itp
COMPONENT VIDEO
6
7
IN 2 (CBL/SAT)
OUT
ETERNET
odtwarzacz Blu-ray/DVD, dok RI
satelita/dekoder, dok RI, itp.
telewizor, projektor, itp.
router
VIDEO IN
IN 1 (BD/DVD)
odtwarzacz Blu-ray/DVD IN2 (CBL/SAT)
satelita/dekoder, itp.
Odtwarzacz Blu-ray/DVD
CBL/SAT IN
satelita/dekoder, itp.
STB/DVR IN
Dekoder/cyfrowa
nagrywarka video
Konsola gier, dok RI
GAME IN
PC IN
TV/CD IN
9 MONITOR OUT
DIGITAL IN
IN 1 (BD/DVD)
BD/DVD IN
Komponenty
OPTICAL 1 (GRY) konsola gier
OPTICAL 1 (TV/CD) TV, odtwarzacz CD
5
8 AUDIO IN
Menu ekranowe pojawi się tylko na telewizorze
podłączonym przez gniazdo HDMI OUT MAIN.
Jeśli telewizor jest podłączony do innych
wyjśćvideo, do zmiany ustawień wykorzystaj
wyświetlacz odbiornika.
Dekoder/cyfrowa
nagrywarka video
konsola do gier, dok RI
Komputer osobisty
TV, odtwarzacz CD,
magnetofon kasetowy, MD,
CD-R, gramofon*4, dok RI
telewizor, projektor, itp.
Uwaga
*1 Nie łącz portu USB w odbiorniku z portem USB
komputera. Muzyka z komputera nie może być
odtwarzana przez odbiornik AV w ten sposób.
*2 Tylko wejście USB na panelu przednim jest
kompatybilne z iPodem/Iphonem.
*3 Kiedy wybrane jest wejście USB, można
doprowadzić sygnały video z gniazda AUX
Input Video. Sygnały wejściowe video z AUX
Input Video będą wydawane z gniazda
MONITOR OUT oraz z wyjść HDMI.
*4 Podłącz gramofon (MM), który ma wbudowany
przedwzmacniacz phono. Jeśli Twój gramofon
(MM) nie posiada takiego przedwzmacniacza
będziesz potrzebował dostępnego na rynky
przedwzmacniacza phono. Jeśli Twój gramofon
posiada ruchomy krąg (MC) typu cartridge,
będziesz potrzebował dostępny komercyjnie
wzmacniacz głowicowy lub transformator MC
17
jak również przedwzmacniacza phono. Szczegóły
znajdziesz w instrukcji Twojego gramofonu.
Przy połączeniu 4 można cieszyć się funkcją
DolbyDigital i DTS. (aby nagrać lub słuchać
dźwięku również w strefie 2/3 użyj podłączeń 4 i
8.
Przy połączeniu 8 można cieszyć się dźwiękiem
z zewnętrznego komponentu jeśli jesteś w strefie
2/3.
Przy połączeniu 8 jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD
posiada zarówno wyjście główne stereo jak i
wielokanałowe upewnij się, że podłączony jest
do głównego stereo.
Bezpośrednia zmiana (Direct Change)
W chwili gdy zacznie się odtwarzanie na
urządzeniu podłączonym przez RI, odbiornik AV
automatycznie wybierze to urządzenie jako
źródło wejściowe.
Zdalne sterowanie
Można użyć pilota odbiornika AV do sterowania
innymi urządzeniami Integra/Onkyo z funkcją
RI, celując pilotem w kierunku czujnika
zdalnego sterowania w odbiorniu AV zamiast w
to urządzenie. Najpierw jednak należy
wprowadzić odpowiednie kody zdalnego
sterowania (→strona 80).
• Niektóre urządzenia mają dwa gniazda RI. Każde z
nich można podłączyć do odbiornika AV. Drugie
gniazdo jest do podłączenia dodatkowych
komponentów z funkcją RI.
• Do gniazd RI podłączaj tylko komponenty
Integra/Onkyo.
• Podłączanie komponentów innych producentów może
powodować niewłaściwe działanie.
• Niektóry komponenty nie obsługują funkcji RI.
Sprawdź w instrukcjach dostarczanych razem z
komponentami Integra/ Onkyo.
• Jeśli włączona jest strefa 2/3 nie działają funkcje
System On/Auto Power On) i Direct Change RI.
Podłączenie komponentów
Integra/Onkyo RI
1 Upewnij się, że każdy komponent
Integra/Onkyo jest podłączony z kablem
analogowym audio (połączenie 8 w przykładach
połączeń) (→strona 17).
2 Wykonaj połączenie RI (patrz rysunek)
3 Jeśli używasz doku RI lub magnetofonu
kasetowego, zmień wyświetlacz wejściowy
(Input Display (→strona 44).
W przypadku RI (interaktywny zdalny) można
wykorzystać następujące funkcje specjalne:
System On/Auto Power On (auto włączenie)
Gdy włączysz odtwarzanie na urządzeniu
podłączonym poprzez RI w czasie gdy odbiornik
AV jest w trybie czuwania Standby, wówczas
odbiornik automatycznie włączy się i wybierze to
urządzenie jako źródło wejściowe.
Np. magnetofon kasetowy.
dok RI
Uwaga
• Do połączeń RI używaj tylko kabli RI. Kable RI są
dostarczane razem z komponentami Integra/Onkyo.
18
Podłączenie anten
Podłączenie przewodu zasilającego
Poniższa sekcja objaśnia jak podłączyć znajdującą się na wyposażeniu wewnętrzną antenę FM i pętlę
anteny AM. Odbiornik AV nie odbierze żadnych sygnałów radiowych bez podłączenia anteny, tak więc
należy podłączyć antenę aby móc korzystać z tunera.
Modele
północnoamerykański
1 Podłącz będący zestawie przewód zasilający do
gniazda AC INLET w odbiorniku AV.
Modele australijskie
do gniazdka AC
naciśnij
włóż przewód
puść
włóż wtyczkę do
końca do gniazda
włóż wtyczkę do
końca do gniazda
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda AC w
ścianie.
Składanie pętli antenowej
Uwaga
Uważaj aby się nie
zranić używając pinezek
pinezki,
wewnętrzna antena AM (w
wewnętrzna antena FM (w
Uwaga
• Gdy odbiornik AV jest gotowy do użycia, należy dostroić go na stację radiową i ustawić antenę tak aby osiągnąć
jak najlepszy odbiór.
• Trzymaj pętlę anteny AM możliwie najdalej od odbiornika, telewizora, kabli głośnikowych i przewodów
zasilających.
Wskazówka
• Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru za pomocą dołączonej wewnętrznej anteny FM, spróbuj zamiast niej
innej dostępnej komercyjnie zewnętrznej anteny FM.
• Jeśli nie można uzyskać dobrego odbioru za pomocą dołączonej wewnętrznej anteny AM, spróbuj użyć innej
komercyjnie dostępnej anteny zewnętrznej AM.
Uwaga
• Przed podłączeniem przewodu zasilającego, podłącz
głośniki i wszystkie komponenty AV.
• Włączenie odbiornik AV może spowodować chwilowy
wzrost mocy, który może zakłócać pozostałe urządzenia
elektryczne podłączone w tym samym obwodzie. Jeśli
będzie taki problem, podłącz odbiornik AV do innej
gałęzi obwodu.
• Nie używać innego przewodu zasilającego niż ten
znajdujący się w zestawie odbiornika AV. Oryginalny
przewód zasilający jest zaprojektowany wyłącznie do
użycia z odbiornikiem AV i nie należy używać go z
innymi urządzeniami.
• Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego od
odbiornika AV podczas gdy druga końcówka wciąż
znajduje się w gniazdku w ścianie. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym. Zawsze
odłączaj przewód zasilający najpierw z gniazdka w
ścianie a potem od odbiornika
19
Włączenie/wyłączenie
odbiornika AV
Włączenie
1 Wciśnij On/Standby na przednim panelu.
lub
Wciśnij Receiver a następnie Receiver na
pilocie zdalnego sterowania.
Odbiornik AV włączy się, i zaświeci się
wyświetlacz.
Wyłączenie
1 Wciśnij On/Standby na przednim panelu.
lub
Wciśnij Receiver a następnie Receiver na
pilocie zdalnego sterowania.
Odbiornik AV przejdzie w stan czuwania. Aby
zapobiec głośnym niespodziankom podczas
włączenia odbiornika AV, zawsze przed
wyłączeniem należy skręcić poziom głośności.
Wskazówka
• Hybrydowy wskaźnik czuwania może zaświecić się
zależnie od stanu ustawień (→strona 50)
Szczegóły dotyczące ustawień zarządzania zasilaniem
znajdziesz w sekcji „Automatyczne czuwanie”
(→strona 70).
•
Łatwa obsługa w kilku prostych krokach
(ustawienia początkowe)
W celu zapewnienia łatwej obsługi podano poniżej
kilka prostych kroków, które pomogą
skonfigurować odbiornik AV przed jego pierwszym
użyciem. Ustawienia te muszą być dokonane tylko
raz. Szczególy patrz „Ustawienia początkowe”
(→strona 21).
Gdy pojawia się okno „Dostępna
aktualizacja oprogramowania”.
Gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania
wówczas pojawi się okno powiadomienia
„Firmware Update Available”. Powiadomienie
takie pojawi się tylko wtedy gdy odbiornik AV jest
podłączony do sieci (→strona 102). Aby wykonać
aktualizację oprogramowania należy postępować
zgodnie z poleceniami na ekranie.
Użyj
i Enter naodbiorniku AV lub pilocie
aby wybrać jedną z opcji.
Aktualizuj teraz:
Zacznij aktualizację oprogramowania.
Patrz „Aktualizacja oprogramowania”
(→strona 92)
Przypomnij mi później
Przypomnienie o aktualizacji pojawi się
ponownie przy następnym włączeniu
odbiornika AV.
Nie przypominaj nigdy
Wyłącza automatyczne powiadomienie o
aktualizacji.
Wskazówka
• Okno przypomnienia aktualizacji można włączyć lub
wyłączyć w „Update Notice” (→strona 71).
20
Ustawienia początkowe
Wybór języka dla menu ekranowego
Poniższa część przedstawia ustawienia
rekomendowane do wykonania przed pierwszym
użyciem odbiornika AV. Kreator ustawień
uruchomiony po pierwszym włączeniu odbiornika
pozwoli wykonać te ustawienia.
W tym kroku określamy język używany dla
ekranowego menu ustawień. Patrz „Language” w
pozycji „OSD Setup” (→strona 67).
Menu ekranowe pojawi się tylko na telewizorze
który jest podłączony przez gniazdo HDMI OUT
MAIN.
Wskazówka
• Wciśnięcie Home spowoduje zamknięcie kreatora
ustawień. Aby rozpocząć od nowa ustawienia
początkowe wybierz „Initial Setup” w menu
„Hardware Setup” (→strona 71).
Po wybraniu języka dla ekranowego menu ustawień
pojawi się ekran powitalny.
Audyssey 2EQ: Ustawienia
automatyczne
W tym kroku wykonywana jest automatyczna
instalacja głośników.
1 Użyj
aby wybrać jedną z następujących
opcji, a następnie wciśnij Enter.
Do it Now:
Wykonywane jest automatyczne instalacja
głośników zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Patrz krok 2 w „Użycie automatycznego
ustawienia głośników (→strona 33). Po
zakończeniu instalacji kreator ustawień
przechodzi do„Source Connection”
(podłączenie źródła)
Do it Later:
Pomija instalację.
Wciśnij Enter i przejdź do „Source Connection”.
1 Użyj
na odbiorniku AV lub pilocie
zdalnego sterowania aby wybrać jedną z
następujących opcji, a następnie wciśnij Enter.
Yes:
Przejście do „Audyssey 2EQ: Auto Setup”.
No:
Pomija ustawienia i kończy ustawienia
początkowe. Kreator przechodzi do pozycji
„Terminating the Initial Setup” (→strona 22).
W każdej chwili można powrócić do ustawień
początkowych przez wybranie „Initial Setup”
w menu „Hardware Setup” (→strona 71).
21
Połączenie źródłowe
Ustawienie trybu zdalnego
Podłączenie źródła
W tym kroku sprawdzamy podłączenie
komponentów źródłowych.
1 Użyj
aby wybrać jedną z następujących
opcji, a następnie wciśnij Enter.
Yes, Continue:
Wykonywane są sprawdzenia.
No, Skip:
Pomija ten krok i przechodzi do „Remote
Mode Setup” (ustawienia trybu zdalnego).
2 Wybierz selektor wejścia dla którego chcesz
sprawdzić połączenie i wciśnij Enter.
Na ekranie powinien ukazać się obraz
odpowiedniego źródła z pytaniem o weryfikację.
3 Po ukazaniu się zapytania, użyj
jedną z
następujących opcji, a następnie wciśnij Enter
Yes:
Potwierdza, że źródło jest wyświetlone
prawidłowo.
No:
Wyświetla raport błędu. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami rozwiązywania problemów i
ponownie sprawdź źródło.
aby wybrać jedną z następujących
4 Użyj
opcji, a następnie wciśnij Enter.
Yes:
Powrót do kroku 2.
No, Done Checking:
Kreator ustawień przechodzi do „Remote
Mode Setup”.
W tym kroku można wprowadzić kody zdalnego
sterowania dla komponentów które chcemy
obsługiwać.
1 Użyj
aby wybrać jedną z następujących
opcji, a następnie wciśnij Enter.
Yes:
Wykonuje wprowadzenie kodu zdalnego
sterowania. Patrz „Wyszukiwanie kodów
zdalnego sterowania” (→strona 80).
No, Skip:
Pomija ten krok i przechodzi do „Network
Connection” (połączenie sieciowe).
2 Po skończeniu wybierz jedną znastępujących
opcji i wciśnij Enter.
Yes, Done:
Kreator przechodzi dalej do „Network
Connection” (połączenie sieciowe).
No, not yet:
Można wprowadzić inne kody zdalnego
sterowania.
W tym kroku sprawdzamy połączenie sieciowe.
1 Użyj
aby wybrać jedną z następujących
opcji, a następnie wciśnij Enter.
Yes:
Wykonywane są sprawdzenia.
No, Skip:
Pomija ten krok i kończy ustawienia
początkowe.
Uwaga
• Jeśli wykorzystywane jest połączenie sieciowe
przewodowe i bezprzewodowe to priorytet ma to
bezprzewodowe.
Dalsze szczegóły patrz instrukcja dostarczona
razem z urządzeniem bezprzewodowym.
2 Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie aby
wykonać sprawdzenie połączenia sieciowego.
Sprawdzenie jest ukończone gdy na środku ekranu
pojawi się wiadomość „Successfully connected”.
Wciśnij Enter aby zakończyć ustawienia...
3 Jeśli pojawi się komunikat o błędzie wybierz
jedną z następujących opcji, a następnie wciśnij
Enter
Retry:
Wykonuje sprawdzenie ponownie.
No, Do it Later:
Pomija ten krok i kończy ustawienia
początkowe. Kreator przechodzi do
„Terminating Initial Setup”.
Zakończenie ustawień początkowych
W tym kroku sprawdzamy połączenie sieciowe.
1 Wciśnij Enter.
Aby ponownie rozpocząć ustawienia początkowe
wybierz „Initial Setup” w menu „Hardware
Setup” (→strona 71).
22
Odtwarzanie
Menu ekranowe pojawi się tylko w telewizorze,
który jest podłączony do HDMI OUT MAIN.
Jeśli telewizor podłączony jest do innych wyjść
video,do zmiany ustawień użyj wyświetlacza
odbiornika AV.
Poniższa część opisuje procedurę z
wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania,
chyba że określono inaczej.
Odtwarzanie z podłączonych urządzeń
Obsługiwanie za pomocą pilota zdalnego
sterowania
selektor wejścia
1 Wciśnij Receiver a następnie Input Selector.
2 Zacznij odtwarzanie na komponencie
źródłowym.
Patrz także:
• „Odtwarzanie z iPod/iPhone przez USB”
(→strona 25)
• „Odtwarzanie z urządzeń USB” (→strona 26)
• „Słuchanie radia internetowego vTuner”
(→strona 26)
• Rejestrowanie innych radiowych stacji
internetowych (→strona 27)
• „Odtwarzanie plików muzycznych z serwera”
(→strona 28)
• „Odtwarzanie zdalne” (→strona 29)
• „Słuchanie radia AM/FM” (→strona 30)
• Odtwarzanie audio i video z oddzielnych źródeł
(→strona 32)
• „Odtwarzanie iPod/iPhone przez dok Onkyo”
(→strona 77)
• „Sterowanie innymi komponentami” (→strona
80)
3 Aby ustawić głośność użyj VOL .
4 Wybierz tryb słuchania i miłego słuchania!
Patrz także:
• „Używanie trybów słuchania” (→strona 36)
•
„Audyssey” (→strona 60)
Obsługiwanie na odbiorniku AV
Przyciski selektora wejścia
tryb słuchania
pokrętło głośności
1 Użyj przycisków wyboru wejścia aby wybrać
źródło wejściowe.
2 Zacznij odtwarzanie na komponencie
źródłowym.
3 Aby ustawić poziom głośności użyj pokrętła
sterowania głośnością Master Volume.
4 Wybierz tryb słuchania i miłego słuchania!
Wygaszacz ekranu
Jeśli nie ma sygnału video w bieżącym wejściu
źródłowym i przez pewien czas nie są
wykonywane żadne operacje (domyślnie 3
minuty) to automatycznie włączy się wygaszacz
ekranu.
Wskazówka
• Czas po którym samoczynnie włącza się wygaszacz
ekranu można zmienić w ustawieniach „Screen
Saver” (→strona 67)
• Ekran powróci do poprzedniego stanu gdy odbiornik
znów zacznie być obsługiwany.
przyciski trybu słuchania
23
Sterowania zawartością urządzenia
USB lub sieciowego
Najpierw wciśnij USB lub NET
1
Top Menu
Przycisk ten wyświetla najwyższy poziom
menu dla każdego urządzenia lub usługi.
2
i Enter
Przyciski do nawigacji w menu.
11 Return
Przycisk powrotu do poprzedniego menu.
12
Przycisk szybkiego przewijania do przodu
bieżącego utworu
13
Przycisk wyboru następnego utworu.
Przyciski do chodzenia przez strony.
3
4
Playlist
14
W trybie standardowym (iPod/iPhone)
przycisk ten wybiera listy odtwarzania.
Przycisk ten zaczyna odtwarzanie.
15 Mode
Przycisk wyboru początku bieżącego utworu.
Naciśnięcie przycisku dwa razy wybiera
poprzedni utwór.
Możesz przełączać pomiędzy trybem
standardowym a trybem rozszerzonym.
16 Random
Przycisk ten włącza losowe odtwarzanie
utworów.
17 Repeat
5
Przycisk szybkiego przewijania w tył
bieżącego utworu.
6
Przycisk pauzy w odtwarzaniu
7
Przycisk zatrzymuje odtwarzanie.
Search
Możesz przełączać pomiędzy ekranem a listą
na ekranie podczas odtwarzania.
8
Display
9
Album +/-
Przycisk przełącza pomiędzy informacjami o
utworze.
Wciskaj ten przycisk wielokrotnie aby przejść
przez powtarzane tryby.
Wskazówka
• Patrz „Sterowania innymi komponentami” na temat
obsługiwania innych komponentów (→strona 80.)
Uwaga
• Przyciski które możesz używać będą różniły się
zależnie od urządzeń lub mediów użytych do
odtwarzania.
W trybie standardowym (iPod/iPhone)
przycisk ten wybiera albumy.
10 Menu
Przycisk ten wraca do początkowego menu
usługi Radio internetowe.
24
Zrozumienie ikon na wyświetlaczu
Poniższa sekcja opisuje ikony pojawiające się na
wyświetlaczu podczas odtwarzania.
Ikona
Opis
Folder
Ścieżka
Odtwarzanie
Pauza
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Wykonawca
Album
Powtórz pierwszą ścieżkę
Powtórz folder (urządzenie USB)
Powtórz
Losowo
Losowy albumy (iPod/iPhone)
Odtwarzanie z iPod/iPhone przez USB
Menu ekranowe pojawi się tylko w telewizorze,
który jest podłączony do HDMI OUT MAIN.
Poniższa sekcja objaśnia jak odtwarzać pliki
muzyczne/video z iPoda/iPhone’a.
Kompatybilne model iPod/iPhone
Wykonane dla:
iPod dotykowy (1, 2, 3 i 4 generacji), iPod
klasyczny, iPod nano (1, 2, 3, 4, 5-ej i 6 generacji),
iPhone4, iPhone4S iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
1 Wciśnij USB aby wybrać wejście
„USB”(Front).
Wskazówka
• Tą samą operację można wykonać przez wybranie
„USB” w menu głównym.
2 Podłącz kabel USB z iPoda/iPhone’a do portu
USB na przednim panelu odbiornika AV.
Podczas czytania zawartości iPoda/iPhone’a na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„Podłączanie…”. Wskaźnik USB świeci się.
Wskaźnik będzie migał jeśli odbiornika AV nie
może odczytać iPoda/iPhone’a.
Wskazówka
4 Użyj
aby wybrać folder i wciśnij Enter
aby go otworzyć.
Wskazówka
• Można także użyć przycisków na przednim panelu
, Enter i Tuning Mode. Tuning Mode
pozwala przełączać tryby.
5 Użyj
aby wybrać plik muzyczny/video a
następnie wciśnij Enter lub
aby rozpocząć
odtwarzanie.
Uwaga
• Nie odłączaj urządzenia USB lub kabla USB którym
podłączony jest iPod/iPhone na przednim panelu
odbiornika AV podczas gdy na wyświetlaczu pojawia
się komunikat „Podłączanie…”.
• Jeśli iPod/iPhone podłączony jest do portu USB na
tym urządzeniu wówczas nie będzie dźwięku na
wyjściu gniazda słuchawek.
• Przy podłączeniu iPoda/iPhone’a za pomocą kabla
zaleca się użyć oryginalny kabel USB firmy
Apple.
3 Wciśnij Mode wielokrotnie aby przełączyć na
tryb rozszerzony (Muzyczny) lub rozszerzony
(Video).
Pojawi się lista zawartości iPoda/iPhone’a. Aby
otworzyć folder użyj
, żeby wybrać folder a
następnie wciśnij Enter.
Wskazówka
• Wielokrotne wciśnięcie Mode przełącza z
powrotem do trybu standardowego.
• Po odłączeniu iPod/iPhone, odbiornik AV
zapamiętuje bieżacy tryb. Oznacza to, że jeśli
odłączysz go w trybie rozszerzonym (muzycznym)
to następnym razem gdy podłączysz
iPoda/iPhone’a odbiornik AV zastartuje w trybie
rozszerzonym (muzycznym).
25
Kontrola w trybie rozszerzonym
(muzycznym)
Informacja o zawartości muzycznej jest wyświetlana
(wyświetlane są listy) i można kontrolować
zawartość muzyczną patrząc na ekran.
Górna lista ekranu:
Listy odtwarzania, wykonawcy, albumy, gatunki,
utwory, kompozytorzy, utwory losowe, utwory
odtwarzane bieżąco.
Uwaga
• W tym trybie zawartość video nie jest wyświetlana,
nawet jeśli jest ona z wejścia AUX Input Video na
przednim panelu odbiornika AV.
Odtwarzanie z urządzeń USB
Menu ekranowe pojawi się tylko w telewizorze,
który jest podłączony do HDMI OUT MAIN.
Poniższa sekcja objaśnia jak odtwarzać pliki
muzyczne z urządzenia USB (np. pamięć USB flash
i odtwarzacze MP3).
Patrz także:
• „Funkcje sieciowe/USB” (→strona 102).
1 Wciśnij USB aby wybrać wejście
2
Kontrola w trybie rozszerzonym (Video)
Informacja o zawartości muzycznej jest wyświetlana
(wyświetlane są listy) i można kontrolować
zawartość muzyczną patrząc na ekran.
Górna lista ekranu:
Filmy, Video muzyczne, przedstawienia TV,
publikacje Video, opłaty.
Uwaga
• Aby oglądać zawartość video iPoda/iPhone’a podłącz
go do portu USB i do gniazda AUX Input Video na
przednim panelu odbiornika AV używając
oryginalnego kabla kompozytowego AV firmy Apple.
• Zależnie od modelu iPod/iPhone i generacji
wyświetlane informacje mogą różnić się i obsługa
trybu rozszerzonego (Video) nie jest gwarantowana.
Kontrola w trybie standardowym
Informacja o zawartości nie jest wyświetlana ale
może być obsługiwana przy użyciu iPoda/iPhone’a
lub pilota zdalnego sterowania (USB).
3
„USB(Front)” lub „USB(Rear)”.
Podłącz urządzenie USB do portu USB
odbiornika AV.
Wskaźnik USB świeci się. Jeśli wskaźnik miga to
odbiornik AV nie może odczytać urządzenia
USB.
Wciśnij Enter.
Internetowy serwis radiowy Tuner jest portalem
oferującym stacje radiowe z całego świata.
Można wyszukiwać stacje według kategorii takich
jak gatunek lub lokalizacja. Odbiornik AV ma
zainstalowany ten serwis.
Uwaga
• Dostępne usługi mogą różnić się zależnie od regionu.
Patrz oddzielne instrukcje gdzie znajdziesz więcej
informacji.
1 Wciśnij NET.
Pojawi się ekran „NET” i wskaźnik SIEĆ zapali
się. Jeśli wskaźnik sieci miga sprawdź czy kabel
Ethernetu jest dobrze podłączony do odbiornika.
2 Użyj
aby wybrać „vTuner Internet
radio” i wciśnij Enter.
3. Użyj
żeby wybrać program i wciśnij
Enter.
Zaczyna się odtwarzanie.
Pojawi się lista zawartości urządzenia. Aby
a następnie wciśnij
wybrać folder użyj
Enter żeby otworzyć wybrany folder.
4 Użyj
aby wybrać plik muzyczny i wciśnij
Enter lub
aby rozpocząć odtwarzanie.
Uwaga
• Nie odłączaj urządzenia USB lub kabla USB którym
podłączony jest iPod/iPhone na przednim panelu
odbiornika AV podczas gdy na wyświetlaczu pojawia
się komunikat „Podłączanie…”.
Wskazówka
•
Słuchanie radia internetowego vTuner
Można znaleźć stacje podobne do tej która jest
odtwarzana. Podczas odtwarzania, wciśnij Menu na
pilocie zdalnego sterowania, wybierz „Stations like
this” i wciśnij Enter.
Należy podłączyć odbiornik AV do sieci domowej
internetowej (→strona 86). Menu ekranowe
pojawi się tylko w telewizorze, który jest
podłączony do HDMI OUT MAIN.
26
Dodawanie internetowych stacji radiowych
vTuner do ulubionych
Istnieją dwa sposoby w które można zarejestrować
określone internetowe stacje radiowe (programy) z
radia internetowego Tuner.
Dodawanie do Moich Ulubionych
Wybrany program będzie dodany do „My
Favorites” naekranie usługi sieciowej, który
pojawi się po naciśnięciu NET na pilocie zdalnego
sterowania.
1.Wciśnij Menu z wybraną stacją lub podczas
słuchania stacji.
2. Użyj
aby wybrać „Add to My Favorites”
i wciśnij Enter.
aby wybrać „OK.” a następnie
3. Użyj
wciśnij Enter.
Wskazówka
• Można zmienić nazwę stacji zapisanej w „Moich
ulubionych” (→strona 27).
Dodawanie do ulubionych internetowego radia
vTuner
Wybierz „vTuner Internet Radio” i wciśnij
Enter aby wyświetlić folder „Favorites”, który
pojawi się na tym samym ekranie co „Stations By
Genre(stacje według gatunku)”, „Stations By
Location” (stacje według lokalizacji), itd. Tutaj
zostanie zapisana zakładka radio internetowego.
Aby zarejestrować swoją ulubioną stację używając
komputera, należy podłączyć komputer do tej samej
sieci co odbiornik AV. Wpisz ID# (adres MAC)
swojej jednostki na http://integra.vtuner.com/.
Można zarejestrować swoje ulubione programy
radiowe. ID# jest pokazane na dole górnego menu
„vTuner Internet Radio” a adres MAC odbiornika
AV jest wyświetlony w „Network” w menu
ustawień (→strona 70)
Rejestrowanie radia internetowego
Należy podłączyć odbiornik AV do sieci domowej
internetowej (→strona 102). Menu ekranowe
pojawi się tylko w telewizorze, który jest
podłączony do HDMI OUT MAIN.
Obsługiwane są następujące adresy URL radio
internetowego: PLS,M3U i publikacje (RSS).
Jednakże, zależnie od typu danych i formatu audio
używanego przez internetowe stacje radiowe,
niektóre stacje mogą nie być słyszalne.
Aby słuchać innych stacji radiowych, należy
zarejestrować stację w „My Favorites” na ekranie
usługi sieciowej jak opisano poniżej.
Wskazówka
•
Dostępne serwisy mogą różnić się zależnie od
regionu. Patrz osobne instrukcje po więcej
informacji.
1 Wybierz „Network” w menu ustawień
abyzweryfikować swój adres IP (→strona 70).
Zapisz adres IP.
2 Uruchom przeglądarkę w komputerze.
3 Wpisz adres IP odbiornika AV w polu
stację, wciśnij NET, następnie wybierz „My
Favorites” na ekranie usług sieciowych. Pojawi
się lista zapisanych stacji radiowych. Wybierz tą,
która została zapisana i wciśnij Enter.
Wskazówka
• Jeśli chcesz dodać nową stację bezpośrednio z „My
Favorites”, wybierz puste okienko w liście i wciśnij
Menu. Następnie wybierz „Create New stadion”
i wciśnij Enter.
Wciśnięcie Enter powtórnie wyświetli ekran
klawiatury. Użyj tej klawiatury by wpisać
odpowiednio nazwę i stacji i URL a następnie wciśnij
Enter.
• Jeśli chcesz usunąć stację zapisaną w „My
Favorites”, wciśnij Menu z wybraną stacją lub gdy
ta stacja jest odtwarzana. Potem użyj
aby wybrać
„Delete from My Favorites” i wciśnij Enter. Można
także usunąć stację z Web Setup (ustawienia w
przeglądarce).
• Jeśli zdecydowałeś zmienić nazwę stacji, wybierz
żądaną stację i wciśnij Menu. Potem użyj
aby
wybrać „Rename this stadion” i wciśnij Enter.
• Można zapamiętać do 40 internetowych stacji
radiowych
adresowym przeglądarki (URL).
Jeśli używasz Internet Explorer®, możesz także
wpisać URL przez wybranie „Otwórz” w menu
plik. Informacje nt odbiornika AV zostaną
pokazane w przeglądarce internetowej
(WebSetup).
4 Kliknij na zakładkę „My Favorites” i wpisz
nazwę internetowej stacji radiowej i URL.
5 Kliknij „Save” aby zapisać internetową stację
radiową.
Internetowa stacja radiowa została dodana do
„Moich ulubionych”.Aby odtworzyć zapisaną
27
Zmiana układu ikon na ekranie Usług
sieciowych
Rozkład ikon może być dostosowany przez
przałączanie ich pozycji na ekranie usług
sieciowych.
1 Wciśnij NET.
Pojawi się ekran usług sieciowych i zapali się
wskaźnik NET. Jeśli wskaźnik ten miga, sprawdź
czy kabel Ethernetu jest sztywno podłączony do
odbiornika AV.
Wskazówka
• Tą samą operację można wykonać przez wybranie
„Network Service” w menu głównym.
2 Wciśnij Mode/D (niebieski) na pilocie zdalnego
sterowania.
3 Użyj
aby wybrać ikonę do
przesunięcia i wciśnij Enter.
4 Użyj
aby wybrać inną ikonę jako
docelową a następnie wciśnij Enter.
Ikona zmieni pozycję i pojawi się wiadomość
„Completed!”.
Odtwarzanie plików muzycznych z
serwera
Należy podłączyć odbiornik AV do sieci domowej
internetowej (→strona 102). Menu ekranowe
pojawi się tylko w telewizorze, który jest
podłączony do HDMI OUT MAIN.
Poniższa sekcja objaśnia jak odtwarzać pliki
muzyczne z komputera lub serwera przez odbiornik
AV (odtwarzanie z serwera).
1 Uruchom komputer lub serwer na którym są
utwory.
2 Wciśnij NET.
Pojawi się ekran „NET” (sieć). Wskaźnik sieci
zapali się. Jeśli wskaźnik mruga, sprawdź
połączenie sieciowe.
Wskazówka
• Tą samą operację można wykonać przez wybranie
„Network Service” w menu głównym.
3 Użyj
aby wybrać „DLNA” i wciśnij
Enter.
Wskazówka
• Aby wrócić do poprzedniego ekranu wciśnij
Return.
4 Użyj
aby wybrać serwer a następnie
wciśnij Enter.
Wyświetli się menu stosowne do funkcji serwera.
Uwaga
• Funkcja wyszukiwania nie pracuje właściwie
dla serwerów multimedialnych, które nie
wspierają tej funkcji.
• Z odbiornika AV nie można mieć dostępu do
zdjęć i filmów zapisanych na serwerze
multimedialnym.
• Zależnie od ustawień udostępniania w serwerze
multimedialnym odbiornik AV może nie mieć
dostępu do zawartości. Patrz instrukcja serwera.
5 Użyj
aby wybrać plik muzyczny i wciśnij
Enter lub
aby rozpocząć odtwarzanie.
Uwaga
• Zależnie od serwera multimedialnego przyciski
/
/
mogą nie działać poprawnie.
• Jeśli pojawi się komunikat „No item” (brak)
oznacza to, że z serwera nie można wydobyć z
serwera. W takim przypadku sprawdź swój serwer,
sieć i połączenia odbiornika AV.
Instalacja windows media player 11
Poniższa sekcja objaśnia jak skonfigurować
Windows media player 11 tak aby odbiornik AV
mógł odtwarzać pliki muzyczne zapisane w
komputerze.
1 Uruchom Windows media player 11.
2 W menu „Library” (biblioteka) wybierz
„Media Sharing”.
Pojawi się okno dialogowe „Media
Sharing”(udostępnianie multimediów).
3. Wybierz pole kontrolne „Share my media”
(udostępnij multimedia) i kliknij OK.
Pojawi się lista obsługiwanych urządzeń.
4. Wybierz z listy odbiornik AV i następnie
kliknij „Allow” (zezwalaj).
Odpowiadająca ikona zostanie sprawdzona.
5. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe.
Ten krok kończy konfigurację Windows Media
Player 11. Od tej pory możesz odtwarzać pliki
28
Użycie zdalnego odtwarzania
muzyczne Windows Media player 11 poprzez
odbiornik AV.
Wskazówka
• Windows media player 11 można pobrać za darmo
ze strony Microsoft.
Zdalne odtwarzanie
Należy podłączyć odbiornik AV do sieci domowej
internetowej (→strona 102). Menu ekranowe
pojawi się tylko w telewizorze, który jest
podłączony do HDMI OUT MAIN.
Zdalne odtwarzanie oznacza, że można odtwarzać
pliki muzyczne zapisane na serwerze
multimedialnym lub komputerze osobistym za
pomocą odbiornika AV obsługując sterowane
urządzenie w domowej sieci komputerowej.
Instalacja windows media player 12
Poniższa sekcja objaśnia jak skonfigurować
Windows media player 12 tak aby odbiornik AV
mógł odtwarzać pliki muzyczne zapisane w
komputerze.
1 Uruchom Windows media player 12.
2 W menu „Stream” (strumień) wybierz „Turn
on media streaming”(włącz strumieniowanie).
Pojawi się okno dialogowe .
Wskazówka
• Jeśli strumieniowanie mediów jest już
aktywne,kliknięcie na „More streaking options..” w
menu „Stream” wyświetli listę odtwarzanych
urządzeń podłączonych do sieci. Można pominąć
krok 3.
3. Przesuń kursor i kliknij na „Turn on media
streaming”(włącz strumieniowanie).
Pojawi się lista serwerów multimedialnych. Styl
może się nieznacznie różnić zależnie lokalizacji
sieci,
4. W „Media streaking options” wybierz
odbiornik AV i potwierdź, że jest ustawiony na
„Allow” (dozwolony).
5. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe.
Ten krok kończy konfigurację Windows Media
Player 12. Od tej pory możesz odtwarzać pliki
muzyczne w bibliotece Windows Media player 12.
Wskazówka
• Sprawdź czy w menu „Stream” zaznaczone jest
„Allow remote control of my Player…”.
Zdalne odtwarzanie
1 Włącz odbiornik AV.
2 Uruchom Windows media player 12.
Aby umożliwić zdalne odtwarzanie, należy
najpierw skonfigurować Windows media player
12.
6 Dostosuj poziom głośności
Można ustawić poziom głośności przez ustawienie
suwaka głośności w oknie „Remote playback”
(Zdalne odtwarzanie). Domyślny maksymalny
poziom głośności wynosi 82(0dB). Jeśli chcesz to
zmienić, wpisz wartość z ustawień sieciowych w
twojej przeglądarce. Po szczegóły patrz krok 3 w
„Rejestrowanie innego radia internetowego”
(→strona 27).
Wartość głośności okna zdalnego i wartość
głośności odbiornika AV mogą nie zawsze
pasować.
Ustawienia dokonane w głośności odbiornika AV
nie będą odzwierciedlone w oknie „Remote
playback”.
Uwaga
• Zdalne odtwarzanie nie może być wykorzystane w
następujących przypadkach:
- Usługi sieciowe są używane.
- Zawartość odtwarzana jest z urządzenia USB lub
iPoda/iPhona.
- Włączone są strefy.
3 W Windows media player 12 kliknij prawym
na plik muzyczny.
Pojawi się menu prawego klawisza
. Wskazówka
• Aby wybrać inny serwer multimedialny wybierz
pożądany serwer z menu „Other Libraries” w
Windows Media Player 12.
4 Wybierz odbiornik AV w „Remote playback”.
Pojawi się okno „Play to” (odtwarzaj do) i
rozpocznie się odtwarzanie na produkcie. Obsługi
podczas zdalnego odtwarzania można dokonywać
z okna „Play to” Windows 7 na komputerze. Na
ekranie podłączonego telewizora zostanie
wyświetlony ekran odtwarzania.
29
Słuchanie radiaAM/FM
Tryb strojenia ręcznego
W trybie strojenia ręcznego stacje FM będą w mono.
Poniższa sekcja opisuje procedurę użycia
przycisków na panelu przednim o ile nie
określono inaczej.
1 Wciśnij Tuning Mode tak aby na
Wykorzystanie tunera
Można korzystać ze stacji radiowych AM i FM za
pomocą wbudowanego tunera. Można zapamiętać
ulubione stacje jak zaprogramowane ustawienia do
szybkiego wyboru.
Można również zmienić kroki częstotliwości
(→strona 68).
1 Wciśnij „AM” lub „FM”aby wybrać „AM”
lub „FM”.
W tym przykładzie zostało wybrane FM.
pasmo
częstotliwość
Wskazówka
• Strojenie na słabe stacje radiowe FM.
Jeśli sygnał ze stacji radiowej FM jest słaby
wówczas może być nie możliwe osiągnąć dobry
odbiór. W takim przypadku przełącz na tryb
strojenia ręcznego i słuchaj stacji w mono.
wyświetlaczu zgasł wskaźnik AUTO.
2. Wciśnij i przytrzymaj Tuning
.
Częstotliwość przestanie się zmieniać gdy
zwolnisz przycisk. Wciskaj przyciski wielokrotnie
aby zmienić częstotliwość za każdym razem o
jeden krok.
Strojenie stacji częstotliwością
Można dostroić na stację radiową AM i FM
bezpośrednio przez wpisanie właściwej
częstotliwości.
1 Na pilocie zdalnego sterowania wciśnij „AM”
lub „FM” aby wybrać „AM” lub „FM” a
następnie D.TUN.
(dane wyświetlane zależą od kraju)
Strojenie stacji radiowych
Tryb automatycznego strojenia
1 Wciśnij Tuning Mode tak aby na
wyświetlaczu zapalił się wskaźnik AUTO.
2. Wciśnij Tuning
.
Wyszukiwanie zatrzyma się gdy zostanie
znaleziona stacja.
(Rzeczywiste dane wyświetlane zależą od kraju)
2 W ciągu 8 sekund wpisz częstotliwość stacji
radiowej przy użyciu przycisków
numerycznych.
Dla przykładu, aby nastroić na 87,5 (FM) wciśnij
8, 7, 5 lub 8, 7, 5, 0.
Jeśli wpisano niewłaściwe liczby, można ponowić
po 8 sekundach.
Gdy tuner dostroi się na stację radiową wskaźnik
TUNED zapali się. Podczas dostrajania do stacji
radiowej FM na wyświetlaczu zapali się wskaźnik
FM STEREO, jak na rysunku.
30
Programowanie stacji AM/FM
Można zapisać kombinację do 40 ulubionych stacji
AM/FM jako gotowe zaprogramowane kanały.
1 Dokonaj strojenia na stację AM/FM, którą
chcesz zaprogramować.
Patrz poprzednia sekcja.
2 Wciśnij Memory.
Programowany numer miga.
(Rzeczywiste dane wyświetlane zależą od kraju)
3 Podczas gdy programowany numer miga
aby
(około 8 sekund) użyj Preset
wybrać numer od 1 do 40.
4 Wciśnij Memory znów aby zapamiętać stację
lub kanał.
Stacja lub kanał zostaje zapamiętany a
zaprogramowany numer przestaje migać.
Powtórz tą procedurę dla wszystkich swoich
ulubionych stacji AM/FM.
Wybór zapamiętanych kanałów
1 Aby wybrać zaprogramowaną stację użyj
Preset
na odbiorniku AV lub CH +/na pilocie zdalnego sterowania.
Wskazówka
• Można także użyć przycisków numerycznych na
pilocie aby bezpośrednio wybrać zaprogramowaną
stację.
Skasowanie zapamiętanych kanałów
1 Wybierz stację którą chcesz skasować.
2
Patrz poprzednia sekcja
Trzymając przycisk Memory wciśnij Tuning
Mode.
Zaprogramowana stacja zostanie skasowana a jej
numer zniknie z wyświetlacza.
Wykorzystanie RDS (za wyjątkiem modeli
Ameryki Północnej)
RDS działa jedynie w obszarach gdzie jest
nadawany.
Gdy zostanie nastrojona stacja RDS, wskaźnik RDS
zaświeci się. Jeśli stacja nadaje informację tekstową,
wówczas będzie wyświetlony tekst.
Co to jest RDS?
Skrót RDS oznacza Radio Data System (system
danych radiowych) i jest to metoda transmitowania
danych w radiowym sygnale FM. Został
wprowadzona przez European Broadcasting Union
(EBU) i jest dostępny w większości krajów
europejskich. Obecnie używa go wiele stacji FM.
Oprócz wyświetlania informacji tekstowych, RDS
może pomóc też znaleźć stację radiową (np. sport,
wiadomości, rock, itp.).
Odbiornik AV wspomaga 4 typy informacji RDS:
PS (serwis programowy)
Podczas odbierania stacji RSD która nadaje
informacje PS będzie wyświetlana nazwa stacji.
Wciśnięcie Display spowoduje wyświetlenie
częstotliwości na 3 sekundy.
RT (tekst radiowy)
Podczas odbierania stacji RSD która nadaje
informacje tekstowe, będzie wyświetlany tekst na
wyświetlaczy jak opisano w następnej sekcji.
PTY (typ programu)
Ta funkcja pozwala wyszukiwać stacje radiowe
RDS według typu (→strona 32).
TP (programy o ruchu)
Ta funkcja pozwala wyszukiwać stacje radiowe
RDS które nadają informacje o ruchu (→strona 32).
Uwaga
• W niektórych przypadkach znaki wyświetlane na
odbiorniku AV mogą nie być identyczne z tymi
nadawanymi przez stację. Mogą być także
wyświetlane niespodziewane znaki, gdy odbierane
będą znaki nie obsługiwane przez odbiornik. Nie jest
to usterka.
• Jeśli sygnał ze stacji RDS jest słaby, dane RDS mogą
być wyświetlane z przerwami lub wcale.
Wyświetlanie tekstu radiowego (RT)
1 Wciśnij raz RT/PTY/TP.
Informacje RT przewija się na wyświetlaczu.
Uwaga
• Wiadomość „Waiting” może pojawić się gdy
odbiornik AV czeka na informację RT.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No
Text Data” oznacza, że nie ma dostępnych
informacji RT.
Wyszukiwanie stacji według typu (PTY)
Można wyszukiwać stacje radiowe według typu.
1 Wciśnij dwa razy RT/PTY/TP.
Typ bieżącego programu pojawi się na
wyświetlaczu.
2 Użyj Preset
aby wybrać pożądany typ
programu.
Patrz tabela poniżej w tym rozdziale.
3 Aby rozpocząć wyszukiwanie wciśnij Enter.
31
Odbiornik AV szuka dopóki nie znajdzie stacji o
podanym typie, jeśli znajdzie zatrzyma się na
krótko przed kontynuowaniem wyszukiwania.
4 Gdy zostanie znaleziona stacja której szukasz,
wciśnij Enter.
Jeśli stacja nie zostanie znaleziona, pojawi się
komunikat „Not Found”.
Słuchanie informacji o ruchu (TP)
Można wyszukać stacje które nadają informacje o
ruchu.
1 Wciśnij trzy razy RT/PTY/TP.
Jeśli bieżąca stacja radiowa nadaje TP (informacje
o ruchu) na wyświetlaczu pojawi się „[TP]” a
informacje o ruchu będą słyszane gdy będą
nadawane. Jeśli „TP” pojawi się bez
kwadratowych nawiasów oznacza to, że stacja nie
nadaje TP.
2 Aby zlokalizować stacje nadającą TP wciśnij
Enter.
Odbiornik AV wyszukuje dopóki nie znajdzie
stacji, która nadaje TP.
Jeśli taka stacja nie zostanie znaleziona, pojawi się
komunikat „ Not Found”.
Typ
Wyświetlacz
None (brak)
Wiadomości
Bieżące wydarzenia
Informacje
Sport
Edukacja
Dramat
Kultura
Nauka i technika
Różne
Muzyka pop
Muzyka rock
Muzyka umiarkowana
Lekka klasyka
Klasyka poważna
Inna muzyka
Pogoda
Finanse
Program dla dzieci
Sprawy społeczne
Religia
Telefon
Podróże
Czas wolny
Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka narodowa
Muzyka starsza
Muzyka folkowa
Dokumentalny
Test alarm
Alarm
None
News
Affairs
Info
Sport
Educate
Drama
Culture
Science
Varied
Pop M
Rock M
Easy M
Light M
Classics
Other M
Weather
Finance
Children
Social
Religion
Phone in
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
Oldies
Folk M
Document
TEST
Alarm!
Odtwarzanie audio i video z osobnych
źródeł
Można słuchać audio z jednego źródła wejściowego
podczas oglądania video z innego. Funkcja ta
korzysta z faktu, że gdy wybrane jest źródło
wejściowe tylko z audio (BD/DVD, CBL/SAT,
STB/DVR, Game, PC, TV/CD), źródło wejściowe
video pozostaje niezmienione. Poniższa procedura
pokazuje jak słuchać źródła audio odtwarzacza CD
podłączonego do TV/CD IN podczas oglądania
źródła video odtwarzacza Blu-ray/DVD
podłączonego do BD/DVD.
Wskazówka
• Aby wykorzystać analogowe wejście audio jako
wyłączne-audio, należy ustawić “Composite Video
Input” na “- - - - -” (→ page 53).
1 Wciśnij BD/DVD.
2 Wciśnij TV/CD.
Wyjście audio zmieni się na źródło CD, ale
pozostanie video z wybranego poprzednio
BD/DVD.
3.Rozpocznij odtwarzanie w odtwarzacz Bluray/DVD i CD.
32
Wykorzystanie podstawowych funkcji
Całkowity czas pomiaru różni się zależnie od liczby
głośników.
Użycie automatycznego ustawienia
głośników
Procedura pomiaru
Za pomocą będącego w zestawie kalibrowanego
mikrofonu Audyssey 2EQ® automatycznie określi
liczbę podłączonych głośników, ich rozmiar dla
celów zarzadzania basem, optymalne częstotliwości
zwrotnicy (crossover-u) dla subwoofera (jeśli jest) i
odległości od głównego miejsca słuchania.
Następnie Audyssey 2EQ® zlikwiduje
zniekształcenie spowodowane akustyką pokoju
przez wychwycenie problemów akustycznych w
pomieszczeniu nad obszarem słuchania zarówno w
dziedzinie częstotliwości jak i czasu. Wynikiem tego
będzie czysty, dobrze zbalansowany dźwięk dla
każdego. Audyssey 2EQ® może być używany z
Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic
Volume® (→strona 60)
Przed użyciem tej funkcji, podłącz i ustaw wszystkie
głośniki.
Audyssey 2EQ® oferuje dwa sposoby mierzenia:
„Audyssey Quick start” (szybki start) i „Audyssey
2EQ Full Calibration” (pełna kalibracja).
• „Audyssey Quick start” wykorzystuje pomiar z
jednego miejsca aby wykonać jedynie ustawienia
głośników.
• „Audyssey 2EQ Full Calibration”
wykorzystuje pomiar z trzech miejsc aby
poprawić reakcję pomieszczenia oprócz
ustawienia głośników.
Im więcej pozycji zostanie użytych podczas
pomiarów tym lepsze będzie środowisko słuchania.
Zalecamy pomiary z trzech pozycji aby stworzyć
najlepsze środowisko słuchania.
Funkcja Quick start zajmuje 2 minuty a pełna
kalibracja około 10 minut.
Aby stworzyć warunki w Twoim kinie domowym,
które zadowolą wszystkich słuchaczy Audyssey
2EQ bierze pomiary z trzech miejsc w obszarze
słuchania. Ustaw mikrofon na wysokości ucha
siedzącego słuchacza z końcówką mikrofonu
skierowaną bezpośrednio na sufit używając trójnoga.
Nie trzymaj mikrofonu w dłoni podczas pomiarów,
gdyż może to spowodować niedokładne wyniki.
1 Pierwsza pozycja pomiaru
Nazywana także jako główna pozycja słuchania
odnosi się do najbardziej środkowego miejsca
gdzie normalnie usiadłaby jedna osoba w
obszarze słuchania. Audyssey 2EQ używa
pomiarów z tego miejsca do obliczenia wartości
odległości głośnika, poziomu, polaryzacji i
optymalnego crossover’u dla subwoofera.
2 Drugie miejsce pomiaru
Prawa strona obszaru słuchania.
3 Trzecie miejsce pomiaru
Lewa strona obszaru słuchania.
Odległości z miejsc 1 do 2 i 1 do 3 muszą
wynosić przynajmniej 1 metr.
obszar słuchania
Uwaga
• Spraw żeby w pokoju zapanowała cisza na tyle ile to
możliwe. Szumy w tle oraz zakłócenia częstotliwości
radiowej (RFI) mogą przeszkadzać w pomiarach
pomieszczenia. Zamknij okna, wyłącz telewizory,
radio, klimatyzatory, światła fluorescencyjne,
urządzenia domowe, świecące ściemniacze światła lub
inne urządzenia. Wyłącz telefon komórkowy (nawet
jeśli jest nie używany) lub odłóż go daleko od
wszystkich urządzeń audio elektronicznych.
• Mikrofon wychwyci tony testowe odtwarzane przez
każdy głośnik i uruchomi się funkcja korekcji
pomieszczenia i ustawienia głośników Audyssey 2EQ.
• Funkcja korekcji pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ nie może być wykonana
gdy podłączone są słuchawki.
miejsca słuchania
33
1 Włącz odbiornik AV i podłączony telewizor.
W telewizorze wybierz wejście do którego
podłączony jest odbiornik AV.
2 Ustaw mikrofon ustawienia głosników w
głównej pozycji słuchania 1 i podłącz go do
gniazda mikrofonu MIC Setup.
gniazdo Setup Mic
mikrofon do ustawienia
głosników
Pojawi się menu ustawień głośników.
Uwaga
• Menu ekranowe pojawi się tylko na telewizorze który
jest podłączony do gniazda HDMI OUT MAIN. Jeśli
telewizor podłączony jest do innych wyjść video do
zmiany ustawień użyj wyświetlacza odbiornika.
3 Gdy skończysz wykonywanie ustawień, wciśnij
4 Użyj
aby wybrać „Audyssey Quick Start”
lub „Audyssey 2EQ Full Calibration”.
5 Wciśnij Enter.
Rozpoczyna się korekcja pomieszczenia i
ustawienie głośników Audyssey 2EQ®.
Podczas korekcji pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ® w każdym głośniku są
odtwarzane dźwięki testowe. Ten proces może
zająć kilka minut. Proszę powstrzymać się od
rozmów w czasie pomiarów i nie stać pomiędzy
mikrofonem a głośnikami. Nie odłączać mikrofonu
kalibracyjnego podczas korekcja pomieszczenia i
ustawienia głośników Audyssey 2EQ®, chyba, że
chcesz anulować ustawienie. Jeśli wybierzesz
„Audyssey Quick Start” przejdziesz do kroku 8.
6 Umieść mikrofon do ustawienia głośników
w następnym miejscu i wciśnij Enter.
Audyssey 2EQ wykona więcej pomiarów. Może to
zająć kilka minut.
7 Gdy pojawi się zapytanie powtórz krok 6.
8 Użyj
aby wybrać opcję i wciśnij Enter.
Enter.
Wykonaj „ustawienia głośników” zgodnie z
konfiguracją Twoich głośników:
- Typ głośników (przedni) (→strona 54)
- Zasilana strefa 2 (→strona 54)
- Tylny surround/przedni wysoki
(→strona 55)
Opcje są następujące:
Zapisz:
Zapisz obliczone ustawienia i wyjdź z funkcji
korekcja pomieszczenia i ustawienie
głośników Audyssey 2EQ.
Anuluj
Anuluj korekcję pomieszczenia i ustawienie
głośników Audyssey 2EQ®.
Wskazówka
• Można podejrzeć obliczone ustawienia dla
konfiguracji głośników, odległości głośników
i poziomu głośników używając
.
9 Użyj
aby wybrać cel a następnie użyj
aby zmienić ustawienia.
Gdy wyniki Audyssey 2EQ zostały zapisane
menu wyświetli ustawienia dla „Audyssey”
(→strona 60), „Dynamic EQ” (→strona 60),
„Dynamic Volume”(→strona 61).
Uwaga
• Gdy do pomiaru używany jest „Audyssey Quick
Start” wówczas nie można wybrać „Audyssey”.
• Ustawienia te stosuję się do wszystkich selektorów
wejść.
10 Wciśnij Enter.
11 Odłącz mikrofon do ustawienia głośników.
Uwaga
• Możesz anulować korekcję pomieszczenia i
ustawienie głośników Audyssey 2EQ w dowolnym
punkcie procedury po prostu odłączając mikrofon do
ustawienia głośników.
• Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnego głośnika
podczas korekcji pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ.
• Jeśli odbiornik AV jest wyciszony, wyciszenie
wyłączy się automatycznie gdy zacznie się korekcja
pomieszczenia i ustawienia głośników Audyssey
2EQ.
• Zmiany dokonane w pomieszczeniu po wykonaniu
korekcji pomieszczenia i ustawienia głośników
Audyssey 2EQ wymagają żeby jeszcze raz
przeprowadzić korekcję pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ, gdyż zmieniły się
charakterystyki EQ pomieszczenia.
34
Wiadomości o błędach
Wskazówka
W czasie gdy trwa korekcja pomieszczenia i
ustawienia głośników Audyssey 2EQ może pojawić
się jedna z poniższych wiadomości o błędzie.
(otaczające szumy są zbyt duże)
komunikat
o błędzie
Opcje są następujące:
Retry (ponów):
Spróbuj ponownie.
Anuluj
Anuluj korekcję pomieszczenia i ustawienie
głośników Audyssey 2EQ®.
• Otaczające szumy są zbyt wysokie.
Szumy w tle są zbyt duże. Usuń źródło szumów i
spróbuj ponownie.
• Błąd dopasowania głośników!
Liczba wykrytych głośników jest inna od tej
zmierzonej za pierwszym razem. Sprawdź
połączenia głośników.
• Błąd zapisu!
Wiadomość pojawi się jeśli nie powiedzie się
zapis. Spróbuj zapisać ponownie. Jeśli
wiadomość pojawi się po 2 lub 3 próbach
skontaktuj się ze sprzedawcą od którego nabyłeś
tą jednostkę.
• Błąd detekcji głośników
Wiadomość pojawi się jeśli nie zostanie wykryty
głośnik. „No” oznacza, że nie został wykryty
żadny głośnik.
• Patrz „Konfiguracja głośników” dla prawidłowych
ustawień. (→strona 11).
Ręczna zmiana ustawień głośników
Można dokonać ręcznej zmiany ustawień
utworzonych podczas korekcji pomieszczenia i
ustawienia głośników Audyssey 2EQ.
Patrz także:
• „Konfiguracja głośników” (→strona 54)
• „Odległość głośnika” (→strona 56)
• „Kalibracja poziomu” (→strona 56)
• „Ustawienia equalizera” (→strona 56)
Jeśli na ekranie „Review Speaker Configuration”
(zobacz konfigurację głośników) „Subwoofer”
pojawi się jako „No”, zwiększ głośność subwoofera
do połowy, ustaw go na najwyższą częstotliwość
crossover i spróbuj ponownie uruchomić korekcję
pomieszczenia i ustawienia głośników Audyssey
2EQ. Zauważ, że jeśli ustawiona jest zbyt duża
głośność a dźwięk zniekształca się, może pojawić
się problem z wykryciem ,więc użyj odpowiedniego
poziomu głośności. Jeśli subwoofer posiada
przełącznik filtru dolnego pasma, ustaw go na Off
lub Direct (bezpośredni). Szczegóły znajdziesz w
instrukcji subwoofera.
Uwaga
• Proszę zauważyć, że THX rekomenduje aby każdy
główny głośnik THX ustawić na „80Hz(THX)”.
Jeśli ustawiasz swoje głośniki używając korekcji
pomieszczenia i ustawienia głośników Audyssey
2EQ, proszę upewnij się ręcznie że każdy głośnik
THX jest ustawiony na crossover „80Hz(THX)”
(→strona 55).
• Czasami z powodu złożoności elektrycznej
subwooferów i interakcji z pomieszczeniem THX
zaleca ustawienie poziomu i odległości subwoofera
ręcznie.
• Niekiedy z powodu interakcji z pomieszczeniem
ustawiając poziom i/lub odległość głównego
głośnika można zauważyć nieregularne wyniki. Jeśli
tak się dzieje, THX zaleca ustawienia ręczne.
Wykorzystanie zasilanego subwoofera
Jeśli wykorzystujesz subwoofer aktywny i wydaje
on dźwięki bardzo niskiej częstotliwości i na niskim
poziomie głośności, może nie być wykryty przez
funkcję Korekcja pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ.
35
Użycie trybów słuchania
Wybór trybów słuchania
Szczegółowe informacje nt. trybów słuchania patrz
„Tryby słuchania” (→strona 37).
Przyciski trybu słuchania
Najpierw wciśnij Receiver
Przycisk Movie/TV (film/telewizja)
Przycisk ten wybiera tryby słuchania przeznaczone
do filmów i telewizji.
Przycisk Music (muzyka)
Przycisk ten wybiera tryby słuchania przeznaczone
dla muzyki.
Przycisk Game
Przycisk ten wybiera tryby słuchania przeznaczone
dla gier video.
Przycisk THX
Przycisk ten wybiera tryby słuchania THX.
• Tryby słuchania Dolby Digital i DTS mogą
być wybrane tylko gdy odtwarzacz Bluray/DVD jest podłączony do odbiornika AV za
pomocą cyfrowego połączenia audio
(koaksjalne, optyczne lub HDMI).
• Tryby słuchania które możesz wybrać zależą
od formatu sygnału wejściowego. Aby
sprawdzić format patrz „Wyświetlanie
informacji o źródle” (→strona 44).
• Gdy podłączona jest para słuchawek, możesz
wybrać następujące tryby słuchania: Mono,
bezpośredni i stereo.
36
Tryby słuchania
Tryby słuchania odbiornika AV mogą przeobrazić
Twoje pomieszczenie w teatr filmowy lub halę
koncertową o wysokiej dokładnym i wspaniałym
dźwięku surround.
Noty objaśniające
Źródło wejściowe
Następujące formaty audio są obsługiwane przez
tryby słuchania.
MONO
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
1, 2 głosniki przednie
3
Rozkład głośników
Ilustracja pokazuje które głośniki są aktywne w
każdym kanale. Parz „Konfiguracja głośników” dla
ustawienia głośników (→strona 54).
Dźwięk mono (monofoniczny)
Dźwięk stereo (stereofoniczny). Dwa
niezależne kanały sygnałów audio
odtwarzane przez dwa głośniki.
Dźwięk surround 5.1 kanałowy. Ten
system surround posiada pięć kanałów
głównych i szósty kanał subwoofera
(zwany kanałem punkt jeden).
Dźwięk surround 7.1 kanałowy. Jest to
dalsze polepszenie kanału 5.1 z
dwoma dodatkowymi głośnikami,
które zapewniają lepsze
rozprzestrzenianie się dźwięku i
bardziej dokładne umiejscowienie
dźwięków.
To jest dźwięk surround DTS-ES. Ten
system surround może wytwarzać
odseparowany lub kodowany
macierzowo szósty kanał z
istniejącego kodowanego materiału
DTS 5.1.
To jest dźwięk surround Dolby Digital
EX. Zapewnia on kanał centralny
tylny ze źródeł 5.1 kanałowych.
głośnik centralny
4, 5 głosniki surround
6
Subwoofery
7, 8
głośniki tylne surround
9, 10 głośniki przednie wysokie
37
Tryby słuchania Onkyo-Original DSP
Tryb
słuchania
Orchestra
Orchestra
Unplugged
Unplugged
Studio-Mix
Studio-Mix
TV Logic
TV Logic
Game-RPG
Game-RPG
GameAction
GameAction
Opis
Właściwy dla muzyki klasycznej i operowej,
tryb ten uwydatnia kanały surround aby
poszerzyć obraz stereo i symulować naturalny
pogłos olbrzymiej hali.
Odpowiedni dla instrumentów akustycznych,
wokalnych i jazzowych. Tryb ten uwydatnia
przedni obraz stereo dając wrażenie bycia tuż
przed frontem sceny.
Odpowiedni dla muzyki pop lub rock, słuchanie
muzyki w tym trybie tworzy żywe pole dźwięku
z silnym odbiciem akustycznym, jak bycie w
klubie lub na rockowym koncercie.
Tryb ten dodaje akustykę dla przedstawień
telewizyjnych w studiu telewizyjnym, efekty
przestrzenne całego dźwięku i czystość głosów.
W tym trybie dźwięk daje dramatyczne
odczucie z atmosferą podobną do trybu
Orchestra.
W tym trybie lokalizacja dźwięku jest wyraźnie
z naciskiem na bass.
Źródło
Układ
wejściowe głośników
MONO
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
T-D
(Theater-
Z tym trybem można delektować się wirtualnym
dźwiękiem przestrzennym nawet z dwoma lub
Dimensional) trzema głośnikami. Funkcjonuje to przez
kontrolowanie jak dźwięk dochodzi do lewego i
T-D
prawego ucha słuchacza. Dobre rezultaty mogą
być niemożliwe jeśli jest zbyt dużo echa, więc
zaleca się używanie tego trybu w otoczeniu
gdzie jest małe echo lub nie ma go wcale.
MONO
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
Game-Rock W tym trybie ciśnienie dźwięku jest położony
Game-Rock nacisk by podwyższyć uczucie bycia na żywo.
GameSports
W tym trybie pogłos jest zwiększony a
lokalizacja dźwięku nieco obniżona.
Game-Sports
All Ch
Stereo
All Ch
Stereo
Full Mono
Full Mono
Idealny do muzyki w tle, tryb ten wypełnia cały
obszar słuchania dźwiękiem stereo z głośników
przednich, tylnych surround oraz surround.
W tym trybie wszystkie głośniki wydają dźwięk
w mono, więc dźwięk który słychać jest taki
sam niezależnie w którym miejscu obszaru
słuchania jesteś.
38
Tryby słuchania
Tryb
słuchania
Direct
Direct
Stereo
Stereo
Mono
Mono
Opis
W tym trybie audio ze źródła wejściowego jest
wydawane bez przetwarzania dźwiękowoprzestrzennego. Dostepne są ustawienia
konfiguracji głośników (obecność głośników) i
odległości głośnika, ale większość procesów
ustawianych z menu głównego jest niedostępne.
A/V Sync nie ma wpływu na audio analogowy.
Więcej szczegółów znajdziesz w „Ustawienia
zaawansowane” (→strona 46).
Dźwięk wychodzi z lewego i prawego
przedniego głośnika oraz subwoofera.
Uzyj tego tryb do oglądania starego filmu ze
ścieżką dźwiękową mono lub użyj go przy
obcojęzycznych ścieżkach dźwiękowych
nagranych w kanałach lewym i prawym
niektórych filmów. Może też być użyty z DVD
lub innymi źródłami zawierającymi
multiplexowane audio takie jak DVD z karaoke.
Multichannel Tryb używany ze źródłami wielkokanałowymi
PCM.
Multich
DSD*2
DSD
Dolby
Digital
Źródło
Układ
wejściowe głośników
MONO
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
DTS Express
DTS
Express
5.1 ch
7.1 ch
5.1 ch
W tym trybie audio ze źródła wejściowego jest
wydawane bez przetwarzania dźwiękoprzestrzennego. Konfiguracja głośników
(obecność głośników), częstotliwość crossover i,
odległość głośników, A/V Sync i większość
procesów ustawiana w menu głównym jest
Dolby D
dostępna. Więcej szczegółów patrz „Menu
Dolby
5.1 ch
Digital Plus ekranowe” (→strona 46).
*3
7.1 ch
Dolby D +
Dolby
TrueHD
Dolby
TrueHD
Tryby
słuchania
DTS
DTS
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
HR
DTS-HD
Master
Audio
DTS-HD
MSTR
5.1 ch
7.1 ch
Opis
Źródło
Układ
wejściowe głośników
W tym trybie audio ze źródła wejściowego jest 5.1 ch
wydawane bez przetwarzania dźwiękoprzestrzennego. Konfiguracja głośników
5.1 ch
(obecność głośników), częstotliwość crossover i,
odległość głośników, A/V Sync i większość
procesów ustawiana w menu głównym jest
dostępna. Więcej szczegółów patrz „Menu
7.1 ch
ekranowe” (→strona 46).
5.1 ch
7.1 ch
5.1 ch
DTS 96/24*4 Ten tryb jest do użycia ze źródłem DTS 96/24. 5.1 ch
DTS 96/24 Jest DTS wysokiej rozdzielczości z 96 kHz
próbkowaniem i 24 bitową rozdzielczością
zapewniającą fantastyczną wierność. Użyj tego z
DVD które mają logo DTS 96/24.
DTS-ES
Ten tryb jest do użycia dla ścieżek dźwiękowych DTS-ES
Discrete*5 DTS-ES Discrete, które wykorzystują oddzielny
kanał tylny surround dla wiernego odtwarzania
ES Discrete 6.1/7.1 kanałowego. Siedem całkowicie
odseparowanych kanałów audio zapewnia lepsze
zobrazowanie przestrzenne i 360 stopniową
lokalizację dźwięku, perfekcyjny dla dźwięków
panoramicznych w kanałach surround. Użyj tego
z DVD które mają logo DTS-ES, zwłaszcza tych
ze ścieżką dźwiękową DTS-ES Discrete.
DTS-ES
Tryb jest do użycia ze ścieżką dźwiękową DTS- DTS-ES
ES Matrix wykorzystującą kodowany
Matrix*5
ES Matrix macierzowo tylny kanał dla odtwarzania 6.1/7.1
kanałów. Użyj z DVD które mają logo DTS-ES
zwłaszcza tych ze ścieżką dźwiękową DTS-ES
Matrix.
39
Tryb
słuchania
Opis
Źródło
Układ
wejściowe głośników
Dolby Pro Logic IIx rozszerza dowolne źródło 2
kanałowe na odtwarzanie 7.1 kanałowe.
Zapewnia bardzo naturalne i jednolite wrażenie
dźwięko-przestrzenne, które w pełni okrywają
słuchacza. Zarówno muzyka jak i filmy, gry
PL II Movie video mogą też czerpać korzyści z
dramatycznych efektów przestrzennych i żywego
PL II Music obrazowania.
PL II Game Jeśli nie wykorzystujesz żadnego głośnika
tylnego surround, zamiast Dolby Pro Logic IIx
będzie wykorzystane Dolby Pro Logic II.
STEREO
PL IIx
• Dolby PLIIx Movie
Movie
Używaj ten tryb z filmem stereo lub Dolby
Surround (Pro Logic) (np. TV, DVD, VHS).
• Dolby PLIIx Music
PL IIx
Używaj ten tryb ze żródłem muzycznym stereo
Music
lub Dolby Surround (Pro Logic) (np.CD, kaseta,
TV, VHS, DVD).
• Dolby PLIIx Game
PL IIx
Używaj tego trybu przy grach video, zwłaszcza
Game
tych które mają logo Dolby Pro Logic II.
Dolby Pro
Logic IIx*6
Dolby Pro
Logic II
Dolby Pro
Logic IIz
Height
PL IIz
Height
Dolby EX
• Dolby PLIIx Movie
• Dolby PLIIx Music
Powyższe tryby używają trybów Dolby Pro
Logic IIx aby rozszerzyć źródło 5.1 kanałowe dla
odtwarzania w kanale 7.1.D
Dolby Pro Logic IIz Height jest przeznaczone
aby bardziej efektywnie wykorzystać istniejący
materiał programowy kiedy mamy do dyspozycji
głośnik kanału wysokiego. Dolby Pro Logic IIz
Height może być wykorzystany do łączenia
różnych źródeł od filmów i muzyki, ale jest
szczególnie dopasowane do łączenia zawartości
gry.
tylny surround. Dodatkowy kanał dodaje
dodatkowy wymiar i zapewnia wrażenie
otaczającego dźwięku przestrzennego,
perfekcyjny dla obracających i przelatujących
efektów dźwiękowych.
Tryb
Opis
słuchania
DTS Neo: 6 Ten tryb rozszerza każde 2 kanałowe źródło do
odtwarzania w kanale 7.1. Wykorzystuje on
siedem pełno pasmowych kanałów z
dekodowaniem macierzowym materiał
kodowanego macierzowo, zapewniając bardzo
naturalny jednolity dźwięk surround, który w
pełni otacza słuchacza.
Neo:6
Cinema
Neo:6
Music
Neo:6
5.1 ch
Audyssey
DSX*7
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
Tryb ten rozszerza źródło 5.1 kanałowe dla
6.1/7.1 kanałowego odtwarzania. Jest specjalnie 5.1 ch
Dolby EX dopasowany do ścieżek dźwiękowych Dolby EX,
Dolby D EX które zawierają kodowany macierzowo kanał
Audyssey
DSX
Źródło
Układ
wejściowe głośników
STEREO
• Neo:6 Cinema
Użyj ten tryb z filmami stereo (np. TV, DVD,
VHS).
• Neo:6 Music
Użyj ten tryb z dowolnym źródłem
muzycznym stereo (np. CD, radio, kaseta, TV,
VHS, DVD).
• Neo:6
Tryb ten wykorzystuje DTS Neo:6 do
rozszerzenia źródeł 5.1 kanałowych dla
odtwarzania w kanale 7.1.
5.1 ch
• Audyssey DSX
5.1 ch
Audyssey DSX™ jest systemem
skalowalnym, który dodaje nowe głośniki aby 7.1 ch
poprawić wrażenie otoczenia. Startując z
DTS-ES
systemem 5.1 Audyssey DSX w tym wariancie
dodaje tylko wysokie kanały. Para kanałów
wysokich służy do reprodukcji następnych
bardzo ważnych dźwięków akustycznych i
percepcyjnych, które znacznie poprawiają
wrażenie przestrzenne. Oprócz tych nowych
kanałów wysokich Audyssey DSX stosuje
przetwarzanie otoczeniowe surround
(Surround Envelopment Processing) aby
uwydatnić mieszankę pomiędzy kanałami
przednimi i surround.
40
Tryb
słuchania
Opis
Źródło
Układ
wejściowe głośników
PLII Movie • Dolby Pro Logic II Movie + Audyssey DSX STEREO
• Dolby Pro Logic II Music + Audyssey DSX
DSX
• Dolby Pro Logic II Game + Audyssey DSX
Może być użyte połączenie trybów Dolby Pro
Logic II i Audyssey DSX. Zaświecą się
wskaźniki PLII i Audyssey DSX na
PLII Game
odbiorniku AV.
PLII Music
DSX
DSX
THX
Utworzony przez George’a Lucasa THX
przedstawia rygorystyczny standard, który
zapewnia, że filmy są odtwarzane w kinie
domowym zgodnie z pierwotnym zamierzeniem
reżysera. Tryby THX starannie optymalizują
charakterystyki tonalne i przestrzenne ścieżki
dźwiękowej dla celu odtwarzania w środowisku
kina domowego. Mogą być użyte ze źródłami 2
kanałowymi macierzowymi i wielokanałowymi.
Dźwięk wydawany przez tylny głośnik surround 5.1 ch
zależy od materiału źródłowego i wybranego
7.1 ch
trybu słuchania.
• THX Cinema
DTS-ES
Tryb THX Cinema koryguje kinowe ścieżki
THX
dźwiękowe do odtwarzania w środowisku kina
Cinema
domowego. W tym trybie funkcja THX
Loudness Plus (głośność) jest skonfigurowana
THX Music
dla poziomów kinowych i aktywne są Re-EQ,
dopasowanie barw dźwięku (Timbre
Matching) i dekorelacja adaptacyjna (Adaptive
THX Games Decorrelation).
• THX Music
Tryb THX Music jest dopasowany do
słuchania muzyki, która jest opanowana na
poziomie znacząco wyższym niż filmy . W
tym trybie funkcja THX Loudness Plus jest
skonfigurowana do odtwarzania muzyki i
tylko dopasowanie barw dźwięku jest
aktywne.
• THX Games
Tryb THX Games jest przeznaczony do
dokładnego przestrzennie odtwarzania sygnału
audio z gier, który jest często preparowany
podobnie jak filmy ale w mniejszym
środowisku. funkcja THX Loudness Plus jest
skonfigurowana dla poziomów audio z gier z
aktywnym dopasowaniem barw dźwiękowych.
• Dolby Pro Logic II/IIx Movie + THX
STEREO
Cinema
• Dolby Pro Logic II/IIx Music + THX Music
• Dolby Pro Logic II/IIx Game + THX
Games
Może być użyte połączenie trybów Dolby Pro
Logic II/IIx*6 i THX Cinema/Music/Games.
Na wyświetlaczu odbiornika zapali się
wskaźnik PLII lub PLIIx.
• Dolby Pro Logic IIx Movie + THX Cinema 5.1 ch
• Dolby Pro Logic IIx Music + THX Music
Może być użyte połączenie trybów Dolby Pro
Logic IIx i THX Cinema/Music. na
wyświetlaczu odbiornika zapali się wskaźnik
PLIIx i THX.
• Dolby Pro Logic IIz Height + THX Cinema
• Dolby Pro Logic IIz Height + THX Music
• Dolby Pro Logic IIz Height + THX Games
Może być użyte połączenie trybów Dolby Pro
Logic IIz i THX Cinema/Music/Games. Na
wyświetlaczu odbiornika zapali się wskaźnik
PLIIz i THX.
• DTS Neo:6 Cinema + THX Cinema
• DTS Neo:6 Music + THX Music
• DTS Neo:6 + THX Cinema
• DTS Neo:6 + THX Music
• DTS Neo:6 + THX Games
Może być użyte połączenie trybów Neo:6 i
THX Cinema/Music/Games. Na wyświetlaczu
odiornika zapali się wskaźnik Neo:6 i THX.
STEREO
5.1 ch
7.1 ch
DTS-ES
STEREO
5.1 ch
41
THX S2
Cinema
THX S2
Music
THX S2
Games
THX Surr
EX
• THX Select2 Cinema
5.1 ch
Tryb ten rozszerza źródła 5.1 kanałowe do
odtwarzania w kanale 7.1. Dokonuje tego
przez analizę kompozycji (układu) źródła
surround, optymalizując dźwięki otaczające i
przestrzenne aby wytwarzać wyjście kanału
tylnego surround.
• THX Select2 Music
Tryb ten jest przeznaczony do użycia z
muzyką. Rozszerza źródła 5.1 kanałowe do
odtwarzania w kanale 7.1.
• THX Select2 Games
Tryb ten jest przeznaczony do użycia z grami
video. Rozszerza źródła 5.1 kanałowe do
odtwarzania w kanale 6.1/7.1.
• THX Surround EX
5.1 ch
Tryb ten rozszerza źródła 5.1 kanałowe do
odtwarzania w kanale 6.1/7.1. Jest
dopasowany zwłaszcza do źródeł Dolby
Digital EX. THX Surround EX, znane także
jako Dolby Digital Surround EX jest
połączonym projektem pomiędzy Dolby
Laboratories a THX Ltd.
*4
*5
*6
*7
•
DTS jest używane zależnie od konfiguracji odbiornika AV.
Jeśli nie ma głośników tylnych surround wówczas używane jest DTS.
Jeśli nie ma głośników tylnych surround to używane jest Dolby Pro Logic II.
Tryb słuchania może być wybrany tylko gdy spełnione są następujące warunki:
- Podłączony jest centralny głośnik.
- Podłączony jest głośnik przedni wysoki.
Tryby słuchania nie mogą być wybierane przy niektórych formatach źródłowych.
Normalizacja dialogowa
Normalizacja dialogowa (Dialog Norm) jest właściwością Dolby Digital, która
jest używana do utrzymywania tego samego poziomu słuchania programów tak,
aby użytkownik nie musiał zmieniać głośności pomiędzy programami Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD, czasem można zobaczyć krótki
komunikat na wyświetlaczu przednim „Dialog Norm X dB” (X jest wartością
liczbową). Wyświetlacz pokazuje jak poziom programu odnosi się do poziomu
kalibracji THX. Jeśli chcesz odtwarzać program na kalibrowanych poziomach
kinowych, możesz życzyć sobie dostosować głośność. Na przykład, jeśli
zobaczysz następujący komunikat:„Dialog Norm +4 dB” na wyświetlaczu
odbiornika to aby utrzymać całkowity poziom na głośności kalibrowanej THX
ścisz poziom głośności o 4 dB. Jednakże w przeciwieństwie do kina domowego
gdzie głośność odtwarzania jest nastawiona uprzednio, możesz wybrać
preferewane przez siebie ustawienia głośności dla lepszej przyjemności.
• Dolby Pro Logic II Game + THX Select2
STEREO
Games
Może być użyte połączenie trybów Dolby Pro
Logic II i THX Select2 Games. Na
wyświetlaczu odbiornika zapali się wskaźnik
PLII i THX.
Uwaga
*1
*2
*3
Odpowiednie głośniki wydają dźwięk zależnie od sygnału audio ze źródła
wejściowego.
Odbiornik AV może odebrać sygnał DSD z gniazda HDMI IN. Zależnie od
odtwarzacza, ustawienie po stronie odtwarzacza wyjścia na PCM może przynieść
lepszy dźwięk.
Dla dysków Blu-ray, w kanale głośnikowym 3.1/5.1 używane jest Dolby Digital.
42
Użycie głównego menu
Menu główne zapewnia szybki dostęp do często
używanych pozycji menu.
Menu ekranowe pojawi się tylko na telewizorze
który jest podłączony przez gniazdo HDMI OUT.
Jeśli telewizor jest podłączony do innych wyjść
video wówczas do zmiany ustawień należy
wykorzystać wyświetlacz odbiornika AV.
1 Wciśnij Receiver a następnie Home.
Na ekranie telewizora zostanie nałożone menu
główne.
2. Użyj
lub
i Enter aby dokonać
żądanego wyboru.
Wciśnij HOME aby zamknąć menu.
Usługa sieciowa
Należy podłączyć odbiornik AV do swojej sieci
domowej (→strona 97).
Wybierając tą pozycję można używać różnych
internetowych serwisów radiowych lub
odtwarzać zawartość zapisaną na mediach
podłączonych do swojej sieci domowej (DLNA)
(→strony 26 do 29). Zauważ, że pozycja ta
będzie przyblaknięta przez chwilę po włączeniu
odbiornika AV. Zaczekaj aż stanie się dostępna.
Wciśnij Enter aby wyświetlić ekran usług
sieciowych. Jeśli chcesz skorzystać z
internetowych serwisów radiowych użyj
aby wybrać pożądaną usługę. Ponowne
wciśnięcie Enter włączy wybraną pozycję.
Jeśli chcesz odtwarzać pliki muzyczne z
serwera użyj
aby wybrać
„DLNA” a następnie wciśnij Enter.
USB
Wybierając tą pozycję można odtwarzać
zawartość przenośnych odtwarzaczy (iPod, itp.)
i urządzeń pamięci USB podłączonych do portu
USB odbiornika AV (→strony 25, 26).Zauważ,
że pozycja ta będzie przyblaknięta przez chwilę
po włączeniu odbiornika AV. Zaczekaj aż stanie
się dostępna.
Najpierw wciśnij USB wielokrotnie aby
wybrać wejście „USB(Front)” lub
„USB(Rear)”. Następnie wciśnij Enter aby
wybrać napęd lub przeglądać zawartość
podłączonego urządzenia, przesuwając
aby wybrać pożądany folder lub ścieżkę.
Wciśnięcie Enter powybraniu utworu
rozpocznie odtwarzanie.
Wskazówka
• Tylko przednie wejście USB jest kompatybilne z
iPodem/Ipponem.
InstaPrevue
Wybierając tą pozycję można obejrzeć
strumienie pochodzące z wejść HDMI (HDMI
IN 1/2/3/4/AUX Input). Nawet jeśli wiele
komponentów jest podłączonych przez HDMI
można łatwo przełączyć pomiędzy wejściami tak
aby ich podgląd był widoczny na pojedynczym
ekranie.
Wciśnij Enter aby wyświetlić główny
podgląd (bieżące wybrane wejście HDMI)
oraz dodatkowe podglądy (inne wejścia
HDMI). Używając
lub
aby wybrać
miniaturkę podglądu i wciskając Enter
przełączysz odbiornik AV to tego źródła
wejściowego.
Wskazówka
• Jeśli nie ma sygnału video, miniaturka będzie
wypełniona na czarno.
• Można określić numer miniaturki podglądu jak
również pozycję na ekranie (→strona 70).
Uwaga
• Funckja ta nie może być wybrana gdy:
- HDMI IN 5/6/7 jest bieżącym źródłem
wejściowym lub
- Nie ma sygnału w bieżącym źródłe wejściowym.
• Zależnie od sygnału video, obraz może niebytć
prawidłowy pokazany w miniaturce podglądu
InstaPrevue.
Ustawienia
Za pomocą tej pozycji uzyskujemy dostęp do
powszechnych ustawień menu ekranowego.
43
Wciśnij Enter aby wyświetlić menu ustawień
(→strona 49).
Wskazówka
• .Można mieć dostęp do najczęściej używanych
ustawień z Quick Setup (→strona 46).
Ustawienie jasności wyświetlacza
Można dostroić jasność wyświetlacza odbiornika
AV.
1 Wciśnij Receiver a następnie Dimmer
wielokrotnie aby przełączyć pomiędzy: Normal
Dim (ciemny) Dimmer (ciemniejszy)
Aktualizacja oprogramowania
Za pomocą tej pozycji można aktualizować
oprogramowanie odbiornika AV. Zauważ, że
opcja ta jest będzie przyblaknięta przez chwilę po
włączeniu odbiornika AV. Zaczekaj aż stanie się
dostępna.
Wciśnij Enter aby rozpocząć procedurę
(→strona 92).
Użycie funkcji Sleep
Za pomocą funkcji Sleep można ustawić określony
czas po którym odbiornik AV automatycznie
wyłączy się.
1 Wciśnij Receiver a następnie wielokrotnie
Sleep aby wybrać potrzebny czas wyłączenia.
Czas uśpienia może być ustawiony od 90 do 10
minut z krokiem co 10 minut.
Wskaźnik SLEEP zapali się na wyświetlaczu gdy
zostanie ustawiony czas wyłączenia. Określony
czas wyłączenia pojawi się na wyświetlaczu przez
około 5 sekund, po czym wyświetlacz wróci do
poprzedniego wskazania.
Wskazówka
• Jeśli chcesz anulować czas wyłączenia wciśnij
Sleep wielokrotnie aż zgaśnie wskaźnik SLEEP.\
•
Aby sprawdzić czas jaki pozostał do
automatycznego wyłączenia się wciśnij Sleep.
Zauważ, że jeśli znów wciśniesz Sleep gdy
wyświetlany czas równy jest 10 minut lub mniej,
funkcja sleep zostanie wyłączona.
Wskazówka
•
(modele półnonoamerykanskie) Alternatywnie,
możesz użyć Dimmer na odbiorniku AV.
Wyświetlanie informacji o źródle
Można wyświetlić różne informacje o bieżącym
źródle wejściowym jak pokazano poniżej.
1 Wciśnij Receiver a następnie wielokrotnie
Display aby przejść przez dostępne
informacje.
Mogą być wyświetlone następujące informacje.
źródło wejściowe &
głośność *1
Tryb słuchania
*1 Gdy używane jest radio AM lub FM, wyświetlane są
pasmo, numer kanału i częstotliwość.
*2 Jeśli sygnał wejściowy jest cyfrowy wyświetlany jest
format sygnału. Informacja jest wyświetlana przez
około 3 sekundy potem pojawiają się z powrotem
informacje wyświetlane poprzednio.
Zmiana wyświetlacza wejściowego
Gdy podłączony jest komponent kompatybilny z RI
Integra/Onkyo, należy skonfigurować wyświetlacz
wejściowy tak aby RI mogło pracować poprawnie.
Ustawień tych można dokonać tylko na przednim
panelu.
1 Wciśnij TV/CD, lub Game.
Na wyświetlaczu pojawi się “TV/CD”, lub
“GAME”.
2 Wciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk (przez
około 3 sekundy) aby zmienić wyświetlacz
wejściowy.
Powtórz ten krok aby wybrać pożądany
wyświetlacz wejściowy.
TV/CD:
pojedynczy format *2
częstotliwość
próbkowania *2
rozdzielczość
sygnału wejściowego
rozdzielczość
wyjściowa
TV/CD → DOCK
TAPE
Game:
GAME↔DOCK
Uwaga
• DOCK można wybrać dla selektora wejściowego
TV/CD, lub Game, ale nie w tym samym czasie.
• Przed użyciem pilota zdalnego sterowania wprowadź
właściwe kody zdalnego sterowania(→strona 80).
44
Użycie trybu Cały Dom
Wyciszanie odbiornika AV
Tryb Cały Dom jest przydatny gdy chcemy dodać
dodatkowe tło muzyczne w czasie przyjęcia
domowego; pozwala to cieszyć się tą samą muzyką
stereo w głównym pomieszczeniu jak i w
oddzielnych pokojach (strefa 2/3).
Tryb Cały Dom wybiera to samo źródło wejściowe
dla wielu stref co dla głównego pomieszczenia.
Patrz także:
• „Speaker Setup” (→strona 54)
• „Multi Zone” (→strona 73)
Można czasowo wyciszyć wyjście odbiornika AV.
1 Wciśnij Whole House Mode na płycie
czołowej.
Aby wyjść z tryb Cały Dom wciśnij Off, zmień
źródło wejściowe dla głównego pomieszczenialub
wybierz tryb słuchania (→strona 36).
Uwaga
1 Wciśnij Receiver a następnie Muting.
Wyjście jest wyciszone a na wyświetlaczu mruga
wskaźnik MUTING.
Wskazówka
• Aby przywrócić głośność wciśnij ponownie Muting
lub ustaw poziom głośności.
• Wyciszenie jest automatycznie anulowane gdy
odbiornik AV przełącza się w stan czuwania.
Wykorzystanie słuchawek
1 Podłącz parę słuchawek stereofonicznych ze
standardową wtyczką (1/4 cala lub 6.3 mm) do
gniazda PHONES.
Wczasie gdy wtyczka słuchawek jest włożona do
.
gniazda Phones świeci się wskaźnik
Uwaga
• Przed podłączeniem słuchawek zawsze skręć poziom
głośności.
• Gdy do gniazda PHONES jest włożona wtyczka
słuchawek, głośniki są wyłączone. (głośniki zasilanej
strefy 2 nie są wyłączone)
• Gdy podłączysz słuchawki wówczas tryb słuchania
ustawi się na Stereo, chyba, że będzie już ustawiony
na Stereo, Mono lub Direct.
• Jeśli podłączysz iPoda lub iPhone’a do portu USB w
tym urządzeniu wówczas nie będzie dźwięku w
słuchawkach.
• Tryb Cały Dom obsługuje tylko audio analogowe.
• Aby dostosować głośność wielu stref, przełącz
odbiornik AV na sterowanie Multi Zone. W celu
regulacji głośności wielu stref patrz „Dostosowanie
głośności dla strefy 2/3” (→strona 74).
• Tryb Cały Dom nie jest dostępny w każdym z
następujących przypadków:
- Ustawienie „Audio TV Out” jest ustawione na
„On” ”(→strona 69).
- „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na „On”
(→strona 68) a dźwięk słuchany jest przez
głośniki telewizora.
45
Ustawienia na ekranie
Użycie szybkich ustawień
Gdy odbiornik jest podłączony do telewizora sądwa
sposoby zmiany ustawień na ekranie: używając
szybkich ustawień lub głównego menu ustawień
(Home).
Szybkie ustawienia (Quick Setup)
Szybkie ustawienia zapewniają szybki dostęp do
często używanych ustawień. Można zmienić
ustawienia i zobaczyć bieżące informacje.
Wejście
Główne menu ustawień (Home)
Główne menu ustawień (Home) zapewnia dogodny
sposób do zmiany różnych ustawień odbiornika AV.
Ustawienia są pogrupowane w 9 kategorii.
Menu ekranowe pojawi się tylko na telewizorze
który jest podłączony przez gniazdo HDMI OUT
MAIN. Jeśli telewizor jest podłączony do innych
wyjść video wówczas do zmiany ustawień należy
wykorzystać wyświetlacz odbiornika AV.
Sekcja ta opisuje procedurę dla używania pilota
zdalnego sterowania chyba, że określono inaczej.
1 Wciśnij Receiver a następnie Q Setup.
2 Użyj
i Enter aby dokonać pożądanego
wyboru.
Wciśnij Q Setup aby zamknąć menu.
Wciśnij Return Any powrócić do poprzedniego
menu.
Noty objaśniające
1 Pozycjado ustawienia
2Opcje ustawienia (ustawienie domyślne
podkreślone)
Można wybrać źródła wejściowe i obejrzeć
następujące informacje: nazwę selektora
wejściowego, przyporządkowanie wejść,
informacje radiowe, i ustawienia funkcji ARC.
Dodatkowo, wyświetlone są podglądy strumieni
video pochodzących z wejść HDMI (HDMI IN
1/2/3/4/AUX Input).*1
„EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane
tylko gdy nie są przypisane do wejść HDMI,
komponentowych, kompozytowych,
koaksjalnych lub optycznych.
Użyj
aby wybrać źródło wejściowe i
zobaczyć związane z nim informacje. Wciśnięcie
Enter przełączy na wybrane źródło wejściowe.
Audio (→strona 47)
Można zmienić następujące ustawienia: “Bass”,
“Treble”, “Subwoofer Level”, “Center Level”,
“Audyssey”, “Dynamic EQ*2”, “Dynamic
Volume*2”, “Late Night”, “Music Optimizer”,
“Re-EQ” i “Re-EQ(THX)”
Video*3
Można zmienić następujące ustawienia” „Wide
Mode” i „Picture Mode*4”.
Patrz także:
• „Picture Adjust” (dostosowanie obrazu)
(→strona 63).
46
Informacje *5
Można zobaczyć informacje o następujących
pozycjach: „Audio”, „Video” i „Tuner”.
Tryby słuchania*6
Można wybrać tryby słuchania, które są
zgrupowane w następujące kategorie”
„MOVIE/TV”, „MUSIC”, „GAME” i „THX”.
aby wybrać kategorię i
aby
Użyj
wybrać tryb słuchania. Wciśnij Enter aby
włączyć wybrany tryb słuchania.
Uwaga
*1 Podgląd video nie jest wyświetlany gdy:
- HDMI IN 5/6/7 jest bieżącym źródłem
wejściowym HDMI lub
- Nie ma sygnału z bieżącego źródła wejściowego.
Video z bieżącego wybranego wejścia jest
wyświetlone na ekranie głównym a nie na miniaturce
podglądu.
*2 „Dynamic EQ” i „Dynamic Volume” nie mogą być
wybrane gdy wybrany jest dowolny z trybów
słuchania THX z „Loudness Plus” ustawionym na
„On” lub „Preserve THX Settings” ustawionym na
„Yes” (→strona 57).
*3 Gdy „Monitor Out” jest ustawione na „Sub”, to nie
można wybrać „Video” (→strona 51).
*4 Tylko gdy wybrane zostało „Custom” w „Picture
Mode” (→strona 63), wciśnięcie Enter pozwoli
dostosować następujące pozycje poprzez szybkie
ustawienia” “Brightness”, “Contrast”, `“Hue”
i“Saturation”. Wciśnij Return aby powrócić do
ustawień w „Picture Mode”.
*5 Zależnie od źródła wejściowego i trybu słuchania, nie
wszystkie kanały pokazane tutaj będą wydawały
dźwięk.
*6 Ustawienie to nie jest dostępne w każdym z
następujących przypadków:
- Pozycja „Audio TV Out” jest ustawiona na „On”
(→strona 69).
- „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na „On”
(→strona 68) a dźwięk słuchany jest przez
głośniki telewizora.
Obsługiwanie na odbiorniku AV.
1
Wciśnij Tone wielokrotnie aby wybrać “Bass”
lub “Treble”.
Użycie szybkich ustawień audio
2
Można zmieniać różne ustawienia audio korzystając
z szybkich ustawień Quick Setup (→strona46).
Speaker Levels (poziom głośników)
Uwaga
• Ustawienie to nie jest dostępne w każdym z
następujących przypadków:
- Pozycja „Audio TV Out” jest ustawiona na „On”
(→strona 69).
- „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na „On”
(→strona 68) a dźwięk słuchany jest przez
głośniki telewizora.
Tone Control Settings (ustawienia tonów)
Bass
-10dB do 0dB do +10dB z krokiem co 2 dB.
Można podnieść lub obciąć dźwięki
niskoczęstotliwościowe wydawane z
przednich głośników.
Treble
-10dB do 0dB do +10dB z krokiem co 2 dB.
Można podnieść lub obciąć dźwięki
wysokoczęstotliwościowe wydawane z
przednich głośników.
Można dostosować basy i tony wysokie dla
głośników przednich z wyjątkiem gdy wybrany jest
tryb słuchania THX lub Direct.
Użyj + lub – aby wyregulować.
Subwoofer Level(poziom subwoofera)
-15dB do 0dB do +12dB z krokiem co 1 dB.
Center Level (poziom centralnego)
-12dB do 0dB do +12dB z krokiem co 1 dB.
Można wyregulować głosność każdego głośnika
podczas słuchania źródła wejściowego.
Te ustawienia czasowe są anulowane gdy odbiornik
przjedzie w tryb czuwania. Aby zapisać ustawienia
dokonane tutaj, idź do “Level calibration” (→strona
56) zanim odbiornik przejdzie w stan czuwania.
Uwaga
• Nie można wykorzystać tej funkcji gdy odbiornik AV
jest wyciszony.
• Głośniki które są ustawione na „No” lub „None” w
„Konfiguracji głośników” (→strona 54) nie mogą
być regulowane.
Audyssey®
Audyssey
Patrz “Audyssey” w “Ustawienia źródła” (→strona
60).
Dynamic EQ
Patrz “Dynamic EQ” w “Ustawienia źródła”
(→strona 60).
47
Dynamic Volume
Patrz “Dynamic Volume” w “Ustawienia źródła”
(→strona 61).
Uwaga
• Techniki te mogą być wykorzystane gdy spełnione są
wszystkie następujące warunki:
- Wykonano funkcję korekcji pomieszczenia i
ustawienia głośników. Zauważ, że funkcja
„Audyssey” wymaga metody „Audyssey 2EQ
Pełna Kalibracja”.
- Wybrany jest tryb słuchania inny niż Direct.
- Nie są podłączone słuchawki.
• Ustawienie jest zapisane oddzielnie dla każdego
selektora wejściowego
• „Dynamic EQ” i „Dynamic Volume” nie mogą być
wybrane gdy wybrany jest dowolny z trybów
słuchania THX z „Loudness Plus” ustawionym na
„On” lub „Preserve THX Settings” ustawionym na
„Yes” (→strona 57).
Late Night (późna noc)
Late Night
Dla źródeł Dolby Digital i Dolby Digital Plus
możliwe są następujące opcje:
Off
Low:
Małe ograniczenie zakresu dynamicznego
High:
Duże ograniczenie zakresu dynamicznego.
Dla źródeł “Dolby TrueHD możliwe są następujące
opcje:
Auto:
Funkcja Późna Noc jest ustawiana
automatycznie na “On” lub „Off”.
Off
On
Włącz to ustawienie aby zredukować zakres
dynamiczny materiału Dolby Digital tak aby ciche
fragmenty wciąż były słyszalne nawet podczas
słuchania na niskich poziomach głośności – idealne
do oglądania filmów późną porą w nocy gdy nie
chcemy przeszkadzać komukolwiek.
• Funkcja Music Optimizer jest niedostępna gdy
wybrany jest tryb słuchania Direct.
• Ustawienie jest zapamiętywane indywidualnie dla
każdego selektora wejściowego.
Uwaga
Za pomocą funkcji Re-EQ można kompensować
ścieżkę dźwiękową której zawartość wysokoczęstotliwościowa jest zbyt chrapliwa, czyniąc ją
bardziej odpowiednią dla oglądania w kinie
domowym.
Re-EQ
Off
On
Funkcja ta może być wykorzystana z następującymi
trybami słuchania: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS-HD
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio,
DTS Express, DSD, Dolby EX, Dolby Pro Logic IIz
Height, Dolby PLIIx Movie, DTS Neo:6 Cinema
oraz 5.1 kanałowe źródło +Neo:6.
Re-EQ(THX)
Off
On
Funkcja ta może być wykorzystana z następującymi
trybami słuchania: THX Cinema, THX Surround EX
oraz THX select2 Cinema.
• Efekty funkcji Late Night zależą od materiału który
jest odtwarzany i intencji twórcy oryginalnego
dźwięku i dla niektórych materiałów efekty będą małe
lub ich nie będzie w ogóle jeśli wybierzesz inne opcje.
• Funkcja Late Night może być wykorzystana gdy
źródło wejściowe jest Dolby Digital, Dolby Digital
Plus lub Dolby TrueHD.
• Funckja Late Night jest włączona na „Off” gdy
odbiornik AV przechodzi w tryb czuwania. Dla źródeł
Dolby TrueHD będzie włączona na „Auto”.
• Dla źródeł Dolby TrueHD funkcja Late Night nie
może być użyta gdy „TrueHD Loudness
Managment” jest ustawione na „Off”.
Music Optimizer
Music Optimizer
Off
On
Włącz to ustawienie aby poprawić jakość dźwięku
skompresowanych plików muzycznych. Gdyjest
ustawiony na „On”, nawyświetlaczu odbiornika AV
zapali się wskaźnik M.Opt.
Uwaga
• Funkcja Music Optimizer działa tylko cyfrowymi
sygnałami wejściowymi audio PCM z częstotliwością
próbkowania poniżej 48 kHz i analogowymi
sygnałami wejściowymi audio.
Re-EQ
Uwaga
• Ustawienia są zapamiętywane indywidualnie dla
każdego selektora wejściowego. Jednakże w trybie
THX, gdy odbiornik zostanie wyłączony, ustawienie
powróci na „On”.
• Ustawienie te nie mogą być użyte gdy podłączone są
słuchawki.
48
Użycie menu ustawień (głównego)
wskaźnik
pilota
Uwaga
• Procedura ta może być także przeprowadzona na
odbiorniku AV przez użycie Setup, przycisków
kursora i Enter.
• Podczas korekcji pomieszczenia i ustawienia
głośników Audyssey 2EQ® wiadomości które są
wyświetlane na ekranie TV pojawią się na
wyświetlaczu.
Wygaszacz ekranu
Jeśli nie ma sygnału video z bieżącego źródła
wejściowego i nie są wykowanywane żadne
operacje przez określony czas (domyślnie 3
minuty) to włączy się automatyczny wygaszacz
ekranu.
1 Wciśnij Receiver a następnie Home.
2 Użyj
aby „Setup” menu a następnie
wciśnij Enter.
3 Użyj
aby wybrać główną pozycję menu a
następnie wciśnij Enter.
4 Użyj
Noty objaśniające
1 Wybrane menu
2 Podmenu
3 Cel ustawień
4 Opcje ustawień (ustawienia domyślne
podkreślone)
Wskazówka
• Czas po którym wygaszacz włącza się samoczynnie
można zmienić w ustawieniach „Screen Saver”
(→strona 67).
• Ekran powróci do poprzedniego stanu gdy
odbiornika będzie obsługiwany.
aby wybrać pozycję podmenu a
następnie wciśnij Enter.
5 Użyj
aby wybrać opcję którą chcesz
zmienić a następnie użyj
żeby zmienić
ustawienie.
Wciśnij Home aby zamknąć menu.
Wciśnij Return aby wrócić do poprzedniego
menu.
49
Hybrydowy wskaźnik czuwania
Za pomocą zoptymalizowanego układu funkcja ta
ogranicza zużycie energii gdy odbiornik jest w
trybie czuwania. Wskaźnik Hybrid Standby
zapali się w każdym z następujących przypadków:
- „HDMI Through” jest włączone (wskaźnik
HDMI jest wyłączony).
- „Network Standby” jest włączone (wskaźnik
NET jest wyłączony.
Pozycje w menu ustawień
Główna pozycja menu Pozycja podmenu
Input/Output Assign
(przydzielanie
wejścia/wyjścia)
(→ strona 51)
Monitor Out
HDMI Input
Główna pozycja menu Pozycja podmenu
Listening Mode Preset
(programowanie trybu
słuchania)
(→ strona 65)
BD/DVD
CBL/SAT
STB/DVR
GAME
PC
AUX
TUNER
TV/CD
NET
USB
EXTRA1
EXTRA2
Miscellaneous
(inne funkcje)
(→ strona 66)
Volume Setup
OSD Setup
12V Trigger A Setup
12V Trigger B Setup
12V Trigger C Setup
Hardware Setup
(ustawienia sprzętowe)
(→ strona 68)
Multi Zone
Tuner
HDMI
Auto Standby
Network
Initial Setup
Component Video Input
Composite Video Input
Digital Audio Input
Speaker Setup
(ustawienia głośników)
(→ strona 54)
Speaker Settings
Speaker Configuration
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
Audio Adjust
(kalibracja audio)
(→ strona 58)
Multiplex/Mono
Dolby
DTS
Audyssey DSX
Theater-Dimensional
LFE Level
Uwaga
• Jeśli włączone są strefy lub urządzenie przenośne
podłączone do wejścia przedniego (MHL) ładuje się,
wskaźnik Hybrid Standby nie zaświeci się.
Source Setup
(ustawienia źródła)
(→ strona 60)
Audyssey
IntelliVolume
A/V Sync
Name Edit
Picture Adjust
Audio Selector
Remote ControllerSetup Remote ID
(ustawienia pilota)
Remote Mode Setup
(→ strona 72)
Lock Setup
Setup
(ustawienia
zabezpieczeń)
(→ strona 72)
50
Przydzielanie wejścia/wyjścia
(Input/Output Assign)
Monitor Out (wyjście monitora)
W pozycji „Monitor Out” można wybrać czy
obrazy źródła video będą wydawane przez wyjście
HDMI czy nie.
Jeśli podłączysz telewizor do wyjścia HDMI,
pozycja „Monitor Out” jest automatycznie
ustawiana i źródła kompozytowe video i
komponentowe video są konwertowane* w górę i
wydawane.
Uwaga
• Patrz „Formaty połączeń video” (→strona 96)
schematy pokazujące jak ustawienia „Monitor Out”
i „Resolution” mają wpływ na przepływ sygnału
video przez odbiornik AV.
Monitor Out
Main:
Wybierz tą pozycję jeśli telewizor jest
podłączony do HDMI OUT MAIN.
Sub:
Wybierz tą pozycję jeśli telewizor jest
podłączony do HDMI OUT SUB.
Both
Wybierz tą pozycję jeśli telewizory są
podłączone do HDMI OUT MAIN i HDMI
OUT SUB. Sygnały video są wydawane z
obydwu wyjść HDMI rozdzielczością
obsługiwaną przez obydwa telewizory.
Resolution (rozdzielczość)
Through
Wybierz tą pozycję aby przeprowadzić video
przez odbiornik z taką samą rozdzielczością
bez konwersji.
Auto
Wybierz tą pozycję tak aby odbiornik AV
automatycznie konwertował video do
rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor.
480p(480p/576p), 720p, 1080i, 1080p
Wybierz pożądaną rozdzielczość na wyjściu.
1080p/24
Wybierz to dla rozdzielczości 1080p przy 24
ramkach na sekundę.
4K/Upscaling (skalowanie w górę)
Wybierz tę pozycję a rozdzielczość na
wyjściu będzie 4 razy większa niż 1080p.
Zależnie od rozdzielczości obsługiwanej
przez telewizor może to być 3840x2160 lub
4096 x 2160 pikseli.
Można określić rozdzielczość wyjściową dla HDMI
OUT MAIN i odbiornik będzie konwertował w górę
rozdzielczość obrazu w miarę potrzeby tak aby
dopasować rozdzielczość do obsługiwanej przez
telewizor.
Wskazówka
• Można zobaczyć obraz wciskając Enter aby
sprawdzić ustawienie „Resolution” (za wyjątkiem
źródła wejściowego NET).
Uwaga
• Zależnie od przychodzącego sygnału video,
odtwarzanie video może nie być płynne lub
rozdzielczość pionowa może być obniżona. W takim
przypadku wybierz cokolwiek innego niż „1080p/24”.
• Dla niektórych telewizorów może nie być obrazu gdy
ustawienie jest ustawione na „4K Upscaling”.
• Jeśli „Monitor Out” jest ustawione na „Sub”,
ustawienie to przestawia się na „Through”.
• Jeśli „Monitor Out” jest ustawione na „Both”,
ustawienie to przestawia się na „Auto”.
HDMI Input (wejście HMDI)
Jeśli podłączysz komponent video do wejścia
HDMI, musisz przydzielić to wejście do selektora
wejścia. Na przykład jeśli podłączysz odtwarzacz
DVD/Blu-ray do HDMI IN 2, musisz przypisać
„HDMI2” do selektora wejścia „BD/DVD”.
Po podłączeniu telewizora do odbiornika AV za
pomocą kabla HDMI, źródła komponentowe video i
kompozytowe video mogą być konwertowane w
górę* i wydawane na wyjściu HDMI. Można ustawić
tą opcję dla każdego selektora wejściowego przez
wybranie opcji „-----„,ale sygnał video dochodzący
51
z wyjścia HDMI zależy od przyporządkowań
„Component Video Input” i „Composite Video
Input” Więcej informacji na temat przepływu
sygnału video i konwersji w górę znajdziesz w
dziale „Formaty połączeń video” (→strona 96).
-----:
Wybierz to aby źródła kompozytowe video
i komponentowe video były wydawane z
wyjścia HDMI. Sygnał wyjściowy video z
wyjścia HDMI zależy od przyporządkowań w
„Component Video Input” i „Composite
Video Input”.
Żadne wejście HDMI nie może być przydzielone do
dwóch lub więcej selektorów wejściowych. Kiedy
HDMI1-HDMI7 zostały przydzielone, należy
najpierw ustawić jakieś niewykorzystywane
selektory wejściowe do „- - - - -„ albo nie będzie
można przydzielić HDMI1-HDMI5 do innych
selektorów wejściowych.
Wskazówka
Poniżej przedstawiono układ domyślny
Selektor wejściowy
Układ domyślny
BD/DVD
HDMI1
CBL/SAT
HDMI2
STB/DVR
HDMI3
GAME
HDMI4
PC
HDMI5
FRONT (na stałe)
AUX
TV/CD
----EXTRA1
----EXTRA2
-----
BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, GAME,
PC TV/CD, EXTRA1, EXTRA2
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4,
HDMI5, HDMI6, HDMI7:
Wybierz odpowiadające wejście HDMI, to do
którego został podłączony komponent video.
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane jako
źródła wejściowe w „Input” w „Quick Setup”
(→strona 46).
Uwaga
• Jeśli do wyjścia HDMI nie ma podłączonego
komponentu (nawet jeśli wejście HDMI jest
przydzielone), odbiornik AV wybierze źródło video
na podstawie ustawienia „Component Video Input” i
„Composite Video Input”.
• Jeśli HDMI IN jest przydzielone do selektora
wejściowego jak objaśniono poniżej, to samo HDMI
IN będzie ustawione jako priorytetowe w „Digital
Audio Input”. W takim przypadku, jeśli chcesz
wykorzystać wejście audio koaksjalne lub optyczne,
dokonaj właściwego wyboru w pozycji „Audio
Selector” (→strona 64).
• Nie przydzielaj HDMI IN do selektora TV/CD
podczas, gdy „HDMI Control(RIHD)” jest
ustawione na „On” (→strona 68), w przeciwnym
razie nie będzie gwarantowana właściwa praca CEC
(Consumer Electronics Control).
• Jeśli do selektora wejściowego, który jest obecnie
wybrany w „HDMI Through” (→strona 69)
przypisane zostanie „- - - - -„ wówczas ustawienie
„HDMI Through” automatycznie zmieni się na
„Off”.
• „AUX” jest wykorzystywane tylko dla wejścia z
przedniego panelu.
Component Video Input (wejście
komponentowe video)
Jeśli podłączysz komponent video do wejścia
komponentowego video, musisz przydzielić to
wejście do selektora wejściowego. Na przykład, jeśli
podłączamy odtwarzacz Blu-ray/DVD do
COMPONENT VIDEO IN 2, wówczas należy
przydzielić „IN2” do selektora wejściowego
„BD/DVD”.
Poniżej przedstawiono układ domyślny
Selektor wejściowy
BD/DVD
CBL/SAT
STB/DVR
GAME
PC
AUX
TV/CD
EXTRA1
EXTRA2
Układ domyślny
IN1
IN2
-----------------------------
52
BD/DVD, CBL/SAT STB/DVR, GAME,
PC TV/CD, EXTRA1, EXTRA2
IN1, IN2:
Wybierz odpowiadające wejście
komponentowe video, to do którego został
podłączony komponent video.
-----:
Wydawany będą źródła kompozytowe video z
wyjścia HDMI. Wyjścia konwertowane w
górę z HDMI zależą od przyporządkowań w
„Composite Video Input”.
Wskazówka
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane jako
źródła wejściowe w „Input” w „Quick Setup”
(→strona 46).
Uwaga
• Gdy źródła kompozytowe video i komponentowe
video są konwertowane w górę dla HDMI OUT SUB,
wydawane są tylko sygnały z rozdzielczością
480i/576i a rozdzielczość pozostaje ta sama. Jeśli
telewizor nie obsługuje tej rozdzielczości to nie będzie
obrazu (→strona 98).
Composite Video Input (wejście kompozytowe
video)
Jeśli podłączysz komponent video do wejścia
kompozytowego video, musisz przydzielić to
wejście do selektora wejściowego. Jeśli włączysz
wejście „TV/CD” z jego domyślnym
przyporządkowaniem, audio z „TV/CD” jest
wydawane podczas gdy wyświetlane jest video z
poprzednio wybranego źródła.
Poniżej przedstawiono układ domyślny
Selektor wejściowy
BD/DVD
CBL/SAT
STB/DVR
GAME
PC
AUX
TV/CD
EXTRA1
EXTRA2
Układ domyślny
IN1
IN2
IN3
IN4
----FRONT (stałe)
-------------
BD/DVD, CBL/SAT STB/DVR, GAME,
PC TV/CD, EXTRA1, EXTRA2
IN1, IN2, IN3, IN4:
Wybierz wejście do którego został
podłączony komponent.
-----:
Video kompozytowe nie jest wydawane.
Wskazówka
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane jako
źródła wejściowe w „Input” w „Quick Setup”
(→strona 46).
Uwaga
• „AUX” jest wykorzystywane tylko dla wejścia z
przedniego panelu.
• Wykorzystując te wejścia jako audio-wyjątkowe
pozwala cieszyć się audio i video z oddzielnych
wejść. Szczegóły patrz „Odtwarzanie Audio i video z
osobnych źródeł” (→strona 32).
Digital Audio Input (wejście cyfrowe audio)
Jeśli podłączysz komponent video do wejścia
cyfrowego audio, musisz przydzielić to wejście do
selektora wejściowego. Na przykład, jeśli
podłączamy odtwarzacz CD do OPTICAL IN 1,
wówczas należy przydzielić „OPTICAL1” do
selektora wejściowego „TV/CD”.
Poniżej przedstawiono układ domyślny
Selektor wejściowy
BD/DVD
CBL/SAT
VCR/DVR
GAME
PC
AUX
TV/CD
EXTRA1
EXTRA2
Układ domyślny
COAXIAL1
COAXIAL2
----OPTICAL1
--------OPTICAL2
---------
BD/DVD, CBL/SAT STB/DVR, GAME,
PC TV/CD, EXTRA1, EXTRA2
COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL1,
OPTICAL2:
Wybierz wejście do którego został
podłączony komponent video.
-----:
Wybierz jeśli komponent jest podłączony do
wejścia analogowego audio.
Wskazówka
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane jako
źródła wejściowe w „Input” w „Quick Setup”
(→strona 46).
53
Uwaga
• Jeśli HDMI IN jest przydzielone do selektora
wejściowego „HDMI Input” (→strona 51), wówczas
to samo HDMI IN będzie ustawione jako
priorytetowe w tym układzie. W takim przypadku,
jeśli chcesz wykorzystać wejście audio koaksjalne lub
optyczne, dokonaj właściwego wyboru w pozycji
„Audio Selector” (→strona 64).
• Dostępne szybkości próbkowania dla sygnałów PCM
(stereo/mono) z wejścia cyfrowego (optycznego i
koaksjalnego) wynoszą
32/44.1/48/88.2/96 kHz/16, 20, 24 bity.
Ustawienia głośników
Speaker settings (ustawienia głośników)
Jeśli zmienisz te ustawienia, należy ponownie
uruchomić funkcję ustawienia głośników i
korekcji pomieszczenia Audyssey 2EQ®
(→strona 33).
Jeśli głośniki przednie mają Bi-amping to należy
zmienić ustawienie „Speakers Type(Front)”.
Informacje o połączeniach patrz „Głośniki przednie
z Bi-amping” (→strona 13).
Uwaga
• Kiedy wykorzystywany jest bi-amping wówczas
odbiornik AV jest w stanie wysterować do 5.1
głośników w głównym pomieszczeniu.
• Przed zmianą tych ustawień skręć poziom głośności.
Speaker Impedance (impedancja głośnika)
Niektóre ustawienia w poniższej sekcji są ustawiane
automatycznie przez funkcję ustawienia głośników i
korekcji pomieszczenia Audyssey 2EQ®” (→strona
33).
Tutaj możesz sprawdzić ustawienia dokonane przez
funkcję ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ® lub ustawić je
ręcznie, co jest bardzo przydatne jeśli po użyciu
funkcji ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ® zmienisz jeden z
podłączonych głośników.
(modele australijskie)
4ohms:
Wybierz to jeśli impedancja jakiegoś głośnika
jest pomiędzy 4 a 6 omy.
6ohms:
Wybierz to jeśli impedancja wszystkich
głośników wynosi pomiędzy 6 a 16 omów.
Uwaga
• (modele północnoamerykańskie) Głośniki z
impedancją mniejszą niż 6 omów nie są obsługiwane.
Speakers Type(Front) (typ głośnika(przedni))
Normal:
Wybierz to jeśli głośniki przednie podłączone
zostały normalnie.
Bi-Amp:
Wybierz to jeśli głośniki przednie podłączona
z Bi-Ampingowo.
Powered Zone 2 (zasilana strefa 2)
No
Yes:
Mogą być wykorzystane głośniki strefy 2.
(Włączona Zasilana strefa 2)
Uwaga
• Jeśli pozycja „Speakers Type(Front)” jest ustawiona
na „Bi-Amp” wówczas nie można wykorzystać
Powered Zone 2.
• Jeśli „Powered Zone 2” jest ustawione na „Yes”, to
nie mogą być wykorzystane głośniki tylne surround
i przednie wysokie.
Speaker Configuration (konfiguracja głośników)
Pozycja ta NIE jest ustawiana automatycznie przez
funkcję ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ®” (→strona 33).
Za pomocą tych ustawień można określić które
głośniki są podłączone oraz crossover dla każdego
głośnika. Określ „Full Band” dla głośników, które
mogą właściwie wydawać bas niskiej częstotliwości,
na przykład, głośniki z odpowiedniego rozmiaru
głośnikiem niskotonowym. Dla mniejszych
głośników określ częstotliwość zwrotnicy. Dźwięki
poniżej częstotliwości zwrotnicy będą wydawane
przez subwoofer zamiast przez głośnik. Zajrzyj do
instrukcji głośnika aby określić optymalne
częstotliwości zwrotnicy. Jeśli instalujesz głośniki
wykorzystując funkcję ustawienia głośników i
korekcji pomieszczenia Audyssey 2EQ® upewnij
się ręcznie, że wszelkie głośniki THX mają
ustawiony crossover na „80Hz(THX)”.
54
Subwoofer
Uwaga
Yes
No
*1 „Full Band” może być wybrane tylko wtedy gdy
*2
Front (przedni)
Full Band
40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz,
80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz,
130Hz, 150Hz, 200Hz
Uwaga
• Jeśli „Subwoofer” jest ustawione na „No” wówczas
*3
*4
pozycja „Front” jest ustalona na „Full Band”.
*1
*1
Center , Surround
Full Band
40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz,
80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz,
130Hz, 150Hz, 200Hz
None
Front High*1*2*3*4
Full Band
40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz,
80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz,
130Hz, 150Hz, 200Hz
None
Surround Back*1*2*3*5
Full Band
40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz,
80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz,
130Hz, 150Hz, 200Hz
None
*5
„Full Band” jest wybrane w pozycji „Front”.
Jeśli „Surround” jest ustawione na „None”,
ustawienie to nie może być wybrane.
Jeśli „Speakers Type(Front)” jest ustawione na „BiAmp” lub „Powered Zone 2” jest ustawione na
„Yes” razem z włączona strefą 2, wówczas ustawienie
to nie może być wybrane.
Jeśli w „Surround Back” wybrano cokolwiek innego
niż „None” wówczas ustawienie to jest automatycznie
ustawiane na „None”.
Jeśli w „Front High” wybrano cokolwiek innego niż
„None” wówczas ustawienie to jest automatycznie
ustawiane na „None”.
Surround Back Ch
1ch:
Wybierz to jeśli podłączony jest tylko jeden
głośnik tylny surround L.
2ch:
Wybierz to jeśli podłączone są dwa (lewy i
prawy) głośniki tylne surround.
Uwaga
• JJeśli „Surround” jest ustawione na „None”,
ustawienie to nie może być wybrane.
• Jeśli ustawienie „Powered Zone 2” jest
ustawione na „Yes” i włączona jest strefa 2 to
ustawienie to nie może być wybrane.
LPE of LFE (Low-Pass Filter for LFE
Channel) (filtr dolnoprzepustowy dla kanał
LFE)
80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz
Off:
Filtr dolnoprzepustowy nie jest stosowany.
Za pomocą tego ustawienia można określić
częstotliwość odcięcia filtru
dolnoprzepustowego (LPF) kanału LFE, który
może być wykorzystany do odfiltrowania
niechcianego buczenia (brzęczenia). LPF
stosuje się tylko do źródeł, które wykorzystują
kanał LFE.
Uwaga
• Jeśli wykorzystywane sągłośniki certyfikowane THX
wybierz „80Hz”.
Double Bass (podwójny bass)
Pozycja ta NIE jest ustawiana automatycznie przez
funkcję ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ®” (→strona 33).
On
Off(THX)
Włącz to ustawienie aby polepszyć wyjście bassów
przez doprowadzenie dźwięków basowych z
przedniego lewego, prawego i centralnego kanału do
subwoofera.
Uwaga
• Jeśli pozycja „Subwoofer” jest ustawiona „No” lub
„Front” ustawiona inaczej niż na „Full Band”,
wówczas ustawienie to ustawiane na „----„.
• Ustawienie to jest automatycznie ustawiane na „On”
gdy ustawienia „Subwoofer” i „Front”są ustawione
za pierwszym razem odpowiednio na „Yes” i „Full
Band”.
• Jeśli używasz głośników certyfikowanych THX,
wybierz „Off(THX)”.
55
Speaker Distance (odległość głośników)
Level Calibration (kalibracja poziomu)
Ustawienie to jest ustawiane automatycznie przez
funkcję ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ®” (→strona 33).
Ustawienie to jest ustawiane automatycznie przez
funkcję ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2EQ®” (→strona 33).
W tym miejscu możesz dostroić poziom każdego
głośnika za pomocą wbudowanego testu
dźwiękowego tak, aby w miejscu słuchania poziom
głośności każdego głośnika był taki sam.
W tym miejscu możesz określić odległość od
każdego głośnika do miejsca słuchania, tak aby
dźwięk z każdego głośnika docierał do uszu
słuchacza tak jak zamierzał autor dźwięku.
Unit (jednostki)
feet:
Odległości będą ustawiane w stopach. Zakres:
0.2ft do 30.0ft z krokiem co 0.2 stopy.
metres:
Odległości będą ustawiane w metrach. Zakres
0.06m do 9.0m z krokiem co 0.06m.
(Ustawienia domyślne różnią się w zależności od
kraju)
Left, Front High Left, Center, Front High
Right, Right, Surround Right, Surround
Back Right, Surround Back Left,
Surround Left, Subwoofer
podaj odległość od każdego głosnika do
miejsca słuchania.
Uwaga
Głośniki ustawione w „Speaker Configuration” na
„No” lub „None” nie mogą być wybrane (→strona
54).
• Jeśli ustawienie „Powered Zone 2” jest ustawione na
„Yes” i włączona jest strefa 2 to głośniki tylne
surround i przedni wysoki nie mogą być
wykorzystane.
•
Uwaga
• Ustawienia te są niedostępne w każdym z poniższych
przypadków:
- Podłączone są słuchawki.
- Pozycja „Audio Tv Out” jest ustawiona na „On”
(→strona 69).
- „HDMI control(RIHD)” jest ustawione na „On”
(→strona 68) a słuchasz przez głośniki
telewizora.
- Odbiornik jest wyciszony.
Left, Front High Left, Center*1, Front
High Right, Right, Surround Right,
Surround Back Right, Surround Back
Left, Surround Left
-12dB do 0dB do +12dB z krokiem 1 dB.
Subwoofer*1
-15dB do 0dB do +12dB z krokiem 1 dB.
Uwaga
• Głośniki ustawione w „Speaker Configuration” na
„No” lub „None” nie mogą być wybrane (→strona
54).
• Jeśli ustawienie „Powered Zone 2” jest ustawione na
„Yes” i włączona jest strefa 2 to głośniki tylne
surround i przedni wysoki nie mogą być
wykorzystane.
• Test dźwiękowy jest wydawany na standardowym
poziomie dla THX, który wynosi 0 dB (całkowita
nastawa poziomu głośności 82). Jeśli normalnie
słyszysz przy ustawieniach poziomu głośności poniżej
tego, zachowaj ostrożność ponieważ test dźwiękowy
będzie znacznie głośniejszy.
*1 Dla głośnika centralnego i subwoofera ustawienia
poziomu dokonane w Quick Setup są zapisane także
w tym menu (→strona 47).
Wskazówka
• Jeśli używasz ręcznego miernika poziomu dźwięku,
dostrój poziom każdego głośnika tak aby miernik
odczytywał 75 dB SPL w miejscu słuchania, mierzone
z nastawami C-weighting i powolnym odczytem
(SLOW).
Equalizer Settings (ustawienia korektora)
Za pomocą ustawień korektora, można dostosować
brzmienie każdego z głośników oddzielnie za
pomocą 5-pasmowego korektora. Można ustawić
poziom głośności każdego głośnika.
Manual Equalizer (korektor)
On:
Możesz dostroić korektor dla każdego
głośnika ręcznie. Kontynuuj zgodnie z
poniższą procedurą:
1 Wciśnij
aby wybrać „Channel”(kanał) a
aby wybrać głośnik.
następnie użyj
2. Użyj
aby wybrać częstotliwość a
następnie użyj
aby dostroić poziom
ma tej częstotliwości.
Poziom głośności na każdej częstotliwości
może być ustawiony od -6dB do 0dB do +6dB
z krokiem co 1 dB.
56
Wskazówka
• Można wybrać: “63Hz”, “250Hz”, “1000Hz”,
“4000Hz”, lub “16000Hz”. A dla subwoofera,
“25Hz”, “40Hz”, “63Hz”, “100Hz”, “160Hz”.
• Niskie częstotliwości (np. 63 Hz) mają wpływ na
dźwięki basowe; wysokie częstotliwości (np.
16000HZ) mają wpływ na tony wysokie.
3. Użyj
aby wybrać „kanał” a następnie
użyj
aby wybrać następny głośnik.
Powtórz krok 1 i 2 dla każdego głośnika. Nie
możesz wybrać głośników, które ustawione są
na „No” lub „None” w „Speaker
Configuration” (→strona 54).
Off:
Tony wyłączone. Pasmo przenoszenia płaskie.
Uwaga
• Jeśli wybrany jest bezpośredni tryb słuchania(direct),
ustawienia korektora nie przynoszą efektu.
• Jeśli włączona jest funckja „Audyssey” wówczas jej
ustawienia są ważniejsze (→strona 60).
THX Audio Setup (ustawienia audio THX)
Surr Back Speaker Spacing
<1ft (<0.3m)
1ft-4ft (0.3m-1.2m)
>4ft (>1.2m)
Można podać odległość pomiędzy głośnikami
tylnymi surround.
Uwaga
• Nie można ustawić jeśli:
- „Surround Back” jest ustawione na „None”
(→strona 55)
- „Surround Back Ch” jest ustawione na „1ch”
(→strona 55)
- Jeśli „Powered Zone 2” jest ustawione na „Yes”
(→strona 54) i włączona jest strefa 2
(→strona 74).
THX Ultra2/Select2 Subwoofer
No
Yes
Jeśli wykorzystujesz subwoofer certyfikowany
THX, ustaw tę pozycję na „Yes”.
Uwaga
• Jeśli „Subwoofer” jest ustawione na „No”, ustawienie
to nie może być wybrane (→strona 55).
BGC
Off
On
Można zastosować kompensację wzmocnienia
progowego THX (BGC) aby skompensować
wyolbrzymienie niskich częstotliwości dla słuchaczy
siedzących blisko ściany w pomieszczeniu.
Uwaga
• Ustawienie to jest dostępne jedynie gdy „THX
Ultra2/Select2 Subwoofer” jest ustawione na „Yes”.
• Jeśli „Subwoofer” jest ustawione na „No”, ustawienie
to nie może być wybrane (→strona 55).
Loudness Plus
Off
On
Jeśli „Loudness Plus” jest ustawione na „On”
wówczas można cieszyć się subtelnymi tonami
wyrażania dźwięku na niskich poziomach głośności.
Jest to dostępne tylko gdy wybrany jest tryb
słuchania THX.
Preserve THX Settings (zachowaj ustawienia
THX)
Yes
No
Jeśli ustawione jest na „Yes” wówczas Dynamic EQ
i Dynamic Volume jest bezksuteczny w trybie
słuchania THX.
Uwaga
• Ustawienie to jest ustawione na stałe na „Yes” jeśli
„Loudness Plus” jest ustawione na „On”.
Metadata Compatible
On:
Jeśli Metadata Compatible jest ustawione na
„On”, ważne metadane są transmitowane przez
połączenia HDMI i mogą być wykorzystane
przez inne urządzenia w systemie.
Off:
Jeśli Metadata Compatible jest ustawione na
„Off”, metadane nie są transmitowane przez
połączenia HDMI
Połączenie HDMI w Twoim systemie jest używane
do dostarczania nieskompresowanych cyfrowych
informacji audio i video z jednego urządzenia do
drugiego. Oprócz tej cyfrowej zawartości są jeszcze
dodatkowe informacje, które mogą być dostarczane.
Informacje takie określa się jako „meta dane”. Tryb
Compatible Metadata powinien być wykorzystany
gdy w systemie są komponenty kina domowego
takie jak odtwarzacze Blu-ray, dekodery i monitory,
które wykorzystuję takie dodatkowe meta dane. Np.
tryb Compatible Metadata powinien być ustawiony
na ON gdy w systemie są urzadzenie z technologią
57
THX Media Director™. Zapewni to, że te dodatkowe
informacje będą mogły być odebrane przez Integra
AVR i mogły być przesłane bez zakłóceń do innych
urządzeń podłączonych do naszego kina domowego.
THX Loudness Plus
THX Loudness Plus jest to nowa technika
sterowania poziomem głośności zaimplementowana
w odbiornikach z certyfikacją THX Ultra2 Plus™ i
THX Select2 Plus™. Dzięki THX Loudness Plus
słuchacze kina domowego mogą doświadczyć
bogactwo szczegółów miksu dźwięku
przestrzennego przy każdym poziomie głośności.
Konsekwencją skręcenia głośności poniżej poziomo
odniesienia jest to, że pewne elementy dźwięku
mogą być utracone lub inaczej odebrane przez
słuchaczy. THX Loudness plus kompensuje zmiany
tonalne i przestrzenne, które powstają gdy głośność
jest zmniejszona poprzez inteligentne dostosowanie
poziomu kanału otaczającego dźwięku
przestrzennego i pasma przenoszenia. Umożliwia to
użytkownikom doświadczenie prawdziwego
wpływu ścieżek dźwiękowych niezależnie od
ustawień poziomu głośności. THX Loudness Plus
działa automatycznie w każdym z trybów słuchania
THX. Tryby THX Cinema, THX Music i THX
Games są tak dostosowane, aby zastosować
właściwe ustawienia THX Loudness Plus dla
każdego typu zawartości.
Kalibracja audio (Audio Adjust)
Za pomocą funkcji Audio Adjust i ustawień można
wyregulować dźwięk i tryby słuchania według
upodobań.
Multiplex/Mono
Multiplex
Input Channel (kanał wejściowy)
Main
Sub
Main/Sub
Ustawienie to określa który kanał wielokanałowego
źródła stereo jest podawany na wyjście. Użyj tego
aby wybrać kanał audio lub języki przy źródłach
wielokanałowych, wielojęzycznych programach
telewizyjnych, itd.
Mono
Input Channel (kanał wejściowy)
Left + Right
Left
Right
Ustawienie to podaje który kanał będzie używany do
odtwarzania 2-kanałowego źródła cyfrowego
takiego jak Dolby Digital lub 2-kanałowego źródła
analogowego/PCM w trybie słuchania Mono.
Output Speaker (głośnik wyjściowy)
Center:
Dźwięk mono jest wydawany przez głośnik
centralny.
Left/Right
Dźwięk mono jest wydawany przez przedni
lewy i prawy głośnik.
Ustawienia te wyznaczają, które głośniki wydają
dźwięk mono gdy wybrany jest tryb słuchania
Mono.
Uwaga
• Jeśli „Center” jest ustawione na „None” (→strona
55), ustawienie to nie może być wybrane.
Dolby
PL IIx Music (2ch Input)
Ustawienie te mają zastosowanie jedynie do 2kanałowych źródeł stereo. Jeśli wykorzystywane są
jakieś tylne głośniki surround, ustawienia te mają
zastosowanie do Dolby Pro Logic II, nie mają do
Dolby Pro Logic IIx.
Panorama
On
Off
Za pomocą tego ustawienia, można poszerzyć
szerokość przedniego obrazu stereo gdy używamy
trybu słuchania Dolby Pro Logic IIx Music.
Dimension (wymiar)
-3 do 0 do +3
Za pomocą tego ustawienia można przesunąć pole
dźwięku do przodu lub do tyłu gdy używamy trybu
słuchania Dolby Pro Logic IIx Music. Wyższe
ustawienia przesuwają pole dźwięku do tyłu. Niższe
ustawienia przesuwają go do przodu. Jeśli obraz
stereo wydaje się za szeroki lub gdy jest za dużo
dźwięku przestrzennego, przesuń pole dźwięku do
58
przodu aby poprawić zrównoważenie. I odwrotnie,
jeśli obraz stereo wydaje się jakby był mono lub jest
zbyt mało dźwięku przestrzennego, przesuń go do
tyłu.
Center Width (szerokość centralnego)
0 do 3 do 7
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
szerokość dźwięku z głośnika centralnego gdy
używamy trybu słuchania Dolby Pro Logic IIx
Music. Normalnie jeśli używany jest głośnik
centralny, dźwięk kanału centralnego jest wydawany
tylko z centralnego głośnika. (Jeśli nie używany jest
głośnik centralny, dźwięk kanału centralnego będzie
dystrybuowany do przedniego lewego i prawego
głośnika aby stworzyć pozorne centrum. Ustawienie
to steruje miksem przedniego lewego, prawego i
centralnego, pozwalając dostosować wagę dźwięku
kanału centralnego.
PL IIz Height Gain
Input Channel (kanał wejściowy)
Low
Mid
High
Kontrola wzmocnienia wysokich w Dolby Pro Logic
IIz umożliwia słuchaczowi wybór jak dużo
wzmocnienia ma być zastosowane dla głośników
przednich wysokich. Są tu trzy ustawienia „Low”,
„Mid” i „High” a głośniki przednie wysokie są
akcentowane w takiej kolejności. Podczas gdy
„Mid” jest ustawieniem domyślnym, słuchacz może
dostosować funkcję Height Gain Control do swoich
preferencji.
Uwaga
• Jeśli „Front High” jest ustawione na „None”
(→strona 55), ustawienie to nie może być wybrane.
• Jeśli ustawienie „Powered Zone 2” jest ustawione na
„Yes” i włączona jest strefa 2 to ustawienie to nie
może być wykorzystane.
Dolby EX
Auto:
Jeśli sygnał źródłowy zawiera bit flagowy
Dolby EX, używany jest tryb słuchania Dolby
EX lub THX Surround EX.
Manual:
Możesz wybrać dowolny tryb słuchania.
Ustawienie to wyznacza jak są traktowane
rozkodowane sygnały Dolby EX. Ustawienie to jest
niedostępne jeśli nie ma podłączonych tylnych
głośników surround. Ustawienie to jest efektywne
jedynie z Dolby Digital, Dolby Digital Plus, i Dolby
TrueHD.
Uwaga
• Jeśli „Surround Back” jest ustawione na „None”
(→strona 55), ustawienie to nie może być wybrane.
• Jeśli ustawienie „Powered Zone 2” jest ustawione na
„Yes” i włączona jest strefa 2 to ustawienie to nie
może być wykorzystane.
TrueHD Loudness Managment
Off
On
Ustawienie to określa czy do źródła Dolby TrueHD
ma zastosowanie funkcja Late Night czy nie.
• Jeśli pozycja ta jest ustawiona na„Off” to informacje
Normalizacji Dialogowej nie są dostępne dla źródeł
Dolby TrueHD.
DTS
Neo:6 Music
Center Image (obraz centralny)
0 do 2 do 5
Tryb słuchania DTS Neo:6 Music tworzy 6kanałowy dźwięk przestrzenny z 2-kanałowych
źródeł stereo. Za pomocą tego ustawienia, możesz
określić jak bardzo tłumiony jest kanał przedni lewy
i przedni prawy aby stworzyć kanał środkowy.
Zmienianie wartości od „0” do „5” rozprzestrzeni
dźwięk kanału centralnego na lewo i prawo (na
zewnątrz).
Audyssey DSX®
Soundstage
-3dB do Reference do +3dB
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
scenę dźwięku gdy używany jest Audyssey DSX.
Uwaga
• Tryb wysłuchania może być wybrany gdy spełnione
są następujące warunki:
- Podłączony jest głośnik centralny
- Podłączone są głośniki przednie wysokie.
- Strefa 2 nie jest wykorzystywana.
Uwaga
• Jeśli pozycja ta jest ustawiona na„Off” funkcja Late
Night dla źródeł Dolby TrueHD jest automatycznie
ustawiana na „Off”.
59
Theater-Dimensional (teatr wymiarowy)
Listening Angle (kąt słuchania)
Wide:(szeroki)
Wybierz to jeśli kąt słuchania jest 40 stopni.
-Narrow:(wąski)
Wybierz to jeśli kąt słuchania jest 20 stopni.
Za pomocą tego ustawienia można optymalizować
tryb słuchania Theater-Dimensional poprzez
określenie kąta przedniego lewego i prawego
głośnika w odniesieniu do miejsca słuchania.
Idealnie byłoby gdyby, przedni lewy i prawy głośnik
równoodległy od miejsca słuchania i pod kątem
najbardziej zbliżonym do jednego z dwóch
dostępnych ustawień.
głośnik przedni
głośnik przedni
prawy
lewy
kąt słuchania: 30o
Uwaga
• Dla najlepszych efektów zaleca się ustawienie
Jeśli okaże się, że efekty nisko-częstliwościowe są
zbyt głośne, gdy wykorzystujemy jedno źródło,
wówczas zmień ustawienie na -20 dB lub -∞dB.
*1 Źródła Dolby Digital i Dolby Digital Plus
*2 Źródła DTS i DTS-HD wysokiej rozdzielczości
*3 Źródła DSD (Super Audio CD)
Pozycje mogą być ustawiane indywidualnie dla
każdego źródła wejściowego.
Ustawienia źródła
Dolby Digital*1, DTS*2, Multich PCM,
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
DSD*3
-∞dB, -20dB, -10dB, lub 0 dB
Za pomocą tego ustawienia, można ustawić poziom
kanału LFE (efektów niskiej częstotliwości)
indywidualnie dla każdego źródła wejściowego.
Off
Movie:
Wybierz to ustawienie dla materiału
filmowego. Zapali się wskaźnik Audyssey.
Music:
Wybierz to ustawienie dla materiału
muzycznego. Zapali się wskaźnik Audyssey.
Uwaga
• Jeśli do pomiarów zostało wykorzystanie „Audyssey
Quick Start” wówczas ustawienia „Audyssey” nie
mogą być wybrane.
• Korekcja Audyssey nie działa ze źródłami DSD.
Dynamic EQ
Pozycje mogą być ustawiane indywidualnie dla
każdego źródła wejściowego.
Przygotowanie
Wciśnij przyciski selektora wejściowego aby
wybrać źródło wejściowe.
Audyssey®
„Narrow”” do 20o a „Wide” do 40o.
LFE Level
Audyssey
Ton dla każdego głośnika jest ustawiany
automatycznie przez funkcję korekcji
pomieszczenia i ustawienia głośników Audyssey
2EQ®. Aby umożliwić poniższe ustawienia należy
najpierw wykonać ustawienie głośników i korekcję
pomieszczenia (→strona 33).
• Techniki te nie mogą być użyte gdy:
- Podłączone są słuchawki, lub
- Wybrany jest tryb słuchania Direct.
Off
On:
Aktywuje funkcję Audyssey Dynamic EQ.
Zapali się wskaźnik Dynamic EQ.
Za pomocą Audyssey Dynamic EQ można cieszyć
się wspaniałym dźwiękiem nawet słuchając na
niskich poziomach głośności. Audyssey Dynamic
EQ rozwiązuje problem pogorszenia jakości
dźwięku przy zwiększaniu poziomu głośności
poprzez uwzględnienie ludzkiej percepcji i akustyki
pomieszczenia. Dokonuje się to przez wybranie
poprawnej poziomu pasma przenoszenia i głośności
dźwięku przestrzennego moment za momentem tak
aby zawartość brzmiała w sposób jaki została
stworzona na każdym poziomie głośności – nie
tylko na poziomie odniesienia.
60
Reference Level (poziom odniesienia)
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset
(równoważenie poziomu odniesienia Audyssey
Dynamic EQ)
0dB:
Tego ustawienia należy użyć przy słuchaniu
filmów.
5dB:
Wybierz to ustawienie dla zawartości, która
ma bardzo szeroki zakres dynamiczny , taki
jak muzyka klasyczna.
10dB:
Wybierz to ustawienie dla jazzu i innej
muzyki, która ma szerszy zakres dynamiczny.
Ustawienie to powinno być także wybrane dla
zawartości telewizyjnej gdy, ta jest zwykle
miksowana na poziome 10 dB poniżej
poziomu odniesienia filmu.
automatycznie przez Audyssey Dynamic 2EQ®
będzie odtwarzał na poziomie odniesienia gdy
główne pokrętło głośności jest ustawione na pozycji
0 dB. Na tym poziomie można słyszeć miks tak jak
słyszą go miksujący.
Audyssey Dynamic 2EQ® odniesiony jest do
standardowego poziomu miksu filmowego. Funkcja
ta dokonuje regulacji aby utrzymać pasmo
przenoszenia odniesienia i otoczenie przestrzenne,
gdy poziom głośności jest skręcony w dół od 0 dB.
Jednakże, poziom odniesienia filmu nie zawsze jest
wykorzystywany jest w filmowych zawartościach
muzycznych lub innych. Równoważenie poziomu
odniesienia Audyssey Dynamic 2EQ® zapewnia
trzy wyrównania od poziomu odniesienia filmu (5
dB, 10 dB i 15 dB) które mogą być wybrane gdy
poziom odniesienia zawartości nie mieści się w
standardzie.
Uwaga
15dB:
Wybierz to ustawienie dla muzyki pop/rock
lub innego materiału programowego, który
jest miksowany na bardzo wysokich
poziomach słuchania i ma ściśnięty zakres
dynamiczny.
Filmy są miksowane w pomieszczeniach
kalibrowanych do poziomu odniesienia filmu. Aby
osiągnąć ten sam poziom odniesienia w systemie
kina domowego poziom każdego głośnika musi być
tak aby szum umiarkowany -30dBFS ograniczonego
pasma (500 Hz do 2000 Hz) wytwarza 75 dB
poziom ciśnienia dźwięku w miejscu słuchania.
System kina domowego skalibrowany
• Jeśli „Dynamic EQ” jest ustawione na „Off”
wówczas techniki te nie mogą być wykorzystane.
Dynamic Volume (dynamiczny poziom
głośności)
Off
Light:
Aktywuje tryb kompresji lekkiej.
Medium:
Aktywuje tryb kompresji sredniej.
Heavy:
Aktywuje tryb silnej kompresji. To ustawienie
ma największy wpływ na poziom głośności.
Wycisza głośne partie, tak jak eksplozje i
podnosi ciche partie tak aby by słyszalne.
Uwaga
• Jeśli chcesz wykorzystać Audyssey Dynamic EQ lub
Dynamic Volume z trybami słuchania THX, ustaw
pozycję „Loudness Plus” na „Off” i „Preserve THX
Settings” na „No” (→strona 57).
• Jeśli chcesz uaktywnić Dynamic Volume, ustaw
„Dynamic EQ” na „On”. Zaświeci się wskaźnik
Dynamic Vol.
• Jeśli „Dynamic EQ” jest ustawione na „Off”
wówczas „Dynamic Volume” jest automatycznie
przełączone na „Off”.
O technice Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ rozwiązuje problem pogorszania
się jakości dźwięku gdy zwiększa się poziom głośności
poprzez uwzględnienie ludzkiej percepcji i akustyki
pomieszczenia. Dynamic EQ wybiera prawidłowy
poziom pasma przenoszenia i dźwięku przestrzennego
chwila po chwili przy ustawieniach każdego
użytkownika. Wynikiem jest basowe pasmo
przenoszenia, zrównoważenie tonalne i wrażenie
przestrzenne, które pozostają stałe pomimo zmian
poziomu głośności. Dynamic EQ łączy informacje od
poziomów źródeł wchodzących z aktualnymi poziomami
dźwięku wyjściowego w pomieszczeniu, zasadniczy
wymóg dla dostarczenia rozwiązania korekcji głośności.
Audyssey Dynamic EQ pracuje dobrze samodzielnie.
Jeśli jednak włączona jest Audyssey 2EQ® to funkcje te
pracuję w parze aby zapewnić dobrze zbalansowany
dźwięk dla każdego słuchacza na każdym poziomie
głośności.
61
O technice Audyssey Dynamic Volume®
Audyssey Dynamic Volume rozwiązuje problem duzych
różnic w poziomie głośności pomiędzy programami
telewizyjnymi, reklamami a pomiedzy łagodnymi i
głośnymi przejściami w filmie. Dynamic Volume patrzy
na preferowane przez użytkownika ustawienia głośności a
następnie monitoruje w czasie rzeczywistym jak głośność
program jest odbierana przez słuchaczy aby zdecydować
czy dokonać regulacji.
Obojętnie kiedy potrzeba, Dynamic Volume dokonuje
potrzebnych regulacji gwałtownie lub stopniowo aby
utrzymać pożądany poziom odtwarzania optymalizując
jednocześnie zakres dynamiczny. Audyssey Dynamic
Volume świetnie pracuje samodzielnie ale może być
używana z Audyssey Dynamic EQ. Gdy obydwie są
włączone to gdy Dynamic Volume dostosowuje poziom
głośności odtwarzania podczas gdy Audyssey Dynamic
EQ dostosowuje basowe pasmo przenoszenia,
zrównoważenie tonalne, wrażenie przestrzeni i jasność
dialogów przy przerzucaniu kanałów telewizyjnych lub
zmienianiu zawartość ze stereo do przestrzennej
surround.
IntelliVolume
IntelliVolume
-12dB, do 0 dB do + 12 dB z krokiem co 1
dB
Za pomocą IntelliVolume można ustawić poziom
wejścia oddzielnie dla każdego selektora
wejściowego. Jest to pomocne gdy jeden z
komponentów źródłowych jest głośniejszy lub
cichszy niż pozostałe.
aby ustawić poziom.
Użyj
Jeśli komponent jest wyraźnie głośniejszy od
pozostałych, użyj
aby zredukować jego poziom
wejściowy. Jeśli wyraźnie cichszy użyj
aby
podnieść poziom wejściowy.
Uwaga
Name Edit (edycja nazwy)
Można wprowadzić swoją nazwę dla każdego
indywidualnego selektora wejściowego i programu
radiowego w celu łatwej identyfikacji.
Wprowadzona nazwa pojawi się na wyświetlaczu.
• Intelli Volume nie działa dla strefy 2/3.
A/V Sync
A/V Sync
- 0msec do 800msec z krokiem co 5 msec
Podczas wykorzystywania progresywnego
skanowania w odtwarzaczu Blu-ray/DVD może się
okazać, że obraz i dźwięk rozsynchronizowały się.
Za pomocą tego ustawienia można poprawić to
przez opóźnienie sygnałów audio.
Aby obejrzeć obraz podczas ustawiania opóźnienia
wciśnij Enter.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu wciśnij
NAME (nazwa)
1
Użyj
aby wybrać znak, a następnie
wciśnij Enter.
Powtórz ten krok aby wprowadzić do 10 znaków.
2
Aby zapamiętać nazwę po wprowadzeniu,
upewnij się że wybrałeś ‘OK” przez użycie
i wciśnij Enter.
Pole edycji nazwy
Return.
Zakres wartości jakie możesz dostosować będzie
zależał od tego czy telewizor lub ekran obsługuje
HDMI Lip Sync i czy ustawienie „Lip Sync” jest
ustawione na „On” czy nie (→strona 70).
Uwaga
• A/V Sync jest niedostępne gdy używany jest tryb
słuchania Direct z analogowym źródłem wejściowym.
• Ustawienie nie może być wykorzystane dla selektora
wejściowym NET.
62
Space:
Wprowadzenie znaku spacji.
Shift*1:
Przełączanie pomiędzy mniejszymi i
większymi znakami.
←(w lewo)/→(w prawo):
Przesuwa kursor lewo lub prawo w polu
edycji nazwy.
Back Space*2:
Przesuwa kursor w tył i kasuje jeden znak.
OK:
Potwierdza nazwę.
Wskazówka
Picture Adjust (dostosowanie obrazu)
Używając Picture Adjust można wyregulować
jakość obrazu i zredukować wszelkie szumy
pojawiające się na ekranie.
Aby oglądać obraz podczas ustawiania, wciśnij
Enter. Aby powrócić do poprzedniego ekranu
wciśnij Return.
Wide Mode*1*6 (tryb szeroki)
Ustawienie to określa współczynnik kształtu (aspect
ratio).
4:3:
*1 Można to również wykonać przez użycie +10
na pilocie zdalnego sterowania.
*2 Wciśnij CLR na pilocie zdalnego sterowania
Full: (pełny)
aby skasować wszystkie znaki, które zostały
wprowadzone.
Wskazówka
• Aby nazwać zaprogramowaną stację radiową, wybierz
AM lub FM a następnie wybierz numer
programowanego kanału (→strona 31).
• Aby przywrócić nazwę domyślną, wykasuj wszystkie
znaki za pomocą CLR, wybierz „OK.”. i wciśnij
Enter.
Uwaga
• Ustawienie to nie może być wykorzystane dla
selektora wejściowego NET i USB.
Zoom:
Wide Zoom: (szerokie powiększenie)
Auto:
Zgodnie z ustawieniami sygnałów
wejściowych i wyjściem monitora, odbiornik
AV automatycznie wybierze tryb „4:3”,
„Full”, „Zoom” lub „Wide Zoom”.
Szczegóły patrz ustawienia wyjścia monitora
„Monitor Out” (→strona 51).
Picture Mode*1*7 (tryb obrazu)
Custom: (własny)
Wszystkie ustawienia można przeprowadzić
ręcznie.
Cinema:
Wybierz to gdy źródłem obrazu jest film lub
podobne.
Game:
Wybierz gdy źródłem video jest konsola gier.
Through:
Gdy nie można wyregulować jakości obrazu
(zmienia rozdzielczość).
Direct:(bezpośredni)
Nie dostosowuje jakości obrazu (nie zmienia
rozdzielczości).
Gdy video wydawane jest z wyjścia b jest
przetwarzane w ten sam sposób jak przy opcji
„Through”.
Za pomocą „Picture Mode” można zmienić
następujące ustawienia tak aby były dostosowane do
filmu lub ekranu gier przez wykonanie jednej
operacji: „Game Mode”(tryb gra), „Film
Mode”(tryb filmowy), „Edge
Enhancement”(polepszenie krawędzi), „Noise
Reduction”(redukcja szumu), „Brightness”
63
(jasność), „Contrast”, „Hue”(odcień),
„Saturation” (nasycenie), „Color Temperature”.
Game Mode*2*3*4
Off
On:
Jeśli podczas odtwarzania na komponencie (np.
konsola gier) zdarzy się opóźnienie sygnału video
wówczas wybierz odpowiednie źródło wejściowe i
ustaw „Game Mode” ustawiając ją na „On”.
Opóźnienie zmniejszy się ale w zamian jakość
obrazu pogorszy się.
Film Mode*2*4
Video:
Wykrycie „Film Mode” nie ma zastosowania
i sygnał wejściowy jest przenoszony jako
źródło video.
Auto:
Wykrywa czy sygnał wejściowy jest video lub
filmem. Jeśli jest to film wówczas
dokonywana jest właściwa konwersja.
Odbiornik AV dostosuje do źródła obrazu,
automatycznie konwertując go do właściwego
sygnału progresywnego i reprodukuje naturalną
jakość oryginalnego obrazu.
Edge Enhacement*2*4*5 (poprawa krawędzi)
Off
Low (niski)
Mid(średni)
High(wysoki)
Za pomocą Edge Enhancement można wyostrzyć
obraz.
Noise Reduction*2*4*5 (redukcja szumu)
Off
Low
Mid
High
Za pomocą tego ustawienia można zredukować
szumu pojawiające się na ekranie. Wybierz
pożądany poziom.
Brightness
*1*2*4
(jasność)
-50 do 0 do +50
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
jasność obrazu. „-50” jest najciemniejszy. „+50” jest
najjaśniejszy.
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
temperaturę kolorów.
Uwaga
• „Picture Adjust” nie może być wykorzystane gdy:
- wybrany jest selektor wejściowy NET lub,
- „Monitor Out” jest ustawione na „Sub”.
*1 Procedura ta może być wykonana także na pilocie
*2
*3
Contrast*1*2*4(kontrast)
-50 do 0 do +50
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
kontrast obrazu. „-50” jest najmniejszy. „+50” jest
największy.
Hue*1*2*4(odcień)
-50 do 0 do +50
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
odcień koloru pomiędzy „-50” a „+50”.
Saturation1*2*4(nasycenie)
-50 do 0 do +50
Za pomocą tego ustawienia można dostosować
nasycenie. Dla „-50” kolor jest najsłabszy. Dla
„+50” kolor jest najmocniejszy.
Color Temperature*3*5 (temperatura
kolorów)
Warm (ciepły)
Normal (normalny)
Cool (chłodny)
*4
*5
*6
*7
zdalnego sterowania przez użycie Quick Setup
(→strona 46).
Gdy pozycja „Picture Mode” jest ustawiona inaczej
niż „Custom” wówczas ustawienie to nie może być
wykorzystane.
Jeśli ustawienie „Resolution” jest ustawione na „4K
Upscaling” (→strona 51) ustawienie to jest na stałe
ustawiane na „Off”.
Wciśnij CLR jeśli chcesz zresetować wartość
domyślną.
Gdy „Game Mode” jest ustawione na „On” wówczas
ustawienie to jest ustawiane na „Off”.
Gdy na wejściu jest źródło video 3D wówczas „Wide
Mode” jest na stałe na „Full”.
Jeśli włączone jest „Metadata Compatible”
wówczas „Picture Mode” jest ustawiany na
„Direct” (→strona 57).
Audio Selector (selektor audio)
Audio Selector
ARC:
Sygnał audio z tunera telewizyjnego może
być przesłany do HDMI OUT MAIN w
odbiorniku AV*1. Przy wyborze powyższej
opcji, audio z telewizora może być
automatycznie wybrane jako priorytet wśród
innych przydziałów.
64
HDMI:
Ta opcja może być wybrana gdy HDMI IN
zostało przypisane jako źródło wejściowe.
Jeśli zarówno wejścia HDMI (HDMI IN) jak
i audio cyfrowe (COAXIAL IN lub
OPTICAL IN) zostały przypisane, wówczas
wejście HDMI będzie automatycznie wybrane
jako pierwszeństwo.
COAXIAL:
Ta opcja może być wybrana gdy COAXIAL
IN zostało przypisane jako źródło wejściowe.
Jeśli zarówno wejścia koaksjalne jak i wejścia
HDMI zostały przypisane, wówczas wejście
koaksjalne będzie automatycznie wybrane
jako pierwszeństwo.
OPTICAL:
Ta opcja może być wybrana gdy OPTICAL
IN zostało przypisane jako źródło wejściowe.
Jeśli zarówno wejścia optyczne jak i wejścia
HDMI zostały przypisane, wówczas wejście
optyczne będzie automatycznie wybrane jako
pierwszeństwo.
Analog:
Odbiornik AV zawsze będzie wydawał
sygnały analogowe.
Można ustawić priorytety wyjść audio gdy są
obydwa wejścia cyfrowe i analogowe.
Uwaga
• Ustawienie to może być dokonane tylko dla źródła
wejściowego, które jest przypisane jako HDMI IN,
COAXIAL IN lub OPTICAL IN.
• Ustawienia „Audio Selector” nie mogą być
wykorzystywane z selektorami wejściowymi NET
i USB.
• Gdy używany jest tryb Cały Dom, „Audio Selector”
jest ustawiany na „Analog”.
*1 Można wybrać „ARC” jeśli wybrany został selektor
wejściowy „TV/CD”. Ale nie można wybrać jeśli w
ustawieniu „Audio Return Channel” zostało
wybrane „Off” (→strona 69).
Ustawienie przychodzącego sygnału
cyfrowego (Fixed Mode)
odtwarzania materiału PCM lub DTS, wówczas
można ręcznie ustawić format sygnału na PCM lub
DTS.
• Jeśli początki ścieżek ze źródła PCM zostały
wycięte, spróbuj ustawienia formatu na PCM.
• Jeśli podczas przewijania do przodu lub do tyłu
DTS CD wytwarzane są szumy spróbuj ustawienia
formatu na DTS.
Uwaga
• Ustawienie zostanie zresetowane na „Off” gdy
zmienisz ustawienia w „Audio Selector”.
Fixed Mode (tryb stały)
Off:
Format jest wykrywany automatycznie. Jeśli
nie ma cyfrowego sygnału wejściowego,
wówczas wykorzystywane jest odpowiadające
wejście analogowe.
PCM:
Będą słyszalne tylko 2-kanałowe sygnały
wejściowe formatu PCM. Jeśli sygnał
wejściowy nie jest PCM, wskaźnik PCM
będzie migotał i mogą być wytwarzane
szumy.
DTS:
Będą słyszalne tylko sygnały wejściowe
formatu DTS (ale nie DTS-HD). Jeśli sygnał
wejściowy nie jest DTS, wskaźnik DTS
będzie migotał i nie będzie dźwięku.
Gdy w „Audio Selector” wybrane jest „HDMI”,
„COAXIAL” lub „OPTICAL” wówczas typ
sygnału można określić w „Fixed Mode”.
Normalnie odbiornik AV wykrywa format sygnału
automatycznie. Jednakże, jeśli doświadczysz
któregoś z poniższych problemów podczas
Programowanie trybu słuchania
(Listening Mode Preset)
Można przypisać domyślny tryb słuchania do
każdego źródła wejściowego, który będzie wybrany
automatycznie gdy wybierzesz każde źródło
wejściowe. Na przykład można ustawić domyślny
tryb słuchania który ma być używany dla sygnałów
wejściowych Dolby Digital. Można wybrać inne
tryby słuchania podczas odtwarzania, ale tryb
określony tutaj będzie przywrócony ponownie gdy
odbiornik ustawi się w tryb czuwania.
1
Użyj
aby wybrać źródło wejściowe dla
którego chcesz ustawić tryb słuchania, a
następnie wciśnij Enter.
Na ekranie pojawi się następujące menu.
65
Za pomocą tego ustawienia można podać tryb
słuchania wykorzystywany gdy odtwarzany jest
cyfrowy sygnał audio (DVD, itd.).
Inne (Miscellaneous)
2 ch Source
Za pomocą tego ustawienia można podać tryb
słuchania wykorzystywany gdy odtwarzane są 2kanałowe (2/0) cyfrowe źródła stereo, takie jak
Dolby Digital lub DTS.
2
Użyj
aby wybrać format sygnału dla
którego chcesz ustawić a następnie użyj
aby wybrać tryb słuchania.
Mogą być wybrane tylko tryby słuchania, które
mogą być wykorzystywane z każdym formatem
sygnału wejściowego (→strony 36 do 42). Opcja
„Last Valid” oznacza, że będzie wykorzystany
tryb słuchania używany ostatnio.
Opcja „Straight Decode” oznacza, że wybrany
jest tryb słuchania prostego dekodowania (Dolby
Digital, DTS, itp.).
Uwaga
• Dla selektora wejściowego „AM” lub „FM” będzie
dostępny tylko „Analog”.
• Dla selektora wejściowego „NET” lub „USB” będzie
dostępny tylko „Digital”.
Analog/PCM/Digital
Za pomocą tego ustawienia można podać tryb
słuchania wykorzystywany gdy odtwarzany jest
analogowy sygnał audio (CD, telewizor, LD,
VHS, MD, gramofon, radio, kaseta, kablówka,
satelita, itd.) lub cyfrowy PCM (CD, DVD, itp.).
Mono/Multiplex Source (źródło
mono/wielokanałowe)
Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
Za pomocą tego ustawienia można podać tryb
słuchania wykorzystywany gdy odtwarzane są
cyfrowe sygnały audio formatu Dolby Digital lub
Dolby Digital Plus (DVD, itd.). Określa
domyślny tryb słuchania dla źródeł Dolby
TrueHD, takich jak Blu-ray lub HD DVD
(podawanych przez HDMI).
DTS/DTS-ES/DTS-HD
Za pomocą tego ustawienia można określić tryb
słuchania wykorzystywany gdy odtwarzane są
cyfrowe sygnały audio formatu DTS lub DTSHD wysokiej rozdzielczości (DVD, LD, CD,
itp.). Określa domyślny tryb słuchania dla źródeł
nadrzędnych DTS-HD takich jak Blu-ray lub HD
DVD (podawanych przez HDMI).
Other Multich Source
Określa domyślny tryb słuchania dla
wielokanałowych źródeł PCM z HDMI IN
takich jak DVD-Audio i wielokanałowych źródeł
DSD takich jak Super Audio CD.
Volume Setup (ustawienia głośnosci)
Volume Display
Absolute: (bezwzględny)
Wyświetlany zakres wynosi Min, 1 do 99,
Max.
Relative (THX): (względny)
Wyświetlany zakres wynosi -∞dB, -81dB do
+18.0dB.
Za pomocą tego ustawienia, można wybrać jak
będzie wyświetlany poziom głośności. Wartość
bezwzględna 82 jest równoważna wartości
względnej 0 dB.
Uwaga
• Jeśli wartość bezwzględna jest ustawiona na 82
wówczas na wyświetlaczu pojawi się „82Ref” a
wskaźnik THX zacznie mrugać.
Muting Level (poziom wyciszenia)
-∞dB (pełne wyciszenie), -50dB do -10dB z
krokiem 10 dB.
Ustawienie to określa jak bardzo wyciszane jest
wyjście gdy włączona jest funkcja wyciszania
(→strona 45).
Maximum Volume (maks. poziom głośności)
Off, 50 do 99 (wyświetlanie bezwzględne)
Off, -32dB do +17dB (wyświetlanie
względne)
66
Za pomocą tego ustawienia można ograniczyć
maksymalny poziom głośności. Aby wyłączyć to
ustawienie wybierz „Off”.
Power On Volume (maks. poziom głośności)
Last, Min, 1 do 99 lub Max(wyświetlanie
bezwzględne)
Last, -∞dB, -81dB do +18dB (wyświetlanie
względne)
Za pomocą tej opcji można określić ustawienie
głośności, które będzie używane za każdym razem
gdy włączany jest odbiornik AV. Aby użyć ten sam
poziom głośności, który był ustawiony przy
wyłączeniu odbiornika AV wybierz „Last”. „Power
on Volume” nie może być ustawione wyżej niż
opcja „Maximum Volume”.
Headphone Level (poziom słuchawek)
-12dB do 0dB do +12dB
Za pomocą tej preferencji można określić ustawienie
głośności słuchawek względem głównego poziomu
głośności. Jest to użyteczne jeśli jest różnica
głośności pomiędzy głośnikami a słuchawkami.
OSD Setup (ustawienia OSD)
On Screen Display (wyświetlanie funkcji
menu monitora na ekranie)
On
Off:
Opcja ta określa czy wyświetlane są szczegóły
operacji na menu ekranowym gdy ustawiane są
funkcje odbiornika AV.
Jeśli nawet wybrane jest „On” szczegóły operacji
mogą nie być wydawane jeśli źródło wejściowe jest
podłączone do HDMI IN.
Language (język)
English, Deutsch, Francais, Espanol,
Italiano. Nederlands, Svenska,
Ustawienie to określa język używany w menu
ekranowym.
Screen Saver (wygaszacz ekranu)
3min, 5min, 10min
Off
Za pomocą tego ustawienia można ustawić czas
włączenia się wygaszacza ekranu. Poaktywowaniu,
wygaszacz ekranu będzie włączał samoczynnie a
ekran powróci do poprzedniego stanu gdy na
odbiorniku zaczną być wykonywane jakieś operacje.
12V Trigger A/B/C Setup (wyzwalanie 12V)
Gdy włączonych jest jednocześnie kilka
komponentów przez użycie wyzwalaczy A, B, i C
zależnie od typu komponentu, chwilowo może
popłynąć duża ilość prądu. Aby temu zapobiec,
można opóźnić sygnały wyzwalające oddzielnie A,
B i C. Innym zastosowaniem opóźnienia
wyzwalaczy jest eliminowanie szumów
„uderzeniowych”, które są czasem słyszalne gdy
włączany jest komponent źródłowy. Można to
osiągnąć przez opóźnienie sygnału wyzwalającego
dla wzmacniacza mocy tak aby był włączany jako
ostatni komponent.
Delay (opóźnienie)
0sec, 1sec, 2sec, 3sec
Gdy wybrane jest “0sec” sygnał wyzwalający jest
wydawany tak szybko jak zmienia się źródło
wejściowe.
Uwaga
• Domyślnie menu „12V Trigger A Setup” jest
ustawione na „0sec”, tamte w menu „12V Trigger B
Setup” są ustawione na „1sec” a tamte w menu „12V
Trigger C Setup” są ustawione na „2sec”.
• Wykorzystaj kabel z mini wtyczką aby podłączyć
gniazdo odbiornika 12V TRIGGER OUT A, B lub C
do wejścia wyzwalania 12V w podłączanym
komponencie.
BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, GAME,
PC, AUX, TUNER, TV/CD, NET, USB,
EXTRA1, EXTRA2
Off:
Nie wydawany jest sygnał wyzwalający.
12V sygnał wyzwalający wydawany jest gdy
podłączony komponent wybrany jest jako źródło
dla:
Main, Zone 2, Main/Zone 2, Zone 3,
Main/Zone 3, All
Wskazówka
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane tylko
gdy są przyporządkowane.
• „EXTRA1” i „EXTRA2” mogą być wybrane jako
źródła wejściowe w „Input” w „Quick Setup”
(→strona 46).
Uwaga
• Z wyjątkiem „EXTRA1” i „EXTRA2”, które są
ustawione na „Off” wszystkie źródła wejściowe menu
„12V Trigger A Setup” są ustawione na „Main”, te
w menu „12V Trigger B Setup” są ustawione na
„All” a te w menu „12V Trigger C Setup” są
ustawione na „Zone 2”.
67
Ustawienia sprzętowe
Multi Zone (wielostrefowość)
Zone 2 Out, Zone 3 Out
Fixed: (stały)
Poziom głośności strefy 2/3 musi być
ustawiony na wzmacniaczu w tej strefie.
Variable: (zmienny)
Poziom głośności strefy 2/3 musi być
ustawiony na odbiorniku AV.
Jeśli głośniki strefy 2/3 zostały podłączone do
wzmacniacza bez pokrętła sterowania głośnością
wówczas ustaw odpowiednio „Zone 2 Out” i
„Zone 3 Out” na „Variable” tak aby można było
ustawić poziom głośności, zrównoważenia i tony
strefy 2 a głośność strefy 3 na odbiorniku AV.
Zone 2 Maximum Volume
Zone 3 Maximum Volume
Off, 50 do 99 (wartość bezwzględna)
Off, -32dB do +17dB (wartość względna)
Za pomocą tego ustawienia można ograniczyć
maksymalny poziom głośności dla strefy 2/3.
Zone 2 Power On Volume
Zone 3 Power On Volume
Last, Min, 1 do 99 lub Max(wartość
bezwzględna)
Last, -∞dB, -81dB do +18dB (wartość
względna)
Ustawienie to określa jaki będzie poziom głośności
dla strefy 2/3 za każdym razem przy włączeniu
odbiornika AV. Aby poziom głośności był taki sam
jak przy wyłączeniu odbiornika AV wówczas ustaw
opcję „Last”.
Opcje „Zone 2 Power On Volume” i „Zone 3
Power On Volume”nie mogą być ustawione wyżej
niż ustawienia „Zone 2 Maximum Volume” i
„Zone 3 Maximum Volume”.
HDMI
HDMI Control(RIHD)
Off
On:
Włącz to ustawienie aby umożliwić żeby
komponenty kompatybilne z RIHD podłączone
przez HDMI były sterowane przez odbiornik AV
(→strona 99).
Uwaga
Tuner
• Jeśli to ustawienie jest ustawione na „On” a menu jest
AM/FM Frequency Step (modele
północnoamerykańskie)
10kHZ/200kHz:
9kHz/50kHz:
Wybierz krok częstotliwości zgodny z Twoim
regionem.
AM/FM Frequency Step (modele
australijskie)
•
10kHZ:
9kHz:
Wybierz krok częstotliwości zgodny z Twoim
regionem.
Aby tuner AM/FM pracował właściwie należy
podać krok częstotliwości wykorzystywany w
regionie.
Uwaga
•
• Po każdej zmianie tego ustawienia, wszystkie
zaprogramowane kanały radiowe zostaną skasowane.
•
•
zamknięte wówczas nazwy podłączonych
komponentów kompatybilnych z RIHD na odbiorniku
wyświetli się „RIHD On”.
„Search…”→”(name)”→:RIHD On”
Gdy odbiornik nie może odebrać nazwy komponentu
wówczas wyświetla się on jako „Player*” lub
„Recorder*”, itp. („*” pokazuje się i wskazuje numer
komponentów, gdy odbieranych jest dwa lub więcej).
Jeśli komponent kompatybilny z RIHD podłączony
jest do odbiornika AV kablem HDMI to nazwa
podłączonego komponentu jest wyświetlana na
wyświetlaczu odbiornika AV. Na przykład jeśli
podczas oglądania programu telewizyjnego sterujesz
za pomocą pilota zdalnego sterowania od odbiornika
AV odtwarzaczem Blu-ray/DVD (który jest
włączony) wówczas nazwa odtwarzacza Blu-ray/DVD
będzie wyświetlona na odbiorniku AV.
Ustaw to na „Off” gdy podłączone urządzenie jest
niekompatybilne lub gdy nie jest jasne czy podłączony
sprzęt jest kompatybilny czy nie.
Jeśli w czasie ustawienia „On” sterowanie nie działa
poprawnie należy zmienić to ustawienie na „Off”.
Po szczegółowe informacje odnieś się do instrukcji
obsługi podłączonego komponentu.
68
• Podczas gdy „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione
na „On” zużycie energii w trybie czuwania
nieznacznie wzrasta. (Zależnie od statusu telewizora
odbiornik AV wejdzie w stan czuwania jak
zazwyczaj.)
• Sterowanie RIHD nie obsługuje HDMI OUT SUB.
Zamiast niego użyj HDMI OUT MAIN.
• Jeśli sprzęt źródłowy jest podłączony za pomocą
połączenia RI, to może on nie działać prawidłowo
jeśli „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na
„On”.
jest ustawione na „On” skutkując automatycznym
wyborem źródła wejściowego.
Uwaga
• Dopuszczone jest tylko źródło wejściowe
•
HDMI Through (przez HDMI)
Off:
•
BD/DVD, CBL/SAT, STB/DVR, ,
GAME, PC, AUX, TV/CD, EXTRA1,
EXTRA2:
•
Wybiera źródło wejściowe dla których
włączona jest funkcja HDMI Through.
•
Last:
Funkcja HDMI Through jest aktywowana na
źródle wejściowym wybranym w czasie
ustawienia odbiornika AV w tryb czuwania.
Jeśli włączona jest funkcja HDMI Through
,niezależnie od tego czy odbiornik AV jest włączony
czy w trybie czuwania, strumienie audio i video z
wejścia HDMI będą wydawane do telewizora lub
innych komponentów przez połączenie HDMI.
Wskaźnik HDMI świeci się przyciemniony w trybie
czuwania. Zauważ, że w niektórych warunkach
wskaźnik może się nie zaświecić (→strona 50)
Ustawienie to jest automatycznie ustawiane na
„Auto” gdy powyższe „HDMI Control(RIHD)”
•
przydzielone do HDMI IN przez „HDMI Input”
(→strona 51).
W czasie funkcji HDMI Through zużycie energii
podczas trybu czuwania wzrośnie; jednakże w
następujących przypadkach można zachować zużycie
energii:
- Telewizor jest w trybie czuwania.
- Oglądasz program telewizyjny.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi
podłączonego komponentu.
Zależnie od podłączonego komponentu, właściwe
źródło wejściowe może nie być wybrane za pomoca
ustawienia „Auto”.
Ustawienie to jest automatycznie ustawione na „Off”
gdy opcja „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na
„Off”.
Audio TV Out
Off
On
Powyższa opcja określa czy przychodzący sygnał
audio jest wydawany przez wyjście HDMI. Można
włączyć tą opcję jeśli telewizor jest podłączony do
wyjścia HDMI a chcesz słuchać dźwięku z
podłączonego komponentu w głośnikach telewizora.
Normalnie pozycja ta powinna być ustawiona na
“Off”.
Uwaga
• Jeśli wybrano „On” a audio może być wydawane z
telewizora wówczas odbiornik AV nie będzie
wydawał dźwięku poprzez swoje głośniki. W takim
•
•
•
przypadku po wciśnięciu przycisku Display na
wyświetlaczu pojawi się „TV Speaker”.
Gdy „HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na
„On” wówczas ustawienie to jest ustawiane na
„Auto”.
Przy niektórych telewizorach i sygnałach
wejściowych, może nie być wydawany żaden dźwięk
nawet gdy to ustawienie jest na “On”.
Gdy “Audio TV out” lub „HDMI Control(RIHD)”
jest ustawiona na „On” a słuchasz przez głośniki
telewizora (→strona 16), pogłośnienie pokrętłem
głośności odbiornika AV spowoduje wydawanie
dźwięku z przedniego lewego i prawego głośnika
odbiornika AV. Aby wstrzymać wydawanie dźwięku
przez głośniki odbiornika zmień ustawienia, zmień
ustawienia w telewizorze lub przycisz głośność
odbiornika AV.
Tryb słuchanie nie może być zmieniony gdy to
ustawienie jest na „On” a źródło wejściowe nie jest
HDMI.
Audio Return Channel (kanał zwrotny audio)
Off
Auto:
Sygnał audio z tunera TV może być przesłany
do HDMI OUT MAIN w odbiorniku AV.
Funkcja kanału zwrotnego audio (ARC) pozwala
telewizorom kompatybilnym z ARC przesyłać
strumień audio do HDMI OUT MAIN w
odbiorniku AV. Aby wykorzystać tę funkcję, należy
wybrać selektor wejściowy TV/CD a telewizor musi
obsługiwać ARC. Wskaźnik ARC zapali się gdy
zostanie wykryty sygnał audio. Ustawienie
domyślne:”-----„.
69
Uwaga
• Opcja ta jest ustawiana na „----” automatycznie gdy
„HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na „Off”.
• Opcja ta jest ustawiana automatycznie na „Auto” gdy
„HDMI Control(RIHD)” jest ustawione na „On” za
pierwszym razem.
• Jeśli „Audio Return Channel” jest ustawione na
„Auto” wówczas ustawienia „Audio Selector”
selektora wejściowego TV/CD będą automatycznie
przełączone na „ARC” (→strona 69).
Lip Sync
Off
On
Funkcja ta pozwala aby odbiornik automatycznie
korygował wszelkie opóźnienia pomiędzy video i
audio na podstawie danych z podłączonego
monitora.
Uwaga
• Funkcja ta pracuje tylko wtedy gdy telewizor
kompatybilny z HDMI obsługuje HDMI Lip Sync.
InstaPrevue
Ustawienia te mają zastosowanie do „InstaPrevue”
w menu głównym (→strona 43) i określają podgląd
obrazu strumieni video HDMI.
Sub Window
Multi
Wyświetla wszystkie miniaturki podglądu na
raz.
Single
Wyświetla miniaturki podglądu jedna po
drugiej.
Za pomocą tego ustawienia można ustawić liczbę
wyświetlanych miniaturek podglądu.
Position (pozycja)
(przy „Sub Window” ustawionym na „Multi”)
Top, Bottom, Left, Right
(przy „Sub Window” ustawionym na „Single”)
Upper Left, Upper Right, Lower Left,
Lower Right
Za pomocą tego ustawienia można ustawić pozycję
miniaturki podglądu na ekranie.
Po zmianie ustawień w „HDMI Control(RIHD)”,
„HDMI Through” lub „Audio Return Channel”
wyłącz zasilanie wszystkich podłączonych części
całego sprzętu a następnie włącz je ponownie.
Sięgnij do instrukcji obsługi wszystkich
podłączonych urządzeń.
Uwaga
• Zaleznie od sygnałów video, obraz na miniaturkach
podglądu InstaPreue może nie być odwzorowany
prawidłowo.
Auto Standby (automatyczne czuwanie)
Auto Standby
Off
On
Jeśli opcja „Auto Standby” ustawiona jest na
„On”, odbiornik AV będzie automatycznie wchodził
w stan czuwania jeśli 30 przez minut nie
wykonywane są żadne operacje i nie ma sygnału
wejściowego audio i video.
30 sekund przed wejściem w tryb czuwania na
wyświetlaczu i OSD pojawi się „Auto Standby”.
Ustawienie domyślne: On (modele australijskie),
Off (modele północnoamerykańskie).
Uwaga
• Ustawiona na „On” funkcja automatycznego
czuwania może aktywować się sama podczas
odtwarzania z niektórych źródłami.
• Funkcja automatycznego czuwania nie działa jeśli jest
włączona jest strefa 2/3.
Network (sieć)
Po modyfikacji ustawień sieciowych należy
potwierdzić zmiany przez wykonanie „Save”
(zapisz).
Poniższa sekcja objaśnia jak ręcznie skonfigurować
ustawienia sieciowe odbiornika AV.
Jeśli serwer DHCP routera jest włączony wówczas
nie potrzeba zmieniać żadnych ustawień sieciowych
gdyż odbiornika AV jest ustawiony domyślnie tak
aby wykorzystać DHCP do automatycznej
konfiguracji (np. DHCP jest ustawione na
„Enable”). Jeśli jednak serwer DHCP routera jest
niedostępny (na przykład gdy używasz stałego
adresu IP) wówczas należy skonfigurować te
ustawienia samodzielnie i wtedy znajomość sieci
Ethernet jest niezbędna.
Co to jest DHCP?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
protokół dynamicznej konfiguracji hosta jest
wykorzystywany przez routery, komputery,
odbiornik AV i inne urządzenia do automatycznej
konfiguracji połączeń sieciowych.
70
Co to jest DNS?
DNS (Domain Name System) system nazw
domenowych tłumaczy nazwy domenowe na adresy
IP. Na przykład gdy wpisujemy w przeglądarce
internetowej nazwę taką jak www.onkyousa.com
przed dostaniem się do strony nasza przeglądarka
używa DNSu do tłumaczenia tej nazwy na adres IP,
w tym przypadku 63.148.251.142.
MAC Address
Jest to adres MAC odbiornika AV. Adres ten
niemoże być zmieniony.
DHCP
Enable (umożliwione)
Disable (zabronione)
Ustawienie to określa czy odbiornik AV używa czy
nie używa DHCP do automatycznej konfiguracji
ustawień swojego adresu IP, maski podsieci, bramy i
serwera DNS.
Uwaga
• Jeśli wybierzesz „Disable” wówczas musisz
samodzielnie skonfigurować ustawienia „IP
Address”, „Subnet mask”, „Gateway” i „DNS
Server”.
IP Address
Class A:
„10.0.0.0” do „10.255.255.255”
Class B:
„172.16.0.0” do „172.31.255.255”
Class C:
„192.168.0.0” do „192.168.255.255”
Wprowadź statyczny adres IP dostarczony przez
dostawcę usług internetowych. Większość routerów
używa adresów IP klasy C.
Subnet Mask (maska podsieci)
Wpisz maskę podsieci dostarczoną przez dostawcę
usług internetowych (zazwyczaj 255.255.255.0)
Gateway (brama)
Wpisz adres bramy dostarczony przez dostawcę
usług internetowych
DNS Server
Wpisz adres serwera DNS dostarczony przez
dostawcę usług internetowych.
Proxy URL
Aby używać serwera proxy wpisz tutaj jego adres
URL.
Proxy Port
Jesli używasz serwera proxy wpisz tutaj numer portu
proxy.
Network Control (sterowanie sieciowe)
Jeśli opcja ta jest włączona zostaniesz
powiadomiony gdy w sieci będzie dostępna nowa
wersja oprogramowania odbiornika.
Uwaga
• Wybranie „Never Remind me” w oknie
powiadomienia przełączy to ustawienie na „Disable”
(→strona 20)
• Szczegóły odnośnie powiadomienia o aktualizacji
zobaczysz gdy pojawi się okno „Dostępna
aktualizacja oprogramowania” (→strona 20).
Initial Setup (ustawienia początkowe)
Jeśli pominiesz kreator ustawień początkowych, np.
przy pierwszym użyciu, możesz uzyskać do niego
ponownie dostęp tutaj Patrz “Initial Setup”
(→strona 21).
On
Off
Ustawienie to umożliwia lub zabrania sterowania
poprzez sieć. Gdyjest włączone wskaźnik NET
będzie świecił przygaszony gdy odbiornik będzie
w trybie czuwania. Zauważ, że w niektórych
warunkach wskaźnik ten może się nie zaświecić
(→strona 50).
Uwaga
• Jeśli ustawione jest na „Enable” wówczas wskaźnik
„NET” świeci się przyciemniony a zużycie energii w
trybie czuwania nieznacznie rośnie.
Update notice(powiadomienie o aktualizacji)
Enable
Disable
71
Ustawienia pilota ( Remote Controller
Setup)
Remote Mode Setup (ustawienia trybu zdalnego)
Patrz “Wyszukiwanie kodu zdalnego sterowania”
(→strona 80).
Ustawienia blokady (Lock Setup)
Remote ID
Remote ID (opóźnienie)
1, 2, lub 3
Gdy w tym samym pomieszczeniu
wykorzystywanych jest kilka komponentów
Integra/Onkyo, wówczas ID kodów zdalnego
sterowania może się nakładać. Aby rozróżnić
odbiornik AV od innych komponentów można
zmienić jego zdalne ID od „1” do „2” lub „3”.
Uwaga
Za pomocą tej opcji można chronić swoje utawienia
przez zablokowanie menu ustawień.
Setup
Locked (zablokowane)
Unlocked (odblokowane)
Gdy wybrane jest “Locked” menu ustawień będzie
zablokowane i nie można dokonywać zmiany
ustawień.
• Jeśli zmienisz zdalne ID odbiornika AV, upewnij się,
że zmieniono również pilota zdalnego sterowania na
to samo ID (patrz poniżej), w przeciwnym razie nie
będzie można sterować nim za pomocą pilota
zdalnego sterowania.
Zmiana ID pilota zdalnego sterowania
1 Trzymając przycisk Receiver, wciśnij i
przytrzymaj Q Setup dopóki nie zapali się
wskaźnik pilota (około 3 sekundy).
2 Użyj przycisków numerycznych aby
wprowadzić ID 1, 2 lub 3.
Wskaźnik pilota mrugnie 2 razy.
72
Wielostrefowość
Oprócz głównego pomieszczenia do słuchania,
można również słuchać odtwarzania w innym
pomieszczeniu, lubjak nazywamy to multistrefą.
Można wybrać inne źródło dla każdego
pomieszczenia.
Podłączenie głośników strefy do
dodatkowego wzmacniacza
Pokój główny
Układ pozwala na odtwarzanie 7.1-kanałowe w
głównym pomieszczeniu słuchania i 2-kanałowe
odtwarzanie stereo w strefie 2/3.
Odbiornik AV
Tworzenie połączeń wielostrefowych
Pokój główny
Istnieją dwa sposoby podłączenia głośników strefy:
1. Podłączenie ich bezpośrednio do odbiornika AV.
2. Podłączenie ich do dodatkowego wzmacniacza.
Odbiornik AV
Podłączenie głośników strefy 2 bezpośrednio
do odbiornika AV
Układ pozwala wybrać różne źródła dla
pomieszczenia głównego i strefy 2. Jest to nazywane
Strefa zasilana (powered Zone), gdyż głośniki strefy
2 są zasilane przez odbiornik AV.
Aby wykorzystać ten układ należy aktywować
ustawienie Powered Zone 2 (→strona 54).
Strefa 2
strefa 2
Uwaga
• Przy takim układzie poziom głośności strefy 2 jest
sterowany przez odbiornik AV.
• Gdy wykorzystywane jest Powered Zone 2,
odtwarzanie w pomieszczeniu głównym jest
ograniczone do 5.1 kanałów.
odbiornik/
wzmacniacz
strefa 3
odbiornik/
wzmacniacz
73
Uwaga
Wskazówka
• Przy ustawieniach domyślnych poziom głośności
• Na odpowiednich wyjściach wyzwalających pojawi
strefy 2/3 musi być ustawiany na wzmacniaczu strefy
2/3. Jeśli wzmacniacz stery 2/3 nie ma sterowania
głośnością, zmień ustawienia tak aby można było
dokonywać regulacji głośności strefy 2/3 na
odbiorniku AV. Patrz „Wielostrefowość” (strona 68)
Ustawienia Zone 2/3 Out
Patrz „Wielostrefowość” (→strona 68).
Sterowanie komponentami w strefach
się napięcie +12V.
Aby wybrać to samo źródło jak w pomieszczeniu
głównym wciśnij dwukrotnie Zone 2 lub Zone 3.
Na wyświetlaczu pojawi się „Z2 Sel: Source” lub
„Z3 Sel:Source”.
2
Aby wyłączyć strefę 2/3 wciśnij Off dla każdej
strefy.
Strefa została wyłączona.
Włączona zostanie strefa 2/3, na wyświetlaczu
zapala się wskaźnik Z2 lub Z3.
Wskazówka
• Na odpowiednich wyjściach wyzwalających pojawi
się napięcie +12V.
2
wciśnij Zone2 lub Zone3 a następnie przycisk
Input Selector.
3
się stan 0V.
Obsługiwanie na odbiorniku AV
Receiver.
Strefa została wyłączona.
Wskazówka
• Na odpowiednich wyjściach wyzwalających pojawi
się stan 0V.
Obsługiwanie na pilocie zdalnego sterowania
Aby sterować strefą 2/3 musisz wcisnąć najpierw
przycisk Zone2 lub Zone3 na pilocie.
Regulacja poziomu głośności dla stref 2/3
Obsługiwanie na pilocie zdalnego sterowania
1
Wciśnij Zone2 lub Zone3.
2
Użyj
aby wyregulować poziom
głośności.
przyciski selektora wejściowego
Obsługiwanie na odbiorniku AV
Wskazówka
• Funckja trybu Cały Dom dzieli źródło wejściowe
głównego pomieszczenie ze strefami (→strona 45).
1
Aby włączyć strefę 2/3 i wybrać źródło
Strefa
2
wejściowe
wciśnij Zone 2 lub Zone 3 a
następnie w ciągu 8 sekund przycisk selektora
wejścia.
Włącza się strefa 2/3, na wyświetlaczu odbiornika
zapala się wskaźnik Z2 lub Z3.
Aby wyłączyć strefę 2/3 wciśnij Zone2 lub
Zone3 a następnie
Wskazówka
• Na odpowiednich wyjściach wyzwalających pojawi
Aby wybrać źródło wejściowe dla strefy 2/3
1
Wciśnij Zone2 lub Zone3, skieruj pilotem w
stronę odbiornika AV a następnie wciśnij
Receiver.
1
Użyj przycisków Zone 2 lub Zone3 na
wyświetlaczu odbiornika zacznie mrugać
wskaźnik Z2 lub Z3).
2
W ciągu 8 sekund użyj pokrętła Master
Volume.
Jeśli głośniki strefy 2/3 podłączone są do odbiornika
lub wzmacniacza w strefie 2/3, użyj ich pokręteł
sterowania głośnością aby dostosować głośność.
74
Wyciszanie strefy 2/3
Obsługiwanie na pilocie zdalnego sterowania
1
Wciśnij Zone2 lub Zone3a następnie wciśnij
Muting.
Wskazówka
• W celu ponownego włączenia dźwięku wciśnij
Zone2 lub Zone3a następnie jeszcze raz Muting.
Ponowne włączenie dźwięku może odbyć się także
przez zmianę głośności pokrętłem głośności.
Regulacja tonów i balansu dla strefy 2
1
Na odbiorniku wciśnij Zone 2.
2
Wciśnij wielokrotnie przycisk odbiornika
Tone aby wybrać „Bass”, „Tony wysokie” lub
„Balans”.
3
Użyj +/- aby wyregulować basy, tony wysokie
lub balans.
• Można podnieść lub przyciąć basy lub tony
wysokie od -10 dB do +10 dB z krokiem 2 dB.
• Można dostosować balans od 0 w centrum do
+10 dB na prawo lub +10 dB na lewo z krokiem
co 2 dB.
Uwaga
• Tylko analogowe źródła wejściowe są wydawane
przez gniazda ZONE 2/ZONE3 PRE/LINE OUT i
terminale ZONE 2 L/R. Cyfrowe źródła wejściowe
nie są wydawane. Jeśli nie ma dźwięku gdy wybrane
jest źródło wejściowe, sprawdź czy źródło jest
podłączone do wejścia analogowego.
• Nie można wybrać różnych stacji radiowych AM lub
FM dla pomieszczenia głównego i strefy 2/3. Te same
stacje radiowe będą słyszalne w każdym pokoju.
Mianowicie, jeśli wybrana została stacja FM dla
pokoju głównego, stacja ta będzie również wydawana
w strefie 2/3.
• Jeśli jako selektor wejściowy zostało wybrane NET
lub USB wówczas ostatni wybrany selektor będzie
ustawiony dla pokoju głównego i strefy 2/3.
• Gdy aktywowana jest strefa 2/3 i wybrano dla niej
selektor wejściowy to zużycie energii w trybie
czuwania nieznacznie wzrasta.
• Gdy włączona jest strefa 2/3 to funkcja RI nie będzie
działała.
• Po przejściu odbiornika AV w tryb czuwania gdy
aktywna jest strefa 2/3 wskaźnik Z2 lub Z3 będzie
przyciemniony.
• Funkcja poziom głośności, tony i balans strefy 2 nie
odniesie efektu na ZONE 2 PRE/LINE OUT gdy
pozycja „Zone2Out” jest ustawiona na „Fixed”
(→strona 68).
• Funkcja głośności strefy 3 nie ma wpływu na ZONE
3 PRE/LINE OUT gdy „Zone 3 Out” jest
ustawione na „Fixed” (→strona 68)
Użycie wyzwalaczy 12V
Wyzwalacze 12V A, B i C mogą być użyte do
automatycznego włączenia komponentów
kompatybilnych z wyzwalaczami 12V gdy zostaną
one wybrane jako źródło wejściowe. Wyzwalacze
mogą być ustawione tak aby aktywowały się gdy
podłączony komponent jest wybrany jako źródło
wejściowe dla pokoju głównego, strefy 2, strefy 3
lub kombinacji tych pomieszczeń. Podczas
wyzwalania wyjście z 12V TRIGGER OUT
wchodzi na napięcie (+12V i 150 miliamper max
przy 12V TRIGGER OUT A; (+12V i 25
miliamper max przy 12V TRIGGER OUT B i C).
Patrz także „Ustawienia wyzwalania 12V
A/B/C” (→strona 67).
Połączenie
• Użyj kabla z miniwtyczką aby podłączyć gniazdo
12V TRIGGER OUT A, B lub C do wejścia
wyzwalającego 12V w podłączanym
komponencie.
75
Użycie pilota zdalnego sterowania w
strefie 2/3 i zestawy sterowania
sterowania do multiroom
Aby sterować odbiornikiem AV za pomocą pilota
zdalnego sterowania gdy przebywamy w strefie 2
będziemy potrzebować komercyjnie dostępnego
zestawu do sterowania multiroom dla każdej strefy.
Zestawy multiroom są produkowane przez Niles i
Xantech.
Zestawy te mogą być także użyte gdy nie ma czystej
linii celowania od pilota do czujnika podczerwieni w
odbiorniku AV, tzn gdy jest on zamontowany
wewnątrz szafki.
Użycie zestawu multiroom ze strefą 2
W takim układzie odbiornik IR w strefie 2/3
wychwytuje sygnały podczerwone z pilota zdalnego
sterowania i doprowadza je do odbiornika AV w
pokoju głównym przez blok połączeniowy.
blok
połączeniowy
Kabel z miniwtyczką od bloku połączeniowego
powinien być podłączony do gniazda IR IN A lub B
jak pokazano poniżej. Gniazda IR IN A i B są
identyczne. Można podłączyć maksymalnie dwa
odbiorniki IR.
od bloku połączeniowego
kabel z miniwtyczką
Użycie zestawu multiroom z innymi
komponentami
W takim układzie emiter IR jest podłączony do
gniazda w odbiorniku IR OUT i umieszczony
przodem do czujnika zdalnego sterowania innych
komponentów. Sygnały podczerwone odebrane
przez gniazda IR IN A lub B w odbiorniku są
doprowadzane do komponentu przez emiter IR.
Sygnały wychwytywane przez czujnik zdalnego
sterowania w odbiorniku AV nie są wydawane.
Blok
połączeniowy
odbiornik AV
Przepływ sygnału
odbiornik IR
odbiornik AV
Użycie zestawu multiroom z szafką
W takim układzie odbiornik IR w strefie
wychwytuje sygnały podczerwone z pilota zdalnego
sterowania i doprowadza je do odbiornika AV
znajdującego się w szafce przez blok połączeniowy.
Odbiornik
IR
Blok
połączeniowy
odbiornik
IR
Pilot zdalnego ster.
Inny komponent
przepływ sygnału
Emiter IR powinien być podłączony do gniazda IR
OUT w odbiorniku AV jak pokazano poniżej.
Pilot zdalnego ster.
pokój główny
Przepływ sygnału
Strefa 2/3
wewnątrz
szafki
Pilot zdalnego ster.
Przepływ sygnału
76
Dok RI
od bloku połączeniowego
kabel z miniwtyczką
czujnik zdalnego sterowania
Inny
komponent
Emiter IR
miniwtyczka
odbiornik AV
Przepływ sygnału
Odtwarzanie z iPod/iPhone przez dok
Onkyo
Użycie doku Onkyo
Dok sprzedawany jest oddzielnie. Sprzedawane
modele różnią się w zależności od regionu.
Najświeższe informacje nt. komponentów doku
Onkyo znajdziesz na stronie Onkyo:
http://www.onkyo.com
Przed użyciem komponentów Onkyo Dok
uaktualnij oprogramowanie iPoda/iPhone’a,
które dostępne jest na stronie internetowej
Apple.
Dla obsługiwanych modeli iPod/iPhone patrz
instrukcja obsługi doku Onkyo.
Za pomocą doku RI można łatwo odtwarzać muzykę
zapisaną iPod/iPhone Apple poprzez odbiornik AV i
korzystać ze wspaniałego dźwięku oraz oglądać
pokazy slajdów iPod/iPhone i video w telewizorze.
Dodatkowo, wyświetlacz ekranowy (OSD) pozwala
przeglądać, nawigować i wybierać zawartość
iPoda/iPhona w telewizorze a za pomocą pilota
można sterować iPodem/iPhonem z wygodnej sofy.
Można nawet wykorzystać pilot odbiornika AV do
operowania swoim iPodem/iPhonem.
Uwaga
• Wprowadź właściwe kody zdalnego sterowania zanim
użyjesz pilota odbiornika AV pierwszy raz (→strona
80).
• Podłącz dok RI do odbiornika AV za pomocą kabla
RI kompatybilnego (→strona 18).
• Ustaw przełącznik MODE RI doku RI na „HDD” lub
„HDD/DOCK”
• Ustaw wyświetlacz wejściowy odbiornika AV na
„DOCK” (→strona 44).
Funkcje systemu
Zależnie od modelu iPoda/iPhona i generacji,
niektóre operacje powiązane mogą być niedostępne.
Włączenie systemu
Po włączeniu odbiornika AV, Dok RI i iPod/iPhone
włączą się automatycznie. Ponadto gdy dok RI i
iPod/iPhone są włączone, odbiornik AV może być
włączony przez naciśnięcie
Automatyczne włączenie
Jeśli na pilocie wciśniesz
(odtwarzanie) w czasie
gdy odbiornik AV jest w trybie czuwania to
odbiornik AV włączy się automatycznie i wybierze
iPoda/iPhone’a jako źródło wejściowe, a
iPod/iPhone rozpocznie odtwarzanie.
Bezpośrednia zmiana
Jeśli zaczynasz odtwarzanie z iPod/iPhone podczas
słuchania innego źródła wejściowego, odbiornik AV
automatycznie przełączy do wejścia do którego
podłączony jest dok RI.
Inne operacje zdalne
Można wykorzystać pilot odbiornika AV do
podstawowego sterowania innymi funkcjami
iPoda/iPhone’a. Dostępna funkcjonalność zależy od
odbiornika AV.
Uwaga
• Jeśli używasz iPoda/iPhona z jakimiś akcesoriami
wówczas wykrycie odtwarzania iPoda/iPhona może
nie działać.
• Funkcja włączenia systemu może nie działać zależnie
od doku RI.
Alarm IPoda
Jeśli używasz funkcji Alarmu w swoim iPod/iPhone
abyrozpocząć odtwarzanie, odbiornik AV włączy się
o określonym czasie i wybierze automatycznie iPoda
jako źródło wejściowe.
Uwaga
• Ta operacja powiązana nie będzie działała gdy
odtwarzane jest video lub dźwięk ustawiony dla
alarmu jest dźwiękiem wbudowanym (Beep).
• Ta operacja powiązana nie będzie działała dla modeli
w których pliki muzyczne nie mogą być ustawione
jako dźwięk alarmu.
77
Uwagi robocze
• .Użyj pokrętła głośności odbiornika do
regulowania głośności odtwarzania
• Jeśli iPod/iPhone jest włożony do doku RI jego
własne sterowanie głośności nie będzie działało.
• Jeśli dokonujesz regulowania głośności w
iPodzie/Iphonie gdy ten znajduje się w doku RI,
należy uważać by nie ustawić jej zbyt głośno
przed ponownym podłączeniem słuchawek.
Sterowanie iPodem/iPhonem
Przez wciskanie Remote Mode, który został
zaprogramowany za pomocą kodu zdalnego
sterowania dla doku, można sterować
iPodem/Iphonem w doku za pomocą przycisków
opisanych powyżej w tej sekcji.
Szczegóły odnośnie wprowadzania kodów zdalnego
sterowania patrz „Wprowadzanie kodów zdalnego
sterowania” (→strona 80).
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi
doku.
Dok RI
• Ustaw przełącznik RI MODE doku RI na „HDD”
lub na „HDD/DOCK”.
•
Source może nie działać z kodem zdalnego
sterowania (bez RI). W takim przypadku,
wykonaj połączenie RI i wprowadź kod zdalnego
sterowania 81993 (z RI).
Ze sterowaniem RI
Wykonaj połączenie RI i wprowadź kod zdalnego
sterowania 81993 (z RI).
• Ustaw wyświetlacz wyjściowy odbiornika na
„DOCK” (→strona 44).
Bez sterowania RI
Należy najpierw wprowadzić kod zdalnego
sterowania 82990 (→strona 80).
78
Wciśnij najpierw odpowiedni Remote Mode
(tryb zdalny).
Obługa doku RI
Dostępne przyciski
*1
1 Top Menu
, Enter
2
Playlist
3
4
Repeat (powtórz)
Random (losowo)
5
6
7
Source*2 (źródło)
Display*3 (wyswietlacz)
Muting (wyciszanie)
8 Album +/9 VOL
10 Menu
*4
11 Mode (tryb)
• Przy niektórych modelach generacjach
iPod/iPhone i doków RI niektóre przyciski mogą
nie działać tak jak się oczekuje.
• Po szczegóły działania iPod/iPhone sięgnij do
instrukcji obsługi doku RI.
*1 Top menu działa jako przycisk Mode gdy
używany jest z dokiem RI DS-A2.
*2 Przycisk ten nie włącza i nie wyłącza doków RI
Onkyo DS.-A2 lub DS.-A2X. Także iPod/iPhone
mogą nie reagować gdy naciśniesz przycisk
pierwszy raz, wówczas naciśnij go raz jeszcze.
Jest tak dlatego, gdyż pilot nadaje na przemian
komendy włączenia i czuwania, więc jeśli
iPod/iPhone jest już włączony, pozostanie
włączony gdy pilot nadaje komendę włączenia.
Podobnie jeśli już iPod/iPhone jest wyłączony,
pozostanie wyłączony, gdy pilot nadaje komendę
wyłączenia.
*3 Display włącza podświetlenie na kilka sekund.
*4 Tryb przywracania (Resume mode)
Za pomocą funkcji Resume można rozpocząć na
nowo odtwarzanie piosenki, która była
odtwarzana gdy usunięto iPoda/iPhona z doku RI
DS-A2 Onkyo.
79
Sterowanie innymi komponentami
1
Wciśnij Receiver a następnie Home.
Można wykorzystać pilot odbiornika AV do
sterowania innymi komponentami AV włącznie z
tymi wyprodukowanymi przez innego producenta.
Poniższa sekcja objaśnia jak wprowadzić kod
zdalnego sterowania dla komponentu, którym chcesz
sterować: DVD, telewizor, CD, itp.
2
Użyj
Zaprogramowane kody zdalnego
sterowania
Następujące przyciski Remote Mode są
zaprogramowane za pomocą kodów zdalnego
sterowania do sterowania wymienionych
komponentów. Nie trzeba wprowadzać kodu
zdalnego sterowania aby sterować tymi
komponentami.
Szczegóły dotyczące sterowania tymi
komponentami patrz na wskazane strony.
BD/DVD Odtwarzacz Blu-ray Integra/Onkyo
(→strona 83)
TV/CD
odtwarzacz CD Integra/Onkyo
(→strona 82)
STB/DVR Apple TV
3
Użyj
aby wybrać „Remote Controller
Setup” i następnie wciśnij Enter.
4
aby wybrać „Remote Mode Setup”
Użyj
i następnie wciśnij Enter.
5
Użyj
aby wybrać tryb zdalny i następnie
wciśnij Enter.
Pojawi się menu z kategorią wyboru.
6
7
Uwaga
• Można to tylko przeprowadzić używając ekranowego
menu ustawień.
8
Użyj
aby wybrać kategorię i następnie
wciśnij Enter.
Pojawi się panel z klawiaturą do wprowadzania
nazwy marki.
Użyj
aby wybrać znak i następnie
wciśnij Enter.
Powtórz ten krok dla pierwszych trzech znaków
nazwy marki.
Po wprowadzeniu trzeciego znaku wybierz
„Search” i wciśnij Enter.
Lista nazw marki jest wyszukana.
Jeśli nie została znaleziona nazwa pożądanej
marki:
Użyj aby wybrać „Not Listed” i wciśnij
Enter.
Pojawi się panel z klawiaturą do wprowadzenia
nazwy marki.
Użyj
aby wybrać markę i następnie
wciśnij Enter.
Wyświetli się kod zdalnego sterowania z
instrukcjami. Postepuj zgodnie z procedurą.
Jeśli możesz sterować komponentem użyj
aby wybrać „OK” i następnie wciśnij Enter.
Menu ekranowe powróci do przedniego ekranu
„Remote Mode Setup”.
aby wybrać „Setup” i następnie
wciśnij Enter.
Wyszukiwanie kodu zdalnego
sterowania
Można wyszukać odpowiedni kod zdalnego
sterowania z menu ekranowego.
8
Jeśli nie możesz sterować komponentem,
aby wybrać „Spróbuj następny
użyj
kod” i następnie wciśnij Enter.
Pojawi się następny kod..
Wprowadzanie kodów zdalnego
sterowania
Należy wprowadzić kod dla każdego komponentu,
którym chcemy sterować.
1
Wyszukaj odpowiedni kod zdalnego
sterowania w oddzielnej liście kodów zdalnego
sterowania.
Kody są pogrupowane według kategorii (np.
odtwarzacze DVD, telewizory, itd.).
2
Trzymając przycisk Remote Mode dla
którego chcesz przydzielić kod, wciśnij i
przytrzymaj Display (około 3 sekundy).
Wskaźnik pilota zaświeca się.
Uwaga
• Kody zdalnego starowania nie mogą być
wprowadzone dla przycisku Receiver i
wielostrefowych.
• Dla telewizora mogą być wprowadzane tylko kody
zdalnego sterowania dla telewizorów.
• Z wyjątkiem przycisków Receiver, TV i
wielostrefowych do Remote Mode mogą być
80
przypisane kody zdalnego sterowania z dowolnej
kategorii.
Jednakże, przyciski te działają także jako przyciski
selektora wejściowego (→strona 23), więc
wybierz te Remote Mode, które odpowiadają
wejściu do którego podłączony został komponent.
Na przykład jeśli do wejścia CD podłączony został
odtwarzacz CD, wprowadzając jego kod zdalnego
sterowania wybierz TV/CD.
3
W ciągu 30 sekund użyj przycisków
numerycznych do wprowadzenia 5 cyfrowego
kodu zdalnego sterowania.
Wskaźnik pilota mrugnie dwa razy.
Jeśli kod zdalnego sterowania nie zostanie
wprowadzony poprawnie, wskaźnik pilota
mrugnie powoli jeden raz.
Uwaga
• Należy pamiętać, że pomimo iż kody zdalnego
sterowania są właściwe podczas opublikowania to są
przedmiotem zmian.
Przeplanowanie przycisków kolorowych
Można zmienić konfigurację kolorowych
przycisków, z którymi zaprogramowane są przyciski
Remote Mode.
1
2
Przytrzymując przycisk Remote Mode który
chcesz zaprogramować, wciśnij i przytrzymaj
A (czerwony) dopóki nie zaświeci się wskaźnik
pilota (około 3 sekundy)..
Można zmienić tylko kolorowe przyciski dla
komponentów, których kody należą do kategorii
na liście kodów zdalnego sterowania (odtwarzacz
BD/DVD, telewizor, dekoder kablówki, itp.).
W ciągu 30 sekund wciśnij kolorowe przyciski
w kolejności, którą chcesz im
przyporządkować.
Naciśnięcia przycisków są przyporządkowane do
każdego przycisku od lewej do prawej. Wskaźnik
pilota mrugnie dwa razy wskazując, że
sekwencja została pomyślnie przypisana. Jeśli
sekwencja nie zostanie przypisana, wskaźnik
pilota mrugnie raz powoli.
Wskazówka
• Aby zresetować przyciski Remote Mode do ich
ustawień domyślnych, patrz „Resetowanie
przycisków trybu zdalnego” (→strona 82).
Uwaga
• Jeśli zostanie naciśnięty jakiś inny przycisk niż
kolorowy, operacja zostanie anulowana.
• Operacji tej nie można przeprowadzić gdy
odbiornik AVjest trybie Receiver lub gdy aktywna
jest strefa 2/3.
Kody zdalnego sterowania dla
komponentów Integra/Onkyo
podłączonych przez RI
Komponenty Integra/Onkyo, które są podłączone
przez RI są sterowane przez celowanie pilotem w
kierunku odbiornika, nie zaś komponentu. Pozwala
to na sterowanie komponentem, który jest poza
naszym wzrokiem, na przykład na stojaku, półce itp.
1
Upewnij się, że komponent Integra/Onkyo jest
podłączony za pomocą kabla RI i analogowego
kabla (RCA).
Szczegóły patrz „Podłączenie komponentów
Integra/Onkyo RI” (→strona 18)
2
Wprowadź odpowiedni kod zdalnego
sterowania dla przycisku Remote Mode,
korzystając z poprzedniej sekcji.
42157:
Magnetofon kasetowy Onkyo z RI
81993:
Dok Onkyo z RI.
3
Wciśnij przycisk Remote Mode celując
pilotem w stronę odbiornika AV i obsługuj
komponent.
Sterowanie komponentami Integra/Onkyo bez RI
Jeśli chcesz sterować komponentem Integra/Onkyo
przez celowanie pilotem bezpośrednio w komponent
lub gdy chcesz obsługiwać komponent
Integra/Onkyo który nie jest podłączony przez RI
użyj następujących kodów zdalnego sterowania:
30627:
Odtwarzacz DVD Integra/Onkyo bez RI
81
71817:
Odtwarzacz CD Integra/Onkyo bez RI
32900/33100/33500:
Odtwarzacz Blu-ray Integra/Onkyo
• 32901/33104/33504:
Odtwarzacz DVD HD Integra/Onkyo
70868:
Nagrywarka MD Onkyo bez RI
71323:
Nagrywarka CD Onkyo bez RI
82990:
Dok Onkyo bez RI
Resetowanie pilota zdalnego sterowania
Można zresetować pilota do jego ustawień
domyślnych.
1
Trzymając przycisk Receiver wciśnij i
przytrzymaj Home dopóki nie zaświeci się
wskaźnik pilota (około 3 sekundy).
2
W ciągu 30 sekund wciśnij ponownie
Receiver.
Wskaźnik pilota mrugnie dwa razy wskazując, że
przycisk został zresetowany.
Resetowanie przycisków trybu zdalnego
Sterowanie innymi komponentami
Można zresetować Remote Mode do jego
domyślnego kodu sterowania.
Przez naciśnięcie przycisku Remote Mode, który
został zaprogramowany wcześniej kodem zdalnego
sterowania dla komponentu, można sterować tym
komponentem jak opisano poniżej.
Szczegóły dotyczące wprowadzania kodów
zdalnego sterowania dla innych komponentów
znajdziesz w „Wprowadzania kodów zdalnego
sterowania” (→strona 80).
1
Trzymając przycisk Remote Mode dla który
chcesz zresetować wciśnij i przytrzymaj
Home dopóki nie zaświeci się wskaźnik
pilota (około 3 sekundy).
2
W ciągu 30 sekund wciśnij ponownie Remote
Mode.
Sterowanie telewizorem
Wskaźnik pilota mrugnie dwa razy wskazując, że
przycisk został zresetowany.
Każdy z przycisków Remote Mode jest
zaprogramowany wcześniej kodem zdalnego
sterowania. Gdy przycisk jest zresetowany
wówczas przywracany jest ten kod
zaprogramowany wcześniej.
TV jest zaprogramowany kodem zdalnego
sterowania do sterowania telewizorem, który
obsługuje RIHD*1 (ograniczone do niektórych
modeli). Telewizor musi być w stanie odebrać
komendy zdalnego sterowania przez RIHD i musi
być podłączony do odbiornika AV przez HDMI.
Jeśli sterowanie telewizorem przez RIHD nie działa
dobrze, zaprogramuj kod zdalnego sterowania
swojego telewizora do TV i użyj przycisku remote
mode TV aby sterować telewizorem.
Użyj następujących kodów zdalnego sterowania:
11807/13100/13500:
Telewizor z RIHD.
Sterowanie Apple TV
Programując dostarczony pilot zdalnego sterowania
za pomocą odpowiedniego kodu zdalnego
sterowania, możesz użyć go do obsługiwania swoim
Apple TV.
Użyj następujących kodów zdalnego sterowania:
02615
Apple TV
Sterowanie urządzeniem przenośnym z MHL
Programując dostarczony pilot zdalnego sterowania
za pomocą odpowiedniego kodu zdalnego
sterowania, możesz użyć go do obsługiwania swoim
urządzenia przenośnego z MHL.
Podłącz przenośne urządzenie z MHL do gniazda
AUX Input MHL. Zaleca się zaprogramować kod
zdalnego sterowania na przycisku AUX.
Użyj następujących kodów zdalnego sterowania:
(modele Ameryki Północnej)
33101:
przenośne urządzenie z MHL
(modele australijskie)
32910:
przenośne urządzenie z MHL
82
Sterowanie odtwarzaczem Blu-ray/DVD,
odtwarzaczem DVD HD lub nagrywarką
DVD
BD/DVD jest zaprogramowany kodem zdalnego
sterowania do sterowania komponentem, który
obsługuje RIHD*1 (ograniczone do niektórych
modeli). Komponent musi być w stanie odebrać
komendy zdalnego sterowania przez RIHD i musi
być podłączony do odbiornika AV przez HDMI.
Użyj następujących kodów zdalnego sterowania:
32910/33101/33501/31612:
Odtwarzacz Blu-ray/DVD z RIHD.
*1 RIHD obsługiwane przez odbiornik AV jest
funkcją sterowania systemem CEC standardu
HDMI.
Najpierw wciśnij właściwy
przycisk Remote Mode
Obsługa telewizora
Dostępne przyciski
1
Input, TV
7
VOL
2 Guide
Cyfry: 1 do 9, 0
Cyfry: +10*1
Display
Muting
11 CH+/-
3
9
Enter
4 Setup
10
5
12
PREV CH
Return
14 Audio*1
15 CLR
13
6
A (czerwony)*1
B (zielony)*1
C (żółty)*1
D (niebieski)*1
Obsługa odtwarzacza Blu-ray/HD DVD
Dostępne przyciski
2 Top menu
3
Enter
4 Setup
5
6 A (czerwony)
B (zielony)
C (żółty)
D (niebieski)
7 Cyfry: 1 do 9, 0
Cyfry: +10*1
8
Source
9 Display
10 Muting
11 CH+/Disc +/12 Menu
13 Return
14 Audio*1
15 CLR
83
Najpierw wciśnij odpowiedni
przycisk Remote Mode
Obsługa odtwarzacza DVD/nagrywarki DVD
Dostępne przyciski
2 Top menu
8
Source
Obsługa dekodera satelitarnego/kablówki
Dostępne przyciski
2 Guide
7 Cyfry: 1 do 9, 0
3
3
4
5
6
7
Enter
Setup
A (czerwony)*1
B (zielony) *1
C (żółty) *1
D (niebieski) *1
Cyfry: 1 do 9, 0
Cyfry: +10*1
Obsługa VCR/PVR
Dostępne przyciski
2 Guide
3
4
5
7
Enter
Setup
Cyfry: 1 do 9, 0
Cyfry: +10
9
10
11
12
13
14
15
Display
Muting
CH+/Disc +/Menu
Return
Audio*1
CLR
8
Source
9
10
11
12
13
15
Display
Muting
CH+/PREV CH
Return
CLR
Obsługa magnetofonu kasetowego
Dostępne przyciski
(odtwarzanie
5
wstecz),
8
Source
,
10 Muting
Enter
4 Setup
5
6 A (czerwony)
B (zielony)
C (żółty)
D (niebieski)
8
9
10
11
12
13
14
15
Cyfry: +10
Source
Display
Muting
CH+/PREV CH
Return
Audio
CLR
Obsługa odtwarzacza CD/nagrywarki
CD/nagrywarki MD
Dostępne przyciski
3
7 Cyfry: 1 do 9, 0
Cyfry: +10
Enter
4 Setup
8
Source
5
9 Display
10 Muting
6 Search
11 Disc+/Repeat
15 CLR
Random
Mode
Uwaga
• Dla niektórych komponentów, pewne przyciski mogą
nie pracować zgodnie z oczekiwaniem a niektóre
mogą nie pracować w ogóle.
• Patrz „Sterowanie iPodem/Iphonem” na temat obsługi
iPoda/iPhona (→strona 78).
*1 Funkcja RIHD nie jest obsługiwana. RIHD
obsługiwane przez odbiornik AV jest funkcją
sterowania systemem CEC standardu HDMI.
84
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania odbiornika AV są jakieś
problemy, poszukaj rozwiązania w tej sekcji. Jeśli
nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie
skontaktuj się ze sprzedawcą od którego nabyłeś ten
egzemplarz.
Jeśli nie możesz samodzielnie rozwiązać problemu,
spróbuj zresetować odbiornik AV zanim
skontaktujesz się ze sprzedawcą.
Aby zresetować odbiornik do ustawień
fabrycznych, włącz go i przytrzymując
CBL/SAT, wciśnij On/Standby. Na
wyświetlaczu pojawi się „Clear” a odbiornik
przejdzie w tryb czuwania.
Aby zresetować pilot zdalnego sterowania do jego
ustawień fabrycznych, trzymając Receiver wciśnij i
przytrzymaj Home dopóki wskaźnik pilota nie
zaświeci się (około 3 sekundy). W ciągu 30 sekund
wciśnij ponownie Receiver.
Menu ekranowe pojawi się tylko na ekranie
telewizora podłączonego do HDMI OUT MAIN.
Jeśli telewizor jest podłączony do innych wyjść,
do zmiany ustawień użyj wyświetlacza
odbiornika AV
Zasilanie
odłączonym przewodem zasilającym na 1
godzinę. Potem podłącz ponownie przewód
zasilający i włącz zasilanie. Jeśli odbiornik
AV wyłączy się odłącz przewód zasilający i
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu odbiornika
pojawi się „CHECK SP WIRE”, może być
zwarcie w kablach głośnikowych.
OSTRZEŻENIE
Jeśli odbiornik wytwarza dym, zapach lub
nienaturalny szum, natychmiast odłącz
przewód zasilający z gniazdka i
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie można włączyć odbiornika
Zauważ, że zresetowanie odbiornika AV usunie
zaprogramowane stacje radiowe i ustawienia
osobiste.
wskaźnik pilota
Upewnij się, że przewód zasilający jest
dobrze włożony do gniazdka.
Wyciągnij przewód z gniazdka, poczekaj pięć
sekund lub więcej i podłącz go ponownie.
—
Audio
—
Odbiornik AV wyłącza się
niespodziewanie
Odbiornik AV przejdzie automatycznie w
tryb czuwania gdy została ustawiona
i uruchomiona funkcja Auto Standby.
70
Po przywróceniu zasilania odbiornika
wyłącza sie, odbiornik wyłącza się znów.
Został uruchomiony obwód zabezpieczający.
Natychmiast wyjmij przewód z gniazdka.
Upewnij się, że wszystkie kable głośnikowe i
wszystkie źródła wejściowe są podłączone
prawidłowo, i pozostaw odbiornik AV z
12
Nie ma dźwięku lub jest bardzo cichy
Upewnij się, że cyfrowe źródło wejściowe
53
jest wybrane prawidłowo.
Upewnij się, że wszystkie wtyczki
15
połączeniowe audio są włożone do końca.
Upewnij się, że wejścia i wyjścia wszystkich 16-18
komponentów są prawidłowo podłączone.
Upewnij się, że polaryzacja kabli
12
głośnikowych jest poprawna i że gołe druty
mają kontakt z metalowymi częściami
terminala głośnika
Upewnij się, źródło wejściowe jest wybrane
23
prawidłowo
Upewnij się, że kable głośnikowe nie mają
12
zwarcia.
85
Sprawdź poziom głośności. Odbiornik AV
zaprojektowano dla przyjemności posiadania
kina domowego. Posiada on duży zakres
głośności umożliwiający precyzyjną
regulację.
Jeśli wskaźnik MUTING błyska na
wyświetlaczu, wciśnij na pilocie Muting aby
przywrócić głośność.
Gdy podłączone są słuchawki do gniazda
Phones wówczas z głośników nie jest
wydawany dźwięk
Jeśli nie ma dźwięku z odtwarzacza DVD
podłączonego do HDMI IN, sprawdź
ustawienia wyjścia odtwarzacza i upewnij się,
że wybrany format audio jest obsługiwany.
Sprawdź w podłączonym urzadzeniu
ustawienia cyfrowego wyjścia audio. W
niektórych konsolach gier, takich jak te które
obsługują DVD, ustawienie domyślne jest
wyłączone.
Przy niektórych dyskach DVD-Video, należy
wybrać z menu format wyjściowy audio.
Jeśli gramofon wykorzystuje kasetki MC to
należy podłączyć wzmacniacz głowicowy
MC lub transformator MC
Upewnij się, że żaden z podłączonych kabli
nie jest skręcony, zwinięty lub uszkodzony..
Nie wszystkie tryby słuchania wykorzystują
wszystkie głośniki.
Podaj odległości między głośnikami i
dostosuj poziomy indywidualne głośników.
Upewnij się, że mikrofon do ustawienia
głośników nie jest wciąż podłączony
—
Format sygnału wejściowego jest ustawiony
na „PCM” lub „DTS”. Ustaw go na „Off”.
654
45
—
Gdy wybrany jest tryb słuchania Stereo lub
Mono wówczas dźwięk wytwarzają tylko
głośniki przednie i subwoofer.
W trybie słuchanie Mono tylko głośniki
przednie wydają dźwięk jeśli opcja „Output
Speaker” jest ustawiona na „Left/Right”.
Sprawdź konfigurację głośników
39
58
54
Dźwięk wytwarza tylko głośnik centralny
—
—
—
—
36
54
—
Jeśli wykorzystujesz tryb słuchania Dolby
Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx
Music lub Dolby Pro Logic IIx Game ze
źródłem mono takim jak stacja radiowa AM
lub program Mono TV, dźwięk jest
skoncentrowany w głośniku centralnym.
W trybie słuchanie Mono tylko głośnik
centralny wydaje dźwięk jeśli opcja „Output
Speaker” jest ustawiona na „Center”.
Upewnij się że głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
—
58
54
Głośniki surround nie wytwarzają
dźwięku
Gdy wybrany jest tryb słuchania T-D (kino
przestrzenne), stereo lub mono to głośniki
surround nie wytwarzają dźwięku.
Zależnie od źródła i bieżącego trybu
słuchania nie wiele dźwięku może być
wydawane z głośników surround. Spróbuj
wybrać inny tryb słuchania.
54
Głośnik centralny nie wytwarza dźwięku
Dźwięk wytwarzają tylko głośniki
przednie
45
Upewnij się że głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
—
36
Gdy wybrany jest tryb słuchania stereo lub
mono to głośnik centralny nie wytwarza
dźwięku.
W trybie słuchanie Mono tylko głośniki
przednie wydają dźwięk jeśli opcja „Output
Speaker” jest ustawiona na „Left/Right”.
Upewnij się że głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
—
58
54
Głośniki przedni wysoki i tylny surround
nie wytwarzają dźwięku
Zależnie od bieżącego trybu słuchania
37
głośniki przedni wysoki i tylny surround
mogą nie wytwarzać dźwięku. Wybierz inny
tryb słuchania
Zależnie od źródła dźwięku, dźwięk
wydawany przez głośnik przedni wysoki,
przedni szeroki i tylny surround może być
słaby.
Upewnij się że głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
Gdy ustawienie Powered Zone 2 jest
wykorzystana odtwarzanie w głównym
pomieszczeniu jest ograniczone do kanału 5.1
i głośniki przedni wysoki i tylny surround
mogą nie wytwarzać dźwięku.
—
54
-
Subwoofer nie wydaje dźwięku
Gdy odtwarzany jest materiał, który nie
zawiera informacji w kanale LFE wówczas
subwoofer nie wydaje dźwięku..
—
86
54
Upewnij się że głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
Nie ma dźwięku dla pewnego formatu
sygnału
Sprawdź ustawienia cyfrowego wyjścia audio —
w podłączonym urządzeniu. W niektórych
konsolach gier, takich jak te które obsługują
DVD, ustawienie domyślne jest wyłączone.
Przy niektórych dyskach DVD-Video, należy —
wybrać z menu format wyjściowy audio .
Zależnie od sygnału wejściowego, niektóre
37-42
mody słuchanie nie mogą być wybrane..
Nie można uzyskać odtwarzania 6.1/7.1
Jeśli nie są podłączone głośniki tylne
surround i przednie wysokie lub używane są
głośniki strefy 2 wówczas odtwarzanie
6.1/7/1 nie jest możliwe.
Zależnie od liczby podłączonych głośników
nie zawsze jest możliwe wybrać wszystkie
tryby słuchania.
—
Słychać szumy
Użycie wiązadeł kabli aby związać kable
audio z przewodami zasilającymi, kablami
głośników itp. może obniżyć jakość audio
więc nie należy robić w ten sposób.
Kabel audio może łapać zakłócenia. Spróbuj
umieścić kabel w innym miejscu, inaczej.
—
—
Nie działa funkcja Late Night
Upewnij się, że materiał źródłowy jest Dolby
Digital, Dolby Digital Plus lub Dolby
TrueHD.
Upewnij się, że ustawienie „TrueHD
Loudness Management” nie jest ustawione na
„Off”. Funkcja Late Night nie działa gdy
ustawienie to jest wyłączone.
48
59
Nie słychać początku audio odbieranego
przez HDMI IN
O sygnałach DTS
37-42
Nie można ustawić głośności głośnika
Sprawdź czy nie został ustawiony
66
maksymalny poziom głośności.
Jeśli poziom głośności każdego głośnika
33, 56
został ustawiony na wysoką wartość
dodatnią wówczas maksimum regulatora
master volume może zostać zredukowane.
Zauważ, że indywidualne poziomy głośności
każdego głośnika są ustawiane
automatycznie po wykonaniu funkcji
ustawienia głośników i korekcji
pomieszczenia Audyssey 2Q®.
Gdy materiał programowy DTS kończy się i
zatrzymuje się strumień bitów DTS wówczas
odbiornik AV pozostaje w trybie słuchania
DTS i wskaźnik DTS pozostaje włączony.
Jest to po to aby zapobiec szumom gdy
używasz pauzy, przewijania do przodu lub do
tyłu w swoim odtwarzaczu. Jeśli przełączysz
odtwarzacz z DTS na PCM, ponieważ
odbiornik AV nie przełącza formatów
natychmiastowo, możesz nie słyszeć żadnego
dźwięku i w takim przypadku powinno się
zatrzymać odtwarzacz na około 3 sekundy a
następnie przywrócić odtwarzanie.
W przypadku niektórych odtwarzaczy CD i
LD nie będziesz w stanie odtworzyć
właściwie materiału DTS nawet gdy
odtwarzacz jest podłączony do wejścia
cyfrowego w odbiorniku AV. Dzieje się tak
zwykle ponieważ strumień bitów DTS został
przetworzony (np. zmieniony poziom wyjścia,
szybkość próbkowania lub pasmo
przenoszenia) i odbiornika nie rozpoznaje go
jako prawdziwego sygnału DTS. W takim
przypadku może być słychać szum.
Odtwarzanie materiału DTS, używanie
—
funkcji pauzy, przewijania do przodu lub
przewijania do tyłu w twoim odtwarzaczu
może powodować słyszalne szumy. Nie jest
to usterka.
—
Ponieważ identyfikacja formatu sygnału
HMDI zajmuje nieco dłużej niż jest to dla
innych sygnałów cyfrowych audio to wyjście
audio może nie startować natychmiast.
—
Nie słychać dźwięku podczas trybu
Cały Dom (Whole House)
Upewnij się, że wybrane zostało analogowe
wejście audio.
53
Video
Nie ma obrazu
—
Upewnij się, że wszystkie wtyczki
15
połączeniowe video są włożone do końca.
Upewnij się, że każdy komponent video jest 16, 17
właściwie podłączony.
51
Jeśli telewizor jest podłączony do wyjśc/a
HDMI , wybierz „----„ w „HDMI Input” aby
oglądać źródła kompozytowe video i
komponentowe video.
87
17, 52
Jeśli źródło video podłączone jest do
komponentowego wejścia video to należy
przydzielić to wejście do selektora wejścia a
telewizora musi być podłączony do wyjść/ia
HDMI lub COMPONENT VIDEO OUT.
17
Jeśli źródło video jest podłączone do
kompozytowego wejścia video wówczas
telewizora musi być podłączony do wyjść/ia
HDMI lub do odpowiadającego
kompozytowego wyjścia video.
Jeśli źródło video jest podłączone do wejścia 16, 51
HDMI wówczas musisz przydzielić to wejście
do selektora wejściowego a telewizor musi
być podłączony do wyjścia HDMI.
Upewnij się, że w telewizorze zostało
—
wybrane wejście video do którego podłączony
jest odbiornik AV.
Nie ma obrazu ze źródła podłączonego do
HDMI IN
Nie gwarantuje się niezawodnych operacji z
101
adapterem HDMI - DVI. Oprócz tego sygnały
video z komputera nie są gwarantowane.
Gdy rozdzielczość ustawiona jest na
rozdzielczość nie obsługiwaną przez
telewizor wówczas na wyjściach HDMI nie
ma sygnału video.
Jeśli na wyświetlaczu odbiornika pojawi się
komunikat „Resolution Error” oznacza to,
że telewizor nie obsługuje bieżącej
rozdzielczości video i należy wybrać inną
rozdzielczość w swoim odtwarzaczu DVD.
51
—
Nie pojawia się menu ekranowe
Upewnij się, że w telewizorze wybrane jest
wejście video do którego podłączony jest
odbiornik AV.
Gdy odbiornik AV nie jest podłączony przez
HDMI OUT MAIN wówczas menu
ekranowe nie wyświetli się.
Pilot zdalnego sterowania
—
—
Nie pojawia się wyświetlanie funkcji menu
na ekranie
Zależnie od sygnału wejściowego,
zobrazowanie ekranowe może nie pojawić się
gdy sygnał wejściowy z HDMI IN jest
wydawany do urządzenia podłączonego do
HDMI OUT MAIN.
46
Tuner
Odbiór jest zaszumiony, odbiór stereo FM
jest zaszumiony lub nie świeci się
wskaźnik FM STEREO
Przenieś antenę w inne miejsce.
Przesuń odbiornik dalej od telewizora lub
komputera.
Słuchaj stacji w mono.
Jeśli słuchasz stacji AM to operowanie
pilotem może powodować szumy.
Przejeżdżające auta lub samoloty mogą
powodować zakłócenia.
Betonowe ściany osłabiają sygnały radiowe.
Jeśli nic nie poprawia odbioru, zainstaluj
antenę zewnętrzną.
—
—
30
—
—
—
—
Nie działa pilot zdalnego sterowania
Przed operowaniem tą jednostką upewnij się, —
że wcisnąłeś Receiver.
Upewnij się, że baterie zostały włożone z
4
właściwą polaryzacją.
Zainstaluj nowe baterie. Nie mieszaj baterii
4
różnych typów lub starych z nowymi.
Upewnij się, że pilot nie jest za daleko od
4
odbiornika AV i nie ma żadnych przeszkód
pomiędzy pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania w odbiorniku.
—
Upewnij się, że odbiornik AV nie jest
poddany bezpośredniemu działaniu promieni
słonecznych lub światłu fluorescencyjnemu .
Jeśli potrzeba przenieś odbiornik.
—
Jeśli odbiornik jest zainstalowany na stelażu
lub w szafce drzwiami z kolorowym szkłem
wówczas pilot może nie działać niezawodnie
gdy drzwiczki są zamknięte.
Upewnij się, że został wybrany odpowiedni 10, 80
tryb zdalnego sterowania.
—
Gdy pilot odbiornika używany jest do
sterowania komponentami AV innych
producentów, niektóre przyciski mogą działać
niezgodnie z oczekiwaniem.
Upewnij się, że został wprowadzony
80
właściwy kod zdalnego sterowania.
Upewnij się, żeby ustawić to samo ID
72
zarówno na odbiorniku jak i na pilocie.
88
Nie można sterować innymi
komponentami
Jeśli jest to komponent Integra/Onkyo
upewnij się, że kabel RI i kabel
analogowy audio są podłączone
prawidłowo. Podłączenie tylko kabla RI
nie będzie wystarczające.
Upewnij się, że został wybrany odpowiedni
tryb zdalnego sterowania.
Gdy do gniazda TV/CD IN podłączony jest
magnetofon kasetowy lub gdy dok RI jest
podłączony do gniazd TV/CD IN, lub
GAME IN wówczas trzeba ustawić
odpowiednio wyświetlacz wejściowy.
Jeśli nie możesz nim operować, należy
wprowadzić odpowiedni kod zdalnego
sterowania.
Aby sterować komponentem innego
producenta, wyceluj pilotem w ten
komponent.
Aby sterować komponentem Integra/Onkyo
podłączonym przez RI, wyceluj pilotem w ten
komponent. Upewnij się najpierw, że
wprowadzony został właściwy kod zdalnego
sterowania.
Wprowadzony kod zdalnego sterowania może
być niepoprawny. Jeśli wymieniony jest
więcej niż jeden kod, spróbuj innego.
18
10, 82
44
80
82
81
—
Dok RI dla iPoda/iPhona
Nie ma dźwięku
Upewnij się, że iPod/iPhone aktualnie jest w
trakcie odtwarzania.
—
Upewnij się, że iPod/iPhone jest właściwie
włożony do doku.
Upewnij się, że odbiornik AV jest włączony,
wybrane jest prawidłowe źródło wejściowe i
głośność jest ustawiona.
Upewnij się, że wtyczki są włożone do końca.
—
Spróbuj zresetować iPoda/iPhona.
—
—
—
Zależnie od modelu iPoda/iPhona niektóre
przyciski mogą nie działać w sposób
oczekiwany.
—
—
Odbiornik AV nieoczekiwanie wybiera
iPoda/iPhona jako źródło wejściwe
Nie ma video
Upewnij się, że ustawienie TV OUT
iPod/iPhona jest ustawione na On..
Upewnij się, że w telewizorze lub w
odbiorniku wybrane jest właściwe wejście.
Niektóre wersje iPoda/iPhona nie wydają
video.
Po tym powinny być możliwe operacje
zdalne.
Spróbuj zresetować iPoda/iPhona.
—
—
—
Pilot odbiornika nie steruje
iPodem/iPhonem
Upewnij się, że iPod/iPhone jest właściwie
—
włożony do doku. Jeśli iPod/iPhone znajduje
się w pokrowcu może nie być dobrze
podłączony do doku. Zawsze przed
włożeniem iPoda/iPhona do doku wyjmij go z
pokrowca (etui).
iPod/iPhone nie może być obsługiwany gdy
—
wyświetla logo Apple.
Upewnij się, że wybrany został właściwy tryb 78
zdalny.
Gdy używasz pilota od odbiornika AV to
—
wyceluj nim w kierunku odbiornika AV.
—
Jeśli nadal nie można sterować
iPodem/iPhonem, zacznij odtwarzanie przez
wciśnięcie przycisku Play na iPodzie/iPhonie.
Zawsze przed wybraniem innego źródła
wejściowego należy wcisnąć pauzę w
odtwarzaniu z iPod/iPhone Jeśli odtwarzanie
nie będzie zpazuowane funkcja zmiany
bezpośredniej może omyłkowo wybrać
iPod/iPhone jako źródło wejściowe podczas
przejścia pomiędzy ścieżkami.
—
IPod/Iphone nie pracuje poprawnie
Spróbuj jeszcze raz podłączyć iPoda/iPhona.
—
Strefa 2/3
Nie ma dźwięku
W strefie 2/3 mogą być odtwarzane tylko
komponenty podłączone do wejść
analogowych
—
Głośniki strefy 2 nie wytwarzają dźwięku
Zasilanej strefy 2 można używać jeśli opcja
„Speakers Type(Front)” jest ustawiona na
„Bi-Amp”.
54
89
Serwer muzyczny i radio internetowe
Nie ma dostępu do serwera i radia
internetowego
Sprawdź połączenie sieciowe pomiędzy
102
odbiornikiem AV a routerem lub switchem.
Upewnij się, że modem i router są podłączone —
właściwie i że są obydwa włączone.
Upewnij się, że serwer nie jest zawieszony, że 103
jest uruchomiony i kompatybilny z
odbiornikiem AV
Sprawdź ustawienia sieciowe „Network”.
70
Podczas słuchania plików muzycznych z
serwera zatrzymuje się odtwarzanie
103
Upewnij się, że serwer jest kompatybilny z
odbiornikiem AV.
Jeśli ściągasz lub kopiujesz duże pliki na swój —
komputer wówczas odtwarzanie może być
przerywane. Spróbuj zamknąć nieużywane
programy, użyj bardziej wydajnego
komputera lub serwera dedykowanego.
Jeśli serwer udostępnia duże pliki muzyczne —
dla kilku urządzeń sieciowych jednocześnie to
sieć może być przeciążona i odtwarzanie
może być przerywane. Ogranicz liczbę
urządzeń odtwarzających w sieci, usprawnij
sieć lub użyj switcha zamiast huba.
Nie można połączyć się z odbiornikiem AV
z przeglądarki internetowej
Jeśli wykorzystujesz DHCP wówczas router
70
może nie zawsze przydzielić taki sam adres IP
dla odbiornika AV, więc jeśli się tak okaże
wówczas nie można połączyć się z serwerem
lub internetową stacją radiową, sprawdź
ponownie adres IP odbiornika na ekranie
menu „Network”.
Sprawdź ustawienia sieciowe „Network”.
Jeśli urządzenie przenośne MHL jest
podłączone 15do wejścia AUX (przednie),
zużycie energii w trybie czuwania wzrośnie
16
70
Odtwarzanie z urządzenia USB
Nie ma dostępu do plików muzycznych w
urządzeniu USB
Upewnij się, że urządzenie USB jest włożone —
właściwie.
Odbiornik AV obsługuje urządzenia USB,
103
które wspomagają klasę urządzeń pamięci
masowej USB. Jednakże w przypadku
niektórych urządzeń USB odtwarzanie może
być niemożliwe nawet jeśli spełniają klasę
urządzeń pamięci masowej USB.
Urządzenia USB z funkcjami
—
zabezpieczającymi nie mogą być odtwarzane.
Inne
Zużycie energii w trybie czuwania
W następujących przypadkach zużycie energii 68, 70
w trybie czuwania może osiągnąć
maksymalnie 43 W:
- „HDMI Control(RIHD)” jest
ustawione na „On”. (zależnie od
statusu telewizora, odbiornik AV
wejdzie w stan czuwania jak
zazwyczaj)
- Opcja „HDMI Through” jest
ustawiona inaczej niż na „Off”.
- Ustawienie „Network Standby” jest
ustawione na „On”.
Zmienia się dźwięk przy podłączeniu
słuchawek
Gdy podłączone są słuchawki tryb słuchania
jest ustawiany na stereo, chyba, że już był
ustawiony na stereo, mono lub Direct.
—
Nie można ustawić odległości głośnika
W niektórych przypadkach, skorygowane
—
wartości dla użycia kina domowego mogą być
ustawiane automatycznie.
Jak można zmienić język źródła
multiplex?
Użyj ustawienia „Multiplex” w menu „Audio 58
Adjust” wybierz „Main” lub „Sub”.
Nie działają funkcje RI
Aby wykorzystać RI należy utworzyć
połączenie RI i połączenie analogowe audio
(RCA) pomiędzy komponentem a
odbiornikiem AV, nawet jeśli są one
połączone cyfrowo.
Gdy wybrana jest strefa 2/3, funkcje RI nie
działają.
18
18
Funkcja System On/Auto Power On i
Direct Change nie działa dla
komponentów podłączonych przez RI
Gdy włączona jest strefa /3, funkcje RI nie
działają.
18
90
Podczas wykonywania „Automatycznego
ustawienia głośników” pomiar nie udaje się
pokazując wiadomość „Otaczające szumy są
zbyt wysokie”.
Może to być spowodowane usterką w
—
głośniku jednostki. Sprawdź czy jednostka
wytwarza normalne dźwięki.
Dla wejść kompozytowych video mogą być
dokonane następujące ustawienia
• Tłumienie video
Ustawienie to może być dokonane dla wejścia
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, Game lub AUX.
Jeśli posiadasz konsole podłączoną do
kompozytowego wejścia video a obraz nie jest
przejrzysty, możesz przytłumić wzmocnienie.
Video ATT:Off: (domyślnie)
Video ATT:On: Wzmocnienie jest ograniczone o
2dB.
Aby wykonać te ustawienia należy użyć przycisków
na urządzeniu.
Na odbiorniku AV wciśnij selektor wejściowy dla
źródła wejściowego, które chcesz ustawić i
jednocześnie przycisk Setup. Pamiętaj, że selektor
wejściowy musi być przyporządkowany do wejścia
kompozytowego video. Trzymając przycisk
selektora wejściowego, wciśnij Setup dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się „Video ATT:On”.
Następnie puść przyciski. Aby wyłączyć tą opcję,
powtórz powyższy proces tak aby na wyświetlaczu
pojawiło się „ Video ATT: Off” i zwolnij przyciski.
Jeśli obraz w telewizorze/monitorze
podłączonym do wyjść/ia HDMI jest
niestabilny, spróbuj wyłączając funkcję
DeepColor.
Aby wyłączyć funkcję DeepColor jednocześnie
wciśnij przyciski STB/DVR i Standby na
odbiorniku. Trzymając przycisk STB/DVR wciśnij
Standby aż na wyświetlaczu nie pojawi się
„DeepColor:Off”. Następnie zwolnij obydwa
przyciski. Aby reaktywować funkcję DeepColor
powtórz powyższy proces dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się „Deep Color:On” i puść przyciski.
Odbiornik AV zawiera mikrokomputer do
przetwarzania sygnałów i funkcji sterowania. W
bardzo rzadkich sytuacjach, kilka zakłóceń, szumy z
zewnętrznego źródła lub ładunek elektryczny mogą
spowodować jego zawieszenie. W przypadku gdyby
to miało miejsce, odłącz przewód zasilający z
gniazdka, poczekaj kilka sekund i podłącz go z
powrotem.
Onkyo nie odpowiada za uszkodzenia (takie jak
opłaty za wypożyczenie CD) z powodu nieudanego
nagrywania spowodowanego wadliwym działaniem
tej jednostki. Przed nagraniem ważnych danych,
upewnij się, że materiał będzie nagrany prawidłowo.
Przed odłączeniem przewodu zasilającego z
gniazdka, ustaw odbiornik w tryb czuwania.
Ważna uwaga dotycząca odtwarzania video
Odbiornik AV może konwertować w górę źródła
kompozytowe video i komponentowe video aby
wyświetlić w telewizorze podłączonym do wyjść/ia
HDMI. Jednakże jeśli jakość obrazu źródłowego jest
słaba, wówczas konwersja w górę może pogorszyć
jakość obrazu lub spowodować, że obraz nie będzie
wyświetlany.
W takim przypadku postępuj następująco:
1
2
Jeśli źródło video jest podłączone do
komponentowego wejścia video, podłącz
telewizor do COMPONENT VIDEO OUT.
Jeśli źródło wejściowe jest podłączone do
wejścia kompozytowego video, podłącz
telewizor do MONITOR OUT V.
W menu głównym wybierz „Input/Output
Assign” a następnie „Component Video
Input” (→strona 52).
Jeśli źródło wejściowe jest podłączone do
COMPONENT VIDEO IN 1, wybierz
właściwy selektor wejściowy i przypisz go do
„IN1”.
Jeśli źródło wejściowe jest podłączone do
COMPONENT VIDEO IN 2, wybierz
właściwy selektor wejściowy i przypisz go do
„IN2”.
Jeśli źródło wejściowe jest podłączone do
wejścia kompozytowego video, wybierz
właściwy selektor wejściowy i przypisz go do
„-----”.
Wskazówka
• Aby ominąć konwersję w górę ustaw „Picture Mode”
na „Direct” (→strona 63)
91
Aktualizacja oprogramowania
Aby uaktualnić oprogramowanie odbiornika AV,
można wybrać dwie następujące metody:
uaktualnienie przez sieć lub uaktualnienie przez
pamięć USB. Wybierz tą która odpowiada twoim
warunkom. Zanim zaczniesz uaktualnienie proszę
przeczytać uważnie odpowiednie objaśnienia.
Aktualizacja przez sieć
Potrzeba kablowego połączenia internetowego
aby uaktualnić oprogramowanie.
Aktualizacja przez pamięć USB (→strona 94)
Proszę przygotować urządzenie pamięci masowej
USB takie jak np. pendrive. Potrzeba
przynajmniej 32 MB wolnego miejsca aby
zaktualizować oprogramowanie.
Uwaga
• Przed aktualizacją sprawdź połączenia sieciowe.
• Podczas aktualizacji nie dotykaj żadnych kabli lub
•
•
•
•
•
•
urządzeń podłączonych do odbiornika AV.
Nie próbuj dostępu do odbiornika z komputera PC
gdy odbiornik jest w trakcie aktualizacji.
Nie wyłączaj odbiornika w czasie aktualizacji.
Nośnik pamięci w czytniku kart USB może nie
działać.
Jeśli urządzenie USB jest podzielone na partycję
wówczas każda sekcja będzie traktowana jako
oddzielne niezależne urządzenie.
Jeśli urządzenie USB zawiera dużo danych wówczas
odczytanie go przez odbiornik AV może zająć trochę
czasu.
Nie gwarantuje się działania dla wszystkich urządzeń
USB co obejmuje zdolność zasilania ich.
• Onkyo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty lub uszkodzenia danych wynikające z użycia
urządzenia USB z odbiornikiem AV. Onkyo zaleca
uprzednio zrobić kopie zapasową ważnych plików
muzycznych.
• Jeśli podłączasz dysk twardy USB do portu USB,
Onkyo zaleca użycie adaptera AC do zasilania go.
• Huby USB i urządzenia USB z funkcją huba nie są
obsługiwane. Nie podłączaj urządzenia USB poprzez
hub USB.
• Urządzenia USB z funkcjami zabezpieczającymi nie
są obsługiwane.
Ograniczenie odpowiedzialności
Program i towarzysząca dokumentacja online są
dostarczone do użycia na swoje własne ryzyko.
Onkyo nie będzie odpowiedzialne i nie otrzymasz
żadnego zadośćuczynienia za szkody i roszczenia
jakiekolwiek związane z wykorzystaniem programu
lub towarzyszącej dokumentacji, niezależnie od
teorii legalności czy też wynikania szkody i umowy.
W żadnym razie Onkyo nie ponosi
odpowiedzialności wobec użytkownika ani strony
trzeciej za specjalne, nie bezpośrednie, incydentalne
wszelkiego rodzaju uszkodzenia, włącznie, ale nie z
ograniczeniem do , rekompensaty, zwrotu
poniesionych kosztów lub strat związanych z utratą
przyszłych lub obecnych zysków, stratą danych lub
z jakiegokolwiek innego powodu.
Wejdź na stronę Integra po najświeższe
informacje.
Aktualizacja oprogramowania przez
sieć
Odbiornik AV pozwala na aktualizację
oprogramowania używając połączenia sieciowego
na tylnym panelu.
Uwaga
• Upewnij się, że odbiornik AV i telewizor są włączone
a kabel Ethernetu jest podłączony do tylnego panelu
odbiornika.
• Nigdy nie odłączaj lub nie wyłączaj odbiornika gdy
ten jest aktualizowany.
• Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj kabla HDMI i
Ethernet podczas procesu aktualizacji.
• Nie próbuj dostępu do odbiornika z komputera PC
gdy odbiornik jest w trakcie aktualizacji.
• Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego podczas
procesu aktualizacji.
• Przeprowadzenie aktualizacji zajmuje maksymalnie
60 minut.
• Po zakończeniu aktualizacji odbiornik AV zachowa
wszystkie ustawienia użytkownika.
Przed rozpoczęciem
• Ustaw opcję „HDMI Control(RIHD)” na „Off”
(→strona 68).
• Wyłącz urządzenie sterujące podłączone przez
RS232 i kabel Ethernet.
• Wyłącz multistrefę jeśli jest włączona.
• Zatrzymaj odtwarzanie zawartości z radia
internetowego, iPoda/iPhona, USB lub serwerów
itp.
92
Procedura aktualizacji
1
Wciśnij Receiver a następnie Home na
pilocie zdalnego sterowania.
Na ekranie telewizora wyświetli się menu
główne.
2
Wybierz „Firmware update” i wciśnij
Enter.
Zauważ, że opcja „Firmware Update” będzie
przyszarzona na chwilę po włączeniu odbiornika.
Zaczekaj aż stanie się dostępna.
3
4
Wybierz „viaNET” i wciśnij Enter.
Zauważ, że opcja ta będzie niedostępna jeśli nie
ma pliku z oprogramowaniem nowszego niż
aktualnie zainstalowana wersja.
Wybierz „Update” i wciśnij Enter.
Rozpocznie się proces aktualizacji.
Podczas procesu aktualizacji może zniknąć
wyświetlanie funkcji na ekranie zależnie od
aktualizowanego programu. Jeśli będzie miało to
miejsce to dalej możesz podglądać proces
aktualizacji na wyświetlaczu odbiornika. Menu
ekranowe pojawi się ponownie po zakończeniu
aktualizacji i po wyłączeniu i włączeniu
odbiornika raz jeszcze.
5
Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się
wiadomość „Completed” wskazujące, że
aktualizacja została ukończona.
6
Wyłącz odbiornik AV używając
On/Standby na panelu przednim,.
Nie używaj Receiver na pilocie zdalnego
sterowania. Gdy tylko odbiornik zostanie
wyłączony, włączy się automatycznie ponownie.
Gratulacje! Teraz masz najnowsze
oprogramowanie zainstalowane w swoim
odbiorniku AV Integra.
Rozwiązywanie problemów
Przypadek 1:
Jeśli wydarzy się błąd wówczas na wyświetlaczu
odbiornika pojawi się „Error!!*-**”. (Znaki
alfanumeryczne na wyświetlaczu przednim są
oznaczone gwiazdkami). Przejdź do poniższej tabeli
i podejmij odpowiednie działanie.
Błędy podczas aktualizacji przez sieć
Kod
błędu
Opis
Nie został wykryty kabel Ethernetu. Podłącz
ponownie kabel właściwie.
*-11, *-13, Błąd połączenia z Internetem.
*-21, *-28 Sprawdź następujące pozycje:
• Upewnij się, że adres IP, maska podsieci,
adres bramy i serwera DNS są
skonfigurowane prawidłowo.
• Sprawdź czy włączony jest router.
• Upewnij się, że odbiornik AV i router są
podłączone kablem Ethernetowym.
• Upewnij się, że router jest
skonfigurowany prawidłowo. Sięgnij do
instrukcji obsługi routera.
• Jeśli sieć umożliwia tylko połączenie
jednego klienta i nie ma podłączonych
żadnych innych urządzeń, odbiornik AV
*-10, *-20
Inne
nie będzie miał dostępu do sieci.
Skonsultuj się z dostawcą Internetu.
• Jeśli modem nie pracuje jako router,
wówczas potrzeba routera. Zależnie od
sieci, możesz potrzebować skonfigurować
serwer proxy jeśli potrzeba. Patrz
dokumenty dostarczone przez dostawcę
internetu. Jeśli wciąż nie masz dostępu do
internetu to może chwilowo nie działać
serwer proxy lub DNS. Skontaktuj się z
dostawcą internetu.
Powtórz procedurę aktualizacji od początku.
Jeśli błąd utrzymuje się skontaktuj się z
Integra Support (→strona 95) i dostarcz kod
błędu.
Przypadek 2:
Jeśli podczas aktualizacji pojawia się błąd, rozłącz i
podłącz ponownie przewód zasilający odbiornik AV
i spróbuj ponownie.
Przypadek 5:
Jeśli nie masz połączenia internetowego skontaktuj
się z Integra Support (→strona 95).
93
Aktualizacja oprogramowania przez
USB
Procedura aktualizacji
1
Odbiornik AV pozwala na aktualizację
oprogramowania używając urządzenia USB.
Uwaga
• Nigdy nie odłączaj lub nie wyłączaj odbiornika gdy
ten jest aktualizowany.
• Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj kabla HDMI
i Ethernet podczas procesu aktualizacji.
• Nigdy nie odłączaj urządzenia USB zawierającego
plik z oprogramowaniem lub przewodu zasilającego
AC podczas procesu aktualizacji.
2
• Nie próbuj dostępu do odbiornika z komputera PC
gdy odbiornik jest w trakcie aktualizacji.
• Przeprowadzenie aktualizacji zajmuje maksymalnie
60 minut.
• Po zakończeniu aktualizacji odbiornik AV zachowa
wszystkie ustawienia użytkownika.
Przed rozpoczęciem
• Ustaw opcję „HDMI Control(RIHD)” na „Off”
(→strona 68).
• Wyłącz urządzenie sterujące podłączone przez
RS232 i kabel Ethernet.
• Wyłącz multistrefę jeśli jest aktywna.
• Zatrzymaj odtwarzanie zawartości z radia
internetowego, iPoda/iPhona, USB lub serwerów
itp.
• Jeśli na urządzeniu USB znajdują się jakieś dane,
najpierw je usuń.
3
Podłącz urządzenie USB do komputera. Jeśli
na urządzeniu USB znajdują się jakieś dane,
najpierw je usuń
Ściągnij plik z oprogramowaniem (firmware)
ze strony Integra. Nazwa pliku jest
następująca:
ONKAVR****_************.zip
Rozpakuj załadowany plik. Utworzą się trzy
następujące pliki:
ONKAVR****_************.of1
ONKAVR****_************.of2
ONKAVR****_************.of3
Skopiuj rozpakowane pliki do urządzenia
USB. Uważaj aby nie skopiować pliku zip.
4
Usuń urządzenie USB z komputera i podłącz
go do portu USB na odbiorniku AV.
Jeśli odbiornik AV posiada dwa porty USB,
można użyć dowolnego.
5 Upewnij się, że odbiornik AV i telewizor są
włączone.
Jeśli odbiornik jest w trybie czuwania, wciśnij
On/Standby na odbiorniku aby podświetlić
wyświetlacz czołowy.
6
7
Wybierz źródło wejściowe USB.
Na wyświetlaczu wyświetla się „Now
Initializing…: i wyświetlana jest nazwa
urządzenia USB. Rozpoznanie urządzenia USB
zajmie od 20 do 30 sekund.
Wciśnij Receiver a następnie Home pilocie
zdalnego sterowania.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
menu główne.
8
Wybierz „Firmware Update” i wciśnij
ENTER.
9
Wybierz „Update via USB” i wciśnij
ENTER.
Zauważ, że opcja ta będzie niedostępna jeśli nie
ma pliku z oprogramowaniem nowszego niż
aktualnie zainstalowana wersja
10 Wybierz „Update” i wciśnij ENTER.
Rozpocznie się proces aktualizacji.
Podczas procesu aktualizacji może zniknąć menu
ekranowe zależnie od aktualizowanego
programu. Jeśli będzie miało to miejsce to dalej
możesz podglądać proces aktualizacji na
wyświetlaczu odbiornika. Menu ekranowe
pojawi się ponownie po zakończeniu aktualizacji
i po wyłączeniu i włączeniu odbiornika raz
jeszcze.
Nie wyłączaj odbiornika i nie usuwaj urządzenia
USB podczas procesu aktualizacji.
11Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się
wiadomość „Completed” wskazujące, że
aktualizacja została ukończona.
Usuń urządzenie USB.
12 Wyłącz odbiornik AV używając
On/Standby na panelu przednim.
Nie używaj Receiver na pilocie zdalnego
sterowania. Gdy tylko odbiornik zostanie
wyłączony, włączy się automatycznie ponownie.
Gratulacje! Teraz masz najnowsze
oprogramowanie zainstalowane w swoim
odbiorniku AV Integra.
94
Rozwiązywanie problemów
Przypadek 1:
Jeśli wydarzy się błąd wówczas na wyświetlaczu
odbiornika pojawi się „Error!!*-**”. (Znaki
alfanumeryczne na wyświetlaczu przednim są
oznaczone gwiazdkami). Przejdź do poniższej tabeli
i podejmij odpowiednie działanie.
Błędy podczas aktualizacji przez USB
Kod
błędu
Opis
*-10, *-20
Nie zostao wykryte urządzenie USB.
Upewnij się, że pamięć USB flash lub kabel
USB jest właściwie podłączony do portu
USB. Jeśli urządzenie pamięci USB ma
swoje własny zasilacz, użyj go aby zasilić
urządzenie USB.
Plik oprogramowania nie został znaleziony
w folderze głównym urządzenia USB lub
jest to plik dla innego modelu. Ściągnij
ponownie plik ze strony wsparcia portalu
Integra, postępując zgodnie z poleceniami na
stronie. Jeśli błąd utrzymuje się skontaktuj
się z Integra Support i dostarcz kod błędu
Powtórz procedurę aktualizacji od początku.
Jeśli błąd utrzymuje się skontaktuj się z
Integra Support i dostarcz kod błędu.
*-14
Inne
Przypadek 2:
Jeśli podczas aktualizacji pojawia się błąd, rozłącz i
podłącz ponownie przewód zasilający odbiornik AV
i spróbuj ponownie.
Ameryka
Integra Division of ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-225-1946, 201-818-9200
Fax: 201-785-2650
Hours: M-F 9am-8pm/Sat-Sun 10am-8pm ET
<http://www.integrahometheater.com/>
Europa
Integra Division of
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555
<http://www.integra.eu/>
Chiny
Integra Division of
ONKYO CHINA PRC
1301, 555 Tower, No.555 West NanJin Road, Jin an,
Shanghai, China 200041
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
http://www.integra.com.cn
Azja, Oceania, Bliski Wschód, Afryka
Proszę skontaktować się z dystrybutorem Integra
korzystając ze strony ogólnoświatowej.
<http://www.integraworldwide.com
Integra Division of
ONKYO SOUND & VISION CORPORATION
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540,
JAPAN
http://www.integraworldwide.com
Powyższe informacje są przedmiotem zmian bez
wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje
znajdziesz na stronie Integra.
95
Wskazówki połączeń i ścieżka sygnału
video
„Monitor Out” ustawione na „Main” lub
„Sub”
Odbiornik AV obsługuje kilka formatów
połączeń kompatybilnych z szerokim zakresem
urządzeń AV. Wybramy format bedzie zależał
od formatów obsługiwanych przez posiadane
komponenty. Wykorzystaj poniższą sekcję jako
przewodnik.
Sygnały wejściowe video przepływają przez
odbiornik AV jak pokazano na rysunku, ze źródłami
komponentowymi video i kompozytowymi video
bądącymi konwertowanymi w górę dla wyjścia
HDMI. Użyj tych ustawień jeśli podłączysz albo
HDMI OUT MAIN albo HDMI OUT SUB
w odbiorniku do telewizora. Wyjścia komponentowe
i kompozytowe video przenoszą odpowiadające im
sygnały wejściowe takie jakie są na wejściu.
Gdy podłączysz komponent video do wejścia
HDMI, COMPONENT lub COMPOSITE należy
przydzielić to wejście do selektora wejściowego
(→strona 51, 52).
Menu ekranowe pojawi się tylko na ekranie
telewizora podłączonego do HDMI OUT MAIN.
Jeśli telewizor podłączony jest do innych wyjść
wówczas wykorzystaj wyświetlacz odbiornika
AV aby zmieniać ustawienia.
Szkic przepływu sygnału video
Formaty połączeń video
Komponenty video mogą być podłączone przez
wykorzstanie jednego z następujących formatów
połączeń video: kompozytowe video, PC IN
(analogowe RGB), komponentowe video lub HDMI,
ostatnie oferujące najlepszą jakość obrazu.
odtwarzacz Blu-ray/DVD, itp
•
Szkic przepływu sygnału video
odtwarzacz Blu-ray/DVD, itp
odbiornik AV
Wskazówka
• Dla optymalnej jakości video, THX rekomenduje aby
sygnały video przesyłać przez system bez konwersji w
górę (np. wejście komponentowe video podawane
dalej do wyjścia komponentowego video.
Aby ominąć konwersję w górę ustaw „Picture Mode”
na „Direct” (→strona 63).
„Monitor Out” ustawione na „Both”
Sygnały wejściowe video przepływają przez
odbiornik AV jak pokazano na rysunku, ze źródłami
komponentowymi video i kompozytowymi video
bądącymi konwertowanymi w górę dla wyjść
HDMI. Użyj tych ustawień jeśli podłączysz
zarówno HDMI OUT MAIN jak i HDMI OUT
SUB w odbiorniku do telewizora. Zauważ, że
sygnały video są wydawane obydwu wyjść HDMI z
rozdzielczością obsługiwaną przez telewizor.
Wyjścia komponentowe i kompozytowe video
przenoszą odpowiadające im sygnały wejściowe
takie jakie są na wejściu.
Gdy podłączysz komponent video do wejścia
HDMI, COMPONENT lub COMPOSITE należy
przydzielić to wejście do selektora wejściowego
(→strona 51, 52).
odbiornik AV
Telewizor, projektor, itp.
Uwaga
• Gdy źródła video kompozytowe i komponentowe są
konwertowane w górę dla HDMI OUT SUB, tylko
sygnał z rozdzielczością 480i/576i są wydawane a
rozdzielczość pozostaje ta sama. Jeśli telewizor nie
obsługuje tej rozdzielczości, nie będzie obrazu
(→strona 98).
telewizor, projektor, itp
Uwaga
• Gdy „Monitor Out” jest ustawione na „Both”,
ustawienie „Resolution” nie może być wybrane.
96
Selekcja sygnału
Jeśli sygnały są obecne na więcej niż jednym
wejściu, wejścia będą wybierane automatycznie
według następującej kolejności według
pierwszeństwa: HDMI, komponentowe video,
kompozytowe video.
Jednakże tylko dla komponentu video, niezależnie
od tego czy komponentowy sygnał video jest
rzeczywiście obecny, jeśli wejście komponentowe
video jest przypisane do selektora wejścia to
wówczas będzie wybrane to wejście komponentowe
video. A jeśli do selektora wejścia nie ma
przydzielonego wejścia komponentowego video,
będzie to interpretowane jakby nie było sygnału
komponentowego video.
W przykładzie selekcji sygnału pokazanym
powyżej, sygnały video są obecne zarówno na
wejściu HDMI jak i kompozytowym video.
Jednakże, automatycznie wybierany jest sygnał
HDMI, gdyż źródło i video jest wydawane przez
wyjścia HDMI.
Formaty połączeń audio
Komponenty audio mogą być podłączone przez
wykorzystanie dowolnego z następujących
formatów połączeń audio: analogowy, optyczny,
koaksjalnylub HDMI.
Wybierając format połączenia należy wziąć pod
uwagę, że odbiornik AV nie konwertuje cyfrowych
sygnałów wejściowych dla analogowych wyjść
liniowych i odwrotnie.
koaksjalnego zapali się wskaźnik DIGITAL.
W przypadku połączenia analogowego nie zapali się
ani wskaźnik DIGITAL ani HDMI.
Jeśli sygnały są obecne na więcej niż jednym
wejściu, wejścia zostaną wybrane automatycznie w
następującej kolejności priorytetowej: HDMI,
cyfrowe, analogowe.
Szkic przepływu sygnału audio
odtwarzacz Blu-ray/DVD, itp.
odbiornik AV
Przykład selekcji sygnału
odtwarzacz Blu-ray/DVD, itp.
Telewizor, projektor, itp.
*1 Zależnie od ustawienia „Audio TV Out” (strona 69).
*2 Jest to możliwe gdy „Audio Return Channel” jest
ustawione na „Auto” (→strona 69), wybrany jest
selektor wejściowy TV/CD a telewizor ma funkcję
ARC.
odbiornik AV
Uwaga
Telewizor, projektor, itp.
• Gdy sygnał podawany przez HDMI a odpowiadający
selektor wejściowy jest wybrany, zapali się wskaźnik
HDMI. W przypadku połączenia optycznego lub
97
Tabela rozdzielczości video
Poniższe tabele pokazują jak sygnały video są wydawane przez odbiornik AV z różną rozdzielczością.
NTSC/PAL
: dostępne wyjście
wyjście
wejście
HDMI
1080p/24
Komponentowe
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
480i/576i
Kompozytowe
HDMI
4K*1 1080p/24 1080p
1080i
Komponentowe
720p 480p/576p 480i/576i 1080p 1080i
Kompozyt
720p 480p/576p 480i/576i 480i/576i
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*1 Dostępne rozdzielczości [3840 × 2160 24/25/30 Hz], [4096× 2160 24 Hz]
*2 Dostępne rozdzielczości dla HDMI OUT SUB.
98
Użycie telewizora, odtwarzacza lub
nagrywarki kompatybilnych zRIHD
RIHD, który oznacza interaktywny zdalnie przez
HDMI, jest nazwą funkcji sterowania systemem
zbudowanego na komponentach Integra/Onkyo.
Odbiornik AV może być wykorzystany z CEC
(Consumer Electronics Control), która umożliwia
sterowanie systemem poprzez HMDI i jest częścią
standardu HDMI. CEC zapewnia interoperacyjność
pomiędzy różnymi komponentami, aczkolwiek
działanie z komponentami innymi niż komponenty
kompatybilne z RIHD nie może być gwarantowane
Komponenty kompatybilne z RIHD
Następujące komponenty są kompatybilne z RIHD
(styczeń 2012).
Telewizory
• Toshiba TV
• Sharp TV
Odtwarzacze/nagrywarki
• Odtwarzacze Onkyo i Integra kompatybilne z
RIHD
• Odtwarzacze i nagrywarki Toshiba
• Odtwarzacze i nagrywarki Sharp (tylko gdy
używane razem z telewizorem Sharp)
* Modele inne niż wymienione powyżej mogą być
interoperacyjne jeśli są kompatybilne z CEC, który jest
częścią standardu HDMI, ale nie gwarantuje się
działania.
Uwaga
• Dla prawidłowego działania operacji powiązanych nie
podłączaj do gniazd wejścowych HDMI
komponentów więcej niż określono poniżej.
- Odtwarzacze Blu-ray/DVD: maksymalnie trzy.
- Nagrywarki cyfrowe video/nagrywarki Bluray/DVD: maksymalnie trzy.
- Dekoder kablówki/dekoder satelitarny:
maksymalnie cztery.
• Nie podłączaj przez HDMI odbiornika AV do innych
odbiorników AV/wzmacniaczy AV.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania operacji
powiązanych gdy podłączonych jest więcej niż
określono powyżej komponentów kompatybilnych z
RIHD.
Operacje dokonywane za pomocą
połączenia RIHD
Dla telewizorów kompatybilnych z RIHD
Przy podłączeniu odbiornika AV do telewizora
kompatybilnego z RIHD możliwe są następujące
operacje połączone.
• Odbiornik AV wejdzie w tryb czuwania gdy
telewizor zostanie przełączony w stan czuwania.
• Można ustawić na ekranie menu telewizora aby
dźwięk był wydawany albo z głośników
podłączonych do odbiornika albo z głośników
telewizora.
• Możliwe jest aby wydawać video/audio
pochodzące z tunera lub dodatkowego gniazda
wejściowego telewizora do głośników
podłączonych do odbiornika AV. (Oprócz kabla
HDMI wymagane jest połączenie takie jak kabel
optyczny cyfrowy lub podobne)
• Wejście do odbiornika AV może być wybrane za
pomocą pilota od telewizora.
• Opracje tak jak regulacja poziomu głośności lub
podobne dla odbiornika AV mogą być wykonane
z pilota od telewizora.
Dla odtwarzaczy/nagrywarek kompatybilnych
z RIHD
Przy podłączeniu odbiornika AV do
odtwarzacza/nagrywarki kompatybilnych z RIHD
możliwe są następujące operacje połączone.
• Gdy w odtwarzaczu/nagrywarce zaczyna się
odtwarzanie to wejście odbiornika AV będzie
99
przełączone na wejście HDMI
odtwarzacza/nagrywarki, który odtwarza.
• Możliwe jest operowanie
odtwarzaczem/nagrywarką przy użyciu pilota od
odbiornika AV.
*Zależnie od używanego modelu nie wszystkie operacje
mogą być dostępne.
Jak podłączyć i zainstalować
1
Potwierdź podłączenie i ustawienia.
1. Podłącz gniazdo HDMI OUT MAIN do
gniazda wejściowego HDMI w telewizorze.
Odtwarzacz Blu-ray/DVD, itp.
Połączenie
HDMI
Odbiornik AV
Połączenie
CYFROWE AUDIO
(OPTYCZNE)
Połączenie
HDMI
Telewizor, projektor, itp.
2. Podłącz wyjście audio z telewizora do gniazda
OPTICAL IN 2 w odbiorniku używając
cyfrowego kabla optycznego.
Uwaga
• Gdy funkcja kanału zwrotnego audio (ARC)
wykorzystywana jest z telewizorem obsługującym
funkcję ARC wówczas połączenie to nie jest
konieczne (→strona69).
5. Zgodnie z instrukcją obsługi telewizora z
menu na ekranie telewizora wybierz „Użyj
głośników telewizora” i potwierdź, że audio
jest wydawane z głośników telewizora a nie z
głośników podłączonych do odbiornika AV.
6. Wybierz z menu na ekranie „Uzyj głośników
podłączonych do odbiornika AV” i potwierdź,
że audio jest wydawane z głośników
podłączonych do odbiornika AV a nie z
głośników podłączonych do telewizora.
3. Podłącz wyjście HDMI odtwarzacza Bluray/DVD/nagrywarki to gniazda HDMI IN 1
w odbiorniku.
Uwaga
• Gdy podłączony jest odtwarzacz/nagrywarka Bluray/DVD koniecznie należy przydzielić wejście
HDMI do innych gniazd (→strona 51). Nie
przydzielaj w tym czasie komponentów podłączonych
do HDMI IN do wejścia TV/CD, w przeciwnym razie
poprawne działanie CEC nie jest gwarantowane.
Uwaga
• Wykonaj powyższe operacje, gdy używasz
odbiornika AV po raz pierwszy, gdy zmienione
zostały ustawienia któregoś z komponentów, gdy
zostało odłączone zasilanie któregoś z
komponentów, gdy odłączono przewód zasilający
lub gdy była przerwa w zasilaniu.
2
Zmień każdą pozycję w menu „HDMI”
zgodnie z następującymi ustawieniami:
• HDMI Control(RIHD): On
• Audio Return Chanel (ARC): Auto
Szczegóły każdego ustawienia patrz (→strona 6869).
3
Zatwierdź ustawienia.
1. Włącz wszystkie podłączone komponenty.
2. Wyłącz telewizor i potwierdź, że zasilanie
wszystkich podłączonych komponentów jest
wyłączane automatycznie za pomocą operacji
powiązanej.
3. Włącz odtwarzacz/nagrywarkę Blu-ray/DVD.
4. Zacznij odtwarzanie w
odtwarzaczu/nagrywarce Blu-ray/DVD
i zweryfikuj następujące:
• Odbiornik AV włącza się automatycznie i
wybiera wejście do którego podłączony
jest odtwarzacz/nagrywarka Blu-ray/DVD.
• Telewizor włącza się automatycznie i
wybiera wejście do którego podłączony
jest odbiornik AV.
4
Obsługuj za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
Dla przycisków, które mogą być obsługiwane
(→strona 83).
Uwaga
• Audio z DVD-Audio lub z Super Audio CD może nie
być wydawane z głośników telewizora. Będzie można
wydawać audio z głośników telewizora przez
ustawienie wyjścia audio z odtwarzacza DVD na 2
kanałowy PCM. (Nnie wszystkich modelach może to
być jednak możliwe).
• Nawet jeśli ustawione zostało ustawione na głosniki
telewizora to audio może być wydawane z głośników
podłączonych do odbiornika AV gdy regulujesz
poziom głośności lub przełączasz wejście w
odbiorniku AV. Żeby wydawać audio z głosników
telewizora powtórz operacje dokonane wcześniej w
telewizorze.
100
• W przypadku połączenia RIHD z RI i komponentami
audio kompatybilnymi ze sterowaniem RI nie
podłączaj kabla RI w tym samym czasie.
• Jeśli w telewizorze wybrano cokolwiek innego niż
gniazdo HDMI, do którego podłączony jest odbiornik
AV, wówczas wejście odbiornika AV będzie
przełączone na „TV/CD”.
• Odbiornika AV włączy się automatycznie wraz z nimi
gdy określi, że jest to niezbędne. Nawet jeśli
odbiornik AV jest podłączony do telewizora lub
odtwarzacza/nagrywarki kompatybilnego z RIHD lub
odtwarzacza/nagrywarki, nie włączy się jeśli nie
będzie to konieczne. Może nie włączyć się wraz z
nimi gdy telewizor jest ustawiony aby wydawać
dźwięk z telewizora.
• Funkcje powiązane z odbiornikiem AV mogą nie
zawsze działać zależnie od modelu podłączonego
komponentu. W takich przypadkach operuj
bezpośrednio odbiornikiem AV
O HDMI
Obsługiwane formaty audio
Zaprojektowane aby sprostać podniesione
wymagania telewizji cyfrowej, HDMI (High
Definition Multimedia Interface) (multimedialny
interfejs wysokiej rozdzielczości) jest nowym
standardem interfejsu cyfrowego do podłączenia
telewizorów projektorów, odtwarzaczy Bluray/DVD, dekoderów telewizyjnych i innych
komponentów video. Do tej pory do połączenia
komponentów AV wymaganych było kilka
oddzielnych kabli video i audio. Za pomoca HDMI
pojedynczy kabel może przenieść sygnały sterujące,
video cyfrowe i do 8 kanałów cyfrowych audio (2
kanałowy PCM, wielokanałowy cyfrowy audio, i
wielokanałowy PCM).
Strumień video HDMI (np. sygnał video) jest
kompatybilny z DVI (Digital Video Interface)*1,
więc telewizory i monitory z wejściem DVI mogą
być podłączone z wykorzystaniem kabla z
adapterem HDMI -do- DVI. (Może to nie działać
przy niektórych telewizorach i monitorach skutkując
brakiem obrazu.)
Odbiornik AV wykorzystuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection (kodowanie
sygnału cyfrowego w celu zabezpieczenie przed
kopiowaniem)*2, tak więc tylko komponenty
kompatybilne z HDCP mogą wyświetlać obraz.
• 2-kanałowy liniowy PCM (32-192 kHz, 16/20/24
bity)
• Wielokanałowy liniowy PCM (do 7.1 kanałów,
32-192 kHz, 16/20/24 bity)
• Strumień bitowy (DSD, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD
High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)
Odtwarzacz Blu-ray/DVD musi także obsługiwać
wyjście HDMI powyższych formatów audio.
Interfejs HDMI odbiornika AV opiera się na
nastepującym:
Kanał zwrotny audio ARC, 3D, x.v.Color,
DeepColor, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTSHD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, DSD i wielokanałowy PCM.
O ochronie praw autorskich
Odbiornik AV obsługuje HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)*2, system zabezpieczenia
przed kopiowaniem dla cyfrowych sygnałów video.
Inne urządzenia podłączone do odbiornika AV przez
HDMI muszą także obsługiwać HDCP.
*1 DVI (Cyfrowy interfejs video): Standard cyfrowego
interfejsu video ustanowiony przez DDWG*3 w 1999.
*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection):
Technika kodowania video stworzona przez Intela dla
HDMI/DVI. Przeznaczona jest do ochrony zawartości
video i wymaga urządzeń kompatybilnych z HDCP
aby zobrazować zakodowane video.
*3 DDWG (Digital Display Working Group) grupa
robocza prowadzona przez Intel, Compaq, Fujitsu,
Hewlett Packard, IBM, NEC, and Silicon Image,
celem tej otwartej grupy przemysłowej jest zajęcie się
wymaganiami przemysłowymi dla specyfikacji
połączeń cyfrowych dla monitorów cyfrowych i
komputerów o wysokich osiągach.
101
Uwaga
• NAT (Network Adres Translation). NAT
umozliwia poprzez połączenie internetowe
jednoczesny dostęp do internetu kilku
komputerów połączonych w sieci. Odbiornik AV
potrzebuje dostępu do Internetu dla radia
internetowego.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP dostarcza adresy IP do urządzeń
sieciowych pozwalając im skonfigurować się
samodzielnie automatycznie.
• Zalecany jest router z wbudowanym switchem
100Base-TX.
Niektóre routery posiadają wbudowany modem a
niektórzy dostawcy Internetu wymagaja użycia
specyficznych routerów. W przypadku wątpliwości
skontaktuj się z dostawcą Internetu lub komputera.
• Strumień video HDMI jest kompatybilny z DVI
(cyfrowym interfejsem video), więc telewizory i
monitory z wejściem DVI mogą być podłączone
za pomoca kabla z adapterem HDMI-do-DVI.
(Połączenia DVI przenoszą tylko video, tak więc
należy wykonać oddzielne połączenie dla audio.)
Jednakże, nie można zagwarantować
niezawodnego działania przy użyciu takiego
adaptera. W dodatku sygnały video z PC nie są
obsługiwane.
• Sygnał audio HDMI (szybkość próbkowania,
długość bitowa, itp.) może być ograniczony przez
podłączony komponent źródłowy. Jeśli obraz jest
słabej jakości lub gdy nie ma dźwięku z
komponentu podłączonego przez HDMI, sprawdź
jego ustawienie. Po szczegóły sięgnij do instrukcji
obsługi komponentu.
Kabel Ethernetowy CAT5
Aby podłączyć odbiornik AV do sieci domowej
Użyj ekranowanego kabla ethernetowego CAT5 (typ
bezpośredni).
Funkcje sieciowe/USB
Podłączanie do sieci
Wymagania sieciowe
Ponizszy diagram przedstawia jak można podłączyć
odbiornik AV do swojej sieci domowej. W tym
przykładzie jest on podłączony do portu LAN
routera, który ma wbudowany 4-portowy
przełącznik 100Base-TX.
Sieć Ethernet
Dla najlepszych rezultatów zalecana jest sieć
Ethernet przełączna 100Base-TX. Chociaż możliwe
jest odtwarzanie muzyki na komputerze tym
podłączonym do sieci bezprzewodowo, to jednak
odtwarzanie może być niepewne, dlatego zaleca się
połączenia kablowe.
Router Ethernet
Router zarządza siecią, rutując dane i dostarczając
adresy IP. Router musi obsługiwać następujące:
Dostęp do Internetu (dla radia internetowego)
Aby odbierać radio internetowe, sieć Ethernet musi
mieć dostęp do Internetu. Wąskopasmowe
połączenie internetowe (np. 56K modemowe, ISDN)
nie zapewni satysfakcjonujących rezultatów, więc
bardzo mocno zaleca się połączenie
szerokopasmowe (np. modem kablowy, modem
xDSL, itp.). Jeśli nie jesteś pewien proszę
skonsultować się z dostawcą Internetu lub
komputera
Uwaga
• Aby odbierać radio internetowe za pomocą odbiornika
AV, musi działać szerokopasmowy dostęp do
102
internetu i mieć dostęp do strony. W przypadku
problemów z połączeniem internetowym skonsultuj
się z dostawcą internetu.
• Odbiornik AV wykorzystuje DHCP do automatycznej
konfiguracji ustawień sieciowych. Jeśli chcesz
skonfigurować te ustawienia ręcznie patrz „Sieć”
(→strona 70).
• Odbiornik AV nie obsługuje ustawień PPPoE, więc
jeśli posiadasz połączenie internetowe typu PPPoE to
musisz użyć routera kompatybilnego z PPPoE.
• Zależnie od dostawcy internetu, możesz potrzebować
określić że będzie wykorzystywane radio internetowe.
Jeśli Twój komputer skonfigurował serwer proxy,
użyj tych samych ustawień dla odbiornika AV
(→strona 70).
Wymagania dla`serwera
Odtwarzanie z serwera
Odbiornik AV może odtwarzać cyfrowe pliki
muzcyzne zapisane na serwerze lub komputerze i
obsługuje następujące technologie:
• Windows Media Player 11
• Windows Media Player 12
• Windows Media Connectr 2.0
• Serwer multimedialny certyfikowany DLNA
Jeśli system operacyjny komputera to Windows
Vista, Windows Media Player 11 jest już
zainstalowany. Windows Media Player 11 dla
Windows XP można pobrać ze strony Microsoftu za
darmo.
• Komputer lub serwer multimedialny musi być w
tej samej sieci co odbiornik AV.
• Każdy folder może zawierać do 20000 plików
muzycznych a foldery mogą być zagnieżdżone
do 16 poziomów.
Uwaga
• Zaleznie od serwera multimediów, odbiornik AV
może go nie rozpoznać lub może nie być w stanie
odtwarzać jego plików muzycznych.
Minimalne wymagania systemowe dla Windows
media Player pod Windows XP
System operacyjny
Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP
Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition
(SP2), Update Rollup 2 dla Windows XP Media
Center Edition 2005 (KB900325), Październik 2006
update rollup dla Windows XP Media Center
Edition (KB925766)
Procesor:
233 MHz Intel Pentium II, Advanced
Micro Devices (AMD), itp.
Pamięć:
64MB
Dysk twardy: 200MB wolnego miejsca
Napęd:
CD lub DVD
Modem:
28.8 kbps
Karta dźwiękowa: 16 bitowa karta dźwięku
Monitor:
Super VGA (800x600)
Video Card 64 MB VRAM, DirectX 9.0b
Software:
Microsoft ActiveSync (tylko gdy
używamy Windows Mobile – pocket
PC lub smartphone)
Przeglądarka internetowa:
Microsoft internet Explorer 6 lub
Netscape 7.1
Odtwarzanie zdalne
• Windows Media Player 12
• Serwer multimedialny lub urządzenie sterujące
certyfikowany DLNA ( wytyczne współdziałania
DLNA wersja 1.5)
Ustawienie różnią się zależnie od urządzenia. Po
szczegóły sięgnij do instrukcji swojego urządzenia.
Jeśli w komputerze jest system operacyjny Windows
7 to Windows Media Player 12 jest już
zainstalowany. Więcej informacji patrz strona
Microsoftu.
Wymagania dla urządzenia USB
• Kategoria urządzenia pamięci masowej USB (ale
nie zawsze gwarantowane)
• Format systemowy plików FAT16 lub FAT32.
• Jeśli urządzenie pamięci jest podzielone na
partycje to każda będzie traktowana jako
niezależnie urządzenie.
• Każyd folder może zawierać do 20 000 plików
muzycznych i foldery mogą być zagnieżdżone na
16 poziomów.
• Huby USB i urządzenie USB z funkcją huba nie
będą obsługiwane.
Uwaga
• Jeśli podłączone media nie są obsługiwane to na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Storage”.
• Jeśli podłączysz napęd twardego dysku USB do portu
USB odbiornika AV to zaleca się żeby użyć jego
własnego adaptera AC do zasilenia go.
• Odbiornik AV obsługuje odtwarzacze MP3 na USB,
które wspierają standard kategorii urządzeń pamięci
masowej, który pozwala urządzeniom USB na
podłączenie do komputera bez potrzeby specjalnego
oprogramowania i sterowaników. Zauważ, że nie
wszystkie odtwarzacze MP3 na USB wspierają
standard kategorii urządzeń pamięci masowej. Po
szczegóły sięgnij do instrukcji obsługi sowjego
odtwarzacza MP3 USB.
103
• Zabezpieczone pliki muzyczne WMA nie mogą być
odtwarzane na odtwarzaczu MP3.
• Onkyo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty lub uszkodzenia danych
zgromadzonych na urządzeniu USB, gdy urządzenie
to jest wykorzystywane razem z odbiornikiem AV.
Zaleca się wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej
ważnych plików muzycznych.
• Odtwarzacze MP3 zawierające pliki muzyczne, które
są zarządzane przy pomocy specjalnego
oprogramowania nie są obsługiwane.
• Nie gwarantuje się działania dla wszystkich urządzeń
USB, które mają zdolność do zasilania siebie.
• Nie podłączaj urządzenia USB przez hub USB.
Urządzenie USB musi być podłączone bezpośrednio
do portu USB odbiornika AV.
• Jeśli urządzenie USB zawiera dużo danych wówczas
odczytanie go przez odbiornik może zająć trochę
czasu.
• Urządzenia USB z funkcjami zabezpieczenia nie
mogą być wyświetlone.
Obsługiwane formaty plików audio
Dla odtwarzania z serwera i odtwarzania z
urządzenia USB, odbiornik AV obsługuje
następujące formaty plików muzycznych.
Obsługiwane są pliki o zmiennej przepływności
(VBR). Jednakże, czas wyświetlania może być
pokazywany niewłaściwie.
Uwaga
• W przypadku zdalnego odtwarzania odbiornik AV nie
obsługuje następujących formatów plików: FLAC i
Ogg Vorbis.
• W przypadku odtwarzania z serwera, formaty plików
wymienione poniżej mogą nie być odtwarzane
zależnie od typu serwera.
MP3 (.mp3 lub .MP3)
• Pliki MP3 muszą być formatu MPEG-1/MPEG-2
Audio Layer 3 z częstotliwością próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz I przepływnością
pomiędzy 8 kbps a 320 kbps.
Pliki niekompatybilne nie mogą być odtworzone.
WMA (.wma lub .WMA)
WMA oznacza Windows Media Audio i jest
techniką kompresji stworzoną przez Microsoft.
Audio może być zakodowane w formacie WMA
przez użycie Windows Media® Player.
• Pliki WMA muszą mieć wyłączoną opcję
ochrony przed kopiowaniem.
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, przepływność
pomiędzy 5 kbps a320 kbps i WMA DRM.
• Nie są obsługiwane formaty WMA Pro/Voice.
WMA bezstratne (.wma lub .WMA)
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 44.1
kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz.
• Kwantyzacja bitowa: 16 bitów, 24 bity.
WAV (.wav lub .WAV)
Pliki WAV zawierają nieskompresowany dźwięk
cyfrowy PCM.
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2
kHz, i 96 kHz, 176.4 kHz i 192 kHz.
• Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity.
AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/
/.MP4/ .3GP lub .3G2)
AAC oznacza MPEG-2/MPEG-4 Audio.
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2
kHz, i 96 kHz a przepływność pomiędzy 8 kbps a
320 kbps.
FLAC (.flac lub .FLAC)
FLAC jest formatem pliku dla bezstratnej
kompresji audio.
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2
kHz, i 96 kHz, 176.4 kHz i 192 kHz
• Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity.
Ogg Vorbis (.ogg lub .OGG)
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, a przepływność
pomiędzy 48 kbps a 500 kbps.
Pliki niekompatybilne nie mogą być odtworzone.
LPCM (liniowy PCM)
• Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 8
kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2
kHz, i 96 kHz.
• Kwantyzacja bitowa: 8bitów, 16 bitów, 24 bity.
* Tylko dla odtwarzania przez sieć.
104
O DLNA
Digital Living Network Alliance jest
międzynarodową kolaboracją przemysłową.
Członkowie DLNA rozwijają koncepcję sieci
przewodowych i bezprzewodowych gdzie zawartośc
cyfrowa taka jak zdjęcia, muzyka i video może być
współdzielona przez elektronikę konsumencką,
komputery osobiste i urządzenia mobilne w i poza
domem. Odbiornik AV jest zgodny z wersją 1.5
DLNA Interoperability Guidelines
Informacje o licencji i znakach
handlowych
„x.v.Color” jest znakiem handlowym firmy Sony
Wyprodukowany na licencji pod numerami patentów
USA:5,956,674; 5,974,380;6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567; oraz inne
patenty USA i światowe wydane i w toku. Symbol DTS I
symbol DTS+ są zarejestrowanymi znakami handlowymi
i loga DTS są znakami handlowymi produktów DTS, Inc.
produkt zawiera oprogramowanie. ©DTS, Inc. Wszystkie
prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logis, Surround EX i podwójny symbol D są
znakami handlowymi Dolby Laboratories.
Music Optimizer™ jest znakiem handlowym firmy
Onkyo
“HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi HDMI Licensing LLC w USA i
innych krajach.”
InstaPrevue i logo InstaPrevue są znakami handlowymi
lub zarejestrowanymy znakami handlowymi Silicon
Image, Inc. w USA i innych krajach.
THX i logo THX są znakami handlowymi THX Ltd.,
które mogą być zarejestrowane w niektórych
jurysdykcjach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
THX Ultra2 Plus
Zanim jakiś komponent kina domowego zostanie
certyfikowany THX Ultra2 Plus musi przejść szereg
rygorystycznych testów jakości i osiągów. Tylko
wówczas produkt może nosić posiadać logo THX
Ultra2Plus, które gwarantuje, że zakupione przez Państwa
kino domowe dostarczy Państwu nadzwyczajnych
parametrów przez wiele lat. Wymagania THX Ultra2 Plus
definiują setki parametrów, włącznie z parametrami
wzmacniacza mocy oraz parametrami przedwzmacniacza
i działania zarówno w obszarze cyfrowym jak i
analogowym.Odbiorniki THXUltra2 Plus wykorzystują
także firmowe technolgie THX (np. tryb THX),które
precyzyjnie przekładają ścieżkę dźwiękową na dźwięk
kina domowego.
iPhone, iPod, iPod klasyczny, iPod nano, iPod rozkładany
i iPod dotykowy są znakami handlowymi Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
“Made for iPod” i “Made for iPhone” oznacza akcesoria
elektroniczne zaprojektowane do podłączenia specjalnie
do iPoda lub iPhone’a odpowiednio i zostały
certyfikowane przez wykonawcę aby spełnić standardy
wydajności Apple. Firma Apple nie odpowiada za
działanie tego urządzenia i jego zgodność ze standardami
kontroli i bezpieczeństwa.
Uwaga, użycie tego urządzenia z iPodem lub iPhonem
może mieć wpływ na działanie sieci bezprzewodowej.
Apple TV jest znakiem handlowym Apple Inc.
zarejestrowanym w USA i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™,
Inc. USA i innych patentów w toku. Audyssey
MultEQ®XT32, Audyssey DynamicEQ®, Audyssey
Dynamic Volume® i Audyssey DSX™ są
zarejestrowanymi znakami handlowymi Audyssey
Laboratories, Inc.
“DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są
znakami handlowymi, usługowymi lub certyfikacji
Digital Living Network Alliance.”
Windows i logo windows są znakami handlowymi firm
grupy Microsoft.
Qdeo i Quiet Video są znakami handlowymi Marvell i
jego stowarzyszeń.
“Niles” jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy
Niles Audio
“Niles” jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy
Niles Audio
Re-Equalization i „Re-EQ” są znakami handlowymi
THX Ltd.
MHL, logo MHL i Mobile High-Definition Link są
znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami
handlowymi MHL LLC w USA i innych krajach.
105
Dane techniczne
Część wzmacniacza
Znamionowa moc wyjściowa
Wszsytkie kanały:
(Ameryka Północna)
100 W minimalnej mocy
ciągłej na kanał, 8omów
obciążenie, 2 kanały
wysterowane od 20 Hz do 20
kHz z maksymalnym
zniekształceniem
harmonicznym 0.08% (FTC)
(Inne)
7 kanałówx160 W przy 6
omach, 1 kHz, 1kanał
wysterowany z 1% (IEC)
Maksymalna efektywna moc wyjściowa
(Inne)
7 kan.x175 W przy 6 omach,
1 kHz, 1 kanał wysterowany
(JEITA)
Moc dynamiczna*
* IEC60268 maksymalna moc wyjściowa chwilowa
240 W (3Ω, przedni)
210 W (4Ω, przedni)
120 W (8Ω, przedni)
THD+N (całkowite zniekszałcenie harmoniczne +
+szumy)
0.08% (20 Hz – 20 kHz,
połowa mocy)
Współczynnik tłumienia 60 (przedni, 1kHz, 8Ω)
Czułość wejściowa i impedancja (niezrównoważona)
200 mV/47 kΩ (LINE)
Znamionowy poziom wyjściowy RCA i impedancja
200 mV/2.2 kΩ (LINE OUT)
Maksymalny poziom wyjściowy RCA i impedancja
2 V/2.2 kΩ (LINE OUT)
5 Hz – 100 kHz/+1 dB, -3 dB
Pasmo przenoszenia
(ominięcie DSP)
Charakterystyki sterowania poziomem tonów
±10 dB, 30 Hz (BASS)
±10 dB, 20 Hz (SOPRAN)
Stosunek sygnał/szum
Impedancja głośnika
106 dB (LINE, IHF-A)
(Ameryka Północna)
6 Ω - 16Ω
(Inne) 4 Ω - 16Ω
Część Video
Czułość wejściowa/poziom wyjściowy i impedancja
1 Vp-p/75Ω (Component Y)
0.7 Vp-p/75Ω (Component
PB/CB, PR/CR)
1 Vp-p/75 Ω (Composite)
Pasmo przenoszenia komponentu video
5 Hz –100 MHz/+0 dB, -3dB
Część Tunera
Zakres strojenia częstotliwości FM
(Ameryka Północna)
87.5 MHz - 107.9 MHz
(Inne)
87.5 MHz - 108.0 MHz,
RDS
Zakres strojenia częstotliwości AM
522/530 kHz - 1611/1710 kHz
40
Liczba kanałów
Ogólne
(Ameryka Północna)
AC 120 V, 60 Hz
(Inne)
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
(Ameryka Północna) 6.3 A
Zużycie energii
(Inne) 620 W
Zużycie energii przy braku dźwięku
Ameryka Północna) 85 W
(Inne) 80W (230V)
85W (240V)
Zużycie energii w trybie czuwania
(Ameryka Północna) 0.15 W
(Inne) 0.2 W
Wymiary (Wys.xSzer.xGłęb.)
435 mm × 174.5 mm × 326.5 mm
11.5 kg (25.4 lbs.)
Waga
Zasilanie
HDMI
Wejście
Wyjście
Rozdzielczość video
Format Audio
Obsługiwane
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5,
IN 6, IN 7, AUX INPUT
OUT MAIN, OUT SUB
1080p
Dolby TrueHD, DTS-HD
Master Audio, DVD-Audio,
DSD
3D, Audio Return Channel,
DeepColor, x.v.Color,
LipSync, CEC (RIHD)
Wejścia video
Komponentowe
Kompozytowe
IN 1, IN 2
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, AUX
Wyjścia video
Komponentowe
Kompozytowe
OUT
MONITOR OUT
Wejścia audio
Cyfrowe
Analogowe
Optyczne: 2
Koaksjalne: 2
BD/DVD, CBL/SAT,
STB/DVR, GAME, PC,
TV/CD, AUX
Wyjścia audio
ZONE2 PRE/LINE OUT
ZONE3 PRE/LINE OUT
Wyjścia analogowe wielokanałowe Pre
Analogowe
7 (L, R, C, SL, SR, SBL lub
FHL, SBR lub FHR)
Wyjścia subwoofer Pre
Wyjścia głośnikowe
Słuchawki
2
Główne (L, R, C, SL, SR,
SBL/FHL, SBR/FHR) +
ZONE2 (L, R)
1 (6.3 ø)
106
Inne
Setup Mic
1
RI
1
RS232
1
USB
1 (przednie)/1(tylne)
Ethernet
1
IR wejście/wyjście
2/1
12 V wyjście wyzwalania
A, B, C
Dane techniczne i funkcje są przedmiotem zmian
bez powiadomienia.
107
Integra®
Integra Division of
ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-225-1946, 201-818-9200 Fax: 201-785-2650
http://www.integrahometheater.com
Integra Division of
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555
http://www.integra.eu
Integra Division of
ONKYO CHINA PRC
1301, 555 Tower, No.555 West NanJin Road, Jin an, Shanghai,
China 200041, Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
http://integra.com.cn
Integra Division of
ONKYO SOUND & VISION CORPORATION
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163
http://integraworldwide.com
SN 29400656
(C) Copyright 2012 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. Wszystkie prawa zastrzeżone.
108
Download PDF