Model: BK01
bluetooth keyboard
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
GB User’s manual
19 Warranty card
LT
Vartotojo gidas
LV
Lietošanas instrukcija
EEKasutusjuhend
DEBedienungsanleitung
PL
Instrukcja obsługi
RU Инструкция пользователя
UAІнструкція
RO Manual de utilizare
BG Ръководство за употреба
ES
Manual de usuario
FR
Manuel de l’utilisateur
PT
Manual do usuário
3
1
2
3
4
EN
LT
LV
EE
DE
PL
RU
1. 2. 3. Power switch
Charging interface
Connect button
1. 2. 3. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
Įkrovimo lizdas
Jungimosi mygtukas
1.
2.
3.
Ieslēgšanas slēdzis
Lādēšanas ligzda
Savienošanas poga
1. 2.
3. Toitelüliti
Laadimisliides
Ühendusnupp
1.
Ein- und Ausknopf
2.Ladeschnittstelle
3.Verbindungsknopf
1.Wyłącznik
2.
Złącze ładowania
3.
Przycisk łączności
1.
2.
3.
UA
RO
BG
ES
FR
PT
1.
2.
3.
Вимикач живлення
Місце для підключення зарядного пристрою
Кнопка підключення
1.
2.
3.
Buton de alimentare
Interfaţă pentru încărcare
Buton de conectare
1.
2.
3.
Ключ на захранването
Интерфейс за зареждане
Бутон за свързване
1.Interruptor
2.
Interfaz de carga
3.
Botón de conexión
1.
2.
3.
Bouton de mise en marche
Connecteur de charge
Bouton d’appairage
1.
2.
3.
Interruptor de alimentação
Interface de carregamento
Botão de LIGAR/DESLIGAR
Переключатель питания
Интерфейс зарядки
Кнопка подключения
5
GB
Bluetooth Keyboard
Installation
1)
2)
3)
4)
Place the keyboard and Bluetooth device where easily viewable but no more than 1 meter apart.
Turn on the keyboard (set power switch to the ON position).
Press the connect button. The blue indicator light starts to flash.
Activate your device’s Bluetooth function and set your device to search for Bluetooth devices within range, then select
“Bluetooth 3.0 Keyboard” from the list of devices shown. Your device will show the pin code.
5) Enter the pin code on the Bluetooth keyboard and press “Enter”.
Charging
Connect the keyboard with a DC5V power adaptor or a PC USB slot with a Micro USB cable. Charging time is approximately
2 hours depending on the current.
Storage
To extend the battery life, turn off the keyboard when unused.
Safety instructions
• Do not disassemble the product or remove any parts
• Do not put the product into water or any liquid.
• Do not put the product close to heat source, or expose it to high temperature.
Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this
equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring
this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information
about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service
provider or the shop where you purchased the product.
6
LT
Bluetooth klaviatūra
Diegimas
1.
2.
3.
4.
5.
Padėkite klaviatūrą ir Bluetooth prietaisą gerai matomoje vietoje ne didesniu kaip 1 m atstumu vienas nuo kito.
Įjunkite klaviatūrą (perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „ON“ (įjungta)).
Nuspauskite jungimosi mygtuką. Pradės mirksėti mėlynos spalvos indikatorius.
Įjunkite prietaiso Bluetooth funkciją ir paleiskite kitų Bluetooth prietaisų paiešką. Pasibaigus paieškai, rastų Bluetooth
prietaisų sąraše pasirinkite „Bluetooth 3.0 Keyboard“. Prietaise atsidarys PIN kodo langas.
Įveskite PIN kodą Bluetooth klaviatūroje ir paspauskite klavišą Enter.
Įkrovimas
Prijunkite klaviatūrą prie elektros maitinimo adapterio (naudokite DC5V lizdą) arba prie kompiuterio USB lizdo naudodami
micro USB kabelį. Apytikslis įkrovimo laikas – 2 valandos. Įkrovimo laikas priklauso nuo maitinimo įtampos.
Saugojimas
Akumuliatorius veiks ilgiau, jei nenaudojamą klaviatūrą išjungsite.
Saugos taisyklės
• Neardykite prietaiso ir neišimkite jokių detalių.
• Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
• Nedėkite prietaiso netoli šilumos šaltinio ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.
Atsargiai!
Gamintojas neatsako už jokius radijo ar televizijos trikdžius, atsirandančius dėl neteisėtų prietaiso modifikacijų. Dėl tokių
modifikacijų naudotojui gali nebepavykti pasinaudoti prietaisu.
Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad
šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie
šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu atliekų
paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį gaminį.
7
LV
Bluetooth tastatūra
Uzstādīšana
1)
2)
3)
4)
Novietojiet tastatūru un Bluetooth ierīci tiešā redzamībā, ne vairāk kā 1 metra attālumā vienu no otras.
Ieslēdziet tastatūru (pabīdiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā „ON”).
Nospiediet savienošanas pogu. Sāks mirgot zila indikācijas lampiņa.
Ieslēdziet savas ierīces Bluetooth funkciju un lieciet ierīcei meklēt citas Bluetooth ierīces tās rādiusā, un no atrasto
ierīču saraksta izvēlieties Bluetooth 3.0 Keyboard. Jūsu ierīce parādīs PIN kodu.
5) Ievadiet PIN kodu uz Bluetooth tastatūras un nospiediet „Enter”.
Uzlāde
Savienojiet tastatūru ar DC5V strāvas adapteri vai datora USB portu, izmantojot Micro USB kabeli. Uzlādes laiks ir aptuveni
2 stundas, atkarībā no izejošās strāvas.
Uzglabāšana
Lai paildzinātu akumulatora mūžu, izslēdziet tastatūru, kad to nelietojat.
Drošības norādījumi
• Neveiciet izstrādājuma izjaukšanu un detaļu noņemšanu.
• Neievietojiet izstrādājumu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
• Nenovietojiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem vai vietām ar augstu temperatūru.
Uzmanību!
Ražotājs neatbild par radio vai TV interferenci, ko izraisa nesankcionēta aprīkojuma pārveidošana. Šādi pārveidojumi var
izraisīt situāciju, ka lietotājs nedrīkst lietot aprīkojumu.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.
Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par
šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu
transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
8
Bluetoothi-klaviatuur
Installimine
EE
1)
2)
3)
4)
Asetage klaviatuur ja Bluetoothi-seade nägemisulatusse, üksteisest kuni 1 m kaugusele.
Lülitage klaviatuur sisse (seadke toitelüliti asendisse ON).
Vajutage ühendusnuppu. Hakkab vilkuma sinine margutuli.
Aktiveerige seadme Bluetoothi-funktsioon ja pange seade läheduses olevaid Bluetoothi-seadmeid otsima. Valige
kuvatavate seadmete loendist Bluetooth 3.0 Keyboard. Teie seadmel kuvatakse PIN-kood.
5) Sisestage PIN-kood Bluetoothi-klaviatuurilt ja vajutage Enter-klahvi.
Laadimine
Ühendage klaviatuur toiteadapteriga, mille pinge on DC 5 V, või Micro USB kaabli abil arvuti USB-pessa. Laadimisaeg on
umbes 2 tundi, sõltuvalt voolutugevusest.
Hoiundamine
Aku kasutusea pikendamiseks lülitage klaviatuur välja, kui te seda ei kasuta.
Ohutusjuhised
• Ärge võtke toodet lahti ega eemaldage sellest elemente
• Ärge pange toodet vette ega muu vedeliku sisse.
• Ärge pange toodet soojuseallika lähedusse ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte.
Ettevaatust!
Tootja ei vastuta seadmele tehtud lubamatute muudatuste tõttu tekkivate raadio- ega telerisignaalide häirete eest. Taolised
muudatused võivad viia selleni, et kasutaja õigus seadet kasutada tühistatakse.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol
WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toote õigel kõrvaldamisel aitate
kaitsta keskkonda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ümbertöötlemise kohta pöörduge kohalikku
omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või kauplusesse, kust te toote ostsite.
9
DE
Bluetooth-Tastatur
Installation
1)
2)
3)
4)
Stellen Sie die Tastatur und das Bluetooth-Gerät an einen freien Platz, aber nicht mehr als einen Meter auseinander.
Schalten Sie die Tastatur ein (Stellen Sie den Ein- und Ausknopf auf die Position ON).
Drücken Sie den Verbindungsknopf. Der blaue Indikator beginnt zu blinken.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, und lassen Sie es nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.
Wählen Sie “Bluetooth 3.0 Keyboard” aus der Liste der angezeigten Geräte. Ihr Gerät wird den PIN-Kode anzeigen.
5) Geben Sie den PIN-Kode bei der Bluetooth-Tastatur ein und drücken Sie “Enter”.
Laden
Verbinden Sie die Tastatur mit dem Stromadapter, der ein DC5V oder eine PC USB –Schnittstelle ist mit einem Mikro-USBKabel. Die Ladezeit beträgt ungefähr 2 Stunden, abhängig von der Ladestärke.
Ladung
Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schalten Sie die Tastatur aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
Sicherheitshinweise
• Zerlegen Sie das Gerät nicht, entfernen Sie keine Teile.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein.
• Lagern Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus.
Vorsicht!
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Radio- oder Fernsehstörungen durch unberechtigte Veränderungen des
Geräts. Diese Veränderungen führen zum Verlust der Betriebserlaubnis.
WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen
zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
10
Klawiatura Bluetooth
Instalacja
PL
1) Umieść klawiaturę i urządzenie Bluetooth w łatwo widocznym miejscu, zachowując odległość maksymalnie 1 metra
między urządzeniami.
2) Włącz klawiaturę (ustawiając wyłącznik w położenie ON).
3) Naciśnij przycisk łączności. Zacznie mrugać niebieska dioda.
4) Uaktywnij urządzenie Bluetooth i skonfiguruj je tak, aby wyszukiwało urządzenia Bluetooth w swoim zasięgu, a
następnie z wyświetlonej listy urządzeń wybierz „Bluetooth 3.0 Keyboard”. Urządzenie wyświetli kod PIN.
5) Wprowadź kod PIN za pomocą klawiatury Bluetooth i naciśnij „Enter”.
Ładowanie
Podłącz klawiaturę do zasilacza prądu stałego o napięciu 5 V lub złącza PC USB za pomocą przewodu USB. Czas ładowania
wynosi ok. 2 godziny w zależności od natężenia prądu.
Przechowywanie
Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy wyłączyć klawiaturę, gdy nie jest używana.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie rozbierać urządzenia i nie wyjmować żadnych części
• Nie wkładać urządzenia do wody ani żadnej innej cieczy.
• Nie kłaść urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie wystawiać na wysoka temperaturę.
Uwaga!
Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe i telewizyjne spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego
sprzętu. Takie modyfikacje mogą pozbawić właściciela prawa do używania sprzętu.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomóc
chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej
informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania
lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
11
RU
Bluetooth-клавиатура
Установка
1) Поместите клавиатуру и Bluetooth-устройство так, чтобы они находились на расстоянии не более 1 м друг от
друга.
2) Включите клавиатуру (установите переключатель питания в положение ON (ВКЛ.)).
3) Нажмите на кнопку подключения. Начнет моргать синяя индикаторная лампочка.
4) Активируйте функцию Bluetooth вашего устройства и установите ваше устройство на поиск расположенных
вблизи Bluetooth-устройств, затем выберите Bluetooth 3.0 Keyboard из списка отображаемых устройств. На
вашем устройстве отобразится pin-код.
5) Введите pin-код на Bluetooth-клавиатуре и нажмите Enter.
Зарядка
Подключите клавиатуру к силовому адаптеру 5 В пост. тока или USB-слоту ПК с помощью кабеля Micro USB. Время
зарядки составляет примерно 2 часа в зависимости от тока на выходе.
Хранение
Для продления срока службы аккумулятора, отключайте клавиатуру, когда вы ее не используете.
Инструкция по безопасности:
• Не разбирайте изделие и не снимайте никакие детали.
• Не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
• Не держите изделие вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию высоких температур.
Предупреждение!
Изготовитель не несет ответственности за радио или ТВ помехи, вызванные несогласованными с ним переделкой
или модификацией изделия. Такая модификация лишает пользователя права использовать изделие.
Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования
(WEEE)
Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам.
Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде.
Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы
власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
продукт.
12
UA
Bluetooth-Клавіатура
Встановлення
1)
2)
3)
4)
Розташуйте клавіатуру та Bluetooth пристрій на доступному місці на відстані не більше 1 метра одне від одного.
Увімкніть клавіатуру (перемкніть вимикач живлення в положення ON).
Натисніть кнопку підключення. Синій індикатор починає блимати.
Увімкніть ваш пристрій Bluetooth та встановіть на ньому пошук Bluetooth-пристроїв в діапазоні, та виберіть
“Bluetooth 3.0 Keyboard” зі списку пристроїв, яких буде знайдено и відображено на екрані. Ваш пристрій вкаже
пін-код.
5) Введіть пін-код на Bluetooth клавіатурі та натисніть «Enter».
Зарядка
Підключіть клавіатуру до адаптера зарядки DC5V чи PC USB до роз’єму Micro USB кабелю. Час зарядки триває
приблизно 2 години в залежності від вихідного струму.
Зберігання
Для продовження тривалості терміну роботи батареї, відключайте клавіатуру, коли вона не використовується.
Інструкції з техніки безпеки
• Не розбирайте даний пристрій та не виймайте з нього жодних деталей.
• Оберігайте даний пристрій від потрапляння у воду або інші рідини.
• Не розташовуйте даний пристрій поблизу джерел тепла та оберігайте його від нагрівання до високої температури.
Застереження!
Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо- або телеперешкоди, що виникають внаслідок неавторизованої
модифікації даного пристрою. Модифікація даного пристрою може призвести до втрати права використовувати
даний пристрій.
Символ відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)
Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна обробляти як побутові відходи.
Переконавшись, що цей виріб ліквідовано правильно, Ви допомагаєте захистити навколишнє
середовище. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації цього виробу, будь ласка,
зв’яжіться з Вашим місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з утилізації побутових
відходів або з крамницею, де Ви придбали цей виріб.
13
RO
Tastatură Bluetooth
Instalarea
1)
2)
3)
4)
Aşezaţi tastatura şi dispozitivul Bluetooth într-un loc uşor vizibil şi la o distanţă de cel mult 1 metru între ele.
Porniţi tastatura (aduceţi butonul de alimentare în poziţia ON (pornit)).
Apăsaţi butonul de conectare. Ledul albastru va începe să clipească.
Activaţi funcţia Bluetooth de la dispozitiv şi configuraţi dispozitivul pentru căutarea de dispozitive Bluetooth în raza sa
de acţiune, apoi selectaţi „Bluetooth 3.0 Keyboard” din lista de dispozitive afişate. Dispozitivul va afişa codul PIN.
5) Introduceţi codul PIN la tastatura Bluetooth şi apăsaţi „Enter”:
Încărcarea
Conectaţi tastatura la adaptorul de alimentare de 5 Vcc sau în fanta USB a calculatorului cu ajutorul cablului micro USB.
Încărcarea durează aproximativ 2 ore, în funcţie de intensitatea curentului.
Depozitarea
Opriţi tastatura atunci când nu o utilizaţi pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei.
Instrucţiuni de siguranţă
• Nu dezasamblaţi produsul şi nu demontaţi componentele
• Nu aşezaţi produsul în apă sau orice alte lichide.
• Nu aşezaţi produsul în apropierea surselor de căldură şi nu îl expuneţi la temperaturi înalte.
Atenţie!
Fabricantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice interferenţe radio sau TV provocate de modificări neautorizate
aduse acestui dispozitiv. Astfel de modificări ar putea anula drepturile utilizatorului de a folosi aparatul.
Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un deşeu menajer. Asigurându-vă
că acest produs este corect eliminat, veţi ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe informaţii referitoare
la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare a
deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
14
BG
Bluetooth клавиатура
Инсталиране
1) Поставете клавиатурата и Bluetooth устройството на разстояние не повече от 1 метър помежду им и без
препятствия между тях.
2) Включете клавиатурата (поставете ключа на захранването в положение ON (ВКЛ.)).
3) Натиснете бутона за свързване. Cиня индикаторна лампа започва да мига.
4) Активирайте функцията Bluetooth на вашето устройство и му задайте да търси Bluetooth устройства в неговия
обхват. Изберете „Bluetooth 3.0 Keyboard” („Клавиатура Bluetooth 3.0”) от показания списък с устройства. Вашето
устройство ще покаже пин кода.
5) Въведете пин кода на Bluetooth клавиатурата и натиснете „Enter”.
Зареждане
Свържете клавиатурата към адаптер за постояннотоково напрежение 5V или към USB слота на компютъра чрез
Micro USB кабел. Времето за зареждане е приблизително 2 часа в зависимост от подавания ток.
Съхранение
Изключвайте клавиатурата, когато не я използвате. Така ще удължите живота на батерията.
Инструкции за безопасност
• Не разглобявайте продукта и не премахвайте части от него.
• Не поставяйте продукта във вода или други течности.
• Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина и не излагайте на високи температури.
Внимание!
Производителят не носи отговорност за произволни радио или телевизионни смущения, причинени от
неупълномощено изменение на оборудването. Подобни изменения биха могли да отменят правото на потребителя
да работи с оборудването.
Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE).
Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък.
Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.
15
ES
Teclado Bluetooth
Instalación
1) Coloque el teclado y el dispositivo Bluetooth en un lugar donde se pueda visualizar con facilidad a no más de 1 metro
de distancia
2) Encienda el teclado (ajuste el interruptor de encendido en la posición ON)
3) Pulse el botón de conexión. La luz azul del indicador empezará a parpadear.
4) Active la función del dispositivo Bluetooth, configure el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth dentro del rango
y seleccione “Teclado Bluetooth 3.0” en la lista de dispositivos que se muestran. El dispositivo mostrará el código PIN
5) Introduzca el código pin en el teclado Bluetooth y presione “Enter”.
Carga
Conecte el teclado al adaptador de corriente (ranura DC5V) o el USB del PC a través del cable USB Micro. El tiempo de carga
es de aproximadamente 2 horas, dependiendo de la corriente de salida.
Almacenamiento
Para prolongar la duración de la batería, apague el teclado cuando este no se esté utilizando.
Instrucciones de seguridad
• No desarme el producto ni retire ninguna pieza.
• No coloque el producto en el agua ni en ningún otro líquido.
• No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a altas temperaturas.
¡Precaución!
El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión ocasionada por las modificaciones no
autorizadas del equipo. Dichas modificaciones pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)
El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Al garantizar
que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más
información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el
proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.
16
Clavier Bluetooth
Installation
FR
1) Placez le clavier et l’équipement Bluetooth à un emplacement bien dégagé et à une distance maximum d’un mètre l’un
de l’autre.
2) Allumez le clavier (placez le bouton de mise en marche sur ON).
3) Appuyez sur le bouton de connexion. Le voyant bleu commence à clignoter.
4) Activez la fonction Bluetooth de votre équipement et activez la fonction de recherché des appareils Bluetooth à portée,
une fois détecté, sélectionnez « Bluetooth 3.0 Keyboard » dans la liste des équipements affichés. Votre équipement vous
demande le code PIN.
5) Entrez le code PIN sur le clavier Bluetooth et appuyez sur « Entrée ».
Mise en charge
Connectez le clavier avec son adaptateur secteur DC V ou via le cordon micro-USB à un port USB. La durée de chargement
est approximativement de 2 heures selon le type d’alimentation (USB ou secteur).
Stockage
Pour une durée de vie plus longue de la batterie, placez le bouton de mise en marche du clavier sur OFF lorsque vous ne
l’utilisez pas.
Consignes de sécurité
• Ne pas démonter le dispositif ou en extraire une pièce quelle qu’elle soit.
• Ne pas immerger le dispositif dans l’eau ou dans tout autre liquide.
• Ne pas mettre le produit à proximité d’une source de chaleur, ou l’exposer à une température élevée.
Attention
Le fabricant ne sera pas tenu responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non
autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications peuvent annuler l’autorisation de l’utilisateur à utiliser cet
équipement.
Symbole de déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE)
L’utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. En vous
assurant que ce produit est correctement éliminé, vous contribuez à la protection de l’environnement. Pour des
informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre distributeur local, le
service de traitement des déchets de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.
17
PT
Teclado Bluetooth
Instalar
1) Coloque o teclado e o dispositivo Bluetooth num local no qual estejam facilmente visíveis a não menos de 1 metro de
distância.
2) Ligue o teclado (configure o botão de alimentação para a posição LIGAR).
3) Pressione o botão de LIGAR/DESLIGAR. A luz indicadora azul começa a piscar.
4) Ative a função de Bluetooth no seu dispositivo e configure o seu dispositivo para procurar os dispositivos Bluetooth
que se encontram nas proximidades, e selecione “Teclado Bluetooth 3.0” da lista de dispositivos abaixo. O seu
dispositivo exibirá o código pin.
5) Introduza o código pin no teclado com Bluetooth e pressione “Confirmar”.
Carregar
Ligue o teclado ao adaptador de alimentação, DC5V, ou a uma porta PC USB com um cabo Micro USB. O tempo de
carregamento é de aproximadamente 2 horas dependendo da potência.
Armazenamento
Para prolongar a vida útil da bateria, desligue o teclado quando este não estiver a ser utilizado.
Instruções de Segurança
• Não desmontar o produto ou remover qualquer peça.
• Não colocar o produto em água ou líquido.
• Não deverá colocar o produto junto a uma fonte de calor ou expô-lo a elevadas temperaturas.
Cuidado!
O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste
equipamento. Essas modificações podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
Símbolo de Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico (WEEE)
A utilização do símbolo WEEE indica que este produto não deverá ser tratado como se fosse um resíduo
doméstico.. Assegurar que este produto é eliminado de forma correcta, irá ajudar a proteger o ambiente.
Para informações mais detalhadas acerca da reciclagem deste produto, contactar as autoridades locais, o
fornecedor de serviços de eliminação de resíduos da sua área de residência ou a loja onde adquiriu o produto.
18
GB
Warranty card
www.acme.eu/warranty
Product
Product model
Product purchase date
Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature)
1. Warranty period
Warranty enters into force starting with the day when the
buyer acquires the product from the seller. Warranty period
is indicated on the package of the product.
2. Warranty conditions
The warranty is valid only by providing an original document
of the product acquisition and this warranty sheet, which
includes name of the product model, product purchase date,
name and address of the seller.
If it is noticed during the warranty period that the product
has faults and these faults where not caused by any of the
reasons when the warranty is not applied as indicated in the
paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the
product.
The warranty is not applied to regular testing, maintenance
and repair or replacement of the parts which are worn out
naturally.
The warranty is not applied if damage or failures occurred
due to the following reasons:
• Inappropriate installation of the product, inappropriate
usage and/or operating the product without following
the manual, technical requirements and safety standards
as provided by the manufacturer, and additionally,
inappropriate warehousing, falling from heights as well as
hard strikes.
• Corrosion, mud, water and sand.
• Repair works, modifications or cleaning, which
were performed by a service not authorised by the
manufacturer.
• Usage of the spare parts, software or consumptive
materials which do not apply to the product.
• Accidents or events or any other reasons which do not
depend on the manufacturer, which includes lightning,
water, fire, magnetic field and inappropriate ventilation.
• If the product does not meet standards and specifications
of a particular country, in which it was not bought. Any
attempt to adjust the product in order to meet technical
and safety requirements such as those in the other
countries withdraws all the rights to the warranty service.
If no failures are detected in the product, all the expenses in
relation to the service are covered by the buyer.
19
Model: BK01
bluetooth keyboard
Download PDF

advertising