Gebrauchsanweisung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Mode d’emploi

Gebrauchsanweisung
D
Operating instructions
GB
Gebruiksaanwijzing
NL
Kühl-Gefrierkombination
combined refrigerator-freezer
koel-vriescombinatie
Mode d’emploi
F
Istruzione d’uso
I
Instrucciones de manejo
E
Manual de utilização
P
combinés réfrigérateur-congélateur
combinazione frigo-congelatore
combinación de frigorífico-congelador
Combinado frigorífico-congelador
Kullaným Kýlavuzu
TR
Οδηγίες Χρήσης
GR
Soðutucu-Dondurucu-Kombinasyonu
Ψυγειοκαταψύκτης
7081 976-00
CTP/CTPesf 30../33.. 1111
Aanwijzing m.b.t. afdanken
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
De verpakking is van recyclebare materialen gefabriceerd.
• Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met
twee personen uit en stel het samen op.
• Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het
aansluiten - contact op met de leverancier.
• Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing
op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een
goede werking.
• Koppel het apparaat bij een storing los van de netspanning. Trek de
stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast los.
• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar bij de
stekker zelf.
• Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien er anders grote
gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor
het vervangen van het netsnoer.
• Gebruik binnen in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen.
Let er tijdens het vervoer en het reinigen van het apparaat goed op dat
het koelcircuit niet wordt beschadigd. Bij beschadigingen het apparaat uit
de buurt van ontstekingsbronnen houden en de ruimte goed verluchten.
• Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring
en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen
of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht
achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• Voorkom langdurig huidcontact met koude oppervlakken of
te koelen/te bevriezen levensmiddelen. Dit leiden tot pijn, een
dof gevoel en bevriezing. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
• Consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet meteen na het
uit het apparaat nemen en niet te koud gebruiken. Extreem lage temperaturen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken.
• Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum
heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor
een voedselvergiftiging kunt oplopen.
• Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort
bijvoorbeeld het gebruik
- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels, en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.
Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere
toepassingen zijn niet toegestaan. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en
dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische
hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade
aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet
geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
• Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden.
U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst “Licht ontvlambaar”.
• Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
• De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TLlampen)
in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en
niet geschikt als kamerverlichting.
- Golfkarton/karton
- Voorgevormde delen van geschuimd polystyreen
- Folies van polyetheen
- Spanbanden van polypropeen
•Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen verstikkingsgevaar door folies!
•Breng a.u.b. de verpakking naar een officiële inzamelpunt.
Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle
materialen en moet gescheiden van het
ongesorteerde afval worden afgevoerd.
•Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek
de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer
door en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet kunnen opsluiten.
•Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens
het transport van het afgedankte apparaat niet wordt
beschadigd.
•Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje.
•Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften
en wetten.
Inhoud
Pagina
Energie sparen, Opstellen, Aansluiten,
Uitrustingsdelen wijzigen,
Het apparaat in- en uitschakelen, De temperatuur instellen
Extra functies............................................................................. 15
Koelen, Ventilator, Binnenverlichting, Invriezen
IJsblokjes bereiden.................................................................... 16
Aanwijzingen voor het invriezen en het bewaren
Ontdooien, reinigen................................................................... 17
Storingen, Buiten bedrijf zetten, Inbouw in een keukenvak....... 18
Deuraanslag omkeren............................................................... 19
Klimaatklasse
Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij
bepaalde omgevingstemperaturen. Ze mogen niet worden overschreden! U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingtemperatuur
SN
N
ST
T
+ 10° tot + 32 °C
+ 16° tot + 32 °C
+ 16° tot + 38 °C
+ 16° tot + 43 °C
Apparaat- en uitrustingsoverzicht
Bedienings- en
controle-elementen
Glazen plaat in
de vriesruimte
Deze gebruiksaanwijzing is voor verscheidene modellen geldig, afwijkingen zijn daarom mogelijk.
Afmetingen apparaat
Botervak
Verplaatsbare flessen- en
conservenhouder
Verplaatsbare deurinstellingen
Binnenverlichting
Verplaatsbare bergvlakken
Dooiwaterafvoer
Koudste zone van de koelruimte
Bergvak voor hoge flessen
Typeplaatje
Groentelade
Instelvoeten
14
* afhankelijk van model en uitvoering
CTP 30.. A = 1611 mm
CTP 33.. A = 1761 mm
Energie sparen
- Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een
fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden
b.v. de omgevingstemperatuur.
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, des te hoger is het energieverbruik.
- Zet de levensmiddelen soort bij soort.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan.
Rijpvorming wordt vermeden.
- Levensmiddelen slechts zolang als nodig buiten het apparaat laten
staat, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten inleggen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten
ontdooien.
- Wanneer het apparaat een dikke rijplaag
heeft: apparaat ontdooien.
Stof doet het energieverbruik toenemen:
- de koelmachine met warmtewisselaar
- metalen rooster aan de achterkant van
het apparaat - eens per jaar afstoffen.
Opstellen
• De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Oneffenheden in de vloer
met de bijgeleverde sleutel via één of meer stelpoten uitregelen.
• Het apparaat steeds direct aan de wand opstellen.
• Dek de ventilatieopeningen nooit af.
• Plaats geen apparaten die warmte afgeven op het apparaat, bijv.
magnetron, broodrooster enz.
• Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open
vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat ze geen brand veroorzaken.
• De plaats van opstelling van het apparaat moet volgens de norm EN 378
per 8g koudemiddelvulling R 600a een volume hebben van 1 m3, zodat er
bij lekken van de koelmiddelkringloop een ontsteekbaar gas-luchtmengsel
op de plaats van opstelling kan ontstaan. De opgave van de hoeveelheid
koelmiddel vindt u op het typeplaatje binnen in het apparaat.
• Brandgevaar door vocht!
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig
worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte.
Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen
bereik van spatwater plaatsen.
• VOORZICHTIG! Gevaar voor verwonding en beschadiging door
verkeerd transport!
- Het apparaat verpakt transporteren.
- Het apparaat overeind transporteren.
- Het apparaat niet alleen transporteren.
• Het apparaat mag alleen in onbeladen toestand worden verschoven.
Aansluiten
Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de plaats van opstelling moeten overeenkomen met de informatie op het typeplaatje.
Het typeplaatje bevindt zich links binnen. Het stopcontact moet zijn
gezekerd met en zekering van 10 A of meer, buiten de rugzijde van
het apparaat liggen en gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Het apparaat alleen via een volgens de voorschriften geaard
stopcontact met beschermingsaarde aansluiten.
LET OP
Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!
W Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar
wisselstroom) of spaarstekker.
WAARSCHUWING
Brand- en oververhittingsgevaar!
W Gebruik geen verlengsnoer of verdeeldoos.
Uitrustingsdelen wijzigen
De deurvakken verplaatsen, afb. A2
De vakken loodrecht naar boven schuiven, naar
voor uitnemen en op een andere hoogte in de
omgekeerde volgorde terug inschuiven.
Door verschuiven van de flessenhouder, afb.
A2, kunt u flessen beveiligen tegen omvallen bij het
openen en sluiten van de deur.Voor het reinigen kan
de houder afgenomen worden:
- afb. A2: De houder geheel naar rechts of links
langs het deurvak schuiven en laten vergrendelen.
De bergvlakken, afb. A3, zijn naargelang de grootte
van de te koelen producten verplaatsbaar. Hiertoe
de vlakken vooraan opheffen, voor de helft uitnemen en naar onder (resp. boven) wegzwenken.
De draagvlakken steeds met de aanslagbeugel/aanslagrand achter naar boven
inschuiven, om te voorkomen dat levensmiddelen tegen de rugzijde aanvriezen.
Afb. A4. Indien u plaats nodig heeft voor hoge
flessen en vaatwerk,kunt u de halve glasplaat
gewoon naar achter schuiven. Voor het
reinigen kunnen de houddelen
voor de
halve glasplaten worden afgenomen.
1
2
Het is aan te bevelen om het apparaat voor de inwerking­
stelling te reinigen. Nadere informaties hiertoe vindt u in het
hoofdstuk "Reinigen".
Zet het apparaat ca. 4 uur voor de eerste vulling met diepvries­
producten aan. Plaats de diepvriesproducten pas dan, wan­
neer het vriesgedeelte koud is.
In- en uitschakelen Afb. A1
Inschakelen:
NL
Om het apparaat in te schakelen, hoeft alleen het koelgedeelte
ingeschakeld te worden.
Als het koelgedeelte ingeschakeld wordt, wordt automatisch
ook het vriesgedeelte ingeschakeld.
- Druk kort op de aan/uit-toets 1
- De temperatuurdisplays gaan branden. Koelgedeelte en
vriesgedeelte zijn ingeschakeld.
Uitschakelen:
- Om het volledige apparaat uit te schakelen, hoeft alleen
het koelgedeelte uitgeschakeld te worden. Daarbij wordt
automatisch het vriesgedeelte uitgeschakeld.
- De aan/uit-toets 1ca. 2s. ingedrukt houden.
- De temperatuurdisplays gaan uit. Het apparaat is uitgeschakeld.
- De binnenverlichting gaat uit.
Temperatuur instellen Afb. A1
W Koelgedeelte:
De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:
- hoe vaak de deur wordt geopend
- de ruimtetemperatuur op de opstellocatie
- de aard, temperatuur en hoeveelheid ingevroren
levensmiddelen.
Aanbevolen temperatuurinstelling: 5 °C.
De Temperatuur kan doorlopend gewijzigd worden. Als de
instelling 2 °C is bereikt, wordt weer begonnen bij 9 °C.
- Druk de insteltoets 2 net zo dikwijls in tot de gewenste tem­
peratuur in de temperatuurweergave 3 wordt aangeduid.
Opmerking: Door het één langer indrukken van de up/downtoets wordt de instelfunctie geactiveerd. Tijdens het instellen
knippert de instelwaarde.
- Door het vervolgens steeds opnieuw kort indrukken verandert de instelwaarde telkens in stappen van 1°; door het
langer ingedrukt houden gaat dit doorlopend.
- Ong. 5 minuten na de laatste bediening van de tiptoetsen
schakelt de elektronica automatisch om en wordt de werkelijke temperatuur weergegeven.
W Vriesgedeelte:
Bij de aanbevolen temperatuurinstelling van 5°C voor het
koelgedeelte, ontstaat in het vriesgedeelte een gemiddelde
temperatuur van ca. ca. -18°C.
Extra functies
Via de instelmodus kunt u gebruik maken van de kinderbeveiliging en de lichtintensiteit van het display* veranderen:
Instelmodus activeren:
W SuperFrost-toets ca. 5 sec drukken - het display toont c voor
kinderbeveiliging.
Aanwijzing: de waarde die dient te worden veranderd knippert.
W Door op de Up/Down-toets te drukken, de gewenste functie kiezen:
c = kinderbeveiliging of h = lichtintensiteit.
W Nu door kort op de SuperFrost-toets te drukken,
de functie selecteren/bevestigen:
• Bij c = kinderbeveiliging door op de Up/Downtoets te drukken c1 = kinderbeveiliging AAN
of c0 = kinderbeveiliging UIT kiezen en met de
SuperFrost-toets bevestigen. Als het symbool 6
oplicht, is de kinderbeveiliging actief.
• Bij h = lichtintensiteit door op de Up/Downtoets te drukken h1 = minimale tot h5 = maximale intensiteit selecteren en met de SuperFrost-toets bevestigen.
Instelmodus verlaten:
W Door op de On/Off-toets te drukken, de instelmodus beeindigen; na 2 min. schakelt de electronica automatisch om.
- Het standaard regelbedrijf is weer actief.
* afhankelijk van model en uitvoering
15
Koelen
Invriezen
Indeelvoorbeeld
U kunt maximaal zoveel “kg” verse levensmiddelen binnen 24
uren invriezen, als aangegeven op het typeplaatje “Vriesvermogen”
. De maximale hoeveelheid ingevroren producten
verschilt naargelang het model en de klimaatklasse.
! Boter, kaas
" Eieren
§ Flessen, dozen, tubes
$ Diepvriesmaaltijden, ijsblokjes
% Vlees, worst, zuivel-producten
& Bakwaren, bereide
4
maaltijden, dranken
/ Fruit, groenten, sla
Tip
• Sterke alcoholische dranken
alleen afgesloten en liggend bewaren.
• Fruit, groente, sla kunnen onverpakt worden bewaard in de
schuiflades.
• Als verpakkingsmateriaal zijn
herbruikbare dozen uit kunststof,
metaal, aluminium en glas geschikt.
Aanwijzing
- Levensmiddelen zoals in de afbeelding getoond sorteren.
Zowerkt het apparaat energiebesparend.
- Plateaus, schuifladen of manden zijn in de geleverde toestandvoor een optimale energie-efficiëntie ingedeeld.
Koelen met ventilator
(naargelang model en uitrusting)
Hiermee bereikt u op alle niveau’s een relatief gelijkmatige
temperatuurverdeling; alle levensmiddelen koelen tegelijk, bij
een instelbare temperatuur. Door de geforceerde luchtcirculatie
worden de verschillende temperatuurgebieden van het normale
bedrijf opgeheven.
Dit is in principe aan te bevelen:
- bij een hoge temperatuur in de
ruimte (vanaf ong. 30 °C),
- bij hoge luchtvochtigheid, zoals
bijv. op zomerdagen.
In-/uitschakelen, afb. A1: Ventilator-schakelaar
bedienen.
Het lampje in de schakelaar licht op.
In de display verschijnt het overeenstemmende symbool.
4
Opmerking: Ventilator kan ook bij uitgeschakelde ventilatorfunctie
draaien. Dat heeft te maken met de functie en is volledig normaal als
de ruimtetemperatuur beneden 18°C is en bij ingeschakelde SuperFrost-functie.
Binnenverlichting
Gegevens gloeilamp: 25 W (gebruik in geen geval een lamp
van meer dan 25 W), de spanning moet overeen komen met de
informatie op het typeplaatje. Fitting: E 14.
Vervangen van de gloeilamp:
De netstekker uittrekken of de zekering uitdraaien.
• De lampafdekking volgens afb. F1 losklikken 1 en daarna uithaken 2.
• De gloeilamp volgens afb. F2 vervangen. Let er bij het indraaien op dat de afdichting correct in de lampfitting zit.
• Zet het afdekking achter terug en druk de zijkanten vast.
16
IInvriezen met superFrost
W Druk de Superfrost-toets 5 in
- het Superfrostlampje gaat branden. In de display verschijnt het
overeenstemmende symbool.
W Bij een kleine in te vriezen hoeveelheid ca. 6 uurwachten/voorvriezennormaal gesproken voldoende,
bij de maximale hoeveelheid, zie
typeplaatje onder vriesvermogen,
ca. 24 uur.
W Daarna de verse levensmiddelen plaatsen. schakelt SuperFrost zichzelf automatisch uit na in totaal ca. 65 uur. De
invriesprocedure is beëindigd - de SuperFrost-toets is donker
gekleurd - het apparaat werkt weer in de energiebesparende
normale werking.
W Voor het bereiken van de maximale invriescapaciteit de verse
levensmiddelen direct op de bodem van het vak leggen, liefst
zo dat ze direct contact met de zijwanden hebben.
Let op: Bij een druk op de Superfrost-toets kan het door de
ingebouwde inschakelvertraging max. 8 minuten duren voordat
de compressor wordt ingeschakeld. Deze vertraging verlengt de
levensduur van het koelaggregaat.
Tip: Om energie te besparen kunt u de Superfrost-functie ook
uitschakelen voordat de 65 uur helemaal verstreken zijn. Druk
hiervoor de SF-toets nogmaals in. Controleer dan echter of de
temperatuur minimaal -18 °C bedraagt.
Superfrost moet niet worden ingeschakeld
- indien u al bevroren waren in het apparaat legt
- bij het invriezen van tot ong. 2 kg verse levensmiddelen per dag.
IJsblokjes bereiden
• IJsblokjeshouder voor driekwart met
water vullen en laten bevriezen.
• De ijsblokjes komen los uit de schaal
door haar te verdraaien, of door de
ijsblokjeshouder even onder stromend water te houden.
Aanwijzingen voor het invriezen en het bewaren
Ontdooien
• Als richtwaarde voor de bewaarduur van verschillende
levensmiddelen in het vriesvak geldt:
Koeldeel
Het koeldeel ontdooit automatisch.
Het optredende vocht wordt via de
dooiwaterafloop naar de achterzijde
geleid. Daar verdampt het door de
warmte van de compressor. Denk
er om, dat het dooiwater boven de
groenteladen ongehinderd kan weglopen via de afloopopening. Meer hierover onder “Reinigen”.
Consumptieijs
2 tot 6
Maanden
Worst, ham
2 tot 6
Maanden
Brood, bakproducten
2 tot 6
Maanden
Wild, varken
6 tot 10 Maanden
Vis, vet
2 tot 6
Vis, mager
6 tot 12 Maanden
Vriesdeel
Kaas
2 tot 6
Maanden
Gevogelte, rund
6 tot 12
Maanden
Groente, fruit
6 tot 12 Maanden
• Schakel voor het ontdooien het apparaat uit.
ON/OFF toets indrukken, zodat de temperatuurweergave
donker gekleurd is.
• De bevroren producten in papier of een deken wikkelen
en op een koele plaats bewaren.
• Voor het versnellen van het ontdooiingsproces een pan
met heet, niet kokend water in het vriesvak plaatsen.
• De deur van het apparaat tijdens het ontdooien open laten. De rest van het dooiwater met een doek opnemen en
het apparaat reinigen.
Maanden
• Levensmiddelen, die u zelf invriest, steeds per portie voor uw
huishouding verpakken. Opdat ze snel tot op de kern zouden
invriezen, overschrijdt u beter de volgende hoeveelheden per
verpakking niet:
Fruit, groente tot 1 kg, vlees tot 2,5 kg.
• Groenten na het wassen en in porties indelen blancheren
(2-3 minuten in kokend water dompelen, daarna uitnemen, en
snel in koud water afkoelen).
• Verse levensmiddelen en geblancheerde groenten voor het
invriezen niet zouten noch kruiden. Andere spijzen maar licht
zouten en kruiden. Kruiden veranderen de smaakintensiteit.
• Als verpakkingsmateriaal zijn in de handel verkrijgbare diepvriesdozen, en herbruikbare dozen uit kunststof, metaal, en
aluminium geschikt.
• Vers in te vriezen levensmiddelen niet in contact laten komen
met al bevroren levensmiddelen. De verpakkingen altijd droog
in het apparaat leggen, zodat ze niet aan elkaar vriezen.
• Op de verpakkingen steeds de datum en de inhoud schrijven
en de aanbevolen bewaarduur van de bevroren producten niet
overschrijden.
• Flessen en dozen met koolzuurhoudende dranken niet laten
bevriezen. Ze kunnen uit elkaar spatten.
• Neem voor het ontdooien steeds die hoeveelheid, die u onmiddellijk nodig heeft. Ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk verwerken tot een afgewerkt gerecht.
Ingevroren producten kunt u ontdooien:
–in een hete lucht-oven
–in de magnetron
–bij kamertemperatuur
–in de koelkast; de door de bevroren producten afgegeven koude
wordt gebruikt voor het koelen van de andere levensmiddelen.
Licht ontdooide vlakke vis- en vleesporties kunnen warm worden bereid. Groenten kunnen in bevroren toestand (ze zijn half
zo snel gaar dan anders) worden bereid.
NL
Voor het ontdooien geen mechanische apparaten of
andere kunstmatige hulpmiddelen gebruiken, buiten
die, aanbevolen door de fabrikant.
Reinigen
•Voor het reinigen in principe het apparaat buiten bedrijf
plaatsen. De netstekker uit het stopcontact trekken, of de
zekeringen uitnemen resp. uitschakelen.
• Schappen, glasplaten en andere uitrustingsdelen met de hand
reinigen.
•De buitenwanden, de binnenruimte en onderdelen van de uitrusting met lauw water en wat spoelmiddel met de hand reinigen.
Geen stoomreinigers gebruiken - gevaar op letsels en schade!
•Gebruik geen schurende of krassende sponsen, geen geconcentreerde reinigingsmiddelen en in geen geval zand-, chloride- of
zuurhoudende poets- of chemische oplosmiddelen.
•Aanbevolen zijn zachte poetsdoeken en een allesreiniger met een
neutrale pH-waarde. Binnen in het apparaat alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen gebruiken, die zonder bezwaar kunnen worden
gebruikt in combinatie met levensmiddelen.
•Voor apparaten in roestvrij stalen uitvoering*:
- Zijwanden en deuroppervlakken uitsluitend met een schone,
zachte, zonodig licht vochtige doek (water + afwasmiddel)
reinigen. Optioneel kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.
• Let er op dat er geen reinigingswater terecht komt in de verluchtingsgleuven, de elektrische onderdelen en in de afloopgeul*. Het apparaat droog wrijven.
•Het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat niet beschadigen of verwijderen - het is belangrijk voor de klantendienst.
•Reinig de afloopopening aan de rugzijde boven de groenteladen vaker, afb. A, pijl.
Eventueel met een dun hulpmiddel, bijv. een wattenstaafje of
iets dergelijks reinigen.
•Let er op, dat er geen kabels of andere onderdelen worden
afgescheurd, geknikt of beschadigd.
•Het apparaat daarna terug aansluiten/inschakelen.
Indien het apparaat langere tijd buiten bedrijf geplaatst werd, dan
het apparaat leeg maken, de netstekker uit het stopcontact trekken,
zoals beschreven reinigen en de deur van het apparaat laten open
staan, om de vorming van geuren te vermijden.
* afhankelijk van model en uitvoering
17
Storingen
Inbouw in een keukenkast
Uw apparaat is zo gefabriceerd en vervaardigd, dat storingsvrijheid en een lange levensduur zijn gegeven. Indien er tijdens
het gebruik toch nog een storing zou optreden, controleert u dan
of de storing ev. niet is terug te brengen tot een bedieningsfout.
In dat geval worden de veroorzaakte kosten u ook nog tijdens
de garantieperiode aangerekend.
Om het apparaat aan te passen aan de hoogte van een inbouwkast, kan er boven het apparaat een aangepaste opzetkast !
worden geplaatst. Voor de beluchting en de ontluchting moet er
aan de achterzijde van de
opzetkast een koker van
minstens 50 mm diepte over
heel de breedte beschikbaar zijn. De sectie van de
ontluchtingsruimte onder
het plafond moet minstens
300 cm2 bedragen.
De volgende storingen kunt u door het proberen van de
mogelijke oorzaken zelf proberen te verhelpen:
Het apparaat werkt niet, aanwijzing is donker
–Controleer of het apparaat is ingeschakeld,
–of de stekker goed in het stopcontact zit,
–de zekering in orde is.
Er is teveel geluid, controleert u of
–het apparaat vlak op de vloer staat,
–meubelen of voorwerpen naast het apparaat door het werkende koelaggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd
er rekening mee, dat stromingsgeluiden in de koudekringloop
niet te vermijden zijn.
De temperatuur is niet laag genoeg, controleert u
–de instelling volgens het deel “Temperatuur instellen”. Werd
de juiste waarde ingesteld?
–of er ev. te grote hoeveelheden verse levensmiddelen werden
ingelegd;
–of een afzonderlijk ingelegde thermometer wel de juiste temperatuur aangeeft.
–Is de ontluchting in orde?
–Staat het apparaat niet te dicht bij een warmtebron?
Indien geen van de bovengenoemde oorzaken is opgetreden,
en u de storing zelf niet kunt
verhelpen kunt u zich wenden
tot de dichtstbijzijnde klantendienst. Geef de
Toestelaanduiding !,
service- ",
toestelnummer §van het
typeplaatje aan (zie afb.). Het
typeplaatje bevindt zich links
binnen.
Buiten bedrijf zetten
Indien het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt:
Het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken
of de zekeringen verwijderen. Het apparaat reinigen en de deur
open laten, om de vorming van geurtjes te vermijden.
De koelmiddelkringloop is getest op dichtheid.
Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EG-richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/ EG.
18
Bij het opstellen van het
apparaat naast een wand
$ moet er aan de scharnierzijde een afstand van
ong. 50 mm tussen apparaat en de wand worden
aangehouden (ruimte voor
de handgreep bij geopende deur).
! Opzetkast
" Koel-vriescombinatie
§ Meubelwand
$ Wand
Het apparaat niet side-by-side met een andere koel-/vrieskast
plaatsen! Belangrijk voor het vermijden van condensatiewater
en daaruit resulterende schade.
Klapt u voor het lezen de flap achteraan
met de afbeldingen naar buiten.
Draairichting deur veranderen
Indien nodig kunt u de draairichting van de deur veranderen:
Controleer of volgend gereedschap klaar ligt:
- Torx® 25
- Torx® 15
- schroevendraaier
- eventueel accuschroevendraaier
- eventueel een tweede persoon voor de montage
- meegeleverde inbussleutel SW2
Bovenste deur afnemen
- Bovenste deur sluiten.
- Afdekking Fig. 1 (1) naar voren en boven wegtrekken.
- Afdekking Fig. 1 (2) eraf nemen.
VOORZICHTIG
Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!
- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Bovenste lagerbus Fig. 1 (3) losschroeven (2 maal Torx® 25)
Fig. 1 (4) en naar boven eraf trekken.
- Bovenste deur naar boven optillen en opzij zetten.
Onderste deur afnemen
- Onderste deur sluiten.
- Middelste lagerbout Fig. 2 (11) uit de lagerbus en de onderste
deur uittrekken.
- Kunststof kapje Fig. 2 (10) afnemen.
VOORZICHTIG
Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!
- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Onderste deur openen.
- Middelste lagerbus Fig. 2 (13) losschroeven (2 maal Torx® 25).
- Deur naar boven afnemen en opzij leggen.
Middelste lagerdelen omzetten
- Afdekplaat Fig. 2 (12) voorzichtig afhalen.
- Middelste lagerbus met Fig. 2 (14) onderlegschijfje Fig. 2 (13)
180° gedraaid aan de nieuwe scharnierkant goed (met 4 Nm)
vastschroeven.
- Afdekplaat Fig. 2 (12) 180° gedraaid aan de nieuwe greepzijde weer vastklikken.
Onderste lagerdelen omplaatsen
voor apparaten zonder
hoogteverstelling
- Lagerbout Fig. 3 (22)
compleet met schijfje Fig. 3
(23) en stelpootje Fig. 3 (24)
naar boven eruit trekken.
- Stop Fig. 3 (21) eraf halen.
- Lagerbus Fig. 3 (25) losschroeven Fig. 3 (26).
- Lagerdeel Fig. 3 (28) losschroeven Fig. 3 (29) en in het
tegenoverliggende opnamegat van de lagerbus omzetten en
weer vastschroeven.
- Afdekking aan de greepzijde Fig. 3 (27) voorzichtig optillen en
op de tegenoverliggende zijde plaatsen.
- Lagerbus Fig. 3 (25) aan de nieuwe scharnierzijde evt. met
behulp van een accuschroevendraaier weer goed (met 4 Nm)
vastschroeven.
- Stop Fig. 3 (21) weer in het andere gat aanbrengen.
- Lagerbout Fig. 3 (22) compleet met schijfje en stelpootje weer
aanbrengen. Er daarbij op letten, dat de sluitnok naar achter
wijst.
Greep omzetten
Zowel op de bovenste als op de onderste deur:
- Veerklem Fig. 5 (31) verplaatsen: Sluitnok omlaag
drukken, veerklem eroverheen en eraf trekken.
- Veerklem aan de nieuwe scharnierkant weer erin schuiven
totdat hij inklikt.
- Til Fig. 6 (30) de stop uit de deurlagerbus en plaats hem
om.
- Demonteer deurgreep Fig. 6 (32), stop Fig. 6 (33) en
drukplaten* Fig. 6 (34) en monteer ze aan de tegenoverliggende kant.
- Bij het monteren van de drukplaatjes aan de andere kant
erop letten dat ze vastklikken.*
NL
Onderste deur monteren
- Plaats de onderste deur van boven op de onderste lagerbout.
- Sluit de deur.
- Het kunststof kapje Fig. 2 (10) weer op de middelste lagerbus Fig. 2 (13) zetten.
- Middelste lagerbout Fig. 2 (11) op de nieuwe scharnierzijde in de onderste deur plaatsen door de middelste
lagerbus Fig. 2 (13).
Bovenste deur monteren
- Bovenste deur op de middelste lagerbout Fig. 2 (11) zetten.
- Plaats de bovenste lagerbus Fig. 1 (3) aan de nieuwe
scharnierkant in de deur.
- Bovenste lagerbus goed (met 4 Nm) vastschroeven (2
maal Torx® 25) Fig. 1 (4). Steek de schroefgaten indien
nodig voor of gebruik de accuschroevendraaier.
- Afdekking Fig. 1 (1) en afdekking Fig. 1 (2) elk op de
tegenoverliggende zijde van buiten aanbrengen en vastklikken.
Deuren uitlijnen
- De deuren eventueel via de beide langsgaten in de onderste lagerbus en middelste lagerbus Fig. 2 (13) ten opzichte
van de kast uitlijnen. Daartoe middelste schroef in de
onderste lagerbus uitdraaien.
WAARSCHUWING
Gevaar voor verwonding door eruit vallende deur!
Als de lageronderdelen niet goed zijn vastgeschroefd, kan de
deur eruit vallen. Dit kan zwaar letsel tot gevolg hebben.
Bovendien sluit de deur evt. niet, zodat het apparaat niet goed
koelt.
- De lagerbussen met 4 Nm goed vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en evt. aandraaien.
De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van
alle typen en modellen. Hebt u er daarom a.u.b. begrip voor dat
wij wijzigingen in vorm, uitvoering en techniek moeten voorbe­
houden.
19
50
Download PDF