profesjonalne produkty dla dj-ów instrukcja obsługi

PROFESJONALNE PRODUKTY DLA DJ-ÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DYSTRYBUCJA: „BLASK” RELOOP POLSKA
ul. Lawendowa 15
71-006 SZCZECIN
Telefon: 509431669
www.blaskdj.com.pl
reloop@reloop.com.pl
Gratulujemy zakupu odtwarzacza RMP-4 firmy Reloop. Dziękujemy za zaufanie okazane naszej technologii
didżejskiej. Zanim sprzęt zostanie użyty prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Proszę wypakować sprzęt i sprawdzić czy nie został on uszkodzony podczas transportu. Jeśli zauważysz
jakiekolwiek usterki bądź widoczne uszkodzenia, nie używaj sprzętu i skontaktuj się ze sprzedawcą.
UWAGA! Proszę zachować szczególną ostrożność podczas używania sprzętu o napięciu 230V. Tak duże
napięcie może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem! Jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu
spowodowane niestosowaniem się do instrukcji obsługi unieważnia umowę gwarancyjną.
- z powodów ostrożności i certyfikatu (CE) nieautoryzowana modyfikacja sprzętu jest zabroniona. Jeśli
uszkodzenie wynika z samodzielnej modyfikacji sprzętu umowa gwarancyjna staję się nieważna.
- części wewnętrzne sprzętu nie wymagają żadnych konserwacji, za wyjątkiem części zużywalnych, które mogą
być konserwowane z zewnątrz. Tylko odpowiednio wykwalifikowani pracownicy mogą wymienić bądź
naprawić części wewnętrzne, w innym przypadku gwarancja zostaje zerwana!
- upewnij się, iż sprzęt jest podłączany do prądu dopiero na samym końcu, gdy jest on już poprawnie ustawiony
i połączony z innym sprzętem. Upewnij się, czy włącznik sieciowy jest w pozycji „OFF” podczas podłączania
kabla sieciowego do gniazdka.
- używaj tylko odpowiednich kabli, które są kompatybilne ze sprzętem. Upewnij się, czy wszystkie kable są
odpowiednio połączone i czy nie są wyczuwalne żadne luzy w gniazdkach, łączeniach itp. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij informacji u sprzedawcy.
- upewnij się czy żadne kable nie są uszkodzone.
- upewnij się czy przełącznik napięcia jest w prawidłowej pozycji. Uszkodzenia spowodowane niepoprawnym
ustawieniem przełącznika nie są objęte umową gwarancyjną.
- jeśli to możliwe sprzęt podłączaj do gniazdek z zabezpieczeniem antyprzepięciowym.
- sprzęt odłączaj od prądu tylko po skończonej pracy oraz przed każdym czyszczeniem.
- sprzęt ustawiaj w pozycji horyzontalnej na stabilnym podłożu oraz z dala od nagłośnienia w celu uniknięcia
zakłóceń.
- unikaj jakichkolwiek wstrząsów bądź uderzeń podczas operowania sprzętem.
- chroń sprzęt przed źródłami ciepła, wilgoci oraz kurzu.
- nie stawiaj w pobliżu sprzętu żadnych pojemników z płynem, który mógłby zalać aparaturę. Jeśli jednak płyn
dostanie się do urządzenia, natychmiast odłącz go od zasilania. Przed ponownym użyciem sprzętu koniecznie
oddaj go do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi. Tego typu uszkodzenia sprzętu nie są objęte umową
gwarancyjną.
- nie używaj sprzętu w zbyt niskiej (poniżej 5º C) bądź wysokiej (powyżej 35º C) temperaturze. Sprzęt nie
powinien znajdować się w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych bądź blisko innych źródeł
ciepła (np. grzejniki, kuchenki itp.). Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- sprzęt nie powinien być używany od razu po przebywaniu w niskiej temperaturze (np. po transporcie w zimie).
Nie używaj sprzętu dopóki nie osiągnie on temperatury zbliżonej do tej, w której zostanie użyty.
- przyciski, klawisze oraz przełączniki nie mogą być narażone na płynne środki czyszczące. Do czyszczenia
sprzętu używaj tylko suchych materiałów.
- podczas włączania sprzętu upewnij się czy wszystkie pokrętła i potencjometry są ustawione na „0” co
zapobiegnie uszkodzeniom sprzętu
- upewnij się czy używasz czystych i nie porysowanych płyt CD podczas pracy na tym odtwarzaczu
2
- sprzęt powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu.
- sprzęt podłączony do zasilania powinien znajdować się z dala od dzieci.
- w szkołach, warsztatach itp. sprzęt musi być monitorowany przez wykwalifikowane do tego osoby.
- zachowaj niniejszą instrukcję w przypadku późniejszych wątpliwości lub pytań.
3
4
PODŁĄCZANIE SPRZĘTU
A) Podłącz wyjścia odtwarzacza -35- z wejściami liniowymi w Twoim mikserze bądz wzmacniaczu.
B) Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilającego -40-.
C) Gniazdo Relay Play -37- może być wykorzystane do funkcji odtwarzania zależnego oraz do funkcji
Fader Start (więcej informacji pod opisem funkcji -37-)
D) Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF -39-. Jeśli żadna płyta CD nie znajduje się w urządzeniu, dioda
LED nad slotem CD -1- będzie się świecić.
E) Delikatnie wsuń płytę CD w slot -1-. Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do urządzenia. Podczas
odtwarzania płyty o wymiarach mniejszych niż 12cm, użyj odpowiedniego adaptera. Wciśnij przycisk
Eject -33- w trybie pauzy aby wysunąć płytę CD z urządzenia.
OBSŁUGA
1.
Napęd CD
Informacje dotyczące napędu znajdują się w podpunkcie E, w dziale ‚Podłączanie sprzętu’
2.
Przycisk Play/Pause
Wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby rozpocząć odtwarzanie. Wciśnij ponownie aby przejść w tryb
pauzy.
SHIFT: wciskając przycisk Shift -29- oraz Play/Pause odtwarzana ścieżka zostanie zatrzymana z
efektem „brake“ (stopniowe zwalnianie) wynoszącym 6 sekund.
3.
Przycisk Cue
Kiedy wciśniesz przycisk Cue RMP-4 przerwie odtwarzanie i przejdzie do ostatniego punktu Cue. Aby
ustawić punkt Cue należy wykonać jedną z poniższych czynności:
I.)
Przeszukuj utwór za pomocą koła JOG -20- lub pokrętła przeszukiwania -5- w trybie
pauzy. Po znalezieniu odpowiedniego momentu wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby
zachować nowy punkt Cue. Odtwarzacz przejdzie w tryb odtwarzania.
II.)
Wciśnij przycisk Loop In -23- w odpowiednim momencie podczas odtwarzania.
Odtwarzacz nie przerwie odtwarzania a nowy punkt Cue zostanie zapisany.
Wciśnij przycisk Cue aby odtwarzacz przeszedł do ostatniego punktu Cue w trybie pauzy. Wciskając i
przytrzymując przycisk Cue możesz odtwarzać utwór od punktu Cue aż do momentu zwolnienia
przycisku. Po zwolnieniu przycisku odtwarzacz przejdzie ponownie do punktu Cue w trybie pauzy.
Wciśnij przycisk Play/Pause -2- aby powrócić do normalnego odtwarzania.
UWAGA:
Odtwarzacz domyślnie przechodzi w tryb Auto-Cue tuż po jego włączeniu. Jest to tryb ustalający
punkt Cue na pierwszym słyszalnym dźwięku. Odtwarzacz zapamiętuje punkt Cue tylko dla
jednego utworu. Zmieniając utwór poprzedni punkt Cue będzie skasowany.
4.
Pokrętło zmiany ścieżek
Użyj tego pokrętła -4- aby zmieniać ścieżki. Wciśnij aby załadować aktualnie wybraną ścieżkę.
5.
Pokrętło przeszukiwania
Użyj tego pokrętła -5- aby przeszukiwać daną ścieżkę. Pokrętło posiada 4 różne prędkości
przeszukiwania. Im szybciej je przekręcisz tym szybciej będziesz przeszukiwać ścieżkę.
6.
Przycisk wybierania ścieżki
Wciśnij przycisk -6b- aby przejść do początku następnej ścieżki. Przycisk -6a- służy do przechodzenia
na początek aktualnie odtwarzanej ścieżki.
5
7.
Przycisk Time
Użyj tego przycisku aby zmienić tryb wyświetlanego czasu:
I)
II)
III)
Czas który upłynął danej ścieżki (bez żadnych komunikatów na wyświetlaczu)
Czas pozostały danej ścieżki (na wyświetlaczu „Remain“)
Czas pozostały całej płyty CD (na wyświetlaczu „Total Remain“)
UWAGA:
Przytrzymując przycisk dłużej włączysz tryb Auto Cue. W tym trybie odtwarzacz będzie ustawiał
automatycznie punkt Cue na pierwszym słyszalnym dźwięku danej ścieżki. Poniższe tryby są
także powiązane z trybem Auto Cue.
I)
Single (aktywowany poprzez włączenie Auto Cue)
Odwarzacz będzie odtwarzał tylko jeden utwór, po którym automatycznie przejdzie w tryb
pauzy.
II)
Continue (wyłączany poprzez wyłączenie Auto Cue)
Odtwarzacz będzie odtwarzał całą płytę CD.
8.
Przycisk Tap
Służy do manualnego liczenia BPM (Beat Per Minute = liczba beatów na minutę). Aby to uczynić,
należy wciskać przycisk TAP do rytmu. Przytrzymaj przycisk BPM przez 2 sekundy aby powrócić do
automatycznego licznika BPM.
9.
Przycisk Utility
Służy do wchodzenia do menu. Przekręcaj pokrętło wybierania ścieżek aby wybierać opcje. Wciskając
zaakceptujesz wybór i przejdziesz do dalszych ustawień. Aby wyjść z menu wcisnij przycisk Utility
ponownie. Więcej informacji znajdują się w rozdziale „SUBMENU“.
10. Przycisk Reverse
Użyj tego przycisku aby odtworzyć ścieżkę od tyłu. Wciśnij przycisk ponownie aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
11. Przycisk Source Select
Służy do wybrania źródła dźwięku. Po włączeniu RMP-4 automatycznie przechodzi w tryb USB.
Wciśnij przycisk Source Select aby zmienić źródło na płytę CD. Wciśnij przycisk ponownie aby
aktywować tryb MIDI.
•
•
•
Tryb USB = kolor diody czerwony
Tryb CD = kolor diody niebieski
Trym MIDI = kolor diody fioletowy
12. Port USB
Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych USB, takich jak pamięci typu flash czy zewnętrzne dyski
twarde. Odtwarzacz obsługuje takie formaty jak MP3, AAC, AIFF i WAVE. Maksymalny rozmiar
pliku może wynosić 341 MB lub 233 minuty. Odtwarzacz obsługuje kodowanie 32, 44.1 i 48kHz.
Nośnik musi być sformatowany w trybie plików FAT. Maksymalna ilość folderów wynosi 999, a na
każdy folder nie może przypadać więcej niż 999 utworów.
13. Przyciski Pitch Bend
Użyj przycisków Pitch Bend -13- aby tymczasowo zmienić tempo odpowiednio o + 4/8/16% (przycisk
+) lub – 4/8/16% (przycisk -). Po zwolnieniu przycisku utwór powróci do oryginalnego tempa
ustawionego potencjometrem pitch.
SHIFT: wciskając przycisk SHIFT -29- oraz przycisk Pitch Bend, tonacja utworu będzie
zmniejszona/zwiększona w zakresie o czułości 0,01%.
14. Przycisk Pitch Reset
Służy do włączania/wyłączania potencjometru Pitch.
6
15. Potencjometr Pitch
Używając tego potencjometru -15- możesz zmieniać tempo utworu. Różnica względem oryginalnego
tempa jest pokazana na wyświetlaczu -34F- w wartości procentowej. Potencjometr ma czułość 0,1% a
zakres potencjometru to +/-4%, +/-8%, +/-16% oraz +/-100%.
16. Dioda Pitch Offset
Jeśli ta dioda się świeci, aktualna wartość pitch nie odpowiada aktualnej pozycji potencjometru.
Aktualna wartość pitch może ulec zmianie, szczególnie podczas używania funkcji Sync -32- oraz
przesuwania potencjometru pitch aby nadpisać aktualną wartość pozycją potencjometru.
17. Funkcja Key Lock
Funkcja ta umożliwia „zablokowanie“ tonacji danego utworu. Dzięki temu możesz zmieniać tempo
muzyki bez słyszalnych zmian w tonacji (np. zwolniony utwór będzie grał tylko wolniej, a nie niżej).
Aby wyłączyć funkcję należy ponownie wcisnąć przycisk Key Lock -17-.
18. Przycisk Pitch Range
Wybiera zakres zmian dla potencjometru pitch +/- 4%, +/- 8%, +/- 16%, +/- 100%.
19. Przycisk Scratch
Włącz efekt ‚scratch’ przyciskiem Scratch -19-. Teraz możesz używać tego efektu kręcąc wewnętrzną
częścią koła JOG w przód lub tył, symulując tym samych ruch płyty winylowej. Wewnętrzna część koła
JOG jest czuła na dotyk, co pozwala na uzyskanie realistycznego efektu. Wciśnij ponownie aby
wyłączyć efekt.
20. Koło JOG
Odtwarzacz jest wyposażony w duże koło JOG, co umożliwia symulowanie pracy płyty winylowej.
Koło jest podzielone na dwie sekcje. Górna częśc koła jest czuła na dotyk (co umożliwia uzyskanie
niezwykle realistycznego efektu scratch), a gumowa obręcz została zaprojektowana do tzw. pitch bendu
(lekkiego „popychania“ płyty do przodu lub tyłu w celu wyrównania rytmu). Jeśli wyłączysz funkcję
‚scratch’ -19- całe koło JOG będzie służyć do uzyskania efektu ‚pitch bend’ lub do przeszukiwania w
trybie pauzy. Efekt pitch bendu może być także wykorzystany dzięki przyciskom Pitch Bend -13-.
21. Przycisk Slip
W tym trybie odtwarzanie utworu trwa cały czas w tle (funkcja dostępna tylko na nośnikach USB).
Można np. włączyć wybrany punkt Hot Cue nie przerywając ciągłości utworu, ponieważ utwór powróci
do odtwarzania tak jakby punkt Hot Cue nigdy nie był włączany (utwór jest cały czas odtwarzany w tle,
odtwarzacz nigdy nie przerwał odtwarzania a jedynie wyciszył utwór na moment odtwarzania punktu
Hot Cue).
22. Sekcja Performance
Hot Cue: służy do zapisania konkretnej pozycji na ścieżce. Dzięki temu można powrócić do tego
punktu w każdej chwili. Wystarczy wcisnąć jeden z 8 padów w wybranym przez siebie momencie. Po
zapisaniu Hot Cue pad podświetli się i będzie można go wcisnąć ponownie aby powrócić do zapisanej
pozycji.
Shift: trzymając przycisk Shift i wciskając pad kasujesz punkty Hot Cue.
Hot Loop: zapisuje aktualnie odtwarzaną pętlę na jednym ze swoich 8 slotów pamięci. Możesz
odtworzyć zapisaną pętlę wciskając pad, na którym ja zapisałeś.
Shift: trzymając przycisk Shift i wciskając pad kasujesz zapisane pętle.
Loop Roll: służy do włączania pętli o odpowiedniej długości. Zaczynając od pierwszego pada długości
wynoszą: 1/32 (pad1), 1/16 (pad2), 1/8 (pad2), 1/4 (pad3), 1/2 (pad4), 1/1 (pad5), 2/1 (pad6), 4/1
(pad7), 8/1 (pad8).
Sampler: możesz zapisac do 8 róznych sampli w pamięci wewnętrznej urzadzenia. Aby odtworzyć
zapisany sampel, wciśnij pad, na którym się znajduje. Aby zapisac nowy sampel najpierw upewnij się,
że dany pad jest pusty (brak podswietlenia). Następnie utwórz pętle w aktualnie odtwarzanym utworze.
Wcisnij pusty pad aby zapisać pętle jako sampel. Przytrzymaj pad z zapisanym samplem przez 2
sekundy aż podswietlenie zacznie migać – teraz kołem JOG możesz regulować jego poziom głosności.
7
Wciśnij ponownie pad aby zapisać ustawienia. Wciskając przycisk Shift + pusty pad załadujesz to co
jest wybrane przez pokrętło wyboru utworu Trax Encoder.
Shift: zatrzymuje odtwarzanie sampla. Wciskając ponownie usuniesz sampel. Przytrzymaj pad z
zapisanym samplem przez 2 sekudny aż podswietlenie zanczie migać – teraz kołem JOG możesz
regulować jego tonację. Wciśnij ponownie pad aby zapisać ustawienia. Wciskając przycisk Shift +
pusty pad załadujesz to co jest wybrane przez pokrętło wyboru utworu Trax Encoder.
Wciśnij i przytrzymaj pad z zapisanym samplem oraz przekręć pokrętło Navigation Wheel aby zmienić
tryb odtwarzania sampla:
One Shot: sample będą odtwarzane tylko raz po ich wywołaniu.
Loop: sample będą odtwarzane w formie niekończącej się pętli.
23. Przycisk Loop In
Wciśnij ten przycisk aby ustalić nowy punkt początkowy pętli oraz nowy punkt Cue. Aby zmienić
położenie punktu wciśnij przycisk ponownie – przycisk zacznie migać. Teraz używając koła JOG
możesz zmienić jego położenie. Wciśnij przycisk Loop Out aby kontynuować odtwarzanie.
Shift: aktualna pętla zostanie skrócona o połowę.
24. Przycisk Loop Out
Wciśnij ten przycisk aby ustalić nowy punkt końcowy pętli. Jeśli wcześniej punkt początkowy został
ustalony odtwarzacz automatycznie przejdzie do trybu odtwarzania pętli. Aby zmienić położenie
punktu wciśnij przycisk ponownie – przycisk zacznie migać. Teraz używając koła JOG możesz zmienić
jego położenie. Wciśnij przycisk Loop Out aby kontynuować odtwarzanie.
Shift: aktualna pętla zostanie podwójnie wydłużona.
25. Przycisk Reloop/Exit
Wciskając ten przycisk podczas odtwarzania pętli, odtwarzacz powróci do normalnego odtwarzania po
dotarciu do punktu końcowego pętli. Jeśli żadna pętla nie jest odtwarzana, odtwarzacz przejdzie do
ostatnio zapamiętanej pętli.
26. Przycisk Save
RMP-4 oferuje możliwość zapisania do 8 punktów Hot Cue oraz 8 pętli na utwór. Wszystkie punky i
pętle zapisywane są w pamięci urzadzenia.
Są dwa sposoby aby zachować punkt Hot Cue bądź pętle:
Tymczasowe: możesz tymczasowo zapamiętywać punkty Hot Cue oraz pętle. Nie będą one
przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia a jedynie będą się załadowywać podczas włączania
danej ścieżki, na której zostały zapisane. Nie trzeba wtedy używać przycisku Save. Odtwarzacz
wszystko zapamiętuje dopóki nie jest wyłączane zasilanie.
Stałe: wciśnij przycisk Save aby zapisać punkty Hot Cue i pętle wykorzystując wewnętrzną pamięć
urządzenia.
27. Przycisk Call
Wciskając przycisk Call możesz przywołać zachowane w pamięci wewnętrznej punkty Hot Cue oraz
pętle (musisz mieć załadowaną odpowiednią ścieżkę).
Shift: usuwa zapisane punkty Hot Cue oraz pętle dla aktualnie odtwarzanej ścieżki.
28. Przyciski Beat Loop
Wciśnij jeden z przycisków Beat Loop aby ustawić automatycznie pętlę, która bazuje na aktualnej
wartości BPM. Możesz wybrać 7 róznych długości pętli (1/8 – 8/1). Aby manualnie określić wartośc
BPM użyj przycisku Tap -8-. Aby wyjść z pętli wciśnij Reloop/Exit -25-.
29. Przycisk Shift
Przytrzymując przycisk Shift można wykorzystać drugą funkcję niektórych przycisków.
30. Przycisk Back
Służy do przechodzenia o jeden poziom do tyłu podczas przeglądania folderów. W trybie USB
przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy a wejdziesz w ustawienia playlisty.
8
31. Info
Służy do przełączania pomiędzy informacjami zawartymi w ID3 tag (np. nazwa albumu, artysta, tytuł
utowru lub gatunek). Przytrzymując przycisk wrócisz do górnego widoku folderów.
32. Przycisk Sync
Dzięki funkcji Smart Link, tempo oraz rytm moga być automatycznie przesyłane pomiędzy dwoma
RMP-4. Aby funkcja działała poprawnie najpierw trzeba przeanalizować utwory programem Database
Builder. Wyłącznie tryb USB jest kompatybilny z funkcją sync.
a)
Odtwórz utwór, który został przeanalizowany programem Database Builder oraz
został posortowany po Title/Artist/Album na obu RMP-4.
b) Połącz oba RMP-4 funkcją Smart Link, wciśnij przycisk Sync na jednym z RMP-4
a tempo utworu zostanie dostosowane do tempa utworu na drugim RPM-4. Aby
wyłączyc funkcję synchronizacji wciśnij przycisk Sync ponownie. Aby przywrócić
oryginalne tempo utworu po wyłączeniu funkcji Sync należy:
przesunąć potencjometr na wartość jaka została ustawiona przez funckję Sync,
wskaźnik tempa wyłączy się (przesuwaj potencjometr w górę gdy wskaźnik świeci
się na czerwono, przesuwaj potencjometr w dół gdy wskaźnik świeci się na zółto).
Na koniec przesuń potencjometr na środkową pozycję.
33. Przycisk Eject
Aby włożyć płytę CD do urządzenia, wsuń ją delikatnie w slot -1-. Płyta zostanie automatycznie
wciągnięta do urządzenia. Podczas odtwarzania płyty o wymiarach mniejszych niż 12cm, użyj
odpowiedniego adaptera. Wciśnij przycisk Eject -33- w trybie pauzy aby wysunąć płytę CD z
urządzenia.
Shift: urządzenie USB zostanie automatycznie odłączone. Nie odłączaj urzadzenia USB samodzielnie
podczas operacji aby nie uszkodzić danych.
34. Wyświetlacz
Wyświetlacz -34- informuje o wszystkich ważnych funkcjach odtwarzacza:
A) Track / Folder
Informuje o numerze aktualnie odtwarzanej ścieżki lub folderze (dla płyt MP3)
B) Tryb Time
Informuje o trybie wyświetlania czasu (przycisk -7- służy do zmiany trybu):
I)
II)
III)
Czas który upłynął danej ścieżki (bez żadnych komunikatów na wyświetlaczu)
Czas pozostały danej ścieżki (na wyświetlaczu „Remain“)
Czas pozostały całej płyty CD (na wyświetlaczu „Total Remain“)
C) Czas
Wyświetla czas danej ścieżki.
D) Wizualizacja czasu
Wizualizacja czasu pomaga zidentyfikować, w którym momencie ścieżki odbywa się jej odtwarzanie.
Pasek ten może się zmniejszać lub powiększać, zależnie od wybranego trybu czasu. Tuż przed końcem
ścieżki cały pasek miga.
9
E) Pamięć antywstrząsowa (Anti-Shock)
Informuje o ilości zapamiętanej ścieżki w pamięci antywstrząsowej (Anti-Shock), oraz o tym czy
natychmiastowy start ścieżki jest możliwy. „19“ jest największą wartością i reprezentuje 20 sekund
zapamiętanej ścieżki.
F) Wartość Pitch
Informuje o wartości pitch w systemie procentowym
G) Key Lock
Informuje czy funkcja Key Lock jest aktywna. Funkcja ta pozwala na zmianę tempa bez zmiany tonacji
utworu.
H) Tryb BPM
Informuje czy jest aktywny tryb Auto BPM (na wyświetlaczu „Auto BPM“) lub Manual BPM (na
wyświetlaczu „BPM“).
I)
Wyświetlacz BPM
Wyświetla aktualną wartość BPM (BPM = Beats Per Minute, ilość beatów na minutę)
J)
Wyświetlacz Matrix
Wyświetla nazwę folderu, artysty, albumu oraz tytułu odtwarzanego utworu MP3 zawierającego ID3
TAG, lub utworu audio z CD tekstem.
K) CUE
Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie CUE.
L) Pauza
Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie pauzy.
M) Tryb odtwarzania
Informuje kiedy odtwarzacz pracuje w trybie normalnym bądź ‚reverse’ (patrz: przycisk reverse)
N) Tryb CD/MP3
Informuje o typie odtwarzanej płyty (audio CD / MP3)
O) Auto-Cue
Informuje kiedy jest aktywny tryb Auto-Cue. Aby wyłączyć tryb Auto-Cue należy przytrzymać
przycisk Single / Continue -7- przez dwie sekundy.
P) Single / Continue
Informuje kiedy odtwarzacz jest w trybie odtwarzania pojedynczego (single) lub ciągłego (continue –
na wyświetlaczu napis ‚single’ powinien zgasnąć).
Q) Reloop
Informuje kiedy odtwarzacz przechowuje w pamięci ostatnią pętlę, do której można powrócić
przyciskiem Reloop -25-.
35. Wyjście RCA
Wyjścia te umożliwiają podłączenie odtwarzacza pod wejście liniowe miksera bądź wzmacniacza za
pomocą kabli typu RCA.
36. Gniazdo Smart Link
Służy do przekazywania informacji pomiędzy dwoma RMP-4. Połącz ze sobą dwa RMP-4 przewodem
RCA.
UWAGA: funkcja Smart Link działa wyłącznie w trybie USB.
37. Relay/Fader-Start
10
Służy do podłączenia do innego urządzenia kompatybilnego z funkcją Relay Play / Fader Start. Funkcja
Relay Play to tzw. odtwarzanie przemienne. Polega ono na tym, iż po połączeniu ze sobą dwóch
odtwarzaczy kompatybilnych z tą funkcją i ustawieniu w nich opcji odtwarzania pojedynczego utworu,
będą one odtwarzać przemiennie (czyli gdy jeden zakończy odtwarzanie i przejdzie w tryb pauzy, drugi
rozpocznie odtwarzanie, itd.). Funkcja Fader Start natomiast umożliwia podłączenie odtwarzacza do
miksera kompatybilnego z tą funkcją oraz sterowanie odtwarzaczem za pomocą crossfadera (gdy
przesuniesz crossfader w stronę kanału z odtwarzaczem, ten rozpocznie odtwarzanie, jeśli przesuniesz
w stronę przeciwną, ten przejdzie w tryb pauzy). Aby dowiedzieć się, czy Twój sprzęt jest
kompatybilny z wyżej wymienionymi funkcjami, proszę przeczytaj instrukcję obsługi danego sprzętu,
do którego chcesz podłączyć RMP-4.
38. Port USB MIDI / USB Audio Link
Tryb MIDI Port
Podłącz dołączony przewód USB do portu MIDI USB oraz do swojego komputera. Port ten służy
również do kontrolowania oprogramowania jak np. Traktor/VirtualDJ. Odtwarzacz zostanie rozpoznany
przez system jako RMP-4 bez potrzeby instalowania sterowników (Windows XP/Vista/Windows
7/Windows 8 oraz Mac OS X).
Audio Link
Można połączyć ze sobą dwa RMP-4 oraz uzyć jednego źródła USB (pendrive lub zewnętrzny
dysk twardy).
39. Przycisk On/Off
Służy do włączania/wyłączania urządzenia.
40. Gniazdo zasilania
Służy do podłączania przewodu zasilającego.
11
TRYB MIDI
Wybierz tryb MIDI przytrzymując przycisk Source Select -11-. Przycisk powinien zaświecić się na
fioletowo, na wyświetlaczu pojawi się napis „DeckA CH1“. Informacja „DeckA CH1“ oznacza, iż
wszystkie komunikaty MIDI są wysyłane do kanału MIDI 1. Wciskając przycisk Reverse/Deck możesz
przechodzić z kanału 1 (Deck A) do kanału 4 (Deck D). Dzięki temu możesz sterować czterema
deckami za pomocą jednego odtwarzacza. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Submenu“.
UWAGA:
Regularnie sprawdzaj naszą stronę internetową w celu ściągnięcia najnowszego oprogramowania.
Każdy element wysyła komunikaty MIDI. Proszę przeczytać rozdział odnośnie mapowania klawiszy w
tej instrukcji.
a) Przycisk Reverse/Deck
Wciskając przycisk Reverse/Deck -10- można komfortowo przechodzić między czterema
kanałami MIDI (co umożliwia sterowanie aż 4 deckami za pomoca jednego RMP-4). Obecnie
aktywny kanał będzie wyświetlany na wyświetlaczu odtwarzacza.
b) Przycisk Shift
Przytrzymując przycisk Shift -29- możesz zmieniać funkcje przycisków. Dzięki temu każdy
przycisk może posiadać dwie funkcje.
c)
Koło JOG
Duże, czułe na dotyk koło JOG może wysyłać komunikaty MIDI w czterech różnych trybach:
•
Tryb normalny
Wysyła komunikaty kiedy jest dotknięte lub przekręcone.
•
Tryb Shift
Podczas przytrzymywania przycisku Shift -29- koło JOG wysyła inne komunikaty
UWAGA:
Koło JOG posiada dwie czułości:
•
•
Wysoka czułość = 1.024
Niska czułość = 512
Więcej informacji znajduje się w dziale „Submenu“.
d) Edytowanie MIDI
Praktycznie każdy przycisk może być edytowany.
e)
Mapowanie TRAKTOR PRO/Virtual DJ 8
Poniżej znajduje się link do ściągnięcia najnowszych mapowań (wpisz go w przeglądarkę):
www.reloop.com/reloop-rmp-4#download
VirtualDJ posiada wbudowane mapowanie do RMP-4.
12
MIDI
13
CC-ABSOLUTE (VR)
Komunikaty CC (Control Change) są wysyłane ze statusem 0xBn, gdzie n to kanał, do konkretnego kontrolera
CC. Dlatego też kontroler MIDI ID jest wskazany kanałem oraz numerem CC. Wartość od 0x00 do 0x7F,
bezpośrednio związane z lokalizacją kontrolera.
14
CC-RELATIVE (ENC)
Komunikaty CC (Control Change) są wysyłane ze statusem 0xBn, gdzie n to kanał, do konkretnego kontrolera
CC. Dlatego też kontroler MIDI ID jest wskazany kanałem oraz numerem CC. Wartość od 0x40 do informuje o
zmiane w kontrolerze. 0x40 jest wartością 0, czyli np.:
Komunikat o wartości 0x43 informuje o pozytywnej zmianie o wartości 3.
Komunikat o wartości 0x31 informuje o negatywnej zmianie o wartości 15.
SWITCH ON/OFF (SW, CENTER, CW, CCW)
Komunikaty te są używane do przełączników.
Komunikaty CC są wysyłane ze statusem 0x9n, wartość SWITCH On i Off wynosi 0x7F i 0x00, gdzie n to
kanał.
LED ON/OFF
Komunikaty te są używane do diod LED.
Komunikaty CC są wysyłane ze statusem 0x9n, wartość LED On i Off wynosi 0x7F i 0x00, gdzie n to kanał.
PODŁĄCZANIE KILKU ODTWARZACZY RMP-4
Jeśli chciałbyś podłączyć kilka odtwarzaczy RMP-4 (np. aby komfortowo sterować oprogramowaniem DJ-skim)
możliwe są dwa rozwiązania:
•
Dwa odtwarzacze podłączone do oprogramowania TRAKTOR PRO 2
RMP-4 posiada 4 kanały MIDI (Kanał 1 = Deck A, Kanał 2 = Deck B, Kanał 3 = Deck C, Kanał 4 =
Deck D). Jeśli chcesz używać dwóch odtwarzaczy, powinieneś przyciskiem Reverse/Deck jeden
ustawić na kanał 1 „DeckA CH1“ a drugi na kanał 2 „DeckB CH2“. W ten sposób jeden odtwarzacz
kontroluje lewy deck, a drugi prawy. Sugeruje się takżę przypisanie nazwy ID dla każdego odtwarzacza
w submenu pod B>MIDI SET> Name.
UWAGA: przycisk ten -46- umożliwia sterowanie wieloma funkcjami dla decka C na kanale 1 i
dla decka D na kanale 2.
•
Podłączanie kilku odtwarzaczy
Aby podłączyć więcej niż dwa odtwarzacze należy:
c)
przypisać ID do pojedynczych odtwarzaczy pod J > MIDI Set > Name
d) przypisać ustawienia kanałów do pojedynczych odtwarzaczy pod K > MIDI
Channel
SUBMENU
Podczas pierwszego użycia RMP-4 włóż urzadzenie USB do portu USB na odtwarzaczu i wciśnij przycisk
Utility -9- aby wejść w submenu. Wciskając pokrętło wyboru ściezek Track Wheel można wchodzić do
konkretnych opcji.
A. Playlist
Jeśli pamięć USB została przeanalizowana aplikacją Data Builder możliwym jest przeszukiwanie
plików za pomocą różnych kryteriów:
Normal:
To jest ustawienie domyślne. Pliki są odtwarzane zgodnie ze strukturą, z jaką zostały nagrane.
Title:
Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po tytułach utworów wciskając przyciski Track Search -6-.
Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii.
Artist:
Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po nazwach artystów wciskając przyciski Track Search -6-.
Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii.
15
Album:
Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po tytułach albumów wciskając przyciski Track Search -6-.
Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii.
Genre:
Umożliwia alfabetyczne przeszukiwanie po gatunkach muzyki wciskając przyciski Track Search -6-.
Przekręcając pokrętło -4- można alfabetycznie przeszukiwać pliki w danej kategorii.
Przykład:
Szukamy utworu, którego artysta nazywa się na literę „G“ na naszej pamięci USB. Pod opcją Playlist
wybieramy kryterium „Artist“. Wybieramy literę „G“ za pomocą przycisków przeszukiwania folderów 6-. Wyświetlą się wszyscy artyści zaczynający się na literę „G“. Pokrętłem -4- możesz teraz wybrać
konkretny utwór.
B. Jog Sensitivity
Możliwośc regulacji czułości koła JOG.
C. Start/Brake Time
Możliwośc regulacji czasu Start/Stop w przedziale 0 – 10 sekund. Jest to czas, w którym odtwarzacz
rozpocznie lub zakończy odtwarzanie po wciśnięciu przycisku Play.
D. Pitch Bend Range
Możliwość regulacji zakresu potencjometru pitch od +/- 1% do +/- 100% (ustawienie niezależne od
ustawień potencjometru pitch).
E. Run Time
Możliwość regulacji prędkości przewijania informacji tekstowej na wyświetlaczu.
F.
Stop Time
Możliwość regulacji czasu powtarzania informacji tekstowej na wyświetlaczu.
G. Sleep Time
Możliwość zmiany czasu po jakim odtwarzacz przejdzie w tryb uśpienia (0 – 120 min).
H. Display Brightness
Możliwość regulacji jasności wyświetlacza.
I.
Tryb Shift
Reguluje zachowanie przycisku Shift -29-.
Hold: aby funkcja Shift działała należy trzymać przycisk wcisnięty
Toggle: aby funkcja Shift działała należy wcisnąć przycisk. Aby wyłączyć należy wcisnąć ponownie.
J.
MIDI-Set
Pulse: częstotliwość próbkowania MIDI dla koła JOG. Można wybrać pomiędzy 1.024 a 512. Aby to
zrobić przytrzymaj przycisk Shift -29- oraz przekręć pokrętło -4-.
Jog Out: dzięki tej funkcji możesz ustawić opóźnienie w wysyłaniu komunikatów MIDI dla koła JOG
w milisekundach. Możliwe wartości to 0 – 30 milisekund. Aby to zrobić przytrzymaj przycisk Shift -29oraz przekręć pokrętło -4-.
UWAGA: Niektóre oprogramowania DJ-skie są zdolne do przetworzenia określonej ilości
komunikatów MIDI na sekundę. W takich przypadkach regulowanie opóźnienia jest zalecane.
Wartość 25 milisekund odpowiada 40 zdarzeniom na sekundę.
Edit:
Edit On/Off: Jeśli edycja została włączona, można edytować parametry MIDI (MIDI Note, MIDI
LED). Jeśli edycja została wyłączona, RMP-4 wysyła ustawione wczesniej komunikaty MIDI.
16
Name: umożliwia edytowanie ID urządzenia. ID to nazwa, pod która urzadzenie będzie wykrywane
przez komputer. Możliwe opcje: RMP4, RMP4B, RMP4C, RMP4D, RMP4E, RMP4F, RMP4G,
RMP4H.
Zmiana nazwy jest zalecana jeśli chcesz podłączyc kilka RMP-4 do jednego komputera. Dzięki temu
każdy odtwarzacz będzie miał inną nazwę.
I/O (Wejście/Wyjście): możesz wybrac czy parametry MIDI będą wyświetlane. Przytrzymaj przycisk
Shift -29- i pokrętłem -4- wybierz pomiędzy „Display“ (wyświetl) a „Hide“ (schowaj).
K. MIDI Channel
Służy do wyboru kanalów MIDI, których będzie używać RMP-4 do wysyłania komunikatów. Możliwe
opcje: kanał 1-4, kanał 5-8, kanał 9-12, kanał 13-16.
Dzięki tym ustawieniom kilka odtwarzaczy RMP-4 może używać różnych kanałów.
L. MIDI Note Edit
W tym menu można edytować pojedyńcze elementy i parametry MIDI.
Aby zmienić parametr przytrzymaj Shift -29- oraz wyreguluj go pokrętłem -4-.
Przykład: chciałbyś przypisać inną funkcję MIDI przyciskowi Tap -8-. W tabelce MIDI możesz
zobaczyć, że Tap jest przypisany do komunikatu MIDI 5C. W menu MIDI Note Edit wybierz pozycję
5C. Przytrzymaj przycisk Shift -29- oraz wybierz nową wartośc MIDI poprzez pokrętło -4-.
UWAGA: opcja O „Load Defaults“ służy do przywracania fabrycznych ustawień MIDI, więc
można z łatwością odwrócić wszelkie zmiany.
M. MIDI LED Edit
Opcja MIDI LED Edit słuzy do edycji ustawień diod LED. Ustawienia LED zmienia się tak samo jak
ustawienia elementów MIDI w punkcie L.
N. Version
Informuje o aktualnej wersji firmware.
O. Load Defaults
Służy do przywracania ustawień fabrycznych odtwarzacza. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone.
Potwierdź wybór pokrętłem -4-.
UWAGA: aby zatwierdzić indywidualnie wyregulowane wartości i wyjść z menu wciśnij przycisk
Utility -9-.
USB AUDIO LINK + DATABASE BUILDER
Można połączyć ze sobą dwa odtwarzacze RMP-4 aby odtwarzać utwory korzystając z tylko jednej pamięci
USB. Aplikacja Database Builder analizuje pamięć USB oraz indeksuje pliki, dzięki czemu będzie można
korzystać z opcji szybkiego przeszukiwania po nazwie artysty czy gatunku muzycznym.
UWAGA!
Nie trzeba używać aplikacji Data Builder aby korzystać z pamięci USB na obu odtwarzaczach, ale jest to
zalecane.
Ściągnij aplikację Database Builder ze strony Reloop:
www.reloop.com/reloop-rmp-4#download
1. Podłączanie dwóch RMP-4 aby wykorzystać Audio Link
Odtwarzacz A (Master) = RMP-4 podłączony do urządzenia USB.
• Podłącz urzadzenie USB do portu znajdującego się na urzadzeniu -12• Podłącz port USB -38- znajdujący się z tyłu urzadzenia odtwarzacza A do portu na panelu górnym -12odtwarzacza B, jak na załączonym obrazku.
17
UWAGA: zaleca się użycie przewodu USB nie dłuższego niż 1 metr.
Teraz masz dostęp do urządzenia USB wpiętego w odtwarzacz A na odtwarzaczu B (odtwarzacz B musi być w
trybie USB).
CZĘSTE PROBLEMY
Jeśli wystąpi któryś z poniższych problemów sprawdź czy nie są one spowodowane poniższa przyczyną.
Symptom
• Brak zasilania po włączeniu odtwarzacza przyciskiem ON/OFF
• Odtwarzanie CD nie działa
• Brak dźwięku
• Przeskakujący dźwięk
• Buczenie
Prawdopodobna przyczyna
• Słabo podłączony przewód zasilający
• Płyta CD włożona do góry nogami bądź zabrudzona
• Przewód źle podłączony, zły wzmacniacz bądź ustawienia na mikserze audio
• Odtwarzacz CD jest narazony na wstrząsy dłużej niż 20 sekund
• Słabo podłączone przewody
Rozwiązanie
• Docisnij przewód zasilający
• Włóż płytę poprawnie bądź ją wyczyść
• Sprawdź przewody wyjściowe oraz ustawienia wzmacniacza/miksera
• Zmień miejsce położonia RMP-4
• Popraw przewody audio
DANE TECHNICZNE
BLASK nie sprawdzał poniższych danych i nie odpowiada za ewentualne niezgodności:
Pasmo przenoszenia: 17 Hz – 20 kHz / USB: 17 Hz – 16 kHz
Separacja kanałów: 85 dB
S/N ratio: 90 dB
Konwerter D/A: 8-fold/1 Bit
Formaty MP3: MPEG 1 Layer 3 standard
MPEG 2 Layer 3 standard
MPEG 2.5 Layer 3 standard
Maksymalna ilośc folderów MP3: CD: 255 / USB: 999
Maksymalna ilośc plików MP3: CD: 999 / USB: 999 (na folder)
Wymiary: 320 x 112.6 x 340.5 mm
Waga: 3.91 kg
18
Download PDF