HAM212
WIFI DOOR SENSOR NOTIFICATION TAG
WIFI-MELDER MET DEURSENSOR
NOTIFICATION WIFI AVEC CAPTEUR DE PORTE
NOTIFICACIÒN WIFI CON SENSOR DE PUERTAS
WIFI-MELDER MIT TÜRSENSOR
TAG NOTYFIKACYJNY Z CZUJNIKIEM DRZWIOWYM WIFI
SISTEMADE NOTIFICAÇÃO WIFI COM SENSOR DE PORTA
USER MANUAL
HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DO UTILIZADOR
4
7
10
13
17
20
24
HAM212
V. 02 – 23/02/2016
2
©Velleman nv
HAM212
NexusHome app iOS®
https://itunes.apple.com/us/app/nexushome/id1016327455
NexusHome app Android®
https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.nexi.nexushome
V. 02 – 23/02/2016
3
©Velleman nv
HAM212
USER MANUAL
1. Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of
the device after its lifecycle could harm the environment. Do not
dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling. This device
should be returned to your distributor or to a local recycling
service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before
bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do
not install or use it and contact your dealer.
2. Safety Instructions
Keep this device away from children and unauthorized users.
Indoor use only. Keep this device away from rain,
moisture, splashing and dripping liquids. Never put objects
filled with liquids on top of or close to the device.
DO NOT disassemble or open the cover. There are no userserviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for
service and/or spare parts.
Warning: Do not puncture batteries or throw them in fire as they
may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries
(alkaline). Dispose of batteries in accordance with local regulations.
Keep batteries away from children.
Keep the module away from magnetic fields. Do not install it near
concrete walls or iron doors.
V. 02 – 23/02/2016
4
©Velleman nv
HAM212
3. General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages
of this manual.
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force
when operating the device.





Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.
All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage
caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
Only use the device for its intended purpose. Using the device in an
unauthorised way will void the warranty.
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not
covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for
any ensuing defects or problems.
Keep this manual for future reference.
4. Features
The HAM212 tag has a door sensor. Whenever a door or window has been
opened, the tag will send an alarm notification to your smartphone or tablet
through your home wifi connection. The free app for Android® and iOS®
allows you to manage the status. Configuration is plug and play via the free
cloud service. The battery power is only used during an alarm trigger.
5. Operation
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Install the NexusHome app on your smartphone, create your account
and register (make sure to use either WPA or WPA2).
Next, connect your smartphone to the router to be used. Make sure
the 2.4 GHz 802.11b/g/n protocol is used.
Enter the app and select “Add Device/wifi Setting” under Profile.
Enter the password of the router to be used.
Insert the batteries in the module. To do so, unscrew the cover from
the housing, install the batteries according to the correct polarity.
Once done, connect the module to your smartphone using the included
cable.
Pair the module to your smartphone by pressing “Pair New Device”.
After a successful pairing, disconnect the module. Also, close the
battery cover. Note that, if you move the module, you will receive a
notification message.
Now, fix the module onto the desired location, e.g. a window, door,
safe…
V. 02 – 23/02/2016
5
©Velleman nv
HAM212
Remarks
For best results, please

turn off all audio effects on your phone, such as equalizers, Beats Audio,
etc.

get as close as possible to the router

disconnect all headsets or speakers

make sure your password does not include a leading or trailing space
6. Troubleshooting
I cannot pair the module successfully.

Make sure the router is working properly. Check SSID and
password.

Makes sure battery power is sufficient.

Too many devices are using the wifi connection. Switch off those
devices during pairing.
7. Technical Specifications
battery ................................... 2 x AAA batteries (LR03C, not incl.)
weight .............................................................................. 33 g
dimensions ....................................................... 53 x 64 x 21 mm
iOS® hardware requirement .............................. iOS® 8.0 or higher
Android® hardware requirement ....................Android® 4.0 or higher
wifi frequency ........................................... 2.4 Ghz (802.11b/g/n)
wifi encryption .......................................................... WPA/WPA2
free smartphone app
indoor use
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot
be held responsible in the event of damage or injury resulting from
(incorrect) use of this device. For more info concerning this product
and the latest version of this manual, please visit our website
www.velleman.eu. The information in this manual is subject to
change without prior notice.
R&TTE Declaration of Conformity
Hereby, Velleman NV declares that the radio equipment type [HAM212] is in
compliance with Directive 1995/5/EC.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address: www.velleman.eu.
V. 02 – 23/02/2016
6
©Velleman nv
HAM212
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S.
and other countries and is used under license. Android is a trademark of
Google Inc.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All
worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.
HANDLEIDING
1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het
na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij
een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet
dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het
toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport,
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsvoorschriften
Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Gebruik het toestel enkel binnenshuis. Bescherm het
toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen.
Plaats nooit objecten gevuld met vloeistof op of naast het
toestel.
Demonteer of open dit toestel NOOIT. Er zijn geen onderdelen in
het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
V. 02 – 23/02/2016
7
©Velleman nv
HAM212
Waarschuwing: U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur
gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi
batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd
batterijen buiten het bereik van kinderen.
Houd de module uit de buurt van magnetische velden. Installeer het
toestel niet in de nabijheid van betonnen muren of ijzeren deuren.
3. Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze
handleiding.
Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de
bediening van het toestel.





Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aan het apparaat
aanbrengen. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft
aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt
automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde
richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid
afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee
houden.
Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
4. Eigenschappen
De HAM212 is voorzien van een deursensor. Zodra een deur of venster
geopend of gebroken wordt, stuurt het alarm een bericht naar uw
smartphone of tablet via de wifi-verbinding. Dankzij de gratis app voor
Android® en iOS® kunt u de status controleren. Plug-&-play-configuratie via
de gratis clouddienst. De batterij verbruikt alleen energie wanneer een
alarm geactiveerd wordt.
5. Gebruik
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
1.
2.
3.
Installeer de NexusHome-app op uw smartphone, maak een account
aan en log in (gebruik WPA of WPA2).
Verbind vervolgens uw smartphone met de router die u wilt gebruiken.
Zorg ervoor dat u het 2.4 GHz 802.11b/g/n-protocol gebruikt.
Open de app en selecteer "Add Device/wifi Setting" onder "Profile".
V. 02 – 23/02/2016
8
©Velleman nv
HAM212
4.
5.
6.
7.
Geef het wachtwoord in van de router die u wilt gebruiken.
Plaats de batterijen in de module. Verwijder het deksel van de
behuizing en plaats de batterijen volgens de polariteit. Sluit de module
aan op de smartphone met de meegeleverde kabel.
Druk op "Pair New Device" om de module aan uw smartphone te
koppelen. Ontkoppel de module na het koppelen. Sluit ook het
batterijvak. Opgelet: Wanneer u de module verplaatst, dan ontvangt u
een alarmmelding.
Installeer de module op de gewenste plaats (bv. venster, deur, safe,
enz.).
Opmerkingen
Voor de beste resultaten,

schakel alle geluidseffecten op uw telefoon uit (versterkers, Beats
Audio, enz.) en controleer of uw smartphone zich niet in stille
modus bevindt.

ga zo dicht mogelijk bij de router staan

ontkoppel alle koptelefoons of luidsprekers

begin of eindig uw wachtwoord niet met een spatie
6. Problemen en oplossingen
De module kan niet gekoppeld worden.

Controleer of de router correct functioneert. Controleer de SSID
en het wachtwoord.

Controleer of de batterijen niet leeg zijn.

Teveel toestellen gebruiken de wifi-verbinding. Schakel deze
toestellen uit tijdens het koppelen.
7. Technische specificaties
batterij ........................... 2 x AAA-batterij (LR03C, niet meegelev.)
gewicht ............................................................................. 33 g
afmetingen ....................................................... 53 x 64 x 21 mm
iOS® systeemvereisten ...................................... iOS® 8.0 of hoger
Android® systeemvereisten............................ Android® 4.0 of hoger
wifi-frequentie .......................................... 2.4 GHz (802.11b/g/n)
wifi-encryptie ............................................................ WPA/WPA2
gratis app
voor gebruik binnenshuis
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is
niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik
van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
V. 02 – 23/02/2016
9
©Velleman nv
HAM212
R&TTE Verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Velleman NV, dat dit type toestel [HAM212] conform is met
richtlijn 1995/5/EC.
Raadpleeg de volgende website voor de volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring: www.velleman.eu.
iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere
landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de
V.S. en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle
wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
MODE D'EMPLOI
1. Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination
d’un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas
jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri
sélectif ; une déchetterie traitera l’appareil en question. Renvoyer
l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il
convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de
l’environnement.
En cas de doute, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ; Lire attentivement le présent mode
d'emploi avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été
endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre
revendeur.
2. Prescriptions de sécurité
Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes
non autorisées.
V. 02 – 23/02/2016
10
©Velleman nv
HAM212
Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur. Tenir ce
dispositif loin de la pluie, de l'humidité, d'éclaboussures et
des projections d’eau. Ne jamais placer d’objets contenant
du liquide sur ou près de l’appareil.
NE JAMAIS démonter ni ouvrir le boîtier. Il n’y a aucune pièce
réparable par l’utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de
rechange éventuelles chez votre revendeur.
Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au
feu (danger d’explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se
débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative
à la protection de l’environnement. Garder les piles hors de la portée
des enfants.
Tenir le module à l'écart de champs magnétiques. Ne pas installer
l'appareil à proximité des murs en béton ou des portes de fer.
3. Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce
mode d'emploi.
Protéger l’appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec
circonspection pendant l’opération.





Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
Il est interdit de modifier l'appareil pour des raisons de sécurité. Les
dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent
pas sous la garantie.
N’utiliser l'appareil qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.
La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant
certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera
toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
4. Caractéristiques
Le HAM212 est équipé d'un capteur de porte. Dès qu'une porte ou fenêtre
est ouverte ou brisée, une notification est envoyée sur votre téléphone
mobile ou tablette depuis la connexion wifi. L'application gratuite pour
Android® et iOS® vous permet de contrôler l'état. Configuration plug-&-play
depuis le service cloud gratuit. La pile consomme de l'énergie uniquement
en cas de déclenchement d'une alarme.
V. 02 – 23/02/2016
11
©Velleman nv
HAM212
5. Opération
Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Installer l'application NexusHome sur le smartphone, créer un compte
et s'enregistrer (s'assurer d'utiliser WPA o WPA2).
Ensuite, connecter votre smartphone au routeur que vous souhaitez
utiliser. S'assurer d'utiliser le protocole 2.4 GHz 802.11b/g/n.
Ouvrir l'application et sélectionner “ Add Device/wifi Setting ” sous "
Profile ".
Saisir le mot de passe du routeur que vous souhaitez utiliser.
Insérer les piles dans le module. Retirer le couvercle du boîtier et
insérer les piles. Respecter la polarité. Maintenant, connecter le
module au smartphone avec le câble inclus.
Jumeler le module à votre smartphone en appuyant sur " Pair New
Device ". Ensuite, déconnecter le module. Fermer également le
couvercle du compartiment à piles. Attention : vous recevrez une
notification en déplaçant le module.
Maintenant, installer le module dans l'endroit souhaité (p.ex. fenêtre,
porte, coffre-fort, etc.).
Remarques
Pour obtenir les meilleurs résultats,

éteindre tous les effets audio sur votre téléphone (égaliseurs, Beats
Audio, etc.) et s'assurer que votre smartphone n'est pas en mode
silencieux.

s’approcher le plus que possible du routeur

déconnecter tous les casques d’écoute ou haut-parleurs

votre mot de passe ne doit pas contenir d’espaces de début ou de fin
6. Problèmes et solutions
Il n'est pas possible de jumeler le module.

S'assurer que le routeur fonctionne correctement. Vérifier le
SSID et le mot de passe.

S'assurer que la pile n'est pas épuisée.

Trop d'appareils utilisent la connexion wifi. Désactiver ces
appareils durant le jumelage.
7. Spécifications techniques
pile .............................................. 2 x pile AAA (LR03C, non incl.)
poids ................................................................................ 33 g
dimensions ....................................................... 53 x 64 x 21 mm
système requis pour iOS® .............................iOS® 8.0 ou supérieur
système requis Android® ....................... Android® 4.0 ou supérieur
fréquence wifi ........................................... 2.4 Ghz (802.11b/g/n)
V. 02 – 23/02/2016
12
©Velleman nv
HAM212
cryptage wifi ............................................................. WPA/WPA2
application gratuite
pour usage à l'intérieur
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA
Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être
tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects)
pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil. Pour plus
d'informations concernant cet article et la dernière version de ce
mode d'emploi, consulter notre site www.velleman.eu. Les
spécifications et le continu de ce mode d'emploi peuvent être
modifiés sans notification préalable.
Déclaration de conformité R&TTE
Par la présente, Velleman SA, déclare que le type d'équipement [HAM212]
est conforme à la norme 1995/5/EC.
Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur la page
web suivante : www.velleman.eu.
iPhone est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans
d'autres pays. iOS est une marque de Cisco, déposée aux États-Unis et dans
d’autres pays. Android est une marque de Google Inc.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur de ce mode
d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction,
traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode
d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit
est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
MANUAL DEL USUARIO
1. Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a
este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las
muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire
este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica;
debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este
aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete
las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
V. 02 – 23/02/2016
13
©Velleman nv
HAM212
¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual
antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo
instale y póngase en contacto con su distribuidor.
2. Instrucciones de seguridad
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas
y niños.
Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este
equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o
goteo. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato.
NUNCA desmonte ni abra la caja. El usuario no habrá de efectuar el
mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si
necesita piezas de recambio.
Advertencia: Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego (peligro
de explosión). Nunca recargue pilas no recargables (alcalinas).
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente al tirar
las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.
Mantenga el módulo lejos del alcance de campos magnéticos. No
instale el aparato cerca de paredes de hormigón o puertas de hierro.
3. Normas generales
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este
manual del usuario.
Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva
fuerza durante el manejo.





Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato
están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no
autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su
uso incorrecto anula la garantía completamente.
Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de
este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será
responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
V. 02 – 23/02/2016
14
©Velleman nv
HAM212
4. Características
El HAM212 está equipado con un sensor de puertas. Si se abra una puerta o
una ventana, la alarma utilizará la conexión wifi para enviar una notificación
a su smartphone o tablet. Esta aplicación gratis para Android ® y iOS®
permite controlar el estado. Configuración plug-and-play con el gratis
servicio 'cloud'. El aparato utiliza la batería sólo si la alarma se activa. En
caso de activación de la alarma, la batería lo alimentaría.
5. Funcionamiento
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Instale la app NexusHome en el smartpone, cree una cuenta y
regístrese (asegúrese de que utilice WPA o WPA2).
Luego, conecte su smartphone al router que quiere utilizar. Asegúrese
de que utilice el protocolo 2.4 GHz 802.11b/g/n.
Abra la app y seleccione “Add Device/wifi Setting” junto a Profile.
Introduzca la contraseña del router deseado.
Introduzca las pilas en el módulo. Quite la tapa de la carcasa e
introduzca las pilas. Controle la polaridad. Ahora, conecte el módulo
con el cable incluido al smartphone.
Pulse “Pair New Device” para enlazar el módulo con el smartphone.
Luego, desconecte el módulo. Cierre también la tapa del
compartimiento de pilas. Advertencia: recibirá una notificación al
desplazar el módulo.
Ahora, instale el módulo en el lugar deseado (p.ej. ventana, puerta,
caja fuerte, etc.).
Observaciones
Para los mejores resultados,

desactive todos los efectos sonoros (amplificadores, Audio Beats, etc.)
en el smartphone y asegúrese de que el smartphone no está silenciado.

póngase lo más cerca posible del router

desconecte los auriculares o altavoces

nunca empiece o termine su contraseña con un espacio
6. Solución de problemas
No es posible enlazar el módulo.

Asegúrese de que el router funcione correctamente. Controle el
SSID y la contraseña.

Asegúrese de que la pila no esté agotada.

Demasiados aparatos están utilizando la conexión wifi.
Desactive estos aparatos durante el enlace.
V. 02 – 23/02/2016
15
©Velleman nv
HAM212
7. Especificaciones
pila ................................................ 2 x pila AAA (LR03C, no incl.)
peso ................................................................................. 33 g
dimensiones ..................................................... 53 x 64 x 21 mm
exigencias del sistema iOS® ............................. iOS® 8.0 o superior
Android® .................................................Android® 4.0 o superior
frecuencia wifi ........................................... 2.4 Ghz (802.11b/g/n)
codificación wifi ......................................................... WPA/WPA2
gratis app para smartphone
para el uso en interiores
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV
no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso
(indebido) de este aparato. Para más información sobre este
producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite
nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las
especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
Declaración de conformidad R&TTE
Por la presente, Velleman NV declara que el tipo de equipo de radio
[HAM212] cumple con la norma 1995/5/EC.
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la
siguiente página web: www.velleman.eu.
iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros
países. iOS es una marca comercial de Cisco, registrada en EE.UU. y otros
países. Android es una marca comercial de Google Inc.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente
prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del
usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del
propietario del copyright.
V. 02 – 23/02/2016
16
©Velleman nv
HAM212
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an,
dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus
der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder
verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit
oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma
zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den
Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien
an Ihre örtliche Behörde.
Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie,
ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das
Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2. Sicherheitshinweise
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich
geeignet. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte.
Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder
Spritzwasser, aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit befüllten
Gegenstände auf das Gerät.
niemals das Gerät. Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie
eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.
Warnung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie diese
nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nichtwiederaufladbare Batterien (Alkali). Entsorgen Sie die Batterien
gemäß den örtlichen Vorschriften. Halten Sie die Batterien von
Kindern fern.
Halten Sie das Modul von magnetischen Feldern fern. Installieren Sie
das Gerät nicht in der Nähe von Betonwänden oder Eisentüren.
V. 02 – 23/02/2016
17
©Velleman nv
HAM212
3. Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.
Vermeiden Sie Erschütterungen. Wenden Sie bei der Bedienung
keine Gewalt an.





Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
Funktionen vertraut gemacht haben.
Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der
Garantieanspruch.
Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung Bei falscher Anwendung dieses Gerätes erlischt der
Garantieanspruch.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus
resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme
auf.
4. Eigenschaften
Der HAM212 ist mit einem Türsensor ausgestattet. Wird eine Tür oder ein
Fenster geöffnet, dann sendet der Alarm dem Smartphone oder Tablett eine
Alarmmeldung über den Wifi-Anschluss. Die gratis App für Android® und
iOS® erlaubt Ihnen, den Status zu prüfen. Plug-and-Play-Konfiguration über
die gratis Cloud-Service. Die Batteriestromversorgung wird nur bei
Alarmauslösung verwendet.
5. Batterie
Warnung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie
diese nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nichtwiederaufladbare Batterien (Alkali). Entsorgen Sie die Batterien
gemäß den örtlichen Vorschriften. Halten Sie die Batterien von
Kindern fern.
6. Anwendung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
1.
Installieren Sie die NexusHome-Applikation auf dem Smartphone,
kreieren Sie ein Konto und registrieren Sie sich (verwenden Sie WPA
oder WPA2).
V. 02 – 23/02/2016
18
©Velleman nv
HAM212
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem gewünschten Router. Stellen
Sie sicher, dass das 2.4 GHz 802.11b/g/n-Protokoll verwendet wird.
Öffnen Sie die App und wählen Sie “Add Device/wifi Setting” unter
Profile aus.
Geben Sie das Kennwort des gewünschten Routers ein.
Legen Sie die Batterien ins Modul ein. Entfernen Sie den Deckel des
Gehäuses und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Verbinden Sie
das Modul danach über das mitgelieferte Kabel mit dem Smartphone.
Drücken Sie auf “Pair New Device”, um das Modul mit dem
Smartphone zu koppeln. Trennen Sie das Modul nach der Kopplung.
Setzen Sie auch den Deckel wieder auf. Achtung: Bewegen Sie das
Modul, dann empfangen Sie eine Alarmmeldung.
Installieren Sie das Gerät nun am gewünschten Ort (z.B. Fenster, Tür,
Safe usw.).
Bemerkungen
Für die besten Ergebnisse,

schalten Sie alle Audio-Effekte auf dem Smartphone (z.B. Equalizer,
Beats Audio usw.) aus, und vergewissern Sie sich davon, dass das
Smartphone nicht stumm geschaltet ist.

installieren Sie sich möglichst dicht beim Router

trennen Sie alle Kopfhörer oder Lautsprecher

starten oder beenden Sie das Kennwort niemals mit einem Leerzeichen
7. Problemlösung
Das Modul kann nicht gekoppelt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Router korrekt funktioniert.
Kontrollieren Sie SSID und Kennwort.

Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht leer sind.

Zu viele Geräte verwenden den Wifi-Anschluss. Schalten Sie
diese Geräte während der Kopplung aus.
8. Technische Daten
Batterie ...................... 2 x AAA-Batterie (LR03C, nicht mitgeliefert)
Gewicht ............................................................................ 33 g
Abmessungen ................................................... 53 x 64 x 21 mm
iOS® Systemanforderungen ............................. iOS® 8.0 oder höher
Android® minimale Systemanforderungen .... Android® 4.0 oder höher
Wifi-Frequenz ........................................... 2.4 Ghz (802.11b/g/n)
Wifi-Verschlüsselung .................................................. WPA/WPA2
gratis Smartphone-App
für die Anwendung im Innenbereich geeignet
V. 02 – 23/02/2016
19
©Velleman nv
HAM212
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen.
Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr
Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser
Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
R&TTE Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Velleman NV, dass dieser Typ von Funkgerät [HAM212] die
1995/5/EC-Norm erfüllt.
Besuchen Sie folgende Website für den ganzen Text der EUKonformitätserklärung: www.velleman.eu.
iPhone ist ein Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und
anderen Ländern. iOS ist ein Warenzeichen von Cisco, eingetragen in den
USA und anderen Ländern. Android ist ein eingetragenes Warenzeichen von
Google Inc.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet,
diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu
kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu
wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla
środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do
zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać
specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze
urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie
świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących
środowiska
W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lokalnym organem
odpowiedzialnym za utylizację odpadów.
Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie
się z instrukcją obsługi przed użyciem. Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone
podczas transportu, nie należy montować ani używać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.
V. 02 – 23/02/2016
20
©Velleman nv
HAM212
2. Instrukcje bezpieczeństwa
Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi
użytkownikami.
Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić
urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i
ściekającymi cieczami. Nigdy nie stawiać przedmiotów
wypełnionych cieczą na urządzeniu.
NIE WOLNO otwierać lub rozkręcać urządzenia. W urządzeniu nie
występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
W sprawie serwisowania i/lub części zamiennych należy zwrócić się
do autoryzowanego sprzedawcy.
Uwaga: Nie przebijać ani nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ
mogą eksplodować. Nie ładować baterii, które nie są akumulatorkami
(alkaliczne). Utylizować baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
Baterie należy chronić przed dziećmi.
Trzymać moduł z dala od pól magnetycznych. Nie montować w
pobliżu betonowych ścian lub żelaznych drzwi.
3. Informacje ogólne
Proszę zapoznać się z informacjami w części Usługi i gwarancja jakości
Velleman® na końcu niniejszej instrukcji.
Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia
unikać stosowania siły.





Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego
funkcjami.
Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze względów
bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że uszkodzenia spowodowane przez
zmiany wprowadzone przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem
niniejszej instrukcji, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
wynikłe uszkodzenia lub problemy.
Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
V. 02 – 23/02/2016
21
©Velleman nv
HAM212
4. Właściwości
Tag HAM212 posiada czujnik drzwiowy. Po otwarciu lub wyważeniu drzwi
albo okna tag wysyła powiadomienie alarmowe do smartfona lub tabletu za
pośrednictwem domowej sieci WiFi. Darmowa aplikacja na urządzenia
Android® i iOS® pozwala na zarządzenie statusem. Konfiguracja odbywa się
na zasadzie plug-and-play za pośrednictwem darmowej usługi w chmurze.
Zasilanie z baterii jest używane wyłącznie podczas wyzwolenia alarmu.
5. Bateria
Uwaga: Nie przebijać ani nie wrzucać baterii do ognia,
ponieważ mogą eksplodować. Nie ładować baterii, które nie są
akumulatorkami (alkaliczne). Utylizować baterie zgodnie z
lokalnymi przepisami. Baterie należy chronić przed dziećmi.
6. Obsługa
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zainstalować aplikację NexusHome na smartfonie, utworzyć konto i
zarejestrować się (należy użyć WPA lub WPA2).
Następnie podłączyć smartfon do wybranego routera. Sprawdzić, czy
wykorzystywany jest protokół 802.11b/g/n (2,4 GHz).
Przejść do aplikacji i wybrać “Add Device/wifi Setting” w menu Profile.
Wprowadzić hasło wybranego routera.
Zainstalować baterie w module. W tym celu odkręcić pokrywę od
obudowy i włożyć baterie z zachowaniem właściwej biegunowości. Po
włożeniu baterii podłączyć moduł do smartfona przy użyciu
załączonego kabla.
Sparować moduł ze smartfonem, naciskając polecenie “Pair New
Device”. Po sparowaniu odłączyć moduł. Zamknąć pokrywę gniazda
baterii. Uwaga: w przypadku przeniesienia modułu zostanie
użytkownik, otrzyma odpowiedni komunikat.
Teraz należy zamontować moduł w wybranej lokalizacji, np. na oknie,
drzwiach, w sejfie...
Uwagi
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy

wyłączyć wszystkie efekty audio w telefonie, tj. korektory dźwięku,
Beats Audio, itp. i sprawdzić, czy smartfon nie jest wyciszony

maksymalnie zbliżyć się do routera

odłączyć wszystkie słuchawki i głośniki

upewnić się, że wybrane hasło nie zawiera początkowych i końcowych
spacji
V. 02 – 23/02/2016
22
©Velleman nv
HAM212
7. Wykrywanie i usuwanie usterek
Nie można sparować modułu.

Upewnić się, że router działa prawidłowo. Sprawdzić SSID i
hasło.

Sprawdzić, czy baterie się nie wyczerpały.

Zbyt dużo urządzeń jest podłączonych do sieci wifi. Podczas
parowania wyłączyć te urządzenia.
8. Specyfikacja techniczna
bateria ........................... 2 x bateria AAA (LR03C, brak w zestawie)
waga ................................................................................ 33 g
wymiary ........................................................... 53 x 64 x 21 mm
wymagania sprzętowe dla iOS®........................ iOS® 8.0 lub nowszy
wymagania sprzętowe dla Android® ............ Android® 4.0 lub nowszy
częstotliwość wifi ....................................... 2,4 Ghz (802.11b/g/n)
szyfrowanie wifi ........................................................ WPA/WPA2
darmowa aplikacja
zastosowanie wewnętrzne
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy wynikające z
(niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać
więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję
niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową
www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Deklaracja zgodności R&TTE
Firma Velleman NV niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu
[HAM212] jest zgodne z wymogami Dyrektywy 1995/5/WE.
Pełna treści deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem
internetowym: www.velleman.eu.
iPhone to znak handlowy firmy Apple Inc., zarejestrowanej w USA i innych
krajach. iOS to znak handlowy firmy Cisco, zarejestrowanej w USA i innych
krajach. Android to znak handlowy firmy Google Inc.
© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Instrukcja jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona
prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana,
tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektroniczne lub w inny
sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
V. 02 – 23/02/2016
23
©Velleman nv
HAM212
MANUAL DO UTILIZADOR
1. Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a
este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto
desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não
coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal;
deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem.
Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem
local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os
resíduos.
Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as
instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha
sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.
2. Instruções de segurança
Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não
autorizadas.
Usar apenas em espaços interiores. Proteger o aparelho
contra a chuva e humidade ou qualquer tipo de salpicos ou
gotas. Nunca coloque recipientes com líquidos em cima do
aparelho.
NUNCA desmonte ou tente abrir a capa exterior. O utilizador não
terá de fazer a manutenção das peças. Contacte um agente
autorizado para assistência e/ou peças de substituição.
Advertência: Nunca perfure as pilhas nem jogá-las no fogo, pois
elas podem explodir. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
(alcalino). Descarte as pilhas de acordo com as regulamentações
locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
Mantenha o módulo afastado de quaisquer campos magnéticos. Não
o instale perto de paredes em cimento ou portas de ferro.
V. 02 – 23/02/2016
24
©Velleman nv
HAM212
3. Normas gerais
Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final
deste manual do utilizador.
Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força
excessiva ao utilizar o aparelho.





Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do
aparelho desde que não autorizadas. Os danos causados por
modificações não autorizadas do aparelho não estão cobertos pela
garantia.
Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual.
Uma utilização incorreta anula a garantia completamente.
Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança
referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será
responsável por quaisquer danos ou outros problemas daí resultantes.
Guarde este manual para posterior consulta.
4. Características
O HAM212 tem um sensor de porta. Sempre que uma porta ou uma janela
for aberta é enviada uma notificação para o seu smartphone ou tablet
através da ligação Wifi da sua casa. A aplicação gratuita para Android ® e
iOS® permite-lhe gerir os estado. Instalação e configuração rápida e fácil. A
energia da pilha só é usada quando o alarme é accionado.
5. Pilha
Advertência: Nunca perfure as pilhas nem jogá-las no fogo,
pois elas podem explodir. Não tente recarregar pilhas não
recarregáveis (alcalino). Descarte as pilhas de acordo com as
regulamentações locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das
crianças.
6. Utilização
Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.
1.
2.
3.
4.
Instale a aplicação NexusHome no seu smartphone, crie a sua conta e
registe-se (certifique-se de que usa o WPA ou WPA2).
Em seguida, ligue o seu smartphone ao router que pretende usar.
Certifique-se de que está a usar o protoloco 2.4 GHz 802.11b/g/n.
Entre na aplicação e selecione “Add Device/wifi Setting” em Perfil.
Introduza a palavra-passe do router a utilizar.
V. 02 – 23/02/2016
25
©Velleman nv
HAM212
5.
6.
7.
Coloque as pilhas no módulo. Para tal, desaperte a tampa e instale as
pilhas respeitando a polaridade. Após terminar, ligue o módulo ao seu
smartphone usando o cabo fornecido.
Faça o emparelhamento do módulo com o seu smartphone
pressionando "Pair New Device". Após ter concluído o
emparelhamento, desligue o módulo. Feche também a tampa das
pilhas. Tenha em conta que caso mova o módulo receberá uma
mensagem de notificação.
Agora, fixe o módulo no local desejado, ou seja, numa janela, porta...
Para melhores resultados, por favor

desligue todos os efeitos áudio do seu telefone, tais como
equalizadores, Beats Audio, etc., e certifique-se de que o seu
smartphone não está no modo sem som

aproxime-se o mais possível do "router"

desligue todos os auscultadores e altifalantes

certifique-se de que a sua senha não contem qualquer espaço nem à
esquerda nem à direita
7. Resolução de problemas
Não consigo fazer o emparelhamento do módulo com sucesso.

Verifique se o roteador está a funcionar corretamente. Confirme
o SSID e a palavra-passe

Tenha a certeza de que existe carga suficiente.

Estão demasiados dispositivos a usar a ligação wifi. Desligue
esses dispositivos durante o emparelhamento.
8. Especificações
bateria .......................................... 2 pilhas AAA (LR03C, não incl.)
peso ................................................................................. 33 g
dimensões ........................................................ 53 x 64 x 21 mm
equipamento iOS® requerido .......................... iOS® 8.0 ou superior
Android® hardware requerido ..................... Android® 4.0 ou superior
frequência wi-fi ......................................... 2.4 Ghz (802.11b/g/n)
encriptação wi-fi ........................................................ WPA/WPA2
aplicação gratuita
uso em interiores
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman
NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados
pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este
produto e para aceder à versão mais recente deste manual do
utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu. Podem alterar-se
as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.
V. 02 – 23/02/2016
26
©Velleman nv
HAM212
Declaração de conformidade R&TTE
A Velleman NV expressamente declara que o tipo de equipamento rádio
[HAM212] está em conformidade com a Diretiva 1995/5/EC.
O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no
seguinte endereço: www.velleman.eu.
iPhone é uma marca da Apple Inc., registada nos U.S. e em outros países.
iOS é uma marca da Cisco, registada nos U.S. e em outros países. Android é
uma marca registada da Google Inc.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do
utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente
proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do
utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da
detentora dos direitos.
V. 02 – 23/02/2016
27
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal
stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our
products regularly go through an extra quality check, both by an
internal quality department and by specialized external
organisations. If, all precautionary measures notwithstanding,
problems should occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime
ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit
moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten
beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke
bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als
door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks
deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
General Warranty Conditions Concerning Consumer
Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original
date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article
is impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value
of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the
first year after the date of purchase and delivery, or a replacing
article at 50% of the purchase price or a refund at the value of
50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second
year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by
the article, as well as its contents (e.g. data loss),
compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an
aging process during normal use, such as batteries
(rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable),
lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident,
natural disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from
improper handling, negligent maintenance, abusive use or use
contrary to the manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective
use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6)
months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping
of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration
performed by a third party without written permission by
Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman®
dealer, solidly packed (preferably in the original packaging),
and be completed with the original receipt of purchase and a
clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the
manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior
to presenting the article for repair. Note that returning a nondefective article can also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to
shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van
24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of
vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten
hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het
desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig
artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig
terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of
terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij
ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering,
of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val,
stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv.
verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig
zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen
(zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of
vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen...
(onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem,
ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften
van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of
collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik
wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij
transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties
uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke
verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een
duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze
kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor nietdefecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan
worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen
transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast
worden naargelang de aard van het product (zie
handleiding van het betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de l’électronique et est actuellement distributeur dans
plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité
rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE.
Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos
produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par
notre propre service qualité que par un service qualité externe.
Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les
conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les
produits grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice
de production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition
effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le
remplacement d’un article est jugé impossible, ou lorsque les
coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman® s’autorise à
remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser
la totalité ou une partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous
sera consenti un article de remplacement ou le remboursement
complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an
après l’achat et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50%
du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après
livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute,
poussière, sable, impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi
que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation
éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé
par un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme
non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules,
pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un
accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou
non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation
de l’appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de
garantie sera réduite à 6 mois lors d’une utilisation
professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation
incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été
initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé
dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce
personne sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais
de transport de et vers Velleman® si l’appareil n’est plus
couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil
doit nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine
et être dûment conditionné (de préférence dans l’emballage
d’origine avec mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler
câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil
retourné jugé défectueux qui s’avère en bon état de marche
pourra faire l’objet d’une note de frais à charge du
consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie
fera l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux
conditions susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être
mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una
amplia experiencia como distribuidor en el sector de la
electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos
responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones
legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometemos nuestros productos regularmente a controles de
calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de
calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las
condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión
Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un período de
garantía de 24 meses contra errores de producción o errores
en materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un
artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados,
Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo
equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de
compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o
el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún
fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un
artículo de recambio al 50% del precio de compra o el
reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo
después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y
entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato
(p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej.
pérdida de datos) después de la entrega y causados por el
aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de
ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste
causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto
recargables como no recargables, incorporadas o
reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el
agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos,
un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato
contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo
del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con
uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que
está previsto el producto inicialmente como está descrito en el
manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar
el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones
efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita
de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el
aparato ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser
devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con
la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje
sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también
una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las
pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un
defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del
cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada
según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del
artículo en cuestión).
keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät
zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung
des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte
dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung
als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen
und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer
zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von
unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen
spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte
die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose
Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder
wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann
Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein
gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein
Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf
oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im
Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im
Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am
Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation,
Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der
Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen
Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien
(nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare,
eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Gummiteile,
Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden,
Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher
Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate
zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung
und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem OriginalKaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung
hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es
Velleman ® usługi i gwarancja jakości
Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate
doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie
firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 85 krajach.
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania
jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w
krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych
produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowo
wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego
wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych
firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem
mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do
gwarancji (patrz warunki gwarancji).
Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej
gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub
koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman ® może
zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub
zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot gotówki może jednak nastąpić
z uwzględnieniem poniższych warunków:
- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w
ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z
odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny
nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od
daty zakupu i dostawy.
• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody
spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub
losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud,
...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikających z utraty danych;
- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria
podatne na process starzenia, wynikającego z normalnego
użytkowania, np: baterie (ładowalne, nieładowalne, wbudowane
lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy
napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami,
uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne
bądź nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji,
wymiany materiałów ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z
niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z
instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest
do tego celu przeznaczony tj. działalność komerycjna,
zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres
obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć)
miesięcy;
- Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną
naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie
jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman ®.
• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy
® Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym
opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został
sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym
niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki
przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym
produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego
usterki, wady;
• Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę
szczegółowo zapoznać się z instrukcja obsługi; czy przyczyną
wady są okoliczności techniczne czy też wynikaja wyłącznie z
nieznajomości obsługi produktu. W przypadku wysyłki
sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać
obciążony kosztmi obsługi oraz transportu.
• W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient
ponosi dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.
wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich
komercyjnych gwarancji.
Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w
zależności od wyrobu (patrz art obsługi).
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou
mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros
sem a autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho
não estiver coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O
aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou
factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro
da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos,
pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho
devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a
cargo do consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado
despesas de transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui
mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de
artigo e estar mencionada no manual de utilização.
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma
amplia experiencia no sector da eletrónica com uma
distribuição em mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e
a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de
qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço
qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso
improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é
possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de
garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos
grande público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra
qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de
aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou
substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito
artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou
parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um
artigo de substituição ou devolução completa do preço de
compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da
data de compra e entrega, ou um artigo de substituição
pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de
50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do
artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas,
poeiras, areias, impurezas…) e provocado pelo aparelho, como
o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização
eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste
causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis,
não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lâmpadas,
peças em borracha correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um
acidente, de una catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma
utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do
aparelho contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial,
profissional ou colectiva do aparelho ( o período de garantia
será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização
incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita
no manual de utilização;
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Download PDF