InternetradioADAPTER
RI-60
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, GEBRUIKT U DE STEKKER NIET MET EEN
VERLENGSNOER, VERDEELSTEKKER OF ANDERE AANSLUITING, TENZIJ DE UITSTEEKSELS ER VOLLEDIG
IN PASSEN EN NIET BLOOTLIGGEN.OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN, STELT U DIT
APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de
bliksemschicht met pijl in een
gelijkbenige driehoek is
bedoeld om de consument te
waarschuwen voorde
aanwezigheid van
niet-geïsoleerde 'gevaarlijke
voltages’ in de behuizing van
het product, die voldoende
ŬƌĂĐŚƟŐŬƵŶŶĞŶnjŝũŶŽŵĞĞŶ
risico op elektrische schokken
te veroorzaken.
OPGELET:
Om het risico op brand of
elektrische schokken te
vermijden verwijdert u geen
afdekplaten (bovenaan of
achteraan).Het apparaat bevat
geen onderdelendie door de
gebruiker kunnen worden
hersteld.Laat onderhoud en
herstellingen over aan
vakkundig personeel.
Het uitroepteken in de
driehoek is bedoeld om de
ŐĞďƌƵŝŬĞƌĞƌĂƩĞŶƚŽƉƚĞ
ŵĂŬĞŶĚĂƚĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟĞ
die met het apparaat is
meegeleverd, belangrijke
bedienings- en onderhoudsŽĨŚĞƌƐƚĞůůŝŶŐƐŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ
bevat.
λĞůĂŶŐƌŝũŬĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ
1. Neem de gebruiksaanwijzing door.
2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
3. Lees alle waarschuwingen.
4. Volg de gebruiksaanwijzing.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het enkel met een droge doek.
ρ͘ůŽŬŬĞĞƌĚĞǀĞŶƟůĂƟĞŽƉĞŶŝŶŐĞŶŶŝĞƚ͘/ŶƐƚĂůůĞĞƌŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƟŐĚĞŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐǀĂŶĚĞĨĂďƌŝŬĂŶƚ͘
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen als radiators, kachelroosters, fornuizen of
andere apparaten(zoals versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg ervoor dat niet op het stroomsnoer kan worden getrapt of dat het niet gekneld kan rakenvooral bij de
verdeelstekkers en de plaatsen waar het snoer uit het apparaat komt.
10. Gebruik enkel hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
λλ͘,ĂĂůĚĞƐƚĞŬŬĞƌǀĂŶĚŝƚĂƉƉĂƌĂĂƚƵŝƚŚĞƚƐƚŽƉĐŽŶƚĂĐƚďŝũŽŶǁĞĞƌŽĨǁĂŶŶĞĞƌŚĞƚůĂŶŐĞƟũĚŶŝĞƚǁŽƌĚƚ
gebruikt.
12. Laat herstellingen over aan vakkundig personeel.Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op een of
andere manier werd beschadigd. Enkele voorbeelden: stroomsnoer of stekker is beschadigd, er zijn
ǀůŽĞŝƐƚŽīĞŶŽĨŽďũĞĐƚĞŶŝŶŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚƚĞƌĞĐŚƚŐĞŬŽŵĞŶ͕ŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚǁĞƌĚďůŽŽƚŐĞƐƚĞůĚĂĂŶƌĞŐĞŶŽĨ
vocht, werkt niet normaal of is gevallen.
13. Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of spatwater en plaats geen met water gevulde objecten, zoals
een vaas, bovenop het apparaat.
14. Overbelast het stopcontact niet.Gebruik de stroombron uitsluitend zoals aangageven.
15. Gebruik enkel de door de fabrikant voorgeschreven onderdelen.
-1-
2
Welkom
Hartelijk dank voor de aankoop van de RI-60. Deze digitale muziekadapter is bedoeld
als aanvulling op uw bestaande audiosysteem, voor urenlang luisterplezier dankzij een
ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚƵŝnjĞŶĚĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌƐŽǀĞƌĚĞŚĞůĞ
ǁĞƌĞůĚĞŶƚĂůůŽnjĞŽƉƟĞƐǀŽŽƌŵƵnjŝĞŬƐƚƌĞĂŵŝŶŐ͘ĞŶƚƵŝŶƺƌŝĐŚĞŶǁŝůƚƵŶĂĂƌ
ƌĂnjŝůŝĂĂŶƐĞŵƵnjŝĞŬůƵŝƐƚĞƌĞŶ͍tŝůƚƵĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬŵƵnjŝĞŬŐĞŶƌĞƐĞůĞĐƚĞƌĞŶ͕njŽĂůƐ
ŬůĂƐƐŝĞŬĞŵƵnjŝĞŬ͕ŚĂƌĚƌŽĐŬŽĨũĂnjnj͍Ğ/ZͲπκďƌĞŶŐƚĚĞŐĞŬŽnjĞŶƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌďŝũƵŝŶ
ĚĞŚƵŝƐŬĂŵĞƌ͘
λĞůĂŶŐƌŝũŬĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 1
μtĞůŬŽŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 2
ν/ŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 4
4 Voor u aan de slag gaat ............................................................................... 4
ξ͘λ ĂŶƐůƵŝƟŶŐǀĂŶĚĞZ/ͲπκŽƉƵǁďĞƐƚĂĂŶĚĞŚŝĮͲŝŶƐƚĂůůĂƟĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 5
ο&ƵŶĐƟĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 5
πdĞĐŚŶŝƐĐŚĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 6
7 Voorpaneel ................................................................................................. 7
ςĐŚƚĞƌƉĂŶĞĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 7
σĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 8
λκDĞŶƵƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 10
λλĞZ/ͲπκĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 11
λλ͘λĞƌƐƚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 11
11.2 Keuze van de taal .............................................................................. 13
λλ͘νdĞŬƐƟŶǀŽĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 14
11.4 Een draadloze verbinding tot stand brengen .................................... 14
12 Naar de radio luisteren .............................................................................. 15
12.1 Een radiozender zoeken .................................................................... 16
λμ͘λ͘λŽĞŬĞŶŽƉŐĞŶƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 16
λμ͘λ͘μŽĞŬĞŶŽƉůĂŶĚͬůŽĐĂƟĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 17
λμ͘λ͘νŽĞŬĞŶŽƉnjĞŶĚĞƌŶĂĂŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 17
λμ͘λ͘ξŽĞŬĞŶĚŽŽƌŚĞƚĂĚƌĞƐŝŶƚĞǀŽĞƌĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 18
12.2 Verbinding maken met een zender .................................................. 18
12.3 Een zender aan My Favorite toevoegen ........................................... 19
λμ͘ν͘λĞĂĐƟĞǀĞƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 19
12.3.2 Een radiozender uit de lijst toevoegen .......................................... 19
λμ͘ν͘νDLJ&ĂǀŽƌŝƚĞďĞŚĞƌĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 20
12.4 My MediaU ....................................................................................... 21
-2-
13 Mediacenter ................................................................................................
13.1 UPnP...................................................................................................
λξ/ŶĨŽƌŵĂƟĞĐĞŶƚĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λοŽŶĮŐƵƌĂƟĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
15.1 Network.............................................................................................
λο͘μĂƚƵŵΘdŝũĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
15.3 Wekker ..............................................................................................
λο͘ν͘λĞŶƚǁĞĞĚĞĂůĂƌŵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘ν͘μ,ĞƚEWĂůĂƌŵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘ν͘ν,ĞƚĂůĂƌŵǀŽůƵŵĞŝŶƐƚĞůůĞŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘ξdĂĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
15.5 Dimmer .............................................................................................
15.6 Stroombeheer ..................................................................................
λο͘ρ^ůĞĞƉƟŵĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘ςƵīĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
15.9 Weer .................................................................................................
λο͘λκ/ŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶůŽŬĂůĞƌĂĚŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘λλ/ŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞǁĞĞƌŐĂǀĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘λμ/ŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶ>E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘λν,ĞƌǀĂƩĞŶďŝũĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘λξ^ŽŌǁĂƌĞͲƵƉĚĂƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
λο͘λοdĞƌƵŐƐƚĞůůĞŶŽƉƐƚĂŶĚĂĂƌĚǁĂĂƌĚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
-3-
22
22
24
24
25
25
26
28
28
28
28
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
3
Inhoud van de verpakking
ŽŶƚƌŽůĞĞƌŽĨĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶŝŶĚĞǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐnjŝƩĞŶ͗
1. RI-60 - Apparaat
2. Stroomadapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. RCA-verbindingskabel
4
Voor u aan de slag gaat
KŵƵǁŝŶƚĞƌŶĞƚƌĂĚŝŽĞŶͬŽĨĚĞĨƵŶĐƟĞǀŽŽƌŵƵnjŝĞŬƐƚƌĞĂŵŝŶŐƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ĚŝĞŶƚƵŽǀĞƌ
ŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƚĞďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ͗
1.Een breedband internetverbinding.
2.Een draadloos toegangspunt dat verbonden is met uw breedband internet.
-4-
ν͘ůƐƵǁĚƌĂĂĚůŽŽƐŶĞƚǁĞƌŬŐĞĐŽŶĮŐƵƌĞĞƌĚŝƐŽŵtW;tŝƌĞĚƋƵŝǀĂůĞŶƚWƌŝǀĂĐLJͿŽĨ
tW;tŝͲ&ŝWƌŽƚĞĐƚĞĚĐĐĞƐƐͿĚĂƚĂĐŽĚĞƌŝŶŐƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶ͕ĚŝĞŶƚƵĚĞtWͲŽĨ
tWͲƐůĞƵƚĞůƚĞŬĞŶŶĞŶŽŵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚƵǁŶĞƚǁĞƌŬƚĞŵĂŬĞŶ͘
ξ͘WͬD
ο͘tŝŶĚŽǁƐDĞĚŝĂWůĂLJĞƌ;tDWͿλλŬĂŶǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞƐƚĞůĚŽŵŵƵnjŝĞŬďĞƐƚĂŶĚĞŶǀĂŶ
ĚĞƉĐŶĂĂƌĚĞƌĂĚŝŽƚĞƐƚƌĞĂŵĞŶ͘ůƐtDWŶŝĞƚŽƉĚĞƉĐŝƐŐĞŢŶƐƚĂůůĞĞƌĚ͕ŬƵŶŶĞŶ
ŽŽŬĚĞŐĞĚĞĞůĚĞŵĂƉƉĞŶǀĂŶtŝŶĚŽǁƐǁŽƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚ͘
ĞƉĐͬDĂĐŬĂŶŽŽŬǁŽƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚŽŵĨĂǀŽƌŝĞƚĞƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌƐƚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞƌĞŶǀŝĂ
ŚĞƚƌĂĚŝŽƉŽƌƚĂĂůDĞĚŝĂh͘ŝĞƉĂŐ͘μλǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌDLJDĞĚŝĂh͘
ξ͘λĂŶƐůƵŝƟŶŐǀĂŶĚĞZ/ͲπκŽƉƵǁďĞƐƚĂĂŶĚĞŚŝĮͲŝŶƐƚĂůůĂƟĞ
Sound Box
Model: Clint H3 (Heimdall series)
WiFi adapter
Any questions?
www.clintdigital.com
DC IN = 5 Volt DC
ZͲŬĂďĞůƐ
ο&ƵŶĐƟĞƐ
ͻƵƚŽŶŽŽŵĂƉƉĂƌĂĂƚ
ͻƌĂĂĚůŽnjĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ
ͻŝũŐĞǁĞƌŬƚĞůŝũƐƚǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶλκ͘κκκŽŶůŝŶĞnjĞŶĚĞƌƐ
ͻμοκĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶ
ͻtĞŬŬĞƌƌĂĚŝŽ
ͻtĞĞƌƐǀŽŽƌƐƉĞůůŝŶŐ
-5-
6
Technische kenmerken
ŽŶŶĞĐƟǀŝƚĞŝƚ
ƌĂĂĚůŽŽƐƚŽĞŐĂŶŐƐƉƵŶƚ
'ĞŐĞǀĞŶƐƐŶĞůŚĞĚĞŶ
54 MďŝƚƐ ( WLAN)
Draadloze LANǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ
ƵĚŝŽĨŽƌŵĂĂƚ
decoder
SNR
WPA en WPA2-AES
64/12ςͲďŝƚ WEP
ZĞĂůͬDWνͬtDͬ&ůĂĐͬKŐŐ͘
32KbƉƐ~320KďƉs
>90dB
ŝsƉlay
128 x 64 FSTN ŐƌĂƉŚŝĐƐ ĚŝƐƉlay
ǁĂƌƚĞŵĞƚǁŝƩĞůĞĚ͛Ɛ
/ͬKͲƉŽŽƌƚĞŶ
>ŝũŶƵŝƚŐĂŶŐ;ZͲũĂĐŬͿ
ͲĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ
h^;h^ĞŶŬĞůǀŽŽƌĮƌŵǁĂƌĞƵƉŐƌĂĚĞͿ
>EͲƉŽŽƌƚ
Taal
ͲƐƚƌŽŽŵĂĚĂƉƚĞƌ
ŶŐůŝƐŚ͕ĞƵƚƐĐŚ͕&ƌĂŶĕĂŝƐ͕EĞĚĞƌůĂŶĚƐ̡̛͕̬̱̭̭̜͕^ǀĞŶƐŬĂ͕
EŽƌƐŬĞ͕ĂŶƐŬ
/ŶŐĂŶŐ͗λλκͲμξκs;οκͲπκ,njͿhŝƚŐĂŶŐ͗οsͬλκκκŵ
ĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐ
μρƚŽĞƚƐĞŶ
ĨŵĞƟŶŐĞŶ
190 (L) x 73 ( B ) x 45 ;,Ϳ ŵŵ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶŬƵŶŶĞŶnjŽŶĚĞƌǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞŵĞĚĞĚĞůŝŶŐǁŽƌĚĞŶŐĞǁŝũnjŝŐĚ͘
-6-
7
Voorpaneel
hǁ/ZͲπκŚĞĞŌŐĞĞŶƚŽĞƚƐĞŶďŽƌĚŽĨŬŶŽƉƉĞŶ͘ůůĞƐǁĞƌŬƚǀĂŶĂĨĚĞŵĞĞŐĞůĞǀĞƌĚĞ
ĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐ͘,ĞƚĚĞƐŝŐŶŝƐĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞŶŐĞďƌƵŝŬƐǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͖ĂůůĞƐǁŽƌĚƚ
ǀŽůůĞĚŝŐĚŽŽƌĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐǀĞƌǁĞƌŬƚ͘
8
Achterpaneel
ŝƚnjŝũŶĚĞĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐŽƉŚĞƚŚƵŝĚŝŐĞŵŽĚĞů͗μdžƐƚĞƌĞŽZͲΘƐƚƌŽŽŵĐŽŶŶĞĐƚŽƌ͘
h^ĞŶŬĞůǀŽŽƌĮƌŵǁĂƌĞƵƉŐƌĂĚĞĞŶ>EͲƉŽŽƌƚ͘
^ůƵŝƚĚĞZͲŬĂďĞů;ƉŚŽŶŽͿŽƉƵǁďĞƐƚĂĂŶĚĞĂƵĚŝŽƐLJƐƚĞĞŵĂĂŶ͘
-7-
9
Afstandsbediening
Aan- en uitknop
Druk om het apparaat om te schakelen tussen standby en
Knop Menu
Druk om terug te keren naar het hoofdmenu.
Knop Volume-
Druk om het uitgangsvolume te verlagen.
Knop Mute
Druk om de audio-uitgang te dempen.
Knop Volume+
Knop Wekker
Druk om het uitgangsvolume te verhogen.
ƌƵŬŽŵĞĞŶƟũĚƐƉĂŶŶĞƚĞƐĞůĞĐƚĞƌĞŶǁĂĂƌŶĂŚĞƚ
ĂƉƉĂƌĂĂƚǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞƐĐŚĂŬĞůĚ͘
ƌƵŬŽƉĚĞǁĞŬŬĞƌƌĂĚŝŽĂĂŶͲĞŶƵŝƚƚĞƐĐŚĂŬĞůĞŶ͘
Knop Taalkeuze
Druk om een systeemtaal te selecteren.
Knop Licht
Druk om een lichtmodus te selecteren.
Knop Modus
Druk om te schakelen tussen de modi internetradio en
UPNP.
Knop Enter
ƌƵŬŽŵƵǁƐĞůĞĐƟĞǀĂŶĞĞŶŵĞŶƵŽƉƟĞƚĞďĞǀĞƐƟŐĞŶ͘
<ŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞ
omhoog
<ŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞ
omlaag
Druk om omhoog tussen de menu-elementen te bladeren.
Druk om tekst in te voeren.
Druk om omlaag tussen de menu-elementen te bladeren.
Druk om tekst in te voeren.
Knop Sleep
-8-
<ŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞ
links
ZŝŐŚt navigaƟon
ďƵƩŽŶ
<ŶŽƉWƌĞƐĞƚ
0~9
ƌƵŬŽŵƵǁƐĞůĞĐƟĞǀĂŶĞĞŶŽƉƟĞƚĞďĞǀĞƐƟŐĞŶĞŶŶĂĂƌ
ŚĞƚƐƵďŵĞŶƵƚĞŐĂĂŶ͘
ƌƵŬŽŵĞĞŶǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌŽƉƚĞ
ƌŽĞƉĞŶ͘
<ŶŽƉ&ĂǀŽƌŝĞƚĞŶ
ƌƵŬŽŵƵǁĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶůŝũƐƚǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͘
<ŶŽƉ&ĂǀŽƌŝĞƚĞŶн
ƌƵŬŽŵĚĞĂĐƟĞǀĞƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌĂĂŶƵǁĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶůŝũƐƚ
ƚŽĞƚĞǀŽĞŐĞŶ͘
ƌƵŬŽŵƚĞƌƵŐƚĞŬĞƌĞŶŶĂĂƌŚĞƚǀŽƌŝŐĞŵĞŶƵ͘
-9-
10
Menustructuur
;,ĞƚŬĂŶnjŝũŶĚĂƚŶŝĞƚĂůůĞĨƵŶĐƟĞƐŽƉĚŝƚŵŽĚĞůďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌnjŝũŶ͘Ϳ
Standby
Clock/alarms
KǀĞƌnjŝĐŚƚǀĂŶĚĞŵŽĚŝĞŶŵĞŶƵ͛Ɛ
Standby
Alarm/snooze
MM Mode menu
My mediaU
Menu
Select
Link to ‘ my mediaU ’ account
not set or account not exist.
Pls visit
www.mediayou.net
Splash/
Now playing
Back
LR Mode menu
Local Radio
Menu
Splash/
Now playing
Select
Taiwan/Top10
Taiwan/All
Back
Menu
Select
IR Mode menu
Internet Radio
Menu
Splash/
Now playing
My Favorite
Radio Station/Music
Local Radio
History
Service
Select
Back
MC Mode menu
Menu
USB
UPnP
My Playlist
Clear My Playlist
Back
Configuration
>
>
>
>
Mode
Media Center
>
> >
> >
> >
>
>
Mode
Splash/
Now playing
Submenus
Option
Option
Option
Option
Option
Menu
Option
Option
Menu
Menu
Option
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
>
>
>
Select
Back
Manage my mediaU
Network
Date & Time
Alarm
Language
Dimmer
Power Management
Sleep Timer
Buffer
Weather
Local Radio Setup
Playback Setup
DLNA Setup
Resume When Power On
Software Update
Reset to Default
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Mode
Select
IC Mode menu
Information Center
Menu
Splash/
Now playing
Back
Select
Weather Information
Financial Information
System Information
Mode
-10-
Back
Main menu
My mediaU
Local Radio
Internet Radio
Media Center
Information Center
Configuration
>
11
De RI-60 aanschakelen
Om de RI-60 voor het eerst aan te schakelen:
1. Steek de meegeleverde stroomadapter in een stopcontact.
μ͘^ůƵŝƚĚĞƐƚƌŽŽŵĂĚĂƉƚĞƌŽƉĚĞͲƐƚƌŽŽŵĂĂŶƐůƵŝƟŶŐŽƉŚĞƚĂĐŚƚĞƌƉĂŶĞĞůĂĂŶ͘
ν͘^ůƵŝƚĚĞZͲŬĂďĞůƐŽƉƵǁďĞƐƚĂĂŶĚĞŚŝĮͲŝŶƐƚĂůůĂƟĞĂĂŶ͘
λλ͘λĞƌƐƚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ
Als de RI-60 voor het eerst wordt aangeschakeld, dient u eerst de taal te kiezen:gebruik
ĚĞŬŶŽƉƉĞŶEĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐĞŶŽŵůĂĂŐŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐŽŵƵǁƚĂĂůƚĞŬŝĞnjĞŶ
en druk op OK.
<ŝĞƐĚĂŶŽĨĚĞZ/ͲπκĚĞĨƵŶĐƟĞŚĞĐŬEĞƚǁŽƌŬtŚĞŶWŽǁĞƌKŶ;ŶĞƚǁĞƌŬŬŝĞnjĞŶďŝũ
ĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶͿĂůĚĂŶŶŝĞƚŵŽĞƚĂĐƟǀĞƌĞŶ͘'ĞďƌƵŝŬĚĞŬŶŽƉƉĞŶEĂǀŝŐĂƟĞůŝŶŬƐͬƌĞĐŚƚƐ
ŽŵƚĞŬŝĞnjĞŶĞŶĚƌƵŬŽƉK<͘ůƐƵĚĞnjĞŽƉƟĞĂĐƟǀĞĞƌƚ͕njĂůĚĞƌĂĚŝŽĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶŽĨĞƌ
ŐĞŬĞŶĚĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶnjŝũŶ͘/ƐĚĂƚŶŝĞƚŚĞƚŐĞǀĂů͕ĚĂŶŐĞĞŌĚĞƌĂĚŝŽĞĞŶůŝũƐƚǀĂŶĂůůĞ
beschikbare netwerken weer.
-11-
<ŝĞƐŚŽĞƵƵǁŶĞƚǁĞƌŬǁĞŶƐƚƚĞĐŽŶĮŐƵƌĞƌĞŶ͘
ůƐƵzĞƐŚĞĞŌŐĞŬŽnjĞŶ͕ĚŝĞŶƚƵĞĞƌƐƚƵǁ^^/ŝŶĚĞůŝũƐƚŽƉŚĞƚƐĐŚĞƌŵƚĞǀŝŶĚĞŶĞŶŽƉ
K<ƚĞĚƌƵŬŬĞŶ͘sŽĞƌƵǁǁĂĐŚƚǁŽŽƌĚŝŶĂůƐƵǁǁŝĮͲǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŐĞĐŽĚĞĞƌĚŝƐ͘
ůƐƵǁƌŽƵƚĞƌtW^ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚĞŶzĞƐ;tW^ͿǁĞƌĚŐĞŬŽnjĞŶ͕ĚƌƵŬƚƵŐĞǁŽŽŶďŝŶŶĞŶĚĞ
λμκƐĞĐŽŶĚĞŶŽƉĚĞŬŶŽƉtW^ŽƉƵǁƌŽƵƚĞƌ͘
WƌŽĮĐŝĂƚ͊hŚĞďƚĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚƵƐƐĞŶƵǁƌĂĚŝŽĞŶƵǁŶĞƚǁĞƌŬƚŽƚƐƚĂŶĚŐĞďƌĂĐŚƚ͊
ĞŝĐŽŽŶǀŽŽƌĚĞŶĞƚǁĞƌŬƐƚĂƚƵƐŝƐĂůƐǀŽůŐƚŐĞǁŝũnjŝŐĚ͘
-12-
EĞƚǁĞƌŬƐƚĂƚƵƐ
dŝũĚ
DĞŶƵͲŽƉƟĞƐ
ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞ
ƌĞĐŚƚƐŽŵŚĞƚŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞ
ŵĞŶƵƚĞŽƉĞŶĞŶ͘
,ĞƚŵĞŶƵďĞǀĂƚǀŝũĨŽƉƟĞƐĞŶĚĞ
ĞĞƌƐƚĞŝƐŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚ͘
11.2 Keuze van de taal
ĞZ/ͲπκŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚĂĐŚƚƚĂůĞŶǀŽŽƌĚĞŵĞŶƵͲŽƉƟĞƐ͘
Om van taal te veranderen:
λ͘/ŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚƵŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶх>ĂŶŐƵĂŐĞ͘
μ͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉƉĞŶEĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐͬŽŵůĂĂŐŽŵĚŽŽƌĚĞƚĂĂůŽƉƟĞƐƚĞďůĂĚĞƌĞŶ
ĞŶĚƌƵŬŽƉŶƚĞƌŽŵĚĞŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞƚĂĂůƚŽĞƚĞƉĂƐƐĞŶ͘
ν͘KĨĚƌƵŬŐĞǁŽŽŶŽƉĚĞŬŶŽƉ>E'ŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐĞŶďůĂĚĞƌĚŽŽƌĚĞ
ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞƚĂůĞŶ͘
OPMERKING: ĚĞŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞƚĂĂůŝƐĞŶŬĞůǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐŽƉĚĞŵĞŶƵ͛ƐĞŶ
ƐLJƐƚĞĞŵďĞƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĚĞZ/Ͳπκ͘ĞĂĨŐĞďĞĞůĚĞnjĞŶĚĞƌŶĂŵĞŶǀĂƌŝģƌĞŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶ
ĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞnjĞŶĚĞƌůŽĐĂƟĞƐ͘
-13-
λλ͘νdĞŬƐƟŶǀŽĞƌ
Wanneer u het adres van een online radiozender toevoegt of een
WPA/WPA2/WEP-sleutel gebruikt voor het beveiligde draadloze netwerk, dient u tekst
ŝŶƚĞǀŽĞƌĞŶ͘ĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝƐĚĞnjĞůĨĚĞĂůƐǀŽŽƌŚĞƚŝŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞƟũĚ͕ĚĞĚĂƚƵŵŽĨĚĞ
ǁĞŬŬĞƌ͘DĂĂƌƵŬƵŶƚƵŝƚĞƌĂĂƌĚĞŶŬĞůĐŝũĨĞƌƐƐĞůĞĐƚĞƌĞŶ͘
KŵŚŽŽĨĚůĞƩĞƌƐͬŬůĞŝŶĞůĞƩĞƌƐ͕ƐLJŵďŽůĞŶŽĨĐŝũĨĞƌƐŝŶƚĞǀŽĞƌĞŶ͗
λ͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐͬŽŵůĂĂŐŽŵĞĞŶƚĞŬĞŶƵŝƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƌĞĞŬƐƚĞ
ƐĞůĞĐƚĞƌĞŶ͗Ăď͙njΧйΘηͺΔΕǭ͚͕͖͍͗͊͘͞ΎͲнΛфсх΂ͯ΃΀Ͱ΁;ͬͿκλ͙σ
μ͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞƌĞĐŚƚƐŽŵŶĂĂƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƚĞŐĂĂŶ͘ƌƵŬŽƉŶƚĞƌ
wanneer u klaar bent.
OPMERKING:ďŝũŚĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶĐŝũĨĞƌƐŬƵŶƚƵŽŽŬĚĞĐŝũĨĞƌƚŽĞƚƐĞŶŽƉĚĞ
afstandsbedieninggebruiken.
λλ͘ξĞŶĚƌĂĂĚůŽnjĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚŽƚƐƚĂŶĚďƌĞŶŐĞŶ
KWDZ</E'͊ŝƚŝƐĞŶŬĞůŶŽĚŝŐĂůƐĞƌďŝũŚĞƚĞĞƌƐƚĞĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶŐĞĞŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǁĞƌĚ
ŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚŽĨĂůƐĚĞZ/ͲπκŵĞƚĞĞŶĂŶĚĞƌŶĞƚǁĞƌŬĚŝĞŶƚƚĞǁŽƌĚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶ͘
λ͘^ƚĞůƵǁƚŽĞŐĂŶŐƐƉƵŶƚŝŶŽŵĞĞŶĚƌĂĂĚůŽŽƐƐŝŐŶĂĂůƚĞŽŶƚǀĂŶŐĞŶͬƵŝƚƚĞnjĞŶĚĞŶ͘
μ͘^ĞůĞĐƚĞĞƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхEĞƚǁŽƌŬхtŝƌĞůĞƐƐEĞƚǁŽƌŬŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŝŶŚĞƚ
ŚŽŽĨĚŵĞŶƵ͘ĞŶĂŵĞŶǀĂŶĚĞŽŶƚǀĂŶŐďĂƌĞƚŽĞŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶĞĞŶůŝũƐƚ
ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘ůƐƵĞĞŶďĞƐĐŚĞƌŵĚŶĞƚǁĞƌŬŵĂƌŬĞĞƌƚ͕ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚǀŽŽƌĚĞ^^ǀĂŶŚĞƚ
draadloze netwerk de icoon van een sleutel.
-14-
3. Selecteer een netwerk waartoe u toegang hebt.Als het netwerk niet beveiligd is, drukt
u op Enter om een verbinding tot stand te brengen.Is het wel beveiligd, dan wordt u
naar de sleutel gevraagd.
4. Voer de sleutel in en druk op Enter om de verbinding tot stand te brengen.Raadpleeg
ŚĞƚĚĞĞů͞dĞŬƐƟŶǀŽĞƌ͟ǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶƚĞŬƐƚ͘
5. De volgende symbolen verschijnen in de linkerbovenhoek van het display om
denetwerkstatus aan te geven:
Maakt verbinding
Draadloze verbinding geslaagd
Draadloze verbinding mislukt
OPMERKING: als de verbinding geslaagd is, wordt de sleutel in het geheugen
opgeslagen. Worden de netwerkinstellingen niet gewijzigd, dan zal het apparaat bij het
ĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬŵĂŬĞŶ͘
12
Naar de radio luisteren
ůƐƵ/ŶƚĞƌŶĞƚZĂĚŝŽŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚ͕ŬƌŝũŐƚƵƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
submenu’s:
My Favorite:ŚŝĞƌnjŝĞƚƵĂůůĞƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞĨĂǀŽƌŝĞƚĞnjĞŶĚĞƌƐ͘
ZĂĚŝŽ^ƚĂƟŽŶͬDƵƐŝĐ͗ hier kunt naar radiozenders zoeken.
>ŽĐĂůZĂĚŝŽ͗hier krijgt u toegang tot de lokale radiozenders.
History:ŚŝĞƌnjŝĞƚƵĚĞůĂĂƚƐƚĞďĞůƵŝƐƚĞƌĚĞnjĞŶĚĞƌƐĞŶŬƵŶƚƵĞƌƐŶĞůŽƉĂĨƐƚĞŵŵĞŶ͘
^ĞƌǀŝĐĞ͗ hier kunt u manueel naar zenders zoeken en zenders toevoegen.
-15-
12.1 Zoeken naar een radiozender
De RI-60 beschikt over een bijgewerkte en goed gerangschikte lijst van online
radiozenders van over de hele wereld.
hŬƵŶƚŶĂĂƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌnjŽĞŬĞŶŽƉŵƵnjŝĞŬŐĞŶƌĞŽĨŽƉĚĞůŽĐĂƟĞǀĂŶĚĞnjĞŶĚĞƌ͘hŬƵŶƚ
ŽŽŬĚŽŽƌĚĞĂůĨĂďĞƟƐĐŚŐĞƌĂŶŐƐĐŚŝŬƚĞnjĞŶĚĞƌƐďůĂĚĞƌĞŶŽĨŵĂŶƵĞĞůŚĞƚĂĚƌĞƐ
invoerenvan een zender.
12.1.1 Zoeken op genre
λ͘/ŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚƵZĂĚŝŽ^ƚĂƟŽŶͬDƵƐŝĐх'ĞŶƌĞ͘ĞŶůŝũƐƚǀĂŶ
ŵƵnjŝĞŬŐĞŶƌĞƐǁŽƌĚƚŝŶĂůĨĂďĞƟƐĐŚĞǀŽůŐŽƌĚĞǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘
μ͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉŶĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐͬŽŵůĂĂŐŽŵĞĞŶŐĞŶƌĞƚĞŵĂƌŬĞƌĞŶ͘sŽŽƌďĞĞůĚ͗Ƶ
ǁŝůƚŶĂĂƌ,ŝƚƐůƵŝƐƚĞƌĞŶ͗
Druk op de knop
EĂǀŝŐĂƟĞůŝŶŬƐŽŵ
terug te keren
naar het vorige
menu
Druk op de knop
EĂǀŝŐĂƟĞƌĞĐŚƚƐŽŵ
alle Hits zenders
weer te geven
Hits is het 15e op 43 genres
ν͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞƌĞĐŚƚƐŽŵĂůůĞďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ,ŝƚƐͲnjĞŶĚĞƌƐǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͘
DĂƌŬĞĞƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌĞŶĚƌƵŬŽƉŶƚĞƌŽŵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞnjĞŶĚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
-16-
λμ͘λ͘μŽĞŬĞŶŽƉůĂŶĚͬůŽĐĂƟĞ
λ͘/ŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚƵZĂĚŝŽ^ƚĂƟŽŶͬDƵƐŝĐхŽƵŶƚƌLJͬ>ŽĐĂƟŽŶ͘ĞŶůŝũƐƚǀĂŶ
ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌĞŐŝŽ͛ƐǁŽƌĚƚŝŶĂůĨĂďĞƟƐĐŚĞǀŽůŐŽƌĚĞǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͗
ĞůŝũƐƚďĞǀĂƚ͗ĨƌŝŬĂ͕njŝģ͕ƵƌŽƉĂ͕DŝĚĚĞŶͲKŽƐƚĞŶ͕EŽŽƌĚͲŵĞƌŝŬĂ͕KĐĞĂŶŝģͬ^ƟůůĞ
KĐĞĂĂŶĞŶƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂ͘
μ͘^ĞůĞĐƚĞĞƌĞĞŶŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌĞŐŝŽĞŶƐĞůĞĐƚĞĞƌĞĞŶůĂŶĚŝŶĚĞƌĞŐŝŽ͘ƌǁŽƌĚƚĞĞŶůŝũƐƚ
ǀĂŶnjĞŶĚĞƌƐŝŶŚĞƚŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞůĂŶĚǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘
ν͘DĂƌŬĞĞƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌĞŶĚƌƵŬŽƉŶƚĞƌŽŵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞnjĞŶĚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
12.1.3 Zoeken op zendernaam
/ŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚƵ^ĞƌǀŝĐĞх^ĞĂƌĐŚZĂĚŝŽ^ƚĂƟŽŶ͘
-17-
12.1.4 Zoeken door het adres in te voeren
λ͘/ŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚƵ^ĞƌǀŝĐĞхĚĚŶĞǁZĂĚŝŽ^ƚĂƟŽŶ͘
μ͘sŽĞƌŚĞƚĂĚƌĞƐǀĂŶĞĞŶnjĞŶĚĞƌŝŶ͘ZĂĂĚƉůĞĞŐŚĞƚĚĞĞů͞dĞŬƐƟŶǀŽĞƌ͟ǀŽŽƌŵĞĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶƚĞŬƐƚ͘
3. Als u klaar bent, drukt u op Enter om de verbinding met de zender tot stand te
brengen.
12.2 Verbinding maken met een zender
ůƐĚĞZ/ͲπκĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞĞŶnjĞŶĚĞƌŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚ͕ǁŽƌĚƚŽƉŚĞƚĚŝƐƉůĂLJŚĞƚ
volgende weergegeven:
Netwerkstatus
Zendernaam
ƵīĞƌƐƚĂƚƵƐΎ
-18-
OPMERKING:
ͻĞƐƚĂƚƵƐǀĂŶĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŬĂŶǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶǀĂŶ͞ŽŶŶĞĐƟŶŐ͟ŶĂĂƌ͞ƵīĞƌŝŶŐ͘͟
ͻŝĞƉĂŐ͘νκǀŽŽƌŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐŽǀĞƌĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞďƵīĞƌ͘
ͻůƐƵŽǀĞƌƐĐŚĂŬĞůƚŶĂĂƌĂŶĚĞƌĞŵĞŶƵ͛ƐƚĞƌǁŝũůĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞĞŶnjĞŶĚĞƌƚŽƚ
ƐƚĂŶĚǁŽƌĚƚŐĞďƌĂĐŚƚ͕ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĞĞŶĂŌĞůƟŵĞƌŝŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌŽŶĚĞƌŚŽĞŬǀĂŶŚĞƚ
ĚŝƐƉůĂLJ͘ŽĞƚƵλκƐĞĐŽŶĚĞŶůĂŶŐŶŝĞƚƐ͕ĚĂŶǀĞƌůĂĂƚŚĞƚƐLJƐƚĞĞŵĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŚĞƚ
ŵĞŶƵĞŶŬĞĞƌƚŚĞƚƚĞƌƵŐŶĂĂƌĚĞnjĞŶĚĞƌǁĂĂƌŽƉǁĂƐĂĨŐĞƐƚĞŵĚ͘
12.3 Een zender toevoegen aan My Favorite
hŬƵŶƚĚĞnjĞŶĚĞƌĚŝĞǁŽƌĚƚǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶƚŽĞǀŽĞŐĞŶĂĂŶDLJ&ĂǀŽƌŝƚĞŽĨĞĞŶnjĞŶĚĞƌ
ŝŶƐƚĞůůĞŶĂůƐƵǁĨĂǀŽƌŝĞƚĞnjĞŶĚĞƌŵĞƚĞĞŶŶĂĚĂƚƵĚĞnjĞŝŶĚĞůŝũƐƚŚĞďƚŐĞǀŽŶĚĞŶ͘
ĞZ/ͲπκŚĞĞŌĞĞŶŐĞŚĞƵŐĞŶǀŽŽƌμοκnjĞŶĚĞƌƐ͘
λμ͘ν͘λĞĂĐƟĞǀĞnjĞŶĚĞƌƚŽĞǀŽĞŐĞŶ
λ͘ƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉ͞н&ĂǀŽƌŝƚĞ͟ŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐ͘
μ͘ĞǀŽůŐĞŶĚĞŝĐŽŶĞŶǁŽƌĚĞŶŶĂĂƐƚĚĞŝĐŽŽŶǀĂŶĚĞŶĞƚǁĞƌŬƐƚĂƚƵƐĂĨŐĞďĞĞůĚŽŵ
ĚĞƐƚĂƚƵƐǀĂŶĚĞĨĂǀŽƌŝĞƚĞnjĞŶĚĞƌĂĂŶƚĞŐĞǀĞŶ͗
ĞnjĞŶĚĞƌǁŽƌĚƚĂĂŶDLJ&ĂǀŽƌŝƚĞƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘
ĞnjĞŶĚĞƌƐƚĂĂƚƌĞĞĚƐŝŶDLJ&ĂǀŽƌŝƚĞ͘
&ĂǀŽƌŝƚĞƐŽǀĞƌƐĐŚƌŝũĚƚŚĞƚŵĂdžŝŵƵŵǀĂŶμοκ͘
12.3.2 Een radiozender uit de lijst toevoegen
λ͘ŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶĞĞŶŵĞƚŚŽĚĞŽŵƐĐŚƌĞǀĞŶŝŶŚĞƚĚĞĞů
͞ŽĞŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶƌĂĚŝŽnjĞŶĚĞƌ͘͟
μ͘DĂƌŬĞĞƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌĞŶĚƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐŽŵŚĞƚŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ
ƐƵďŵĞŶƵǁĞĞƌƚĞŐĞǀĞŶ͗
-19-
Toevoegen aan My Favorite: selecteer om de zender toe te voegen aan de
favorietenlijst.
12.3.3 My Favorite beheren
De RI-60 kan tot 250 zenders in My Favorite opslaan, zodat u snel toegang hebt tot
deze zenders.
Om uw favorietenlijst te beheren:
1. Druk op de knop “Favorite” (FAV) op de afstandsbediening of selecteer My Favorite
inhet hoofdmenu.Er wordt een lijst van voorgeprogrammeerde zenders weergegeven.
μ͘DĂƌŬĞĞƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌŝŶĚĞůŝũƐƚĞŶĚƌƵŬŽƉĚĞŬŶŽƉEĂǀŝŐĂƟĞƌĞĐŚƚƐŽŵŚĞƚ
onderstaande submenu weer te geven:
-20-
3. Delete (wissen): ƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĚĞnjĞŶĚĞƌƚĞǁŝƐƐĞŶ͘
^ŚŝŌhƉͬŽǁŶ͗ƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĚĞǀŽůŐŽƌĚĞǀĂŶĚĞǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞ
njĞŶĚĞƌƐƚĞǁŝũnjŝŐĞŶ͘sĞƌƉůĂĂƚƐĚĞnjĞŶĚĞƌƐĚŝĞŚĞƚǀĂĂŬƐƚǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞƐƉĞĞůĚŶĂĂƌĚĞ
ƚŽƉοŽĨλκ͖ǁĂŶŶĞĞƌƵĚĂŶŽƉĚĞƚŽĞƚƐĞŶǀŽŽƌĚĞǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞnjĞŶĚĞƌƐ
ĚƌƵŬƚ͕ŚĞďƚƵĞƌŵĞƚĞĞŶƚŽĞŐĂŶŐƚŽĞ͘
ZĞŶĂŵĞ;ŚĞƌďĞŶŽĞŵĞŶͿ͗ƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĚĞnjĞŶĚĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞŶĂĂŵƚĞ
ŐĞǀĞŶ͘
WůĂLJ;ĂĨƐƉĞůĞŶͿ͗ƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĚĞnjĞŶĚĞƌƚĞŵĂŬĞŶ͘
hŬƵŶƚĂůƐǀŽůŐƚĂĨƐƚĞŵŵĞŶŽƉĞĞŶǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞnjĞŶĚĞƌ͗
ͻDĂƌŬĞĞƌĞĞŶnjĞŶĚĞƌŝŶƵǁĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶůŝũƐƚĞŶĚƌƵŬŽƉŶƚĞƌŽŵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶ͘
ͻƌƵŬŝŶĞĞŶǁŝůůĞŬĞƵƌŝŐŵĞŶƵŽƉĚĞĐŝũĨĞƌƚŽĞƚƐĞŶǀĂŶĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐŽŵĚĞ
ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĚĞŐĞǁĞŶƐƚĞǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞnjĞŶĚĞƌ͘
λμ͘ξDLJDĞĚŝĂh
tĂŶŶĞĞƌƵDLJDĞĚŝĂhŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƐĞůĞĐƚĞĞƌƚ͕ŐĂĂƚƵŶĂĂƌĚĞnjĞŶĚĞƌƐĚŝĞŽƉŚĞƚ
DĞĚŝĂhͲƉŽƌƚĂĂůǁĞƌĚĞŶƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘sĂŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĚŝĂLJŽƵ͘ŶĞƚŬƵŶƚ
ƵŵĂŬŬĞůŝũŬnjĞŶĚĞƌƐ͕ĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶƚŽĞǀŽĞŐĞŶ͕ĞŶnj͘DĂĂŬĞĞŶĂĐĐŽƵŶƚĂĂŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌƵǁ
Z/ͲπκŽŵŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚĂĂŶƵǁĂĐĐŽƵŶƚƚĞŬŽƉƉĞůĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌƵĚĞƌĂĚŝŽƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌƚ͕
ǁŽƌĚƚƵŶĂĂƌĞĞŶƐĞƌŝĞŶƵŵŵĞƌŐĞǀƌĂĂŐĚ͘ŝƚŝƐŚĞƚDͲĂĚƌĞƐǀĂŶĚĞƌĂĚŝŽ͘'ĂŶĂĂƌ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌх^LJƐƚĞŵ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶхtŝƌĞůĞƐƐ/ŶĨŽŽŵĚĞnjĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǁĞĞƌƚĞ
ŐĞǀĞŶ͘
sĂŶnjŽĚƌĂĚŝƚŝƐŐĞďĞƵƌĚ͕ŚĞďƚƵƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚĚĞƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞnjĞŶĚĞƌƐĞŶ
ŵĞĞƌǀĂŶĂĨƵǁZ/ͲπκŝŶŚĞƚDLJDĞĚŝĂhŵĞŶƵ͘
OPMERKING:ĂůƐĚĞŽƉƟĞDLJDĞĚŝĂhŶŝĞƚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŝƐ͕ŐĂĂƚƵŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶх
DĂŶĂŐĞDLJDĞĚŝĂhĞŶŬŝĞƐƚƵŶĂďůĞ͘
-21-
13
Mediacenter
13.1 UPnP
DĞƚĚĞŽƉƟĞDĞĚŝĂĞŶƚĞƌхhWŶWŬƵŶƚŵƵnjŝĞŬĂĨƐƉĞůĞŶǀĂŶĂĨƵǁŐĞĚĞĞůĚŶĞƚǁĞƌŬ͘
KŵƚĞŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶŵƵnjŝĞŬƐƚƌĞĂŵŝŶŐǀĂŶĂĨĚĞƉĐ͕ĚŝĞŶƚƵŽƉĚĞƉĐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ
ƐƚĂƉƉĞŶƵŝƚƚĞǀŽĞƌĞŶ͗
ͻsĞƌďŝŶĚĚĞƉĐŵĞƚŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬ͘
ͻŽƌŐĞƌǀŽŽƌĚĂƚĚĞZ/ͲπκĂĂŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚŝƐĞŶŵĞƚŚĞƚnjĞůĨĚĞŶĞƚǁĞƌŬǀĞƌďŽŶĚĞŶŝƐ͘
ͻKƉĞŶŚĞƚhWŶWͲƉůĂƞŽƌŵtŝŶĚŽǁƐDĞĚŝĂWůĂLJĞƌ;λκŽĨůĂƚĞƌͿ͘ƌŬƵŶŶĞŶŽŽŬĂŶĚĞƌĞ
ƵWŶWͬ>EͲĂƉƉĂƌĂƚĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚ͘
OPMERKING:ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐnjŝũŶůŽƵƚĞƌŝŶĚŝĐĂƟĞĨ͘ƵĚŝŽďĞƐƚĂŶĚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŵĂŶŝĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞĚĞĞůĚ͘ZĂĂĚƉůĞĞŐĚĞŐĞďƌƵŝŬƐĂĂŶǁŝũnjŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ƐƉĞĐŝĮĞŬĞƉƌŽĚƵĐƚǀŽŽƌĞĞŶĐŽƌƌĞĐƚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ͘
KŵƵǁŵĞĚŝĂƚĞĚĞůĞŶŵĞƚĚĞZ/Ͳπκ͘
-22-
Voeg de audiobestanden en mappen die u wilt delen met de RI-60 toe aan de
mediabibliotheek.
Als de mediaserver correct werd ingesteld, kunt u de muziek ervan afspelen door deze
als volgt in de menu’s te selecteren.
OPMERKING: de mediaservers kunnen op verschillende manieren worden
ŐĞĐŽŶĮŐƵƌĞĞƌĚ͘ZĂĂĚƉůĞĞŐĚĞŐĞďƌƵŝŬƐĂĂŶǁŝũnjŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐƉĞĐŝĮĞŬĞƉƌŽĚƵĐƚǀŽŽƌĞĞŶ
ĐŽƌƌĞĐƚĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ͘
-23-
λξ/ŶĨŽƌŵĂƟĞĐĞŶƚĞƌ
ŽŽƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƚĞƌŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵƚĞƐĞůĞĐƚĞƌĞŶŐĂĂƚƵŶĂĂƌŚĞƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵĞŶƵ͘'ĞďƌƵŝŬĚĞŬŶŽƉƉĞŶEĂǀŝŐĂƟĞŽŵŚŽŽŐͬŽŵůĂĂŐŽŵƚĞŬŝĞnjĞŶƚƵƐƐĞŶ͗
tĞĞƌƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ŬŝĞƐZĞŐŝŽŶхŽƵŶƚƌLJхŝƚLJŽŵĚĞǁĞĞƌƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶƚĞƐƚĞůůĞŶ͘
&ŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ŬŝĞƐĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĮŶĂŶĐŝģůĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ͘
^LJƐƚĞĞŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ŽŵŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚƐLJƐƚĞĞŵƚĞƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ͗ƐŽŌǁĂƌĞǀĞƌƐŝĞ͕
ĚƌĂĂĚůŽŽƐDͲĂĚƌĞƐ;ǁŽƌĚƚŽŽŬŐĞďƌƵŝŬƚĂůƐƐĞƌŝĞŶƵŵŵĞƌǀŽŽƌŚĞƚDĞĚŝĂhĂĐĐŽƵŶƚͿ
ĞŶŚĞƚĚƌĂĂĚůŽnjĞ/WͲĂĚƌĞƐ͘
λοŽŶĮŐƵƌĂƟĞ
ŽŽƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƚĞƐĞůĞĐƚĞƌĞŶŝŶŚĞƚŚŽŽĨĚŵĞŶƵŬƵŶƚƵĚĞZ/ͲπκĐŽŶĮŐƵƌĞƌĞŶ͘Ğ
ǀŽůŐĞŶĚĞŵĞŶƵ͛ƐnjŝũŶďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗DLJDĞĚŝĂhďĞŚĞƌĞŶ͕EĞƚǁĞƌŬ͕ĂƚƵŵΘdŝũĚ͕tĞŬŬĞƌ͕
dĂĂů͕ŝŵŵĞƌ͕^ƚƌŽŽŵďĞŚĞĞƌ͕^ůĞĞƉƟŵĞƌ͕ƵīĞƌ͕tĞĞƌ͕/ŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĞĞŶůŽŬĂůĞƌĂĚŝŽ͕
/ŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚĞǁĞĞƌŐĂǀĞ͕/ŶƐƚĞůůŝŶŐ>E͕,ĞƌǀĂƩĞŶŶĂĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ͕
^ŽŌǁĂƌĞͲƵƉĚĂƚĞ͕dĞƌƵŐƐƚĞůůĞŶŽƉƐƚĂŶĚĂĂƌĚǁĂĂƌĚĞŶ͘
-24-
15.1 Netwerk
ŽŶĮŐƵƌĂƟĞǀĂŶĞĞŶĚƌĂĂĚůŽŽƐŶĞƚǁĞƌŬ͗ŬŝĞƐĚĞnjĞŽƉƟĞŽŵĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŶĂĂƌ
ĚƌĂĂĚůŽnjĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶƚĞnjŽĞŬĞŶ;ĂŶďĞǀŽůĞŶͿ
Draadloos netwerk (WPS PBC): ŬŝĞƐĚĞnjĞŽƉƟĞĚŝƚĂůƐƵǁƌŽƵƚĞƌtW^ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚ
;tŝͲĮWƌŽƚĞĐƚĞĚ^ĞƚƵƉͿ
DĂŶƵĞůĞĐŽŶĮŐƵƌĂƟĞ͗ŬŝĞƐĚĞnjĞŽƉƟĞĂůƐƵƵǁŶĞƚǁĞƌŬŵĂŶƵĞĞůǁŝůƚĐŽŶĮŐƵƌĞƌĞŶ͘
Netwerk controleren bij aanschakelen: ĐŽŶƚƌŽůĞǀĂŶŶĞƚǁĞƌŬĞŶďŝũĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ
ĂĐƟǀĞƌĞŶŽĨĚĞĂĐƟǀĞƌĞŶ͘
OPMERKING:njŝĞƉĂŐ͘λξǀŽŽƌŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐŽǀĞƌĚĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶĚƌĂĂĚůŽnjĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͘
15.2 Datum & Tijd
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхĂƚĞΘdŝŵĞŬƵŶƚƵĚĞƟũĚͬĚĂƚƵŵĞŶĞĞŶ
ǁĞĞƌŐĂǀĞĨŽƌŵĂĂƚǀŽŽƌĚĞƟũĚŝŶƐƚĞůůĞŶ͘^ƚĞůĚĞƟũĚŝŶǀŽŽƌŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚǁĂŶŶĞĞƌƵŚĞƚ
ǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚĂĂŶƐĐŚĂŬĞůƚ͖ŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚnjĂůĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĚĞŬůŽŬƐLJŶĐŚƌŽŶŝƐĞƌĞŶnjŽůĂŶŐ
ŚĞƚŵĞƚŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬŝƐǀĞƌďŽŶĚĞŶ͘
ͻĂƚƵŵĞŶƟũĚŝŶƐƚĞůůĞŶ͗ƐĞůĞĐƚĞĞƌŽŵĚĞƟũĚĞŶĚĞĚĂƚƵŵŝŶƚĞƐƚĞůůĞŶ͘ZĂĂĚƉůĞĞŐ
ŚĞƚĚĞĞůΗdĞŬƐƟŶǀŽĞƌ͟ǀŽŽƌŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐŽǀĞƌŚĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶĐŝũĨĞƌƐ͘
ͻ&ŽƌŵĂĂƚǀĂŶĚĞƟũĚŝŶƐƚĞůůĞŶ͗ŬŝĞƐƚƵƐƐĞŶŚĞƚλμͲĞŶŚĞƚμξͲƵƵƌĨŽƌŵĂĂƚ͘
ͻFormaat van de datum instellen: ŬŝĞƐƚƵƐƐĞŶ::ͬDD͕ͬͬDDͬ::ŽĨDDͬͬ::͘
ͻĂŐůŝĐŚƚďĞƐƉĂƌŝŶŐ;^dͿ͗ƐĞůĞĐƚĞĞƌEŽĨh/d͘
ͻGMT: ďŝũǁŝĮͲǀĞƌďŝŶĚŝŶŐǁŽƌĚƚĚĞ'DdͲƟũĚǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ͘
-25-
15.3 Wekker
DĞƚĚĞnjĞŽƉƟĞŬƵŶƚƵĚĞǁĞŬŬĞƌĂĂŶͲŽĨƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶĞŶĞĞŶĂůĂƌŵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ͘
hŬƵŶƚŽŽŬŶĂĂƌĚŝƚŵĞŶƵŐĂĂŶĚŽŽƌŽƉĚĞŬŶŽƉtĞŬŬĞƌŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐƚĞ
ĚƌƵŬŬĞŶ͘
KŵĞĞŶĂůĂƌŵƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ͗
λ͘'ĂŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхůĂƌŵхdƵƌŶKŶ͘
-26-
μ͘^ĞůĞĐƚĞĞƌ^ĞƚůĂƌŵdŝŵĞĞŶǀŽĞƌĚĞǁĂĂƌĚĞŶŝŶ͘ZĂĂĚƉůĞĞŐŚĞƚĚĞĞů͞dĞŬƐƟŶǀŽĞƌ͟
ǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶĐŝũĨĞƌƐ͘
3. Selecteer Set Alarm Sound om een klanktype te selecteren: Beep (bieptoon),
DĞůŽĚŝĞ;ĚĞƵŶƚũĞͿŽĨZĂĚŝŽ;ĚĞůĂĂƚƐƚďĞůƵŝƐƚĞƌĚĞnjĞŶĚĞƌŽĨŝŶĚŝĞŶĞĞŶnjĞŶĚĞƌ
werd geselecteerd om als alarmgeluid te gebruiken).
ξ͘ĞŝĐŽŽŶǀĞƌƐĐŚŝũŶƚŝŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌďŽǀĞŶŚŽĞŬǀĂŶŚĞƚĚŝƐƉůĂLJŽŵĂĂŶƚĞŐĞǀĞŶ
ĚĂƚĚĞǁĞŬŬĞƌĨƵŶĐƟĞŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚŝƐ͘
5. Wanneer de wekker afgaat, drukt u op een willekeurige knop om de wekker af
ƚĞnjĞƩĞŶ͘
-27-
15.3.1
Het tweede alarm programmeren:
λ͘'ĂŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхůĂƌŵμхdƵƌŶKŶ͘
μ͘,ĞƌŚĂĂůĚĞƐƚĂƉƉĞŶŽŵĞĞŶĂůĂƌŵƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞŶ͘
15.3.2 Het NAP-alarm programmeren:
λ͘'ĂŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхEWůĂƌŵ͘
μ͘,ĞƚEWͲĂůĂƌŵǁĞƌŬƚƉƌĞĐŝĞƐnjŽĂůƐĚĞƐůĞĞƉƟŵĞƌ͘
ν͘<ŝĞƐƚƵƐƐĞŶKī;ƵŝƚͿ͕οDŝŶƵƚĞƐ;οŵŝŶƵƚĞŶͿ͕λκDŝŶƵƚĞƐ;λκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕μκDŝŶƵƚĞƐ
;μκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕νκDŝŶƵƚĞƐ;νκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕πκDŝŶƵƚĞƐ;πκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕σDŝŶƵƚĞƐ
;σκŵŝŶƵƚĞŶͿĞŶλμκDŝŶƵƚĞƐ;λμκŵŝŶƵƚĞŶͿ͘
15.3.3 Het alarmvolume instellen:
λ͘'ĂŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхůĂƌŵǀŽůƵŵĞ͘
μ͘'ĞďƌƵŝŬĚĞŬŶŽƉƉĞŶEĂǀŝŐĂƟĞůŝŶŬƐͬƌĞĐŚƚƐŽŵŚĞƚĂůĂƌŵǀŽůƵŵĞƚĞƌĞŐĞůĞŶ͘
15.4 Taal
ZĂĂĚƉůĞĞŐƉĂŐ͘λνǀŽŽƌŵĞĞƌĚĞƚĂŝůƐŽǀĞƌĚĞƚĂĂůƐĞůĞĐƟĞ͘
15.5 Dimmer
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхŝŵŵĞƌŬƵŶƚƵĚĞŚĞůĚĞƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚůŝĐŚƚƌĞŐĞůĞŶ͘
hŬƵŶƚĚĞůŝĐŚƚŵŽĚƵƐŽŽŬǁŝũnjŝŐĞŶĚŽŽƌŽƉĚĞŬŶŽƉ>ŝĐŚƚŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐ
ƚĞĚƌƵŬŬĞŶ͘ƌnjŝũŶƚǁĞĞŵŽĚŝďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗
-28-
ͻEnergiebesparend:ŵĞƚĚĞnjĞŽƉƟĞǁŽƌĚƚŚĞƚĚŝƐƉůĂLJŐĞĚŝŵĚĂůƐλοƐĞĐŽŶĚĞŶůĂŶŐ
ŐĞĞŶĂĐƟĞǁŽƌĚƚŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ͘ŝũŽŶƚǀĂŶŐƐƚǀĂŶĞĞŶĐŽŵŵĂŶĚŽǀĂŶĚĞ
ĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐǁŽƌĚƚŚĞƚůŝĐŚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚŽƉŶŝĞƵǁĂĂŶŐĞƐĐŚĂŬĞůĚ͘hŬƵŶƚŚĞƚ
ĚŝŵŶŝǀĞĂƵǀĂŶĚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐĞůĞĐƚĞƌĞŶ͘
ͻAanschakelen:ƐĞůĞĐƚĞĞƌŽŵĚĞǀĞƌůŝĐŚƟŶŐĂůƟũĚƚĞůĂƚĞŶďƌĂŶĚĞŶ͘
15.6 Stroombeheer
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхWŽǁĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŬƵŶƚƵĞĞŶƟũĚƐƟƉƐĞůĞĐƚĞƌĞŶǁĂĂƌŽƉ
ŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚŐĞĞŶŐĞůƵŝĚŵĞĞƌǀŽŽƌƚďƌĞŶŐƚĞŶŽǀĞƌƐĐŚĂŬĞůƚŽƉƐƚĂŶĚͲďLJ͘ƌnjŝũŶǀŝĞƌ
ŽƉƟĞƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗dƵƌŶKī;ƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶͿ͕οDŝŶƵƚĞƐ;οŵŝŶƵƚĞŶͿλοDŝŶƵƚĞƐ
;λοŵŝŶƵƚĞŶͿ͕νκDŝŶƵƚĞƐ;νκŵŝŶƵƚĞŶͿ͘
-29-
λο͘ρ^ůĞĞƉƟŵĞƌ
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶх^ůĞĞƉdŝŵĞƌŬƵŶƚƵĞĞŶǀŽŽƌŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚĞƟũĚƐƉĂŶŶĞ
ƐĞůĞĐƚĞƌĞŶǁĂĂƌŶĂŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞƐĐŚĂŬĞůĚ͘hŬƵŶƚĚĞƐůĞĞƉƟŵĞƌŽŽŬŝŶƐƚĞůůĞŶ
ĚŽŽƌŽƉĚĞŬŶŽƉ^ůĞĞƉŽƉĚĞĂĨƐƚĂŶĚƐďĞĚŝĞŶŝŶŐƚĞĚƌƵŬŬĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌĚĞnjĞĨƵŶĐƟĞ
ŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚŝƐ͕ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĚĞŝĐŽŽŶŝŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌďŽǀĞŶŚŽĞŬǀĂŶŚĞƚĚŝƐƉůĂLJ͖ůŝŶŬƐǀĂŶ
ĚĞnjĞŝĐŽŽŶnjŝĞƚƵĚĞƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞŵŝŶƵƚĞŶ͘ƌnjŝũŶnjĞƐŽƉƟĞƐďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͗dƵƌŶKī
;ƵŝƚƐĐŚĂŬĞůĞŶͿ͕λοDŝŶƵƚĞƐ;λοŵŝŶƵƚĞŶͿνκDŝŶƵƚĞƐ;νκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕πκDŝŶƵƚĞƐ
;πκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕σκDŝŶƵƚĞƐ;σκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕λμκDŝŶƵƚĞƐ;λμκŵŝŶƵƚĞŶͿ͕λοκDŝŶƵƚĞƐ
;λοκŵŝŶƵƚĞŶͿĞŶλςκDŝŶƵƚĞƐ;λςκŵŝŶƵƚĞŶͿ͘
λο͘ςƵīĞƌ
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхƵīĞƌŬƵŶƚƵĚĞďƵīĞƌŝŶƐƚĞůůĞŶŽŵŽŶƚǀĂŶŐĞŶŐĞŐĞǀĞŶƐ
ĞĞŶďĞƉĂĂůĚĞƟũĚďŝũƚĞŚŽƵĚĞŶ͘DĂĂŬƚƵĚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐŵĞƚĞĞŶnjĞŶĚĞƌ͕ĚĂŶƚŽŽŶƚĞĞŶ
ŝĐŽŽŶĚĞďƵīĞƌůĞŶŐƚĞĚŝĞƵŚĞĞŌŝŶŐĞƐƚĞůĚ;njŝĞĮŐƵƵƌŽƉƉĂŐ͘λσͿ͘
ͻƐĞĐŽŶĚĞŶ͗
ͻƐĞĐŽŶĚĞŶ͗
ͻƐĞĐŽŶĚĞŶ͗
-30-
15.9 Weer
DĞƚĚĞnjĞŽƉƟĞŬƵŶƚƵŬŝĞnjĞŶŽĨĞƌǁĞĞƌƐŝŶĨŽƌŵĂƟĞŵŽĞƚǁŽƌĚĞŶǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶŽƉŚĞƚ
ƐƚĂŶĚͲďLJƐĐŚĞƌŵ͘hŬƵŶƚŽŽŬŬŝĞnjĞŶƚƵƐƐĞŶĞŶ&ĂŚƌĞŶŚĞŝƚ͘
15.10 Instelling van een lokale radio
DĞƚĚĞnjĞŽƉƟĞŬƵŶƚƵŬŝĞnjĞŶƚƵƐƐĞŶŵĂŶƵĞůĞŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞĚĞƚĞĐƟĞ͘
-31-
15.11 Instelling van de weergave
ŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхWůĂLJďĂĐŬ^ĞƚƵƉ
15.12 Instellen van DLNA
,ŝĞƌŬƵŶƚƵĚĞ>EͲŶĂĂŵǀĂŶĚĞZ/ͲπκĂĚĂƉƚĞƌĚŝĞnjŝĐŚƚďĂĂƌŝƐŝŶĚĞ>E
ĐŽŵƉĂƟďĞůĞĂƉƉĂƌĂƚĞŶ͕ŚĞƌďĞŶŽĞŵĞŶ͘
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞƚĞŬƐƚŝŶĞĞŶŬŽƌƚĞŝŶůĞŝĚŝŶŐŽƉ>E͗
ĞZ/ͲπκŝƐĞǀĞŶĞĞŶƐ>EͲĐŽŵƉĂƟďĞů͕ǁĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬŝƐŽŵŵƵnjŝĞŬ
ĂĨƚĞƐƉĞůĞŶŽƉĚĞĂĚĂƉƚĞƌǀĂŶĂĨĂŶĚĞƌĞ>EͲĐŽŵƉĂƟďĞůĞĂƉƉĂƌĂƚĞŶĚŝĞĞǀĞŶĞĞŶƐ
ǀĞƌďŽŶĚĞŶnjŝũŶŵĞƚŚĞƚnjĞůĨĚĞĚƌĂĂĚůŽnjĞŶĞƚǁĞƌŬ͘
hŬƵŶƚďŝũǀ͘ĚĞ>EͲĂƉƉůŝĐĂƟĞŽƉƵǁŝK^ͬŶĚƌŽŝĚͬtŝŶĚŽǁƐͲĂƉƉĂƌĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŵ
ŵƵnjŝĞŬĂĨƚĞƐƉĞůĞŶŽƉĚĞZ/ͲπκĂĚĂƉƚĞƌǀĂŶĂĨĞĞŶůŽŬĂůĞŽƉƐůĂŐƉůĂĂƚƐŽĨĂŶĚĞƌĞ
ŽƉƐůĂŐƉůĂĂƚƐĞŶŽƉŚĞƚŶĞƚǁĞƌŬnjŽĂůƐE^ͲƐĞƌǀĞƌƐ͘
OPMERKING:ĞƌnjŝũŶƚĂůǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ>EͲĂƉƉůŝĐĂƟĞƐŽƉĚĞŵĂƌŬƚĞŶƌƚƐŽƵŶĚ
ŝƐŶŝĞƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞƐƚĂďŝůŝƚĞŝƚ͕ĨƵŶĐƟĞƐĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞŵĞĞƌǀĂŶĂƉƉƐ
ĂŅŽŵƐƟŐǀĂŶĚĞƌĚĞŶ͘EŝĞƚĞůŬĞĂƉƉůŝĐĂƟĞďŝĞĚƚďŽǀĞŶĚŝĞŶĚĞnjĞůĨĚĞĨƵŶĐƟĞƐ͘
-32-
,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŝŶĚƚƵĞŶŬĞůĞĂƉƉůŝĐĂƟĞƐĚŝĞƵŬƵŶƚŐĞďƌƵŝŬĞŶŵĞƚĚĞZ/Ͳπκ͘
^ŬŝŌĂ;ŝK^ĞŶŶĚƌŽŝĚͿ͕ƵďďůĞƵWŶW;ŶĚƌŽŝĚͿ
OPMERKING:ďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĂƉƉůŝĐĂƟĞƐnjŝũŶůŽƵƚĞƌŝŶĚŝĐĂƟĞĨ͘
λο͘λν,ĞƌǀĂƩĞŶďŝũĂĂŶƐĐŚĂŬĞůĞŶ
'ĂŶĂĂƌŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхZĞƐƵŵĞtŚĞŶWŽǁĞƌKŶ͘<ŝĞƐKŶ;ĂĂŶͿŽĨKī;ƵŝƚͿ͘
λο͘λξ^ŽŌǁĂƌĞͲƵƉĚĂƚĞ
DĞƚĚĞnjĞŽƉƟĞŬƵŶƚƵĚĞĮƌŵǁĂƌĞŝŶƵǁZ/ͲπκƵƉĚĂƚĞŶ͘
ŽǁŶůŽĂĚĚĞƵƉĚĂƚĞͲĮůĞĞŶǀŽůŐĚĞŝŶƐƚƌƵĐƟĞƐ͘
OPMERKING:ƐĐŚĂŬĞůĚĞĂĚĂƉƚĞƌƟũĚĞŶƐŚĞƚƵƉĚĂƚĞŶŶŝĞƚƵŝƚ͘
-33-
15.15 Terugstellen op standaardwaarden
DĞƚĚĞŽƉƟĞŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶхZĞƐĞƚƚŽĞĨĂƵůƚŬƵŶƚƵŚĞƚĂƉƉĂƌĂĂƚƚĞƌƵŐƐƚĞůůĞŶŽƉnjŝũŶ
ĨĂďƌŝĞŬƐǁĂĂƌĚĞŶ͘
OPMERKING: ŽŽŬĚĞĨĂǀŽƌŝĞƚĞŶůŝũƐƚǁŽƌĚƚŐĞǁŝƐƚďŝũĞĞŶƚĞƌƵŐƐƚĞůůŝŶŐŽƉ
ĨĂďƌŝĞŬƐǁĂĂƌĚĞŶ͘
-34-
Download PDF