Bluetooth speaker P326.49.indd 1-5 5/24/16 5:00 PM

Bluetooth speaker P326.49.indd 1-5
5/24/16 5:00 PM
ENGLISH
Congratulations on your Bluetooth speaker!
This Bluetooth speaker allows you to enjoy your music without wires.
Please read this manual before use.
1. USB charge jack
2.
3. AUX jack
How to use
• Before using the speaker please charge it for at least 1 hours. You
can do so by plugging the micro USB cable into the speaker and
the other part into the USB port of your computer. Once the
speaker has been charged switch the device on by holding the on/
• If you want to pair your mobile device or computer with the speaker
please make sure the Bluetooth mode on your device is switched
on. Hold the power button for three seconds to pair the device.
After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth devices
overview of your device. Please select BT SPEAKER to pair your
mobile device with the speaker.
Troubleshooting
• If your mobile device does not have a Bluetooth module you can
use the included cable to connect the speaker to the audio jack port
of your device.
• If the battery runs low the device will produce a beeping sound.
Please reconnect the speaker to your computer to charge it.
Remarks
• If a password is requested to connect the device please fill out 0000
as password.
• Once the device has been connected once the device will
automatically be recognized.
Warning!
• Keep speaker away from water and moisture
• Keep speaker away from any heat source
Bluetooth speaker P326.49.indd 6-10
DEUTSCH
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bluetooth
Lautsprechers!
Dieser Bluetooth Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik drahtlos
zu genießen. Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Anleitung.
1. USB charge
2. power
3. AUX jack
Anwendung
• Laden Sie den Lautsprecher mindestens eine Stunde vor der ersten
Benutzung auf. Zum Aufladen stecken Sie den Micro USB-Stecker
Ihres Kabels in den Lautsprecher und das andere Ende (den
USB-Stecker) in den USB-Anschluss Ihres Computers. Wenn der
Lautsprecher aufgeladen ist, können Sie das Gerät durch Drücken
des Button Ein-/Aus einschalten.
• Wenn Sie Ihr mobiles Gerät oder Ihren Computer mit dem
Lautsprecher verbinden möchten, prüfen Sie bitte erst, ob Bluetooth
auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Halten Sie den Button Ein-/Aus
drei Sekunden lang gedrückt, um die Geräte zu verbinden. Danach
wird der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte
auf Ihrem Gerät angezeigt. Bitte wählen Sie BT SPEAKER, um Ihr
mobiles Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden.
Fehlerbehebung
• Wenn Ihr mobiles Gerät kein Bluetooth Modul hat, können Sie den
Lautsprecher mit dem mitgelieferten Kabel an den Audio Eingang
Ihres Gerätes anschließen.
• Wenn die Batterie schwach wird, gibt das Gerät einen Piepton von
sich. Bitte verbinden Sie den Lautsprecher zum Aufladen wieder mit
Ihrem Computer.
Bemerkungen:
• Wenn zum Verbinden des Gerätes ein Passwort abgefragt wird,
geben Sie bitte als Passwort 0000 ein.
• Das Gerät sollte automatisch erkannt werden, sobald es verbunden
ist.
Achtung!
• Schützen Sie den Lautsprecher vor Wasser und Feuchtigkeit.
• Halten Sie das Gerät fern von allen Wärmequellen.
FRANÇAIS
Félicitations pour votre haut-parleur Bluetooth !
Ce haut-parleur Bluetooth vous permet d’apprécier votre musique sans
fils. Veuillez lire ce manuel avant l’emploi.
1. Micro USB charge
2. bouton d’alimentation
3. AUX
Comment utiliser
• Avant d’utiliser le haut-parleur veuillez-le charger pendant au moins
1 heure. Vous pouvez le faire en branchant le micro câble USB dans
le haut-parleur et l’autre partie dans le port USB de votre ordinateur.
Une fois que le haut-parleur est chargé, allumez l’appareil en
poussant sur le bouton marche/arrêt.
• Si vous voulez connecter votre appareil mobile ou votre ordinateur
avec le haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode Bluetooth
est allumé sur votre appareil. Poussez sur le bouton marche/arrêt
pendant trois secondes pour connecter l’appareil. Après avoir
fait cela, le haut-parleur sera visible dans l’aperçu des dispositifs
Bluetooth de votre appareil. Veuillez sélectionner BT SPEAKER pour
connecter votre appareil portable avec le haut-parleur.
Dépannage
• Si votre appareil portable ne dispose pas d’un module Bluetooth,
vous pouvez utiliser le câble fourni pour connecter le haut-parleur à
la prise d’entrée audio de votre appareil.
• Si la batterie est faible, l’appareil produira un bip sonore. Veuillez
alors reconnecter le haut-parleur à votre ordinateur pour le charger.
Remarques
• Si un mot de passe est demandé pour brancher l’appareil, veuillez
saisir 0000 comme mot de passe.
• Il faut que l’appareil ait été raccordé une seule fois pour qu’il soit
automatiquement reconnu.
Attention !
• Garder le haut-parleur loin de l’eau et de l’humidité
• Garder le haut-parleur loin de toute source de chaleur
ITALIANO
Congratulazioni per il tuo speaker Bluetooth!
Con questo speaker Bluetooth puoi goderti la tua musica senza fili.
Leggi attentamente questo manuale prima dell’uso.
1. Mico USB
2. pulsante di accensione
3. AUX
Istruzioni per l’uso
• Prima di usare lo speaker caricalo per almeno un’ora. Per fare
questo inserisci il cavo micro-USB nello speaker e l’altra estremità
nella porta USB del tuo computer. Quando lo speaker è carico
• Se vuoi connettere il tuo dispositivo portatile o il computer con lo
speaker, assicurati che sul tuo dispositivo sia attivata la funzione
Bluetooth. Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi
per connettere il dispositivo. Dopo aver eseguito questa operazione,
lo speaker comparirà nell’elenco dei dispositivi Bluetooth presente
sul tuo dispositivo. Seleziona BT SPEAKER per connettere il tuo
dispositivo portatile con lo speaker.
Risoluzione dei problemi
• Se il tuo dispositivo portatile non ha la funzione Bluetooth, puoi
utilizzare il cavo in dotazione per collegare lo speaker alla porta
audio del tuo dispositivo.
• Se la batteria è quasi scarica il dispositivo emette un suono
intermittente. Collega lo speaker al tuo computer per ricaricarlo.
Nota
• Se è richiesta una password per connettere il dispositivo, inserisci
come password 0000.
• Una volta che il dispositivo è stato collegato verrà riconosciuto
automaticamente.
Attenzione!
• Tenere lo speaker lontano dall’acqua e dall’umidità
• Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore
POLSKI
Gratulujemy zakupu głośnika Bluetooth!
Głośnik Bluetooth umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki.
Należy przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia.
1. micro usb
2. power
3. AUX
Instrukcja użycia
• Przed użyciem głośnika należy ładować go przez co najmniej 1
godzinę. Można zrobić to, podłączając do głośnika wtyk mikro-USB,
a drugi wtyk kabla do portu USB na komputerze. Po naładowaniu
głośnika należy włączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując
przycisk zasilania.
• Aby połączyć z głośnikiem urządzenie przenośne lub komputer,
należy upewnić się, że na podłączanym urządzeniu włączony jest
tryb Bluetooth. Aby połączyć urządzenia, należy nacisnąć przycisk
zasilania i przytrzymać przez trzy sekundy. Po wykonaniu tej
czynności głośnik będzie widoczny na liście urządzeń Bluetooth
wybranego urządzenia. Należy wybrać pozycję BT SPEAKER, aby
połączyć urządzenie przenośne z głośnikiem.
Rozwiązywanie problemów
• Jeśli wybrane urządzenie przenośne nie posiada interfejsu
Bluetooth, za pomocą dołączonego do zestawu kabla można
podłączyć głośnik do portu audio na urządzeniu.
• Jeśli poziom naładowania akumulatora znacznie się obniży,
urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. W takim wypadku należy
ponownie podłączyć głośnik do komputera, by go naładować.
Uwagi
• Jeśli do połączenia z urządzeniem konieczne jest hasło, należy
wpisać 0000.
• Po skutecznym podłączeniu urządzenia będzie ono automatycznie
rozpoznawane.
Ostrzeżenie!
• Głośnik należy przechowywać z dala od wody i wilgoci.
• Głośnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
5/24/16 5:00 PM
Download PDF