GB ADDENDUM MR SAFE OUTDOOR IP CAMERA PRO PLACING

GB
ADDENDUM MR SAFE OUTDOOR IP CAMERA PRO
NL
ADDENDUM MR SAFE OUTDOOR IP CAMERA PRO
PLACING THE MICRO SD CARD
DE MICRO SD-KAART PLAATSEN
Important: The SD card should be a Class 10 SD card with a maximum capacity of 32 GB !
Belangrijk: De SD-kaart moet een Class 10 SD-kaart met een maximale capaciteit van 32 GB zijn!
1. Turn off the IP Camera
2. Slide the rainhood to the back and turn the lens until the SD slot is visible
3. Insert the micro SD card
4. Close the lens and the rainhood
5. Power ON the IP Camera
1. Schakel de IP Camera uit
2. Schuif de regenkap naar achter en draai aan de lens tot de SD-gleuf zichtbaar wordt
3. Plaats de Micro SD kaart
4. Sluit de lens en de regenkap
5. Schakel de IP Camera in
ONVIF
ONVIF
ONVIF is a protocol that is often used to connect an IP camera with a NAS (a storage device
on your network that can also offer a variety of services, including connection to IP
cameras).
ONVIF is off by default in the camera. To enable this function, follow these steps:
ONVIF is een protocol dat vaak gebruikt wordt om een IP camera te verbinden met een NAS (een
opslagapparaat in uw netwerk dat tevens allerlei services kan bieden, waaronder verbinding met IP
camera’s). ONVIF staat standaard uit in de camera. Om dit aan te zetten dienen de volgende stappen
doorlopen te worden:
If you right-click the camera name in the PC software, you see a menu. Here you select
"Set the IP Address" and you get the following window:
Als u in de PC software met de rechtermuisknop op de cameranaam klikt, krijgt u een keuze menu. Hier
kiest u ‘IP Adres instellen’ en krijgt u het volgende scherm:
“IP Address” contains the IP address of the camera in question, in this example
192.168.178.61. Go to Internet Explorer, and tap the IP address of your camera in the
address bar at the top of the page. You will get a login screen:
Bij ‘IP-adres’ ziet u het IP adres van de betreffende camera, in dit voorbeeld 192.168.178.61. Ga naar
Internet Explorer, en tik bovenaan in de adresbalk het IP adres van uw eigen camera in. U krijgt dan
een inlogscherm:
You can log in with “admin” and “admin” as 'user name' and 'password' and click “Login”.
If any request to install plug-ins appear, you can ignore, it is not necessary. The following
menu appears:
Hier logt u in met ‘admin’ en ‘admin’ als ‘user name’ en ‘password’, en u klikt op ‘Login’. Als er eventueel
wordt gevraagd om plug-ins te installeren, dan is dat niet nodig. Er komt nu een keuzemenu:
U kiest hier ‘SystemSet’. Er verschijnt nu een nieuw menu:
You need to select “SystemSet”. A new menu will appear:
Select “ONVIF settings” and check the box for "Start onvif”.
Hier kiest u ‘ONVIF settings’, en zet het vakje voor ‘Start onvif’ aan.
ONVIF is communicated via port 8000. This setting can be found in "Network settings" –
"Port Settings". It is not possible to select a different port.
ONVIF wordt op poort 8000 gecommuniceerd. Dit kunt u terugvinden bij de optie ‘Network settings’ –
‘Port Settings’. Het is niet mogelijk een andere poort te kiezen.
UPDATE
UPDATE
You can update the firmware of the IP camera. This is possible by right-clicking the camera
name in the PC software, in the LAN tab. You will see a drop-down menu:
U kunt de firmware van de IP camera updaten. Dit is mogelijk door in de PC software, op het LAN
tabblad, met de rechtermuistoets op de camera naam te klikken. U krijgt dan een keuzemenu:
Here you can select “Firmware Upgrade”. The camera will take the firmware from the
MrSafe server, reboot, perform firmware upgrade, and possibly restart again. This may take
several minutes.
Hier kiest u ‘Firmware-upgrade’. De camera zal de firmware ophalen van de MrSafe server, herstarten,
de firmware upgrade uitvoeren, en mogelijk nog een keer herstarten. Dit kan meerdere minuten duren.
RESET
RESET
To reset the Outdoor Pro camera (for example if you want to recover the password), please
follow these steps:
1. Connect the camera to the power and the Internet.
2. Wait at least 1 minute to allow the camera to connect to the server.
3. Slide the rain hood back.
4. Detach the lens cover partially. At the top appears a hole in the screw thread. Here
you can find the reset button.
Om de Outdoor PRO camera te resetten (als u bijvoorbeeld het wachtwoord wilt herstellen) volgt u de
volgende stappen:
1. Sluit de camera aan op de stroom en internet.
2. Wacht minimaal 1 minuut zodat de camera verbinding kan maken met de server.
3. Schuif de regenkap naar achteren.
4. Draai de lenskap gedeeltelijk los. Aan de bovenkant verschijnt een gat in de schroefdraad.
Hierin bevindt zich de reset knop.
5.
6.
Press the button for about 10 seconds.
Wait 2 minutes. The camera will restart.
5.
6.
Druk deze knop ca. 10 seconden in.
Wacht 2 minuten. De camera zal opnieuw opstarten.
Download PDF