MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

®
MP3 přehrávač MP-222
Uživatelská příručka
Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh
reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu o platbě
nejbližšímu prodejci společnosti TEAC.
Likvidace výrobku
Zařízení byste neměli vyhazovat mezi
komunální odpad. Ověřte si prosím
místní předpisy týkající se likvidace
elektronických výrobků.
z Změny specifikací a charakteristik mohou být provedeny bez
upozornění.
z Copyright © 2006, TEAC Europe GmbH. Všechna práva
vyhrazena. Vydání: červen 2006
z Názvy společnosti a produktů zde uvedené jsou ochrannými
známkami daných společností.
CZ – 2 | MP-222
Obsah
Bezpečnostní opatření.............................................................................................................................................5
Systémové požadavky.............................................................................................................................................5
Obsah balení................................................................................................................................................................6
1. Pokyny k instalaci...................................................................................................................................................6
1.1 Instalace ovladače pro Windows 98 (pro Windows ME nebo vyšší verzi není nutné)
.........................................................................................................................................................................................6
1.2 Instalace baterie.............................................................................................................................................6
2. Mód USB......................................................................................................................................................................6
2.1 Spojit s PC pomocí USB................................................................................................................................6
2.2 Spojit s PC pomocí USB................................................................................................................................6
2.3 Odpojit zařízení USB.......................................................................................................................................7
3. Základní ovládání..................................................................................................................................................8
3.1 Tlačítka a funkce ............................................................................................................................................8
3.2 Zapnout/vypnout (on/off) .........................................................................................................................8
3.3 Nastavit základní nabídku.........................................................................................................................8
4. Jak používat MP3 přehrávač ..........................................................................................................................9
4.1 Přehrát hudbu ..................................................................................................................................................9
4.2 Mód hlasu...........................................................................................................................................................9
4.2.1 Přehrát hlasové nahrávky.................................................................................................................. 9
4.2.2 Nahrát.........................................................................................................................................................10
4.3 FM Tuner ........................................................................................................................................................... 10
4.3.1 Přehrát FM ................................................................................................................................................10
4.3.2 Nahrát FM.................................................................................................................................................11
4.3.3 Nastavit FM ..............................................................................................................................................11
4. 4 Nastavit funkce............................................................................................................................................ 12
4.4.1 Nastavit mód EQ...................................................................................................................................12
4.4.2 Nastavit mód přehrávání.................................................................................................................12
4.4.3 Nastavit kontrast....................................................................................................................................12
4.4.4 Přizpůsobit podsvícení.......................................................................................................................12
4.4.5 Nastavit zdroj ..........................................................................................................................................13
4.4.6 Nastavit nahrávání ..............................................................................................................................13
4.4.7 Nastavit jazyk ..........................................................................................................................................13
4.4.8 Nastavit zobrazení času ...................................................................................................................13
4.4.9 Nastavit ukončení ................................................................................................................................13
4.5 Ukázka hudby................................................................................................................................................ 13
4.6 O produktu...................................................................................................................................................... 14
CZ – 3 | MP-222
4.7 Funkce složka .................................................................................................................................................14
A) Zvolit přehrávání hudby pod kořenovým adresářem..........................................................14
B) Zvolit přehrávání hudby v souboru a jeho podadresáři......................................................14
4.8 Ukončit................................................................................................................................................................15
A-B mód přehrávání................................................................................................................................................15
Funkce uzamknout ..................................................................................................................................................15
Synchronizace textu................................................................................................................................................15
FAQ...................................................................................................................................................................................16
Technické specifikace...........................................................................................................................................17
Funkce DRM (pouze pro přehrávače podporující DRM)...................................................................18
Úvod pro ovládání: .............................................................................................................................................18
A. Ve Windows Media Player 9.0 verzi: (Windows 98SE/Windows ME/Windows
2000/Windows XP) ..........................................................................................................................................18
B. Ve Windows Media Player 10.0 verzi (pouze Windows XP) ................................................19
Záruka.............................................................................................................................................................................21
CZ – 4 | MP-222
Bezpečnostní opatření
1) Nikdy přehrávač nepoužívejte, když řídíte, mohli byste způsobit dopravní nehodu.
V některých zemích je to dokonce dáno zákonem. Nebezpečí hrozí i pokud jdete
pěšky, obzvlášť při přecházení silnice, a máte nastavenou vysokou hlasitost.
Z bezpečnostních důvodů proto přehrávač nepoužívejte, pokud hrozí potenciální
riziko.
2) Než zapnete přístroj, zapojte sluchátka. To jednak zamezí možnému poškození
sluchátek a jednak svědčí samotnému přístroji.
3) Uchovávejte přehrávač čistý a mimo dosah tepelných zdrojů a přímého slunce,
vyvarujte se prašných a vlhkých míst.
4) Pokud je jeho povrch špinavý, otřete jej jemným hadříkem navlhčeným ve vodě.
Nikdy povrch nečistěte alkoholem nebo ředidlem.
5) Příliš suché prostředí může naopak způsobit poruchy přenosu.
6) Nikdy neodpojujte přehrávač od počítače, pokud stahujete či aktualizujete data
nebo formátujete, mohlo by dojít k chybám.
7) Pokud používáte přehrávač jako vyměnitelný disk, dodržujte prosím správný postup
pro stahování a aktualizování dat. Naše společnost nepřevezme odpovědnost za
data, která budou ztracena v důsledku nesprávného používání.
8) Abyste dosáhli maximálního možného výkonu, nebudete moci v počítači
formátovat ve FAT-32, pokud je MP3 kapacita vaší flash paměti 128MB.
Důležité!
Používejte prosím pouze kvalitní baterie. Slabé baterie mohou
výrazně snížit výkon přehrávače!
Systémové požadavky
„ Microsoft Windows 98/2000/ME/XP
„ Microsoft Windows 98/2000/Me/XP
„ Pentium 200MHZ nebo vyšší
„ Port USB
„ 120MB pevný disk
„ Nainstalovaná myš
„ CD-ROM mechanika
CZ – 5 | MP-222
Obsah balení
MP3 přehrávač MP-222
Sluchátka se šňůrkou na krk
Kabel USB
CD s ovladači
Základní uživatelská příručka
Uživatelská příručka (na CD)
AAA baterie
1. Pokyny k instalaci
1.1 Instalace ovladače pro Windows 98 (pro Windows ME nebo vyšší verzi není nutné)
a. Zapojte MP3 přehrávač do portu USB na svém počítači. Na obrazovce se objeví
nápis „Nalezen nový hardware“. Pak klepněte na možnost „Vyhledat ovladač pro
zařízení“, vložte CD s ovladači do CD-ROM mechaniky a klepněte na tlačítko „Další“.
b. Abyste se na CD s ovladači dostali do souboru „Ovladače“, zvolte „Upřesnit
umístění“, a pak klepněte na tlačítko „Ano“.
c. Počítač automaticky nainstaluje ovladač pro Windows 98.
1.2 Instalace baterie
Podle ukazatele vložte jednu alkalickou baterii AAA.5V .
Na přehrávači stiskněte tlačítko
tím přehrávač zapnete. Pak nastavte MP3 do módu
standby.
2. Mód USB
2.1 Spojit s PC pomocí USB
Než začnete přehrávač používat, ujistěte se, že je kabelem USB spojen s počítačem. Na
displeji se objeví odpovídající ikony.
Mód USB
Připomenutí:
Aby vše správně fungovalo, zapněte svůj MP3 přehrávač před tím, než jej přes
port USB spojíte s počítačem!
2.2 Spojit s PC pomocí USB
Když je spojení mezi počítačem a přehrávačem navázáno, máte na výběr 2 módy.
MTP-Modus
CZ – 6 | MP-222
Chcete-li mód MTP ukončit, klepněte na tlačítko Storno. Chcete-li mód změnit na USB,
stiskněte tlačítko MENU.
2.3 Odpojit zařízení USB
a. Klepněte dvakrát na ikonu Bezpečně odebrat hardware v příkazovém řádku:
b. Nyní zvolte možnost „Velkokapacitní paměťové zařízení USB“ a klepněte na tlačítko
Ukončit. Na obrazovce se objeví okno „Ukončit činnost hardwarového zařízení“ viz.
obrázek dole.
c. Klepněte na tlačítko „OK“. Když se objeví okno „Bezpečně odebrat hardware“,
můžete přehrávač odpojit od počítače.
Poznámka: Nikdy neodpojujte kabel USB, pokud probíhá přenos dat z počítače.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače. Teprve až se objeví okno "Nyní lze
hardware bezpečně odebrat" je možné zařízení z USB odpojit. Pokud funkci USB
používáte, všechna ostatní tlačítka jsou nefunkční.
Pokud dojde ke ztrátě aplikace nebo chybě I/O a přístroj je zapnutý,
prostudujte si FAQ.
CZ – 7 | MP-222
3. Základní ovládání
3.1 Tlačítka a funkce
1) Hold (Podržet)
2) Nabídka
3) Poslední 4) VOL5) Další 6) A-B
7) VOL+
8) Konektor pro sluchátka
9) Mikrofon
10)
Přehrát/ Pozastavit/ Zastavit
3.2 Zapnout/vypnout (on/off)
Na přehrávači stiskněte tlačítko
tím přehrávač zapnete. Pak nastavte MP3 do módu
standby. Když v jakémkoli módu stisknete po dobu 3 vteřin tlačítko
přehrávač uloží
data a vypne se.
MP3 standby mód
Důležité: Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače když je v módu standy,
všechna data nebudou uložena!
3.3 Nastavit základní nabídku
Z módu standby nebo z přehrávání můžete stisknout tlačítko MENU a přejít do funkce
hlavní nabídka.
Volbu provedete pomocí tlačítek nebo : Přehrát hudbu, mód hlasu, FM tuner,
nastavení, intro, o produktu, složka, ukončit; do požadovaného nastavení vstoupíte
pomocí tlačítka
.
CZ – 8 | MP-222
4. Jak používat MP3 přehrávač
4.1 Přehrát hudbu
a) Jste-li v MP3 standby módu a chcete přehrát hudbu, stiskněte tlačítko
chcete-li
hudbu pozastavit, stiskněte tlačítko
znovu. Pokud chcete pokračovat přehrávání,
stiskněte tlačítko
potřetí.
Přehrát
Pozastavit
b) Pokud z módu přehrát nebo pozastavit stisnete a 2 vteřiny podržíte tlačítko
přehrávač se vrátí do pozice standby. Pokud tlačítko
stisknete a podržíte ještě
jednou, zopakuje se krok „a)“.
c) Z pozice standby nebo přehrát můžete pomocí tlačítka nebo zvolit poslední
nebo další hudbu.
d) Jste-li v pozici UKONČIT a chcete rychle vyhledat požadovanou hudbu, můžete
stisknout a podržet tlačítko nebo .
e) Z pozice přehrát, můžete pomocí tlačítka nebo hudbu rychle převinout vpřed
nebo převinout zpět.
f) Chcete-li v módu přehrát nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko VOL+ nebo VOL-.
g) Z módu standby, přehrát a pozastavit můžete stisknout a 3 vteřiny držet tlačítko
,
přehrávač uloží data a vypne se.
4.2 Mód hlasu
4.2.1 Přehrát hlasové nahrávky
a) Z módu MP3 nebo standby hlasu můžete stisknout tlačítko MENU a přejít do funkce
hlavní nabídka. Chcete-li vstoupit do módu přehrát hlasovou nahrávku, stiskněte
tlačítko nebo , zvolte možnost Hlas a stiskněte
. Stisknutím tlačítka
se
můžete pohybovat mezi funkcemi přehrát a pozastavit. Pokud chcete pokračovat v
přehrávání, stiskněte tlačítko potřetí.
Přehrát
Pozastavit
b) Z pozice standby nebo přehrát můžete pomocí tlačítka nebo zvolit poslední
nebo další soubor hlasu.
c) Jste-li v pozici UKONČIT a chcete rychle vyhledat požadovaný hlas, můžete stisknout
a podržet tlačítko nebo .
d) Jste-li v módu přehrát a chcete rychle převinout vpřed nebo převinout zpět,
stiskněte a podržte tlačítko nebo .
e) Pokud v pozici standby v módu hlas stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko
,
přehrávač se přepne do MP3 standby módu.
CZ – 9 | MP-222
Poznámka: V průběhu přehrávání souborů s hlasovými nahrávkami bude
znemožněn výběr EQ.
4.2.2 Nahrát
Ze standby módu pro MP3 nebo hlas stiskněte na 2 vteřiny tlačítko A-B a přehrávač se
přepne do módu nahrávání. Stisknete-li tlačítko A-B znovu, nahrávání se zastaví.
Stisknete-li tlačítko
spustíte přehrávání hlasové nahrávky, stisknete-li tlačítko znovu,
přehrávání pozastavíte. Pokud chcete pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko
potřetí.
Nahrávání
Ukončit nahrávání
4.3 FM Tuner
4.3.1 Přehrát FM
a) Z módu přehrát MP3, přehrát hlasovou nahrávku nebo ve standby se můžete
pomocí tlačítka MENU dostat do hlavní nabídky. Pokud chcete zvolit FM tuner,
stiskněte tlačítko nebo a pak tlačítko
. Přehrávač automaticky projde
stanice, zda není některá uložena.
b) Jste-li v módu přehrát FM, můžete pomocí tlačítek nebo přepínat mezi
uloženými kanály. To je možné pokud se objeví „Předvolba“, když stisknete tlačítko
button.
c) Pokud jste v módu přehrát FM a chcete nastavit a zvolit frekvenci, stiskněte tlačítko
nebo . Frekvence se zvýší nebo sbíží o 0.1MHZ;. Zvolte kanál, stiskněte tlačítko
MENU a dostanete se do podadresáře FM rádia. Pak stiskněte tlačítko nebo ,
stanici uložíte.
zvolte možnost Uložit stanici a stiskněte tlačítko . Tlačítkem
d) Chcete-li v módu přehrát FM nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko VOL+ nebo VOL-.
, přehrávač se vypne.
e) Pokud v pozici přehrát FM stisknete na 3 vteřiny tlačítko
CZ – 10 | MP-222
4.3.2 Nahrát FM
Jste-li v módu Přehrát FM, stiskněte na 2 vteřiny tlačítko A-B, tím se dostanete do
nahrávání. FM hudba se uloží ve formátu WAV. Pokud chcete nahrávání pozastavit,
stiskněte tlačítko . Pokud chcete nahrávání dokončit a uložit soubor, stiskněte tlačítko
A-B. Soubor si můžete poslechnout v módu přehrát hlasovou nahrávku. Displej
přehrávače se přepne na FM Tuner.
FM nahrávání
pozastavit
4.3.3 Nastavit FM
V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do funkce pro nastavení. Tlačítky
nebo volíte mezi Přehrát hudbu, Přehrát hlasovou nahrávku, Uložit kanál, Odstranit
kanál, Auto Scan, Storno (zhpět na FM Tuner). Tlačítkem
vstoupíte do zvoleného
módu.
a) Zpět na Přehrát hudbu: V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do
podadresáře. Nyní stiskněte tlačítko nebo a zvolte Přehrát hudbu. Stisknete-li
tlačítko
vrátíte se do funkce přehrát hudbu.
b) Zpět na Přehrát hlasovou nahrávku: V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a
vstoupíte do podadresáře FM. Nyní stiskněte tlačítko nebo a zvolte Přehrát
vrátíte se do funkce přehrát hlasovou
hlasovou nahrávku. Stisknete-li tlačítko
nahrávku.
c) Uložit stanici rádia: V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do
podadresáře FM. Stiskněte tlačítko nebo a zvolte Uložit stanici. Uložení
potvrďte tlačítkem .
d) Odstranit stanici rádia: V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do
podadresáře FM. Nyní stiskněte tlačítko nebo a zvolte Odstranit stanici.
potvrdíte odstranění stanice.
Stisknete-li tlačítko
e) Prohlížet stanice rádia: V módu přehrát FM stiskněte tlačítko MENU a vstoupíte do
podadresáře FM. Nyní stiskněte tlačítko nebo a zvolte Auto Scan. Stisknete-li
tlačítko
, přehrávač automaticky prohledá a uloží nalezené stanice.
f)
Storno Návrat do módu přehrát FM.
CZ – 11 | MP-222
4. 4 Nastavit funkce
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a stiskněte tlačítko
. Pomocí tlačítek nebo vyberte mezi EQ, Přehrát, Kontrast, Podsvícení, Zdroj, Nahrát, Jazyk, Zobrazit čas a
Storno. Stisknete-li tlačítko , přejdete do zvoleného módu.
4.4.1 Nastavit mód EQ
V módu EQ stiskněte tlačítko nebo a zvolte možnost Normal, Pop, Rock, Classic,
Jazz nebo Bass. Chcete-lu uložit vybrané nastavení EQ, stiskněte tlačítko .
4.4.2 Nastavit mód přehrávání
Otevřete Mód přehrát a pomocí tlačítek nebo zvolte možnost Normal, Opakovat
jednu, Opakovat všechny nebo Promíchat. Chcete-lu uložit vybrané nastavení módu
přehrát, stiskněte tlačítko .
Normal
opakovat jednu
opakovat všechny
promíchat
4.4.3 Nastavit kontrast
Otevřete možnost Kontrast, stiskněte tlačítko nebo a nastavte kontrast displeje. Ch
cete-li uložit zvolené nastavení, stiskněte tlačítko
.
4.4.4 Přizpůsobit podsvícení
Vstupte do možnosti Podsvícení, stiskněte tlačítko nebo a zvolte Vypnuto (Off), 10s,
30s, Zapnuto (On). Chcete-li uložit zvolené nastavení, stiskněte tlačítko
.
CZ – 12 | MP-222
4.4.5 Nastavit zdroj
V možnosti Nastavit zdroj stiskněte tlačítko nebo a zvolte Vypnout, 2min, 10min,
30min. Chcete-li zvolenou dobu, po které se zařízení vypne uložit, stiskněte tlačítko
.
4.4.6 Nastavit nahrávání
Vstupte do možnosti Nastavit nahrávání, stiskněte tlačítko nebo a zvolte 8000Hz,
11000Hz, 16000Hz nebo 22000Hz. Chcete-li uložit zvolené nastavení pro nahrávání,
stiskněte tlačítko
.
4.4.7 Nastavit jazyk
Vstupte do módu Jazyk, stiskněte tlačítko nebo a zvolte angličtina (výchozí jazyk).
Chcete-li zvolený jazyk uložit, stiskněte tlačítko
.
4.4.8 Nastavit zobrazení času
Vstupte do možnosti Zobrazit čas, stiskněte tlačítko nebo a zvolte Vypnuto (Off), 5s,
10s, 30s. Chcete-li uložit zvolené nastavení, stiskněte tlačítko
.
4.4.9 Nastavit ukončení
Chcete-li akci ukončit, stiskněte tlačítko
.
4.5 Ukázka hudby
V hlavní nabídce stiskněte tlačítko nebo , zvolte možnost Ukázka a stiskněte
tlačítko . V módu Ukázka se každý soubor s hudbou bude přehrávat pouze 10 vteřin.
Chcete-li ukázky ukončit, stiskněte dvakrát tlačítko .
CZ – 13 | MP-222
4.6 O produktu
V hlavní nabídce stiskněte tlačítko nebo , zvolte možnost O produktu a stiskněte
tlačítko . Zobrazí se celková paměť a velikost volné paměti.
4.7 Funkce složka
Z módu MP3 nebo hlas standby se pomocí tlačítka MENU dostanete do hlavní nabídky.
Chcete-li zvolit funkci složka, stiskněte tlačítko nebo . Pro vstup stiskněte znovu
tlačítko . Tlačítka nebo slouží k prohledání souboru.
A) Zvolit přehrávání hudby pod kořenovým adresářem
V módu složka stiskněte tlačítko nebo a zvolte požadovanou skladbu. Stisknete-li
tlačítko
vstoupíte do módu PŘEHRÁT nebo ODSTRANIT. Tlačítkem
potvrďte. Pokud
zvolíte Přehrát, zařízení přehraje aktuální skladbu. Pokud zvolíte Odstranit, zařízení
přejde do módu pro odstranění. Tlačítky nebo zvolíte možnost ANO nebo NE.
Chcete-li potvrdit odstranění, stiskněte tlačítko , pokud chcete tuto volbu opustit,
stiskněte tlačítko MENU.
B) Zvolit přehrávání hudby v souboru a jeho podadresáři
V módu složka stiskněte tlačítko nebo a zvolte požadovanou složku. Chcete-li
vstoupit do jejího podadresáře, stiskněte tlačítko . Pokud znovu stisknete tlačítko nebo , můžete zvolit konkrétní skladbu. Stisknete-li tlačítko
vstoupíte do módu
PŘEHRÁT nebo ODSTRANIT. Tlačítkem
potvrďte. Pokud zvolíte Přehrát, zařízení
přehraje aktuální skladbu. Pokud zvolíte Odstranit, zařízení přejde do módu pro
odstranění. Tlačítky nebo zvolíte možnost ANO nebo NE. Chcete-li potvrdit
odstranění, stiskněte tlačítko , pokud chcete tuto volbu opustit, stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka: V módu přehrávání nelze zobrazit soubor nahrávání. To lze pouze
v módu přehrát zvukovou nahrávku.
CZ – 14 | MP-222
4.8 Ukončit
Vrátite se do módu MP3.
Poznámka: Jste-li v módu nastavení a stisknete tlačítko
ukončíte tento mód.
A-B mód přehrávání
Z módu MP3 nebo hlas:
1) Stiskněte tlačítko A-B a zvolte počáteční místo A.
2) Stiskněte tlačítko A-B znovu a nastavte konečné místo B. Dojde k opakování mezi AB.
3) Chcete-li nastavení zrušit a pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte opět
tlačítko A-B.
Funkce uzamknout
V módu MP3 a hlas standby/přehrát/pozastavit/nahrát, posuňte přepínač HOLD ve
směru šipky a přehrávač se uzamkne a na displeji se objeví ikona. Je-li tato funkce
zapnuta, nelze používat žádné jiné funkce. Posuňte znovu přepínač HOLD na opačnou
stranu a všechny funkce budou opět k dispozici.
Synchronizace textu
Tento přehrávač podporuje synchronizaci textu.
Poznámka: Název textu hudby by měl být shodný s názvem hudby s příponou *.
LRC a uložen ve stejném adresáři. Pouze text s časovým označením půjde
správně zobrazit.
CZ – 15 | MP-222
FAQ
Problém
Příčina
Řešení
Když přístroj zapnu,
displej nereaguje.
V přístroji není baterie,nebo
je slabá.
Ujistěte se, že v přístroji je baterie,
popřípadě ji vyměňte.
Přehrává se hudba
a není slyšet zvuk.
1.
Hlasitost je nastavena
příliš potichu, nebo
v přehrávači není
nastavena hudba.
Slabá baterie
Soubor MP3 nebo
WMA je poškozen.
1.
Funkce HOLD je
zapnuta, disk je
chráněn proti zápisu.
USB je k počítači
špatně připojeno.
Adresář pro ukládání
souborů je špatný.
1.
2.
3.
Když zařízení
připojím, nelze
stáhnout sobor s
hudbou.
1.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
Nastavte hlasitost nebo stáhněte
soubor.
Vyměňte baterii.
Stáhněte znovu dokumenty.
Posuňte přepínač HOLD na
opačnou stranu.
Spojte se do rozhraní USB a
ověřte, že vyměnitelný disk byl
v počítači rozpoznán.
V kořenovém sdresáři lze uložit
maximálně 256 souborů (pokud
je název souboru delší než 8
znaků, velikost souboru se
úměrně tomu zmenší); pokud ji
překročíte, vytvořte nový
podadresář a teprve pak
kopírujte.
Nelze přehrát
komprimované
MP3 soubory
Současné soubory MP3
jsou komprimovány do
jiného formátu. Tento
přehrávač podporuje
pouze standardní kompresi
pro MP3. Nepoužívejte ke
kompresi první nebo
druhou vrstvu.
Opět stáhněte standardní soubory
MP3.
Počítač nerozpozná
MP3 přehrávač.
Nefunguje správně.
Naformátujte vyměnitelný disk.
Stisknete-li tlačítko,
zařízení nereaguje.
Funkce HOLD je zapnuta,
tlačítka uzamčena.
Posuňte přepínač HOLD na opačnou
stranu.
Disk nelze otevřít,
po spojení s
počítačem se
objeví I/O chyba.
Příčinou je nesprávná
manipulace.
Stiskněte a podržte tlačítko V+, pak
připojte kabel USB a objeví se
kolečko. Pak stiskněte formátovat
firmware. Když se kolečko změní na
odškrtnutí, aktualizace je dokončena.
CZ – 16 | MP-222
Technické specifikace
Přenosová rychlost:
SNR:
Dynamický rozsah:
Podmínky uchovávání:
Zkreslení:
Port USB:
Paměť:
Celková hmotnost:
Rozměry:
Podmínky pro správné fungování:
Výstup:
Automatické vypnutí:
Životnost baterie:
Jazyk:
8~320Kbps
> 85dB
>80(1KHZ)
Vlhkost<90%, normální teplota
<0.05%
USB2.0
256MB/512MB/1GB
35g (bez baterie)
70 * 36.5 *13 mm
Vlhkost <85%, -10~40°C
2*5mW
2min, 10min, 30min, vypnout
<10h, nízká spotřeba energie
Angličtina (výchozí jazyk), němčina,
francouzština, španělština, italština,
portugalština, polština, holandština,
hebrejština
Doba nahrávání:
1.6 hodin (320KBPS, 256MB); 60 hodin
(8KBPS, 256MB)
Synchronizace textu, zobrazení informací ID3
CZ – 17 | MP-222
Funkce DRM (pouze pro přehrávače podporující DRM)
Varování: Stáhněte si ovládání hudby WMA s ochranou DRM
U verzí Windows 98SE/ Windows ME / Windows 2000/ Windows XP by se hudba WMA
s DRM měla do přehrávače přenášet pomocí Windows Media Player 9.0 nebo 10.0 (u
verze 10.0 pouze pro Windows XP).
Zvolíte-li jinou možnost přenosu, může se stát, že přehrávač hudbu WMA se souborem
DRM nenačte.
Úvod pro ovládání:
Uživatelé s Windows 98SE/ Windows ME / Windows 2000/ Windows XP by měli
aktualizovat Windows Media Player na verzi 9.0 nebo 10.0 (verze 10.0 je pouze pro
Windows XP).
A. Ve Windows Media Player 9.0 verzi: (Windows 98SE/Windows ME/Windows 2000/Windows
XP)
1) Spojte přehrávač s počítačem
2) Spusťte Windows Media Player 9.0
3) V programu Windows Media Player 9.0 otevřete požadovaný soubor WMA s hudbou
s DRM
Pokud správně nestáhnete hudbu WMA s DRM z webu, může systém požadovat,
abyste si stáhli licenci.
V tom případě budete potřebovat licenci od hudebního vydavatelství s pokyny pro
webové stránky Microsoft.
4) V ovládacím okně klepněte na Soubor Æ Kopírovat Æ Kopírovat na přenosné
zařízení
5) Ve windows, zvolte požadovanou hudbu WMA s DRM jako krok 2) a zvolte
„Vyměnitelný disk”.
CZ – 18 | MP-222
6) Pak klepněte na “Kopírovat” a hudba WMA s DRM se přenese do přehrávače.
7) Bezpečně odeberte přehrávač z počítače.
B. Ve Windows Media Player 10.0 verzi (pouze Windows XP)
1) Spojte přehrávač s počítačem a objeví se níže uvedené dialogové okno. Zvolte
Potvrdit.
2) Zvolte Manuálně.
CZ – 19 | MP-222
3) Zvolte požadovanou hudbu WMA s DRM.
4) Klepněte pravým tlačítkem myší a zvolte „Přidat do seznamu Synchronizace”
5) V otevřeném okně zvolte možnost “Sync”.
6) V okně „Sync“ zvolte požadovanou hudbu WMA s DRM jako krok 2) a zvolte
„Vyměnitelný disk”.
7) Pak klepněte na “Spustit synchronizaci” a hudba WMA s DRM se přenese do
přehrávače.
8) Klepněte na ikonu MTP a bezpečně odeberte přehrávač.
CZ – 20 | MP-222
Co záruka pokrývá a co ne
Kromě níže uvedeného, záruka pokrývá všechny výrobní vady a vady materiálu tohoto produktu. Následující není zárukou kryto:
1. Poškození či zničení vnějšího obalu.
2. Jakákoli část, která byla vyměněna, nebo u níž bylo poškozeno, měněno či odstraněno sériové číslo.
3. Poškození, zničení či porucha jako důsledek:
(a) nehody, špatného používání nebo nedbalosti;
(b) nedodržování pokynů dodaných spolu s produktem;
(c) přepravy produktu. Za jakoukoli škodu vzniklou během přepravy ručí přepravní společnost. Všechny škody vzniklé
přepravou a všechna vnitřní a vnější rizika jsou odpovědností přepravní společnosti. Toto jednoznačně není odpovědnost
společnosti TEAC.
(d) oprava či pokus opravit produkt subjektem neautorizovaným společností TEAC pro opravy,
(e) příčiny jiné než vady produktu, jako je nedostačující technická dovednost, kompetence nebo zkušenost uživatele.
Obzvláště škody, které mohou vzniknout jako průvodní jevy při použití, zejména nedostatečnou ventilací,
(f) škody vzniklé nesprávnou instalací softwaru,
(g) pravidelné kontroly,
(h) údržba, a to opravy jednotlivých částí kvůli běžnému opotřebení,
(i) úpravy a změny produktu s cílem přizpůsobit jej odlišným národním technickým a bezpečnostním standardům zemí
jiných, než pro které byl produkt původně navržen a vyroben.
Délka záruky
TEAC Europe GmbH, dále jen TEAC, garantuje záruku na tento produkt vůči výrobním vadám a vadě materiálu na dva (2) roky
od data zakoupení produktu od oprávněného maloobchodního prodejce. Dle těchto podmínek bude tento produkt společnosti
TEAC zdarma opraven autorizovaným TEAC servisem, autorizovanými prodejci TEAC a/nebo jejich autorizovanými servisními
místy. TEAC, autorizovaná servisní místa TEAC, autorizovaní prodejci TEAC a/nebo jejich autorizovaná servisní místa mohou
rozhodnout, zda bude vadný produkt opraven nebo zcela či částečně vyměněn. TEAC a odvislé společnosti, autorizovaná
servisní místa TEAC, autorizovaní prodejci TEAC a/nebo jejich autorizovaná servisní místa rovněž uznají záruku v ostatních
členských státech EU a EFTA na základě podmínek záruky.
Adresa prodejce
Jméno prodejce
Adresa
Jméno vlastníka
Datum nákupu
Model
Sériové číslo.
Omezení odpovědnosti a výjimky z dané záruky
Pokud to podle platných národních zákonů není nevymahatelné nebo nezákonné:
1. je odpovědnost společnosti TEAC za vadné produkty vymezena na opravu či výměnu produktu, přičemž rozhodnutí činí
společnost TEAC, její autorizovaná servisní místa, autorizovaní prodejci a jejich servisní místa. Nikdo není oprávněn převzít
větší odpovědnost jménem společnosti TEAC. Společnost TEAC není odpovědna za škody na majetku jakékoli povahy,
obzvlášť neodpovídá za škody na jakémkoli typu softwaru a/nebo databází způsobených produkty TEAC. Dále společnost
TEAC neodpovídá za škody vzniklé nedostatečným užíváním, ušlý zisk či jiné škody, ať už nahodilé, vyplývající či jiné.
2. Všechny implicitní záruky a podmínky, které zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na záruky či podmínky prodejnosti a
účelovosti, jsou tímto vyloučeny.
Tyto záruční podmínky neovlivňují žádná zákonná práva spotřebitelů, která jsou stanovena odpovídajícími národními zákony.
Jak obdržíte záruční servis
1. Jestliže vaše zařízení potřebuje servisní službu během záruční doby, kontaktujte prosím místního autorizovaného distributora
tohoto produktu. Pokud nemůžete tohoto distributora najít, kontaktujte prosím službu společnosti TEAC na níže uvedené
adrese.
2. Když vyhledáte nejbližší autorizované servisní místo pro tento produkt, zašlete tam výrobek a všechny vadné části s
předplaceným poštovným a pojištěním, přibalte kopii záruční smlouvy a kopii účtenky, kde je datum nákupu. Ujistěte se, že
záruční smlouva je správně vyplněna (nezapomeňte udat sériové číslo produktu). Společnost TEAC si vyhrazuje právo
odmítnout záruční servis, pokud dokumenty chybí nebo jsou podle těchto podmínek neúplné.
Je-li nezbytná oprava pokryta zárukou a pokud jste produkt či jeho části poslali na nejbližší autorizované servisní místo,
musí být zpáteční doprava a pojištění předem zaplaceny.
Neposílejte svá zařízení zpět do výrobního podniku společnosti TEAC bez naší předchozí autorizace (viz. formulář RMA)!
Co zaplatíme
Zaplatíme veškeré náklady na práci a materiál za položky pokryté zárukou. Platba za dopravu a pojištění je popsána v další
sekci této záruční smlouvy.
Kdo může uplatnit záruku
Tato záruka může být uplatněna pouze původním maloobchodním kupcem.
Záruka
Germany
65205 Wiesbaden-Erbenheim
TEAC Europe GmbH
DSPD
Bahnstraße 12
Hotline:
+49 1805 55 83 79
Servisní místo TEAC:
TEAC Service Centre Europe
Hessenring 25
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.teac.de/rma
TEAC Europe GmbH, DSPD:
Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
Internet: www.teac.de
Download PDF