Instrukcja obsługi odbiornika - Homecast HC5101

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA
Homecast HC5101
Przygotowana przez SATLAN Sp. z o.o.
SPIS TREŚCI
Informacje ochronne -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
OstrzeŜenie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Informacje o bezpieczeństwie -----------------------------------------------------------------------------------------------4
1
Przed rozpoczęciem pracy --------------------------------------------------------------------------------------------6
1.1
Cechy charakterystyczne ---------------------------------------------------------------------------------------6
1.2
Akcesoria -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7
2
Funkcjonalność-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
2.1
Panel przedni ------------------------------------------------------------------------------------------------------8
2.2
Panel tylni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------8
2.3
Pilot ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
3
Podłączenia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.1
Podłączanie odbiornika TV----------------------------------------------------------------------------------- 11
4
Przegląd Menu --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.1
Instrukcja Menu ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.2
Menu Pomoc----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.3
Struktura Menu -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
5
Funkcje dostępne w Menu------------------------------------------------------------------------------------------- 17
5.1
Pierwsza instalacja --------------------------------------------------------------------------------------------- 17
5.2
Instalacja---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
5.2.1
Auto Scan (Automatyczne wyszukiwanie)--------------------------------------------------------- 18
5.2.2
Manual Scan (Ręczne Wyszukiwanie) ------------------------------------------------------------- 19
5.2.3
Full Scan (Pełne Wyszukiwanie)--------------------------------------------------------------------- 20
5.3
Opcje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
1
Translated by Kostas
5.3.1
Ustawienia wyjściowe odbiornika TV --------------------------------------------------------------- 20
5.3.2
Język menu ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20
5.3.3
Ustawianie godziny ------------------------------------------------------------------------------------- 21
5.3.4
Ochrona rodzicielska ----------------------------------------------------------------------------------- 21
5.3.5
OSD wyświetlacz ---------------------------------------------------------------------------------------- 22
5.4
Kanały ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
5.4.1
Rezerwacja ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22
5.4.2
Usuwanie -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
5.5
Zaawansowane ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
5.5.1
Przywracanie ustawień fabrycznych ---------------------------------------------------------------- 25
5.5.2
OTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
5.5.3
Aktualizacja kanałów ----------------------------------------------------------------------------------- 25
5.5.4
Aktualizacja oprogramowania ------------------------------------------------------------------------ 26
5.6
Status-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
5.6.1
Informacje ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
5.6.2
CI slot 1, 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
6
Przedstawienie ogólnych informacji------------------------------------------------------------------------------- 27
6.1
Informacje podstawowe --------------------------------------------------------------------------------------- 27
6.2
Przełączenie TV na Radio------------------------------------------------------------------------------------ 28
6.3
Lista kanałów telewizyjnych i radiowych ------------------------------------------------------------------ 28
6.3.1
Podgląd ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
6.3.2
Usuń (Delete Mode) ------------------------------------------------------------------------------------ 30
6.3.3
Przenieś (Move Mode) --------------------------------------------------------------------------------- 30
6.3.4
Zmiana nazwy -------------------------------------------------------------------------------------------- 31
6.3.5
Blokowanie dostępu ------------------------------------------------------------------------------------ 31
6.3.6
Tworzenie grup------------------------------------------------------------------------------------------- 32
6.4
Opcje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
6.4.1
Język audio (Audio Language) ----------------------------------------------------------------------- 32
6.4.2
Język teletekstu ------------------------------------------------------------------------------------------ 33
6.4.3
Język napisów (Subtitle) ------------------------------------------------------------------------------- 33
6.5
A/V+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
6.5.1
Tryb Audio (Audio Mode) ------------------------------------------------------------------------------ 33
6.5.2
Tryb Video (Video Mode) ------------------------------------------------------------------------------ 34
6.6
Fav ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
6.7
A-Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
6.8
EPG ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
6.8.1
Informacja EPG ------------------------------------------------------------------------------------------ 35
Dodatkowe informacje ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
A.1. Najczęściej występujące problemy ----------------------------------------------------------------------------- 36
A.2. Specyfikacja techniczna ------------------------------------------------------------------------------------------- 37
Słowniczek pojęć ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
2
Translated by Kostas
Informacje ochronne
♦
Proszę przeczytać instrukcje bardzo uwaŜnie i upewnić się, Ŝe wszystko jest zrozumiałe.
OstrzeŜenie
OstrzeŜenie. Nie uŜywać uszkodzonego urządzenia.
Uwaga. Pod napięciem.
NaleŜy pamiętać o właściwym uŜytkowaniu urządzenia i dbać o odpowiednie
podłączenia kabli pomiędzy urządzeniami.
3
Translated by Kostas
Informacje o bezpieczeństwie
Cyfrowy odbiornik satelitarny został wyprodukowany w zgodności ze wszystkimi międzynarodowymi
standardami bezpieczeństwa.
Proszę zapoznać się z następującymi środkami ostroŜności.
Informacje o bezpieczeństwie i zachowaniu ostroŜności
Nie stawiać cięŜkich elementów na urządzenie i nie
blokować otworów wentylacyjnych.
Czyścić środkami przeznaczonymi do tego typu
urządzeń. Kolor moŜe zostać uszkodzony.
Wyłączyć zasilanie i kabel antenowy podczas dłuŜszej
nieobecności lub burzy.
Unikać upuszczenia lub zniszczenia pilota.
JeŜeli z urządzenia będzie wydobywał się dym lub zapach
spalenizny, to naleŜy wyłączyć urządzenie i skontaktować się
z serwisem.
Nie stawiać urządzenia na śliskich i ukośnych
powierzchniach.
4
Translated by Kostas
Unikać kontaktu urządzenia z wodą.
Czyścić z kurzu. Kurz moŜe spowodować zapalenie się
urządzenia i poŜar.
Nie otwierać urządzenia.
Podczas wyłączania wtyczki z gniazdka nie ciągnąć za
kabel.
Trzymać z dala od magnesu.
Ustawić urządzenie tak, aby miało dobrą wentylację, w miejscach
nienaraŜonych na promieniowanie słoneczne i wysoką
wilgotność.
Unikać temperatur powyŜej 30°C i poniŜej 5°C.
5
Translated by Kostas
1 Przed rozpoczęciem pracy
1.1
Cechy charakterystyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bardzo wyraźny obraz
Zgodny z MPEG-2 i pełnym DVB
MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, AC3 (Dolby Digital)
Cyfrowy tuner z przelotem
Szeroka przepływność 7Mbps i Częstotliwość wejściowa 47-862 MHz
S/PDIF AC3 audio
Przyjazne menu
256 kolorowe GUI (Graphic User Interface)
Wielojęzyczne menu
VFD (Vacuum Fluorescent Display)
Szeroki zakres formatów (4:3, 16:9) z Pan Vector lub Letter Box
EPG (Elektroniczny przewodnik po kanałach)
Wsparcie dla teletekstu i napisów do filmów
Łatwa instalacja
MoŜliwość odbioru wielu kanałów
Ulubione programy i ochrona rodzicielska
Port RS232C do aktualizowania oprogramowania (upgrade)
Złącze HDMI
6
Translated by Kostas
1.2
Akcesoria
♦
♦
♦
♦
♦
Kabel komponent
Kabel HDMI
Instrukcja obsługi
Pilot
Baterie AAA x 2
7
Translated by Kostas
2 Funkcjonalność
2.1
Panel przedni
Pozycja
1. Power Button
2. Menu/ OK Button
3. EXIT Button
4. CH Up / Down Buttom
Opis
Włącz / Wyłącz odbiornik
Wyświetlenie głównego Menu.
Wyjście z aktualnej pozycji w Menu lub zakończenie działania
wybranej funkcji.
Zmiana kanałów.
5. Volume Up / Down
Regulacja głośności (Zwiększanie / zmniejszanie głośności).
Buttons
6. Display (VFD module)
Wyświetlanie informacji o kanale. Po wyłączeniu pokazuje godzinę.
2.2
Panel tylni
8
Translated by Kostas
Pozycja
1. SIGNAL IN
2. LOOP OUT
3. HDMI OUT
4. VCR SCART
5. TV SCART
6. CVBS OUT
7. Stereo Audio OUT
8. YPbPr OUT
9. S/PDIF
10. RS – 232C
11. Electric Intel Lead
12. POWER Switch
2.3
Opis
Podłączenie kabla z gniazdka antenowego.
Port wyjściowy dla sygnału telewizyjnego (przelot).
Złącze HDMI, podłączenie TV lub PC.
Złącze SCART do magnetowidu.
Podłączenie STB lub PC.
Wyjście CVBS.
Wyjście Audio Stereo (L/R).
Wyjście YPbPr na standardowy kabel A/V.
Cyfrowe wyjście optyczne S/PDIF.
Port RS-232C.
Zasilanie 90-240V AC, 50-60Hz.
Wyłącz/Włącz.
Pilot
Wszystkie funkcje odbiornika są kontrolowane poprzez pilota.
Przycisk
1. POWER
2. TV / Rad
3. TV / STB
4. OPT
5. A/V+
6. Favourite
7. A-Z
8. MENU
Opis
Włącz / Wyłącz odbiornik
Przełączanie pomiędzy TV i radio.
Przełączanie pomiędzy TV i STB.
Wybór funkcji takich jak Język Audio, Język teletekstu i Język
napisów.
Wybór trybu video (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) i trybu audio (prawy,
lewy, Stereo, Joint).
Przełącza grupy ulubione.
Sortowanie A-Z.
Wyświetlanie głównego Menu.
9
Translated by Kostas
9. EPG
10. INFO
Wyświetlanie informacji o programach
TV/Rad w tabeli.
Wyświetlanie informacji EPG
Ruch pionowy kursora.
11.
Ruch poziomy kursora.
12.
Potwierdzanie wybranych opcji.
13.
14. EXIT
15. V +/16. P +/17. Przyciski
numeryczne
18.FUNC
19. MUTE
Powrót o jeden krok lub wyjście z
Menu odbiornika.
Zmiana poziomu głośności.
Zmiana oglądanych programów.
Wybór innego Menu stron z podstron.
Klawiatura numeryczna. Wybieranie
programów telewizyjnych
bezpośrednio z klawiatury.
Zmiana rozdzielczości wyjściowej
(tylko Komponent & HDMI)
Wyciszanie.
10
Translated by Kostas
3 Podłączenia
3.1
Podłączanie odbiornika TV
Podłączanie cyfrowego odbiornika TV, który moŜe odtwarzać w rozdzielczości HD (1080i,
720p,576p) za pomocą portu YPbPr.
1. Podłączyć kabel z gniazdka antenowego do SIGNAL IN.
2. Podłączyć wyjście STB YPbPr OUT i audio L/R OUT do wejścia YPbPr w
odbiorniku TV.
3. Przełączyć wyjściowe video z STB na tryb 1080i, 720p lub 576p uŜywając
przycisku „FUNK” na pilocie. Proszę sprawdzić w instrukcji obsługi odbiornika
TV, jaka jest metoda podłączenia poprzez złącze YPbPr.
11
Translated by Kostas
Podłączenie do odbiornika TV i VCR poprzez kabel SCART.
1. Podłączyć kabel antenowy do SIGNAL IN.
2. Podłączyć Video i Audio w odbiorniku TV do Video i Audio w STB. Złącze
czerwone i białe do Audio R i Audio L, złącze Ŝółte do kolejnego portu Video.
3. Podłączyć złącze TV SCART z odbiornika TV do niŜszego złącza SCART na STB
poprzez kabel SCART.
4. Podłączyć złącze VCR SCART z odbiornika TV do wyŜszego złącza SCART na
STB poprzez kabel SCART.
12
Translated by Kostas
Podłączenie PC lub cyfrowego telewizora poprzez złącze HDMI.
1. Podłączyć HDMI OUT STB do HDMI IN monitora lub odbiornika TV.
2. Ustawić wyjście video STB na tryb 1080i, 720p lub 576p za pomocą przycisku
„FUNC” na pilocie.
13
Translated by Kostas
Podłączenie odbiornika A/V (Dolby digital amplifier)
1. Podłączyć optyczne cyfrowe audio (S/PDIF) z STB do odbiornika A/V.
2. Przejść do menu wyjściowego odbiornika TV i ustawić „Dolby Digital(DD)”.
14
Translated by Kostas
4 Przegląd Menu
4.1
Instrukcja Menu
Nacisnąć przycisk MENU w celu wyświetlenia głównego menu. MoŜna wybrać podmenu uŜywając
przycisków
. Wybrane podmenu zostanie podświetlone.
.
JeŜeli chcesz wybrać podmenu, to naciśnij przycisk
JeŜeli chcesz powrócić do poprzedniego menu, to naciśnij przycisk EXIT.
JeŜeli chcesz powrócić do obrazu telewizyjnego, to naciśnij przycisk MENU.
4.2
Menu Pomoc
W menu wyświetlane są krótkie informacje na dole ekranu.
UŜyj przycisku
UŜyj przycisku P+/PUŜyj przycisku
UŜyj przycisku
UŜyj przycisku Opt, A/V+, Fav.
UŜyj przycisku EXIT.
Przyciski numeryczne lub przycisk
15
Translated by Kostas
Struktura Menu
4.3
W menu wyświetlane są krótkie informacje na dole ekranu.
Instalacja
♦
♦
♦
Opcje
♦
♦
♦
♦
♦
Auto Scan: Automatyczne szukanie programów bez podawania specjalnych parametrów.
Manual Scan: Ręczne szukanie programów według parametrów zdefiniowanych przez
uŜytkownika.
Full Scan: Szukanie programów w pełnym zakresie częstotliwości z krokiem 1 MHz.
Wyjście TV (TV output): Wybrać wyjście video lub audio.
Język (Language): Wybrać język napisów, język sygnału Audio oraz język wyświetlania.
Ustawienia czasu (Time setting): Ustawić aktualny czas.
Ochrona rodzicielska (Parental Control): Zmiana hasła i wybór rodzaju cenzury.
OSD Display: Ustawić czas i ostrość wyświetlacza OSD.
Programy
♦
♦
Rezerwacja (Reservation): Rezerwacja programów, które chcesz nagrać w wyznaczonym
czasie.
Usuwanie (Detale): Usuwanie programów z listy Ulubione (Favorite), TV/Radio, CAS itp.
Zaawansowane
♦
♦
♦
♦
Ustawienia fabryczne (Reset Factory Default): Przywracanie ustawień fabrycznych na
odbiorniku.
OTA: Zmiana oprogramowania odbiornika na najnowszą wersję.
Channel Upload: Transfer programów z odbiornika na odbiornik lub PC.
S/W upload: Transfer oprogramowania z odbiornika na odbiornik lub PC.
Status
♦
♦
♦
Informacje: Sprawdzanie wersji odbiornika.
CI Slot1: Sprawdzanie informacji o karcie (smart card) w pierwszym slocie.
CI Slot2: Sprawdzanie informacji o karcie (smart card) w drugim slocie.
16
Translated by Kostas
5 Funkcje dostępne w Menu
Pierwsza instalacja
5.1
Dla wygody moŜna zainstalować odbiornik STB uŜywając opcji First Installation.
„First installation” pozwoli na skonfigurowanie odbiornika za pomocą prostych procedur.
1. Wybrać poŜądany język uŜywając przycisków
.
2. Nacisnąć przycisk
opcji.
w celu potwierdzenia wyboru
1. Wybrać poŜądany program na pomocą przycisków
2. Nacisnąć przycisk
opcji.
w celu potwierdzenia wyboru
JeŜeli wybierzesz funkcje Auto Scan, to menu Auto Scan zostanie wyświetlone. JeŜeli wybierzesz
funkcję Manual Scan, to istnieje moŜliwość przeszukiwania według kanałów.
♦
♦
Przycisk Poprzedni krok (Previous Step buton): JeŜeli chcesz wrócić do poprzedniej czynności,
naciśnij przycisk Opt.
Usuń i przycisk EXIT (Polecenie Cancel i Exit buton): JeŜeli chcesz przerwać „First Installation”,
naciśnij przycisk EXIT.
17
Translated by Kostas
5.2
Instalacja
1. Wciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić główne menu.
, aby wejść w podmenu. Niektóre
2. Naciśnij przycisk
funkcje podmenu, takie jak Auto Scan i ManualScan,
są zablokowane. Aby je odblokować naleŜy wpisać hasło.
Hasło to „0000”.
5.2.1 Auto Scan (Automatyczne
wyszukiwanie)
1. Wybór funkcji za pomocą przycisków
.
lub przyciski numeryczne w celu
2. Naciśnij
wybrania odpowiedniej wartości. JeŜeli chcesz
znaleźć kanał, naciśnij przycisk
.
A. Częstotliwość początkowa/ Częstotliwość końcowa
(Start Frequency/ End Frequency)
Częstotliwości, od których zaczyna i kończy się
przeszukiwanie pasma.
B. Krok częstotliwości
Krok, z jakim następuje wyszukiwanie.
C. Modulacja
QAM16, QAM64, QAM128, QAM265 i Auto.
(Aby zmienić modulacje uŜyj przycisków
).
D. Symbol Rate
JeŜeli chcesz wyszukiwać programy po
wartościach Symbol Rate jednocześnie, to wciśnij
przycisk Opt i wpisz wejściowy Symbol Rate dla
kaŜdego programu. (Opt->***-Opt-> ***…).
MoŜna ustawić 8 wartości Symbol Rate w jednym
czasie.
18
Translated by Kostas
1. W lewym okienku są pokazane programy TV a w
prawym programy radiowe podczas procesu
wyszukiwania. Nazwy programów zaznaczone białą
czcionką, oznaczają nowe programy. Natomiast
oznaczone czarną czcionką oznaczają programy, które
juŜ wcześniej istniały.
podczas
1. W przypadku naciśnięcia przycisku
wyszukiwania, pojawi się nowe okienko.
2. Podobne okienko pojawi się takŜe po zakończeniu
wyszukiwania.
3.JeŜeli chcesz zachować wyniki wyszukiwania, wybierz
„Tak” (Yes).
5.2.2 Manual Scan (Ręczne Wyszukiwanie)
1. Zmień specyficzne wartości, po których chcesz
wyszukiwać.
2. Naciśnij przycisk
♦
♦
♦
♦
♦
, aby rozpocząć przeszukiwanie.
Częstotliwość: Częstotliwość, od której chcesz rozpocząć.
Tryb szukania: Free Channel Mode – odbiornik wyszukuje najpierw wszystkie programy bez
systemu kodowania.
Typ programu: Wybór programów TV, radiowych lub Tv i Radio.
Modulacja: Wybór modulacji (QAM16, 32, 64, 128, 256).
Symbol Rate: Symbol Rate, który chcesz znaleźć.
UWAGA! PowyŜsze parametry są udostępniane przez operatora oferowanej usługi.
19
Translated by Kostas
5.2.3 Full Scan (Pełne Wyszukiwanie)
Pełne wyszukiwanie odbywa się w całym zakresie częstotliwości z krokiem 1MHz. Wyszukiwanie moŜe
zająć kilka minut i zaleŜy od opcji wyszukiwania. Dlatego proszę poczekać dopóki cały proces się nie
zakończy.
Opcje
5.3
5.3.1 Ustawienia wyjściowe odbiornika TV
1. Wybierz rodzaj złącza na wyjściu odbiornika, uŜywając
.
przycisków
2. Naciśnij przycisk
zmiany.
♦
♦
♦
♦
, aby zachować wprowadzone
SCART: Wybór złącza wyjściowego (RGB, S-VIDEO, CVBS). JeŜeli wybierzesz RGB, to
wyjście Komponent będzie niedostępne.
TV Screen: Wybór formatu obrazu (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9)
Dolby Digital (DD): Wybierz „dostępne” lub „niedostępne” .
Digital Audio: Wybór DolbyDigital (DD) lub „PCM” dla wyjścia audio SPDIF.
5.3.2 Język menu
1. Wybierz język menu uŜywając przycisków
2. Naciśnij przycisk
♦
♦
♦
.
, aby zachować wybrany język.
Display: Zmień język uŜywany przy OSD i Menu.
Audio 1-2: Zmień podstawowy i dodatkowy język słuchanego wejściowego audio.
Subtitle 1-2: Zmień podstawowy i dodatkowy język oglądanych napisów.
20
Translated by Kostas
5.3.3 Ustawianie godziny
1. Ustaw aktualną godzinę uŜywając przycisków
.
2. Naciśnij przycisk
godzinę.
♦
♦
♦
♦
♦
, aby zachować ustawioną
Time Mode (TDT, USER)
TDT: Czas odbierany od nadawcy treści.
USER: Czas ustawiany bezpośrednio przez
uŜytkownika.
Offset: Ustawienie róŜnicy czasu pomiędzy strefą
GMT a strefą czasu lokalnego.
Day light saving: (Ustawienia czasu letniego)
Ustawianie czasu letniego jest moŜliwe tylko wtedy, gdy parametr ten jest ustawiony na ‘Enable’
Start day: Dzień rozpoczęcia czasu letniego
End day: Dzień zakończenia czasu letniego
5.3.4 Ochrona rodzicielska
1. JeŜeli chcesz zmienić hasło, to naciśnij przycisk
, następnie wyświetli się wiadomość wymagająca
nowego hasła.
2. Zmień hasło na nowe za pomocą klawiatury numerycznej.
3. W celu potwierdzenia hasła, naleŜy je wpisać ponownie.
1. Wybierz poziom ochrony.
2. Naciśnij przycisk
, aby zachować ustawienia i naciśnij Exit.
Tryb ochrony pozwoli na blokowanie programów według poziomu
wiekowego, który chcesz ustawić dla uŜytkowników.
♦
♦
♦
♦
♦
View All: Wszystkie kanały sa dostępne dla uŜytkowników.
7: Programy są niedostępne dla osób poniŜej 7 roku Ŝycia.
12: Programy są niedostępne poniŜej 12 roku Ŝycia.
15: Programy są niedostępne poniŜej 15 roku Ŝycia.
18: Programy są niedostępne poniŜej 18 roku Ŝycia.
21
Translated by Kostas
5.3.5 OSD wyświetlacz
1. Wybierz opcje uŜywając przycisków
2. Jeśli naciśniesz przycisk
zachowane.
♦
♦
♦
♦
♦
5.4
.
, to aktualne zmiany zostaną
Czas wyświetlania okna informacyjnego: Okno
informacyjne zniknie po ustalonym czasie wyświetlania.
Screen Saver: Wygaszasz ekranu w przypadku słuchania Radia lub wyświetlania Menu
(wygaszenie po 5, 10, 20, 30, 60, 120 minutach).
OSD Mixweight: Wybrać przezroczysty typ OSD (niski, średni, wysoki).
Teletext Mixweight: Wybrać przezroczysty typ Teletextu (niski, średni, wysoki).
VFD Display: Wybrać sposób wyświetlania okna informacyjnego – Numer kanału i nazwa,
Nazwa kanału).
Kanały
MoŜesz rezerwować programy w wybranym przez ciebie czasie. W tym trybie moŜna zarezerwować do
8 programów.
5.4.1 Rezerwacja
1. Naciśnij przycisk Opt w celu edycji rezerwacji programów.
UŜywając przycisków
ustaw szczegóły swojej
rezerwacji.
22
Translated by Kostas
1. Aby dodać więcej naciśnij przycisk A/V+. Naciśnij
przycisk Fav, aby skasować rezerwację.
2. Po wszystkich dokonanych ustawieniach, naciśnij
przycisk
, aby zachować zmiany.
Jednokrotne zdarzenie (Po
wykonaniu zdarzenia zostanie ono wykasowane z listy).
Zdarzenie wykonane w dni powszednie.
Zdarzenie wykonane w sobotę i niedzielę.
Zdarzenie wykonywane 7 dni w tygodniu.
Zdarzenie wykonywane kaŜdego dnia.
Kanał telewizyjny.
Kanał Radiowy.
23
Translated by Kostas
5.4.2 Usuwanie
MoŜesz usuwać programy. MoŜesz wybrać nie tylko tryb, taki jak Kanał i Ulubione, ale równieŜ Opcje
takie jak TV, Radio itd.
1. Wybierz tryb lub Opcje według, której chcesz
.
usunąć kanały uŜywając przycisków
2. Naciśnij przycisk
, aby usunąć i Exit.
24
Translated by Kostas
5.5
Zaawansowane
5.5.1 Przywracanie ustawień fabrycznych
1. JeŜeli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij
przycisk
. Pojawi się okno potwierdzenia.
2. JeŜeli wybierzesz TAK (Yes), to zostaną przywrócone
ustawienia fabryczne takie jak nowego odbiornika.
5.5.2 OTA
UmoŜliwia aktualizację oprogramowania w odbiorniku STB.
Odbiornik STB sprawdza dostępność nowej wersji
oprogramowania podczas oglądania programów lub gdy
wybierze się menu OTA. JeŜeli nowa wersja zostanie
wykryta, to odbiornik STB zostanie automatycznie
zresetowany i pojawi się zapytanie czy pobrać
oprogramowanie.
JeŜeli Ŝadne oprogramowanie nie zostanie wykryte, to
pojawi się informacja o braku nowego oprogramowania.
5.5.3 Aktualizacja kanałów
1. Podłącz odbiornik STB z innym odbiornikiem STB lub
PC przez kabel RS-232.
2. W docelowym odbiorniku STB wyłącz zasilanie, a
następnie włącz.
3. MoŜesz oglądać status transferu kanału.
25
Translated by Kostas
5.5.4 Aktualizacja oprogramowania
1. Podłącz odbiornik STB z innym odbiornikiem lub PC przez
kabel RS-232.
2. W docelowym odbiorniku STB wyłącz zasilanie,
a następnie włącz.
3. MoŜesz oglądać status transferu oprogramowania.
5.6
Status
5.6.1 Informacje
1. MoŜliwy jest podgląd takich informacji jak numer
identyfikacyjny modelu, wersja sprzętu, wersja
oprogramowania i wersja najnowszego oprogramowania.
5.6.2 CI slot 1, 2
MoŜliwe jest oglądanie programów zakodowanych pod warunkiem uzycia modułu dostępu
warunkowego (CAM). Ten rodzaj STB obsługuje dwa moduły. JeŜeli chcesz oglądać programy
zakodowane, to skontaktuj się z dostawcą usługi telewizji cyfrowej.
Moduł dostępu i karta odkodowująca zaleŜą od dostawcy.
26
Translated by Kostas
6 Przedstawienie ogólnych informacji
6.1
Informacje podstawowe
1. W przypadku naciśnięcia przycisku INFO, baner
informacyjny pojawi się na kilka sekund.
1. JeŜeli naciśniesz przycisk INFO ponownie,
to pojawią się szczegółowe informacje EPG.
2. JeŜeli naciśniesz przycisk
, to informacje EPG znikną.
3. Naciśnij P+- jeŜeli chcesz zmienić kanał.
jest widoczny na banerze, to naciśnięcie
4. JeŜeli przycisk
daje moŜliwość zobaczenia kolejnej informacji EPG.
27
Translated by Kostas
6.2
Przełączenie TV na Radio
JeŜeli podczas oglądania telewizji lub słuchania Radia chcesz przełączyć na Radio lub telewizję, to
naleŜy uŜyć przycisku TV/Rad.
6.3
Lista kanałów telewizyjnych i radiowych
28
Translated by Kostas
6.3.1 Podgląd
Podczas oglądania TV lub słuchania Radio, moŜesz podglądać listę kanałów. W celu wyświetlenia listy
kanałów naciśnij przycisk
. Zobaczysz kilka ikon pod listą kanałów. KaŜda z nich posiada specjalne i
wygodne funkcje dla uŜytkownika. JeŜeli chcesz zmienić tryb, to naciśnij przycisk Opt i przejdź do
wybranej ikony.
lub przycisk A-Z. Naciśnij
1. Naciśnij przycisk
przycisk A-Z, aby zobaczyć skróconą listę kanałów.
2. Naciśnij przycisk
, aby przesunąć kursor.
3. Naciśnij przycisk
, aby zobaczyć wybrany program.
4. Jeśli chcesz ukryć listę kanałów, naciśnij przycisk.
♦
♦
♦
Naciśnij przycisk A-Z, gdy chcesz sortować programy.
Naciśnij przycisk TV/Rad, gdy chcesz zmienić tryb z TV na Radio lub odwrotnie.
Naciśnij przycisk P+-, kiedy chcesz zobaczyć wcześniejszy lub poprzedni program.
1. Naciśnij przycisk INFO, gdy chcesz zobaczyć
informacje na temat wybranego programu.
2. Naciśnij przycisk EXIT, jeŜeli chcesz ukryć
wyświetlone informacje.
1. JeŜeli znasz numer kanału, który chcesz oglądać, to
naciśnij odpowiedni numer uŜywając przycisków
numerycznych.
29
Translated by Kostas
1. JeŜeli chcesz mieć alfabetyczną listę kanałów, to
musisz zmienić listę na posortowaną – naciśnij przycisk
A-Z.
2. Naciśnij jeden z przycisków numerycznych i alfabet się
pojawi.
3. MoŜesz korzystać z alfabetu za pomocą klawiatury
).
numerycznej (1-9,
4. Naciśnij przycisk
. JeŜeli wybrany program przez
uŜytkownika nie istnieje, to nie nastąpią Ŝadne zmiany.
6.3.2 Usuń (Delete Mode)
1. Wybierz ikonę Usuń za pomocą przycisku Opt.
2. Wybierz program, który chcesz usunąć za pomocą
przycisków
. Naciśnij przycisk
. Sprawdź czy
pojawił się znak x z prawej strony nazwy programu.
3. Naciśnij przycisk EXIT, aby zachować.
6.3.3 Przenieś (Move Mode)
1. Wybierz ikonę Przenieś za pomocą przycisku Opt.
2. Wybierz program, który ma być przeniesiony na inną
pozycję.
3. Naciśnij przycisk
, sprawdź czy po prawej stronie
nazwy programu pojawi się znak „move”.
4. Ustaw nową pozycję za pomocą przycisków
.
5. JeŜeli chcesz całkowicie przenieść program naciśnij
przycisk
. Znak „move” zniknie.
6. Naciśnij przycisk EXIT, aby zachować.
30
Translated by Kostas
6.3.4 Zmiana nazwy
1. Wybierz ikonę Zmiana nazwy za pomocą przycisku Opt.
2. Wybierz program, w którym chcesz zmienić nazwę i naciśnij
. Pojawi się okno z moŜliwością edycji nazwy.
3. MoŜesz napisać kaŜdą literę nazwy programu uŜywając
i przycisku
.
przycisków
4. Po dokonanej zmianie nazwy, wybierz
5. Naciśnij przycisk EXIT, aby zachować.
i naciśnij
.
MoŜesz zmienić nazwę grupy ULUBIONE.
1. Wybierz grupę.
2. Zmień nazwę według powyŜszej procedury.
♦
Space (
♦
Back (
♦
Caps (
): Zmiana pomiędzy małymi a
duŜymi literami.
♦
Done (
♦
Cancel (
): Odstęp pomiędzy dwoma literami.
): Usuń literę.
): Zapisać.
): Opuścić funkcję zmiana nazwy.
6.3.5 Blokowanie dostępu
1. Wybierz ikonę Blokowanie dostępu za pomocą przycisku
Opt.
2. Wybierz program, który ma być zablokowany i naciśnij
.
3. Wpisz hasło. Znak zablokowania pojawi się po lewej
stronie nazwy programu. Aby usunąć naciśnij przycisk
.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby zachować.
31
Translated by Kostas
6.3.6 Tworzenie grup
MoŜesz stworzyć do 8 grup. KaŜda grupa moŜe zawierać 100 programów. To pozwala na ustawienie
800 ulubionych programów.
1. Wybierz ikonę Tworzenie grup za pomocą przycisku Opt.
2. Wybierz programy, z których chcesz stworzyć ulubioną
listę programów.
3. Naciśnij przycisk
, wtedy po prawej stronie ekranu
pojawi się okienko z listą ulubionych programów.
4. Wybierz numer grupy za pomocą przycisków
i
zatwierdź przyciskiem
.
W celu usunięcia, naleŜy przycisnąć jeszcze raz przycisk
.
5. JeŜeli chcesz wybrać inne programy do aktualnej grupy,
to moŜna to zrobić za pomocą przycisków
.
Podświetlony program będzie pokazany na liście programów.
, aby ustawić grupę z wybranej grupy
6. Naciśnij przycisk
uŜywając przycisków
.
7. Naciśnij przycisk EXIT, aby zachować.
6.4
Opcje
Podczas oglądania TV lub słuchania Radio, naciśnij przycisk Opt. Pojawi się małe okno na ekranie.
MoŜesz w nim wybrać następujące opcje Język Audio, Język Teletekstu, Język Napisów (Audio
Language, Teletext Language, Subtitle Language). JeŜeli chcesz zmienić ustawienia, to moŜesz to
zrobić na pomocą przycisków
.
6.4.1 Język audio (Audio Language)
1. Wybierz ‘Audio’ uŜywając przycisków
.
2. UŜyj przycisków
w celu wybrania
odpowiedniego języka audio.
3. Naciśnij przycisk
w celu zatwierdzenia wyboru.
32
Translated by Kostas
6.4.2 Język teletekstu
1. Wybierz ‘Teletext’ uŜywając przycisków
.
2. UŜyj przycisków
w celu wybrania odpowiedniego
języka teletekstu.
3. Naciśnij przycisk
w celu zatwierdzenia wyboru.
4. Teletekst jest widoczny tylko wtedy, gdy jest dostępny.
6.4.3 Język napisów (Subtitle)
1. Wybierz ‘Subtitle’ uŜywając przycisków
.
2. UŜyj przycisków
w celu wybrania
odpowiedniego napisów.
3. Naciśnij przycisk
w celu zatwierdzenia wyboru.
4. Napisy będą widoczne tylko wtedy, gdy są dostępne.
6.5
A/V+
Podczas oglądania TV lub słuchania Radio, naciśnij przycisk A/V+. Na ekranie pojawi się dodatkowe
okienko. MoŜesz wybrać odpowiednią opcję – Tryb Audio (Audio Mode), Tryb Video (Video Mode).
.
JeŜeli chcesz zmienić opcje, to naleŜy nacisnąć przycisk
6.5.1 Tryb Audio (Audio Mode)
1. Wybierz ‘Audio Mode’ uŜywając przycisków
.
2. Za pomocą przycisków
ustaw wyjście z głośników
(STEREO, LEFT, RIGHT, JOINT).
3. Naciśnij przycisk
, aby zachować ustawienia i wyjść.
33
Translated by Kostas
6.5.2 Tryb Video (Video Mode)
1. Wybierz ‘Video Mode’ uŜywając przycisków
2. Za pomocą przycisków
TV.
3. Naciśnij przycisk
6.6
.
ustaw format obrazu na
w celu zachowania ustawień.
Fav
Podczas oglądania TV lub słuchania Radio, naciśnij
przycisk Fav. Pojawi się małe okno na ekranie. MoŜesz w
nim wybrać ulubioną grupę.
1. Wybierz ‘Facourite’ uŜywając przycisków
2. Za pomocą przycisków
3. Naciśnij przycisk
wybranej grupy.
6.7
.
wybierz grupę.
, jeŜeli chcesz oglądać programy z
A-Z
Podczas oglądania TV lub słuchania Radio, naciśnij przycisk A-Z. Pojawi się posortowana lista kanałów.
34
Translated by Kostas
EPG
6.8
Naciśnij przycisk EPG. Pojawi się elektroniczna informacja o programach. Czas trwania programów
oraz lista kanałów będzie pokazana w kolumnach.
6.8.1 Informacja EPG
1. Naciśnij przycisk
w celu zmiany przedziału czasu.
2. Naciśnij przycisk
w celu obejrzenia informacji o
programie – pojawi się okno EPG ze szczegółami.
3. Naciśnij przycisk
, aby opuścić EPG.
♦
♦
Naciśnij przycisk Opt w celu rezerwacji programu. Szczegółowe informacje na temat rezerwacji
znajdują się w punkcie 5.4.2.
Naciśnij przycisk INFO w celu obejrzenia szczegółów EPG.
35
Translated by Kostas
Dodatkowe informacje
A.1. Najczęściej występujące problemy
JeŜeli nie moŜesz rozwiązać problemu na podstawie poniŜszych wskazówek, to skontaktuj się z
producentem.
Objawy
Frontowy panel nie wyświetla
Ŝadnych informacji.
Brak obrazu i dźwięku.
Powód
Zasilanie nie jest podłączone.
Brak podłączenia wyjścia
Audio/Video z STB do TV.
Brak podłączenia do gniazdka
antenowego.
Brak obrazu.
Pilot nie przełącza funkcji.
Wyciszony dźwięk.
Wyłączone zasilanie TV.
STB (odbiornik) nie odbiera
sygnału.
Brak baterii w pilocie lub
wyczerpane.
36
Zalecenie
Sprawdzić czy kabel zasilający
jest podłączony.
Sprawdzić czy wyjście
Audio/Video jest dobrze
podłączone.
Sprawdzić podłączenie do
gniazdka antenowego.
Sprawdzić przycisk MUTE.
Włączyć TV.
Sprawdzić kabel antenowy,
docisnąć.
Sprawdzić baterie w pilocie.
Translated by Kostas
A.2. Specyfikacja techniczna
1. Tuner i demodulator
Parametry
Dane techniczne
Zakres częstotliwości
47 MHz do 862 MHz
wejściowej.
Poziom sygnału
-15 ~ +15 dBm
wejściowego RF
Impedancja wejściowa
75 Ω
Demodulacja
QAM
Symbol Rate
7 Msps
2. MPEG
Parametry
Transport Stream
Wejściowy Rate
Video
Audio
Format
Aktywne piksele
Tryb Audio
Częstotliwość
próbkowania Audio
Dane techniczne
MPEG-2 ISO/IEC 13818 Specyfikacja Transport Stream
Max. 15 Mbit/s
MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC
MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3 (Dolby Digital)
4:3 lub 16:9
1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i
Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono
32/44.1/48kHz
3. Złącza
Port
Video
Audio
Dane techniczne
TV SCART (RGB, CVBS, S-VIDEO)
VCR SCART (CVBS)
RCA (VIDEO)
Komponent (YPbPr)
HDMI
TV SCART
VCR SCART
RCA (Audio L, R)
SPDIF
RS232C D-sub złącze męskie
37
Translated by Kostas
4. Modulator RF
Parametry
Złącze RF
Częstotliwość
Kanały wyjściowe
Standard TV
5. Zasilanie
Port
Napięcie wejściowe
Pobór mocy
Waga
Temperatura pracy
Temperatura
przechowywania
Dane techniczne
75 Ω IEC169-2, Ŝeńskie/męskie
47 MHz do 860 MHz
21 – 69
PALB/G/I/D/K wybierany ręcznie
Dane techniczne
90~260VAC
Max. 27 W
ok. 1.5 kg
0~40 ˚C
-40~+65 ˚C
6. MoŜliwość podłączenia modułu systemu dostępu warunkowego.
Prametry
Dane techniczne
PCMCIA
2 sloty na moduły dostępu
38
Translated by Kostas
7. Gniazdko SCART
Nr PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TV
AUX
Audio Out Right
Audio In Right
Audio Out Left
Audio ground
Blue ground
Audio In Left
Blue In
Function Control Out
Green Ground
Green Out
Red Ground
Fast Blanking Ground
Red (C) In
Fast Blanking In
CVBS ground
CVBS ground
CVBS Out
CVBS(Y) In
Ground
Audio Out Right
Audio Out Right
Audio ground
Blue ground
Blue Out
Function Control Out
Green Ground
Green Out
Red Ground
Fast Blanking Ground
Red(C) Out
Fast Blanking Out
CVBS ground
CVBS ground
CVBS(Y) Out
Ground
\
39
Translated by Kostas
Słowniczek pojęć
EPG
Electronic Program Guide (Elektroniczny przewodnik po programach - nadawany w formie tekstu wraz z
sygnałem kanału (w niektórych platformach EPG stanowi osobny kanał niosący informacje na temat
programów).
FEC
Forward Error Correction. Korekcja błędów - poprawność przekazywanej informacji - ilość bitów
niosących informacje do wszystkich odebranych.
Ochrona rodzicielska (Parental control)
Funkcja, która pozwala rodzicom na zablokowanie programów nieodpowiednich dla dzieci.
Odblokowanie programów i kanałów jest moŜliwe tylko poprzez hasło.
PIN Code
Osobisty numer identyfikacyjny. Czterocyfrowy kod dzięki, któremu moŜna zablokować lub odblokować
kanały i programy w funkcji ochrona rodzicielska.
RS 232
9-cio pinowy port szeregowy.
SCART
Złącze, znane równieŜ pod nieoficjalną nazwą Eurozłącze, słuŜące do łączenia elementów zestawów
AV. W złącze tego typu wyposaŜona jest większość urządzeń AV.
Kodowane programy telewizyjne
Niektóre programy telewizyjne są kodowane, aby je obejrzeć potrzebna jest karta dekodująca i moduł
CAM.
Symbol rate
Parametr ten określa wielkość, z jaką przesyłane są dane cyfrowe.
40
Translated by Kostas
Download PDF