(eng) Magyar Általános biztonsági utasítások (hun) - H-TEC

H-TEC EDUCATION
General Safety Precautions - English
English
General Safety Precautions
Page 1/2
(eng)
H-TEC EDUCATION
Általános biztonsági utasítások - Magyar
Magyar
Általános biztonsági utasítások
1/2 oldal
(hun)
Instructions on use
Használatra vonatkozó utasítások
The product has been developed and produced in accordance with state-of-the-art technology.
Prior to delivery, functional and safety testing was carried out. However, hazards may occur
if the product is operated improperly or incorrectly.
A terméket az elfogadott műszaki szabályoknak megfelelően fejlesztettük ki és gyártottuk. A
kiszállítás előtt működési és biztonsági vizsgálatnak vetettük alá. Ennek ellenére veszélyes
helyzet alakulhat ki szakszerűtlen kezelés, vagy visszaélés esetén.
Operation outside the technical specifications, the permissible operating environment or the
intended use is not permitted.
A műszaki specifikációktól, a megengedett üzemi környezettől és a rendeltetésszerű használattól
eltérő üzemeltetés nem megengedett.
Intended use
Rendeltetésszerű használat
The product may only be used for experimentation, training and demonstration purposes by
companies and institutions.
A terméket kizárólag cégek vagy intézetek használhatják, csakis kísérleti, oktatási, valamint
demonstrációs célokra .
The product may only be operated under the constant supervision of an adult.
A terméket csak felnőtt személy állandó felügyelete mellett szabad üzemeltetni.
The product must be tested by the person supervising prior to start-up!
A terméket az üzembe helyezése előtt felügyelő személynek át kell vizsgálnia!
If there is reason to assume that the product can no longer be operated safely, it must be shut
down. If in doubt, the product should be sent to the manufacturer for servicing.
Ha valamilyen okból feltételezhető, hogy a termék már nem üzemeltethető veszély nélkül,
akkor azt üzemen kívül kell helyezni. Kétes esetben be kell küldeni a terméket a gyártóhoz
karbantartásra.
The product should only be operated in its fully assembled state as described in the operating
instructions.
A terméket csak a kezelési útmutató szerint teljesen összeszerelt állapotban szabad üzemeltetni.
During the production of hydrogen, a minimum clearance of 0.5 m from the hydrogen-carrying
product components must be observed.
A hidrogén fejlődése közben legalább 0,5 m biztonsági távolságot kell tartani a termék hidrogént
vezető komponenseitől.
During operation, hydrogen should only be produced in the amount that is required and will
be used. Over-production of hydrogen must be avoided at all costs.
Az üzemelés közben csak annyi hidrogént szabad fejleszteni, amennyit szükség van és
amennyit fel is használnak. Feltétlenül kerülje a hidrogéntöbblet kialakulását.
The product may only be used and stored in rooms that:
- are not designated as an area with a potentially explosive atmosphere,
- do not contain any explosive, reactive or highly flammable substances,
- are adequately ventilated. A concentration of hydrogen above 2 vol. % in the room must
be avoided and proof of this must be available. During use, an air velocity of 0.5 m/s at
the product must be observed.
A terméket csak az alábbi szempontoknak megfelelő helyiségekben szabad használni és tárolni:
- nincsenek robbanásveszélyes területként jelölve,
- nem tartalmaznak robbanó, könnyen reakcióba lépő vagy gyúlékony anyagokat,
- megfelelő szellőzéssel rendelkeznek. A helyiségben igazoltan kerülni kell a hidrogén
2 térfogat-% feletti koncentrációját. Használat közben a terméknél be kell tartani a 0,5 m/s
légáramlási sebességet.
The product is designed for use inside buildings and may only be operated under the following
environmental conditions:
- Temperature
10 - 35 °C
- Relative humidity
< 80%
- Ambient air
dust-free
A terméket épületen belüli használatra tervezték és csak az alábbi környezeti feltételek mellett
üzemeltethető:
- hőmérséklet
10 - 35 °C
- relatív levegő páratartalom < 80 %
- környezeti levegő
pormentes
The product may only be operated on a fire-resistant work surface.
A terméket csak tűzálló munkafelületen szabad üzemeltetni.
The power supply (mains connection) must be spatially isolated from the work surface in such
a way that contact with water is reliably prevented.
Az áramellátást (hálózati csatlakozás) helyileg úgy kell elválasztani a munkafelülettől, hogy
biztonságosan el lehessen kerülni a vízzel való érintkezés.
The product may only be operated in a display cabinet or similar if adequate ventilation with
an air velocity of 0.5 m/s at the product is ensured. The operator must provide proof of this
through appropriate measurements.
A terméket csak akkor szabad vitrinben vagy hasonló helyen üzemeltetni, ha megfelelő,
0,5 m/s légáramlási szellőzést biztosítanak a terméknél. Ezt az üzemeltetőnek megfelelő
mérésekkel kell igazolnia.
Improper use of the product can lead to serious injury!
A termék nem rendeltetésszerű használata súlyos sérüléshez vezethet!
Responsibility of the operator
Az üzemeltető felelőssége
The specified safety and warning information must be observed. The operator is responsible
for compliance with local safety regulations. All persons working with and on the product
must have read and understood the operating instructions. The operator must ensure that
unauthorised persons cannot install, operate or service the product.
A felsorolt biztonsági és figyelmeztető utasításokat figyelembe kell venni. A helyi biztonsági
előírások betartásáért az üzemeltető felel. A termékkel vagy a terméken dolgozó minden
személynek el kell olvasnia és meg kell értenie az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetőnek
biztosítania kell, hogy a termék telepítését, üzemeltetését és karbantartását illetéktelenek
végezhessék.
The operator must take measures to ensure that no hydrogen can collect in enclosed or
unventilated areas of the room.
The operator is also responsible for the implementation of a risk analysis in accordance with
German regulations on health and safety in the workplace or the German directive on safety
in education (RiSU).
Az üzemeltetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie azért, hogy a helyiség zárt vagy nem
szellőző területein ne gyűlhessen össze hidrogén.
Továbbá az üzemeltető felel a munkahelyi biztonsági és egészségügyi előírásoknak, ill. az
oktatás biztonságára vonatkozó irányelvnek megfelelő kockázatelemzés megvalósításáért.
Requirements for the user
A felhasználóval szemben támasztott követelmények
The specified safety and warning information, as well as local safety regulations, must be
observed.
A felsorolt biztonsági utasításokat és figyelmeztéseket figyelembe kell venni, továbbá a helyi
biztonsági utasításokat be kell tartani.
The user must ensure that the operating instructions have been fully read and understood. The
operating instructions must always be available to refer to and must be stored in a safe place.
A felhasználónak biztosítania kell, hogy a kezelési útmutatót teljes terjedelmében elolvassák
és megértsék. A kezelési útmutatót bármikor elérhető és biztonságos helyen kell őrizni.
The product may only be used by or under the constant supervision of persons who:
- have a qualification certificate in chemistry, physics, electronics, electrical engineering or
an equivalent qualification,
- are familiar with the local regulations for safe handling of hydrogen and have experience
of handling hydrogen,
- are familiar with the local applicable accident prevention and safety regulations and comply
with them.
A terméket csak olyan személyek használhatják, illetve olyan személy felügyelete mellett
szabad használni, akik:
- vegyész, fizikus, elektronikus, elektrotechnikus vagy hasonló szakképesítési igazolvánnyal
rendelkeznek,
- ismerik a helyi előírásokat és a hidrogén biztonságos kezelését, valamint tapasztalattal
rendelkeznek a hidrogén kezelésében,
- ismerik a helyi érvényes baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat, továbbá be is tartják
ezeket.
Minors may only use the product under the supervision of an adult and must be at least 12 years
old. Any persons supervising must ensure proper handling and point out any possible hazards.
A terméket a legalább 12 életévüket betöltött kiskorúak csak egy felnőtt felügyelete mellett
használhatják. A felügyelő személyeknek biztosítaniuk kell a szakszerű kezelést, és fel kell
hívniuk a figyelmet a lehetséges veszélyre.
H-TEC EDUCATION
General Safety Precautions - English
Page 2/2
H-TEC EDUCATION
Általános biztonsági utasítások - Magyar
2/2 oldal
Hazards
Veszélyek
Flammable gases and solids
Éghető gázok és szilárd anyagok
Hydrogen is a highly flammable gas. Its ignition temperature is 560 °C. Contact with ignition
sources poses a fire risk, and possibly even an explosion risk. For this reason, the following
safety measures must be observed:
- Ignition sources such as a naked flame, hot surfaces, sparks and smoking are not permitted
within a clearance of at least 1 m to the product.
- Measures must be taken to prevent electrostatic discharge. It is important to watch out for
electrostatic charge on clothing in particular.
- A minimum clearance of 1 m from the product to equipment that is not “intrinsically safe”,
such as electrical equipment and circuits (calculators, mobile phones, etc.), must be
observed.
- A minimum clearance of 1 m from the product to catalytic substances and highly flammable
materials must be observed.
- Removing the hose connections from gas cylinders filled with hydrogen is prohibited.
- Local safety regulations must be observed.
- The product should only be started up in well-ventilated rooms. A concentration of hydrogen
above 2 vol. % in the room must be avoided and proof of this must be available.
- An air velocity of 0.5 m/s at the product must be maintained during use.
A hidrogén gyúlékony gáz. Gyulladási hőmérséklete 560 °C. Gyújtóforrással való érintkezés
esetén tűzveszély, adott esetben akár robbanásveszély keletkezik. Ezért figyelembe kell venni
az alábbi biztonsági intézkedéseket:
- A termék legalább 1 m-es környezetében tilos a gyújtóforrások – például nyílt láng, forró
felületek, szikra, dohányzás – használata.
- Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülés ellen. Különösen a ruházat elektrosztatikus feltöltődésére kell ügyelni.
- A nem „gyújtószikra mentes” üzemi eszközöktől – például elektromos készülékek és
áramkörök (zsebszámológép, mobiltelefon stb.) – a legalább 1 m biztonsági távolságot
kell tartani a termékkel.
- A katalitikus hatású és a gyúlékony anyagoktól legalább 1 m biztonsági távolságot kell
tartani.
- A hidrogénnel töltött gáztárolók tömlőcsatlakozásait eltávolítani tilos!
- Figyelembe kell venni a helyi biztonsági előírásokat.
- A terméket csak jól szellőző helyiségben szabad üzembe helyezni. A helyiségben igazoltan
kerülni kell a hidrogén 2 térfogat-% feletti koncentrációját.
- Használat közben be kell tartani a 0,5 m/s légáramlási sebességet a terméknél.
If, due to a fault, the gas mixture in the product ignites, the product must be shut down
immediately. Safe operation is no longer guaranteed.
Ha valamilyen hiba miatt a termékben lévő gázelegy meggyulladna, a terméket azonnal
üzemen kívül kell helyezni. Ilyen esetben a biztonságos üzemelés már nem szavatolható.
Oxygen is an oxidant and acts as a fire accelerant. All substances that can spontaneously
ignite when the oxygen concentration is increased must be removed from within a radius of
at least 1 m from the product.
Az oxigén oxidálószer és égést tápláló hatású. Minden olyan anyagot el kell távolítani a termék
1 m-es környezetéből, amelyimegnövekedett oxigén koncentráció mellett öngyulladó.
The electrode material inside the electrolysis and fuel cells has catalytic properties and therefore
acts as a fire accelerant. Catalytic substances can trigger spontaneous ignition. Any highly
flammable substances within a radius of at least 1 m from the product must be removed.
Az elektrolízis- és tüzelőanyagcella belsejében levő elektróda anyaga katalitikus tulajdonságai
miatt égést tápláló hatású. A katalitikus anyagok öngyulladást válthatnak ki. A gyúlékony
anyagokat el kell távolítani a termék 1 m-es környezetéből.
Electricity
Elektromosság
The product does not pose any electrical hazards if the following safety measures are observed:
- Only the specified power supply with the appropriate voltage should be used.
- Unless specified otherwise, inputs and outputs should not be short-circuited or connected
with incorrect polarity.
- No mechanical parts, particularly those made of metal and other electrically conductive
materials, should be inserted in components.
- Unless specified otherwise in the operating instructions, the product should not be used
if parts of it are completely coated with water or have been immersed in water.
- All components directly connected to the grid must be checked for damage before each
use.
A termék használata nem jár elektromos veszéllyel, ha betartják az alábbi biztonsági intézkedéseket:
- Kizárólag a megadott, megfelelő feszültségű feszültségellátást szabad használni.
- Eltérő rendelkezés hiányában, a be- és kimeneteket tilos rövidre zárni vagy a pólusokat
megcserélni.
- Mechanikus – különösen fémből vagy más, elektromosan vezető anyagból készült –
alkatrészeket a komponensekbe bevezetni tilos!
- Ha csak a kezelési útmutató másként nem rendelkezik, a terméket tilos használni, ha
annak részei teljesen vizesek, ill. vízbe merítették azokat.
- Használat előtt a közüzemi elektromos hálózatra csatlakoztatott valamennyi komponens
sértetlenségét ellenőrizni kell.
Product modifications
A terméken végzett változtatások
Only product components and explicitly specified accessories should be used. Retrofits and
modifications to the product or its individual components are not permitted.
Kizárólag a termék komponenseit és a kifejezetten hozzátartozó kiegészítő tartozékokat szabad
használni. A terméken vagy annak egyes komponensein átalakítást, változtatást végezni tilos!
Retrofits and modifications to the product can pose general hazards (e.g. risk of injury due to
fire or explosion, risk of injury due to electric shock)!
A termék átalakítása és változtatása általános veszélyeket rejt (többek között tűz, robbanás
vagy áramütés okozta sérülésveszély)!
Personal protective equipment (PPE)
Egyéni védőeszközök (PPE)
While using the product, protective goggles as per EU Directive for PPE and sturdy shoes
must be worn.
A termék használata közben az egyéni védőeszközökre vonatkozó EU-s irányelvnek megfelelő
védőszemüveget és ellenálló lábbelit kell viselni.
Warranty
Szavatosság
Warranty claims in relation to H-TEC EDUCATION and product liability are excluded if the
product is not operated properly or the safety information is not observed.
A termék nem rendeltetésszerű üzemeltetése vagy a biztonsági utasítások be nem tartása esetén
a H-TECH EDUCATION céggel szemben mindennemű szavatossági igény és termékgarancia
kizártha.
Symbols and
definitions used
Alkalmazott jelek
és definíciók
The following safety and warning information is used in the operating instructions from
H-TEC EDUCATION:
A H-TECH EDUCATION kezelési útmutatóiban az alábbi biztonsági és figyelmeztető jelzéseket
használjuk:
Warning
Medium risk
Warning of a possible hazardous situation, which may lead to serious injuries or death.
Caution
Low risk
Warning of a possible hazardous situation, which may lead to minor or medium injuries.
Caution
Property damage
Warning of possible damage to property.
Notice
alacsony kockázat
Figyelem
anyagi kár
Figyelmeztetés lehetséges anyagi károkra.
H-TEC EDUCATION GmbH · Maria-Goeppert-Str. 9 a · D-23562 Lübeck
Tudnivaló
A kezeléssel kapcsolatos tudnivalók
­H-TEC ­EDUCATION GmbH · Maria-Goeppert-Str. 9 a · D-23562 Lübeck
+49 451 39941-0 · F +49 451 39941-798
info@h-tec-education.com · www.h-tec-education.com
Vigyázat
Figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyes helyzetre, amely könnyű vagy közepesen súlyos
sérülésekhez vezethet.
T
közepes kockázat
Figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyes helyzetre, amely súlyos sérülésekhez vagy
halálhoz vezethet.
Information about operation
Figyelmeztetés
T
ASH_en_3.00
+49 451 39941-0 · F +49 451 39941-798
info@h-tec-education.com · www.h-tec-education.com
ASH_hu_3.00
Download PDF