Bluetooth® stereo sluchátka | manuál FIXED Voyage Bluetooth

Bluetooth® stereo sluchátka | manuál FIXED Voyage Bluetooth
CZ
Bluetooth® stereo sluchátka | manuál FIXED Voyage
Přehled stavů LED diody
5
Popis zařízení
1. Multifunkční tlačítko (MFB)
2. Indikační LED dioda
3. Mikrofon
4. Tlačítko FF (následující skladba)(Vol+)
5. Tlačítko REV (přechozí skladba)(Vol-)
6. MicroUSB port pro nabíjení
4
1
Obsah balení
Bluetooth sluchátka FIXED Voyage,
USB nabíjecí kabel s konektorem microUSB,
Manuál
Děkujeme
2
6
3
za zakoupení Bluetooth stereo sluchátek FIXED Voyage. Výrobek byl zpracován za vysokých standardů a splňuje nejpřísnější
měřítka na kvalitu produktu. Sluchátka jsou ideální pro poslech hudby během běhání a dalších sportů.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím sluchátka nabijte. Zapojte dodávaný microUSB kabel do konektoru nabíjení a sluchátka nabijte z USB
portu počítače nebo USB nabíječky. Stav nabíjení indikuje stavová LED dioda. Červeně svítí během nabíjení, plné nabití sluchátek
signalizuje modře.
Zapnutí a vypnutí sluchátek
Sluchátka zapnete podržením multifunkčního tlačítka (1) po dobu cca 2 sekund, dokud se indikační LED dioda (2) nerozsvítí a nezačne modře svítit. Ve sluchátku se ozve zvukové hlášení. Sluchátka se automaticky připojí k naposledy spárovanému telefonu. Opětovným držením tlačítka po dobu cca 4 sekund sluchátka vypnete. Indikační LED dioda (2) červeně problikne a sluchátka se vypnou.
Propojení sluchátek s mobilním telefonem
Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je nutné sluchátka spárovat. Tento proces je nutné provést pouze při
prvním použití s telefonem.
Sluchátka zapněte v párovacím módu podržením multifunkčního tlačítka (1) po dobu cca 5 sekund, dokud indikační LED dioda nezačne rychle blikat červeně a modře. Vyhledejte sluchátka „Voyage“ v Bluetooth menu Vašeho telefonu (více viz manuál telefonu).
Po úspěšném spárování bude indikační LED dioda (2) svítit.
Pokud jsou sluchátka spárována, při příštím zapnutí se automaticky spojí s naposledy spárovaným telefonem. Pokud se sluchátka
dostanou mimo dosah telefonu, opětovně je připojíte v menu telefonu nebo stisknutím multifunkčního tlačítka (1).
Při zapnutých sluchátkách vyvoláte párovací režim držením tlačítek FF a REV (4 a 5) po dobu cca 5 sekund.
POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK
Přijmutí a ukončení hovoru
Pro přijetí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko (1). Hovor bude přijmutý a automaticky přesměrován do headsetu. Pokud se
přehrává hudba, bude přehrávání pozastaveno. Po ukončení hovoru se přehrávání automaticky opětovně spustí.
Hovor ukončíte opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka (1).
Příchozí hovor odmítnete delším držením multifunkčního tlačítka (1) po dobu 3 sekund.
Ovládání hlasitosti
Hlasitost ovládáte tlačítky hlasitosti (2 a 3). Při dosažení maximální hlasitosti budete varováni zvukovým oznámením.
Přesměrování hovoru z headsetu do telefonu
Probíhající hovor přesměrujete do sluchátka telefonu dvojitým poklepáním na multifunkční tlačítko (1). Opětovným dvojitým
poklepáním hovor přesunete zpět z telefonu do headsetu.
Připojení headsetu ke spárovanému telefonu
Z důvodu snížení spotřeby energie se může headset při delší nečinnosti od telefonu odpojit. Stisknutím multifukčního tlačítka (1)
se headset opět k telefonu připojí.
Nabíjení
Plně nabito
Headset připojen
Probíhající hovor
Indikace příchozího hovoru
Přehrávání hudby
Headset nepřipojen
Nízký stav nabití
Párovací režim
FUNKCE MULTIPOINT
Spárování druhého telefonu
Nejprve odpojte první spárovaný telefon od headsetu.
Následně stiskněte a držte obě tlačítka FF a REV (4 a 5), dokud se headset nepřepne do párovacího režimu (LED dioda bliká
střídavě modře a červeně).
Headset následně spárujte v menu druhého telefonu (postupujte dle pokynů manuálu mobilního telefonu). Vyhledejte zařízení
s názvem „Voyage“.
Následně spárujte první mobilní telefon. Headset je připraven pro spojení se dvěma telefony.
Vyřízení dvou hovorů
Pokud při probíhajícím hovoru začne vyzvánět druhý telefon, stiskněte multifunkční tlačítko (1) po dobu 2 sekund pro připojení
druhého hovoru. Pokud tlačítko stiskněte krátce, probíhající hovor se ukončí a přijme se druhý hovor. Při opětovném podržení
multifunkčního tlačítka (1) po dobu 2 sekund se opět spojí první hovor.
Takto lze mezi hovory na obou telefonech přepínat dva probíhající hovory. Každé přepnutí je doprovázeno zvukovým oznámením.
Neaktivní hovor se přepne do režimu čekání na lince (tato funkce musí být podporována spárovanými telefony).
Indikace slabé baterie: multifukční LED dioda bliká červeně
Pripojenie headsetu k spárovanému telefónu
Z dôvodu zníženia spotreby energie sa môže headset pri dlhšej nečinnosti od telefónu odpojiť. Stlačením multifunkčného tlačidla
(1) sa headset opäť k telefónu pripojí.
Funkcia redial
Hovor na naposledy volané číslo vyvoláte dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla (1).
Prehrávanie hudby
Slúchadlá k počúvaniu hudby využívajú profil Bluetooth A2DP a podporujú profil AVRCP.
Play/pauza prehrávania
Pri počúvaní hudby počúvanie prerušíte stlačením multifunkčného tlačidla (1). Opätovným stlačením multifunkčného tlačidla (1)
počúvanie hudby obnovíte.
Prepínanie skladieb
Predchádzajúcu skladbu v zozname spustíte dlhším držaním tlačidla REV (5) cca po dobu 2 sekúnd.
Nasledujúcu skladbu v zozname spustíte dlhším držaním tlačidla FF (4) cca po dobu 2 sekúnd.
FUNKCIA MULTIPOINT
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je,
prosíme, od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku.
Právnické osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobkek, nebo vyjmout baterii,
protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku,se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění
baterie. Bateria obsažená v přístroji, je navržena podle životního cyklu výrobku.
Import a distribuce: RECALL s.r.o.
SK
Bluetooth® stereo slúchadlá | manuál FIXED Voyage
1. Multifunkčné tlačidlo (MFB)
2. Indikačná LED dióda
3. Mikrofón
4. Tlačidlo FF (nasledujúca skladba) (Vol+)
5. Tlačidlo REV (predchádzajúca skladba) (Vol-)
6. Micro USB port pre nabíjanie
1
Obsah balenia
2
3
za zakúpenie Bluetooth stereo slúchadiel FIXED Voyage. Výrobok bol spracovaný za vysokých štandardov a spĺňa najprísnejšie
kritéria na kvalitu produktu. Slúchadlá sú ideálne pre počúvanie hudby počas behania a pri ďalších športoch.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím slúchadlá nabite. Zapojte dodávaný micro USB kábel do konektoru nabíjania a slúchadlá nabite z USB portu
počítače alebo USB nabíjačky. Stav nabíjania indikuje stavová LED dióda. Počas nabíjania svieti na červeno, plné nabitie slúchadiel
signalizuje na modro svietiaca LED dióda.
Zapnutie a vypnutie slúchadiel
Slúchadlá zapnite podržaním multifunkčného tlačidla (1) po dobu cca 2 sekúnd, pokiaľ sa indikačná LED dióda (2) nerozsvieti a nezačne svietiť na modro. V slúchadle sa ozve zvukové hlásenie. Slúchadlo sa automaticky pripojí k naposledy spárovanému telefónu.
Opätovným držaním tlačidla po dobu cca 4 sekúnd slúchadlo vypnete. Indikačná LED dióda (2) blikne na červeno a slúchadlá sa
vypnú.
Prepojenie slúchadiel s mobilným telefónom
Pred prvým použitím slúchadiel s mobilným telefónom je potrebné slúchadlá spárovať. Tento proces je potrebné urobiť iba pri
prvom použití s telefónom.
Slúchadlá zapnite v móde párovania podržaním multifunkčného tlačidla (1) po dobu cca 5 sekúnd, pokiaľ indikačná LED dióda
nezačne rýchlo blikať na červeno a na modro. Vyhľadajte slúchadlá „Voyage“ v Bluetooth menu Vášho telefónu (viac viď manuál
telefónu). Po úspešnom spárovaní bude indikačná LED dióda (2) svietiť.
Pokiaľ sú slúchadlá spárované, pri ďalšom zapnutí sa automaticky spoja s naposledy spárovaným telefónom. Pokiaľ sa slúchadlá
dostanú mimo dosah telefónu, opätovne ich pripojíte v menu telefónu alebo stlačením multifunkčného tlačidla (1).
Pri zapnutých slúchadlách vyvoláte režim párovania držaním tlačidiel FF a REV (4 a 5) po dobu cca 5 sekúnd.
POUŽÍVANIE SLÚCHADIEL
Prijatie a ukončenie hovoru
Najprv odpojte prvý spárovaný telefón od headsetu.
Následne stlačte a držte obe tlačidlá FF a REV (4 a 5), dokiaľ sa headset neprepne do režimu párovania (LED dióda bliká striedavo
na modro a na červeno).
Headset následne spárujte v menu druhého telefónu (postupujte podľa pokynov manuálu mobilného telefónu). Vyhľadajte
zariadenie s názvom „Voyage“.
Následne spárujte prvý mobilní telefón. Headset je pripravený na spojenie s dvoma telefónmi.
Vybavenie dvoch hovorov
Pokiaľ pri prebiehajúcom hovore začne vyzváňať druhý telefón, stlačte multifunkčné tlačidlo (1) po dobu 2 sekúnd pre pripojenie
druhého hovoru. Pokiaľ tlačidlo stlačíte krátko, prebiehajúci hovor sa ukončí a prijme sa druhý hovor. Pri opätovnom podržaní multifunkčného tlačidla (1) po dobu 2 sekúnd sa opäť spojí prvý hovor.
Takto môžete na oboch telefónoch prepínať dva prebiehajúce hovory. Každé prepnutie je sprevádzané zvukovým oznámením.
Neaktívny hovor sa prepne do režimu čakania na linke (táto funkcia musí byť podporovaná spárovanými telefónmi).
Prehlaď stavov LED diódy
4
6
Spárovanie druhého telefónu
Indikácia slabej batérie: multifunkčná LED dióda bliká na červeno.
5
Popis zariadenia
Ďakujeme
Předchozí skladbu v seznamu spustíte delším držením tlačítka REV (5) po dobu 2 sekund.
Následující skladbu v seznamu spustíte delším držením tlačítka FF (4) po dobu 2 sekund.
Prebiehajúci hovor presmerujete do slúchadla telefónu dvojitým poklepaním na multifunkčné tlačidlo (1). Opätovným dvojitým
poklepaním hovor presuniete späť z telefónu do headsetu.
Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU).
Značkou CE prohlašuje FIXED®, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Přehrávání hudby
Přepínání skladeb
Presmerovanie hovoru z headsetu do telefónu
Certifikace a bezpečnostní informace
Bluetooth slúchadlá FIXED Voyage
USB nabíjací kábel s konektorom micro USB
Manuál
Při poslechu hudby poslech přerušíte stisknutím multifunkčního tlačítka (1). Opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka (1)
poslech hudby obnovíte.
Hlasitosť ovládate tlačidlami hlasitosti (2 a 3). Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti budete varovaný zvukovým oznámením.
Bluetooth: v4.0 + EDR
Podporované profily: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
Dosah: až 10 metrů při přímé viditelnosti
Doba hovoru: až 6 hodin
Doba poslechu hudby: až 5 hodin
Pohotovostní režim: až 200 hodin
Baterie: Li-Pol 3,7V
Doba nabíjení: 1-2 hodiny
Reproduktor: dynamický, Φ10mm, zkreslení 0,3%, impedance 32Ω, frekvence 20 – 20 kHz
Mikrofon: dynamický, Φ4.0mm, citlivost -42 ± 3dB
Hovor na naposledy volané číslo vyvoláte dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka (1).
Play/pauza přehrávaní
Ovládanie hlasitosti
Specifikace
Funkce redial
Sluchátka k poslechu hudby využívají profil Bluetooth A2DP a podporují profil AVRCP.
prehráva hudba, bude prehrávanie pozastavené. Po ukončení hovoru sa prehrávanie automaticky opätovne spustí.
Hovor ukončíte opätovným stlačením multifunkčného tlačidla (1).
Prichádzajúci hovor odmietnete dlhším držaním multifunkčného tlačidla (1) po dobu 3 sekúnd.
Červená LED svítí
Modrá LED svítí
Modrá LED bliká každé 3 sekundy
Modrá LED bliká každé 4 sekundy
Modrá LED rychle bliká
Modrá a červená LED blikají spolu každé 4 sekundy
Modrá LED bliká každých 5 sekund
Červená LED bliká každých 12 sekund
LED bliká střídavě červeně a modře
Pre prijatie hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo (1). Hovor bude prijatý a automaticky presmerovaný do headsetu. Pokiaľ sa
Nabíjanie
Plné nabitie
Headset pripojený
Prebiehajúci hovor
Indikácia prichádzajúceho hovoru
Prehrávanie hudby
Headset nepripojený
Nízky stav nabitia
Režim párovania
Červená LED dióda svieti
Modrá LED dióda svieti
Modrá LED dióda bliká každé 3 sekundy
Modrá LED dióda bliká každé 4 sekundy
Modrá LED dióda rýchlo bliká
Modrá aj červená LED dióda bliká každé 4 sekundy
Modrá LED dióda bliká každých 5 sekúnd
Červená LED dióda bliká každých 12 sekúnd
LED dióda bliká striedavo na červeno a na modro
Špecifikácie
Bluetooth: v4.0 + EDR
Podporované profily: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
Dosah: až 10 metrov pri priamej viditeľnosti
Doba hovoru: až 6 hodín
Doba počúvania hudby: až 5 hodín
Pohotovostný režim: až 200 hodín
Batéria: Li-Pol 3,7V
Doba nabíjania: 1-2 hodiny
Reproduktor: dynamický, Φ10mm, skreslenie 0,3%, impedancia 32Ω, frekvencia 20 – 20 kHz
Mikrofón: dynamický, Φ4.0mm, citlivosť -42 ± 3dB
Certifikácie a bezpečnostné informácie
Tento produkt je označený značkou CE v súlade s ustanoveniami smernice R & TTE (1999/5/EC) a smernice o nebezpečných látkach (2011/65/EU).
Značkou CE prehlasuje FIXED®, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v štátoch so samostatnými systémami zberu odpadu)
Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym
odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či ujme na ľudskom zdraví spôsobenej nekontrolovanou likvidáciou odpadu,
oddeľte ho od ďalších typov odpadov a recyklujte ho zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.
Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol produkt zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohto typu
výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať všetky podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať
s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vystavanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vytiahnuť batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadu
za účelom odstránenia batérie. Batéria obsiahnutá v prístroji je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.
Import a distribúcia: RECALL SK, s.r.o.
DE
Bluetooth® Stereo Headset | Bedienungsanleitung FIXED Voyage
5
Beschreibung des Gerätes
1. Multifunktionstaste
2. LED-Anzeige
3. Mikrofon
4. FF-Taste (nächster Titel)
5. REV-Taste (vorheriger Titel)
6. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen
4
1
Lieferumfang
Bluetooth Headset FIXED Voyage
USB-Ladekabel mit Micro-USB
Bedienungsanleitung
Vielen Dank,
2
6
3
dass Sie sich für das Produkt Bluetooth Stereo Headset FIXED Voyage entschieden haben. Das Produkt erfüllt die hohen Standards
und die strengsten Anforderungen an die Produktqualität. Bluetooth Kopfhörer sind geeignet zum Musikhören während Joggen oder
weiterer Sportarten.
Aufladen der Batterie
Vor dem Ersten Gebrauch laden Sie das Headset auf. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB Kabel an einen aktiven USB-Anschluss am
Computer oder USB-Ladegerät an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet sie blau.
Einschalten und Ausschalten
Um die Kopfhörer einzuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) ca. 2 Sekunden lang bis die LED (2) blau leuchtet. Im
Kopfhörer hört man ein Tonsignal. Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden. Durch erneutes
Drücken der Taste ca. 4 Sekunden lang schalten Sie die Kopfhörer aus. Die LED leuchtet kurz rot und die Kopfhörer schalten sich aus.
Verbinden des Headsets mit einem Mobiltelefon
Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie mit Ihrem Mobiltelefon paaren. Diesen Vorgang ist es erforderlich
nur vor der ersten Verwendung durchzuführen.
Die Kopfhörer schalten Sie im Paarungsmodus durch das Drücken der Multifunktionstaste (1) ca. 5 Sekunden lang ein, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihres Telefons und lassen Sie nach „Voyage“ Headset im Menu
suchen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Telefons). Nach erfolgreichem Paaren hört die LED (2) auf, rot und blau zu blinken und leuchtet.
Beim nächsten Einschalten werden die Kopfhörer wieder automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden. Sind die Kopfhörer außerhalb der Reichweite des Telefons, müssen sie wieder im Menu des Telefons oder durch das Drücken der Multifunktionstaste
(1) mit dem Telefon verbunden werden.
Paarungsmodus aktivieren Sie bei eingeschalteten Kopfhörern durch Halten der Tasten FF und REV (4 und 5) für mindestens 5
Sekunden lang.
VERWENDEN DES HEADSETS
Annehmen und Beenden eines Anrufs
Um einen Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie die Multifunktionstaste (1). Der Anruf wird angenommen und automatisch zum
Headset weitergeleitet. Wird zu dem Zeitpunkt Musik abgespielt, wird dies unterbrochen. Nach dem Beenden des Anrufs wird die
Wiedergabe automatisch gestartet.
Anrufe beenden Sie durch das Drücken der Multifunktionstaste (1).
Ablehnen eines eingehenden Anrufs erfolgt durch das Drücken der Multifunktionstaste (1) für 3 Sekunden lang.
Lautstärkeregelung
Einstellen der Lautstärke erfolgt durch die Lautstärkeregler (2 und 3). Bei Erreichung der maximalen Lautstärke werden Sie durch ein
Tonsignal gewarnt.
Anrufe umleiten vom Headset auf Telefon
Laufende Anrufe leiten Sie auf Ihr Telefon durch das Doppelklicken der Multifunktionstaste (1) um. Durch ein wiederholtes Doppelklicken leiten Sie den Anruf wieder zum Headset zurück um.
Verbinden des Headsets mit gekoppeltem Telefon
Um Energie zu sparen, kann sich das Headset bei längerer Inaktivität vom Telefon trennen. Durch das Drücken der Multifunktionstaste
(1) wird das Headset mit dem Telefon wieder verbunden.
Funktion Redial - Wahlwiederholung
Die zuletzt gewählte Rufnummer rufen Sie durch das Doppelklicken der Multifunktionstaste (1) auf.
Musik abspielen
Die Kopfhörer verwenden zum Musikhören Bluetooth A2DP und unterstützen AVRCP.
Play/Pause
Musikhören kann mit der Multifunktionstaste (1) unterbrochen werden. Durch wiederholtes Drücken der Multifunktionstaste (1) wird
die Musik wieder fortgesetzt.
Titel wählen
Schwache Batterie: Multifunktions-LED blinkt rot
USAGE
LED-Anzeige
Answering and ending the call
Laden
Voll aufgeladen
Headset angeschlossen
Laufender Anruf
Kommender Anruf
Musik abspielen
Headset nicht angeschlossen
Schwache Batterie
Paarungsmodus
Press the multifunction button (1) to answer the incoming call. The phone call will be transferred into the headset automatically. The
music playback is paused during the phone call. After ending the call, the music playback will continue automatically.
Press the multifunction button (1) again to end the call.
To reject the incoming call, press and hold the multifunction button (1) for 3 seconds.
LED leuchtet rot
LED leuchtet blau
LED blinkt alle 3 Sekunden blau
LED blinkt alle 4 Sekunden blau
LED blinkt schnell blau
LED blinkt blau und rot alle 4 Sekunden
LED blinkt alle 5 Sekunden blau
LED blinkt alle 12 Sekunden rot
LED blinkt abwechselnd rot und blau
Volume control
Volume is adjustable by volume control buttons (2 and 3). When the maximum volume is reached, a sound signal occurs.
Redirecting the call from the headset to the phone
To redirect the ongoing phone call to the phone speaker, press the multifunction button (1) twice. Press the button twice again to
redirect back to the headset.
Connecting the headset to the paired phone
The headset may disconnect from the phone during long periods of inactivity to reduce the energy consumption. Press the multifunction button (1) to reconnect the headset to the phone.
Technische Daten
Bluetooth: v4.0 + EDR
Unterstützung: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
Reichweite: bis zu 10 Meter bei direkter Sichtlinie
Gesprächszeit: bis zu 6 Stunden
Musikhören: bis zu 5 Stunden
Stand-by-Zeit: bis zu 200 Stunden
Akku-Typ: Lithium-Ion-Polymer 3,7 V
Ladezeit: 1-2 Stunden
Lautsprecher: dynamisch, Φ10mm, Verzerrung 0,3%, Impedanz 32Ω, Frequenz 20 – 20 kHz
Mikrofon: dynamisch, Φ4.0mm, Empfindlichkeit -42 ± 3dB
Redial function
Press the multifunction button (1) twice to dial the last called number.
Playing the music
The headphones use the Bluetooth A2DP profile and support the AVRCP profile.
Play/Pause
To pause the music playback, press the multifunction button (1). Press the multifunction button (1) again to continue the music playback.
Switching between the tracks
CE-Kennzeichnung und Sicherheitshinweise
Dieses Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen der Richtlinie R & TTE (1999/5/EC) und der Richtlinie über gefährliche Stoffe
(2011/65/EU) versehet. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt FIXED®, dass dieses Produkt den grundlegeneden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES GERÄTES FÜR PRIVATPERSONEN
(Gilt in der Europäischen Union und in Ländern mit separaten Abfallsammelsystemen)
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Verpackung oder in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt
nach Ablauf der Lebensdauer nicht in den Hausmüll gehört und separat entsorgt werden muss. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes
helfen Sie negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die aus einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts
entstehen könnten.
Privatpersonen finden nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts bei ihrer Stadtverwaltung oder im Geschäft, wo das Produkt gekauft
wurde. Juristische Personen sollten ihren Lieferanten kontaktieren und alle Bedingungen des Kaufvertrages überprüfen. Dieses Produkt darf nicht
mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Batterie, versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen, oder
die Batterie herauszunehmen, dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt selbst führen. Bei Entsorgung wenden Sie sich wegen der Batterie
an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen. Die im Produkt enthaltene Batterie ist gemäß dem Produktlebenszyklus ausgelegt.
Import und Vertrieb: RECALL s.r.o.
EN
4
1
Package content
Thank you
2
6
3
for purchasing FIXED Voyage Bluetooth Stereo Headphones. The product was designed with high standards in mind and it meets
the stringent standards for product quality. The headphones are ideal for listening to music while jogging or doing any other sport
activity.
Charging the battery
Um den vorherigen Titel in der Titelliste abzuspielen, drücken Sie die REV-Taste (5) 2 Sekunden lang.
Um den nächsten Titel in der Titelliste abzuspielen, drücken Sie die FF-Taste (4) 2 Sekunden lang.
Charge the device before first use. Plug the supplied microUSB cable into the charging connector and charge the headphones from
the computer’s USB port or USB charger. The charging progress is indicated by the LED diode. During the charging process, the red
LED is on. When it is fully charged, the LED diode turns blue.
MULTIPOINT FUNKTION
Turning the device ON/OFF
Zweites Telefon paaren
Zunächst trennen Sie das Headset vom gekoppelten Telefon.
Anschließend halten Sie die beiden FF und REV-Tasten (4 und 5) gedrückt, bis sich das Headset in den Paarungsmodus umschaltet
(LED-Anzeige blinkt abwechselnd blau und rot).
Headset paaren Sie im Menu des zweiten Telefons (folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons). Wählen
Sie das Gerät „Voyage“ aus.
Anschließend paaren Sie das erste Mobiltelefon. Das Headset ist für die Verbindung mit beiden Telefonen bereit.
Annehmen von zwei Anrufen
Falls beim eingehenden Anruf das zweite Telefon klingelt, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) 2 Sekunden lang, um den zweiten
Anruf zu verbinden. Wenn Sie die Taste kurz drücken, wird der erste Anruf beendet und der zweite angenommen. Beim erneuten
Drücken der Multifunktionstaste (1) 2 Sekunden lang wird wieder der erste Anruf angenommen.
Auf dieser Weise können Sie zwischen zwei Anrufen auf beiden Telefonen umschalten. Jedes Umschalten wird mit einem Ton signalisiert. Ein inaktiver Anruf wechselt in die Warteschleife (Diese Funktion muss durch die gepaarten Telefone unterstützt werden).
To turn the headphones on, press and hold the multifunction button (1) for about two seconds until the blue LED (2) turns on. You
will hear a sound signal. The headphones will connect to the last paired phone automatically. To turn the headphones off, press
and hold the button for about 4 seconds. LED diode (2) flashes red once and the headphones will turn off.
Pairing headphones with the mobile phone
Pairing a second phone
Firstly, disconnect the first paired phone from the headset.
Press and hold FF (4) and REV (5) buttons simultaneously until the pairing mode on the headset is launched (LED indicator will flash
blue and red alternately).
Next, pair the headset with the phone in the menu of the second phone (follow the instructions of the phone user manual). Locate the
device „Voyage“.
Pair the headset with the first phone. The headset is now connected to both phones.
Managing multiple calls
If the other phone starts ringing during the ongoing call, press and hold the multifunction button (1) for 2 seconds to connect the
second call. Briefly press the button to end the ongoing call and answer the incoming call. Press and hold the multifunction button (1)
for 2 seconds again to reconnect the first call.
This allows you to switch between two calls from two different phones. Every time you switch between the calls, a sound signal
occurs. The inactive call is switched to the Call Waiting (This function has to be supported by the used paired phones).
LED diode indicates:
5
Description
FIXED Voyage Bluetooth headphones
USB charging cable with microUSB connector
User manual
MULTIPOINT FUNCTION
Low battery indication: multifunction LED diode flashes red.
Bluetooth® Stereo Headphones | FIXED Voyage User manual
1. Multifunction button
2. LED indicator
3. Microphone
4. FF button (next track)
5. REV button (previous track)
6. Charging microUSB port
Press and hold the REV button (5) for 2 seconds to play the previous track in the list.
Press and hold the FF button (4) for 2 seconds to play the next track in the list.
Before first use, it is necessary to pair the headphones with a mobile phone. This action is required only when used with the mobile
phone for the first time.
Launch the pairing mode on the headphones by holding the multifunction button (1) for about 5 seconds until the LED indicator
starts flashing red and blue rapidly. Locate the „Voyage“ headset in the Bluetooth menu of your phone (for more information see
the mobile phone user manual). The LED indicator (2) turns on after successful pairing.
If the headphones are paired correctly, the next time you turn them on, they will connect to the last paired phone automatically. If
the headphones are out of the range of the phone, you can re-connect them in the phone’s menu or by pressing the multifunction
button (1).
To launch the pairing mode when the headphones are on, press and hold the FF (4) and REV (5) buttons simultaneously for 5
seconds.
Charging
Fully charged
Headset is connected
Ongoing call
Incoming call indication
Playing the music
Headset is disconnected
Low battery
Pairing mode
Red LED on
Blue LED on
Blue LED flashes every 3 seconds
Blue LED flashes every 4 seconds
Blue LED flashes rapidly
Blue and red LED's flashes together every 4 seconds
Blue LED flashes every 5 seconds
Red LED flashes every 12 seconds
LED flashes red and blue alternately
Specifications
Bluetooth: v4.0 + EDR
Supported profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
Range: up to 10 metres at direct visibility
Working time (phone calls): up to 6 hours
Working time (music): up to 5 hours
Standby mode time: up to 200 hours
Battery: Li-Pol 3,7 V
Charging time: 1-2 hours
Speaker: dynamic, Φ10 mm, distortion 0,3 %, impedance 32 Ω, frequency 20 – 20 kHz
Microphone: dynamic, Φ4.0 mm, sensitivity -42 ± 3dB
Certification and safety information
This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards: Radio and Telecommunications Terminal Equipment
(R & TTE) Directive 1999/5/EC and Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU.
DISPOSAL INSTRUCTIONS FOR PRIVATE PERSONS (Applicable in the European Union and in countries with separate waste collection systems)
This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate the product from other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Private persons may contact the sales point where the product was purchased or the local office with information about recycling of this type of
product. Juridical persons should contact their supplier and check the conditions of the purchase contract. Never dispose of the product with normal
household waste. This product is equipped with the unreplaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery, it may cause
injury or damage the product. We strongly advise you to take your product to an official collection point to have a professional remove the battery.
The battery is designed according to the product life cycle.
Import and Distribution: RECALL s.r.o.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising