ENGLISH
FRANÇAIS
CD RECEIVER
RADIO
CD PLAYER
RÉCEPTEUR CD
KD-R501/KD-R401
KD-R401/402/501
For canceling the display demonstration, see page 6.
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 6.
Pentru a opri derularea mesajelor pe afişaj, consultaţi pagina 6.
For installation and connections, refer to the separate manual.
Pentru
instrucţiuni deetinstalare
şi conectare, se
consultaţi
separat.
Pour l’installation
les raccordements,
référer manualul
au manuel
séparé.
INSTRUCTIONS
INSTRUCŢIUNI
MANUEL D’INSTRUCTIONS
GET0574-003A
[EX/EU]
1
ENGLISH
Vă mulţumim
că aţi ales un
produs
JVC.
Thank
you for purchasing
a JVC
product.
Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi cupossible
atenţie toate
instrucţiunile,
pentru
performance
from the
unit.a vă asigura că le înţelegeţi în întregime şi
pentru a beneficia de funcţionarea optimă a aparatului.
IMPORTANT
PENTRU
PRODUSELE
CU LASER
IMPORTANT
FOR LASER
PRODUCTS
1.1.PRODUS
LASER
CLASA
1
CLASS 1 LASER PRODUCT
2. ATENŢIE: Nu deschideţi capacul superior. În interiorul aparatului nu există nicio piesă care să poată fi reparată de utilizator;
2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to
încredinţaţi toate reparaţiile personalului calificat.
qualified service personnel.
3. ATENŢIE: La deschiderea aparatului sunt emise radiaţii laser din clasa 1M vizibile şi/sau invizibile. Nu priviţi direct în interior
3.
CAUTION:
Visible
and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical
utilizând instrumente optice.
instruments.
4. EXEMPLU DE ETICHETĂ: ETICHETĂ CU ELEMENTE DE ATENŢIONARE, APLICATĂ ÎN EXTERIORUL APARATULUI.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.
ATENŢIE
LA DESCHIDEREA APARATULUI SUNT EMISE RADIAŢII LASER DIN
CLASA 1M VIZIBILE ŞI/SAU INVIZIBILE. NU PRIVIŢI DIRECT ÎN
INTERIOR CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.
IEC60825-1-2001
Baterie
Battery
Produse
Products
Informaţii
pentru
utilizatori
privind îndepărtarea
Information
for Users
on Disposal
of Old
aparatelor şi a bateriilor uzate
Equipment and Batteries
[doar
în cadrul
Uniunii
Europene]
[European
Union
only]
These symbols
the product
the
Produsul
şi bateriaindicate
marcatethat
cu acest
simbol nuand
trebuie
battery
with
this
symbol
should
not
be
disposed
as
aruncate împreună cu deşeurile menajere, la finalul duratei
general
de
viaţă. household waste at its end-of-life.
If you wish to dispose of this product and the
Dacă doriţi să aruncaţi acest produs şi bateria, vă rugăm
battery,
please
doînsoconformitate
in accordance
with applicable
să
faceţi acest
lucru
cu legislaţia
naţională
national
legislation
or
other
rules
in
your country
sau cu alte reglementări din ţara sau localitatea
în care vă
and municipality.
aflaţi.
By disposing of this product correctly, you will help
Îndepărtând acest produs în mod corect, veţi contribui
to conserve natural resources and will help prevent
la conservarea resurselor naturale şi la prevenirea
potential negative
effects on
the mediului
environment
and
eventualelor
efecte negative
asupra
înconjurător
human
health.
sau a sănătăţii umane.
Observaţie:
Notice:
Marcajul
de sub simbolul
bateriei
indică faptul
că
The sign„Pb”
Pb below
the symbol
for batteries
indicates
aceasta
conţine
plumb.
that this battery contains lead.
2
2
ATENŢIE
LA DESCHIDEREA APARATULUI SUNT EMISE RADIAŢII
LASER DIN CLASA II. NU PRIVIŢI DIRECT FASCICULUL. FDA
21 CFR (RO)
Avertisment
Warning:
Dacă trebuie să manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi
If you need to operate the unit while driving, be sure to
autovehiculul, menţineţi-vă privirea asupra drumului. În caz
look around carefully or you may be involved in a traffic
contrar, riscaţi să provocaţi un accident de circulaţie.
accident.
Măsuri
de precauţie la reglarea volumului:
Discurile produc foarte puţin zgomot în comparaţie cu alte
Caution
onaudio.
volume
tipuri
de surse
Pentrusetting:
a evita deteriorarea difuzoarelor
prin
creşterea
bruscă
a
nivelului
sunetului,
reduceţi
volumul
Digital devices (CD/USB) produce
very little
noise
înainte
de
redarea
unui
disc.
compared with other sources. Lower the volume before
playing these digital sources to avoid damaging the
Pentru siguranţă...
speakers by sudden increase of the output level.
•Nu măriţi prea mult nivelul volumului, pentru că astfel
sunetele din exterior vor fi acoperite, punând în pericol
For safety...
siguranţa
deplasãrii cu autovehiculul.
•Opriţi
înaintelevel
de efectuarea
unor
• Do notautovehiculul
raise the volume
too much,
as operaţii
this will
complexe.
block outside sounds, making driving dangerous.
• Stop the car before performing any complicated
Temperatura din interiorul autovehiculului...
operations.
Dacă autovehiculul a staţionat o perioadă îndelungată în
condiţii de temperatură redusă sau ridicată, aşteptaţi până
Temperature
insideunthe
când
temperatura atinge
nivelcar...
normal înainte de a porni
aparatul.
If you have parked the car for a long time in hot or cold
weather, wait until the temperature in the car becomes
normal before operating the unit.
CUPRINS
CONTENTS
Demontarea
panoului
comandă.
..........................33
Detaching the
controldepanel
.........................
Montarea
panoului
de
comandă...............................3
Attaching the control panel ......................... 3
Cum să resetaţi aparatul............................................3
How to reset your unit ................................. 3
Cum să ejectaţi forţat un disc....................................3
ENGLISH
Demontarea
de comandă
Detaching panoului
the control
panel
How to forcibly eject a disc........................... 3
Montarea
panoului
de comandă
Attaching
the control
panel
OPERAŢII
OPERATIONS
Operaţii
de bază........................................................4
Basic operations ........................................... 4
Pregătirea.................................................................6
Funcţionarea
aparatului radio...................................76
Preparation ..................................................
Funcţionarea
...................................107
Listening to CD
theplayer-ului.
radio ...................................
Funcţionarea dispozitivului USB..............................11
Disc operations............................................. 10
Listening to the USB
device .......................... 11
DISPOZITIVE
EXTERNE
Funcţionarea altor componente externe.................12
EXTERNAL DEVICES
Utilizarea telecomenzii (RM-RK50).........................13
Listening to the other external
Cum
Howsătoresetaţi
resetaparatul
your unit
components.............................................. 12
SETĂRI
Selectarea
modcontroller—
presetat RM-RK50 ...... 13
Using theunui
remote
de redare a sunetului..............................................14
SETTINGS
Funcţiile
meniului...................................................16
Setarea
culorii
(pentru
KD-R501)............................19
Selecting a preset
sound
mode .................... 14
Menu operations .......................................... 16
•
reglările
anterioarewill
voralso
fi şterse.
• Toate
Your preset
adjustments
be erased.
Cum
forţat
un disc
Howsătoejectaţi
forcibly
eject
a disc
[Ţineţi
apăsat]
•• Puteţi
un disc
în mod
chiar
dacă
esteifblocat.
Pentru
You săcanejectaţi
forcibly
eject
the forţat
loaded
disc
even
the disc
is
instrucţiuni
blocarea/deblocarea
vezi10.
pagina 10.
locked.privind
To lock/unlock
the disc,discului,
see page
• Aveţi grijă să nu scăpaţi discul atunci când este ejectat.
•• ÎnBecazul
careful
not to drop the disc when it ejects.
în care această metodă nu are succes, reporniţi aparatul.
• If this does not work, reset your unit.
REFERINŢE
Color
settings
(for KD-R501)
........................
19
Mai
multe
informaţii
despre acest
aparat................20
Ghid de depanare....................................................23
REFERENCES
Întreţinerea.............................................................25
More about tehnice.
this unit..............................................26
.................................... 20
Caracteristici
Troubleshooting........................................... 23
Maintenance ................................................ 25
Specifications ............................................... 26
Semnificaţia
acestei
pictograme este…
This mark is used
to indicate...
Selectaţi
un element
prin
rotirea
Turn the control
dial to
make
a
butonului
de comandă
apoi apăsaţi
selection, then
press to şiconfirm
the
pentru
a confirma selecţia.
selection.
3
3
ENGLISH
Basic
operations
Operaţii
de bază
1
selectează
posturile
de radio presetate.
1• FM/AM:
• FM/AM:
Select preset
station.
• CD/USB:
selectează
director.
• CD/USB:
Selectunfolder.
2
2• Porneşte
• Turn onaparatul.
the power.
• Atenuează
sunetul
este deja
pornit).
• Attenuate
the(când
soundaparatul
(if the power
is on).
• Opreşte
alimentarea
cu energie
• Turn
off the power
[Hold]. [Ţineţi apăsat].
3
3 Selectează
Select thesursa.
source.
2
3
3
2 =
FM FMCD*
*USB
AUX
= CD
USB
=IN*
AUXINAM*
*3 = AM *3 =
(revenire
de pornire)
(backlatopunctul
the beginning)
4
de liste.
4 • Accesează
• Enter listmeniului
operations.
• Accesează
de setări[Hold]
[Ţineţi
• Entermeniul
Menu setting
. apăsat].
4 or select *4
5
pentru
reglarea*volumului
şi selectarea
5 • •Buton
Control
the volume
items
[Turn]. elementelor
dinthe
meniu
[Rotiţi].
• Confirm
selection
[Press] .
• Confirmă
[Apăsaţi].
• FM:selecţia
Enter SSM
preset mode [Hold] .
• FM:• accesează
SSM (demode
presetare
automată
a
CD/USB: modul
Enter playback
[Hold]
.
posturilor) [ŢineţiPause/resume
apăsat]. playback *4 [Press] .
Loading
slot modul redare [Ţineţi apăsat].
•6CD/USB:
accesează
7 Display window
Întrerupe/reia
redarea*4 [Apăsaţi].
8
Eject
disc.
6 Fanta pentru introducerea discului
9 Afişajul
• Activate/deactivate TA Standby Reception.
7
• Enter PTY
Searching mode [Hold].
8 Ejectează
discul.
9 • Activează/dezactivează funcţia de recepţie în
aşteptare a informaţiilor rutiere (TA).
• Accesează modul PTY (căutarea tipului de program)
[Ţineţi apăsat].
Buton pentru demontarea panoului.
p Detach the panel.
Schimbaţi informaţiile de pe afişaj.
q Change the display information.
• FM/AM: caută posturi de radio.
w • FM/AM: Search for station.
• CD/USB:
selectează
• CD/USB:
Selectpiesa.
track.
Revine
la
meniul
anterior.
e Return to the previous
menu.
r Senzorul
Remote pentru
sensor telecomandă
• Puteţi
controla
acest aparat
cuwith
o telecomandă
• You
can control
this unit
an optionally
achiziţionată
din
comerţ.
Pentru
detalii,
vezi pagina
purchased remote controller.
For details,
see 13.
Mufă
de
intrare
AUX
(echipamente
auxiliare)
page 13.
de intrare USB
Serial Bus)
t Mufă
AUX (auxiliary)
input(Universal
jack
y USB (Universal Serial Bus) input jack
*1 Denumit şi „buton de comandă” în acest manual.
*2 Dacă în aparat nu se află niciun disc nu veţi putea selecta
„CD”
ca sursă de redare.
*1 Also known as “Control dial” in this manual.
*3 Nu veţi putea selecta aceste surse dacă au fost dezactivate
*2 cadrul
You cannot
select
as the„SRC
playback
if no
din
meniului
(vezi“CD”
secţiunea
SELECT”source
din capitolul
discoperations”
is in the unit.
„Menu
(Funcţiile meniului), la pagina 19).
You regla
cannot
select
these sources
they were
disabled
**43Puteţi
nivelul
volumului
chiar îniftimpul
întreruperii
in the Menu
“SRC
temporare,
dacă aţi(see
selectat
ca SELECT”
sursă CD/USB.in “Menu
Înainte
de a continua
redarea
asiguraţi-vă că nu aţi setat
operations”
on page
19).
volumul
unstill
niveladjust
prea ridicat.
the volume during pause when
*4 Youlacan
the selected source is CD/USB.
Before resume playback, check to be sure that you
have not raise the volume level too much.
Modelul
Puteţi modifica
luminozitatea
şi a(see
tastelor
(vezi “COLOR”
la pagina
KD-R501:KD-R501:
You can change
the display
and button afişajului
illumination
“COLOR”
on page
17). 17).
4
4
ENGLISH
ENGLISH
Afişajul
Display window
ENGLISH
ENGLISH
ay
aywindow
window
Display window
(track)
indicator
7
indicator
(track)1
indicator
7 LOUD
LOUD(loudness)
(loudness)
Tr (track) indicator
7 LOUDindicator
(loudness) indicator
urce
/
Track
number
/
Folder
number
/
8
Disc
information
indicators—
urcedisplay
display
/
Track
number
/
Folder
number
/
8
Disc
information
1
Indicatorul
Tr
(track
piesă)
8
Indicatorii
de informare
privind discul —TAG (Element de
1 Tr display
(track) indicator
LOUD
(loudness)
indicator
2 Source
/ Track number / Folder number /
8 7
Discindicators—
information
indicators—
2
Afişaj
sursă/Număr
piesă/Număr
director/Indicator
contor
(track/file),
(folder)
me
indicator
TAG
(Tag
information),
mecountdown
countdown
indicator
TAG
(Tag
information),
(track/file),
(folder)
informare),
(piesă/fişier),
(director)
2 Source
display
/ Track number / Folder number /
8
indicators—
(track/file),
(folder)
Time
countdown
indicator
TAG Disc
(Taginformation
information),
timp
9 Afişajul principal
SC
9
Main
display
SCindicator
indicator
9
Main
display
countdown indicator
(Tag information), (track/file), (folder)
3 DISC Time
indicator
9 MainTAG
display
3
Indicatorul DISC HIP
Indicatori
RDS — AF, REG,
und
indicators—CLASSIC,
p
Radio
System
indicators—AF,
REG,
TP,
PTY
undmode
mode
indicators—CLASSIC,
HIPHOP,
HOP,JAZZ,
JAZZ,
pJAZZ,
RadioData
Data
indicators—AF,
REG,TP,
TP,PTY
PTY REG, TP, PTY
3 Indicatorii
DISC
indicator
9
Main
4 4
Sound
mode
indicators—CLASSIC,
HIP HOP,
p System
Radio
Datadisplay
System
indicators—AF,
modului
de
sunet—CLASSIC,
HIP
HOP,
JAZZ,
Indicatorii
de
recepţie
radio—ST
(stereo), MO (mono)
CK,
POPS,
USER
q
Tuner
reception
indicators—ST
(stereo),
OCK,
POPS,
USER
q
Tuner
reception
indicators—ST
(stereo),
4
Sound
mode
indicators—CLASSIC,
HIP
HOP,
JAZZ,
p
Radio
Data
System
indicators—AF,
ROCK,POPS,
POPS,USER
USER5.
q Tuner reception indicators—ST (stereo),REG, TP, PTY
ndicator ROCK,
ayback
mode
//item
indicators—
RND
MO
ayback5
mode
item
indicators—
RND(random),
(random),
MO(monaural)
(monaural)
q
Tuner reception indicators—ST (stereo),
ROCK,
USERindicators—
Playback
mode
/ item
RND
(random),
MO (monaural)
ndicators—
5
Modul
dePOPS,
redare/indicatorii
opţiunilor
- RND
(aleatoriu),
(disc),
(folder),
RPT
(repeat)
(disc),
(folder),
RPT
(repeat)
5
Playback
mode
/
item
indicators—
RND
(random),
MO (monaural)
(disc),
(folder), RPT (repetare)
(repeat)
ion), (track/file),
(folder)
(disc),
(director),
indicator
Q(equalizer)
(equalizer)
indicator
(disc),
(folder),
RPT
(repeat)
6
Indicatorul
EQ
(egalizator)
6 EQ (equalizer) indicator
7
6 Indicatorul
EQREG,
(equalizer)
indicator sunetului)
m indicators—AF,
TP,LOUD
PTY(intensitatea
dicators—ST (stereo),
OPERATIONS
55
OPERATIONS
OPERATIONS
5
OPERATIONS
OPERAŢII 5
5
ENGLISH
Preparation
Pregătirea
Anulaţi derularea
mesajelor
pe afişaj şi setaţiand
ora setting the clock
Canceling
the display
demonstration
• See also page 16.
1
Turn aparatul
on the power.
Porniţi
2
[Ţineţi apăsat]
Ţineţi apăsat până
andmeniului
hold until
laPress
afişarea
the main menu is
principal.
called up.
[Rotiţi]→[Apăsaţi]
[Turn] = [Press]
•• Repetaţi
Repeataceastă
this
operaţie.
procedure.
Cancelderularea
the display
Anulaţi
mesajelordemonstrations
pe afişaj.
Selectaţi
„DEMO”
şi apoi„DEMO
OFF”.
Select
“DEMO,”
then
“DEMO OFF.”
Setaţi
ora clock
Set the
Selectaţi
„CLOCK”„CLOCK
SET”.“CLOCK
Setaţi ora şiSET.”
apoi apăsaţi o dată butonul de
Select
“CLOCK” =
comandă pentru a seta minutele. Selectaţi „24H/12H” şi apoi „24 HOUR” sau „12
Adjust the hour, then press control dial once to proceed to adjust
HOUR”.
the minute.
• Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi tasta BACK.
Select “24H/12H,” then “24 HOUR” or “12 HOUR.”
• To return to the previous menu, press BACK.
Schimbarea
informaţiei
de pe afişaj
Changing the
display information
Când aparatul este oprit: verificaţi ora curentă atunci când „CLOCK DISP” este setat la „CLOCK OFF” (consultaţi pagina16).
When the power is turned off: The current clock time is displayed if “CLOCK DISP” is set to “CLOCK OFF,”
Când aparatul este pornit: modificaţi informaţiile afişate ale sursei curente după cum urmează:
(see page 16).
When the power is turned on: The display information of the current source changes as follows:
FM/AM
Frecvenţa
postului  =
CeasClock
 (revenire
la punctul
de pornire)
Station Frequency
= (back
to the beginning)
FM Radio
Data System
Denumirea
postului
Frecvenţa
postului=
 Programme
Tipul de program
Ceas
 (revenire
la to
punctul
=
Station
Frequency
type(PTY)
(PTY)=
Clock
= (back
the
Station name
(PS)(PS)
de
pornire)
beginning)
CD
1
1
CD
Audio/CD
Nume
 Titlu
Numărul
curente
afişareawith
timpului
Tracktitle
*1 = piesei
Current
trackcunumber
the
Audio
CD/CDText:
Text:
Discdisc/interpret*
title/performer
*1 =piesă*
de redare scurs  Numărul
piesei
curente
cu
afişarea
orei

(revenire
la
punctul
de
pornire)
elapsed playing time = Current track number with the clock time =
(back to the beginning)
CD/USB
MP3/WMA: Nume album/interpret (denumire director)*2  Nume2piesă (nume fişier)*2  Numărul
MP3/WMA:
Album name/performer (folder name) * = Track title (file name) *2 =
piesei curente cu afişarea timpului de redare scurs  Numărul piesei curente cu afişarea orei  (revenire
la punctul de pornire) Current track number with the elapsed playing time = Current track
number with the clock time = (back to the beginning)
*1 Dacă
discul redat este un CD audio, pe afişaj apare „NO NAME” (Fără denumire).
*1 If the current disc is an audio CD, “NO NAME” appears.
*2 Dacă un fişier MP3/WMA nu are element de informare sau funcţia „TAG DISPLAY” este setată la „TAG OFF” (Dezactivare element de informare)
2
MP3/WMA
file doesdenumirea
not havedirectorului
Tag information
or “TAG DISPLAY” is set to “TAG OFF” (see page 16),
* If anpagina
(consultaţi
16), se afişează
şi cea a fişierului.
folder name and file name appear.
6
6
11
22
Select
“FM”
or “AM.”
Select
“FM”
or “AM.”
Selectaţi„FM”
sau„AM”.
Search
for
adestation
to listen—Auto
Search.
Search
forpost
a station
to listen—Auto
Search.
Căutaţi
un
radio—Căutare
automată
When
a station
is tuned
in,program
searching
stops.
To stop
searching,
press
the
same
În momentul
recepţionării
unui
radio,
căutarea
încetează.
Pentru
a opri
When
a station
is tuned
in,
searching
stops.
To stop
searching,
press
the
same
button
again.acelaşi buton încă o dată.
căutarea,
apăsaţi
button
again.
• You
can
search
for
a una
station
manually—Manual
Search.
either
manuală:
ţineţi
apăsată
dintre
taste până când „M”
luminează
intermitent
pe of
•Căutare
You
can
alsoalso
search
for
a station
manually—Manual
Search.
HoldHold
either
oneone
of
display
şi apăsaţi
tasta
în“M”
mod
repetat.
buttons
until
flashes
on the
display,
press
it repeatedly.
thethe
buttons
until
“M”
flashes
on the
display,
thenthen
press
it repeatedly.
unei an
emisii
radio
FMbroadcast
stereo cu semnal
suficient de
puternic,
mesajul
• recepţionarea
When
receiving
FM
stereo
sufficient
signal
strength,
•• LaWhen
receiving
an FM
stereo
broadcast
withwith
sufficient
signal
strength,
thethe
ST ST
„ST” apare
pe ecran.
indicator
lights
up
on
the
display.
indicator lights up on the display.
Improving
the
receptionFM
Îmbunătăţirea
recepţiei
frecvenţei
Improving
the
FMFM
reception
When
anunFM
broadcast
is hard
tocureceive,
Atunci
când
poststereo
FMbroadcast
stereo
esteisrecepţionat
dificultate,
When
an FM
stereo
hard
to receive,
activaţi
modul
mono
pentru
o
recepţie
mai
bună.
activate
monaural
mode
for
better
reception.
activate monaural mode for better reception.
Consultaţi
pagina
• See şialso
page17.17.
• See also page 17.
[Ţineţi
apăsat]
ENGLISH
ENGLISH
Listeningtotothe
theradio
radio
Listening
Funcţionarea
aparatului radio
Storing
stations
memory
Memorarea
posturilor
Storing
stations
in in
memory
Automatic
presetting
(FM)—
SSM
(StrongPresetarea
automată
a posturilor
FMSSM
—
SSM
Automatic
presetting
(FM)—
(Strong(Memorarea
secvenţială a Memory)
posturilor cu emisie
station
Sequential
station Sequential Memory)
puternică)
can
preset
up18
to stations
18 stations
FM.
YouYou
can
preset
up lato
for for
FM.de
Puteţi
preseta
până
18 posturi
în banda
frecvenţă FM.
While
listening
a station...
timp
ce ascultaţi
de radio...
1 1ÎnWhile
listening
tounatopost
station...
[Ţineţi
apăsat]
[Rotiţi]→[Apăsaţi]
[Turn]
[Press]
[Turn]
==
[Press]
2Select
Select
the
preset
number
range
want
grupul
de numere
corespunzătoare
2 Selectaţi
the
preset
number
range
youyou
want
to to
store.presetate pe care doriţi să le memoraţi.
posturilor
store.
[Rotiţi]
Reception
improves,
be stereo.
lost.
•Reception
Recepţia
vaimproves,
fi îmbunătăţită,
darstereo
seeffect
va effect
pierde
efectul
butbut
stereo
willwill
be lost.
•
The
MO
indicator
lights
up
on
the
display.
Indicatorul
„MO”
este
afişat.
• The MO indicator lights up on the display.
Pentru a recupera efectul stereo, repetaţi aceeaşi
procedură
pentruthe
a selecta
„MONO
OFF”.repeat
Indicatorulsame
„MO” nu
To restore
stereo
effect,
To restore
the stereo
effect,
repeat thethe
same
mai procedure
este afişat. to select “MONO OFF.” The MO indicator
procedure to select “MONO OFF.” The MO indicator
goesgoes
off.off.
33
[Apăsaţi]
Local
FM
stations
with
strongest
signals
are
Posturile
locale
cu
cele
maithe
puternice
semnale
sunt
Local
FMFM
stations
with
the
strongest
signals
are
searched
and
stored
automatically.
căutate
şi
memorate
automat.
searched and stored automatically.
4 /¢
/¢ . .
• stop
To astop
searching,
press
•• Pentru
opri
căutarea,
apăsaţi
4
To
searching,
press
Pentru a memora alte 6 posturi de radio, repetaţi
procedura
începând
cu pasul
1.
To preset
other
6 stations,
repeat from step 1 again.
To preset other 6 stations, repeat from step 1 again.
Continued
on the
Continued
on the
nextnext
pagepage
Continuare pe pagina următoare
OPERATIONS
OPERATIONS
OPERAŢII 7 7 7
ENGLISH
Presetarea
manuală (FM/AM)
Manual presetting
(FM/AM)
Puteţi preseta până la 18 posturi pentru banda de frecvenţă
You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations
FM şi 6 posturi pentru banda de frecvenţă AM.
forexemplu:
AM. Memorarea postului cu frecvenţa 92,50 MHz la De
Ex.: Storingnumărul
FM station
of 92.50„04”.
MHz into preset
de presetare
The following
features
are available
for FM
Următoarele
funcţii
sunt disponibile
doaronly
pentru
posturile
Radio
System stations.
de
radioData
FM RDS.
Căutarea
programului
FM RDSData
– Căutarea
Searching
for FM Radio
tipului de program (PTY)
number “04.”
System programme—PTY Search
1
Puteţi
găsitune
frecvenţa
transmite programul
You can
in to apostului
stationcare
broadcasting
your favorite
preferat căutând un cod PTY.
programme by searching for a PTY code.
1
[Ţineţi
apăsat]
numărul
de presetare
2 Selectaţi
Select preset
number
“04.” „04”.
[Rotiţi]
Este
ultimul cod
selectat.
The afişat
last selected
PTYPTY
code
appears.
unulofdintre
de types
2 Selectaţi
Select one
your tipurile
favoritepreferate
programme
programe
sau un cod PTY.
or a PTY code.
[Rotiţi]
3
[Ţineţi
apăsat]
căutarea programului
preferat.
3 Începeţi
Start searching
for your favorite
programme.
Selectarea
presetate
Selectingposturilor
preset station
[Apăsaţi]
Dacă
un post isdebroadcasting
radio transmitea programme
un program cuofacelaşi
If a station
the
cod
PTYPTY
selectat
veţi recepţiona
acelis
same
codedeasdumneavoastră,
you have selected,
that station
post.
tuned in.
or
sau
[Rotiţi]→[Apăsaţi]
[Turn] = [Press]
Utilizarea
funcţiilor
de aşteptare
a recepţiei
Using the
standby
receptions
Funcţia
de recepţie
în aşteptare a informaţiilor rutiere
TA Standby
Reception
TA
TA Standby Reception allows the unit to switch
Funcţia de recepţie în aşteptare a informaţiilor rutiere TA
temporarily
to Traffic
Announcement
from any
permite
aparatului
să transmită
temporar(TA)
informaţii
rutiere
source
other
than
AM.
(TA) din altă sursă decât din banda AM.
The volume
the preset
TATAvolume
level curent
if the
Volumul
trecechanges
la nivelultopresetat
pentru
dacă nivelul
current
level
is
lower
than
the
preset
level
(see
este mai redus decât acesta (consultaţi pagina 14).
page 17).
8
8
To deactivate
thefuncţia
TA Standby
Reception
Pentru
a dezactiva
de recepţie
în aşteptare a
To deactivate
the TA Standby
Reception
The
goes off.
To activate rutiere
TA Standby
Reception
informaţiilor
TATP indicator
The TP indicator goes off.
The TPIndicatorul
(Traffic Programme)
TP se stinge.
indicator either lights up or flashes.
PTY Standby
Reception
Funcţia
de recepţie
în aşteptare a unui anumit tip de
PTYStandby
StandbyReception
Reception
PTY
allows
unit to switch
program,
• If the TPPTY
indicator lights
up, the
TA Standby
Reception is
PTY Standby
Reception
allows
unit todeswitch
temporarily
your favorite
PTYthe
programme
from any
Funcţia
PTY detorecepţie
în aşteptare
a tipului
program
activated.
temporarily
to
your
favorite
PTY programme
from any
source
other
than
AM.
favorit
permite
aparatului
să transmită
temporar
programul
• If the
TP indicator
flashes,
TA Standby
Reception
is
source other than
AM. din altă sursă decât din banda
dumneavoastră
PTY
preferat
not yet activated. (This occurs when you are listening
AM.
To to
activate
and select
your
PTYSystem
code for
an FM station
without
thefavorite
Radio Data
Pentru
a activa
şi selecta
codul
PTY preferat
To activate
and
select your
favorite
code for
PTY
Standby
Reception,
see page
17. PTY în
signals
required
for TA Standby
Reception.)
vederea
activării
funcţiei
PTY
recepţie
PTYPTY
Standby
Reception,
seede
page
17. în aşteptare
The
indicator
either
lights
up
or
flashes.
To activate
the reception,
tune
in to another
station
aThe
tipului
de
program
favorit,
a se vedea
pagina 17.
PTYPTY
indicator
either
lights
flashes.
• Ifproviding
the
indicator
lights
up,up
PTYor
Standby
Reception
these
signals.
The
TP
indicator
will
stop
Indicatorul
PTYindicator
se aprindelights
fie continuu,
intermitent.
• isIfactivated.
the PTY
up, PTYfie
Standby
Reception
flashing
and
remain
lit.
• Dacă
indicatorul PTY se aprinde continuu, funcţia PTY
isthe
activated.
• Ifrecepţie
PTY
PTYprogram
Standby
Reception
de
în indicator
aşteptare aflashes,
tipului de
favorit
este is
• not
If the
PTY
indicator flashes, PTY Standby Reception is
yet
activated.
To deactivate the TA Standby Reception
activată.
notactivate
yet activated.
To
thePTY
reception,
tune
in to another
station
• Dacă
indicatorul
se aprinde
intermitent,
funcţia
PTY
The
TP indicator
goes
off.
To
activate
the reception,
inindicator
to
another
station
these
signals.
Thetune
willnu
stop
de providing
recepţie în aşteptare
a tipului
dePTY
program
favorit
este
providing
these
signals.
încăflashing
activată.and
remain
lit. The PTY indicator will stop
flashing
and
remaintreceţi
lit. pe frecvenţa altui post care
Pentru
a activa
recepţia,
PTY aceste
Standby
Reception
oferă
semnale.
Indicatorul
PTY nu
mai luminează
To deactivate the PTY Standby
Reception,
select
PTY
Standby
Reception
allows
the unit
to switchselect
intermitent
şi
rămâne
aprins
continuu.
To
deactivate
the
PTY
Standby
Reception,
“PTY OFF” for the PTY code (see page 17). The PTY
temporarily
your favorite PTY programme from any
“PTY OFF”goes
fortothe
indicator
off. PTY code (see page 17). The PTY
source
other
than
Pentru
a dezactiva
funcţia PTY de recepţie în
indicator
goes off. AM.
aşteptare a tipului de program favorit, selectaţi
opţiunea
„PTY OFF”
(a se vedea
To activate
andpentru
selectcodul
yourPTY
favorite
PTYpagina
code 17).
for
Indicatorul
PTY seReception,
stinge.
PTY Standby
see page 17.
The PTY indicator either lights up or flashes.
• If the PTY indicator lights up, PTY Standby Reception
is activated.
• If the PTY indicator flashes, PTY Standby Reception is
not yet activated.
To activate the reception, tune in to another station
providing these signals. The PTY indicator will stop
Reception
Dacă văNetwork-Tracking
deplasaţi într-o zonă unde recepţia
FM nu este
When driving in an area where FM reception is not
suficient
de
bună,
aparatul
va
trece
imediat
pe frecvenţa
When driving
in anthis
area
where
FM reception
is not
sufficient
enough,
unit
automatically
tunes
in to
altui
post
FM
RDS
aparţinând
aceleiaşi
reţele,
care
transmite
sufficientFMenough,
this System
unit automatically
tunes
in to
another
Radio
Data
station
of
the
same
acelaşi program, având însă semnal mai puternic (vezi
another FM
Radiobroadcasting
Data System the
station
of programme
the same
network,
possibly
same
imaginea de mai jos).
network,
possibly
broadcasting
the samebelow).
programme
with
stronger
signals
(see
theînillustration
Funcţia
de recepţionare
optimă
reţea este activată
din
with stronger signals (see the illustration below).
fabrică.
When shipped from the factory, Network-Tracking
Pentru
a modifica
setările
funcţiei
de recepţionare
When shipped
from
the factory,
Network-Tracking
Reception
is activated.
optimă
în
reţea,
vezi
secţiunea
„AF-REG”
de la pagina 17.
Reception is activated.
ENGLISH
ENGLISH
Identificarea
program utilizând
Tracing theaceluiaşi
same programme—
Tracing
the
same
programme—
funcţia
de recepţionareReception
optimă în reţea
Network-Tracking
To change the Network-Tracking Reception
To change
Network-Tracking
setting,
seethe
“AF-REG”
on page 17. Reception
setting, see “AF-REG” on page 17.
Programul
A transmis
în spectre
de frecvenţă
diferiteareas
Programme
A broadcasting
on different
frequency
Programme
(01
––05)
(01
05) A broadcasting on different frequency areas
(01 – 05)
Tracing the same programme—
Network-Tracking Reception
When driving in an area where FM reception is not
sufficient enough, this unit automatically tunes in to
another FM Radio Data System station of the same
network, possibly broadcasting the same programme
with stronger signals (see the illustration below).
ENGLISH
Pentru
a activa
deReception
recepţie în aşteptare a
To activate
TAfuncţia
Standby
To activate rutiere
TA Standby
informaţiilor
TA Reception
The TP (Traffic Programme)
Indicatorul
TP (Program
informaţii
The TP (Traffic
indicator
eitherProgramme)
lightscuup
or flashes.
rutiere)
se aprinde
continuu,
indicator
eitherfielights
up orfieflashes.
intermitent.
• If theindicatorul
TP indicator
up,continuu,
TA Standby
Reception
is
•Dacă
TP selights
aprinde
funcţia
de recepţie
• activated.
If the TP indicator lights up, TA Standby Reception is
în aşteptare
a informaţiilor rutiere TA este activată.
• Ifactivated.
theindicatorul
TP indicator
Standby Reception
•Dacă
TP seflashes,
aprindeTA
intermitent,
funcţia de is
• not
If the
indicator
flashes,
TA Standby
yet
activated.
(This
occurs
when you
listening
recepţie
înTPaşteptare
a informaţiilor
rutiere
TAReception
nuare
este
încăis
not
yet
activated.
(This
occurs
when
you
are
listening
activată.
(Acest
lucruwithout
se întâmplă
to an FM
station
theatunci
Radiocând
Dataascultaţi
Systemun post
to ansemnalele
FM
station
without
the
Radio
Data System
FMsignals
fără
RDS
necesare
pentru
activarea
funcţiei de
required
for
TA Standby
Reception.)
signals
required
for
TA
Standby
Reception.)
recepţie
în
aşteptare
a
informaţiilor
rutiere
TA).
To activate the reception, tune in to another station
Pentru
a activathese
recepţia,
treceţiThe
pe
frecvenţa
altuiwill
poststop
care
To activate
the reception,
tune
in to another
station
providing
signals.
TP
indicator
oferăproviding
aceste semnale.
Indicatorul
mai luminează
these
signals.
will stop
flashing
and
remain
lit. TheTPTPnuindicator
intermitent
rămâne
aprins
flashingşiand
remain
lit.continuu.
When shipped from the factory, Network-Tracking
Selectarea
automată
postului de radio –
Reception
is activated.
Automatic
stationaselection—
Automatic
station
selection—
To change
the
Network-Tracking
Căutarea
programului
Programme Search Reception
setting,
see “AF-REG”
on page
17.
Search
În
modProgramme
obişnuit,
cândselect
apăsaţi
tastelenumber,
numerice,the
aparatul
Usually
when you
a preset
stationintră
pe
frecvenţa
posturilor
de
radio
corespunzătoare
presetate.
Usually
when
you
select
a
preset
number,
the
station
preset
in that Anumber
is tuned
in.
Programme
broadcasting
onpresetat
different
areasde
Dacă
semnalul
postului
FMis RDS
nufrequency
este suficient
preset
in
that
number
tuned
in.
If the
the FM Radio Data System preset
(01 signals
– pentru
05) from
puternic
o
recepţie
de
calitate,
aparatul,
utilizând
If the signals
from
the FMforRadio
Data
Systemthis
presetdate
station
arepenot
sufficient
good
reception,
AF,
va
intra
o
altă
frecvenţă
de
emisie
a
aceluiaşi
program
station
arethe
notAF
sufficient
for good reception, this
unit,
using
data, tunes
transmis
de postul
presetat
iniţial.in to another frequency
unit, using
the AF data,
tunes inprogramme
to another frequency
possibly
broadcasting
as the
•Acest
aparat
are nevoiethe
de same
câteva momente pentru
a intra
possibly
broadcasting
the
same
programme
as the
original
preset
is broadcasting.
pe
frecvenţa
alteistation
staţii radio
utilizând funcţia de cãutare a
preset
is broadcasting.
•original
The unit
takesstation
some time
to tune in to another
programului.
•
The
unit
takes
some
to tune in to another
•Consultaţi
şi pagina
17. time search.
station using
programme
station
using
programme
search.
• See also page 17.
• See also page 17.
Codurile
PTY
PTY codes
NEWS (ştiri), AFFAIRS (afaceri), INFO (informaţii), SPORT, EDUCATE
PTY codes
(emisiuni
educative),INFO,
DRAMASPORT,
(teatru radiofonic),
(cultură),
NEWS, AFFAIRS,
EDUCATE,CULTURE
DRAMA,
CULTURE,
SCIENCE (ştiinţă), VARIED (diverse), POP M (muzică pop), ROCK M (muzică
NEWS,
EDUCATE,
CULTURE,
SCIENCE,
VARIED,
POP
MSPORT,
(music),
ROCK
MDRAMA,
(music),
EASY
rock),
EASYAFFAIRS,
M
(muzicăINFO,
ambientală),
LIGHT
M (muzică
uşoară), CLASSICS
(muzică
clasică),
OTHER
M
(alte
tipuri
de
muzică),
WEATHER
(meteo),
SCIENCE,
VARIED,
POP
M
(music),
ROCK
M
(music),
EASY
M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music),
FINANCE (informaţii financiare), CHILDREN (emisiuni pentru copii), SOCIAL,
M (music),
LIGHT
M (music),
(music),
WEATHER,
FINANCE,
CHILDREN,
SOCIAL,OTHER
RELIGION,
PHONE
RELIGION
(religie),
PHONE
IN (emisiuniCLASSICS,
interactive),
TRAVEL M
(călătorii),
Usually
when
you
select
a preset
number,
the station
LEISURE
(programe
de divertisment),
JAZZSOCIAL,
(muzică
jazz),
COUNTRY
WEATHER,
FINANCE,
CHILDREN,
RELIGION,
PHONE
IN,
TRAVEL,
LEISURE,
JAZZ,
COUNTRY,
NATION
M (music),
(muzicăin
country),
NATION M (muzică
populară),
OLDIES (muzică veche),
preset
that
number
is
tuned
in.
IN,
TRAVEL,
LEISURE,
JAZZ,
COUNTRY,
NATION
M
(music),
OLDIES,
FOLKfolk),
M (music),
DOCUMENT
FOLK
M (muzică
DOCUMENT
(documentare)
Automatic station selection—
Programme Search
If OLDIES,
the signals
the FMDOCUMENT
Radio Data System preset
FOLKfrom
M (music),
station are not sufficientOPERATIONS
for good reception,
this 9
OPERAŢII
unit, using the AF data, OPERATIONS
tunes in to another frequency9
9
ENGLISH
Disc
operations CD player-ului
Funcţionarea
1
Turn on
the power.
Porniţi
aparatul.
2
Insert a disc.
Introduceţi
un disc.
Toate
piesele vorwill
fi redate
mod repetat
până când schimbaţi
sursa change
sau până când
All tracks
be înplayed
repeatedly
until you
discul
ejectat.or eject the disc.
the este
source
Oprirea
redării discului
şi ejectarea
Stop playing
and ejecting
theacestuia
disc
•• Apare
mesajul
„NO DISC”.
“NO DISC”
appears.
Press SRC to listen to another
Apăsaţi
SRC
pentru
playback source.a asculta altă sursă de redare.
Blocarea
ejectării
Prohibiting
discdiscului
ejection
[Ţineţi
apăsat]
Pentru
a anula
blocarea, repetaţi
această
operaţie.
To cancel
the prohibition,
repeat
the same
procedure.
Selectarea unei piese/a unui director
Selecting a track/folder
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
• Pentru
discurile MP3/WMA
selectaţi
directorul
dorit, apoi
• For MP3/WMA
discs, select
the desired
folder,
piesa
dorită
cu
ajutorul
butonului
de
comandă.
then the desired track by repeating the control dial
• Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi tasta BACK.
procedures.
• To return to the previous menu, press BACK.
10
10
Prin
apăsarea
(sau apăsarea
continuă) abuttons
următoarelor
Pressing
(or holding)
the following
allowstaste
you
puteţi să...
to...
[Apăsaţi]
Întrerupeţi/reluaţi
redarea.
[Press] Pause/resume
playback.
MP3/WMA:
MP3/WMA:selectaţi
Select directorul
folder
[Apăsare] Selectaţi piesa
[Press] Select track
[Ţineţi apăsat] Efectuaţi o căutare înapoi/
[Hold] Reverse/fast-forward track
rapidă înainte
Următoarele
de redare
fi utilizate
numai modes
câte unul
You can usemoduri
only one
of the pot
following
playback
odată.
at a time.
1
2
[Ţineţi apăsat]
REPETARE
REPEAT
TRACK
TRACKRPT:
RPT
:
FOLDER RPT:
FOLDER RPT :
REDARE ALEATORIE
repetă piesa
curentă
Repeats
current
track
MP3/WMA: repetă directorul curent
MP3/WMA: Repeats current folder
FOLDER RND:
MP3/WMA: redă în ordine aleatorie toate
RANDOM
FOLDER RND
ALL RND:
[Rotiţi]
[Apăsaţi]
[Turn]=
[Press]
REPETARE
REDARE
ALEATORIE
REPEATÔ
RANDOM
ALL RND
: MP3/WMA:
Randomly
piesele din directorul
curent,plays
apoi peallcele
din directoarele
următoare.
tracks
of current
folder, then
tracks
of next
redă toate
pieselefolders
în ordine aleatorie
: Randomly plays all tracks
ENGLISH
Selectarea
de redare
Selectingmodurilor
the playback
modes
• Pentru a anula redarea repetată sau redarea aleatorie,
• To cancel
play
or random
selectaţi
„RPTrepeat
OFF” sau
„RND
OFF”. play, select
“RPT
OFF”
or
“RND
OFF.”
• Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi tasta BACK.
• To return to the previous menu, press BACK.
3
[Rotiţi]
[Apăsaţi]
[Turn]=
[Press]
Listening
to the USB
device
Funcţionarea
dispozitivului
USB
Această
poate
reda melodii
în format
This unitunitate
can play
MP3/WMA
tracks
storedMP3/WMA
in a USB memorate
device. pe un dispozitiv USB.
Toate
piesele
peplayed
dispozitiv
vor fi redate
în mod
repetat până
la schimbarea
sursei
All tracks
willdebe
repeatedly
until
you change
the source
or detach
thesau
USBdeconectarea
device. dispozitivului USB.
Mufă USB
de intrare
input USB
jack
Memorie
USB
USB memory
La
unui
USB…
If aconectarea
USB device
hasdispozitiv
been attached...
Redarea
începefrom
din punctul
carebeen
a foststopped
întreruptă
Playbackvastarts
where în
it has
anterior.
previously.
• Dacă un alt dispozitiv USB este deja conectat, redarea
• If a different USB device is currently attached,
începe cu prima piesă.
playback starts from the beginning.
Pentru
a opri
şi a deconecta
dispozitivul
To stop
playredarea
and detach
the USB
device USB
Scoateţi-l din unitate pe o traiectorie rectilinie.
it outpentru
from the
unit. altă sursă de redare.
•Straightly
Apăsaţi SRCpull
(SURSĂ)
a asculta
•Puteţi
Press
SRC
to
listen
to
another
playback
utiliza dispozitivul USB în acelaşi
mod însource.
care utilizaţi
fişierele de pe discuri. (A se vedea paginile 10 şi 11.)
You can operate the USB device in the same way you
operate the files on a disc. (See pages 10 and 11.)
Continued on the next page
Continuare pe pagina următoare
OPERATIONS
OPERAŢII 11 11
ENGLISH
Avertismente:
Cautions:
• Evitaţi sa folosiţi dispozitivul USB dacă acest lucru ar putea
• Avoid using the USB device if it might hinder your
afecta siguranţa dumneavoastră la volan.
driving.
• Nusafety
scoateţi
şi nu conectaţi dispozitivul USB în mod repetat în
•timp
Docenot
andmesajul
attach„Reading”
the USB device
pe pull
afişajout
apare
(Citire).repeatedly
while
“READING”
is
shown
on
the
display.
• Nu porniţi autovehiculul dacă este conectat un dispozitiv
• Do not start the car engine if a USB device is
USB.
• Înconnected.
funcţie de tipul de dispozitiv USB conectat, nu va fi
posibilă
redarea
fişiere.
• This unit
mayanumitor
not be able
to play the files depending
• Înon
cazul
dispozitive
theanumitor
type of USB
device.USB, alimentarea cu energie
electrică
şi funcţionarea
ar supply
putea fimay
afectate.
• Operation
and power
not work as
• Nuintended
puteţi conecta
un
computer
la
portul de intrare USB al
for some USB devices.
aparatului.
•• Pentru
a evita pierderile
date, asiguraţi-vă
că deţineţi
You cannot
connect adecomputer
to the USB
input
copii
după informaţiile
terminal
of the unit.importante.
•• Pentru
evitaalldeformarea
deteriorarea
Makeasure
importantsau
data
has beendispozitivului
backed up to
USBavoid
conectat,
nu-l
lăsaţi
în
interiorul
autovehiculului, nu-l
losing the data.
expuneţi la lumina solară directă sau la temperaturi ridicate.
• Do not leave a USB device in the car, expose to direct
• Unele dispozitive USB nu încep să funcţioneze imediat după
sunlight,
or high temperature to avoid deformation
pornirea
aparatului.
or
cause
damages
to the
device.
• Pentru mai multe detalii
privind
utilizarea unui dispozitiv
•USB,
Some
USB
devices
may
not
work immediately after
a se vedea pagina 22.
you turn on the power.
• For more details about USB operations, see page 22.
Listening
to the other
external
components
Funcţionarea
altor
componente
externe
Puteţi
conecta
o componentă
la bornatodeAUX
intrare
AUX (auxiliar)
de peonpanoul
de comandă.
You can
connect
an externalexternă
component
(auxiliary)
input jack
the control
panel.
Pregătire:
Asiguraţi-vă
că
aţi
selectat
„AUX
ON”
în
cadrul
setării
„SRC
SELECT”

„AUX
IN”, consultaţi
pagina 19.
IN” setting,
see page 19.
Preparation: Make sure “AUX ON” is selected in the “SRC SELECT” = “AUX
1
2
3
Selectaţi
„AUX IN”.
Select “AUX
IN.”
Porniţi
componenta
conectată
şi începeţi redarea
sursei.
Turn on
the connected
component
and start
playing the source.
—
Reglaţi
volumului.
Adjust nivelul
the volume.
[Rotiţi]
4
—
Reglaţi
la nivelul
doritwant
(a se vedea
paginile1414and
şi 15).
Adjustsunetul
the sound
as you
(see pages
15).
Conectarea
unei
externe la mufa
auxiliare
Connecting
ancomponente
external component
to intrării
the AUX
input AUX
jack
Audio player portabil etc.
Portable audio player, etc.
mufă
ministereo
stereomini
3,5 plug
mm
3.5 mm
(nu
livrată)
(noteste
supplied)
12
12
OPERATIONS
& EXTERNALEXTERNE
DEVICES
OPERAŢII & DISPOZITIVE
Acest
aparat
fi controlatcontrolled
utilizând telecomanda
This unit
canpoate
be remotely
as instructed here
conform
din acest manual
telecomandă
(with aninstrucţiunilor
optionally purchased
remote(ocontroller).
We
achiziţionată
acest aparat,
vă recomandăm
recommendopţional).
that you Pentru
use remote
controller
RM-RK50
să
utilizaţi
RM-RK50.
with
yourtelecomanda
unit.
ENGLISH
Using
the remote
controller — (RM-RK50)
RM-RK50
Utilizarea
telecomenzii
Instalarea bateriei cu litiu (CR2025)
Installing the lithium coin battery (CR2025)
Atenţie
Caution:
• În cazul înlocuirii incorecte a bateriei, există pericolul de
• Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
explozie.
Replace
onlynumai
with the
same
or equivalent
type.
Înlocuiţi
bateria
cu una
de acelaşi
tip sau de
un tip
• Battery shall not be exposed to excessive heat such as
echivalent.
sunshine,
or the
like.la căldură excesivă precum
• Bateriile
nu fire,
trebuie
expuse
razele solare, focul sau alte surse similare.
If theraza
effectiveness
the remotesecontroller
Dacă
de acţiune aoftelecomenzii
reduce,
decreases,
replace
the
battery.
înlocuiţi bateria.
Beforede
using
the remote
controller:
Înainte
utilizarea
telecomenzii:
Aim the telecomanda
remote controller
directly
at the
••Îndreptaţi
direct spre
senzorul
deremote
telecomandă
al aparatului.
sensor on the unit.
••NUDOexpuneţi
senzorul
telecomandă
NOT expose
thederemote
sensorlatolumină
brightintensă
light
(lumină
naturală
sau
provenind
de
la
surse
artificiale).
(direct sunlight or artificial lighting).
Senzorul pentru
telecomandă
Remote
sensor
1 • Porneşte alimentarea cu energie dacă este apăsat o
1 • Turns the power on if pressed briefly or
singură dată sau atenuează sunetul atunci când aparatul este
attenuates the sound when the power is on.
deja pornit.
• Turns
the power
if pressed
and held.
• Întrerupe
alimentarea
cu off
energie
prin apăsarea
îndelungată.
2 • Schimbă
• Changes
the preset
stations.
2
posturile
presetate.
• Changes
the folder
of the
MP3/WMA.
• Schimbă
directoarele
cu fişiere
MP3/WMA.
3
volumului.
3 Reglează
Adjustsnivelul
the volume
level.
4
modul
de sunet.
4 Selectează
Selects the
sound
mode.
5
sursa.
5 Selectează
Selects the
source.
6
sunt apăsate
o singură
dată, caută
posturi radio.
6 • Dacă
• Searches
for stations
if pressed
briefly.
Prin apăsare
continuă,
derulează
rapid
piesa
înainte
sau and
• Fast-forwards or reverses the track if pressed
înapoi.
held.
• Prin apăsare scurtă schimbă piesele redate.
•
Changes
the tracks if pressed briefly.
Avertisment (pentru prevenirea accidentelor şi a
deteriorărilor):
prevent
and
•Warning
Nu instalaţi(to
niciun
alt tip deaccidents
baterie în afară
de damage):
CR2025 sau
baterii
similare.
• Do not install any battery other than CR2025 or its
• Nuequivalent.
lăsaţi telecomanda în locuri expuse direct luminii solare
(cum
fi planşa
pe perioade
îndelungate
timp.
• Doarnot
leave de
thebord)
remote
controller
in a placede(such
• Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.
as dashboards) exposed to direct sunlight for a long
• Nu reîncărcaţi, scurtcircuitaţi, dezasamblaţi ori încălziţi
time.
bateria şi nu o aruncaţi în foc.
•• NuStore
battery
in a place
where
children
cannot
lăsaţithe
bateria
împreună
cu alte
materiale
metalice.
• Nureach.
perforaţi bateria cu pensete sau alte instrumente
• Do not recharge, short, disassemble, heat the battery,
similare.
or dispose
of it în
in bandă
a fire. adezivă şi izolaţi-o atunci când o
• Înfăşuraţi
bateria
aruncaţi
o puneţi
la păstrare.
• Do notsauleave
the battery
with other metallic
materials.
• Do not poke the battery with tweezers or similar
tools.
• Wrap the battery with tape and insulate when
throwing away or saving it.
EXTERNAL
DEVICES
DISPOZITIVE
EXTERNE13 13
ENGLISH
Selecting
a preset
sound
mode de redare a sunetului
Selectarea
unui mod
presetat
Puteţi
selecta
unamod
presetat
redaresuitable
a sunetului,
adecvat
You can
select
preset
sounddemode
to the
musicpentru
genre.genul respectiv de muzică.
•• Consultaţi
şi pagina
See also page
16. 16.
[Ţineţi apăsat]
[Rotiţi]
[Turn]
=[Apăsaţi]
[Press]
•• ASee
se vedea
15 pentrusettings.
setările „USER” (efectuate de utilizator).
page pagina
15 for “USER”
Valorile presetate ale fiecărui mod de redare a sunetului
Preset value setting for each sound mode
Modul de redare Valori presetate
a sunetului
BASS
Sound
(Tonuri
BASSjoase)
mode
Frecv. Nivel
Freq.
Level
USER (utilizator) 60 Hz 00
ROCK
USER
60100
HzHz +03
00
CLASSIC
80 Hz +01
POPS
ROCK
100100
HzHz +02
+03
HIP HOP
60 Hz +04
JAZZ
CLASSIC
8080HzHz +03
+01
Frecv.: frecvenţă
POPS
100 Hz
Q: Curba calităţii
TREBLE
LOUD
(Tonuri înalte)
(intensitatea
TREBLE
LOUD
sunetului)
(loudness)
Q
Nivel Q
Q Frecv.
Freq. Nivel
LevelQ
QFrecv. Freq.
Level
Q
Q1,25 1,0 kHz 00
Q1,0 10,0 kHz 00 —
Q1,0
Q1,25 Q1.0
10,0 kHz
+02 — 00 —
Q1.25 1,01.0kHzkHz 00 00
10.0 kHz
Q1,25 1,0 kHz 00 Q1,25 10,0 kHz +03 —
OPRIT
Q1,25
Q1,25Q1.25
10,0 kHz
+02 —+02 —
Q1.0 1,01.0kHzkHz +01 00
10.0 kHz
Q1,0 1,0 kHz -02 Q1,0 10,0 kHz +01 —
Q1,25
Q1,25Q1.25
10,0 kHz
+03 —+03 —
Q1.25 1,01.0kHzkHz 00 00
10.0 kHz
OFF
+02
Q1.25 1.0 kHz
+01
Q1.25 10.0 kHz
+02
—
HIP HOP
60 Hz
+04
Q1.0 1.0 kHz
–02
Q1.0 10.0 kHz
+01
—
JAZZ
80 Hz
+03
Q1.25 1.0 kHz
00
Q1.25 10.0 kHz
+03
—
Freq.: Frequency Q: Q-slope
14
Preset value
MIDDLE
(TonuriMIDDLE
medii)
14
4
Puteţi
memora
proprii.
You can
store setările
your own
adjustments in memory.
Reglaţi
tonuluiof
selectat.
Adjustcaracteristicile
the sound elements
the selected
tone.
„USER” pentru
„EQ“.
1 Selectaţi
Select “USER”
for “EQ.”
ENGLISH
Memorarea
setărilor
sunet mode
personale
Storing your
owndesound
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
[Ţineţi apăsat]
1
1Reglaţi
Adjustfrecvenţa.
the frequency.
2
2Reglaţi
Adjustnivelul.
the level.
3 Reglaţi curba calităţii.
3 Adjust the Q-slope.
[Rotiţi]
[Turn]
=[Apăsaţi]
[Press]
timp ce
este afişat
„USER”...
2 ÎnWhile
“USER”
is shown
on the display...
[Ţineţi apăsat]
Caracteristicile Opţiuni de gamă/selectabile
Range/selectable items
sunetuluiSound BASS
MIDDLE TREBLE
elements(TonuriBASS (Tonuri
MIDDLE (Tonuri
TREBLE
medii)
Frequency joase)
60 Hz
0.5 kHz înalte)
10.0 kHz
Frecvenţa
60 Hz80 Hz
0,5
1.0kHz
kHz 10,0
12.5kHz
kHz
80 Hz100 Hz 1,0
1.5kHz
kHz 12,5
15.0kHz
kHz
100 Hz
200 Hz 1,5
2.5kHz
kHz 15,0
17.5kHz
kHz
200 Hz
2,5 kHz
17,5 kHz
–06 to între
–06 to
Nivel Level
între –06 to între
+06
+06
+06şi +06
-06 şi +06
-06 şi +06 -06
Q
ton.
3 Selectaţi
Select a un
tone.
[Rotiţi]
[Turn]
=[Apăsaţi]
[Press]
5
Q
Q1.0
Q1,0
Q1,25Q1.25
Q1,5 Q1.5
Q2,0 Q2.0
Q0.75
Q0,75
Q1.0
Q1,0
Q1.25
Q1,25
Fixed
Valoare fixă
Repetaţi
paşii 33şiand
4 pentru
a regla alte
Repeat steps
4 to adjust
other sound
caracteristici
ale
sunetului.
characteristics.
Reglările realizate vor fi memorate în mod automat.
The adjustment made will be stored automatically.
SETTINGS
SETĂRI
15 15
ENGLISH
Menu
operations
Funcţiile
meniului
1
Accesaţi
meniul
Call up the
menu.
[Ţineţi apăsat]
o opţiune.
2 Selectaţi
Select the
desired item.
3
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
Repetaţi
pasul22 ifdacă
este necesar.
Repeat step
necessary.
••Pentru
a reveni
la meniul
anterior,
To return
to the
previous
menu,
apăsaţi
BACK.
presstasta
BACK.
••Apăsaţi
sauthe
MENU
pentru
a ieşi
To exitDISP
from
menu,
press
din meniu.
DISP or MENU.
SetăriInitial:
iniţiale:
subliniate.
Underlined
Categorie Opţiuni ale meniului Setări disponibile, [pagină de referinţă]
AFIŞAJ
DISPLAY
EQEQ
CEAS
CLOCK
DEMO
Category Menu items
DEMO
DEMO
Derularea
Display
demonstrativă a
demonstration
mesajelor
pe afişaj
CLOCKDISP*
DISP1*1
CLOCK
Clock display
Afişarea
ceasului
Selectable settings, [reference page]
DEMO ON: Derularea mesajelor pe afişaj va fi activată automat dacă nu este efectuată
• •DEMO
ON
: Display demonstration will be activated automatically if no
nicio operaţie timp de aproximativ 20 de secunde, [6].
operation is done for about 20 seconds, [6].
• DEMO OFF: Anulează setarea.
• DEMO OFF
: Cancels.
• •CLOCK
Clock
time
is shown on
theşidisplay
at allaparatul
times when
the
CLOCKON
ON: Ceasul: este
afişat
întotdeauna,
chiar
atunci când
este oprit.
power
is turned
off. tastei DISP, ceasul va fi afişat timp de
• CLOCK OFF: Anulează
setarea;
la apăsarea
• aproximativ
CLOCK OFF5 secunde,
: Cancels;
pressing
DISPeste
willoprit,
show[6].the clock time for about
atunci când
aparatul
5 seconds
when iniţială:
the power
CLOCK SET
: Reglaţi ora, apoi minutele,
[6].(Setare
0:00)is turned off, [6].
Setarea
CLOCK ceasului
SET
: Adjust the hour, then the minute, [6].
•(Initial:
24 HOUR:
A se vedea şi pagina 6, în vederea efectuării setării.
24H/12H
Clock setting
0:00)
• 12 HOUR
Formatul de afişare
24H/12H
• 24 HOUR
: See also page 6 for setting.
a orei
Time display2 mode • 12 HOUR
• AUTO: Ceasul încorporat este reglat automat folosind datele CT (oră) recepţionate prin
CLOCK ADJ*
CLOCK ADJ
*2
• intermediul
AUTO semnalului
: The
built-in clock is automatically adjusted using the CT
Reglarea
ceasului
RDS.
Clock adjustment
(clock
• OFF: Anulează setarea. time) data in the Radio Data System signal.
•
: Cancels.
EQ
:OFF
Selectaţi un mod presetat
de reglare a sunetului, adecvat pentru genul respectiv de
Egalizator
EQ
: muzică.
Select a preset sound mode suitable to the music genre.
USER,
HIPHIP
HOP,
JAZZJAZZ
Equalizer
USER,ROCK,
ROCK,CLASSIC,
CLASSIC,POPS,
POPS,
HOP,
DIMMER
DIMMERON
ON: Reduce
luminozitatea
şi a tastelor.
DIMMER
• •DIMMER
: Dims
the displayafişajului
and button
illumination.
Atenuarea
DIMMEROFF
OFF: Anulează
setarea.
Dimmer intensităţii • •DIMMER
: Cancels.
luminii
SCROLL*3
• SCROLL ONCE : Scrolls the displayed information once.
• SCROLL ONCE: Derulează o dată informaţiile pe afişaj.
SCROLL*3
Scroll
• •SCROLL
: Repeats
scrolling
(at 5-second
intervals).
Derulare
SCROLLAUTO
AUTO: Repetă
operaţiunea
de derulare
(la intervale
de 5 secunde).
• •SCROLL
: Cancels.
SCROLLOFF
OFF: Anulează
setarea. Apăsarea tastei DISP timp de peste o secundă poate
Pressing
for more
than one
seconddecan
scroll the display regardless of the
declanşaDISP
derularea
afişajului
indiferent
setări.
setting.
• TAG ON: Elementul de informare este afişat în timpul redării pieselor de pe discurile
TAG DISPLAY
TAG DISPLAY
TAG ON
: Shows the Tag information while playing MP3/WMA
Afişarea
elementelor de • MP3/WMA.
• TAG OFF: Anulează setarea.
informare
Tag display
tracks.
• TAG OFF
: Cancels.
**11Dacă
alimentarea
cu energie
este întreruptă
prin scoaterea
din contact,
se recomandă
selectarea poziţiei
If the
power supply
is notnuinterrupted
by turning
off thecheii
ignition
key of your
car, it is recommended
to„CLOCK
select OFF”
pentru
a evita consumarea
“CLOCK
OFF” to bateriei.
save the car’s battery.
**22SeTakes
activează
doar
dacă
suntCT
recepţionate
datele CT (oră).
effect
only
when
data is received.
**33Unele
caractere
sau
simboluri
nu
vor
apărea
mod corect
(sau(or
vorwill
fi suprimate)
pe afişaj.
Some characters or symbols will not be înshown
correctly
be blanked)
on the display.
16
16
Category
Menu
items
Selectable settings, [reference page]
Selectable settings,
[reference
page]
4
4
AF-REG
* received
• Setări
AF[reference
ON
: the
When
Opţiuni
ale the
meniului
disponibile,
[pagină
decurrently
referinţă]received signals become weak, the
•Categorie
AF ON Menu
:items
When
currently
signals
become
weak,
unitthe
Category
Selectable
settings,
page]
4
Alternative
switches
to
another
station
(the programme
may differ
e
switches
to
another
station
(the
programme
may
differ
AF-REG*
•
AF
ON:
Când
semnalele
recepţionate
devin
slabe, aparatul
intră
AF-REG *4
• AF ON
: When the currently received signals
become
weak, the
unit
frequency/
the (programul
one currently
received),
[9]. cel
Frecvenţă
alternativă/recepţie
locală
pe[9].
frecvenţa altui postfrom
de radio
poate
fi altul decât
/
from
the
one
currently
received),
Alternative
switches to another station (the programme may differ
anterior), [9].• The AF indicator lights up.
ation
• The AFregionalization
indicator lights up. transmis
frequency/
from the one currently received), [9].
•
Indicatorul
se aprinde.
reception
•
AF-REG
ONAFweak,
: the
When the currently received signals become weak, the
• AF-REG ONregionalization
: When the currently received signals• become
The AF
indicator
lights up.
•
AF-REG
ON:
Când
semnalele
recepţionate
devinstation
slabe, aparatul
unit switches
to another
broadcasting the same
anotherONstation :broadcasting
the same
receptionunit switches• toAF-REG
When
the
currently
received
signals
become
weak,acelaşi
the
va
intra
pe
frecvenţa
unui
alt
post
de
radio
care
transmite
programme.
programme.
unit
switches
to
another
station
broadcasting
the
same
program.
• The AF and REG indicators light up.
• The AF and REG indicators light up.
programme.pentru AF şi REG se aprind.
•OFF
Indicatoarele
•
:
Cancels.
• OFF
: Cancels.
• OFF:
Anulează
• The
AF andsetarea.
REG indicators light up.
4
* PTY
OFF,one
PTYof the PTY
: Activates PTY Standby Reception with one of the PTY
4 PTY
NDBY *4 PTY OFF, PTY PTY: standby*
ActivatesPTY-STANDBY
with
• Standby
OFF Reception
:PTY
Cancels.
OFF, coduri
PTY: Este activată funcţia PTY (recepţie în
PTY
standby
codes
codes,
by
codes
codes,
[9].
Recepţie PTY*(tip
program)
în
a unui
tipReception
de[9].
program)with
cu ajutorul
unuia
dintre
4 de
PTY-STANDBY
PTY
OFF, PTY
:aşteptare
Activates
PTYanumit
Standby
one of the
PTY
4
4
TA
VOLUME
*
:
(Initial:
VOLUME 15)
VOLUME
00
aşteptare
codurile
PTY,
[9].
ME *
: (Initial: VOLUME
VOLUME 00 PTY standby
codes15)
codes, [9].
– VOLUME
50- VOLUME 50 (sau VOLUME 00 - VOLUME 30)*5:
VOLUME 00
TA VOLUME*4 Traffic
– VOLUME 50
TA VOLUME *4
VOLUME 00
: (Initial: VOLUME 15)
announcement
(or
VOLUME
00 VOLUME 15)
Volumul
de
redare
a
informaţiilor
(Setare
iniţială:
ment
(or VOLUME Traffic
00
– VOLUME 50
5
rutiere
5
volume
–
VOLUME
30)*
– VOLUME 30)*
announcement4
(or VOLUME
00
• SEARCHON
ON: Activează
căutareaProgramme
programului,Search,
[9] [9].
P-Search* P-SEARCH *4
: Activates
H *4
• SEARCH ONvolume
: Activates Programme
– VOLUMESearch,
30)*5•[9].•SEARCH
Căutarea programului
SEARCH
OFF:
Anulează
setarea.
Programme search • SEARCH OFF : Cancels.
me search • SEARCH OFF
: Cancels.
P-SEARCH
*6 4
• SEARCH
ON
: Activates Programme Search, [9].
MONO
*6 modeOFF
• :•MONO
: but
Activate
monaural
to improve
FM reception, but
MONO*
MONO
ON:
Activează
modul mono
pentrumode
a îmbunătăţi
recepţia
• MONO ON Programme
: Activate
to improve
FMON
reception,
searchmonaural
• SEARCH
Cancels.
Modul
mono
FM,
dar
se
va
pierde
efectul
stereo,
[7].
Monaural
mode
stereo
effect
will
be
lost,
[7].
mode
be lost,
MONO *6stereo effect•will
MONO
ON[7]. :• MONO
Activate
monaural
mode
to improve
FM reception, but
OFF:
Restabileşte
efectul
• MONO OFF
: Restore
thestereo.
stereo effect.
• MONO OFFMonaural
: Restore
the
stereo
effect.
mode
stereo
effect
will
be
lost,
[7].
•AUTO
AUTO: Creşte gradul
de selectivitate
a tunerului
pentrutoareduce
reduce interference no
IF BAND
BAND
: Increases
tuner
selectivity
• AUTO
: IncreasesIFthe
tuner
selectivity
reduce
interference
noises
• intermediară
MONO
OFF •to:interferenţele
Restore
thedintre
stereo
effect. dethe
posturile
radio apropiate.
(Se(Stereo
poate pierde
Bandă de frecvenţă
Intermediate
between
adjacent
stations.
effect may be lost.)
ate
stations. (Stereo
effect
may
lost.)selectivity to reduce interference noises
stereo.)
IF BAND between adjacent
• AUTO
:efectul
Increases
thebetuner
frequency
band
•
WIDE
:
Subject
to
interference
noises
from
adjacent
stations, b
band
• WIDE Intermediate
: Subject to interference noises from
adjacent
stations,
but între
• WIDE:
Vor apărea
interferenţe
posturile
radio
between
adjacent
stations.
(Stereo
effectdemay
beapropiate,
lost.)
sound
quality
will
not
be
degraded
and
the
stereo
effec
not be degraded
and
thetostereo
effect
calitatea
sunetului
nu vanoises
scădea,from
iar efectul
stereo
va fi păstrat.
frequencysound
band quality• will
WIDE
:darSubject
interference
adjacent
stations,
but
will
remain.
COLORwill
01remain.
: Selectaţi
una dintre
o culoare
personalizată
sound quality
willculorile
not bepresetate
degradedsauand
the stereo
effect
COLOR
: button
Select
one
of theT/P/
preset ordeuser
for display
and button
-COLOR
pentru
iluminarea
ferestrei
afişajcolor
şi a tastelor
(cu excepţia
T/P/(except T/P/
1
: Select one of the
preset29,
or USER
user
color01
for display and
(except
will remain.
– COLOR 29,
/0) illumination.
29,
/0COLOR
) illumination.
01
: Select one of the preset
orsetarea
user color
for display
and button
(except
T/P/
culorilor
personalizate,
„USER”,
a se vedea
USER
(For customize
color settings,
“USER,”
see page
19.) pagina
(For customize
color settings,
“USER,” see page
19.) (Pentru
– COLOR
29,
/0) illumination.
19.)
USER
(For customize color
settings,
“USER,”
see page 19.)
MENU COLOR
• OFF:
Anulează
setarea.
MENU
COLOR
•
OFF
:
Cancels.
LOR
• OFF
: Cancels.
Culoarea
meniului
• ON: Modifică iluminarea ferestrei de afişaj şi a tastelor (cu
/0
Menu
color and button
• excepţia
ON T/P/
: Changes
the display
and button
(except T/P/
/0) în timpul
or
• ON
:
Changes
the
display
afişării meniului,
al căutării
MENU COLOR
• OFF
:(except
Cancels.
illumination
during
menu,
list
search
and
playback
mo
funcţionării
modului de redare.
illumination•during
and şiplayback
mode
/0)
Menu color
ON menu, list search
:opţiunilor
Changes
the
display
and button (except T/P/
operations.
operations.
illumination during menu, list search and playback mode
MENU COLOR
COLOR
(for KD-R501) (for KD-R501)
CULOARE
MENU COLOR
CULOAREA
MENIULUI COLOR
(pentru
(pentru
modelul (for KD-R501)
(for KD-R501)
modelul
KD-R501)
KD-501)
TUNER
„TUNER”
TUNER
ENGLISH
ENGLISH
ms
operations.
*4 Only for FM Radio Data System stations.
ata System stations.
5 Depends on the amplifier gain control.
*
plifier gain control.
**44Doar
posturi
FMData
RDS.System stations.
Onlypentru
for FM
Radio
Displayedamplificării.
only when the source is “FM.”
*6 controlului
n the source**is55În
“FM.”
funcţie
de
setarea
Depends on the amplifier gain control.
indd 17
**66Este
afişat doar
când
sursathe
estesource
bandaisde
frecvenţă „FM”.
Displayed
only
when
“FM.”
Continued on the next
Continued on the next page
SETTINGS
17
SETTINGS
Continued on the next
page
Continuare pe pagina următoare
SETTINGS
SETĂRI
EN16-21_KD-R501_003A_f.indd 17
9/10/08 11:23:10 AM
17 17
9/10/08
AUDIO
AUDIO
ENGLISH
Categorie
Opţiuni
ale meniului
Setărisettings,
disponibile,
[pagină de
referinţă]
Category Menu
items
Selectable
[reference
page]
FADER*7,7, *88
R06-F06: Reglează balansul între difuzoarele din faţă şi cele din spate.
FADER* *
R06 – F06
: Adjust the front and rear speaker output balance.
Fader
(Setare iniţială: 00)
Fader
(Initial: 00)
8
BALANCE*
L06-R06:
Reglează
balansul
între
din stânga
şi dreapta.
8
BALANCE *
L06 – R06
: Adjust
the left
anddifuzoarele
right speaker
output
balance.
Balans
(Setare
iniţială:
00)
Balance
(Initial: 00)
LOUD
LOUD
• LOUD• LOUD
OFF OFF: :Anulează
Cancels.setarea.
şi înaltetopentru
a produce
un sunet
Intensitatea sunetului
Loudness
• LOUD• LOUD
ON ON: Accentuează
: Boost lowfrecvenţele
and high joase
frequencies
produce
a well-balanced
echilibrat la un nivel
soundredus
at ade
lowvolum.
volume level.
VOLADJUST
ADJUST
VOL–05
ADJ - 05: Preset the volume
: Reglaţi
nivelul volumului
pentrusource
fiecare(except
sursă (cu
VOL
VOL ADJ
adjustment
level of each
Reglarea volumului
VOL ADJ + 05
excepţia posturilor radio FM) luând ca reper nivelul
Volume adjust —
FM), compared to the FM volume level. The volume level
(Setare iniţială: VOL ADJ 00) volumului sursei FM. La schimbarea sursei, nivelul
VOL ADJ +05
will automatically
increase or decrease when you change the
volumului va creşte sau va scădea automat.
(Initial: VOL
source.
• Înainte de a face o reglare, selectaţi sursa pe care
ADJ 00)
• Before making
ansăadjustment,
doriţi
o reglaţi. select the source you want to
adjust.
• Pe afişaj apare „VOL ADJ FIX” dacă sursa selectată
• “VOL ADJ FIX”
esteappears
„FM”. on the display if “FM” is selected as
the
source.
• SUB.W: Selectaţi această opţiune dacă bornele IEŞIRE LINIE SPATE să fie utilizate
L/O MODE
pentru conectarea
subwoofer-ului
extern).
Modul
ieşire linie • SUB.W
L/O
MODE
: Select
if the REAR(printr-un
LINE OUTamplificator
terminals are
used for connecting
•
REAR:
Pentru
ca
bornele
IEŞIRE
LINIE
SPATE
să
fie
utilizate
pentru conectarea
Line output
a subwoofer (through an external amplifier).
extern).
mode
• REARdifuzoarelor (printr-un
: Select ifamplificator
the REAR LINE
OUT terminals are used for connecting
• LOW: Frecvenţele
mai
joase
de
72
Hz
trimise către
subwoofer.
SUB.W FREQ*9
the speakers (throughsunt
an external
amplifier).
Frecvenţa-limită9 a
• MID: Frecvenţele mai joase de 111 Hz sunt trimise către subwoofer.
SUB.W
FREQ * • LOW• HIGH: Frecvenţele
: Frequencies
72 Hz
are sent
the subwoofer.
subwoofer-ului
mai joaselower
de 157than
Hz sunt
trimise
cătretosubwoofer.
Subwoofer 9 • MID
: Frequencies lower than 111 Hz are sent to the subwoofer.
SUB.W 00 Reglează nivelul de ieşire a sunetelor din subwoofer.
SUB.W LEVEL*
cutoff
• HIGHSUB.W 08: (Setare
: Frequencies
lower04)
than 157 Hz are sent to the subwoofer.
Nivelulfrequency
subwoofer-ului
iniţială: SUB.W
9
SUB.W
Adjust thesemnalul
subwoofer
output level.
BEEP OFF: :Dezactivează
sonor.
BEEP LEVEL * SUB.W• 00
Subwoofer
level — SUB.W
08ON: Activează
(Initial:semnalul
SUB.W sonor
04) corespunzător atingerii tastelor.
• BEEP
Semnal sonor
BEEP
• BEEP• MUTING
OFF 1/: MUTING
Deactivates
the: Selectând
key touchuna
tone.
TEL MUTING
2
dintre aceste opţiuni, sonorul
Key
touch
tone
•
BEEP
ON
:
Activates
the
key
touch
tone.
Dezactivarea sunetului
aparatului va fi întrerupt când este utilizat telefonul
TEL
MUTING
: Select either one
which mutes the sounds while using a
la primirea
unui apel• MUTING 1/
celular.
telefonic
Telephone
MUTING 2
cellular phone.• MUTING OFF: Anulează setarea.
muting
• MUTING
: Cancels.
• LOWOFF
POWER:
VOLUME 00 – VOLUME 30 (Selectaţi această opţiune dacă puterea
AMP GAIN*10
Controlul
amplificării
maximă
a
difuzorului
este00
mai– mică
de 5030
W,(Select
pentru aif preveni
defectarea
acestuia).
10
AMP GAIN *
• LOW POWER : VOLUME
VOLUME
the maximum
power
Amplifier gain
each speaker
is less than
• HIGH POWER:ofVOLUME
00 – VOLUME
50 50 W to prevent damaging the
control
speaker.)
• HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50
**77Dacă
utilizaţi
un sistem
cu două difuzoare,
nivelul
faderului
„00.”
If you
are using
a two-speaker
system,setaţi
set the
fader
level tola“00.”
*88Acest reglaj nu afectează ieşirea pentru subwoofer.
* This adjustment will not affect the subwoofer output.
*99Se afişează numai când „L/O MODE” este setat la „SUB.W.”
* Displayed only when “L/O MODE” is set to “SUB.W.”
*10 Dacă selectaţi „LOW POWER” în timp ce volumul este setat la un nivel mai ridicat decât treapta „VOLUME 30”, aparatul va modifica
*10 The volumul
volume lalevel
automatically
automat
nivelul
„VOLUME 30”.changes to “VOLUME 30” if you change to “LOW POWER” with the volume level
set higher than “VOLUME 30.”
18
18
ENGLISH
SELECTAREA
SURSEI
SRC SELECT
ale
Category Opţiuni
Menu items
Selectable
settings,
[reference
page]
Categorie
Setări
disponibile,
[pagină
de referinţă]
meniului
AM *1111
• AM OFF
: Disable “AM” in source selection.
AM*
• AM OFF: Dezactivează selectarea benzii de frecvenţă „AM” ca sursă
AM station
: Enable
“AM”
in source„AM”
selection,
[4].[4].
Post
de radio AM • •AMAM
ON:ON
Permite selectarea
benzii
de frecvenţă
ca sursă,
12
AUX IN12*
AUX
OFF
: Disable
IN”cainsursă
source selection.
• •AUX
OFF:
Dezactivează
selecţia“AUX
„AUX IN”
AUXIN*
Auxiliary
input • •AUX
AUX
: Enable
“AUX
in source
Intrare
auxiliară
ON:ON
Permite selectarea
„AUX
IN” IN”
ca sursă,
[4] selection, [4].
**1111Este
afişat
numai
când
este
selectată
orice
altă
sursă
în
afară
de
banda
de
frecvenţă
„AM”.
Displayed only when any source other than “AM” is selected.
**1212Este
afişat
numai
când
este
selectată
orice
altă
sursă
în
afară
de
„AUX
IN”.
Displayed only when any source other than “AUX IN” is selected.
Color
settings
KD-R501)
Setarea
culorii(for
(pentru
KD-R501)
Crearea
uneiyour
culoriown
personalizate
Creating
color –
culoarea
aleasă
de
utilizator
—USER Color
5
Puteţi
creacreate
culori your
personalizate
— „CULOAREACOLOR”
DE ZI” sau or
You can
own colors—“DAY
„CULOAREA DE NOAPTE”.
“NIGHT COLOR.”
CULOAREA DE ZI: Utilizată atunci când „DIMMER” este setat la
DAY COLOR: Used when “DIMMER” is set to
„DIMMER OFF”. CULOAREA DE NOAPTE: Utilizată atunci când
“DIMMER
„DIMMER” este setat la „DIMMER
ON”. OFF.”
NIGHT COLOR: Used when “DIMMER” is set to
“DIMMER ON.”
1
2
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
ROŞU VERDE ALBASTRU
(00 (00
- 31)toculorii
bază
selectate.
6 Reglaţi
Adjustnivelul
the level
31) ofdethe
selected
primary color.
[Ţineţi apăsat]
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
Selectaţi
„COLOR” —=
„USER”.
Select “COLOR”
“USER.”
Dacă
aţi selectat
„00”for
pentru
toate
culorilecolors,
de bază,
pe
If “00”
is selected
all the
primary
nothing
afişaj
nu
apare
nimic.
appear on the display.
[Rotiţi]  [Apăsaţi]
[Turn] = [Press]
3
Selectaţi
culoare color.
de bază
Select a oprimary
În
timp“USER”
ce este afişat
„USER”...
While
is shown
on the display...
[Ţineţi apăsat]
4
[Rotiţi]
[Turn] 
=[Apăsaţi]
[Press]
7
Repetaţi
paşii 55şiand
6 pentru
a reglaother
celelalte
culori
Repeat steps
6 to adjust
primary
de
bază.
colors.
8
Părăsiţi
setarea.
Exit from
the setting.
Dacă
nu operation
se efectuează
nicio operaţie
de aproximativ
• If no
is done
for abouttimp
30 seconds,
the 30
de operation
secunde, operaţia
fi anulată.
will bevacanceled.
CULOAREA DE ZI  CULOAREA DE NOAPTE
SETTINGS
SETĂRI
19 19
ENGLISH
ENGLISH
More about this unit
Basic operations
FM Radio Data System operations
More
about this unit
• Network-Tracking
Reception requires two types
Maion multe
acest aparat
Turning
the power informaţii despre
• By pressing
button
on the unit, you can also turn
Operaţiile
de bază
BasicSRC
operations
on the power. If the source is ready, playback also
Pornirea
Turningaparatului
on the power
•starts.
Prin apăsarea tastei SRC puteţi să începeţi alimentarea cu
• By pressing SRC button on the unit, you can also turn
energie. Dacă sursa este pregătită, va începe redarea.
on theaparatului
power.
the source is ready, playback also
Turning
off
the Ifpower
Oprirea
starts.
•
În
cazul
în
care
opriţi
aparatul
în timpul
redării
piese,
• If you turn off the power
while
listening
to aunei
track,
când
acesta
va
fi
repornit,
redarea
va
începe
din
punctul
playback will start from where it had been stopped în
Turning
off
the power
care
a fost întreruptă.
previously
next time you turn on the power.
Aspecte
• If you generale
turn off the power while listening to a track,
• Dacă
schimbaţi
timpul
ascultării
disc,
redarea
playback
willsursa
startînfrom
where
it hadunui
been
stopped
General
va fi întreruptă.
previously next time you turn on the power.
datăthe
când
selectaţi
ca sursă,
• Următoarea
If you change
source
whileCD-ul
listening
to redarea
a disc,
discului
playbackrespectiv
stops. va începe de unde a fost întreruptă anterior.
General
•Next
Dacătime
nu seyou
efectuează
nicioas
operaţie
timp de source,
aproximativ 30
select “CD”
the playback
de
după
apăsarea
tastei
MENU,
operaţia
vaa disc,
fi anulată.
•playback
Ifsecunde
you change
the
source
while
listening
will start from where it had been to
stopped
playback
stops.
previously.
Next
time youis select
“CD”
as the
source,
• If no
operation
done for
about
30playback
seconds after
playback
willbutton,
start from
it hadwill
been
pressing
MENU
thewhere
operation
be stopped
previously.
canceled.
• If no operation is done for about 30 seconds after
pressing MENU button, the operation will be
Tuner
operations
canceled.
of Radio Data System signals—PI (Programme
Funcţiile
sistemului
FM RDSoperations
(sistem de date radio FM)
FM Radio
Data
System
anddeAFrecepţionare
(Alternative
Frequency)
•Identification)
Pentru ca Funcţia
optimă
în reţea să
• Network-Tracking
Reception
requires
two types
to
work
correctly.
Without
receiving
funcţioneze corespunzător sunt necesarethese
două data
tipuri de
of
Radio
Data
System
signals—PI
(Programme
correctly,RDS
Network-Tracking
Reception
will notşi semnale
semnale
– semnale PI (Identificare
program)
Identification)
and AF Dacă
(Alternative
Frequency)
operate
correctly.
AF
(Frecvenţă
alternativă).
aceste date
nu sunt primite în
to
work
correctly.
Without
receiving
data
• mod
If a Traffic
is received
bythese
Standby
corect,Announcement
funcţia de recepţionare
optimă
înTAreţea
poate să
correctly,
Network-Tracking
Reception
will
not to
nu
funcţioneze
corespunzător.
Reception, the volume level automatically changes
operate
correctly.
•the
Dacă
sunt recepţionate
informaţii
rutiere level
prin intermediul
preset
level
(TA VOL)
if the current
is lower
funcţiei
depreset
recepţie
în aşteptareisa informaţiilor
rutiere
TA,
• If athe
Traffic
Announcement
received by TA
Standby
than
level.
va fi adus
lalevel
nivelul
presetat
(TAchanges
VOL) dacăto
Reception,
theautomat
volume
automatically
• volumul
When
Alternative
Frequency
Reception
is activated
nivelul
actual este
mic
decât
acesta.
the AF
preset
levelmai
(TA
VOL)
if the
current
level is islower
(with
selected),
Network-Tracking
Reception
• Când
este
activată
funcţia
Recepţionare
frecvenţă
the preset
level.
alsothan
activated
automatically.
alternativă
(având o frecvenţă
alternativă
selectată),
Funcţia
• When Alternative
Frequency
Reception
is activated
de recepţionare optimă în reţea va fi de asemenea activată
(with AF selected), Network-Tracking Reception is
Disc
operations
automat.
also activated automatically.
Caution for DualDisc playback
Funcţionarea
player-ului
• The Non-DVD
side of aCD“DualDisc”
does not comply
Disc operations
with thede“Compact
Disc
Digital Audio”
standard.
Măsuri
precauţie
la redarea
unui disc
de tip
Caution for
DualDisc
playback
Therefore,
the
use
of
Non-DVD
side
of
a
DualDisc on
DualDisc
• Faţa
The
Non-DVD
side
of
“DualDisc”
does notstandardului
comply
product
may
not„DualDisc”
bearecommended.
•this
non-DVD
a unui
nu corespunde
with theDisc“Compact
Disc Digital
Audio”nustandard.
„Compact
Digital Audio”.
Prin urmare,
este
Therefore,utilizarea
the use of
Non-DVD
of aDualDisc
DualDiscpeon
recomandată
feţei
non-DVDside
a unui
General
thisaparat.
product may not be recommended.
acest
Storing stations in memory
• This unit has been designed to reproduce
Aspecte generale
Funcţionarea
radioreceptorului
• During
SSM search...
and CD-Rs
(Recordable)/CD-RWs
Tuner
operations
•CDs/CD
AparatulTexts,
este destinat
redării
de CD-uri/CD-uri în format
General
– All previously
stored stations are erased and the
(Rewritable)
in
audio
CD
(CD-DA),(Reinscriptibil)
MP3/WMA în format
Memorarea
posturilor
text şi de CD-Rs (Inscriptibil)/CD-RW
Storing
stations
in
memory
•audio
This(CD-DA),
unit hasMP3
been
designed
to
reproduce
are stored
anew.
formats.
• Înstations
timpul căutării
SSM...
şi WMA.
During
SSMissearch...
CDs/CD
Texts,
and CD-Rs
When
SSM
over, the station
in theşi începe
lowesto
-–• Toate
posturile
memorate
anteriorstored
sunt şterse
• •When
a disc
is inserted
“PLEASE”
Dacă
introduceţi
greşit
unupside
disc(Recordable)/CD-RWs
îndown,
fantă, pe
afişaj vorand
apărea
–
All
previously
stored
stations
are
erased
and
the
(Rewritable)
in
audio
CD
(CD-DA),
MP3/WMA
preset
number
will
be
automatically
tuned
in.
nouă memorare a posturilor.
“EJECT” appear
alternately
the display.
Press
alternativ
mesajele
„PLEASE” şion
„EJECT”.
Apăsaţi
tasta 0 to
are
stored
anew.
formats.
Cândstations
este încheiată
căutarea
SSM, aparatul
va intra automat pentru
• -When
storing
a station
manually,
the previously
a ejecta
eject
the
disc. discul.
–frecvenţa
When
SSM
over,
the station
lowest • •MP3
pe
postului
memorat
laanumărul
cel in
mai
mic.
•„Piesele”
When
disc
is“tracks”
inserted
upside
down,
“PLEASE”
and
preset
station
is iserased
when
newstored
station
isthe
stored
format
MP3 şi(words
WMA
(cuvintele
şi „piesă”
and aîn
WMA
“file”
and„fişier”
“track”
are
will beseautomatically
tunedpostul
in.
•inCând
memorarea
realizează manual,
sunt
utilizate
cu
acelaşi
sens)
sunt
înregistrate
în
„directoare”.
“EJECT”
appear
alternately
on
the
display.
Press
thepreset
samenumber
presetposturilor
number.
used interchangeably) are recorded in “folders.” 0 to
memorat
fi şters când
frecvenţa
post este
• When anterior
storing va
a station
manually,
thealtui
previously
•
Îneject
timpul
sau înapoi
unuiordisc în
thederulării
disc. rapideorînainte
• While
fast-forwarding
reversing
on an aMP3
memorată
la acelaşiis număr
presetare.
format
MP3
sau
WMA,
se pot(words
auzi doar“file”
sunete
intermitente.
preset station
eraseddewhen
a new station is stored
•WMA
MP3disc,
andyou
WMA
“tracks”
and
“track” are
can only hear intermittent sounds.
in the same preset number.
used interchangeably) are recorded in “folders.”
• While fast-forwarding or reversing on an MP3 or
WMA disc, you can only hear intermittent sounds.
20
20
EN16-21_KD-R501_003A_f.indd
20
20
9/10/08 11:11:35 AM
humidity may cause malfunctions or damage to the
Redarea
unit. unui disc în format MP3/WMA
• Acest aparat poate reda fişierele în format MP3/WMA care
au extensia <.mp3> sau <.wma> (indiferent de tipul
Playing an MP3/WMA disc
literelor - majuscule/minuscule).
Thisaparat
unit can
playafişa
back
MP3/WMA
filesale
with
the
••Acest
poate
numele
albumelor,
artiştilor
extension code
<.mp3>deoridentificare
<.wma>(versiunea
(regardless
(interpreţilor)
şi elementele
1.0,of
case—upper/lower).
1.1,the
2.2,letter
2.3, sau
2.4) pentru fişierele în format MP3 şi WMA.
••Acest
poate
afişathe
doar
caractere
de un byte.
Alte
Thisaparat
unit can
show
names
of albums,
artists
caractere
nu pot fiand
afişate
(performer),
Tagcorespunzător.
(Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or
• Acest
poate
în format
2.4)aparat
for MP3
filesreda
andfişiere
for WMA
files.MP3/WMA în cazul
în• care
de mai jos:
Thissunt
unitîndeplinite
can displaycondiţiile
only one-byte
characters. No
– Rată de transfer a MP3-ului: 32 kbps — 320 kbps
other characters can be correctly displayed.
–• Frecvenţa
MP3-ului: files meeting the
This unit de
caneşantionare
play back aMP3/WMA
32 conditions
kHz, 44,1 kHz,
48 kHz (pentru MPEG-1)
below:
16 –kHz,
kHz,
24 kHz
Bit22,05
rate of
MP3:
32 (pentru
kbps —MPEG-2)
320 kbps
– Rata
de
transfer
a
WMA-ului:
32 kbps — 320 kbps
– Sampling frequency of MP3:
– Frecvenţa de eşantionare a WMA-ului: 22,05 kHz, 32 kHz,
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (for MPEG-1)
44,1 kHz, 48 kHz
16 kHz,discului:
22.05 ISO
kHz,9660
24 kHz
MPEG-2)
– Formatul
Nivel(for
1/Nivel
2, Romeo, Joliet,
–
Bit
rate
of
WMA:
32
kbps
—
320
kbps
extensie Windows.
– Sampling
of WMA:
kHz,fişierelor
32 kHz, /
• Numărul
maximfrequency
de caractere
pentru 22.05
denumirea
44.1 kHz,
48 kHz
directoarelor
variază
în funcţie de formatul discului utilizat
– Discextensiile
format: de
ISO4 9660
Level
1/Level 2,
(include
caractere
- <.mp3>
sauRomeo,
<.wma>).
– ISOJoliet,
9660 Nivelul
1: până
la 12 caractere
Windows
extension.
–• ISO
Nivelul 2:number
până laof31characters
caractere for file/folder
The9660
maximum
– Romeo:
până
la
64
caractere
names vary depending on the disc format used
– Joliet:
până4laextension
32 caractere
(includes
characters—<.mp3> or
– Extensie Windows: până la 64 caractere
<.wma>).
• Acest aparat poate recunoaşte în total 512 fişiere, 255
– ISO 9660 Level 1: up to 12 characters
directoare şi 8 niveluri ierarhice.
– ISO
9660poate
Levelreda
2: up
to 31înregistrate
charactersîn format VBR
• Acest
aparat
fişiere
– de
Romeo:
upvariabilă).
to 64 characters
(rată
transfer
– Joliet:
up fişiere,
to 32 characters
În cazul
acestor
apare o diferenţă între timpul scurs
– Windows
extension:
up tonefiind
64 characters
afişat
şi cel real, acesta
din urmă
indicat. Această
• This unit
can observabilă
recognize aîntotal
of 512
diferenţă
devine
special
dupăfiles,
efectuarea
comenzii
de căutare.
255 folders,
and 8 hierarchical levels.
••Acest
nu play
poateback
redafiles
următoarele
de fişiere:
Thisaparat
unit can
recordedtipuri
in VBR
(variable
– fişiere
MP3 codate în format MP3i şi MP3 PRO.
bit rate).
– fişiere
MP3 codate
format
neadecvat. in the
Files recorded
in într-un
VBR have
a discrepancy
– fişiere MP3 codate în format Layer 1/2.
elapsed time display, and do not show the actual
– fişiere WMA codate în format fără pierderi, profesional şi
elapsed time. In particular, this difference becomes
voce.
noticeable
afternuperforming
theprogramul
search function.
– fişiere
WMA care
se bazează pe
Windows
•Media®
This unit
cannot
play
back
the
following
files:
Audio.
– MP3WMA
filesprotejate
encodedcontra
in MP3i
andilegale
MP3 PRO
– fişiere
copierii
prinformat.
tehnica
– MP3 files encoded in an inappropriate format.
DRM.
– fişiere
conţin
date înwith
format
AIFF,1/2.
ATRAC3 etc.
– MP3care
files
encoded
Layer
• Funcţia
de files
căutare
este operaţională,
viteza de căutare
– WMA
encoded
in lossless, dar
professional,
and
nu este
constantă.
voice
format.
ENGLISH
Redarea
disc CD-R
sau CD-RW
Playingunui
a CD-R
or CD-RW
• Utilizaţi doar discuri CD-R sau CD-RW cu sesiunea finalizată.
• Use only “finalized” CD-Rs or CD-RWs.
• Acest aparat poate reda doar fişiere de acelaşi tip cu cel care
Thisidentificat
unit canprimul,
only play
backînfiles
typeatât
as
a• fost
în cazul
careofunthe
discsame
conţine
those
detected
first
if
a
disc
includes
both
audio
CD
fişiere CD audio (CD-DA), cât şi fişiere MP3/WMA.
(CD-DA)
andreda
MP3/WMA
files.
• Acest
aparatfiles
poate
discuri multisesiune;
cu toate
• This unit
can play
back multi-session
however,
acestea,
sesiunile
nefinalizate
vor fi ignoratediscs;
în timpul
redării.
unclosed sessions will be skipped while playing.
••Unele
sau CD-RW
potplay
fi redate
Somediscuri
CD-RsCD-R
or CD-RWs
maynunot
backdeon this
acest
din cauza
caracteristicilor
acestora sau
dinthe
unitaparat
because
of their
disc characteristics,
or for
următoarele
motive:
following reasons:
– discurile
murdare
sau zgâriate.
– Discs sunt
are dirty
or scratched.
– s-a produs fenomenul de condens pe lentila internă a
– Moisture condensation has occurred on the lens
aparatului.
inside the unit.
– lentila de citire din interiorul aparatului este murdară.
–
The pickup
lens inside the
dirty.
– fişierele
de pe CD-R/CD-RW
suntunit
scriseisprin
metoda „Packet
– The files on the CD-R/CD-RW are written using the
Write”.
“Packet
method.
– condiţiile
deWrite”
inscripţionare
au fost improprii (date lipsă
There
are improper
recording
conditions
(missing
etc.)– sau
suportul
este neadecvat
(pătat,
zgâriat, deformat
etc). data, etc.) or media conditions (stained, scratched,
• Discurile
CD-RW
ar putea necesita de un timp de citire mai
warped,
etc.).
lung
pentru may
că indicele
acestora
de reflexie
maisince
scăzut
• CD-RWs
require
a longer
readouteste
time
the
decât
al CD-urilor
reflectance
ofobişnuite.
CD-RWs is lower than that of regular
• NuCDs.
utilizaţi următoarele tipuri de discuri CD-R sau CD-RW:
– discuri pe suprafaţa cărora se află autocolante, etichete sau
• Do not use the following CD-Rs or CD-RWs:
pelicule protectoare.
– Discspewith
stickers,
labels,
or apoate
protective
seal stuck
– discuri
suprafaţa
cărora
eticheta
fi imprimată
to
the
surface.
direct cu ajutorul unei imprimante cu cerneală.
– Discsunor
on which
labels
canîn be
directly
printed by an
Utilizarea
astfel de
discuri
condiţii
de temperatură
şi
ink jet
printer.
umiditate
ridicate
poate provoca defectarea sau deteriorarea
Using these discs under high temperature or high
aparatului.
– WMA files which are not based upon Windows
Media ® Audio.
– WMA files copy-protected with DRM.
– Files which have data such as AIFF, ATRAC3, etc.
• The search function works but search speed is not
constant.
Continued on the next page
Continuare pe pagina următoare
REFERENCES
REFERINŢE 21 21
ENGLISH
22
Redarea
în format
MP3/WMA
pe un
Playingpieselor
MP3/WMA
tracks
from adeUSB
device
dispozitiv USB
•• ÎnWhile
playing
from
a
USB
device,
the
playback
order
cursul redării de pe un dispozitiv USB, ordinea de redare
may
differ
from
other
players.
poate să difere faţă de cea a altor playere.
This fişiere
unit may
unable toUSB
playsau
back
some
USBnu vor
••Unele
de pebedispozitive
unele
fişiere
devices
or
some
files
due
to
their
characteristics
or
putea fi redate de către acest aparat, datorită caracteristicilor
conditions.
lor recording
sau a condiţiilor
de înregistrare.
••ÎnDepending
funcţie de forma
şi adevices
porturilor
on thedispozitivelor
shape of theUSBUSB
andde
conectare,
este posibil
ca unele
dispozitive
USB sănotnube
se
connection
ports, some
USB
devices may
ataşeze
corespunzător
ca legătura
fizicămight
dintrebe
dispozitiv
attached
properly sau
or the
connection
loose. şi
aparat
să
fie
instabilă.
• Connect one USB mass storage class device to the unit
• Conectaţi
pe Do
rândnot
la use
sistem
câtehub.
un singur dispozitiv USB de
at a time.
a USB
stocare în masă. Nu utilizaţi un hub USB.
• If the connected USB device does not have the correct
• În cazul în care dispozitivul USB conectat nu conţine fişiere
files, “CANNOT PLAY” appears.
compatibile, este afişat mesajul „CANNOT PLAY”.
•• Acest
Thisaparat
unit can
show
(Versionde
1.0,informare
1.1, 2.2,TAG
2.3, or
poate
afişaTag
elementele
2.4) for 1.0,
MP31.1,
files
files. fişiere MP3 şi
(versiunile
2.2,and
2.3for
sauWMA
2.4) pentru
• This unit can play back MP3/WMA files meeting the
WMA.
conditions
below:
• Acest
aparat poate
reda fişiere în format MP3/WMA în cazul
în care
condiţiile
de 320
mai jos:
– Bitsunt
rateîndeplinite
of MP3: 32
kbps —
kbps
- Rată
de transferfrequency
a MP3-ului:of32
kbps — 320 kbps
– Sampling
MP3:
– Frecvenţa
eşantionare
MP3-ului:
32 kHz,de44.1
kHz, 48 akHz
(for MPEG-1)
32 kHz,
48 kHz
1644,1
kHz,kHz,
22.05
kHz,(pentru
24 kHzMPEG-1)
(for MPEG-2)
16 –
kHz,
kHz,WMA:
24 kHz32(pentru
MPEG-2)
Bit22,05
rate of
kbps —
320 kbps
– Rata de transfer a WMA-ului: 32 kbps — 320 kbps
– Sampling frequency of WMA: 22.05 kHz, 32 kHz,
– Frecvenţa de eşantionare a WMA-ului: 22,05 kHz, 32 kHz,
44.148kHz,
44,1 kHz,
kHz48 kHz
•• Acest
Thisaparat
unit can
playreda
back
MP3MP3
filesînregistrate
recorded in
VBR
poate
fişiere
în format
(variable
bit
rate).
VBR (rată de transfer variabilă).
The maximum
of characters for:
••Numărul
maxim denumber
caractere:
– Folder
names : 32 caractere
characters
- Nume
de directoare:
- Nume
fişiere::32
– Filedenames
32caractere
characters
- Elemente
de informare
ale fişierului MP3: 64 caractere
– MP3 Tag
: 64 characters
- Elemente
de
informare
ale fişierului WMA: 32 caractere
– WMA Tag : 32 characters
••Acest
aparat
poate
recunoaşte
în total
fişiere,255
255
This unit can recognize a total
of 55.000
000 files,
directoare (255 fişiere pentru fiecare director, inclusiv
folders (255 files per folder including folder without
directoarele fără fişiere care pot fi redate) şi 8 ierarhii.
unsupported files), and of 8 hierarchies.
• Acest aparat nu este compatibil cu un cititor de carduri SD.
•• Acest
Thisaparat
unit does
supportnumai
SD card
reader. USB de
este not
compatibil
cu dispozitive
5 V şi 500 mA.
• Dispozitivele USB prevăzute cu funcţii speciale, precum
funcţiile de protejare a informaţiilor, nu sunt compatibile cu
această unitate.
• Utilizaţi numai dispozitive USB cu o singură partiţie.
22
•• Este
ca acestrecognize
aparat să nu
recunoască
dispozitiv
Thisposibil
unit cannot
a USB
deviceun
whose
rating
USBisconectat
printr-un
cititor
de carduri
USB.
other than
5 V and
exceeds
500 mA.
•• ÎnUSB
cazuldevices
în care equipped
utilizaţi unwith
cabluspecial
de extensie
USB, este
functions
such as
posibil
ca
redarea
fişierelor
dintr-un
dispozitiv
USB să
fie
data security functions cannot be used with
thenuunit.
corespunzătoare.
• Do not use a USB device with 2 or more partitions.
• Acest aparat nu poate reda următoarele tipuri de fişiere:
This unit
notînrecognized
–• fişiere
MP3may
codate
format MP3ia şiUSB
MP3device
PRO. connected
through
a
USB
card
reader.
– fişiere MP3 codate într-un format neadecvat.
This unit
notînplay
back
files1/2.
in a USB device
–• fişiere
MP3may
codate
format
Layer
properly
using
a USBfără
extension
– fişiere
WMAwhen
codate
în format
pierderi,cord.
profesional şi
• This unit cannot play back the following files:
voce.
– fişiere
nu au lawith
bazăMP3i
formatul
– MP3WMA
filescare
encoded
and Windows
MP3 PROMedia®
format.
Audio.
– MP3 files encoded in an inappropriate format.
Ejectarea
discului
sau scoaterea
USB
– MP3 files
encoded
with Layerdispozitivului
1/2.
• În–cazul
în
care
discul
ejectat
nu
este
îndepărtat
într-un
WMA files encoded in lossless, professional, and
interval de 15 secunde, acesta va fi reintrodus automat în
voice format.
fanta de încărcare pentru a fi protejat împotriva prafului.
– WMA files not based on Windows Media® Audio.
• După ejectarea unui disc sau îndepărtarea dispozitivului
USB, va apărea unul din mesajele „NO DISC” sau “NO USB“ ,
Ejecting
a disc
or removing
USB device
iar
unele taste
vor deveni
inoperabile.aIntroduceţi
alt disc,
reconectaţi
dispozitivul
USB
sau
apăsaţi
SRC
(SURSĂ)
pentru a
• If the ejected disc is not removed within 15 seconds,
selecta
altă sursă de redare.
it is automatically
inserted into the loading slot again
to protect it from dust.
• After ejecting a disc or removing a USB device,
“NO DISC” or “NO USB“ appears and you cannot
operate some of the buttons. Insert another disc,
reattach a USB device, or press SRC to select another
playback source.
Funcţiile
meniului
Menu operations
•• Dacă
schimbaţi
„AMP GAIN”
de lasetting
„HIGH POWER”
If you
changesetarea
the “AMP
GAIN”
from la
„LOW
POWER”
în timp ce volumul
estePOWER”
setat la un nivel
“HIGH
POWER”
to “LOW
whilemai
ridicat decât treapta „VOLUME 30”, aparatul va seta automat
the volume level is set higher than “VOLUME 30,”
volumul la nivelul „VOLUME 30”.
the unit automatically changes the volume level to
“VOLUME 30.”
ENGLISH
Troubleshooting
Symptoms
Ghid
de depanare
Remedies/Causes
MP3/WMA
playback
MP3/WMA
Redare
Discs inprivind
general
General
Aspecte generale
discurile FM/AM FM/AMFM/AM General
Aspecte generale
playback
MP3/WMA Discs in general
• Sound
cannot
be
from the
speakers.
• Adjust
theurmătoarele
volumebefore
toaspecte
thecalling
optimum
level.
Ceea
pare
a fi to
o problemă
nuisheard
este
ceva foarte
Verificaţi
înainte
de a apela
la un centru
Whatceappears
be
trouble
notîntotdeauna
always
serious.
Checkgrav.
the
following
points
a service
center.
• Check the cords and connections.
de service.
Soluţii/Cauze
• Defecţiuni
The unit does not work at all.
Reset
the unit (see page 3).
Symptoms
Remedies/Causes
•
Difuzoarele
nu
emit
niciun
sunet.
•
Reglaţi
volumul
la nivelul
optim.= “AUX IN” setting (see
• “AUX IN” cannot be selected.
Check the
“SRC
SELECT”
• Sound cannot be heard from the speakers. • Verificaţi
• Adjust
the volume
to the optimum level.
cablurile
şi
conexiunile.
page 19).
• Check
the (vezi
cordspagina
and connections.
• Aparatul nu funcţionează deloc.
Resetaţi
aparatul
3).
• KD-R501: Nothing appear on the display.
KD-R501: Check the USER Color settings (see page 19)
• •NuThe
se poate
selecta
IN”.at all.
Verificaţi
„SRC
SELECT”→„AUX
IN” (vezi pagina 19).
unit does
not„AUX
work
Resetsetarea
the unit
(see
page 3).
• • SSM
automatic
presetting
does
notnimic.
work. Modelul
Store stations
manually.
Modelul
KD-R501:
Pe
afişaj
nu
apare
KD-R501:
Verificaţi
setarea
culorilor
selectate
de (see
IN” setting
• “AUX IN” cannot be selected.
Check the “SRC SELECT” = “AUX
utilizator
(a
se
vedea
pagina
19)
page 19).
• Static noise while listening to the radio.
Connect
the aerial firmly.
• Funcţia de presetare automată a sistemului
Memoraţi posturile de radio manual.
•
KD-R501:
Nothing
appear
on
the
display.
KD-R501:
Check the USER Color settings (see page 19)
SSM nu este operabilă.
• •“AM”
cannot
be selected.
Check
the
“SRCmanually.
SELECT” = “AM” setting (see
SSM
automatic
presetting
does
not
work.
Store
stations
• Se percepe zgomot de fond în timpul
Conectaţi antena bine.
page
19).
funcţionării aparatului de radio.
noise
listening
to the radio.
Connect
the„SRC
aerialSELECT”
firmly.– „AM” (a se vedea pagina 19).
• • •Disc
bewhile
played
back.
Insert
the
disc
correctly.
NuStatic
secannot
poate
selecta
banda
de frecvenţă
„AM”. Verificaţi
setarea
• • CD-R/CD-RW
• Insert adiscul
finalized
CD-R/CD-RW.
Discul nu poatecannot
fi redat.be played back.
Introduceţi
în mod
corect.
• “AM” cannot be selected.
Check the “SRC SELECT” = “AM” setting (see
• • Tracks
on the CD-R/CD-RW
cannot be
• Finalize un
theCD-R/CD-RW
CD-R/CD-RW
thefinalizată.
component which
Discul CD-R/RW
nu poate fi redat.
• Introduceţi
cu with
sesiune
page 19).
you used
forCD-R/CD-RW
recording. cu ajutorul componentei pe care
• skipped.
Nu se poate trece peste piesele de pe CD-R/
• Finalizaţi
discul
• Disc cannot be played back.
Insert thepentru
disc correctly.
• CD-RW.
Disc can neither be played back nor ejected. aţi• utilizat-o
Unlock the discînregistrare.
(see page 10).
• •Discul
nu
poate
fi
nici
redat,
nici
ejectat.
•
Deblocaţi
discul
(aforcibly
se vedea
pagina
CD-R/CD-RW cannot be played back.
Insert
finalized
CD-R/CD-RW.
• •Eject
theadisc
(see
page10).
3).
•
Ejectaţi
discul
în
mod
forţat
(a
se
vedeathe
pagina
3).
• Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be
• Finalize the CD-R/CD-RW with
component
which
• Disc sound is sometimes interrupted.
• Stop playback while driving on rough roads.
• Sunetul
este
uneori
întrerupt
în
timpul
citirii
•
Întrerupeţi
redarea
în
timpul
deplasărilor
pe
teren
accidentat.
skipped.
you used for recording.
• Changediscul.
the disc.
discului.
• Schimbaţi
• Disc can neither be played back nor ejected. • •Check
Unlock
the
discand
(seeconnections.
page 10).
the
cords
• Verificaţi cablurile
şi conexiunile.
• Eject the disc forcibly (see page 3).
• • “NO
DISC”
appears
on„NO
theDISC”.
display.
Insert a playable
discdiscinto
loading
slot.
Pe afişaj
apare
mesajul
Introduceţi
în fantă un
carethe
poate
fi redat.
•
Disc
sound
is
sometimes
interrupted.
•
Stop
playback
while
driving
on
rough
roads.
apoi insert
introduceţi
în mod corect.
Pe afişaj apar
„PLEASE” şi Apăsaţi
a discdiscul
correctly.
• • “PLEASE”
andalternativ
“EJECT“ mesajele
appear alternately
Press 0,şithen
•
Change
the
disc.
„EJECT”.
on the display.
• Check
the cords
and
connections.
•
Disculcannot
nu poate
redat. back.
• •Utilizaţi
cu piese
în format
MP3/WMA
înregistrate
• Disc
be fiplayed
Use a un
discdisc
with
MP3/WMA
tracks
recorded
in a format
într-un
format
compatibil
formatul
ISO 9660
Nivel 1, Nivel 2,
• “NO DISC” appears on the display.
Insert
a playable
disccuinto
the loading
slot.
compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or
sau Joliet.
• “PLEASE” and “EJECT“ appear alternately Romeo
Press
Joliet.0, then insert a disc correctly.
Adăugaţi extensia <.mp3> sau <.wma> la denumirea fişierelor.
on the display.
• Disc cannot be played back.
ENGLISH
What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.
• Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the
names.
•fileUse
a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format
compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or
Joliet.
• Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the
file names.
Continued on the next page
REFERENCES
EN22-27_KD-R501_003A_f.indd 23
23
Continued on the next page
9/10/08
2:58:42 PM
Continuare pe pagina
următoare
REFERENCES
REFERINŢE 23 23
Soluţii/Cauze
Remedies/Causes
Treceţi la altă piesă sau schimbaţi discul (nu adăugaţi extensia
• Noise is generated.
Skip to another
track laorpiese
change
not add
<.mp3>
sau <.wma>
carethe
nu disc.
sunt în(Do
format
MP3the
sau
extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or
WMA).
WMA
tracks.)
• Este nevoie de un interval mai lung pentru citire (pe Nu
utilizaţi
prea multe niveluri ierarhice şi directoare.
afişaj
apare
intermitent
mesajul
„READING”
(Citire)).
• A longer readout time is required
Do not use too many hierarchical levels and folders.
MP3/WMA playback
Redare MP3/WMA
ENGLISH
Defecţiuni
Symptoms
• Sunt produse zgomote.
(“READING” keeps flashing on the display).
• Piesele nu sunt redate în ordinea dorită de
• Tracks do not play back in the order you
dumneavoastră.
have intended them to play.
• Timpul de redare scurs nu este afişat corect.
• The elapsed playing time is not correct.
• Pe afişaj apare mesajul „NO FILE”.
• “NO FILE” appears on the display.
• Caracterele nu sunt afişate corect
(de exemplu, denumirea albumului).
• The correct characters are not displayed
• Sunt produse zgomote.
(e.g. album name).
• Noise is generated.
• Mesajul „READING” apare intermitent pe afişaj.
USB device playback
Redarea de pe dispozitive USB
• “READING” keeps flashing on the display.
• Pe afişaj apare mesajul „NO FILE”.
• “NO FILE” appears on the display.
• Piesele/directoarele nu sunt redate în ordinea
dorită.
• Mesajul
„CANNOT PLAY”
• Tracks/folders
areeste
not afişat
playedintermitent.
back in the
• Pe afişaj
„NO USB”.
orderapare
youmesajul
have intended.
• Aparatul nu detectează dispozitivul USB.
• “CANNOT
PLAY”
flashes
on(de
theexemplu,
display.
• Caracterele
nu sunt
afişate
corect
• “NO USB”
appears on the display.
denumirea
albumului).
• Theseunit
cannotuneori
detectîn the
USBredării
device.
• Sunetul
întrerupe
timpul
unei
piese.
• Correct characters are not displayed (e.g.
album name).
• While playing a track, sound is sometimes
interrupted.
Ordinea citirii se stabileşte în momentul înregistrării fişierelor.
The playback order is determined when the files are
recorded.
Acest lucru se întâmplă uneori în timpul redării şi depinde de
This sometimes
occurs
playback.peThis
ordinea
în care piesele
au during
fost înregistrate
disc.is caused by
how
the
tracks
are
recorded
on
the
disc.
Directorul selectat nu conţine fişiere*. Selectaţi alt director care
conţine
piese
MP3/WMA.
Selected
folder
is an empty folder*. Select another folder
*that
Director
care nuMP3/WMA
conţine fişiere
sau care conţine date care nu sunt
contains
tracks.
piese
MP3/WMA
* Folder
that isutilizabile.
physically empty or folder that contains
Acest
aparat
poatenot
afişacontain
doar litere
data
but does
valid(majuscule),
MP3/WMAnumere
track. şi un
număr limitat de simboluri.
This unit can only display letters (upper case), numbers,
Piesa redată nu este în formatul MP3/WMA. Treceţi la alt fişier.
and a limited number of symbols.
(Nu adăugaţi extensia <.mp3> sau <.wma> pentru piesele
Thenu
track
backMP3
is not
MP3/WMA track. Skip to
care
suntplayed
în format
sau an
WMA.)
(Dovariază
not add
the extension
code
<.mp3>
•another
Timpul defile.
citire
în funcţie
de tipul de
dispozitiv
USB.or
<.wma>
to
non-MP3
or
WMA
tracks.)
• Nu utilizaţi prea multe ierarhii şi directoare.
••Opriţi
şi porniţi
nou alimentarea
Readout
timedinvaries
depending cu
onenergie.
the USB device.
••Reconectaţi
Do not usedispozitivul
too manyUSB.
hierarchy or folders.
Directorul
nu conţine
fişiere*.
• Turn offselectat
the power
then on
again.Selectaţi alt director care
conţine
piese
MP3/WMA.
• Reattach the USB device again.
* Director care nu conţine fişiere sau care conţine date care nu sunt
Selected
folderutilizabile.
is an empty folder*. Select another folder
piese
MP3/WMA
that
contains
MP3/WMA
tracks.
Ordinea redării este dictată de
ordinea în care piesele sau
* Folder that
physically
emptyPrima
or folder
directoarele
au isfost
inscripţionate.
piesăthat
sau contains
primul
data inscripţionat
but does notpecontain
valid
track.
director
memoria
USBMP3/WMA
va fi şi primul
redat.
•The
Ataşaţi
un dispozitiv
care conţinebypiese
playback
order isUSB
determined
the codate
write-inîntr-un
time
format
stamp.corespunzător.
The first track/folder written into the USB device
•will
Reconectaţi
dispozitivul
USB. for playback.
be the first
track/folder
• Attach
thatlitere
contains
tracks(majuscule),
encoded in an
Acest
aparata USB
poatedevice
afişa doar
alfabetice
appropriate
format.
numere
şi un număr
limitat de simboluri.
• Reattach
the MP3/WMA
USB devicenuagain.
Piesele
în format
au fost copiate cu acurateţe pe
dispozitivul
USB.
This unit can
only display alphabets (upper case),
Copiaţi
piesele
nou înofmemoria
numbers,
andMP3/WMA
a limited din
number
symbols.USB şi repetaţi
operaţiunea.
The MP3/WMA tracks have not been properly copied into
the USB device.
Copy MP3/WMA tracks again into the USB device, and
try again.
••Microsoft
şi Windows
MediaMedia
sunt fieare
mărci
înregistrate
ca atare,
fie mărcioraparţinând
companiei
Microsoft
Corporation
din
Microsoft
and Windows
either
registered
trademarks
trademarks
of Microsoft
Corporation
in the
Statele
Unite
ale Americii
alte ţări.
United
States
and/orşi/sau
otherdin
countries.
24
24
Curăţarea
conectorilor
How to clean
the connectors
Scoaterea
a panoului
frontal deteriorează
conectorii.
Frequent frecventă
detachment
will deteriorate
the connectors.
Pentru a reduce la minim posibilitatea de deteriorare, ştergeţi
To minimize this possibility, periodically wipe the
periodic conectorii cu o bucată de vată sau material textil
connectors cu
with
a cotton
swab
or cloth
witha
impregnată
alcool;
efectuaţi
operaţia
cu moistened
atenţie, pentru
alcohol,
being
careful
not
to
damage
the
connectors.
nu deteriora conectorii.
Connectors
Conectori
Condensul
Moisture condensation
Din
cauza umidităţii,
pe lentila
dinlens
interiorul
Moisture
may condense
on the
insideaparatului
the unit poate
in
apărea
fenomenul
de condens, în următoarele cazuri:
the following
cases:
•după pornirea sistemului de încălzire din interiorul
• After starting the heater in the car.
autovehiculului.
•dacă
creşte gradul
umiditate
dinthe
interiorul
• If it becomes
verydehumid
inside
car.
autovehiculului.
Should this occur, the unit may malfunction. In this
În aceste cazuri, aparatul poate să nu funcţioneze
case, eject theScoateţi
disc anddiscul
leaveşi the
turnedpornit
on for
a de
corespunzător.
lăsaţiunit
aparatul
timp
câteva
ore până
evaporarea
few hours
untillathe
moistureumezelii.
has evaporated.
Curăţarea
discurilor
To keep discs
clean
Dacă
discul
estecorrectly.
posibil ca
A dirty
disceste
maymurdar,
not play
redarea
să nu fiedirty,
corespunzătoare.
If a discacestuia
does become
wipe it with
Ştergeţi-l
cu oinlavetă
moale,line
cu from
mişcăricenter
liniare,
a soft cloth
a straight
începând din centru spre margini.
to edge.
•Pentru curăţarea discurilor, nu utilizaţi
• Do not use any solvents (for example, conventional
solvenţi (agent obişnuit de curăţare a
record de
cleaner,
spray, thinner,
discurilor
vinil, spray-uri,
diluant,benzine,
benzină etc.) to clean
discs.
etc.).
ENGLISH
Maintenance
Întreţinerea
Redarea
noi
To playdiscurilor
new discs
Discurile
noimay
pot avea
pe marginile
New discs
havebavură
some rough
spots
interioare
şi
exterioare.
Dacă
se
utilizează
around the inner and outer edges.
If
un
astfel
de disc,
aparatul
îl poate
such
a disc
is used,
this unit
mayrespinge.
reject
the disc.
Pentru
a îndepărta
bavura,spots,
răzuiţirub
marginile
cu unwith
creion
To remove
these rough
the edges
a
sau
cu un
etc. pen, etc.
pencil
or pix
ball-point
Nu
tipuri
de discuri:
Doutilizaţi
not useurmătoarele
the following
discs:
Single
8 cm)
Single CD
CD (disc
(8 cmdedisc)
Discuri
deformate
Warped
disc
Manevrarea
discurilor
How to handle
discs
carcasei
Pentru
a scoate unadisc
carcasa
When removing
discdin
from
its Centrul
Center holder
sa,
apăsaţi
în
centrul
carcasei
şi
scoateţi
case, press down the center holder
discul
of theţinându-l
case anddeliftmargini.
the disc out,
•Ţineţi discul întotdeauna de margini.
holding it by the edges.
Nu atingeţi suprafaţa sa de
• Always hold the disc by the edges. Do not touch its
inscripţionare.
recording surface.
Când
apăsaţi-l
uşorthe
în
Whenintroduceţi
storing a un
discdisc
in în
itscarcasă,
case, gently
insert
suportul central (cu faţa imprimată în sus).
disc around the center holder (with the printed surface
•După utilizarea discurilor, puneţi-le înapoi în carcasele lor.
Cu
etichetă
resturiresidue
de etichete
Sticker
andsausticker
Discuri cu etichete autocolante
Stick-onsuprafaţă
label
pe întreaga
Discuri cu o formă neobişnuită
Unusual shape
Discuri
C-thru Disc (semisemitransparente
transparent disc)
facing up).
• Make sure to store discs in cases after use.
Discuri
cu porţiuni
transparente
Transparent
or semisautransparent
semitransparente
parts onpeitszona
înregistrată
recording area
REFERENCES
REFERINŢE 25 25
ENGLISH
Specifications
Caracteristici tehnice
AUDIO AMPLIFIER
SECTION AUDIO
SECŢIUNEA
AMPLIFICATORULUI
Putere
maximă
de ieşire:
Maximum
Power
Output: Faţă/Spate:
Putere continuă (RMS):
Faţă/Spate:
Continuous Power Output (RMS):
Impedanţă de intrare:
Gamă de control a
Load Impedance:
tonurilor:
Tonuri joase:
Tone Control Range:
Tonuri medii:
Tonuri înalte:
Răspuns în frecvenţă:
Raport semnal/zgomot:
Nivel ieşire/Impedanţă:
Impedanţă de ieşire:
Nivel
de ieşireResponse:
pentru subwoofer/Impedanţă :
Frequency
Alte
mufe:
Signal-to-Noise
Ratio:
Line-Out Level/Impedance:
SECŢIUNEA RADIORECEPTORULUI
Output Impedance:
Interval
de frecvenţă:
FM:
Subwoofer-Out Level/Impedance:
AM:
Other Terminal:
Radioreceptor FM
TUNER SECTION
Frequency Range:
FM Tuner
Radioreceptor MW
Radioreceptor LW
MW Tuner
LW Tuner
26
26
50 W/canal
Front/Rear:
50 W per channel
19 W /canal la 4 Ω, 40 Hz - 20 000 Hz cu o distorsiune armonică de
Front/Rear:
19 W per channel into 4 Ω, 40 Hz to 20 000 Hz
maxim 0,8%.
at no more than 0.8% total harmonic
4 Ω (admisibil între 4 Ω şi 8 Ω)
distortion.
±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
4 ΩQ2,0
(4 Ω to 8 Ω allowance)
Q1,0, Q1,25, Q1,5,
±12
dB
(0,5
kHz,
1,0
1,5 Hz,
kHz,80
2,5Hz,
kHz)
Bass:
±12kHz,
dB (60
100 Hz, 200 Hz)
QO,75, Q1,0, Q1,25
Q1.0, Q1.25, Q1.5, Q2.0
±12 dB (10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz, 17,5 kHz)
Middle:
±12 dB (0.5 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz, 2.5 kHz)
Q are o valoare fixă
Q0.75, Q1.0, Q1.25
între 40 Hz şi 20.000 Hz
Treble:
±12 dB (10.0 kHz, 12.5 kHz, 15.0 kHz,
70 dB
17.5 kHz)
Sarcină de 2,5 V/20kΩ
(scală completă)
Q = Fixed
1kΩ
Sarcină de 2,5 V/20kΩ
40 Hz(scală
to 20completă)
000 Hz
Mufă de intrare USB,
70 dBmufă de intrare AUX (auxiliară)
2.5 V/20 kΩ load (full scale)
între 87,5 MHz 1şikΩ
108,0 MHz
2.5 V/20
kΩ load
MW: Între 522 kHz
şi 1.620
kHz (full scale)
LW: între 144 kHz
şi
279
kHz
USB input jack, AUX (auxiliary) input jack
11,3 dBf (1,0μV/75Ω)
16,3 dBf (1,8 μV/75Ω)
Sensibilitate utilă:
Prag de sensibilitate de
50 dB:
65 dB
FM:Selectare de canale
87.5 MHz to 108.0 MHz
alternative (400 kHz):
AM:
MW: 522 kHz to 1 620 kHz
Răspuns în frecvenţă:
între 40 Hz şi 15.000
Hz kHz to 279 kHz
LW: 144
Separare stereo:
30 dB
Usable Sensitivity:
11.3 dBf (1.0 μV/75 Ω)
Sensibilitate:
20 μV
50 dB
Quieting
Sensitivity:
16.3 dBf (1.8 μV/75 Ω)
Selectivitate:
35 dB
Alternate
Channel Selectivity (400
kHz):
65 dB
Sensibilitate:
50 μV
Frequency Response:
40 Hz to 15 000 Hz
Stereo Separation:
30 dB
Sensitivity:
20 μV
Selectivity:
35 dB
Sensitivity:
50 μV
Număr
Numberdeofcanale:
Channels:
Răspuns în frecvenţă:
Frequency Response:
Interval dinamic:
Dynamic
Range:
Raport
semnal/zgomot:
Signal-to-Noise
Ratio:
Distorsiuni
ale sunetului:
Format
de decodare
Wow and
Flutter: MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)
Format
de decodare
WMA
(Windows
Media®
MP3 Decoding
Format:
(MPEG1/2
Audio
LayerAudio):
3)
Compact
discdeplayer
Player
compact discuri
Citire
optică
fărăpickup
contact mecanic (laser
Non-contact optical
cu
semiconductori)
(semiconductor laser)
2 canale
(stereo)
2 channels
(stereo)
între 5 Hz şi 20.000 Hz
5 Hz to 20 000 Hz
96 dB
96 dB98 dB
98 dBSub limita măsurabilă
Rata measurable
maximă de transfer:
Less than
limit 320 kbps
Rata
maximă
de
transfer:
320 kbps
Max. Bit Rate: 320 kbps
WMA (Windows Media® Audio) Decoding Format:
SECŢIUNEA dispozitivului USB
Standard USB:
USB SECTION
Viteza
de transfer a datelor (viteză maximă):
Dispozitiv
compatibil:
USB Standard:
Sisteme de fişiere compatibile:
Data Transfer Rate (Full Speed):
Format audio redabil:
Compatible
Device:
Curent
maxim:
Compatible File System:
USB 1.1, USB 2.0
Maxim 12 Mbps
Dispozitiv
USB 1.1,
USB 2.0de stocare în masă
FAT 32/16/12
Max. 12 Mbps
MP3/WMA
Mass storage
classmA
5V cc – 500
FAT 32/16/12
SETĂRI
PlayableGENERALE
Audio Format:
Alimentare:
Max. Current:
MP3/WMA
V ccmA
(admisibil între 11 V şi 16 V)
DC 5 V14,4500
Tensiune de
funcţionare:
ENGLISH
CD PLAYER SECTION
SECŢIUNEA CD PLAYER-ULUI
Type:
Tip:
Sistem
detectare
a semnalului:
Signal de
Detection
System:
Max. Bit Rate: 320 kbps
Sistem de legare la masă:
Masă negativă
GENERAL
Temperatură admisă de funcţionare:
0 - 40°C
Dimensiuni
(L x Î x A): (aproximativ) OperatingSpaţiu
necesar pentruDC 14.4
182V mm
x 160 mm
Power Requirement:
Voltage:
(11 Vxto5216mm
V allowance)
instalare:
Grounding System:
Negative ground
Dimensiunile panoului: 188 mm x 58 mm x 12 mm
Allowable Operating Temperature:
0°C to +40°C
Greutate:
1,3 kg (fără accesorii)
Dimensions (W × H × D): (approx.) Installation Size:
182 mm × 52 mm × 160 mm
Designul şi datele tehnice se pot schimba fărăPanel
notificare
Size:prealabilă.
Mass:
188 mm × 58 mm × 12 mm
1.3 kg (excluding accessories)
Design and specifications are subject to change without notice.
REFERENCES
REFERINŢE 27 27
KD-R501/KD-R401
KD-R401/402/501
Installation/Connection Manual
MANUAL
INSTALARE/CONECTARE
Manuel DE
d’installation/raccordement
GET0574-010A
1008DTSMDTJEIN
EN, RO
FR
© 2008 Victor Company of Japan, Limited
[EX/EU]
FRANÇAIS
ROMÂNĂ
ENGLISH
Cet appareil
est conçu
pourutilizării
fonctionner
sur des
sources
deelectric
courantcucontinu
de 12 V à de
masse
Acest
aparat este
destinat
în cadrul
unui
sistem
masă NEGATIVĂ
12 VNEGATIVE.
CC.
Si votre
véhicule n’offre
pas ce type d’alimentation,
il vous
faut de
un sistem,
convertisseur
de tension,
que vous
pouvez
Dacă
autovehiculul
dumneavoastră
nu este dotat cu
un astfel
este necesară
montarea
unui
transformator
tensiune pe
care îl puteţi
achiziţiona de la dealerii JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.
acheter chez underevendeur
d’autoradios
JVC.
This unit is designed to operate on 12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems. If your vehicle
does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT dealers.
WARNINGS
AVERTISMENTE
AVERTISSEMENTS
To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery’s negative terminal and make all
electrical connections before installing the unit.
• Be sure to ground this unit to the car’s chassis again after installation.
Pentru
a preveni
producerea denous
scurtcircuite,
vă recomandăm
să deconectaţi
borna
negativă
baterieietși
Pour éviter
tout court-circuit,
vous recommandons
de débrancher
la borne
négative
de la abatterie
să
conectaţitous
toate
electrice
înainte de
instalarea
aparatului.
d’effectuer
lescablurile
raccordements
électriques
avant
d’installer
l’appareil.
•• Assurez-vous
Asiguraţi-vă că
instalare
aţi legat la
din
nouàaparatul
la caroseria
autovehiculului.
dedupă
raccorder
de nouveau
mise
la masselademasă
cet appareil
au châssis
de la
voiture après l’installation.
Observaţii:
•Remarques:
Înlocuiţi siguranţa cu una care prezintă valorile specificate. Dacă siguranţa se arde în mod frecvent,
adresaţi-văleunui
dealer
IN-CAR
ENTERTAINMENT.
• Remplacer
fusible
par JVC
un de
la valeur
précisée. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur
• d’autoradios
Se recomandă
conectarea difuzoarelor la o sursă de alimentare maximă de peste 50 W (atât în
JVC.
spate
cât și în faţă,de
cuconnecter
o impedanţă
de 4 Ω până
8 Ω).
Dacă puterea
difuzoarelor
• Il
est recommandé
des enceintes
aveclaune
puissance
de plusmaximă
de 50 Wa(les
enceintes este
arrière
mai
mică
de
50
W,
schimbaţi
setarea
„AMP
GAIN” (Amplifi
defectarea
et les enceintes avant, avec une impédance comprise
entre 4cator)
Ω et 8pentru
Ω). Sialaevita
puissance
maximum est
difuzoarelor
(vezi
din INSTRUCŢIUNI).
inférieure
à 50
W, pagina
changez14
“AMP
GAIN” pour éviter d’endommager vos enceintes (voir page 18 du
• MANUEL
Pentru a evita
producerea unui scurt circuit, înfășuraţi capetele cablurilor NEUTILIZATE cu bandă
D’INSTRUCTIONS).
izolatoare.
• Pour
éviter les court-circuits, couvrir les bornes des fils qui ne sont PAS UTILISÉS avec de la bande
• isolante.
După utilizare, radiatorul devine foarte fierbinte. Dacă demontaţi aparatul, evitaţi atingerea
radiatorului.
• Le
dissipateur de chaleur devient très chaud après usage. Faire attention de ne pas le toucher en retirant
Notes:
• Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT dealer.
• It is recommended to connect to the speakers with maximum power of more than 50 W (both at
the rear and at the front, with an impedance of 4 Ω to 8 Ω). If the maximum power is less than
50 W, change “AMP GAIN” setting to prevent the speakers from being damaged (see page 18 of the
INSTRUCTIONS).
• To prevent short-circuit, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
• The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.
cet appareil.
Heat sink
Radiator
Dissipateur de chaleur
PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:
PRECAUŢII
privind
de alimentare
și cabluriledes
difuzoarelor:
PRECAUTIONS
sur sursa
l’alimentation
et la connexion
enceintes:
• DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit
will be seriously damaged.
• BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in
your car.
NE CONNECTEZ
PAS lesde
filsalimentare
d’enceintes
du cordon d’alimentation
à la batterie; sinon,
•• NU
conectaţi cablurile
a difuzoarelor
la bateria autovehiculului,
în caz
l’appareil
serait sérieusement
endommagé.
contrar
aparatul
va suferi defecţiuni
grave.
AVANT de
de conectarea
connecter lesfirelor
fils d’enceintes
du cordon
d’alimentation
enceintes,
vérifiez
le câblage
•• ÎNAINTE
de alimentare
la difuzoare,
verificaţiaux
cablurile
acestora
instalate
în des
enceintes de votre voiture.
autovehicul.
Parts list for installation and connection
Lista
piese
necesare
pentru instalare
și conectare
Listede
des
pièces
pour l’installation
et raccordement
The following parts are provided for this unit. If any item is missing, consult your JVC IN-CAR
ENTERTAINMENT dealer immediately.
Pentru
acestsuivantes
aparat, sunt
următoarele
piese.
oricare
acestea
lipsește,votre
adresaţi-vă
Les pièces
sont furnizate
fournies avec
cet appareil.
Si Dacă
quelque
chosedintre
manquait,
consultez
revendeur
imediat
dealerului
JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.
autoradio
JVC immédiatement.
A
Control panel
Panou
de comandă
Panneau
de commande
D
Power cord
Cablu de d’alimentation
alimentare
Cordon
G
Mounting bolt
(M4 × 5 mm; M5 × 12.5 mm)
Șurub
dede
fixare
Boulon
montage
(M4 X 5 mm; M5 X 12,5 mm)
(M4 × 5 mm; M5 × 12,5 mm)
B
Sleeve
C
Trim plate
Cutie
Manchon
Placă
de d’assemblage
asamblare
Plaque
E
Washer (ø5)
F
Lock nut (M5)
Piuliţă de
fixare(M5)
(M5)
Ecrou
d’arrêt
Șaibă
(05) (ø5)
Rondelle
H
Rubber cushion
Amortizor
de cauciuc
Amortisseur
en caoutchouc
1
I
Handles
Bride
Poignées
INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)
INSTALARE (MONTARE
ÎN BORD)
INSTALLATION
(MONTAGE
DANS LE TABLEAU DE BORD)
The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information
regarding installation kits, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying
kits.
• If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.
Următoarea
imagine
ilustrează
mod tipic
de instalare. typique.
Dacă aveţi
saudes
aveţi
nevoie deou
informaţii
L’illustration
suivante
est un un
exemple
d’installation
Siîntrebări
vous avez
questions
avez besoin
referitoare
la kit-urile
de instalare,
adresaţi-văconsulter
unui dealer
JVC revendeur
IN-CAR ENTERTAINMENT
firmei
care compagnie
furnizează
d’information
sur des
kits d’installation,
votre
d’autoradiossau
JVC
ou une
kit-urile.
d’approvisionnement.
• Dacă nu sunteţi sigur/ă că puteţi instala acest aparat în mod corect, apelaţi la un tehnician autorizat.
• Si l’on n’est pas sûr de pouvoir installer correctement cet appareil, le faire installer par un technicien
qualifié.
Do the required electrical connections.
Efectuaţi conexiunile
electrice
necesare.
Réalisez
les connexions
électriques.
Bend the appropriate tabs to hold the
sleeve firmly in place.
Îndoiţi clemele
adecvateappropriées
pentru a fixa cutia
Tordez
les languettes
corespunzător.
pour
maintenir le manchon en place.
Removing the unit
Demontarea
aparatului
Retrait
de l’appareil
Before removing the unit, release the rear section.
Avant
l’appareil,
la placa
section
arrière.
Înainte de aretirer
demonta
aparatul,libérer
eliberaţi
posterioară.
Insert the two handles, then pull them as
illustrated so that the unit can be removed.
Pentru ales
scoate
introduceţi
cele
bride, apoi
Insérez
deuxaparatul,
poignées,
puis tirez
dedouă
la façon
trageţi-lede
conform
illustrée
façon ilustraţiei
à retirer l’appareil.
When using the optional stay / Lors de l’utilisation du
La
utilizarea
bridei de fixare opţionale
hauban
en option
When installing the unit without using the sleeve / Lors de l’installation de l’appareil
La instalarea
aparatului
fără utilizarea cutiei
scans
utiliser de
manchon
In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place.
În
cazulune
unui
autovehicul
Toyota,
de exemplu,
mai întâi
scoateţi
aparatul radio
al autovehiculului
instalaţi
Dans
voiture
Toyota,
par exemple,
retirez
d’abord
l’autoradio
et installez
l’appareil àși sa
place.echipamentul în locul
acestuia.
Fire wall
Perete
Cloison
ignifug
Stay (option)
Bridă
de fi(en
xare
Hauban
option)
(opţională)
Flat type screws (M5 × 8 mm)*2
2
Șuruburi
cap(M5
plat×(M5
x 8 mm)*
Vis à têtecu
plate
8 mm)
*2
Dashboard
Tablou dedebord
Tableau
bord
Bracket*2
2
Suport*
Support*2
Screw (option)
Șurub
Vis (en(opţional)
option)
Flat type screws (M5 × 8 mm)*2
2
Șuruburi
cap(M5
plat×(M5
x 8 mm)*
Vis
à têtecu
plate
8 mm)
*2
Pocket
Fantă
Poche
Bracket*2
Suport*
Support2*2
Install the unit at an angle of less than 30˚.
Instalaţi
astfel
încât
formeze
un
Installezaparatul
l’appareil
avec
unsăangle
de moins
unghi
mai mic de 30˚ faţă de orizontală.
de 30˚.
Note
: When installing the unit on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm-long screws. If longer screws
are used, they could damage the unit.
instalaţi
aparatul de
pe l’appareil
suportul desur
montare,
utilizaţi
cus’assurer
o lungimed’utiliser
de 8 mm. des
Dacă
mai
Observaţie
Remarque : Când
Lors de
l’installation
le support
de șuruburi
montage,
visutilizaţi
d’une șuruburi
longueur
de
lungi,
poate
deteriorări.
8 mm.aparatul
Si des vis
plussuferi
longues
sont utilisées, elles peuvent endommager l’appareil.
ţineţi
aparatul
că faire
nu deterioraţi
din partea posterioară.
*1 Când
Lorsque
vous
mettez vertical,
l’appareilasiguraţi-vă
à la verticale,
attention siguranţa
de ne pas endommager
le fusible situé sur l’arrière.
furnizat
*2 Nu
Noneste
fourni
avec cet autoradio.
*1 When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear.
*2 Not supplied for this unit.
2
FRANÇAIS
ROMÂNĂ
ENGLISH
RACCORDEMENTS
ELECTRIQUES
CONEXIUNILE
ELECTRICE
ELECTRICAL CONNECTIONS
A
If your car is equipped with the ISO
autovehiculul
este
connector / Dacă
Si votre
voiture est équippée
echipat
cu conector
d’un connecteur
ISOISO
• Connect the ISO connectors as illustrated.
Legaţi conectorii
ISO ca în imagine.
• Connectez
les connecteurs
ISO comme montré sur l’illustration.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
From the car body
De la
la carrosserie
caroserie de la
De
voiture
Pentru
unele autovehicule
For some VW/Audi or Opel (Vauxhall) automobiles / Pour
certaines
automobilesVW/Audi
VW/Audisau
ou
Opel (Vauxhall)
You may need to modify the wiring of the supplied power cord as illustrated.
• Contact your authorized car dealer before installing this unit.
Poateaurrez
fi necesară
modifi
careadeconexiunilor
cabluluidu
decordon
alimentare
furnizat, conform
imaginii.
Vous
peut-être
besoin
modifier le câblage
d’alimentation
fourni comme
montré sur l’illustration.
Înainte devotre
a instala
acest aparat,
contactaţi
dealerul
autorizat al
autovehiculului dumneavoastră.
• Contactez
revendeur
automobile
autorisé
avant d’installer
l’appareil.
Original wiring / Instalaţie
Câblage original
electrică originală
Modified wiring 1 Instalaţie
/ Câblage electrică
modifié 1
modificată 1
ISO connector
Conector
ISOISO
Connecteur
Use modified wiring 2 if the unit does not turn on.
Utilizaţileinstalaţia
electrică2modifi
cată 2ne
dacă
aparatul
nutension.
pornește.
Utilisez
câblage modifié
si l’appareil
se met
pas sous
ISO connector of the supplied power cord
Conectorul
cablului
de alimentare
ConnecteurISO
ISOalpour
le cordon
d’alimentation
furnizat
fourni
Y: Yellow
Galben
Jaune
Modified wiring 2 / Instalaţie
Câblage modifié
2modificată 2
electrică
R: Red
Roșu
Rouge
View from the lead side
Detaliu
al conectorului.
Vue à partir
du côté des fils
B
Connections without using the ISO connector / Conexiuni
Connexions
sans utiliser
le connecteur
ISO
realizate
fără utilizarea
conectorului
ISO
Înainte
Verifila
caţi
cu atenţie instalaţia
din autovehicul.
Realizarea
incorectă
conexiunii
Avantde
deconectare:
commencer
connexion:
Vérifiezelectrică
attentivement
le câblage
du véhicule.
Unea connexion
poate
duce lapeut
deteriorarea
gravă asérieusement
acestui aparat.
incorrecte
endommager
l’appareil.
Firele
de alimentare
și cele ale
montat pe du
autovehicul
potlaavea
culoripeuvent
diferite. être différents en
Le filcablului
du cordon
d’alimentation
et conectorului
ceux des connecteurs
châssis de
voiture
Before connecting: Check the wiring in the vehicle carefully. Incorrect connection may cause serious
damage to this unit.
The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.
1
2
3
4
couleur.
Cut the ISO connector.
conectorului
1 Întrerupeţi
Coupez lelegătura
connecteur
ISO. ISO.
colorate
aleducablului
alimentare în dans
ordinea
indicată
în imaginea
de mai jos.
2 Conectaţi
Connectezfirele
les fils
colorés
cordonde
d’alimentation
l’ordre
spécifié
sur l’illustration
ci-dessous.
Conectaţi
cablul
antenei.
3 Connectez le cordon d’antenne.
La
fi
nal,
conectaţi
cablurile
la
aparat.
4 Finalement, connectez le faisceau de fils à l’appareil.
Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
Connect the aerial cord.
Finally connect the wiring harness to the unit.
Rear line out (see diagram )
Mufă ieșire
spate
(vezi(voir
schema
Ⓒ)
Sortie
de ligne
arrière
le diagramme
)
Rear ground terminal
Borne de
arrière
masse
Borna
masădespate
15 A fuse
Fusible 15 de
A 15 A
Siguranţă
Aerial terminal
Borna
antenei
Borne
de l’antenne
Ignition switch
Comutator ded’allumage
contact
Interrupteur
Black
Negru
Noir
To the metallic body or chassis of the car
La caroseria
metalică ou
sauchâssis
șasiul de
autovehiculului
Vers
corps métallique
la voiture
Yellow *2
Galben*2*2
Jaune
Red
Roșu
Rouge
To a live terminal in the fuse block connecting to the car battery
(bypassing the ignition switch) (constant 12 V)
La
o bornă
tensiune
de siguranţe
conectată
la bateria
À une
bornesub
sous
tensiondin
du panoul
porte-fusible
connectée
à la batterie
de la
autovehiculului
(ocolind
comutatorul
de contact)
V cc)
voiture (en dérivant
l’interrupteur
d’allumage)
(12 (12
V constant)
Blue with white stripe
Albastru
dungă
albă
Bleu aveccu
bande
blanche
To the remote lead of other equipment or power aerial if any (200 mA max.)
Au
fil de télécommande
de l’autre
appareil
ou à sau
l’antenne
automatique
s’ildacă
y en aexistă
une
La cablul
telecomenzii unui
echipament
extern
al antenei
automate,
(200
mA max.)
(maximum
200 mA).
Brown
Maro
Marron
White with black
stripe
Alb
cu avec
o dungă
Blanc
bande
neagră
noire
White
Alb
Blanc
Gray with black stripe
Gris
bandeneagră
noire
Gri cuavec
o dungă
Left speaker (front)
Difuzorul
din stânga
(faţă)
Enceinte gauche
(avant)
Fuse block
Panou
de siguranţe
Porte-fusible
To an accessory terminal in the fuse block
La o bornă
suplimentară
situată în panoul de
Vers
borne accessoire
du porte-fusible
siguranţe
Gray
Gri
Gris
To cellular phone system
La
sistemul
telefonului
celular
À un
système
de téléphone
cellulaire
Green with black stripe
Vert avec
Verde
cu obande
dungănoire
neagră
Right speaker (front)
Difuzorul
din dreapta
Enceinte droit
(avant) (faţă)
Green
Verde
Vert
Purple with black stripe
Violet
o dungă
Violetcu
avec
bande noire
neagră
Left speaker (rear)
Difuzorul
din stânga
(spate)
Enceinte gauche
(arrière)
Purple
Violet
Violet
Right speaker (rear)
Difuzorul
din dreapta
Enceinte droit
(arrière)
(spate)
este
furnizat.
*1 Nu
Non
fourni
avec cet autoradio.
*2 Acest
Pour vérifier
le fonctionnement
de cetde
appareil
avantfuncţionării
installation, ce
fil doit êtreanterior
raccordé,instalării.
sinon l’appareil
fir trebuie
conectat înainte
verificarea
aparatului
În cazne peut
pas être mis
sous tension.
contrar,
aparatul
nu poate fi pornit.
*1 Not supplied for this unit.
*2 Before checking the operation of this unit prior to installation, this lead must be connected; otherwise, the
power cannot be turned on.
3
C
amplifi
catorului extern
sau aou
difuzorului
pentru
frecvenţe joase
Connecting the external amplifier or subwoofer / Conectarea
Connexion d’un
amplificateur
extérieur
d’un caisson
de grave
You can connect an amplifier to upgrade your car stereo system.
• Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote lead of the other equipment so that it
can be controlled through this unit.
• Disconnect the speakers from this unit, connect them to the amplifier. Leave the speaker
leads of this unit unused.
Vous pouvez
connecter
un amplificateur
pour améliorerputeţi
votre conecta
système stéréo.
Pentru
a îmbunătăţi
sistemul
stereo al autovehiculului,
un amplificator.
•• Connectez
Conectaţi filerul
cu (bleu
dungăavec
albă)
la firul
telecomenzii
extern, de
filtelecomenzii
de commande(albastru
à distance
bande
blanche)
au fil deechipamentului
commande à distance
astfel încât
să poată
fi controlat
prinêtre
intermediul
acestui
aparat.
l’autre
appareil
de façon
qu’il puisse
commandé
via cet
appareil.
•• Déconnectez
Deconectaţi difuzoarele
dede
la cet
aparat
și conectaţi-le
la amplifi
cator. Nu utilizaţi
fireleles
pentru
les enceintes
appareil
et connectez-les
à l’amplificateur.
Laissez
fils
difuzoare ale
aparat.
d’enceintes
deacestui
cet appareil
inutilisés.
Remote lead
Firul
telecomenzii à distance
Fil d’alimentation
Y-connector (not supplied for this unit)
Conector
în formă
Y (nuavec
estecet
furnizat)
Connecteur
Y (nonde
fourni
autoradio)
Remote lead (blue with white stripe)
Firul
telecomenzii (albastru
dungă
albă)
Fil d’alimentation
à distancecu(bleu
avec
bande blanche)
Set “L/O MODE” to “REAR”
(See page 18 of the INSTRUCTIONS.)
Setaţi „L/O
MODE”
în poziţia
„REAR” (Vezi pagina 18 din
Réglez
“L/O
MODE”
sur “REAR”
INSTRUCŢIUNI.)
(Voir
page 18 du MANUEL D’INSTRUCTIONS.)
To the remote lead of other equipment
or power aerial if any
La
telecomenzii unui
echipament
Aucablul
fil de télécommande
de l’autre
extern
sau
automate,
appareil
oualàantenei
l’antenne
automatique s’il
dacă
y en aexistă.
une
Signal cord
(not supplied for this unit)
Cablu
Cordondedesemnal
signal (nu este furnizat
pentru
acestavec
aparat)
(non fourni
cet autoradio)
JVC Amplifier
Amplifi
catorul JVC
JVC
Amplificateur
Rear speakers
Difuzoarearrière
spate
Enceintes
Rear speakers
Difuzoare
spate
Enceintes arrière
Set “L/O MODE” to “SUB.W”
(See page 18 of the INSTRUCTIONS.)
Setaţi
MODE”
în poziţia
„SUB.W” (Vezi pagina 18 din
Réglez„L/O
“L/O
MODE”
sur “SUB.W”
INSTRUCŢIUNI.)
(Voir page 18 du MANUEL D’INSTRUCTIONS.)
Front speakers (see diagram )
Enceintes avant
(voirschema
le diagramme
Difuzoare
faţă (vezi
Ⓑ)
)
Remote lead
Firul
telecomenzii à distance
Fil d’alimentation
Subwoofer
Subwoofer
Caisson
de grave
JVC Amplifier
Amplifi
catorul JVC
JVC Amplificateur
or / sau
ou
*3 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint
firul de le
masă
caroseria
sau laaușasiul
autovehiculului
loc nevopsit
(dacă
este vopsit,
*3 Montaţi
Attachezferm
solidement
fil delamise
à la masse
châssis
métallique de—
la într-un
voiture—à
un endroit
qui n’est
pas
*4
dintre firele
difuzoarelor
din spate
și conectorul
al autovehiculului
și conectaţi-le la
*4 Întrerupeţi
Coupez les legătura
fils des enceintes
arrière
du connecteur
ISO de
la voiture etISO
connectez-les
à l’amplificateur.
îndepărtaţi
înainte
de a monta
rul). În caz
contrar,
aparatul
se poateavant
defecta.
recouvert devopseaua
peinture (s’il
est recouvert
de fipeinture,
enlevez
d’abord
la peinture
d’attacher le fil). L’appareil
peut être endommagé si cela n’est pas fait correctement.
(if coated with paint, remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may cause damage to the
unit.
Cut the rear speaker leads of the car’s ISO connector and connect them to the amplifier.
amplificator.
ÎNDRUMAR
DE DEPANARE
EN
CAS DE DIFFICULTES
TROUBLESHOOTING
•• Siguranţa
arde.
Le fusiblesesaute.
** Sunt
conectate
corect
rele roșiiracordés
și negre? correctement?
Les fils
rouge et
noirfisont-ils
• The fuse blows.
* Are the red and black leads connected correctly?
• Nu se realizează alimentarea.
• L’appareil ne peut pas être mise sous tension.
* Este conectat firul galben?
• Power cannot be turned on.
* Is the yellow lead connected?
* Le fil jaune est-elle raccordée?
• Difuzoarele nu funcţionează.
Passcurtcircuitat
de son desfienceintes.
*• Este
rul de ieșire al difuzorului?
• No sound from the speakers.
* Is the speaker output lead short-circuited?
* Le fil de sortie d’enceinte est-il court-circuité?
•
*•
**
• Sound is distorted.
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “–” terminals of L and R speakers grounded in common?
Sunetul este distorsionat.
Este
firul est
de ieșire
al difuzorului legat la masă?
Le son
déformé.
Bornele
ale difuzoarelor
și R (stânga
și dreapta) au masă comună?
Le fil de„–“
sortie
d’enceinte Lest-il
à la masse?
* Les bornes “–” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
• Apar interferenţe de sunet.
* Borna de masă din spate este conectată la caroseria autovehiculului cu ajutorul unor cabluri mai scurte și
• mai
Interférence
avec les sons.
groase?
• Noise interfere with sounds.
* Is the rear ground terminal connected to the car’s chassis using shorter and thicker cords?
* La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?
• Aparatul se încălzește.
*• Este
firul de ieșire
al difuzorului
L’appareil
devient
chaud.legat la masă?
** Bornele
ale difuzoarelor
și R au
masă
comună?
Le fil de„–“
sortie
d’enceinte Lest-il
à la
masse?
• This unit becomes hot.
* Is the speaker output lead grounded?
* Are the “–” terminals of L and R speakers grounded in common?
* Les bornes “–” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
• Aparatul nu funcţionează deloc.
* Aţi resetat aparatul?
• This unit does not work at all.
* Have you reset your unit?
• Cet appareil ne fonctionne pas du tout.
* Avez-vous réinitialisé votre appareil?
4
Having TROUBLE with operation?
Please reset your unit
Refer to page of How to reset your unit
Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement?
Réinitialisez votre appareil
Référez-vous à la page intitulée Comment réinitialiser votre appareil
Dear Customer,
This apparatus is in conformance with the valid European
directives and standards regarding electromagnetic
compatibility and electrical safety.
European representative of Victor Company of Japan, Limited
is:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Germany
Cher(e) client(e),
Cet appareil est conforme aux directives et normes
européennes en vigueur concernant la compatibilité
électromagnétique et à la sécurité électrique.
Représentant européen de la société Victor Company of Japan,
Limited:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Allemagne
EN, FR
© 2008 Victor Company of Japan, Limited
32
1008DTSMDTJEIN
Download PDF

advertising