Canton musicbox M Anslutningar Canton musicbox M

m
us
O
R
x
AT
bo
PE
ic
IN Br
G u ksan
IN
ST
RU v i
C sn
TI in
O g
N
S
M
SW
E
G
EN
Sweden
Välkommen till en värld med pure music
Vi är glada att du har valt en produkt från Canton. Produkterna förenar högvärdiga komponenter med
vår mångåriga utvecklingserfarenhet och den sorgfälliga produktionen. Du behöver bara tänka på ett par
få saker för att produkterna ska ge dig en obesvärad klangupplevelse. Dessa saker finns beskrivna i den
här bruksanvisningen. Vi önskar dig en härlig klangupplevelse!
Innehåll
2
Säkerhetsanvisningar Placering
Ansluta musicbox M
Manöverelement
Använda musicbox M Återgivning via Bluetooth
Använda iPod/iPhone Använda radiofunktionen
Välja digitala och analoga ingångar
Inställningsmeny
Återgivningsläge Felsökning Försäkran om överensstämmelse Ytterligare information Garanti- och licensuppgifter Sida 3
Sida 8
Sida 9
Sida 11
Sida 12
Sida 13
Sida 13
Sida 15
Sida 15
Sida 16
Sida 17
Sida 18
Sida 23
Sida 24
Sida 47
Användaren är ansvarig för att högtalaren
installeras och ansluts på korrekt sätt. Canton
kan inte ansvara för skador eller olyckor som
orsakats genom felaktig installation eller
anslutning.
Sweden
Säkerhetsanvisningar
Beakta säkerhetsanvisningarna när du väljer rätt plats för din
musicbox M och vid skötsel och användning av produkten!
Välj ett jämnt underlag
Undvik fuktighet
Undvik vibrationer
Ta inte tag i nätkabeln
med våta händer
Kasta inte i hushållsoporna
Se till att nätkontakten
är fritt åtkomlig
Undvik direkt solstrålning
Skydda mot extrem kyla
Öppna inte huset
Se till polariteten är
riktig hos batterier och
fjärrkontroll
Sänk vid överbelastning
systemets volym.
Avstånd till värmekällor
Använd inga aggressiva,
alkoholhaltiga eller
skrubbande medel vid
rengöring
Stoppa inte in händer i
husets öppning
Dra ur nätkontakten
under åskväder
3
Sweden
Viktig säkerhetsanvisning
OBS!
Läs och följ alla anvisningar.
Behåll den här bruksanvisningen.
Beakta alla varnings- och säkerhetsanvisningar.
Använd denna apparat endast i måttligt klimat (inte i tropiskt klimat).
Använd denna apparat endast inomhus, inte utomhus eller i fuktrum.
För att undvika risk för brand eller elektrisk stöt får apparaten varken utsättas för regn eller väta.
Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
Utsätt inte denna apparat för dropp- eller stänkvatten.
Kraftiga
temperaturvariationer leder till kondensbildning (vattendroppar) i apparaten. Vänta med idrifttagningen tills fukten som har
bildats har avdunstat (minst tre timmar).
Ställ inga föremål som är fyllda med vatten på apparaten (som t.ex. vaser).
Ställ inte öppen eld, t.ex. brinnande ljus på eller i närheten av apparaten.
Ställ
inte apparaten i närheten av värmekällor som t.ex. värmeelement, värmeackumulatorer, ugnar eller liknande apparater (även
förstärkare), vilka genererar värme.
Förhindra direkt solstrålning.
Håll ett fritt utrymme på minst 5 cm runt om apparaten.
För att undvika elektriska stötar, anslut bara nätkontakten till eluttag eller förlängningskablar i vilka kontaktstiften kan stickas in
fullständigt för att förhindra friliggande kontaktstift.
4
Sweden
OBS!
Rör aldrig vid signal- eller nätkablar med våta händer.
Kliv inte på nätkabeln och kläm inte fast den, i synnerhet inte i området vid kontakten, eluttag eller vid det ställe där kabeln
förs ut ur apparaten.
Nätkabelns (eller förlängningskabelns) kontakt måste alltid vara fritt åtkomlig.
Frånskilj apparaten från elnätet under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.
För att komplett frånskilja apparaten från elnätet, dra ur nätkabeln ur eluttaget.
Stäng alltid av apparaten innan anslutningsledningar ansluts eller dras ur.
Dra alltid i kontakten och aldrig i ledningarna.
Ställ upp apparaten enligt tillverkarens anvisningar.
Välj alltid ett jämnt underlag. Apparaten måste stå lodrätt.
Använd inte våld mot manöverelement, anslutningar eller ledningar.
Apparaten får endast drivas med den spänning och frekvens som är specificerad på typskylten.
Stick inte in föremål eller kroppsdelar i apparatens öppningar. Strömförande delar inne i huset kan kommas åt och/eller skadas. Detta kan
leda till kortslutning, elektriska stötar och brandutveckling.
Använd bara fastsättningsmaterial och tillbehör som är godkända av tillverkaren och/eller medföljer apparaten.
Använd bara rullvagnar, stativ, hållare eller bord som har specificerats av tillverkaren eller som säljs tillsammans med apparaten.
Om du använder en rullvagn, flytta rullvagnen/apparatkombinationen bara försiktigt för att undvikda person- och sakskador
på grund av att vagnen tippar.
5
Sweden
OBS!
Rengör apparaten endast med en ren, torr trasa.
Använd inga aggressiva, alkoholhaltiga eller skrubbande medel vid rengöring.
För att undvika elektisk stöt, öppna inte apparathuset! Apparaten innehållar inga delar som ska underhållas av användaren.
Vänd dig angående alla typer av reparations- och underhållsarbeten till kvalificerad fackpersonal. Detta är nödvändigt, om
apparaten är skadad på något sätt, som t.ex. vid skador på nätkablar eller kontakter, om vätskor eller föremål har kommit in
i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar ordentligt eller om den har tappats.
Utför inga förändringar på apparaten eller på tillbehör. Ej tillåtna förändringar kan påverka säkerheten, efterföljande av
lagar eller systemprestanden på ett negativt sätt. I sådana fall kan drifttillståndet/garantin upphävas.
Om tonförvrängningar som t.ex. onaturliga knackningar, dunkningar eller högfrekventa klick uppträder, ska volymnivån
omedelbart sänkas.
För att undvika eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym under längre tid.
Batterier ska hållas utom räckhåll för barn.
Tänk på miljön när du avfallshanterar batterierna. Batterier ska lämnas in till ett insamlingsställe för batterier.
Batterier får inte utsättas för höga temperaturer, som t.ex. direkt solstrålning, eld, eller liknande.
Batterier måste sättas i motsvarande markeringen för deras polaritet. Felaktigt isatta batterier kan leda till skador.
Använd uteslutande de batterier eller uppladdningsbara batterier som är specificerade för apparaten.
De medföljande batterierna är inga ackumulatorbatterier, dvs. dessa batterier får inte laddas upp.
6
Sweden
OBS!
Utbytbara litium batterier! Varning: Vid felaktigt utbyte föreligger explosionsfara. Byt endast ut batterier mot batterier av
samma typ.
Apparater och/eller medföljande delar kan innehålla små föremål som kan sväljas. Därför är apparaten inte lämplig för barn
under tre år.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
Öppna inte!
VARNING:
För att undvika en brand eller en elektisk stöt,
öppna inte apparathuset!
Apparaten innehållar inga delar som ska underhållas av användaren.
Låt endast kvalificerad fackpersonal (servicepersonal) utföra
underhålls- och reparationsarbeten.
Denna symbol hänvisar till icke isolerade, farliga spänningar inuti huset, vilka har en tillräcklig styrka (amplitud) för att orsaka en
brand eller en elektisk stöt.
Denna symbol hänvisar till viktiga anvisningar om användning eller installation, som finns i den medföljande dokumentationen
(anvisningen).
7
Sweden
Placering
Spela in
Canton musicbox M bör placeras på en plan yta t.ex. på en hylla, ett
skåp etc. eller under en bildskärm.
Inspelningsfas upp till maximala klangegenskaper:
15 - 20 drifttimmar.
• Lyssna under denna tid bara vid normal ljudvolym
• Undvik extremt höga nivåer
• Lyssna på mycket varierande musikmaterial
Börja använda
fjärrkontrollen
Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen.
Se till att respektive polaritetsmarkering (+/–) har
satts i på rätt sätt. Använd endast det batteri
(CR 2032) som har specificerats för detta system.
8
Sweden
Canton musicbox M
7
1
4
FM RADIO
ANTENNA
5
3
LINE
2
6
Anslutningsterminal
Anslutningar Canton
musicbox M
1
2
3
4
5
6
7
- På/avstängning strömförsörjning
- Uttag strömförsörjning
- Utgång – subwoofer
- FM Radio Tuner antenningång
- Analog Input (LINE)
- Digital Input (optisk)
- Servicegränssnitt
9
Sweden
Anslutning
Se till att alla elektriska komponenter är avstängda innan anslutning. Beroende på
källornas typ och utrustning finns det olika möjligheter att ansluta musicbox M.
OBS! Se vid anslutningen till att höger och vänster kanal
ansluts på rätt sätt och använd uteslutande avskärmade cinch-kablar för att undvika att störningsljud
tränger in. Använd en optisk digitalkabel (Toslink)
för att ansluta en enhet med digital utgång.
Ingång (analog)
Ingången på musicbox M som är markerad med "LINE" kan användas för att ansluta
en källenhet med analoga line-utgångar (t.ex. CD-spelare, spelkonsoler etc.).
Ingång (digital input)
Digitalingången som är markerade med "PCM Audio, Digital Input" på musicbox M
kan användas för anslutning av en valfri källa med optisk digitalutgång (t.ex. TV,
satellitmottagare, BD-spelare, etc.). Anslut för detta den optiska digitalutgången
på din uppspelningsenhet.
VARNING: Se till att den anslutna apparaten är korrekt inställd. musicbox M kan bara
återge ljud om du har valt "PCM-Stereo" eller "PCMDownmix"i ljudmenyn på din
uppspelningsenhet. "DTS®" eller "Dolby Digital®" kodade utmatningsformat (bitstram
eller RAW) kan inte spelas upp. Om du har frågor om inställningen, se bruksanvisningen till din uppspelningsenhet.
aerial output /
cord antenna
FM-Radio
analog
Output
LINE
FM Tuner Ingången på musicbox M som är markerad med "FM-Radio" används för att ansluta en
antennkabel för radiomottagning. Du kan både använda en vanlig antenn/rumsantenn
eller en bredbandsanslutning.
Utgång För att ansluta en extern subwoofer använd uttaget på musicbox M som är markerad
med "SUB OUT".
10
SUB
digital
Output
digital Input
Sweden
Manöverelement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Power (på/standby) Mute (stum) Input (val av källa)
Volume (volym) Menu (iPod)/Anslut (BT)
Skip (iPod)/ Tuning (Tuner) OK (iPod)/Spara (Tuner)
Play (iPod)/Mono-Stereoomkoppling (Tuner)
Navigationsknappar (iPod)/Preset-val
(Tuner)/Parameterinställningar (Setup) Play Mode (uppspelningsläge)
Setup (systeminställningar) Dock-Connector
7
8
9
9
10
11
8
Manöverpanel
Fjärrkontroll
11
Sweden
Displayvisningar
musicbox M har en multifunktionsdisplay som lyser blått under ca 5 sekunder när fjärrkontrollen skickar ett kommando. De visningar som
finns och deras betydelse beskrivs här. Standby läget indikeras med Power knappen som lyser rött ovanpå musicbox M.
Använda musicbox M
Styrning av systemvolymen
Öka volymen
VOL 30
Visning på displayen (volymen kan ställas in från 0 till 99)
Sänka volymen
Slå av/på ljudet
MUTE
Indikering av stumt läge på displayen
Val av ljudingångar
Ljudingångarna på
musicbox M kan väljas med inmatningsknapparna.
12
TUNER
FM-Radio-Tuner
BT
DIGITAL
Bluetooth
Ingång digital
(optisk)
i Po d
LINE
iPod / iPhone
Ingång LINE
(analog)
Sweden
Använda återgivningsfunktionerna
Inloggning och användning av
återgivningen via Bluetooth
Använda en mobil slutenehet
- Den enhet som senast var ansluten till musicbox M skapar automatiskt en förbindelse
om Bluetooth är aktiverad och ingången för
Bluetooth återgivning har valts. I detta falls
visas meddelandet C o n n e c t
- Starta uppspelningen av ett medium på din
mobila slutenhet och ljudet återges automatiskt på musicbox M
Förutsättningar för inloggningen
- Bluetooth måste vara aktiverad på den
mobila slutenheten
- Den mobila slutenheten måste kunna använda
minst Bluetooth 2.0
- musicbox M måste befinna sig inom räckvidd
för den mobila slutenheten
Inloggning
BT
- Välj ingång
- Tryck på knappen "BT-pairing"
- På displayen visas B T - P A I R
- Du har nu 30 sekunder på dig för att
registrera din mobila slutenhet
- Starta sökningen på din mobila slutenhet
- Välj "Canton" som uppspelningsapparat
- Förbindelsen skapas automatiskt och visas med
meddelandet C o n n e c t på displayen
- Om det inte går att skapa en förbindelsen visas
meddelandet F A I L E D
- Om den mobila slutenheten kräver en åtkomstkod, skriv in 0000
Använda dockningsfunktionen
hos musicbox M
BT
Förberedelse för återgivning av iPod/iPhone
- Sätt i din iPod/iPhone i Connector
- I vissa fall måste tillbehör som t.ex. ett skal
tas bort för att en iPod/iPhone ska kunna
använda säkert och stabilt
- Välj ingången
BT-PAIR
- Canton -
Connect
Failed
13
Sweden
Endast för användning av avsedda apparater.
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e genertionen)
- iPod classic, iPod med video, iPod nano (1:a, 2:a, 3:e , 4:e, 5:e och 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
Använda iPod/iPhone
Med knapparna som visas kan du hantera din iPod eller din iPhone precis som vanligt.
... via fjärrkontroll
... via manöverpanel
Menyknapp
Bekräftaknapp
Tillbakaknapp/
spolknapp
Framåtknapp/
spolknapp
(om knappen hålls in)
(om knappen hålls in)
Play – Pause
Navigationsknappar
(om knappen hålls in)
Navigationsknappar
(om knappen hålls in)
Play – Pause
Visa varianter av displayen "iPod/iPhone"
14
Framåtknapp/
spolknapp
Tillbakaknapp/
spolknapp
Play
Pause
Skip ››
Skip ‹‹
SEARCH››
SEARCH‹‹
iPod Play
iPod Pause
iPod Titelhopp framåt
iPod Titelhopp bakåt
iPod snabbspolning
framåt
iPod snabbspolning bakåt
Sweden
Använda radiofunktionen (FM radio)
Förutsättningar för radiomottagning
- Anslut en rumsantenn eller en vanlig antenn till ingången
"FM-Radio-Antenna" på musicbox M
- Alternativt kan man även använda en bredbandskabelanslutning
- Välj ingången T U N E R
Använda tunern
Välja bland de sparade radiosändarna
- Efter att ingången T U N E R har valts, väljer du med
knapparna "Preset –“ eller "Preset +" minnesplatsen
för den sändare som du tidigare har valt
... via fjärrkontroll
Sändarminne
Sändarsökning
(tryck in länge för automatisk sökning)
Sändarsökning
(tryck in länge för automatisk sökning)
Omkoppling mono-/
stereoåtergivning
Välja minnesplats
Välja minnesplats
... via manöverpanel
Välja minnesplats
Välja minnesplats
Sändarsökning
Sändarsökning
(tryck in länge för automatisk sökning)
Spara en radiosändare
- Välj frekvensen för den radiosändare som ska sparas
- Tryck på "Memory-knappen" vilket gör att visningen börjar blinka
under 10 sekunder
- Välj inom dessa 10 sekunder den önskade minnesplatsen
med knapparna "Preset –" eller "Preset +" (maximalt 30
sändare kan sparas)
- Så snart visningen slutar att blinka har sändaren sparats på minnesplatsen
(tryck in länge för automatisk sökning)
Varianter av visningarna på displayen "Tuner"
II 100,85
I 100,85
SWR 3
PRE 10
Tuner Stereo Mode
Tuner Mono Mode
TUNER RDS
Tuner Preset
SEARCH››
SEARCH‹‹
Tuner automatisk
sökning framåt
Tuner automatisk
sökning bakåt
Val av den analoga ingången på musicbox M
- Välj på det sätt som beskrivs under 1 den analoga ingången
LINE
Val av den digitala ingången på musicbox M
- Välj på det sätt som beskrivs under 1 den digitala ingången
DIGITAL
15
Sweden
Inställningsmenyn
Inställningsmeny på musicbox M
- För att komma in i respektive inställningar, tryck
på knappen "Setup"
- Det alternativ som valts senast visas som första alternativ
- Genom att trycka på knappen "Setup" kan du välja
nästa alternativ
Anpassa basåtergivningen B a s s
- Inställningen B a s s används för att anpassa
basåtergivningen
- Höja basen +1 till +6 dB
- Sänka basen -1 till – 6 dB
- Anpassningen av parametern görs med navigationsknapparna
Anpassa återgivningen av diskanten T R E B L E
- Inställningen T R E B L E används för att anpass
diskantåtergivningen
- Höja diskanten +1 till +6 dB
- Sänka diskanten -1 till – 6 dB
- Anpassningen av parametern görs med navigationsknapparna
16
Anpassa displayens ljushet D I S P
- Inställningen D I S P används för att anpassa displayens ljushet.
Under användningen är displayen maximalt upplyst. Den återställs
sedan automatiskt till den valda ljusstyrkan
- Följande inställningar finns:
- D I S P O F F - Displayen stängs av under normal användning. Om detta
alternativ väljs visas ingenting på displayen. Den förblir mörk
- D I S P M I N - Display vid normal användning med svag belysning
- D I S P M I D - Display vid normal användning med medelstark belysning
- D I S P M A X - Display vid normal användning med full belysning
- Anpassningen av parametern görs med navigationsknapparna
Aktivera utgången för en extern subwoofer E . S U B
- musicbox M kan kompletteras med en aktiv subwoofer. Ställ ovillkorligen in den maximalt möjliga övergångsfrekvensen (crossover)
- För att aktivera utgången, välj E . S U B O N
- För att avaktivera utgången, välj E . S U B O F F
- Anpassningen av parametrarna görs med navigationsknapparna
Slå på den volymberoende baskorrekturen B . E X P
- Den dynamiska baskorrekturen av subwooofern (bass expand) anpassar hörselpsykologiskt volymberoende djuptonsintensiteten
- Välj B . E X P O N för att starta baskorrekturen
- Välj B . E X P O F F för att avaktivera baskorrekturen
Om den externa subwoofer utgången är aktiverad överförs denna
funktion till den externa subwoofern
Sweden
Återgivningslägen
Användning av återgivningsfunktionerna
- musicbox M har tre olika återgivningslägen så att man kan anpassa
den rumsliga bilden enligt personlig smak:
- S t e r e o - originalliknande återgivning av den inmatade signalens
vänstra och högra kanal (användning som stereoanläggning)
- W I D E - återgivning av den inmatade signalen med virtuell
breddning av stereobasen (rumsfyllande stereoklang)
- S U R R o u n d - återgivning av den inmatade signalen med virtuell
rumsklang (användning som hemmabio)
- Genom att man trycker på knappen "Playmode“ väljer man
respektive nästa läge
17
Sweden
Felsökning
Nedan finns en översikt över de vanligast förekommande problemen. Om du har ytterligare frågor, kontakta din Canton återförsäljare,
kontakta vår service hotline på tel. +49 (0) 6083/287-0 eller skicka ett e-mejl till info@canton.de.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
musicbox M startar
inte.
1. N
ätkabel inte ansluten till eluttag och/eller till
musicbox M.
Skapa förbindelsen.
2. Nätbrytaren inte påslagen.
Brytare i läge "ON".
Ljudåtergivningen för
tyst.
1. Volymen på musicbox M för lågt inställd.
Höj volymen med knappen "Volume".
musicbox M reagerar
inte på fjärrkontrollen.
1. Batteriet är tomt.
1. Byt batteriet, kontrollera polariteten när batteriet sätts i.
2. A
vståndet till musicbox M är för stort eller
vinkeln är för stor.
2. Minska avståndet till enheten eller minska vinkeln.
1. K
ällenhetens ljudformat har ställts in på fel
sätt (digitalingång "Digital").
1. Kontrollera att din källenhet är rätt inställd (se sidan 10).
"DTS" eller "Dolby Digital" kodade utmatningsformat
kan inte spelas upp.
2. Uppspelningsenheten ger inte ut någon
signal.
2. Digitalutgången på källenheten är inte frigiven
(se bruksanvisningen till enheten).
3. K
abeln är inte korrekt ansluten/defekt kabel.
3. Kontrollera förbindelsen mellan uppspelningsenheten och
musicbox M och byt vid behov ut kabeln.
4. Fel ingång vald.
4. Välj rätt ingång.
5. musicbox M är stumminställd.
5. Truck på mute-knappen tills volymvärdet visas.
Ingen ljudfåtergivning.
18
Sweden
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
musicbox M brummar.
1. Signalledningar från källenheten till musicbox M
z för lång.
Använd kortare signalledningar.
2. D
e signalledningar som används är inte avskärmade eller avskärmningen är avbruten på
ledningen som används (defekt).
Byt ut ledningen mot en avskärmad ledning.
3. Jordslinga (brummslinga) "skapad".
En jordslinga kan bildas om minst två med signalledningar
(cinch) förbundna apparater med skyddskontakter (t.ex.
förstärkare och dator) är anslutna till eluttag på olika platser.
Anslut alla apparater som är anslutna till musicbox M med
skyddskontakter till en eluttagslist (multipeluttag).
4. E n ej avstörd förbrukare (t.ex. kylskåp)
ansluten till nätet.
Stäng av möjliga störkällor för att testa; låt avstöra den
aktuella apparaten, om det brummande ljudet försvinner eller
anslut först störkällan till en annan nätfas (L1, L2 eller L3)
(kontakta en fackman vid behov).
Koppla in ett speciellt "mantelströmfilter" (finns att köpa
i fackhandeln) mellan källenheten och musicbox M för att
eliminera brummandet.
Vänd på nätkontakten för att minska den så kallade brumspänningen (särskilt viktigt om källenheten inte är jordad).
19
Sweden
20
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Störd radiomottagning.
1. O
gynnsam antennposition.
1. Placera den uppsatta (!) antennen så fritt som möjligt,
med avstånd till ytor i metall.
2. Ogynnsamt geografiskt läge.
2. Använd en takantenn eller en bredbandskabelanslutning.
3. Sändaren har inte ställts in ordentligt.
3. Stäm av sändaren manuellt enligt beskrivningen på sidan 15.
4. Kraftigt brus hos svaga sändare.
4. Ställ om till "mono".
En inställd radiosändare
finns inte kvar efter avoch påslagning (visning
av 87.50 igen).
Sändaren har inte sparats på en minnesplats.
Genomför sparandet av sändaren på det sätt som beskrivs
på sidan 15 igen.
musikbox M har för
lite eller ingen bas.
1. Utgången för en extern subwoofer är aktiverad
med ingen subwoofer är ansluten eller är inte
klar att användas.
1. Avaktivera utgången på det sätt som beskrivs på sidan
16 eller anslut en funktionsduglig aktiv-subwoofer.
2. m
usicbox M är akustiskt ogynnsamt placerad.
2. Ställ (om möjligt) upp systemet på en annan plats
(t.ex. närmare väggen).
3. B
asnivån i menyn är inställd på ett värde
< 0 dB.
3. Anpassa basnivån i menyn "Bass" enligt anvisningen på
sidan 16.
4. A
nvändning av en extern subwoofer med
fel fasläge (fasanpassning) mellan de interna
bashögtalarna och extern subwoofer.
4. K
orrigera fasläget hos den externa subwoofern för
anpassning mot de interna bashögtalarna eller ändra
positionen hos den externa subwoofern.
Sweden
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
musikbox M har för
mycket bas.
1. Basnivån
i menyn "Klaninginställning" är
inställd på ett värde > 0 dB.
1. Anpassa basnivån i menyn "Bass" på det sätt som
beskrivs på sidan 16.
2. L yssna med hög volym och extra aktiverad
"Bass expand".
2. Ställ "bass expand" på "Off" på det sätt som beskrivs
på sidan 16.
3. A
nvändning av en extern subwoofer med för
mycket nivå.
3. Säll in subwoofern korrekt (med lägre nivå).
4. S ystemet är akustiskt ogynnsamt placerat.
4. Ställ (om möjligt) upp systemet på en annan plats
(t.ex. längre bort från väggen).
musikbox M låter dovt
(hörs för lite).
Hörrummet är kraftigt dämpat eller klangregleringen "Diskant" är sänkt.
Anpassa diskanten i menyn "Treble" på det sätt som
beskrivs på sidan 16.
musikbox M låter
"vass/aggressivt"
(för mycket diskant).
Hörrummet är akustiskt "hårt" (för lite dämpning).
Anpassa diskanten i menyn "Treble" enligt sidan
16 i anvisningen.
Ingen återgivning via
Bluetooth.
1. D
et finns ingen förbindelse mellan musicbox
M och den mobila slutenheten.
1. Anslut din mobila slutenhet på det sätt som beskrivs på
sidan 13 i anvisningen.
2. D
en mobila slutenheten är ansluten med
ingen återgivning sker.
2.1. Den mobila slutenheten måste anslutas på nytt.
2.2. Du befinner dig utom räckhåll.
2.3. S täll in volymen på den mobila slutenheten på det maximala värdet.
21
Sweden
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ingen återgivning via
Bluetooth.
2. D
en mobila slutenheten är ansluten med
ingen återgivning sker.
2.4. Öka volymen på musicbox M.
2.5. S äkerställ att störkällor som t.ex. en WLAN Router eller
en laptop inte ställs upp direkt i närheten av musicbox.
2.6. S amtidig användning av WLAN och Bluetooth från en
mobil slutenhet kan i det flesta fall inte ska utan störningar.
22
iPod kan inte hanteras
via fjärrkontroll och
visar "no iPod".
Kontakt Problem.
Ta bort ev. skal från iPod/iPhone och sätt i apparaten i Dock
connector igen.
Extern subwoofer har
inget ljud.
Extern subwoofer är inte aktiverad (E.SUB.).
Aktivera den externa subwoofern (se sidan 16).
Displayen är mörk
ibland.
Funktionen DISP står på "Off".
Välj en annan inställning än "Off" (se sidan 16).
Apparaten visar konstant "CANTON".
Intern mikrocontroller har hakat upp sig.
Stäng av apparaten med nätbrytren och slå sedan på
den igen.
RDS visning felaktig.
Mottagning störd.
Ändra antennens position och kontrollera anslutningen till
musicbox M (se även störd radiomottagning, sidan 20).
English
EU – Declaration of Conformity
marking
We, Manufacturer / Importer
Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21–23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Germany
confirm and declare under our sole responsibility that the product
musicbox M
(Active stereo-speaker with Apple Dock Connector, Bluetooth, FM RDS tuner, both optical S/P-DIF and analogue input,
internal universal mains power supply and infrared remote control)
is in conformity with the directives of the European Parliament and of the Council
Directive 1999/5/EC
Directive 2006/95/EC Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive 2009/125/EC
(Radio and Telecommunications Terminal Equipment)
(Low Voltage Directive)
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
(Waste of Electric and Electronic Equipment)
(Ecodesign requirements for Energy-related Products)
Operation is permitted within all countries of the European Union.
A complete Declaration of Conformity is placed at: www.canton.de/en/doc.htm
Authorized Signature: .......................................................................
Date: June 15th 2012
Name: Günther Seitz
Function: CEO
23
English
Further Information
Information for “normal use”
The musicbox M is designed for indoor use and must not be used
outdoors or in wet con­ditions. The musicbox M must not be modified or altered in any way. Connect the musicbox M up as described
in the instructions and pay attention to the warning notices. Only
operate the device with the mains voltage and frequency specified
on the rating plate.
Information about environmentally friendly operation (Use the
stand-by function to minimise electricity u
­ sage and ­operating costs)
To reduce the power consumption of the musicbox M when not in
use, press the “POWER” button . This “saves electricity” and
reduces your electricity bill. Use the mains switch on the backside
to power down the musicbox M completely. This reduces the power
consumption to 0 watt.
For a complete Declaration of Conformity please refer to:
http://www.canton.de/en/doc.htm
All electrical and electronic equipment sold in the
­European Union must carry a CE mark to show that the
device in question complies with the legal r­ equirements
(e. g. electro-magnetic compatibility or safety requirements).
This symbol denotes equipment with Class II Pro­tection
Rating. These devices are deemed to be fully protected
against the risk of electric shock during normal use by
means of double or reinforced insu­lation, and therefore
require no earth conductor.
In line with the EU-regulations governing the disposal
of old electrical and electronic equipment, all devices that
carry this symbol should not be disposed of in general
household waste. Please contact your local recycling centre or the local authorities to find out about free disposal
where applicable. This serves to protect the environment
and public health as well as saving (scarce) resources
through recycling.
This symbol indicates a general hazard risk. It is e­ ssential
to follow the operating instructions carefully in order to
avoid damage to persons or property.
This symbol indicates the risk of electrical hazard (e. g.
potentially dangerous live parts inside the equipment). It
is essential to follow the operating ­instructions carefully
in order to avoid damage to persons or property. Warning: danger of death!
24
English
Welcome to the world of pure music
We are delighted that you have chosen a Canton loudspeaker. Our products combine high ­quality
components with many years of development experience and meticulous production methods.
In order to get the best out of your loudspeaker you need to observe a few points, as detailed in
the Operating Instructions.
We hope you enjoy listening to pure music.
Contents
Safety advice Positioning
Connection of musicbox M Operating elements Operation of musicbox M Playback via Bluetooth
Operation of iPod/iPhone Operation of the radio function
Selection of digital and analogue inputs Setting menu
The playmode function
Troubleshooting
Declaration of Conformity
Further Information Guarantee and license information Page 26
Page 31
Page 32
Page 34
Page 35
Page 36
Page 36
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 45
Page 46
Page 47
Proper setup and connection of the loudspeaker are part of the user’s responsibilities.
Canton cannot assume any responsibility
for damage or accidents caused by improper
setup or connection.
25
English
Safety advice
Please follow the safety advice when positioning
and maintaining your musicbox M.
Choose a level surface
Avoid moisture
Avoid vibrations
Never touch the power
cable with wet hands
Do not put in the
household waste
Ensure easy access
to the mains plug
Avoid direct sunlight
Protect against extreme
cold
Do not open the housing
Observe correct polarity
for battery and remote
control
In case of overload
reduce the volume
of the musicbox M
Keep away from
heat sources
26
Do not use aggressive,
alcohol-based or
­abrasive cleaning agents
Do not reach into the
housing opening
Unplug device during
thunderstorms
English
Important Safety Instruction
Instruction
Read and follow all instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Use this apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).
Indoor use, only. Do not use outdoors or in humid rooms.
To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Do not use this apparatus near water.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Strong fluctuations in temperature lead to condensation (water droplets) forming inside the apparatus. Wait until the moisture
has evaporated before starting up the apparatus (min. three hours).
Objects filled with liquids (such as vases) shall not be placed on the apparatus.
No naked flame source, such as lighted candles, should be placed on or beside the apparatus.
Do not install the apparatus near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (incl. amplifiers)
that produce heat.
Prevent from direct sunlight.
Observe a free space of at least 5 cm around the apparatus.
To prevent electric shock, do not use the plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be fully inserted
to prevent blade exposure.
27
English
Instruction
Never touch signal- and power cords with wet hands.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles,
and the point where they exit from the apparatus.
The mains plug of the power cord (or appliance coupler) shall be remain readily operable.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
To completely disconnect this apparatus from the mains, disconnect the supply cord plug from the receptacle.
Power down the apparatus before connecting or disconnecting any cable.
Always pull the plugs and not the cables.
Install this apparatus in accordance with the manufacturer’s instructions.
Always choose a level surface. The apparatus has to be in perfect vertical alignment.
Do not use force on operating elements, connections and cables.
The apparatus may only be operated with the voltage and frequency specified on the apparatus or the name plate.
Do not insert any objects or body parts into the apparatus openings. Live components inside the enclosure could get touched and/or
damaged. This could lead to short circuiting, electric shock and fire.
Only use attachments and accessories specified by the manufacturer and/or provided with the apparatus.
Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
28
English
Instruction
Clean the apparatus only with a clean, dry cloth.
Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents.
To reduce the risk of electric shock, do not open the housing! There are no serviceable parts inside.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way,
such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
Do not make any modification to the apparatus or the accessory. Unauthorized alterations may affect the safety, regulatory compliance,
or the system performance. In this case, the operating licence/warranty can expire.
Turn down the volume level immediately if sound distortions, such as unnatural knocking, beating or high-frequency clicking can be heard.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
Batteries must be kept out of the reach of children.
Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries must be disposed of at a battery collection point.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Batteries must be inserted correctly, as shown on the polarity imprint. Incorrect replaced batteries might cause a damage.
Only use batteries or rechargeable batteries specified for this apparatus.
The batteries supplied are not rechargeable batteries and may therefore not be recharged.
Replaceable Lithium batteries! Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same
or equivalent type.
29
English
Instruction
The apparatus and/or the accessory bag may contain small part that may be a choking hazard. Therefore not suitable
for children under age three.
CAUTION
Risk of electric shock.
Do not open!
CAUTION:
To reduce the risk of electric shock,
do not remove the cover.
No user servicable parts inside.
Refer servicing to qualified service personnel.
This symbol is intended to alert the user to the pre-sence of uninsulated dangerous voltage within the product’s enclosure
that may be of sufficient magnitude to constitute risk of fire and electric shock.
This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature
accompanying this product.
30
English
Positioning
Playing in
The Canton musicbox M should be placed, e.g., on a shelf, cabinet,
etc. or on a level area below a screen.
Play-in phase until the maximum sound properties unfold: 1
­ 5–20 operating hours.
• Please listen at regular volume during this time
• Avoid extremely high levels
• Listen to many different types of music
Preparing
of the remote control
Please insert the included battery into the
remote control. Observe that it is correctly
inserted according to the polarity marks (+/–).
Use only the battery specified for this system
(CR 2032).
31
English
Canton musicbox M
7
1
4
FM RADIO
ANTENNA
5
3
LINE
2
6
Connection terminal
Connections musicbox M
1
2
3
4
5
6
7
32
- On/off switch power supply
- Power supply socket
- Subwoofer output
- FM Radio Tuner
- Analog Input (LINE)
- Digital Input (optical)
- Service interface
English
Connection
Observe that all electrical components are switched off before connection. Depending
on type and equipment of the sources used, there are different options of connecting
the musicbox M.
Note
When performing the connection, observe correct
connection between the left and right channel and
use only shielded cinch cables to prevent transfer
of interferences. To connect a device with digital
output, use an optical digital cable (Toslink).
Input (analogue)
The input marked “LINE” at the musicbox M can be used to connect a source device
with analogue line outputs (e.g. CD player, gaming console, etc.).
Input (digital input)
The digital input marked “PCM Audio, Digital Input” at the musicbox M can be used
to connect any source device with optical digital output (e. g. TV, Sat receiver, BD
player, etc.). Assign the optical digital output of your supplying device for this.
ATTENTION: Observe correct setting of the connected device. The musicbox M can
only play back sound when you have selected “PCM-Stereo” or “PCMDownmix”
in the sound menu of your supply device. “DTS®” or “Dolby Digital®” coded output
formats (Bitstream or RAW) cannot be played back. If you have any questions on settings, use the instructions of your supply device.
aerial output /
cord antenna
FM-Radio
analog
Output
LINE
digital
Output
digital Input
FM Tuner
The input marked “FM-Radio” at the musicbox M serves connection of an antenna
cable for radio reception. You may use both a cable/room antenna or a broadband
connection.
Output
Use the socket marked “SUB OUT” of the musicbox M for connection of an external
subwoofer.
SUB
33
English
Operating elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Power
Mute Input Volume Menu (iPod)
Skip (iPod)/ Tuning (Tuner) OK
Play (iPod) /Mono-Stereo
switch (Tuner)
Navigation buttons
Play Mode
Setup
Dock-Connector
7
8
9
9
10
11
8
Remote control
34
Operating panel
English
Display indications
The musicbox M has a multifunction display that lights up blue for about 5 seconds when the remote control sends a command. The
possible displays and their meanings are listed here. The standby mode is presented by the power button with red light on the top of the
musicbox M.
Operation of musicbox M
Control of the system volume
Increase volume
VOL 30
Display indication (volume can be set between 0 and 99)
Reduce volume
Switch the sound on/off
MUTE
Display muting in the display
Selection of audio inputs
The audio inputs of
the musicbox M can
be selected with the
navigation buttons.
TUNER
FM-Radio-Tuner
BT
DIGITAL
Bluetooth
Input digital
(optical)
i Po d
LINE
iPod / iPhone
Input LINE
(analogue)
35
English
Playback via Bluetooth
Registration and use of
playback via Bluetooth
Operation of a mobile end device
- The respective last device connected to
the musicbox M automatically creates the
connection if Bluetooth is activated and the
input for the Bluetooth playback has been
selected. In this case, you will see the message C o n n e c t
- Start playback of a medium on your mobile
end device; sound will automatically be
output at the musicbox M
Prerequisites for registration
- Bluetooth must be activated at the mobile end
device
- The mobile end device must support at least
Bluetooth 2.0
- The musicbox M must be in range of the mobile
end device
Registration process
BT
- Select input
- Operate button “BT-Pairing”
- The display shows B T - P A I R
- You now have 30 seconds of time for registration
of your mobile end device
- Start the search run at your mobile end device
- Select “Canton” as playback device
- The connection is established automatically and
the message C o n n e c t is displayed
- If the connection has railed, you will see the
­message F A I L E D
Preparation for playback of an iPhone/iPod
- Plug your iPod/iPhone into the connector
- Under certain circumstances, accessories like a hull must be removed from the
iPhone/iPod for secure and stable operation.
- Select the
input
BT-PAIR
- Canton -
Connect
36
Use of the docking function of
the musicbox M
BT
Failed
English
Devices intended for use
- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)
- iPod classic, iPod with video, iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
Operation of iPhone/iPod
The indicated buttons can be used to control your iPod or iPhone as usual.
... by remote control
... by operating panel
Menu button
Confirmation button
Skip button/
fast forward/
rewind button
Skip button/
fast forward/
rewind button
(when holding)
(when holding)
Play – pause
Skip button/
fast forward/
rewind button
Skip button/
fast forward/
rewind button
(when holding)
Navigation
buttons
(when holding)
Navigation
buttons
Play – Pause
Versions of the display “iPhone/iPod” indications
Play
Pause
Skip ››
Skip ‹‹
SEARCH››
SEARCH‹‹
iPod Play
iPod Pause
iPod Skip forward
iPod Skip back
iPod fast forward
iPod rewind
37
English
Operation of the radio function (FM radio)
Prerequisites for radio reception
- Connect a room or cable antenna to the “FM radio” input at the
musicbox M
- Alternatively, you may also use a broadband cable connection
- Select the input T U N E R
Tuner operation
Selection of the stored radio stations
- After initial selection of T U N E R select the memory
slot of your previously saved station with the
­buttons “Preset –” or “Preset +”
... by remote control
Memory function
Channel search
(keep pushed for automatic search)
Memory slot
selection
Channel search
(keep pushed for
­automatic search)
Switching mono/
stereo playback
Memory slot
selection
... by operating panel
Memory slot
selection
Channel search
(keep pushed for automatic search)
Saving a radio channel
- Select the frequency of the radio channel to be saved
- Push the “Memory button” and the display will start flashing for
10 seconds
- Select the memory slot with the buttons “Preset –” or
“Preset +” within these 10 seconds (up to 30 channels can
be saved)
- Once the display stops flashing, the transmitter is saved on the
memory slot
Memory slot
selection
Channel search
(keep pushed for
­automatic search)
Versions of the display “Tuner” indications
II 100,85
I 100,85
SWR 3
PRE 10
Tuner Stereo Mode
Tuner Mono Mode
TUNER RDS
Tuner Preset
SEARCH››
SEARCH‹‹
Tuner fast forward
Tuner rewind
Selection of the analogue input of the musicbox M
- Select the analogue input
as described in 1
Selection of the digital input of the musicbox M
- Select the digital input
38
LINE
DIGITAL
as described in 1
English
The setting menu
Setting menu of the musicbox M
To get to the respective settings, push the button “Setup”
The last options elected is shown first
Adjusting the bass playback B a s s
- The B a s s setting serves to adjust the bass playback
- Lift bass +1 to +6 dB
- Lower bass – 1 to – 6 dB
- The parameters are adjusted with the navigation buttons
Adjusting the high-tone playback T R E B L E
- The T R E B L E setting serves to adjust the treble playback
- Lift treble +1 to +6 dB
- Lower treble – 1 to – 6 dB
-T
he parameters are adjusted with the navigation buttons
Adjusting the display brightness D I S P
- The setting D I S P serves to adjust the display brightness
The display is set to full brightness during operation. It is then
automatically reset to the selected brightness
- The following settings are available
- D I S P O F F - Display switches off in regular operation
- D I S P M I N - Display in regular operation with low lighting
- D I S P M I D - Display in regular operation with medium lighting
- D I S P M A X - Display in regular operation with full lighting
- The parameters are adjusted with the navigation buttons
Activate the output for an external subwoofer E . S U B
- The musicbox M can be expanded by an active subwoofer
Set the maximum possible crossover frequency at your subwoofer
- Select E . S U B O N to activate the output
- Select E . S U B O F F to deactivate the output
- The parameters are adjusted with the navigation buttons
Switch on the volume-dependent bass correction B . E X P
- The dynamic bass correction of the subwoofers (bass expand)
adjusts the bass intensity hearing-physiologically according to
volume
- Select B . E X P O N to switch on bass correction
- Select B . E X P O F F to switch off bass correction
- When the external subwoofer output is activated, this function
is transferred to the external subwoofer
The playmode function
Use of the playmode functions
- The musicbox M has three different playmodes to adjust the
sound to the signal and personal taste:
- S t e r e o - Playback of the left and right channel of the infed
signal true to the original (use as stereo system)
- W I D E - Playback of the infed signal with virtual widening of
the stereo basis (room-filling stereo sound)
- S U R R o u n d - Playback of the infed signal with virtual surround
sound (use as home cinema system)
- By pushing the button „Playmode“ the next mode is selected
39
English
Troubleshooting
Here is an overview of the most common problems. If you have any further questions please contact your Canton dealer,
call our Service Hotline on +49 (0) 6083 / 287-0 or send us an e-mail at info@canton.de.
Problem
Possible cause
Solution
musicbox M does not
activate.
1. M
ains cable not connected to socket and/or
musicbox M.
Create connection.
2. Main switch not switched on.
Switch to “ON”.
1. Volume of the musicbox M set too low.
Increase volume by “Volume” button.
Sound played back too
low.
40
musicbox M does not
1. The battery is empty.
react to remote control.
Replace battery, observe correct polarity at insertion.
No sound playback.
1. S ound format of the source device selected
incorrectly (digital input “Digital”).
1. Please check the correct setting of your source device
(see page 33). “DTS” or “Dolby Digital” coded output
formats cannot be played back.
2. Supply device does not emit any signal.
2. Digital output at the source device not released (please
use device instructions).
3. Cable not connected correctly/defective
cable.
3. Check the connection between the supply device and the
musicbox M and replace the cable if required.
4. Incorrect input selected.
4. Please select the correct input.
5. musicbox M is muted.
5. Push the mute button until the volume values is displayed.
English
Problem
Possible cause
Solution
musicbox M hums.
1. S ignal lines from the source device to the
musicbox M is too long.
Use shorter signal lines.
2. S ignal line used is not shielded or shield is
interrupted at the line used (defective).
Replace line with shielded line.
3. Earthing loop (ground loop) “generated”.
An earthing loop may result when at least two devices
connected with signal lines (cinch) with protective contact
plug (e. g. amplifier and computer) are connected to locally
separated sockets. Connect all devices connected to the
musicbox M with protective contact plug to the socket strip
(multiple outlet).
4. A
consumer without interference suppression
(e.g. fridge) at the mains.
Switch off possible interference sources for testing; have
interference suppression applied to the respective device
if the hum vanishes or connect the inference source to
another mains phase first (L1, L2 or L3) (bring in a specialist
if required).
Switch a special “jacket current filter” (available in specialist
trade) between source device and musicbox M to eliminate
the hum.
Turn the mains plug to reduce the so-called ripple voltage
(particularly important if the source device is not earthed).
41
English
42
Problem
Possible cause
Solution
Radio reception
­interference.
1. Unsuitable antenna position.
1. A
pply the tensioned (!) cable antenna as free as possible,
away from metal surfaces.
2. Difficult geographic location.
2. Use a roof antenna or broadband cable connection.
3. The transmitter was not set correctly.
3. Align the transmitter manually according to description
on page 38.
A set radio transmitter
is no longer present
after switching off and
on again (display back
to 87.50).
The transmitter was not stored on the memory
slot.
Repeat the storage process as described on page 38.
The musikbox M has
too little or no bass.
1. T
he output for an external subwoofer is
activated but no subwoofer is connected
or operational.
1. D
eactivate the output as described on page 39
or connect a functional active subwoofer.
2. T
he musicbox M is placed acoustically
­unsuitably.
2. S et up the system (if possible) at another position
(e.g. closer to the wall).
3. T
he bass level in the menu is set to a value
of < 0 dB.
3. The bass level in the menu “Bass” must be adjusted
­according to the instructions on page 39.
4. Use an external subwoofer with incorrect
phasing (phase matching) between the
internal bass loudspeakers and external
subwoofer.
4. Correct the phasing at the external subwoofer to adjust it
to the internal bass loudspeaker or adjust the position of
the external subwoofer.
English
Problem
Possible cause
Solution
The musikbox M has
too much bass.
1. The
bass level in the menu “Sound control”
is set to a value of > 0 dB.
1. The bass level in the menu “Bass” must be adjusted
as described on page 39.
2. L istening with high volume and additional
activated “Bass expand”.
2. Set “Bass expand” to “Off” as described to page 39.
3. Use of an external subwoofer with too much
level.
3. Correctly set the external subwoofer (with less level).
4. The system is placed acoustically unsuitably.
4. S et up the system (if possible) at another position
(e. g. farther away from the wall).
The musikbox M
sounds “dull” (not
enough treble).
The acoustic space is acoustically strongly
dampened of the “treble” sound control is
lowered.
Lift the treble in the menu “Treble” as described
on page 39.
The musikbox M
sounds “sharp”/
“aggressive” (too
much treble).
The acoustic space is acoustically “hard” (little
dampened).
Adjust the treble in the menu “Treble” according
to page 39 of the instructions.
No playback via
­Bluetooth.
1. T
here is no connection between the
musicbox M and the mobile end device.
1. Connect your mobile end device as described
on page 36 of the instructions.
2. T
he mobile end device is connected but
no playback takes place.
2.1. The mobile end device must be connected again.
2.2. You are out of range.
2.3. S et the volume at the mobile end device to the
­maximum possible value.
43
English
Problem
Possible cause
Solution
No playback via
­Bluetooth.
2. T
he mobile end device is connected but no
playback takes place.
2.4. Increase the volume of the musicbox M.
2.5. E nsure that interference sources like a WLAN router
or laptop are not set up in direct proximity of the
­musicbox M.
2.6. C
oncurrent operation of WLAN and Bluetooth from a
mobile end device is not possible without interferences
in most cases.
44
iPod cannot be
operated via remote
control and shows
“no iPod”.
Contact problem.
Remove any protective covers from the iPod/iPhone,
plug the device into the dock connector again.
External subwoofer
has no sound.
External subwoofer is not activated.
Activate the external subwoofer (see page 39).
Display is dark.
Function DISP is set to “Off”.
Select another value then “Off” (see page 39).
Device permanently
shows “CANTON”.
Internal microphone controller has crashed.
Switch the device off and on again at the mains plug.
RDS display incorrect.
Reception interference.
Change the position of the antenna and check its
connection to the musicbox M.
English
EU – Declaration of Conformity
marking
We, Manufacturer / Importer
Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21–23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Germany
confirm and declare under our sole responsibility that the product
musicbox M
(Active stereo-speaker with Apple Dock Connector, Bluetooth, FM RDS tuner, both optical S/P-DIF and analogue input,
internal universal mains power supply and infrared remote control)
is in conformity with the directives of the European Parliament and of the Council
Directive 1999/5/EC
Directive 2006/95/EC Directive 2011/65/EU
Directive 2002/96/EC
Directive 2009/125/EC
(Radio and Telecommunications Terminal Equipment)
(Low Voltage Directive)
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
(Waste of Electric and Electronic Equipment)
(Ecodesign requirements for Energy-related Products)
Operation is permitted within all countries of the European Union.
A complete Declaration of Conformity is placed at: www.canton.de/en/doc.htm
Authorized Signature: .......................................................................
Date: June 15th 2012
Name: Günther Seitz
Function: CEO
45
English
Further Information
Information for “normal use”
The musicbox M is designed for indoor use and must not be used
outdoors or in wet con­ditions. The musicbox M must not be modified or altered in any way. Connect the musicbox M up as described
in the instructions and pay attention to the warning notices. Only
operate the device with the mains voltage and frequency specified
on the rating plate.
Information about environmentally friendly operation (Use the
stand-by function to minimise electricity u
­ sage and ­operating costs)
To reduce the power consumption of the musicbox M when not in
use, press the “POWER” button . This “saves electricity” and
reduces your electricity bill. Use the mains switch on the backside
to power down the musicbox M completely. This reduces the power
consumption to 0 watt.
For a complete Declaration of Conformity please refer to:
http://www.canton.de/en/doc.htm
All electrical and electronic equipment sold in the
­European Union must carry a CE mark to show that the
device in question complies with the legal r­ equirements
(e. g. electro-magnetic compatibility or safety requirements).
This symbol denotes equipment with Class II Pro­tection
Rating. These devices are deemed to be fully protected
against the risk of electric shock during normal use by
means of double or reinforced insu­lation, and therefore
require no earth conductor.
In line with the EU-regulations governing the disposal
of old electrical and electronic equipment, all devices that
carry this symbol should not be disposed of in general
household waste. Please contact your local recycling centre or the local authorities to find out about free disposal
where applicable. This serves to protect the environment
and public health as well as saving (scarce) resources
through recycling.
This symbol indicates a general hazard risk. It is e­ ssential
to follow the operating instructions carefully in order to
avoid damage to persons or property.
This symbol indicates the risk of electrical hazard (e. g.
potentially dangerous live parts inside the equipment). It
is essential to follow the operating ­instructions carefully
in order to avoid damage to persons or property. Warning: danger of death!
46
SWE GARANTI
Utöver den enligt lag föreskrivna garantin lämnar Canton en garanti på fem år på alla passivhögtalare.
För alla aktivhögtalare och delaktiva boxar lämnas två års garanti. Garantitiden börjar löpa vid köpet
och gäller endast för den första köparen. Ett garantianspråk kan endast göras gällande om originalförpackningen används. Garantin omfattar inte transportskador och skador som orsakats av felaktig
användning. Garantianspråket förlängs inte genom utbyte av komponenter som utförs inom garantitiden. Detta gäller för alla högtalare som köps hos en auktoriserad Canton fackhandel. Kontakta vid en
skada denna fackhandel eller vänd dig direkt till Canton Service.
ENG Guarantee
Above and beyond the legally prescribed warranty period Canton offers a guarantee of five years on
all its passive loudspeakers. A two-year guarantee is offered for active speakers and partially active
boxes. The guarantee period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Guarantee claims will only be accepted if accompanied by the original packaging. The guarantee does not
cover damages incurred in transit or damages caused by improper use. The guarantee is not extended
if parts are exchanged within the period covered by the guarantee. This applies to all loudspeakers
purchased from an authorised C
­ anton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the
Canton Service department direct.
LIcense information
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an ­electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may
affect wireless performance.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by CANTON is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.
The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and
the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one
or more jurisdictions.
Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21–23 · D-61276 Weilrod · Deutschland/Germany
Tel. +49 (0) 60 83 28 70 · Fax +49 (0) 60 83 28 113
info@canton.de · www.canton.de
47
Kö
p
ar
en
sn
am
n
oc
h
ad
re
ss
/ N
am
e
an
d
Ad
dr
es
so
fP
äl
er
rs
as
fö
ch
er
ur
Åt
ja
re
ns
st
äm
pe
D
l /
ea
le
rS
ta
m
p
Se
r ie
nn
um
m
er
/ S
er
ia
lN
um
be
r
Art. Nr. 15318
18497
G
ua
G
ar
ra
nt
an
ee
rti
Ce
tib
fic
at
ev
e
is
www.canton.de
Download PDF

advertising